Sei sulla pagina 1di 9

2 Re 17,1-41

‫ׁש ַע ּבֶן־א ֵָל֧ה בְׁשֹמ ְ֛רֹון עַל־יִׂש ְָר ֵ ֖אל‬


֙ ֵ ‫ְהּודה ֠מָ לְַך הֹו‬
֑ ָ ‫ְָאחז ֶ ֣מלְֶך י‬
֖ ָ ‫ׁשְּתים עֶׂשְ ֵ֔רה ל‬
֣ ֵ ‫ ּבִׁשְ נַ ֙ת‬2 Re 17,1
‫ֵ ּ֥תׁשַ ע ׁשָ ִנ ֽים׃‬

2 Re 17,1 Nell'anno dodicesimo di Acaz, re di Giuda, divenne re Osea, figlio


di Ela a Samaria su Israele durante nove anni.
‫ֲׁשר הָי֖ ּו ְלפָנָ ֽיו׃‬
֥ ֶ ‫ְהו֑ה ַ֗רק ֹ֚לא ּכְמַ ל ְֵכ֣י י ִׂשְ ָראֵ֔ ל א‬
ָ ‫ֵינ֣י י‬
ֵ ‫ ַו ַּי֥עַׂש ה ַ ָ֖רע ְּבע‬2 Re 17,2

2 Re 17,2 Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come i re
d'Israele che furono prima di lui.
‫ׁ֙ש ַ֙ ַ֙ע ֶ֔עבֶד ַו ָּיׁ֥שֶב ל֖ ֹו ִמנ ְָחֽה׃‬
ֵ֙ ֵ ‫ ע ָָל֣יו ָע ָ֔לה ׁשַ לְמַ נ ֶ ְ֖אסֶר ֶ ֣מלְֶך אַ ּׁ֑שּור וַ ֽיְהִי־ל֤ ֹו הֹו‬2 Re 17,3

2 Re 17,3 Contro di lui sali Salmanàssar, re d'Assiria; divenne suo vassallo


Osea e gli fece tornare un’offerta.
‫ׁשָל֤ח ַמלְָאכִים֙ אֶל־ ֣סֹוא מֶ ֽלְֶך־מִ צ ְַ֔רי ִם‬ ַ ‫אֲׁש֙ר‬ ֶ ‫ ַוּי ִמְ צָא֩ מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁשּ֙ור ּבְהֹוׁשֵ֜ ַע קֶ֗ ׁשֶ ר‬2 Re 17,4
‫וְֹלא־ ֶהעֱלָ ֥ה מִ נ ָ ְ֛חה לְמֶ ֥ לְֶך אַ ּׁ֖שּור ּכְׁשָ ָנ֣ה בְׁשָ ָנ֑ה וַ ּֽי ַ ַעצ ְֵ֙רֵ֙ה ּ֙ו ֶ ֣מלְֶך א ַּׁ֔שּור ַוּי ַַאס ֵ ְ֖רהּו ּבֵ ֥ית ּכֶ ֽלֶא׃‬

Re 17,4 Ma trovò poi il re d'Assiria una congiura di Osea; che questi aveva 2
inviato messaggeri a So, re d'Egitto, e non offriva più il tributo al re d'Assiria,
come ogni anno. Lo arrestò il re d'Assiria e lo gettò in carcere.
‫ ַו ַּי֥עַל מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁ֖שּור ְּבכָל־ה ָ ָ֑א ֶרץ ַו ּ֙י ַ ַעל֙ ׁש ֹמְ ֔רֹון ַו ָּי֥צַר ע ֶָל֖י ָה ׁשָֹל֥ ׁש ׁשָ ִנ ֽים׃‬Re 17,5 2

Re 17,5 E sali il re d'Assiria in tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per 2


.tre anni
‫ּורה ו ַּ֙י ֹׁשֶב‬
ָ ‫ ּבִׁשְ נַ֙ת הַּתְ ׁשִי ִ֜עית לְהֹוׁשֵ֗ ַע ל ַָכ֤ד מֶ ֽלְֶך־אַּׁשּו ֙ר אֶת־ ׁ֣ש ֹמ ְ֔רֹון ַו ֶּי֥גֶל אֶת־יִׂש ְָר ֵ ֖אל א ַּׁ֑ש‬2 Re 17,6
‫א ֹתָ֜ ם ַּבח ְַל֧ח ּו ְבחָב֛ ֹור נְהַ ֥ר ּגֹו ָז֖ן ְוע ֵ ָ֥רי מָ ָדֽי׃ פ‬

