Sei sulla pagina 1di 8

Susanna (TH) 1:1 καὶ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωακιμ

Daniel 13:1 Abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, Susanna (TH) 1:2 καὶ ἔλαβεν γυναῖκα ᾗ ὄνομα
Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου καλὴ σφόδρα καὶ φοβουμένη τὸν κύριον

Daniel 13:1 Abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, 2 il quale aveva sposato una donna chiamata
Susanna, figlia di Chelkia, di rara bellezza e timorata di Dio. Susanna (TH) 1:3 καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς δίκαιοι
καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ

Daniel 13:3 I suoi genitori, che erano giusti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Susanna
(TH) 1:4 καὶ ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτὸν
προσήγοντο οἱ Ιουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντων
διὰ τὸ εἶναι: causa
Daniel 13:4 Ioakìm era molto ricco e possedeva un giardino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni
altro, i Giudei andavano da lui.

Susanna (TH) 1:5 καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ περὶ ὧν
ἐλάλησεν ὁ δεσπότης ὅτι ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ πρεσβυτέρων κριτῶν οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν
λαόν
δεσπότης: soggeto
ὅτι recitativo

Daniel 13:5 In quell'anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano di quelli di cui il Signore ha
detto: «L'iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono guide del
popolo».

Susanna (TH) 1:6 οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ Ιωακιμ καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ κρινόμενοι

Daniel 13:6 Questi frequentavano la casa di Ioakìm, e tutti quelli che avevano qualche lite da risolvere si
recavano da loro. Susanna (TH) 1:7 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὁ λαὸς μέσον ἡμέρας (accusativo
avverbiale) εἰσεπορεύετο Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς

Daniel 13:7 Quando il popolo, verso il mezzogiorno, se ne andava, Susanna era solita recarsi a
passeggiare nel giardino del marito.

Susanna (TH) 1:8 καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ᾽ ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν
καὶ ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς
8
I due anziani, che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un'ardente passione per
lei:

Susanna (TH) 1:9 καὶ διέστρεψαν τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν
εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ μνημονεύειν κριμάτων δικαίων

Daniel 13:9 persero il lume della ragione, distolsero gli occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti
giudizi.
Susanna (TH) 1:10 καὶ ἦσαν ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς καὶ οὐκ ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν
ὀδύνην αὐτῶν

Daniel 13:10 Erano colpiti tutti e due dalla passione per lei, ma l'uno nascondeva all'altro la sua pena,
Susanna (TH) 1:11 ὅτι ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ

Daniel 13:11 perché si vergognavano di rivelare la brama che avevano di unirsi a lei.

Susanna (TH) 1:12 καὶ παρετηροῦσαν φιλοτίμως καθ᾽ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν
παρετηροῦσαν: verb indicative imperfect active 3rd person plural from παρατηρέω; anche mc 6,14
Codex
Daniel 13:12 Ogni giorno con maggior desiderio cercavano di vederla.

Susanna (TH) 1:13 καὶ εἶπαν ἕτερος τῷ ἑτέρῳ πορευθῶμεν δὴ εἰς οἶκον ὅτι ἀρίστου ὥρα ἐστίν καὶ
ἐξελθόντες διεχωρίσθησαν ἀπ᾽ ἀλλήλων

Daniel 13:13 Un giorno uno disse all'altro: «Andiamo pure a casa: è l'ora di desinare». E usciti se ne
andarono.

Susanna (TH) 1:14 καὶ ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν
τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν καὶ τότε κοινῇ (adverbio insieme) συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται εὑρεῖν
μόνην

Daniel 13:14 Ma ritornati indietro, si ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il motivo,
confessarono la propria passione. Allora studiarono il momento opportuno di poterla sorprendere da sola.

Susanna (TH) 1:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν αὐτοὺς (soggeto) ἡμέραν εὔθετον (oggetto) εἰσῆλθέν
(lectio vetus latina, codex vaticanus) ποτε καθὼς ἐχθὲς (come ieri) καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο (genitivo)
μόνων κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ παραδείσῳ ὅτι καῦμα ἦν

Daniel 13:15 Mentre aspettavano l'occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sole
ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo

Susanna (TH) 1:16 καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ παρατηροῦντες αὐτήν

Daniel 13:16 Non c'era nessun altro al di fuori dei due anziani, nascosti a spiarla.

