Sei sulla pagina 1di 2

LETTURE DOMENICALI POLIGLOTTE

Domenica V T.O. – Anno B


(le parti eventualmente comprese tra parentesi quadre non fanno parte della lettura “ufficiale”)
Gb 7,1-4.6-7
TESTO ITALIANO TESTO EBRAICO TESTO LATINO TESTO GRECO
‫א ֶרץ‬ ָ [‫אנ ֹוׁש עַ ל]עֲלֵ י‬ ֱ ֶ‫ הֲל ֹאצָ ָב א ל‬1
1
L’uomo non compie forse un duro 7:1 Militia est vita hominis super terram ΠΟΤΕΡΟΝ οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος
servizio sulla terra e i suoi giorni non et sicut dies mercennarii dies eius ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὥσπερ μισθίου
sono come quelli d’un mercenario? ‫ָמיו‬  ָ ‫ימ"י ׂשָ ִכ יר י‬ ֵ ‫וְ ִכ‬ 7:2 sicut servus desiderat umbram et αὐθημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦ; 2 ἢ ὥσπερ θεράπων
‫כׂשָ ִ*כיר יְ קַ ּוֶ 'ה פָ ע ֳלֹו‬+ְ ‫ףצל ּו‬ ֵ ַ‫ ְּכ ֶע'בֶ ד יִ ְׁשא‬2
2
Come lo schiavo sospira l’ombra sicut mercennarius praestolatur finem
δεδοικὼς τὸν Κύριον αὐτοῦ καὶ τετευχὼς σκιᾶς;
e come il mercenario aspetta il suo operis sui 7:3 sic et ego habui menses
salario, 3così a me sono toccati mesi ‫יׁשוְ א וְ לֵ יל' ֹות‬ ָ ֵ‫י י ְַרח‬2 ‫ן הָ נְ ַח ְ ל ִּתי ִל‬5 ‫ ֵּכ‬3 vacuos et noctes laboriosas enumeravi ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτοῦ;
d’illusione e notti di affanno mi sono ‫ּנּולי‬
ִ ‫ ָע * ָמל ִמ‬+ mihi 7:4 si dormiero dico quando 3 οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μῆνας κενούς, νύκτες δὲ
state assegnate. 4Se mi corico dico: consurgam et rursum expectabo ὀδυνῶν δεδομέναι μοί εἰσιν. 4 ἐὰν κοιμηθῶ,
“Quando mi alzerò?”. La notte si fa lunga ‫קּום‬2 ָ‫ ִאםׁשָ * ַכ ְב ִּתי וְ אָ * ַמ ְר ִּתי מָ ַת י א‬4 vesperam et replebor doloribus usque λέγω· πότε ἡμέρα; ὡς δ᾿ ἂν ἀναστῶ, πάλιν· πότε
e sono stanco di rigirarmi fino all’alba. ‫דים ע ֲֵדינָ ׁשֶ ף‬ ִ ‫דע ֶרב וְ ׂשָ ַב ְ"ע ִּתי נְ ֻד‬ ָ ‫ּו ִמ ַּד‬ ad tenebras ἑσπέρα; πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ ἑσπέρας
[ 5Ricoperta di vermi e di croste [ 7:5 induta est caro mea putredine et
polverose è la mia carne, raggrinzita è la
‫רּמָ ה וְ גִ יׁש ]וְ []ג ּוׁש[ עָ ָפר‬ 2 ִ ‫רי‬ ִ ָ‫ׁש ְּבׂש‬5‫ל ַב‬ָ ? 5] sordibus pulveris cutis mea aruit et ἕως πρωΐ. [ 5 φύρεται δέ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ
mia pelle e si dissolve. ]
6
[‫ר ַג*ע וַּיִ ּמָ ֵ אס‬+ ָ ‫עֹורי‬ 'ִ contracta est ] σκωλήκων, τήκω δὲ βώλακας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος
I miei giorni scorrono più veloci d’una 7:6 dies mei velocius transierunt quam ξύων. ] 6 ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος
spola, svaniscono senza un filo di
‫ּיִ ְכ *לּו ְּב ֶא פֶ ס ִּת ְקוָ ה‬+ ‫יא ֶרג ַו‬ ָ ִ‫ּלּו ִמּנ‬2 ַ‫ י ַָמ י ק‬6 a texente tela succiditur et consumpti λαλιᾶς, ἀπόλωλε δὲ ἐν κενῇ ἐλπίδι.
speranza. ‫ ֵעי ִנ*י‬+ ‫ירּוחַ חַ ּיָ י ל ֹאתָ ׁש' ּוב‬ ‫כֹר ִּכ‬2 ְ‫ ז‬7 sunt absque ulla spe 7:7 memento 7 μνήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι
7
Ricòrdati che un soffio è la mia vita: quia ventus est vita mea et non
il mio occhio non rivedrà più il bene.
‫ִל ְרא' ֹות טֹוב‬ revertetur oculus meus ut videat bona.
ἐπανελεύσεται ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόν.