1
2 Re 17,1-41

2 Re 17,6 Nell'anno nono di Osea, catturò il re d'Assiria a Samaria, deportò


gli Israeliti in Assiria, e li fece tornare a Calach e a Cabor, fiume di Gozan, e
le città della Media.
‫ַיהו֣ה אֱֹלהֵי ֶ֔הם ַה ַּמע ֲֶל֤ה א ֹתָ ם֙ מ ֶ ֵ֣א ֶרץ ִמצ ְַ֔רי ִם מִּתַ֕ חַת ַי֖ד‬
ָ ‫ ַוי ְ ִ֗הי ּכִ ֽי־ ָחט ְ֤אּו בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ל‬2 Re 17,7
‫אֱֹלה֥ים אֲ ח ִ ֵֽרים׃‬
ִ ‫ּפ ְַר ֣ע ֹה מֶ ֽלְֶך־מִ צ ָ ְ֑רי ִם ַו ִּי ְֽיר ֖אּו‬

Re 17,7 Ciò avvenne perché avevano peccato gli Israeliti contro il Signore, 2
loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del faraone,
re d'Egitto. Essi temettero altri dèi,
‫ֲׁשר ָעׂשּֽו׃‬
֥ ֶ ‫הֹוריׁש י ְה ֔ ָוה מִ ּפ ְֵנ֖י ּב ְֵנ֣י יִׂש ְָר ֵ ֑אל ּו ַמלְכֵ ֥י יִׂש ְָר ֵ ֖אל א‬
֣ ִ ‫ ַו ֵּיֽלְכ ּ֙ו ְּבח ֻּ֣קֹות הַּגֹו ִ֔ים אֲ ׁשֶ ֙ר‬Re 17,8 2

Re 17,8 Seguirono le leggi delle nazioni che aveva scacciato il Signore 2


davanti agli Israeliti, e dai re d'Israele che fecero.
‫ֵיהם ַוּי ִ ְבנּ֙ו ל ֶ ָ֤הם ּבָמֹו ֙ת‬
֑ ֶ ‫ְהו֖ה אֱֹלה‬
ָ ‫ ַוי ְ ַחּפ ְ֣אּו בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ֗ ל ּדְ ב ִָרים֙ אֲ ֶ ׁ֣שר ֹלא־ ֵ֔כן עַל־י‬Re 17,9 2
‫ְּבכָל־ ָ ֣ע ֵרי ֶ֔הם מִ ּמִ גְּדַ ֥ל נֹוצ ִ ְ֖רים עַד־ ִע֥יר מִ בְצָ ֽר׃‬

2 Re 17,9 E segrete fecero gli Israeliti cose che non cosi contro il Signore,
loro Dio, e si costruirono per loro in alture in tutte le loro città, dalla torre di
sentinelle fino alla città di fortificazione.
‫ ַוּי ִַּצ֧בּו לָהֶ ֛ם מַ ּצ ֵ֖בֹות וַאֲ ׁשֵ ִ ֑רים ֚ ַעל ּכָל־ ִּגב ָ ְ֣עה גְב ֹ ָ֔הה ו ַ ְ֖תחַת ּכָל־ ֵע֥ץ ַרעֲנָ ֽן׃‬2 Re 17,10

2 Re 17,10 E fecero stare per loro steli e pali sacri su ogni altura colle e sotto
ogni albero verde.
‫ֵיהם וַ ּֽיַעֲׂש ּ֙ו ּדְ ב ִ ָ֣רים ָר ִ֔עים‬
֑ ֶ ‫ְהו֖ה ִמ ְּפנ‬
ָ ‫ ַוי ְקַ ּטְרּו־ׁשָם֙ ְּבכָל־ּב ָ֔מֹות ּכַּגֹו ִ֕ים אֲ ׁשֶ ר־ ֶהגְלָ ֥ה י‬2 Re 17,11
‫ְל ַהכ ִ ְ֖עיס אֶת־י ְהוָ ֽה׃‬

2
2 Re 17,1-41

2 Re 17,11 Là incensarono, su ogni altura, come le nazioni che il Signore


esiliò davanti a loro bruciarono incenso; fecero azioni cattive, per irritare il
Signore.
‫ָאמר י ְהוָה֙ ָל ֶ֔הם ֹל֥ א תַ ע ֲׂ֖שּו אֶת־הַּדָ בָ ֥ר ַה ֶּז ֽה׃‬
֤ ַ ‫אֲׁש֙ר‬
ֶ ‫ ַו ַּי ֽ ַעב ְ֖דּו ַה ִּגּל ִֻל֑ים‬2 Re 17,12

