Sei sulla pagina 1di 3

SOLENNITA’ – FESTE – RICORRENZE DIVERSE - LETTURE POLIGLOTTE

S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE - Anno B


(le parti eventualmente comprese tra parentesi quadre non fanno parte della lettura “ufficiale”)
Gen 15,1-6; 21,1-3
TESTO ITALIANO TESTO EBRAICO TESTO LATINO TESTO GRECO
 ‫רים הָ ֵאּלֶ ה הָ יָ ה ְדבַ ר יְ ה ָוה‬ ִ ָ‫ אַ ַחר הַ ְּדב‬1
1
[In quei giorni,] fu rivolta ad Abram, in 15:1 His itaque transactis factus est sermo ΜΕΤΑ δὲ τὰ ρήματα ταῦτα ἐγενήθη ρῆμα Κυρίου
visione, questa parola del Signore: «Non ‫ירא אַ ְב ָ רם אָ נ ִֹכי‬ ָ ‫ל ּת‬ִ ַ‫ח ֶז !ה לֵ א ֹמר א‬ ֲ ַ‫ּבּמ‬% ַ ‫אֶ ל אַ ְב ָ 'רם‬ Domini ad Abram per visionem dicens noli πρὸς ῞Αβραμ ἐν ὁράματι, λέγων· μὴ φοβοῦ ῞Αβραμ,
temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua timere Abram ego protector tuus sum et
(‫אד‬%ֹ ‫ ְׂשכָ ְר*! הַ ְר ֵּב)ה ְמ‬,‫ל‬ ָ ' ‫מָ גֵ ן‬ ἐγὼ ὑπερασπίζω σου· ὁ μισθός σου πολὺς ἔσται
ricompensa sarà molto grande». merces tua magna nimis 15:2 dixitque σφόδρα. 2 λέγει δὲ ῞Αβραμ· δέσποτα Κύριε, τί μοι
2
Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi ‫ן לי וְ אָ נ ִֹכ!י‬ 'ִ ֶ‫ה ּתּת‬ ִ ַ‫אדֹנָ י י ֱהוִ ה מ‬ ֲ ‫ וַּי ֹאמֶ ר אַ ְב ָ רם‬2 Abram Domine Deus quid dabis mihi ego
δώσεις; ἐγὼ δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος· ὁ δὲ υἱὸς
darai? Io me ne vado senza figli e l’erede (‫יעזֶר‬ % ֶ ‫יתי ה! ּוא ַּד ֶּמ)ׂשֶ ק א ֱִל‬ 'ִ ֵ‫ן מׁשֶ ק ּב‬ ֶ ֶ‫ירי ּוב‬ ִ ‫ ע ֲִר‬, ‫הֹול‬ ֵ vadam absque liberis et filius procuratoris
Μασὲκ τῆς οἰκογενοῦς μου, οὗτος Δαμασκὸς
della mia casa è Elièzer di Damasco». ‫רע וְ ִהּנֵ )ה‬:ַ ‫ָתּתָ ה ָז‬ ! ַ ‫ל ֹא נ‬ ) ‫ וַּי ֹאמֶ ר אַ ְב ָ 'רם ֵהן ִ'לי‬3 domus meae iste Damascus Eliezer
3
Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai 15:3 addiditque Abram mihi autem non ᾿Ελιέζερ. 3 καὶ εἶπεν ῞Αβραμ· ἐπειδὴ ἐμοὶ οὐκ
dato discendenza e un mio domestico sarà (‫ֹתי‬ % ִ ‫יֹורׁש א‬ ) ֵ ‫ית!י‬ ִ ֵ‫בֶ ן ּב‬ dedisti semen et ecce vernaculus meus ἔδωκας σπέρμα, ὁ δὲ οἰκογενής μου κληρονομήσει
‫יר ְׁש*! ֶזה‬% ָ ִ‫ל ֹא י‬ ) ‫ וְ ִה ֵּנ<ה ְדבַ ר יְ הוָ ה אֵ לָ יו לֵ א ֹ'מר‬4
4
mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa heres meus erit 15:4 statimque sermo μοι. 4 καὶ εὐθὺς φωνὴ Κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν
parola dal Signore: «Non sarà costui il tuo (*‫ׁש‬
% ֶ ‫יר‬% ָ ִ‫י אם א ֲֶׁשר י ֵֵצא ִמּמֵ ' ֶעי* ה! ּוא י‬ ִ ‫ִּכ‬ Domini factus est ad eum dicens non erit λέγουσα· οὐ κληρονομήσει σε οὗτος, ἀλλ᾿ ὃς
erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». hic heres tuus sed qui egredietur de utero ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτος κληρονομήσει σε. 5
5
Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in ‫ֹתֹו הַ חּוצָ ה וַּי ֹאמֶ ר הַ ּבֶ ט נָ א הַ ּׁשָ ַמיְ מָ ה‬ A ‫ַּיֹוצא א‬ ֵ< ‫ ו‬5
tuo ipsum habebis heredem ἐξήγαγε δὲ αὐτὸν ἔξω καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀνάβλεψον
cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e ‫ּפר א ָֹתם וַּי ֹאמֶ ר 'לֹו‬ ֹ ‫ם ּתּוכ!ל ִל ְס‬ ַ ‫פר הַ ּכ ֹוכָ ִ'בים ִא‬ ֹ ‫ּוס‬
ְ 15:5 eduxitque eum foras et ait illi suspice δὴ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ
soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza».
6
(*%‫ּכה יִ ְהיֶ !ה ז ְַר ֶע‬ ֹ) caelum et numera stellas si potes et dixit ei
δυνήσῃ ἐξαριθμῆσαι αὐτούς. καὶ εἶπεν· οὕτως
Egli credette al Signore, che glielo accreditò sic erit semen tuum 15:6 credidit Domino
(‫קה‬% ָ ‫ּביהוָ ה ַוּי ְַח ְׁש ֶב)הָ ּל! ֹו ְצ ָד‬% ַ ‫ וְ הֶ א ֱִמ!ן‬6 ἔσται τὸ σπέρμα σου. 6 καὶ ἐπίστευσεν ῞Αβραμ τῷ
come giustizia. et reputatum est ei ad iustitiam
1
Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e ‫ה‬G ָ‫עַ ׂש יְ הו‬H ַ‫רה ּכַ א ֲֶׁשר אָ ָמר וַּי‬ ! ָ ָ‫ה ּפָ ַ )קד אֶ ת ׂש‬G ָ‫יהו‬% ַ‫ ו‬1 20:1 visitavit autem Dominus Sarram sicut Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 1 ΚΑΙ
fece a Sara come aveva promesso. (‫ּבר‬% ֵ ‫ֲׁשר ִּד‬ ) ֶ ‫רה ּכַ א‬ ! ָ ָ‫ְלׂש‬ promiserat et implevit quae locutus est Κύριος ἐπεσκέψατο τὴν Σάρραν, καθὰ εἶπε, καὶ
2
Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio ‫ּמֹועד‬
ֵI ַ‫ם ֵּב!ן ִלזְ קֻ נָ יו ל‬G‫ה ְלאַ ְב ָר ָה‬H‫ַּתלֶ ד ׂשָ ָר‬ ֵ < ‫ ו‬K ‫ וַּתַ הַ ר‬2 20:2 concepitque et peperit filium in ἐποίησε Κύριος τῇ Σάρρᾳ καθὰ ἐλάλησε, 2 καὶ
nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva senectute sua tempore quo praedixerat ei συλλαβοῦσα ἔτεκε τῷ ῾Αβραὰμ υἱὸν εἰς τὸ γῆρας,
(‫הים‬Lֱ % ִ ‫ר ּד ֶּב)ר אֹת! ֹו א‬ ִ ֶ‫אֲׁש‬
fissato. Deus εἰς τὸν καιρόν, καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ Κύριος. 3 καὶ
3
Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era ‫ ֹו‬G‫ ֹולַ ד ל‬%‫ֹו הַ ּנ‬H‫ם ּבנ‬ ְ ֶ‫את ׁש‬% ֶ ‫ ָהם‬A ‫ וַּיִ ְק ָ <רא אַ ְב ָר‬3 20:3 vocavitque Abraham nomen filii sui ἐκάλεσεν ῾Αβραὰμ τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοῦ
nato, che Sara gli aveva partorito. (‫חק‬ % ָ ‫רה יִ ְצ‬ ! ָ ָ‫אֲׁשֶ ר י ְָל ָדה ּל) ֹו ׂש‬ quem genuit ei Sarra Isaac. γενομένου αὐτῷ, ὃν ἔτεκεν αὐτῷ Σάρρα, ᾿Ισαάκ.
