Sei sulla pagina 1di 128

wJ'MO4 dO1

u2 wJ'MO4

wJ'MO4 dO1

u2 wJ'MO4 V}:2 U5

wJ'MO4 dO1 wMO'u5 -

u2 wJ'MO4

w5U: u' u5Wz w5} b5 U4W$ U5 U'WA&W5 U7bO.W' u7W' W! U$W5 sL}6 U w:(WW' wU U -

w5}
U' U4 -

w5U: u' u5Wz


dO" d5 W w" W5U>U W5U>U -

-- V}:2 dO$

w5U7d2u4 W5d2x! WM7|u" U


www.mukiryani.com
asokareem@maktoob.com
Tel: 2260311

U5
wU ! U"W'
U"W'

d}z Uz w5U26
U7d2u4 w5U:'u2 W3 s|u( wO3uG4 U5

W"Ud"Uz W' ! U2WOO?5eO! w4 w5UA}2dJ(W3


W% wK6Wz W1dO0

u2 wMO" w}! n3Wz W! U!W' u!

r2U2 W! WJA}
- U0 w5U: u' W4u.
-d w4W W1 w:' W2

wU ! U"W'
U?" W3 W?7 W?? ? O? ? ?OJ?OM?2W" w?2W?7W W?6 6W?! W?? ? 9? ? ?}? ? ?:? ? ?2 W?z w4W?? ? 2W?7 wU?
U" ZM?} U??O5W" U" w"U??O? $ W3 b??O? :? ' W3 d??2W5 U b??}" w?5U??2W?O? O? 2W??'
W!W"d
W? ? ?' ?! U?? ?2W?? ?O? ? ??5e?? ??O! w5U?? ?A?? ??}?? ?2dJ?(W3 U5 W?? ?2u?"W?? ?2 U"
W2U" w4W$W'W3 W&W! W7dJ! U WW3 W7u! u! W"Ud"Uz
u! ?& U5 W2 WJ7 wJ|U" W?'W3 g7Wz u! U W2W5uMO?. UO5W"
s"U6 u}( Uz w(u" W2U" W6 W7u}( W!
s7W2 W2W7 wU U72 WM|u& W3 u9}3 W7W:'u&U5 W W6 Wz ! WL}z
WM7W2 X' W7W W6 Wz wU W3 d}3

10

W5? u1 WM7|u" W3 u"W2W' w2W7W5u/ wJ'MO4 w5U2U"


b5Wz W?? O? :? ' wM?:? ?? & ! W?? 'u5 U??$ b5W6 d?MO! U??2U?" w1 W3
W! vM}?4 U?'W?' W?M|u?& W"! W?2W"W!U! W3 W7u?}? ( W! d?2 wA?} W?1u?4
d!U?5 s4W?? ? 2 w?J'?MO?? ? 4 w?5U?? ? 'W?? ? 2 UW?z W3 W?5U5W?" ?? ? 4Wz s?4 !
5" w?5U57 UW?? ' W?? ' W3 W?! u?? O? ?'u5 e?? OK~?MOz w5U?? 4 W?! w5U?? 2U"
WzW?? 2 u"d?? wJ? W??2 gO??'U?? 0 w3u??G? ?4 w2u" w' w5U?? L Uz w??5W??0
WWz W7dJ(Uz W7U5 U7 w?2W7WKOJ(u4 s4 W4W?$W" W3W'W4 ! WO?O"W7$
W?' W?4?}~! W5U5U?4 Wz u?4W6 w1 w5u"b?4W5 W?7u!W5 d! X' w"W?4U7
u2
bJ|u! W3 U2W6 W2 WJ! W5U" Wz w'U' + w/U(W' w2Wz W! u! W3
W5ub} U?2WO7eOK~MOz d7W?/ W5U4 W4W?$W" u!W3 W97U" W! UO?O"W4U7
bM"dW W6 7U"
U7b5Uz U5d! s7d'W5 +e?}& d}!d}6 u"U?& W0 uL%W?4 U4W2 U:?'4U4
U2 w:?0u4 U"W?. U2 W6 w5U& U?2 U1 u?' U2 U7d:?O1 bO3W7d?U
U??$ U?4U??' U??2 w1W?% b??O? $W?4 U??2 e??4d6W! rO??% U?2 U7b??L? =?4 ??
b5W3 W3 u2 w5b5U7W WJM! U7W W4U5
e|W! W??2W?9? }? :?2 wU? ! W?2 w5U?7d?2u??4 w5W??4WU WJM! w?'U?? ' U6W6
w"W??L? % s4 w5U?7d?2u??4 w5W??4W?U u??}5 b5u7W ?6 u! W??2 x b!W??. U??$W5
UA}2 U2 Wz !
uO6 W2 d2 W4W$W" u2 W'W3 d7 U" u s4 W5U" W3 W~$
e5W?2W4 U" v' U6W6 WM?9! x! u2 d?7 U5W! W?9}?:2 Wz s|u?( W!
uO6W?! d2 W4W?$W" rK}z5 W<?}4 ?'W<}?4 b54b?}z wJ|U" b5W
W4WJ! U7x! W7dO$ Wz | W3
}
W5

U"W'
e|W! w5WM|u&
w5U?? ' U"W?? 'W3 U?? 2! U?? ( ?? }? 4 W?? 4W3 UW?? ' s|u?? (W! W??
u?2W?' W?4}~?! W5U" Wz w4W?N?}' W6 U?" W4U?$Wz Wz W?O?4b5U7W?
a}?( dF?O( W J(W?2 W5d2 U?' wJ7W?& W2 d?2 W4W?$W" v"U2 ? U"
W??(W?? ( U" u??9? O? ?'u5 W??'W3 w?J|U" wJ?'MO??4 u! w?&W??4 s4u*b?? 9? .
x! W7WJ?KO?4U?5 W?2 u??2 wMO" w}! n?3Wz W?4W3 U?" v' W3 u! p}??(W!
W?' W5?}? s"W?2 r}3 W7W!W?'U5u?4 W! U?2W6 g7d" W?2U" d?2
u2
U7 U?O? }3 W?O?O?5 d" w?O6 s4 d??'u5 W!U! p}3W?? wJ'MO?4 W?! U!W?'
d" w5U??2W?O? OWz W??'U5u?2 U?M"W6 UW3 wJ?'MO?4 v?!W5 Wz U?O?5W" WJ!
w:?A? w2u?}u? W3 g7Wz W! d?2 U?4W?2W3W? ?}?4 W! U?W! wJ}"W?4e?&
w}?3 d??:?~5 u!U5 u?? 2 w2W?7 W! u3 u?? }? ?( U"W??' W?? Wz u?W5
?( u! u??2 W3 wA?O5?? uJ W! Wz W6 W5 u?! W~(U
w'U0 W7d2
U?2U5 X?7u?} W7W?6 & w?5e?}3 ??? U?:???}z u?2 W7Wz W5U???1 W3 U?O5
d??:?Oz U! W5W?J! w( ! W!Wz ??}?4 W??'U?O? ' X}! U5U?~}! w4W W??1 W3 U
u?}( U/U?2W$W? U! W?97U"W! eM4 w% W?:}!W5 u?2 ! wWz W5x?0 W??1
d~! v3 wJ W2 U0Wz }4 w$U1W! U<MOz s! d}0 W3 WMO J}3

b5W3
12

11

wJ}M?|u?( W3 u?'W? U?2W??'U?0 U??4 U?2W7b??}? 4 w5u! W! U??4Uz U??<?4W??2W7


W2 v4 w u u(U!
U7?? & W~?}? $ W?3 W5U?? 2W?? O5d?? }z w(d?? }6 ?6 W! W5u?? :? ?A? ?O5 Wz 55e?! U!
w5 w?2W7W?5U?? ?A? ? O5 ?O6 d?? ?}?z w"W6 w?(W! ?! W?? ?L? ? }z u?! v2 b5W?J W6
w2W7U4 ! W2 55 Uz W3 W w6U(U w W6 W! W! WO5 U4d'u5
X'U U7UO4U"eO4 w5U2d'U5 W6 v' W! W95W! U7& w7&W!W' |
W?? WU7 v' u??}5 W3 b3U??& U7 u"uz w6U??(U u??2U! W3
w5U?:?5W?4Wz W3 u' d?}z W3 WO?4uz 4Wz U?O2u" W?3 W4
w&U?2 u?' W7W?2W:?&W?:?} W! ?Oz w6U?(U u(U?! W3 WO??'
ZO3W& w"W6 u2U! W3 wM7W! wJ}" d:?}z w9}:2 W3 U(u(
u9"d
w?5U?? ? 2W?5U?? ? 4 W?3 W?? ? 2 u?!W6 U?7?? ? & w?"W?? ? 9?7U" w?5U?? ? 4 W?6 ?? ? O?z
w"W??& W3 U??OJ W??2 d??2 v U7W????1 W?5Wz u W! uW?5 w7U?O? 4U"?e?}? 4
W?:2U?2 U?$u? U7! u!d?2 X' UO?4U"e?}?4 W3 U"W?' W2 d? U?4e!
W?? 2 U7W?? 2W"W?? & U" W?!W! 4}! p?} U7?? & W! W?? 97U?" w5U?? 4 wJO?? :? ?O5?? 0
WJ! U7 u! W5U4 wJ}(W!
wMOA5U?( w2W7U4 b'd? w:'U5 w(W! W3 W?O6U(U W3 W~$
X' wJ?} b5W W3 U??OJ?|b5W6 v"W??' W W?! W?2 u?!W6 u??!
uW5 d"W!
W3 W~?$ WJ7 wJ}??:? ( u??4W?6 W5W??? } W! ? W5UMO??A5U??( W?! U!W??' W??L? }z
WO7 W' W! UO W7W6 U2W2 w2W7UO5 55 gO"U. W2 UO5U2U5
Wz d2 U2WO7U:( W3 W2 u! W5u:AO5 Wz UL(U b U$ U2W4e5
WAO?2W7W~ W! W:' U2W7U1W1 UW?' bAO5U2WO7bM6 UW?' W3 W7W3W'W4
u! }4 w} W4u! W3 W2 U2WO'd 6 w2WWM! WM7 !
W2 u?( U?2 U?2W??:?}?'U?2 W?:|b?! !W?' W7W6 d?:?2u?! w?5W? U5W3
W3 p?}5U?? ?4 U?? 2u?? ?( U?? 2 U?? ?:? ? ?? ?}?z w5U?? :? ? '3 u?? ?2U! w?(W! W5u?? ?9"W?? ?2
14

d}z Uz w5U26
w2WA}
g} W?:| p|U???& v$W! X' b! d?}z W?A?&W5 w$W?' p}?'W?2 W?Wz
U?O? 2W7 W5d? d??:?2W7 Uz u??2U! W3 W?2 W??4 U?O d??O?$ U
W?2 u??} U?O?2u" U?" W5U?:??5U??G?0Wz W3 W??2W" u?2U! w7U?O? 0d?/u?$ w7U?5U w5W7
WUz UO Uz w(W! W3 W! W6 WJ"u3
u(U! W! W"Uz u(U! W""W2 W7W4 O6 v!W! W2 dO$
O?6 U?? :? ??? ?}z W?7d?? O? ?$ Wz v?M| p}? d?? }z U?z uM' v?A? ?2 W6
Wz d"u? v d? b52 w4W?' W3 W?2W:?'U5 W?(W! W! W?O5 wJ|U5
dO v3 W2d?O$ u4W6 ! wJ W2 2 w}$ W! wJ?|U5 U:?}z U5
vM| p} s4 W2W'U! WMO4 UA2 b7| U! W! W7UO dO$ Wz W6

U2WOO5d}z g} w4W'
bMO?7 g} w U??' W! W?3 d??'U5W5 U5 W! d??:? A? }? d??}z w2U??&
w5U57 bMO6 W52 W5U?4 W U4WM! U4W6 W3 p}5U?4 W! W2 U2WOWzbMO6 W?O5d}z
b5W?4 U7W?2W" u?}5 W5d?2u?H5 U"W?' s"U?&Uz W?2b?:6 wMO"
U5 W' W3 U7U5 Wz d:Oz u! v$W:AO5 bO}" Wz
W?? L? }z w?5U??2W?? O? O?5d??}z ?? 4Uz W?? 2 s7d~9? W6 W7W3W?? 'W?? 4 Wz wM|u?? ( 55u"U?5 W??L? ?}z
W?2 v!W5 Wz w5U??& W! u! U7U?:???}z b| W?' WM:?A?7W? W?2 U?2W?OWz
! u?(Uz w6U?(U? W?4UM U?' bMO7 g} w?5U?' u?}5 W3 55
13

U0 W? wJ}"WO7"d?L?Oz 2 w"W?' d|W3 W:??& U7?& U/Uz


W!W"d wJ}J W& U& W2 U" U6 p} d}z W3
w5U??2W"W??O? . U5 W?3 b??O? A?L? $ X?>" fO3 d??}? W??2d?'U?5 W??'u5W!
6 W?7dJ?(Uz U?? ?A? ? ?O5 ?? ?$W?!?? ?$ W?? ? U?? ? 0 W?? ? w5U?6U?? ?(
W?'U U5 d?:~5 7?}!d?2 d?O! W3 W7WM| W?&d5W! W?~5U?A?O W3 U?2W?2u?!
U" d? W5U7?&W! U?O5U?L?O?:?A?O?5 b| U" d"U7 U?2W?O7b?}?4 U?0 U4
w7W &W:' w2W7U"

U2WO5U'U' U w$U5 w5d}z w"WO6U(U


WJ7e5 dJ} w?:' d?}z w$U5 w6U?(U W3 | wJ}?4W?' U?<MOz
w4W"W??% W??' w?:? 'U5 U" WMO?7 g} w U??'W3 b5U?7U??& w U??' W??'5
W5 w7W??:?}? 4Uz W3 W5?? Uz Wz W??4W3 W?L? }z U??O5 W?&W?! wMO7
Uz W! d?"U7 U??2W??O7b??Oz b5U5 W"U?5 U?:? A? }6 U?6 p} b5u??:? A? O5
UA2 WK<7 w4 W' W3 uH?O" WO'uK' U" UO4U"eO4
W2 U7?& W2W2U?& WW3 b5u7W w5d2 5! ! d?}z w5U6U( w:??7b} v!
w5d?2U7 d?? w5U?2WU5 W3 U??O5e?>?}" ?6 W5U7W?'W?:?A? u?9"W?2 U?:? ??}z
w4W?? ' U?"W?? ' W3 W5U?5W" X}! p?}5W?6 X}!u?! b|W3 w5d?? }?z u?? ?5u?? .
W u?O4W?K"W! W7W3 W?2 d}z Uz w?(W! W5U5 W3 p}3W? b(W?L?}z
W5u!U4 w5d}z d7W/ W6 U:A}6 d'u5

?Oz w4W'
W. Uz
6 & WJ"u3 W:A7W? w U' W3 W2 w4?Oz w"U%u?:0 WL}z
"Wz w?L? 1U" p}?3W?? w W6 W?! u! v$W??:? ?A? O5 b?5d??}z wM?|u??( W3 U??2W?!W??.
s?!u! v?$W?? ? :? ? ?A? ? ?O5 b?7b5U?5 w'd?? ? w?"W6 w?(W! w?7| W?3 W?? ? 2 55
4|W4 W3 U7?& s5u:! W2 u!W5 b5Wz U7U?4 W5U5U~}! Wz X}! p}5W6
16

Wz w4U?$W?z W3 d?2 U?O"W?4u?J% qO!U! W?' W! u??&WM"U6 U?O5U??2W?O7W!


W7W:' W! w?'U2 w3WW( W3 UL2W7W:?O3 U:?}z WL}z U2
w4u????}? W7U??4 ! W! W??O?5 ! w'W??2 e??& W W! W"W??9?7U" U7W??2W5U??4
U?2U5 W3 b5W6 5}?! v! s?|W? w:?( WM7 s|u?( W! W5Wz
d?"U?7 u?J W?! w?W?z b?M?O?6 w?5d?? ? ? ?}?z W?5 g?7W?z s? w?Wz b?M?}?6
U7u' W5u/ ! wWz bMO6 w7bMO6
d?2 v X'W6 g7d?:?A?} w4W?' u?H5 b5W6 w7U?'Uz w2W7u?}?( W!
Wz W??2 W6 U??O? |b|u?? u?? U??O? ? 'Wz W! U??2W??OKO?!U!
dO~|d2W! w5U!W' U"W?' d2 u}&W! UO'Wz W?2 W5U52 WOWz bMO6
W3 U6W?6 U??O?4U?"e??}? 4 W3 W??2 W7u??}? ( W! W??' W7W6 U??<?MOz
b?'d?? w5U?26 u??}5 W3 U7?& b7 b??2u?! U?O? 'Uz W3 w:?O?6 w6U?(U
X}!b5W4
w$d! e5d! w3W W2 W3 wJ}(W! w U?' g} w4W2 W7U4 W!
W5U?? ? 4Wz W?!W"d?? ? w( W?JW?" U?? ?G?3 W?? ?2 W?7 U?? ?:? ? ?'?3 u?? ?2U?! W3
u! W??2 W?? 2W7 W??'u5 W??2W?U5 W3 'Wz w?5d??2 u??}? &W! w?/U5??1 W! s2W?7U??4Uz
U?2W?:? }?'U?2 W! W??2W5u! WM:?'W! U?6W6 W5W?:?2U??0 W?L?1U" Wz u??}5 b5u7W
W:?& bO5Wz U5W3 W4 wWz bMO6 wL1U" W2W7 W! u&U7

U2W'U0 b}4 2 w5d}z


WM:A7W U2WO5d}z v"U2 57 g} WJ7e5 d:~5 wJ}4W' W3
u?(U! W?! W?L?% W! gOJ?}3W? U?O?$U??O?$ wL?1U" W?! v! U7U?:??? }z b| W?'
d??:? 2W7 W?3 g7 W??2 U??2W??'U??0 b??}? 4 u?! 6 W! W??' W5Wz 7?}!U??A? 2
u
w7| U" b5W?' U?O"W?' W2 u! U?2W?O7b?}4 U?$ W?2W7
U?2W?'U0 u?! U?O?'Uz wW?$U5 W7U?A?}2 U7dJ?(W3 u} U?7d2 #W?0 u?(Uz
w5U?2W??O7b?}?4 b?O7U"??2 W3 7A7 ?Oz u?A? } w2U?& U5 ! u??(U! W! d"U7
15

/W4
w:?? ' b5U5 U?? O? 'U?z w5U??2W?U5 W3 W?? 2 u??G? ?4 b??4W6e?? }? ' W?? ' W3
b??:? 'U5 w"W6 u??4W?6 W3 U??A? 2 Uz W! u!U?7 U?2W??2u?" w"W6
wM|u??( W! u! Uz u?2U! w5d??}z b5U5 e|W" U??( UM}6U! U?O? O5d|
b5W?? 4 U7??& b5U?5 b??A? O? ?'d?? d??O? ?$ wM|u?? ( p}3W?? W?3 U??O? O? ?2W??'
UL u?'u4 W! u!u! d:Oz W?2 uG4 W6u W?' w:'U5 U" X}! p}5W6
u! u" W" U7& w5U2d~}$ W! WJ}" U6 w7U"2 UO'UO' w"W'
U?z wJ?}? ? &U! W?3 W6 d?? ? }z Uz w?5U?? ?2u?" d" W?? ?' U?? ? 4 !
wJ}3W??WU5 W3 U?M}6 p} U??O|u5 wJ}M?"d~2W7 Wz U W?! u! b?O7W??A?O? 4W6
w:?? ' wM|u?? ( W3 u?! W! U??O? ?$U?? O? $ d?? O" W?? 'W! W5u?! x!
U7W?O7dO?(W. WM"e! Wz WM?|u( gO5U?2WO7Uz WM|u?( W4 W?2W"
U4 W'W!
6 p}3W?? wMO7 U" b5U??2W7W?0W?' w"W7b?"W?' d| W3
u! v$W:AO5 b'd w5U2W:' WM!u1 W3 W5u!U! u2 u"
u5 w4W'
U?? 4 W3 d?? ?}z Uz w?7UJ5?? b?5W6 W?? 4 W?3 W?? ' W?? 'U! W?"u?? 2 Wz
UAO5 U2WO?:A W}6 W5u2 W4 W3 W2W7W5d?2 UO( W' s7b5W
W& v?! wJ|W w'U! v$u?U5 d" wJ}M|u( u?4W6 gO5d}z U?z W3 W2
u5 w4W??' w"W7W? W??4W W @5W" U! u!W??2 s7WJ! w7U W?J}" W3
WMO J}3 W! WM7W>!
5M}*W??O! v! Wz UW! WM?7d~! w5uLM| W6W?' U4 W?L}z W?Wz
W?' w!W?. w5U?'u5 U?O?0d/u?$ W?:?}! U?'U6 w2W7 U" W?2W?&U! W?2
W?? O5 W?? 2 W?? 2 u?6Wz p7e?5 W3 u?? & w"W?? 9?7U" W! U?? 4U?z W6
s|u??( W?M(WW6 W! W??4W?? ' W3 W! X}! W?? 2W5??2W?? O? 4?? Oz W5U??4 U?? 4W6
w2W?7 u??4W?6 ! W?? &U! Wz W?"U??4 U?? $Wz v?! W5U?? 4 Wz wJ?}M"d~? W6
W:' W6 bAO'd W3 WJ7 w52
18

W?? ? 'd u?? ? >5 U?~| W?3 U6W?6 U7 W?? ? 2WU?5 wJ? W?? ?& U?? ? $
U0W?. w?2W7W U?4WM! w W?6 W5u" b|W3 U7u?4W?6 W5u! @5U6 wO?:? (d?'
U?7?? ? & w"W?76 U?5 W3 U?7dJ?3 W?? ? 4UM?'U5 W?7W?? ? ' U?? ? 4 W3 W?? ? 2 W?7W6
u!d2 U7 bCF3 e83
U2WOO4WK7
Uz u(U! w5U2WO7W! W3 u:?AO5 w2W7U4 W52 w4W' W3
Wz ! 6 p|b5W6 W'd! U?O5U7 d"u v WK7 W?2 W& WO?'U2
U" d??:?O?z W! W7W6 U7w5d??}z g} w?2WWM! U??2W?O? O? 4WK7 W?2 W??:? 'W! U!
W5u?!u"W5 V? U?? / W?? ? W3 w?"W" W?! w5d?? ?}z wM?O7 W6 W?? ?'
?}~! U?4W6 W7W6 ! W?2 d5 g?OMO7 w U?' w2W7U?4
} UWz W3 WL'5 w5U2WO7UM7b5UJ' b| W2
W??2 U?? 2W??O? O? 4W?K7 w2W7U?? 4 W??2 b??:? ?AW! U??0 U?? 2U5 W3
W?! U?? ? <M?O?z W5d?? ? }?z W?5u! d?"u?? ? v? U7s?J u?? ? ?2 wL?? ? ?1U" w?A? ? ?%
d| W7UM?}6 U7 w'U??9!W?. W??H?O3W??& b?2W?7W?' U??4 W3 U?A? 2 U?O? 4U"e?}? 4
W"d?2 U' W?2WU5 wL?}5" W~| W3 W?2 ?}4 W?z W5U7& w?H}?2
u!W6 bAO'd WU5 W3 U2WOO4WK7 WO532 v UL}
u"
b?4W6U7 W??'W3 d?2 W?O7b?5U5 U?O?'Uz W7 W?3 d?:~5d? p}?3W? w4d6
WM?:? A?7W?? u?? } U?? O5d?? }z u?? 'W?? ' W U?? 4WM?! w"W7W?? 9|W! ? u??/u?z w5U?? 2u"
u! UO'Uz U:?5W4Wz UO4U"e}4
W5u!?2 d??}z Uz u?2U! wM!u??1 W3 W5U?2u" Wz W? W?? wL?1U"
W5u:AO5 Wz b?5UW' W2WU5 w5u:AO5 W' W! U7?& w5U4 WM|u( W3
W! W! v? W5u!U??4 U?? 0 U7??& W?? 2W??O"d??O? ?(W??. d??>?J| W!
X}!d2 U7WA2W(U d

17

W2 W?1 U2W7 w5d}z W5U4 W! W56 Wz

U2WOO'W7U4W2

WM7b! s7 55u" U:?}?z d2 U2WOO'W7U4W2 w'U?! W7W"u2 uA} w(W! W3


Wz d?2 WL?}z W7uO5 U? Wz w'U! W2W?4 W2 U?2W?O7Uz WO?O5d}z W?'
p}3W? W5U5 W?z W7W6 ? u?2 u3 s|d?9!U5 |W?' v?' d| W3 W5U?L?1U"
u}( v3 W' 6 WM9! U$

wA&W! 5A5 U" w:AW! u2 W( b52 w'U0 w5U4 W3


U:'u' u?2 W! UO!W. U2WOO5d}z W?6 W' w2W7d'u5 d|u W!
w??OK"W?! s7b3 d?( u?2 U5 ?}?4 W5 u?}?( U??4W6 W! d! U5
U" u3 u??2 w5U??2 U! U?5 u?2 W?3 p}??I3 W! 3 W6U??( W??'
w5W' U?4UJ'z w5U?L U?z w'UM5d?}z W"U?2Wz W?:???O! W?' U"W?'
W4W3 W" U4Wz W4W3 wJO"U4W:??O' w2W7WM7|u" d2 w5U26 u4W6 W! p7e5
u! d'U5 d:4W2 d! u|W! b7& wM|u( W3 u3 u2 w5U4
W! U7& U:??}z 5} v U7 U WL}?z W2 U( w"W% .W?z w"WO.
W! U7?& w5U?4 b"U2 U?4W6 W3 W5?2 U7Uz wJ}?L??O! W?2 W! U5 w5d?}z
dO?( U:?}?z W5d}z u(U! wJ|b5W?9 W4 U5 W2 W?2 d!U5 w'U U7 w'U0
w5?2 w"W??O5U?:?'U?( v?M}*W?' ! U?L? 2W?O?O?:?' d?J(Uz W! W7W?( Wz w"W?7W?2W?4
U7 d?} W! U2W?O5U57 W?2 b5W' W p|b5W?9 W?4 W3 u(U! W! W3 d?}z
v w"W?7W"W5 w5U?? 4 WK W! 7?A7W?? b W?6 w7U5U??( W?? 2 W5U??4 W?z w'U5
u! b5W9 W4 Wz UO5W" b"WM! W3 dA&W!
d" w5U?2WU5 w5u:?AO5 W?2 W6 U<?2W7 w2W7U4 b?O:?' W3
- d?O?L? ( W3 W7W7 Wz U?O?2W7 W??2 v W???1 b5d?}z w?M|u?( W3
w5U??2 W?! W??2 v W???? ?1 U" u??2U! w?K7U??4 b5W? W3 p|W6 W?M7U6
w'U?0 w?5U?4 W3 W?2 "Wz w?2W7b5W9W?97U" w?5U?& d?}z u?2U?! X'U5 w(W!
s7d?? :?J7e5U?? 0 b?5W?? 9 W?? 4 w5U?? ?2 bJ}"U?? 2 W?3 W"U?? 2 U7U?? ?O? ?$ wL?? '
W7W6 bO'U0 w5U4 W W3 U7b5u7W

W??1 U?2WO?O5d?}z W! U:???}z d}z Uz u?M' W' wJ W?& W!


w4?? Oz u?? & WU5 W?3 u??(U?! W3 W! W7U?? 'U7 W?3 gOJ?|b5W6 W! W?? 2
e|W wL??1U" b5W6 u?}?5 W3 w2u" UM}6 U??( w!W?. w5U??4 b5?2
Uz u?? ?2U! wM?7W! WU?5 u?? 2U! w?(W! W3 U?? ?:? ??? ?}?z dMO?! Uz
W u?5u. W6 e|W" W2W:&W:} W2 b5U<7U!Uz
W6 UW! w2W7W?1W! w532 b5W6 Uz uM' v4 w3? u}5 W3
w4W?' W?3 W?(W! Wz W?2 W??O?:?' Wz W!W3 ??'Uz w5W?4Wz W3 5?:7d! W?2
W?2WU5 W3 w5W4Wz w5u! v! u! W?'W3 U?O5W?4Wz d} U5 b??5e?O!
6"U6 W d" W3 U?2WO?O5W4Wz d?2 U4u? 2 wJ}?4W' ! W?:|W~!
wM|u?( WM:?'u U?<MOz s?!U7 u! U?O?'Uz W3 W?O?<7d0 W3 p}?4W?'
W:}!b5u" b5U7&U5 W3 U7 w6U(U w5u:AO5 U7&
U?4u? ?O6 v! W! W! u?(U?z s} U7?& W! ??4Wz U?2W??O?O5U?7u?'
w2W?7 W! W?z u W?7W W?6 W?? ? O5W5U?? ? 4 U?!W3 W?? ? 2 w5 U?5 Wz p?}5d?? ? 2
W3 U??:? ??? }z W5W?z W" WJ7 w?5U??2W??O? O? ?4Uz W3 W??2 s?? &Uz w4Uz
WJ7e5 W"W5U4 bM7 UO4U"e}4 w4e5 w2U& w5U2u}3
u(Uz W! s5U2W?OO?4U' W5U4 W? U4WM! W3 W6 2 u?(Uz w4Uz
w U?' W3 U?2WO7b?}?4 X'W! WM7W5 w5d| W! d?2W??1 w5U?4
u?? :? ?A? ?O5 Wz w?5U?? 4 v! U?? O? ?$ wJ}?5U?? 4 w4Uz u U?5W3 d?? 4
u!dOW'W! UO:' U2W7u(Uz w"U%u:0 W2 X}!u! W5u>O:(Uz
WOO"W7W W~5 W3 W! dJ! W7W6 W?1 U4 w7UO$ W! U!W'
W?O?O5W?( wJ|W?:?2U?2 W! W?2 U?2W7U?&U?( W?O?5U7u?' W?4W?2 W! U7w5U7u?'
W:}!b5u" b5U7& U5 W3 UO5U2WMO1W:' W7u(Uz UL(U W7W6 d'U5
W??2W?3u??$ w5?3??2 W7U?? 4 U??:? ?'u??2 u?? 4W6 W3 d?"u~! v! b?? O7U"?? 2 W3
d" w5U??2W??O?}? $??& u?2 W?! U6W6 w4Uz w5U??4 W! gO?5Wz W?2 s?|dMO!
W2 W?1

20

19

w5W??'W??4W??4
W5U??:? 'u??& W! U??0 W5U??O? O3W?? Wz w7?| W3 u??(U! W3 w
w7U?? 2U5 W!W?3 u W??' g?} U?? 2W??O5W?? 'W?? 4W??4 W?? ' W5W! U7 7?'W!
! W"b?5u" b5U7??& U5 W3 U7W??2WM|u??( d"u??A? } w5u??:?A? O5 ??}? 4 W"
u! U5 p}3W b5U7& w4W' W3 W2 U2W u( W5u/
w2W?7u?? ?}? ?( W?! W?? ?2 s5U?? ?2W7?KO~?6?? ?2 w5W?? ?'W?? ?4W?? 4 u?? ?2U?! W3 K?O~6?? ?2
u! W?J}" W?? ?4 b5U7U5 W?3 W5U?? 2u?" d?? O" W?z W?? W3 g}?? ?2d?? $W?? '
U?O U" W2 W?2u" W? wJ|6 U5 U U/Uz W?H7U" U5 W5U5W"
vA&W! U:'
UO:&W! w2W7U4 b5U:'u& U6WH??Oz u}5W3 KO~62 u2U! W!
U5 W3 U7 WO|u5 U" W2 U7U:?}z U5 W2 s7 U2WO7UO:&W! 6 W3
U??2W?O7U??O?:? &W! b| u??A?} U?5 X}!d?O? W??2b5W?9 W??4 6 W??' b5W6
w2W7dO$ W7 W3 wMO7 U" u}5 w5U' W3 u! W u3
u"U6 U7u' W3 WJ W& Wz d"u u u|W! WO7WU5 w"W4uJ%
W3 U??:?'u3 Uz u??2U! w(W! J:?A ?JA?} W3 u?! u3 U2W?O7UO?:&W! wM(WU6 W?2 u!UM}6 p} u3 W'W3 w5?O'b?}0 bJ}?4W'
U7W2W?2U& U(U U" d! W! U?7& w"W4uJ% w2W7d?O$ u!
J:?A uM'W?' w5U2U?O W! Wz U" W! JA?} w(W! W?(W! W! u!
Uz u?7 W5u! ?? ( w?M|u?? ( W" u?M' W?? ' w5U?? 2U?? O? XA U?" W!
UO4U"ueO4 W! d
b! w5d??}z W?? w7WMO??M! w7b5W9W??97U" W3 W?7W?:? &u W??O?O5 U??'U6 wJ}??2Wz
W?O! p7e?5 W?2W3W?'W?4 W3 w:?A? wJ}?:?'W6 W?/U?M! W?'W3 W?2 X}!W5 W?z W?:?'W!
W??2 dM}7W?~! "Wz b!uK?'uz wJ|u??}? ( 6W! W7 w?:?A? W??:? 'W6 Wz W??W??4
W2 w"W7WM|u5 U2WOAO5W4U&W6 W W"W"
22

wL?' w5U4 W?5U7b5u7W Wz d"U7 wJ}5b5U*W?' 6 W?:}! W?7W3W'W?4 Wz


W? dO?$ w5u! p7 W3 wM|u?( W?2 p|b5W9 W?4 WM:?'W! W?2b5W9 W?4 W!
W3 w5U?'U?' U" w5U?' W3 U?2W?OO?M}L?&Wz wA?O5W?4U?&W6
u! bOMO7 U" w5U'
u3 Uz
U?4W6 W3 w:?A? w2W7u?}( W! U?:?'u3 U?:???}z W2 W~?5d wJ?}:?2U?0 Wz
W3 U?? 4u~}! U?? O? 2W?6 bJ}"U?? 2 W3 W7W?? L? 1U?" W3 W6 gO?? 'U??0 W?? 2 W??L? ?1U"
W! u3 W7u? W??2 U7! Wz ! W?O5 U! w?2W7WMO?4 U?4 W! U?O?$ U??2W?O7u?2
w7| W?! 6 p} W?? W??2 W?O? :? ' Wz 6 W! g?7Wz W5U??2W?'U??0 ??4Uz s|u??&
W2 WMOM}! w:K}' w3W U5 UO5W" W?:?7u} WL}z u7 UO5U?4 U7& }4
W! u??:? ?'U U7??& w?7W"W5 b5u?7W w:??'W6 W?5U5W" Wz w?M7W??. W3 U?? OJ|
W2 W?1 eOK~MOz
b5u?7W W?? ? ' W3 s"d?~ W?6 W ?! u3 W?? ?:? ? ?2U?? ?2 v! W?? ? O? ? }? W!
W3 WM7|u" ! U?OM wJ|W9| u2 W5 W! UW! W?:|dO~! U?O5U2WO?O~5W6W0
wJ7e?O?0 wO?'UMd?4 v! d?}3 W?2 v W???1 W5Wz w?"W7W? w2WWM!
u3 u?}5 W3 UW! w2W7W! pO"U?4W?:??O?' W5u! W! X}! U?4bO"W?4U7
W3 W?W?z X}! W5x?1U??. wJ|U?2 d?2 W??'U W?2W3W?'W??4 W?2 v"U?2 u?W5 u|W!
d"W4 W! s7WJ! U2 U7 W5u3 u4W6 wM"d~ W6 v3 WM| s"db5Wz W~|
u s|dJ! U7 U?2d'U5 W?O7dO?(W. W?L?1U" u4W6 w7U?O$ v! W! W?:?7u?}
U6W6 W7W6 U7U?O$ wJ}2WWM! W?2 vM}*W?! ! w(U! W! U?4WO?:' Wz W7W6 !
WMO u?}5 W3 W w~5d? w2WO?7UO?$ W2 UW!W?:|dO~! W?O:?' Wz d5u"
U7?! p}3W?? 5A5 W?? 2 wJ W?? & Wz W!W?3 X}!W6 b?5U??2W?? O? O?"W7W??4?? 2
U7?& w5W?9?| e|U?5U7 w2W?' wJ?}M4 W! W5U5U~}! W?z W?O7U?'Uz
W5WJ! UO}$ b5U7& U5 W3 s'UM!
w?d?? ? u? W?? ? ' W?! s?? ? ?&Uz u?3W! b?5d?? ? ?}z U?z W3 W?5UJ? W?? ? & W?z
s|d2 W! bO7UO0d/u$
21

u2
W"W5 bJ}}6 u(U! W3 WM5W4 W! b5d}z W?3 U$ W2W7 u2 w5u:AO5
UA2 v4 w3 u(U! W! U wJ}M}:?A W! U(U4d2 WW3 V7W"U6 W2
wJ|u??5u?. U6W6 u2 W! u"U6 U?z UO U" d?:J7U! wJ}M}?:?A W! u|W3
4| p} b}' w5U"W U5W3 @5d
U7u' u?2U! W3 u"d U7W?2W" w7U&U?( w(W! u4W6 u?2 b1d?}. W3
W3 u??2 w2W7U??4 U?O? 2u" W3 u??:?A7 w??' U7 W5d??:7b??}?4 w?J7e5 U"
U?? ?:? ?(u?? ?2 W! U?? ?A? ?2 W?? ?I5W?z U"W6 U?z W! U7 w?3?? p?7e5
w U??' u! d?:J?7U" W?2W??$W?4 W6 W??( U?4 W3 U??2W?O5W??4Wz
W5U4 U1W1 wWz w5U2WU5 W3 W2 wJ|u2 UO2u" W! U1 W2
u"d?~2W7 w?5u?? :? ?A? ?O5 W3 @?5d?? wJ}?3W?? 4?? 2 w"W7W?M|u5 u?? 2 W?7u?? }? ?( W!
d:| w7W4 b5W6 w5U U:A}6 W2 U2 s(WU6
W3 g}??2 !W??' w2W?7U" p}5U??4u?? O6 v! W?! W??O?O?5d?}?z wJ}5U??4 u??2
W3 b7u?? ?2 W3 ! w?Wz bM?O6 w:?? ?A? ? W?? ?( U?? O? ?$ w?'U?? 0
wJ?}"U?? O?!Wz WU?5 b?? O? ? 'U?? 0 W3 u?? ?}5 b7u?? ?2 W3 U5 W? b?? O? ? 'U?? 0
W7W6 ?& p|6 u?4W?6 W?2 W?O?O5 b7u?2 W3 w2W?' u"d~2W7
Wz W?? ?2 U?W! b5u?? ?4W?6 W3 u?? ?2 wJ?O? ? :? ???7d?? ?:? ?2U?? ?2 w?2W7W?? ?/UM?! wW?? ?
6 w7x!W?! W~5 W3 g7Wz W??A?}? 2 !W?' p}3W?? ?& WM"W??2UW!
W5U2u2
w7W??/UM! wJ}?5U?4 b5??2 W3 W??2 W7Wz b5U??A? O5 W7W3W??'W?4 W?z U! W3 s4
s|u?( wW? b W6 U?7W?' W7W?/UM! W3 U?2W5U?4 u?}?( u?4W6 u?!W6 U7e?}6W!
u!W6 W6 gO7WU5 wM"d~ W6
W?2 X}! W5U1d? Wz b5W?'W W5u?92W7 Wz w?M7! ! U~| W?1U" rMO! s4
w"W7?"d??? L? Oz U?? 2W??O7b??}? 4 v?"U??2 W""W??2 b?? }? 4 w5U??4 W3 u?? 2 w5U??4
u??}5 w?5U??2W??O7U??(?! WU5 W! U??O?5U??26 W3 p?| v! d! U5 W3 U?7u??(Uz
W! U7b??O?4 w?"W?' w5b5W??'W W?? W3 X}!d??2 U?O??2 W7"d???L? Oz W6
24

W3 U7 s7 U?0 b5W9 W?4 p7e5 W3 UO?2W6 W2 U?O:?&W! w5W'W?4W4


W?! X|d?J! U? Wz W?6 W7W?6 s w?5d?? ? }?z W?3 WJ?7 W?? ? 2W?? ? I?3
d:5U'U6 p}3W? W2 U26 W' W5 u& w?MO W:|b! !W' W:?7u?} b(d}3
d"W! w2W7WK W3 p|W'U6 WJ! UO}' w5UJ W& WW3 u>5 s5u"
WM| W5! u>! U7& !
w:& wM?|u( W7W6 6 w7U?'Uz w5U4b5Wz W3 w4"U5Uz wJ7e?O0 u?}(
W3 s|u??( W! v"U??2 U7??& w7 w??2 w7| W?! W5W??2 Wz X}! W??'W!
W ?? 0 UJ( W! W?5U??2W5d?? 0W! W??O?7U??:? ( W?3 s|W?? b?5U??O"U?? 4W??4
d?0W?! W?'W! w1 W! u??} U?2W5b?5W?9 6W??' W?4 s}??A?2b W6 U??2W!
u} U2UO u7 U4 b5UO5U2W5e! s|u( W!
w:?? ' W?u?? 2 wJ?7W?? 4Wz W?? 'u?5 WW?? 4W U?5 W?? LK?O? ?0 Wz
g} W5U?2W7U?O?:?&W! w"W?O?5U?4U?1 w2d?O W7W6 u?}5 U?4W6 w(W?2W?9?}?:?2 d2
! d:?A} W?2 X}!d2 p}?2U& W?' W3 UO5d?2 v$W:A?O5W! w:' d?}z w"W Wz
d v3 UOJ W2 wL' w2W7u}( W! U' w~5U4 W( U4
s4 w5d?}z wJ}:?' 57U'UzU5 d?"U7 bOJ7e?O0 w"W W3 Uz u?2U! u3
Wz b?AO?:' W3 U5 s| U?~5U2 W" g7 w5b?.W4 W?! w5U:?'u3 UOJ|U?$
6 W?! W?? ?:? ?'W?6 Wz 4?}6 W! b?? ?O? ? 2 WM?O! W?3 u3 WJ?}? ? :? ?'W?6 W?? ?2W7
w1 ?z U??4 W?? :? ?A? & U?? 4 wL?? ' W5! X?}*W?? ' W5U?? O7U!W"u?? 2
W3 U?? ?O? ?$ X} e?! W3 wA?? ?% p}3W?? U?7U?? ?? ?& e?? O?K~M?Oz
WK7u?}? 2 W! W3 W?2 WJ|U?z w5u?& 6 W! u3 w5W??4u?& w5u! W?2 W?3W?'W?4
W WW3 UO52 w2W7W7cG" u' X|d2 X'
W?' v? W?2 W7W6 u?3 W! U!W?' W??4W?' ??2 wJ}??:?( X}! p?}5W6
W?? ? 2b5W?? ? 9? W?? ?4 W?? ? 4W?? ? ' wJ?|W?? ? WM?(W W?! W?? ?' U?7W?? ? 2W?? ?O? ? ?O?5d?? ? }z
UAO5 eOK~MOz w1 z U4 wL' W3 UO5U2W UL(

23

W2 +U?& W3U. W7b1d?}. W3 U?:?}z u! U?O2u" w6 Wz W2 W?<!W W6 WU5


w$W' - W?( U4 W3 d! U7U5 W3U. b}3 W! U?2eOK~MOz
W3 w5U2WOO5U:7W! W?0Wz W3 w2W7U4 W"U2 Wz UA}2 & W! wJ W&
U5U?5 e??OK?~MOz w?5b5U?? 4u??1 W7 W?3 d??2 U?? 2U?? ( Wz ! d?? 2 U?? d?? 4
eOK~MOz w1 z U4 wL' W5! dA&W! v U& U6W!
u??}? ( U?! W3 b??}? 4 w3?? w5U??L? }K?' WU5 W3 u??2 w?W! q$
U wL?A7U6 w2W7d' W?2 u1 wJ|x?2 W3 WO?:7d! UO5U?2W?}W' W?5W'
UM?7U6 W?"! ?? ?( b?? ?}? w ?? ?A?7 UW?? ?' w?:? ? 'UzW?3 d?? ?? ? }? W!
W3 w5??' | U??<?2W7 w ??1 W! w??' w7WU wA??0 wJ|u W??( U??O5U?2U??O
XA W3 U?2W?OO5?' w2W6 W? W( w"U?2 W3 W?' W"U? W2 W?2W!
W??' W3 X}!W6 w? ?$ r?$ w:?'W?!W?' U??O? :? ' Wz ! d?? WJ} U7??&
U wJ}M}?:?A W?2 W?2 W! W?3 W7W?: W?' u?1 wJ}"W?2U W5U?O5U?2W?'d?2
W3 wA?7 w2W??O|d?? U7 U" W?"U?? U?$ b?5W6 WM}??:? A W?z w7|
v3 WA}
U?A?O5 U?4 W3 U?O5U?2W5 wL?' W?2 v?4 Uz w2W?O| w5U?26
! s2W! W3 W?O5d?}z wA&W5 W! d"?| p}3W w"W?2U e?OK~MOz w1
b u? wJ}"W?2U? U6W6 g7d" W5Wz sA?}?2b W6 ?| wMO" u?' w"U?2
W7W Uz WA} w(W! W2 W5W! b5UO5U2W'd2 W' W! d2
W"U2 WJ'W. u?}( W! W! q$ w5d2W! W3 w! w7U' u?2 UO2u" W3
U??2 W??' u??}?5 W3 WJ}??:? ?( W??2W~5 W??2 U?7W! W5W??2 wW?! d"U7
wW?! q$ b"W?? 4uJ% w?:? ?& d|W3 s!U?? >? ?4 5}?? ! W?"W U?? % W3 W?? :? ??7u?? }
W""d U~}$ wWz uO5 w% v! wW! q$ W5uU5W3 wJ7W& w"W76
s|u?( W5U??A?O5 W?W! q$ w5W7 W?3 W3 u?}?( U! W3 u?2 W??O?} W!
wJ}?W! q$W3 WO?:7d! UO7u"d?~2W7 W:?2U0 U?AO5 U7?& W3 wM"d~ W6
W! W7W6 UO$ d:OJ|6 ! WJ|6 W3 W2 p}5U4 w:A W5UMOA5 uO5
Wb}" d:2W7W3 W6
26

U" v?! d?? 2 w?"W7WM?|u5 u?? ?2 d?? :? ? Oz W?? ?2 U?? 2W?? ?O7b?? ?}? ? 4 6 U7b?? ?O3
X}!d2 U7uH5 u! UO'Uz w5U2WO7u1
w5d?2 W?J}" W?4W3 w7u??}?( v3W?' w?'d"W?4 WJ7 wJ|U??$ W?L?}z d??2U5 W!
U5W?3 W5U5W" U?? ?? ?& u??}? ?( U! W3 u?? 2 s7WJ?! d??O?! W3 W?? U?? 4
w1 U?? 4 s?4 w5U?? 2W?? L? ?' W3 v?2W7 U?? O? ?$ p}?3 b?? A76 W?7W?? 1U"
W3 s4 W?2 UJ( U?/Uz W?H?.W?$ U?A?O5 u?2 wJ|6 W?' e?OK~MOz
u??2 U??<7U!Uz r?2U?% w?:? ' W! w U??' W3 w'UM?4 e|W"
w"W?1U" e??}6W! w"W w$U5 U?4 w?(u?( w"u3 U w7WJK?}6 u?}?(
u?2 W! w"W3 W! 4|uM! u?2 wd?4 w"WM! W?:2U?2 W7W6 u?4W6
UAO5 U2WO5U7u' w5W4Wz u" W. v' e}6W! uH5 wM|u(
W??' U?? 4 W3 u??G? ?4 W??2 W?? 4U??2Uz W?z W"W??4u?? :? A7W?? W5U??O?7 W3 s4
W3 W7U?4 w"W7U2W?' v! W6u W6e?}' W?' Uz W3 b5UO5b5W?'
v4 w ? u(U! w5U2W? 6 W3 v2W7 U7& X?' W:}?9"d U?O5U2u?2 dO"
w"W6 W3 WOO"W76 d'U5 wJ|U5 W2 W7d2u4 U5
wM"d?~ W6 W3 d??O! W?? Wz W7W W6 b?5u??2 wM:??'u??& wI??O? :?5W??4 W! W3
WJ7e5 W?7W6 U?OM?7Wz W3 wJ}J?A?}? 4 WK/Wz u?2 W??:|d??2W5 d!W!
! b? W6 W?3 e|W?" W3 U?? ?O?5U?? ?:?7W! w?3u?? ??5?? ? 2 U?? ?:? ? ??? ? }z g?} U?? ? ' U7
! b5U?5 UWz wJ W?? & U??O5U??:7W! W??.W?!W" wJ}??'W??2 w?? 2 W5b5W??
W! u!d?? O? W??:? 4U! W! W??2W?? ? 2 u??9"U6 W??4W? W @5W" w(u?" ??& W??2W"
v}N! v$W! & W2 X?7b7W5
W??2b? W6 W7W6 U7?? &W!W??' w?J}M|u?? ( W??2 U??:? ?'u??2 W3 W5U?5u/ Wz
w5u2 U5W3 w7d?'U5W5 W! g}2 !W?' w2W7U4 ! W?2 ' w! wz W<?}4
w2W7U5U?( W! b5UO5U?2W UL?( u}?5W3 U5 W2 U?2 Wz w'U! W"U4 u?(U!
d??O" U!U?2 u??2 w5 u"WJ? W6 U?$ W??2 u??O?4 W3 u??A?}? WM| v!
d! u|W! W5u"u2W' & U~ W42
W3 W?? 2 W?5U?? A? }? ?2 !W?? ' W?5 W3 v2W?7 W! U ?? & s4 w? U?? ' W3
25

s?5e??}?3 wJ|d| U?? ( wJ?}5W?? &U! w:?? A? W?! Wz w5U?? 2W?? 2WWM!U?6 6
6 W?! U?? 4W6 U?? ?2 ?? 2 w~?5W6W?? 0 w?J}?? ?:7W5 W?! U?? 4Uz W?? ?2 p|W?? :? ? 2U?? 0
W5U?? 2U?? O d?? wM| w7U?? :? ?&W" w5d?? 2 d|U?z w"W?? O5 W3 W?! wJ|b?5U??:? ?'
W7 U WM|d?& W5UJO?:??7d?:?2U?2 U?2 Wz v"U?2 U5 s4 W?' W3 d"U7 wJ}M|u?(
w5d}z w"W97U" wJ}L1U" W! W2 U2WOO4W6 w5
w U?? ' W3 u! U?7W??2W?MO7Uz ?? d?? 6 w5U?? ' U??4 ?! s4
W3 W?? ?2 W?J! U?? ?2W?5?? ? W~?:? ? 'W b?| W! U U?? ??? ? ?& ! -W?? ?0
W?? ?O? ? O3W?? ? U5W?3 W! d?|U" W?? ?9 W?? ?1W?! w4 W?? ?' w?5U?? :? ? ' w?:? ? 'U5
W"W5U( b'd w5U2W:'
U?2W?O7UW?' W U7d"U?4 W?'W! r W6 WJ7 wJ|U?$ u! b?(W5U?O7 W3 W6
W" U7W??2U5 w?5?2 w?L?? O! W??4b! U??2W5?? w2W?WM! Wz ! W??L? ! ??&
WO7 b!W. wJ}'u5 UO0d/u$ w4W65 W' d'u5 W3 WI7U!U$
W?2 UA?O5 6 Wz U5 w2W?O} v$ U?(U4d?2 WU5 wL?}5"
W3t7u5W?'W% W" w?7WU5 w5UL?2U?% w~5d W?6 dO?$ w:?A U W?2
X}! W6U7 W6 W'
w2W7W?MO??4 d??}z d?? :7b5U5 w?(W! W??' W"d! +?? wM|u??( W5U?5W" s4
U7 WU5 W3 d?" p}3W? w2W7U~| W?3 W?26 W?2 W7W6 W??2U! ! rA7
wJ|U92 w7U"W' wM|u( W4 w2W7UW' W2 u"U6 WM|W1
d?O" p?}3W? W3 ? ??4Wz 6 W7Wz g}??2 !W?' W?O? 'UM W?4??2 W~5 W3
p} u2 W3 U5U?' u' U7WJ7 w5Wz w"WM! w5 W3 U?OJ|b5W6 W2 u"U6 p}
WM5u?' ? w5?O?'b?}0 U5 u?2 W?2 W7W?O?O?:?' Wz W3 d"WM}6u?'W?' u"U6
v! wJ|X?.b?O! Wz ! v! W6 w?K6Wz U?O5U?2W??O5? U6 e?4 W?! wMO7Uz
W(& p}3W d:2W7 W W3 UOO|U6 Wz W' vM|uM! W&
W! w5u! u?| U7 w:?A? u?}( W?2 U?A?O5 d?:OJ|U?$ W7W3W?'W?4 Wz
W6 w"WM! w5u?9?2W?7 wM4 W?O o3 W! w?'Wz wJ|?6 w:7W5 w"W
U2U5 UO5W7
28


w5W5U?4 w7?}?4 WMO J?}3 U?O5 ! W?(U! w2W7W5u/ u? ?
W6u W'W3 W7 W5 d W?4U2 W3 6 U2 b! U7! Wz g}
U4UJ'z b?(d}3 U5 u2 W! UO5? U2W5UL u'u?4 W'u5 W! wMO7
W! W7b?}" d:?4W2 w7u?2 w7U4WM! U??& w5u? w5 u?:??&
W5Wz W?5u/ ! d?? }z w5U??2W?? O7b5U?5 W3 d??O? ? wJ}??:? ?( W5W??? ?}
WOO5 WU0 w5U:'uz W! U7b5u7W
W?2 d?? w?'Wz U~| u??2U! W"W5u"W?2 X' U??2W5? w2W?' w?L?1U"
U" b5u w2W7U4 W! d! b|W! U(U4d2 ! b/W! w7}4 W~|
W??2WJ? W??& W??2 W5?? W??O? O? 2W?? ' b| Wz w"W6 w?5U??( W"W5u?"W??2 W"
W2 W?1 U4 U4W6 W! U:?}z
(in the WKU?6 w2W7 W! u?? 2U! W! W?5U??4W6 e|U? wM7W! W?U5 W3
u?}?5 w2U?& W??2 W? wd?? W3 W~$ w4W?6 d?2 W????1 same class)
4}6 U2W! w5 W! p7e5 wJ}5U4 U7u4W6 u"d UO4Wz d2W!U7
W3 d?2 W' W! X' U7 wJ|u?2 U2W?' d1 W1d?2 W( U?4 W3
wL?? ?O" w"W?7WM|u?5 W! d?? }?3 u?? :? ? 2 W3 s"d?? ? U7 p??M}3?? ?L? ?'
w5u! U?O$ W! v$W! X?' ?? Wz b}3 W?' w' w:??5 wL|U2Uz
W2 W7W?L}z w4W' W3 UO5W" W! w5 w7 w?'Wz w7u2 w5U4 W5UO?:?5
p| w2W7u}( W! W5x! g&W W7u2 U5 Wz u}5 w7&U5 w7b5u7W
WM7|u" W! W""W2 p}
W?97U" w4W?/ d?F?O( d?F?O?( W?2dO? sA}?2 !W?' p}3W? ? 6
W?? ?4U5W~? W! UW?! w2W?7U?? 4 s?4 W?? 2 W?7W6 U7?? ?& W?? 4W?? ?' wJ?}M?O7Uz U?6W6
wJ W??& U5W3 w?J} o3 WM?O7Uz Wz U W3 W?MO7Uz W! U!W??'
W"! v3 b5UJ}' W" d}z w5 U5
W3 u?? ! w2W?7d??O? ?$ W7 W3 U?? &u7 w5U?? 4 W5U5W" w?5??
r}! v! b?O7U"2 W3 dO v3 wJ W2 W Wz d}z w?5U:'u2
27

U2W?M|dH7
Minorsky, V. 1921: "Notes Sur la Secte des Ahl-Hagg", Revue du
monde Musul.
Minorsky, V., 1927: "Kurds", Enscycl. Islam
Minorsky, V. 1928: "Lur", "Lur - i Buzurg" and "Lur-i Kuchik, Encycl. Islam.
Minorsky, V., 1931a: "The Luristan Bronzes", Appolo Feb., pp. 141-2
(Addressed at the Congress of Persian Art, 5 Jan. 1931).
Minorsky, V,. 1931b: " Les Tsiganes Lli et les lurs persans, Jour.,
As., Apr., pp 281-305.
Minorsky, V., 1932: La domination des Dailamites, Paris
Minorsky, V., 1934: "Ahli- Hakk", Encycl. Islam, Suppl.
Minorsky, V., 1940 "Les origines des Kurdes", Travaux, du XXe
congrs des orientalistes, Brussels (1938), pp. 143-152.
Minorsky, V., 1943: "The Curan", Bull. School Orient. Afr. Studies,

U2Uz
wA?}? 2 !W?' ?$W! ??$ w5u?:?A? O5 W?4W3 +u! b5W?6 U" W3 s4
W3 W5W?'W??4 Wz U" v WJ7 w U?' p?}3W? UW! W?:??? & d?}z Uz
Wz W??Wz , U??=? (??& s4 WM|b! w?J} p|W! W?6 W?2W??'U! b?5u7W
X}!W5 u"U6 w5U2WMO J}3 U7 W3 s4 W
w'U5 d?4 w6U?(U ?:?O?:??5Wz w7W?>?A?} X' W! +d?2 U?4Uz W?W3

W?' W?L?}M! X' W?4 s4 W?4WJ! U ?& w5U?2W!u?K'uz w"W?O5 W?(?& r}


w5U?2W?O7b5u7W? W3 W?:??7u?} w'U5W? wJ7e?O?0 wO?'U5 d?4 W?2 W U?& Wz
W??' W3W??L? }z W??2 v"U??2 W??9?7U" W! 5! g?}W! ??}? 4 w5W5U??4 wJ?7e5 W6
bA7e|W! w5d}z W3 WO7}4 dO! U W2 WMOM}6b W6 U~5W6 p}2U&
W7W6
4W?z W2W5b}?3W! UO7U5U?( U7& wM"U6W! rO5d?}z w5U:?' b5W6
O6 W! d??}z w5W? wM?(WW?4W6 W?' W?3 s"d? v r}??! W?O7??9?}3 W! W?(??& r}
d| W?:}?! U7W?2W" WM7}?4W3 w"W?O2W7 w5?2 W3W?'W4 W?O?O5 Wz U" W7u}?(
w~5 w~?5U6 w7W?:? }? 4Uz w5u?$ W?6 W?2 X}!W?5 Wz U?O? 'd
UW! W:|d>! WI7d! w2W7u0U4

Vol, XI, No. 1, pp. 75 - 103.

U2WM| w%W(
W??2WU5 w5d??WM| U7u??4W6 u?"U6 U" Wz W?? W3 W5UM| W?z X(U7
U5 WW4 s5U7UA}2 w U' W! W3 A. Sevrugin b5U7U5 W3
X}!d2 UAO5 X' WJ7 wJ}'W2
u2U! w5U:'u3 W3 @52 UL( z wL'
W! w5U??2U??O d! W??W3 W5U??&u w"W??2U W?! J:??A w3
w U'
v' W?W3 WO?' w"W?2UW! W3b3U?' W2W?( U( z wL?'
30

29

d}z Uz w5U26 w5U2e|W

dO W7UW' W3 W2U"
Professor V. Minorsky, The Tribes of Western Iran, Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 75, Parts 1-2, 1945, Pages 73 -80.
1. Medians (Mada)
2. Persians (Parsua)
3. Susa (Shushan)

w U' W! U:'u3 b5u2d7 b5uW' dO" 6 W'


u?? ? 2 ?6 W?? ? ' d! ?JL?? ? ' W?? ? W?3 UJ?( U?? ? /UzW?? ? H? ? ?.W?? ? $
w U' W! UO5U2b5u} X' U6W6 UO2u" W3 UO5U2W5uO4
W?2W?L?' W?<!W W6 W?2 u?2 W??W3 +U?& W3U?. z wL?'
u"d~O W6 wJ'MO4 u"U&
v4 b5UO5U2U2 W4e& WW3 u2 w5U5
W?4W?$W" W?W3 WJ?7 wJ|U?$ u!W5 U! b5Wz U?2WM?| w"W?O?O?H7W?2 W?&W!
w??M|d?? H?7 ! U?? ?O5W" r?OJ'?MO?? 4 W?5W5d?? 2 w?( Wz s?4 WM|d?J! U b?7u?? 2
} UM}6 d}3 WM|u&

4. Book of Esther
5. Kassites (Kashshu)
6. Hittite

U?? 4W?6 w(W! U?6W6 W w? U?? ' z w(W?! wJ'?MO?? 4 W?5!


U'
8. Parsa
9. Mada
10. Seleucia
11. Ctesiphon
12. Potelemy
13. Norseman

w U' wJ'MO4 W5!


WOL?"W$ W5U7W2U5 W~| W3 U2W52 WM|u( WMO'U5 w:?5 Toponymy
U4WK7 W" ULK7 d"u w} UL W' WU5 W2W4
17. Khuzi

W3 v2W7 W?W3 w2WO?7b5u7W e|U u6Wz U?:'u?& U5 W3 W2 u?& U5


d! U7U5 Urioi 7uz W! U2WO5U57 W2 W7W6 b4O. w5W
32

31

43. Lady Adela

19. Persarmenia

44. Smolensk

20. Thrace

45. Dr. P. Lerch

21. Phrigia

46. Russian Academy of Science

22. Syrians

w U' w5U2d'u5 wJ'MO4

23. Assyrians

48. J b riqa

24. Aramic

49. Hasan waihids

25. Semetic

50. Royal Anthropology Institute

26. Nomads

51. Physical Anthropology

27. Kurds of S ristan

52. Ethonology

28. O. Mann

Wz W"b?M|u??& b7W?K6W U??( w?L? 2u??% w4W?? 'W3 U" W3 U?" Wz wJ'M?O? 4

29. Persians

Wz U5W?! W?2 U??( X7e??2d??4 w"W??'U??O?' W?3 W5U??O5 W5 w2W7WM?& b?O? :? 'W3 W7W???? 1

30. Aryan

d} W:}M|u:! b'U0 u}5W3 d}z UO$ w5W X?7u7

31. Persis

d} W7W6 gO5U4W6 W3 dO4W( U5 W! p|b5u Shemiran


33. Achaemenids
34. Celtic
35. Sh l

- U/Uz u}( W! W7W( Wz s|u?( w3uG4 U5 U" W3 wJ'MO4 Aghachari


d} W9}:2 W3 W6 W2U" W5! W:}M|u& Wz
37. Lesser Lur
38. Grass, made by M. Cooper
39. Zird
40. Koine
41. Lydia

U5 w5W4Wz W2 W! U7d2u4 W3 W?2 UJ! p}5U:' W! U4Uz wJ'MO4 W7W6


W!
34

33

d}z wLO5" W3 w:A WMO J}3 -

s|u( wO3uG4 U5
U7d2u4 w5U:'u2 W3

w2W??' w$U??4Uz W??4u??O? 'u5 g}W??4W3 U??' X???O! W! p?7e5 W??2 U" Wz
wLO5?" W3 pO"ULO?:??O' WM7|u" w:?}~5d W?'W3 s"db} W?2W7 UW!W3
u?? (U! W6 W3 U?? 2W?? O? O?3??/W?? 4 U5 W3 W?MO ?J}3 W5u?/ ! W6 d?? }z
b5d}z w5U<7U!Uz w5U:'uz
w5u W! u??9"u? b??4W?2W??O7U"W?' W??'uMA?} W?3 W5U?:? ( Wz w(W!
b} | w5U' W3 U! w9}:2 W7dO$
w5U?A}?2WA&W?5 WJM! W7W3 d}z w7U?O0d?/u$ w~5W6W?0 u}?5 W! W2W?9}?:2
WJ}??:?( u??4W6 W3 W7d??O? $ Wz wM"U??NJ} W7d??2x! d?}?z w(W"Wz
Uz w3W?F?M}?'u?% W5 W?JM! u?A?} w2W??' W5d?O?9M?( w W6 6W!
U$Wz W"U6 u2 d7 W' d!
w"U?1e5W" W?? 2 d?? 2 U7 W?5U??:? ?'u?z Wz U5 w}?W! W7d?? O? ?$ Wz w?W!
W?2W4 W?2W?4 W3 5:7d! dJ(W! W?'W! U74Wz w5d?}z w"W?4uJ%
U?0 U:?'u& U?:'u?2 U<?7U!Uz W& w5U?2WU5 Uz
U6WH?Oz U'& d2u4 U4d2
W6 u"U??NJ} w?2W7u W W6 u W?3 W?9? }?:? 2 d??O?$Wz W??2W7W??'W!
U?( W3 b?Oz w(W! s7d"W? U?:?'d6W?( w5U?2W?(W! w'U! W3 W?O?O?:7d! wJ}?W!
w7Uz b5W 2W4 U:?N| d:2u! b5U5 g&W! b5U2WOO2W'
W""W?2 U?O?(W?2W?MO" u?}?( U6W6 d?'u5 w'U?0 w}?! n3Wz W! U?2U5
p W?& U4 b?Oz w7UO?0d/?$ w"W7UM|u( W?4W3 gOJ}'U!W?"u2 X'W!
u?? ?}5 W"W?5d?? & W?5U5 Wz d?? ?'u5 U?? ?O5u?? ?:? ?A? ? O5 U?? ?2 gO?z U6W6 U?? ?4
WOO5 v$ v! g7 W! W"d2 u! U<2W7 wW W2W7WA&W5
wL?? 2u??% w:??& d?| W3 W??2 u"U6W?5 p} W5U?5 Wz ! p}?? :? 'd?? } O6 W?? &W!
U??$ p?|b5W6 U??2W?? O7?? }? 4 WMO? J}3 w?W?? u"U6 ?? w(u" W?K6W
36

d}z wLO5" W3 w:A WMO J}3


d2u4 w5U:'u2 UO0d/u$
d2u4 w5U:'u2 w7}4 w'u5U
b5U2WM|u( U5 W3 w3/W4 u?5u.
U! Uz
u:?! u}2
b5u WU5
6
U2WM|u( w3/W4 U5 d2U7 W:?O3 J(U
U'U7 u'U W2WU5 wLO5" W3 U2d:52 |u" J(U

35

w7U7 w:??(W? U5W! b7??& w5U?2b?&W7U! W?M7|u" W3 p}?'U??4" U


d?%W?' w5U?2U?$ U?'?& W~|U?( U6W6 U?0 b5W?2 W3 d?O5
s7??}? 4W3 w?3W??W??' w5U??2UW??' W??W3 d?5u" W??2 U??A? O5 b5U5
dJ! w$U5
d?2W'W3 d?"U7 w5b}3 w?:(d?' w2W7u?}?(W! b5WJ'Wz W?2W5UA?}?2dJ(W3
W7 U" W7W3 U2 57
U?( WK?6W W?:???O?3 W?2 - d6W?A5d??Oz U?O5W3 w?2W7WM|W?& ! W??L?}z
u2U?4 W1 - W7WJ7 WM7|u" W7U?4 d}z w5U?2WOO?2W'
w3W?? ? $ p|b?M}?6 v! p?}5?W6 s7W?z W?? ?2W?? ? O7?? ? ? ? ?? w"W?? ? L? ? O? ? ?!
W6 U?? :? ? ?? ?}z u?? O? ?4W?K"W! d?? ?'u5 U?? 2U?? ( U?? ?4 U5 w?3U"U?? 2
w5U?? ?2W?? ?&d?5W! W?"WJ:?? ?' W?! | ?! s"W?? ?97U?" WM?O J?}3 w?5U
U7b?? ? O?KJO?? ? ?5W?z w(W?JA?? ?O? W?? ?2 b?? ?O?"W!U?! q w?2W7d?? ?O? ? ?$ W3 U?? ? 87b?5Uz
d2 ??7 - w3U WMO1W:'
W"U? U" d~! W2b 5 d~7W U?L?(bM7 W3 - U?2W?'UM5d?}z
- @?M?O5W?6 w?K?7W! ?6 u?? ? ? ?2 U?? ? ? ? W?z w?5U?7U?? ? ? ?(
w3W??U??O? 'd U??O5U??2WM?|u?( U?5 W5dJO??( WM?O?'U?5 w2W??O? O"W??4U7
Uz x! z W7W3 W"W??2 W??( u???5u??. w"WM?! w7W??/UM!
W3 U" w5U?' zdmg w5U?2W W?3 W?2b 5 U9u?4
w5b?? ? }?3 U! "Zeitschrift fr ortsnamenforschung"w"W?? ? 97U?" U?? ??? ?
W5UO7 W3 W"dJ}3 U7dO?! d:4W2 U?2WOO5d?}z W"W!U! bJ}"U2W3 d?2W'W3
W""d wM|u( wO5d}z U5 W7d?O$ x!W! U<2W7 wJ}5u4Wz dK7 wz
b5UJ3 W5U7U:?}z wLO5" W! :'Wz
d'W2 W?L%Wz b7W' w W6 v!U5 b5U?O(& U2W?OO5d}z U5W3 W??1 w7U"2
u2 w U'W3 W2 WA}?2$W' W4 W'u5}4 Wz dJ! dO! W3
w:?? ?7b?? } W! w:?? 'W6 W?? 2 W7U??( w?J}??:? ?( W! u!W?5 W5U??4 W?7U5U??4 ?O6W!
d2 w5U<7U!Uz & b| w6 W97U"W! U2WO7WU5 U5 W5dJO(
38

W"W5d??& U?<?4W??2W7 ! W7W?( u??4W6 Wz W?2 b5W?z v! p}5W6 W! u??}?(


W~M7d wJ|U2 & X'W!
W?M|u?? ? ?( W?? ? ?4W?3 W?JM?! U?? ? ?4W?6 W?? ? ?2 u?? ? ?O5 r?A? ? ? O?J| ?3U"U?? ? ? 2 w W?6 W! s?4
U?2U5 gO?:??7u?} O6 UM}6 wJ}? U! U?O d}?z w5U?2WO7U?O?0d?/?$
W??97U"W! d?"u~! p}??:? ( ??? ? ! W?5d?2x?! WM(W Wz w?:? ?7b??} U!
d>! WW3 UOAOM( w%W" WA&W5 WWz
wO5d??}z U5 w?JO"U??L?O? :? ??O? ' w2W7WM?7|u" W??2 W7 U?:? ?? }z w4W??' W3 U??O5W"
W5UM|u( Wz U$u W""U6 w7Uz W?MO J}3 W" @5W'W! U2WM|u(
W! w:?5 WM|d'U5 d:5U'U6 d2 U7d!U5 U?2WO7}4 d'u5 W2
WJ W?? & W5 w5U?? 4 W??'W! W??2 W?5U5Wz w5?? 2 wL??? ?O! 6W! w5W?5U??4
u"U6 UJ5 w(u" b5U2WO7}4 u?:2U0 w5dJ}" s|u( d|W3 u&U7 e|U
v! b5W4W w5W&
Wz d~9 W6 ?2 w5u?:A?O5 wM|u?( s5u" wO?'UMd?4 w5U7U5 U6W6
W! W5W??>! U??4 v?$W! U??O5U??2W??(?}?6 d6 U7 ??2 W3 W5X7e??O? w"U??2
u4Wz
UW' W?L}z W?2 - U2WO?O5d}z W?OO"W7U'W?2 U5 W3 WM7|u" W5W?}W!
U?? ? 4 w?:? ? ?'7 w?5d?? ? }z U?5 w9?? ? }? ? ?:? ? ?2 Iranisches Namenbuch, 1895
u?? }? ?( W?! d?? }z w?L? ?O5?" W3 W?M7|u?" W!U7U?5 g7 U?? :? ??? ? }z W7W?? :? ? 'W!
Wz U?2 U4W5W7 W?4W6 w2W7WM7|u" O6 uW5 u?|W! pO"UL?O:??O?'
U7 U?2WM|u( w4Uz U5 W?5dJO( W?4W3 U?L06 W?2W"WL?%
WOO5 W:'W! UL?!u6 6 W2U2
5?~?5 ? ?7?" p?|d?? ? ? ? :? ? ? ? ? ' p?K}?! p?}?!d?K?O?!
dO?$ w52 wL?O5" d:?O5Wz b?O0d?O6 d7e7U' wz d70
WMO J}3W! W":?& b5U2WO7u(Uz UW' b5u} W3 UO'd
U??2W?JO??'?? 2 W??'u5 W?? 2 W5U5 W?z WMO??'U?5 U??2 u??A? ?} w4W?? 'W3
d| d! U?O?5U?2W?9?}?:? 2 W?2 u u|W! W5U??'W?2Wz W7W3 d?2 v? U7U?4Uz
37

u! v2W7 gOM4 W2 w5U?NO$ w4W2W7 W?( w5dJ}:' u?}z w U'


uM' w5d2 U7 ! W7 w' w7UO5U?:7d! u" w5d}zWM|u5 u W3
W3 w:A u}(W! W2 uM' Wz -s7u!d?2 UAO5 X' d}z UO2u" u}5
u! U g7d" w'UO' wA}2WLA}2 w5UNO$ W(
W??O? O? ?'U5 ??2 w7U??O? ?0d??u??$ U! W6 W?3 v4 w3?? u??(U?! WU5
U5 W?M| W7u?? ?(U! W3 U?! u W?? ?A? ? }? ? 2?? ?$W?? ?' @?5d?? ? U?? ?<? ? 2W7
W2W?4 UW' W6 W3 u"W?/W$ w~5d w4 U?O4W?2W7 W2WU7
W7?4Wz w1d?}?. w2U??& wJ}"?A?} W?2 d?}K( w5 W! p7e5 u?(U!
b5U?O4 U?O?4U"e}?4 w5U?2W4e5 W?O7 u}?5 b5u} b5d?}z w5U?:'u?2 U5W3
dO WM|u( W3 WAO4W6 d}z w5U2WO7W!
W2 @5d? wJ}I3 u|W3 b?"W6 W! | wJ}&W u"W?/W$
U1W3u?' w:?&W" w"U w5?2 W?1 vJ3 W?O?} v! U?:???}z U?'
w:AO5W" W5W2 WOO5U57 wJ}'u5W! W! u:0W2 w"WJ(Wz U:?}z
vA?2 W?2WU7 W! U?<MO?z U?2 Uz u?2U! W3 u"W?/W?$ u|W3
W?? 2W?7W?? Uz W! w?5d?? }z w?5?? 2 w:?? &W?? :? ? } e5W?? w?M|u?? ( ?? & w?:? ?'
v| v$W! U:?}z 7W3
d:?"u2 wJO?4 WA7Wz XA?O5W"W! W6 u"W/W?$ W2W?5W2 WW?$ W3
W"u?? ?2 w&U?? ( w"W?6 W! W5U?? ?2W?? O7U?? &U?? ( W?U5 W3 u?6W"W" U?5W!
p7e5 U7 wJ?}?4W?' W3 W?O?O5 W??2 u?& W?:| W?2WU7 u??}3 b5U5
s!UJ3 W2W7W! u"W/W$ WW3
U5 U:?}?z U!UN4 W2 Wx!U' w4 d:"u2 WJ7 W?2W5 W3 WN}'
WW?"u?? 2 Uz u?? 2U! W?3 W?? 2W?? 4 u"d?? W?3 ?? & W?? 2u?? A? ?}
U?1d??1W?0 W?2d?(U" W?! W3 u?}5 w~5W"W?! wJ} U~| W! u??&W?:|
d|U( w7U:( W"U b5W2u' w52 Wd|Uz U1bMOz
5(W?K}?? ? 2 u?! w"W?? ? O? ? ?}? ? ?' W3 W?? ? 2 U?? ? w~?5d?? ? w4? u
40