Dal Salmo 147 (146)


TESTO ITALIANO TESTO EBRAICO TESTO LATINO 1 (dall’ebraico) TESTO GRECO TESTO LATINO 2 (dal greco)
‫הינּו‬Gֱֵ ‫ ִּכיט" ֹוב ז ְַּמ ָר ה א‬1
1
È bello cantare inni al nostro 146:1 Laudate Dominum ΑΙΝΕΙΤΕ τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν 146:1 Laudate Dominum quoniam
Dio, è dolce innalzare la lode. quoniam bonum est canticum ψαλμός· τῷ Θεῷ ἡμῶν ἡδυνθείη bonum psalmus Deo nostro sit
2
Il Signore ricostruisce ‫ּלה‬ ָ ‫עים נָאוָ 'ה ְת ִה‬+ִ ‫ּכי ָנ‬ ִ Dei nostri quoniam decorum est αἴνεσις. 2 οἰκοδομῶν ῾Ιερουσαλὴμ iucunda decoraque laudatio
Gerusalemme, raduna i dispersi ‫ ּבֹונֵ ה יְ רּוׁשָ ַל ִם יְ הוָ ה נִ ְד ֵח"י‬2 pulchra laudatio 146:2 ὁ Κύριος, καὶ τὰς διασπορὰς τοῦ 146:2 aedificans Hierusalem Dominus
d’Israele. RIT. aedificabit Hierusalem Dominus dispersiones Israhel congregabit.
‫יִ ְׂש ָר ֵא ל יְ כַ ּנֵ ס‬ eiectos Israhel congregabit.
᾿Ισραὴλ ἐπισυνάξει,