Dal Salmo 105 (104)
TESTO ITALIANO TESTO EBRAICO TESTO LATINO 1 (dall’ebraico) TESTO GRECO TESTO LATINO 2 (dal greco)
1
Rendete grazie al Signore e ‫יהוָה ִק ְרא ּו ִּב ְׁשמ ֹו‬M ַ‫הֹודּו ל‬ 1 104:1 Confitemini Domino ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Κυρίῳ καὶ 104:1 Confitemini Domino et
invocate il suo nome, invocate nomen eius notas facite ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, invocate nomen eius adnuntiate inter
(‫ילֹותיו‬
%ָ ‫ָבעַ ִּמים ע ֲִל‬N ‫הֹודיעּו‬
)ִ populis cogitationes eius
proclamate fra i popoli le sue ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔργα gentes opera eius
2
opere. A lui cantate, a lui ‫ׁשירּו ל! ֹו ז ְַּמרּו ל ֹו ִׂשיחּו‬ %ִ 2 104:2 canite ei et psallite illi αὐτοῦ· 2 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε 104:2 cantate ei et psallite ei narrate
loquimini in universis mirabilibus
inneggiate, meditate tutte le sue (‫אֹותיו‬
% ָ ‫ְּבכָ ל נִ ְפ ְל‬ αὐτῷ, διηγήσασθε πάντα τὰ omnia mirabilia eius.
meraviglie. RIT. eius.
θαυμάσια αὐτοῦ.
3
Gloriatevi del suo santo nome: ‫ׂש ַמח ֵלב‬Nְ ִ‫תהַ ְללּו ְּב ֵׁשם קָ ְדׁש ֹו י‬Mְ ‫ה‬ %ִ 3 104:3 Exultate in nomine sancto 3 ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ 104:3 Laudamini in nomine sancto
gioisca il cuore di chi cerca il eius laetetur cor quaerentium αὐτοῦ. εὐφρανθήτω καρδία eius laetetur cor quaerentium
Signore. (‫ה‬% ָ‫ׁשי יְ הו‬ ֵ O ‫ְמבַ ְק‬ Dominum ζητούντων τὸν Κύριον· 4 ζητήσατε Dominum
‫ ִּד ְרׁש ּו יְ הוָ ה וְ עֻ ּזֹו ּבַ ְּקׁש! ּו פָ נָ יו‬4
4
Cercate il Signore e la sua 104:4 quaerite Dominum et τὸν Κύριον καὶ κραταιώθητε, 104:4 quaerite Dominum et
potenza, ricercate sempre il suo virtutem eius quaerite faciem eius confirmamini quaerite faciem eius
(‫מיד‬ % ִ ָ‫ּת‬ ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ
semper.
volto. RIT. iugiter. διαπαντός.
5
Ricordate le meraviglie che ha ‫אֹותיו אֲׁשֶ ר עָ ָׂשה‬ ) ָ ‫ זִ ְכ רּו נִ ְפ ְל‬5 104:5 Recordamini mirabilium 5 μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ, 104:5 Mementote mirabilium eius
compiuto, i suoi prodigi e i giudizi eius quae fecit signorum et ὧν ἐποίησε, τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ quae fecit prodigia eius et iudicia oris
della sua bocca, (‫י פיו‬ % ִ ֵ‫ּומ ְׁש ְּפט‬
ִ ‫מ ְפ ָתיו‬Nֹ eius
iudiciorum oris eius κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ,
‫קב‬
ֹ ‫ע‬
ֲ ‫רע אַ ְב ָר ָהם עַ ְב ּדֹו ְּבנֵ !י ַי‬Mַ ‫ ֶז‬6
6
voi, stirpe di Abramo, suo servo, 104:6 semen Abraham servi eius 6 σπέρμα ῾Αβραὰμ δοῦλοι αὐτοῦ, 104:6 semen Abraham servi eius filii
figli di Giacobbe, suo eletto. RIT. Iacob electi eius.