W! WO?O5 w5W7W4W6 x! wW ? U/U2WM7|u" w4U2Uz W?2W7W'W!


uW3W?2 W?3 b"WM! W3 W?2WMO? J}3 w:?A? W??$W?' W~}?$ W6 U??:?A?}6
W! W""d u4W6 WMO1W:' w2WO7UO0d/u$ U" WOO!Wz
W3W'W4 d" W?2W5W7 ! WM7e|u~! ULMO5 W~} W2 u"U6 Wz w"U2 U?:?}z
w W?6 v! b?5U7U5W?3 U?? ?4 W?? L? ? }?z U?? ? U" W?? ?2 W5U?5 Wz WM?O? ? $W?? ? W"
s7b! U2WOO"W W5dJ:' U6W6 U4WM! WM7
w'u5U? W5b~5 - w?L? O5?" w5U??2?? $W!??$ |u?" W??2 W~5d?? Wz
WM|dJ! w( - b5W9 W4 Wz s|u( Wz w7}4
W56 Wz U5 W! W? u5 ?2 w"dO?(W. 6 ?uI3 W3 d?}z
w4W??' w5dJ(W! v5u??:! W7W6 U?2W??O7WU5 W3 W?M7|u" W?W3 U??2U6
U5 W?2 W7W6 - W"UJ! ! U?/U?O5e|u? ?2 W~| u?A?}
W5! W&WU7 p7e5 W! p'M'd2 p7e5 W3 U> U!UO
W?? 9? ?( W?? :? ?}!dM?}6 W5U?? 2 u?? /?z W?? 2u" W7W?3 W! w(W! u?J?7d
W?? ?'W3 W?J7 w?J| b5U?? ?4 w?5u! U?7 ?? ?2 u?? ?LzW6 U?J U?! d7W?? ?$
U7W! W5Uu3W?! Wz u(U?! W! w?2 6W! W~5 U?:??u3W! w5U?2uM'
w7b5U?5 d?%W??' U5 w5U??2W??O?O?5Uz W3 U7??& w5U??4 WM|u??( U7 W??2 dJ!
u:A}6 v$W! b5d}z

UO0d/u$ -
w3?? u?? (U! W?? % W"u?? ?2 U" W3 ?? & U?J5u?? 4Wz w?M|u?? (
uOMO! U$ v' W2WU5 9 W6 v4
wM?|u?? ( p|b5W6 w?M"WJ?}U ! u? W?? /W?? 4W3 p}?"U??2 w? U?? '
u6W"W" w4 W%
6 u??9? ?(??>? }3u?? & - rO???? ?OK~MO?z w|U6 W??W?3 p}"U??2 w? U??'
U?O2u" Wz W?2 u!W6 W5UU5 Wz W?'! U?LM:?A7W?} w"W?O7uLzW?4 wK?O(
u!d2 dO
39

U2WO7}4 W'u5U -
55 u?! wMO??A5U?( W7U?4 w5u! W! W5U?2W?O7u?(U?z UW?' W~|W3
w??O?KOz U??&W?? & U7 b??'d?? w"W6 w(W?! W3 ??}? 4 w?5U7W!W! W?3 W??2
U?2W?O7U7Uz g}? U5 WJ5u W?A?&W5 U5 WM|d?&U?5 U?'U6 u?' W5U?4Wz U7d!3Wz
u"U6 UJ5 w(u" d" w5u:AO5 w5U4 W'W3 W"W5udO!W3
UM5U?4 W" d?:~5d? w2WO?O"W7U?(U w5u! W5U?A?O5 v4 w3? w"W6
uMO??4 u"z U?( W??2u?:? A7W~} U7 W??'u5W! W7 v3
W5dJ5 U?M}W3 b??&W7U! wJ|W?M|u?( u??& u6W"W" W?W?:? ( W3
W2W2U& W3 p}(W! W2
wM"W??2 bMO?7 g} w4W6?5 W?' w?5U?2U"W??' W3 U??2W??O7u??(Uz W??4UM U??'
d2 W:'Uz UO5U2W7 w'U u'W bO4 U2WOO5d}z W4 W2W7
b5W w5U6U?( u?"z W" U?O5U?2W?O7u?2U! W?:??7W?"W5 U?2W?O7u?(Uz
d??2U?4" W5W??:?&W! W?U7 W?% u??(U! w(W! W??' d! U?O? (?}?6 U?$
U" W3 W6 ?U' w5UA?}2dJ(W3 U?$ X(W6 |
e|U WL}z U
U?4 ! U?4 W?' d! UO?(?}6 U?2 U?2W?' U(U7U?(W?& w4W?' W3
b5u! & w"W7"dLOz U4 U( W?2 p}"U2 U" UO'Uz w2W' W4 W5u! U'
wL?? ?O5?" W3 d?5u" gO?5Wz wM?|u?? ( ? W?? 2W7 w?W! d?? ?O6
dO~9 W6 b5U2WO7U5W2 W"WJ:' W3 U6W6
u?(Uz w?"d?O6W?$ b?O? }" W?2 W7u7 WM?O?$W? W5U??O7 Wz W5
WU5 W3 v?! w:7d! W?2 W5b5u?" e5U?2 wJ} W??$W?4 ! e?4 d?2 W??:?}?4Uz w7U??2W?'
W52 W4W' W3 W5U5W" d dO$ w"W6
W?"Ud?"U?z U?? ? ? 4 W3 u?! p?}? ? ? (W?! W?? ? ? 2WU?5 b?5W?J'W?z w?4W?? ? ?' W?3
w5U?2d~}??$ g7Wz U Ud"Uz wA?O?5W?4U?&W6 w W5W?$ W" W??2W5W?/UM!
u??2 w5U??4 W??d?O?U! W??2 U?2W??O7U??4 d??2 W??'W! U??O?L? 2u??%
v!dJ} U7W?1 s!u! W! W2WU5 W3 v! s|d5
42

w:( d? UW' W?2W7 w7"z u(Uz w5U?4 U5 W'u5W!


u?? ? ?(U! w?u?? ? ' W?? ? ?:| U?? ? ?<?MO?z U?? ? 2 d?|Uz b?3u?? ? ?' M?( w:?? ? ?OW?!
W2WU7
w4 U?W??' W??2 v?! Uz p|b?5W6 W??O? ?O? :? ' W?z 6W! W??2W?? &U!
W! d?:?7Wz W5W??}?W! W! 5(WK}?2 u?! p7e5 W""W?2 U?7u W?2
uM' U:?}z W2 U2 2 q7b5W1 w&U( w"W6 W! Uz vA2 u(U!
Uz J( w W! u?! w| U5 W! U?<MOz W?1d?}. d?}z u?}5
W:|d~! W7 WK<7 WW3 U" Wb}"
W?:|d? U?0 b5W?2 v4 WU7 W?% dJ'U?! WU5 W7 v W!
w| w~5d?? w4 w?5U?2UW??' W??2 W7Wz W7 b5u??} W3 U! w5U?7U?( w:??'
d?O?$ XA W"W5u"W?2 U?O?4U"e?}?4 W! W?M9"W?2 Wz w"U?O?$W3 u?!
d W3 q7b5W1 uM' W'
u! Uz w u}5 u(U! U~| 5(WK}2 u! u2U! u}5 W3
Wz b?5U??A? ?O5 W?? 2 W6 u?M' W?? 'W3 g7d?? :? ?(?? & w| W5U5W?" WJ7 WJ?|
W! W7 U7U7d?2u?4 U?:???}z WU5 Wz ?6W! u?(Uz w5U?2W7U?( W5U"
U7& UJ(d}6
u??H?5 U??4Uz W U?z b"W6 u??2U?! wJ}M?|u??( u??4W?6 W3 u"W??/W?? $ w
wJ}??4W?' W?3 U?4 w5??2 w5W? W? Wz w7| W! W6 W?5dJ}"
W9}" w| W5U7uO5u" /W4 u" d"U"
W2 d2b}3 U u2 u" u}5 uM' u6W"W" wL' w2W7u}(W!
b?? (d?? }3 W5U5W?" W! s7 W?z Uz W!W3 w?2W7U?? 4 W! u?? 2
w4W?' w6 W?9?7U"W! u?H5 w2?4 5M?O?97 g7d" W?2WU5 w?L?O5"
U7 u} U2W3/W4

41

v! W5U?5W" 5U??( W?' W?M"U6 u??/z w2u" b??4W6U7 W??' w5U??2U"W??'W3


W3 W?6 W?? ?/W?? ?4 u"W?? ?/W?? ?$ u?? ? }5 WU?5 w5d?? ?2 w?5 ?? ?2W?! U"W?? ?'
v!W4 W4W'
X&W?? :? } d??2 U?7W??/W??4 v?$W! X' s"U?6 ??/W??4 b?? 4W6e??}? ' W?? 'W3
U7W?6 W5U??:? ?' U?? $ s7b5W? W??2 5?5 U??2W?U??>K?Oz w W?6 W! W?? L? }z U?6W6
u"W/W$ w4W w W":?&
d7 a7u:3 l4U$ W5 WK3 qC0 s7b3b?O( s7b3bO(
wU W?"??:? ?? & U??& U??/ w U??' w2W?7W??4UM5U7W?!U??1U!Uz
w5d?2 W! U??:?I?Oz wL??:???O?' Wz d|u?? W! W?2 G.M.S U$
W?4 ??/W?4 U??' W3 W??2 W6 U5W3 d??? O?4 u?=7W??' u?}5
p|bM}6 w5u! WO7b5u?} W3 W! U2U5 UA?OM:' W5UO7 Wz wM|u( s?7bO(
U5W3 W??2 u?4W" - qO?z w5U?'W??2 w6 U7d7z b u??' U5
s&d5W! wJ}3WW5UAO5 W"W5U4 U<7U!Uz wLO5"
W3 U?$ d~}$ W5u! e?O~5W d?O" w5uU5W3 v$W?9:?' W5Wz
b5U??2W7d7W??$ w?4W??' W3 W??2WU5 u b??2W7 ??W! U??<?7U!Uz u??(U!
U??? ' e?|W" b??/W! W" X?&W??:? } u??}?5 wM"d?? b5u?? } w??}6 W?? ' W"W??2
b5u5 UOO2U u"W/W$ w4 w"W6 W! W3 g7u1W"
w?L? ? ? ?2u?? ? ? % d7 W?3 W?5U?5W" U?? ? ? 2W?5U?? ? ? L? ? ? ?2u?" d?? ? ? O? ? ? ?$ w?"W?? ? ? :? ? ? ?' d|W?3
e?}6W! W?/W4 u?(U! WU5 W3 w5W?L?2u" u??5u. v! b?A?O5U?2W7W0W?'
w$U4Uz W! d2u4 w5dO4 W' ! U!W.U( W2W5UA}2dJ(W3 W97U"W! s!d2
U4 e|W W5! / w2 w U' W3 UO5d2 v4W"
w"d?O? (W?.U6 w5U?2U??A?0Wz W3 p|b5W6 U??(U5 w"W?4uJ% b?5W! W?' W3
W?2 vb| WJ7 wM?|u?( W5d?}5 u!W?4 u"W?/W?$ w"W6 W3 W?2 U?(
s!u! v$W:AO5 UOM|u( W3 W1u4 w2u"
b u' W3 U:?$u w5U2u"W6 WUUW1 b5U2WW$W1 w4W' W3
W?2b5W9 W?4 w"W6 u(U! wu?' W3 W?97U" W! WU5 u2 dM|W?4
44

U??$ p}?3W?? b5U??:? ??5W??4Wz d??}? . W?3 U??2W??O? O?"U w7b"W??:? ?' U??4 W3
b?L2u?% W U4WM! W3 p}?I3 W7W3 W?2 UM}6bJ} U?O$ w2W7WU5 U?<7U!Uz
?? ? 4Wz U?? ? ' W?3 U1W3u?? ? ' w?:? ? &W?" w1U?? ? 1 d?? ? u u?|W!
u:?AO5 WW3 U2W?OO"U w7WJ}" p|bM}6 d'U5 w"U w4W?' wJ|UU7
d2 U b(W2WU5 wLO5" WW3 U6W6
U?? <7U!Uz W?3 U??2W X?O? 'z U?z u??H5 d?5u"U5 W?? 2 5}???! Wz
b?OMO7 w5U?' W3 U?2W5Uz d?O?W5 UW!W3 W5U?:??5W?4Wz
W"Ud"Uz U5 W5u U$ UO"U W' d2 UO(}6
W??Uz U6W6 W??2b5W?9 W??4 w:??&W?:? } e5W?? b5U?O5U??'U?' w?L?2u??% d|W3
U" W??2WU5 w?5d?2 w?5d?}?zW! W??'d W! U7d"U?7 wJ}"W??4e??& 7W3 W??2d??'U5
u?F'W?4 N}!u?& d|u W! d?2 UO?}4 WU7 u?(U!
w"W7U?? (U W! U??OM?:? A7W?? w"U?? 2 W3 w5U??'U??' U??2W?5W??4 U??( N??O? ?95W"
bJ|U( W?'W! U( U~| W! W?2WM"U6 eO?( ! s"U6 WuH??O"W3
uO5 w e5W4 W"6 - Wz - rO5 u UO} W2W"W'W& w}W! W2 u!
w4d6W! W! W?95W! e7W d?'u& w0U?4 W3 d?2 dO~:?A ! w?5e?O! U?'
W?z W?? ? 2 w2W?7U?? ? 4 W?! W?? ? $W?? ? ? WM?:? ? ?A?7W?? ? UJ?:? ? ??? W6W?! 5!u?
v! W2 W7WU5 Wz - W?}" W2WU5 W! U$ s7b5W "dL?Oz uOK2dO6
d}z w"W7"dLOz d>J| U5 w5U2WM|u( s7d:'U'W% W3 v!u! p}2W7
W! W?3 W?? 2 5:?? ?? ?O! Wz w?"U?? 4Wz U5 W?? L? ?}?z s"U6 W?? . U?? <M?Oz
W3 wzU+ w5dO4Wz U5 U6W6 W4 U$ U<O6 W3W' e1W'
u?2 U??(U u! b u??' e7d??O5 U?O? O? ?'Wz w2U??& W??2 wM7 W U??4WM!
d??O? $ W?M9??:? A?7W?? WJ7 W!W?3 W??O? O5 W??2 U?7d??O~}?? $ W5u! w5U!W6
W/W4 e|W"
w7U?O W7w4W?K7 Wz g} g7 W7W6 ! W?4W?' W?z u?4W6 w7| W!
U??$ U??L W??' ?4W?z uM' W??' wM|u??( v! x??}? w5U??2W7
v!d2 d} U7U4W6
43

d}z }?4 W3 +u" W2 W5U5UAO5 Wz w& W?4W>! & dO! v! W??1W(


U5W3 W?? 4b5U??O! b??O3??/W?? 4 w3W??W??( W3 U6W?6 ??/W??4 U??( ??}? 4
w2u" - w3??/W??4 u?4U??1 W??4b?I? 4W! W??2W7 wM|u??( b5U7u??4W6
d! U5 Uz W! W2 J'4 wU
W??2 d?2 W?! b"W?9?7U" wL??1U" b5W W??'W! ??& WM7|u" w?5U?2u???5u??. s4
6 b5u WU5 uO2 W3 5:7d!
Uz
b5d??}?z W3 W! 4}6b?J} wL??O?5" w(W?! s7d" w2W??' ? U! U5
W5U2W7 w7}4 6W! W U! p|bM}6 U5 U$
W w U??' d?'u5 WuKI3 X?6e5 U~| W3
?& W3 W??2 ?2 U?4U?z b?O?H? ' w~5d? w4? W?2 55
W?? ?'U! W3 U?? ?2u?" W7W3 U?? ?2 d|U?z d?? }?z w:?? ?( Uz u?? ?2U! w?(W!
w4 U?" W! d7u?? 4 u6 u??4 - u?6 U5 W ?? /W??4 W??L? ?}z
b} u'
- e??1 W?" w2u" U"U?6 wJ|U5 b5U?? 2W3??/W?? 4 W5UM}?6 Wz s|u?? (W! d"
U! w?3?? ?/W?? ?4 U5 d" w?2W7 W?3 W! d?? ?:7W?z wMO?? ?AM?}? ? $ W7d?? ?2 uz
?& U( w?5U2W?2u" u?2 W"W?O. u?}5 uM' W3 u6W"W" u?"W/W?$
U6W5 W'W! U7 Uz W7U4
d??}?L|d?"U?2 wU s?7b3b?O? ( w U??' w5U??2 w" W3
W6W?5U?? :? ? ' ! u? w$U?? ?4Uz W?! ?? 2W?6 U6 U?? ?:? ?' p?}"U?? ?2 v
W! X}?! u"U??/W?" v! u"U?? G5 u"U?? /W??$ s}? w} u?? /W??4 W?? 2 WM7
W?:|d~! W??2U! W6 W?% WM7 W7W6 W7W?:? ' W3 u W?/W?4
W3 b7??& w?5U??2W?(W?! s7d"u??& W3 p}?5U??4 W~5 u6W"W?" d"u?? g7d??:? A? }
u"W/W$ W:}9:A7W v4 WU7 u}3 w5U2W3
! wU W?:"W?2L?O?' X2?O?0O?" W7 W3 WJ7 w5?2 wJ|U5
46

UO"WO. W5u!
W97U" b5W9 W?4 w"W7uO5u" u2 W2 W5U4u'W?' w}$ wJ}&U! W3
w5W4 6W! u?2 v! e|U! u& u6W"W" b5U5 u"W/W?$ U" &W!
s!d2e}6W! u W2 u! w| UW' p7e5 W3 U9!
w5?? ?2 U?5 WK?6W w?1| wO?? ?:? ? ?? ? ?O3U5?? ?O? ? 'U?5 w|u?5 w5u?? ?' d?|u?? ? W!
! w2W7U?A?Oz W~?5 W?2 U!U6W?4 w'U?0 U" U5 W! ?& w}?$ ?9?$U?'
v!b}" 2 6U4 U4
W! W"W?2 d?2W5 U w2W7u?}?( W! W?2WU5 w5U?N?O?$ w4W6 W?(
w5U??<7U?!Uz U5W3 d??}z u??2 U??:? ?&u??4u??& W??2 u! p}"U??2 g7W?z w7U??2U5
p}" W"W U?' W7 W3 b5u" W! W2W5u$ dM}7W U!U?N4 W3 d}z
dM}J(
w4W?' U" W5U2W?O7u?(Uz W3 W6 W5U?O7}?4 Wz u?4W6 W5dJ5
u>! W2WU5 wLO5" W3 d5u" WL}z

b5U2WM|u( U5 W3 w3/W4 u?5u. -


U7! U??4 v$W! u??:?A? O5 ?$W?!?$ |u" W?3 W5WM|u??( Wz U5W3
X'W!W! b?O?3?/W?4 d?2WM}3 U! d?2d?O?!W3 u??5u?. u?}u W3 W??2WM7|u"
WJ!
W3 d?? O! vA??}? ?2 ??& W! W?5U??'W??2 Wz u?? 4W6 w$W?? ' "Wz u????5u??.
q7U?? 4 W6 W?J7e5 W?""W?? 2 ?? /W??4 b?| U?? 4 W??2 W?5W?? 2 W??O? ?O? ?:? ?'
WJ7e5 W?2WU5 W?'W! U?O5W7U&| W?5 w"W:?' v4 w3? w"W6
u"UN} w7U"2 W!W4W3 W7W'
W?4W?J! w3?/W??4 w5U?4 W3 ??& w2W?O?O?5e?}3 WM(W? W6 + w:??7u??} W!
U??( ??? ? u!W5 W! W?5W5d??2 Wz U??$ b??(Wz W??W3
dJ} U7UOMA} U5 p|bM}6 W4W3 WOO5U3 W! U"
W??4W?J! ??& w5U?? 2W5d??N? O? ?4 U??OM?A? O W??W?3 W??O? O5 r?2W?? Wz W!W?3 U??$
45

dO~:A uU' uzU' W"W U% W3 UJO6 W3 W2WMO1W:' WLO!


U" W?2 U??2U5 W?O? O?2u" uzU??' 6W! W?2W??O?O?? 'Wz u??5u??. d?O?9? .W" W3
W7W6 U'
W?O?O?2u" w$U?' W3 W?2U5 w}?! ?" Wz W?:?}?9! W?:?'Wz w~5
WO?O5 w3/W?4 U5 Wz W?94W?G?} WM}N?4U7W | U" W?2 v9"U6
v!UM}6 U7 W3 UO(& Wz W7W6
W?OO5 wJ}M?(WU6 O6 W2 W7W?2WU5 W5W?4W?' d7W' U5 W3 U? U5
d! U5 u??:5u U" W! uz e??1 w2W7UW??' W?2WU5 d"u??(U! W3
w7U:( U& U"W! u! u" @5W9 W" v
p|U5 dJ"u?2 W! W5u/ WM7b! !W' W?Wz WOO5 u??}! wJ|U?2 d}3
w~5d?? w2W7W??1 W??2 u"W?/W??$ Uz X?' w:?A? O5W" X?}! w2u" W7W6 W??2
w4W??' W3 W?! d??'U5 U??'W! U??:? ' W?7W??' W! U??:? ?? }z U?" w"U
W5?! dJ?} U?7 u3u?? ?/u?? ?' U?7u3u?? ? 1u?? ?' U?? ?$ b?3?? ?/W?? ?4
X'} w(W! G.M.S $ wU s7b3bO(
u:?! u}2
W?2W?O?O3?/W4 W?O?O??'Wz u?}?( W?2 W7W5U! u?(U! wJ}M|u?( W! W1
v! W?O7b5u} W3 U6W6 u?:'U uM7 u?:?! U"W! W?! &
U?( u??}5 W"u"W??2 d"u?(U?! p|bM}6 W??2 WJ! W7u??:??! w5U??A?OM?:?'
W?:? }! w3?/W??4 W! W?2 d! U5 U??/W W! u7W??4 W3 d?O w2u??! w
W' UW' W5! w'
v w?7U"?? ? 2 u"W?! W?? ?2WU?5 WJ?"u3 U?? ? ( U5
WJ?"u3
w7U"?? 2 w(W! s|?! p}3 U??$ x!U?? ' w4 WM?|u??( W3 - u??:?5U??/u
! W5u/ w2u" w5U4 W3 W6 UO5W" W2 d2 U7 W7W( W3 wW W5 W2W(
WJ}?2 W2 WK7W?. W?:? U"W! W~?7 U6W6 W/ W?:|
48

W! W?5?? 2 U5 W?z W6 #U?? ? w4? W" W3 W?? ?O? ?:7d?! g7Wz W?? ?2W?? 4? W!
W" w~5 !U( ?} U6W!W7 U?4 w5U7 w9}?:2 W3 W
u"W?/W$ w3?/W?4 w5U4 W! W?2 p}?4 u}3 W?3 - w U' W3 v W?2
W?:? A7W? W?? W?(W??1 d"u? v W??O?2 w'U??0 W! c?2 w3??/W?4
W:|dJ! U' dJ! w7 U5 Wz W~5 :7U'uz
u"d? U7u" d~(U? W5 W?O?O3?/W4 U?5 W3 WJ}?2W7 u"W?/W?$ U5
w3?? /W?? 4 UW?? ' W5U?? 'W?? 2 Wz W W?7W3 d?? 2U?? 4Uz U7w6 U?"W!
- U/W w"W7WM75 U5 Wz W?~5 W2 d2W5 bM'W UO?4W2W5u! 44 W2W?OO5
W??4b??I? 4 W5! w??' wJ?}? :? ( w"W7U5U??& U"W! U?J! u"
u"U/U W(
w U??' W?3 W??2 We7u"u?? 2 ???? O? ?0d w5u?! u??4W6 W3 d?"u??| W7?! U??$
u?}3 uM' U"W! W?1W? W' d?! W?2U5 b?O?}" b5U7W? w}
W3 W?J! W?? ?1W U" d?7W?? ' U?6W6 w2u?" W?? 1W?7 W?? W?3 WJ! W?! Uz
b?A?O?:?' W3 s}?:?A U?"W! W?&W7 U"W! W?4b?I?4
W" w?7U?? O? ?0d?? u?? $ w?J}M?|u?? ( U?? & W5?? ?( 7A7 W?! u"W?? /W?? $ w?4
UO0du$ w(W! d"W' W5! vM}6bJ}
v!W6 u??1W?"W" W! b5u??}? v5u" b7??& U??:? ?? }?z wL??? O! W3 u?6W"W"
uzW?"W" W?! W5U?5W" U?7 W?? ? 4b?? ?I? ? ?4 u?"U6 g?}? ? ?2W3 U?"W!
wJ?}? 4 U?5 W??2 u??W?"W" W??W?3 WJ! W! U5W?? 1 b5W?? & U"W!
U:?/ W3 b5W! u2U! W3 W2u!
dJ?! W~5 W?? ?2 U! u?"W?? /W" U?5 uKI?3 X6e5 v?! p}5?W6
W?(W3W??1 W! b5u?}? U7W?(W3W??1 U?& U"W! dM! u?" - W?1W"
W4bI4
U"W! u! u??U?' u?zU?' v w2u" W?3 W6 gO?4W??N?}? ' U! U5
d2 W$u% u?U' uzU' W! bO'U0 W3 u??5u. Wz W! UO5U2
d}z w:?&W:?} W! W' wJ|b5W?9 W4 W3 v! w:7d! W?2 W7W6 wAOJ|U5U6 W?OO5
47

U?? O? }?3 W! U7 b?5U??2W?7d??2u?? 4 U5W?3 W??2 u?? O? ?'u5 U7z wzW!


W! W?J"Wz W?z W! WM?"W?? 2 U?? ?O5U?? ?26 W?? ' w? U?? ' W?3 u!U?? ?O? ?$
d2 U. w"W1 b5Wz WW3 d2 U2WO7d2u4
W5U7wzW! Wz u?2 w2u" W3 W?2W7W?:?}?4Uz wNO?! U:???}z wL?O5"
wzW! WJU?( +u" UO5W" s4 u! v2 u?9"d U?O2W7 U2WU?7uz WW3
WJ! UAO5 X' Uu2 Uz W! 5 w5U:?2u" W3
d5 w3?/W??4 uJ' w"U?O?$ W3 6 w?:?O U?$ b?O?'U?0 w?MO?'u5 W3
s|u?( d|W3 wW?! b?O?( W5! d?}?N?}?2 W?:?}! d?}?8?}?2 d?%W?'
v9?! b??O? ?'U??0 W3 v?5u" w5U?? 'U6 W! ?z b??OM?|u??( W! W?7 Wz w5dJ?}"
U?O5W" W2 UW! W?:|W2 u?I5U"U1 b?5u U5 wN?}! b5W9 W?4 W3 W!
wJ|U?5 dJ! W! p7U! U?"W! w3??/W??4 d??O?I?5W"W??1 W?W?3 v5u"
v! uI5U:O1 W2 W7W6 U1zU W3 wAOM(WU6
d9! U7uz WU5 U5 WWz u'W! w?J|U2 wN}! wzW! b5u} W3
- d"u?? v U1?zU U??:??? }z W??2 W5U??O? 4 W??/W??4 u??}5 w??}6 W??'W3
Wz W?/W?4 U?( W! W?' U?/UzW?1 wA?&W! W""W?2 6 u U"W!
W3 e}6 U& wJ|?6 U5 W2 d7z d2u Uz W3 W~$ WO?O5 O6 d7W' U5
s7W! wU bO?( W5! d2 u}3 w'U! U$ d?}z }4
w5u?U5 W3 W?? 2 d?? 2 U7Uz W?z W5U?? 2U w2W?? O7b?? (W! d?7z w5d?? O? ?4Wz
q3 w?5U7W! w?U d! k0U?? % W?5! W7d?5 U?? 2W5U?? >K?Oz

W??2 U?? 2 d7z w?3W??. aO?? ( w5U??A? ?OM:?? ' W??4U5d?? H,


w"W7b?"W?:? ' W3 W! u1W?" w"W?4u?J% w4W??' W3 u! qO!Wz w?L?2U??%
s?MO U" W3 d?2 W?$u?% U7uz W?2U5 W?2 W5U4u?7 U9!W?.U?(
W! w U' U4 w7UO0du$ W5U7U?( w5W4u$Wz U
d2 U7 v3 w?OK~MOz w| wJ}:O u"U6 U7z W W6
U1zU W3 W??2W5?2 U5 WM}6d??O! U?:???}z oO?$U?7uz b5u?
W7W?6 U7 w3?? /W??4 w?L? ? ?O! W?6 W??2W?U5 WJ7 U?5 W"U?? 4 U??:? ??? ?}z
50

U6W?6 ?? ?u?! W5?! d?? ?2 U?? ? 2W3 u?!U?? ?' u?? ? 2 W?? ? A7
UJ5Uz pO3e7u' W2u" w'u4U1 W3 W2W/Wz
w5U& u&U7b5W" U& U"W! U' w W3 WJ}&U( u3b5W"
U??:? ?? }z W??2 e|W?" W5U??O? 4 u??}5 d??'U5 W6 w&U??( d??O? $ U??2u?! w U
@MO? U?& U"W?! u! u?:5W?W?1 U5 d?:?A?} d"u?? v 6uJ5?0U?1
b5u U:??}z W5U5W" U2 bM'W U(U g| W2W"
wW! d??}?z w7U??O? 0d??/u??$ w~5W6W??0 e??1W??' w"W?6 W3 u??:5W??W??1
e|U W2WOO3/W4 WOO'Wz WLO!
U5 U??:???}z U?!U6W?4 x!U??' w"W6 u?(U! U?" WJ"u3
U5 u" v! W' U" w3/W?4 w5U4 W! W2 W7W' W! W/W"
b:6 u! 2W6 w4W<M} u2
b5u WU5

wJ}"W d~ W6 W?2 W6 w7Uz r|W6 U5 W?2WU5 w"W6 w(W! W3


U7 U7 u?} UO3?/W4 w7b"W?:' w?4W' w~5 W6 ?4Wz U" W" 53/W?4
u:'U U7& uA} U& w"W7U'W2 6 U5 u&
b5W9 W4 U?:?}z u"W/W?$ U~7 w5U2W:'u?}5 W""W2 U2!
u??2 vb| U?2?! U5 d?2b??}3 U g&W! W" ? b?Oz w?J|b5U5
wU? s7b3b?? O? ( d|u?? W! wW?? u! ??2 U" W?! u! v!
wJ?|W?? ? 9 W?6 U5 d?? ? 2W?? ? $u?? ? % U?? ? 2u?! W! W?? ? ( w?W! s?7W!
u! XO2W4 w5U2U(
U5 W?z U??:? ??? ?}z W?! d!U5 w6W?! wN?? }!W! d?! W3 U?? 2! wL?|W6
W3 U?!Uz wN?? O! U?5 W! gO?J|b5u?? U?? 4 WJ?| U?? :? ??? ?N| W?? ' W! U?? O?5W"
uKI3 W6e5 d?Oz w7UO0d?/u$ w~5W6W?0 d'U5 wU:&Wz
O6 W?3 Wz v! U! U??:? ?? N? O! U5 W??/W??4 U??4u" w?'U! W3
b! w2WOO"W97U"
w5U?? ? 2W U?1z ?6 W?? ?'W3 U?z W3U?? ?. W?7W5U?? ? :? ? ( Wz d?? ? :~?5d?? ?
49

u?}5 U"W?! d"u? v b5U??O?4 u6W"W" u"W??/W?$ u??}5 W?


u"WJ W6 pO3W U5W! WO7Uz W! w5U?2b5u U5W3 U!
W?O7U7 U" w2u?" W3 W7W?( Wz W7W6 g7qO!W?z W3 W?2U5U6 W?2
U?2W?! w3W s}?2u3W?6 W?4W? w?"U?2W3 U7d??2u?4 W3 s}??2u3W6
W??:?|d??>! W??2W?U5 W3 U5 WM?(W Wz w5u?!??4U5 W??W?z W! ??}? d?M}6
W?? ?2 W?? :?|dJ! p?7W W?? ?( w7u?? ?}" X?' W3 d?? ?O! d5u?? ?:?! W~5 U?W!
U! W5d?2?2 w2Wz ! U6W6 p7d ! p?7d?" W?O?O3?/W?4 w2W7
bM|u( W3 s7b3bO( W5!
u"WJ W?6 W?1 5zU??' WU5 u"W??/W?$ w?:?' u??}3 U?2?! w"W6 W3
w3?/W4 w5U?4 W3 W7W?/W4 W?! W' W?'W3 56U?( U" U5 U?:??}z
W?3 U5 W?! W6 W?J7 w?J}?M|u?? ? ( U?? ? & /U?! U5U?? ? 4 5?zW?? ? '
qO!Wz u?(U! W""W2 5zU?' U5 W! gOJ|b5u W7W6 U?$ WN!Wz w?|uO5
b?O2u" W3 W?2 Wp7W? 5zU' U5 W?' qO!Wz u?}5 W3 W7u:??! U6W6
WuM7 /u:?! U5U4 W!
W5U7U?( w5W?4u?$Wz U?? s?MO W7W?$Uz U5 56U?( wJ|b5u?
W! u?:??O! U?$Uz W2U5 w U?' U?4 w7UO?0du?$
u?? }? ( W?? 2 W7u?? $Uz b5d?? }z w7U?? O? ?0d??u?? $ w~5W6W?? 0 W3 w?OMO?? 'u5
W3u$Uz WO?'U0 W! W2W:( WM:?'W! w:'W!W4 W! W7W5u& p W& wJ}M7!
u' w:A& U" bO'U0
U" W! v W?z - U?/Uz w??'Wz W?( dJ"u??2 W3 W?2W?MO?1W?:? ' U5
s7b3bO( d|u W! u/z 6 W3 u! W7WH7U" U5 W2 U:' UO
WM|u5 W??2U5 u! u??/z w7 Wz w?5?O? 'U?4??0 W3 p}??(W! Wz
U??/Uz U??:? ' wJ W??& U5U??4 W! W??d??Oz 576 w?3?/W??4 w4u??N? 0W??4
! U4Uz d?O# s! W2WU5 ! 6"U6 /W?4 g} v! U2W7Wz
U6 w? U??' W3 W?? 2 U?? 2 W??$U?? /Uz Wz ? 5W" u5W?z d??HE?*u!
w2W7W?5U??A? O5 W??4Wz d??2 W??'W! X' W?! u?2 ??O?6 u??2 d??O? 4Wz W??W3
U2W7Wz - U/Uz W5u!x! U6W6 b"W:' ! b&W7U!
52

U" W! u"W??2W??4 u"W??2W?4 W??2u??! W! W! U"W! u"W??2u W??2u


W"W'
W5! W?7W6 u??1 wA??&W! W?M' w"W6 w(W?! W3 U7uz U5W?! p|b5u??
w7UO0d/u$ w~5W6W0
U"W! w?U??:? &W?z WU5 u6W"W?" w4W??' U?? 2! Uz u?? 2U! W3
W! b5u??} p}?5U?4u?? O6 w?! W?2U?5 W7W6 W6 U??:? ??}?z W?2 u"W?J W6
W?2 wU?:?&Wz b5u? s?} v w>??}7 w2u" W! W7W?6 Wq%W?0 w?'Wz
W7W' W! UOO3/W4 U5 d2 W! b5U:?N| W' W! U:?}z
wJ|U5 W3 g7W" WU6u! U5 W2 W7b5u? Wz v! U! w5U7U( Wz
v w4?Oz
W! v! s?7b3 U6d! b"WM?! W3 W??2U5 W?2 5?! Wz w5U W~?5 bJ}"U??2 W3
U?&d?O! W?! W?2b5u? JO5U??& w5U?<7U!Uz W??A?&W5 W3 W5U??4u?'W?'
U7u! U"W! U?? &u! v w?3?? /W??4 W?? 2W?MO?? 'u5 u?? }? ?( W??2 d?!U5
w5u?? ?L? ? 2W?? ?( d U?? ?$ wU? s7b3b?? ?O? ? ( W5?! u! WJ?7W
u! WJ7W U"W! U&u!
W" U5 W! p?7e5 wJ|U5 W! v?4 W?OzU??{ u?(U?! W3 p|b5u?? w5u!W6
d??O? U"W! uK?"u??1 d?? }3 vM}?*W??' W?? L? }z w?5u! uK?5U6u! uK?"u??1
p| f7bO1 UUO ! W:|W U!u4
wJ|d?O4W?z ! s7b3bO?( W5! W?OO?3uG?4 wJ|U5 U$u'
d}z W"U6 U&2u6 WW3 W2 b u'
W! U7 d?'u5 W!W?" W W6 W! w7U?O? 0d?/u?$ w~5W6W??0 W3 X9"
w7U?O0d?/u?$ w~5W6W0 W3 W?3 W"W" Uz W3 U2 w?"W!W" p|bM}6 w5u!
UO5W" U! U"W! XOU5 vA}?2 U2W7 w?'W"W" ! 1 WOO5
dMO! W/W4 U1zU W3 W2 WbOU5 WJ7 wJ}LO!
U5 W' W7W/W4 W! W' U?:?}z W3W1 W" v' wL|W6 U5
d| U" W2 vM}7W W1 / W& w3/W4 w5UM}6U2W! W2WOO2u"
W7W6 UJ|d2
51

U?? $ p|bM}?6 U??2b?MOz b5u?? U5 U?" w2u" w?M:??0U?? &Uz u?? }? ?( W3


d! U"W! U?1 -b5u6 u&U7u?& d! U" W! d?:??O! U1 - d?Uz
d??O? v3 wJ W??2 gO5U??<7U!Uz w?2u" W3 w3??/W??4 b5u6 W??( W!
d5W5 w52 wJ|U5 ! WM|W W7W5u>J W& W7W( Wz WA7 W!
U5 d~? W6 W?2 u?"d? w?}?4 WU?7 Uz wu??' b u??' WU5
w5dO4Wz s7W! wU s7b3bO?( W5! Wb u' w3/W4 6
W! u! W5U5W" ?} UO~?5d wJ| U2W5U?>KOz 57 w4W?' W3 b u'
U2WOO5U dO$ UO'W2 d~}$
v$W?:? A?O5 b??}" u?2 d??2u?4 w5U?L? 2U?% w4W??' W3 v! W?2 b u??' WU5
W3 w U?' W?2 u?"U?NJ} U?2W?2 W?UUW?1 W3 U?O5W" U?:? ??}z s!u!
Wz W"W5u"U6 WU1W1 WWz w(W!
v5u" W2WU5 wL?O5" W3 w3/W4 U5 W2 W?L}z w5U2WO7U?O' W3
W:?}! W2 U?5 WW3 UO?5d2W! U~|W3 u?&U7u" d~(U 6W!
w2u?! wJ}L|W6 W?2 Wu:?0W2 W?2W'U?! w(U! W5u/ W2W7 w(W! W! U!W?'
wJ}"WJ(Wz d" d?O?' W?2 u! d?}3 d"W?' W5! v! U?' w
U" U?2W52U?$s7W:?' z dO?' W5! W?O7 WO?O5U57 w'u5W! W!

W7dJ?(W3 W! U!W?? ' W??2 U5 Wz W?? ' W"d??& w2U?5 WJ}"? 6 W!


! U5 b?O?H?' w'U?0 W! W?' - Uz W3 ?& W?U!W?' W3 u1W"
W2 UOM s4 wW! W?4U5dH, W5! u"d2 U/1 o7U'
u?:?7zW?2 W5?! W?:|d?'u?M! u"d?2 v! U?7d" U5 Wz
W! - U7UJ?O:?0W2 U5 w5u! u2U! w5U( W3 U?:' w5u!W6 U" W!
s7uW! WU5 UJ7U! WWz w5u: Uz U~5U2 W3 W7W2WOO' WO7U"2
U2 W2U5 d}:2U2 w5u! w3/W4 W3 w5uO:A
U5 W! WJ}?L|W6 WM' ! e?1W?' U~| W' W?" U7d2u?4 WU5 W3 d"u?(U!
W!z /!z U?& U5U?4 W! u"U!uz wL?' W! U?:???}z u"W!6
G.?$ wU s7b3bO?( W5! W?' wJ|W! U7 U?U7 wJ}5u:?' W5u/ !
54

v W?5U?? ?4u?? ? W! p|b?M}?6 w U?? ?' u?KI?3 X6e?5 W5


u?? ? U7 qO?!Wz u?? ?(U! W3 U?? ?> W?? ?& U?? ?L? ?2U?? ?% W! d?? ?:? ? A? ?}? Wz
bM:H w4 U7d$U/ g4UJ% U$U/Uz
W3 d?? 'U5 b?? A? ?O?5d?? }z u?? (U! w5U?? 2W"W?5 W U W?U5 W3 U?6W6 W?? 2U5
W3 U?$ - U?/Uz wL??' u?}?( W! u?:?A7W?W5 W?2W?:?( W?3 U! W7WU5
d?}z w7U??O?0d?/u?$ w~?5W6W?0 W5! W5U7u??O?'u5 Wz U?/Uz w?"U?O?$
U$U/ W(
U??$u"w5U??:? ?? N| u6W?"W" w| u??O5 Uz W! U??2! p?7e5 W3
W2WOOLO5" W! u2 u4W6 w5u:AO5 v w5d}z W3 W2U5 W2 u"WJ W6
sA}2$W' W5U:?N| Wz b5u U5 u! w2u" WJ}"
U" W?! v!d?? ?O? ? w2U?!W6 w?3?? /W?? ?4 W?? ( W3 W?7W6 ?! W?? 2 w2W?!W6 W?? ?2W7
! W?:|W? U?4u~}! ?O?( u??5u?. U!Uz ?O?( W6 W?2 U?< U?$
W?4b??I?4 W?5! U!?( w?5dJ(W! w:??A? wM"d?? w5
wW! W7uH V?M3 WK?K' U6W6
u1W" q}z wL' u?}( W! x!U' w4 w|u?O5 W""W2 W7WU5 Wz
w:?? O Wd?? 4W" W?? O7 b7u?? 2 u??0W3W?" W3 d"u?? v
W3 W?M| ?! W?? ?( U?"W?? ?' wJ?}K?7U?? ? W?3 W! W?? ? O7u?? ?2 w?2W7d?? ? 2U7 v?5W"
W5! d??'U5 d?7W?$ w?2W?O? O"W?7U?'W??2 u1W?" qOz wW??:? &W??}7
s7W! wU s7b3bO(
U5 U??2U5 w5U?A? OM:?' w?7U?O?0d??/u?$ w~?5W6W?0 W??2 W7WU5 Wz wJ|b?5u?
b5/W4 u}5W3 WO?O:A wJ|U5 W2 v!u! U/:&u" WOO5 u! U:&u"
u! XO?2W?4 wL?2U% W?2 s7b3b?O?( W3 U7W! U5 W5!
b:6 U:1" W U6W6
U!U6W?4 W"! U?:??}z W?2 u"WJ W6 x!U?' b?Oz b5U5 W2W?4 u?& W3
v4 WU7 ! WO7U?:( g7Wz u& W3 U2 U?4 w"W3 6W4
W6 J(U w(W?! W3 d"u?& W5! vM|bJ} d|U?( WU5 W?2 vA?2
U$u" w'U! W3 d"W' W5! WO}3 WJ7 wJ| U!Uz O(
53

O& 6
6 d7?z b u??' u??G? 4 d?? 'U5 6 U5 W?? 2 U??L? :7 d??:? ?A? }
v3 U1zU U5 U?:???}z W?2 d7z b u?' WU5 W?' W3 U5 w5d5
d5
W3 W2 U7 W7d?2u4 w5W?4 6 U5 WL?}z w5U W3
W?? ? ?2 W?? ? ? :? ? ? }?!u!W?5 d?? ? ? 2u?? ? ?4 W?? ? ? ( U5 W?z w?"W W?! w?5u?? ? ??|
W3 5? u?? ?2U?! W3 W?? ?G?!W" U7W?" w}?? ? 'U6 X2?? ?O? ? ?0?? ?8? ? O"
w5U??2u?}3 U?5 dJ(W3 fA7u??4 "d??? L?O?z W?2 W??4W??' Wz W!
U2b} U7 v4 WU7
W2W7d2u4 v! w'd"W4 wJ}M|uM?| v5u" X2O08O" v! p}5W6
- ?4 g7d" w2 w2 u?4 U?2W?O?OMO W?2 s! p?}J W?& W~5 Wz
W! f?O5U?? ( U7 U7?? 2 u?? 2U! W?3 W5Wz U7 s?"u?? b??}? U7 6
vM}'UM5U7 Wu~5u" W"W5 U5
X2?? ?O? ? ?0?? ?8? ? O" U5 W?z dJ?'U! U?W?? ?' W3 @O?? ? 'W6
W~5 W2 vM}*W' Wz v'u5 XO2W4 /XO2u4 u}( W3 w"W7UM}6
W:|d'UM! W5U2WOO3/W4 UW' XO2W4 6 W! 6 Wz
u4 b7UMA:?|d! W2 rMO! W! r|b! U?O'd W3 WO?O5 WO7u"U?N}3 Wz s4
W( W$u% W?"U2 UO$ s7d2W4 U5 W! WJ7 wJ|6 W3 w3 u82
s7b3b?O( W???1 d|u? W! W2 W?:?' WO?O5 w7U?OM wO?$ s7d2W?4
W5 W3 U??O?$ W! d?"u~} X7d??2 bJ}??4W?'W3 XO??2
Wz s7b3b??O? ( s7d??2 u?? U7 v W??2 Ws7d??2
U7 U?:'u?G7z w5U?2W4W?:'Wz U?O W3 W! uG7z W5 u! ?/W4 W5
u!b} U7W&U( W" wW7W1 U" U5
vA??} W""U6 6 Wz w5u?! U5U6 W?4W3 W??2 W7W? W??O7u?}?(W??' W3
e?? ?O~5W? vM|u?5 g&W!u?? ?' U?? <? ? 2W7w?W7W?? ?1 w:?? ?? ? }W?! W?? ?97U" U?5U5
U6W?6 w(W! ?? /W??4 U?? ( ?? }? ?4 d! U5W3 X?O? 2W?? 4
UO4Wz bJ}"U2 W3 d2W5 Uz W3 p| XO2W4 ?O6 W! U7U4Uz s7b3bO(
56

w~5 bM7u? U! d5 uG?4 W2 bM:?&U' wKO4 U?A5 d! M. S,pp. 47 - 53


2 w3/W4 w5U4 ! WO7U'Uz wJ}:( U!uz g} W3 6 d2U7
d?2 W5U7u?A?} w5U5U?& WJ5Uz u?}5 W?! W2 W?5UO?7Uz Wz w'U! W3
W3 s5U?7d??2u??4 WU5 w?}? ' W??2 WM?OM}! W5b?5W??9 W??4 W3 W?7W5u/ b5W? 55u"
u??&W??4 W?? b5u?? u"W??/W?$ U?5 W?:?| W?2 e??1W??' w4 X?A?O?5W" w
u?G7z U7 ?/W?4 w=?O?'W4 wL?1U" p|b?M}6 u?}5 W! W W! W?2 u"WJ W6
W?? 2 X7W?? 2 W?? d?? OU?! U5 W?? W3 WJ?! W! d?? 2 u?? 2W?? 4
s7b3bO( W5! u"u~} U7U& - u7u! u/W4
W?? /?? 4W" w?3W?? w7Uz W?5U! e?? 1W?? ?' U~| W?? ' d?? O? ?4 w? W3
W3 u! s7U?! 6 w?J|U?? ?( U5 W?? ?1u?? ?4W" u?"WJ W?6 WW?? ?1
s7b3bO( U&eO~5W w4W'
W U??:?( U5U??4 W~5 v! w3??/W?4 vb| g7 W?W?1
u?G? 4 U?( ??}?4 Wu??1" U5 W??W3 WJ! W! b! W??'
b:6 d $ w?U s7b3bO( UU/u" WW3 U6W6
Pelliot, La horde d'or, 52 W5! W d~(U W4W3
U5 W?! gO?J}?M|u?? ? ( U?? ? 2W?? ? O7u?1W" w?5d?? ? OU! W?3 u! p?}? ? ?2W7 U?5 WW?? ? 1
u"U6 UMOKO! w' w5U2WOO5W U W2O W3 WW2
rM}! e1W' b52 b5u U5 v! W5U5d2 U4 W! UM}6 w7U"2 !
W3 ??& W~5 b5WW6 u?"U6 ?/W??4 ?}? 4 W3 U??$ U5 Wz
w7d?%W?' w"u?}?& W? w U?L?( U" v9"U6W?5 W?OO?3?/W?4 wJ}"WM!
! U& u/Wz W4U5 W5! d! U2W! W5U7U( w"u}& ! w:A W! W!
d'u5 b52 W3 v W2 f5U! dOz f50
W?z Rocznik Orientalistyczoy, XVI, 1950, 376 e??7u?"?? ? ? ? ? ? ? ? 2
- Uz w?4 u?? 2U! w(W?! W3 W7WU?5 w5 s|u?? ( U5 W?! Wb5?? 2
W?' W3 u?' b5?2 U5 - U?1W?1 WWz U?(u?( Uz u?(U!
U?4W6 d?2?u Uz W?O?O5 g7W?' p7e5 b6W?2
v! W(
55

W?2 Ws7W?H7W??' U! U5 d?2u?4 d?O?4Wz 54W?2W7 W?! U?>?0W?( W?'W?2 Wz


W3 d??2 ??2 ?& W3 w?5U?:? 'u??2 WJ7 d7U??(W?. U?!U! 6 w2W7U??4
d? w'U7 W6U W?' w4W?6 u?O5 U?2W5U?L?2u" wL?2u?% w4W?'
u?? 4W?" }z w?U?? :? ?&Wz p?7U! w5U?? ?2WU5 W?! w"W?? :? ?' u?|W3
b}W b u'
U??:??? }z w5U?!W6 u??2 W?2 55 W??L? }z
! b?:6
W??2 W??O? O5 Wz U"W?! s7W??H7W??' w??2 u!U7 W??2WU?5W3 W??' b5W U??4
W3 b5W9 W4 Wz w5u:AO5 wM:?>2W7 ! WJ|U~5W6 uJ W! v!d2 w5 2W! W2WU5
u5 b2W wJ}L1U" w"W7d2W' d|
U$ u2 }?4 W3 U2W"dO(W. d?>J| U5 WO7UJ5 WM(W Wz
d?O(W?. w7U'u?1 UO5W" U?O5U?2b5u} X' d?2u4 w5U?2W2W?'
u?! 6 w o3 U?2W ? WO?. | w5U?(W?'W3 U7 u5 wJ|
6 W! p}?"U?A? Oz O6 W??4W??' Wz g} b??O?:? ' W3 d??2 d"U7 U??2d"
W2 UB! p3U??4 dB4 U7b?}KJO?MOz d2W5 v4 w3 W?U5 W3 d2u4
d?? ?2u?? ?4 U5 U?? ? 2u?? ?2 6 W?? ?:? ? ?? ? O3 U?5W3 d?? ?'u?5 w U?? ?' g?}
d|u!b W6
W' w4W6 uO5 d}3W6 W3 U2WOOW7W1 U:(u2 u}5 w4W'
w5U7W?! W??( W! W7U??A? ?Oz O6 gO?? :? 'W! w U7d?"U??4 W??O? O5 b??}?" w U
W" w5WM?|u5 U?2U" d??2W?' v? W?2 W5u?! W3 W~$ W??2U5 d?2u??4 WU5
W3 W2 u! X7dJ4 s7dJ?4 s7dJ! 6 w5U?2u?A}? W5W&U?( d?2 u?2W!
u!u! w$W:A}5 U2u2 U5W3 d}3W6
W3 W7d?O(W. W?L1U" Wz W7d?2u9| vA?}J! UL?$W' W?2 WJ7 wJ|6 U5
U5 d!U5 U?W?' W3 s??MO3 W! u"U6W?5 U5 W?4UM0W??(
w"W?:? ' d?2u?9| W" W?5U?4Wz v vM| d??2u?4 U5 d| W3 d??2u?9|
d2u9| U?4UJ'uz W7W6 d2u?4 W" W?26 W' W! U?OO U?4 w7
X'bM! W?5U?2W7d??2u?4 W7 W3 W??2 U! U5 x!U??' WU5 w2W?' w?5u?:?A? O5
w"U/Uz W3 d?2u9| WJ5u v!W5 b?7& wM7u(W3 W5u?! Wz W~5 d2
58

W3 d?2 U7?2u6 wO?|U6 s7dJ! W3 W7W?H7U" p}?L?1U?" W?2 U?2 Wz bM'W


W3 W?L?}?z u!d?'U5 6u?2 W?&U?( w?W7W?1 W! d?}z W3 W" WM?O?A5U?(
U7u?' W?3 W?N?}?' U6W!W7 u??:??5 W?(W?1 w5U7w?9?}?:?2
WMOMO! wW7W1 w'U! ! U<2W7 w2W7W!
w5U?? 2W??O? ?O? ?=? O? ?'W??4 U!W?? ' w U?? ' W! p7e?5 W7UW?? ' Wz d|u?? W!
wJ}5U?L u'u?4 wW7W1 w5W?&U( 6 W?! b7U. d?}3W6 WKO!Wz W5U&U!W?'
u2 p|bM}6 W5w5UL u?'u4 5 W1dO?0 w3/W4 X(u?2 U7J( U&
u5W3W?' w U?'W3 W! u! b?}6 W?( U7W2W?1 W?1K!Uz W?.
d?O? 4Wz U7?& d??O?4Wz W3 U?2W?7wW7W?1 W?2 u?! p}"U?2 g7Wz b?5W?' W
w'W?? ?2 W6 v?' w9?? ?$u?? ?4 w5d?? ?2 W! w2W?z W?? ?2 d?? O? ? 4Wz W?z u?3U! s7W?M7
UU! W7UM}6 U7UJ' u! U(W'W3
d?}3W6 WKO!Wz U?2u2 U?L u?'u4 U?<MOz d?2 W?'W9?:?' dO?4Wz U?>KOz
u?? & W?M}! W?? ?1 W3 d?? 2 U?? ?2W?? O? ?O?W7W?? 1 w=?? ?O? ?'W?? 4 W?3 U7 U?? 4W?? ? U7
w5U2WOOW7W1 v! s7WM7 w5uO:A u W3 W2 W:' U& UdO4Wz
u d4WzW3 e!W5 W! UO|u U2W5UL'u4 W! & w U! s! W"d
w"W1 u& WM"U6 u!d2 UO5U2WOOM} W! W! U7! W2 U2WOOW7W1 w=O'W4
W5b|0 U?( u7 W'W3 W5u!U4 W2W?1 U5W3 W2 W5UOOW7W?1 Wz d2 U.
W"W! U2WOOW7W?1 WW3 WU5 w5U2WOO=O'W4 w?:'U6 W2dO W3 u&
W7dJ(Uz
! wW7W?1 W??2W7Wz g7Wz W~5d? W?L? }z W?2W?$U?4Uz ! W?'U! W?3 W7W?:?&u5
wM|W?: u?! wJ}"W?:?' w5U?& d?}3W?6 W3s7dJ4 /s7dJ! W5u/
W3 u?1W" W5U5W?" u W??2?6 w5u W7W?!W3 6 u!W?5 W"W! w U?? '
w5U?2 W?3 wJ W?2 U??:???$u?? W?' ! / w U?' w?5U?A?}?2dJ?(W3 w"U?2
d U2WX7dJ4
d?2u?4 w5U?L? 2U?% w2WWM! v wW! W??4UM0W?( W5
W3 W??2 d??2u?4 ?6 ! W??:|W? v?4 WU7 u??(U! WU5 dJ?4 UJ%
U!U! w5dO4 wJ}I3 s} p|bM}6 W4 U(
57

u??9?(??>? }3 u?& ???? O?0d ? UM3?/W??4 ????? u~5W??4 U7U5 u!


d?? O! W?"U?? >7 U5 W?z W?? 2 w'U?? 4 rO?? 'u5 ?! U?? OJ|U?? $ e?7u"?? 2
v'u5 uI~5W4 W2U5 gOM7b3bO( XO~5W4
W??' WU5 wJ|b?5u? d??2 U??O"W??4e?& b?5d?}?z W3 W?2 U?! U7W5d??O?4W?z Wz U5
d?? ? ? ? O? ? ? ? ?4W?z U?5 W5b?~?5 W? W?! U?"u?? ? ? ? I5W?? ? ? ? 4
s7b3b?O( W5! W~5U!u?}5W! w6U( U?( u"u?1 w2U! uI~5W4
WW3 U?"U6 W~5 u~5W4 w"WM! W?2 dM! v!U5 W5u! Wz b4U?2Uz W3
u?? ?I~5W?? ?4 w3?? ?/W?? ?4 ?? 2 W?! U" u~?5W?? 4 b?5W W6 v?! d?? 2u?? ?4
W"d:'W!W5
u W?2 wM}?:?'W?! w"W6 W3 W? b5W?9 W?4 Wz WJ?7 wJ|6 U5
W! W?? 2U5 W??2 wM??|u??' s u?? 2 W3 w:??' w?M}??:? ?'W! W3 wM??|u??'
wJ||u" w6 W?2 wb| U?2 ?2 wJ}?7wM'?' w"W7WM|u5 w7U?'Uz w2W7u?}?(
w$U7W?! U??O5d??OU! U5 v! u??2 w?5u?:? A? O?5 w4W??' u! v$W??:? A? O5
U5U6 UW! w2W?7u}?( W! W?2 U7d" W?z v w5d?}z W3 Uz UJ W?4
W??2 5?5 W??L? }?z d" g}??2?? $W??' U7u?? 4W6 W3 U?? 1W??1 w5U?? 2W XO?? 'z Uz
w(W! d?:A?} W5! U?4 UO"U U5 d?2 U7u?H5 U$ U6b5W U?2W5Uz
U4 e|W U2WO7}4 W'u5U

60

W6 ?&W?!W?' wMO U??O5W" U?4 W??2W5u! u"U?N?J} W?O?. b?5W?4W


W?? ?2 6"U?6 W d?? ?2u?? ?9| b5u?? ? W?3 d?? 2u?? ?9?| v! W W?! W!W?? ?:|d?? ?
W3 w$u~7 d2u! ?N7 x!U' u(U! w5U( W"?"W2 p|d:O?4KO2
W7w$u N7 M(
d??2u??9| W U??4W?M! w U??' W3 d??2u! W??2U?5 w"W??? &W??' u???5u??.
W3 U?? ?/Uz d7W?! U7d"W?? A? ? } qO?? ?$ u W?? d?? O?U! W?? 2 d?? 2 U?7Wz bM?'W
u"U6 d2W!U7
W?2 Wz ?6W! g7Wz W??O?O5 u??| d??2u! ! w!W??. d?2W! w5??
Wz w?M"d?? ?U?W!W3 W?! u?? ?2 U5 W?3 W7 w:?? ?A? ? w?J|U?5 dJ!u?! d?? ?2W!U?! U5
u???5u?. d5u??:! W~5 d"u??b?} U??O?A7dJ! s7d?J4 6 W?2 W??O?O? :?'
p|bM?}6 wJ}5u?! W! d??'UM?! d??2u??4 U??O? $ w2W7u?? }? ( d??2u!
/ //wK7U?? W3 U??O? $ gOJ?|bM}6 d??2u??9| b5u?? U5 W3 w?"W?? &W??'
vM|bJ}
u}3 W' W2WU5 Uz w(W! u:AO5 W2 u2 WJ7 w~5d wJ|6
wW! U?>0W?( W" W! U?9! 6 s| w5U?2UW?' U u?(U!
u?? ?9"U?? ?NJ}? o3 W?3 ?? & f?O3b! W?3 w2 w5?? ?O? ? 'b?? O? ? H5?? ?2
W3 u! w| W'W3 W7U2W6 WU5 W! W' W2 w?O3W1 w'U9!
U"?! U??2W6 v?!d??'U5 U?"! WU?5 W3 vb| w??? O3W?? 1 U5 b?? O? :? ?'
& w5u! W3 U>0W( v4 w3? W3 wJ}M|u( W"W5u"W2 UO2W6
W~5 w?O3W1 w?O3b! Wz d|uW! W2 U2 WJ7 wJ}:7W5 w'U! u!W5 UOM
W2 d"u u! U( U!U! w5O'bO0 W! W' d" wJ}&U51 W3
d?O?$ w5U?( W3 U9?! W?L?}z U? W3 b W6 W?' u|W3 d?2u?4 w2WWM!
W3 w5U??:?' d! W3 U??$uz U?O5U??2W U?4WM! w2W?WM! s7 q7b5W??1 w&U?(
q7b5W??1 d??O? $ w"W?6 w(W! U??2W??O7W! W3 w?M7U6 U??O? 4U"ue??}? 4
w3??/W?4 6 U5 W?3 W?2 W7W??( Wz W" W??2U5 w"WM! W??4W3 55u"U5 W??'d!
s79! wJ}5u! WM(W O6 W"U4 d'U5W5 bAO5U2W2u"
v$W:AO5 b7d2u4 b5W9 W4 W3 W"W! U:?}z W2 U9! w5O'bO0 w2W7dO"
59

U??I5W?! W??? &u! w?W??? &W! W! s?7W! W??


U?? I3u! u?? 95 w U?? 4 u?? 1! W?? I5W! X' w? U!
U5 u" v w3uG4 W3 UI uu" WMOO}4 U5
oO3U?$ pA?|W?2 w wu" 7" f&W?(
u"W2u WW1Wz W2WOO3/W4 6 u U1zU u!
U5 w?"U?? ' U U! 5zU?? ' W?? 2u?? ! W?!W!
! u??:? 1W??. W??/u?!W??' W??9? 4u?? U??/uW??' f&W??(
W d~(U? ! W?U"W??1 ??1 w5U?1 u?" d~(U
W?MO?? ? ? O? ? ? }? ? ? 4 U?5 5?U?? ? ?2 d?~O?? ? ? 'U?? ? ?4 U?"u?? ? ?1
U5 U?"u?? I5U?? 4 w8?7u?? 2 6 u?? ?}? ?2 5$W?? 2
XO2W?4 6 bO?W4 U7 W2 W?W4 f&W(
u1u4 u2 X'W6 v! u&u4 U9}0 wd4 u"W2W4
oOW5 bM U! U! bOU5 qO4 } qOu4
?6 U5u?KO?? ? ?' W3 U?6 W?U7 u?? ? ?U5 W?? ? ?95W?"
W3Wz Wz

62

W2W7 J(U
W'W3 UOO3/W4 U5 W5UM|u( Wz d2U7 W:?O3
w~5W?6W??0 W3 U??<7U!U?z w5uMO??. d|W?3 W??2 U5 W6 W??% U" W?? ( u??}5 W3
u??A? }? W5W3 W~$ U?5 p|bM}6 ?? 9 W6 s4 u"U?6 b5d??}z w7U?? O? 0d??/u??$
WU?5 W3 U?? O? ?$ r'u?5 U7 w!W?? . w?}! n3W?z WJ?| W! d?? }3 U?MO?? NJ?}
W5b5W?9 W4 Wz W'W! +U?<7U!Uz s4 d2 u?}3 w'U! d:?A} W?2 u(U! d?2u4
d2 W!
U/u4 U> W& W' qO!Wz W6
WW1 W5UO4 e|W" b5U5
2U4 & Uz u2U!
W/W4 W6 u(U!
W"! u?5W3W??' w U??' W7W?? OzU??{ U??:? ?? }z W?? 2 v4 Uz
} v4
W( WM7 ?! rM| b5W9 W4 W?7U4 U5 WU5 U7 b5u U?5 s|u( W!
W3 UO$ d?2 ?O0d W3 U U?2WOO3/W4 W?OO"U.d:4W?2 U5 W! W95W!
W""d?? u??}5 U??$W W7W?? :? ?? O3 Wz d??2u?? 4 W6 u??(U! b5W??9? W??4 e??}? '
WU5 W3 U?O?:(W6 W6 WU5 W?3 U7U( W?2W7 WU5 W3 U7U7 ?&W!
s4W<M} WU5 W3 U7 v' u WU5 W3 U7 WN}'
W?? 2 w?2W?? ' U"W!W?z W!U! U?" W! wU?Uz
f&W??( U5 u?/W?z u?1Wz uz U?J"U?FM?' uK"uz
u6 wM|u??( 5"?z s7u?zW?2dz U?2W??O?O?=? O?'W?4 s?7W?2Wz
uI3Uz W:?' U4 U& wMO uU? Wz W"uuz W'
w?? 4z f?&W??( U5 W?5z u?? G U?z f&W?? ( U5
U5 u~5z vM| 'Wz w}2W?9}2 ! UH" n3U?z W'W2Wz
U! W?? ? ? ? ? 9?7U?" U?5 u?U?! u?~?5?z ?6
61

wW?! W3?? ? L? ? ?( U?5 w5u" W?M|u?? ? ( W?3 W"u?? ? &


WW3 WJ! W! W5U! W3 U4WO' X(W' W3 ULKO( O.u4W(
v! W! W2 W?O7b! U5 p|bM}6 U?2u:?A2 U"W?! w5U7u' U?4UO?'
u}! dO! u:}! W5u/ ! U4 u(Uz v! U2b} X'
f??}? 5 u??5W??!W?? z u??!W??5W??z u?? U??z U??5 W??!
W7W" fO4W5 W5 eW3 WU? U
s! v! W"W5u! U! W2WU5 Uz w(W! W3 W2 b:6
WMO??A?5d??O? 4 W" w5d??}z g?} wJ|W?M|u??( u??4W6 wM|u??( 5?5u" W??2 Wz
U7dO!x Wz b5W9 W?4 W3 X7 e1W' WJ7u' w5U2W?OO'd
W2 W:}! p}"U2 U5 U7 s7d~9 W6 b5U?4U:?}z WM7|u" W! WU5 W3 b:6
WJ| u?! u?O?( W?2W?U5 w7U?O? 0d?u?$ U?L? O?' W3 U??4W" w2W7W?:? ??O3
v! W:'W! u! U!
W(U2d" U7u W?2 Uz w"W7u~5W4 U5W3 W2d" w}! "
W?3 s! g?7dJ?" U?5 W?5b~?5 w?W?! U?? ? ? ?2?! p7e?5
U~?O? ?A? ? O? ?4 w6U?? ?(U w3W?? ?W?? 4U?5 W?? 4d" W?5! UM?5U?? 4 w?2U?? &
W""W?? 2 U??1d?? 1W??0 w?M7W! ?? W??2 U??1bM?Oz U5 w}?? ! U7
WJ7u?' W?2d" Wz W?W?3 d?2 W! ! wJ|u??5u?. W??O?OJ7e5
v! b}" d! U5 W6 w5U' W
! W?! s|dJ! W?? 'U W?5??? ?? W7W?3 v! W5U?? 4W W @?5W" WM(W? Wz
u! !W??' p?|bM}6 v! v?9"d?? ??& W??2U" W3 r?J}??4U??2Uz gO?M4 Wz
UW! W4W>! W2WU5 wLO5" d:52 wJ7|u" W! b7b5u} U5 W4W3
w3? u?(U! W3 U7W"W?5 U5 U?2W?O7u?(Uz W?2 W?1 w2W?O?O?:?' Wz
W3 U<4W2W7 u'W g} W3 U<4W2W7 W4 UMO6 v4
g} s! U2W52 W?OO5d}z U4 u?H5 WM|u5 v! W5UJ W& Wz g}
U ?? ?4Wz U?? 0 W?U5 W" d?"u?? (U! W! U?? ?O7 Wz W?? ?2 Wz
vA&W9! W2WU5W! & U5 !
64

W6 J(U
w"U2 W! U4d}& wMO5 U'U7 u'W WU5 wLO5" W3 2 |u"
U7 w?}? ? $W?! v4 W?U7 w5U?? ? 2W?? ?O?7u?? ?(U! W?U5 W?3 ?? ?/W?? ?4 W?? ? 2 W5 X?7e7
W??' W" W?2WU?5 wL?O5?" W3 |u" 57 W??' W"U??95U?4 U??N5W" u??:?A? }6
W?2u" w5u?:A?O5 6W! U?2W3?/W4 W?4W?' Wz w2W7W!
w"W w?W?? WM:??}!u?" u??2 W7W3 W~?5 U??O? A? O? 4W??2 w2W7U?? 4 W5u"
U5 UAO5 "Wz w2WO7WJ}" u2 UO4Wz w UJOO"
w2u?" U5 u??! w| u W??2 w4 W??% W??2 5}??! W??2 d??2
wM|u?( 55u" v4 WU7 u?(U! WU5W3 W! W?2U5 UW?! b}" w3?/W?4
W! U?? ?O? ?2u" b5W?? ?2 U W?? ?2W7 W?3 W?? 2 s?7d~9? W6 p}?? ?? ? }6 dJ?(Uz
u"d? U?7oO3 d~(U U7 b5W??2 U???O? . b5W?2 W?( W7W?M|u?(
w2W?7W3 W?7W6 U?7u! U?? ?/U?z u?? ?2 w2u?" dJ?(Uz W! u?? ? ?5u?? ?. u?? ? &U7
v U?O7U"?2 w?'U?0 U! Uz W! W5U?O7u?2 U5 Wz W??e?O3 W?(WJ7
w5U??2 W! W?5Wz U7 U??2W? U7 ??2 W7W6 U??O? O?5d??}z d~(U W?5Wz U7
w5U?? 'U6 W! u????5u??. u??&U?7 W??2b??}? X' u??'d?? d?? U7 W??O?5U??2
w5U??4 b??:6 W?JA??4W5u??2 U~M ?|WJ'U! W7W?6 U7u??2 d??'U5
w5U?? 4 W3 wJ}?MJ}" W?? ( W??O? ?O5 d??'U5 w?J}5U?? 4 W" W! U?? :? A? }?6 u??2
W5u95 w5U b7u2
W3 w7U??'Uz U5 p?|bM}6 w5u! w?3?/W??4 U7 w2u" U??2W??O7u??2 |u" W3
W3 W?97U"W! U5 p}L?1U" W?2 WO?O5 b}" w5U?4u s$W?' U~}?$ W2WU5 wL?O5"
U"W! U??NM7fO??W??' 5O??4Uz w=??O? 'W?4 U?? W??%
U:??}z W2 u! W?9M4 U"W! W"u' rO! W' U??O. wM"W2
wW! W5! 5 b} W" rO!
X(W?' u}5 b5W?9 W?4 W3 W5U7w4Uz Wz UO?$ w7b5W9W?97U" W7W6
u& U?O4U"e}4 W! u W?2 w4 W2 W:?}! w~5 WM|u( Wz W5U!
63

?}? 4 W3 W5u! W?/UM?! u?OMO! w~?5d? wJ| W?2W?U5 w5? W??NJ}


W4UM0W( W5?! d5 U2u2 6 u}5 w5bJ} W?( W'W3 u'W
G. Hoffmann, Martyrer, 245 WW3 WJ! W!
WJM! v! wJ?}M|u?( s!U7 b u?' w:?OW! w:?( W3 U?2 u?'W W?Wz
W~?5 W6 w5?? U?? ' u??(U?! W! W?? ( W??A? ?} W! ?! v!u! w?:? (d?? '
U5 W7W6 b"U2 wM7W. W3 U7W2W" U5 W:}!u u& W:}9"U6 s|u( U4W6W3
wJ}?5u?O? 4 u??4W6 ! W6 s?4 ! W6 v!u! b?5U7W?? w2W7??!U" u??'W
U w U'W3 s4 W7u?'WWz d2 W?}" W7W! Wz W2 u>O?:(Uz
Sir U?2W5?2 U?$ w9?}?:2 U5 w?L' W?" W3 W! u! d| W" W?2 w}
d?? ?}? ? :? ? ?2U?? ?2 W?? ?' W?3 w5u" w? U?? ?' A. Stein
WJ! W2UO w"W97W6W!
b??O? ?'U??0 W3 d7d?? N? ( Wd?|U??( U5 x!U?? ' w4 u??& w?:? (
UW' U4W6 s?MO3 6 dO' W7W3 U2 U( U"W!
U2W5?2 U$ w9?}:2 s7W?:' z d?O' U?4 W7W3 U6W6
dA}2 ! W$W W U"

U" W??4UM0W??( d|u?W! W??2 U7 W7WU?5 Wz wJ}M|u??(


W??2U5 s?M?O3 u! v$W??:? A? O5 b|W3 U?z W3 U??OM"U6 U??2W??O7d??2u??4
U?? ?4W6 u"W?J W?6 b?? }?" U7 W?? ?2 UW! W?"d?? W?5 W7W?U5 Wz W?! w5
uO?4WK"W! U'U7 W?W3 W2U5 WJ7 w2W?7W3 UW'
w(W! ?M( W3 U?? d??' b?5u?? ! W?? $W W?z w5U?? (W3 W6 d?? 2 W!
UJ! WJ?M' w"W?7WM?|u5 W7W?6 ! W?? ?2 U?? A? ? }? ? 2 U?? w?4
u!U5 U'U7 uO4WK"W!
d?? 2u?? }?3 w'U! W?JO5U?? ?& W7W3 d?? :? ?A? ?}? U?? d?? '

UW' U?4W6 U6W6 s?MO3 W:?|dM|u>! U~M' d5u"


fA7u?? 4u"d?? ? L? ?Oz W??2 v?! WM|u?? ( Wz W6 W~?5 U~M' U?? d??' W?? 2 W7
w4W6 d'W& w5uO:A ! w?5eO! dJ(W3 wMO7 w U' W3 p}"U2
66

u?? (U! W! ?? & wMO7 g?} w U?? ' W??2W?5U??A? ?}? 2d?J(W3 w'U?! W3
u??' ? W U5 ! u?? & W"U6 W" W3 v? W6 w5?? U??'
wu??' p7e?5 u??& U??W??' W??2WU5 W3 v?! p}M|u??( W??1U" v?b| u??'W
v! s4 W~5U6 W2W?OO"W7UM|u( W'W3 ?? dO! W2 v4 w3? u(U!
U?? w:?OW! W?U5 d? u??&WM"U6 U" W??'W3 v W??97U"W! W??'U! W3
w4W?? 'W3 b? u??' W?" W??O? ?O3?? /W?? 4 b"WM!W?3 W??2 d?? 'U5 p?|U5W! u?? &
d7d?O5 W W6W! !W3 u! e7d?O5 U5 b?4???Oz w5U?2W"WJA?}
7A7W?? ! p W??& u??&W5 U"W! + 7??O5W?! s4 d??'u5
u& W"W5W7U"UN! W5U2WO7U&U( WU5 W3 W7u! wJ}M|u(W!
v! w??O4 U6 UM5U4 w2U& W3 w??O4 W! u'W W3 U'
uMO?4 W??2W?4 u?}3 W?z wW w5U?( u6W"W" u??& w(W! W?:?}? 9"W?2
wM"W2W' u9"u? bO}" XAON}$W! v3 U?4e! wJ}'u5W! u"uz U(
U5 UOM! W&W:A7W4W3 wJ}&U2 UM5U4 W'W!
W?? ?2 s|u?? ?( U?? ?4W?6 W! s?! W7U?? ?A? ? Oz W?? ?&W?? ?:? ? A?7W?? ?4 w??? ??? ? O? ? 4 W?? ?2 W7W?5W3
W7 s4 u"W??2 w?:? ' b??O5U??2WMO? J}3 W3 w?KO??? A? OJ?OKO??4
w0U??4 W?O7U?O? 0d?/u??$ U!W3 WJO??:?O5??0 W3 u?'W U??& W?1
& W?2 wW! u?1U7 W2 u'W? w"W7WM|u5 v! v!W6 Wz
W W! W??2 U?2 W??$u?% u??! W??2U5 u! W??2u?! WU5 W?z W?'
uKI3 X6e5 W5! U6W6 W7u'W U4W6
W3 W"W U?% W?z w2W7U?4 W7u?? b??O?'U?0 W3 W?2U" WMO??'u5 u?}?(
X5U:?52 $W!$ wL1U" U5W3 2 w| / /w~5 W2 vA} W""U6 U" w'U0
U?6W6 Horn,"Grundriss d. Iran", Phil, 1, 2, 89, 98 W?5?! s?!uU?5W?3
U'U6 u2 W3 UOO(W!U6 WJ7 w"W?:' v! WL}z UO'dd| WU5W3
U~| W?3 W6 u??'W s7W??U5 U??O? }" W??L?}?z W?2 v?!d?2 W?5U5??2 U5 Wz W5d??2
U" WK$ U?5 W?:| W??2 u W??2 w5U?2U?W?'W! p?7e5 U?$ W??2W?(??&
W?? ?( W3 v?4 WU7 W?? ?%W! W?? ?' U?? ? W?? 2W?? ?4W?? ?2 u?? H?5 wM|u?? ?(
65

Uz W3 U?'U7 w"W7U?M|u?( w5dJMO! w2Wz W6 u?O?4W?K"W! WJM'


WU5 U7 b?(Wz W?W3 d?2U5W?'U W?4W?:?'Wz wJ|U?2 WJM'
v! u?? ?'W d?? ?2 ! WM?|u?? ( Wz w?"W6 W3 w?M"W?J W6 d?|U?? (
e|U & W2WOO5d}z W"W U6W6 3O2Uz wJ|u' u4W6
wJ|b?5W??9 W??4 W3 s|u?? ( U5 W! W??97U" ?|u" W??4W3 U??4U??:? ?? ?}z WMO ?J}3
W5U?OO2u" w?3/W4 U?5 Wz WOO?5 W5d2 W?'W:&u?4 u2W! w:??7u} u?!
u?1 W5U?O?O5d?}z U5 W3 p}?3W U?J5u?4Wz W! W5d?& s4 W?2U?2 W3
u"U6 UJ5 w(u" U$ U6b5W U4 w7| W! W2 d:1
w$U??4U?z W??A? }? 2??$W??' wJ|U??2 ?3KO??0 u! W?3 W5U5 W3 WM?7|u"
W5u?! p7e?5 ! U?5u?? ?}? ? ?? U b5?? ? >? W6 W?? ? 2U" W?3 gO?M4 ?? ? &W?? ?:? ? ?'
u! d}z w52 wMO4W' wLO5" W3 pO"UL:O?'
W3 v?! U?? 'u5?? }? ?4 w2W?z ! b?? O"W?? 4U?7 w2W7W?? :? ?'W?? 2 ? wL?? O5?"
W5b?M|u??& u?5W"U" w'U5W?J' XA?? O5W" W! ?? & wM|u?? ( u"U6
*W:|b!
W3 5:7d! bO'U5 /W4 WeO3 W3 s4 U" v'
1) A Mongol decree of 720 / 1320 to the family of Shaykh Zahid,
BSOAS, XVI, 3, 1954, 515 - 27.
2) Pr-i Baha's Mongol ode, BSOAS, XVIII, 2, 1956, 261 - 78
3) Pr-i Baha and his poems, Charisteria Orientalia, Praha,
1956, 186 - 201

1957/2/5 Z7d94W2

68

U v4 W?U7 W??% ! w5u U?~| W??'W3 U5 ??& w?"W7U??L? O? % d|


Wz W?:?}5 U~M' u WJ7e?5 w:' W?3 w7 W5u! Wz W2 w}
W95W! WJO:O5?0 U!W3 u! W}" b|W! UO4U"e}4 W3 W?2dJ(W3 W2 u:?!
U7 /U?'U7 U?2 W??'u?' U?4 U?'U7 W??W3 U7 w5U5
v! W?7W?? ? 2W?? ?O? ? ?O?5d?? ?}?z W~?5 w"W?7UJ?7e5 W?! d"W?? ? ' W5?! u?? ? 'W p?7e5
Uz u}3 W3 w5d?}z u?'W wM|u?( WM7 ! v! WJ7 wJ}?5uO?:?A
v4 WU7
u5W??d??O? ' w:7W?6 W??L? }?z W??:? ?7u?? }
U~M?' W??W3 w??5e??O!
W?JM?' W3 U?7W5d?? ? 2U?? ? O? ? ?$ W?MO?? ? 'U?5 W! s?7e|U?? ? ?! U7 w?"WJ? W6
u?O?4WK?"W! W???1 d|u?W! WK?OJ(u?4 w(u" u?O?4W?K"W! U?'U7
u9"WJ W6 u& W5UM|u( W3 WJM' U'U7 w'W0 wW!
w7UO0d/u$ w7U5U w7UO0d/u$ w7|

U'U7

WJM'
p|bM?}6 WJM' U??O?5W" p| w??}6 W??' W?5W?2 U??O? 2W?6 b??4U??2Uz W3
W7W6 U4W5UO7UO5 Wz U6W6 WL}z U'U7 w"W6 W""W2
w7UO0d/u$ w7U5U
w7UO0d/u$ w7|

W5W"W92Wz

W'W0

W5e5WWz
! W?7W?? /W?? 4 W?? ? ?'W?? 0 v! U?? ?$ W5e5W?? W?z W?? Wz
W3 WJ?M' v! U??<MOz d5 b??A?7u??' U???? W3 d?6d??0Wz
b?O? H?' uz e??1 w4 w5U?2UW??' W! p7e5 wJ}?M|u?( W3 W??4W6 p7e5
! UJ! U:?}z WM' w"W7WM|u5 WOO5 g7 v9"WJ W6
W?O'
WM' W4W3 W5U7U5 p7U" W U& Wz u4W6 W! U?:?}z w$W4 W6 W3
67

s|u( w3uG4 U5 e|W

W5!
H. Hbschmann, "Die altarmenischen Ortsnamen", in "Indogermanische Forschungen", 16, 1904, 197 - 490

dO u& UW' W3 U" Wz

12) Billerbeck

*Mongol Place - names in Mukri Kurdistan, (Mongolica,4) by V. Minorsky. Bolle-

13) W. Belck

tin of School of Oriental and African Studies,

W5!

b5W3 - wI7d0Wz w"W6 W5U>!U"u1 w5W:3u!

