Sei sulla pagina 1di 10

2 Re 17,1-41

֙‫ְׁהּודה֙ ָ֠מלְַך֙הֹושעַ֙ ֶב֙ן־אלָ֧ה֙בְׁשֹׁמ ְׁ֛רֹון֙עַל־יִּשְׁר ָ֖אל‬


ָ֑ ‫ז֙מלְֶך֙י‬
ֵּ֣ ֶ ‫ְָׁאח‬
ָ֖ ‫ש ֵּ֣תים֙ ֶעש ְֵׁ֔רה֙ל‬
ְׁ ֙֙‫שנַת‬
ְׁ ‫ ִּב‬2 Re 17,1
֙ ‫ֵּ֥תשַע֙ש ִּנ ִֽים׃‬

2 Re 17,1 Nell'anno dodicesimo di Acaz, re di Giuda, Osea, figlio di Ela,


divenne re su Israele a Samaria. Egli regnò nove anni.
֙ ‫ֲשר֙היָ֖ ּו֙לְׁפנ ִֽיו׃‬
ֵּ֥ ֶ ‫ק֙לא֙ ְׁכ ַמלְׁכֵּ֣י֙יִּשְׁר ֵ֔אל֙א‬
ֹ֚ ‫ ַו ַיֵּ֥עַש֙ה ַ ָ֖רע֙בְׁעינֵּ֣י֙י ְׁהוָ֑ה֙ ַַ֗ר‬2 Re 17,2

2 Re 17,2 Fece ciò che è male agli occhi del Signore, ma non come i re
d'Israele che l'avevano preceduto.
֙ ‫שב֙לָ֖ ֹו֙ ִּמנְׁחִֽה׃‬
ֶ ֵּ֥ ‫ֶר֙מלְֶך֙א ַָ֑שּור֙וַ ִֽיְׁהִּי־ל֤ ֹו֙הֹוש ַע֙ ֵֶ֔עבֶד֙וַי‬
ֵּ֣ ֶ ‫ש ְׁל ַמנ ֶ ְָׁ֖אס‬
ַ ֙‫ עלֵּ֣יו֙ע ֵ֔לה‬2 Re 17,3

2 Re 17,3 Contro di lui mosse Salmanàssar, re d'Assiria; Osea divenne suo


vassallo e gli pagò un tributo.
‫ִּים֙אֶל־ ֵּ֣סֹוא֙מֶ ִֽלְֶך־ ִּמצ ְֵַׁ֔רי ִּם֙וְׁלא־‬
֙ ‫שר֙ש ַל֤ח֙ ַמלְָׁאכ‬ ֶ ‫ְׁהֹושעַ֙ ֶַ֗קשֶר֙ ֲא‬ ֵׁ֜ ‫ ַויִּמְׁצא֙֙מֶ ִֽלְֶך־אַשּור֙ב‬2 Re 17,4
֙ ‫ֶהעֱלֵּ֥ה֙ ִּמנ ְׁ֛֙חה֙לְׁמֶ ֵּ֥ לְֶך֙א ַָ֖שּור֙כְׁשנֵּ֣ה֙בְׁשנָ֑ה֙וַ ִֽיַ ַעצְׁרהּו֙֙ ֶ ֵּ֣מלְֶך֙א ֵַ֔שּור֙ ַוי ַַאס ְָׁ֖רהּו֙בֵּ֥ית֙כֶ ִֽלֶא׃‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,4 Ma poi il re d'Assiria scoprì una congiura di Osea; infatti questi
aveva inviato messaggeri a So, re d'Egitto, e non spediva più il tributo al re
d'Assiria, come ogni anno. Perciò il re d'Assiria lo arrestò e, incatenato, lo
gettò in carcere.
֙ ‫ ַו ַיֵּ֥עַל֙מֶ ִֽלְֶך־אַשָּ֖֙ור֙בְׁכל־ה ָ֑א ֶרץ֙ ַויַע ַ֙ל֙שֹׁמ ְֵׁ֔רֹון֙וַיֵּ֥צַר֙ע ֶלָ֖יה֙שלֵּ֥ ש֙ש ִּנ ִֽים׃‬2 Re 17,5
֙
֙