(‫יריו‬ % ָ ‫ְּב ִח‬ filii Iacob electi eius. υἱοὶ ᾿Ιακὼβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ.
8
Si è sempre ricordato della sua ‫צ ָּוה‬N ִ ‫בר‬
) ָ ‫עֹול ם ְּב ִרית ֹו ָּד‬ ָ ‫ ז ַָכ ר ְל‬8 104:8 Recordatus est in aeternum 8 ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης 104:8 Memor fuit in saeculum
alleanza, parola data per mille pacti sui verbi quod praecepit in αὐτοῦ, λόγου, οὗ ἐνετείλατο εἰς testamenti sui verbi quod mandavit in
generazioni, (‫ּדֹור‬% ‫ְל ֶאלֶ ף‬ mille generationes mille generationes
χιλίας γενεάς, 9 ὃν διέθετο τῷ
‫רת אֶ ת אַ ְב ָר ָהם‬Mַ ָ‫ א ֲֶׁשר ּכ‬9
9
dell’alleanza stabilita con Abramo 104:9 quod pepigit cum Abraham ῾Αβραάμ, καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ 104:9 quod disposuit ad Abraham et
e del suo giuramento a Isacco. RIT. et iuramenti sui cum Isaac. iuramenti sui ad Isaac.
(‫חק‬ % ָ ‫ּוׁשב! ּועָ ת ֹו ְליִ ְׂש‬
ְ ᾿Ισαὰκ
Eb 11,8.11-12.17-19
TESTO ITALIANO TESTO GRECO TESTO LATINO
8
[Fratelli,] per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per 11.8 Pi/stei kalou/menoj A ) braa\m u(ph/kousen e)celqei=n ei)j to/pon 11:8 Fide qui vocatur Abraham oboedivit in locum exire
un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove o(n\ h)m
/ ellen lamba/nein ei)j klhronomi/an, kai\ e)ch=lqen mh\ quem accepturus erat in hereditatem et exiit nesciens quo
andava.11Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la e)pista/menoj pou= e)r / xetai. 11.11 Pi/stei kai\ au)th\ Sa/rra stei=ra iret 11:11 fide et ipsa Sarra sterilis virtutem in
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che du/namin ei)j katabolh\n spe/rmatoj e)l / aben kai\ para\ kairo\n conceptionem seminis accepit etiam praeter tempus aetatis
glielo aveva promesso. 12Per questo da un uomo solo, e inoltre già h(liki/aj, e)pei\ pisto\n h(gh/sato to\n e)paggeila/menon. 11.12 dio\ kai\ quoniam fidelem credidit esse qui promiserat 11:12 propter
segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le a)f' e(no\j e)gennh/qhsan, kai\ tau=ta nenekrwme/nou, kaqw\j ta\ a)s / tra quod et ab uno orti sunt et haec emortuo tamquam sidera
stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del tou= ou)ranou= t%= plh/qei kai\ w(j h( a)m / moj h( para\ to\ xei=loj th=j caeli in multitudinem et sicut harena quae est ad oram maris
mare e non si può contare.17Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì qala/sshj h( a)nari/qmhtoj. 11.17 Pi/stei prosenh/noxen A ) braa\m innumerabilis 11:17 fide obtulit Abraham Isaac cum
Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo to\n I) saa\k peirazo/menoj kai\ to\n monogenh= prose/feren, o( ta\j temptaretur et unigenitum offerebat qui susceperat
unigenito figlio, 18del quale era stato detto: Mediante Isacco avrai una e)paggeli/aj a)nadeca/menoj, 11.18 pro\j o(n\ e)lalh/qh o(t/ i E ) n I) saa\k repromissiones 11:18 ad quem dictum est quia in Isaac
tua discendenza. 19Egli pensava infatti che Dio è capace di far klhqh/setai/ soi spe/rma, 11.19 logisa/menoj o(t/ i kai\ e)k nekrw=n vocabitur tibi semen 11:19 arbitrans quia et a mortuis
risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo. e)gei/rein dunato\j o( qeo/j, o(q
/ en au)to\n kai\ e)n parabolv= e)komi/sato. suscitare potens est Deus unde eum et in parabola accepit.