M. Streeck, "Das Gebiet d. heutigen Landschaften Armenian, Kurdistan und West-

19/1, 1957, pp.58 - 81.

persien", zeit. f. Assiryologie, 14, 1899, 103 - 72.

1. V. Minorsky

15) Thureau - Dangin

29) Geiger

WOL?" W$ WU5 b5u u}2 W'W3 U5 w5d5 w3W6 W3 WMO J}3 w:?5
Element
WE0U=4 Province
dN" wKF'U9. U" d7 w7UO0dG$ @M6d0
v' W! d?2 W<M} w5U?:?'uz W5u/ ! u"U6 W'W! ?u Uz ?4Wz W5dJ(W! Wz
U:'uz u W! u! ?& u w5U:'uz U6W6 Oz W4W6 U?:'u2 U(U4d?2 W5U:'uz
U$ qO!Wz Uz w5U<7U!Uz W6 w5U<7U!Uz
pronuncation W?? ? $u?? ?% w?}W?! w4U?z u?? ? 2 w2u?" U?? ?2W?? ? O? ? ?O? ? ?'U?? ?0 d?7W?? ? / U5
w:O W! U?O5d'u5 W& v! W5 w"W!U! W3 5:?7d! UOJ}(W! 5" W"W5d?2 U7W2WOO?'U0
s7uu2W" - W? w"UO$ W3 uW" - W2 W( U?2 U4W W6 w(u" w!W.
d?2 u U?5 d?'u5 d?1 d! W3 W??1 wW! d5
W:'U5 U$ W2W:?O3 w}! n3Wz w9O"W" b:6 u3W5 W!
! U?LK7 U?L W' ! W?:|W? u6U?( U" U5 W?2 d5e! U" U! wJ}"U?2
W"d?? 2 u5W?3W??' u?? 6U?? ( U5 w U?? ' W?? 2 W?? 'U! U?? O? ( ?? 2 U?? 1W??L?K7
U7W5U?5 Wz u"U6W5U??2W3 ??2 u??}?( p?}3W? u??A? } w5U??2??}?4 d??'u5 U??L W??'
r3U?? ?. W3 e?|W" w?"W6 W3 Z?ML?? ?'U! U5 W?5u/ ?! W7b?? ?}"
U?:??}z b5u? U5 w5u" W3 W5W??} W! u"U6 W?H'u6W?0
d'u5 W0W'W0 u}( W! W2 W4W6 W3 wMO9! W?7W

30) Nldeke

9. Visiting Cards

16) Forrer
17) E. Speiser
18) Herzfeld
19) W. Tomaschek
20) Nearch's cruise in the Persian Gulf.
21) The great "Khorasanian " high way
22) The roads across the Central Desert.
23) W. W. Tarn
24) J. Marquart
25) Ptolemy's catalogue of Median place - names
26) C. F. Andrea

p|bM?}6 U?2U?5 W?? }" A w:??O W3 W??9? }?:? 2 Wz Pauli - Wissaw's Real Encyclopaedia
u"U6 u& UW' W3 w U' g} UO0du$ W'W3 gO"W!U!
Grundriss der Iran philologie, 2, 371-3, - 387 - 94(W. Geiger) and 605 - 11 (F. Justi)
28) Windschmann

31) H.W. Bailey

W5!

32) W.B. Henning

G. Hoffmann, "Auszge aus syrischen Akten persischer", Mrtyrer, 1880.

33) Karta
70

69

J?(U d"u?? & W5! U?? 1W?? 1 WW?z U??<?7U!Uz W"?"U6 Uz W?! U??O?5dJ?? 2
W6
48) Basin

34) O. Blau
35) A.D. Mordtmann

50) S. H.Shipley

w U' U4 - U4 U z w2W' w$U4Uz


- w U??' U??4 J. Schnetez e??:? OM?( U6W6 -
WU4d2 wO5U4d U5 u}5 w"W7UJ7e5 W5 WW!

51) {archaelogical}

37) W. Eilers

uO'u5 Tatavu u}(W3 wJ'uMO4

w' W! v4 w3 W% W2W52WM|u( 5(WK}2 U5W! uA} W2U" W5!

W5!

"The Kela - shin and the earliest monuments in the basin of Lake Urmiya"(in Rus-

"Der alte Name des Persischen Neujahfestes", Akad. d. Wiss. u. d. lit. in Mainz, Ab-

sian) in: zap. Vost. Otd, xxiv,1917, 145 - 184.

handl. d. Geistes - u.Sozialwiss. kl, 1953, Nr. 2 (see Index); "Der Name Demavend",

?Oz U7b}KJO?MOz W3 sawdj - bulak 9$U' U5 W! WJ7 wJ|U" U6W6


u' W: ! W3 W"Ud"Uz W'! w?5eO! wO4 w5UA}2dJ(W3 U5 W! d" W2U"

Archiv Orientalni, 22, 1954, 267 - 374. 24, 1956, 183 - 224.

54) Cambridge Botanic Garden, Fistillaria Imperialis

d?? O? ?L? ( d?? N" W? W??2W?7 wW! d7 U?? N6 U?6d??N? ?( U?? N? ?4U5
U?? & U6 U?? ? d~(U? w'U! W? W6 wW?! b?? :6

UO:(u2 ' UOzb0


U0 w5U:'uz WJ7 wM|u?( U5 p|bM}6 U:? u( b5W9 W4 U5 U?O5W" U:?}z
W5d'U5 W6 wMO7 U e}' W' U" W2 U4 v$W! shl W5 u( W3

[Parthian]

42) Balkhan

u! uzU' Sa'uj-bulaq
uO'u5 Saukand u}( W! wJ'uMO4
uO'u5 UA5d| u}( W3 wJ'uMO4
U?!W3 w?J'u?MO?? ? 4 W?! v! X?' u"W?? ? ?/W?? ? $ w?4 w?M|u?? ? ( W?3 W~?5 W5u?! W?z
W6 gO5U<7U!Uz w5U2WM|u?( W! W3 W4 Wz W! W6 u! W W6 w(u" u6W"W"
s}$W:AO5 b}" u2
u"W?? ?/W?? ?$ u" u?? ?2 u?? ?}5 W?3 uM' w?5d?? ?2 5! w2W?z Wz u?? ?(U! W?! d"
U?? (U?? 4d?? 2 U?? :? ?'u??2 w?5U?? 2WU5 u?? 4W6 U?? <?7U!Uz W?! W3 ?? :? ?'Wz W?? :|d~?7 W6
s}$W:AO5 b}" u2 w"W"W!

43) Krasnovodsk Bay

Roman and byzantine campaigns in Atropatene, B. S. O. A. S, xi, 2, 1944, 243 - 65.

d2 U d}3 u2 W' W"W U" Wz


U7dL?Oz O:?O?0 W! Z7d94W2 wO:??5 W&U! W3 W2 p}2 ! W?O7u2 wJ|U5 d}K(
d'U5 w6U( w$U" U" W!

60) Kharkhar
61) Ellipi

44) Caspian
45) Oghuz Turks
46) Balkan(ancient haemus)

w5U??2 W?' W3 ?5u?Oz U??2 W?W?3 WJ! wA7W! r3U??F3 b??% W5! 47
u& W7UW' W3 b5U5 d%W'
Journal of Royal Asiatic Society, 1926, 405 - 31; and Acta Orientalia, 8, 1927, 45 - 61.

W3 U! U! ! u? X??O! U?4 ?! fO? W( W?W?3 WJ! W! U6W6


5 U?:???5W?4Wz w:?&W?:?} U5 w?5U5 W?2 r}?! r W6 s4 d??}z b5U5 u?&
??4Wz w5U?:? ?5W??L?2u" w5U??2W}??:?' W3 W??2 u! Parthians W5U?2W?7 w"U W7W3 Dvin
W5! u"U6

62) Allabria

Minorski, Transcaucasica, J.As, Juillet 1930, 41 -51.

W3 U??>? W??& wM7W! WU?5 U??(U??4d??2 w"W6 d??:? ?O? 4KO??2 W3 U??>? W??& b5u??
72

w"U?2 W3 W5U?2Wu?/uz W2u" W?7W3 b/u?' w"W6 X5W?2 W?( s4 ! W!


71

W5! e1W' w"W6 d:O4KO2 U$W

Minorsky," Les origines des Kurdes", in Actes du XX e

U?? ?1W?? ?1 WW?z W3 ?? ?2 w5U?? ?9 U?z w5U?6U?? ( U?~:?? ?A? ? O5 u?? ?(U?! qO!W?z u?? ?(U!
W??&W??& wJ W??& w5U?JAJ}" ?! p4U??1 w8???"W??"WJ?5W3W??2 U??'u??4 W~5 Transcaucasia
Moses Kalankatvats'i, 1, ch. 19. vA}J!
W5!

Congrs des Orientalistes, Louvain, 1940, 143 - 52.

Jermiah, L1, 27,"The Kingdom of Ararat (Urartu, Minni (Manna) and Ashchenaz

A. Godard,"Le trsor de Ziwi", 1950.

W5!

W5!

(Scythians)"

N. Debevoise, "A Political History of Parthia", 1938, Index under Ariobarzanus Artabanus III.

WW3 WJ! W! U! U5 w5UO:5U4 W! v4 WU7 !d:'


W. Belk "Das Reich d. Manner", in Verhandl d. Berl, Gesell.f. Anthropologie,

W5! U6W6
Moses of Khoren, II, ch. 50,52(the Alns in Artaz - Mk)and 58; v. inf. p. 75.

1894, 479 - 87 and G, Melikishvili,"Voprosi istorii Maneyskogo tsartva", in Vest.


drevney istorii, 1949, No. 1, 57 - 72.

W5!
W2W7 !
wW! UML U6U(U d'W2 WL%Wz
?Oz U7bOKJO?MOz W3 uM(uz e7dO5 wJ'uMO4
wU U??F???O?4 n3 u?!Wz w4W6 W3U???7 W5! d?}3W6 w5U??2W?O?O5U!W?6 W5u/ !
w(W! dO6U1 wJ'uMO4
?Oz U7b}KJO?MOz W3 e|W" W/W4w'U! W5!
uO'u5 U<O6 u}( W3 wJ'uMO4
gO5U?<O6 U2W7w?4WK7 u! U1W?LK7 U5 W5UO7 Wz U" U?L W' W?2W4
Auszge W3 G. Hoffmann d??}z u?? 2U! W3 Wx?? O? d??'U5 w2W?7WU5 b??? ?'Wz W3
W5! U! U5 W7u}( W! W6 U:?Oz U$ W3W'
Minorsky, "La domination des Dailamites", Paris, 1932.

Melikishvi-

W5! U:A7W4 w??O4 & W2WO7uM'W' W5U:'uz w6 W~5 u& U7


uA} li
W5!

F. W. Knig, "lteste Geschichte der Meder und Perser , " Der alte Orient, xxxIII,
3/4, 1934

W5! U4 w"W7U(U wM"UNJ} W3 U2WOO'd WO7 v$& 6 !


I. Aliyev, " Ocherki po drevney istorii Azerbayjana, Baku, 1956, 57 - 169.

W5!
F. Thureau - Dangin, Une rdation de la huitime campagne de Sargon, 1912

bKOH?"dO6 WO7 Wz U2 W5! U6W6


Herzfeld, "Bronzener Freibrief eines knigs von Abdadana", Arch. Mitt. aus Iran,
IX, 3, 1938, 159 -177.

w? U?? ? ' w?5U?? ? 2 w?'U! W?3 d?? ? ?O1d?"U?? ? 2 w?U? s7b?3b?? ? O? ? ? ( W5?!
W'W3 U7U?1U!Wz w5d4 W7U" W?2W5e}& v W?2 d $ wU s7b3b?O(U6W6
W5! d u"W/W$
The Life of Yabalaha.
U4 e|W d"u&
d?2 W7W6 W3?/W?4 W! wJ7e5 w2W?O7b5u?} W?2 qO!Wz u?2U! WJ7 wJ|b5W?9 W?4 W3
W3 wW! bO( W?5! W:|d'UM! ngt u~5uz w3/W?4 6 U5 w5U'U6 W!
wW! d}z w7UO0d/u$ w~5W6W0 U6W6 u~5uz b5W9 W4 U5 w'U!
u"U6 b?'W0 U4W6 W3 W?:( Wz U5 W7 U6W6 W2W7 wW! W?4U5dH,
74

U2WO7u(Uz WK7U0 &W!W' w2W7W5ub}


U6W6
Col, E. M. Wright, "Eight campains of Sargon, in Journal of Near Eastern Studies,
II, 3, 1943. 173 - 85.

W??2WU5 WJ?7e5 W3 W??2 UJ7d??4Uz w"W!U??&u??4 U?? wJ}??:? 'W!U??2 wA??}? 2??$W?' w?5u!
u! W}" b5W6W' w&U( W' W! U$ W% WM7|u" W! W":?&
d2 W7wJ?d"O ?O0 W7W3 "z }4 W'W3 g7U2
B.B. Piotrovsky, Istoriya i kultura Urartu, Erevan, 1944, 364pp.
73

u"U?6 W?? 9? ?}? ? :? ?2 W?z d" w5U?? ?2W W3 U?" Wz W?? 4W?? ?$W" S.O.A.S
}
d??:? 4W??2 d~(U? w3 W??:? }? 9! W??2 Wz W! u?3 d~(U W??O? O? 2u" u?3 W??95W!
u9(>}3u& 'W2 w" W?:}9! v! W'W! u Uz U4W6 wb| u" dJ}U2
d~(U W?3 W?' Wz v?! g7Wz W6 d??2 W! U7 u! w5U??<7U!U?z wJ}??2u" ?& W??2
w5?? 2 w?5U?? 4 W3 w" d?~(U W?! b! u?? }? ?2 U" Wz w? W6 W W?6 W! v?! w3?? /W?? 4
UO?$ wJ}5U4 W?2 v! Uz U<7U!Uz w5?2 w5U4 W3 wJ'M?O4 UO5 v! b5U?<7U!Uz
} u! u2 w5U4 W U4WM!U6 w2u" W3
W! U?? 2 u"W??/W u"U?? 1U??( w'U! d?"W??' W5! b?J}M|u?? ( W3 U6W!W?7 w5U7
W5d W7 b7W2WO74Wz W$u% WW3 W2 vM| u"W/W$ U5 d"
92) Prof. W. Kotwicz
93) Tata'ul
94) tatavul

d??2u?4 w?5U?:? 'u??2 W3 wH?? a}??( W??2W5W??' W?4W?3 W?2 b7W?" W3


u"UG" u"UG?$ W! U! Wz U5 wU UHB3 uH? W7uO'u5
u"U6 ? w(u" U?2U5 u?94W?:?'Wz wU U?4u5 UN?O?$ W3 U!
U u?KI3 X?6e5 u?? }? ?( U?? O? ?4Wz W?? 2 b?J}"U?? 2 W3 g?7Wz u" W?! u!
U2
s|W1 9$U'
U??' wJ|U??O5U??2 W! U??4Uz b??4??& w U??' w5U??2W??O7d??O! W3 X}! p}?5W6
W3 wJ'MO4 U?O5 w}! " 9?$U' Uz W""W2 W7 W"U?.W'uO5 W?2 d2 bM'Uz
W6 WM?:? A7W?? W?7W! wM|u??( p?7e5 u! d???? W?? ?? W! v?!W5 ??
9$U' w4 UW' W" U2UW'
W?~5U?? ? ? 4 W?z U5 w?5u?? ? ? :! W?~?5 W?! w5u?! w? w$ W?5d?? ? ? 2 u?? ? ?2 ?!
5u5z ZMO: Uz UM}6 U7U2W! u"d U7 U2W3u/W4 W2 W! W5UO7uG7z
W3 d??2 W?$u??% W6 b?A7 u??9?4W??:?'Wz w?U U?(U g?| w" W3
J?7d?? ?O Putevoy Zhurnal, Spb,1875, p.545w9?? ?}? ? :? ?2 ?! W?? 4W?? ? J?(U
W4W W4W$W" b5W0Wz bO(u& b% W4UM"W%U7W' W3 W! - g7dO1
u"U6 W! - dO1
W3 VO"W" W! WO74Wz W7UJ5 W! U2b} U?AOz 'W2 W2 w"W1Wz w&U( U5
76

w3/W4 W! W:|bM|u>! U/u1 w:( v!


r3U. W?/W4 wL?2U% W7d2 d?2u4 w5U?2W2W' w5d?!U5W3 W1u4 d?O4 U?: u'

W5!
A. Roosvelt, jr, "The Kurdish Republic of Mahabad", Middle East Journal, 1, 3,
1943, 247 - 6a.

W7W6 b(UO' Uuz w(W! w5U2U! wL:?O' W3


W?' W3 W?2 v! U?2W?O?O? 1u?'W?' W?2u" W" ?/W?4 g} w4W?' w6 W?5U5W" v5u" W?2
W?2u" U W?' W3 u?2 w2W?7U?4 ! u! v$W?:?A?O5 d?}z w5U?2W?O7u?2U?! WU5 W3 U7
w?? ' w?4 U" W?! W?? ' - Uz U5U?5 U7b?? O? ?H? ?' w?4 u1W" w?5U?? 2W7w?7U"W?? /u?? $
WWz W3 u?2 w?4 wJ}?I3 W?W3 v?!U5 U?4W7W?' - Uz Wz wW?! W?4U5d?H,
Wz Wu??4 - U?/W v'u5 d ??$ wU s7b3b?O? ( W?2 ~! v3 U??1W?1
w3??/W??4 U??/W???"U??/W W?! Uz b??O? }" W??2 u??' - Uz s} w?} U??2W3??/W??4 W"
w' U" W! W:|d2 W4W$W"
U4 e|W d"W' W5!
W?3 W?? ? 4U5d?? ? H?, W5?! U6W?6 u"W?? ? /W?? ? $ v? uK?I3 X?6e5
W! u!W??}?" d? UW?' WuJ6U?O?' b?5u? w:?O?}?'U6 W3 U?:?'u??2 w5U?2u?}?2
u?'W" u??& w3? U5 W?:?| u"W?/W" w0U? w?4 W?W3 W?/W??4 WU5 XA
w9}:2 W5 v4 w3 W"
The Syrian Life of Yabalaha, translated by Chabot, 1895, p.121

5W/u! - U2WO?O=O'W4 w5U( W?/W4 W3 U2WOO=O?'W4 w5d5 w U' W3 v


! u U??4Wz U??<M?Oz U??( b7??& w U??4 W3 WJ7 w?5U?2W??(W??1 W?? W??(W??1 W??/W3u!
U?( W?z ! u g76uJ?6U?O? ' w&U?( W! U6W?6 d"u? v u?"U?1U??( W?2 p}M?|u?(
w2W7W??$u?% W?2 vb| u"U??/U?( e?% W"UJ?! U?O~5U! W?4W?6 p7e5 W3 v! ?:7U??'uz v!
e1 u"W/W$ W?'W! Uz W2d}K( w"W6 wJ| U( dO$ gO6uJ6U?O' v! u"W/W$ WJ7
U2 W! uz
86) Theophylact Simocatta
87) Life of Mar Yabalaha, trans. by Chabot, 151.

U4 e|W W5!
U???? w?5e??O?! w4 w5U?? A? }? 2dJ?(W3 U5 W! s?4 W??2U" W5?! W??'U! Wz W?? ' W3
75

117) Shakmuni Burkhan


118) AKYAMUNI BUDDAH

X}!d5 W?M|u?( W3 u! wJ|W?J7W W?O? O5 W?2 W?2 u! W?J7W w"U?9? O?. W3


}
v!U5 W5UMO! g7 U7U5 U?<2W7 u"WJ W6 W5UJ?7e5 W3 W2 SIRIL q7d' U5
uW3W?? 2 W3 p}??(W! U?" W! s7WJ! W?! w3??/W??4 SHARIL q7U??( W??W?3 W??Wz
q7d?' b5u w?J'MO4 U?O5 v! d ?$ wU s7b3b?O?( W5! u! wMO7Uz
v! U2! WU5 W3 Uz
120) Sunjaq

Tubut uO'u5 b7 u!u" u}( W3 wJ'MO4 U2! u(U! W""W2 b5u Wz


U2! p7e5 W3
W" U"U?" U?/W? w5U?2W??2W??' w'U! W3 s7W?! wU s7b3b??O? ( W5!
b5d}z W3 U2WOO' W"W"
W"W" Uz p7e5 U2! Uz W3 WJ7b5u
W3 ?? & W?? 1 W7W?6 |Wz qO?!Wz ?? > W?? 2 p7e5 W?3 WJ7 w?J| W3W?? 1
b5UO4 U2! u}5 wJ|b5u W2 vM|u5 bA7UO3U'4W1 wLO!
Uz UO4
W! W?2WU5 wJ W?& W?2 W?F3W?1 5zU' W?7d2 u5W?3W' W?2U?( U5 w U?'
W/W4 W5 b5UO4 W! W' U:?}z 5 b} W1 57U' WO7Uz u2
128) Sa'in
129) Popular
130) Hoyin-irgen

e1W?' W' W""W?2 W"d2U?O$ U?2! W3 w U' W3 U?$u" w5U?:?N| u?4W6


W9W?2 u! U?:?'?4U?4 U?$u?" W! b7U?. W?$uK/U! b5u? W3 ? U?z Wz w"U?2 W3 ?& s4
} e1W' W'
uO'u5 U!Uz O( W" W2WOO'U0 u}(W! wJ'MO4
d4W" q}7 s} w} W2WU5 wJ W&

W?( W3 U?9?? O?0 U7W??}?0 W! b7b5u??} U"W! v! u"W?1Wz w! ? Wz ! Wz


W3 W??( W3 U?9? ?O? 0 ?0 W????1 wM7?? U"W! U?<? / W?W?3 WJ! W!
U:?3/W4 W3 W! m uz w5UA}2dJ(W3 W4 W3 b5u&dO4 w"
uO'u5 Taraqa W1W" wJ'MO4
W"W5u"W?2 W?2 UW! W"?:???& U?L?A?}?'U6 WU5 p7b?M}6 U6W6 W?L?}z W?(W! W3
W5U7d2u4 b5W9 W4 w"W6 u(U!
Bukan d2 U4" U2u! W" b7W2WOO'U0 u}( W3 U5 Wz wJ'MO4
w7U??O? 0d?u??$ w"W7UM?|u?( w?J'MO??4 W! u"WJ W?6 u6W"W" w4 W??'W3 U??2! wW??
u} u"W/W$ W5u} W! W2U(
U?:?'d6W?( U?:?'uz W7W?M(W W! u?& ! W?' W3 d?}z b?Oz wL??:???O?' w5dJ(W!
N| U:?N| g&W! d6W(
U?2! W7 WO?O5 X' v U?2! WO?L??" W$ W! U!W?' rOJ'MO?4 w5u! s4
X( wMO7Uz g} u! U2W?OO5d}z bMO6 u& W2 d5U5 W?! U7W! u& b5u} W3
U?:??}z wM?|u( W3 U?( w4Wz w5u?:?A?O5 W?2 v!u! W? w2W7WU?z v! W5d5U5 Wz 6
W??O?OMO??9? }" b5W w5U??: u?' u?5Wz W5! v!d??2 X' U7W! u??& ! W?' W??1
eO7U U4 u2 U:'4U4 U U2! U( U5 W'W3
W6 wU??:? &Wz d??2 W! b5U??:??? N| v' W??' W! U??2! W! w5U??2b5u??
wN}! Uz wU:&Wz
d?? ? :? ? A? ? ?} W?? ? O? ? O?5 W7W6 W?W! u?? ? & W! b?5u?? ?}? s4 ?!W! U?5 Wz
v!d"u U/W! U7U!U/W!
U7 U:??N}! U7 U:??/W! W2 s7W2W5 d?O!W3 WW! u& W! WO?O5 b5u} v! U5 Wz
u! UO5U'U' W" d" w4W' w5W7 u}2 U5 u:?}!
110) B'i
111)Uryd
112)Kucha

Wd7z 55 w7UOM W! UO2W7 W2 W7U9O5e! U4W26 u W6 U5 WWz u! U!


114) JRGS

134) Tokhta

115) Khanikov, Map of Azerbayjan, Zeit, F. Allgem. Erdkunde, XIV, 1893, map

135) Tokhtogh

III

136) Bayut

116) Burkhan
78

77

s7W! wU s7b3bO?( W5! w3/W4 b u' ! W?OO2u" u}?( b u'


U4UJ'uz W5! u"UN}3 bM' U7b5u' bA7u2 W3

137) Toqt

162) Moukri

U5O( s} w} W2WU5 wJ W&


WU1bMOz p7e5 W""W2 U1d1W0 w52 d(U" W! W3
b?}" u??2 W6 U?:???}z u?"U6W5 p} UUW??1 W3 U?O5W" bM' b? u?' WU5
W7W6 W2WU5W3 UO(W!U6 wJ}5U7 UWW1 u2 W" s}$W:AO5

163) H. W. Hausing, "Theophylakts Exkurs ber die skytischenVlker", Byzantian,

141) Sir R. Porter

XXIII, 1953, 282 etc.

142) Sir A. Stein, Old routs, 324-46.

O. Mann,"Die Mundart der Mukri-Kurden, 1906, 15, 282, etc.


161) Mukri

164) Taviat
166) Mu-ki(wu-ki?)

W3 U?? /?? ?1 o7U?? ' W W?! W?? 4UM0W?? ( W?5! W?? /W?? 4 u?? (U?! W3
WW" UJO" wL'W! U?JO" WU5 W3 U/1 U' W?2WU5 wJ W& U:??}z
U<O! ! W1 57U' U~| W'W3

167)Mo-ho

144) Kereftitskaya

165) Mauricius

U?z w(W?! W"?"W?? ? 2 u~?5 U5W?! p|b?5u?? ? d"u?~! W?? ? O? ? ?O?5 u?? ? ' v!Tunguz?
W5U2!
169) Chavannes,"Documents sur les Tou-kiue occidentaux", 230 etc.

uO'u5 b7u"U!6 u}( W3 wJ'MO4


w7?}? 4 W5U?'UM5U??4 w2W7WMO?4 u??& U7 dJ:?' W"W?! W7u?}?( Wz U7U?z d5e! v!
W5! W7W6

170) Haussig

Pelliot,"Les mots H initiale, aujourd'hui amuie J. As, avril, 1925, 193-263.

171) Murkit / Markat

W?2 v!d?O W?O?O?2u" W!z W3 v5u?:! W4W?:?'Wz U5 Wz W?2Wu" /6/ wM"d?UW!W3 W!


W7W6 s7U93 w&2 U5U4

W??2u??4 u??}? ( W?! d??2u??4 b7??& W??2W??9? }? ?:? 2 J(U W3 @?O? 'U6 172
d"u?b?} U7u?2 u??4 W?2 W?G!W" w5UJ}?' W! v! U?A?Oz W?~5 W?4Wz W?:?}?'u5
??& W??4Wz U??4 U" W! W??/u??4 w3u??G? 4 W?( W??W3 W??:? }! W! d?"U7 U7W??2U5
U2 Uz d" b5Wz W2W3W'W4

147) Uyghur
148) Marcus
149) Kereit

173) Bretschneider,"Medival researches",1,28

150) Marghz Buyurug - Khan

174) Mo - K'o - li

151) Tamqa

175) Mekrin

152) Brin

176) M.krit, M.rkit

153) Toguchar

177) M.krin, B.krin

154) Tughchr

WW3 WJ! W!

155) Karachar -ov


156) Bilina

Plano Carpini, ed. C. R. Beazley, 1903, 80

W5! X7d"W4 W2W4 u}5 UO$ w'U!W3 U6W6


ed. Risch, 1930, 109, Merkit and Mecrit

157) Arghun Khan


158) "Roi de France"(irad barans)

u! w=O'W4 UO4W6 X'W"u! UO4W2W7 W5 W3


80

159) W. Kotwicz
79

wJ}??I3 W?5U??O7d??2u?4 W?z U7Uz WJ W??2W! w?J|b5U??A? O5 W??L? }z W??2U??2 ! v9"U6 ??u U?z w(u"
wM"u?? d?|u?? W! W??2 W!z u??2u?? 4 6 U5 W??2 r}??! +u?"U5 s4 u! U??2W?7wW7W??1
JO5U&
Khanikov, Opisaniye Bukharskogo Khanstva, Spb., 1843, 61

XO2W4 W! u&U7 U2 u?5u. U4W6 W! UAOz U7 U&u! W3


WO7b! u! wJ|6 w5u" d}z u"u?1 Uz UO2u" W' W1 W3
fJ7U' W?1 d|uW! W7u1u4 U5 W2
Sir. M. Sykes,"The Caliph's last heritage, 1915, 564.

U?? ? ? ? ?4W?6 w?"W?M?! W?3 M.rkit / M.ikrit B.krin /M.krin w?L? ? ? ? ? 1U?" W??6 w?}? ? ? ? ? ?! ?"
s!W5 U2Wu~5u"
57 ?! U7u?? &z W?3 U?? 2 u?? G7z w?5?? 2 b| ! W?? :?|W?? W?? 4Wz U7U?z W?? O? ?O5
s7dJ! W3W??2 W??'W?0 W?z b?O?( W5! U??O?( 5" p7e5 W?3 w6U?(U
d2 b}" w5U2uG7z w'U! W2 p}'W0 bOM|u(W!
p7e5W3 d| p| b?O?1W?4 ! X' w?7U?O0d?u?$ w~?5W6W?0 v! p}5W6
W6Wz ! e|W" U$ W'W3 WJ7 w2W7 b5W4 U(
W5!

W5u! W?z d?}z W"W5u?"U6 W!W?4W3 U??' U?$W d?"u? (u?A? }V. M) W5U7 d??2u?4 Wz
U! bO"W?4U7 W2 u?2 b7W7U! bM0 uL?%W4 vM|u?}A! v3 U?4W' W7W5W3 W?OO5
u!

Histoire de Mar Jabalaha III, tr. by Chabot, 1895, ch. XVIII, pp. 122 - 30, 152 - 77.

(Notices et recits Kurdes. St Petersburg, 1860, Kurdish text, p. 5)

jiye

W5! U6W6
Sir. E.A. Wallis Budge,"The monks of Kublai Khan, 1928, 230 - 260, trye Kaya-

183) Naurz ?

u?1u?4 UJ2W?( UJ( 6W! W?' W?7d?O" Wz v v'u5 d?I?4 W?2U5


d2u4 w2U& wM|u?( s7d:J7e5 W3 u}2 U( p}3W 6W! U6W6 d?:O4KO2 W!
W??2W7W?! p}M(W? O6 W! ?6 Wz W??O? O5 U?? 'U6 v!W5 W?? :? 'W! w7?? }? 4 W~ W?! W??Wz
s|b! b5u}

u?? OMO?! X7dJ?4 d?? 2 ??& U? W! Tauer wU? w4U?? ( s7b3 U?E5
b5U?N?O?$ W3 U7WM| s7!U?O? ! W?2 U2 X?7dJ4 wA7U?:?' W?4U5d?H, s7b3 d?(
u!W5 U1 U" U1

190) Die Mundart, I, p. XVIII: "Die ackerbauenden Klassen, die ra'iyat, nennen sich

185) Zarzari

grssenteils zum Stamme der dbokri gehrig und man darf wohl vermuten, dass
Distrikt Shar-wrn, und die nach Mian d-ab hin gelegenen Tler des Tata und Ja-

W!Wz W5W!W7Wz u2 VO7W6 wJ W?& w5U!W6 W4W3 wJ}:( wUM| U?>0W(


w5U!W6 W4W?3 u"W2W5 b7W2W?9}?:2 w5U2W?'uM:' W3 UJ?O6 W3 w'W?0 w9O5
W5!

gat bewohnen, die Reste der einstigen Bevlkerung darstellen, die von den

Minorsky, Studies in Caucasian history, 1953, 129.

diese Dbokri, welche in grsseren Massen die stlichen Teile des Mukrilandes, den

stammes und sprachverwandten Mukri aus dem Besitze verdrngt worden ist".

W5!

d'u5 du9N7 W W6W! b5d}z w7UO0d/u$ w~5W6W0 W3


s| w'U?0 W! w5u:?AO5 W2 W?7W6 d2W9?N7 U5W! p|b5u? U4d2 W?! U(W3
W"U5 d?}z w7UO?0d/u?$ w~5W6W?0 w5U2W?O7UO5 W?2 vW5 U4d?O!W3
b5u p|bM}6 Wd?2u4 U4d?2 wM|u( W3 W6 W5W& U?( w"W wL' W~5
U??L? (U u??&U?7 s| w'U??0 W3 U??O? $ w?J}5U??4 W! W?6 U??:? ?? }z W??2 W6 u???! WU5
} U7 W5U7U:?}z wM:0U&Uz W! u2 W7W6 d" w5U2W5U4
193) Qawalisi

??2U??9??! U5W! w' w2W?7W U??4WM! w"WM?! W?O?7U?O?M W! u!W5 Wz U?5u" s4


82

Quartremre,"Notices et Extraits, XIII,1838, 300 - 29.

57 / / w~5 W:|d2 U" W5U2WOO3/W4 d~(U 6W! U2W( w7U"2 UO$


W3 W72 W5UAO5 // w~5 4 W! v! s74 d5 w5U'U6 W! b?O3/W4 W3 W(
W'W3 U?7d2u4 U5 W?2 W6 U2W5W?L2u" W5 ?2u2 W! b5u?} W7dO" W?( d&Uz
W5!
G. Jarring,"On the distribution of Turk Tribes in Afghanistan, Lund, 1939, 39.

w2W??2 u??(U! w?(W! U7-u??4Uz W3 d??2u??4 b5u?? U?6W6 WO??5U??4?" w5U??4W3


w7u?}3 w~5 w2W7U"W?' w5dJ?}" s|u?( d| W3 v! w"WM! d?2u?4 wL??O! dMO!
81

b5d}z W3 U! wJ| 5z u2 U5 s7W! wU bO(


u! U( uK"u1 w2U! W2 U2 p|U5 uI5W4 w'U! wW! s7W! wU bO(
d! W?' W3 U?<7U!Uz W?5u?9:?A?7W? b5U?2W7w1u?'W?' W?W3 W?2 u?/z 6
W3 uK?5u7??1 Uz uK?5u7??1 W??1w5U??L? 2U??% W7 W?3 u!d??2 e??}6W! U7??& w?5U??2W5U??L? 2u"
W5dA}2 U:?5W4Wz
W?O7b5U?5 U?O?'Uz W3 U7W??( Wz v! u" W7b?/u??' w2W7W?( b"WM?!W3 b5W?2
w:A w2W7 W:}! U1W1 WWz U<7U!Uz W3 UO5W" W2W( v!UM}6
W?5! w?6U?? ? ?( w$U?" w?2 U"W?! d?? ? ?}K?( u?? ? ?' U?" W! U?~5u?u?? ? ?'
b:6 d"W'
217) Sargis
218) Dinha
219) Salos
220) Bem-surta(bem-zurta)

b5u7W W2WU5 u:'W5 W?(W1 b5W U5W! W5U5 W3 b5W6 W2 U4W6 s?MO3 W5!
W?5! U?6W6 .(Assemani, Bar Hebraeus) u"U?6 U7U?5 b5U?? ? 2W?? ?OM?O7U?z UW?? ? ' W3
?}? d?2 w?:?' b?/W?! W3 U6W!W7 W7W????OK?2 Wz U5 U?<? O6 W3 W?2??2W?F?3W?1
Chabot W
221) Shmola(shamu'ila)
222) Shilman

WOO5 b5d}z w7UO0d/u$ w~5W6W0 W3 U5 Wz Siyauma (siym)


W2 }!W3 U?O$ W! u~5W4W3 uJ}! u4W" }?7 W3 U:}! U6W6
u??}?! W7W6 M( W?3 d" w2W7 X?(W??' Uz W3 U?5 W! p|b5u?? v? u??2
} X(W' W3 u& u}! W' u}!
255) Alt

W! w?J|b?5u?? ? U5 u?5W!W?z W"!W?5 ! U?5 Wz w?J'M?O? ? 4 Arbans


} W5U2!
227) Dunes
228) Gagash
229) Lagiz
230) Nals
84

UJ! w3/W4 w2u" w"W7U4e& W! W7U4Uz WOO5 W! WOO5 u2 + W2 W4WJ!


195) Clan
196) Mangit
197) Mangqt
198) Mangtay
199) Manguday

U2 X' WKOJ(u4 & / / / / u}5 UO$


Uz W??W?4 WU5 W3 d??2u?4 b5W??9 W?4 W?3 UM?|u?' b5u?? U5
6 U4W6 w2WOO5 2 W5UAO5 v4
U"W!W6 w'U! w0U( wU s7b3 bO( w5U2W4U5 W5!
u!Wz W??' d?! w(d??}6 u??G3W?z d??O? 4Wz w W??2 w5U?7W! wU d! k?0U??% W5!
b:6 bO.W'
b:6 uG7z wJ|6 W' uW! wW! s7W! wU bO(
wW! w7U?I7d0Wz w"W?6 w5U2WM7|u" W5U?>!U"u?1 U? W5!

L' U"W! u! W/ W 3u! U7U5 dO4Wz U( W2
wW! s7W! wU bO(
W??W3 W??0u??4 d??O?4W?z W?( w?'U! W3 G. M. S U??2W?O?7d?HE?4 ?}? 4
u}?( W! W2 u! U?OJ| mO3U$ w7 W5Wz v U?O$ U?G0Wz W3 b5U?2WU/Wz W3?/W4
p7e?5 oO3U? W5! U?6W6 d?? 2 c?? ?2 W5U"u?! Wz ! U?? ?O? ?O5U?!u?? 1 X'W?? ?5U7 ?? ?/W?? 4
U?5U?? ? 4 u?! W?? ? 0 W?! u3W? W?? ? ?( w U?? ? ?' wW?! W3 ?3 W6W?z
U: Uz W"U2
a7U" W5! d??2 w"W?4uJ% b??OMO7 w5U?' W3 u??:7U?'uz w??2 W! w"U?'
W! U6W! w"U?' U?5W! d7W?$ wJ7d?O?4Wz U6W6 b7e?
V}:2 U4W6 W
U4 W4 w(W% U"W! v! w2u" W"u W7W6
d! k0U% W5! U6W6 u2u6 u2 uLO" u~5W4 b7e a7U" W5!
Uu dO4Wz w5 w5U7W! wU
vM|uM! / w~5 W2 W?2W7u}( W! wW! b?O7UO0d?/u$ w~5W6W?0 W3 wMO'u5
u! U"U" 6 wJ}I3 U2W5z u?2 57u2 v'u5 w7u2 uKI3 X6e5 W!
83

256) Sincr

231) Narzames

257) N. V. Khanikoff, Melanges Asiatiques, 3,1859, 76.

232) Teyet

258) Singn

233) Surikash(Saqqiz?)

W5!

234) Tirkash

Minorsky,"Roman and Byzentine campaigns in Atropatene", BSOAS, XI, 2, 1944,

Tarkasha uO'u5 b7W(U2W" uO( W3 wJ'MO4

244-5

236) Tikrish

W W:|bM|u>! Theophylact W! Theophanes w"UO$W3 w! W2U" W3


u5WdO' d"u UO} U7 W3 WJ W& Wz gO5Wz p7e5 W3 W6 WJ7e5 W3 W3
g} W5U?4 W! U7b5u}? W2 W5U?( W! W95W! W5U?2W?( w5u! Uz w5d}z W3 U?O5
} W7W6 W5U2W7Uz
261) identity
w:|W6

237) L. Waterman,"Royal Correspondence", Michigan, 1930, 231.

d"W' W5!
239) Tir-kash
240) Suri-kash
241) Parsua

262) Siragann

242) Persians

263) Ecbatana

243) Lruete

264) Pharaspa

244) Par-su-ash

265) Aganzana

245) Niriz

266) BSOAS, XI, 2, 261.

246) Ni-rezh

267) Sinna

U2W'U0

W7W"W!U! W3 W6 u3UN4 WU7 p7e5 W3 U0 e7dO5

268) Sisar

248) Missi

U?'U7 w"W6 ??& W?2U7U5 p7U" (Strato) "?:?' u?O?4WK"W!


?z u (Amardus) W??4Wz u??(U?! UW??' W3 WM?|u??( W3 W??2 v5 W?JM'
b5U4 W3 v5 Harhaz-pey WW6W6 wM|u( W! ":' (E. Honigmann) WL~O5u6

249) Menua

270) Unmismatics
271) Epigraphy

250) Meishtakha

U5W3 d"U7 w(W! UW?' U4W6 s??MO3 w4W' W3 W6 W?'u5W! Wz


W?:?|u? ?& w}$W3 w"U?O?:=?Oz v!W! Faber d?97W0 U5W! p?| dO?(W!u?4d}5?O??O?4 u!u
W. Belek pKO! W7W3 w(W?2d?'u5 W7UO5U?:7d! W5U?&u4 W3 U?:??}z W?2W"W W3
W5! W"d2W4W$W"
C. F. Lehmann-Haupt, Corpus inscriptionum Chaldicarum, Textband, 1 Lief, 1928,
p. 45, No.20.
252) Melkishvili, Vest. drev. istorii, 1949.
253) Darys
254) Dariausa
255) Sirgan

86

85

U6W?6 ??O5?? :5Uz W?? 2 W U?? <7U!U?z U"Wd"U?z W5U??:? ?'


wMO7 W3 ??OK2d?O6 "d??L?Oz w?MO7 W3 d?'u?&
u! W}" bO}
W5W"W9?2Wz wM|u( W4W3 X(U7 W3 s?MO3 ?M}6 d}' d" 6 W<?}4
W2WMO'u5 w"U2 W3 W'u5 WMO J}3 W! W":?& UO'd Wz U"Wd"Uz
W3 W??' W"d! U!W??' w5U?(J?}" W6 wJ}5U?7 u! W?4W" w? U?' w' U??O5W"
W5u??:?A7W?~}" w5d??2 ! w2W7W~5 W6 W?5 w5U?2U??2 b?(Wz W??
W~ W! wA??}?2 !W?' W5d??2?2 6 W! uJ W! UW?! W5W?& W?2WU5 W??A?&W5
W7W6 U7 wJ}&W7U! W5U2WO"W6 pO'2
v3 WM?& W6 W5W"W??9? 2Wz w5u?!W6 W??4W3 s?M?O3 w2W??' e??}"
w"W7U?OM|u?( W?! W?O"W7U~M7d? Wz U?2W?O?A?}?2dJ(W3 W?5dJO?( ! W! d?O
Wz U?O5W" d?2 d7W' WJ' w?2W7U4 ! U1W3u?' w:?&W"
w1 wW?z ??2 w5W?? 'u5 d??'u5 d?JO! wU? W??2 X}!W?5 W??4
w5U?? ?2W5u?! w?J} U?? ?& U?? ?O5W?" W3 U?? ?4u?? U? W3 w'U?? ?0 w?!W?? . d?"U7
bO5U2W5u! 5?7 W! w5u:5U7W5 U5 w5?? W3 p}3W wW d2 s?MO3
WM!
W! W?"W5u"W?? 2 WM??? ?O3 W7 W?3 W5U?? 4W W @?5W" Wz w?5d??2 W?? 'U? !
b5U?L?:?'W! W?3 W5U5U?A?O5 Wz W! d5W5 p?|U~5W6 O6 U?:???}z U?" WM7|u"
$W!$ U5 b5W6 W?4 W3 s?MO3 w5U2WO2W?' e}" W3 w22
U7u?4W?6 W6 W?2 W?2W?? W? e7 W???'Wz d W"W?zd?0
v5 w5U1W3u' w:&W" W! d" Wz W2 U( W7 UO5W" W! U4Uz
w2W?7u?? ?}? ? ( W?! U?? ?$ b?5W b?? ?:?6 W?? ?U?z W?? ?2W?? ? W?? ? 4 W3 U?? ?2U?W?? ?'
6 W! b"U2 wM7W. W3 v" U4Wz U5u" Wz dM}~5W? W6 pO"U4W:?O'
U2W~5d W3W'W4 WM7b! s7 4|! U" W7W5 W52 w2U& W5}~ W6
UW! wJ7u?' d:5 d"U7 U?2WO??5eO! U?4" W2 W?O:?' Wz 6 W!
dJ! O5:5Uz W2W5UA}2dJ(W3 w'U! U<MOz Wz w'U! U"W' WWz X}!

U2WOO?5eO! w4 w5UA}2dJ(W3
W"Ud"Uz W' !

W2W7 w(W!
WMO! w4d6W! f5eO! w5UA}2dJ(W3
W6 w(W!
OK2dO6 w5UA}2dJ(W3
WNO' w(W!
W/W4 WM7 U$
u w(W!
eO( WUz
W<M} w(W!
| W"Wzd0 O5:5Uz w5UA}2dJ(W3
W(W( w(W!
X'WO w3

W~?}? $Wz w?"W7UM?|u??( WM?7 ??2 U?? O? ?0d??/u?? $ w(?? &U5 W?? 4W W @?5W"
88

87

WM|u??>! 5 w' w5Wz w" W! w5 w' w?5Wz WU5 W??' d!


w"W6 u?}3 W' W5u?9:?A7W d?:A?} U?2W5U1WU6 W2 W?O:?' Wz 6 W!
w(& W:A W! W3 u?9"d d:A} d W3 W~$ w:}?9:?7 fO'W5 v!
X}! UOM
w?}?6 W! u?& U7 u?}?3W! Wz ! ?& w5 W?3 ?$ v
WM:A7W? p} Wz X}!u!W5 u"W2W' u& W?:|W W7ULO. W5W4
XO!b7 b'd w"W6 w5U( W3
w5u92W7 W4 W3 s?MO3 b5W4 W! WO5 U:A}6 wM}' w5Wz w"W7UM|u(
wW! wMOK WA}2 !W' p|b5W6 w5Wz wM}' w5Wz
f?OzU?7?? ? ? ? v W? w? U?? ? ? ' Detlefsen w?UW?3
b5 W! v! wM}' w5Wz WM?O'U5 ! X}! p}5 W6 wM7u
}~! ! U
W6 u2U! ! & W2Uu' d6W! W:A7W W5UO2W'e}6 Wz w W6 w"U2
Wz | W?3 U5 U7 fO??'W5 d?J(W3 W"d??2 ??$ e??}6 v5e?! U" d??2 W!
v5u" U?O5W" W?2 p7e5 wJ}3? dJ?7U7 w2W7WU7 W?:?A7W? W5d?2 5U?4
W! W?2 Wz 6 W! W"W?2 U?O?$ d6W?! Uu?' W3 ?$ U?<MOz X}! v4 w ?
b7 b ' p7e5 wJ}M|u( W3 Wz W Uz u(U!
w4? w 7A7 W?! | U?? ? w W?3 u?? (U?! W! ?? ?$
w?5Wz W?U5 W?3 Wz d?? ? ?'u?? ? & f}?? ? ?'W5 W?? ? ?2 u! W?M|u?? ? ?( Wz W?6 U?? ?
U5W! W?? 2 p|b5u?? W?? :? A7W?? ?? $ Wz W5u??9? ?:? A7W?? u?!d5 W W??O?M}??'
d"u?? U??O? } U7 W?3 W?2 v?J W??& d! WJ7e?5 W3 d??'U5 W u5W??d??O? '
U~MO'WF3W1 b5u? W W3 WM|u( Wz w5u" W5U2d7 s?MO3 5WdO'
W2U$ w"W6 W! M( w W""W2 g7Wz W2 vM! W7W! U:?}z
W4d6W! w W?:?& w'd" UM4 wOJ} p| W"d? UO2W7 U2Uu?' d}3
W:?}!d2 W7W6 W~ W6 U?O W! W! W"d w5U?2WO7W! W~| b?4U2Uz W3
:?'Wz W"d? w4d6W! w5dJ} vA2W?(U w2Wz d'u?& x!U' u?(U! w5U2W?O7W!
wM?O" U" W?3 d6W?! XO! p?}5W?6 W?? O? ? O5b?5U?? A? ? 2 b5UJ?( wJ?}" d6W?! W!
W:?'Wz wJ|b5W9 W?4 ! XAO5W" d"Wz W7U?A}2 ?& u6 U'd" U2W?OO??5eO!
90

W2W7 w(W!
WMO! w4d6W! U2WO?5eO! w5UA}2 dJ(W3
X}!d?? 2 W5U??A? }? ?2dJ(W3 W?z w'U! | W! W?? 2 w7Uz w2W?7UW??'
w4W??' W3 d!U5 q3 ?! wU W7 W"W??2u??L? O?' X?2?O? 0u??8? O"
w"W7U(U w4W' w5U2 U7 OK2dO6 w"W7"d?LOz
wJ}"? wM|u?( v?! X2?O? 0?8? O" d?2 U??4" U" f7u?4
w5U?2W?O5d?}?z W W6 b5W6 w'U! b?O?}?" W?2Uu?' w5U?4b5Wz W3 v2W?7 W?2 X}!d?2 U
u!W5 w5U2W5U1WU6 W W3 d'u& w"W2 f W6 u}( W3 d2

w(u" W6 d?? 'u?? ?& b?? ?7u?? 4 w?"W7U?? (U w?4W"W?? % w? U?? ' W3
Wz w5d2 W?'W3 U2WO??5eO! W! d! U5W U6 WMO! w4d6W! wM7W
dJ7U7 w2W7Uu' & W! fO'W5 & w W5W$ W! w5U4W0 "dLOz
W! bM! W" d'u& w U& W7u! b(Wz WW3 U2U6 WJ! w W W3
d}z W' W5W! }6 Uz u2U! W3 w5W4Wz b5U4W0 $ w"W4U7
q3 s?MO3 W7 W3 f}?'W5 d'u?& W( w5U? W3W?'W4
s7U4 W3 U2W5U1WU6 W"d2 w( W UL06
W! W?M|u?? ?( W?z s??MO3 d?? ?2 W?? ? ? ? }" ?? ?U?M7 wM?|u?? ?( W3 U?7WK?<7 s?"U6
WM7W W w| W3 U<MOz v5 d/ w5U2W5d|
d?? ?}3W?6 s?M?O3 U7b?5U?? ??J}?3Wz W?? ?:? ? A7W?? ? b?? ?4u W?3 dJ?(W3
W?? 2W??O5U?7u??' U?? ;? }?5e?? U?? L? O?K2 U5 W! p?}M|u?? ( W7b5U?7W?? W?J7 w2W?? O|
u?? }? ?( W! b?? '?? O?K2d?? O6 W?? 2W5U?? A? ?}? ?2d?J(W3 w?'U! W3 U5 W?z W7 U??;?7UM%
W3 U?4u~}! W2WM|u?( de Boor wU U?08?O" d?'u5 U;?7W5e
wW?? u?? :? ?'W! w? W3 W7W?6 U?? 2b?? } X' d?? }3W?6 u?? 2U!
U" UL06 WO5 U:A}6 U;7UM% w"W7U0uI'uz WU5 w7U:5U
wM7?! w W6 W3 ??$ W??2e??}6 w:??' w? U! W??2 w5 W W6 W! d?6W! v"U??2
WJ|U6 w?5U?4W?0 fO??'W5 d?}3 d?2d??O? d"u?& d W?7 W? w|
w(?}6 ?& U?<MOz d~! fO?'U?U7 W" WJ7 W?2u! uMO?0 &
89

d" w5d~ W6W?>?'u5 X}!u! gO"WJ W6 W! w}?! " b W6 W?' p|UO?'d


wM!u1 wL?}5" W3 g7 X}?9O?'u5W5 w"UO?$ W3 U7 W4UM6U?(
d'U5 w(U! W! v4 w4 w"W6 u(U!
W7 W"?"W??2 v U?? 2 w e5W??4 W! U?? 4Uz b??B?3W??%
w1u'W' uF'W4 U: u?' W2 e7d9" w3eM4 p7 W! WK%d4 e|W" wO e5W4
W7U4 W3 @5U4 w U' w5U:' U"W'W3
U5 d?? 'u?5 b?? OMO7 w? U?? 'W3 W?? 2 uK?I3 X6e5 d?|u?? W!
W! W W3 W U W/W?4 U( W! W' b5W9 W?4 W( W3 v2W7
W?}" b|W! U:??}z U u4 u4 w4 d'u5 U?2 u}(
c2 W u"W/W$ U5 W:} X}!
U?? ? W?? ? 'W3 ?| wJ?}? ? ?'U! U?" q3 U?z W3U?? ? .
W4W ! u u|W3 U9!W.U( W2 p}M|u( d2 W/W4 w3U W1 U7 W/d4
u9W1 w6U( w5U2W?OO> W7 w5d2 d|U ! u9W1 @5uz W"
W5U5W?" dJ} U??4U?z w???OK"W?! W??4UM0W??( W?3 u" c??2
U5 W?2 W6 b5WJ W??4 UM! u??}5 b5W??9 W?4 W3 p? W?& b5W6 ??4Wz
U?4W?6 W! W5u! U w:??O W! W??2W?( w5d??'u5 W?' W3 U?7W56 Wz
W? W3 U9u u? W5U4UM?}6 d:?A} W?2 w:' W?L?}z W5u! W! u}?(
wL?}5" w?5U?2U?L?(U ?&W?:?' WM7|u" W~?7 W3 U?O5W" W! ?
W:7b! UO'd Wz w4 d5u" W2WU5
U u??4 W3 W?( w?5b7W?4 wM?|u?( W??L?}z W??:??7u??} X}! W??OW6 W??2U5
u4 W" U7d" W?z w0u:??4 w W6 W5W?}W! s7d~9 W6 bO?}'
7W3 W??W3 W?7WU6 vA??2 u??2U! W! W! W?7?&W?!W?' w?JO??4 U
e5W?? W??2 W~ W?! p}3W?? 6W! U??$ u?"W?/W??$ W??:? }? U7W??4WzW??2 U
Wz w5U??? U u?? 4 7W3 u?? }5 w:?? ( v$u?? s}5 W7W?! 7W3
d2 w'U! X2O08O" W2 X}!u! W(
u4 w4 W2 W:|d'UM! W' q7b5W4 UOW! W~5 w'dO0 UO
u&W:| w7U:( W! W&U( Wz wJ} W3 U
92

3W2 w4 W"u2 w7b5U5 w5U2UO W" XA7W?W5 v UO:' u' W2


W5W2 UO$ u6W"W" W3
b5W4W U( W?2 u!W}" c2 WM|u?( Wz p7e5 w7U:( W! U2W?O?5eO!
w5d?2b5U?4 ! u!U?'d?O? w}3 WM|u?( W3 gO?4d6W! Wz u?9"W?2 ?2e5W?2
WM:?A7W wM|u?( WM"W?2 w7d}?& W! U2W?O?5e?O! W W7U?M}6 & e?}6 U2W?O?5e?O!
d"u?? #?? W??2 ?#W3W?? w4? W3W! w4 W?! U??<MO?z W??'
d}3 d?0W! w2WO7U?:( WM:?A7W d?2 UO7?A} p| w5U7W! vA?} W5u
d?2 U?&W" U2W?O??5e?O! w'W?2W6 w2W7U?4 UJ( d6W! dJ} w:?' W?(
W?( w5U? p7e?5 W3 d?'u?& W?W3 U?2W?O???O5e?O! v' U?4 w?M|u?( W5WJ!
! s?! u! u??9? $W??4 U?? '! W??! 6 W?! u W! W5U??4
XA}6 v$W! d'u& W3 f5eO! dJ(W3 2e5W2 p7e5
W?? ?2b35 X?2?? O? ? 0?? :? ? Oz w?O"W6 w?M(WU?6 w'd?? ?O? ?0 W?!W+
u4Wz W! W":?& UO5Wz w5U2WO7bO6U( UL06
?3 W?! W?? ? ? ( w?5U??? ? ? 5?7 U?5 W?? ? ? 2W?7 w?W! W?!W?+
wW! Mohl wU W4UM6U?( w'dO0 X} W3 W W! W2 u?O'u5
U?( U2 u?& u}?( W! d?'u& wM?:A7W? w'U! q3
wJ|u?}( U?9| u! U<?2W7 W2Uu?' b}3 w:?( W3 W5U6U( W?1W&
u!W6 w(WMO1W:'
X( U( d d'
uK' w6 sA UM w6U'
W7U??O W! U??4Uz wW! U??2d??F?O? ( d" w(W! W?3 w'd?O? 0
W&U?(Wz W' W3 d?'u& W?2 w(W" u}?2 u2 W?'W3 U5 U4W6 W?2 U2
W??( ! W7W??O? 0U??1 u?K' w!W??. W??( d??2 W??W??( d7W??'
W??( W W?6 w2W7W5b?M|u??& W3 X?}! w:7d! W?!W+ W7W6 ?! u"U6
w3W~5U?AO5 b?O}" W?2 W:?'U5 w5d?}z wO5U4 U?4WM! W!
W5d d:2W7 W~}$
n3Wz W3 W2 W2W?O:' Wz 6W! 5}N! v$W! U'U6 W?( v!U5 WL}z
d??}3 W??2 v2~}??$ b??2W7 W?? W3 w:??O U??$ p}3W?? b??O!W??. w}!
91

W3 e?O( Wz W" U?O$ W~}?$ W3 W2W?Uz wM|u( d5u"U5 W! d?"u


X|dM! v4 w3 w"W6 u(U! wM!u1
b5u7W W?O5W?4Wz W! W3 d3 w:?' W! U?L?06
w'U! w?"W!U! W??2 d?2 ??& U??O?'d W?z W5 ! W~| W7u??}? ( W!
X}! WL}z U:?}z
W"b! U?4W2U?O?'d w4 v5u" W2 W7W6 W?J7 u}" X' wJ}?1
W??4W??$W" Bedjan wU U6W!W?7 ??:? 'W5 W??(W??1 w?~5d?? W??4UM?M7 W3
W??(W?? 1 W??2 dM}?7W?? W??4W?? $W" W3 !U?? ( W??(W??1 w??5W??0
u"W?? 1W?? ( W! u|W3 W?? /W?? 4 W" b?MO7 w U?? ' W3 d?!U5
w6U( 6 W":A7W uJ6UO' u"W/W$ w4 W"
W! W??2 p?O? 4 u??}3 W?3 b??OMO?7 w U??' W3 d!U?5 W??(W??1
W?O? 2 u? U??O?} w'U??0 W! u"W?/W??$ d"u? w}? w3u?G?4 w?5U?4
Quatremere wU W s7b3b?O?( 6 W! u?O"U?'uz U?>KOz W?:?A7W?
U?? ? 2W3u?? ? G? ? ?4 ?! u"W?? ? /W?? ? $ w4? u?? ? }3 5?5 q3
w'U?0 U5 s?7b3b?O?( W???1 W! U?6W6 u! ?& wJ| x?A?1 W?6W5U?:?'
d?'U5W?5 wJ|W?'u5 U7 W?! u! u?: Uz w?4 U" W! WM7 W??2W?4
X}9:'U WO2 W2W4 d:52 p}3W w7UO0d/u$ U5 w=O'W4
wL?? O! W3 W7W6 ? U5 W?z W?O5 w2W7U" O?6 w'U?0 W! W?O?2
W5U?5W" U?7 5 d"W?6 d?? ? }3 u?? ? & U7 W6 g?|W3
w5U??4 s4 W?2 W??O?:? ' Wz 6 W! W??:|dM|u??>! W3 W6 d?}3
g7Wz d2 | U5 W(W?1 W W3 W7W3W?'W4W! U!W?' +U5 w5U7u'
Wz W?? ?W?z b5U?*W?? ?' wM?4 w5U?? ?2W5d?? ? 2 U?? ?' w5u?? ?$ W?? ?4U?5 W3
5:}9:A7W .U1 u1 p}3W wJ}4U2Uz W! v! WL}z s!! w}$ W5U"WJ:'
u"W/W$ d3 W3W
d"W?' W5! X}??9"WJ W6 Wz w"W?O?}?' W3 v?! gO5?2e5W?2
eOK~MOz

94

W??2 W ??8? O! v?' w5W??4Wz w'u?5??O? 4 W??N? }? ' ??&W?!W??' UW??'