Susanna (TH) 1:17 καὶ εἶπεν τοῖς κορασίοις ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα καὶ τὰς θύρας τοῦ
παραδείσου κλείσατε ὅπως λούσωμαι (struttura finale, congiuntivo)

Daniel 13:17 Susanna disse alle ancelle: «Portatemi l'unguento e i profumi, poi chiudete la porta, perché
voglio fare il bagno».

Susanna (TH) 1:18 καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπεν καὶ ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἐξῆλθαν κατὰ
τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι τὰ προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς πρεσβυτέρους ὅτι ἦσαν
κεκρυμμένοι

Daniel 13:18 Esse fecero come aveva ordinato: chiusero le porte del giardino e uscirono dalle porte laterali
per portare ciò che Susanna chiedeva, senza accorgersi degli anziani, poiché si erano nascosti.

Susanna (TH) 1:19 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια καὶ ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον
αὐτῇ
ἐπέδραμον verb indicative aorist active 3rd person plural from ἐπιτρέχω

Daniel 13:19 Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei

Susanna (TH) 1:20 καὶ εἶπον ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου κέκλεινται καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς καὶ ἐν
ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ γενοῦ μεθ᾽ ἡμῶν

verb indicative perfect passive 3rd person plural from κλείω


συγκατάθου verb imperative aorist middle 2nd person singular from συγκατατίθημι

Daniel 13:20 e le dissero: «Ecco, le porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di
passione per te; acconsenti e concediti a noi.

Susanna (TH) 1:21 εἰ δὲ μή καταμαρτυρήσομέν σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ διὰ τοῦτο ἐξαπέστειλας
τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ
καταμαρτυρήσομέν verb indicative future active 1st person plural from καταμαρτυρέω

Daniel 13:21 In caso contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto uscire le
ancelle».

Susanna (TH) 1:22 καὶ ἀνεστέναξεν Σουσαννα καὶ εἶπεν στενά μοι πάντοθεν ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω
θάνατός μοί ἐστιν ἐάν τε μὴ πράξω οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς χεῖρας ὑμῶν
CEI
Daniel 13:22 Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo, è la morte per
me; se rifiuto, non potrò scampare dalle vostre mani.

Susanna (TH) 1:23 αἱρετόν μοί ἐστιν μὴ πράξασαν ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον
κυρίου
CEI
Daniel 13:23 Meglio però per me cadere innocente nelle vostre mani che peccare davanti al Signore!».

Susanna (TH) 1:24 καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται κατέναντι
αὐτῆς
ἀνεβόησεν verb indicative aorist active 3rd person singular from ἀναβοάω
ἐβόησαν verb indicative aorist active 3rd person plural from βοάω

CEI
Daniel 13:24 Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani gridarono contro di lei

Susanna (TH) 1:25 καὶ δραμὼν ὁ εἷς ἤνοιξεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου
δραμὼν verb participle aorist active nominative masculine singular from τρέχω
ἤνοιξεν verb indicative aorist active 3rd person singular from ἀνοίγω

CEI
Daniel 13:25 e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì.

Susanna (TH) 1:26 ὡς δὲ ἤκουσαν τὴν κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας εἰσεπήδησαν διὰ τῆς
πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ συμβεβηκὸς αὐτῇ

Daniel 13:26 I servi di casa, all'udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere
che cosa le stava accadendo.

Susanna (TH) 1:27 ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται τοὺς λόγους αὐτῶν κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι σφόδρα ὅτι
πώποτε οὐκ ἐρρέθη λόγος τοιοῦτος περὶ Σουσαννης
Daniel 13:27 Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto confusi, perché mai
era stata detta una simile cosa di Susanna.

Susanna (TH) 1:28 καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον () ὡς συνῆλθεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ιωακιμ ἦλθον οἱ
δύο πρεσβῦται πλήρεις τῆς ἀνόμου ἐννοίας κατὰ Σουσαννης τοῦ θανατῶσαι αὐτὴν

πλήρεις adjective normal nominative masculine plural no degree from πλήρης

Daniel 13:28 28 Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Ioakìm, suo marito, andarono là
anche i due anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna.