Lc 2,22-40
22
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione 2.22 Kai\ o(/te e)plh/sqhsan ai( h(me/rai tou= kaqarismou= au)tw=n kata\ 2:22 Et postquam impleti sunt dies purgationis eius secundum
rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a to\n no/mon Mwu+se/wj, a)nh/gagon au)to\n ei)j I( eroso/luma parasth=sai legem Mosi tulerunt illum in Hierusalem ut sisterent eum
Gerusalemme per presentarlo al Signore – 23come è scritto t%= kuri/%, 2.23 kaqw\j ge/graptai e)n no/m% kuri/ou o(t/ i Pa=n a)/rsen Domino 2:23 sicut scriptum est in lege Domini quia omne
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro dianoi=gon mh/tran a(g / ion t%= kuri/% klhqh/setai, 2.24 kai\ tou= dou=nai masculinum adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur
al Signore – 24e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o qusi/an kata\ to\ ei)rhme/non e)n t%= no/m% kuri/ou, zeu=goj trugo/nwn h)\ 2:24 et ut darent hostiam secundum quod dictum est in lege
due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. du/o nossou\j peristerw=n. 2.25 Kai\ i)dou\ a)n/ qrwpoj h)n= e)n Domini par turturum aut duos pullos columbarum 2:25 et ecce
25
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo I) erousalh\m %(= o)n/ oma Sumew/n kai\ o( a)n/ qrwpoj ou(t= oj di/kaioj kai\ homo erat in Hierusalem cui nomen Symeon et homo iste iustus
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo eu)labh/j prosdexo/menoj para/klhsin tou= I) srah/l, kai\ pneu=ma h)n= et timoratus expectans consolationem Israhel et Spiritus
Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito Santo gli aveva a(g / ion e)p' au)to/n: 2.26 kai\ h)n= au)t%= kexrhmatisme/non u(po\ tou= Sanctus erat in eo 2:26 et responsum acceperat ab Spiritu
preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima pneu/matoj tou= a(gi/ou mh\ i)dei=n qa/naton pri\n [h)]\ a)n\ i)d / v to\n Xristo\n Sancto non visurum se mortem nisi prius videret Christum
aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo Spirito, si recò kuri/ou. 2.27 kai\ h)l = qen e)n t%= pneu/mati ei)j to\ i(ero/n: kai\ e)n t%= Domini 2:27 et venit in Spiritu in templum et cum inducerent
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per ei)sagagei=n tou\j gonei=j to\ paidi/on I) hsou=n tou= poih=sai au)tou\j puerum Iesum parentes eius ut facerent secundum
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, 28anch’egli lo kata\ to\ ei)qisme/non tou= no/mou peri\ au)tou= 2.28 kai\ au)to\j e)de/cato consuetudinem legis pro eo 2:28 et ipse accepit eum in ulnas
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 29«Ora puoi suas et benedixit Deum et dixit 2:29 nunc dimittis servum tuum
au)to\ ei)j ta\j a)gka/laj kai\ eu)lo/ghsen to\n qeo\n kai\ ei)p = en, 2.29 Nu=n
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la Domine secundum verbum tuum in pace 2:30 quia viderunt oculi
a)polu/eij to\n dou=lo/n sou, de/spota, kata\ to\ r(hm = a/ sou e)n ei)rh/nv:
tua parola, 30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, mei salutare tuum 2:31 quod parasti ante faciem omnium
31 2.30 o(/ti ei)d= on oi( o)fqalmoi/ mou to\ swth/rio/n sou, 2.31 o(\ h(toi/masaj
preparata da te davanti a tutti i popoli: 32luce per rivelarti alle populorum 2:32 lumen ad revelationem gentium et gloriam
genti e gloria del tuo popolo, Israele». 33Il padre e la madre di kata\ pro/swpon pa/ntwn tw=n law=n, 2.32 fw=j ei)j a)poka/luyin e)qnw=n plebis tuae Israhel 2:33 et erat pater eius et mater mirantes