Macler W4W?$W" v5 W! W?( w5U u?! d'u?& w&WU6

W3 d2W5 eO( J( WUz W! U7U?4Uz 8}! v' W5 U08}" W5
w2W?? ' U???? ?& u?? :? ?A7 W?? ' W3 w?J}3W?? U?? 2W!W?? . W?? 'u5 b?J}"U?? 2
W??W3 U??4u~}?! W?2 p?|U5 W7u#W3W?? w?4 W??2W5U??A? }? 2d?J(W3
W:|d'U5 W7 W! b5U2WO5W4Wz
! ?OK2d??O6 w5U?A?}?2dJ?(W3 w'U! W3 de Boor wU X2??O?0??8?}"
W3W! WW3 W?2 U2 W w4 W! U?4Uz UO?4U:e}?4 W'
U" W! w5d??}z W! d?J(Uz W! W??2W5?2 U?5 W?:|d?? W7 ??4Wz
W?? ? L? ? ?}?z W7W?6 U" w?5U57 W?z W! W?3 W! w?4
wL??O?! W! 5! b?A7 W3W? w4? U5 W3 u??5u?. U??4W6 w5U v!
X| w7U"2 U7 W! UO2W6 W2WO5W4Wz w5U57
U??'U?6 b5W6 w(u" b?5U5U~}?! W3 W??2W??O? ?? 'Wz U?5 W??O5 U??$u?? W5 wJ}?? :? (
X?}!u?! b"W?M! W?3 W?? ? 2U5 X?}? ? ?9?"U6 s?"W?? ? 2 W W?? ? ?1 W3 W?5d?? ? 2
w??5e?? O! fO?5uz W5?! d6W?! d?? :?5?? 2 w?L? ?? ? O! g?7 d6
II W7W'W! wMO7 }4 W2 UO#UUz
d3 e?O?A3 U5 U?$ v' W2 U?*W' W7u?F?'W?4 W7 W3 W5U1d? Wz
U?O'd?0Wz V6c3 d?4 v u?F'W?4 b5u7W W?2W7W!
e?OA3 wL?O! W?3 W5U5 Wz W5u"W2W?' UL?06 u?2 d3 d?3 ?9!
w?6U?? ? ? ? ( U?? ? ? ? 2W?7 w?J?(W?z w? W?"d?? ? ? ? 2 U?? ? ? ? ' d?3
d3e?O? A3?9! b" U??4W6 W3 v U6W6 u! d3e??O?A3
7?|u~7 W?3 d?O?(W5 u!d5 b?}?" w"u! b5W6 W?2 W7W6 U5 w?2W7W?Uz
W" d! u?!dJ W6 b??}" W?? wJ|d??Uz W??2 W?2W??Uz W??' W"U6 d??O? (W5
b5W! W2d93 U5 W! p}M|u( d! W2dUz
b??O?:? ' W3 W"b?M|u??& d3e?O? A3 W! U?7U5 Wz d" w5U??2WKO??$ U??(U
d??2 U7 U??1W??1 W?Wz W! W3 U??O? 'd??0Wz W?? U" w'd??O? 0
v UOM|u Uz w5U57 W! a5u3Wz p5u3Wz w?5W4WzW! W2 Wz WU5
93

v" w?:? ? ' p}?5U?? ?4u?? ? O?6 v! Bonn wU? u"d?? ? v3 w?J W?? ?2

d2 U4Uz w52 wMO" w2W7W4W$W" W3 UO5W" U08O" W2 d'u5 W(W!Wz


W" W! ? b?9? }? :? 2 w'??O? 'U??:?'U5U?z W7 W3
6W! Wz UW! W7d?O?W5 W?2WO"W7U~?5d | w2W7U?4 ! W! d?2
u! W2W9}:2 u}5 w7U'UzU5 wJ|U5
de W7 W3 W??2W??9? }?:? 2 U"W??0 w(W! w5U?57 W?4W??$W" W?z w"U?O? $ W3 W??L? }z
W1 W2d'u5 w5U57 w5U4 W! WO7U'Uz W1 W:?7u} WMO'uM! W Boor
d2 ?}6 U( WMO?}?N! U7& U?O2W6 wMO" w5U?4 W2d?2U7
2W W'
W?? :? ?}? ?A? ?}? ?2 ! U/U?? 2 w?5W7W?? 4W6 w?2W7WM| W?7d?? 2 U?? ' W?? 1 Wz
U??( W?? ' W"d??2 w?(??}6 u?! e5W?? W3 d?? 'u??& w"W?7u??:? ?? ?O! W??2 ?? OK2d?? O6
WMM}?'W??=! w7b5U?4 U?( W! W3 W??2Uu?' U?<?Oz U?<MO?z w"W7u"d?
w7d?}?&W! W6 W! W3 f7W?4W! w# U?( W"? d?'u?& b"U?2 U?4W6W3
w"d?}6W?$ WMO?$W? W?Uz c?2 f7W?4W! w?# u?:A?}?6 v$ W! WM|u?( Wz
u! v3 w4d6W! u W& e4 U6W6 U7bO3 U( u'd2
w7 U?z u??(U?! W! d~? W6 d?? Uz d?? }6W?? $ Wz d?? 'u?? &
f7W4W! w# OK2dO6 b/W! wJ??Oz p7e5 W3 WW:?' d2
WU?5 W! w?A7d?? ?'u?? ? & b5U"u?? ? ' W?? ?2U?? ?( U?6W6 W?? ?U?z d?? ?
vM|W0 U??1W?1 W W3 W6W?5U?:?' Wz ! W?! U5 U7b?O?4 w?5U?2W?4W??:?'Wz
W7W
u! w?4u?? ? ?? ?}? ? w?(u" W?"U5 wJ?}? ? 1 6 W! s??M?O3
w5e}?3 wJ7? W?5U5W" v!b5U"u' e5W? WUz ?OK2dO6 W7u? uO5
W! W3 v5e! w5u:7W5 u9:A7W~}" W2W1 W3 w(U! W! W2 gO5UL06
wJ|U?( W?3 uJ W! e5W? wJ?}M|u?( W3 W5 W??Uz w5U"u?' W3W??'W?4 W76
d2 U4" f7W4W! w# w2u!
wW! W3 u?F'W?4 W?2 W2 bJO" W3 W?2W3W?'W4 w4W?$W?' wKOK2
96

w(W!
OK2dO6 w5UA}2dJ(W3

OK?2dO6 w5U?A}2dJ(W?3 U$ v' U4 W?3 U2 wM|u( w?7}4 w9?O"W"


7?}!u?! - - - w5U?? ? ' W?3 W7W?6 ! W?? ? ?2 d?? ? }z W?? ? ' ?!
4}I u& ! U2W:'Wz WKOJ(u4 p}L1U"
W??L? ?}z ! w?J}??'U?! W??( W! U?? 2W??(W3 v?2W7 5U?? ( X}! p}?5W6
W??2W5U??A?}? 2dJ?(W3 W??4 W3 U??4dJ} W5U??L? :? 4 wJ}" WM?(W O6 W! W7d?J(Uz
W??2WM"u~ W6 b??} u??:?A7W??W5 v u??(U! w5U??<7U!Uz W??'! - d??:?A? }
w5U?57 l7W! d?? F? ?O? ?( W! ?? O?K2d?? O6 w&W?U6 f|b?7e??O? u??O? ?$?? $
UJM& U7W3 W2 u"U6 b}" W5Wz wJ|U5 b5W UO5W" b'OK2dO6W'W!
W! W3 W?2 Wd?:? F?4 U?0??8?O" w6 U7W?! W?( s7d?:? (U! d"
de Boor wU U?M}6 v w7U?"?2 ??& W??2U??2 b??OM?O7 U" w5U??'
q3
U1& OK2dO6 w2W7W~ W! W5W:?&W! - U2W( w/U51 W4W3
wU4 w"WJ| 2e5W2 U5 W"W97U" w"W7U~?5d w5U& W2 W7W:'W!
W3 W2W?9}?:2 W7 W3U'U ?JO5d2 W3 W2W?4U5W~ W! W7W'W!
d'u5 bOMO7 w U' W!
w5U?2d?2U??4" 4}u?1 e5W? w5d??O? W3 U p}?:7W5 U?2W??O5d?}z
Macler W4W$W" uz w! w' W& W?O:' Wz gO'd?O0 W!W+
Wz s7W?? 2 U~| W?! ??OK?2d??O6 W?? 2 U??2 W?z w'U! U?? O5W"
W"U?d"U?z e5W?? ? W?? ?' W?7U"u?? ?2 w? W6 U6 W?? ?<? ? ?&W5 5
d"u v V'U5e W2 d!U5W3 d6 W" W dUz w5dUz
W"U?~! Wz g?} ?? ?OK2d?? ?O6 W?? ?2 W"U?? ?2U5 ?! U?? 4W?7U~| W?z U?? 0?? ?8? ? O"
s?M?O3 W?2 g?7 U?0??8? O" w9??}?:? 2 w5U?57 wJ}??1 u! W???}?" b?O? } e5W??
95

dOu}3 wJ W2 U(
W3 Boon wU
u?O$?O?$ WM7WJ! w"u?2

U2 w'U" W! ?OK2d?O6 wM:?A7W? w'U! bO7b?| W3 wJ|d?FO?(


W" WL}z u(U! W! u?(U! d}z u?2U! u9"W?2 U( Wz w
w5U??2d?Uz u5u??2 U6W6 u??$W?4 W3 d??'u?& f5e??O! w"W7"d???L? Oz w6
W?? 2 b5u??}? Wd?? O? ?(W"Wz W?! W??2U?? ( U?5 d?? O? .U?? ( d?? ?? &
f7W?4U:?O? wL?O! W7dJ(Uz W! u! U?O5UJ(Wz U?2W?O#U w=O?"U0 wJ}6U?(
W2 p|U5 W1U" w"W7WM|u5 U7u4W6 fO'W" f7W4U w# f7W4d}
WM7WJ! w/U' 55u"U5 WL}z U:?}z W2
III U" wU II Mohl wU W4UM6U( W3
W?? 1 W??:|d?? }M7 W?"UJ! w1U?" d??'u?? >7W??2 w?"W7Uz W7 W?? 2 UJ7W?? 2
W??2W?? 1 X}! W?? ? }" q?O!Wz W! W?? 2WM|u?? ( U~| W??L6W!
b?? ? }" u?| u!d?? ? 2 w?:? ? ?' W1d?6Wz W?? ? 2 U?! b?? ? (d! u?!W6 W?! wJ?|u7
w7U:5U W?2 d WL6W! W?7 u& U5W! d'u?>7W2 u! v$W:?AO5
W" W?z u!U?? ?:? ? ?' W?? ?' W3 W?! wJ?|W?? ?9? ? 4u?? ? u?! b5W?? ?4W?? ? 2 W?? ?2W?? ?1
X}! p}?'Wz U~| uO5 W?2 "Wz w2W7WKO'U0 W?! W1 W! W3 d'u?>7W2
U5 V'W(uUz dUz pO'Wz W5b7W4
w:?? ?&W" W! U?? 4U?z W5d?? O? ?(W?5 ?? Uz W?! W7W5U?? ??? ?0Wz Wz W?7W6
wL?O! W? W3 W?L6W! U5 u?}5 b5u7W W?2W5U??0Wz W! UJ! U1W3u?'
W"U2U5 d?2 UO'U! d?:A} W?2 b5U2W?O?5eO! w5U?4 W3 W2W( ?$W! $
wL??O! W?z X}!d?2 X' U?OMO???' U"d?4Uz w?7U5U?( W! W?2W??Uz W?Wz
W??L6W! u5W??4 u6u? ?! W?:|W?~! W3 U7 fO7W??4Uz - XO??
w:7W4Uz ! W:|W
W3 e?5W?? W?? :? ? A7W?? w?U?? 4 W?3 U?? $ ! ?? ?OK2d?? ?O6
W??W3 ?? OK2d??O?6 w5U??2W??O7U?"W??' W7b5u?7W XA??}?6 w}??$W! bK?7dUz w4W?? :? (W6
WM?:? ?A7W?? W?? 2 wU?? ?4 W!?? :? ?2z u?? }?5 w5U?? 2
w1 W! U?L:?' W":?A7WW5 W?! W:|d? g7 d}z u5 U?( W7dO?(
f7b7e?O

98

d?? O? ?(W?5 W?? 2W"? d|u?? W?! b5U7W~?7 V6c3 d?? ?4 W


W! s?MO3 W?2 u? W?2d?93 d! W W?3 e?O?A3 W3 W?2d?Uz
uO5 w5ULO3u' w:&W" W! b5u} v! w2W7u}(
W5e?|u?? w4W?? ' W! U?? 4Uz U?? 2W??O? ?'U??0 w?!W??. UW?? '
w:?? &W" w5U??2W?? 1 W??O7b5W?9W??97U" U?6W6 W??2 W5d?? }z w5U6U?? ( W7 W3 W??2d?? Uz
.U?1 w52 w2W?7W1 W?:?'W! U4WM:??|u? Wz UW! 6 g7 U1W3u?'
UO5U?2 W5 b5W6 W?2 W2d W?' W3 u1 wJ} ? u"W2 W?1U"W! wJ7d?W' W3
W~| W?' W3 w?M"WJ W6 U6W6 W?2W p}?3W? W~5 W?2 U
UO4U"ue}4 u(U! w5U<7U!Uz b5U5 w5d}z b7b5u7W
X}! dO(W5 w4W'W3 dUz w5e|u WzWWz
X|W2 Wz
w4W6 W2W7 wM"WJ}U W3 OK2dO6 w! I
U2U5 W2WUz w5u! W! W7U4Uz b2e5W
W! W""W2 W2 f7W4W! w# w~M7d d:4W2 b5U5 Il
u! b}" W w2W7WUz W e5W w"W6

W! d2 f7W?4 U? wz W! U?4Uz WJ7 U?W?' p}3W? W3 U6W6


b5U?M}?? 4 w4W6U7 w?(W! W3 !W?? ' s7d?? :5?? 2 W7W6 ?? $W!?? $ wL?? ? ?O! W?? 2U5
d"u?? b?? O? ? }" W?? 2 W?? 2 Dindorf wU ?? :JO?"d
u"W?2 d}?z U( W! U WM|u?( W3 W7u? u?O?7d"U?d:?O w?5e?O! e|u U!
wMO7 w? U?' W3 W??2 W?2 W?O? :?' Wz 6W?! s7?2 ! u! W?3 W?2
WM?(W d?"W?? ?' u?? ?F? ? 'W?? ?4 w5U?? ?2W?? ??? ? 1 b5d?? ?O? ? (W?5 w4W?? ?'
X| p} ! U7&W:'U5 wJ}5b5U*W'
W?2 d??'u?& ? W?:|??}? ! U??4Wz w5U?:? ' X2?O? 0?8? O"
w bM4 s7dO( UJ! U. d2 uOdO' W(W1W3 u! f7W4dO
wU W??? OK2 ?}? 4 w9?}? :?2 W3 u7d??U?? }z X}!
W"U2 U U:' U4W6
w5WLOA5 w&U2 d!U5 wM|u( W2 vM}*W?7 WJ7 wJ|U$ Wz Bidez
97

W??% U??0??O" w W6 w}?W! b"U??2 wM7W??. W3 U!d??0W! U? v! U??4 U"W6


W5U! w"U?O$ W3 w??5eO! Uu?' W7Wz d"U7 w3U?LO?:?=Oz W7U?4 W! W3
wJ}M|u?( W! 7A7W? W3W W"?!UO?$ u"W?/W?$ W3 WJ| W?2 6W! W?2 W!
X}!u! U7u"W/W$ dO'W4W
v! W?? O? ?} W?! e5W?? W?? :? ?A7W?? W W! W?3 U??4 u?? O?K2d?? O6
W7U?? 4 W3 X?}!b5U7U?? & U?? ( W3 u?? OK?2d??O?6 W?? 2W5U?? A? }? ?2dJ?(W3
w'u?? O?K2d?? O6 W?7W6 Uu?? 'W?! 7A7 W?? :? ?}?!U?? 4 W! W3 W?7u"W?? %
W" UO4W6 bJ}"U2 W3 W! u"W/W$ u?& w(W! U1W3u' w:&W" W:}!b5U7W
d?'U5 W? wJ|W6 WM7U6 W! b?A?O3u?G?4 w4W?' W3 W5U5W" u?& u"W?/W?$
U g} W:| U$uW5 w"W"W! W6Uz w!U?O% W! U1W3u' w:&W" UO4W2W7

b5W6 W?OMDMD?1 ! W7U?5 W2 b7?& W2| W?4U5 W3 OK2d?O6


w$W?? ' U7U?? ( w2W?7u??}? ?( W?! s?MO?3 W??2 e?5W?? W??4 W?3 @M7d?? w%W?? (
U?2 W??2U?( W?3 'Wz ! U?H?" d?4 ! u??& w7 w'U! "d???L? Oz v"W5
w U??4 W?6 v' WJ7e5 W?? 2 p|U??( 'Wz W?3 p W??& W?3 W??2 w0d?? 'W??4
s7W2W5 W6 wA7W! w5U2b5u w'U! W7b}"
w U??4 W3 U??2U W?! U?( p?7e5 u??9"W??2 ??OK2d??O6 w1U??1 u??1 U??u6
U7 p?}? ? ?'Wz u?6 wJ|U?? O W?6 ! W?? 2 W7u?? }? ?(W! d?? 2 U??U?z bJ W?? &
u!d2

w:??&W?" 55e! Wz ?! W??'W! U1W3u?? ' w:??&W?" W??O|u?5 WM| W! p?}5b5U??A? ?& U
wJO W??'W3 ??O"W! W?2d?? W??:?}? 9! v3 w?J|U?( W?~}?$ v?5u"U5 U1W3u??'
wJ|u7W?! d" w(W! U7 U??O WJ"u3 s?7b5W W"! u??1 p7U!
d"W?? ? 4 w2W?? ?O7?? ? d?? ?}3 .U?? ?1 p?}3W?? ?
w(??&U?5 w&U! W7W??2W?? 1 W3 g7d"W??4 w?J}3?? W7W?6 w"u??0
d??2 ?2 ????O? 0d W??2 U?A? O5 W?2W?7WM| 6W! b5U??:?' W?3 W?2WM|u??(
w:?? &W" W7u??O? ?'u5 b7d| W3 u?"d?? w W6 U?? 4W6 ???? ?2W??$ z
}5 d0W! d| W3 U1W3u'

100

p7e?5 W?? ?2u6 W3 q?7dUz W?3 W?? ?2 ?? O?K2d?? ?O6 W?? ?4U?5 W6
W?? OMDM?D???1 w?5U??2W?? ?? O?K2 W3 f?7U??4 W3 W?7U5 W e5W??
w5U??2W?(W??1 w(W! WM?~O?4 W3U?J'U JO5d??2 UW??' W3 W"dM|u??&
e|U U" q3 U57
W s??MO3 W?7 W3 U?? O? ?4U"u?e?? }? ?4 W?? ' ! ?? OK?2d?? O6 w5U?? A? ?}? ?2dJ?(W3
W7W3 W2 v"U2 w"W7W?2U2 w7U"2 w(W! W! UL?:?7u} UO5W" WL?}z dM}~5W? W6
Prince W5! W7d2 @5U! W?(Uz W3 W(W6 W! W"W2 W5d?}z Uu'
w??}?6 d?? d??O? ?$ XA U??<7U?!Uz U5 W7U?? A? 2 W5U7U?z g7Wz
d?'U5 U?4! W5U0?8?O" 6 W! u! W??}" b?O} u?OK2d?O6 W7W~| Wz w?:A?
de Boor wU

JO5??2 U??O? ' u" U??( w?5dJ5d| W! w? U??' u7d??9? }? 0


W"U6 OK2dO6 bU4 w~5U?4W3 u!W}" uO'u5 u'UO'u" W! W3UJ'U
U5 u W"u?O'U5 W5U! W! WM|u?( Wz s?MO3 u! U U5 W?2 p}M|u(
W?! U?? ? ? A? ? ? ?2 U7 W?!W?3 U" W?! W?7 W?! U?? ? ? ( Wz ?! u?? ? ? 2 w?"WM?!
v! ?? ? OK?2d?? ?O?6 W7 s??M?O3 W5u?! W?z p}?? ? 4U?? ?2U?z W6
W! U?O W3UJ'U J?O5d?2 X}!d?2 W?}?" W5U! U~|W! w'd?
W"W??L? % U?2W??O5U57 W??O? O5 UM(Uz ??2 w5U??'u5 w0d??/u??$ ! W! U5
X}!U5 W2W( w:'U5 W3 U7| w2W7
W?? 2 U?J! @5d?? ? wJ?}5U?? O?|u w"W?7WM|u?5 U?? W?? W?z d"U?? ?$u?? p}?3W??
W?' w?5U?2W e5W??4 W3 u! v2W?7 u"u? v U7 W?! W?. w5U??2W5?2 W??'u5U??O?0d??/u?$
W5! d? dO$ w?"W6 UW! w2W7WKO'U?0 W3 W" W/W?4 WM7 W~|
w W?' w(W! U?:??}z e?1W' W?W3 W?2 U$u? p}3W? wJ}?:( Wz d"u?&
b} w'?OK2dO6 u! Wz w5d2 U7 ?! "Wz wJ}4U2Uz d5e! W7W! u"W?/W$
U5 ULO"W4U7 u! W}"
W~| W! W??Wz W?O5 g7 W! X?}!u! W5U! w5U??2U~| W3 W7U~| W7W?6 W?2u!
! U?? ?( W3 U7W?5U?? ' U! ?? ?2 W3 U?? ?$ 6 W?? 2 d?5e! U?? u?? &W5
W2 b} U6 u"W/W$ w5U2UW'
XA?}6 v$W! U?( W?2 WO7u7d?9?O?0 W3 W6 ?OK2d?O6 W??1 d|u? W!
99

WN}' w(W!

d"u??& W5! Uz u??2U! W! u|W3 U??<MOz


W?? 4W3 w~M?7d?? w?%W??( b?5W6 W7 U?6 U~| Wz w?4W??2W?7 w(W! e?? OK~M?Oz
W7b}" W/W4 W! U~|
w'W1u4

W4u1

WO!u& 6Oz

W3W%W4

W'd0

W'd0

W/W4

W3W%W4

W'd0

W'd0

e5W$

W3W%W4

W'd0

W'd0

U!UzU'u4 -

b7W!

W'd0

W!

W3W%W4

W'd0

W'd0

fOK0

b7W!

W'd0

W'd0

Ud!U$

W3W%W4

W'd0

W'd0

e7dO5

W/W4 WM7 W~|


U?4Uz f7u??4 w4W?'W3 f5e??O! W?2W?5U?A?}? 2dJ( W3 W5d??2 w(
W7b?? ?}?" u"W?? ?/W?? ?$ W3 w?"W7U?? ?O? ? }? ? ' W3 e?5W?? ? w$W?? ?4 W?6W!
e5W wA?}2 !W?' U( w5u! uOK2d?O6 W2W5U?A}2dJ(W3 w5b5U?~5W? W6
gO5U2W?OO!W. UW' vM}*W?' ! U4 f7W4W! w# WUz W3 w5u?!UO$
W2 U7 e5W w"W7UM|u( WO7dJ(Uz w5 W W!
! d?? 2u??}3 w'U?! U??O? $ w?"W7u7 v'W?! d??:? A? ?} W??2 W?? /W??4 WM?7 U~|
W?? ?O! u?? ?& 6O?z w"W?7U~M?7d?? ? w5U?? ?& W?? ?L? ? }z W?? ?2W3W?? ?'W?? ?4
bJ?}"U?? ? 2 W3 W?? ? :? ? 'W?! W?? ?'d?? ?0 W?! U?? ?2W?KO?? ? 'U?? ?0 W?? ?4u?? ?1
U! U7U5 W3W%W4 U51W! w'W1u4

v4

\\ W5u?} W??'W3 W?/W?4 WM7 u??}5 WMO?1W?:?' W?KO?'U?0


W! W??:? ?? O?3 W??2 W??O? O? :? ' Wz 6W?! d"W??4KO??2 W?KO??4 W!
W6 b5W??4 W??:? ?7u??} W!W??:|d?? W?'d??0 - U??O5W" U??2W??/U5??1 w U??A7
5}M! qO4 \ U" \ W! p}&W'd0
wM|u( w"W7UU5 W3 W?Wz u'W! wJ|U2 d" w5U2W U& W?'WMO! Wz g}
WKO'U?0 d'U5 b(WJ7 w5U?2UW' W3 W2 WM?} J! W?O?' W! w~M7d
WU5 W?? :? }? 9"W??2 v! W?? /W??4 u??(U! W! q?O? 4 \-\ W??'d??0
u! d"| p}4W2 b5U<7U!Uz W3 W'd0 55 WL}z W' - U2!
W??' U" qO??4 U??2?! U" qO??4 e??1W??' U5W??2 @M7d?? w?M|u??(!
W5u?} U?4W6 W?'W3 W?2 v?*W??! W?OJ}M"d?b5Wz 6 W! v?5u" W?L?}z W?2WMO?'U5
U?:??}z wM|u?( W3 W???O' vA?2 u?(U! W! W?'d0 W?W3 W?95W!
d"u& W5! v5 WM'
102

w'W1u4

W4u1

W3W%W4

W'd0

WO!u& 6Oz
W'd0

WM7 -

W3W%W4

W'd0

W'd0

U$ U9' -

W3W%W4

W'd0

W'd0

U -q3W" -

W'd0 s7U6 W! U:' W!


W3W%W4

W'd0 s7U6 W! U:' W!

W3W%W4

W'd0 s7U6 W! U:' W!


W3W%W4
W3W%W4

W'W0

W'd0

W?O' -

W'W0

b5Wz -

W'd0

U1WK7W! Wz -

W'd0
W'W0

W! -
X'U&u!U' -

W/W4

! W??/W?4W?3 W7U~| w%W??( U6W6 d!U5 U?W?' v' w5U??2b5W??4W3


z w/U5??1 vA?2 W! ! u??(U! W! U?$ W?2W?7 W?2 v4
101

UW' u}5 W""W2 b5Wz s7WJ! w7 W2U5 d|uW! WWz


s! w5U2WI3 W3 v2W7 dO' bOH' W7W6 W7UW' Wz Uz
u?&u??& W3 v! W??2 b?(WJ7 w?J}M|u?( W?3 U5 W?2 U??1WK7W!
s7O~! ! U W'
W! d?"e?? }6W?! w2W7W?MO?? 4 W?M7W?? U?? ? U?? 0?? ?8? ?O" W?! W!
W3 W?5u!U?? ? O? ? $ p}?3 W3 v4 W?? ? /W?? ?4 W~?| W?? ?2 u! @?5d?? ? wJ?}M?|u?? ?(
v3 ?& wO"W?4uJ% w"u?2 W?4W" w?2W7d?O$ b?O?MO7 w4W65 W?' w5U?2U"W?'
W3 W?? u?? 9| W?? :|d?J! W3d?? O! W?? 4W?? :? ?'Wz ! W5! u!
W?M?! Wz ?! U?z W5b?!U! u?|W3 s?}?! W7W?~| u?? ? ?4W?6 Wz W?? ? ?/W?? ? ?4
W3 W7W6 ! u! w7U?'Uz wJ|U?2 s"U6 u(U! W3 W5Wz ! U?2 Wz v4
WM?7 w?? }6 | W3 w?4 W! u?? OK2d?? O6 w?? 'W?z W??4U?5W??0W?? '
b5u7W? W?/W??4 W! w?? }6W! wJO5U?JO??4 w2W7u??}? ( W! U??O5W" X}?!u! W!
&W:' w2W7U~| v4 W! W/W4 W:O! W5W} w9O"W" X}!
W?? ?/x!U?? ?' W3 w? U?? 'W?3 ?? & s?4 W7W6 U?z u?? 2U?! W! e?? ?1W?? ?' W3
e1W' W"W4u bO} &W:'
W5??2 p}3W?? w2W??O?O5Uz W?7W?2U5W??2 W!d?? wJ|b??O6U??( W! e?1W??'
u"U6 ?? Uz w(u" w/U5?1 U?5 W?I3 W! u! W! W3 W??2U~|
U?(U WL?}z W7U"WJ9 W6 U?!UzU'u?4 z e5W?$ u?}5 W3 W7u!
5| d"U7 W/U51 W! U!W'
W7 e5W$ W7W4U5W0W' Wz U5 s7d:A}2 !W'
d?& W! W?2 U?M}6 wJ|U5 w'W?1u??4 wU W3 de Goeje
b5U?A?O5 U?4u~}! e?% W" W7W?( Wz WJ7 wJ}?L??O! W! W?:|dM|u?&
6Oz w9}?:2 W3 Wz W:|dJ! U?' e5W$ W2U5 W:??7u} W2 W7WO?:' Wz
u"U6 b(W4u1 tO! u&
u?}?3 W3 W?2U??( W?2 vM?}7W? W" W7W??( Wz d??2U7 w(W!
U?4W6 e5W?$ W2 W?O?O5 W5u! Wz W?'W3 p}5U?4u? O6 W9?}?' X}!u! p}?4
W?2WM|u?( W??/W?4 W3 e5W? u! W?'d?0 WJ7e?5 W5?2 e5W?
104

- w:?? ' w?J}?? ? ?}6 W?? 95W?! W?? 2 WM7 W?? ?? ?O? ?' u?? (U! W?Wz
b5W6 W?4u1 t?O!u?& 6Oz W2W?O?O&W?'d?0 - WKO'U?0 ! W?OOKO?4
W! W~5 W?M7 wM:?A? }6 v$W! W??2U~| W?2 vM?}7W? Wz vM| w?"u?2
U6W?6 b! p|b?5W6 WM?' U?? (U?? 4d?? ?2 w2W?? ' U~?| W?? ' WM?"W?? 2 w$U?? ?4Uz
X}!u! d:"u2 U<7U!Uz w&W'd0 W3 U2WO7u(U! WU5 W'd0 v$u
W5U?! W~| Wz d?? :?J7e5 w5d?J5u?? 4Wz WM?7W?? W?5U??O?7U"W?? ' W5u?! Wz
WM7 U~5W?4W' ! u W5U?(U4d?2 W3 v"U2 w U?' W3 s4 W4W?:'Wz
W??W3 u??&U7 5?5 w7U??OM w?}? $U7 U??2U5 W! u??} r?OJ}??(W! W?M' u??I5u??'
W5dU5 W7 W2WU5 wL}5z
u2U! wKO?4 W3 u$ W1 b5u p7e5 W""W?2 WM7 w5U2W5d|
!W?? W! W?? 2 W??2WU?5 wJ W?? & W3 p}?? (W! w?2MU ?6 W! u??:? ??? ?}!
uU5W3 s|W
W! w7b5u7W W7W?6 W2U" W5! U?$u?' W?4u1 U?$U!W?'Wz U5
X}!W6 d" UW U2W U2d!W$ 6
UO?2W7 W2 d}z W?A&W5 W3 U!UzU!W?$ U5W! b5u
u?? ? ?2U! W?3 U7W?J?7 Wz W?KO?! W3 W?M?7 Uz W?! W"?"W?? ? ?2 qO?? ? ?4
W??W?3 WM|u??( W?z W??Wz W?5U5W" W U?? 4WK4 w?3W??2 u?? & WM7
v9?"d~ W?6 U7Wz U?5 wM?|u?? ( W~?5 W5d?? ?W5 W7 b?? ?O? ? ? ?'W?z U?? $U!W?? ?$
UO:}9:'U
W' W:}9"W2 W7W6 WO7W0 w U7W& w"W"W! U q3W" w&U!
! U?6W6 x?? ?A? ?1 WM?' w ! s? U?? W?3 W5U7U?~| W3 v?2W7
W3 W?? ?:|W?~! W?6 W! d"U?7 W?? 2U?~| W?? ?Wz u?? ?&U7 U?? ? p?7e5W3 W?7W6
X}! U!UW2
s7?}~! W???O?' ! U WM' p7e5 W3 Wz ! W?:?'W! U! 6
W5U?A?O?5 X}!d?2 X' d?:~5 U?7 Wz w5U?O3 w:?&W?:? } wW?
p7e?5 u?? 2U! W"" W?? 2 d?"U7 u?? A? ?} W?? 2W?? 4 W?? 2 W?? :? ?'W?! Wz
bOH' uz e1 w4 w5U2UW'W!
103

u w(W!
eO( WUz
U?08?O" U2U5 e5W? W3 WUz w5u! W! W?7U4Uz O6 X2?O0u?8O" bJ}"U?2W3
d" W?2 p}?9?O?1 W?Wz u! f7W?4W?9?O# W3 W?2W?Uz v?M}*W??7 W?O7?9?}3 W!
W?? ? ' U"W?? ? ' U?7 W?? ?' w?7U"?? ? 2 u?M|b?? ? }? ? ?' W?" u! b?7W
U?? ( v?5 e5W?? ? W3 W?? 2W?? ?Uz Bonn wU? wMO7 w?4W6
W?4W$W" W3 W?2d'u?5 w~5d w(W! W?2 W2 W?O?:' Wz U?O5W" 2W
w5U?? 2W?? O7U"W?? ' WU W?3 U"W?? 0 b5U?? 0?? 8? O?" w9?? }? :? ?2 wM?O" w5?? 2
u9"W2 bAO7UWz
w7U7 W?2W?Uz u d6W! W( g?} e|W d'u?& w'd?O?0 W??1W!
U2U5 dO w4W% wM|u(W! W7U4Uz O6 W4UM6U( d2 WJA} &
u?? ?2U?! W!W3 w?7 U?? ?$ ! d?6W! w?5U5 W?? ?2 W?? ?O? ? O? ? ?:? ? ' Wz ?6W!
u??(U! U"W6 W??2WU5 u??4W6 d!U5 W?7W6 ! W5U??O?4 W??/W??4 u! W6
d??'u??& W~| W??'W3 p}??? '??2 O6 W7W5?! W! v9??:? A?}?6 v$W! W??( w5U??
U1W3u' w:&W" WU5 W"U~! d}& Wz! U4W5
w4U??2Uz U1W?3u?' w?:?&W?" ?4W?z wM|u??( W3 w5U5 f7W??4W! w?# WMO??'U5
W7 s}7 W6 W' w4W?2W7 uO5 qNKN?4 s!dF??4 W5UA?O5 b5W6
d|W3 w0u??:???4 WK3b?L? % U6W6 d?2 u?}3 w'U?! e?O?A3 w5uMO??. d|W3 W?2
W?1 Wz w"W?7U~5d? U?2 s|u?( U??4W6 W! U?4Uz u3u?I?' w?3u?G?4 U5
q3 d2 UAO5 X' WM?MO3 W7 W3 ! W~}$ w2W7u}(W!
w7~:?' W3W?'W?4 W3 dJ?}3 U?4u? w2W7WMO?A?} d?F???4 W?. w2W?
v! b?5d?? ? }z Uz W?3 W! W?7W6 b?MO?6 u" d?" w"W6 W?! U!W?? ? '
W! e?O( W?4W3 wJ}%W?( d?F??4 X}9"W?2 v U w~5d? wM|u( p}3W?
W2dUz v W2 U2 gO2W7WUz w'U! u1 w5b.W4 W:'
W3 W5u?! Wz v??}? ?N! v$W! ?? & W3 gO??4W ?? & Wz v! U???7U?z u! U??'
106

W?I3 W?z w:?' W! W??:|WJ! W?2 W?7u?}?(W! v5 ?7W3 w4 u?}?3 W?'W3


X}! 7W3 W2 u"W/W$
s~5U6 b2e5W? w"W7UM|u( w5dJ7U7 W3 w!W. w?5e?O! UW'
W?O? O?'U5 w U??'W3 YO?O? :5?4 qO5?3?2U?<?4W??2W7 ! W?2 p}?M|u?(
U?? ?? & W?? 2 W5U1U?? 1 d?? W?z W??' wM?7W! U W5d?| wM"WJ?}UW! d?!U5
Wz w5U2W5u} d|uW! u! WJ(WU( sA&W! d}z wJ|U( u4W6 W! w"W97U"
! W"W6 W3 U?O7| s7d"U7 W"d U?OKO4 WJ7e5 U?2WO5d| W?I Uz
W3 e?|W" U?? ?( W?? :? ? 'W! W?? ?4U?? ?2Uz Wz Y?O? ?O? ? :5?? ?4 u!U?? ?A? ? 2 Uz
X}! W?2e5W? wM|u?( v5u?:! W?2 u"WJ? W6 u?2U! p}3W? w2W7WKO?'U?0
U' w(W! W""W2 W2e5W? U6W6 s! W2e5W wM|u( s5u" W5U5d| Wz W!
!U4Uz W2 W7 W:'W! UO'd Wz ! W2 wJ}4 W7v W! U<7U!Uz w:O v!
W3 U??4 W3 ?O?K2d?O6 ?"d?? Lz Uu??' W? w2W?7Uu?' ! W?6W5U?:? ' W3
wM|u??(W! p7e5 U6W6 U??2W5d| Wz u! d??}z W?' ! U??A?}? 2dJ(
e|b?5u! x!U?? ' WM' W?! W5u?? H? ?? ?O" W?3 W??2 s?J}5U?? O| v' W?M"d?? W7
d}z w:&W:} W5W
q?O? ? ?4 W?! W?? ? 2 W?? ? ? w2W?7W?5d| W?! U \ q?3 s??MO?3
W7 W! W7 d b5W W'W3 W2 WO7U5U g7Wz uO5 w7| d"W4
s??MO3 u?! W! d"W?? 4 U?" u?? 0 U" U?? 2d?? ? u?? 9"U6 p?}
W?? ? v W?? ? 2 W" W7U?! W3 Y?O? ? O? ? :5?? ?4 w?5U?? ?2WM?O? ? 'U5
b5UO4 w7U:(W3 7W3 W! U g} W"dO? U2WO7bO4 U( W6WM7U6
U<7U!Uz w5U2WM|u( s7d:4W W3 WJ}2W7 U4u~}!
W:??7u} W2 d5 W7W/UM! Wz W?'W3 s?MO3 W5 WW! X}! p}5 W6
X2O0u8?O" w5UJ|d v! WO7UO5 w7U2U5 W!W3 !d:?' w5U2 Uz WMO'u5
U4W6 U5 w7U:( W3 w2e5W X2O0u8O" WM|dM}~5W? W6

105

W3 e?? O? ? ( W?? ( U?? O? ?$ wJ?}5d?? O? ? u?? }? ?( W?? ?:? ??7u?? } W? W3


W" W?? 2WM?|u?? ( b5U?? 2W?? O? ?O? ?4 w4W?? 'W3 W?? Wz U?W! WM7d?~! X'W?? ? ?O
w# f?O7U?? ? 4U?# w w?5U5U?5 X}?!u! e?? ? O? ? ?( U7 ?O? ? ?( U5 b?? ? O?z
v3W??' 6 WM! W5U??O7u?|U?5 6W! ! U??2W?O?O? ?5e??O! W7W3 fO7U??4U?
u}(
U6W6 u?7 Wz 6 u! w U?? 'W3 w7UJ7d?? 4Wz wJ}??L? 1U?" w:??(W??
w5UJ(Wz w"U w2W?7W/UM! W?' WM|d?9! U1W3u?' w:&W" UM?O! WMOM?! s7d:5?2
II V6c3 d??4 W3 u?F?'W?4 W??2 X}W5 U?4d??O!W3 W~M7d? W??97U"W!
W?'W?3 t?O?95W?" W3 U!U5 W3 e??O?A3 w5U6U??( W! U?2W??O"U
e??O? A3 W?3 U??OM7U6 d??O? . W?3 U??O5U??:? ' U??2W??2U??(Wz v
W' d! U<7U!Uz ! s4 U<7U!Uz
w7W??2W??4 w"??0 b7b5u7W w?~5d?? U~| b5W6 b5U??A? O5 W??2W??1 w5u!
Wz W7U?O? 4U"ue?O?4 W??W3 d" g7W3 v4 w3?? u?(U! WU5 W??W3 d?}z
Uz W3 W??2 W??O? O?'d"W??4 W3 W6 w?5u?:?7 b?:? ?7u??} w"U??2 W3 W7W??1
u! X' b5U?2WO7WU5 WM7W w"U?2W3 W97U"W! w(W?2W5W} e?|U! U6
w:?&W" U?$ U~|W! W?& W?O??'U?2 w5U?2WU5 wA?% wJ W?& W7W6 !
7}9"U6 Uz W! b5U1W3u'
d??O? (Wz W?7 W3 e??O? A3 f7W??4W?! v# W??Uz w5U?5 U??OM! w5U??2W?5U??A? O5
W4 W3 f|bO??O uO$uO$ w5U?2W~ W! 55 w7UOM W~}$ WO?O5U'U'
W7W6 u W?OO5 U?O?&W7U! X}!U5 w"U?OM! w5U'U?' d?O(Wz W?2 fOzU" W1
wM:?A7W? W5! W! W?2 W:?}!b56 bJ?}5U/3 w7U?( w"U?2 W3 ?& w5U?2dF?O?( d!U5
W5U~}! U5 U?:A?}6 W5U4W?' W3 u!d?O u?OK2d?O6 w5U2W?( w"
d??O#U"U?z W" W??2W5 U??OM?! U5 w$W??' W! u??9"W?? 2W5 W??2W??Uz
??}? 4 W?4W3 u??O? $u??O?$ u? X}! d??O#U"Uz- U?! w1U?I? O? :? A? Oz v
u"U6 W w2W7W W6 w(u" d"u& W5! dO(Wz
U??4 ! W??2d??Uz Wz d|u?? W! W??2 d??F??? 4 w5U??2W??O? O? $35d??2 W?2 W??:? '
108

e4 W! uM|b}' U6W6 U08}" uO$uO$ e4 W! w5d2 U4Uz


w5u! W2 W?OO5 w:?' W3 g7 W:| ! U?L2W7W6 U"W?' U&
d?? Uz w?A? ?O? ?4W ?? & W?? 2 X?}!u! W?z 6 W?? 2W?? Uz X?A? ?O5W" W?3 u?? 1 w2W7W?U7
X}!U4W5 UL(U
vM}??2U5 W?2W?U?z W! U!W?' p}??:?( O6 uKI?3 X6e5 w0u?:? ??4
w7b5u7W U?O'd0W?z d'u>7W?2 W5U??0Wz W! U1W3u' w:?&W" W!
V'W(uUz W?Uz W! d:' W! WJ7e5 W3 p}3W ?& w U%W! W! g7Wz W2
! U?2W?' w7|W! W?2 W"UA?Oz U?4Uz Wz s|u?( WM7WJ! W?:??7u?} U:???}z
d2 eOA3Wz
W3 W! Uz g?} w4W?'W3 W5U5W?" U1W3u?' w:??&W" w~M7d? w?M|u?(
W3 wJ7d??4Wz wJ}?L? 1U" U?A?}?2 ??& W! wJ W?& w$W??' gO5U?2W?O?7b?}?4
W3 W?2d W! W?:7 U7}?4 g} U?A&W5 w"W u?' w2W7U4 WM|u?(
U?U?'U5 W?6 Uz X}!u! v$W?:? A?O5 b?}" wJ W??& w7W?A?O?4W6 u?}? (W! vU5
W3 ? W?? 2 W?? ?2W3?? ? Uz U6W?6 U?? 2 s?4 W5u?! Wz w?7U?? O5W?"W! W?? ?2WM|u?? ?(
w1 u?}?( W! X}!u! W5U?J W?& Wz w7b5W?4 W~}?$ v!U5 w5U?2 u?'U5W?.
u! v$W:AO5 W3
WOO$U5 w'U0 w5U1d UJOO( O( W~| W3 u2U4
W2
eO( w%W( u"U6 b5U2WOO:( W?9}:2 W3 WM7W& WMO$W U5 U$
w$u??}5 w'U??0 W5bM|u??& W! U!W??' w7W5U??L?:? 4 v! b5W6 U??:?A? }6 U7 U??2
w"U?2 b7??& W?2W?O7U?O?O?0d?/u??$ d?2?2d? d?'u5 W3 w?MOK W! U?4W6
fO?0 W" WJ?7 wL??O! W?e5W? f?O?0 U5 U?2 U7b?O?4 w5U??2U?( w'U!
O??( w?"U??O? $W3 f?O? 0 wL??? ?O! W3 u??2U?? 4 W??2 U! W??e?5W??2
w'U0 UJO??O?( w$W ?! W:|W? W"U?2 w/U?' We?5W2
W! U?? 4??& w4W?? ' w5U??2U?"W??' W??:? ?}M}?7W~5U?? 4 W7W5d??2 U?? ' Wz w$u?? }5
wJ|b?5W6 X}! w?7UM5U??4 wJ?|U5 O??( W7W?6 v Wz 6 W?! u??2U??4
X} WA} W! WJ7
d" W?(W?& v! w2W7W5d?2d?O! w5U? WMO d?}3 W?L}?z X}! p}5W6
107

5:}!b5U7W v U1W3u' w:&W" ! W2dUz w5e|u }4


W" @5 t?O!u& s! wMO?'u5 W3 U6W6 eO?A3 U5
d?? 'u??& U?? ( e5W?? $ w'U?! U??O? ?$ w2W?7u??}? ?(W! W?? 2 WM|u?? ( W3 g?7Wz
w:?( w5U6U??( W?2 v5 W3 WM(u?U?z W?Uz U?2 e7W
w"U?7 WM"U6 U?? O? ?}?W! u?? H? ??? ?O" szb* W?3 w6U?? (UW?! 7A7W??
W3 g&Uz WUz U5 W4W3 W W6 b5W6 W! WO9M" g7uF'W4
W"U2 U u! U4W6 WM(u$Uz w"UO$
WM?O? ? ?$W?? ? d?? ? 'u?? ? & W?? ? '?? ?O?K2d?? ? O?6 W7 W?3 W?? ?U?z w5d?? ? 2 d?| g}? W3
W! w7U"2 v"U2 W7W6 ! W! X?|u eO( W3 w(W2dUz W W! W2W"d6W$
W:}!b5W4 b7& wM|u( W3 W2dUz U6 W(
w2W7U?4 ?! U?<7U!Uz w5U??L?2U?% W U?4W?M! b5U?2W?O5U??'U?' w6U?(U w?7U"?2 W3
UO?2W7 d6WA5dOz W5! ?} b5U2 W3 UO~M7d? w"U2
b7W!W?" w>7U" W3 W! U?!W??' p}??%W?( W??2 u?! W7U??$ w5W??L6W!
pO3W4 U?( WL6W! W" Wz v b?O}" u"U6 W W!
O6 v?!W! W?2 U?5 Wz U?( W?! U7d?2 W?" WJK4 d??O?A?3 W3 Wz W??2 u! p|
WM7}?4 W3 w"W7U~5d? b5UAO5 W?:|dM|u>! e?OA3 u?}(W3 v! p}5U?4u
Uz w(u" e?OA3 w5U?2W?O:?( gO!W. w"U?%u:?0 W7U?4U" W7W2WM7?(
X7W5 W?! g} v!U?5 u!dM}7W?? W??4u??. wL??2u?? % d| W3 u s?"U6W5
v!U?5 U6W?6 d?? O?~! b?5U?? O?5W?? ?$ w5 W3 e?? ?O? ? ( wJ? W?? ?& 50 v2W?? ?? W6
55u"U5 W??L?}z ?! dJ! v3 U7??& U!U?2W! 7A?7W? w:??? W6W!
U5 U7 W"d UO(W2WUz U7Uz d"u W5U:7W5 Wz 5}!
tO!u& s! U2W!W. W'u5 w0d/u$ u}5 W3 eOA3 U7 w'U! W'W3
w> W! w:7W5 w5U2W?'u5UO0d?/u$ W2 W$W?' W~}$ d2 d?F?4 uF??4
d?? 2W?5 U7e?? O? ?A?3 w'U! U?J?? O?6 q1u?? % s?! d?? >D W?6 W?? '
u"U6 w4u } w(u" U4u~}! W2WUz w"W7UM|u( W4W3 g7 u1U7
W"U?! p W?? ?& d?? O!W?3 e?? O? ? A3 U7 U?" wJ|U?5 u?? G? ? 4 w4W?? ?' W3
110

! wMO?7 w4W?N? }?' W?' w7U?"W?' w(W! W! W?7U?4Uz u! s( W?6 U?'


O6 U7U5 p7U" p}3W W2W"UA?Oz W! U2 dO(Wz w4W' W! W5u/
W?OO5 dJ(Uz U6W6 vM}?2U5 e?O( ! W?2e5W W3 W?2Uz w5e|u W?'W3 p}:?(
d?2W?5 U wJ}?:? ( W?O?O? W?' W?% U??4 ! W?2Uz u! W?3 U?O5
eOA3 W! U dF?4 W2 W"U2 W3 d<O6 w4u W'W3 W2dUz WWz X}!
X}!u! s( W6 u"W2
W??'W3 U??O~?5d?? w" W??O? I? 0 s! U?6W6 u??F? 'W??4
u?? F? ?'W?? 4 W??2d?? 'u?5 W7W6 U" w?M7u?? ( ! V'W?? (u?? Uz d?? U?z w5e7??
d2 v3 w'U! u& W3 g7 WOI0 s! w" dM}~5W? W6 d"W'W3
d! dO(W5 W! u?! U<7U!Uz W3 d'u>7W2 d?Uz - 'UM(uUz
eOA3 !
e?? O? ?A3 U?? . w}W?! u?? F? ?'W??4 W?! s W7 W?? 2W"? W6
w7UO?0d/u$ WU5 W7 W2 dJ}3U uDF?4 W( W3
eO?A3 w3 ! d! W3 W3 W2d?Uz w:}9"u? v! uF'W?4 W5d !
e?4 ? wM|u?( w5b5U?~5W?? W6 6W?! v! g7 W?O? I?0 s! w5U??2W?O7U?'U?5 W?(
b?? ?A? ? O5U?? ?2W?3u?? ?G? ? 4 w4W?? ?'W?3 W5U5W?" dJ?! u?? ?4Wz W5U?1W3u?? ?' w?:? ? &W"
U<7U!Uz W3 W/W4 U4u" U5 d|W3 e5W 7W3 w0W:?4
w5U??4u" d?|W3 Wz U1W3u??' w?:?&W?" bJ}"U??2 W3 u?KI3 X6e5 U?M}6
W??$W??. w?1d??}? . W3 W?? 2dJU W?? 1 W??$Wz w"U?? O? $W3 c??2 W?? <? Oz
U!U5
W5dO?(W5 W7 W3 W2d?Uz w5e|u W?'W3 WO?I0 s! u?F'W4 w?5 W7U(
b5W6 d5 w:?? ( w!Wz w?:7W5 b5W?6W??'W3 W?? /UM!
u"d f|bO?O uO$O$ W3 w(&W:'U5 w5b5U*W'
v W?2 dO?(Wz W! u?O$?O$ W?" w7 Wz w5d2U?4Uz
W?W3 Wz - u W??A?}?2 !W?' p}3W? g?}W?4W3 U?'
X}! UUz ?& Wz v! uO?$O$ W7W6 W?:|d W7 b5dO?(W5 w>7dzW"
109

W<M} w(W!
(Phraata-Vera)

d} W"Uzd0

W3 W?:?7u?} uO5?:5Uz W?2W5UA?}2d?J( W3 w'U!W' WMO?|W~! WWz U?:??}z


U?<7U!Uz W3 W?' W?% U7 W?( U?4 W3 W5U~5d? ? Uz Wz X}! U?4d?O!
e7W? d?? ?'u?? ? & d?? ? O? ? (W?5 w4W?? ? 'W3 5?7 g}? w U?? ? ' u!
W5W2UO$
W"Ud?"Uz d??2 U??2W??O? O?"U W! ??& dJ?(W3 w"W7W??9?| u??O5??:5U?z v"U??2
b?O"W?4U7 W?W"Wz ?& w:??AU?:?A wL?2U?% wL?2u?% d| W?3 W6 U?:?A?}6
w2WWM! WO5 u! u fO"Uzd?0 U2W?O?O"U W? w6U( b?$U!
Wz ! W??2 w??'W?0 !d??:?' Ud?"Uz W"U~! W??L?2U??%Wz
b5U7W w5U<7U!Uz w7&W!W' b5WJ'Wz wL2u% d| W:|W2W5
WU"??Oz W??2 U?2W??O? O?4 W??W3 W??W"Wz d??:~5
W! u! w??2
w2uK?' U?( 5?7 d"U??OK2 u??O5??:5Uz u??2 b?5WJ'Wz w5d??O?
W3 u! W??W"Wz W U??4WM! W3 W??2 W??W"Wz u??O3u?$ u?7U? W3 u?! w:7d!
d4 U4
O6 W?97U" wJ}"W4uJ% w5W?4 6 W"! W"Ud"Uz W4W?' w&U!
u}u W3 W2WU5 wL2U% b| W2 55e! WM|u( W! W?2W:&W:} U2U5 X?7u}
X}!u! W wJ}"W7"dLOz
W2 XAO5 qO!Wz W3 U<7U!Uz uM' b!W?. w"U%u:0 w4W'W3
w6U?( U7U?z W?2 55U5 W7W3W??'W?4 W! W5U5W" W?L? }z u?}?4 w3?? W?% W3
w'U?? ? 2 wM?O? ? A?5U w?J W?? ? & w5d?? ? 2 d?? ?:?5?? ?2 U?5u" b?5W U?? ? <7U?!Uz
Uz u?? ?2U! u?? ?}3 W?3 W?? 2 u?!W6 w"d?? ?O? ?' d?? O?W" W?? ?4Wz
w'W0 !d:' U7 W2W2U&
55 u?O5:5Uz w?5UA?}2dJ(W?3 UO?0d/u?$ w5U?2WO?O:?A? W"W& W?' U?O5W" WL?}z
112

o7u"W' W3 u! w:7d! WM?MO3 W7W3 W?2U5 W5W~5u4Wz W5bM|u&


UO$ w3W~LO! uKI3 X6e5 w9}:2 W3 ZM|d:' v3 wU W!
u?? ?}? ? ?( Wz W?? ?:? ? ?'W! d?? ?:? ? ' o7u?? ?I? ? ' o7u?? ?H? ? '
b5W6 u3u?? I? ' W" u"U6 s?7b3b??O? ?( w9??}? :? ?2 W3 W7W5bM?|u??&
w&U2 wM|u( u3uI' U5 s7b3bO( Jahn wU W5! d:(U!
Wz v W2 W:|d W7 w0u:??4 W?1 WW3 Wz U! uG4 w6U(U
U:?}z W7UMO! Wz w5U?2UL(U W7d2 X' U& U1U!Uz W7W3 W&U2
w'U?9?!W?. Uz W3U??. W5U5W" X|dMO?! b5U1W3u?' w:??&W" W3
V'U?L6W" U( w4W?' W3 u3u?1u' u?3uO?' U?$u' wL?2u?% w'U!
u& W:| W5U1W?3u' w:&W"W3 W2 U' w4 ?4Wz U5 W7W6 U2
W?:?}!u! Wz W?2 W?O?O3u?G?4 u" U5 d?2 U'U?6 W3W~$ v!W5 p}?:?( O6
W2W( WMO'U5W5 6
w|u?5W" wJ?|dJ:?? ' v? ?? 4Wz w5U?1W3u?? ' w:?? ?&W" W?? (
W?2 s??MO3 w5u?! X}! p W?& w?7W5U??? 0Wz wJ}"U7W??& W3 W??0W?'
U??:? 'u??2 wO?5U??L? 2u" wL??2U??% U5 W?! w7b5u7W U?1W3u??' w:??&W" W?7W6 v
W" Wz w"W??4uJ% u W?O? O5 w2W7W?/U?M! O6 X}!W6 U???Oz w6U?( U?1W3u?'
W u?KI3 X?6e5 W5?! W"d?? W?5 W5U?? O?7u?? 2U?! WU5W?z U?? ( U1W?3u?? '

111

u?(U! W! ?& oO$U?z U~| w7| W! W5d? W3 X}! w:7d! W?O5


W"W5u! u1 b}4 w3 u2U! W! w7| W3 U(U UA2 W6
O?6 v! W?! U"K? U7U5 p?7U" W?5U5d?? ?2 U?? ?A? ?O?5 X' Wz u?? ?4W?6 W!
W3 W"Wzd0 W? U( W1K!Uz w'U! W?' W"U w7U"W' wJ}?%W( WM(W
u! b|W3 U7b}4 w6U( w bM4 v W'O5:5Uz W7
wU v'u5 wM7 w U' O'U27
W?? ?? ? 'Wz? w:?? ?&W?? ?:? ? } Boissevian
w6U?? ?(U? W!
U7 s7U?6 W3 v! W??(?}6 W?z U! U5 s"W??2 p}U wM?|u?( fO??? 'Wzd
u?O5?:5Uz w?'W?0 U"K W???1 W! u X}?9"d? W?' wJ|e7U
w5 W7W5 w?|u? W?' W?:|W! d?"U?8K2 W? W3 U??:?' u! ?>?} w?J}3W?
W6 W5U?:?' U6W! U?"W?' W3 U?2W?O?O#U Wz g} U7b?O? 4 wM"d? ! w2W?'
s}N! v$ W! U7&
d9?4W:?' W( b:?. W7U4 O?5:5Uz W" Wz
w'W0 W7UA2 W"UzW0 W3 U:' wM"U6 g}
W"Ud"U?z U7b?}?4 W?4W?3 !d?:?' W?2W??'U! wM:?A7W?~}" ! W"?O? ??0W" Wz
W??O?5 p W??2 v! u?"d?? u??O?KK7 W3 ?? &W??:? ?' g7Wz W?? 2 w?? 'W??0
! ?O5?:5Uz w5U?A}?2 dJ(W3 W! U!W?' W7W?'W?2 Wz O5?:5Uz w:?' u?OKK7
d2 b(W! b5U4W0 W2dJ(W3 W3 & uO'u5 wJ}"W!U! U2WO"U W'
UOM7U6 w:&W?:} v W2 UM}6 w97W. W2W'U! W! b7b5u7W W?K2 s!U>4
d??}? w?1U??1 u??1 W??1 W?3 U??O5U??:? ?' wM|u??( W??2W?? W3 W??O7U?? :? ( W3
u!dO b5U2WO"U W' ! O5:5Uz w5U2WA}2dJ(W3 w"U2 W3 W2 W7}7uz
U7 J'd? ?:7bOz W?7 W3 d& W5U?A?O5 U5W3 W5U?( Wz
U/U?A?O5 W?L?}?z U?2 d"U7 ! U/U?2 WKOJ?(u?4 ?& Wz W! d?2
WM?|u?? ?( Wz W?! s7?? ?}?~! e?5W?? ? ! U? 7W?3 p7e5 w?J}?M|u?? ?( W?3 v!
bJ}"U??2 W3 s??MO3 W??4W? wJ}?M|u?( b?M7U6 W3 W?O?7U?:?( W"?"W?2
u! & v w|Wz U4 u7d9}0 U:' W6 uOK2dO6
114

X} W?2 u?OK?K| u?:M7u??2 W?0W?' Wz ??}?4 wO?2W??' W?'u5


U0?8}" u?O4 uzUM2 d"u?& W3 p}3W W?OO'u5 U?O0d?/u$ U!W3
Wz W?4W3 b?&W7U! w?7U?O5 ! W?L?}z X}!U?:?' WMO3 w:??O?4 wJ W?&
s7Wz W1 d2 dO uO4 W5U"
W2W5U1WU6 w" W7u! WOO'W2 W6 W w2W7Uu' W! uO5:5Uz
W3 W?? 2 U"K d?|u??W! UJ?! W??? ?}" U??:? ??5W??4Wz W?? W"Wz W?" ??&
w'W0 Vita Antonii w9}:2 W3 d4 bOM7 w U' W!
W5d2 U?AO5 X' Wz X?A}6 v$W! ?& wWW:?' W! w5U:??5W4Wz uO5?:5Uz
W""W??2 W?2 U??2 W"W??&W"Wz U??:??5W??4Wz X&W??:? } W! U??4Uz W W!
W'Uz w4 u2U! u}3
wM?|u?? ( W3 u?? O?5?? :5Uz U?? $ w?M:?? A?7 w?? }6 W?? 2 W?? ?O? ?O5 U?? $u?? W?5 Wz
w?'W0 wW! W3 !d?:' W?:?}! w~5 !d:?' w5U2d?'u5
W?O5 u?Uz w U?2 U?:??5W?4Wz w5U?2U?O w'U!
p7e?5 W"?"W?? ?2 u?!Uz W?" W5W?3 W7 W?? ? w?"Uz U?? ? O? W!W?? ? '
W! U??2 W?? }" b7U! fO" "U f7U! W?? W7W~|
X} W5U"W92Wz
Uz UO w5U2W?O7u(U! WJ"u3 u!Uz W3 !d:?' UO5 W2 b5WW6
w~5 oO??$Uz w2u???! WU5 U5 W3 U?5 Wz W??2 U??$u? w?J}??:? ( X}!
d:'W! u| W3 & U( Wz u}5 w7b5u7W W2 p}M|u( W:}!
w%W?( \ w(W! W?2W9?}?:2 WJ?7 wJ}(W! W?3 !d:?'
u|W3 Uz u??0 X7 u!Uz U??O f"U??H?O5 Wz W??2
U<MO?z W6 W! U7WJ7 Wz Uz W! UO?4W2W7 d? UW'
X}A2 U7b}4 U"W6 W2 W9O5 UO
u' U?' W6 w"u0 u?' u4 w4 UW?' bO?:' W3
!d?:? ' W???1 W! W??2 W?O?:?' W?z 6 W! W oO?$Uz w?"W?}?O?' W"W?5u"W?2
W3 U?O5 W7W6 X|d? UW' W?'d W3 f"U?H?O5 w'W?0
113

d" U?' X(W6 X???O! d?O? U"K W"Uzd?0 W?3 d?W?' W! w:?'
U?OMA} U?2W?( W5bM|u?& d"U" w2W7u}?( u?2U4 3U"U?2
W3 U?OM7U6 w6 u!d5 U?OM! W?2W w7U?:?( W3 U:?' w6 W3 W?O?:7d! W2 U?2
Wz b?? :6 d?? }? w5d?? 2 d|U? ! u! p}?M|u??( W?? 2 W?? ? 'W?z d??0 w5U?? 2U?? O
W! U! U5W?3 e5W? d??}? u?}?5 w7b5u7W U??<? 4W6 W7W5dJ/U??'
vA&W! W2W1 W! d"U7 w2WOO:'W!W'
Wilberg wU u?O?4WK"W! W"W?zd0 w?"W7UM|u?( U! W! U!W?'
UM}6 d:2W7 e7 W3 u& W5U5 Wz
w7UO0d/u$ w7U5U
w7UO0d/u$ w77
W2W W2
WK
WK
WK
WK
W"WzW0
WK
WK
W"WzU5W0
WK
WK
W5e5WWz
W?O?O5 U?OM w2W?7UW?' u?O?4WK"W!
W?$U?4Uz WM7b?! !W?' v! U?O5W"
W7W6 u:??& wJ| W?2 s7WJ! W5U:?( W! W5UL?:4 Wz v! w5U2W?O:?A
W3 5:7d?! U?A? O5 Mile q7U??4 W! u??4W6 U??2W5u/ WM?:?}!d??2 W??
W5e5W?Wz ! WA|W3 W??'W5W0 ! u|W3 W?'W?0 - W2W?
q7U4
w"W?6 u??2U?! u??9?"W??2 W?7W??? ?'W?? 0 Wz W?? 2 W?? O5W3 p?}5U?? 4u?? ?O6
u?? ?? ?7 w?3U W3 U?? 8|b5U?z X}! U?? $ U??4W?6 v! W??2W??
! W'W?0 WKO'U0 w2WO}' W3 v! W?:|d'U5U5 v!W5 W7u}( W! W2 W?'W5W0
d"u& W5! s7}~! ! U e5WWz
U??( e5W?? W" ?7W3 w"W6 u??2U?! W3 W?? b5U5 s7d??:?J7e5
WK7U??4 W! W??'d??0 b5U??2WK?O?'U??0 W3 w?7U?O? $ W??' W7W??/W??4
2 ?& ! WO?'d"W4 Wz s4 u?O4WK"W! W?2WK7U4 \ w"U?O$ W3 d"W?4KO2
W3 W?/W??4 U5 W?2 W7W?~5 W3 W?97U?"W! r}M! W7W! W??/W?4 W"Wzd??0 W?2
116

W3 6U??( W U?4W?M! W?2 W??4U?2Uz Wz W?M7W~! 55u" W??&U"K w5U??2WMO??'u5 W3


W! W7W6 ! W?2 e7U b?:?. g} w2W7U?4 W! W"Uzd?0 w5d?O? w"U?2
!d:' w1 5! Wz w5U d2 s!d?2 W'W! X' dM! s7U6 w7U"2
X}M! e5W W! UO5U:' w6 W"Uzd0 W! U2WO#U wM7U6 b5U5 wM|u(
W?2 W! X}!u! W?2W? U?( U?4W6 d?}? W?1 W?2 d5 U6W6
U5 W W3U6W6 W W? W? W3 s?MO3 d?:?A?}
Wz w"W7u?"u? d??2 W! U5W??4 f7W?? W" wL??' w2W??O?O"W?7U?'W??2
W6 e5W W3 OK2dO6 W5u! p7e5 W! WOO"W7U'W2
W5! * W?? W?3 w5U??'U?6 W! d5u"U?5 X}! p}?5 W6
WOO5 W5UL:4 w}$ U:A}6 U5W4 Y7U dO?0W" dM! W7W! d"W'
U"W! W5U - W??L?' W?U6 W?( b5W?6 U?2W??O5d?}z W?M||u"
W5U W?5 u??&U7 U??2 w?5U??2W!W! W?3W??'W??4 w7d?|U W??2 p}?? 'W??2
W2WO5U57 W?LO! v$u W5U5W" d2 UO?MA} U7 U( WJ7d|U U"W!
w7Uu?' wOJ}?L1U" w2W?' U"W! w'U?0 UW4 W?4W?$W" W3W~$ v!W5 O6
fO??2U7 X?O w5U(W! U?( U5W?4 X|U [b?'O?2d W?2W?9}?:?2 W3
u! :'Wz W3 U2 Wz U4W6 WJ|UO W W2 u"U6
U5 W?6 W! d??2W?5 U??O? ?2e5W?? w'U?! ??O? ??? ?'U??2?7 W5 U"K? W5
w"W7u"d O5?:5Uz W2 UM}6 p}M|u( U7 W'Wzd0 W"Wzd?0 W" X&W:}
v W?? 2 wW! W?3 !d?? :? ' w5U?? 2W5d?? 2 U?? ' W??:? ?}M}?7W~5U?? 4 Wz
w7U:( w2WO7 W3 UO5U:' w6 fO"Uzd W3 UOM7U6 w6 Wz w6U(U
d?}? d|U W?2 d?2 v3 U?e|U d?'u?& W7W?3 u"WJ W6 W?2W? W3
W' d2 w(}6 uO5:5Uz WM|u( Wz - d2
U?? ' u?? }? ?( Wz d?6W?? A5d?? Oz W3 W?? 2 u?! u?? 2U?? 4 Wz
U5 W?7u! W?? 2 W??:? ?A? ?}6 U?"W! wM|u?? ( W7 U?? O5W?" U W! W?? :? ??? ?& W7W5d?? 2
+ W"Wzd0 W! s4 g7Wz X}! U2WO#U W6WM7U6
?O5?:5Uz W7 d??O? Wz W?2 W7W3 W?O?:?(d?' W5dJ:?' W?z WKOJ(u?4
115

v! Wz UH3u$ W5 X}!u! Uz wMOK !d?:' UO5 WWz X}! p}5W6


W??/W?? 4 w"W6 W! U?~| b??4U?? 2Uz W3 dJ?! U7 W??2WK?O? 'U??0 W?3 WJ7 wK?7U??4
WW! s??MO3 \ w"U?O?$ W?3 q7U?4 W?:|d?? W?'U! Wz w5U??2W?O?:???7b?}
W3 O5?:5Uz w"U'U2? WA2W(U? wM|u( WO?O7Uu' U2 U?O0d/u?$ W4W3 WO?O5e}3
U~| U?(U XO!dJ?} w:?' W5U1W3u?' w:?&W" W3 W?2W?(d?}6 W?2 w5 W5U1d? Wz W?'
W! W:}9"d U7b5W6W' w"W6
W! v5 q7U4 W! O5:5Uz U' W?5 w5u}| U4 s?MO3 w:A W!
W?( W?M"W?2 b5U??O W?? W3 U?$ U7W??' d?2 U??O?(??}6 W! U??2W?O? O#U u
u?& W3 s4 d"u~! W?2W?( ?$W!?$ w/U5?1 W?4W3 W5U?L?:?4W! wJ}?:?( O6 d5u"U5
WLM| w"u2W! s?MO3 W2W%W(
p} W?2W4U5W! W3 W5? Uz Wz W:??7u} & U?O$ W~5 wM"d? UW!W3 W!
rM}!
U"W' W3 W?97U"W! ! U7W~| W'u1 U?:5U$U! W! U2WO?O4 Wz W! W3
w5u!W??}" ?! v' W?>! p| vA?2W?(U w4e?O5 W?5 W? W3 U7?& W7u!
W7W6 ! W??2 u?G5W?1 W?' w U" 5?7 U7 W?/W?4 u?}5 W?KO?'U?0
WOO5 UW! W:|d}~! U2WOO#U w5d2 }6 wM|u(
w U" W u?G5W??1 W3 b5W6W?' w5U?2WM| v! vA?2W??(U d" w?}6
WM|u??( W3 W6 g?O5U??2W?O?"U W?W?3 U7W??W6 w5bJ} X?}!u! U?$z
! ??O5?:?5Uz W7U~| Wz U??L? (U U?$u?z w W" w7
W1U" W?2 W:|d W7 U w$Uz d|u?' w4 W4W3 s?MO3 w%W?( WW3
W U"K W2 W" W3 dJ} W5UL:4 w(W!
v U?? 2WK?O? 'U?? 0 W?? 4 W3 U?? 4u??' b?5W6 U"W?? ' s?M?O3 U?? O? $ w5?!
b5W6W?' w"W6 u(U! w5U?2WJ"u3 W! u}U~| v! W! v?A&W!
W3 X?}!d! w?J}"U?? 2 X?}!u! W?? ?:? ?'Wz wJ?|U?? 2 U?? $uz w? W3 WM?7W
X}!U5 WKOJ(u4 w(u" W5UA}2dJ(W3 W3 W/W4 W! U!W' w"W7u7 b4U2Uz
W??2W?5U??A? }? ?2dJ(W?3 u??}5 W3 W?? O7U??O? ?$ b5W b?M'W W??:? ??7u??}? w:??A? ? W!
118

W! W" d6d??0 w.b" W?/d?* X5U?2 u"U6 W?7u?}?( W?! ! w9?}? :?2
d6d0Wz u}?( W! u1U7 W2 W! d6d0Wz W
U w0??' U?! U5 W! b5u?7W p}5U??4u?? O?6 v! W! W??2U5 U?M}6
6 W! u??2U! W3 W?2 W?/W??4 w:?(d?' W?z u?}3 W?' W"?"W?2 W?/W?4 W??2 W7W6
W7 w(U! W W3 UO Uz W! e|U b5W6W' UO
W6e?}' W?' uG?4 W6 W65 W?:0W?% W' W?. W6 W7!W6
W! v"U2 O6 W/W?4 w2U& U7& W5U4 ! w2W' wJ}M|u( W?"d2 U7 W/W4
w5u:AO5 ! W52 p}3W? W2WM|u( W! d ?2WM W6 pO"U4W:??O' u?}(
d|9 W6 U7& ! p|W6WM7U6 d6d0Wz u! w:(d' wJ}:( U"Wd"Uz
W?? /W??4 W?3 u??G? ?4 W??. W?" Wz gO?7U"W??' w?5U??2W?5U??>K?Oz
2 w2e5W w?"WO}' W3 u"W/W?$ w5U2WO7U:?( W! U5U:' u9! v$W?:AO5
u!W6 W??/W??4 W?! b5u??} WJ?7e5 W3 57 d??'U5 W??1 u??& W?M"U6
U5W d?? :~5 wJ?}? 4W??' W3 w&W?? 'd??0 w2W7WK?O? 'U??0 u??9"W?? 2 W??2W??1
dO v3 wJ W2 dO6W$ WMO$W U5 ! p|U(W%
W3 W??2 W"u??O?'U5 s?|u?( U??4W6 W! d!U5 W??1 w5u??4Wz w2W7u??}? ( W! s4
dM}??'U5 U?(WM7U6 W?" w2u"W! W6W?( U7 W?! b?O?' w5U?2W??A?&W5
W3 W??/W??4 W?' w&W??'d??0 W! d"W??4KO??2 W""W??2
b5W6W' UO wM|
X|b?! b5u7W W? e5W?? W! W5 W"W?zd??0 W?! d??}? ? X}?! X?7u?? } W?? Wz
u! wM"d w W6 uO5:5Uz W2 X}! d|U W7UMO! U4W6 W7W6
d} u?}5 WOK'U0 W! p}5d?2 U4Uz W! & W2W"W?&W' WMO'u5 ?!d:'
W! W?7WKO?? 'U?? 0 Wz ?!d??:? ?' X?}M| v w?7U"?? 2 W?? 'u?? OKK?7 U??4 W?3 Uz
Uz W3 ?!d??:? ' U??O5 W?? Wz v5 e??OK?~MOz wK?7U??4 \ U7 U??:? '
p}3W d"u? W7WKO'U?0 Wz Wz X}! UH3u?$ p7e5 W3 W2W4 u! s?7d:J7e5
7W3 U?" q7U?4 W?"U?2U?5 W"W6 b5W6W??' W~| W?3 b?O? :? ' W3
gO5U1W3u' w:&W" U" q7U4 W5U5W" W/W4 U" q7U4
117

W(W( w(W!
X'W} w3
WW3 U?4& W:?7u?} vA} W"W5u"U6 W5U2W?1 6W! W5OJ(u4 W3 U?O$
b5U?? ?O5U?? ?'U?? ' w4W?? ?' W3 W?? ?>! p| b?5U?? <7U?!Uz wL?? ?O5?" W3 w?73Uz b?5W6
d?? }z w?"W6 w(W?! W3 w:?? A? ? W! W?? 2 d?? }z ?3?? :? ?O? ?4 -
W5U<7U!Uz d! WMO4 u}5 W"d& u!
W! u!W6 U7dJ7U7 wM|u( e5W U?2WO7UO0d/u$ WM?O1W:' U5
b5W W3 d?:? 2W7 W?W3 U?2U6 u?&U7 s|dM?! p}M|u?( u?4W6 W3 s5u?" U?2W5U???0Wz
X'W?? ? ? ? } - w?7W5U?? ??? ? ?0Wz W?" wJ}?3?? ? s?|dM! U?? ? O? ? $ wM?|u?? ?(
U?? O? ?'d?? ?0Wz b?? O? ?}?" W?? 2 W7W?5W3 p}?? ?2W7 U?? :? ??? ?}? ? Uz W?? :? ?'W?? ?7W
X} W6 d'u>7W2 X'W3 WM|u( W3 w W6 WO'5d0
e7W d??'u?& u??}5 W?( W??4 W3 ?& w"W?7u7 W3 w'd??O?0
w7 X'W???}? w3? W?! d?'u??& v d"W??' W5! WMO!? w4d6W!
X'W??}? wL??O! W3 w7U7W?! s?MO3 X'W?$W?& W?O? :7W5 U5 Wz
W"U2 w/U'
W?2 b7 p}M|u?( W3 U?O'd?0Wz d?'u?>7W?2 w7}?4 W?( 55
W'U ! U4W"W?97U" W3W'W4 Wz WKOJ(u4 Wz v4 w3 W?' u9"W2 X'
UO'd0W?z W5U?0Wz W4 W3 d"U7 w5U4u'W?' 6 W:}! W2W3W'W4 wKO??0W" U2
Mohl wU W4UM6U(
W"W W! p7e5 W3 p}"WJ(Wz W! W"U! U5W WOO5d}z W5U4U1 Wz
Uz d"u?? w?} W??2 W??2W7U7 W"U??& ??& U??<?MOz U??1W??1 W?Wz W3
u! 'WM(uUz WUz w"WO}' W3 g7Wz X'W} X'W$W&
3W?z W?? W3 W?3 U5 w5u?? }? ?( W??4W?3 W??2 W?? O? ?O? 4?? ?? }? W?3 U??O? ?$
W/W4 U4W6 W.W! U7 W! W7W6 d2 u}3 UL'U! d:A} b W6W'
b7W?2W" W3 t7uJ??4 wM:A7W~}" W?3 W W6 U4W6 W?:}!d?M|u& W W6 W! W?2 X}!
120

d??2 ??& w5U?? 2U??:5U??$ U"W??1 u?? O5??:5Uz s?7WJ! b??'??O?K2d??O6 u??O5?? :5Uz
w5U?? ?:? ?' v?U5 U6W?6 u!U?? :? ? ' b7W?? ?95W! W?3 gO?? 2U? v3W?? ? wJ}?M4
w U??% W! W! U"Wd"U?z W"Wz w2U??& u7Wz W"U~! W??2W5U??A?}? 2dJ(W3
W"W7u?! U1W3u' w?:&W" U"W6 d?:A?} W! W?Wz u! W W6 p}3W? wJ|U2 ?&
WM4 w2U& w7u1
W??2Uu??' wM"U?6 w'U! @5 v! U?1W3u??' w:??&W" ! u U?~| W??' W3
bJ}?"U??2 W3 W??:? }!u! x! W??2WU5 w?J W??& U5W3 e5W?? u??}5 ?! ?O?5??:5Uz
u}5 W wJ|U( W3W'W4 e5W W"U~! Wz g} W"Wzd0 wM"d ! W7W6
U?2WO?O"U w2u?' Uu?' ?}6 U4Uz W?7u! UJ! W'U? w7U:?(
X}! w'Wz U~| W3 UM! p7e5 wJ}M|u( W3 X}!u!
w U?' w5U??A?}?2dJ(W3 W??2 WM7W! d?O! W?3 W?O?:?' Wz v!U?5 W7u?}?( O6 W! W??L?}z
??OK2d??O6 W5U7U??O5 Wz W??2W" w"U??O? H?(W??2 6 u!u?! wM7
W5U?O? :?L?O?z WM(W Wz W?2 u??O5?:5Uz W?3 u! U?O?$ u!W?6 U?O?}3 U??Uz WWz
vA} u w7U(U5 W! UO5W" u!W5
dM}~5W??? W6 s7u!W5 U?O?M U?O?}3 W5U?7 Wz Wz u?4W6 W?2 U?:? ??}z
wM|u?( w5d?2 U7 e?O?( e5W? W3 W"Wzd?0 W5d?2UO?$ ! W?2U?2 wJ}?4U?2Uz
U5 w?7u??| W?? ' W3 X?&W??$ + w?:? ??7u??}? W! U?? :? ?? ?}z W?? /W?? 4 W3 W"Wzd?? 0
WJ! d6d0Wz W"Wzd0

119

W5U5W" W2 e|U U1W3u' w:&W" wM|u( ! W W! e}( d2 U' U5


W5?! X|dM?! U?? O? ?'d?? 0Wz w5d?? ?4 wM|u?? ( W?! W7W6 W?? 2U?z w5e|u?? g?}
uF'W4
p7d?}:?'Wz W! W7U4Uz U?4u~}! X??} d7W/ W?4W3 W!W" w5u!
dM}N! U2W! v4 w3 u2 s7W!W! wJ|Uz ! v5u"U5
W3 U?O$ wJ}M|u?( W3 ?& w"U2 U?O'd?0Wz w3? W2 v$u? Wz W5U5W"
w'W?1u4 w?5U2 U5?1 W3 W?L}?z w5U2W5d?2 U?' W7W6 X}!u! WU5 U?4W6
e5W?? $ e5W?? w"W?? O? O? ' W?3 s|u??( b5W?6 W??2 vM?}*W???! ?! U??4Wz w:?? 'W!
u?(U! w&W?'d0 W""W?2 e5W? Wz W!W3 u! W5U???0Wz U?4W6 W! U7b5u7W
W??L? ?}z W7W5W7 U?? 4W6 w&W??'d?? 0 W3 X'U??&u!U??' X?'U??$d??8! W??/W??4
W??' W3 b5W?! w2W7U??4 W??2 b5U??O? 4 w?}? ' wM|u??( b5W6 W?3 55u"
W3 gOJ?}?'U! O6 5|W?~! b?OM|u??( W! d?:?'W??9 W6 7W3 u6W?"W" w4
W3 b?? ? O? ? $ w2W?7U?? ?O? ? $ W?? ?:? ? }?M}?7W~5U?? ? 4 Wz s7W?? ? 2W5 UJ?5?? ?
U??2 d??F? ??4 w?5U?2W???? 1 W3 U??4u?? UJ(W?! W?2 b?"u?1U?7 w5U??2WMO??'u5
v vM| W?J} b7??& w5u! W?? W3 e??O?A?3 W?4W3 W??2W" U?5 w5u!
W3 u??1U7 W! U5 e?5W??2 W! c??2 WM|u?? ( Wz W??2WU5 W??/W??4 w?J W??&
X}?5 W??/W?? 4 w?&W??'d?? 0 W?3 W5W?? 2 b"W?? 97U" w?"u??2 w?J}?? 0d?? U
W?? c??2 W?3 v W??4u??1 t??O?!u??& s! W?? W3 W?J! W!
w'U?! W3 g7d" W?7W6 W! w?J| u7 u?7W6 ?? 2 w2W7W?? U?z w'u?? $W?? 4
WO5 p}5U?4u O6 W:?}! U W?1 U?4W6 W97U"W! W5W$
W"U2 7W3 e5W W3 dO! d}3 u1U7 W2
U uOM?O! w5U1W3u' w:?&W" w5U2UL?(U wM|u( u! pO?2W U?O5W" dF??4
W3 U??:? ??? }z W5U?5W" d"u?? W7U?? L? (U Wz u"W?? 2 W??2W?? U??L? ?(U W!
U u?1U7 U7Uz 55e! 55u"U5 W?L?}z W! d?9K7 W?:|d'U5 W?2WM|u?(
XO!u! W}" b5UOJ7e5 W! v! wW U5 U7 u"W2 e5W w5U2W5d| W!
w4W??' W3 U?:? A?}?6 W?2 4}*W???! W U7W??& Wz u??1U7 w5U??2W" v
122

W5W?5d?? 2 U?? ' u?? }? ?( Wz dM?O! W?? .W! W?? '?! U?? 2W?? ' w(?? }?6 W?? 4W3
U??O?'d??0Wz W??4W3 W?'U! W?z d|u?W! W?5U5W" v4 w3?? W?' W?MM}7W~5U??4
w"W7U?M|u??( W5d?? 2 U??' W??4W3 W?? L? }z w??5U??( d??2 W?7W?? W3 WM:?? 'W!
W7 u}5W3 wAO2W7W b5W v4 w3 Wz W!W3 X}! d"U7 W/W4
U4W?M! eO?A3 X'W?} U5 W2 W?2 bO7U"W?' wMO5 W3
W" U?O4W?2W7 W2 W?:'W! W3U?L:?=Oz Wz ?! W5UA?O5 b5W6 W! v!W6 U7UO?$
Uz Wz wM|u?( 55u" WL?}z X}!d?O e?O?( W" W6 W3 X'W?}
W! b?O!W?. W3 w5d?}z // w~5 s7d~9? W6 bO?4???Oz w4W?' W3 U?O5W" W5?
UO'd0Wz W!W" d7u W! d2 w"W7WM|u5 W // // 6
n'U?? ?$ d?? ?O! U?" W! n'U?? ?$d?? ?8?! U5 W?! bJ| d?7W?? ?/ ?? ? W3 ?? ?&
U(
u??}?( W?! W?2W??H3Wz U??L? 06 W X'U??$W! W?2W??( WJ7 w"W7??$
bJ}?"U??2 W3 W"U?? 2 w/U??' X??? OW! w?L? ? O! W?3 W??:? }M?|u??& W3U??L? ?Oz
d?}?:?'Wz U7 ? U" W! w4W?$W?' v5 W! w5d?}z w"U?O?$W3
W" b5u7W
W?2 WJ?! UW! bJ}M|u??( U5 W3 W7W6 WM(W? W3 WJ7 w2W7W5d??2U"?2
s! ?? W?" b5U??2W??'u?? :? ' W3 W7W??/W?? 4 WM:??A7W?? g} w/U?5??1 57
W?? ?4u?? ?1 V'u?? ? & U7 X'U?? ? %d7U?? ?' u?? ? }? ? ( W3 t?? ?O?!u?? ?&
W5U7uO'u5 X'U(uO4 V'U(uO4 w'W1u4 X'U2u'
w'W?? ? 1u?? ? 4 wL?? ? ? ? ?O! d?5u?? ? :! W7W?6 W!W?" w1 w?7U?? ? 2U5 W?! W3
q3 w> W! s! W?4UM'U?0 W3 W?:|dJ! U?' X??}?3d?8?O! X'U?'d8!
U6W6 } f} fO$ wM|u( W""W?2 U<7U!Uz WUz
U2b}3 U 2 fO$ w!W. wLO! eO( u1U7
U?A?O5 W?2U?5 UJ5? W3W?'W?4 W3 U?$u?? w2W?O7b5u7W WM(W? W5U5u/ Wz
w7UO$ b5W6 W! U4Uz e}( eO( W3 } w5dO W!
U2 u2 w#U w7
W! W7W6 u?}4 w?3 W! w7b5u7W X?'W?} wM|u?( W2 U?L?:7 WL?}z
121

U2e|W
dO u& UW' W3 U" Wz
UV. Minorsky, Roman and Byzantine Campaigns in Atropatene, B.S.O.A.S
, Vol. XI, 1943 - 46, pp. 243 - 265. U2WOOI7d0Wz w"W6 WM7|u" W5U>!U"u1
, 1840, X, pp 65 - 158. 2. Major H.C (later Sir Henry) Rawlinson, JRGS)
3. Quatremere, Mmoire sur la ville d'Ecbatane in Mem. de L'Ac. des Inscr. 1851,
XIX/1 , pp 419 - 456
4. Kiepert, Atlas Antiquus:Ganzak Leylan. Noldeke, Geschichte der Sasaniden,
1879, p.100: Ueberhaupt enthalt diese Abhandlung Rawlinsons bei aller Verdienstilichkeit sehr viel verfehltes. Herzfeld, Arch. Mitt; 2/2, 1930, p.72,

g7Wz v5 W/W4 w&W'd0 W3 W2W1 W2

w W?? ? W?3 W?? ?2 W5U?5U?? ??? ? 0Wz W?z u?? ?4W6 W?! W?? ?Uz W?5U?? ?4 Wz d?? ?O?! Wz
X}!U4 W6 W2W52 U( w"WO}' W3 u9"W2
wJ}"U7W& X?'W} W5U??0Wz W2 WM7WJ! W5U?& Wz w"U v! UO5W" W?L}z
WUz e5W w5U?2WO7}4 WMO1W?:' W! dJ:' w2W7u}( W! U?O5W" 57}4
W2 U?4W2U" w?7U"2 W:?}M}7W~5U?4 Wz W2 b7W w7b5u7W W?9'WM(u?Uz
W"Uzd?0 u?}?5 w7U?O?$ U?L W6 s?M?O3 6 d?O?' W5W??}? W! b?O?}"
U7 U1W?3u?' w?:?&W?" e?O? ( f?7W?4W?! w# W??Uz wM7u??( e5W??
b??O? }" W??2 UW! W"?"d?? W5u! Wz ?! U?4??$W?!?$ U?~| d"U7 W3 s?7WJ!
d5 X'W} w52 W5U?0Wz
w4b5Wz fMO?? 4 6wz ?? ?? O? ?0d r:?? ' W! WJ?A? } U?" Wz s4
e5W4 W3 W7WM| w5UA}?2 W! d" wJ|U$ W2 W2 UO5U:7d! w6U(U UO1U2Uz
d2 & U9"WM4 U1W3u' w:&W"

in Richtung Zinjan [?]. Marqat, A Catalogue of the Provincial capitals, 1931, 109
(Ganzak, Leylan).
5. G. Hoffmann, Auszuge aus d. Syrischen Akten, 1880, p.252; Fabricuis Thephanes

u$ w~5U4 Z7d94W2

von
Mytilene, Strasburg, 1898, p.228.

vM}?6 ?& U??2 W! w7U?"?2 U??'UM?"W6 w5W!u|W?! W! w5U??2W"WJ:??' W??'u5


A w?3U"U??2 W?3 w5U??2W?5d??2 U?? ' W5! W! d?6W??A5d?? }z u?? 2U??4
W5! U6W6
A. Perince, LImperatore Eraclio, Florence, 1995, p. 125.