Susanna (TH) 1:29 καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ ἀποστείλατε ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου ἥ ἐστιν
γυνὴ Ιωακιμ οἱ δὲ ἀπέστειλαν

ἀποστείλατε verb imperative aorist active 2nd person plural from ἀποστέλλω

Daniel 13:29 Rivolti al popolo dissero: «Si faccia venire Susanna, figlia di Chelkia, moglie di Ioakìm».
Mandarono a chiamarla

Susanna (TH) 1:30 καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ πάντες οἱ συγγενεῖς αὐτῆς

Daniel 13:30 ed ella venne con i genitori, i figli e tutti i suoi parenti.

Susanna (TH) 1:31 ἡ δὲ Σουσαννα ἦν τρυφερὰ σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει

Daniel 13:31 Susanna era assai delicata e bella di aspetto;

Susanna (TH) 1:32 οἱ δὲ παράνομοι ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν ἦν γὰρ κατακεκαλυμμένη ὅπως
ἐμπλησθῶσιν τοῦ κάλλους αὐτῆς

ἀποκαλυφθῆναι verb infinitive aorist passive from ἀποκαλύπτω

Daniel 13:32 aveva il velo e quei perversi ordinarono che le fosse tolto, per godere almeno così della sua
bellezza.

Susanna (TH) 1:33 ἔκλαιον δὲ οἱ παρ᾽ αὐτῆς καὶ πάντες οἱ ἰδόντες αὐτήν
ἔκλαιον verb indicative imperfect active 3rd person plural from κλαίω
Ingressivo.

Daniel 13:33 Tutti i suoi familiari e amici piangevano.

Susanna (TH) 1:34 ἀναστάντες δὲ οἱ δύο πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν
αὐτῆς

Daniel 13:34 I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa.

GT
Susanna (TH) 1:35 ἡ δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα ἐπὶ τῷ
κυρίῳ

Daniel 13:35 Ella piangendo alzò gli occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore.
πεποιθυῖα verb participle perfect active nominative feminine singular from πείθω

Susanna (TH) 1:36 εἶπαν δὲ οἱ πρεσβῦται περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων εἰσῆλθεν αὕτη
μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ ἀπέλυσεν τὰς παιδίσκας
Daniel 13:36 Gli anziani dissero: «Mentre noi stavamo passeggiando soli nel giardino, è venuta con due
ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licenziato le ancelle.

Susanna (TH) 1:37 καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν νεανίσκος ὃς ἦν κεκρυμμένος καὶ ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῆς

Daniel 13:37 Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si è unito a lei.

Susanna (TH) 1:38 ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ παραδείσου ἰδόντες τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ᾽ αὐτούς

ἐδράμομεν verb indicative aorist active 1st person plural from τρέχω

Daniel 13:38 Noi, che eravamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità ci siamo precipitati su di
loro.

GT
Susanna (TH) 1:39 καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοὺς ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖς γενέσθαι
διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἀνοίξαντα τὰς θύρας ἐκπεπηδηκέναι

ἐγκρατεῖς adjective normal accusative masculine plural no degree from ἐγκρατής


ἐκπεπηδηκέναι verb infinitive perfect active from ἐκπηδάω
CEI
Daniel 13:39 Li abbiamo sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte
di noi, ha aperto la porta ed è fuggito.

Susanna (TH) 1:40 ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίς ἦν ὁ νεανίσκος

CEI
Daniel 13:40 Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane,

Susanna (TH) 1:41 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν ταῦτα μαρτυροῦμεν καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ
συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν
CEI
Daniel 13:41 ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni». La moltitudine prestò loro
fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte.

Susanna (TH) 1:40 ταύτης δὲ ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν τίς ἦν ὁ νεανίσκος


CEI
Daniel 13:40 Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane,

Susanna (TH) 1:41 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν ταῦτα μαρτυροῦμεν καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ
συναγωγὴ ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν
CEI
Daniel 13:41 ma lei non ce l'ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni». La moltitudine prestò loro
fede, poiché erano anziani e giudici del popolo, e la condannò a morte.