Re 17,12 Servirono gli idoli, che il Signore aveva detto: «Non farete una 2
cosa questa!».
‫ֵאמ ֹר ָ֜ ָֻׁ֜ש ֻבּו‬
֗ ‫ ַו ָּי֣עַד י ְה ֡ ָוה ְּבי ִׂשְ ָר ֵ ֣אל ּובִיהּודָ֡ ה ְּבי ַ ֩ד ּכָל־(נְבִיאֹו) [נְבִי ֵ֙אי] כָל־ח ֶֹ֜זה ל‬Re 17,13 2
‫ׁשָלחְּתִ י‬
֣ ַ ‫ׁש ֙ר‬ ֶ ‫יכ֑ם וַ ֽ ֲא‬
ֶ ֵ‫ַּתֹורה אֲ ֶ ׁ֥שר ִצ ִּו֖יתִ י אֶת־אֲבֹֽת‬
ָ֔ ‫ְֹותי חֻּקֹותַ֔ י ְּכ ָכ֙ל־ה‬
֣ ַ ‫ֵיכ֤ם הָ ָֽרעִים֙ וְׁשִ מְ ר ּ֙ו מִ צ‬ ֶ ‫מִּדַ ְרכ‬
‫אֲ לֵי ֶ֔כם ְּב ַי֖ד ֲעב ַָד֥י ַהּנְבִיאִ ֽים׃‬

Re 17,13 Testimoniò YHWH a Israele e a Giuda de mano per tutti i profeti 2


ogni veggente dicendo: “Tornate dalle vie di voi malvagie e osservate gli
ordini di me le norme di me, secondo ogni Legge che ordinai ai padri vostro e
.che inviai a voi por mano di mei servi i profeti
‫ֽיהו֖ה אֱֹלהֵיהֶ ֽם׃‬
ָ ַ‫ׁש ֙ר ֹל֣ א ֶה ֱא ִ֔מינּו ּב‬
ֶ ‫ וְֹל֖ א ׁשָ ֵ ֑מעּו ַוּי ַקְ ׁ֤שּו אֶת־ע ְָרּפָם֙ ּכ ְ֣ע ֹ ֶרף אֲ בֹותָ֔ ם ֲא‬Re 17,14 2

Re 17,14 Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come 2
quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio.
‫אֲׁשר ּכ ַ ָ֣רת אֶת־אֲבֹותָ֔ ם ְו ֵא ֙ת ֵעֽדְ ֹותָ֔ יו ֲא ֶ ׁ֥שר ה ִ ֵ֖עיד ָ ּ֑בם‬֣ ֶ ‫ִמְאֲסּו אֶת־חֻּקָ֗ יו וְאֶת־ּב ְִרית ֹ֙ו‬ ֣ ‫ ַוּי‬Re 17,15 2
‫ׁש֙ר צ ִָּו֤ה י ְהוָה֙ א ֹתָ֔ ם ְל ִבל ִ ְּ֖תי ע ֲׂ֥שֹות ּכָהֶ ֽם׃‬
ֶ ֲ‫אֲׁשר סְבִ ֽיב ֹתָ֔ ם א‬
֣ ֶ ֙‫ַו ּ֙י ֵל ְ֜כּו ַאח ֵ ֲ֤רי ַה ֶ֙ ֶ֙ה ֶבל֙ ַוּי ֶ ְה ָּ֔בלּו וְַאח ֵ ֲ֤רי הַּגֹוי ִם‬

2 Re 17,15 Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza, che aveva concluso con
i loro padri, e le istruzioni che aveva dato loro; seguirono le vanità e
diventarono vani, seguirono le nazioni intorno a loro, pur avendo il Signore
proibito di agire come quelle.
3
2 Re 17,1-41

‫ְהו֣ה אֱֹלהֵי ֶ֔הם ַוּיַע ֲׂ֥שּו לָהֶ ֛ם ַמּס ֵָכ֖ה (ׁשְ נֵים) [ׁשְ ֵנ֣י] ֲעג ִָל֑ים ַוּיַע ֲׂ֣שּו‬
ָ ‫ ַוּי ַ ַעז ְ֗בּו אֶת־ּכָל־מִ צְֹו ֙ת י‬2 Re 17,16
‫ירה ַו ִּי ֽׁשְּתַ חֲו ּ֙ו ְלכָל־צ ָ ְ֣בא הַּׁשָ מַ֔ י ִם ַוּי ַ ַעב ְ֖דּו אֶת־הַּבָ ֽעַל׃‬
ָ֗ ֵ‫אֲׁש‬