‫מחַ *ֵּבׁש‬+ְ ‫ּורי ֵל ב ּו‬ ֵ ‫רפֵ א ִל ְׁשב‬ ֹ 2 ָ‫ ה‬3


3
Risana i cuori affranti e fascia le 146:3 Qui sanat contritos corde 3 ὁ ἰώμενος τοὺς συντετριμμένους 146:3 Qui sanat contritos corde et
loro ferite. et alligat plagas eorum alligat contritiones illorum
4
Egli conta il numero delle stelle ‫בֹותם‬  ָ ‫ְלעַ ְּצ‬ τὴν καρδίαν καὶ δεσμεύων τὰ
146:4 qui numerat multitudinem
146:4 qui numerat multitudinem συντρίμματα αὐτῶν,
e chiama ciascuna per nome. ‫סּפָ ר לַ ּכֹוכָ ִב ים‬2ְ ‫ מֹונֶ ה ִמ‬4 stellarum et omnes nomine suo 4 ὁ ἀριθμῶν πλήθη ἄστρων, καὶ stellarum et omnibus eis nomina
RIT. vocat. vocans.
‫ּלם ׁשֵ מ' ֹות יִ ְק ָ רא‬ ָ * ֻ‫לכ‬+ְ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν.
5
Grande è il Signore nostro, ַ‫ּכח‬
ֹ  ‫ ּג ָדֹול אֲדֹונֵ ינּו וְ ַרב‬5 146:5 Magnus Dominus noster 5 μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ 146:5 Magnus Dominus noster et
grande nella sua potenza; la sua et multus fortitudine prudentiae μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ τῆς magna virtus eius et sapientiae eius
sapienza non si può calcolare.
‫ל ְתבּונ *ָתֹו ֵא ין ִמ ְס ָ ּפר‬+ִ eius non est numerus non est numerus
συνέσεως αὐτοῦ οὐκ ἔστιν
6
Il Signore sostiene i poveri, ‫ענָוִ ים יְ הוָ ה מַ ְׁש ִּפ"יל‬ ֲ ‫עֹוד ד‬ ֵ ‫ ְמ‬6 146:6 suscipiens mansuetos ἀριθμός. 6 ἀναλαμβάνων πρᾳεῖς 146:6 suscipiens mansuetos Dominus
ma abbassa fino a terra i malvagi. Dominus humilians impios humilians autem peccatores usque
RIT.
‫יא ֶרץ‬ ָ ‫ְרׁשָ ִע ים ע ֲֵד‬ usque ad terram.
ὁ Κύριος, ταπεινῶν δὲ
ad terram.
ἁμαρτωλοὺς ἕως τῆς γῆς.
1 Cor 9,16-19.22-23
TESTO ITALIANO TESTO GRECO TESTO LATINO
16
[Fratelli,] infatti annunciare il Vangelo non è per me un 9.16 e)an\ ga\r eu)aggeli/zwmai, ou)k e)/stin moi 8:16 Nam si evangelizavero non est mihi gloria
vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a kau/xhma: a)na/gkh ga/r moi e)pi/keitai: ou)ai\ ga/r necessitas enim mihi incumbit vae enim mihi est si non
me se non annuncio il Vangelo! 17Se lo faccio di mia moi/ e)stin e)an\ mh\ eu)aggeli/swmai. 9.17 ei) ga\r evangelizavero 8:17 si enim volens hoc ago mercedem
iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se non lo faccio di e(kw\n tou=to pra/ssw, misqo\n e)x / w: ei) de\ a)k
/ wn, habeo si autem invitus dispensatio mihi credita est
mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. 18Qual oi)konomi/an pepi/steumai: 9.18 ti/j ou)n= mou/ e)stin o( 8:18 quae est ergo merces mea ut evangelium
è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare praedicans sine sumptu ponam evangelium ut non
misqo/j; i(n/ a eu)aggelizo/menoj a)da/panon qh/sw to\
gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi abutar potestate mea in evangelio
eu)agge/lion ei)j to\ mh\ kataxrh/sasqai tv= e)cousi/#
dal Vangelo. 19Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono 8:19 nam cum liber essem ex omnibus omnium me
mou e)n t%= eu)aggeli/%. 9.19 )Eleu/qeroj ga\r w)n\ e)k servum feci ut plures lucri facerem
fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero:
pa/ntwn pa=sin e)mauto\n e)dou/lwsa, i(n/ a tou\j [ 8:20 et factus sum Iudaeis tamquam Iudaeus ut
[ 20mi sono fatto come Giudeo per i Giudei, per
guadagnare i Giudei. Per coloro che sono sotto la Legge plei/onaj kerdh/sw: [ 9.20 kai\ e)geno/mhn toi=j Iudaeos lucrarer 8:21 his qui sub lege sunt quasi sub
– pur non essendo io sotto la Legge – mi sono fatto come I) oudai/oij w(j I) oudai=oj, i(/na I) oudai/ouj kerdh/sw: lege essem cum ipse non essem sub lege ut eos qui
uno che è sotto la Legge, allo scopo di guadagnare coloro toi=j u(po\ no/mon w(j u(po\ no/mon, mh\ w)n\ au)to\j u(po\ sub lege erant lucri facerem his qui sine lege erant
che sono sotto la Legge. 21Per coloro che non hanno no/mon, i(n/ a tou\j u(po\ no/mon kerdh/sw: 9.21 toi=j tamquam sine lege essem cum sine lege Dei non essem
Legge – pur non essendo io senza la legge di Dio, anzi a)no/moij w(j a)n/ omoj, mh\ w)\n a)n/ omoj qeou= a)ll' sed in lege essem Christi ut lucri facerem eos qui sine
essendo nella legge di Cristo – mi sono fatto come uno e)n/ nomoj Xristou=, i(n/ a kerda/nw tou\j a)no/mouj: ] lege erant ]
che è senza Legge, allo scopo di guadagnare coloro che 9.22 e)geno/mhn toi=j a)sqene/sin a)sqenh/j, i(n/ a tou\j 8:22 factus sum infirmis infirmus ut infirmos lucri