Susanna (TH) 1:42 ἀνεβόησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ τῶν κρυπτῶν
γνώστης ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν

Vocativo ho Theos.
CEI
Daniel 13:42 Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, che conosci i segreti, che conosci le
cose prima che accadano,

Susanna (TH) 1:43 σὺ ἐπίστασαι ὅτι ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν καὶ ἰδοὺ ἀποθνῄσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν
ὧν οὗτοι ἐπονηρεύσαντο κατ᾽ ἐμοῦ
CEI
Daniel 13:43 tu lo sai che hanno deposto il falso contro di me! Io muoio innocente di quanto essi
iniquamente hanno tramato contro di me».

Susanna (TH) 1:44 καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς

CEI
Daniel 13:44 E il Signore ascoltò la sua voce.

Susanna (TH) 1:45 καὶ ἀπαγομένης αὐτῆς ἀπολέσθαι ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον παιδαρίου
νεωτέρου ᾧ ὄνομα Δανιηλ
CEI
Daniel 13:44 E il Signore ascoltò la sua voce. 45 Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò
il santo spirito di un giovanetto, chiamato Daniele, 48 Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete
così stolti, o figli d'Israele? Avete condannato a morte una figlia d'Israele senza indagare né appurare la
verità!

Susanna (TH) 1:46 καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αἵματος ταύτης
CEI
Daniel 13:46 il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!». 48 Allora Daniele, stando in
mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli d'Israele? Avete condannato a morte una figlia d'Israele senza
indagare né appurare la verità!

Susanna (TH) 1:47 ἐπέστρεψεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπαν τίς ὁ λόγος οὗτος ὃν σὺ λελάληκας
Significa
CEI
Daniel 13:47 Tutti si voltarono verso di lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con queste tue parole?».

Susanna (TH) 1:48 ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν οὕτως μωροί οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ἀνακρίναντες οὐδὲ τὸ
σαφὲς ἐπιγνόντες κατεκρίνατε θυγατέρα Ισραηλ
CEI
Daniel 13:48 Allora Daniele, stando in mezzo a loro, disse: «Siete così stolti, o figli d'Israele? Avete
condannato a morte una figlia d'Israele senza indagare né appurare la verità!

BGT
Susanna (TH) 1:49 ἀναστρέψατε εἰς τὸ κριτήριον ψευδῆ γὰρ οὗτοι κατεμαρτ BGT Susanna (TH) 1:51 καὶ
εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Δανιηλ διαχωρίσατε αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων μακράν καὶ ἀνακρινῶ αὐτούς
CEI
Daniel 13:51 Daniele esclamò: «Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò». ύρησαν αὐτῆς

CEI
Daniel 13:49 Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei».

BGT
Susanna (TH) 1:50 καὶ ἀνέστρεψεν πᾶς ὁ λαὸς μετὰ σπουδῆς καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι δεῦρο
κάθισον ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ ἀνάγγειλον ἡμῖν ὅτι σοὶ δέδωκεν ὁ θεὸς τὸ πρεσβεῖον
CEI
Daniel 13:50 Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e
facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell'anzianità».

BGT
Susanna (TH) 1:51 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς Δανιηλ διαχωρίσατε αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων μακράν καὶ
ἀνακρινῶ αὐτούς
CEI
Daniel 13:51 Daniele esclamò: «Separateli bene l'uno dall'altro e io li giudicherò».

BGT
Susanna (TH) 1:52 ὡς δὲ διεχωρίσθησαν εἷς ἀπὸ τοῦ ἑνός ἐκάλεσεν τὸν ἕνα αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν
πεπαλαιωμένε ἡμερῶν κακῶν νῦν ἥκασιν αἱ ἁμαρτίαι σου ἃς ἐποίεις τὸ πρότερον

CEI
Daniel 13:52 Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O uomo invecchiato nel male! Ecco, i tuoi
peccati commessi in passato vengono alla luce,
BGT
Susanna (TH) 1:53 κρίνων κρίσεις ἀδίκους καὶ τοὺς μὲν ἀθῴους κατακρίνων ἀπολύων δὲ τοὺς αἰτίους
λέγοντος τοῦ κυρίου ἀθῷον καὶ δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς
κρίνων verb participle present active nominative masculine singular from κρίνω
κρίσεις noun accusative feminine plural common from κρίσις
CEI
Daniel 13:53 quando davi sentenze ingiuste, opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il
Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l'innocente.