2 Re 17,16 Abbandonarono tutti i comandi del Signore, loro Dio; si eressero


i due vitelli in metallo fuso, si fecero un palo sacro, si prostrarono davanti a
tutta la milizia celeste e servirono Baal.
‫ֵיהם וְאֶת־ ְּבנֹֽותֵ יהֶם֙ ּבָאֵ֔ ׁש ַוּי ִקְ ס ְ֥מּו ְקס ִ ָ֖מים ַויְנ ֵ ַ֑חׁשּו ַו ִּי ֽתְ ַמּכ ְ֗רּו ַלע ֲׂ֥שֹות‬
֤ ֶ ‫ ֠וַ ּֽי ַ ֲעבִירּו אֶת־ ְּבנ‬2 Re 17,17
‫ְהו֖ה ְל ַה ְכעִיסֹֽו׃‬ ָ ‫ה ַ ָ֛רע ְּבעֵינֵ ֥י י‬

2 Re 17,17 Fecero passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco, praticarono
la divinazione e trassero presagi; si vendettero per compiere ciò che è male
agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno.
‫ְהּודה ְלבַּדֽ ֹו׃‬
֖ ָ ‫ׁש ַ֔אר ַ ֛רק ֵ ׁ֥שבֶט י‬
ְ ִ‫ְהו֤ה מְא ֹ ֙ד ְּבי ִׂשְ ָראֵ֔ ל ַויְס ֵ ִ֖רם מֵ ַ ֣על ּפ ָָנ֑יו ֹל֣ א נ‬
ָ ‫ ַוּי ִתְ אַ ַּ֙נף י‬2 Re 17,18

2 Re 17,18 Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo


volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.
‫ֲׁשר ָעׂשּֽו׃‬
֥ ֶ ‫ֵיהם ַו ֵּי֣ל ְ֔כּו ְּבח ֻּ֥קֹות יִׂש ְָר ֵ ֖אל א‬
֑ ֶ ‫ְהו֣ה אֱֹלה‬
ָ ‫ ּגַם־י ְהּודָ֕ ה ֹל֣ א ׁשָ מַ֔ ר אֶת־מִ צְֹו֖ ת י‬2 Re 17,19

2 Re 17,19 Neppure quelli di Giuda osservarono i comandi del Signore, loro


Dio, ma seguirono le leggi d'Israele.
‫ִיכ֖ם מִ ּפָנָ ֽיו׃‬
ָ ‫ׁשל‬
ְ ‫ִמְא֙ס י ְה ֜ ָוה ְּבכָל־ ֶז ַ֤רע י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ַוי ְ ַע ֵּ֔נם וַ ּֽי ִּתְ ֵנ֖ם ְּבי ַד־ׁש ִ ֹ֑סים ַע֛ד ֲא ֶ ׁ֥שר ִה‬
ַ ‫ ַוּי‬2 Re 17,20

2 Re 17,20 Il Signore rigettò tutta la discendenza d'Israele; li umiliò e li


consegnò in mano a predoni, finché non li scacciò dal suo volto.
‫ַמְל֖יכּו אֶת־י ָָרב ָ ְ֣עם ּבֶן־נ ָ ְ֑בט ( ַוּי ַּדֵ א) [ ַוּי ַַּד֙ח] י ָָרב ָ ְ֤עם‬
ִ ‫ ּכִ ֽי־קָ ַ ֣רע י ִׂשְ ָראֵ֗ ל מֵ ַעל֙ ֵ ּ֣בית ּדָ ֔ ִוד ַוּי‬2 Re 17,21
‫ֵיאם ֲחטָאָ ֥ה גְדֹולָ ֽה׃‬ ֖ ָ ‫אֶת־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ מֵַאח ֵ ֲ֣רי י ְה ֔ ָוה ְו ֶה ֱחט‬