sono senza Legge. ] 22Mi sono fatto debole per i deboli, a)sqenei=j kerdh/sw: toi=j pa=sin ge/gona pa/nta, i(n/ a facerem omnibus omnia factus sum ut omnes facerem
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvos
pa/ntwj tina\j sw/sw. 9.23 pa/nta de\ poiw= dia\ to\
salvare a ogni costo qualcuno. 23Ma tutto io faccio per il 8:23 omnia autem facio propter evangelium ut particeps
eu)agge/lion, i(n/ a sugkoinwno\j au)tou= ge/nwmai. eius efficiar.
Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.
Mc 1,29-39
29
[In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli,] usciti dalla 1.29 Kai\ eu)qu\j e)k th=j sunagwgh=j e)celqo/ntej h)l = qon ei)j 1:29 Et protinus egredientes de synagoga venerunt
sinagoga [di Cafàrnao], andarono nella casa di Simone th\n oi)ki/an Si/mwnoj kai\ )Andre/ou meta\ I) akw/bou kai\ in domum Simonis et Andreae cum Iacobo et
e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. I) wa/nnou. 1.30 h( de\ penqera\ Si/mwnoj kate/keito Iohanne
30
La suocera di Simone era a letto con la febbre e pure/ssousa, kai\ eu)qu\j le/gousin au)t%= peri\ au)th=j. 1:30 decumbebat autem socrus Simonis febricitans
subito gli parlarono di lei. 1.31 kai\ proselqw\n h)g / eiren au)th\n krath/saj th=j et statim dicunt ei de illa
31
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per 1:31 et accedens elevavit eam adprehensa manu
xeiro/j: kai\ a)fh=ken au)th\n o( pureto/j, kai\ dihko/nei
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. eius et continuo dimisit eam febris et ministrabat eis
32
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli au)toi=j. 1.32 O ) yi/aj de\ genome/nhj, o(t/ e e)d
/ u o( h(l
/ ioj, 1:32 vespere autem facto cum occidisset sol
portavano tutti i malati e gli indemoniati. e)/feron pro\j au)to\n pa/ntaj tou\j kakw=j e)x / ontaj kai\ tou\j adferebant ad eum omnes male habentes et
33
Tutta la città era riunita davanti alla porta. daimonizome/nouj: 1.33 kai\ h)n= o(l / h h( po/lij e)pisunhgme/nh daemonia habentes
34
Guarì molti che erano affetti da varie malattie e pro\j th\n qu/ran. 1.34 kai\ e)qera/peusen pollou\j kakw=j 1:33 et erat omnis civitas congregata ad ianuam
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di e)/xontaj poiki/laij no/soij kai\ daimo/nia polla\ e)ce/balen 1:34 et curavit multos qui vexabantur variis
parlare, perché lo conoscevano. kai\ ou)k h)/fien lalei=n ta\ daimo/nia, o(t/ i v)/deisan au)to/n. languoribus et daemonia multa eiciebat et non
35
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 1.35 Kai\ prwi\+ e)n/ nuxa li/an a)nasta\j e)ch=lqen kai\ sinebat loqui ea quoniam sciebant eum
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. a)ph=lqen ei)j e)/rhmon to/pon ka)kei= proshu/xeto. 1.36 kai\ 1:35 et diluculo valde surgens egressus abiit in
36
Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle katedi/wcen au)to\n Si/mwn kai\ oi( met' au)tou=, 1.37 kai\ desertum locum ibique orabat
sue tracce. eu(=ron au)to\n kai\ le/gousin au)t%= o(t/ i Pa/ntej zhtou=si/n 1:36 et persecutus est eum Simon et qui cum illo
37
Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». erant
38 se. 1.38 kai\ le/gei au)toi=j, /)Agwmen a)llaxou= ei)j ta\j
Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 1:37 et cum invenissent eum dixerunt ei quia omnes
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti e)xome/naj kwmopo/leij, i(n/ a kai\ e)kei= khru/cw: ei)j tou=to quaerunt te 1:38 et ait illis eamus in proximos vicos
sono venuto!». 39E andò per tutta la Galilea, ga\r e)ch=lqon. 1.39 kai\ h)l= qen khru/sswn ei)j ta\j et civitates ut et ibi praedicem ad hoc enim veni
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i sunagwga\j au)tw=n ei)j o(/lhn th\n Galilai/an kai\ ta\ 1:39 et erat praedicans in synagogis eorum et omni
demòni. daimo/nia e)kba/llwn. Galilaea et daemonia eiciens.
ITALIANO: VERSIONE CEI 2008 – EBRAICO: Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) - GRECO A.T: LXX - Ed. Rhalfs – GRECO N.T: Nestle-Aland 27°ed.1993 - LATINO: Vulgata Stuttgartensia 1994 (riporta il Codice Amiatino,
senza punteggiatura, dell’VIII secolo) - LIBRO DEI SALMI: LATINO 1: Versione IUXTA HEBREOS, dall’ebraico; LATINO 2: Versione GALLICANA, dalla LXX greca (entrambe di Girolamo).
pallottenzo@libero.it