Sei sulla pagina 1di 3

1

NAUM 2:1-14

‫יֹוסִ֥יף עָ֛ ֹוד ( ַלעֲבֹור־‬


ִ ‫של ִ ְִ֣מי נְדָ ָ ָ֑רי ְִך ִכ ֩י ל ֵּ֙א‬
ַ ‫ְהּודָ֛ה ח ַ ַַּ֖גי ְִך‬
ָ ‫ הִנֵּ֙ה עַל־ ֶהה ִִָ֜רים ַרגְלֵ֤י ְמבַש ֵּ֙ר ַמש ִ ְִ֣מי ַע ש ָ֔לֹום ָח ִגִּ֧י י‬1
‫)[לַ ַֽ ֲעבָר־]בָ ְִ֥ך ְב ִל ַ ַּ֖יעַל כֻּלִ֥ ה נִכ ָ ְַֽרת׃‬

2:1 Ecco sui monti i passi d'un messaggero che annuncia la pace! Celebra le tue
feste, Giuda, sciogli i tuoi voti, poiché il malvagio non passerà più su di te: egli è
del tutto annientato.
‫ עָלָ ִ֥ה מ ִפָ֛יץ עַל־פ ַ ַָּ֖ני ְִך נָצִ֣ ֹור ְמצ ָ ָֻּ֑רה צַפה־ ֶד ֵֶּ֙ר ְֵּ֙ך חַזִ֣ק מָתְ ַ֔ני ִם אַמִ֥ץ ַּ֖כ ַח מְאַֽד׃‬2:2

Contro di te avanza un distruttore. «Monta la guardia alla fortezza, sorveglia 2:2


.»le vie, cingi i tuoi fianchi, raccogli tutte le forze
‫יהם שִחַֽתּו׃‬
ַּ֖ ֶ ‫ ִכִ֣י ָ ֵ֤שב י ְהוָהֵּ֙ אֶת־ג ְִ֣אֹון יַע ֲ֔קב ִכג ְַּ֖אֹון יִש ְָר ָ֑אל ִכֵ֤י ְבקָקּוםֵּ֙ ַֽב ְקקִ֔ ים ּוזְמר‬2:3

Infatti il Signore restaura il vanto di Giacobbe, rinnova il vanto d'Israele, 2:3


.anche se i briganti li hanno depredati e saccheggiano i loro tralci
‫ מ ֵָּ֙גן גִב ִ֜ריהּו ְמאָדָָּ֗ ם ַאנְשי־ ֵּ֙ ַחיִלֵּ֙ ְמתֻּ ָל ִ֔עים בְאש־ ְפל ִָ֥דֹות ה ֶ ַָּ֖רכֶב ְביִֹ֣ום ֲהכִינָ֑ ֹו ְו ַהבְר ִ ַּ֖שים ה ְָרעָ ַֽלּו׃‬2:4

2:4 Lo scudo dei suoi prodi rosseggia, i guerrieri sono vestiti di scarlatto, come
fuoco scintillano i carri di ferro pronti all'attacco, si brandiscono le lance.
‫ בַ ַֽחּוצֹו ֵּ֙ת י ִתְ הֹולְלִ֣ ּו ה ֶָ֔רכֶב ִיַֽשְתַ ְקש ְַּ֖קּון ב ְָרח ָ֑בֹות מ ְַראי ֶה ֵּ֙ן ַכ ַלפִידִ֔ ם ַכב ְָר ִ ַּ֖קים י ְרֹוצַֽצּו׃‬2:5

2:5 Per le vie avanzano i carri, scorrazzano per le piazze, il loro aspetto è come di
fiamma, guizzano come saette.
2

‫ַדִיריו י ִ ָכשְלַּ֖ ּו ( ַב ֲהלִכֹותָ ם) [ ַבהֲלִ ַֽיכ ָ ָָ֑תם] י ְמַ ַֽהֲר ֵּּ֙ו חַֹֽומָתָ֔ ּה ְוה ַֻּכַּ֖ן הַסכ ְַֽך׃‬
ָ֔ ‫ יִזְכ ֵּ֙ר א‬2:6

Si fa l'appello dei più coraggiosi, che accorrendo si urtano: essi si slanciano 2:6
.verso le mura, la copertura di scudi è formata
‫יכַּ֖ל נָמַֹֽוג׃‬
ָ ‫שע ֲִ֥רי ַהנְה ַָּ֖רֹות נִפ ָ ְָ֑תחּו וְהַ ַֽה‬
ַ 2:7

2:7 Le porte dei fiumi si aprono, la reggia trema tutta.