4
2 Re 17,1-41

2 Re 17,21 Quando aveva strappato Israele dalla casa di Davide, avevano


fatto re Geroboamo, figlio di Nebat; poi Geroboamo aveva spinto Israele a
staccarsi dal Signore e gli aveva fatto commettere un grande peccato.
‫אֲׁשר ע ָ ָׂ֑שה ֹלא־ ָ ֖סרּו מִ ּמֶ ּֽנָה׃‬
֣ ֶ ‫ ַו ֵּיֽלְכ ּ֙ו ּב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָראֵ֔ ל ְּבכָל־ח ַּ֥ט ֹאות י ָָרב ָ ְ֖עם‬2 Re 17,22

Re 17,22 Gli Israeliti imitarono tutti i peccati che Geroboamo aveva 2


,commesso; non se ne allontanarono
‫ִיאים‬
֑ ִ ‫ְהו֤ה אֶת־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ מֵ ַ ֣על ָּפ ָ֔ניו ַּכ ֲא ֶ ׁ֣שר ּדִ ֶּ֔בר ְּב ַי֖ד ּכָל־ ֲעב ָ ָ֣דיו ַהּנְב‬ ָ ‫ ֠ ַעד אֲ ׁשֶ ר־ ֵה ִס֙יר י‬2 Re 17,23
‫ּורה ַ ֖עד ַהּיֹ֥ום ַה ֶּז ֽה׃ פ‬
ָ ‫ַו ּ֙י ִגֶל י ִׂשְ ָראֵ֜ ל מֵ ַ ֤על ַאדְ מָת ֹ֙ו אַ ּׁ֔ש‬

Re 17,23 finché il Signore non allontanò Israele dal suo volto, come aveva 2
detto per mezzo di tutti i suoi servi, i profeti. Israele fu deportato dalla sua
.terra in Assiria, fino ad oggi
‫ׁש ֹמ ְ֔רֹון ַ ּ֖תחַת‬
ֽ ‫ׁש ֙ב ְּבע ֵ ָ֣רי‬
ֶ ֹ ‫ ַוּי ֵ ָ֣בא מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁ֡שּור מִ ָּב ֶ֡בל ּו֠ מִּכּו֠ תָ ה ּומֵ ע ַָּו֤א ּומֵ ֽ ֲח ָמ ֙ת ּו ְספ ְַר ֔ ַוי ִם ַ֙וַּ֙י‬2 Re 17,24
‫ּב ְֵנ֣י י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל ַו ִּי ְֽרׁש ּ֙ו אֶת־ ׁ֣ש ֹמְ ֔רֹון ַו ֵּי ֽׁשְ ֖בּו ְּבע ֶ ָֽריהָ׃‬

Re 17,24 Il re d'Assiria mandò gente da Babilonia, da Cuta, da Avva, da 2


Camat e da Sefarvàim e la stabilì nelle città della Samaria al posto degli
Israeliti. E quelli presero possesso della Samaria e si stabilirono nelle sue
città.
‫ְהו֤ה ָּבהֶם֙ אֶת־ ָ ֣הא ֲָרי֔ ֹות ַו ִּי ֽ ְהיּ֥ו‬
ָ ‫ׁש ַּל֙ח י‬
ַ ְ ‫ְהו֑ה ַוי‬
ָ ‫ ַוי ְ ִ֗הי ּבִתְ ִח ַּל ֙ת ׁשִ ב ָ ְּ֣תם ׁשָ֔ ם ֹל֥ א י ְָר ֖אּו אֶת־י‬Re 17,25 2
‫ה ְֹר ִג֖ים ּבָהֶ ֽם׃‬

2 Re 17,25 All'inizio del loro insediamento non veneravano il Signore ed


egli inviò contro di loro dei leoni, che ne facevano strage.
5
2 Re 17,1-41

‫ׁש ֙ב ְּבע ֵ ָ֣רי ׁשֹמ ְ֔רֹון ֹל֣ א ָי ֽדְ ֔עּו‬


ֶ ‫֙י֙ת וַּת ֹ֙ו‬
ָָ֙ ‫אֲׁשר ִהגְ ִל‬
֤ ֶ ‫אַּׁשּור לֵאמ ֹ֒ר הַּגֹו ִ֗ים‬
֘ ‫ וַּי ֹאמְ ֗רּו ל ֶ ְ֣מלְֶך‬2 Re 17,26
‫ׁש ֙ר ֵא ָינ֣ם י ֹדְ ִ֔עים‬
ֶ ‫מִיתים אֹותָ֔ ם ַּכ ֲא‬ ֣ ִ ְ‫־ּבם אֶת־הָאֲ ָרי֗ ֹות ְו ִהּנָם֙ מ‬
֣ ָ ‫אֱֹלהי ה ָ ָ֑א ֶרץ ַוי ְׁשַ ּלַח‬
֣ ֵ ‫ׁשְּפט‬
֖ ַ ִ‫אֶת־מ‬
‫ׁשְּפט אֱֹלהֵ ֥י הָאָ ֶֽרץ׃‬
֖ ַ ִ‫אֶת־מ‬