2 Re 17,5 Il re d'Assiria invase tutta la terra, salì a Samaria e l'assediò per tre
anni.

1
2 Re 17,1-41

֙‫ְׁהֹוש ַ֙ע֙ל ַכ֤ד֙מֶ ִֽלְֶך־אַשּור֙֙אֶת־ ֵּ֣ש ֹׁמ ְֵׁ֔רֹו֙ן֙ ַו ֶיֵּ֥גֶל֙אֶת־יִּשְׁר ָ֖אל֙א ַָ֑שּורה֙וַי ֹׁשֶב‬ ַ֗ ‫שנַת֙הַתְׁ שִּי ִֵּׁ֜עית֙ל‬ ְׁ ‫ ִּב‬2 Re 17,6
֙ ‫א ֵֹׁׁ֜תם֙ ַבח ְַׁלָ֧חּ֙ובְׁחב֛ ֹור֙נְׁהַ ֵּ֥רּ֙גֹוזָ֖ן֙וְׁע ֵּ֥רי֙מדִֽי׃֙פ‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,6 Nell'anno nono di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli
Israeliti in Assiria, e li stabilì a Calach e presso il Cabor, fiume di Gozan, e
nelle città della Media.
֙‫ ַוי ְׁ ִַּ֗הי֙כִּ ִֽי־חט ְׁ֤אּו֙בְׁנ ִֽי־יִּשְׁרא ֙ל֙לַיהוֵּ֣ה֙אֱלהי ֵֶ֔ה ֙ם֙ ַה ַמע ֲֶל֤ה֙א ֹׁתם֙מ ֶ ֵּ֣א ֶרץ֙ ִּמצ ְֵַׁ֔ריִּ ֙ם֙מִּתַַּ֕ חַת֙ ַיָ֖ד‬2 Re 17,7
֙ ‫ֱלהֵּ֥ים֙אֲח ִּ ִֽרים׃‬ ִּ ‫פ ְַׁר ֵּ֣֙ע ֹׁה֙מֶ ִֽלְֶך־ ִּמצ ְָׁ֑רי ִּ ֙ם֙ ַו ִּי ְִֽׁיר ָ֖אּו֙א‬
֙֙
֙
֙
֙
2 Re 17,7 Ciò avvenne perché gli Israeliti avevano peccato contro il Signore,
loro Dio, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del faraone,
re d'Egitto. Essi venerarono altri dèi,
֙ ‫ֲשר֙עשִּֽו׃‬ ֵּ֥ ֶ ‫ְׁהוה֙ ִּמפְׁנָ֖י֙בְׁנֵּ֣י֙יִּשְׁר ָ֑אלּ֙ו ַמלְׁכֵּ֥י֙יִּשְׁר ָ֖אל֙א‬ ֵ֔ ‫הֹוריש֙י‬ ֵּ֣ ִּ ֙‫ וַיִֽלְׁכּו֙֙ ְׁבח ֵֻּ֣קֹות֙הַּגֹו ִֵּ֔ים֙ ֲאשֶר‬2 Re 17,8
֙
֙
֙
֙
2 Re 17,8 seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato
davanti agli Israeliti, e quelle introdotte dai re d'Israele.
‫יה ֙ם֙ ַויִּבְׁנּו֙ל ֶ ֤הם֙במֹות֙֙בְׁכל־‬ ָ֑ ֶ ‫ר֙לא־כן֙עַל־י ְׁהוָ֖ה֙אֱלה‬ֵ֔ ‫ֲש‬
ֵּ֣ ֶ ‫ים֙א‬ ֙ ‫ ַוי ְׁ ַחפ ְֵּׁ֣אּו֙בְׁנ ִֽי־יִּשְׁר ַ֗אל֙דְׁ ב ִּר‬2 Re 17,9
֙ ‫ֵּ֣ערי ֵֶ֔הם֙ ִּמ ִּמגְׁדַ ֵּ֥ל֙נֹוצ ִּ ְָׁ֖רים֙עַד־ ִּעֵּ֥יר֙ ִּמבְׁצִֽר׃‬
֙֙
֙
֙
֙

2
2 Re 17,1-41

2 Re 17,9 Gli Israeliti riversarono contro il Signore, loro Dio, parole non
giuste e si costruirono alture in ogni loro città, dalla torre di guardia alla città
fortificata.
֙ ‫ ַוי ִַּצָ֧בּו֙להֶ ֛ם֙מַצ ָ֖בֹות֙ ַואֲש ִּ ָ֑רים֙ ֹ֚ ַעל֙כל־ ִּּגב ְֵּׁ֣עה֙גְׁב ֵֹׁ֔הה֙ו ַ ְָׁ֖תחַת֙כל־עֵּ֥ץ֙ ַרעֲנ ִֽן׃‬2 Re 17,10

2 Re 17,10 Si eressero stele e pali sacri su ogni alto colle e sotto ogni albero
verde.
֙‫יהם֙וַ ִֽיַעֲשּו֙֙דְׁ ב ִּ ֵּ֣רי ֙ם֙ ֙ר ִֵּ֔עים‬
ָ֑ ֶ ‫ ַוי ְׁ ַקטְׁרּו־שם֙בְׁכל־ב ֵ֔מֹות֙כַּגֹו ִַּּ֕י ֙ם֙ ֲאשֶר־ ֶהגְׁלֵּ֥ה֙י ְׁהוָ֖ה֙ ִּמפְׁנ‬2 Re 17,11
֙ ‫ְׁל ַהכ ִּ ְָׁ֖עיס֙אֶת־י ְׁהו ִֽה׃‬

2 Re 17,11 Ivi, su ogni altura, bruciarono incenso come le nazioni che il


Signore aveva scacciato davanti a loro; fecero azioni cattive, irritando il
Signore.
֙ ‫שרָ֙א ַ ֤מר֙י ְׁהוה֙֙ל ֵֶ֔הם֙לֵּ֥ א֙תַ ע ֲָ֖שּו֙אֶת־הַדבֵּ֥ר֙ ַה ֶז ִֽה׃‬
ֶ ‫ ַו ַי ִֽ ַעב ְָׁ֖דּו֙ ַה ִּּגל ִֻּלָ֑י ֙ם֙ ֲא‬2 Re 17,12
֙