X|W2 X' v3 le raggioni del Rawlinson convincentissime U:?}z W2


W5! U6W6
P. Schwarz, Iran im Mittelalter, viii, 1932, pp. 1099, 1454; Sir A. Stein, old Routes

WOO b5W6W!in western Iran, 1940, p. 341


6. Phraata, Praaspa, Vera, Gaza, and Gazaca
124

123

W! b5u7W d?"u? v b7W?4u?% w!W??. W! u?2 6 Wz W?2 U??OM W" s4


dM}3 U7U5 Wz W5W!W7Wz V7W6 w5U!W6 u2 W7W6 U;7UM%

W5!
Rawlinson, Passim, Hoffmann, index; W. Fabricius, pp.227-231; Weissbach Gazaca

28. Rufinus

in Pauly-Wissowa, Real-Lexicom; A. V. W. Jackson, Persia Past and Present,

29. Diabavsis

pp.124-143; Mary Crane in Bull. Amer. Inst. Iran. Art., December, 1937, pp.84-89.

30. Aniseni

8. Theophylactus Simocatta

31. The country of

9. Emperor Heraclius

32. Anisinon

"dLOz Mauricius

33. Van-Mervanen - "Amdia?

w U??' W3 w U??4 w5U??& w5U??'U??' U?( u? u?4u6 u??2 e|W? d?'u??&

34. Azoni

5F4 @M6d0 u2

Sdarmenien u?? ? ? ? ?2U?? ? ? ? ?4 W?5U?? ? ? ? ? 4u?? ? ? ? ? W?~?}? ? ? ? ? $ W?5u??! W?z

w:??J( d'u?& wMO7 w U' W3 U?O5U'U?' w4W' W3 d?}z Uu?' W'

w"W?? ?O? ? ?}? ? ' W3 Wz W?3 w5W?z wM?|u?? ?( u?? ?'-U?? ?:6?! W! ZerbisfO?!d7

5F4 @M6d0 u" w5U1U& W! d! U5W g7Wz

W?2 v'u5 Aloni w53Wz w5Wz w?"U?O?$W3 W?2 W7W6 pO?'uM:?' v5 d?O?F?'

13. Narses

U?6W6 s?4 v9?"d?? ? ? u?? ? ?! w?| w W?3 Alan U?z WU?5 W3 U?5 W7W?6

wMO7 w U' W3 Wz Muralt W?1 d|u W!

W7 Wz rA?}2 w?M|u Uz w?7W?1 W3 wM|u Uz W( W?! WM|u& w$W?'

15. Binde

} U! U7d2u4 W3

16. John

36. Pliny

17. Hoffmann

37. Gurdiaeis

18. Dinabadon

38. {Corduene} vero iuncti Azoni, quos Zerbis {zab}fluvius in Tigrim Cadet "Azo-

19. Nimrod

nis" silices montani.

20. The Great Zab

b5 w"W6 W3 U2bO' b5u W5u/ !


} X}!W5 U9| w!

21. Alexandria
22. Klima Xnethas

41. Gdir

23. Hnitha

42. Anisenian

24. Xanaitha

43. Siraganon

W3 U?O5U?:7d! U7b?OKJO??5Wz w?5e?O! W?(W?1 Saint Theophanes the confessor

44. Qal'a Singn

U7 U" w5U' W!

W2 UJMO?' WW3 W7W?2WM|u( wMO5 W7W! WMO?'U5 X}! U4u W?~}$ d"U7 Wz
126

26. Bastura
125

WOL?"W$ s|u( U5 W3 WM7|u" w:?5 Toponymy

/ d5 W6 d" p}3W? wJ}?M|u?( W3 u?O4WK?"W! w5u! W3 s"d? w"W?4U7

X}! U?O$ v! W2 W?5U2! u(U! e?1W' u?2U! W3 W'W! q7b5W?4 U5 W! gO2W?7UO

W&x!U' w4W' Daryz U7 g7Wz U?Wz w"W6 W! q7U4

U2 w'U! wJ'MO4 W3

M( ! M?(uz UM}6U?2W! w5U?2W7u??2 d7W?/ u?}?( W?( p}3W? ! w?J'MO?4 Ushnu

62. Sebos

x!U' w"UO$ W3 x9$U'

63. Vararat

47. Balarath

eOK~MOz d"u& W5! w'dO0 W4W3

u"W??2W?' dJ(W3 W??2 U?& W??2W?1 W??2W?( wM|u??( W3W" bM4 w2U??& W3

65. Valaratho

w5u?! p7e5 W! W?" wJ}5d?? 2 U??4U?z W??! W?? ( U6W?6 W"d??2 ?? 2 U7U5W?? $

66. Varasroth

W( w5b7W4

67. Roth

49. Kanzakon

68. Ruz

50. Nldeke, Geschichte der Sasaniden, 285.

69. Valarath

U4W6

70. Rath /- rat

?}? UW! W?:|d?W5 v!U5 g7 U?2! u! W?W3 W?( w"W7UJ7e5 Dl

71. Ouararanis
72. Agathais

W7 w6U??A?4u??& w1u?'W??' w4W?' w5d??}z ?}? 4 d??3 W7 b??B3 %

W"W6 u?? 2U! W3 W??2 U??' w4? X}W5 U??4d??O?! W3 v! W7b5u?? } W3

w"W7uO'u5 bO2 w U' W3 U(U2 b5 wJ W& b5 bL=4 dJ!u!


} d2 W$u% U U7d2u4 W3 Gvdl

w"W?O?}' W?3 dM! u"W?/W$ Uz w2W?' wI3 d5u?:! W7W6 u?"W/W?$ W?:|
WJA??} W??2 u?"WJ W6 u??:? 0W??2 w5U??2U5 W"WJ?(Wz b??1U??' w"W6 u??}3

55. Murd

q3 s7W?:?' z d??O?' W5! U?:???}z W7W?' W! u?O?K2d?O6 ! w5U57 w5U?4W?! U?O?2W7W?4U5

d?}z w5U!U~| U( w?'U! W3 X8O6 U?O?0d/u?$ w:?5 W?3 W~5d wJ}?9?}:?2 uKI3W6e5

d6 U?M/d?" ! W?? ? O5U?57 wJ?|W?? ?9?5W! u?? ? OK?2d?? ?O?6 U"


Varatraghna VarahrnVarrn
U?O"W4uJ% d?}z W3 wMO7 U" WM?O7 g} W3 W2 U?2W?O5UJ(Wz U7 w#U

5F4 @M6d0 uO'u5 bO2 w U' W3 w0u:?4 WK3bL% W2W9}:2


w4W??2W7 w'U!W??. U?( w"W??4uJ% U7 w'U?! w'U?0 W! W?J}?9? }?:? 2 w'U??9!W?. Uz W3U??.
w"W7u?O?'u5 b?O?2 w U?' W3 wA5u?4 wW!b5WJ'Wz U?2 w5d?OU! W?0W?'

d2
75. Alvania.

UW' U4W6
u6W?"W" u"W?? ?/W?? $ w4? u?? }5 W?3 WJ}?? ?2U?? & W?J7U! W?? ?2 X}! b?5U?? O? ?4 W?7W6

W3 5:?7d! gO5Wz W??2 U??2 U7 W??/W??4 W??2W??O? %U5 W??( W3 l!u" W??O? %U5 uKI?3W6e5
wL??O! W! X}! W3 W! W7U?4Uz W7W6 U?O7 Wz u?~5Wz uJ5Wz

WO6U(U w>7 W3 v$W6 U:?}z W2 W7W6 w(U! WW3


! U7d?2u4 U~| W?' W""W?2 UM! u(U! W3 W?2W7WJU?( b5W2 pK4 U7 b5WJ W?4

z e1 w4 ! WM|W u4W6 W7W6 b:6 d4 u4 $W!$


128

e|W" U(
127

tem Thebarman.

77. Yabalh

98. Thebarmais

78. Mgr. J.B. Chabot

99. Lydian king Croesus

W5 u??G?4 ?26 u??2 U?&U??1U!Uz d7 WK3 q?C?0 s7b3b??O?(

100. Charcoal trick

5F4 @M6d0 W a7u:3 l4U$ w9}:2

dJ! W! wW! W?!W+ W?W3 W?A}?2 !W?' W?%W?( Wz W?:??7u?}

WM% d'u5 w5U7u' W! W2W(

W"d??O6W?$ ?? w4d6W! U?1U??& W! W5u"W??2W?' W??( vM}7W?? b?O?}?" W?2

d'u5 w5U7u' W! W2W(

W?' W?:? ??& p|W?2U?2 w?A?O5U?1U?& w5 d??2 e?O?( W?Uz w?(WJA?} ?& W??2W?O5U"

WM% d'u5 w5U7u' W! W2W(

W2WOO5U"

WM% d'u5 w5U7u' W! W2W(

W! U?? ? 2! w?"W6 W"?"W?? ?2 Eski - Baghdad b?? ?/W?! wJ??? ? Oz U?5W! p|b?5u?? ?
} WJ! U7 WW:' wM|u( w5u:4W5 W&W!

84. Mgr F. Nau.


85. Valarath

W5 u W' w5U?2U"W' W w'u5}?4 uF?4 5??% s! wK. s?(u!

86. E. Gerland, Die pers. Feldzge des Kaisers Heracleios, in Byz. Zeitschrift, iii,

w2 d?B4 UD?0 W3 U7 w5U?' W3 W d( WO?9M:3 V6c3 d4

1894, pp. 330-337; A. Pernice, LImperatore Eraclio, Florance, 1905 (compilative).

5F4 @M6d0 d2 w7
W! b?5u7W w}?? !?" W7W6 U?? 2! U?1W3u?? ' w:?? &W" W~| W?? 'W3 ?? U5W?! W??O?7Uz
O XO!W5 W7uF?4 W2d93

87. Georgius Pisides


88. Theophanes Confessor
89. Dated Kanzakon, 15 th March 628.

w"W7u"u?? u??F?'W??4 w9?}? :? 2 ?:7b??Oz Barber de Meynard U??4W6 W5!


wJ}:0d? dO Wz u p}" w}3 W W! u?0 WW3 u W'U0 wJ|U?( W2d93
UM}6 p} U"
106. Thivarmais

d'u5 bOM}7 w U' W! W3 Chronicon Paschale


91. Sebes
92. Karin
93. Dvin

e|U b5UM}4 Menander Protector

94. Hrat

108. Peter Patricius

95. Vsnsap

109. Viramais

96. Anastasius

110. Sergius

w5 r(U?! W! s4 W! UM}?6 b7??& W?2U?" U5W3 wA??OMO" w?1 w4W??$W?' w?J'MO??4

111. Evagrius, "Hist. Ecclesiastica"

e|W W4W>O!

112. Georgius Pisides

Perqse vero, qui configerqnt qd eum, Perhibebqnt, quod

113. Darartasi

Chosrohes fugiens igne consumpserit omnia sata in locis illis et Pervenerit ad civita130

129

} e|U v4 W5U&4 W3 d"u U:?}z w4 W7d! dO~ W6 & wM|u(


130. Kelevthis

114. Pros noton


115. Artashir

WOO5 WOO5U57 W2W:'

116. Vithamais, Veramais, Thivarmais and Darartasis

132. Bulli. of the American Inst. for Iranian Art, December 1937, pp. 71 - 105.

117. Dizh-i Bahman

133. A.F. Stahl, Peterm. Mitt., 1905, p. 32;

118. Amrta - Spenta

134. A.V. W. Jackson

119. Vith-Armais

U4 e7W W5!

120. Vohu - man

136. Valarath

121. rmaiti

p3U???* w9??}?:? 2 W?2 w5d??}z WWM?!W! w'u5U??O?0d??/u?$ W!d??& s! WK3b??O?9? . r'U??I3u!

Jacques - pO?3"U?? 2 U?? ?? ? OK2 ? v' w5U?7 d?? }? ?4 Chronicon Paschale

5F4 @M6d0 d4 w U' W3 uO'u5 w!W. W! p3UL*

W2 W7d'u5 v3W w5U& W?5W0 U?OK2 wJO3"U2 W(W1 Paul Migne

W. w'u5}4

Patrologia Graeca W U57 w?5U?2W??(W??1 w5U?2W??OMO?7Uz WM|u??( w4W??$W?' U??OJ}??2W7

w'u5U??O? 0d?/u??$ W? - w?'b?I* b??L? =?4 WK?3b?9? .u! s7b3 fL??(

} UJO5U:7d! U7bOKJO?5Wz W3 dO

5F4 @M6d0 uO'u5 rO3U1 W0dF4 w0 rO'UI:3 w9}:2 bI* XO! wJ W&

123. Ton Siazouron

140. Al-Jabrjn

124. Tou Siasouron

141. Tell-vn

125. Varzan

142. Sisar

126. Zara Mountain

143. Andarb

127. Naukhuvan

144. Al-Baylaqn

128. Barzan

145. Sburkhast (?)

b5 M( u}5 Uz u?2U! W Wz W2d'U5 WMO?(WK}2 W3 5(WK}2 W:??7u}

146. Janza

X}!d2 W?}" U7WM|u?( Wz bOMO7 W3 f5e?O! w5U2e?}6 WO?O5 W2 dM! U?O$W!

147. T. Flis

X}! U?& w3 W?2 v! u?"W?/W?$ w W?2W?O7U?:?( W5U! u?}5 W?""W?2 W3W?2 Wz U7

148. Jbrvn

5(WK}?2 w'U! W' W" &W?:' WM|u?( Wz b5u7W W3 wJ'MO4 w?! WO5 W!

149. Niriz

w bM4 w4W' W3 r}! U! d}3W6 X}!u!W5 WJ7 wJ| 5(WK}?2 WM|u( W3 d:A} w}!

W3 W?'d?0 w7| w?2 w4W?<M?} W?' w1u?'W?' 6U?( pO3W?4 w4W?' W3

U2! U?( w"W6 u2U! W3 WK3u1 d Uz wM?| W3 WJ7 wJ| 5(WK}2 bM4

U<7U?!Uz W3 W'd0 b?J}"U2 W3 u! U~5W6 W6 W?( w7UOM W! b?:6 U:?'u2 d?}.

w2W7W~ W! X???O!W5 rA?O?'W?2 W3 W5 W7W?' W! d?'u5 w2W7W5U?A?O5 ?O6 s4 W! u!W6

W4W$W" uKI3 W6e5 W5! u! U~5W6 W6 U:?5W4Wz

W3 b?1dO?. d?}z W( w5U?' W3 W?2 X}! b5 M( u?}5 W2WMO?(WK}?2 w7O?4

132

131

p7e?5 W3 u! U?? & rO?? % W?? ' U?? :? ??? ?}z w?M|u?? ( W3 U?? ?5 5?5e! ?? 2 W!

151. B.S.O.A.S, X1/1, P.87

U??2?! W! W??O5 X??? } W! W?! U5 ! W??O?7U??:? ( W?M|u??( Wz u"W?J W6 b5U?? O? 4

152. Mlems

w7U?O0d?/u?$ w"W7UM|u( W7 W3 U?( w:?'U5 W! W?1 w5u! X}!u! W! v5u"

W3 WM7 w&W?'d0 u W3 uMO. v! W! e?O( w/U5?1 W! U4Uz N?O! u& 6Oz

WO?O5 U2 d?:1U1 W?2W3UL?:=Oz e?1W' x!U?' b5UO?4 w5UO| U5 W?' W3 wM"WJ W6


W! X}?!u! U??2! W3 u?! W??? }" e??1W??' W5U?! W! W??/W??4 - WM7 U?~| Wz

U4 d"u& W5! U2 W?O' U~| W'


Uz u?2U! W3 U?$ p}3W? Uz bO?5W4Wz W3 s?|u( U" W! u??5u?.

w4 Uz W! W6 W/W4 W" u2U! W! W2W7 WI3


W! W6 w?7??}? 4 W?? :? 2U??0 U" u?? :? 'W! W??2W?U5 wMO?? 'U5 W! w:??A? d"U7 s4 w?5u! W7d?J(Uz
} X}! W5dJ}3 dO! ! W! W7W5!
q3 U4W6 s7W:' z d}' W5! U6W6

b:6 u7u dO( WO5 U6W6 b:6 W$U! d!W$ dMO! b5d}z
155. Kargbd
156. Senne

w U??' W3 U~M?O? U?z W?'W??% W??2 W7WM' U??( W! wJ'M?O?4 U??4Uz

W3 X}?! e??1W??' U?? 2! U6u! ?!U??' U~| W?7W6 U??2 w?'U! wJ'M?O? 4 W7U?~| Wz

} Wz w5U5U& w:&W:} W! u! - w2

WJ7 wJ}M|u?( W3 wJ'MO4 WO5 e?1W' x!U' u?}5 W3 &W:?' W~| 4Wz bO?:'

U7U5 Sisirtu u"d??O?B? O? W! U??2W7u??(Uz UW?' W??2 W??:|d?'UM?! p}M|u??( W! W~5

W" U??2 U?& s}????%W?4W??% W?' w5U??&u7 W3 w5u! u??O?4 U??2! ! ?& w?5u w'U!

v W3 wJ'MO?4 U?O5 bO?4??Oz U7b?OKJO??5Wz W3 W??O?' WM' W5! d!

W! U??2! u??}5 b5u7W W??4W3 s?4 u?A? } w5u?! Wz e??1W?' ! u?W5 ??&W?:? '

s4 ! W! W! X}! Uz W?'W?% W" Wz u?A}? W2W?4 v5u" u?A?} W2W?4

} W7W6 W4W' Wz u}5W3 w2W7WKO'U0 W7dJ(Uz wW U2 d"W:

} U~MO ! W:|W W2W"U9O.

W??' W3 rMO?! U??O3U??'u?4W??1 b?5u? U?5 U!UzU??'u??4 u??}5 W3 W??O"W7UJ?7e5 s4


W5U5W" W??O?O5 U??2W7UM5U??4 w:?&W?:? } U??5 W?3 b5u? Wz b5U??O?4 U??2! U~|

W. w'u5}4 !
U( ! W/W?4 W3 U2 &W:?' w2W7U~| W! U4Uz w'W1u4 b?O:' W3

W! W7U~| W2 W?}" W2b5u U?O3U'u4 W?1 W7W W5U2! W3 Wz U:??}z

W'd0 W3W%W4 v! W}" W! W! W2 X|W! WO| U5 Wz v! W!

W??2U~| v wJ?'MO??4 Wz vA??2 v4 x!U??' W! WJ?7 w2W7U~| b5U??O? 4

r}! W4 wJ'MO4 W2W5u! w7b5u} W3

U??5 U??O3U?'u?4W??1 w"W7UM|u?( W! X?}! W7U?4Uz v5u" u?! v3 wI3 W!

W! X}!u! WM|u( W3 W2U~| s"U6 u(U! W3 W5Wz ! X}! e1W' U4W6 v5u" W! I

U W! W?4W& d?" w5Wz W3UL?:?=O?z Wz s4 X}! p}5W6 U?2! w5d?2W?}"

X}!U??A? ?2 Uz u??2U! W! v! U?? O? 4W??2W7 W??/W??4 W! v?4 W! W??(W!

U:??}z r:?'u! e1W?' W! w5u9?2W7 W! U7 WJ! d" Uz W2W3W?'W4 W0 Wz v! W?M|u&

UOAO?4W6 v4 ! X}!u b&x!U' U~| W! X}!d2 W}" W$u?/U! u&W4

b?LO bM?4d}?4 w4W?' W3 s4 W2 W7W?2W5?2 W1 d? W! e?1W' W?"UL?:=?Oz Wz u?4W6

U6 W?2 X}!U5 U7Wz U" W7U~| Wz w5u! W?/W4 ! X}!u b5U?O4 U?2! W!

W! + VO?'U5u??4 W! w"W7UM|u?( ! U??2! W3 d"U7 u! w5U?& u p?}" b?O6U?(

W! W?/W4 w5U?'U6 &W?:?' W~| X}!d2 W! W! W?6 g}4 W?/W4 u?}5

U?? ?O? ?'U?5 wJ|W?M|u?? ?& u?? ?4W6 gO?M4 Uz u?? ?2U! w?I3 U?!U~| W?3W?? 'W?? ?4

W7 v4 W/W4 u}5 U6 U~| s7d:O:(d' !U' b5UO4

} WO W"U& wJ'uMO4 w5u! W4W3 W2WU5


W"u1U7 W7 W3 W5W$ U5W2 w'U! d"u& W5! U6W6
134

wJ}M|u( W:}9"W2 W! W7Wz W6 w3ULO:=Oz II


W! U?2W?O7UM5U?4 w:?&W?:}? U??5 U7 U2?! WL?}z X} w?J'MO?4 W3 d"u?2U! p|b5W6
133

U2 UOMA} W2W"U9O. W5bM|u& ! kan

w~5W6W0 W2 WJ! d& W( w'U?0 U" W! U4Uz + w:?7u} W! U5 Wz b5u7W W3

175. (Fiscanzaga) Phisganzaga

U5W??2 u??}5 w3U??L?O? :? =?Oz b?5u7W U6W6 W?"d?2 U" W??0U??%u?4 U??:? 'uz W! 5F??4

WJ7 wJ}?M|u?( W3 Wz W6 National History w"W7W"W5 ?}?4


U2 U"Wd"Uz w:&W:} w'U!

} WM|u& UW! W4W& u"W!6 W'W3 W5 W2 w7Uz U5 e5W


164. Colonel Monteith

"Oppidum ejus Gazae (var. gaze, Gazzea) ab Artaxatis CCCCL passuum, totidem ab
Ecbatanis Medorum, quorum pars, sunt Atropateni. ed. Detlefsen, 1904, p. 136

q3 J.R.G.S w6U(U w7UO0d/u$ w5W4u$Wz U


w}???! W??O5 v4 b5U! w?4 W??O|u??2 WM?|u??( Wz +e! w5u??:? ?4W5 s4 Burandizi

U5 U1W3u' w:&W" W! W:|d 7W3 W7U4Uz Wz

X}!W5 U!U6W4 - U2! W~| W' U6u!

177. * Fis (for Sic)- Canzaga

167. Gaza

178. Ganj-i Sicikan

168. G. Cedrenus

179. Cecast

U(169. Gazacon

180. Oppidum

UJ! U??& w?? }? 0 u??'d??2 w$W?? W??2W??Uz w'U! W7 v?"U??2 uM7b??}? '

181. Vitharmais, Thivarmais etc.

U??A7 W! wJ}??%W??( W! s U??0??O" w5U??2W?( W??2 vM}?6 U?2W! w?3W?W??(

fO?' U" Uz W( w?(W! W3 eO?( wM|u?( 55u:! W?7Wz UL?O?:=?Oz WWz

u?F?'W??4 W?W3 WJ! W! U?2 U?7 d?'u?& WJ7W W?4W?3 g}?2 !W?'

! U?? 4W?? 2U5 U"W?? ' w(W?! WKOJ?(u??4 ?"Wz wJ}?5U1d?? W! Dar-arta-sis s7d~?9 W6

Wz bJ?}"W U??% W?6 W3 X}??9?"W??2 U??O? } U? WJ7 UW?? ' b5W6 W3 W?? O5 W??2

U2U5 W'U

WO5 w2WO"W7U~5d v5 e5W W! W2WUz wM|u( d!U5 WO:'

183. Arshakids

w9}:?2 u1U7 bK93 r<F* w5U2W5u! W~| W3 d?F?4 Misar b. Muhalhil

184. Georgius Pisides

& w"WM?7W! W( W! U0 v5u?:! U7W5 b5Wz u2U?4 d'U5 W?OOM7W?1 U7W2

185. Darartaais

W7W?6 W d?? ?F? ? ?? ? ?4 U5 w5u?! X' W?! U7b?5u7W U?J! W?"W!U! W?3 WM?7|u" W?? ? 4W3

WM~O4 wU u ! Quercius g7W'u5 uO'd|u2


187. Arthathir

U5W3 d?F???4 w5U2W?4U5W?0W?' WJKO?4U5 b"U?2 wM7W?.W3 Festchrift Sachau, p 202


W??O? I?0 s?! w9?}? :? 2 W3 p}??(W! U?6W6 W?2 W?"W5 W??N?(W??4 w5U??2W??'uM:??'

188. Dar-Artathir

W7b}" U7 C0 s! w9}:2 W"U5 W! @5d w2W7W>'u5

W! W?O? 'U?0 b?Oz w5U??4 W""U6 b5U??2W3u?G?4 w4W??' W3 W7WJ'W?. w2W?7 U?4u"

172. SIC (SICKAN).

W:?}!2 v?3 U!W' W6 Wz W?2 d"u W7WU5 W! U6W6 U!W?' W6 U"

W3 W?7W?? O? ?'U??0 W?5U?? 4 Wz W" w?5UJ(W?z WK6W w?5U?? 4 w$u?? }5 w'U?? 0 W?3 U?? O5

U4u" W! u! W5WJ!?2 WJ'W. U4 Wz U?O:}?9O5u" v"U2 gO5d}?z w5U2WO0d?/u$ WU5


p|
u??F?'W??4 W?2 U??2 Tabaktagin 5W??:? 2W!W" w9??}? :?2 W! U??4Uz s??MO3
136

d2 v W?1 b5U2WO#U w4W'


H.W.Bailey w?K7W?! 6 W?! - q3 u?? ? 2U?? ? 4 w?3U?"U?? ? 2 U5 w?5u?! W5?!
Genj-i Sasapi- UJOW'W( w$W u}( Zoroastrian Problems w9}:2W3
135

212. Cadusii

wW! V6c3 d?4 wU w1 W3 u"d? W3 d?}z W4W3 ?& w5U?2WO7U?O5

213. Amardi

d|u?? W! W??2 u"U6 Al-S.Kisaran W????O? 2 Wz wL?? O! W3 W??2Uz

214. Tapyri

W7W6 U2W2W' w2W' U" U2WOO5U7W2 w9}:2 W3 s' s" f7d2

215. Cyrtii

W2 (Baykar) UJ7W! g7Wz d2 UO$ wJ}9}:2 w'U! W!W+ }4 W3

216. Quintus Dellius

Strei-

217. Cnaeus Pompeius Theophanes of Mytilene

s!U>4 W"d2 U' W( w9}:2 U" W! UJ7W W2U5 fizge

W3 u??2U?4 W V6c?3 d?4 Al-Bnks fJM?93 U?4W?6 W W!

WM?O3 w:?? ?O? ?4 w?5U?? 0?? ?8? ?O?" W?? 4W3 ?? ?& w5U?? ?2e?? }?" W3 W. Fabricius u?? O?J7d?!U?? 0
WMO J}3 W! W"U& OKK7 w5U2d'u5 W3 p}(W! b5W 9'd:'

WO5 b}" W2WUz W4W3 UOO6 uF'W4 w5U2W5u!


191. Aparviz

219. Artaxata

192. Adhar - gushnas

220. Avos

193. Azar. khsh

221. Nivaros

194. Adhar - jushnas

222. Taurus

195. Al-shir

223. Baris

196. Balkhi tradition

224. Pata ton tis Baridos neon

197. Saturiq

225. Ecbatana

198. Le Strange

W5! r?}6 v?$W! W?:?}?9! v3 W?' W7W6 W?2 f?7U! W? W3W?'W?4 s4


u5UH}:' 6

d'u5 w!W. w:O W! W7W( v' Wz bOJ'MO4 W2U" w1 W3 U"


203. Abaqa

H. Stephanus, Thesaurus, Eng. ed., 1816 - 18, II, 172 - 5: L.C. Valckenaer, Dissertatio de vocabulo Bapis.

W5!
D.N. Wilber in Bull. AM. Inst. Pers. Art. V/2, P. 102

W5! U6W6
Pauly - Wissowa "sub verbo". J. Schrader's restorantion

205. "Sujas and S. yur luq (*Soqurluq).

U" W?7W6 u3 w?2u" d~(U? d|u?? 2 U?? O d?|u?? 2 U"W! w?3u?? G? ?4 u?? 1u?? '

W"U??4 g?}? 2 !W??' U??:? ?A? }6 Baris Wz W?!W3 ) *Maais d"u?? v? w"Uz w5W?? 4Wz W!
Josephus,

W3 Nicolaus Damascenus wI?(W1 w'JO?5 w5U?2W???1 w!U???O?% W! g7Wz

U:?5W4Wz W""W2 W2 v f7U! UO W! U!W' W2 Ant. Jud., I, IV

W"b! d|u2
207. Artavazd
208. Phraates

WM|u( Wz d! U7U5W 5 W2x}' U4 W3 wJ}J W&


227. Ava-Jiq

209. Gaius Julius Artavazd


211. Rome

138

137

U!U5 u|W! W! Wz 2U4 WU5 W:}9"W2 v! W2 Azaga WWz W W3 W!


U?? ? ?2 W3 u?? ? ?O? ? ? 4W?K"W?! W7?6 b?5W W?!W3 v? UW?? ? ?' U?? ? ?4W?6 s??MO?3

vM| p} W% w"W6 u2U! u7 Uz U:?}z Niphates


229. Nibaros

W7W! w?K7W??4 d?" wJ}" u?? 4W6 W3 U7 d?? }z Uz w7U?? O? 0d?? /u??$ w7U5U? wM"d?? b5Wz

U5W! p}9}:2 W3 W7 W"Uzd0 wLO! Wz

b! UAO5 U7d"U7W! w7U'Uz W3

! W W6 W! W"! U Parthica UJO#U

249. Andreas, in Pauly - Wissowa

5:7d! WJ7 w5U2u}( Schweighauser wU d'u5 Appian WOUz


Faraortou Fararta W3

eOK~MOz w1 U4

Teubner / U"uK W5!

W5! d6d1 W"W7d2 U5 ! w7U7 wJ} U?& W W6W! bO}" W2W9}:?2 :7b}z W2
wMO5 W7W! U?OMA?} U?$ W2W7 ! b?O?}" W2 ???Oz U7b?OKJM??Oz W/W?4 wJ'MO?4

231. Praaspa

UW! W"d& W/W4 Phraata U#Wzd0

232. Dellius

Avestan U#d?0 U?:??}?Uz W?2 d?Oz w"W6 U?:???O?' W3 p}?4 wM(WU6 U5 W?'W3

233. Vera (Ouera)

Wehrot u2U4 W5! d"u v d6W0 U:?}z X}! Phradatha

234. Groskurd

U"W! W??'Wz 6d0 W??'Wzd?0 v( W"Wzd?0 wL?O! W3 U? u2U?4

vM}*W' q3 U4W6 X2O0u8O" W?1 !d:' W7W3W'W4 W3

3U"U2 d6WA5dOz d 'Wz u5u$

W5!

d6d0 uO'u5 w!W. w:O W! U5 Wz wJ'MO4


U2WO7UO0d/u$ W4UM U' W3 rOM7u2W4 WW3 WJ! W!

Fabricius, 227; Gazaca - "die Unterstadt", Vera, "wie schon der Name andeutet", (er
soll von pers. var - saepes arx Kommen Kramer) die Burg bezeichnete"

Macquenem in Annales de Geographie, 1908, 128 - 144.

237. Vara

254. Yay - Shahar

238. Vararat

255. Guarding Place

239. Varismanas

W??1 U5 W! W?&U??2 W3 W?O? :7d! W??2 W7W6 WJ7 w?5?2 w~M7d?? wJ}M?|u?( W??2WU5 W3

240. Varsma-Pana

W?? 1 U?? 4W6 ,Monleith, W5?! u?? G5W?? 1 W?? ' W""W?? 2 d?? 'U?5 W U?? %

241. Varzana - pna

W?? 'WzW5W?0 W! d?5u" d?2W! W?/W??4 w"W6 wK7U??4 WJ7e5 W""W??2 U?%

242. Procopius, Bell. Pers., I, 13 - 14

W??O? } W! WK7U??4 WJ7e?5 b5U??$ W?W?3 W?2W?M|u??( WKO??'U??0 dM! u??O?4W?K"W!

243. Varesmanas

! u?? ?(U! W3 W?? 2U?? ?$ w5U?? A? ?2 U?? ?$ W?? /W?? 4 u?? }?5 W~| w?2W7 v' W"?"W?? 2

244. Pitiaksis

W:|d uO4WK"W! w5U2WO7b5W9W97U" W6

WL}z W7W4W$W" Wz W"U2 b5W4W! d'u5 w5U57 W! W2W:'

U7 W! W95W! p|U:' Stades

} d'u5 w5U57 W! W6 W7W:' Wz

U~?| U?? 4W?6 W3 ?? ?& u! U?? ?O5 ?? ?O5?? ?:5U?zv W W?3 W5u?/ ! U"?K

Gazaca, Zazaca U?? 2 W?? 2 W?? W3 W?? 2W?? W! W W?6 W! s?M?O3

140

139

267. Barda(Partav)

W! u! W?? ? }?" b??:? & v?! w7U??:? ?( wJ}?" W! W??2U~?| W??:? ?}M}?? AJ!

W! W?2 wM|u( w'U! 6U?A4u?& s7b3 ?$ w'u5 W4UMM7 W?'W5

w2W?7U~|W?! ! b7?? & w?:? ?' w5U?? 2U?? ?O W! u?? w?} WJ?OM|u?M| wJ?| w7W?? 4

gO?6b5! W3 v?5 W! w5U?? 2W?? O7W! W?! U??2 U?W! w2W7u?? }? ?(

UO0 W~| W7W6 W2U~| u! W' W3 w5Uz b5u W2 d! "Wz u2

W??'d?0 w5U?5 b5W?4 W! W?5U5W" d5 X'W???O? w&W?'d??0 W3 d??'u?& w3??

e7W" ?! U?O? 0?? W~| u??& U7 v4 w3?? w"W6 W?! u?}3 e?|W" Uz

W! d?'u& w3? E.W. West X?| z gO5U?$ WWz W:?}M}7W~5U?4 W2WKO?'U0 q7U?4

d??:"u??2 w?2W7U~| W3 W?7u! vA??2W??(U v!u?! b5W6W??' U??O w?"W6 u??2U!

W!W?3 bM'W? W~}?? $ d"U?7 U7d" W?z W?? 2 v5 Gkche W?? J?|u?? u?? ' U7

W?5u/ ?! W?7dJ?! u?? ? ? A? ? ? ?}? U~?| w?"W?6 u?? ? ?2U?! W?! d?"U7 b?5W?6W?? ? ? ' w"W?6

WO5 d'u& W! w2W7b5u} O6 Wz

v5 e|W" w:( W'W! W2 Uz W3 WW1 w5U2WO7W!

U!U6W4 U~| W! v?4 w3 u(U! W3 W?LOz W7W6 +U5 g7 U9| w3U?LO:?=Oz s4


} X}!W5 U~| W'd0 W3 d"U7 s7! u7W4 W! WWz e1W'

259. Ujan

W3 u?O?5?:5Uz W?2 b??1U?H" n Uz W! W?? W7 w(?}6 W?W?3 W7W~5 Wz

b7eOK~MOz W W3
The Eclipse, II, 64 W5!

WOO5 w"W7 w'W0 U"K W"W2 ! W"WzW0


261. Binab

U??4W6 Shwarz u??( d??'U?5 n7d??.W" w?0W??% v! W! WJ?7 e??O? (

d?}z w"W?6 w(W! W3 w:?A?W?! d?}z 3u?:? O?4 v wJ'MO??4 W! U!W?'

U?( W3 X}! Bir dO?! W7W6 W5 W3 W7 W5U4u? W~}$ U7W?2U5 W!

u?(U! W3 X?( d"u? U?2W?O5d??}z w:7W5 d|u?W! W??:??7u?} W5W?5d?2 Wz u!

WM7 u?2U! w&W?'d?0 u W""W?2 W?2 W Sir d?O?' UO?$ wL??O! U7WJ7 Wz

d??}?z w"W6 W3 a? W! U7d?? :? 2U! W! W?7 w&U! Wz w?&U! ! u W?? :? 'W?? ? O w?3??

d"W' W5!

w&U! W" W5U5u?! Wz wWW! w6U?A"W s7b3U?L. w?5U(U?4d?2 U5 s}5

W! s7d~! X'W?z } X'W??} W?2 WJA?}?4 W?:|W?2 W7W WJ W?2 Wz U7


} W"d2 U" w'U0 X' O w"U9O. wJ'MO4 W} U"
d'u5 w!W. w:O W! U5 Wz b7eOK~MOz w1 W3

w3?? ? u?? ?(U?! W3 X( v? v5 U?? ?:? ? 'u?? ?2 W3 w?&U?? 9? W?? ? 6 w?5U7 wM?7u?? ?( W!
w5U?:' w5U5W U W?4W3 W7U5 Wz U?:'u?2 ! u d}z w?"W6 ! uW5 W:?'W?O
W3 W?5 U7 d?? ?}z Uz W?3 v g?7 W?? ?7 w?5d?? O? W?? :? ? ' W?? ?4UM6U?? ?(

274. Bar-Jast

d?/ U?O?0d?G?$ w6U?A?:3 s?7b3U?L?. W5! W7U" W5?O~(?( W?~5 Wz ! W6

275. Wer/Ber

} w'U0 w5U4 W! dN" U:' W:&UM(U5 UN6u2 U7 d7

W2W?7 W( d?'u5 w!W. u?}( W! b?O?'Wz w1 W3 W7W( ZM} Wz u?4W6 U"


} d5W5 ! w U& dU' W"

263. Var-i Cecasta (Avestan Caecasta)

d?? 'u??>7W?? 2 w4W?? ' v W??2 W?7W6 Herzfeld bK?O? 0d?? O6 w5U?? 2W???? ?1 W3 +U??4u?? s4
W5! u! Wirkliche Geographic

} d'u5 w!W. w:O W! W6 W7W( Wz


280. Biral-cest

Arch. Mitt., 2/2. P. 72.

u??&W! W?' W~?| U7 b5W! U" W! X'u??& u??}?( W! U?5 Wz W5d?2 U??'

265. Franrasian

bKO0d}6 W5! X'u& W4W3 WOO5 u|


142

266. Kahnjast
141

Herzfeld, Arch, Mitt., 2/2, 80-83.


282. Cece
283. Shiz (*Shez)
284. The ghadir of *cest
285. Sbur - khast
286. Kanza
287. Jaznag
288. D.N. Wilber

W5!
Wstenfeld, Jcut's Reisen, in ZDMG, XVIII, 1864, P. 441.

w3 Uz u?(U! W""W2 W?2 u"W2 Basw u'W! W! U v W?O7d9?}3 W! u1U7


v$W! b"W6 u(U! W! p}3W w2e5W v! W/W4 ! bO5u U~| W3 W! w4
v9:A}6
w1 W?3 e|W W?z wM|u?? ?( W?? 2 d"u?~! W?? :? ???7u?? } w?(W! sA?? ?O6b5u?! W3
} U5 WM|u( W3 b5W4 W! s4 d2W5 U7 W2U"
291. E.H. Minns
292. F.B.A.

144

143

wJ W& w'U! W3 | d:?A} Uz p?}3W U2u?2 6 wM"UNJ}? W'd


W5?! d?? ?2 d| d?? ? }3 u?? ? }5 w?7U?? ?O? ? ?$ W! U?? ? 4Uz U?? ? (
W3 U?2u?2 6 w5W?9| 55 W?L?}z e?OK~?MOz w1 W d"u?&
W3 X' d| w5u:?AO5 W3 b5W6 W2 U?$u wJ}:?( p}3W $W!u$ W
u2 W! s!u! d" wJ}4W'
W??2 d5 d?? :? 4W??2 W??O? ?:? ' Wz b??O?7W??0d??O? % ??? ?? b5W6 W?5U! W3
W?? ?2 W7W6 u?? ?2 w2U?? ?& w"W?6 u?? (U?! u?? (U?! u?? }3 W?3 s7W?! w2W7W?U5
W?O5d}?z UO5d?2W??1 W?7W6 U7UO?$ wJ}?2WWM! s}?$W?:A?O5 b?}" wJ}5UJ W?&
W6 W5u:A?O5 Wz d2 WM7WJ! d:5U?'U6 U4W2W'U! Wz ! W?OO5 u2 W"
s7W! U5 W! U7u4W6
u?2U! w5U2U?O W2 W?O?O2W?' wJ|6 U5 5}?! v! W?O79?}3 W!
wM|u?( W"d??2 u?2U! W3 W3U7 d??O?' w4 p7e5 W3 w?5U?(U?4d?2 b??/W! u?}5
?N3 w5U?4W6 W5U4W6 w?5U2W?O7W! 6 W! W7u?2U5 WU5 Wz ?&
W! X&W?" w5U?? 4W?6 U6W6 d?? W?? ?2W! d?? O? ?$ U?z W!
U2 b7W | W7WU5 Wz w"W6
W??1 w5 W! b?(WJ7 ! WU5 W3 W?OO?2W' W?L1U" W3 U?O$
d?? ?O? ? ' w4 u?? ?(U?! w2u?? ?! w?J}?? ?I3 w?5U?? 2W? W3 v?2W7 W3 ? U d?? ?2
U?? ( w?5U?? 2W5d?| W! U?? ?O5U! U?! w5U?? 2U?W?? ' W?3 W3b?5W?? 2
W5d W7 UO'U4U WW3 WM|u( Wz WM7 U5W2
W'u?& U! W?{W?% 'u4 u?2U! W""W?2 W?2 gO5W?$U! W3
b7u?2U! w5U:?'u3 U6 W3 6 U4W6 d?2 W??1 p7e5 wJ}5U?4 u}?( W!
W?3 d"u?? ? ? U?? ? ?O? ? ? } W?5Wz U?z W?! W5W?3 d" d?MO?!
W?2 u"d? U?O5d?0W! p}3W? w2W7WU5 W7wK1 b7?& WMO?1W?:?' u?}?(
U6W?6 Uz u?? (U?! W! u?? 0 W?5U! wM?|u?? ( W?K<7 u?? ?}5 W"?"W?? 2
WLO' WU5 u4W6 W! U$Wz u4 u}5 b5W9 W4
O6 W! W?? U6 w?J}5u?? :? ?A? ?O?5 U?? :? ??? ?}z w5u! W?! u?? }? ?( Wz
146

W?4W?' ! W?:|W? u?2 w4u?N?0W?4 w5UM}?6U?2W! W3 w4u??}? Uz


wU / W! w5U6W?H??Oz e4W?% W?1 d?|u W! U2W?52
d! U5 U?:'W!W" u?2 W! U?O5U2W?O?O4WK7 U?2W?OO5d?}z 53W!
d}. wJ W& W" U:'u' u2 u UOAO!W. W!
u~5U7 v"U2 wMO7 w4W6 W' w5d?}z W. WJ7 WJ7 w5W'u5
w5U2WM?OA5 W5u/ ! d?}z Uz W3 w5d}z wJ|W?2 u4W6 U7U?O5 u2
u! U0 w5U:'uz
W b7?& W??2?}?4 W3 U?>? 0W?( u?2 w3W? U5 w'u?5 ?}?4
p| W5d?2 U4 Wz ? uN3W?2 u3 !U?4d2 sI3 u u?2 v'u5
!U4d?2 UO5W" W! W"U2 U?2WOO5d?}z WMOA5UO w5U?2WOO?2W' WL?1U" W4W3
W! ?? u3 bJ}?"U?2 W?3 s}??$u~! u??2 d|W??' d| W3 g7u??N3W??2 W7W6
7' UO$ W3 W5U'U5 d4 w2WWM! U4 6
}4 W3 Wz W! W"U5 U?:A}6 w5d}z w'U5 d4 W4W3 W?L}z UO5
w2W??O?7U??O? $ 55e7 d?? }z Uz u??(U?! u??2U! Uz w(W?! w5??2
w5W7 W3 b?"U?2 wM7W??. W3 U??& ! W?2WU?5 W5U?'U5W?? WMO??A?} W3 U??4
w5u?? :? ?A? ?O?5 W?? W3 wJ?7e5 w2W?7b5u7W u?3 55 U! W?? O? ?O?5W5U?? 4
X}! w:7d! W2 W7w2W3 W! U2u2 wO?'Wz wL1U" W3 W7W6 b'U0 w5U:'uz
W"W?5u! x! b5U?? :? ?'u3 u?? 2U! w?5u?? :? A? ?O5 u?? }?5 W3 W56 W?z w7u?? 2 W3
UO$ p}3W
v X' W7U"W' W3 d"u v U7u2 W?2 W W42 Wz w'U! W3 WL}z
d|W3 w2W?7U?4 W7W?6 U7! W5u??:?A? O5 Wz U??4d"U7 WM7?|u" W?2 s7W??2
W! W?' u2 W? W3 U?OJ7e5 b5u7W wM7W?. W3 7}!U7 b5U2u?2W?9| wL2u?%
XO}5 UO$ u2 W3 s!u! U2W2 w W( UO$ wMO
145

w? U?? ? ' W?3 p5W?6 ?? ? :? ? ? 2 d?? ? ?2 W?? ? 'U? W! b?5u7W?


u! U??4UJ'uz ??& W?2W??:? ' w6 W??2 d?2 x! w5?? w1 W7U??4
WJ7 W'u5 W3 W5W:?2U0 Wz bO}" d2 U7 v3 wA?O2W7U"W'
W7 W:?& u!d2 2
d??}3 W?"! d??:5U?? 'U6 p}3W?? s?4 w5U??(W??' w2W?z W5 Wz w4U?? 2Uz W3
WM7|u" W! W4W>! U" w U& b5W UO5W" W6 W!
U5 -
UO2WWM! -
W"W7U?JO??% q1W5 W?z W5u/ ! - w5?? w?2W??' W! d??'u5 w"U?? O!Wz -
U4UJ'z 5' XJ7 wM}! z w5U2?2d W3 W7W5u& p W&
W2
W?? 2 W7?? }?~MO?? ( e?? O?K~M?Oz W?? 4W?? $W" w?? 'W?z w1 J?(U -
W7W6 wJ|d~5W7 b5u2 u}5 W3 W2 WLM}6 w'U42 wW! WL%Wz
u / w4uN0W4 $W!$ w3Wu}(
u"W?2 }?4 5U( W3 U?:??}z g} U?' W! W3 U2W5?
WMO|W~! v?! WJ7 w U?' W6 ? U5 U?<?4W2W7 w?M"d~ W6 s|u?( !
w(u?" "Wz wO?? ?4W?? 1 wJ?|U5 w5d?? 2 b?5W?? 4 ! v?"U?? 2 Wz W?! W3
U??2UW??' w7??}?4 w5b?5U~5W??? W6 W??'W5u g} W?7d?:? (U! 5! w?73Uz
& W2W( w'U! W' WMO!
W7W?2W?( w7?4Wz W?$u?% w5W?:?'W! g}?2 !W?' @5d? w U?& - z
WU5 d?O" b5W W3 p}5?O'b?O0 W"d?O?(W. WJ W?& Wz u U?7
W3 ?? ? 2 // w5U?"W?? ? 0 W! u?? ? s}? U7?? ? & W! 4?| p}? U6 ? b5d?? ? 2
b?A?O'U?0 W3 U?I u?& d" W?2 X}! W7U7 v5u" bO?5 u?}(
u? W! U4U d?"U7 d"U2W?0U?%u4 p}?3W W?2 b7u?2 W3 W5U5W" W7 W6
W7W6 W6 g7 wLO! W5u/ ! W! X|W2
148

d?? O! ?6 W! W5d?? d?? :?M7W! p?}3W?? w2W?7WU5 W?z W?? O? ?O5W3 p?}5U?? 4u??
w2WK}& W5 WOO U2 XA2 U:?}z W4W2 W! UO:(d'
v! w"W7?? W3 v5u"U5 W?2 UO?! W|W" p7e5 U?4W6 w5U2W?O7W! W3
w$U?4Uz ! w5U?2W?2u?! W?O7U?:?&W" W3 s"d? p? W2 ?! UMO?A5 b5u? uM'
w2W?? O7U?J5u?? 4Wz v?M}?? 4W5 u?? ' W?? ' w:?? A? ? w5UM?}6 W6W?! w5W?? &U!
WJ! UU7 U!U! p7e5 W3 b5u? U>|u?2 w'U! +u" W2WJ W?&
v ?& W?2b5u? wM|u( b?5Wz W6 W! u?9"W2W5 W?D7W& W! U? eO?W6 W?2
u!d5 W?z w"W??O? }? ' W3 W?5U5U??A? O5 Wz u?? 4W6 U" v$W! X?' U??A? O5
r:??}?9? O5u" W6 wK6W?z b?4??& u??A?} d??'u5 W3 u??O6 s4 XA?7W~}"
?? WU?5 W3 b7?? & u?? }? ?( 57 W?3 W?? 2WMO7U?z W?? 2 WJ! W?z b5W?? 'W
u! p7 W3 U4W6
6 W! g7W?z W?O?O5 d?:? 4W?2 W3 b?A? O"U?O!Wz w5U?? W3 U?2W5? w?"WJ:?'
W5U5W?" w7d?F? O? ( wM7! ?! W7W??'W?2 W??2 W??O7W?2W??' w2W7 w5UM?}6 p}
b5Wz w5UO3 w5U&u7 W3 WOO?2W' Wz b} U7d! gO5 w5UJ}'
dO v3 wJ W2 WO=O'W4 b5WU ! b(WO7 W3 d2 w u
U"W?? ' W3 W?6 W6 wK6W?z wMO7U?z w5U?? 2 e??4 W?5d??2 ?! p}KO?K2
wJ}5U' ! W"d2 W3 dO! W4& w5U2WO"W6 WMO3J}3
WJ W?? & Wz u!W6 W?? 2WMO?7Uz w5d~5W?7 W??W3 rO?? :? ?7W?? (??& W3 ? w2W??O7b?5u7W
d2 v U7 w2WOO5U!dNO4 W5UL:4
W~?"U7 W??2 W?? 2 U?? 2W5?? b5W??9? W??4 W?! U w U?? ' W3
W"U?( W5U?H? U6W! U! Wz X?& U?O u?}5 W3 W?% wK6Wz
u& WM| b7b5U5 w'd w U! W U! W!
54W?? ?' W5u!?? 2 W?3 U?? 2W5?? W?! U!W?? ' r?O7U"W?? ?' w2W7d?? 'u?5 s4
w U?? ' W3 bM?|u??& w U?? ' w7U??O? ?'Uz w5W?? 4u??$Wz d? U??'
U?:???}z U" W?2 | w?J|U" d?2 3?& w:?'W! w5U?2W3U7d?"U?4 W3 W7W?:?&u
W3W?? 'W??4 b?5W6 u?? 2U?? 4 W?? 2 W?? O? ?:? ?' Wz ?6 W! g7Wz d?? 2W?5 U
147

w"W?7u"u?? u?? :? ?? ?O! U?? 4 7 u7?K2 W3 d?? :? A? ?} W5 wJ?}? :? ?( d|


W" 5?5 ?? &W!W?? ?' W?? 2 U5 W3 U?? ?OJ}?J W?? & U?? ?9? ?! 6 W?" w'U?? 9? !
X'U?2 WO?O5 U7& U?!U2 w5b5u?? W6 ! U?OJ}0U?4 O6 d|
s|dMO! b5U?:?'u?2 u?4W6 W3 W3 d?}3 W?J W?& Wz s|d?2 d7W?' X' d| wJ|
w?? 'x?? 2 s}? U?? O? ?} U?? 2W"d?? O? ?(W?? . 55 W?7d?? O" 6 O?6 W! W?? '
! W??97U"W?! W7WM' wJ? W??& ! VO??'U5u??4 wJ|U5 W??2 w?7 U5U5 Wz ??
u! W5UU?5 Wz w?'Wz w5u??:?A?O5 W?5Wz U7Uz dM}6 U??2W! 5W?'d" w5U??'W?2
W3 5:7d! w7 W?5Wz u"d? W?'W! U?O?:?' U?2W?O?O?A?% WMO?A5 U?O 6
WJ? W??& u?? 4W6 W?! s7 WM' w?"W??4u?J% wL?? 2u?? % d| W3W?? 2W?? 2 6 b?5W6
s5 U2W W2U5 v$W:AO5
Wz b?M'W b7?? & w U?? ' w5U??2W?7d??O?! W3 ????MO3 dM?}6 d??}? ?'
U7 U5 u:?A}6 v$W! U7 @5W" W5 uN W?2 W2 U2
U?O5U2W"d?O(W?. W3 Wz ! d"u? u2 w?5| W! d:?A} W?2 u?:'W! W5U7?& W!
W5U??'UM W?4??2 w2W7W3u??1W?4 w5b5U7W?? ! wO??4W?1 wJ|U5 w?5UM}6 U?2W?! W5W?2 U??O?$
W?' w5U??2W5? W! X}??$u? W6 w(W??2W5W?? } U?$u?? wJ}??:?(
W5d| WJ? W?& Wz W5U??4u? W?~}?$ p}3W?? d?'U?5 w5W?( wJ?|6 W! W6
W3 U7& W?:' w7b5u7W U7u4W6 W?' W3 U7 u/ U5 W2 U?:'u2
X}!W6 b5 6 W
w4W??' ! W??:|W~! ?? wL?? O! W3 W5U5 Wz ??}? 4 W7W6 !
7}!u! w:( d!W U2W:'d| W W2 ?Oz w"U%u:0

! w7}4 w5d2 U4Uz


W?2 5M}~5W??? W6 W5UW?' Wz u?4W6 w7?}?4 wJ}?9?O"W?" W! W?:??7u?} U?:???}z
W?? ' W3 W?? 2 p}?? 4U?? 2Uz WM7W?~! Wz s?|u??( W?! d??2 ?6 U??O?5?? w?'U!
X}!W4 W5U1 Wz w'U'Wz
bO?}" W2 W7W6 !d:?' wA}?2 !W' w2W7d?'u5 bJO'?2 w4W' W3
150

W! W??2 W?:|??}? W??/W??4 WU5 w5d| W3 W??4W?' w?J}5U?:? ' U??4UJ'uz


b7W??% W??2WM7W s7W? d?2 U??O5U5 ?|b?:? ' U??O5U??2u??2 W?2W??'
W"W W?! U7d??2u?? 4 u??2 W??2 ?? d?? }3 v U??4 d?? 2 w"W7W??9?| ??
b7& W~}$ W3 W2W5u ! W! u! b7W% W" W'W2 Wz w7W U4WM! U5 s}
g7?? w"W7W?4??2 wJ}?:? 0d?d??O? ! W??:|W? U?4u?~}! W5U?:? ' Wz W?O?O5
W7W6 w2WK}&U5 w"WM! W2 vA&W! p}'W2 U7 d| U" W W!
v d2 wU 5'' W2 w7& wJ}:?J}"
UL'u4 W5 u$W5
W5 w=}'W4W5
w"W97U" w5d?O w:?'WdUz W! U4Uz U?4u v! W! ? w7 W( Wz
X??J}" WJ?7 wJ}?M|u?? ( W3 U?? 2 d!W?? W3 ?? W?? (
b?/W! U?(U w3W?.b?L?=?4 w?5U?2U!W?' W? W3 ? U5 W?4W?$W"
6 W! X}! W7U4Uz v5u" d?2 UO7WJ'W. w"UO3W4W?. U<M' W3 u"U6
U?I:?( U" W3 WO7u?}( v3 W?' W!WL?}z W7W5u/ W3 U6
WMO! W2W(
// // wL?O! W3W?'W?4 W3 u}?A}?3 W' W?2 U$u? p}3W? wJ}:?( -
W:|dJ! u| W! UO$ w:O w5u! 6 W!
w"W7?6 U5 U6W6 ?? W?? w:??( w5U?J W??& U" W?! d!W??
Uz w/U51 W6 W3 W5u U2u U2U U2U!U
u??& U7 s! b?? O7U"??2 W3 W! X?}! u! U7?? W??$u??% W?7W??( Wz v!
u W! 6! W7W6 U7Wz wK7W4
W! X}!u! W???}" ? w/U?5?1 W! v! u? w"W7?6 U5 W?2 Wz
bAO?1W% w6Wz wMO7Uz W3 X}*W' d|u W7W?2WOO2u" W?$u% 6
b52 // wM:???& W3 w?2u" w5U?4 W7U6 w"W?O?} U?7U! U?2W5? W?2
U2W0U%u4 p}3W
W5U?'UM W?4?2 W?3u?1W?4 w5b5U7W? ! ? W?( x!W?! wM"U6 U?2W! -
149

d"u? v U?2d??O?(-u5 U??:??5W??4Wz w"W?O?6U?(U u??(U! w(W! -


wM|u??( b5W6 s|u?( U??4W6 U?4e!u6 W5?! u5 U?2d?O? ( U"W!
a(Uz b?! W" Wz wL??2U?? % wL??2u??% d| W3 d?? }3W6 ??O!U?z WU5
W?O7??9?}3 W! W7d?2x! ??& w5d?4 W?2 bJ}??9?}?:?2 W3 u??2U?4 u!
d?} W6 WM7W5 u(Uz w?5U2W?O7U:?( W" vM}!W7Wz W?W3 U2d?O(-u5
v5 W7W!
b??OMO7 w4u? W?' W" w?5U?2W??O5W??4Wz UW??' W3 vM}!W?7Wz U5
W?2 w2W7U??4 W! W?2U?( X}?! Wz b5U?A?O5 U??2U5 X?7u?} u?5 W?( u"U6
X}!d2 X' }4 Wz g}
d?2 u?4W6 W3 d"U7 W5? U?:???}z w2U?& W?:' W"?"W2 W?2 U?2d?O?(5
u"U6 b?'uO?4WK"W! W2dJ:?' d'u5 W?3 W2 W?:|d~! W7 WM|u( Wz W?W3
W5U2WO7b}4 w5 p7e5 W""W2 dO( d"u
v2W7 X}!W6 W5?2 wO5? W! U7b5u7W WJ?7 U5 W2 W?2
u?2 b??OMO7 w U?' W?3 d! W7d?}?( W??2 - W6 d?'u?& w?5u?2 W3
W??2 d?5 u??}? ( U?? 4W6 W??'W?3 U5 Wz u! U??( u?? u??2 U5
w4d6W! U?( U?2W?' s|d5 U?5 U?O?L?2u?%d| w2U?& U5 d|u? W! U?L?2U?%
u??5u?. U?4W6 b??:6 u w4d6W! U?A5U?4d?2 W?N? }?' u?4u6 W?N?}?'
u" W?? W?3 WJ! W! d?MO! X& ?? W5U5 U5 W3 w?4W??1
W:|dMO! ! bO6U( W6W6 W' U:?$u W3 UO5W" W2 X&
W /U/ W" // W W! X& WO5u W3 W?2W7 wK|U
WOO5 X?} W! /U/ // /o/ // w5d}z w~5 ! w5U57 W95W! wW
eOK~MOz w1 W J(U W5!
d W??4W?3 W??4W W @5W?" b5W6 U??:? A? }?6 W5U??O|u5 W?? :? 2U??0 Wz W5W??? ?} W!
W7W6 U2W!U U" Gran 2 Guranii u}5 w5b7b5u7W 7'W9 W6
s7d?? ?:? ?O?1W?? 1 W?? ?:? ?}?! d?? :?5 p}3W?? ? W?? 4 W?6 b?? 4?? ??? ?O?z w4W?? ?' W3
W3 w2W7W:?O3 tO!u& s! W65 W?' w7U"2 W. w'u5UO0d/u$
152

W! v?M|W??4 U?? 2W?? O? O5W?? 4Wz w5u?! U?? 4WM! W?? ' W3 W??O?7??8? ?O" W?? 'u5
wJ?}J? W?? ?& v? U?? ?2 w'd?? ? }" W?zWW?? ? ' W! U?? ?4U?z gO?"WJ? W6
w5?? ? p?7e5 U?? ?:? ? ??5W?? ?4Wz XA? WU?5 w}?? ?$W?? ?:? ? A? ? O?5 !W?? ?'
d??:?Oz s! @?5d? wJ|?6 s5u"U5 W5!W??' Wz Wz W! W3 U??$ s5U??2W?O7b??}?4
s7 d:2W7 wJ7e5 w"WO}' W3 U2WO7b}4 w5 W W!
2d?}' ! ?2 W3 w~5d w2W7W?5d2 X' d}K3u?4 d:?A}
w2d?O' uJ5u W"U?2 ! U4U" w?2W7'Uz W7W5d?2 X' Wz W:?'W!
UO'Wz w" u! w7U2W' d'U5 wJ}J W& dO( dO'
W??W3 d"U?7 W?O? O? 2d??O? ' WJ? W??& Wz W fO"u?zW??4 w"W??O? }? ' W""W??2
d'U5 bM|u( W3 U5dO( w5U2WOO532 u"U6 U7U5 w'Uz
uuz U! W' W3 W?O5U2d?O6 W""W2 W?2 w5 w2d?O' w2U?& - z
u??2U!W3 f&W??' U??( U?:? ?? }z U5 W! d??}?L? A?:|d??2 W?$W"
b5u7W W d}z w"W6
W?? ?2 d?? 2 WJ?7 w2W7w?5 w2d?? ?O? ?' w?'U! u?? O? ? 4WK?"W! -
f|W7W? u??}? ?2d??O? ?$ w7| W! w?"W7u"u?? W?7w5 w#W?? 2W??' w"u?? $U6
Wz d??A? ?}? 2 Uz u??2 d?? O? 2 w4 u?? }5 W3 Uz p?O? :5
vM}??'W??2W??' W??2 W??O? O? :? ' W?z 6 W! X}!W?5 b7??& w}??$ W3 U7 W?MO??'u5
??4Wz W??$W?? WU5 W"?"W??2 w5W?? 4Wz w!W?? . s}??(W?? 2W??(
W5U5W?" b?O? :? ' W3 ??}~! ! U bM|u??( U??4W6 W3 v! vM}??2d?O? '
W?? $W?? u?? 2U! W3 U?? O? ' w?5U??2W?? :7W?? & W3 }?? :? ?' d??O? ?( U??:? ??? ?}z
X|d2 UAO5 X' W5W3Wz u(U! WO:}&W2 w"W6
v3 / / U4 vM?}2dO?' WW3 WJ7 w?2W7vM}2d?O' uO?4WK"W! -
W3 d'd?O+ ! d?O?( w5W4W?z WU5 W! U?4Uz W2 u?}?(
Wz w& d"u v UUUz U:?}z U2 U7u&Uz U! W'
2 U! ! uO?4WK"W! U4Uz W W3 w5Uz W7W2W?:&W:} W! W~5d? W2U&
W:|d W7 Uz
151

d7W?' w:( U5 W3 W?2 W2 b?A7 W W?OI?0 s! w9}?:2 W3 U5 U?4W6


W3 U:?}z W2 U2 U6W0 WOO%WK4W4 u& w3 w'U! W4W6 W4W'
U7 w}3 U6W6 U4 U:?}z Wz U7 W$W?. w1d}. U!Uz U: u' u2U!
U7b?}4 wJ}M|u?( u4W6 ! W! ?& u|W3 U!U$ u?2 v U2
W3 b?5U5 w5d?? ?}z W3 W?? ?2 vM?O|W?? W?7U?? 4Uz W?z U?? 9? ?' b?K9?3 lO?? L? ? $ w3
u!W6 U!U$ u2 w5U(U6 U~ W42 d WU5 d" w2W7WKO'U0
U!U??2 U?! U??2 b5u7W W?3 wM( W! W?7W??( Wz v<7~|
U" Uz w2W?7u?}?( W! W" W"d??2 ?2 U" U? W! u?OM?O! b?O?'U?0
v! U!U?? W?MO?? 1W?? :? ?' W?? 4W?? ?$W" bJ}?"U?? 2 W3 b?? }? u?? (
X}! u' W2 U7u'U
s7b! b5u7W W?2WOO"W7U?'W2 U5W! WM7WJ! w7W?( U" U5 Wz W5U0
s|W??1 W??& U7 u?(U?! u?}3 W??W3 w?5U?2W??O7b5u7W? W?2 55e?! Wz v!
U$u p}3W
U9' U7b}4 w5U2u2 6 W4W3 u?F'W4 W:?O3 W3 U6W6 W2U5
V6c3 d4 W2
U$U(
u3 W!W3
U$W4
U2W5W4
U?7U!
w W w3W$ w U&
w1U!U$
w5U$
U2W:'W4
d'u5 d"W" p|b5W6 b7uF'W4 tO95W" W3 W7W:?O3 Wz
U$U!
154

W:|W? p}5U4u O6 v! W?2 W:' W! UO?4U"e}4 w5U?2WU5 W" W'


W?? ?2 d7W?? ? 0U?? ?( w?5U?? ?:? ? ?'uz u?? ?2 W?U5 U?? ? O5U?? ?'U?? ? ' w4W?? ? ' !
u?2 W??1U!U??$ W??W3 u3W??% W5U??' w"U6 W7U??:? ?? }z u3W?%
U?:??}z U?( p7e5 W""W?2 u3W?% w52 U?( W6 \\ W"U? WJ}
X| W@5W" W3 W2 b5u3Wz U4W6 u3W% U! U6 w3uW'
X}! W3U7 W! WJ}" 51W5U& p7e5 W3 U<MOz U2 d|Uz U2W5 WU5
WL}z w'U! w}$ u2 W3 WJ7 w?J}M|u( W3 tO!u& wM9Oz
q9?' U!u??1 d7W?0 u?"U6 p} u??'W" d?:? 2u??! wI3 ZM?} W3 v
W~| W??'W3 d??'U?5 wJ}M|u??( U7d?" Wz 51W5U??& d??}3W6 W??4U"
W3 p}3W? 2 WK}!Wz u W7W W?6 U4u~}! d?}3W6 U?(U?4d2 b?/W! w2W?'
W2 W' W""W2 u3W%
W?2 d??'u5 p5 U5 Wz W?4u??1 w2W7d??'u5 W3
WM7WJ?! w/U?' W5 u??& U7 WMOMM|u??>! p5W" W! v!
w"W6 W! W""W2 W5 W?:|d~! W7 W5 U:?}z U5 W? W3 v5u:! W2
vM| p} U6 w2W' wJ}(W! 6W UO
w"W?6 u?? ?}3 U?? ?O5W" W?7W6 u?? ?'W" W?7W3U7 w?5?? ?2 U5 W?? ?4U"
WJ7 w5U?2W5U?:?'uz W?:|W?2 W?4U" WK<7 u?}5 WU5 u W?:|d~! W?2W?4
W" q93 wLO! W! d'u5 q9' W?2W:?J}" W3 WN}' U5
W?2 WMOM|u?>?O! q9?' u?}?( W3 55u" U?OM s?4 W7W6 wA7 U?& v!
b5u?3Wz w?5U?? ?2UW?? ?' W3 p?}? ? 2W7 w W?3 W?? ?/ x?? ?}? ? WU5 W?! U?? ?4Uz
p7e?5 W3 u3W?? % w"W6 W?? ' w(W! W7W?6 U!u??1 d?7W??0 U??2
g7U6 W??(W?! Wz u3W??% w5U??:? 'uz WMO?! w}3 W??Wz X}?! U6 w3uW??'
d2 u}3 w'U! d" W2 W! W:|d
wL?? O! W?2 W?1U!U??$ u?2 W" W??2WU5 w5u?:?A? O5 w"W?97U" w?MO W3
W" U??O?7 Wz v! W7 r}? d"U7 s4 W?7W6 w( U??2U!U?? U??2U!U??2
55e! U2W5 w5dOU! W! W1U!U$
153

s7 WO"WO}' W3 U:?}z W2 w W 6 ! W:|W w3W$


W!W3 ? U5 d:5?2 wL?O! W4 W3 W?L?}z W2W?'U! U"W' w5U1d? WO?} W!
X}! d"U*W' uF'W4 W2d'u5 w7U2U5
w5d}z dO$ W9}' d| W3 W5d}z w?5U?M| w4W' W6 W' w:'U5
U:?'u2 U?<7U!Uz W3 w5d}z w2u?! w5UL?2U% W7u! w3Uz w4WK7
w2W' W'W% u2 W75W'W% / w5U' W3 b W6 U7W' b:6
!W' W3 b5W?4 d WU5 W3 w~5d? w2W7w"W7U(U UJ?7W! w5u2
- W! W" W??2d?O?~}?$ u??2 w5W7U??&| w"W??4uJ% d?:? A?}? 2
d! U7U5 w(U! W! p}3W U'u5}4 W2 -
W3 w$U! d?? w5d| w?:?A d??2 w"W7W??9| ??& W??26 d!U5
X'u& u!U' U:'u3 u2U! W3 Wz w"W' d| WU5 U5 W0U?MOz
U$ p}3W? W! W"d U( U"W6 W U:?'u& p7e5 W3 W5U5W"
d2 W! w"W' d| U1W$ U1u$ w'U! b5U2UW' W3
u??2 w?J|6 w5W?? 4 W??' W7U?M}6 dJ?(W3 W! w U?? ' W3
U2 w5u! W:?'Wz W! d v3 b=?'u2 W1 uF?'W4 u2 wM7W?'u%
W3 v?2W7 w:?? ' W! W! W?? 2dJ?( W3 w7U5 ?6 u! b5U?? :? ?' W3 U?? A? }? ?2dJ?(W3
WN?(W4 ?! U5 W2U5W?$ s7W'u?% u2 U?1u$ U5 W! dJ(W3 w5U?4b5Wz
W7 W3 w"W7U?F?O?( w?K7W?4 b5W6 b5U?A?O5 Wz ?}M?O! W3 U" W?0u?2 w3W?.
W7W?6 W! w4WK?7 W3b3 f?L? ?( ! u W?6 U??1u?? $ W?7W!
X}!d2 W26 W3 U95U" wJ}L1U" w'U! UO5W" U5 W!
wL2U?% d2 ?& w2W74Uz W7u2U?2 W3b3. w? U' W3
W" W?J7 Wz d"U?7 W3 W??' W?? :? ??? & w?A7U?? 1u??$ X'u?? &u!U?? '
g7Wz W?2 w5u!U?! d?H3b?9?. U5 W! p|u6 W?' wL??2u?% d| W7d?& U?1u?$
X'u?& u!U' d"U7 w5bJ} Uz ?6 u! U2 Wz u! W7u?2U2 w4e?&
v! W2 W?'d dO$ W3 b5Wz U?!Uz u& U:??}z wM|u( W"
u! U:'u3 p7e5 wJ}M|u( W3 w5u!U! w5U1u$ 5}M!
156

U<6u(

U$U(
U?5
UJ7W! UJ7u!
u3
U1u$
w5U$
w?7U!
w3W$
U2W:(W4
W1U!U$
U/u$
UJO2
u$W4
b:6 w5U!W6
U?? 1u??$ W?? 2W7 W??:? ??? O?3 w1U!U?? $ U5 W6 W! U?7 w5W!
U??O5W" W??2 ?6 W7 W! U??4Uz W6 W??2 u"U?6 w5U??$ W6 W??:? ?? O3
w7| W?5u! u??2 X}!W6 U??1W??$ W?? W3 U??1u?$ W??2 W??O7U??O? $
W:?O3 w7U"2 W3 U2W:(W4 U2W:'W4 W7// wM|e! wO" W$u% U2WK|U
wJ}??%W?( U?O5W?" t?O?95W?" W?1U!U?$ W?7W6 u"U6 W?2W?7 w2W?'
W7W6 X( U?4W6 d2 U?4" W6 W:???O3 W" d"U" w1 W2 X}! W?2
Wz W'U! w5U7U?( X}! X' g7 U/W$ U?/u$ ! U1u?$ W4 W3
W! U?? 4U?z W W! W7w?5U?? $ w"u?? $ Uz W7W?? L? ?}?z w'U! W?~}?? $ W?? 2 U5
w7U"W?' wL?O! W7 ? wJ7e5 b5u?} W3 U?:??}z W5U5W" W?2 U2 U?$
W??2 d??O? U??$ d5W??$ W" U??O5U7 W?U5 U5 W3 U??O5U??2U5
U6W?6 5u?? ?$ W?? ?' W3 U?" W! w?'U?? 0 W?? ?$ W?? ?( w?M|u?? ?(
155

q}KO?6 W" W?2u?2 W! w5d??2 W?( W3W?'W??4 W3 W5u/ ! 5MO!U?5 d6UD3 s!