Re 17,26 Allora dissero al re d'Assiria: «Le popolazioni che tu hai 2


trasferito e stabilito nelle città della Samaria non conoscono il culto del dio
locale ed egli ha mandato contro di loro dei leoni, i quali seminano morte tra
.»loro, perché esse non conoscono il culto del dio locale
‫ּׁשם ְויֵלְכ֖ ּו‬
ָ ֔ ‫ִיתם ִמ‬
֣ ֶ ‫ֲׁשר ִהגְל‬
֣ ֶ ‫אֶחד מֵ ה ַּֽכ ֹ ֲהנִים֙ א‬
֤ ָ ֙‫ׁ֙שָּ֙מָה‬
ָ ‫ֵאמ ֹר ה ִֹל֤יכּו‬
֗ ‫אַּׁשּור ל‬ ֜ ‫ ַוי ְ ַצ֙ו מֶ ֽלְֶך־‬2 Re 17,27
‫ׁשְּפט אֱֹלהֵ ֥י הָאָ ֶֽרץ׃‬
֖ ַ ִ‫ְו ֵיׁ֣שְ בּו ָ ׁ֑שם וְי ֵֹ֕רם אֶת־מ‬

2 Re 17,27 Il re d'Assiria ordinò: «Mandate laggiù uno dei sacerdoti che


avete deportato di là: vada, vi si stabilisca e insegni il culto del dio locale.
‫מֹורה א ֹתָ֔ ם ֵ ֖איְך‬
֣ ֶ ‫אֶחד מֵ הַּכ ֹ ֲה ִ֗נים אֲ ֶ ׁ֤שר ִהגְל ּ֙ו מִ ּׁ֣ש ֹמְ ֔רֹון ַו ֵ ּ֖יׁשֶב ּבְבֵ ֽית־ ֵ ֑אל וַ ֽי ְ ִה ֙י‬
֣ ָ ‫ ַוּי ָ֞ב ֹא‬2 Re 17,28
‫ִי ְֽיר ֥אּו אֶת־י ְהוָ ֽה׃‬

2 Re 17,28 Venne uno dei sacerdoti deportati da Samaria, che si stabilì a


Betel e insegnava loro come venerare il Signore.
‫אֱֹלהיו ַוּי ַ ִּנ֣יחּו׀ ּב ֵ ְ֣בית ַהּב ָ֗מֹות ֲא ֶ ׁ֤שר עָׂש ּ֙ו ה ַּׁ֣ש ֹמְר ִֹ֔נים ּג֥ ֹוי ּגֹו ֙י‬
֑ ָ ‫ ַוּי ִ ְהיּ֣ו ע ֹׂשִ֔ ים ּג֥ ֹוי ּג֖ ֹוי‬2 Re 17,29
‫ֹׁשְבים ָׁשֽם׃‬ ֖ ִ ‫אֲׁשר הֵ ֥ם י‬֛ ֶ ‫ּב ָ ְ֣ע ֵרי ֶ֔הם‬

2 Re 17,29 Ogni popolazione si fece i suoi dèi e li mise nei templi delle
alture costruite dai Samaritani, ognuna nella città dove dimorava.
‫ וְַאנ ֵ ְׁ֣שי ָב ֶ֗בל עָׂש ּ֙ו אֶת־סֻּכ֣ ֹות ּבְנ֔ ֹות וְַאנְׁשֵי־ ֔כּות ע ָׂ֖שּו אֶת־נֵ ְֽר ַג֑ל וְַאנ ֵ ְׁ֥שי ח ָ ֲ֖מת ע ָׂ֥שּו‬2 Re 17,30
‫אֶת־אֲׁשִ ימָ ֽא׃‬