2 Re 17,12 Servirono gli idoli, dei quali il Signore aveva detto: «Non farete
una cosa simile!».
֙‫אמ ֹׁר֙ ֵֻׁ֜שבּו‬
ַ֗ ‫ִּיהּודה֙ ְׁבי ַד֙כל־(נְׁבִּיאֹו)֙[נְׁ ִּב֙יאי]֙כל־ח ֵֶֹׁׁ֜זה֙ל‬ ָ֡ ‫ְׁהוה֙ ְׁביִּשְׁר ֵּ֣אלּ֙וב‬ ָ֡ ‫ וַיֵּ֣עַד֙י‬2 Re 17,13
֙‫יכ ֙ם֙וַ ִֽ ֲאשֶר֙ש ַ ֵּ֣לחְׁתִּ י‬ָ֑ ֶ ‫ֲשר֙ ִּצ ִּּוָ֖יתִּ י֙אֶת־ ֲאבִֹֽׁת‬
ֵּ֥ ֶ ‫ַתֹורה֙א‬
ֵ֔ ‫ְֹׁותי֙חֻקֹותֵַ֔ י֙כְׁכל־ה‬
ֵּ֣ ַ ‫שמְׁרּו֙֙ ִּמצ‬ ִּ ‫יכ ֙ם֙הִֽרעִּים֙ ְׁו‬ ֤ ֶ ‫מִּדַ ְׁרכ‬
֙ ‫אֲלי ֵֶ֔כם֙ ְׁב ַיָ֖ד֙עֲב ַדֵּ֥י֙ ַהנְׁבִּיאִּ ִֽים׃‬
֙֙
֙
֙
֙
֙
2 Re 17,13 Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti,
aveva ordinato a Israele e a Giuda: «Convertitevi dalle vostre vie malvagie e
osservate i miei comandi e i miei decreti secondo tutta la legge che io ho
prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi, i
profeti».
3
2 Re 17,1-41

֙ ‫ֲבֹות ֙ם֙ ֲאשֶר֙לֵּ֣ א֙ ֶה ֱא ִֵּ֔מינּו֙בַ ִֽיהוָ֖ה֙אֱלהיהֶ ִֽם׃‬


ֵ֔ ‫ וְׁלָ֖ א֙ש ָ֑מעּו֙ ַויַק ְׁ֤שּו֙אֶת־ע ְׁרפם֙כ ְֵּׁ֣ע ֹׁ ֶרף֙א‬2 Re 17,14

2 Re 17,14 Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice, come
quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore, loro Dio.
֙‫ֲשר֙ה ִּ ָ֖עיד֙ ָ֑בם‬ ֵּ֥֙ ֶ ‫ֹותיו֙א‬ ֵ֔ ְׁ‫ֲבֹות ֙ם֙וְׁאת֙עִֽד‬ֵ֔ ‫ֲשר֙כ ַ ֵּ֣רת֙אֶת־א‬ ֵּ֣ ֶ ‫ ַוי ִּ ְׁמא ֲֵּ֣סּו֙אֶת־ח ַֻ֗קיו֙ ְׁואֶת־ב ְִּׁריתֹו֙֙א‬2 Re 17,15
֙ ‫שר֙צִּּו֤ה֙י ְׁהוה֙֙א ֵֹׁ֔תם֙ ְׁל ִּבל ִּ ְָׁ֖תי֙ע ֲֵּ֥שֹות֙כהֶ ִֽם׃‬ ֶ ‫ֲשר֙סְׁבִּ ִֽיב ֵֹׁ֔תם֙ ֲא‬ ֵּ֣ ֶ ‫וַיל ְֵׁׁ֜כּוַ֙אח ֲ֤רי֙ ַה ֶהב ֶ֙ל֙ ַויֶה ְֵׁ֔בלּו֙וְַׁאח ֲ֤רי֙הַּגֹוי ִּם֙֙א‬
֙֙
֙
֙
֙
2 Re 17,15 Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza, che aveva concluso con
i loro padri, e le istruzioni che aveva dato loro; seguirono le vanità e
diventarono vani, seguirono le nazioni intorno a loro, pur avendo il Signore
proibito di agire come quelle.
֙‫ ַויַ ַעז ְַׁ֗בּו֙אֶת־כל־ ִּמצְֹׁות֙י ְׁהוֵּ֣ה֙אֱלהי ֵֶ֔ה ֙ם֙ ַו֙י ַע ֲֵּ֥שּו֙להֶ ֛ם֙מַסכָ֖ה֙(שְׁנים)֙[שְׁנֵּ֣י]֙עֲג ִּלָ֑י ֙ם֙ ַויַע ֲֵּ֣שּו‬2 Re 17,16
֙ ‫ירה֙ ַו ִּיִֽשְׁתַ חֲוּו֙֙לְׁכל־צ ְֵּׁ֣בא֙הַש ֵַ֔מי ִּם֙ ַוי ַ ַעב ְָׁ֖דּו֙אֶת־הַבִֽעַל׃‬ ַ֗ ‫אֲש‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,16 Abbandonarono tutti i comandi del Signore, loro Dio; si eressero
i due vitelli in metallo fuso, si fecero un palo sacro, si prostrarono davanti a
tutta la milizia celeste e servirono Baal.
֙‫יה ֙ם֙ ְׁואֶת־ ְׁבנִֹֽותי ֶ֙ה ֙ם֙ב ֵ֔אש֙ ַוי ִּ ְׁקס ְֵּׁ֥מּו֙קְׁס ִּ ָ֖מים֙ ַויְׁנ ַָ֑חשּו֙ ַו ִּי ִֽתְׁ ַמכ ְַׁ֗רּו֙ ַלע ֲֵּ֥שֹות‬ ֤ ֶ ‫ ָ֠וַ ִֽיַ ֲעבִּירּו֙אֶת־בְׁנ‬2 Re 17,17
֙ ‫ה ַ ֛רע֙בְׁעינֵּ֥י֙י ְׁהוָ֖ה֙ ְׁל ַה ְׁכעִּיסִֹֽו׃‬
֙֙
֙
֙
֙
2 Re 17,17 Fecero passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco, praticarono
la divinazione e trassero presagi; si vendettero per compiere ciò che è male
agli occhi del Signore, provocandolo a sdegno.
4
2 Re 17,1-41