‫ ְוה ַ ַֻּּ֖צב ֻּגל ָ ְִ֣תה ַֽהע ֲָלָ֑תָ ה וְַאמְהתֶָּ֗ י ָה מְנַ ַֽהֲגֹו ֵּ֙ת כ ְִ֣קֹול יֹו ִ֔נים מְתפ ְַּ֖פת עַל־ ִלבְבהֶ ַֽן׃‬2:8

2:8 La Signora è condotta in esilio, le sue ancelle gemono con voce come di
colombe, percuotendosi il petto.
‫ ְונִינְוִ֥ה ִכב ְַֽרכַת־ ַ ַּ֖מי ִם ִ ִ֣מימי ִ ָ֑היא ו ְִ֣המָה נָ ִ֔סים ִעמ ְִ֥דּו ע ֲַּ֖מדּו וְאִ֥ין ַמפְנֶ ַֽה׃‬2:9

2:9 Ninive è sempre stata come una vasca piena d'acqua, ma ora le acque
sfuggono. «Fermatevi! Fermatevi!», ma nessuno si volta.
‫ ִ֥בזּו ֶ ַּ֖כסֶף ִ֣בזּו ז ָ ָָ֑הב וְאִ֥ין ֵּ֙קצֶהֵּ֙ לַתְ כּו ָ֔נה כ ָֹ֕בד מִ ַּ֖כל כ ְִלִ֥י ֶחמְדָ ַֽה׃‬2:10

2:10 «Saccheggiate l'argento, saccheggiate l'oro». Ci sono tesori infiniti, ammassi


d'oggetti preziosi!
‫ָארּור׃‬
ַֽ ‫ּופִ֣ק ב ְִר ַָּ֗כי ִם ְו ַח ְל ָחלָהֵּ֙ ְבכָל־מָתְ ַ֔ני ִם ּופְנִ֥י כ ָֻּלַּ֖ם ִקבְצִ֥ ּו פ‬
ִ ‫ְבּוקה ּו ְמ ֻּבל ָ ָָ֑קה וְלֵּ֙ב נ ִָ֜מס‬
ַּ֖ ָ ‫בּוקה ּומ‬
ִ֥ ָ 2:11

2:11 Devastazione, spoliazione, desolazione; cuori scoraggiati, ginocchia


vacillanti, brividi ai fianchi, su tutti i volti il pallore.
‫ַאריַּ֖ה וְאִ֥ין ַמח ִ ֲַֽריד׃‬
ְ ‫ַאריֵּ֙ה ל ִָבִ֥יא ָ ָ֛שם גִ֥ ּור‬
ְ ‫ֲשר ָה ַל ְ֩ך‬
ִ֣ ֶ ‫ אַיהֵּ֙ מְעִ֣ ֹון א ֲָרי֔ ֹות ּומ ְִרעֶ ִ֥ה הַּ֖ ּוא ַל ְכפ ִ ִָ֑רים א‬2:12
3

2:12 Dov'è la tana dei leoni, il luogo dove venivano nutriti i leoncelli? Là si
rifugiavano il leone, la leonessa e i leoncelli e nessuno li disturbava.
‫ַאריֵ֤ה טר ֵּ֙ף ב ְִ֣די גַֽרֹותָ֔ יו ּו ְמחַנַּ֖ק ְל ִלבְא ָ ָ֑תיו ַויְמַלא־ ֶ ִ֣ט ֶרף ח ָ֔ריו ּומְעַֽנ ָ ַּ֖תיו טְרפָ ַֽה׃‬
ְ 2:13

2:13 Il leone sbranava per i suoi piccoli, azzannava per le sue leonesse; riempiva i
suoi covi di preda, le sue tane di rapina.
‫ִירי ְִך ִ֣תאכַל ָ ָ֑ח ֶרב ְו ִהכ ְַר ִ ֵ֤תי מ ֶא ֵֶּ֙ר ֵּ֙ץ ט ְַר ֔פְך‬
ַּ֖ ַ ‫ש ֵּ֙ן ִר ְכ ָ֔בּה ּו ְכפ‬
ָ ‫ְהוִ֣ה ְצב ָ֔אֹות ְו ִה ְבע ְַר ִ ֵ֤תי בֶ ַֽ ָע‬
ָ ‫ ִהנְ ִנִ֣י א ַָּ֗לי ְִך נְאֻּםֵּ֙ י‬2:14
‫ְולַֽא־יִשָמַ ִ֥ע עַּ֖ ֹוד ִ֥קֹול ַמלְָאכ ַֽכה׃ ס‬

2:14 «Eccomi a te – oracolo del Signore degli eserciti –: manderò in fumo la tua
moltitudine e la spada divorerà i tuoi leoncelli. Distruggerò dalla terra le tue prede,
non si udrà più la voce dei tuoi messaggeri».

Potrebbero piacerti anche