6
2 Re 17,1-41

2 Re 17,30 Gli uomini di Babilonia si fecero Succot-Benòt, gli uomini di


Cuta si fecero Nergal, gli uomini di Camat si fecero Asimà.
‫ ְו ָה ַע ִּו֛ים ע ָׂ֥שּו נִב ַ ְ֖חז וְאֶת־ּתַ ְר ָ ּ֑תק ְו ַה ְספ ְַר ֗ ִוים ׂש ְֹר ִפ֤ים אֶת־ ְּבנֵיהֶם֙ ָּב ֵ֔אׁש לְַאדְ ַרּמֶ ֥ לְֶך‬2 Re 17,31
‫וַ ֽ ֲענ ֶ ַּ֖מלְֶך (אֱֹל ַּה) [אֱֹלהֵ ֥י] ( ְספ ִָרים) [ ְספ ְַרוָ ֽי ִם]׃‬

2 Re 17,31 Gli Avviti si fecero Nibcaz e Tartak; i Sefarvei bruciavano i


propri figli nel fuoco per Adrammèlec e di Anammèlec, dèi di Sefarvàim.
‫ְהו֑ה ַוּי ַ ֲעׂשּ֙ו ל ֶ ָ֤הם מִ קְצֹותָ ם֙ ּכֹה ֲֵנ֣י ב ָ֔מֹות ַוּי ִ ְהיּ֛ו ע ִ ֹׂ֥שים ל ֶ ָ֖הם ּבְבֵ ֥ית‬
ָ ‫ ַוּי ִ ְהיּ֥ו י ְֵר ִ ֖אים אֶת־י‬2 Re 17,32
‫ַהּבָמֹֽות׃‬

2 Re 17,32 E furono tementi il Signore; si fecero sacerdoti per le alture,


scegliendoli tra di loro: prestavano servizio per loro nei templi delle alture.
‫ׁשּפַט֙ הַּגֹו ִ֔ים ֲאׁשֶר־ ִהגְל֥ ּו א ָ ֹ֖תם‬
ְ ‫ְהו֖ה ָהיּ֣ו י ְֵר ִ ֑אים וְאֶת־אֱ ֹֽלהֵיהֶם֙ ָהיּ֣ו ֽע ֹבְדִ֔ ים ְּכ ִמ‬
ָ ‫ אֶת־י‬2 Re 17,33
‫מִ ָּׁשֽם׃‬

2 Re 17,33 Veneravano il Signore e servivano i loro dèi, secondo il culto


delle nazioni dalle quali li avevano deportati.
‫ׂשים‬
ִ ֗ ֹ ‫ ַ ֣עד ַהּיֹ֤ום ַהּז ֶה֙ ֵ ֣הם ע ֹׂשִ֔ ים ּכַּמִׁשְ ּפ ִ ָ֖טים ה ִ ָֽראׁש ֹ ִנ֑ים ֵא ָינ֤ם י ְֵראִים֙ אֶת־י ְה ֔ ָוה ְו ֵא ָינ֣ם ע‬2 Re 17,34
‫ׁש ֖מֹו יִׂש ְָראֵ ֽל׃‬ְ ‫ׁש֙ר צ ִָּו֤ה י ְהוָה֙ אֶת־ּב ְֵנ֣י יַע ֲ֔ק ֹב ֲאׁשֶר־ ָ ׂ֥שם‬ ֶ ֲ‫ַּתֹורה ְוכַּמִ ְצ ֗ ָוה א‬
֣ ָ ‫ְּכחֻּק ֹתָ ם֙ ּוכְמִׁשְ ָּפ ָ֔טם ְוכ‬

2 Re 17,34 Fino ad oggi essi agiscono secondo i culti antichi: non venerano
il Signore e non agiscono secondo le loro norme e il loro culto, né secondo la
legge e il comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, a cui impose il
nome d'Israele.
‫ֱֹלהים ֲאח ִ ֵ֑רים וְֹלא־תִ ׁשְּתַ חֲו֣ ּו ָל ֶ֔הם‬
֣ ִ ‫ֽיר ֖אּו א‬
ְ ִ‫ֵאמ ֹר ֹל֥ א ת‬
֔ ‫ְהו֤ה אִּתָ ם֙ ּב ְִ֔רית ַויְצ ֵַּו֣ם ל‬
ָ ‫ ַוּיִכְרֹ֙ת י‬2 Re 17,35
‫וְֹל֣ א תַ ַעב ְ֔דּום וְֹל֥ א תִ זְּב ְ֖חּו לָהֶ ֽם׃‬