֙ ‫ְׁהּודה֙ ְׁלבַדִֽ ֹו׃‬


ָ֖ ‫ש ֵַ֔אר֙ ַ ֛רק֙ ֵּ֥שבֶט֙י‬
ְׁ ִּ‫ ַוי ִּתְׁ ַאנַף֙י ְׁהו֤ה֙מְׁא ֹׁד֙ ְׁביִּשְׁר֙ ֵ֔אל֙ ַויְׁס ִָּ֖ר ֙ם֙מ ַ ֵּ֣על֙פנָ֑יו֙לֵּ֣ א֙נ‬2 Re 17,18

2 Re 17,18 Il Signore si adirò molto contro Israele e lo allontanò dal suo


volto e non rimase che la sola tribù di Giuda.
֙ ‫ֲשר֙עשִּֽו׃‬
ֵּ֥ ֶ ‫יה ֙ם֙וַיֵּ֣ל ְֵׁ֔כּו֙ ְׁבח ֵֻּ֥קֹות֙יִּשְׁר ָ֖אל֙א‬
ָ֑ ֶ ‫ְׁהּודה֙לֵּ֣ א֙ש ֵַ֔֙מר֙אֶת־ ִּמצְֹׁוָ֖ ת֙י ְׁהוֵּ֣ה֙אֱלה‬
ַּ֕ ‫ ּגַם־י‬2 Re 17,19

2 Re 17,19 Neppure quelli di Giuda osservarono i comandi del Signore, loro


Dio, ma seguirono le leggi d'Israele.
֙ ‫ִּיכ ֙ם֙מִּפנ ִֽיו׃‬
ָ֖ ‫של‬ְׁ ‫ֲשר֙ ִּה‬
ֵּ֥ ֶ ‫ְׁהוה֙בְׁכל־ ֶז ַ֤רע֙יִּשְׁראל֙֙ ַויְׁע ֵַ֔נ ֙ם֙וַ ִֽי ִּתְׁ ָ֖נ ֙ם֙ ְׁבי ַד־ש ִּ ָֹׁ֑סי ֙ם֙ ַע֛ד֙א‬
ֵׁ֜ ‫ ַוי ִּ ְׁמ ַאס֙י‬2 Re 17,20

2 Re 17,20 Il Signore rigettò tutta la discendenza d'Israele; li umiliò e li


consegnò in mano a predoni, finché non li scacciò dal suo volto.
֙‫ כִּ ִֽי־ק ַ ֵּ֣רע֙יִּשְׁר ַ֗אל֙מעַל֙ ֵּ֣בית֙ד ֵ֔ ִּוד֙ ַויַמ ְִּׁלָ֖יכּו֙אֶת־ירב ְֵּׁ֣עם֙ ֶב֙ן־נ ְָׁ֑בט ( ַ֙וי ַדא)֙[ ַוי ַדַ ח]֙ירב ְׁ֤ע ֙ם‬2 Re 17,21
֙ ‫יא ֙ם֙חֲטאֵּ֥ה֙גְׁדֹול ִֽה׃‬ ָ֖ ‫ְׁהוה֙ ְׁו ֶהחֱט‬
ֵ֔ ‫אֶת־יִּשְׁרא ֙ל֙מַאח ֲֵּ֣רי֙י‬
֙֙
֙
֙
֙
2 Re 17,21 Quando aveva strappato Israele dalla casa di Davide, avevano
fatto re Geroboamo, figlio di Nebat; poi Geroboamo aveva spinto Israele a
staccarsi dal Signore e gli aveva fatto commettere un grande peccato.
֙ ‫ֲשר֙ע ָ֑שה֙לא־ ָ֖סרּו֙מִּמֶ ִֽנה׃‬
ֵּ֣ ֶ ‫ וַיִֽלְׁכּו֙֙בְׁנֵּ֣י֙יִּשְׁר ֵ֔אל֙בְׁכל־ח ֵַּ֥ט ֹׁאות֙ירב ְָׁ֖עם֙א‬2 Re 17,22
֙
֙