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone kai\ do/can laou= sou I) srah/l. 2.33 kai\ h)n= o( path\r au)tou= kai\ h( super his quae dicebantur de illo
li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per mh/thr qauma/zontej e)pi\ toi=j laloume/noij peri\ au)tou=. 2.34 kai\ 2:34 et benedixit illis Symeon et dixit ad Mariam matrem eius
la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di eu)lo/ghsen au)tou\j Sumew\n kai\ ei)p = en pro\j Maria\m th\n mhte/ra ecce positus est hic in ruinam et resurrectionem multorum in
contraddizione 35– e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, au)tou=, I) dou\ ou(t= oj kei=tai ei)j ptw=sin kai\ a)na/stasin pollw=n e)n t%= Israhel et in signum cui contradicetur 2:35 et tuam ipsius
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 36C’era anche I) srah\l kai\ ei)j shmei=on a)ntilego/menon 2.35 kai\ sou= [de\] au)th=j th\n animam pertransiet gladius ut revelentur ex multis cordibus
una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era yuxh\n dieleu/setai r(omfai/a, o(p / wj a)n\ a)pokalufqw=sin e)k pollw=n cogitationes 2:36 et erat Anna prophetissa filia Phanuhel de
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni kardiw=n dialogismoi/. 2.36 Kai\ h)n= A /( nna profh=tij, quga/thr tribu Aser haec processerat in diebus multis et vixerat cum viro
dopo il suo matrimonio, 37era poi rimasta vedova e ora aveva Fanouh/l, e)k fulh=j A ) sh/r: au(t/ h probebhkui=a e)n h(me/raij pollai=j, suo annis septem a virginitate sua 2:37 et haec vidua usque
ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, zh/sasa meta\ a)ndro\j e)t/ h e(pta\ a)po\ th=j parqeni/aj au)th=j 2.37 kai\ ad annos octoginta quattuor quae non discedebat de templo
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. au)th\ xh/ra e(w / j e)tw=n o)gdoh/konta tessa/rwn, h(\ ou)k a)fi/stato tou= ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die
38
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio i(erou= nhstei/aij kai\ deh/sesin latreu/ousa nu/kta kai\ h(me/ran. 2:38 et haec ipsa hora superveniens confitebatur Domino et
e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 2.38 kai\ au)tv= tv= w(r / # e)pista=sa a)nqwmologei=to t%= qe%= kai\ e)la/lei loquebatur de illo omnibus qui expectabant redemptionem
Gerusalemme. peri\ au)tou= pa=sin toi=j prosdexome/noij lu/trwsin I) erousalh/m. Hierusalem
39
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del 2.39 Kai\ w(j e)te/lesan pa/nta ta\ kata\ to\n no/mon kuri/ou, 2:39 et ut perfecerunt omnia secundum legem Domini reversi
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. 40Il e)pe/streyan ei)j th\n Galilai/an ei)j po/lin e(autw=n Nazare/q. 2.40 To\ sunt in Galilaeam in civitatem suam Nazareth
bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia de\ paidi/on hu)c / anen kai\ e)krataiou=to plhrou/menon sofi/#, kai\ xa/rij 2:40 puer autem crescebat et confortabatur plenus sapientia
di Dio era su di lui. qeou= h)n= e)p' au)to/. et gratia Dei erat in illo.
ITALIANO: VERSIONE CEI 2008 – EBRAICO: Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) - GRECO A.T: LXX - Ed. Rhalfs – GRECO N.T: Nestle-Aland 27°ed.1993 - LATINO: Vulgata Stuttgartensia 1994 (riporta il Codice Amiatino,
senza punteggiatura, dell’VIII secolo) - LIBRO DEI SALMI: LATINO 1: Versione IUXTA HEBREOS, dall’ebraico; LATINO 2: Versione GALLICANA, dalla LXX greca (entrambe di Girolamo).

pallottenzo@libero.it