BGT
Susanna (TH) 1:54 νῦν οὖν ταύτην εἴπερ εἶδες εἰπόν ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις ὁ
δὲ εἶπεν ὑπὸ σχῖνον
CEI
Daniel 13:54 Ora, dunque, se tu hai visto costei, di': sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?».
Rispose: «Sotto un lentisco».

BGT
Susanna (TH) 1:55 εἶπεν δὲ Δανιηλ ὀρθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν ἤδη γὰρ ἄγγελος τοῦ θεοῦ
λαβὼν φάσιν παρὰ τοῦ θεοῦ σχίσει σε μέσον
CEI
Daniel 13:55 Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l'angelo di Dio ha
ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due».

BGT
Susanna (TH) 1:56 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἐκέλευσεν προσαγαγεῖν (soggeto τὸν ἕτερον) καὶ εἶπεν αὐτῷ
σπέρμα Χανααν καὶ οὐκ Ιουδα τὸ κάλλος ἐξηπάτησέν σε καὶ ἡ ἐπιθυμία διέστρεψεν τὴν καρδίαν σου

μεταστήσας verb participle aorist active nominative masculine singular from μεθίστημι
CEI
Daniel 13:56 Allontanato questi, fece venire l'altro e gli disse: «Stirpe di Canaan e non di Giuda, la
bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha pervertito il cuore!

BGT
Susanna (TH) 1:57 οὕτως ἐποιεῖτε θυγατράσιν Ισραηλ καὶ ἐκεῖναι φοβούμεναι ὡμίλουν ὑμῖν ἀλλ᾽ οὐ
θυγάτηρ Ιουδα ὑπέμεινεν τὴν ἀνομίαν ὑμῶν
CEI
Daniel 13:57 Così facevate con le donne d'Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di
Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità.

BGT
Susanna (TH) 1:58 νῦν οὖν λέγε μοι ὑπὸ τί δένδρον κατέλαβες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις ὁ δὲ εἶπεν
ὑπὸ πρῖνον
CEI
Daniel 13:58 Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi insieme?». Rispose: «Sotto un leccio».

BGT
Susanna (TH) 1:59 εἶπεν δὲ αὐτῷ Δανιηλ ὀρθῶς ἔψευσαι καὶ σὺ εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν μένει γὰρ ὁ
ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν ῥομφαίαν ἔχων πρίσαι σε μέσον ὅπως ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶς
CEI
Daniel 13:59 Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Ecco, l'angelo di Dio ti
aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e così farti morire».

BGT
Susanna (TH) 1:60 καὶ ἀνεβόησεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ καὶ εὐλόγησαν τῷ θεῷ τῷ σῴζοντι
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπ᾽ αὐτόν
CEI
Daniel 13:60 Allora tutta l'assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che
sperano in lui.

BGT
Susanna (TH) 1:61 καὶ ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺς δύο πρεσβύτας ὅτι συνέστησεν αὐτοὺς Δανιηλ ἐκ τοῦ
στόματος αὐτῶν ψευδομαρτυρήσαντας καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ πλησίον
CEI
Daniel 13:61 Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro
bocca di avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo
BGT
Susanna (TH) 1:62 ποιῆσαι κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ καὶ ἀπέκτειναν αὐτούς καὶ ἐσώθη αἷμα ἀναίτιον ἐν
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
CEI
Daniel 13:62 e, applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente.

BGT
Susanna (TH) 1:63 Χελκιας δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ᾔνεσαν τὸν θεὸν περὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῶν Σουσαννας
μετὰ Ιωακιμ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τῶν συγγενῶν πάντων ὅτι οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρᾶγμα
CEI
Daniel 13:63 Chelkia e sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna, insieme con il marito Ioakìm
e tutti i suoi parenti, per non aver trovato in lei nulla di vergognoso.

BGT
Susanna (TH) 1:64 καὶ Δανιηλ ἐγένετο μέγας ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπέκεινα

CEI
Daniel 13:64 Da quel giorno in poi Daniele divenne grande di fronte al popolo.

Settimana prossima con 38

2 Macabbei

La Lingua santa. Grammatica e sintassi di ebraico biblico, con complementi esplicativi e sussidi
all'apprendimento.

Potrebbero piacerti anche