2 Re 17,22 Gli Israeliti imitarono tutti i peccati che Geroboamo aveva


commesso; non se ne allontanarono,

5
2 Re 17,1-41

֙‫ִּיאים‬ ָ֑ ִּ ‫ֲשר֙דִּ ֵֶ֔בר֙ ְׁב ַיָ֖ד֙כל־עֲב ֵּ֣דיו֙ ַהנְׁב‬ ֵּ֣ ֶ ‫ ָ֠ ַעד֙ ֲאשֶר־ה ִּסיר֙י ְׁהו֤ה֙אֶת־יִּשְׁרא ֙ל֙מ ַ ֵּ֣על֙פ ֵ֔ניו֙ ַכא‬2 Re 17,23
֙ ‫ַוי ִּגֶל֙יִּשְׁר ֵׁ֜אל֙מ ַ ֤֙עלַ֙אדְׁ מתֹו֙֙א ֵַ֔שּורה֙ ַ ָ֖עד֙ ַהיֵֹּ֥ו ֙ם֙ ַה ֶז ִֽה׃֙פ‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,23 finché il Signore non allontanò Israele dal suo volto, come aveva
detto per mezzo di tutti i suoi servi, i profeti. Israele fu deportato dalla sua
terra in Assiria, fino ad oggi.
֙‫י֙ש ֹׁמ ְֵׁ֔רֹו֙ן֙ ַ ָ֖תחַת‬ִֽ ‫ וַי ֵּ֣בא֙מֶ ִֽלְֶך־א ַָ֡שּור֙מִּב ֶָ֡בלּ֙וָ֠ מִּכּוָ֠ תהּ֙ומעַּו֤אּ֙ומִֽחֲמתּ֙ו ְׁספ ְַׁר ֵ֔ ַו֙י ִּ ֙ם֙ ַויֹׁשֶב֙֙בְׁע ֵּ֣ר‬2 Re 17,24
֙ ‫בְׁנֵּ֣י֙יִּשְׁר ָ֑אל֙ ַו ִּי ְִֽׁרשּו֙֙אֶת־ ֵּ֣ש ֹׁמ ְֵׁ֔רֹון֙וַיִֽש ְָׁ֖בּו֙בְׁע ֶ ִֽריה׃‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,24 Il re d'Assiria mandò gente da Babilonia, da Cuta, da Avva, da
Camat e da Sefarvàim e la stabilì nelle città della Samaria al posto degli
Israeliti. E quelli presero possesso della Samaria e si stabilirono nelle sue
città.
֙‫ש ַלח֙י ְׁהו֤ה֙בהֶם֙אֶת־ ֵּ֣האֲריֵ֔ ֹות֙ ַו ִּי ִֽ ְׁהיֵּּ֥ו‬ ַ ְׁ‫שב ְֵּׁ֣תם֙ ֵ֔שם֙לֵּ֥ א֙י ְׁר ָ֖אּו֙אֶת־י ְׁהוָ֑ה֙ ַוי‬ ִּ ֙֙‫ ַוי ְׁ ִַּ֗הי֙בִּתְׁ ִּחלַת‬2 Re 17,25
֙ ‫ה ְֹׁׁר ִָּ֖֙גים֙בהֶ ִֽם׃‬

2 Re 17,25 All'inizio del loro insediamento non veneravano il Signore ed


egli inviò contro di loro dei leoni, che ne facevano strage.
‫ש֙ב֙֙בְׁע ֵּ֣רי֙שֹׁמ ְֵׁ֔רֹון֙לֵּ֣ א֙י ִֽדְׁ ֵ֔עּו֙אֶת־‬
ֶ ‫ֲשר֙ ִּה ְׁג ִּלית֙֙וַתֹו‬ ֤ ֶ ‫ וַי ֹׁאמ ְַׁ֗רּו֙ל ֶ ְֵּׁ֣מלְֶך֙אַשּור֙֙לאמ ֹׁר֙֙הַּגֹו ִַּ֗י ֙ם֙א‬2 Re 17,26
֙‫שר֙אינֵּ֣ם֙י ֹׁדְׁ ִֵּ֔עי ֙ם֙אֶת־ ִּמש ַ ְָׁ֖פט‬ ֶ ‫אֹותם֙ ַכ ֲא‬
ֵ֔ ֙‫ִּיתי ֙ם‬ ֵּ֣ ִּ ‫־בם֙ ֶאת־האֲריַ֗ ֹות֙ ְׁוהִּנם֙ ְׁממ‬ ֵּ֣ ‫שלַח‬ ַ ְׁ ‫ֱלהי֙ה ָ֑א ֶרץ֙ ַוי‬
ֵּ֣ ‫ִּמש ַ ְָׁ֖פט֙א‬
֙ ‫אֱלהֵּ֥י֙הא ִֶֽרץ׃‬
֙֙
֙
֙
֙