7
2 Re 17,1-41

Re 17,35 Il Signore aveva concluso con loro un'alleanza e aveva loro 2


ordinato: «Non venerate altri dèi, non prostratevi davanti a loro, non serviteli
e non sacrificate a loro,
‫מֵא ֶרץ מִ צ ַ ְ֛רי ִם ּב ְ֧כ ֹ ַח ּג ָ֛דֹול ּו ִבז ְ֥רֹו ַע נְטּו ָי֖ה א ֹ֣תֹו‬
֧ ֶ ‫ ִּכ֣י אִ ֽם־אֶת־י ְה ֗ ָוה אֲ ׁשֶ ֩ר ֶה ֱע ָל֙ה אֶתְ ֶ֜כם‬Re 17,36 2
‫תִ ָ ֑יראּו וְל֥ ֹו תִ ֽׁשְּתַ חֲו֖ ּו וְל֥ ֹו תִ ז ְּבָ ֽחּו׃‬

2 Re 17,36 ma venerate solo il Signore, che vi ha fatto salire dalla terra


d'Egitto con grande potenza e con braccio teso: a lui prostratevi e a lui
sacrificate.
‫ׁשמ ְ֥רּון ַלע ֲׂ֖שֹות‬
ְ ִ‫ַּתֹורה ְוהַּמִ ְצוָה֙ ֲא ֶ ׁ֣שר ּכ ַ ָ֣תב ָל ֶ֔כם ּת‬
֤ ָ ‫ וְאֶת־ ַהח ִֻּ֙קים וְאֶת־הַּמִ ׁשְ ָּפ ִ֜טים ְוה‬2 Re 17,37
‫אֱֹלה֥ים אֲ ח ִ ֵֽרים׃‬
ִ ‫ֽיר ֖אּו‬ ְ ִ‫ּכָל־ ַהּי ִ ָ֑מים וְֹל֥ א ת‬

Re 17,37 Osservate le norme, i precetti, la legge e il comando che egli ha 2


scritto per voi, mettendoli in pratica tutti i giorni; non venerate altri dèi.
‫ֱֹלה֥ים ֲאח ִ ֵֽרים׃‬
ִ ‫ֽיר ֖אּו א‬
ְ ִ‫ׁשְּכחּו וְֹל֥ א ת‬
֑ ָ ִ‫ ְו ַהּב ִ ְ֛רית אֲׁשֶ ר־ּכ ַ ָ֥רּתִ י אִּתְ ֶ ֖כם ֹל֣ א ת‬Re 17,38 2

2 Re 17,38 Non dimenticate l'alleanza che ho concluso con voi e non


venerate altri dèi,
‫ֵיכ֖ם ּתִ ָ ֑יראּו וְהּוא֙ י ִ ַּ֣ציל אֶתְ ֶ֔כם ִמ ַּי֖ד ּכָל־אֹיְבֵיכֶ ֽם׃‬
ֶ ‫ ִּכ֛י אִ ֽם־אֶת־י ְהוָ ֥ה אֱֹלה‬2 Re 17,39

2 Re 17,39 ma venerate soltanto il Signore, vostro Dio, ed egli vi libererà dal


potere di tutti i vostri nemici».
‫אׁשֹון הֵ ֥ם ע ִֹׂשֽים׃‬
֖ ‫ וְֹל֖ א ׁשָ ֵ ֑מעּו ִּכ֛י אִ ֽם־ּכְמִ ׁשְ ּפ ָָט֥ם הָ ִֽר‬2 Re 17,40

2 Re 17,40 Essi però non ascoltarono, ma continuano ad agire secondo il loro


culto antico.
‫ֵיהם׀ ּוב ְֵנ֣י‬
֣ ֶ ‫ֵיהם ָהיּ֣ו ֽע ֹב ִ ְ֑דים ּגַם־ ְּבנ‬
֖ ֶ ‫ ַוּי ִ ְהיּ֣ו׀ הַּגֹו ִי֣ם הָאֵ֗ ּלֶה י ְֵראִ ים֙ אֶת־י ְה ֔ ָוה וְאֶת־ּפְסִ ֽיל‬2 Re 17,41
‫ׁש֙ר ע ָׂ֤שּו אֲ ב ֹתָ ם֙ ֵ ֣הם ע ֹׂשִ֔ ים ַ ֖עד ַהּיֹ֥ום ַה ֶּז ֽה׃ פ‬
ֶ ֲ‫ְבנֵי ֶ֗הם ּכַא‬
8
2 Re 17,1-41

2 Re 17,41 Così quelle popolazioni veneravano il Signore e servivano i loro


idoli, e così pure i loro figli e i figli dei loro figli: come fecero i loro padri
essi fanno ancora oggi.

Potrebbero piacerti anche