U2 UJ7W! U?O5UJ7W! & W26 WW3 W! W?( w'U! O6
W! W! W3 WJ?O6 W?2 W7u}?(W! d?2 W! w5U2W5? W! U?<MOz v
d?2 w:?' W! bJ}"U?2 W3 U2W?5 W" Wz X?}! p}5 W6 u!W5 d?:J7e5
W3 b??& u?2 W??1 W3 u??F??? 4 u??2 c?2 5(u??& w5W??1u??!Uz W! u!
w U' UO:(u2 d2 v UO"W5U7W& bOH' w4 u}3
W??{W??% W! W??2W"U??O3W??4W?. W?7U?O?5u?:? O! W?! U g} W??:| U??$u??W5
e??}6 W! w5U?4u?? U6W6 W7b?! v W WM7W??1 U7 W?:| b??O?H? '
bO?' W?2bM|u?& W W6 W! a7u:3 qL?<4 d?O' U?4W6 U5 Wz W7W6
U?? ?4W?6 W3 u?? ?(U?! U6 W?7W3U?7 w:?? ?'U?5 W?? ?2 X?}!
W"U2 UO$ u2U!
W?4UM0W?( b?<?'u??2 d6UD3 s! b?=?'u?2 b?& u?2 wM|u?(
WL?}z w'U! W! W1 W7W6 X}! d?O' U?4W6 bOH?' WWz W! W?:|d'U5U5
W"W U% W3 X}!U:' ZO$W6 W'2 4Wz wM|u( W3 X}! Z'u2
p}3W?? w2W?O? O"W?O? }?' W3 W??2W?4 W! W?3 u! W! w|U6 W5U5?? Wz
u!W6 UO $ r$ b5U7U:?}z w2U& wJ7e5
U2W5 d?"u vA}2 & W! W?L}z w$W' qL<?4 w2W7W5d2
WU5 WW3 w"W97U" wJ|b5u7W W2W Wz X}9:(u2 5 e}5 W! U7W!
W7W6 w4WK7 U2WO7W&
U2WOO5U?1W$ U4u v! u1U7 w7UO0d?/u$ w'u4U1 W3
W! d??'u5 Jzaqn U??1u?? $ W W6 W?! d6UD3 s! w?9? }? ?:? 2 W3 U?? $ W??2
s| b5u7W u3W%
uKI?3W6e5 W3 w?M|W??1 w?0u??:? ?? ?4 WK3b?? L? %
w1U+ w~5U!U5 W! w?3W2 b5d?2 W~| W! u3W?% ! U?(U4d?2 w2W?' U~| w'U!
W7 }? q} W! W7U~| Wz wW? v U2 O
w'U?! WJ7 wJ?}M|u?? ( W3 d??:? ?(U! U?7WJ7 W3 W?! d" W??'d?? 0
158

W7u?2U2 W3b3?. u}5 w2W?O7U2U6 W! U?4Uz dN+ s! b?O:?' W3


p7e?5 W3 w U?? ?' W3 W?? ?2 U?? ?2 bJ|W?? ?( W3 U?? ?1u?? $ W?3 p}?? ?(W!
W?3 U?? ? ? ?4W?6 w? U?? ? ? ?' w?'U?! W?3 b5U?6W?5
X'u& u!U' p7e5 W3 U1u$ w7U4Uz
W7d??}5 d??G+ W7 W3 UMM}?7 rO6d??9?Oz w U??' W3 v"U??2
U??1u?? $ W"W6 W3b3?? . d~! Wz W?? 2W??O? O? ?2W??' U??( Wz ?! W??4W6
W' w(W! U:?'u3 Uz u2U! u9"W2 W2 u d?O?3 W! UMM}7
W?? 2WM|u?? ( w?"W??O? ?}? ?' W3 W?5u?? 2 Wz W?? ' d?? 2 w(d?? }6 W3 W?? &W?? 2
W"W6 U?? <? 4Wz W?3b3??. u! U?? 1u??$ s4 U?? 1u??$ W! W??' u?!W??4
u3W?% wL?2U% W3W! W?2 W?'W?% u2 u?BM4 u?H3b?9. W3b?3 UN?(
W??&W?2 w u??& W3 v! W?2W??( d7W??'Wz W5 U??:?'u??& W3 u!
X}!
W?2 b4W?6U7 W' w4W?2W7 u?O5 W3 W?2 4}7W? W"UA?Oz Wz u?4W6
w7b5u7W W7W?6 g7Wz W5U?:'u?3 w7u2U?! u9"W?2 U?1u?$ wJ}?(W!
! u?& U7 d2 u?}3 w'U! WO?I0 s! d?:A?} X}!W6 WU!U$ Wz W? W3
w5U??( W??' W3 W?! wM:??(u??2 w5U" W??2 X?}! 6 Wz wJ?}? (W! W! b5u7W? W7W6
d:A} u! Wz
b?? A?7a7u?? :3 q?L? ?: W3 d?? ?2 U?? 4" d6U?D3 W3 W?5 Wz
U!UzW??'Wz w?J W??& W??2d??'U5W5 W??'u5 W??2 d??2 u??}3 U??O? 'U!
W??'u5 u??O? ?'U5 w(U! W?! W??L? }?z w'U! v$ W?U5 u! W?? 4W6 Uz
W95W! b5W6 W! d d6UD3 s! UW' U4W6 W3 p W2 qL<4
X}5 U2U5 ! g}2 !W'
U?? ? 1W?? ? $ U?? ? 1u?? ? $ ?! d!U?5
w?J|d?~}?? ? $ d?6UD?3 s!
W??4 W3 W??L? ?}z w7U"W??' w?5U1d?? W7u??}? ( W! U?5 U5u?? U5u??
vM}*W' U1u$ w5u92W7
W3 W?L}z W?2 u?:?'U w5u! W( b?5W6 qL<?4 W7Wz W6 w3U?&
157

w? W?3 u?6W? w??"W?6 W?"?"W?? ? ? ? ? ? 2 W?? ? ? ? ? ?2 W?5 W?5


X' d?? O~9? W6 X' W?3 U5 Wz w?M|u?? ( d5u?"U5 UJ1
wI3 w5u??:? A?O?5 W! X}! W7U??4Uz W??O5 W! W??:?}M}??4 v! wJ?|U?O? 'd
d" w"W6
d| d?? }3 w?J3W?? & W3 U?? 2W5?? d?? L? ?F3 s?7b3 U?? N? ?( d|u?? W!
U?26 W3 W7U??4 W?2 W7W?O?O?:?' Wz W?5d?2 W! Wz w7U?'Uz 6 u?"U?NJ}
U2W5? v! X}! X' W5U1d Wz WWz W?:' d| W"d2 U?O5U7& WJ7 6
b5W6 W3 d??O! 55u" wW?? WM:?}! u! ??2 6 b5W6 W! W??2WU5 W3
WM7WJ! gO"W7W42 w7b5W! 5
UJ(d?}6 U6 b5U?:?'u?2 W?' W! @5d w?J| U?z b4W6e?}?' W?' W3
s7b3 U?N?( d|u? W! d! U5 W3 W5U7W! v! U?O5U?2W?O7U?&U?( W?OO?5d}z U?2W3u?G?4
6 W! W??' W?2 U??( w?O?" b?/W! w5d??2 U" d?L? F3
U7u??' ! u d??2 U?O??2 u! W7d?'UM3 W??'?2 W??'uK3
W7W"W5 W?z w5U?4b5Wz W?2 W??O"d? W?'u??% W"W5 Wz wM|u?( U??<MOz d??? O?4
u!W5 WMO1W:' u2
W7u?M??? % W?? ?'u?? % W" w?7 U5 Wz d?? ?}? ?L|d?"U?? 2
U?? ' W
b! W7u5W?? 'W??% d?? O? $ U?5 W! b5u7W? W7 W7u?? }? ( W! W?"d??2
W3 d?O! v$u? u! W! w5d~5W7 u?}5 W3 U?2W5? W2 W?O?:?' Wz 6W!
u! v$W:AO5 WM|u( W3 W2dO$ WM|W4 Wz W2 WM7WJ!
d" W3 u?2 d7W?/ w5u?:A?O5 W5u?!x! w'u& U?! X}! p}5W6
W2 p|d~?}$ O6 55u"U5 W?L}z w5U?26 wL1U" W3 U?O$ X}! w7W?:&U?' W2
5MO9! W2WU5
W4UM0W?( u2 ?}4 U"W?' W3 U>0W?( W2 W?OO"W7U~5d? W'
X}?!W5 U! U?? ?$ W?? 2W?? ?9? ?}? ? :? ?2 w?1 W3 ?? ? W!
W3 U2W5 W! Wz w4W' W3 WOO4u } W! g7Wz U2U5 v U7U4Uz
W3W?? 'W?? 4 W! ?? & Wz U?7 b5U?? 2W?? O5Wz u?? N3W?? 2 w"W?7W??9?| d|
160

u"U?6 p}? o3 W?3 v X}?! W3U?7 U?? ?4W?6 W?? ?2 U?? ?2 d?6W5 w?4
Wz bJ}"U2 W3 X| W5dO' w5U( W3 w?'Wz W3U7 U7 dO' W" UO2W7
W! vA2b W6 W5?O qO b% WU?5 W3 b5u3Wz u3W% W" U7WJ7
U?2 v X' W? wJ|U?O5U?2 W3 U! Wz v! W??}" ?O? w1U+
W???}" b?MO?1W?5U?& s7d??O? ( d?'W??1 u3W??% W! U??<MOz W?? v Uz w(Uz W??2
X}!
w W3 W2 X}! W?4 Wz U4W6 W7u"u? W3 wM|W1 UO5 W?2 WOO5 p}5U?4u
W?? O? ?O? ? 2W?? ' W~?| b?? A? ?O? ?:? ?' W?3 @5W" W?" X| | W?? '
X|W v" b|W! W6 W2d'U5
W! U4Uz WK3bL% w1 W?3 O qO wJO:?7d:?2U2 U5 WO} W!
wJ?}M?|u?? ? ( W3 W?? ? 2 x?? ? }? ? w? W! W?5 U?? ?2 u?? ? 2 w?2U?? ?& w?W?? ? $ U5
wM7W1 W2 W7W( U g} WM7d W U& Wz v"U2 b5u3Wz W:| d"u&
U2 b7W w&d5 O qO W" w"W7UM}6
d?L? F3 s7b3 U??N?( d??? O?4 U5 w U??' W! W3
d!U?5 UM}6 p?} U?? 2UW?? ' d|u?? W! w?5U??2u?? 26 w?&d5 W! w2W?7W??:? ?A? ?&
v U2 v X' W! & W2W%W(
w5u?? 2 W! W?? 2 W?"!?? 2 u?? 2 w2W7W"W?5 U?? ( W?? 4W6 w5U?? 2u?? }? ?2W3
d| U!W?' W3 U?~5W?$ d?}3 wJ}J? W?& X|d?2 ! U7U?4U?z W?O5uJ3
b?L?=?4 d??O?4 X' U5 W?2 s7 p}?M|u?( W3 W?O?. bM?$ u"U6 p}
ZM} b?L?=?4 d?O?4Wz U?5 W7W6 U?OJ}?2W?' @5W" U5W! WJ?7 wJ}M|u?(
WOO5 w7UO$ WA}2 b5U7U5W3 s'W2 W6
d?? ? ? ?}z w? U?? ? ? ?' w5U?1W? W?3 U6 u?"d?~?2W7 w?(W?! @?5W"
w5u! W??4W3 p|b?M'W W??L?}?z W?O? } W! d??2 w'U?! u?}? ( U??4W6 W! b??A? O5U??L?'u??.
X' wMO?M7 W6U W?' w:??'U5 W3 b5U7U??:???}?z w2U?& W3 U??2W5?
s!U7 b|W3 W6 W>7U" Wz g} W' s7b5W W! v! WO7UOM W! W! 5M|
W3 W?? O? ?:?7d! W~?5W" W5 w7U?? 'U?z u?? }? ?( W! W?? 2 ?? WJ?7 wJ|b?5U5
159

5}??! w?5U?L? 'u??. d??}z w?5U1W w5d??2 ??4 w U??' wM?O7 w U??'
b5U?2W5 w"W?LO(W?% u}5 W?3 d5WJ W6 U7& w"W?97U" wM|u( W3 U?2uN3W?2 W7Wz
d W7& X'W! w5U2u"d~2W7 6 u4W6 w"W7W9| W$U! W5u"
W?? ?$U! w?5U?? 2U?? ?(U? W?? ?2 WJO?? ?:? ? ?7d?? ?:? ? 2U?? ?2 wJ?}? ?:? ? ( W?z X}! p?}5? W6
U7?&! U6 U?( w5U?2W5d| wM|u?( W3 w7U:?( W3 U7U" w2W?7W~5WL?O?A5
W?2 U??$u? wJ}??:?( g7 W?5U?4 b5?? w" wM| W3 W7u??}?( W! U5 U??OM!
W5Wz W" W! U7U?5 u4 w?0U$ W! U?O5U?2W?O?O5d?}z U?2W?0U?$ W3 p}?(W!
W?$U?! w5U?L? 2U?% d??O~:?A? Wz ! W7W6 W??4u d?4 U??: u?' W! U?7b5u7W
W4 U6 W3 WJ!
w"W?7b"W?? ? ' w5b?J}?" w W?6 u!W?6 U7U?! w:?? ? ' U?? ?2W?? ? O? ? O?5d?? ?}?z v"U?? ? 2
d?2 w"W7 W?$U! U?(U W?L?%Wz W?2 UA?0Wz U?( U5 U?O5U?2W5W?$U!
U!Uz u& w"WO}' WO5d! X?|u W26 W3 p}(W!
wL?2U?% d?O?4 w3W?. W?4W?=?4 U?( W?$U! W U?4W?M! W3 U6 U?(U 57
d!U?5 d! U?? ? 2W?? ?' W3 U?" W3 U?? ?(U?? ? 4d?? ?2
u5 W3 W??' u6W?? u??:? A? O5 d??O? $W??F3W??1 w5U??2W??O?? 'W?z W5?? w"W7W??9|
u!b5W4

U2Uz -
b5U??L?:?'W?! w5U?2UW??' w5b5U~5W??? W6 WM7?|u" w4U?$Wz W?3 W?L?}?z U?:??? }z
W5U4U2Uz Wz W"W5u:A7W
U!U$ b4?Oz w5U2W?O7U"W' UW' W3 W26 U5
U?? I? ?:? ?( w'U?! W?? 2 W?? O7UJ?5?? Wz u"U?6 U5?? U?? 1W?? $
W?4 W3 W?2 U?2 Wz b5W?'W W5W??}W?! X}!d?2W5 d!W? W3 u? W?(
W! X'W?6 s4 U??:? ??}?z w"W7u"u?? u??' W??2 U" W! U! U?? u??}? (
W3 W~?$ W??O? ?O5 O6 ?? w5U?? 2W5U??& w?5??2 wM?|u??( u6W?? W??2 W?? 2 w7U?? OM
U?? 2W5W?? ?' U?? WJ5 U?"W! u6W?? ? w'U?? 0 W5u?? >?J W?? & w?2W7W?? (
162

u4W6 u! Wz W W! U>?0W( UO5 W"U2 U/U26 dO?$ w}3W4u!


uN3W?2 U5 d|W3 g7WM' W7W6 ! U(U4d?2 U2WO?O$U4d2 d7W?/ u2
v U??O?5?? u??N W??2 w?"d??O? (W??. v W? W3 W! vM}?? $u~!
w7U"?2 g} U?2WO5Wz W?d?OU! W2 vM}?*W?7 W W3 d"u?
! g7Wz W6 U?( w?L?2U?% W! u! d?}z W3 U?2W?O7e?O~5W w"W?4u?J% W! s"U6
w5UL2U% U2 Wz b5W'W W W3 u!U7 b5U2W5 u}5W3 w2W7U4
7}!u! W! u2 O6 w5u2 W3 WO5 u! 6 W3 X'd!
W5W~5 w?MO~ u???5W?4 U?O? ' b5d??}z w5u?2 w'U?! W3 U?>? 0W?(
U7 w}?3 W! 6"U6 W5U??:? 'u3 W?3 U?O?5U??26 W??' u??& U7 U7??& W??2 v5
d??2 U6W6 6?"U6 W5Wz ?? W3 W??2 W?7W6 gOJ}? W6 v U??2
w5U?:?'u3 wL?2U?% U??& d|u6U?( W?2 X|d?O~! W?O?O?:?' W3 u?'d? wJ} W6
u?? & W5d?? 2 Uz w W6 W?3 d??4 W3 W?? 2 u?? 2U!
U2W5 W2 U& Wz b5W4 W3 6 W3 p}L1U" U!Uz
U7 b5U:'u3 u2U! W3 W'W% u2 b! w4W'
W3 u?N3W?2 u u?4 U?: u?' s?MO3 5U?6 d?}?' wMO?'u5 d|u? W!
w5u!UM}6 W'u4 W3 W2 W$U! W! w5U7W2W2U& W:?& U6
w5W?$U! 55 W?z w5U?2WMO?'u5 6 W?! U?:???}z W?2 U?4UJ?'uz ! U??'
U?2u! W?4U?5W! d?2 U7W???1 w5?? W! p7e5 p} W? w2W?7 W! 'u?4
Wz W?? 2 ?? :?5?? 2 d| WM?M}! W?5U7?? & w5U?? ?2W?? :? ?'d| W~?| W3 U?? 2W5?? u?! Wz
7}!u! dO(W. WL1U" U4W6 W3 WOO532 v! W5U:'d|
d??:? A? }? W??2 U5 ??& W?3 ?? U5 U??(U u??N?3W??2 s?MO?3 W???? 1 W!
d?? ? ?2 W?! b?? ? ? O? ? ? 2W?? ? ? ' wL?? ? ? 1U" v?' W?? ? ?' W?! d?"u?? ? ? d?| u?? ? ?2W?!
U6 u?N?3W?2 U?O5W" W?5u! Wz ?O5u??O! b5d?2 d?O?$W??F W?1
W:|d
d:?A} W?2 U>?0W( w5U?2W?1 W? W3 d| w7W?95W!
? Uz W! U?!W?' 55u" W?2 p}??:?( U?O5W" W?:?|d?U5 W7 d?2 u?}3 U??L?'U!
161

U?? 2W? @M?OJ7U?? ? w4W?? ?' U7U?M7b5U?J' W?3 W7WU?5 Wz


W! p}M?|u?( u?H?5 Wz b?O6U??( d?}z Uz uM?' W?' wM|u??( X}
U?? ? ? ?LK?7 u?? ? ? ?1U7 W?7W?6 U?? ? ? ( W?3 U?? ? ? ?:? ? ? ??? ? ? ? 4WK?7 U?5
wM7W?! w2W7WU?5 WU*W??' w?2W??' WU?5 U??:? A? ?}6 d??:5?? 2 U??1W?? LK7
W'W3 U<O6 U5 x} W3 p|U( g}4 w3 Uz u(U!
X| qO?? W?? W3 U??$ W??2 U!U?? W3 u??}?( U??4W6 W! d??2 U??$
dO~9 W6 d d:7u(U! w5U2WU5 w2 wM|u(
U!U w'U! W65 W' w7U"2 WO!u& 6Oz d:A}
W?:??O3 W5U4u"u? d?:A?} W! d2 d? wO?'Wz WK4 w"W?O}?' W3
Wz W! W?3 W7W6 w5U?? 'U??' w2W7U??4W?M! U??4u~}?! t??O!u??& 6?Oz w5U??2W5U?? :? 'uz
WWz u?| wJ}:?( d5 U5 dO? u3W% w5U?:'uz
W?? ?9?7U"W! X?}!u?! W?? ?2WU?5 u?? ?4W6 W?3 W?? ?4 w7 v?$W?? ?:? ? A? ? O?5 w'dW?! U?? ?(
W?3 p}?? ? ?2W?7 W7W?6 U!u?? ? ?1 d?7W?? ? ?0 W?" d?? ? O? u?? ? ?2 U?? ? ?W?? ? ?2
w"W7U~5d w?5U'U' w5U6U?( v! W7dJ(Uz X}!U5 UOM! W5U?:'uz Wz w5U?2WJU(
U7W?? ?2W?? ?:? ? &W?? ?:? ? } b?5u7W? W?? O? ? O? ? 2W?? ?' U?~| Wz w?A7U?? ?'Uz W?! X}?! U7
W5d}z w2U& W! UO4U"e}4 u}5 uH?O"
U" U??O? :? }?9? O5u" w?5U?'U?6 W! v! d?? w5U??2W??O5d??}z d7W??/ W??O? ? 'Wz 6
w5d2 w5d?}z W! 7?|u W?:?7u} WM:?}!U4 w5U'U' w5UJ(Wz w4W'
w4U??$Wz W?Wz WJ W??2W! wJ}??:?( X}!u! U??O5U?'U??' w"W?'U??O?' W3 p}??(W! W5Wz
pA?? O6W WK?7 W??2 WM?OM}! d?? O! d6W?? A5d?? }z u??2U?? 4 W??2W?? 'U!
d??'u??& U7 - W?2W?7 U!u??1 U?W??2 w4W??' W3 U??O5W" W??
w5d?}z W7u"d?L?Oz W?W3 p7e5 wJ|b5u7W w5U?&W! - W?2W7
s!d5 d W! u:AO5 W! v! Wz W W3 U2U6 uO5
W??' W?3 W??O? ?I? H3 s?! w" ?? W?J7 w5U??2W?? O53??2 W! U?!W??'
W?? 2 W?? W?? ? b5u?? U5 ?6 W! W7W?6 U6W?? 0 p?7e5 w1U?!U?? $
U!U?z U??:? u?? ' w"W6 u?? (U! w?&W??'d?? 0 ZM?} W3 ?J7d?? O
164

W3 s4 W??:?' U5 W7W?( Wz w?'U?0 wMO?'u5 u??}?( W?2 -u? U??O?} U7?& U??2W5?
w' w?:? ?O? W! W?? ?2 WJ?} U W?? ?2U?5 J7d?? ?O w?9? ? }? ?:? ? 2
X}! UU W7W6 d'u5 U
W5W/U?M! X}!W6 W& w5U?2WU5 W! b5u7W W7W6 W2W?52 U5
b5Wz wL??2u?% d|W3 u??O?A?&W! U??2WM|u?(W! U?7?& U5 W5U??L?2U?% Wz d??O?$
v U7 U!U?? qO?? u??9"d?? U??O? 2W?7 b5U??:? 'W!W" U?z W??W3 x??}?
qO WWz w7W5U??0Wz wJ}:7W5 W' W3 U7 wM( W! U5 Wz d"u
X}! p}?2U?& W5UA?O5 W W! v! U! U? Wz UJ! U?( w2WWM! W! U?4Uz
U7bMH' s! X}! b5u7W b?A7b7W0 U7 WW3 d2 d?O U" W2
W! W! W??'U?? W! W?5U??4U??1 Wz U5 s7b?3d??O? N,
b5U2W?O5d}z ?"UOMO?4 WM| W3 W(W?LO! W?! W6 X}! U u?' W2 p}?'W2 U"
UAO5
W! @5W" ! ?O? wKO? U5 u?KI3W6e5 W7Wz g}?2 !W?' w U?&
W3 v2W?7 U?:? ?? }z W?5U5W" W7 ?? w2U??& wW??$ u??}5W3 g?7Wz W??2 vM}6 U??2
W5U?:?( Wz ?O? d"u? w} b5u3W?z U! wW w5U?2UW?'
?? 'W?? ?<? ?}? ? 4 W5Wz w?7U?? 2U?5 W!W3 X?}! U7 W?J W6 W?! W6 s5u?"U5
W7W6 W'U! Wz ! U?W! u' b5W6 W2 d?2 U4" U4W6 W3 w2W7W5U??0Wz
wO?'Wz Aorm Wz b?}4 Darius u7 W?2W5U??0Wz d|u? W!
W" ?& W?2d! W?W3 d!U5 U?<MOz d?2 W!U?( b5U?4 p7e5 W3 ?& b| W3
?! u W?6 X?}? ? ? 9?"U6 W?3 v! W? b?5W?? ? ?2 U?5 W?? ? ?2 Kandul b?5W?? ? 2
U7b}4
w5U???MOz wJ|e??}6 UW?' W??& w5U?2WU5 W5??2 p} W? w?4W?' W3
s?A? ? ? ? O?6 b?5u?! U?? ? ? ?A? ? ? ? 2 U?z W?! u?? ? ? ?I? W?6 W?3 W?? ? ? ?2 u?!
b5U4 U:'W!W" w5U2WOO5U:' WO7W! W U:?}Uz
w5u??:? A? O5 W??2 U!U?5 p}" W??u??& fO6W? W" Uz
s UO5UM4 W'W! WJAOz e}6W! s5u( u}U~|
163

W7W6 ?! d"U7 wJ}??'U! W??( s??&Uz w5?? W! W??2 W?:? }!b5u?" b5U7??& U5W3
s|W?? ? 1 WU7 w?:? ? A U?? ?2W?? ?O?7W?? ?& WU?5 U?? ?H3 u?? ?}?5 b5u?7W
W3 & W2 U?'U/Uz s4 W2u! >}3u?& d! w U' W3 U>!
U?z W?! W3 X?(W?? ? ? ? 2 W3 w?M?O?7U?z w?J}?M?7W? u?! w?5U?? ? ? ?H?3 w?2WW?M?!
d2 w"W7W9| 2 w5U4WK7
wL?? 1U" u?? }5 W3 X?}! p|W! v?! W??L? ?}z W?? 2W?? 'U! w/U5?? 1
w?L? ? ? 1U?" b5W?6 w7 w?5W?? ? ?$U?! w?4W6 w?? ? ? 'W?z w5?? ? ? W" w?5?? ? ?
U??4U?z w U??' W?3 U??4UJ'?z b5U5 UJ?( w5U??2 d?J7U7
v?MO?? ? ?9?! U?? ? 4 w?5?? ? ?2 w5U?? ? ?4 w?5U?? ? ?2U?? ? ?L? ? ?(U? b?? ? ?O5?? ? ? W?3 u! W?z
W??! d??" U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ' v??' W??! "Abkmmlinge der alten medischen Sprache"
dJ}3 U W2W4 w2W7 w7 w5 d:4W2 w2WO70W!
X}!W?6 b?}" w?J}5U??4u? ?O6 d5u"U5 U??O? $ u??2 W3 p}3W?? w5?? Wz
W?? ( u?? ??5u?? . w?2W7W?? ?:? ?}? ?4U?z W! d?? ?}z w5U?? ?2W?? O?7W?? 2W?? ?4 W!
W7U?? 4 U?? O? ?2W?? O7U?? 2 W! W?M(W W?6 W??2 W?? 2 ?"Wz wJ|U?? 2 W?5U?? O5U?? 4e|
U& b5u}5W3 U7 w7UO$ U6W6 w7u|
W5b5W?? 4 w2W7u??}? ?( W! U??:? A? }?6 W??97U" wJ?}? L? 1U" U?? 2W7W??&
W! W6 b5U??2u"W??2 W U5 W3 U??:? ??}z v! W??L? }z WMO3J?}3 W! W""W??2W5
U?2W?O7W& WU?5 d2 W5U1d? Wz g7d"W?' W3 s7WJ?! U2 d"? b5W?4
wJ}?? :? ( W?7 v W! d5 W?! u|W3 U?? 2W??2 u?! w2W??' U?W??'
b}" W?J7 wL1U" Wz ! v9?:A?}6 v$W! U7& w U?4 U26 u?4W6 WWz U?$u
s! v$W:AO5
v W???1 b5U?2W?O?O?4W?K7 w?'Wz b| W3 W7 Wz W?4W3 W??97U"W! W?L?}z
W! u! b4W6 W'W3 W?2 W5UOO4WK7 Wz - 55U5 W97U" wJ}:( O6 d2
U4W3 W6 U:?}z W2 U7W5 Wz wI3 W7W6 UO4U"eO4 d}z U/Uz
X}9"U6 p} b5UO5! p}3 |
v$W! W4W?' Wz ! U2WO7}?4 W5u! WL}z d:?(U! "Wz wJ}&U! W3
166

w~5d? U?! W5U5W" v J7d?O? w:?'d?} dJ! b5W??'W X}5


U?? ? ? U?7 U?? ? ? v?! d?? ? ?O? ? ? ' w?W? wI?3 U?? ? ?
U??4?& W?5U1d? W??Wz W??97U" W?! U?$u?? p}3W?? "Wz wJ?}?4U??/b??Oz W??:|dM|u??>!
Wz U6W6 WMOM}! d?O! s7W1 W?& u}5 b5u7W? W! U!W'
u! W'W3 O w5U2 U5 U? b$U! w2u! w2W7WU5 W2
U?:A?}6 U?O5U! U! UW' W?' W3 U? u(U! W?! q7U4 U?O5W"
W2W?4 d"u& q7U?4 W2 W??1 w5 W?! W2 W7W6 W b5W?2 w532
w5u! W! U7U??4Uz UW?' p}3W?? u"WJ W6 W5??O? b5u? W? b5W?2
W1W??' W??&W?2 U?! W?{W??% U??:? 'u3 u??2U! w:??' W3 ?? b5W6
d2
W7W?6 W5u?? :? ? ?? ?}! u?? ?(U! wK?7U?? 4 W?""W?? 2 W?? ?2 u6W?? b?5u??
X}9"WJ W6 u?A} UJ1 W'W3 W2 X}!u! U?U u6W w2WO?O532
! W1W' w U~| W?' W""W2 W7W3W?2 Wz U5 W3 d:?A}?2 !W'
q}4 q4 u6WWK4 UO W' W3 W'W6 WU5
d"u W2 W! b7u2 W3 WK4
U?4?& w5U??4u? b5W?4 W?L?}z W?76 Wz W! W3 W6 d?'U5 W??2 W?2WU5
W"d2 W2 p}3W d4Wz U? W3 U1W$ w5WM|u5 W! U!W'
dO! W3 U2dJ}3 U?4u e}" d|u W! w}?2WM|u( W2 b"U2 wM7W?. W3 WL}z
Wz w5U??2W~5d?? b5U5 W?3 v2W7 W??2 W?O? :? ' W! s7b! W7U?! W?:? ?7u??} s7W?2U5
WU!W?? W3 W"U?z U??& W U??4WM! wM|u??( W?" W?% w?K6Wz W7W??1d??O? 0
W3 u?? 'W?? 1 U?? 'U??4U?? w4? WM|u?? ( Wz u?? & q7U?? 4 W"?"W??2 g?7Wz
W7 W5W b5U:'u3 w2U&
UH3 6 W3 W"Uz U?& d"u
wK6Wz 6 s7d?:~5d g7Wz W?2 X}!
w7u?(U! w7u?2 W?! U?2WU?H3 d"u? W?O7u?2U! w?5U?:?'u3 W3 W?%
U7W5u?:?AO5 W?3 W7U4 W7W?6 UO5U?2d?O" W! s| w2W3 W! W"
165

W" W2 W! d?2 v W??1 U:?'u2 W3 wWWz W?2 W4U?2UzWz W:?A7W


WOO'U0 b"WM! W3 w5
W5U??&??4 Or. 6444 U??4 w'uM:??' w'U?! s4 p7d??O3 d??F? O?( w?(W! !
W?? ?' w! w?z W7 W3 w?(W! b5W?6 W?? 2 d?? ?2 U" W? U?? O?5U?? :?7W!
U" u??O5U??$ w7U??O? 'Uz w6U??(U w5W??4u??$Wz U???? W"d??2x!
w5 u2 wJ|dFO( W J(W2 W5! d2 U U:?}z W'uM:' Wz
w5W??4WU? w5U??: u??' u5W?z W5d??2 U??' w&W??4 s4u*b??9? . a?O? ( w7??2d??
W3 W?7W??:? ??? O?3 ??}? ? d??2U?7 b5W3 U?? :? 'u?? 2 ! ?? ' w:?? 'd"
! W UO3U?u" W:??4 W7W3 w U' W?3 W2W'uM:?' w2U5
W5U?7U??O?5 W3 5:?7d! s4 W?? 2W?? 'U! w?J W?? 2W! w(W?! W! u"U6 p?}
U" W3 u?$ w~5U??4 w4W?<M} W3 w5U?:?'u?2 w?5U?& b?O?.W?' ?:?2
w}
W?7U?? ? 4 WM?' W3 w? U?? ? ' W?3 U6 W?3 w??7U?? ? 4 w?~5U?? ? 4 W?3
v$W?! w U?? ' W??2 +d?? }z W?z W! W?? 2 @M rO?5?? w?'uM:?? '
U?2d??'u5 w(W! b5W6 s4 W?5W?:?&W! U??2W?'u5 X' w(W! X?A?}6
u!d2 W:J7 w} U' W" W2d?! W2 W7u}( W! W5U'uM:'Wz
U7 U" W3 p|W!U5W w U' W3 W7U4 ! U' u9:'U
U2W2dO z
U??& w" U??( b?? O? (u??& wM7Wz w?'U! U??& b??O? (u??& w?9? }? :? 2
W' w5U?2U"W' W3 d?'U5W5 W5 U2 5 "d??LOz w?2 U4W?&
w5U?2W U4 Add. 7829 W?2W5U>?9?}:?2 U4 W?"d'u5 b?4W65
W?3 W?? ? ? 0 W?? ? ? ?% ?7 W?"! v?$ d?| W?7W W?6 W?
s7W0Uz U?NO$ b?4W% U4 W?! W2 W"UM}6 UO5U?:7W! W5U>?9}:?2 w3U"U2
W! W3 Wz d?|u? W! U?& ! b??O?(u?& W??4U5 U"W?' Wz U??2 v X'
d2 W:J7 r} & W2u! W>'u5
168

W5U??4?? & W3 W" X}! U?? 4d"U" w"WJ?' U??2 W! U!W??' W??2 5?? }!
s7W2W5 X' ! U7W3WW! w2W7W4UM'U5

d'u5 w"UO!Wz
w5? w!Wz W3 b5W?4 W! wJ}:?'d?O UO5W?" d2 U?:??}z w$W?4 W6 W3
X}! dJ?(Uz g7 U?2d??F?O? ( W5 U5 W5U5W?" W?Wz WJ?5u W?:? ' W! b!
X}M| w"u2 b5UO5U2W>7U" U7 w"WO5u W3W'W4 W3 WL}z w7UO5 U:A}6
W2 WOO:' Wz 6 W! g7Wz U?$uW5 U4W6 W! gO5U2 WMO'U5
W2WU5 w5u:AO5 W~5 W3 bJ}"U2W3 WO!Wz w2W' d'u5 w5
W3 W?5u6 W?M|u?? ?( wM(W?U6 w?J}?? ?L? ?1U?" W3 W?? ?O? ? O? ?:?7d! w?5?? w?!Wz
s7 w5u s} s"u d:' W! b5U4W6
55 W6 w?K6Wz w5U?? 2W??OM?O7Uz WJK?O? 4U5 w W?6 W! U??O?5W" W??L? }?z b5U??A? ?&W W3
W?? 4W??$W?" w U?? ' W3 W??2 U?? $WzW?? ' U7W?? 2W?? OMO7U?z W??9? ?}? ?:? 2 W?? >? ?'u5
bO?}" W5UO5? dFO?( W3 UO$ W! d?'u5 w'U0 W! d?2x! .W2WO?O'
e|U b7W2W5UA&W W3 w5 w"U9O. WM|u( b5W6 d'u5
W! oOI?%W" W3U?7 v U9?& U1d?0 W'u5 WK3 XL?F5 w$U%
wJ?}M|u?? ( W?3 u X}?! w5?? W?7W6 g7u?? 2 W?3 U?? O5 u?? O? ? 'u5 u?? 2
W??2 u! U6u??' U??: u??' d6U, U! U??4 u??2 v'u5 b??(WJ7
U1d?O0 u?}5 w5U2W7u?2 W"U9?O. d?2 W?1 w5? W! d!U5 55 W?L}z
7}!d'u5 w5 W! W2 5M}*W' WO:' Wz
W3 wMO7Uz p7d?O3 d?O r1U" v' W3 5:7d! b?O5? W3 d?FO?( w"U?O!Wz
b??? ?'Wz W3 W?? 2 W??2 u?M:??' v?' w'U! WK?/Wz U" Wz d?" w5U??2W?? (W!
7 U?O5U:7W! W5U?&?4 w6 U:??}z d?2 U7b7W K7U" 7 u7K2
U6W6 U?O5d2U?4Uz U?2W1 U" w5d?2 U7 W3 w2 w2W?OO"W?4U7 v! W!
W'uM:?' w3U"U2 W5! u! u"W?2W' bO5? w5U4e| w|u5W3W?' WMO'u5
7 U6W6 WW3 W?6 wW! u7u?O?4 gO?:7d! U?2W?O?'U?0
167

U2 e7W d'u& w5u! p7


W7 U2 W! u$W4 u3W4
W7U" W7 W'
W4W. ! } U2 U" W! g5U}
W2W( b6W( W! g(W
s7dO( U6W0
W! U" W U??4 W U?4W6 q56 w?'uM:?'
U2 v X' dFO(
W V7W. v! V7W/ w7W U!
W2W5 U4W" UHO W& v2
W?0 W! W W"U5 d?FO?( W?2d?O W3 s4 W?2W>?'u5
U2 v X' W5dFO( W! W4W65 W' w7U"2 w6
W! W'W! U" U2 UO5 v2
d2 u:?O! ! s7dO( w5u w'U! bW W W3
s7d7 b dO(W$ WMA!
s7dO(d'W1W5 W2 U6W0 W6
U7 Uz g|UA}2 U0W$
U6W0 M7u! u7! W2 U5W!
b5W3u d6W!
5 U?? ( b5W3u?? W?? W3 u??A? ?O? ?2 U??( u?? 2 d6W! bM?7Wz
d| W?W6 w?5U?? ?2W? U?? ?4 Add. 23554 U?? ?O?5U?? ?:?7W! W5U?? ? &u?? ?4
U2 v X' W7u}( W! W65 W' U"W'
W! u U($ W4 U7 oAO. W$
W! WM| d.W5 UA}2W4 W$
170

W' dNO! d W W1
uAO2 U5 u$ U?7u5
W2 UAMOz W" Uz W4U5W'
W! U(u qOJ(u4 r?Oz Wz
W?>? 'u5 U??4W6 U" W Add. 7829 U?4 uM?$W?4 q7W3
U:4W6 v! w% u}! bO% U2 v X' W7u}( W! b2W7W W3 d|
wM?"WJ}? U ! wK?7W3 W?? 2 W7b?? }?" d?? F? ?}? ?( W3 p?}? ?(W! s4 W?? 2W?? 'u?M:?? '
W?2W5 W??2 u"u? U?O?} d??F?O?( W?0 b?$W?5 u?}?2 W?:?}? uM$W?4
w!W?? ? . W?? ?( W3 b?M4 W? u?? ?&U7 ? W6 W? W6 W3W?? ?4 W?? ?4
W?2 d??}? X}! w7W? u5W?2 w5U??&W d?O?4 v?! wJ'MO?4 U??O5 W3
Wz U?"W?? ' Wz u! b?M7 w? U?? ' U" W?? O?7u6W?? wJ?}5??
W7W5u& p W& W2dO
U( dO4Wz ( W7 W2 q7W4 ( vu2
W2 q7W3 w6u>:' X( wK7W3 q7W4
W2 q7W$ X( U' - u2 (
U( r2u% U$ UOU$
u?}?( p?|b5W6 W?2d?F?O? ( U?97W?(u5 W! U?? O?( w5W! U?A? %Wz q}z W!
d}
W w>7U" Add. 7826 s7d?? O? ? ( d?? 'u?? &
U2 v X' dFO( W! U"W0 U"W' w5U2W | W!
w5d W! U% u}(W W! XA
W Preussische Staatsbibliothek, Pertsch w6 d?? ?F? ?O? ?( W3 W?" w2W7W?? >? ? 'u5
W?"d?? ? 'u?5 w U?? ? ?' W?3 W7W? W U?? ? ?4
W! gO??4W??N?}? ' w2W?7W?>? 'u5 w"W7u?7?2 e?|W" U?( W?3 w U?' W?3 q56
W3 w'U! W?2 W"U?4 ! W?(W! Wz U"W?' U?O5W" U?:??}z u! s4 w?6 wL' u?}?(
169

b}! U(W2 U& W4 U(


U6eOz W2 g} UB3W W U6
s7u dO4Wz W4 W2W5
s7b}! uF3W4 UB3W W W5 w(
WHO5W% bL=4 U:2
W3W?& W" W?2W5 V3U+ w!Wz u?2 w3W?. u?2 b?L=?4 w5U?:?'
w'U0 WKLJ" w?3U"U2 w"W7W"W5 W5U>?9}:?2 f7U uM:' W7
U4
W
ULO?z wA7U:' bO?}" W2 w5 w5U4 W! c?2 WHOM% bL?=4 w9}:?2 U6 w7U"2
d??2 U??O5U??2W??/ W?( w?'U! W??H?O?5W?% b??L? =? 4 W??2u??2 wC"d??4 wK. c??2
w:'z X}! v3 x' W94WG} w"d<O6 w U' w5U9.W(
W7 W7u}( W! WK3 r?! w7 | W2U"W'
u0W/ u& U7 UL% u& U7
u!W' U:"W' dO' u& U7
W?H?OM(

W:' w5u& X0W6


U?" W? U?? ? ? ? ?4 W? Pertschq?5?6 w?'u?M?:? ? ? ? ? '
wU W?4UM6U?( W5! U?2 b5U?4 W3 W?:?' w5W? w'U! W?2dF?O?( W
U2b} X' W7u}( W! W2W'uM:' U" q3 wW! Vullers
s7W:NO! UMO! u}! U5 W!
s7W0Uz UNO$ U! v! U(U
W2 Vullers, i, 351 w" r$W' u! w?' u| W:' dFO?( W3 r|u s4
X}! u& X0W6 W3 p}(W! v!
W:' d6u'
q56 w'uM:' U4W6 W3 X' U"W6 X' W

U" U5
W?? 2W??1 W?! U ?? & W" X}!d?? 2 U7d?? F? ?}? ( W?z w'U! u! v?3 r|u?? U??O5W?" s4
U?L? 'u?. U?" W? W3 U??A?0Wz U??(U5 W?( W?! W7U?4Uz U??4u~}! u"W??2W5
U6 W3 W?" p7e5 w2W?? O"W??O? }? ?' W3 b??OM?O7 w U??' W?3 U??(U
U(U5 UN2u3 W5!

W:' dO~5U6W$
W?2d! w"U6W?' W?! WM}6 d?O! w5U?2W"U?'U?2 W?4W?:? ' u?2 d?O~5U6W?$
W7 s?4 w:?? 'W?! W3 wL?? ' u?? ?}? ?( W! W?? ?2 p}?? 'uM?:? ?' s!d?6u?? ' W"
U2 v X' W7u}( W! 2 U6W3
W7 U5 W! Wz b:9Oz
U$ 4O$ fMOz b5WM7W0Uz
UM7 w% oO0W" b!Wz
U' U:' ru! W2W(
W$W& bO6W( d6u' b.W!
W! W2 g7 d<O6 W:'

U(U UO6W2U! dO4 w3W. bL=4 e6U( W4UM~5W$


W5?! W! W""d?? q56 W?? 2W??'u?M:?? ' U" W d?? F? O? ?( Wz
w5u?! w'U! b?5W?? 2 d?? O? ?4 W?? ?2W?? 2?? O W?5 U?? 4 Pertsch
W3 U2 b/W! U(U UO6W2 W' W! U(U4d2 wL2U% dO4 wK. e6U(

U& U:2
W! W?? 2W??'uM?:? ' V3U+ w?! u??2 w3W?? . w5U7 w5U?? 2??O?" b5u"
U?2 w3W. w?:' W! u| w3U?B3W? w5u?2 w(W! WM4 wJ?4 wL?' u}?(
W7W7u}( W! W2U"W'

172

171

w5U?? ?' W?3 W?? 2 u?! W?? ?2W7 w5U?? ?& d?? ?'u?? ?&
W"d2 x! v3 dFO( 'W<}4 d2 w"W4uJ%
w U??' U" X?&W" w5U??4W6 wJ W??& W? w:??&W" W??L? %Wz a}??(
W"d2 x! v3 dFO( ' u! b5U7 W3 wMO7
W"d2 x! v3 WU W7 ' W UL}K' w u1 bL=4
rO6d! dO4
r'U1 U5W4
w5U&W?L%Wz U& UJ"W4e?& U& bO?.W' :2 W??1 W! WJ'U7 n'u7
W" b7W?2W5 W?W3 W5u! wJ7W?& W?2 dJ}3 w5U?4u W?2U?/Uz u! Wz
d2 W! bM7 U9!W. U( wJ(u& w2 +U& d|2
WK3 nD3 a}(
p|dF}( WU ' w5U4Wz dO6U+W4
W! UO3Wz
WK3 qC0 W4
WU?5 W3 W?J}?? ?2W7 ?? ?2W?KO" W? ?? ?2WKO?" wW?! b?? ?L? ?=? ? 4 w?3W?? ?. w$U?? ?%
?Oz U7bOKJO?5Wz W3 Senna WM' W5! Wz w5U2WO"W6
W"d2 x! v3 dFO( W7WU ' w5U~5W W W0 U5W4
U6W0 k0U% W4
W!
w4Wz wW! 54Wz bL=4
} U$ U& uI.W7 a}(
W! f7uz
W2 w9O!W% d! n'u7 U5W4
W6 w5W'W% a}(
b!W.
W5 W4u.
174

wW! W??4UM:?(W?? W5U?4 w?5U?:?' 7 W?5! w5u?$ w~?5U?4


U6 w"WO}' W Wz
u3W4 W"Uz U! W3W4 w~5W$
bM U?! W??W3 WK3u??2 W?? ( W! U!W??' U??$W??:? U?? - w'U??L? % wJ?|d??F? }? (
b?? ?O?!W?? ?. W?3 u3W?? ?4 d?? ? O6U?z u?? ?2 W! u?3W?? ?4 W?"Uz w?'U?? ?0W! W?? ? 4WM?7Uz
w>7U" W?O?O5 W5 U5 7 ?:?'U wM?O" W! W?4W?4W?'
w U' W3 W?2 d2 v U4Uz W2d?FO( w1 W3 WK3u?2 w(}6
W3 W7W?? >? 'u?5 Wz X}!d?? 'u5 W?? >7U" Wz W?? 2d??F? ?}? ( v! W?? O? }? W! u!
W?"d?? ? 'u?5 b?? ? ?}" d?| W? W6 W?7W W?? ? ?% W?7bM?4 w?:? ? ?'W?!
W5W0 W3 WO:7d! W2dFO( U"W'
.W2 U5W! b:9Oz Wz
rO%d3 sL%d3WK3 r?! qC0
W$ U( w5W W4 WM7Uz @5W$
U! s7b! W& U7 u u!
W:4W2 U7 WB}' W6 W5W'
W5W! d W3W4 w!U7W
b/W! d6W(U" dO'W4W UJ3u4
U! W U7u& W'

p7dO3
W5U&u4 W2W J(W2 X}! W:' W! w?5 UJ7dO3 ! W2 p|W9| s7d:(U!
w U' g}? U7u4W6 W! W""d? d?O.U?( d?F?O( W?2 W7 Or. 6444 UO5U?:7d!
U7 W2W'uM:' w5d'u5w>7U" W"
Wz w?3 w5U?? ?&u7 W?? ?'u5 d?"u?? ? W w5e?? ?%W?? ?4
173

wMO7Uz dFO(
W5u/ p7d?O3 w(W! U?4 d"W?' U!u?1 U1W?5U& W?4U5 W W?'
s4 W??2W??'uM:??' W7 w3W??. b??L? =? 4 W3 s"d??e| ! W??F? O? ( w???2"z d??F? O? (
w'u?? ?& U?! W3 d?? ?F? ? O? ? ( W?? 0 ?5 q W7W?6 w>?7U"
X' W7u}?( W! W2dF?O( U7 u} w7 u'U5W?. w5! U" d:4W?2 w"U.
U2 v
X97W. v! W$U% W! U7
X97W/ rKO. d7b1W" dO' W!
U.W' W! U.W' W5UzW0 W5Uz
W4UO1 U" Wz W6
W"U7 W6 W6 e%W3 W6
W94WG} U u5 W! u! u W'
X}! u?! W3u??1W??4 U?? 4W6 W3 v! g7?? <7U" wL?? O? % W??4 W??4U5 b?? O? 1W??.
dO w(W! d"W' g7U& w!U:?O2 U4 p7dO3 w(W! d"W'
X}U5 d"W! WFO( W!U2 w9}:2 W3 u}( U4W6 W! U4
w:??7W?(?& W! W3 W7d?F?O?( Wz W5b56 e?O~5Wz W3 d?:?A?}?2 !W?'
Wz d"u? U4 d?O w(W! d"W' W?H?O5W% u?2 bL?=4 W3 s"d?e|
W! w5U2d~5W7 W3 b5W6 U7& w4ULOz W! WOO5U?7W?2 w3U/ W1dO0 W2 bL=4
w4U??L? O?z W" W??2 U! wM?"W??2 W5W?? w5U? s5 W??'W??2
U4
wL( U5 U:&u?4 wMO7 w2 w5U' W3
d!U5 d~ W6 W?HO5W% u?2 bL?=4 w5U2W?O7U2 w5d?2 dO~:A ?! w"U!W&
u2 w~5W?$ W( W:}?! Wz ! u3u% wL2U?% W7d2 / w U' W3
U2WOM5u' u2 W7W6 IA, 4, 187 W5!
x! W5U?? A? O5 U?? 2W??1W6 wK?6Wz W5?? ! W?5 Wz W??O? ?O5 W5W??? ?} W!
wMO w0U4 UM}W3 UO"W?OO5U4U1 W5U5W" d W3 U2W?FO( W7w3U/ W5u!
X}! w3W4 W" U'W
176

X&W" w5U4W6 wJ W& w:&W" U0W:?4 aO(


w5uO2 w3W. w0
wzu4 WL%Wz a}(
d'u& 3
W6 wM7b3 f4W( a}(
qOzUJO4 U:'uz
s| u??2 W! U?:??? }z W?2 U??$ w"d?O?(W??. W3 U!u?1 U?5U?&
w5 w7dOW4W6 d"u2 w5 u?}( W! U5U& dFO( W2 WWz
v97 UO5U4 U2W0U$ W2 v5W7W Wz u& U7 v*W' w!Wz U2 W3
??:? 2 W?7 W3 r(W5U?5 Wz s|dMO?! W??2W J(W?? 2 W3 W5U5 W?z | W3
d"u v W5U& bO.W'
W3 WU5 W3 W?5U???}! b5u?? wJ W?& w5U???}! U??0W?:???4 W?4
X&W" w?5U??4W6 W3 d?? 2 w7 w??2 w? U??' W!
W" u7 w5U???}! X}! U?4 U??0W?:???4 a}?( U?4W?6 W7W6 ?}5
u:A}6 v$ W! &W3 wJ| UOK2
W?! u?! W?!U5 w?J?|U?? ? ? ?O? w?M?O?7 w? U?? ? ? ?' U?"W?6 b?7W?? ? ? ?'
U& b?O.W?' :?2 W5U5u/ Wz u U5 W3 U?:??}z W2 u?O'u5 w"W?97U" w2W7
w5?? r| w"U??O?$ W3 W! U??A? O5 W?2u??}?( w?5u! w5?? u!U5 !
X&W" w5U?4W6 | W?3 UO?K2 wJ}5u7 d? u?& W3 p W?2
dO~9 W6 W!W3 w2 W5 U<Oz W2W5U& W! u!W6
d"u?& W3 WL?}z W?2 d?'U5 W7d}? 5( W! w'U?42 w?W! WL?%Wz
W? W3 U?&b??O?.W?' ?:?2 q7W3 U?" J? s7W?2 u?}?3 w'U! | W!
uO'u5 wA7Wz WJ7 wJ|dFO( WU W2dFO( WMO'u5

175

u?? 4W6 W3 W?? O? 0U?? 1 W??/ W?5d??2 w?7U??' ! W?? 2 p}5b? W6 W?? O? O?5 U??O? ?$
U??$ W! s}J( b??O7U"??2 W3 U??2d?F? O? ( w:?A? W! vM?|u5 ?& W??2d??F?O? (
U p|b5W!W?' UO4U?2W6 W2 d2 p} p| b5W?! d|u W! U2W?4W2
w7 U?6 W7 u?? 4W?" U" U7U?? ?' d"u~?! Uz W! v?! W?? 2 W?? :? ? }!
wK6Wz d"u~! W?:?7u} wJ'MO?4 U2W:?(U7 W5! UJ!
s5 U7& U5 p}3W w2UUO W! w5W4W6 dO6U+ U!U! W%
w'u?M:?? ' w1 W"?"W?? 2 d5 Wz w?6 W! U7 d?? O6U?+ U!U! W?M7u e?? }? ?'
d?'u5 W5U?4W2 Wz W W?4?2 U"W?' W3 w(WM7u WM4 W?2W?4U$W?'
U!U! w"U?. w5U?4 W?OO5 W3 p}?5U4u? O6 U5 U7! r1W?% wK6Wz w?5U:?'
W3 W6 W?" w(W??2 d?? %W! W?? O? O5 b?? }" w5?? U???? ?& d??O?6U+
X}$u w5 W5 w'U0 W5UO4U. dFO( w"WM5u'
gO5U?& b??O?.W?' ?:? 2 W?2U?2U?( v?! g}?2 !W?' U" wJ?}?4W6W!
w5? d??F?O?( W! b??O?}" d?2 U? w~5d? wJ}??9?}?:? 2 d!U5 U g} W??4W?>!
u?}?( W3 s"d? p? W?2 !W?' W~}?$ W"d?2 w( w?"W?O?=?O?'W??4 !d?O!
w W3 d?2 v? W5U?L?:?4 w?2W7W5u! p7e5 ! W??2 W7W?2W?9?}? :?2 wMO?'u?5 ! w5?
r W6 v U?&b?O?.W' ?:?2 ! w W6 b5u?2 W" W?'u5 w5U?O?O"U6
3U7W U??2U??'U7 u??& U7 U??2U" W?:? 0 u??}?( d??O U??: u??' w5U??4 W!
c2 rM}7W~!
w'U42 wW!WL%Wz w7} 5(
w2W7}? 5( w1 d! w5U:?'u2 w5U?& bO.W?' :?2 w U' W3
W?1 w?"W7u"u? W7W??2W5 w5d??4 W5! W! w'U??4?2 wW!W??L?%Wz W??2 U5 !
wMO" u?}?( W! U?&b?O?.W?' :?2 W! u! d?'u5 w!W?. w:?O W! W?2W?O??'Wz
W4u!d2 U" ! w5U2W4W:'Wz WM|u( W4u9O'u5 !
w5U' W3 u! p7 W3 W4 w5UL'u4 u?2 w2W7W U4WM! W3 U&bO.W' :2
UJ5? p}3W W3 UM?}6 WO?=O?'W4 wMO?7Uz W! ! bO5U7 U"W?'
178

W3 s7W?2 b5U2W5? u}5 W3 wMO7Uz w"U?O!Wz w'U! v"U?2 X}! p}5 W6


W5W??/UM! U?9u? W??L? }z U W?! WM7d~! W??% wK6W?z w5U??2d?'u?5 v! W5u??4W6
W""W?2 WM|u?( Wz u! p7 W3 W?$W! W3 U6u?' U?:3u?' W" W?2W1d?O?0
v2W7 W7W6 W5U?2W5? W! b5u7W WJ7e5 W3 W?OO5U1W?3u' w"W6 wK7U?4
w5 W! U6u?' U: u' v UJ(W?! W% wK6Wz U2W?OMO7Uz d' W3
d?2 w2u" W! U??<7U!Uz W3 W?2WMO7U?z v"U?2 d?:~5 wJ}??4W?' W5U5W"
b56 d' w5 w2u" w5U?4 W6 W! UL Wz U& U2W?:A7d0 W3 v2W7
W5UO52 w5 wLO! W! U2d' W3 W7U4 W"U4 W( U W5u/ !
W3 s4 W?2W>?'u5 s4 w:?'W! W3 U:??}z s|d?MO! U$W?' W2W?1 W3
W?' U"W??' W3 d?O?4Wz a?}?( W7W6 W"d?'u?5 w U?'
d?F?O? ( W3 s4 d?2 MO!? W?! W7U?4Uz b?O?}" uJ5u X}?!U7 b?4W65
W7W6 WLO3W2 U:0W6 dO4Wz a}( Wz
W3 U?7WJ?M! g?O5W?z 5(?? ? 4U?? ? & w5U?? ? 2b?7W?? ?' w?6 W?? ? 2 W6 W?? ? 2 W7U?? ? 4
b7W?' u?2 e7W?. b7W' u?2 w4W?:?' b7W?' u6W? p7e5 W3 W7 w4U(u"
W" W?z W U??4WM! w?J|d??O? .U??( u! b5U?7 W3 w U??' U"W6 W?? 2 U5 W??2d!
d! U?5 w(?? 4U?? & w? U?? 4 wW?? ' 5?7 W! ?? & U?? $ W?5 g|
u! b5U7 W3 w U' U" g7Wz
W3 w5? wJ| w3W. u?2 w3u1 u1W" d?'U5 p}3W w?J|dO?.U(
w5u??O? :? A W! ??& U??2 u1W?" u! U??U7 U! p7e5 U?7 U! b5u??
b5u?? & w?4u?? ?? 'W?? $W?" ?? & W! d?? 2 v X?' W??2d?! b7W?? '
w U?' W3 r2U??% U?<MOz b5U?(U?4d?2 WU?5 W3 w7 Uz 6 u! W?2W3W??'W?4 b5U7W?
d?F? O?( W" w?J}5u7 W? U?7W?& W?d??4 Wz w:??(u?2
W7W6
W7U??. U"W??0 U7 u?H7W?? W" WJ?7 wJ| u1W" w5d??4
X}!W6 wJ}5u7 d"u W4W6 u1W" Wz d2 w4u?'W$W"
p7d?O3 dFO?( U7 dF?O( W?2dO wM:?( u}?( W3 U2W?OMO7Uz W2 wM?:(
177

b?}" W?2W?.d??O?4 w4W6 w?(W! UO?5W" W"U5 U?2d?FO?( w4W?2W7 w.d???O?4


u?4W6 W?3 u?}?( Wz X}?5W7W~! W?2W"W?!U! u?& U7 W?O? 0U?1 Wz ! g7W?z d?'u5
WO:A w2W7U7 wMO7Uz p7dO3 dFO( W2dO bO5 wJ|dFO(
W2W?'U6 JK W?' W! WL?%Wz W5 W2d?FO?( wM:( u?}(
p} W?? d??O?.U??( U" ! ??& W W??& W3 U" W??0
U" u"W?2 v3 W?& U4W?' wJ7U" U5 W3 W?2 w"W7W?2b w5W~O5
W:}M| dO! w5U2WJ'Uz U 1
W?7W6 W?"U5 w??! w~?5b?? ? ?}! U?" XA?? ? ?}?6 w}?? ? ?$W?! w?!
d!W??1 w|u? W??:| p}~5 U??<MOz U" X}!U??4W5 b W3 Wz w?:??7W??(?&
Wz ! p|u??' O6 o(U??. w5U7d? W"b! U?5 ?& W?2W??O7b5W! W! U??<?Oz
W3 & wM?|u( o(U. W?OO5 U?2 W3 s"W6 U" X}A&W?!U5 W'u5U
W7U" d4 w"U2 U"W6 WL%W?z W! X}$u Wz U" W:|d b
X|d & W2W5WJ7
U5 d??O? w?!W??. w!Wz d??O? & W?3 W7d??}? 5( W?z U??L? Oz
U?9"W7U?z d?O?.U?( W7 W3 uM?$W?4 d?2 7W3 W?2d??2 ?2 W?'U6
uM1W?? 1 WM1W??1 w7u??$ d??U?z W?? W3 d??O? .U??( W??:? }?M| d??O!
U~| W! W?2 vM?}?N!u?( p| W?' W! ?& W?2b d?O?.U?( v"u'
u} u W3 W?2dFO( w"W? W5b5 W3 UO$ dO?.U( W! b:6
W:} u$ w:'W!W' W! bO5 dFO(
q( X7W5 d?O$ b?AO5d?}z wJO?'2 w5d?O.U?( U5 W3 W5U5W" W?4 WMO5
W??2 W?? 'W! b5W?z W6 W! W7W?6 w"W??9?7U" w2W7W?M7|u" w?&W7U! W?? 2W"W!U! W?"U??2
W" w$U5 U?4 d??O?.U?( w"W?O?O??'Wz W?z ! UW! WM7W?>! d?'U?5 W5u/ b5W6
s7WJ! U7 w'U42
d?: u1 wJ|d?O! W! d2 W?2u?2 W! WJA} W5d?FO?( W3 w'dO0
! p}M?|u?( W3 w2U?5 W?:? }?9? :?A7W?? W?2 v5 W?"U?2 W??2u?2 W3 d??O!
u??& W3 b7W??2U??I?7W! b5W??4 d??F? O? ( W??2d??O W?3 w'd??O? 0 UJ! U??4U?z w2U!
180

WW?! W?? ?A? ? O? ? 4W?6 U?? ?:? ? ' ?? ?& ?! W?? ?'W3 w1U?? ? 1 u?? ?1 W! w?5U7
W?:?7W5 U?4 U7 W??W3 W" W! W"U??4 b7W?2W?J W?& W??W3 W?O7b?"WM7W!
W3 p'Uz w:??}? W' W?2WO5U?57 d'u5 w5e|U ?! WL?}z WJ}" b5U?2WO7u?2
s7Wz W5dO9M( w1 W( W1 U4W6
W! W! Wz W?M' w?7u?? ?2 U?? ? & b?? ?O? ? ?.W?? ? ' ?? ?:? ? ?2 w7W?U5 w5U?? ? 4
w'U! dFO?( WJKO4U5 Wz W2 X}5 WM72 w'Wz w5? "Wz w2WO7U(
w5U??&u7 W3 w!W?z w5U?4 w??'W?z w5? W?"b56 u??}?( U??4W6W! d??2 u??}3
wW! W?L?%W?z W?2 s}M! v! W?L?}z b?5W?' W b5Wz w:?AU?:? A w5U?O3
W??:|dM|u??>! W?M7??2 w??'Wz w5?? W! W??2d??F?O? ( w"W?7u?:? ?7 ??& w'U??4??2
U?&b??O?.W??' ?:? 2 W7 W3 W?4W??$W" W5bM|u??& U?2 W??4W?:?'W?z W7!W6
wJ?}? 'uM?| p| v! X}?! X?7u?? } W??W?z X|d??9?! g} W! d?"U7 w"W7d?? 2
X}! p} b5U2WOO'U42 u}5W3 wJO:O50
W$U4Uz Wz ! W2WO7d} 5( WM7 !W' w!Wz wJ}"WJ' WL}z
O6 W?4W6 w/U5?1 W?:|W?2 U?2W( W7W?! W7 w5d2 W?$u?% w7U?2
6 W3 X}!W5 b5Wz WO?O5 W:'W! W?2W7d} 5( W5 W?4 W3 w2W7UO5
b5u? W?4 v3 w5U??2W?O?O?'U?4?2 W?2 u?2 WU5 W?O?O?'U?4?2
W7W6 u:AO5 W2
s} w} b?OL?' W3 WM' WU5 W""W?2 U2W?O'U?42 w5U7 wM|u?(
w5U?4W6 w4 UW' w?W u7W4 ! WM' W?~| W' W3 U?:'u?2
W! WM|u??( W3 U??:? ??}z W??2 s}M?! 55u"U5 W p}3W?? W?2b?5W?9 W??4 X&W"
W?& w5b5U7W ! W! W?L?%Wz 5}! W7Wz d"u?| d2 W??1 w?5
W! W""d w5Wz w5dO.U( w"U. U9| & w"W0W&
U?? ?'U7 b5W?6 gO?? ?:7W5 W?3 WM"W?? ?2 u! U?" W?? W?3 W?? 2W?? ?O7?? ?}? ? 5(
dF?O( w5U?2U'U7 wM|u( b?O"W w40W3 W?2 UW! b}" d?FO( u?"d~}$
w5U2W! W3 U2W6 W6 WO0U?1 U6 w.d?O4 W0 W6 u"d~ W6 w5
w7| Wz v! W?2dFO?( WO7 w7W?! ZM} w(W! W! s! WJ}5U?:' 6 W!
WO7W! dJ(Uz W! U g} W:|dO~! w5U2W0 U4
179

X| v w7U"2 WM"dWM W6 X' b5W5W5 q4 U6 W! W2dFO(


W0 v' s}?' XJ7 w?M}! W?:??7W?(?& b5U?:?'u?2 u??4W6 W3 W?2d?F?O?(
UJ( u?? W??' wJ}"W?7u7 W"u??O? 'u5 U??4W6 W3 W??2d?F? O? ( U"W??'
W"!x! 2W:'Wz wU u2 wJ|dFO( W J(W2 W3 W2dFO(
wU W?U?&b??O? .W??' ??:? 2 W7 W3 U" W3 W??2d??F? O? ( w1 w4W??$W??'
d5 w5U4 W:A w"W97U" // / ! W97U" wJ}3WW5UAO5 d2 s7W!
b?7b?? ? ? (W"W?! W?" e?? ? ? }6 W?! / / ?! W7U?6W?6 WJ?}?u?? ? ?1 W?!
Wz w'u?M:??' W??>? ?'u5 W! W3 e?? OK~M?Oz w1 U" W?z J(U W?? 2W5u/
dO~ W6 v3 wL'
q7W3 U" JK
q7W3 U" J d7W' rO( Uz
q7W4 q7W3 Wz W4 W7U W5
q7W' u UM7d'Wz b7 W$
$ W gM7W' rO(
U! -d W4 @5W'
2 @5u3 f7W1 ? Wz -
b7W! W5U7 ! X2U94
U4W& W' U&W5 u6 W'
U4Uz r}W" " uM$W4 s4
W2 r} U2 v! 2
W4 . UOW$ e}!
" U! o(W. U5
5 U4W5W5 W2 r} U2
U& u9! WM1W1 u W:&
U4W( U7 WW! ! U(
2 @5u3 f7W1 WM|W! u6U7
182

UJ! W! W3 UO1W. W2 X|u9! w5U" W3 W:|U


u?2 W5 W?! WJA?} ??& d?F?O? ( v' w=?O? 'W?4 wJ}?J7 u?2 w5U?1U?&
s|u??( U??2U??' d" W??2W5 W! U??' | U??O? 2W7 U??2 W??2d??2
w5 v? W"UJ! ?| W??2W?5 wW?? 4W?? ' w5 Wz ! d?? O? ?.U?? ( W5
W3 d?? ?O! b?5u" W! U?! W?? r?}3 X}?! W?? ' W?3 U7" U?7 w7U?? ?'u?? 1 U?! s4 d?? 4u?? ?.
U?0 W??2U?0 U7 W7U" W?J7 wJ|d?F? O?( W3 W??4W?2W5 W?& w?5W~O5
X' dO.U( w'u5 W4U5 s7 Wz w5U2WOM}N5 dO! e|U W2 X|d U7 W
WL?}z W:?}! d!W3 w?7UO(6 W?2 U2 wJ|U?2 Uz v W2 v"U?2 U2
5}! W2u2 w5d?4 W4 W3 w5U1U& WJ7 wJ|dFO( W?! U!W' W5U:( Wz 55u"U5
b5 W3 W2 WMO1W:' w7uO6 v! u}5 w7U!W"U5 W3 d"U9"W0W& p}:( O6 d}3
u} U7 W:'W6 Wz W2 WOO5 w5 W! u& w"WL% vI u&
w5u! w?:? (d??' 6 W! w?J7 ! WKN?7 d??'u??& d??O? ?4Wz w7U??9?"W7Uz
W?2 rOK'W" 6 W! dO?.U( w"W?0W?& d"& W?' W3 sL}6 W?2W3W'W?4
`O?W0 p}3W? W2dF?O( U?O'U5 wJ}?:( u5U? w5d2 W"?2W' W:?}!
W5
v! w2W7W5u?/ W7?}? 5( W?O7U6W! d?F?O?( W?2 k0U?% w2W7WM7u
U?:?'??4U?4 W?2 W?O? :?(d?' W! W5u?6 u?1 w:?'W6 w5d??2 W?:?}?4U?z W3 W7U"U6
W?:|?}~! W2d?F?O?( X}! w W6 ?2 s4 uA?}
w5U57 dFO( W'
d?? W?? ?2U?? 2U?? ' W7?? ?}? ? 5( W?? ?Wz X}?! d?? :5U?? 'U?6 W5U5u?/ Wz
dJ:??' w?2W7U7 O6 e??}6 W?! W! U??2U??' d??O? .U??( w:??'W6 5M}~?5W??? W6
b5u7W W3 W?2 p|d?0U?2 s|u W?3 W! WL?%Wz U?2U5 U?O?}3 wMO?7Uz w"W7U?O0?
7W3 W?5W? v! w??2 w? ?' U??4W??' W! X'W6 ?! b?:? (d??' ??&W?:? '
U2
X' W3 d?2 Uz W! 5}M?! W?O7UU5 W! U W7u?N?}!
vM}"u?7 U2 u}3 w'U! p}M7d! Uz wJ|UO wL?O3U87 W! dO.U( W2
181

UOA% & u! W"


@5d(& d7W0 U& W! b5WW'
@5W' U U7u}(W UH W:' W!
W:' W W U'W$
W6W$ W2 UO$ W$ " s4
U" @5W" UO' U& W! "
U U0W$ Uz W U4 s4
q7W2 W/W$ d"U& uM$W4 W6
q7W$ W6W$ WLK7W3 q7W3 W6
W4 oO0 W U4W&
W4W' .W$ U0W$ uO5W
Uz u<6 W" W! W& U'
W! U" W! 3U0 WK0U1
g}z W Wz X&W' U"W4
g}3 7W4 U& U U4 U$ u
WL}$bL}$ U& WK7W2 W(
WL} bL} 7W4 gO7W! d0U2
U7u7 W5d| W5U7
U7u}( r}3 W' UO5W" 6Uz u
W4 5( W(
W4" w7UO5W" W'u' U<2W7
U0 U( WA} " U%
u}z U!W' d4U6 WO2
W"W& W& p7U" W' W5
W U5 q7W3 W5u W4
W1 W5u U7W4 W"

U6W5 q7W3 oO0U6 WOO2


@5W'UO' W' W6 W'W5
@5d( dO0 U& W"
XMO4W& f7W1 u6 U! w"U!W$
XMO U! W$ U6 UO' @5W' U2
@5W" d"U& wK7W3 W& z r&
@5W' U U7u|uO(W UH W?' z
W2W4 U"U" " @5W q @5W
W6 U=7 u uO(W W?Oz
" e}! u6Uz uL&W4 b7 z
" e}~5Wz W( d"W1 fO f7W1 z
@5 wKO5 W WW5 W?Oz
@5W' g1W5 u WOO! W5 v!
!W4U" b7 U4' g} WU'
!W5 U4 W$ wb5
w5W' UO' d!W1 p7W& "
w5W! W5 U"d'W% U4W"
W& W& u}3 f7W1 u UO5W" s4
U?O!W' W5 u}W4 b5
W2 . 5( b5W W6 'U(
W2 .W1 v! q7W3 d!W1 UW5
W2 @5 W5 r} u$ W5
W7 WW5 W?}! U<2W7
? Wz - 5W$ W6 U?7
uM$W4 U4 rO2W%
WO!W' W$ rK7W4 g} W W7
184

183

WO( U7W$ s7 b6W.W4


W1 v! U& W s4
UW&W7 UO' W4U$
u U5 W4 XM7W'W5 U6
u U4W4 W 5 W5U7 U&
s4 w7W1 v! b7W1 XO5 O6 "
s4 5( X&W' u3Wz W$
W~}! U& W:&u5 u$ W/
W' WO! rK7W4 W$ W4uK.W4
W2U& " W$ W5 v7W' .
W2UM"d'W6 U" W5U7W$
U$W6 u r( U4Uz
U'2 | uM$W4 W6 g"
U:4W6 v! W0 bO%W! b5W'
UO$ "W$ s4 W2 v!
W1 v! WOO5 u$
U! W:'W$ U& @5W' p7d0
@5W' W' W6 U& dO?zW" W$
@5 W2 XO5W WOO5 u$
W2 r'u96W4 W" ! U& U&
W! U7W$ r| U5
W2W4 5( b5WW6 v W!
W4UO' @5W' W' b5WW6
X} W5 u' WO5 b87U0
X| X&W! W W2 A!
U0 v! vK7W& UO5 Wz g} W

U0W$ W6 . U0 u>5W"W$
W:'W5 d2W4 w7W1W$ W2
W:'W! UO7W. dO$ W7 W7
WA%W4 U" UO5 Wz W$
W! 5(W5W! g4W$ WJO6
v! UO5 ! U( X7 W2 W6
!W4 W$ U$W' dO&Uz
W"u3Wz " s4u|W b5WW6
W"U$ WU$ Wz U$W' dO&Uz
U4U$ 54W$ U( 2 u7W WL%Wz
U4U' W4U" W2 eO&U:'
! W??2W?? 1 w2W7W??( u?? 4W6 Wz w$U?? 4Uz W! W??2d?? F? O? ( W??4W?? $W" Wz
W"UJ! U'U6 WM|u&
W":??& W?0W! W0 W2d?FO( u?4W6 eOK~MOz W?4W$W" wJ'MO?4 d}3
} u2 W4WJO! u5W3W' u!W5 X?7u} W! X'W!
J(U
W. Hen- @MOM}6 :2 eOK~MOz w1 w U& W W! U!W'
UA}2 u2U4 W! w$W' ning
A Catalogue of the Provincial Capitals of Earnshahr, 1931, p. 31

dM}?? 'U5 U??2d??O? (W?"Wz U5 r/ U?? 2d??O? (5 WM?|u??( Wz


W3 t??O!u?& 6O?z W W?2W7 w?W! W3 W!W+ W????1 ! W"W??
UO5W" W2W?OO5U'U' WL?O! U7Uz W! U2 s4 W2W5u! Wz W
WOO5 2 wJ}"U9O. W5u& p W& UI:( W3 p|u}(

186

185

U" w5U2e|W
d?? O? U?? 2W??O? ?O? I7d?? 0Wz w"W?6 WM7|u?" W5U??>?!U"u??1 U?? ?? W?3 U" Wz
u2 W' W"W
V. Minorsky, The Gran, B.S.O.A.S, Vol.XI, 1943-46, pp. 75-103

u??}? ( W! W" Gran u?? w5?? U5 wJ'?MO?4 W??2U" u??4W6 w?7|W!


w2W7u}?( W3 WWz Goran w7u2 w7U?'Uz wLO! W' W"W?4UM}6 s4 W! uO'u5 W2W?O'U0
d2 v U4Uz X}9O'u5 b4WJ7
1. Daylamites

wA?}?2 !W' W?:??O3W?3 UA5? w5uMO?. | W W! U!W?'


wU W??4UM6U?( W5?! W7W6 b!U?O? 'd?0Wz W! d??'u?>7W??2 b?O"W??4U7 w5U7
wW! U" wU Mohl
d"
sJ( dJA3 d W( u u
W5bM?|u?& w:??' u??}? ( e??OK~MO?z | W W! U!W??'
W7W6 v4 Uz u(U! X'd! W3 U5 W! p|b5u X}! U2W:'W4 v!