6
2 Re 17,1-41

2 Re 17,26 Allora dissero al re d'Assiria: «Le popolazioni che tu hai


trasferito e stabilito nelle città della Samaria non conoscono il culto del dio
locale ed egli ha mandato contro di loro dei leoni, i quali seminano morte tra
loro, perché esse non conoscono il culto del dio locale».
֙‫ִּיתם֙מ ִֵּ֔שם֙וְׁילְׁכָ֖ ּו‬ ֵּ֣ ֶ ‫ֲשר֙ ִּהגְׁל‬ֵּ֣ ֶ ‫ִּים֙א‬
֙ ‫אמ ֹׁר֙ה ִֹּׁל֤יכּו֙שמה֙א ֶ֤חד֙מה ִַֽכ ֹׁ ֲהנ‬ ַ֗ ‫ ַוי ְׁ ַצו֙מֶ ִֽלְֶך־א ֵַׁ֜שּור֙ל‬2 Re 17,27
֙ ‫וְׁיֵּ֣שְׁבּו֙ ָ֑שם֙וְׁי ַֹּׁ֕ר ֙ם֙אֶת־ ִּמש ַ ְָׁ֖פט֙אֱלהֵּ֥י֙הא ִֶֽרץ׃‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,27 Il re d'Assiria ordinò: «Mandate laggiù uno dei sacerdoti che
avete deportato di là: vada, vi si stabilisca e insegni il culto del dio locale.
֙‫ם֙איְך‬ ָ֖ ‫ֲשר֙ ִּהגְׁלּו֙֙מ ִֵּּ֣ש ֹׁמ ְֵׁ֔רֹו֙ן֙ו ַָ֖ישֶב֙בְׁבִֽית־ ָ֑אל֙וַ ִֽיְׁהִּי֙֙מֹו ֶ ֵּ֣רה֙א ֵֹׁ֔ת‬֤ ֶ ‫ וַי ֹ֞ב ֹׁא֙א ֵֶּ֣חד֙מהַכ ֹׁ ֲה ִַּ֗ני ֙ם֙א‬2 Re 17,28
֙ ‫ִּי ְִֽׁיר ֵּ֥אּו֙אֶת־י ְׁהו ִֽה׃‬

2 Re 17,28 Venne uno dei sacerdoti deportati da Samaria, che si stabilì a


Betel e insegnava loro come venerare il Signore.
֙‫ּגֹוי‬
֙ ֙‫ֲשר֙עשּו֙֙ה ֵַּ֣ש ֹׁמְׁר ִֵֹּׁ֔ניםּ֙גֵּ֥ ֹוי‬
֤ ֶ ‫ֱלהיו֙ ַוי ַ ִּנֵּ֣יחּו׀֙ ְׁ֙ב ֵּ֣בית֙הַב ַ֗מֹות֙א‬
ָ֑ ‫שי ֙םּ֙גֵּ֥ ֹויּ֙גָ֖ ֹוי֙א‬
ִּ ֵ֔ ֹׁ ‫ ַוי ִּ ְׁהיֵּּ֣ו֙ע‬2 Re 17,29
֙ ‫ש ִּ ָ֖בי ֙ם֙שִֽם׃‬ ְׁ ֹׁ ‫ֲשר֙הֵּ֥ם֙י‬ ֛ ֶ ‫ב ְֵּׁ֣ערי ֵֶ֔ה ֙ם֙א‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,29 Ogni popolazione si fece i suoi dèi e li mise nei templi delle
alture costruite dai Samaritani, ognuna nella città dove dimorava.
‫ וְַׁאנ ְֵּׁ֣שי֙ב ֶַ֗בל֙עשּו֙֙אֶת־סֻכֵּ֣ ֹות֙בְׁנֵ֔ ֹות֙וְַׁאנְׁשי־ ֵ֔כּות֙ע ָ֖שּו֙אֶת־נ ְִֽׁר ַגָ֑ל֙וְַׁאנ ְֵּׁ֥שי֙ח ֲָ֖מת֙ע ֵּ֥שּו֙אֶת־‬2 Re 17,30
֙ ‫ֲאשִּימִֽא׃‬