2. Tabaristan
3. Suristan

U?(U4d?2 w"W6 u?(U! w5u?2 u?4W6 u?N3W2 U5 d?| W3 U>?0W?( W W!


UW! W3 U26 W?' 6 u}5 w7UO?$ W:?7u?} X}! p}5W6 X}MO! WM'
WM7W&W5
b4?Oz U7bOKJO?5Wz W3 u3 wJ'MO4 W5!

b5u?? U" W! U?:? ' u?}? ( W3 W7W6 X' W W! U?!W?'


WM?|d?? O~?! W7 U! g?7X' U?? 'W?? ?% X' wL?? ?? ?O! W?? ?:|dJ?! U?? '
} UW!

6. J.CI. Rich
7. Warriors

b4?Oz U7bOKJ?5Wz W3 u2 wJ'MO4 W5!


9. Sirwn (Diyla)
10. Awarman-i luhn
11. Takht

uO'u5 b7W b5W2 wLO! W3 wJ'MO4 Kandla


13. Baniyn
14. Gmsib
15. basin
16. Khosar

s1W?? % wK6W?z W W! s|d?? 'U5 Bjrn u?? $U! W! W?? 2WU5 W3 W?? $U!
b5W?6 w'U! U! U?7U5Allahi w6x? Wz W! Father Anastase U?? :? ?'U?5Uz W?? (W?? 1
188

187

(Jaba, Rcits Kurdes, 1860, p.3),


Houss-

w5U?? 2W??A? ?&W5 W5?! U6W6 U7 W?! b7W7U! W?3 ?? W U?? 4WM! W?? '
u2U! W3 W1 U6W6 N3 w5U4W6 W3 W1 Wz d|u W! W2 knecht
X'd! W3 Uz ?? s'U?9?!W3 p}?I?3 W?2 W?4U?4 w2U?& W3 U~?5? 5u?$
U"?! W3 X( ?? W! U?? 4Uz Chiricov, IXIX J7d? W??2 UW?! v4 Uz
U2
W5u/ ! W7 u| b5U7d2u4 w7u2 W3 W2WO7U'Uz W95W!
Kh> ke, gz> g'ez e|u u}2 2

U??O? $ wMO7U?z W?2W??4 W??'u??& w U?" q3 d??A* U??2 U??O? :7W5


b4?Oz U7bOKJO?5Wz W3 Shabak W!W( wJ'MO4 W5!
uO'u5 b7 Zuhab U6 u}( W3 wJ'MO4
91. Zaza [Dimli]

W5! U:?}z
Mann - Hadank, "Mundarten der Guran", 1930, pp. 17-43 and " Mundarten der
Zaza, 1932, pp. 6-7

W7b7W2W9}:2 WW3 p5W6 W7WA1W5 Wz

35. O. Mann, 'Die Mundart der Mukri Kurden", text, p. 253, Translation, p. 396.

21. Zarda

d"u?? w} W??2 W??2 W5U??>?!U"u??1 w2W7U??:? '??4U??4 W! U w5U??L? }K' W?3 w U??' W3 s4
gO5U7d?2u4 w7u?2 u}?( W! u! W1 W?" v' wJ|b5W9 W?4 wJ W& ?
W3 Alabche W<!W W?6 p7e5 W3 UO5W" -u w?} d!U5 X}!u! dO?.U( w5 U?:'?4U4 v!
s| w5 W! W2 W6 p W& b5W6 U4W6 Uz w(W! U(
U5 U?? 2 w5U?? L? ?}K' u?? 2 w'U?! w"U?? 2 b??(W?5U?? W3 7 X?}! p}5? W6
W5! U6W6 W2W7 wW! W:}M|
wJ?}J? W?? ? & | w?5u?? ? 2 s}? b|W?3 W?? ? 2 u?? ?2 w?'u?? ? 4U?? ? 1 w:?? ? 'u?7-U!
s}$W:AO5
W3W0
W5!

u??4W?6 ??}? u?"U6 b??4?? ?? Oz U7b?? OK?JO???5W?z WKLJ?" W3 W??2d?? 2 u??2


} dMO! W9}:2 W3 W2W1
W! v9"U6 p} U?4 U?4W6 b5W W3 W?2 u"d~2W7 wJ}?5U4 W3 W?O?:7d! Koine
KoineUJO5U??:7d! U7b?O?KJO??5W?z X}! w2W?' w"W??:?' d| W3 w"W?" W! W7W6
}
WOO5U:'u2 w5U&bO.W' :2 w5Ue4 w5e5 w9}:2 wJ'MO4 UO5
25. Socit Asiatique
26. Marquart

U5 Popular W! W95W! W5u& p W& s4


28. M. A Benedictsen

Socin, "Kurd. Sammlungen", text, p. 174, translation p. 197

d! U5 w'U42 w5U& WL%Wz W! wJ'MO4

UD. s7b3b7d0 X| W?OO!Wz w2W7U?4WM! W3 U: u' W?L<L?$ W'W'U2 U??O. w5U?:'


W5! W:'W! U4W5W:' Wz wJ}"W7u7
Zhukovsky, "Jumjuma - Nama", in Zap. VII, 1892, 63 - 72.
39. Gran < Gabrn

wW! w U?' U:?!W?. W0W?' W3 u9?O5 WJ7 w2W7 W3


w5U2W5?2WL?O! W3 e}6W! w2W7U?L(U Al-kbriya WO7U!UJ3 U?<M' w5U26 U5W3 v
U4W6 U2 U!U U5
/u/and/o/
190

30. Ethnical name


31.Gran or Gran

2 u?2 W7 W5U( Wz W4b?M|u& ! U?' W5U1 W3


W5U"W U% Wz U?4 z w~5 uz w~5U:H7 w6u& X?' w6U>'
w~5 W! Adab Wz 7Wz e?!W?' W?' X?}! g7d"U7 u w5d??2W?$u??% 6 W!
w'U?4?2 wW! WL?%Wz w7?}? 5( WJ7 w2W7W3 U?O?$ p}3W ?| W3 W2 W~5U?:?H7
u:'U w3uN$W4 WLO'u5 s4 w"u U&bO.W' :2 W7u}( W!
U! W?1 d|u W!
189

Gran

UJO5U:7d! U7bOKJ?5Wz W7 }z U7 W3
56. Guranii (Gouranii)

W5!

W"uO'u5 gO5U57 W! w5!d:' W7W:' Wz wJ'MO4


w"u2 wJ}5b5U7W W5! !d:' wO5 W" W! U!W'
Weissbach, in Pauli - Wissowa, vii, col. 1945
59. K. Mller

W5!
Marquart, "Woher stammt der Name Kaukasus"

Qutb-nama, V. 43:

u? W?2W?OO?'U?0 5(?&U!U! W" wMO?5d|u U?6u' U?: u?' b| w??O?'U?0 5(u?& U!U!
d|u? W?( W?! W?2 W6 W?$W? p7e?5 W3 s|u?( p}?L?1U?" W?2W?O5? U6u??' U?: u?'
c??2 U?2W?5u?}? U5 W! U7W??$Wz wJ?|U" w5uMO??. W5! U6W?6 u"U6 G'ran
U2W7W4u"
H. Adjarian, "Gyorans (sic) and Tumaris", See Rev. Hist, Rel. January, 1928.

U1W1 U5 w2WWM! W"

44. old //

in Caucasica, Fasc, i, 1 Theil, 1930, 62,

d|u2 bO2u" W3 W! b|u5 w'U0 W3 u2 u2 2


u"U6 W7d'u5 Wz w(W! bO}" W2

Diod. xx, 22, 4; Strabo, xi, 2, i; 5, 4; 5, 7- 8; 14, 14; Pliny, iv, 83

W3 w5u??:? 4W5 s?4 W??:|dJ! U??' v! u??&U7 d??2 b?M'W Siraci, Seraci U5 b|W?3 b??:6
W4b! W7W W6 d}K3u4 wU W3 z u2U4 w5u ! W2d2 X'

Kr > kr, Kr = Blind


46. Cast
47. Kelw - Spee
48. Gooran

60. Thrakon (Serakon)

W5!

61. Siraci (* Sirak, Shirak)

CL. J. Rich, 'Narative of a Residence in Koordistan, i, 152, cf. 88 - 90

62. Scythian

49. Darna, Dartang

WzWW??' U5 !d?:?' Wz W?!W3 d"U7 W5U?L? :?4 W~}?$ d??}K3u?4 W?2W5d?J:?'


u! w7U2W' wJ}:7W5 Wz U! wW U"W!
64. Maeotis
65. Aorsi
Kretschmer, in Pauly - Wissowa, ii, 5, 1927 W5!

7 Wz d|u? W! uO?'u5 Gooran u}?( W3 W2W?( 7 g7s?MO3


WMOM|u?>! ? wL?O! W3 5?5u:! W?2W?( W7W6 w'u5 Koordistan gO5U?:'u?2
}
W! w$u? U?:???$u? w?J W?& w5U?4 W3 U7 a nomad W?2 W5u/ !
fala W W0 s} w5W4Wz W! b7u2 W3 W5W}

U7b5u7W W2 s|dM! U?O$ Silices (Sidices) U2WJ7b?O' pOKO' W3 w2d?O' W:??7u}


W5! u!W6 b5 M( u}5 Sidakan U2bO' W!

Jaba - Justi, 294 (< fallah, prym - Socin, p. 64).

Gran W"
W5U4u W~}$ U:A}6 Gebr d!W UI:( 5'U5 WA7

Marquart, Sdarmenien, index.


67. * Shirnak

54. Strabo

68. Sirakini

55. Theracian SaraparaeX} U:?}z w7u2 s7WW' W3 W2W( wLO!

69. Hyrcania

JO' w5U?2W wL?1U" W s7d" u(U! d"u? v wA7s7:5U?' W2 Thera


192

191

Justi, Iran, Namenbuch p. 121

70. Ochus (Tajan)

U" w?U a?7u?? ?:3 q?L? ? <? ? 4 W?3 53W?! wU e?? ? 4W?? ?%
W"d2 U bA7
2 pAO5W2 X&
Justi, op.cit., 121 W5!
uO'u5 X& d6W! u}( W3 W76 O6 v!W! W7W( Wz w:'u7
97. Gouranie

71. Kretschmer
72. Paryadres
73. Paryadres{Pontic, AIPS?}
74. Cyrus (kur)
75. Arex
76. Shakasn (Shakashn)

98. <Raoxsni (Ctesias);

77. Ganja

Prz < Gosithris < Gocithra

78. Sirakn

W5u/ ! o w1 w~5 U$ U2WO5U57


<Savor, Spr

W5!
Hbschmann, Die altarm. Ortsnamen, p. 352.

99. Kra

80. Shirak Steppe

100. Ostan "Shad Fayrz"

81. Kakhetia

101. Hulwn

82. Alazan

102. Jqbqr.qa

83. Shirak

103. Alvand

84. Tair - Siraj

W?( W5u& p W?& wJ| UI?:?( b5u3Wz U5 W2 W?O?O5 W3 p}5U4u? O6


W!U5 W W% W! W4 Wz u2 W52 u3u%

85. Akhurian
86. Arpa - chay

105. Tassuj

87. Ani

106. Fayrz - Qubdh

88. Nor - Shirakn

107. Al-Tabal

89. Arbela

108. Tamarr

90. bdeasx

109. Irbil

91. Marquart, Sdarmenien, 1930, p. *59

110. Arbela

92. Adiabn

111. Sawd

M?( Uz Sirgan U??d?O? ' W! u??O? 4WK"W! u5U??d??O? ' W?' s??MO3
W! U??2U5 X??7u??} X}??9?"d?? d??O? ( W3 ??& U5 W??2WM?|u??( W5U5W" W??Wz W?! X}5
X|d:'W9! W5U2dO(u5
W5!

W W?3 d5 u3W?? % W3 U?? O? ?$ g7U?? ( W5U5W?" W V}?? :? ?2 U??4W?6W3


W?2 W W?1 W?3 'u?4 W! W! Daqq U?1u?1 Al-Tirhan U6d?:3
W7 u3W% W' W3 & g7Wz
194

193

138. N. sw. ra

113. Qudma

139. Budhikn (*Barzikan?)

uO'u5 w!W. w:O W! W7W( Wz wJ'MO4


d'u5 pM" u}( W3 w!W. w:O W! W6 W7W( Wz

140. Jwr. qan


141. Brisi

116. *Darnak

142. Mashtakan

117. Dlah

143. Jurughan

118. Al-Jil

144. Kikan

d2 w'U! WuKI3W6e5 U4 W3 WM|u( Wz d:A} u|W~! U6W6

145. Majurdan

120. Jbr. qa (var. Kbr.k, * Gbr. ka)

146. Hadhbni

121. Jbraq

u2U! w5U?:'u2 W3 U?OJ}(W! 2U4 ?& WU5 u:A?O5 w3W$ 6


X}U5 X' W3 w3W w3W$ w5d2WJ}" W4W3 wJ'MO4 w5u! W" s7
148. Byids
149. Hasanya

U" s'U?=?4 s! U?$u?(u!Wz 3 U?&


w'U0 W4W$W" u6 wU w9:.

122. Degoeje

X}?! X??7u?? ?} W?7W6 u?? ?O? ? 'u?5 w!W?? ?. w?:? ? O W?! w(W?7W?? ?( Wz w?J'M?O? ? 4
WMOM|u>! W! UO2W6
vM}*W' s4 W' w5u! W7W( Wz U" a herd
125. Gaubara
126. Shadanjan

151. IA., Ix, 172

127. Lazba (luri?)

152. IA., Ix, 173

128. Madanjan

b='u2 d'u5 U& v! W! w!W. w:O W! b7eOK~MOz w1 W3 U5 Wz


154. Kkyid Ala Al-daula

129. Mazdanakan
130. Barisan

155. IA.IX, 247

w}??$ W?3 w U??& 6 U5 W3 w?J'MO??4 w?5d??2 U??4u?? Khali (*Jalali < Galali)
W3 w U?& W?'W% U5W! W? U4WM! b5W? U4 U7d?2u?4 WU5 W3 6 Wz U?L?(U WO?O5 b7?&
} WM|d'U5 U!U6W4 U2!

156. Bbuni
157. Ibrhim Yinnl
IA.Ix, 448 W5!

U" d2 wU U6W! dFA3 pK4 w2W7W5u! W! qL<4


U?"W6 w?~5U?? ? 4 w??? ? 2 W?? ? W?3 W?? ? 9?5W! w?M7 w? U?? ? '
X}!d2 W W6 v! W5U' Wz w5d2 U?O% W3 wJ'MO4
w!U wJ W& w$U" U:2
uO'u5 w!W. W! W7W( Wz wJ'MO4
196

132. Jabar. qi
Jawani U 6
134. Mastakan
135. Baz. njan
136. Shuhjan
137. Shad. njan
195

W??2 W Wz Uz W?! w7U"??2 W""W??2 | U??<?7 W" @5W" W??2W??4


U6 w:( W"U b|W! b5u3Wz
U4W6 tO!u& s! W' W3 s4 dO?0W"W5! Darna (* Darnak)
179. Dlah

W5! dO v3 wJ W2 bO5 W3 U:?}z U2 5 2


Mann - Hadank, Mundarten der Gran, 105, 378

uO'u5 w!W. w:O W! W7W( b5W Wz wJ'MO4 U"


168. Ksaj

X}! ! Samghn UG4W W7W6 Zimkan


181. Rws

6 XA W3 WJ|b5u W2 X}! W7W6


d5W5 UO4W6 ! p} U& O6 d'u5 w!W. w:O W! W5U( Wz U"
187. Hasanoya

U"W! W?'?2 -u U?O?} U4W6W?3 W~5U!U5W! w5?2 w2W7W~"U7 Ksaj - i hajij


W! b5u?7W W??2U5 W?7 s4 W??'u??2 W?? 'u??2 W3 X}! w?:7d! W??2 W?? O? O5 w'U?? 0 g7 v!
b5U2 u?}5 W3 U:??}z U7U?L(U u! U( u?:A?O5 d:A?} W2 W7W6 W?'2 6
d2 W!
170. Zpin

s! U2W5 wM(WU6 wJ}2WWM! W3 UJ7W! W7u5W'W% 6 W2 U$u p}3W


W7 U7W2W?2W' d5U5 uN3W2 U5 WM?! W! U!W' w79}3 W! p}?:( O6
W?4UM0W( w5UJ(Wz d?}?(Wz wd"U' u?O u?2 ! W?:?}M|W~! UO?2WWM!
u?& W?2 W?2 p}?'W?2 U"W! Kal-xwar ?& W?2 W?( W3 u?N3W?2 w}?! "
W5! W7W6 U<7U!Uz qO!Wz u2U! W3 > W?2 U5W! @5d wJ|b5u X}!dOW5
W7uH V?M3WK?K'
UO?0d/u?$ W W3 wJ}uJ| W! b5W W?% wK6Wz w5U2d?'u5 W2 W5U?4u'W?' W~}$
s4 w5U2W:(U7 W5! W5d W7 b5U:'u3 u2U!
Sur les Ahl-i hagg, pp. 22, 42

W?? 2 UW! U?? H?K7 W3 W?? 97U" W?! W7WU?5 W3 W?? 2WMO?7Uz w5b5U?? L? ?Oz W?3 p}?? (W!
W5U?O:?}!d?2 v97 U7?& U?2WO?O?'Wz W5? 6 W3 W7U?4 U$u? wJ}?:( p}3W?
U7& WU5 u3 w2W7
u! U?? ?2W?5?? w?? ? O" b5U?? ?4W?? ?0 w? U?? ' W?3 v"U?? ?2 s??MO?3 d5U6 d?? ?}? ? '
W5! W2 X' U2W5 w5d2W'd7 ! WM| v! wJ}5U"
Notes on a march from Zohb, in JRGS., 1839, ix, 26 - 116

u" uM' W??' W3 s?MO3 W?'u?5 U?4W6 wL?' wJ}??:?(U7 W3 rJ W??2 s4 U6W6
d d}z
\ W! W?? ?$U?! 6 W?? ?' w U?? ?' W?3 v U?? ?L? ? O? ? .W5
U7 bJ}?:( W3 W?26 UJ! W?F7W! U?(U d'u?& W? W3 Wz ! 'u4 W?:?A7W u?2
198

171. Taq-i Girra


172. * Gil - u Gailan
173. Rijab

W5!
Evliya-chalebi, iv, 377; - A. Pinon, in Sir D. Rose, "Sir Anthony Sherley", p. 148; Sir H. Rawlinson,
JRGS, 1839, p.33; Chirikov, "Putervoy Zhurnal", 1849 - 1852, St. Petersburg, 1875,
301 - 5:

W! p7e5 W?! | w W""W?2 b5u?3Wz w5U?2UW?' w?%W?( | ?O5u??O! b5d?2


Wz WU5 W3 O w1U+ u2U!
175. Shihab al-Din al-Omari

W! W3 w??5W?0 w5U??4 W! d?L? F3 s7b3 U??N?( d| b5W? Wz w1 wJ'M?O?4


W"uO'u5 d}L|d"U2 W4W$W"
q3 U29 W6 X(U7 d}L|d"U2 W4W$W" W5!
W?7 W?3 w?"W7W?M?|u?5 W?! W?J?. s7b?3 U?? ? ? ? ?? ? ? ? % w?M?O?7 w? U?? ? ? ?' W?! W?3
?4 W?1 U?& ?2u6 WM7b3 U???% Wz W6 d! u|W! @5W" W5U?2W?H?O3W?&
d??}?L?|d"U?2 w?U s7b3b??O? ( W5! d??2 X' ! u5W3W??'

Qual'a Mwh (?) and Rwda (*Daudn?)


197

U?(u3 W?:?A7W? X( u?2 U~|W! W U?$ p7e5 W?O?O5U?: u?' W3 U?>KOz v


Manjil qO$W4 d"W?' W3 d6U( d'U5 wJ}5UO|U?5 U(u3 d6U( W3 Laushan
W5! WM|u( Wz u(U! u& U7 Uz W:}9"W2 v! X( u2
Tarikh- i Uljaytu, Bib., Nat., Sup.pers., 1419, fol. 42
202. [Major E.B. Soane], "To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise ", p. 377
203. Bundahishn
204. Padhishkwargar
205. Huzahishnih
206. Viking

M( U!U6W4 u}5 W3 U$
U:?/ dO( w5d}z w5u:AO5 w"WM! W! U!W' rJ}5U1d r3UF3b% W3 s4
U5 ?! w7W?? & w?2W7U?? ?4WM! W?M(W r?:? ??7 U?6W6 UW?! W?? :? ? ?? ?& b5U?? ?2W?? O?7W?? & WU?5 W3
*Glya, Gel + W7z qO? W7K} W?4b! U?0 w5U:?'uz W3 W7WU5 K}~6?2
ya
208. Proz
209. Kavat

W5!
Hsing, der Zagros und seine Vlker, 1908

d?? }?z W3 U?" U?? ' W! p?7e5 U?? ?4 U?? 2W?? ?O#U U?7 w5UJ?(Wz
d2 UO"W4uJ%
u! d}z w6U( wMO7 U" w5U U' W3 UO5U'U'
wM|u?( U5 b5W?6 w'U! b7e?OK~MOz w1 W?6 w:?(U7 W W3 W?L?}z
W! U?2W5? d"U7 W5u?!x! d?:?2W7 W?W3 W5UM|u?(Wz w7b5u7W? W7W6 W?2 d?2 U?LJ7W"
4}*W?! Uz
214. Gavare (Gavre)
215. Kani - Gilan
216. Gilana

X|W??'W?z U?4W6 W3 W?L?O? ' W?:| W?2Gur u? U! U?7Uz +U5 s4


199

u! W. u2 w(W!U6 w5U7 wM|u( b/W! U~| W' u9"W2 W2


193. Oal - Zanjir
194. Bevanij

U?? U~| s?7d??:7u??(U! W! U5 w???2 wU U5 a7U?" W5!


w' W?4W$W" b5W?0Wz b?O(u?& W2 U?6 O? w1U" XAW! Gav-ravan
U5 56U( WF3W1 W! U Wz
s?MO3 w U' w5U2WO7dO!
wU? s7b?3d?? ?O? ? ?N?, W5?! X}! b?7 U?? ? ' g} W?z d"u?? ?
W5! U6W6 q3 Dorn
Justi, Iranisches Namenbuch, 117, 430, 433;

U2WOO5d}z U5 w9}:2
- Rabino, "Les dynasties du Mzandaran", in J.As., Juillet 1936, p. 438.
198. Gil
199. Gv - savr

Vullers wU W??4UM6U?( w4W?' ?! W7W?2W5U?:? ' WJ7 w2W7W5??}? Wz


U?? d?? ?O? ?( W?! XA?? ?O5 U6W?z W~}?? ?$ W3 W7U?? ?( Wz b?7W?? 0 v w?W!
bO?}" W?2 vM|u' W?2WO?O2W?' W5U:?' w'dO?0 bO?:' W3 d?2 W Barmaye W7U?4W!
W! W"U?! U5W Asi-Vanuhi w6u5W?? w?'Uz d??}5 wJ?}5u7W??% Barmyon u7U??4W!
?2 W? " U?:???}?Uz u"W?0 b7W?0 X?(W7 U?:???}?Uz Wz w}
! s?4 dJM?7 U?? :? ??? ? }? ?Uz X|W?! U5 W3 v? ?? & w5U?? ?2WM4 U?" U?? 2
H.W. Baily wK7W! W1 W7UW' W! d2U4Uz
b5W6 w?7U??O? 0d??/u??$ w"W7U?J7e5 W5?! U??4 W??2U" W??(W! Wz d?"u??& W3
U7 ! u"U6 ?O? W! W5Wz W W3 W?7W6 U!U W! U7b?5u7W W2 s|u?(
W6e?5 W3 WJ?7 wJ}?? (W! 5?5u" s|W?? 1 W?? & U?7 p7e5 W?3 U!U?? wM?|u?? ( w5d?? 2
u?? }3 W?3 U! U?? w:?? ( W?""W?? 2 U!U?z u?? L? ?=? ?4 v W?? 2 WM?OM}! b?? O?6U?? ( W! uK?I3
w:?' u?2 w4 w2 u?(U! W3 U?& U?/ U!Uz u?L?=?4 Wz W?& U7 w"W6
Krn (* Grn - X( u? u?2 W! w"W?O5d?2 U?4Uz d?:?A?}?2 !W?' W3 d?2
w U??' U6W! b7 ??O? W3 ??O"U?'uz W??( W?4W?3 W" W3 dasht)
200

w'U! ???Oz U7b?O?JO??5Wz W3 H.W. Baily wK7W! WM7?|u" s7d"U" W5!


Persia
W! lauk W3 W?? ( U6W6 X}?!W5 U??'W?? 2 w7U??'Uz U?5 W7U??4 U?? O5W"
W5! WW( w"U2 W"d.W5 U"W! Ushtulum u3u:(uz U& U! U"
Minorsky, La domiantion des dailamites, p. 22

Gavara uO'u5 WW u}( W3 U5 Wz J7d U5 U7


4| p} wLO5" w~5d wJ|U?& U2UO WK4 U5
219. Harasam
220. Wardalan
221. Milleh Gahwareh

233. Grani Carrin, Benedkicten - Christensen, p. 122

222. Mel, Mil

234. Minorsky, Materiaux, 12, 51.

W?? ' W! ?? w?J}?? 'W?? 2 W3 s?"d?? w"W?? 4U7 W?! rO5u" W?? 2 u?!Wz W7U?? 4 U?? O?5W"
WL! b5U2dFO(
W5! rO5U& s4 W'uM:' Wz W
Minorsky, "Toumari" in Rev. de l'Histoire des Religions, January 1928, pp. 90 105

W?? ? 2 v U7 r?J}?? ? 'uM?:? ? ' w? U?? ? ' W3 b?? ? L? ? O?5U?? ?L? ? ?}K?' w5u? W3
U?O}? W7W6 W2U?%u?' U?: u' W! U7b?5u7W gO5Wz u! b?}" W$W?! w5U>?}?( W4U?5W$W?(
dM}6 p} W2W'uM:' u2 c2 w2W7W4W$W" W2 -u
237. Cl. Rich, R. Taylor
238. Mr. S. Topalian

W'W3 UO5 ! W:}!b56 W2W2 WL%Wz W7 ! W7W>'u5 W! U!W' s4


W5! UO5U:7d! w5U2W5U>9}:2 W3 w5 WJ7 wJ}'uM:' W7W>'u5 Wz
U??O5U??:?7W! w5U??2W5U?? >? 9? }? :? 2 W3 u??2 W?! U!W??' U7 u??2 w?5u??:? ' w5U??: u?? ' u5Wz
} r3N2:' b|u' Wz w(dH9}:2
W3 dO p}W! W3 WJ} U?& bO(u& W"d:A} w2d?O W W3 W2dO Wz
d56 W6 W??2W5uM$W??4 wK7W3 s?4 ! W! v U7U??4 W7 U?O5U??:7d! W5U??>?9? }?:? 2
} W!W2W2 WL%Wz
UW' U?4W6 W5! W"b56 UO5uM$W?4 wK7W3 w2dO W2 W5U?'W2 Wz w'U! !
} U4 e|W
242. Kurd, MSO, Peterm, ii, No. 14

W5!
202

x! ?! U!W3 w?2W7W?MO?? ?A? ?}? v! X}?! p} W?6 wK6W?z 3U?z U! Wz g?}


w2W7d! ! W:}!W g7Wz W2 X}!u!W6 W5u!
224. Garrabn
225. Dilfn

W?? ? :? ? ?A?3Wz U?z W?! W"?"W?? ? 2 W?? ? 2 Khava W?7U?? ? & w:?? ? ?( W3 U?? ? O?3U?? ? 4
b?5 w4u?? ? 4 Itivand b?5 w:?? ? O?z b5W?? ? ?2U?? ? 2 W?3 5:?7d! U?? ? ?O? ? ?A? ? ?O?5U?? ? 2d?? ? O?" Alishtar
Mmivand
227. O. Mann, "Die Mundarten der Lur-stamme, p. 23

W2W3W'W4 W4W3 WJ5 wJ}1 O6 v! W! W!


W?" ?? ? }? ? ? w~?5d?? ? WJ?"u3 W?! b5u?7W W?7W6 U?? ? H?3 w7U?? ? 'U?zU5 b?5W6 U?5
W?7W6 d?? ? 2 ?! U?? ? 4Uz g?7Tomaschek X?}!W?6 W?? ? 0 W?? ? H W?? ? H?3
W3 u??O? 4WK?"W! W???? 1 d|u?? W! W??2 v?! w! f}??2 U5 W5b?~5 W??H3
w2 w"W6 W?! W3 W W! Gelai W3W? Kadusioi ?O?'W?2 w?"W?O?}?'
U7 dO' bOH' W4Wz
w5u?? ? 2 W?3 W7d?? ? O" b?5W?? ? $?? ?& W?" X(W?? ? 2 w2W?? ? ' ?6 WJ?7 w2W?7 W3
w5U?' u?}5 W3 U?$U1 w?5U& b?L?=?4 U/U?z U( b?L?=?4 U?/Uz W2 W?'W?
wK6Wz w?MO7Uz W?2 d??2 Wz w5U?4u?? WM|u?( W?z W"W5u?:? ?|u~7 u! X' W?! w5d?}z w"W??4uJ%
X}9"d W&U! W3 wJ3W2 W7W6 & U' U/Uz W:}!u!x! b5U2WO'W u}5 W3 W6
229. Mann, Mundarten, d. Gran, 52, Mundarten der zaza, 24
230. Die Tajik Mundarten der Provinz Fars, 1909, p. 23:

d?? O? ? W? W6 W! b?7u?? 2 W?? W?3 w7 W5 Wz U?? ?0 w5U?? :? ?'u?z wJO?? ?$U"


W7W6 w7b5U5 w"W'W& W7 W2WU5 b5u7W W3 W2 w2U5
201

w5U?}! w5e%W4 W3W'W4 W97U"W! UO5dO.U( U2dFO( W' W3 d"U7 UO5 ! U d|


W5!
b5W3 U:'u2 ! ' WJM! w5 wJ|dFO( W J(W2 w5U: u' u5Wz
w5U???}! U5 p|U?$ U?4 w5e?%W?4 U5 p|U?$ wJ?'MO?4 dMO!
wJ}?4W?' W3 W?2 w?5U???}! s'W?2 W7 w6 U5 Wz s4 ?! W! X}M| U?4
W/ Uz v! W U?5 bJ|d?F?O?( W?3 ?9 W6 ?& ! w5e??%W?4 U5U5 b?O5U7 w?"W?97U"
u?A? } UW?' W5! W7W?3W?'W?4 Wz W??' W3 d"U7 U?O5 ?! u"d? U5U5 W3 wJ? W?2 !
U4 e|W
W" W5U??2W??O?O? &W?4 W?3 w:?&W" U??0W??:??? 4 a}??( W?O? O5 X' wJ?'MO??4 w5u!
w5U?}! U0W:?4 W4 W3 UO$
w4W6 u?}?( W! W?L?}z w:?' W"W5u?:A7W? W7b7W?' U5 W! W5d?F?O?( Wz
d4 U!U!W5! W6 W2W7 b7W?' w5u! W! UM}6U! 6 W"! Wz W6 U" 2
d2 dO6UA4 a7U" w5U%
d??:? A?} d??2d??O6U??A? 4 a7U" d|u?? W! W"d??2x! U? d" b7W??' w5u7
d2 U w U' W3 w5UL}K' W3 W?7w&U2 54 bL=4 W7 W3 W5u7 Wz
}
W! U??O?:? A d??'u5 U????O? . w5U7 W! U?!W?' d"u?? W5U??9? }?:? 2 W! Opocrypha
u:'W!W5 w7}4 w2WOO:'
261. Friedlander, "The heteradoxies of the shi'ites" in JAOS, 1909, vl. 29, pp.
133 -8
262. Wellhausen, Die ... Oppositionsparteien in altem Islam, 1901, pp. 74 - 87
263. Gobineau
264. T-Shami

W2 v X' W7u}( W! W2 W:'W! Wz w5U2W4W2 s4


U5 v2 U7 i
U5W W U7 ii
U5e7W d iii
WOO! g} U7 iv
204

Eh, Grund, der., Iran, phil., ii. 234

p|b5W6 p}(W!
eOK~MOz d:A}
246. Paris, Bib., Nat., sup. Persan, No. 777.
247. Lockhart

w U??' W3 51d?. w3 U??( wKF?%W??0 u?2 d?O? 4 w3W?. b??L?=?4 e?6U?(


d4
U? W3 s?}? ? ? ' X?J?7 wM?}?! W7b?"W?!U! U?? ? ? 4W?6 W3 u?| u?? ? ? w?5U?? ? ?:? ? ? ?'
W"W7uO'u5
W5! Pastor Roseus
J. Deny, "La Lgende de I'eau des sauterelles", in J.A, April 1933, 323 - 340.

W! W?2 W?7 w7U U?I3b??9?.U?I3u?z d?O?4 d5?6 W?4 WM7Uz WK?3u?2 W?4UM?~5W?$
w U?? ? ' W?3 u! p?7 W3 U? W3 w? U?? ?' W?3 W7U?W?? ? ' d|u?? ?
u! U U?I3uz dO?4 w5U2d?FO?( w5u7 d2 w7 wu?2 s|u( U?4W6 W3
W5! u"d W2W5u7 U" W W4WM7Uz WK3u2 dFO(
b?/W! u?2 W?:' d?}?. U?O5 ?2 U?I3uzd?O4 w?5U4W6 5?4 bL?=?4
u"d? U4 U?:?'u2 W?4U5 W3 wJ W?2 W2d?FO?( wU ! w5U?4W6
d??2 p} p| w?:? H?4 o?7b? b??L? =? 4 W7 W3 ??& w?:?& W??2d??F? O? ( W7u??O? 'u5
w:' W! W5W?>! w5U2WO7}4 w!Wz W?4W6W! w:0u4 u9?(>}3u& U?2 W2 uO6
W"d?2x! U:?'u?2 w"W6 W3 U?I3uz dO?4 w5u7 WJ7 wJ}U U?6W6 u2 WM|u?&
}
W?0 W3 W?O?O?:7d?! W7b?}" w5? W" u?2 w2W7 v! n3W?z uM:?' U?4W6
dFO(
x W0 W?$W' W7W W" W W% w?J'MO4 W2W?'uM:'
W0 w5U4W6 dJU W>'u5 bJ}"U2 W3
W""d dO.U( dFO( WU Or. 6444 W" UO5U:7W! W5U>9}:2 w J(W2
U2d?O.U?( U4 w"W7u"u W?2 W"d2 U w5?'W<}?4 W??1 UO5W" d}3 wJ?'MO4 W!
W"d! W2W J(W2 w1 s4 U?M}6 w'W2 U5 W7W:?O3 W3 ?& W6 bJ}"U2 W3 s'W2
203

E.H. Minns, "Parchments of the Parthian period from Awraman in Kurdistan", in

UU7 U7 v
UL'Uz U7 vi
U2 U7 vii
U! U7 viii
Minorsky, Notes, p. 155 W5!

Journal of Helenic Studies, Vol. 35, 1915, pp. 22 - 65

b4?Oz U7bOKJ?5Wz W3 Sisar, Senne s4 W2U" W5!


w4W6 U5 W7W6 w'U4?2 3U& w5U7 W' W3 U?4d"U7 w2W7UOO5 WL?}z d4Wz
W3 w U' W3 3U& W5U7uO'u5 d2 dO6U?A4 a7U" W3 w5U% w&d4 U!U! UO3U(dO W3
d2 w7 w2 W3 u! p7
278. Kurrvz

v2W7W?>'u5 U?:??}z W?2 Wz }?4 d?U5 WI7b?% U~5 l7U?1 d9?2 wK. W5!
! e|U U?O5U:7W! W5U?>9?}:?2 W3 W'uM:?' Wz WJ7 w2W7W?>'u5 WM4 W3 w'uM?:'
W5! W2W>'u5 W' W3 UO5
UO5U:7W! w5U2W5U>9}:?2 W3 u2 W! U!W' w'U0 U7 u2 w'uM:' w5U: u' u5Wz
bL?=4 U2 e|U pK4 wK4 U" w5U2W?5U>9}?:2 W3 WJ7 W>'u5 U6W6 u?A}
U~5 l7U?1 d?92 wK. W?5! d2 U W?2W?9}?:?2 W7W?>'u5 Wz U?4WM! W?' W3 w?2u" uz
U wK2u" uz b?L?=4 `O?=B?" W! U:?'d2 a?7U" UO?0dG?$ W7d?U5 WI7b?% w5U?:'d?2
U"
W?2W5 UW! b?}" w'U?4?2 6 ! r2W7U?4Uz O6 wK2u" W?2W?>?'u5 w$W?' s4
WJ7 wJ}?9?}:?2 W3 U?O$ W?9?}:?2 Wz w:?A? W! u&U7 X}?!u! d"W" wJ'MO?4 W>?'u5 w}?! "
e|U Z7d?9?4W?2 W5U?>9?}?:?2 W3 g7Wz W?>?'u5 W2 V??5 d( U?5 W! d9?2 wK. d?O?4
}
d!U?5 W?? ? ?}?" WM|u?? ?( W! WJ? W6 W! g?7Wz X? 6 v<?? ?O5 WzW?? ?4 WKJ?O3 U?? O?5W"
U2 W2W:& WM|u( wA7U:'

Minorsky, Firqan, ii, 157

w4W6 b?F? I3 U?&b?O?.W?' ??:?2 ! WK3u5 b7W?' W?3 W7W?4U5


dMO! U?4UJ'z wJ}'uM:?' W3 w u1 u1W" w5U?2dF?O( W3 v2W7 w5u?$ w~5U4
d2 v U4Uz q3 U2W:(U7 W3 s4
u1W" U??2 v X' W7u??}? ( W! W?2 W7b?M4 W?2U??$W??' W3 p}?4W??2
w5U2W?:(U7 W5! X}! U?M7 uH7W W?2dF?O( W7W6 u1W" w"W7U?'W2 s4 W?:'Wz
s4
The Notes, p. 157

d"u& W5!
b4?Oz U7bOKJ?5WzW3 dO6U+U!U! wJ'MO4 W5!
w5?? 2 w1 u"U6 w?J|?? U?z w(u" d?? O6U+U!U?! w5U??2d?? F? O? ?( U??4
d?O6U+ U!U! U5 W! U?:???}z W5d?F?O?( W3 p}3W? W" U?O?2u" W3 W7u? W?2 w5U2d?F?O?(
} d7 UO! a7U" UH WK3 `O! d:2 W5! W'U! Wz ! UO$ s|dM}'U5
W3 d| W3 U7 W U?(W! wM}e4 w9?}:2 W" w?5Ue4 w5e5 U?:2
w~5U??4 W?2U?"W?' w>7U?" d?2 U w? U?' W3 d??'u5 b??2W7W W6
d'u5 ! wI" s?% bO' W7 W3 w2WO2WA} |W

Lycklama a Nijeholt, Voyage en Russie, etc. 1875, IV, 60.

273. [Saeed Khan, "Ahli Hagg"] Moslem World, January 1927, p. 40.

u2U! w:?'U5W W3 w5u7W4 w5U4 W?5U4W6 W! p7e5 p}3W u7W?4 Wz W'


WO$U4d2 b5U4W6
u}( W?' W3 W2 Middle Persian w$U5 U4 w'U?0 w7U:??}Uz d?FO( W3 U?O$
W! W?7W??:? ?' W! U?? L? ?OJO?? $U" w?7W??d?! d??F? ?O? ?( W5u/ U?? :? ??? }?z W??L? ?}z ?| w7W?? !
W5! W4 tonic pattern w~5 wJ|u}( W' W3 U2WOJO$U"dFO(
A.N. Boldirev, in Trudi Tajik bazi, iii, 1939, 59 - 73.
206

U??&b??O?.W??' ??:? 2 W?2 W??% wK6W?z U5 W! WJ|U" d??2 v U??4Uz w?J'MO??4 Wz


d?2 b?1W?% wK6Wz w5b5U?L?Oz d?~5W7 u?}5W3 `O?'W?4 wMO7Uz ?! b5W?Ud b?O?}" W7u?O?'u5
@M7e?? U??? U6W?! U?4 W3 u??2 W??' W"?}? W??2U" s4
} W"! U! b7u' wU
uO'u5 w'U42 w5U&WL%Wz W! wJ'MO4
W5!
205

u!W6 U5u" vM|uM! U7 b7W3


U& bO?.W' :2 W2W"W>?:' W! W3 U" W4W2W7 W0 W3 W2d?FO( w1 s4
U?? L? (U W?? O7e?? OK~M?Oz w1 W W?""W??2 W?? 2W??O?7u??2 w1 W?M| W??2 W?"u??O? ?'u5
W7u??O? 'u5 W W3 wMO?" w:?O? W! W??2 W"u?O? 'u5 wJ?'MO??4 w1 W! W3 W??2d??F?O? (
W w5U?% d4 U!U! d2 d?O6UA?4 a7U" w1 W" d" wJ}?1 W W3 W2W?(W! W6
b?L=?4 :?2 W?2 XA7WW?5 W1 W! r:?' w W6 W?' W& W! d?2 W!
u!W6 rO?2W7W?>'u?5 u! U:?'u?2 W3 v"U?2 s4 d2 wU? U4 x! W3 w5U?(U?4d?2 d2u?4
w5U?&b?O?.W?' ?:?2 w1 b?O?:?' W3 wJ'MO?4 w1 u?}5 W?3 d?2 rA?O?2W?O7U?2W! WM(W
W?? W3 w2W?O?7U?O? $ W?Wz U5 ?'Wz W! +U?O? 4W?2W?7 w5U?% W??4U!U! w1 w5U??:?'u??2
s!U?? >? 4 d?? 2 v U7 W?? (W! Wz | W?3 d! U5 W?? >? 'u5 W?! X}!W6 b?? 4W6
} r}M! uHK4 dO/ ! W7W5UAO5 w5u:4W5
w1
W5
/Uz W5
UO5W"
9!

2W5 uO3 f7W1 WM| & U7
!
@5W(
W+ " s4
U" @5W"
e'
w5W

g|W W Wz W:&W' X5U4
(W4
U5u6 WK7W2 W(
208

w5d?}z w5?2 d?F?O?( W?2 W?4U?2Uz Wz W"?:?A7W?Dr. Henning @MOM}6 ?:?2 W?4u?O5 s4
W3 W??2 rM}?*W???! W?O? O? :? ' Wz W??:? ?7u??} W5Wz u??4W6 X?}! w7W??! W6 W5 W?7w~5
w"W7U~M?7d? w5U?& U?2W?! U??4 wO~5 W?OJ" W?" XA? U b?O5? d??F?O?(
W"W97U"
fJO5?0 f?I?OMO?0 W W6 W?$u?% W?M1W?1 w7W5U???0Wz bM? U! U7Uz +U5
g7WzW?2 u1WK7W0 b?O!W. W3 b5WJ'W?z w2U! U5 wW W?OO5 *Finiqs Phoenix
*Filifs, Philippos uOKO0 uHOKO0 U5 ! W7U4Uz
d?%W?' W3 v'u5 U6 w'U! W3 w' ?}? b5W?0Wz b?O?(u?&
v! n3Wz XO U?O?'U5 U7 u?2 W! W7W6 U?O7bM|u?& W2 wJ}J? W& b!W?.
d"W?' W5! uM$W?4 wK?7W3W! U!W?' s5 ? w4d6W! s7d?O?( U6W?0 w5U?:?'
U4 dFO( W2dO w(W!
- U" - U" w5d}z dO.U( w'dO0 r'UI3u!
- U" U" w5d}z dO.U( q7b! s7b3 qC0 w5U1U&
287. N. Khanikof, "Memoire sur Khcni", in Jour. As., August 1864, pp. 185 190, cf. Khqni, kulliyat, ed. Tehran, 1316/1937, pp. 808 and 311 - 12, cf. also
Salemann, Chetverostishiya Khqni, 1875, pp. 18 - 19.

- U" U" bMO6 | w'U?0 dO?.U?( WKN7 d'u?& dO?4Wz

289. E. G. Browne, LHP., iii, 109

X}! Wz w6 W7W6 Wz w5U4u U:A}6


291. F.E. Korsh

W2dFO(
293. Published by A. Christensen, Les Dialects d'Awroman et de Pwa, Det
Kgl. Danske Videnskabernes selskab, Hist. - filol. Medd., Vl/2, 1921, p. 112.

u2W?:? 'Wz w5U?L?}K' w?J W?& wC7W?0 5?4Wz q}53?2 wU? u?2 w5U?97Wz w5W??4u?$Wz
W! U!W?' ?:7b?}z ?}? 5( d?F?O?( W?( X??O! - W
wJ'?MO?4 b?5u?&U5 W??4W??:? 'Wz W5bM|u??& W5d??}z w7u??2 u??}?( v W??2W5U??4
W?2W5 wW? W?O?O5 W" W?2W5d?2U" W! Nkhwandvar u?O?'u5 u2 W! W?2W?(
207

W!
W2UM"d'W%
W5
g"
b5WW'
b%
W2 u}!
vK7W&
WOO5 w1 W3 W0 Wz
W2W4 s4 W b5WW6
W4UO' W' @5W' b5WW6
55 w1 W3 U"
UA
W
W$ !W4 ULO(W d&Uz
WOO5 W0 Wz w1 W3
U4
U4U' v!

210

b4W~}$
b4WO
U7u|
wA%
U7u}(
W5
WO2 d4U6
W4W6 X?O! W0 w1 W3
W4W2W7 X?O! W0 w1 W3
WOO5 w1 W3 W0 Wz
XMO~4W/
XM7W'W5U6
Wz
Wz
@5u}' w7W' UH W:'
W5U(W!
U"U"
u}(W
uO'u5 b5U7u wLO! W3 W>'u5 W6
u"U6W5 w1 W3

U&
W4W(W( X?O! W0 w1 W3 W0 Wz
v!u$
WO5 w1 W3 W0 Wz
s7d|

U5W4
209

s4 W?2 U?:?A?}?6 U?L?:?'W! w1 U?4 W?2W7 b W6 W?' W??O?O?:?' b5W6


Uz w4u?N0W4 U?9O?. 6 W! d'u5 W9?7U" w5U4 u}?( W! WK/Wz
U<2W7 W2WMO7Uz w o3 W6 s1W"
W7 U??O?5W" W??O? O5 b?5U??:? ' w2W??O7u?"d~2W7 O?6 W??% wK6Wz d?? >J|
Wz w7U"W?' W?:??O3 W5! vM| p} W!U6 WM?"e! W7U4 W3 ?O?'bO?0
W5U??& U??4 wJ'MO??4 w5U??2W?:? (U7 W3 W? o3
W3 U5 W7W6 U?O?( wI3 W! d"u?& W5! W6 WKO??KO?' u?& U7 w2W?'
w5U?2W??:?(U7 wJ'?MO?4 W5! w3W??$ b?O7W??' W5u/ ! X}?9?"U6W5 W7W?:? ??O3
U2WMO J}3 wJ'MO?4 W5! wL1U" U4u" U4

dJ?U w:?? ??J}" W?7U?? 4 U?? 1d?? ?O? ?0 U?6W6 M?O!?? w5u?!
U" 50W??3W0 d"U7 W?2 W5W& wMO7Uz wJ}?4W:??O??' WJ} u?4W6 5UOz
wW! W"Uz w"W7u7 W3 U$W' w U2 d2 wJ7W7W5U?0Wz
d??:? (U?! W??L? }z ! w?W! W"Uz d?!U5 wI3 U??:? ??? }z Wz W! W?3 X}! p}?5W6
wW! W?"Uz w5U??2W?? 4U5W~ W?! W??/UM! W?? ' W3 U"W??' u?? & W" Wz d?? 'U5
X|d?2 W" W?2 UL?:?' WU?1dO?0 W3 W U7d"U?4 W! U?<M}z W?4
u! w(4U& U1dO0 W5
W2U! w u'uz
wM"W?2 W! UM}6U! b?1W?% wK6Wz W?5dO?U?4 U! W3 W?2W?4 w U?&
s?"W?? ? ?% W?5U?M"W?? ? ? 2 W?z U?? ? ?4 W? W?? ? ? O? ? ? O?6?? ? ? Oz w?2W?7 W3 W?7
U?2 U7W!W?3 W?O?O6?Oz W??2 s|d5 p}?W! q?$ W! U?2W u??? 'W?$W"
q$ W3 p?}?2W7 W?3 u! v$W??:?A? O5 s?"U6 W3 W7 w:7d?! d?2 b7W? u??? 'W??$W"
W? W3 p|U$u?4W6 WO?OO6?Oz w2u" W?4U$ U?9O3 W5U?W!
wJ}L1U" b5W3 u?'W$W" W2 W2 W3W4U w5U7 W:A7d0 ZM} U7 u
vM| p} d&
212

W% wK6Wz W1dO0

W?? ( WMO?? $W?? W?3 u vM|u?5 U7U5 p?7U" p|b5W?6 W??% wK?6Wz
WF7W?( 5'U5 w5U2W?/U51 W?2W7 W2 d"u? W5U'W?2 W! W5UO?0
WM9??:?A7W?? v!d?2 W???}" U?7 5'U5 W?H7d??.W?4 U?~| W?I7W" U??'U7
w7u& WMO1W:' WIO1W% WK s7d"W!
W5! d?O? W?O?O?'U5u?& ?$W?!?$ w4W?:???O?' W7 W3 W?2
WJ?OMJ}?" U!W3 U?? ?2W?? O? ? 0d?? ?% w:?? ??J}?" u6
U?O W?7W3 d"u? W?2 W?7 e?4 wM}?N?5 wJ}M7Uz w5???? ?9 W6?&
W?2WMO?7Uz WJ5 d5 U?OM?! U?%u? W?=??? Oz U?: u?' U5 W?! p}?2U
w2U?? & W""W?? 2 ??4W?z W??2 W?3U7 d??O? ?' w4 W?! W3 U??( W?U5
uM' W! p7e5 w5U2WU5 W?3 x!W! w2W7u}( W! W2W?MO7Uz b(Wz WW3 W1d?}.
x! d"u& W5! b:6 U<7U!Uz U:'u2 U:'u3 b5d}z Uz
W"!
WU5 W! U7b5u7W W?2WOO"W7W?9| wL1U" W?97U" W! WMO7Uz Wz b1d?O. W3
W3 W?2 d"u? v U7w7W?2U?2 w:?A? W! w5U?L}?K' w"W6 W3 W7W6 W?$W!
U?5 W! W?? ? ? 2W?MO?7Uz W?7W?6 d?? ? ?O? ? ? ? d?! U"W?! u?? ? ?2 W?? ? ? 2U?? ? ?2 W?? ? ? (
d'UM! w(4U& wLO6d9Oz WO5U2WOO.W0
6 W?:}! UO?} w2 wJ W?& W2 wNK3 wK. U7 W?% wK6Wz U5
W5U?M}3 U5 u?? }? ?( Wz W?? O? ?O5 W?? 2WMO?7Uz W?? 2W?? 4 w3W?? . WJ5u u?? }? ?( v3 W?? '
! u}?( UO5W" vM|u?}( v3 W3W?. WJ7 / wMO7Uz W?W3 U4W?2WMO7Uz
6 W?! U! W?! W?? ? :|d?? ? >?! W5U?? ? L? ? ?:? ? ?4 W! w?2W7W?? ? /U?M! W?? ? ' W?3 W?? ? 2 W7W?z dJ?}
W3 U?2 Wz WKOJ(u?4 s|dJ! W" W?"WM7}? U7! U?2W? W?2 W5U7d"U?4Wz
211

dOB5
W94W1
U*W'
wHDB4 bL=4
w3W.

dO6U+U!U!
W'W% U!U!
v1W0U!U!
u! U!U!
5(u&
U!

U'u4dO

54UOM!
U%u
u5U!

UL%U2U2
W. U2U2
dO4U2U2
e4d1

W?6U(
X'uW1
s7 W3W4 U2U2
U<7W4 U2
214

w7 w???2 w U?? 'W3 W?? 2 w:??( W?? 2 b??O?7W??'


d"u??& W3 W?2 W7u??& w5U?2uK?O?$ W3 W7W??:??? O3 w5UM?}6 p} w'dW! d??2
W3 U??4d"U7 w2W7U??4 U?1d??O?0 U??$W?' d" w5U??2UW??' d?2 u??}3 w'U!
4}'U5 v W5uKO$
wL???O! W3 ??& u! U7 d| w2W??O7d?4 u??}5 u?:?A? O5 Wz W3 u?&
w"W7U'W2 W3 u?& w4u?'W$W" W6 X?& b5U?NO$ W5 U2b5u&
w2W7u??}? ( W! W7W??:? ?? O3 Wz W??4W?N? }? ' U"W??' W3 W??2 w3W??.
W% wK6Wz W! v! UW!
W?F?7W?( W" wMO7U?z w7U?O5 U??2W?/U5??1 ! WM|W? W??2W7 u
WMO7Uz W?z w5U?2W?.W?0 o3 u??4W6 d|u? W! W?I? O?1W?% W?H7d?.W??4 W?I7W"
W! U?2 W5U/U5?1 Wz WK s7d"W! w"W7WM|u5 U?6u W?=??Oz U:3u?'
u ! w2W?O7U??O?$ U6u? U?: u?' w5d~}?$ W! U!W?' W?J7 w2W7 W3
d2 U4" b5d~5W7 dO! W3
V
IV
III
II
I

qOzW.
qO0d?Oz
qOzUJO4
qOzd9O$
Ub5U&
WL+U0
213

U?%u?? U?: u??' W?:? A7d?0 u? W3 5:7d! W??2 W?2 X0W??% W" X0W6
UU7U!U! U%u U: u' u2 rO6d9Oz U0W:?4 U6W6
W7e?O<?.u?4 W' W?% W5W?:?0W6 U7W5W" X0W6
W7 W?3 W5U?? ?4 W XA? W3 W?? % W?? ?2W5 U?? ?%u?? U?? ?: u?? ?' Wz
U?? ?$W?? ' W?? ?>? ?'u5 W?3 s ?? ?& W3 K?O! s7W?? ?. U?? I? u?? & W?5U?? : u?? ?'
5:7d! W5W??:?0W6 e?OK~M?Oz W w5U?2W?:?(U7 W5! w?J'MO?4
s7W'u% U?!U! u'W W2W%u4 U?0W:?4d?O4 s7 w6U( U0u3u! U?( VO!W% W3
?5U?? ? ? ? ?Oz W?5! U?? ? 2U?5 w"W?7UM?(W ?! 5u? u?? ? 4U?? ? &
U"W! U?$u?z w2W?' wI3 W?% W5W??/UM! W5U?'W?2 Wz b?5?4b?}z
U7 W"?:? A7W? d?2 U7 d?" U7U?4 W?2 W?2W??1d?O?0
d}?! UO2W7 W! & W' W:?7u} p| W% wK6Wz u4W6
U??: u??' 54U??OM! d??O d~}??$ W"?! W?2 W?5W?:? 0W6 U??1d??O? 0 d|u?? W!
W7 b?? 'Wz W3 u W5d? W7W?" X0W6 W?W3 b5U?N? O?$ w7U"?2 W?3 U?%u?
u!
U?2W?!W7U W?A?| u?}5 W3 U?7W?:??? O3 W??2 W?2 q U" W?! W" qN
W W! W" q U?O?$ d:?2W7 W3 p}3W? ?$W!?$ w:7W5 W3 W! u! X'
e| W~}?$ w5UJ W?& W! W7W?1dO?0 Wz d5 Wz ! d" w4W?' wJ|d?2 U7
b! w7b5u7W W2WMO7Uz
W>'u5 U$W?' W3 W2 WOO6Oz d|U W2 w'W?2 wJ}L1U"
5U??? Oz W??2W??:? ?'d??} W5! U6W?6 d??2 v U7U??4Uz wJ?'MO??4

b5u?O?4 W2U?2 W7U?4 w5U?A?O5 X' W?(>?} U7 W?% wK6Wz w:?A?W!


WKA??O? /W! U5 W?! U?/U?z W??'W?% w?4W?2 W?3 b"W??O? O6??O6 W??4e?& W?3 WJ!
d??}3 W??' w5e?|U ! W??2d??F? O? ( u??9! b?5W7U??A? &W!
W:|U b:6 UJ"W4e& X'W!d

216

W! bL=4
+U& W

b!Wz U(
UL Wz U(
bOA4W$ U(
W"Uz U(
! U2W?:A7d?0U<MO5 W?2 W5UW! W3 v2W?7W3 WOO?6Oz W6W$ v"U2
W! W??2 d?:?2W7 w?"W7WM|u5 W?' W??:?A? &U5 W5U7u?4W??. W5u?:? ' Wz W5u/
b?2U??%u? U?: u?' W?3 WK/Wz ? d?:? 2W7 W?W3 U7U5 W??(W7W5!
X| 54UOM! U5 Ub5U& W3 U7 d! U*W' U5
W3 54U?OM! p}?"W7u7 d|u?W! U?$W?' s"W?O?O6?Oz wK& U?2W?:?A7d?0
U?'u?4 w7u" W?'U5W6 W3 W?( U7W?% ! W7W5u/ W?2 d?2 X' U?.
UI u& W1W' W3 w w5b}3 W3 U! w7W! q}L' W3
qO??2 d~}??$ 54U?OM?! ?}? W?O? O6?O?z d7 U?2W??:?A7d??0
U4" Wd?& W2U d7 U'u4d?O d,U5 d|U dO
WW4 W:A7d0 g7 dOB5 U0W:?4 U2
b5W?6 W3 W?? :? ??? ? O3 b5W?6 W3 u U?? 2W?? ?:? ?A7d?? 0 d?"u?? w:?? A? ? W!
w'dW! W??<M} W??:?A7d??0 b?O? :?' W3 W! v?' W! v! W7U?4 W?z dJ7U7
U7 U! W2W:A7d0 wJO39LO?' U5 W"U9O. U2 gOz W' W! 7A7W
W7W?:?A7d0 W?z w"WO??M$ W?' W3 b5WW6 e?4 U?& U" W! U!e?4
p}2W7 W5U5W" W?O5 b}" W??1 O6 W2W5U5 W:?2U2 W! d2U5 w2W7W??1
W5?! d!U5 w?;M& v?4W5 d?? }?5W5 W! W?! s4 W! U?7U?? O5 W?5W3
J(U
U UO wL1U" p}3W W3 e| W% wK6Wz W7W:A7d0 u W3 UO$
d
215

W5u!?2 Wz W:|dM|u?& W2WJ W?& ! UI?O'4 W! W?2 b5U2W5u?!2 W3


W5U5W5 w?5d?2 U?4u? ?6 W"W5u! s|d?:? 'W! U5 w7b?(W! W?! W?2 W5U?OM?}?N5
d ?"U5 W??2 U?? O5U?? 2W?? ?? 2"?z W5U?? L u??'u?? 4 v' W?5U??9? ?O? $W?5U5
U7W2W1dO0 U W5 "Wz w:( W5u2 d U" W! bM|u'
w~5 W! W?!W7U w5U??A| W?97U?"W! d?:? 'W! dJ7 W??I Uz U??$ b5W6
v U7Wz U5u" U?2 Wz s 6 W3 s! W$ U?' UIO?'4
b:6 d~95UO W6 X' W! U7 ! dUz u3W' W!
W5 W3 5:7d! W?2 WO?O5U!u?1 d2 W5 W5W5u?!2 Wz w9?$ U??&
W! s|d2 W?2 U!W W2 W! U? d}5 w5u7W?% uO u2W5 w:?( w"d}?& UO5
b:6 U5 d2W( U4Uz W(" W4e& d}& U7 w5U!u1
U! U5 UM|u?& U7 s?|u?& v! w5d?2 w5U!u?1 ?$ U U?1d?O?0
Wz W:?|d2UO?$ p?}z W3 W?2W:?( d5 ! w"W?97U" wM|u( W~| w?5U!u1
W! b5u!U?4U?z W?'W! WJ7 W5 u?2 w:?(? W?2U?& d?| W?:|d?& U?O7
U U?? ?$ b5W? W?? 2 W?? ?:|dM?|u?? & d?J7U7 w?2W7U?? . U?7 W?? 9?"u?? & X|d?? ?2
w5b5U U" W2 s"? W:| u/ e!W' w"U?9O?. WLO?'W4 W3 W?:}!
U2W:(U7 W7W6 e}6 U7 W5UAO5 W! UO
W" w% wJ|W?9| W?:??7u?} p}?A| u?4W6 W?2 WO?O?:?' Wz 6 W!
v!U??? ' p|d?O? W! W??' v! p|W??% wK6Wz u??4W6 X}!W?6 wJ| b??O?(u??4
ZM} w"W7WM|u5 W5U?'W2 Wz U?'W?' wJ}L?'W4 w5d!u|W! w"U?2W3
UJ7u! W?$ p|e|u 7' W2U?' W bM4 W! W2 c?2 W:?A7d0
U6 W2e|u U<MOz X}J( W5b(W! W7 W3 W' ! p}MOAM}$
wM7! W5U?F?O? ( wJ|u?}?( d"u? v e7W6 W?2 u7 w?2W7WJ' W? W3
W2U5 e7W6 d'b W6 & W! U w2W7U. v w5ULOz
U2W?:(U7 W5! dO? U:'u& e7W6 wM?OA5WFO?( U( W3
Islamica U W3 W. Caskel, "Ein Mahdi des 15. Jahrhunderts" :W5! U6W6
W3 W??A?.W??(u?4 U?" W5! U6W6 U" WW?3 w U?' U??4
?Oz U7bOKJO?5Wz WKLJ4
218

W5b

W6W' uK%
U! W?3 ??& w?5U??(U?6 u??& w?K& w|u?5 W3 W?? ' r??? & W! UM}?6 !
p}?5d?? ?2 v4W" d?? ?4 W?3 WMO?J3W?? ?& Wz W?? ?:?| uK%W?! w:?? ?A? ?
WO7d4 w5d2 Uz W! W' d4 w5d4 s'd"W4
w5U?2d2 w(U U?2 | W3 UJ! W?}" b?/U51 W! v! d?4
w2W?7 W3 W? wJ?'M?O? ? 4 U?? ?2W?? ? :? ? (U7 W?5! v?MO?? ? 9!
w:(d' 6 W! W wW!U?1dO0 d|u W! WJ7
w5UJLOz b"WM!W3 d2 W! bd& U W'W! W2 d"u&W5! u$
W4W2 d4 u! W& v!
d: sA}J! d"U7 w$ wW6 s V U?1 w5UNO$ W3 d" d"U7 b5WW6
O6 v!U5 U?2WJ7U" bJ}"U?2 W3 X}! d?"U7 U:?O?2U5 WM! p7e5 u?& W3
4O9! U?& v"U2
wM"W?2 w5U wJ}1W?! W% wK6Wz W5U! Wz W?2 W"
? u??4W6 U?<?MOz X|W! u|W! U??:?' w:??'u?& X}! v?! W?2 d?B? . w3
`O?'W??4 wM"U6 W?2 W6 W?5W?9?4W?G? } W?2 W7U?4 U?6W6 d~!
w:( W4UO1 W5ub} U' 57 wM|u( 4}7W
U5 W3 U2W5U: u' b?O}" W2 WM|u( Wz W" X}! WOO5U?: u' w:( U7U(
U2W:(U7 s|d!
W3 W7W?5d?2d??O?! W??2 X(W6W! WM?! U??2U v! U??1d??O? 0 d|u??W!
dJ! b.W4 d9! U5 W3 v! d& bJ}"U2 W3 U3 b5u& wO5u$
X7W5
s5W' w"W" W! W2 W7W6 UOO2U W7U4 W% wK6Wz
w2W7 W3 W?7W?:?'W?! U?O?O? 'W?2W??1U" w"U?9? O?. W3 U2W??2 w2W7W5U??A?O5 W?L? }z
b?? O? ?}" W?? 2 l4W?? $ W?? $ W5u!?? 2 W! p?}3W?? w2W?? O? ?O"W7U~?5d?? W?J7
w2W7 U" U7U~ W?4?2 U5 w5U7 W?:| W7WKOJ?(u4 u?4W6 W?'U
W7W6 W~5d W! UO7b5u7W W2 d:'W! W5u!2 p}3W W(W!U6
217

u"U6 p} W!u W3 U1dO0


v"U?? 2 Wz W?? 2 U??2 W?? I? O? ?1W?? % w"WM! w? u??'uz w?'U! W! W?? 2W7
g} W" W?97W/ w7U?7 w7W4U?$ u! w7U?( W3 U?:?A}6 W?O?O6?Oz
wM"W??2 w?"U??2U" W7U??'U7 Wz d?5 U??OM! U??b5U??& u??}? ( W?3 wM"W??2
U7W u'u?z Wz U2 W:?0 U<MOz W7U?4 U( U?%u W=??Oz U?: u'
U?O:?' W! WM"W2 W?5UW' Wz d|u? W! & W! W?97U" u?}( W! U?2W6
d2 U4"
55 W5U1U" dO w9}:2 w5U& W?% wK6Wz U~ W42 W2U2 wJ}4U2Uz
U?2 W% w?6Wz WM|d?'U5 p}3 W5U7U?O$ W~?5 6 W! UO5U?2W?I3
UO$ w2W7U7 W2 sJ|q2 VD1
v$ W! UO5 u& d4Wz W! WK3 XL?F5 W2 w U' WO} W!
U7 s! u}?(W! W2 s4UO?M!dO w6 W" U4 u?& W94WG?} W! u! XA}6
vA&W! U7 U0 u2 U" d2 U7W! 54Wz
W3 u W" W! w(W?? X| uK% w5U7W?! W?( U??<MOz
WJ7 wJ|W! ! WJ}W!
w2U?? & U7? U7?? & w2W?? ' u?? ?5u?? . d|u?? W! w?"U?? 1uK&W?? 4
W2 W5U2U5 u! U W"u?$W4 Wz UO4W2W7 UO$ W3u?1W4 W3 UO'
w4u?? ?? 'W??$W?" W3 W2W??%u?? 4 b7W??' 5?4U??OM! W?3 5:7d! U?7b7b5u7W? W??'
5J?7U" d?? Uz W?3 W"u?? $W?? 4 Wz W6 W?3u?? 1W?? 4 W?? ' u!
W??2W7 W?H? O3W?& v' W??2 UM5W??& fOK9??Oz U?O? 2W7 W3 W7 w5W??'
W7W6 W5W! U7b5u7W WA7U. W7U.u4
W7W6 W?2 4| p} W7W?:}?4Uz u?$W4 W7W3u?1W?4 Wz w5u! WJ}"
WM|d'UM! WA7 dO! W3 W5U5W"

U?2W?4u??'W?$W" w7u?| b5u7W W3 U?1d?O?0 WJKO?4U5 w4W6 w(W!