2 Re 17,30 Gli uomini di Babilonia si fecero Succot-Benòt, gli uomini di


Cuta si fecero Nergal, gli uomini di Camat si fecero Asimà.
7
2 Re 17,1-41

֙‫ֶם֙ב ֵ֔אש֙לְַׁאדְׁ ַרמֶ ֵּ֥ לְֶך‬ ֙ ‫ וְׁה ַע ִּּו֛ים֙ע ֵּ֥שּו֙נִּב ַ ְָׁ֖חז֙ ְׁואֶת־תַ ְׁר ָ֑תק֙ ְׁו ַה ְׁספ ְַׁר ַ֗ ִּוי ֙ם֙ש ְֹׁׁר ִּפ֤י ֙ם֙אֶת־בְׁניה‬2 Re 17,31
֙ ‫וַ ִֽ ֲענ ֶ ַָ֖מלְֶך (אֱל ַ֙ה)֙[אֱלהֵּ֥י]֙(סְׁפ ִּרים)֙[ ְׁספ ְַׁרוִֽי ִּם]׃‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,31 Gli Avviti si fecero Nibcaz e Tartak; i Sefarvei bruciavano nel
fuoco i propri figli in onore di Adrammèlec e di Anammèlec, divinità di
Sefarvàim.
֙‫ ַו֙י ִּ ְׁהיֵּּ֥ו֙י ְׁר ִּ ָ֖אים֙אֶת־י ְׁהוָ֑ה֙ ַויַעֲשּו֙ל ֶ ֤הם֙ ִּמקְׁצֹותם֙כֹׁהֲנֵּ֣י֙ב ֵ֔מֹות֙ ַוי ִּ ְׁהיּ֛ו֙ע ִּ ֵֹּׁ֥שי ֙ם֙ל ֶ ָ֖הם֙בְׁבֵּ֥ית‬2 Re 17,32
֙ ‫הַבמִֹֽות֙׃‬

2 Re 17,32 Veneravano anche il Signore; si fecero sacerdoti per le alture,


scegliendoli tra di loro: prestavano servizio per loro nei templi delle alture.
֙‫שפַט֙֙הַּגֹו ִֵּ֔י ֙ם֙ ֲאשֶר־ ִּהגְׁלֵּ֥ ּו֙א ָֹׁ֖תם‬
ְׁ ‫ֶם֙היֵּּ֣ו֙ ִֽע ֹׁבְׁדִֵּ֔ י ֙ם֙ ְׁכ ִּמ‬
֙ ‫ אֶת־י ְׁהוָ֖ה֙היֵּּ֣ו֙י ְׁר ִּ ָ֑אים֙ ְׁואֶת־ ֱאלִֽהיה‬2 Re 17,33
֙ ‫מִּשִֽם׃‬

2 Re 17,33 Veneravano il Signore e servivano i loro dèi, secondo il culto


delle nazioni dalle quali li avevano deportati.
֙‫שי ֙ם‬
ִּ ַ֗ ֹׁ ‫ְׁהוה֙וְׁאינֵּ֣ם֙ע‬
ֵ֔ ‫שים֙ ַכ ִּמשְׁפ ִּ ָ֖טים֙ה ִּ ִֽראש ֹׁ ִּנָ֑ים֙אינ֤ם֙י ְׁראִּים֙אֶת־י‬ ִּ ֵ֔ ֹׁ ‫֙הם֙ע‬
ֵּ֣ ‫ ַ ֵּ֣עד֙ ַהיֹ֤ום֙ ַהזֶה‬2 Re 17,34
֙ ‫שר֙צִּּו֤ה֙יְׁהוה֙֙אֶת־בְׁנֵּ֣י֙יַע ֲֵ֔ק ֹׁב֙ ֲאשֶר־ ֵּ֥שם֙ש ְָׁ֖מֹו֙יִּשְׁראִֽל׃‬ ֶ ‫ַתֹורה֙ ְׁו ַכ ִּמצ ְַׁ֗וה֙ ֲא‬
ֵּ֣ ‫ֻק ֹׁתםּ֙ו ְׁכ ִּמשְׁפ ֵ֔טם֙ ְׁוכ‬
֙ ‫ְׁכח‬
֙֙
֙
֙
֙
֙
2 Re 17,34 Fino ad oggi essi agiscono secondo i culti antichi: non venerano
il Signore e non agiscono secondo le loro norme e il loro culto, né secondo la
legge e il comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, a cui impose il
nome d'Israele.

8
2 Re 17,1-41

֙‫ֱלהי ֙ם֙אֲח ִּ ָ֑רים֙וְׁלא־תִּ שְׁתַ חֲוֵּ֣ ּו֙ל ֵֶ֔הם‬ ֵּ֣ ִּ ‫ִֽיר ָ֖אּו֙א‬ ְׁ ִּ‫אמ ֹׁר֙לֵּ֥ א֙ת‬
ֵ֔ ‫ ַויִּכְׁר ֹׁת֙י ְׁהו֤ה֙אִּתם֙ב ְִֵּׁ֔רית֙ ַויְׁצ ֵַּּ֣ו ֙ם֙ל‬2 Re 17,35
֙ ‫וְׁלֵּ֣ א֙תַ ַעב ְֵׁ֔דּו ֙ם֙וְׁלֵּ֥ א֙תִּ זְׁב ְָׁ֖חּו֙להֶ ִֽם׃‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,35 Il Signore aveva concluso con loro un'alleanza e aveva loro
ordinato: «Non venerate altri dèi, non prostratevi davanti a loro, non serviteli
e non sacrificate a loro,
֙‫ְׁהוה֙ ֲאשֶר֙ ֶהעֱלה֙ ֶאתְׁ ֵֶׁ֜כם֙מ ֶא ֶָ֧רץ֙ ִּמצ ַ ְׁ֛רי ִּם֙ ְׁ֙ב ָ֧כ ֹׁ ַ֙חּ֙ג ֛דֹולּ֙ו ִּבז ְֵּׁ֥רֹו ַ֙ע֙נְׁטּויָ֖ה֙א ֵֹּׁ֣תֹו‬ ַ֗ ‫ ִּכֵּ֣י֙אִּ ִֽם־אֶת־י‬2 Re 17,36
֙ ‫תִּ ָ֑יראּו֙וְׁלֵּ֥ ֹו֙תִּ ִֽשְׁתַ חֲוָ֖ ּו֙וְׁלֵּ֥ ֹו֙תִּ זְׁבִֽחּו׃‬
֙֙
֙
2 Re 17,36 ma venerate solo il Signore, che vi ha fatto salire dalla terra
d'Egitto con grande potenza e con braccio teso: a lui prostratevi e a lui
sacrificate.
֙‫שמ ְֵּׁ֥רּון֙ ַלע ֲָ֖שֹות‬
ְׁ ִּ‫ֲשר֙כ ַ ֵּ֣תב֙ל֙ ֵֶ֔כם֙ת‬ ֵּ֣ ֶ ‫ַתֹורה֙ ְׁו ַה ִּמצְׁוה֙֙א‬
֤ ‫ ְׁואֶת־ ַה ֻח ִּקים֙ ְׁואֶת־ ַה ִּמשְׁפ ִֵּׁ֜טים֙ ְׁוה‬2 Re 17,37
֙ ‫ֱלהֵּ֥י ֙ם֙אֲח ִּ ִֽרים׃‬
ִּ ‫ִֽיר ָ֖אּו֙א‬ ְׁ ִּ‫כל־הַי ִּ ָ֑מי ֙ם֙וְׁלֵּ֥ א֙ת‬
֙֙
֙
2 Re 17,37 Osservate le norme, i precetti, la legge e il comando che egli ha
scritto per voi, mettendoli in pratica tutti i giorni; non venerate altri dèi.
֙ ‫ֱלהֵּ֥י ֙ם֙אֲח ִּ ִֽרים׃‬ ִּ ‫ִֽיר ָ֖אּו֙א‬ ְׁ ִּ‫ ְׁו ַהב ִּ ְׁ֛רית֙ ֲאשֶר־כ ַ ֵּ֥רתִּ י֙אִּתְׁ ֶכָ֖ם֙לֵּ֣ א֙תִּ שְׁכָ֑חּו֙וְׁלֵּ֥ א֙ת‬2 Re 17,38

2 Re 17,38 Non dimenticate l'alleanza che ho concluso con voi e non


venerate altri dèi,
֙ ‫יכ ֙ם֙תִּ ָ֑יראּו֙וְׁהּוא֙י ִַּצֵּ֣יל֙אֶתְׁ ֵֶ֔כם֙ ִּמ ַיָ֖ד֙כל־אֹׁי ְׁביכֶ ִֽם׃‬
ָ֖ ֶ ‫ ִּכ֛י֙אִּ ִֽם־אֶת־י ְׁהוֵּ֥ה֙אֱלה‬2 Re 17,39

2 Re 17,39 ma venerate soltanto il Signore, vostro Dio, ed egli vi libererà dal


potere di tutti i vostri nemici».
9
2 Re 17,1-41

֙ ‫אשֹון֙הֵּ֥ם֙ע ִֹּׁשִֽים׃‬
ָ֖ ‫ וְׁלָ֖ א֙ש ָ֑מעּו֙ ִּכ֛י֙אִּ ִֽם־ ְׁכ ִּמשְׁפ ֵּ֥ט ֙ם֙ה ִִּֽר‬2 Re 17,40

2 Re 17,40 Essi però non ascoltarono, ma continuano ad agire secondo il


loro culto antico.
֙‫יה ֙ם׀ּ֙ובְׁנֵּ֣י‬
ֵּ֣ ֶ ‫יה ֙ם֙היֵּּ֣ו֙ ִֽע ֹׁב ִּ ְָׁ֑דיםּ֙גַם־בְׁנ‬
ָ֖ ֶ ‫ְׁהוה֙ ְׁואֶת־פְׁסִּ ִֽיל‬
ֵ֔ ‫ ַוי ִּ ְׁהיֵּּ֣ו׀֙הַּגֹו ִּיֵּ֣ ֙ם֙ה ַ֗אלֶה֙י ְׁר ִּאים֙אֶת־י‬2 Re 17,41
֙ ‫שי ֙ם֙ ַ ָ֖עד֙ ַהיֵֹּ֥ום֙ ַה ֶז ִֽה׃֙פ‬
ִּ ֵ֔ ֹׁ ‫שר֙ע ֤שּו֙אֲב ֹׁת ֙ם֙ ֵּ֣הם֙ע‬
ֶ ‫בְׁני ֶַ֗ה ֙ם֙ ַכ ֲא‬
֙֙
֙
֙
2 Re 17,41 Così quelle popolazioni veneravano il Signore e servivano i loro
idoli, e così pure i loro figli e i figli dei loro figli: come fecero i loro padri
essi fanno ancora oggi.

10

Potrebbero piacerti anche