W3 d?? (W?? 4 w2W7u?? }? ?(W! U???? ?O? ?. U?? ?? & W3 5?4U??O?M! W7b?5U??4 w7?| W3
U!W' w?5U( fOI?! wL?O! W3 U! W2 b?5d}z w7W5U??0Wz w4W?:'
X( u??}? ?( W3 W2W??%u??4 b7W?? ' wM"W??2 X}?! dJ(Uz b??:?6 W7d??4
220

v W?' Wa?}?( Wz U??'Wz ?& W??' W?2 W?'W?2 Wz u?}5 W3 U??<MOz


Wz W6 X|W4 W:}M| dO! ULOM?|u& b5u7W W2 WO7b5u7W d}'Wz
U??'U7 d??O W U??4WM?! w5U??4b5Wz W??'W??2 Wz u??}5 W3 w7U??4 W??O? O? % W??O7b5u??}
U2
w5U1WU6 b5W6 bO?1&Wz U4W2 W! 7A7W? X' W5d2 WW3
UO b5W U7 p|UO u}5 W3 d?IOz w"W( W" W97U" WK$u5 w"WO2W7
U??2W??:? (U7 d??:? 'W?! b"W??4U??O? 1 W3 W5U?1W Wz W??2 d??:? 'W! b?J}5
b5U7e}z u}5 W3 d& X& u& W5!
X|d?O b5U?:?' W3 W2 v' U?O5W" U7e?}z UOM"d?
wW! W?"Uz U??O5W" W??2WMO7Uz w? o u??}5 W3 X| bM?|u?(W?! wJ}5W??$
W?3 W?"! p?7e?5 w?5 5?7 s?} W?z W?! W?3 g?7W?z d?? ? ? ?U?5
dO~! W$ v! w"UO$
u?2 v!U?5 e?O?W6 W??2 W5U7W? w??}?L?' U??O5U?O w7U??O?$ w2W7W5U??A?O5
U2W:(U7 wJ'MO4 W5! U7WJ7 w:7W5 ! W:|dJ!
U9& U1d0
WM7 p7e5 U!Uz u?=7W$ wJ W?& WK3 XL?F5 w$U% W7WJKO?4U5 Wz W5
w5d?2 dJ(U?z w"U?2 u?O5 u! w(?4U?& w?I W! W?' W?2
u:A7W WIO1W%
w U' W3 W2 w6Oz U( w3W?. u5 W" WK3 XLF5 w$U% u2
U5 w'u5 U?1d?O?0 ! W7U"W?' W? W3 w2U! W?4U5 s7 u! p7 W3
U5 W' W3 ozUI( nA2
d5 d??:? A? ?} W??2 U??2 W5U??:? ?(Wz W! bM'W? Wz wM7W??. W?3 U??1d??O? 0
w'U! W?7 Wz W"U?? U??2 gO?? W! W"Uz W?3 U??O? $ w?J}??:?7W5 w"W7W?M|u5
W?97U" w:??|u W6 W?2U?%u? U?: u?' Ub?5U& W?9???O5 W! U?2U5 W?%
d"U7 u?F5 U!U?! U?2W~5d? d?:?4W?2 WM"W?2 U?4 bJ}?"U?2 W3 X|d?U5
UAO5
219

b"W4UO1 W3 uO6 W2 X}! W3UL:=Oz Wz 6 W! W7W6 Wz UM}6 W%


wJ|W??' W3 U?2W??:?(U?7 W?:|dM?}?:???! v3 U7W " U??2W5U?:? u?'
W3 U?W! wJ?}? ?:? ?( W" W?? 2 W?? 2WMO?7Uz W5u?? & p? W?? & W?? :? ?2U?? 2 W?J7
wK?6Wz w:7W?5 W3 w7?KJ3?? 0 u?? ?5u?? . w?5u! U6W?6 U??4W?? 2 w?5u!
W3 WAO?4W6 W2 b5U2 WU5 wMO?A5b5u wJ W&u}5 W3 W?2 b1W%
WM7 w5U W?Wz W?O?O?:(d?' wJ}?:?( u! b7b5U5 w"W?4uJ% w d?:5?2
5! 2 wJ}4W' u}( UL(U

wJ|| W7 W5U??4 wM?O7Uz w2W7W??2d??O! d??4 U?5 w"W??O? O6??Oz


W?? & v! W! UM?}6U! W?? 2b 5 W?? W3 w?J'MO?? 4 w'W?? 2
w?2W7U?7 v5u?"U5 W?? ? 2 u?K% W?! UM?}6?! a'U?M?" W3W?? ? 'W?? ? 4 u?5 w5u?!
u!W6 W?6 b??(W?? OKO?? .U??L? ??? Oz w?MO7Uz W3 d?? :? A? ?} u X?}! bMO?6 ??&W?? :? '
wJ?|?? Uz W?7W6 U?? O? ? $ W3u?? 1W?? 4 W?? ?' W! u?? $W?? ?4 w5dJ?(W!
W! b5u?7W U?$ p?}3W? g?O!U!W W??2 wM7! W??' X}! U??O? :?( d??O! d??:~5
W" u??}5 U5 b?J}"U??2 W3 U??2 b7W W5U??2W??O7U??'u??4 wM(WU6 w?J}??:7W5
W2WMO7Uz u}5 WM9"U6 W5Uzu1 W~|W3 W~5 U'u4
W?Wz X|b! U?A?O5 U7 W! v!U5 W?O?=?O?'W?4 u?H5 d"u? w} Wz
v! W??2 W7d??4 U??? O? . w'U! b5U??2 u??4 W?W3 U?7| W3 W??% wK6Wz
U?O5W" W?% wK6Wz s!d?O? W5Uzu?1 W3 v$u? W?2 W3 U?O?$ W?2 X}W5 U?4d?O!W3
U?O?(W2W5u! W?$ W! U!W?' W?2 v3 U7U U7?& w5U7u?& wJ| r??&
W! d?"W! U?? :? 2W?! wA| W?5u/ ! U?? A| w?J|U?? 2Uz W3 U?? 2U5 X??7u?? }
5|W~! bOM|u(
bAO1W% wK6Wz w73:O4 W3 d2W5 U U5 b5W6 wM"W2 W3W'W4 !
wJ?}? 'uM?:? ' W?3 55e! dW?! W! uK% w?4W??:? ??? O? ?' ??u Uz U?5u" v!
! w?2W7U??4U?z 5u?? Oz W" d?? O? ( W?3 W??2 b?? 1W?? % wK6Wz W?"U5
W5UO7e}z W! W97U" wJ|ULOz g7Wz W2 uOMO! b}" uzU+ W3W4
w3?? O6 W?U5 w5U?? 2u"d?~2W7 W?? 1d?? O? ?0 W?? W3 W?? % wK6W?z wM"d?? b5u?7W
X}! p}5W6 W"!W5 U:A}6 b:6 W!W?( w3U' U9 e1 VOC&
222

U??=? ?? Oz U??: u??' ??}? 4 d" W??L? }z X}! b??:6 W??9? 4W??G? } b??L? =? 4
UW! WM7W& w5U2dO~}$ U%u
W5U5U??4W?0 Wz WK3 X?L?F5 wO????&W?( w5u??4Wz W! w7b5u7W? W?N?}? ' w(W!
Wz UO?M7d:~5d u?:A7W? w} u& W7 W3 w9?I. W?0W' U4 W?3 W2 W7W6
U7W5d?2 s|U& w$U?4Uz W! U2W5U?& WM:??& W7 ! W2 u! W"W?O7uL?zW4
w} U?4 u& W3 X.UH?( w7U2UJ" u?/ U X5UO& U?5u W3
J(U W5!
w6W?5 d??4Wz W?" U??2W?? :7W5 U?? 4W??0 w?J}??'u?? & U! u w?(W!
WOO5 w5U4u}( W! U2UO$ W"W!W'U5u4 ! U. w1 WW3 U6
W:?O' w5U2u?5u.
b??O? u??'uz W3 W?7W??:? }? 4U?z wJ}M?O7Uz w7W?5u/ w2W7u?? }? ( W! W??% w?K6Wz wM?O7Uz
W?A?O?4W6 W% w?6Wz W?2 UW! W?:|d?O~! W U?& Wz W?:??7u} d?MO! W?FO?( u??/
W! U7 w7b5u?} &W?:' W?2 v!U5 p}?4U2Uz W?2 UL?Oz w'U!
X|b! WOKO.UL?Oz
U2U?' w2W7u}?( W! e$ Wz w2U5 W?IO?1W% wM7 U?1dO0 d?|uW!
W3 W?% wK6Wz W! W?:?& d| W?M"W?2 Uzu?1 w1 wM"U6 W?2? W?:?}M|
wJ}?4W?:??O?' w5UM}6 p} W! W???2"z wJ}7W?FO?( W3 U7?& U~| b?O:?'
wMO7Uz UO$
wM?O7Uz W?? ? W3 U6 w?:? ?A? ? w2W?7u?? }? ?(W! W?? ?% w6W?z wMO?7Uz
W" wJ|W9}' w3W. d?}3 W! W7W6 w:'W w3W. w2U5 d7Wu5
UA2 W'W! w2U%u U: u'
W5U2W?OO0?' WA| w! b1W?% wK6Wz w5UM}NJ} W3 WJ7 UW! wJ|u??5u.
U6W?6 dJ7 6 W?! u! W??$ W?5U7d! wM?"d~2W7 d?? O w5?? 9 W6 W?5W3
w5W4u& w5dJ(W!
W?? 2 wJ W?? & U~? W??4?? 2 u??& w?MO W?? O? O?"W7W?? 4??2 W~?5 W3
wK6Wz wMO7Uz W! U7U?! b:6 g7 U?2W6 W2W? w5u:?AO5 5A5b5u?
221

w7U?? ?' W?? 2 d?? 'u5 ?"Wz wJ?| U7 w'U?? 0 W?! 5(u?? & w?4W?? ' W?? 2
W5W2 dO6U" U!U! w5U2WM7u
w1W??% wK6Wz u?}?5 W3 U?:? ??}z W??O7b5u7W Wz W??2 W?2 X}! p?}5W6
W5U5W" U?1d?O0 W5 X}!b5W?1 5(u& U?( W7W6 b5U?:'u?3 dO?' WU5
U7 W&W2 WLO' W?' W3 5(u& w5u9J7 W3 wM|u( W2 b5Wz
WO:' w5U( W""W2 dO( U5W! p|b5W9 W4 W2 U2
U?%W? U?%u? W?=???Oz U?:? u?' W! d"U7 W?% wK6Wz wMO?7Uz W5W?/UM!
WU5 W""U6 u|W3 u! w5W4W6 wJ?|bO7W' U%u d?OU! d"u d5
W2W4 u?(U! W3 U6 dO' u2U! W3 U?( W2 W7WU5
UM}6 UOJ}

W?? $W! W3 d?!U5 u! c?? 2 w??? ?O? ?. b?? O7W?? ?' U?? %u?? w2U?! U5
wI3 b?? O7W??' w?5U??2W??' U?7 d??}? . W3 w?5U??L? }?K' w"W6 p?|d"W??4K?O? 2
U4 WM|u( Wz w"WO}' W3 W6 U:?}z W% wK6Wz wLO6d9Oz

W7W6 W$ wW! W'W% w2 dO7 d7 b7dO W3 w?O. bO7W'


wJ}? bM4 d??2 U??4 W! b?5??4b??}z W5! X?}! U??$
wJ|d?O?9M( W?2 W7W2W" d|u?W! W?=??O?z U: u?' b?O7W?' U5W! u! w}3
w U??' W3 Wz U?W?' U??4W?6 e5??4b?}?z u?:? ?? & wJ?| W?% w?K6Wz
W4 w U' W! W3 u5 wMO7Uz b7
w} U w U?' W3 wJ'MO?4 W2 W?=??Oz U?: u?' w$U5 U4 ?
W! u|W3 W??Wz d?O?' u??}3 w:?' wJ}?3W?2 W?' W""W??2 W?2
u7d u7W d W3 W2 w2W7U4 wMO! w}AJ W6
Wz W2 u! w4W2W7 w5 W3 u2 v' W=O?z U: u' w2U! U?O. b7W' d"u
d|u?W! W2 W7W?3W'W?4 U7W U?4WM! d"U7 w5! p}3 6 W?:}!u?! v! W7W3W'W?4
w4W65 wKO$ d?2 v U4Uz gO1W=??Oz U: u' 5U?Oz w'U0 w1
u?? H5 U?? & W U?? 4WM?! W?? d??O?U! W?? w u?? 'U!U! U?? ?? ?O? ?. b?? O7W?? '
W3 W! gO5Wz d?2 v?3 U W?$W! w5U?2b?O7W?' w7b5W?9?A?1W5 w??2"z
q3 W! e54b}z W5! W"W5u! x! b1d}. u4W6
224

w2W7W?U5 U" U6 W3 W??% w?K6Wz w5k. ??& W??:? ' u??H?5 wM|u??(
U?? ?:M?7W?? ?. U?? ?9 e?? ?1 W?" U?? ?2W?? ?O7W?3W?? ?. wM?|u?? ?( Uz
u:A7
}4 W% wK6Wz
W"UA?Oz Wz w'U'Wz W?' W3 W% wK6Wz w5U?2WO7?}4 WMO4 wM|u?( wM"d~ W6
WO5 U'U6 wJ|U2 W2 b5U2WOMO7Uz d'u5 W3
w3W. w5d2 U?AO5 X' W"WOO3Wz g} w6 U?b5U& w4W' U7
W3 g&W! u' w U?& UO5W" d7Wu5 W?W3 w5U2WO7b5u7W ?! WOO2W?' U4Uz
U?? ? ( d"u?? ? W?? ?2 W?7Wz W?? ? 2WM?O7U?z ! @?5U?? ?4 U?? ? ' ?? ? }? ? 4 w?5dJ?7U7
U" w5U??' W3 g7W?z W?2 u?"W?2 w?3W?. U??' 5(u??&
W?' U"W?' ! W?:?}M|W?~5U?4 ?& Wz u! W?H?O3W?& U"
d??O6U" U!U! W?" 5(u??& w5U??2W?:? (d??O? 0 W3 p}??2W7 W??W3 wMO7 w?4W6U7
wU b?? B3W??% p?}" d|u?? W! g7W?z W??2 W??:?|d?? W7 b5W?? 4W6
d??G+ W! U W??4W6 U??( W3 w U??' W3 q3 U??9?I? Oz
u"W2 w1u'W'
W?' W3 5(u?& w7U?'Uz U5 U5 W?2 WJ7 wJ}?'W2 W?1U" W7Wz !W?' w5U7U?(
5(u?& U( w5U?2W?O2U w'U! W3 w U?' w5U?2 W3 X}!u!
wU a?7u??:3 q?L? <? ?4 W5! u! u?? 2 wJ|d?? O? 4Wz g?7Wz W??2 u?"U6 U5
W""U?6 U"W6 wJ?A? O" W?3 w7U??<? F? ?Oz w2W?7u??}? ( W?! 5(u??& U?? ( U6W!
dO( W3 U?2W0U$ w5U2W?' W3 p}2W7 w2 W3W$ W3 WJA?O" Wz W2 UO5
Wz wJ'?MO?4 w'uM:??' U?$W??' W?2 ?. t7 p5U!
p7e5 W3 W3U7 dO' w:' u}3 W3 W5dO( W! X}! W7U4Uz vb|
U:??}z W5U5W" W5dO( W! b54b}?z W5! U5W2 wJ|d
W5U2u2 W0U$ w6 W6
g} W3 5(u& 4}7W W2 W6 b5U2W1 U5 W3 w7UO0d/u$ UAOz p}3W
w2W7U4 WJ7 w2W7 W3 X}!U7 b5? 6 WU5 W3 U=?O?z U: u'
223

W"W6 u?(U! W3 W2 u"W?/W$ w4 w"W6 u?}3 W3 WJ|b5W9? W4


u}4 w U5 W:|
wJ|6 W2 U?2 U2W'U9?! W W3 W! bL?=4 w5bJ} W! U4Uz U?$W'
u"W/W$ Uz d2u4 u2 d'U5
W2 p}4u?'W$W" w5U4W0 W! W"Uz U& W" W2u2 W! bL=4 w5d4
bJ}M"W2 w"U2 W3 Wz d|?9 W6 w2U! d~}$ u! u' wW! W!
b5u?7W W?? O7e?? 4d?? 1 w4W?? <?M} w?3uK% W?! W"W?? % W?? (W?? ( w3uK?% W?? 2 u!
U?2U( wJ|b?O6U( W?! W:?}M| W4W?' wJ}?1 q3 5U?Oz
X}5 w(W"Uz U&
W?! U?? ? ?4U?z b?MO?7 w?5U?? ? ?' w?'U! W?3 d?!U5 w?1
w U??' W3 U??N?O? $ wM:??A?}?6 v$W! ! Wz w:??'u??& d?2 W?"Uz U?& w"e??O? <?.u??4
W3 ??& w"W7u??:? ?7 W"U?z U?& d?"u? U?6W6 b5U7W??
W! e?|W" u??(U?! W3 b5W?6W??' U?? O W3 v?M|uM! b?J| U! u?? }? ?(
u2U! W3 p?|b5u W""W2 W?7W' W! & U5W?2 W2? W! H! U?L'Uz
W?2 b?O?H?' uz e?1 w4 w5U?2W?I3 W3 v2W?7 u}?3 W3 U?O U?4W6 w"W6
WO7bOz w2u! wJ|b5U5 U:?}z
! u b7W?2W5e?}& U?& W W?3 U2W?:A?7d0 W3 p}?2W7 W"Uz U?& w2W7d!
W! U?? L? (W?"Uz U??& W?7u??2 u?? 2 W??% Wz u?? 4W6 W?? :? ?? ?O3 W?? L? }z U?? (U??4d?? 2
U!W? b5u? W3 w U?' W3 W3 WJ}?2W7g&W!U?/Uz W?2 W7W?:?'
U! W2 WM|u( Wz d| W3 X' U(U4d2 u(U! W""W2 b5u Wz d4
4| p} W&W2 W1W' W5d W7u'W1 UO'U4U
w4W?? 2W7 u??O5 W?3 W7U??4 v? U??4Wz w5U?" W"Uz U?? & w5U??2W?? >7U"
U5 W! W0W' W?2W7 w'U9!W. U( w"W4u?J% b5W6 W6bW6 W'
W?? W3 W??% wK?6Wz w2W??O7b5u?7W s7b! W W??1 W3 W??W?!b??L? =? 4 W" U!
w2u?" W! W! d?? ?F? ? O? ? ( Wz W" w?~5 W?? ?4U5 V?"u?? 1 W?3 U?? 2W?? ?O?7W?? 0W?? ?'
d??F? O? ( d|! W?! w"W7u??& wJ}?M"W??2 u??4W6 d"u?? w5U??<?7U!Uz
d?O W! u! d?2 W???1 w2u"W?! u?& wzU"W?& w4W?' W3 w U?4
226

W7W?:??O3 Wz w5U2W?7wK& dO?$ W3 w4 ?}? v3W W?=??Oz bO7W?'


W3 U?7Uz d?5U5 U?? ?:? ? ?A? ? }6 W?7W6 W?? ?2W?MO?7Uz w2W?? ? ' wI3 W?! w7b?5u7W? W?? ?2 dM?O!
W5W?2 U?O?4U2 U?1d?O?0 w~5W6W?0 U?L?N?O4 U?( u?& W?4 wM"W?2
WOO"U2 U7 d"W"U5 W3u1W4
u?}5 W3 w"W7U?4e?& b?5u7W b5W6 W7W! wL6d?9?Oz w?5U?2b7W?' wK7W?4 w:?A?W!
W5W"W?% W~| W3 d"U7 g7Wz W5b! b?1W?=??Oz U?: u?' W5U7wK& Wz
U?2W?OOK& v' W?3 W~$ wK& d?:7bO?$ w2W7d?O?$ W! U7U! wW?9?(W"Uz wI3
W7W6 W! W"Uz U4 W! bL=4 U4 e4d1 U4
W3 W??2 r6d?9?O?z b5U?2W5?? W?I Uz W?3 @M7d?W6 f?7b?O?1 UU??O
d??2b?? }3 U W??=? ??? Oz U?? : u??' W5 W?5U??2W5W?"W??% W3 v2W?7 U~|
p}?'W?2 bJ| W?2 W3 X}!?}5 u?2W?2 W3 W7W6 b?/W! W3 rO6d?9?Oz
d! U" U" W! b/W! W2 dJ}3 w'U!
b1W=??Oz U: u' W?<O"W5 W5 bM4 U5 W:A& W3 W?7W6 W7UAOz Wz
rO6d9Oz w4W' W2 WOO:' Wz 6 W! g7Wz d"W' W5! W:}9! W~}$
w"W?? ' d| W?3 Wz b?? /W! W?? 4W6u? W??' w?4W6 u?? O5 W?? :|W?? 2
W X' W! X' WK/Wz uK5u71W1 w5U5UL2u" d7W$
WU5 5}??! 55u?" U?2W??O?O? W??9?(W"U?z wK& W?' W?MO|W~! W??Wz U??:??? }z
b5U??2W5? w2U??& W3 d?O? ' W?{W??% W3 W6 U?:? ??}z U??2W?O7e??4d?1 w5u??? W6
U" W?! e?? 4d??1 W?5u?? & p W?? & U5 s5e?! W?? 2 b5W6 W?7W6 u"WJ? W6
U4u?& p7e5 W3 W2 W:|d'UM! U?5W"W% W3 v2W7 u' WL?%Wz W! W!u'
b54b}z W5! }5 U( W3
W! wK/z W(?1 W" WJ|U6 W2 W7Wz e?4d1 W! b5W9W9?7U" wJ} U&
Wz W6u W??' w:??'U5 v5u" d??'u5 w5U??<7U!Uz w2u" w5U??4
UO W6 d"W' W5! uG?4 g} w5U2WOO"W4uJ% dO?$ W2 W:|d~! W"U2
7'W9! e|W" W! b/W!
u d" d2 v X' W5U?:'u3 u2U! U?H3 W3 & U2 W! bL?=4
W?? ?$U?z b W6 U?7W?? ?' u|W?3 w5U?? ?2W?? ? OMO?! g}? WM|u?? ? ( Wz W?? ?$U?z !
225

U?!W?? ? ? ? 1 W?3 U?z U?! u?? ? ? ?2U?! W?3 W?5U?5W?" W?? ? ? ? 2W?M?O?7Uz w?5d?~?5W?7
W"W5u!x!
W3 W??% wK6Wz W??2 W??O?O? :? ' Wz w7W??1d?O? 0 w5u! wM?}?N5 x?!W! 6 W!
W?? W?z U?? $u?? W?5 wJ}?? ?:? ?( 4| p?} u?? :? ?A? ? O5 w$U?5 U?? 4 wM?O b5U?? ?2U?? (
W5?! d"U?7 U?? ? O5 ?! W?? ?:? ? ?' W?! b! U?7U?? ?4 W?3 w:?? ? A? ? ? w2W?7b5W?? ? 4
q3 U2W:(U7 wJ'MO4
UO!Wz
W3 W?65 W?? ?' U"W?? ?' W3 WM?O? ?1W?? ?:? ? ' w1W?? ?% wK6W?z W! U?? ?4Uz W?? ?2W7
d7WMMO2 b? U5b2W4 W5W3 d?2 W! b5U2WO?OWz W2W? d'u5
q}}2
wK6W?z ?? 6 W3 u?"U6 p} W?? wJ|e?? }6 b5U??4W?? 0 W??2 ????MO3
W?:?'W! W?2WMO?7Uz W?' W3 dJ}U! w7U?O?5 W?2 W?'W?2 W?2W7 u! W?%
W! U g7 u! U! W!U6 W3 p}5u} W4W3 X(U7
W2 U4W6 U:'u3 w5U2W0W' W5! U6W6 W2 UU7 U!U!
W2 dMO! M?O!u? w9?}?:?2 W3 W?% wK6Wz !d?O?! w:?A? w%W" W?2W7
u!W6 b5U" W3 W2WMO7Uz w5WM|u5 WW3 &W:' w7b5u7W
W3 e|W" w1W?% wK6Wz W?4 W3 e?LOz W! U?5 v! wA}?2 !W?' wJ|U"
W7d2 x! U4 W3 w U' fOKH" U1W1 U
bO1W. W0 wJ}4W2 W% wK6Wz dJ}U! W4U5W~ W! W2W7
wJ|u?4 d?2 U wJ????2 z w~5d? wJ}?:? (U7 W?W3 U6
?2 W?% wK6Wz W?'W?3 w|u5 U?O5 UW! w2W7U?4 s??K7 wJ7d?4Wz
W"d2
W"W?? 2 w1W??% wK6W?z dJ}?! wJ}??'u?M:??' wJ?'MO??4 w U?? ' W3
b?}" wMO?7Uz W5U???0Wz b5W6 u! W?'W! w?>7U" W?2 X'
u!d2 W?:?O3 d"W?' W5! d|u W! w'U?0 w5U4 W! W2 u!d?2 2
W??2 X?' W"W??2 w2u?" W! w4W?? 2 W7U??4 U6W?6 U??$WzW?? ' w9??}? ?:? 2
228

W2 u! W2W7 wKO.UL??Oz U( w7dFO( U5U5 w7U"W& 55 U:?}z W?L}z U:?2u"


W"W? U?? % W3 ?? & w5U?? 2W?? 2u" d?~5W7 d?? 2 W?? ?? ?1 w2u?" d?? F? ?O? ?( W!
dO W5U?2W5UL2u" 6 W7 W3 W5U" Wz U<7U!Uz ! W7U4Uz U?:?2u"
??O" b5u?" W??F? O? ( wKO??.U??L? ?? Oz U??( W?7 v W! u!d??2
W??% w?K6Wz wM?:? 'W W~?}? $ W! u?! d??O W6 e?? O? 0 v?! U5 W!
p W?2W! w2W7W5UA?O5 d?2 W2 e?4d1 W?=??Oz U?: u' u?}5 W3 W7U7
dO~! v3 wJ W2 g7 e4d1 W" UO7 Wz w4W' w5d2 U7 !
W2WMO7Uz w"W7UM|u(
s7 b?}" w5U??2W5? W7WM|u?( Wz p}5U??4u? O6 v! W! WMO7Uz W?z WJA?}!
p}5U?4 W! d| wJ|W? ? d?2 W! b5d?}z d?}?. u?}5 W3 U?:???}z
wJ'MO?4 W5! WO7b5U5 w5d}z w5U?2 WA7U6 W2 W2 W??1
wW! w U??' wI7d??0Wz w"W?6 w5U?2W?M7|u" W5U??>!U"u??1 w5W??: u!
WM|u>! W9}:2 W3 W6 W2U" W4W$W" q3 W2W7 w(W!
??&W?:? ' W?4?" W3 W?2 W??2 Wz W7U??F7 uzU" w7W??2U?2 w?5U?2W??2W?'
W3 W% wK6Wz d?O wM|u( p}3W? WO8?2UJ3 eF3 W5! s1W?=?Oz U?: u'
W! b54b}z W5! W"W5u! x! U( w2U&
U6 W3 UU7U!U! ?N3 w5U4W6 W3 u7W w5U2d?O e|W! WM|u(
W3 W% wK6Wz w5U2U~ W42 6 W5d?}z w2U& W"W5u"W2 b5d2 W3 s4UOM!
6 W2 UW! UA5U4d2 ! s7dO( d'W1 uA} U~| u2U! wM|u(
wK?6Wz W?? W3 w?:? ?(Uz w?J}5U?7 W5U?? O? ?(WM?5u?? ' w o?3 b5W6 W?! w!U?? $W?? '
W'W5W! b5U2W1W%
wJ}L?1U" s1W% wK6Wz b?:6 UH U?:'u3 u2U?! 6 W7U4
W?3 W5U?5W" X?(W?? ? 2 b5U?? ? 4 5?4 U?" W?? ? 4W6 W?3 W?? ? 2WM?O7U?z
W3 W?z W"?? ?:? ? ??? ? & U?? ?U! W?"Uz U?? ?& w?2W7d?! d"u?? ? W?? ?2 s?7 U?? ?'u?? ?&
W3 W/W4 e|W" WU5 W3 W% wK6Wz s| w2u" W! W?2WJ W& W2 U<7U!Uz
W6 u?K5u7?? 1W??1 b5W?? 9 W?? 4 ??2U?? 4 W3 U?6W6 b5W6W?? ' U??O? W!
227

J(U
eOK~MOz W
U?: u' wJ?7 W7 U5U5 e|U U" W! Ranzbar W!e5
W1W=?Oz
w7U"2 d| W
b7 w U?' w5W4W" W3 WK3 XL?F5 wW?4W' W3 W?'W:?A ! W0W?'
w5U W3 VOzU5 w3 & WM|u5 W uM:' u&
W2 X}M}7W?~! wJ W&W! d2 v d?4Wz d~7 U4e3 V%U? wM"W2 !
uM:' w7UOM W! Wz
d| W
wM"W??2 W3W?'W??4 w'U! U??2W5W5U?& w??'W?0 W3 o?( U6u! W5
d2 | W! wO"U2

230

W?? W3 wA?O? ?5W?0 w?2W7W"u?2 W?5d?2 x! U w?' w5U?4 W! d??2W?4W??$W"


WJ7 w2W7d'u5 X5?4u2 W7 W3 W7W5ub?} U6W6 d&
U" wJ??}3u U" U&b?O.W' ?:2 wJ|U" wJ'MO4
WJ7 wJ|U" d?}K2W4 W7 W3 W?2WO?O?5W?0 W4W?$W" U7W$Uz
W?L:?O U4 b?O:?' U" wJ'MO4
wJ|U" U6W6 W" b?O} w?J'MO4 W?2 e?F3 U9?. 5U?Oz
W WJ7 wJ|U?" W3 d?2u?4 d?2u?4 U" wJ'MO?4 WJ7
w:??' W?!W3 U??:? ?? }?z W??2 d??2 w1W??% w?K6Wz w'u?M:??' p}3W?? w'U!
u?2 w9?}?:?2 b?:?6 W?I?O?1W?% w4W3U?. W?I?O?1W??% W?4UM6U?( Wz
W7b}" d}. w5U2WO7W2U2 W?' W3 wJ}'W0 b54b}z W. u"
w7UO5 w U4 W2
o( U6d! WJKO4U5 W% wK6Wz UO!Wz W! WL}z w:A7W X' 57
54W2W7 W7WJKO4U5 Wz U1dO?0 W'u5 u2 w6Oz w3W?. u5 d'u5
u5 W5Wz u?4W6 W' wW? W2W?1dO?0 WMO?1W:?' wJ|WM|u5 W7 W3 WU
X(Uz W??F? O? ( w:??A? W~?5 W?? W3 ??& W??2W??1d?O? 0 W?6 w6??Oz w3W??.
UO?:7W5 w%W( W?2WMO7Uz w5U2WI?3 U2UUO W?4 W3 w5U2W??1 W! W"UJ!
WM(W? u?4W6 w?5U7U?( U??2W7w5?? w5u?! W?4 W3 w?5U?2d??O? ??0W" W??4W??$W"
WJ7 w3U7d"U?4 b5W6 W2 d?2u4 WJ7 w?J|U2 W5! U6W6 W?J}5b$W?'
U2 WJA} & w:'W!

229

16. Epoch

W% wK6Wz U" w5U2e|W

17. Typical
18. Essence

U" Wz W4W$W" UW'

19. Avatars

V. Minorsky, "The Sect of the Ahl-i Hakk", Iranica - Twenty Articles by V. Minor-

20. Encarnation

sky, Tehran University Publications, No. 775, 1964.

21. Razbr

26. The last Judgement

dO?1 u?0d r?K1 W! w5d7 UF3UD4 W! u!d?4 wIO?I% U?I4 q4U?( wJ'uMO4 W?3UI4 X??O!
w?OK~5 74 UL( dN" U~A5 UA:5 wJ'uMO4
d'u5 b7eOK~MOz w1 e|W W3
W6 w?U ?? ?? ?Oz U7b?? O?KJO?? ??5Wz w"W7W?!u|W! W?5U5U!d?? N? ?O? ?4 U?? <? ?Oz W! U?" Wz
U7b??O?KJO???5Wz w?4W??2W7 wU W??LK?J4 W3 W??2W7 W7d??2 U? u5W3 W??'
W?"dJ?}3 U? WJ?7 wJ?|U?? ? $ U?? ? :? ? ??? ? ?}?z wU? W?3 W"?!x! ?? ? ?? ? ?O?z
d2 W" w5U2WO7W"U5

27. Sn

10. C. Hurat, Textes Houroufis, 1909, p. 140.

28. Collective

2. Self- designation

U2UUO f7bO1 Saints


d??O? W?9? }? :? 2 W3 W"W!U! Wz W??2 X}?! wJ'MO??4 U" w9??}? :? 2 W3 U??O5 T!
}
24. Metempsychosis

W5u! bM7 Eschatology

} d2 5( b5U U" W! w'U0 w"U9O.


30. Djawz-i buica
31. Hawiza

U$

??? W7uO6 W"W?97U" w$W?' W~}?$ U?2WO7e?}z W?% wK6Wz w5U?2W?O7UO?$ w7u?|
} W5b! v3 Uz U2WOO U4&
} Khnadns uO'u5 b7& w'U0 u2 wLO! W3 W7W( Wz wJ'MO4
5. Tumari

33. Musha'sha'

6. Gobineau

34. nuclei

7. Firkan

35. advent

8. W. Ivanow

W2 W7UMO! W! U U!Uz u?=7W$ W3 WM7 ! u W5U(U4d?2 W3 v"U2 w U'


w!U?O?% W! s4 u! p}>}( w U?4 Wz w"u W2W5uLM| ! u?! w( Uz W! W2
wM"WJ}U ! U???& W3W6 Wz W5U?:'u?2 WM5u?' w5U?2UUO W3 v2W7 d?!U2 U?O5 Wz
wJ'MO4 X' W3 WK3 XLFO5

9. Saranjam

37. Concealment

13. Theophanis

38. Jama-yi ya-yi ghaybat

14. Pre-eternity

39. The Lord of the Hour

15. Khuwandagar
232

10. Manifestation
11. Divintity
12. Incarnation

231

53. Dyira (Dyrik)

40. Y

54. Djala

41. gardish-i dn bi-dn

55. Perdiwar (pirdiwar)

42. Correspondence

56. Shah-Mihmn

43. Popular

57. Adjari

141.

W3 bOMO7 w U' W3 W?2 d'U5 W"U0 u2 w5U4 W?2W5 U5 W! W2WMO7Uz


wM?O7Uz W?3 W?? 2W7W?? ?:? ?}? ? 4Uz WM?7Uz Wz u?? ?2 w U?? ' W?3 u! p?7 W3 s7U?? ?4 U?? (
wJ7U" w2U5 u???5u?. W3 U?N?O?$ WO?7W5U?4 d|u? W! w7u! U???O?. X(
! w5U?4 X}! bJ}M|u?( u4W6 W?' W! w:?(Uz w2U5 b5U?NO?$ w7U"?2 W3 u"U6 p}
u2 w!Wz W3 u!b?5 u$ wL'W! @5Wz ?& W2W9?}:2 p W?& w5b5U7W~}"
v w U5 b7W5u6 U2 W3 w~5W3W w7 W5UAO5 W"W5u! w5U4 @5Wz bO5d}z
" d! d7u'W" w"u1 w"WO5 w5U4
UA2W5 fHM:4 w:'W! WL' Wz
v w72 U1 w$U%
WKKO4 p u4 ! WOO5 u' WWz
w5U4 u2U7 b5W9A1W5 w s4 W!
} dO 5F4 w'U0 @M6d0 W3 W5UO7UO5 W3 p}(W!

65. G. Keppel, "Personal narrative of a journal from India to England", 1817, II,

45. Th. Noldeke

58. Falcon

UJO" U5 W! U?:???}z W?2 X}! U?(W6 WW" UJO" wJ'M?O4 U?O5 W?O?O5
d'U5
W5!
Minorsky, Materiaux, pp. 72 - 82

W5!
Rieu, Supplement, p. 26a

} u"U6 W9}:2 W3 W6 W2U" W4W$W"


63. T'k
64.Macdonald Kinneir, "A Geographical memoir of the Persian Empire"1813,

61ff.

W5!

66. H. Rawlinson, Notes on a march from Zohab, JRGS

I. Scheftelowitz, Das, Stellvertretende Huhnopfer, Giessen, 1914.

UDF5 Elasticity
W5!

UO0d/u$ w6U(U w5W4u$Wz U


[ \ \ \ \ \ \ U4 w U'
67. Baron de Bode, "Biblioteka dl'a Cleniya", St. Petersburg, 1854, t. cxxiii,

Towbridge, "The Alawis", in Harvard. Theol, Review, 1909, pp. 346 - 55, (re-

p.45.

printed in Moslem World, 1921, pp. 255 - 66).

- Baron de Bode, Travels in Luristan, 1845, I, 371 - 8; II, 180.

48. Shah khoshin

69. Trois ans en Asie, by Gobineau, Paris, 1859, 338 - 70

49. Shir-bank

70. Schemann, Gobineau, cine Biographie, Strasburg, 1913, I, 506 - 7.

50. Dih-i A'l

W5! U6W6
Minorsky, "Gobineau et la perse", in Europe, Paris, Oct. 1923, 116 - 27.

51. Shirwna
52. Isi

234

233

85.W. Ivanow, "An Ali-Ilahi fragment, Collectanea", (The Isma'ili Society), I,

72. The Credo V. A. Zukowsky, zap., 1887, 1-25.

1948, 147 - 84.

73. S.G. Wilson, Persia, Life and Customs", 1896.

U6W6

W5!

W. Ivanow, "The Truth Worshippers of Kurdistan, Ahl-i Haqq", Texts, Bombay,

V. Minorsky, Materiali dl'e izuceniya persidskoy Sekti, 'L'udi lstini ili "Ali-Ilahi",

1953.

Moscow, 1911, Published as Fase. XXXIII of "Trudi po costokoredeniyu izda-

wW! W?"Uz U??$W??' w?2W7W??>? 'u?5 b??O? :? ' W?3 W??2 ??. d??2c?" WM7|u?" U6W6
J(U? W3 5U??? O?z d??2 U7 v3 w? U! U??( b5W6 W?5W??L? :? O w?J'MO??4 W?? 4W??$W"
U2 U7 v3 W"Uz U& W4W3 WJ7 UO$ w(W! W7U4 W2U"

, "Notes sur la secte des Ahl-haqq", U6W6cayemiye Hazarevskin lnstitutom,


in Revue du Monde Musulman, 1920, 20 - 97
1921, pp. ) U6W6

W?:|d? WU W?2 W7W?2W?O0d??OK9?O! W" w%W?( W! (pp. 61-84.

86. Abbas al-Azzawi, "Al-kakaiya fil-ta'rikh", Baghdad, 1368 (1949).

205 - 302,

U W! W"W5d} UO$ wNK3 wK. u2W2 w1W% wK6Wz W9}:2 W3


W" W2W9}:2 W! wJ'MO4

W"d2x! gO9}:2 d2 U7 v3 w:( b5W6 W2


75. F. Cumont, in "Syria", 1922, p. 262

V. Minorsky, "Oriens", 1953, pp. 408-12; V. Minorsky , "Un pome de Ahl-i

76. V. Minorsky, "Un trait de polmique Behai - Ahli-Haqq, in J.A., 1921, 165-

Hakk en turk", in Weststliche Abhandlungen R. Tschudi, 1954, pp. 258 - 62.

89. M. Morki, "Cinquante-deux versets de Cheikh Amir", JA, 1956, No. 4, pp.

77. Dr. Saeed-Kahn, "The sect of Ahli-haqq", in Moslem World, 1927, 31 - 42.

391 - 422.

78. Gordlevsky, "Karakoyunlu", in Izv. Obscestra lzuceniya Azerbaydjana,

W?4W3 W! U?2 W??1 wK& u W?! U!W' w"u?2 W! W7w(?4U?& wI3 W! W?' W?2 dO?.U?(
W~5b}! W=?Oz U: u' w5d~}$

Baku, 1927.
79. Ajarian, "Gyorans and Toumaris, a newly found religion in Persia", in Bull.

90. M. Mokri, "Le symbole de la Perle dans le folklore persan et chez les Kurdes

de l'Universit de Erivan.

fidles de Vrit", JA, 1960, No. 4, on pp. 476 - 8.

80. French translation by F, Macler, in "Revue de l'Histoire des religions", 1926,

91. C.J. Edmonds, Kurds, Turks and Arabs, 1957, pp. 182-201.

294 - 307.

92. Nuri Ali Ilahi, "Burhan al-Hakk", Theran, 1312 (1963), 176 pp.

81. V. Minorsky, "Etudes sur les Ahli-Haqq": "Toumari' = Ahl-i Haqq" in RHR,

93. M. Mokri, "La Pierre Noire", in J.A, 1962, fase 3, pp. 369 - 433.

1928, 90 - 105.
82. F.M. Stead, "The Ali-llahi sect. in Persia", MW, 1932, 184 - 9.
83. Y.N. Marr, "Radeniye Sekti L'udi istini". (in Y. Marr, Statyi i soobsceniya,
II, 1939, 248 - 54).
84. Ch. P. Pitman, "The final word of the Ahl-i Haqq"., MW, 1937, 147 - 63

wJ'M?O?4 W??2W?4W??$W" W3 p}?3W? W??2 u"d? U??$W??' wJ}?1 W?3 wJ W??2 d?}3 W??'u5
X}
236

235

W"!W5 b~5 u"W?2 g} bO2 w?4W:??O' W3 W?2 p}5U4 ! W4W?:??O' Wz


u"d?~2W7 w4b?5Wz U??O? ?2W6 uJ? W! W??2W?7 w:5U?? :? ?5?? 2 u??}?u W??'W?? 2
W?? ? ' u?? ? 2 W?? ?( W?7 v$W?!U5 w?J}?? ? :? ? ?( W?? ? 2W?? ? A7

W! U!W' u!
u2 wMO" w}! n3Wz

U?2WK|U d?}3 W5 d?:2W7W! U?OJ|UJ?O6 u?2W7W3 w:5U?:??52 w2W7u?}u


W2W?7 w~5 W4W?:?O?' bJ}"U2 W?3 4| p} b5U2W?OO?2W' U"W3 W?2WO7U?O$
b5U?? ? O5U?? ? 2W?? ?( W?MO?? ?$W?? ? W3 W?? ? . W?? ?2 (/e/ /o/ // w5u?! 6W?! ?? ?&

b5W6 w?5d??2 WJA??} b??O? ?:? 'W3 W??O? O5 ??&W?!W??' W" U" Wz wM?O? 9? }"
u"U6 w?7 Uz w(u?" UW! w2W?7U" s} v? d??'U5W?5 u??N? ?$W??4

w5U??4 ?! wMO" w?}! n3Wz W! U?!W??' W??2 b5?? 4b??}z U" W?? 4W3 U??OM?A? }
w5U??9 U?z dM}6U??2W! U??2W?5U??4 w2W7U??4 wM?O? 'u5 ! w!W??. w}?! n3Wz

x! u??2 W??' W"?? }? ??& w"U??2 W??2U" v' W6 s?4 u??O? 'u5 u??2
p}?? ? 4W?? ?2 bM?O6 w7U?? ? I7d?? ?0W?z U?? ?1W?? ?1 U?? ?4 w7U?? ?4 w?2u"

u5Wz } w5U2dJU W4W6W! W9}:2 Wz W W5! W"W5d2


W7 wM7Uz U7 w'UO' w4e?O5 W5b~5 6 W! WWz W! w!d}' w7UO5U??Oz
w}! n3Wz Wz W?2W5 W(W! 5'u5 &W?:' w"W?% W3W'W4 W?3 ULMO5
W2W' b7& U9| W3 wJO:O50
| w?2W7U?? ?4 ! W?? 2 W?? ?97U?" wJO?? ?:? ?O?5?? 0 w2W?7 v! n3W?z W! U?!W?? '
! wM?O" w??O" W3 s"d?? p W??2 W??4W3 b5??4b??}z w!U5W??$ U??OMA??}
w5W?? ?4Wz w' w?5U57 W5u?/ ! d"u?~! O?6 d5u"U?5 X}!u?! d?? O~?4U?? 1W?? '
W! U7U2 8O" d2 W! W7W5U'W2 Wz w"W97U" w$W' w5U7U( u2 wMO'u5
w}! n3Wz W?2 W?O? :?' Wz 6W! W! U7?& W?2W"W!U! ?! w(U!W! w$u?
W7 W! u2 w5dO9M( W3 v W4?2 W2 Wz 6 W! & Wz W7W6 u2 w5U4
b7??& wU u?}? ( W3 W"!x! U??N?O?$ w2W??O?}! n?3Wz u?4W6 W3 d"U?7 wMO"
W??2 U????& ! W??2W3W??'W??4 d??2W! w5d??2W??'d7 ! wJ}?5U" W"W5u!??2
u??4W6 w"W w?5u! d??O~4U??1W??' wJO?M2W" WK s?7d"W! W"??:? A7W??
X}!U?&W5 WJ7 wuz wJ}'W2 O6 ! W~5
w5u! W??:? 'W! b5U??2W?:? O W3 d??:?4W??2 w4u?? ?}? W7W5u6 U?! W3 U?2W?5U?A? O5
W5 U??2WK|U? wM?"d?W5UW! W?3 w4U?' w2W??O?}! n?3Wz u?4W6 U!W?3U5 w5W7
vM}! X' & w!Wz w"W7U~5d W7 p}5U4 W2 v"U2 $W!$ wM(W
w?2W7u?? ? }? ? ?(W?! W5U?? ? ?O? ? ?}! n?3Wz W?z bJ?}3 U?6W6 ?| uJ? W! u?? ? 2W?6
d2b}" W2 W7 wMO" wO" UO5W" W"UJ! U" wJO:O50 w2W7u}( W3 dO!
w:5U??:? ??5?2 u??}?u U??I u??& U7! W?5U5U??4 Wz w:???? } W! ? W5b5W??4
w}! n3Wz W7Wz w2W' @5d w2Wz b7u2 w5U?4 W3 H7 wM"W2W' !
p} W?7W??( w:??A ?!! w??O?" v' W??A7 d"U?7 b??O!W??. W3 W?5u/ ! U7
v$u?? W?? 2 W7 Wz U" W?7U??2 W??:|d?M}??N! b7?? & u??}? ( s7d?"U??2U??' W3 w?MO"
W7 w:5U5?52 w3WW5UAO5 W! d:'W! W2 W2W7 w"WM! WM:A7W~}" W2 vM|
W Wz ! b5?4b?}z w!U5W?$ w W6 W7W~5 W3 d5W5 ! d?(U" W5U?A?O5
238

237

! U?? 4u?~}! W?? :? ?'W?! w7WU5 w?M"d?? p W?? 2 ?! d?? 2 W! wJ?|W?? 'U

w:???? } W! ? w"WM! w2W?7U7 W??:? }M}0 W??2W7 w?? 'Wz u??}? ( u??}u

W3 glecek w2W7W??( W?? 2 W! d??2 u??9? $W??4 W5u/ ?! s(WU6 wJ?}? $U??4Uz

U g} W:| W2W3W'W4

d7W' w2W7W$u?% U2U5 X?7u} U6W6 WO?O5 v$ W! d'uM! gelejek u}(

b5u" wJ|U??2 W?O?O5 X?7u?}? W~7U?2 w2W7W?'W?2 u??2 w}! n3Wz

W??O? ?:? ??5 W??( W W?? 4??2 W?3 WJ}?? 2W7 ??& W?? 2 W7W??( w?MO??A?5 v$ W??:?|dJ! W?? 4W??'

u?4W6 bJ}3 W5U?A?O5 w"U?O?$ W3 Wz X}! U?2W?9?O??5 w1W?"u?4 ?O"

U2WO7W"W5u}5

u?? }? ?( W7 W! U?? O5W?" p}~5 u?? 4W?6 X}!W6 ?? & W?! W??9?7U" W5U?? A? ?O5 p}?~5

Wz W?? ?4W3 44 w?"W?? 97U?" w5u?! d"U7 w?2W7WM?7|u" s?| u?? & W3 W?5Wz

W3 wM?O? 'u5 ! W7W??4W W? @5W" O6 d??2W?! W5u/ ! dJ?! u??H? 0W3W"

s4 W?4W3 u"U6 U" W3 b5?4b}z w!U5W?$ W7 W3 W5U?4W:??O?'

U?! W7U?5 p}? w2u?" U?7 w2?K' w?J}? s w?"U?? ? ?O? ? ?$ W?3 sh u?? ? ?}? ? ? (

W! U7U5 W6 W2W7 W!

W:}!d2 U'U6 W7 w:?5 U!W3 U7W2U2 WJ7 w"W97U" wJ}3WW5UAO5

W??W?3 d??2 W! W3 U?7WMO??1W?? :? ' w7?| W7W6 | w?K|U?? W! U?!W??'

UM}6 p} U?7b5?4b?}z w!U5W?$ U?2 W W? W5U??O??5d Wz s4 W?:??7u?}

W?O5 W3 U?4u? W! X}!W6 d"U7 w2W7W?MO J}3 W! w:??7u?} b5U?2W"u?2 WK|U?


/u/ /i/ /a/

/u/ // //

W?" W?7 W?3 W?7 w?~?5 W?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?1U?" W?? ? ? ? ?2

W4WJ! W:&u u& W5u40 W3


dJ?! v3 U?? O?5U?? 4u?? W?? ?2 w7U?? 'U?zU5 w2W?7W5U?? ?A? ?O5 u?? ?4W6 W3 W?M:?? ?? ? & ?? &

W?5b?~?5 W3 W?5U?5W?" /a/ /a/ d?? ? ? ? 2 v? U?? ? ? ? ?O? ? ? ? ?:? ? ? ? ?'W?6 w?2W?7U?7
??& g} w:?5U5u???5??2 W?2 d??:? 'W! wJ?}~5 // U??O?$ b?(W?5U~M7

W4W W @5W" W5W>! u2 w7WW4U5


w!U5W?$ w?4W?2W7 U" W3 U?O5W" ?| wK|U? ! W5 W5U?A?O5 w?5UM}6 U?2W!

dost W( W3 /o/ w?O" U2U5 u?2 w~5 w"W7WM|u5 w2Wz wJ}~5 W"U?2
u2 W3 W?2 v W! UO$ W" wJ?}"WM! W3 wW (xowsh?) xosh
v! b7u?2 W3/

/wO"WM?!

b54b}z
w?(u" W?5U?? ? :? ? ?O W?z w'U?! W3 X?5U5u?? ? ??5?? ? 2 b5W?6 W3 /h/ w5U?M}?6U?? ? 2W!

| w~5 bJ}"U??2 W3 u! W?(W 6 W??:?}!u!

U2 U/u!W(W

d7W??' ??& g?} w:5U5u????5??2 w5d??2 w2Wz W?! W??W3 U6 /e/ bJ}3

s7d?:?4W?2 w5d?2 g7Wz WJ! U7 W?' W5U5u ! W3 gOJ}? U& W?:??7u?}

e|u gz> g'z U7 d|u2 kr< kr W5u/ ! dJ!

n3Wz u?4W6 U2W?OOMO" W?O2W?' W:?O W3 w"U?. wM"d p W?2 W4W3 W?O7U!W"U5

dJ! U7 // /o/ u??}5 U??O?$ v?M}??4U5 p|U??O5 O6 d??2W! b??4U??2UzW3

/c/

W2 /ue/ ! w7U?'U?z U?2U?' wJ}M7! b??4W6 U" W3 // W5U?A?O5 W!

p W?& dMO! U?2U' w?!U"u1 b5W?6 w5U2W7e?4 W?:?O W3 5}M!

wJ|U??2 W! W??:| // w??O" W?3 W??2W~5 U??4 W3 ??& w5u! 6

W5U??A? O5 w5U??( W??' W??:|d??>! w7U??'UzU5 wJ}??2Wz W?6 U6W6 s! U7d??}? 0 W7U??4

+ v$W!

U7W?2W5U4 W?5U7 w:?5 WM7?|u" W3 u2 w5u!W?(W 6 W?:?}! U2d?'U5

/aa/

s4 q|U w7| w5b?5U7W ! W:?2U2 W5d2 U w?'Wz d|uW!


240

/b/ /a/ w"U?? ?O? ? $ W3 /m/ /l/ /k/ W?? ?Wz W5U?5W" d?5 W?? 1 w?}W! W?7 v!

W?? ?2 w2u" w?|u5 w}?! n3Wz W?7 b5u?? ?} W3 d?" w5U?? ?2W?? O?5d?? }z W?5U?? 4 W?! W?? 9?5W!
239

wJ W?2 W~5 W! s7WJ! / / w5U5 U??OMA?} b?5U?4U?:? ??}z w'U! W?3 55u" Wz

W??2W?"u??2 W~5 w?5d??2 w"W7W?M|u5 ! U?? 2U??' /a/ r}5 u?? 2 |

/i/

/ii/ W3 w(U!W?! W7W5U?A? O5 Wz W7d| W3 p}? U?&W! i X}! /i/ w5U5 W3 d"U7

w}! n?3Wz U????& W??2 W7W?5U7 W3 p}??2W7 "W?z wJ}??4W??:? ??O? ' W??L? ? }6

w5U??'U?6 W! s5u" v!W?6 w} U7 w?:? ?7u??} W??W?z gO5U??2W5U?? >U W3 W??:?|d??'U5

W7W6 /a/ wJ}?~5 u??2 w?"u??2 /a/ W5u?/ ! d??2 U?7 v w5U?? L Wz

W5W2 u&W! W' /i/ wO" W2 W'W! b5Wz W6 WJ! w:'

bJ}?"U??2 W3 W"u??2 w:??'W?! w2W7 /a/ u??2 W5U5W?" U7 e??OK~?MOz man W??(

wM|u??( W??4W?2W5 W?7 d?:? (U! /i/ /u/ w"U??O?$ W3 /iy/ /uw/ w5U5 W?3W?'W??4 W3

W5U?L?2W? W?2 u! U?O5 W! W?L?}z W7 W3 W6 W?2W7 U" /e/ w5UM}6 U?2W!

wJ}~5 ! X?O w5U5 w5U?L Uz w?'Wz W?2 W7?! Wz W?'W3 u W6 U"


/

//

w5UM}6 U?2W! W?2 WJ! Wz b5W?'W W:??7u?} W! W7W6 UW! u' |

s7WJ! @5 UO$ w2W7WK ! U4Uz


p W??2 ! /e/ W5U??A? ?O5 v U??4U?? <? Oz /a/ /aa/ w5UM?}6U??2W! U??OM?A? }

W?:}! WJO?:}5?0 U! W3 | /i/ /u/ W! p}M|e! w5UM}6 W" /iy/ uw/

W"W97U"

/e/

Wz d"W?' W5! s7e|U?! WMO?1W?:?' w2W7 /e/ u?}( W3 s"d?

W??& U! W3 W7 w?'uM| U??'U7 Wz /y/ + /i/ U7 /w/ + /u/ W3 u"U??NJ?} wJ}d??

W6 W?2W7 U" /e/ W! d??'u5 W?2U??O? $ w2W7W5U??A?O5 ?O6 v! W!

W7 wJO:O50 Uz W! W:|d:'W! W"W97U"

U2 | /e/ w"W7WM|u5 UO5W" X7dJ?5U' w'uM| /e/

W5! UM?}6U?2W! w5 U??<?2W7 w?:7W5 wM"d?? s|u?( ! b5U??2W?:5U?5u??5??2 w'U!W3

W2 W7W6 s|u5U??& wJ}~5 u?2 W3 W! 5:(d?' /i/ /ii/ W5U?AO5

u?? 4W?6 W3 W?? 2 /c/ w?? ?O" W?? ?4W3 w7?? ?}? ?4 w?! X7dJ??5U?? ?' w5U?? 2d?? ?O d?? ?'u5

w7U?'Wz w2W7W5b~?5 w!U??O% W?'W3 W~5 Wz u?2 U~$W7 wJ}7 /i/ W3 WO:7d!

(/i/) /I/ b5W /y/ w' /bI/ p7W7u?}?( W! W?:|d?'U5 w"W" W!

s4 d2 U&W" /ts/ U7 /c/ U7 /k/ w:5U5u?5?2 ! wMO" W3 dO wJ?}4W:??O'


j/

W7 w$U5 U4 w?J}~5 W! W:}M?| dO! W7W6 (aldi) b Uz W3 UL?O2u"

d2 W5UO:?5 w:?7b} w5W5U4 U! W3 U1W2W7U$uW5 w'U! WL}z W2 W7

but W?? ?( U5 wK?|U?? ? W! U?? ?2W?? O?7e?? O?K~?MOz u?"U6W5 W?J|u?? ? ?! W7W6 W?? ?2

w2u" w|u5 w}! n3Wz W7U'U7 W3 UO5W" e|U ! U2U'

/c/

O6 w?:? O ! s! X??? } W! w?2W7W5U??A? O?5 vb| /sh/ /zh/


WOO5 d5 ! W2 /s/ /z/ WW3 U7 wIO:5W4 w2WO7U!W"U5
W3 UO5U5 U?O$ ! /rh/ /lh/ W3 b7U7 w2W7W5U?AO5 /h/w5UM}6 U2W!
/lh/

dM}N!uA!
U7 U! w?2W7u??}?( W! b?5W3 /y/ /y/ wM|u??( W6 W??2W7 U" W3
/y/ W?" dJ?(U?z w?2Wz W?? ? ? 2 X?}?! v?$W! U?~?$W?7 wJ?|U?? ? ? 2 W?! d?? ? ? 2

d'U5 w7UO5U9 Uz w}! n3Wz W3 d:A} W7 v$W! wJ|dJO0 /r/ /I/ W

W5U?4 w2u5 W5b5U?:?(u5 6 W! W?2 W w:?&W?' wJ|

/I/

W3 W?O:7d! u?2

5}N! v$W! /y/ ! w?5W0 eOK~MOz


W! W?"UJ! w?2u" w5U?? 4 U?" U?? & v! /i/ W3 d?? ?O! d?? 4 W7W?6 U?? <M?Oz

w' w2u" // /l/ W3 W2 W7 u2 wM|u5U??& wJ}~5 d2 U7W!

u?}A?}3 W' 6 W?:}! W7W?5UA?O5 Wz W2 4}*W?' gO5U?2W2u" W5U5W" U?:??}z

U7W?! U??4 w?2u5W! W?? 2 5M?+ W~M7 w?J| /r/ W3 W?? O? :?7d! /rh/ U?? O? ?$

w4U?$Wz W"WM7u:?A7W? WL?}z Wz W!W3 U?$ s}5 v$ W3 /i/ s!U4U?z W2 v

dMO! "Wz w2W7UO$ bA7UO5U9 Uz w5W4Wz /r/ /r/ u}5 W3 d2

w"UO$ W3 U2U' wJ|W:2U2 w5U5 W2UO$ W5UAO5 W! /e/ W:2U2 w5d!

242

241

W3 W~$ 5}5 d}zW3 d}3 l'relr w2W7W( W3 W97U" w2W7W5UAO5

W?3 ! /x/ w?5UM?}?6U?? ? ?2W?! w?2Wz b?5u?" ?? ? ? w~?5 W?! U!W?? ? ? '

U?4W6 55u" U?O5 Wz ! W! WM7WJ!U?O?$ v3 s|u?( w7U"?2 w(W! W" - da

bO:A? W5U7 w:?5 U2 gOz WW3 W7U6 bAO' w5U57 w7U?O5U?Oz

5M}N! U2W! sH7U6

WM?7W??& w~?5 w"W7WM?|u5 W??L? ?}z W?? 2 W7 w:?? ' Wz 6W! W?? :|d?? W7

u s7WJ! wA?} W1u?4 U2W7 u?2 W~5 W! U!W?' d"U7 W3 U2U5 X?7u?}

/xh/ 6W! W2W~5 u!d2 UOMA} b4W2W7 U" W3 U<4W2W7 W2 /gh/ :'Wz

W?97U" w2WO7U?O?$ WM(W u?2 wJO:?}5?0 w5?? W?2 UA?O5 u"U6

d??O? v3 w?J W?2 u??2 W3 Wz W?!W3 W! dJ! w"W?7WM|u5

X}! v$ W! wJ|U2 U<2W7 W2W5d2 U'U6

w7W?'U5W6 W3 w~5 W7U?'U7 Wz WMMO! b?}" U?( w2W7U7 u?&U7

d5u" W?? L? % W! W??2 W??:?|d?? gO5U??L? ?}K' // /

w~5 X}?! W! wK7W?4 b5??4b?}z w!U5W??$ W?2 d?2 X'W6 WJ?7 w2W7W3

w"W7WM?|u5 b?A? O5U??:?'u??2 u?(U?! W3 W5U5W" s|d?J! d7W?' W?MO?1W??:? ' wL?O5??0

UO5W" W5 W7W6 b7u2 W3 WJ}~5 W2 W7bJ}"U2 W3 Wz U g} W:|dW5

W2U5 w:A w2W7U7

w5d?? ?}z w(W?? ?& v! W?? ( W?7U?? 4 W3 u?J W! w?!W?? . u?? & W?? ?( W3

W7 u?2 d?2 UOMA?} v! n3Wz W?z W2 d5e! w?(U! W! W:??7u?} w7U"?2 W3

U??<?2W?7 w2W7W5U??A?O?5 X}! gO??4W?2 b?5WW6 W~5 Wz d?MO! (hawt) W?%

u2 wMO'u5 W4W3 U W! W""d? wU U2 w5d! g} W! U6W6 w"W%

W! /h/ b?O?}" W?2 + d?:? (U! ! w"U?. /xh/ s4 W7 u?2 w5U??4 wM|u5 U???&

wK|U? W5u/ ! U?$u? W?:| W" w2W7W5dJ5U?'U6 u"U6 W3 W?>?'

UAO5 /x/ w2W' W5U?AO5 W3 wJ}M"d p W?2 U4uA} w5U?2W5u! d|u

/a/

W5UAO5 W! b! U7& U~}$ s5u" w5U'U6 W! /uu/ /ii/ /aa/ W5

w:5U?5u???5??2 w"U??O? ?$W3 W??2 W6 UWz W?3 w'W??2 // // // U7 /u/ /i/

! w:?(d' w?2W7u}?( W! w~5 U?0 u" W5W?} W! - u?2

! p}?MO??AM}?? $ sA??}? 2 W??'W?3 wJ}??? }?6 s'u5 U??O?J}??2W7 U??O?5W" W5

'W. u?}( W! u2 W3 W?2 'Wz w5d}z w2W7W( g?} W5W>7 W5U5W"

! U$u? U2U?' w2W7U~| WM7 w W6 WL?}z bJ}"U2 W3 w!W?. b7bA"

u?? ? 2 W?? ? 2 W?5UM?|u?? ? ( W3 W?? ? W?z X}?! U! w?2W7 w?"W?? ? 4U7 W?7W5?! W!

uM| s7 w?7W7U w2W7 v! n?3Wz w"WM! W??4W W @5W" w?5d?2W??'U

W9$W. 'ajbat d>! WW3 d:'UUz /,/ w2W7W5UAO5 W2 u0W3W"

& U~| W! | u2 w"W&

W" X}!U5 b?5U?2W?O!W?. W?( U?2U?' W?MO?'u5 W3 W7W?4W W @?5W" O6 W!

W5U7 u?2 W~5 W3 W7 U?2W! w2W7W?:?A?& 4O! u?& W3 Wz

Wz d2 uH0W3W" Wathman Habbas u}( W3 w!W?. UL;. U?9. WWz


s|d'u5 u}( U4W6W!

u"U6 bM4 w5U2W5u! b54b}z w!U5W$ W2U" W3

dO?&Uz U"W' W3 w!W?. e4W6 U?2U5 X?7u} O6 W?"W U% Wz W5W?}W!


6 W! W?( w:'U5 e?4W6 W7 d?:(U! W! U?$ f5 d'uM! W?(
O?6 X}!W?6 U?? L? ?:? ??7u?? } v?U5 (hay-at) X8?? O?6 b! U?? A? ?O5 sH?7U6
244

243

U2WK|U z

i (or) ?

d2

W2W7 U"

W6 U"

wJ'uMO4 w5u!

uy

aa

a ()

uu

uw

uu

i
ii

W! bd W' W! U2W:5U5?52
b

iy

ii

(2 I

246

245

dh

u
-


fh

dh

th

ch

248

247

ch

, U7

xh

lh

lh

lh

gh

gh

gh

xh

rh

rh

rh

250

249

n
-

z
z
z
z
s
s

J(U
w5u! U?'U?6 w$U?4Uz ! W?2 d?5 W5U1d? Wz W?' W3 W??' U?OMA?} W? W?4?2
(diacritical) W??2U?? O? $ W5U?? A? O5 W?3 ??& d??2 W7 v?$ Wz U" u?? 2 wU
U??W?7 W5U7 w7 W?z w5u??4W?z d|u?? W! W?? (WJ7 w?2W7 W3 e|U?? !
W6W3 b! v U7 w&W?7U! U2U?5 X?7u?} W5U7w3W?4W?. W5u! Wz o(W1
W??' W??2U??O? $ W5U??A? O5 Uz w5U?M}6U??2W! W7W6 ?"Wz wJ}??$W??4
WJ! b7u2 wMO'u5 W3 d"U7 wJ}5u! U2U' U'U6 w"W7WM|u5 U2WO" u&

s
s
z
zh
j
zh
s

sh
sh
sh
y
y
y
y
252

251

p}5b5U7W O6 v! UJ5 v! U"W!

} WJ7 w5U2dJU W4W6W!

wMO" w}! n3Wz w5U2e|W

wJ'MO?4 b54b?}z U" v' W W4?2 wMO" w}! n3Wz W! u2 wM?O'u5


b7u' Wz w5W4WU WO7eOK~MOz W3 }

dO u& UW' W3 U" Wz


V. Minorsky

U??O5U?:7W! W?5U?>? 9?}? :?2 W3 u??2 W! U!W??' w'U?0 U?7 u?2 w'uM:??'
b7u' Wz w5W4WU

Remarks on the Romanaized Kurdish Alphabet,


Journal of the Royal Asiatic Society,
London, July 1933, pp. 643 - 650.

Wz w5W?4WU UN?O$ w5U?2W5U>?9}?:2 W?3 w?O3W! W?4UM0W( w'uM:?'


b7u'

1. consonantic frame
2. numerous
3. idioms

rO6d??9? O?z b??L? =? 4wMO??'u5 W?6W6 W??' wJ}??'uM?:? ' Wz ??}? 4


U5d?! s7d?? 'W?5 u"U?? & U?? ?2U6 W! u?? ?2 ?? }? ? w?'U?? 0 w1 w?5Wz
b7u' W5 w5W4WU

?Oz wM?O7Uz W! WJ7e5 W3 W2 s7W2U5 W5u"WJA} W?5U4 Wz W3W'W4 w'U! W7W2d? ! WL}z
W"W5d:'W! w'U0 @5W6W0 U7 w!W.
5. double signs

5M+ e7 timber

w&W4 s4R*b9. a}( w52 d w5 u2 wJ|dFO( W J(W2


U??:?'u??2 ! ?' w?:?'d" e??OK~M?Oz u?2 W6W?6 W?' wJ?}?'uM:??'
b5W3

UI:( etymological
8. charactristic

/o/ /i/ W! s! UO5W" b4U$Wz W3 WL}z WJ}! n3Wz w"W97U" W5UAO5


U6W6 u2 /i/ X5U5u?52 /y/ w5b5U7W vMO! v' /y/ b4W6 U" W3

W3 ?? }? u??2 W?? 'W3 wJ'?MO??4 U" W? W??4??2 - u?? 2 wJ'M?O? 4


d}3W6 w5U7d2u4 w5W4WU WO7eOK~MOz
w5U?4W! Wz w5U?=:?LOz q?O9?4"z d?}0u?( ! O?" W5d2 W5d?2 w1U"
w2u2W2 X'W!W' W W4W=4 U2U6W! WO7eOK~MOz W3 } u2
254

(/iy/) /i/ w7|


11. cerebal

U7W! d?? :? (U! W?? 2U b5u" w?J| 6 W! W?5U5W" b"W?? >? ' wMO?? 'u5 W3 w?? O"
X|d2
253

W65
w5Wz r?O6d! b??L?=? 4 wF??L? ( wMO??'u5 w???O?3b! W?4U?M0W??( wK7 -
W6W6 W6bW% W'
d" w4W6W!
UO5U:7d! w" w5U2W4U5W~ W! W3 U:'u2 U42
w5U(U4d2 w"u6 r'UI3u! w5U7 W4W3 p}(W! - WJK}6
w7dO! w5U4 uU2

UO5U:7W! d}0u( b5U:' w?5Uz wU U:&u4 u9|


W?97U" wK7U?0 e?5W?2W?4 ???O?0d U" u W W?4?2 -u?2 e5W?2W?4
UL Uz wU w'U5u2 U U4 W2W7 W3 p}(W!
U!U?? ? 2 w" w5U?? ?2W?? ? 4U5W~? W! W?3 U?? ?:? ? 'u?? ?2 U?? ?4?? ?2
s7 W?JM! w?U W?? O7e?? OK?~MO?z W3 W?? 4U5W?~ W! ?? }? ? U?? O5U?? :?7W!
w5UL}K'
b5W3 u~MO3d?:5U4 w5W?4WU WJM! W2 bM4 w'U?0 w9}?:2 ZM} w5?}
W"W5d2 x! d" wJ}5U4 eOK~MOz W" w5U4 u}(W!

WU X'W!
WO7eOK~MOz W3 } d7 U" W W42 -u2 d7 -
W?? ' wJ?}? ?'uM:?? ' - W?z w5U?? :? ?'u?? 2 W?3 u?? 2 W?? H7U" d?? O?" 6 -
u2 W4W$W" w'U0 w1 W65
w5U?7 W3 W?5W7W?? ?4W6 w2W?7WM?O J?}3 -u?? ?2 ?? ?}~(?? ?( d?? ?O? ? .U?? ( w?"u6 -
w5U(U4d2 w"u6 r'UI3u!Wz w5U2W4W6W!
+U2WO7dO! - w5U4 uU2 -
d5?6 w5U?? <7U!Uz d?? 'U5 b?? O? ?'W?? 1 w5?? }? U?!U! b7W?? % W3 x?? ' -
u7Wz W??'W?% U?2U6W?! W?O?O5U??<7U!Uz W3 ??}? U7d6W??( 5??% W?4W??=?4

f7?$ wMO?'u?5 bM4 W??&U! w35?4 w2d??O w5?}? ?$ W?2W?4 -


WO7eOK~MOz W3 } }0 s7d
U5 W'u5 f7?$e1W$ w5U2d?FO( W?$W' } f7?$ e1W$ dF?O( -
WO7eOK~MOz W3 b5W3dOz
W3 w4?z U??A? ?0Wz w5U?? & w3W??. d?? O? 4 W?5 w:??(U?7 d??2 d?? & a7U" -
W?' w'U?0 wJ}?'uM:?' wM7e?4W( WK?3bO?9?. a}?( w U?' wM7W
256

255