Sei sulla pagina 1di 7

2 Re 19, 1-37 CAR

‫ִׁשְמ ֹ ַ֙ ַ֙ע ה ֶ ַּ֣מלְֶך ִחז ְקִ ָּ֔יהּו ַוּי ִקְ ַ ֖רע אֶת־ ְּבג ָ ָ֑דיו ַוּי ִתְ ַּכ֣ס ַּב ָּׂ֔שק ַוּי ָ֖ב ֹא ּבֵ ֥ית י ְהוָ ֽה׃‬
֙ ‫ ַוי ְ ִ֗הי ּכ‬19:1

19:1 Quando udì, il re Ezechia si stracciò le vesti, si ricoprì di sacco e andò


nel tempio del Signore.
‫ּׂש ִ ּ֑קים‬
ַ ‫ ַ֠וּי ִׁשְ לַח אֶת־אֶ ְלי ִָ֙קים אֲ ׁשֶ ר־עַל־ ַה ַּ֜בי ִת וְׁשֶ ב ְָנ֣א הַּס ֹ ֵ֗פר ְו ֵא ֙ת זִ ְק ֵנ֣י ה ַּֽכ ֹ ֲה ִ֔נים מִתְ ּכ ִַּ֖סים ַּב‬19:2
‫ְׁש ְע ָי ֥הּו ַהּנ ִ ָ֖ביא ּבֶן־ָאמֽ ֹוץ׃‬
ֽ ַ ‫אֶל־י‬

Quindi mandò Eliakìm il maggiordomo, Sebna lo scriba e gli anziani 19:2


dei sacerdoti ricoperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amoz,
‫ׁש ֵּ֔בר‬
ְ ‫ְָאצה ַהּיֹ֣ום ַה ֶּז֑ה ִּכ֣י ָ ֤באּו ָבנִים֙ עַד־ ַמ‬
֖ ָ ‫ָאמר ִחז ְקִ ָּ֔יהּו יֹום־צ ָ ָ֧רה וְתֹוכ ָ ֵ֛חה ּונ‬
֣ ַ ‫ וַּי ֹאמְ ֣רּו אֵ ָ֗ליו ּ֚כ ֹה‬19:3
‫ו ְ֥כ ֹ ַח ַ ֖אי ִן ְלל ֵָדֽה׃‬

perché gli dicessero: «Così dice Ezechia: “Giorno di angoscia, di castigo e di 19:3
disonore è questo, poiché i bimbi stanno per nascere, ma non c'è forza per partorire.
‫ׁש ֩ר ׁשְ לָח֙ ֹו מֶ ֽלְֶך־ ַא ּׁ֤שּור׀ אֲדֹנָי ֙ו ְלח ֵָר ֙ף‬
ֶ ֲ‫ אּו ַ֡לי י ִׁשְ מַע֩ י ְה ָו֙ה אֱֹל ֶ֜היָך ֵ ֣את׀ ּכָל־ּדִ ב ֵ ְ֣רי ַרב־ׁשָ קֵ֗ ה א‬19:4
‫ּׁשא ִ ֵ֖רית ַהּנִ ְמצָאָ ֽה׃‬
ְ ‫אֱֹלהיָך ְונ ָ ָׂ֣שאתָ תְ ִפ ָּ֔לה ּב ְַע֥ד ַה‬
֑ ֶ ‫ְהו֣ה‬ ָ ‫אֲׁשר ׁשָ ַ ֖מע י‬
֥ ֶ ‫אֱֹלהים ַ֔חי וְהֹו ִ֙כִ֙י ַ֙ ַ֙ח ּבַּדְ ב ִָ֔רים‬
ִ֣

Forse il Signore, tuo Dio, udrà tutte le parole del gran coppiere, che il re d'Assiria, 19:4
suo signore, ha inviato per insultare il Dio vivente e lo castigherà per le parole che il
Signore, tuo Dio, avrà udito. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora
rimane”».
‫ְׁש ַע ָי ֽהּו׃‬
ֽ ַ ‫ ַוּי ָ֗ב ֹאּו ַעב ֵ ְ֛די הַּמֶ ֥ לְֶך ִחז ְקִ ָּי֖הּו אֶל־י‬19:5

19:5 Così i ministri del re Ezechia andarono da Isaia.


‫ֲׁשר‬
֣ ֶ ‫יר ֙א ִמּפ ְֵנ֤י הַּדְ ב ִָרים֙ א‬
ָ ִ‫ָאמר יְה ֗ ָוה ַאל־ּת‬
֣ ַ ‫ֵיכ֑ם ּ֣כ ֹה׀‬
ֶ ‫ְׁש ְע ָ֔יהּו ּ֥כ ֹה ת ֹאמְ ֖רּון אֶל־אֲ ֽד ֹנ‬
ֽ ַ ‫ וַּיֹ֤אמֶ ר ָלהֶם֙ י‬19:6
‫אֲׁשר ּגִּדְ פ֛ ּו נַע ֵ ֲ֥רי מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁ֖שּור א ֹתִ ֽי׃‬
֧ ֶ ָ‫ׁשָ מַ֗ עְּת‬
2 Re 19, 1-37 CAR

19:6 Disse loro Isaia: «Riferite al vostro signore: “Così dice il Signore: Non
temere per le parole che hai udito e con le quali i ministri del re d'Assiria mi
hanno ingiuriato.
‫ְַארצֹֽו׃‬
ְ ‫ְַאר ֑צֹו ְו ִה ַּפל ִ ְּ֥תיו ּב ֶ ַ֖ח ֶרב ּב‬
ְ ‫מּועה ו ָ ְׁ֣שב ל‬
֖ ָ ְ‫ ִהנְ ִ֙ני נ ֵֹת֥ן ּב ֹ֙ו ֔רּו ַח וְׁשָ מַ ֥ע ׁש‬19:7

19:7 Ecco, io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una
notizia, ritornerà nella sua terra, e nella sua terra io lo farò cadere di spada”».
‫ׁש ַ֔מע ִּכ֥י נ ַ ָ֖סע מִ ּלָכִ ֽיׁש׃‬
ָ ‫ ַוּיָׁ֙שָ ֙ב ַרב־ׁשָ קֵ֔ ה ַוּי ִמְ צָא֙ אֶת־ ֶ ֣מלְֶך אַ ּׁ֔שּור נִל ָ ְ֖חם עַל־ ִלב ְָנ֑ה ִּכ֣י‬19:8

19:8 Il gran coppiere ritornò, ma trovò il re d'Assiria che combatteva contro


Libna; infatti aveva udito che si era allontanato da Lachis,
‫ׁש ֙ב ַוּיִׁש ְַל֣ח ַמלְָא ִ֔כים‬
ָ ָ ‫ֵאמ ֹר הִּנֵ ֥ה י ָ ָ֖צא ְל ִהּל ֵ ָ֣חם א ָ ִּ֑תְך ַו ּ֙י‬
֔ ‫ׁש ל‬
֙ ‫ ַוּי ִׁשְ מַ֗ ע אֶל־ּתִ ְר ָ ֤הקָה מֶ ֽלֶך־ּכּו‬19:9
‫ֵאמ ֹר׃‬
ֽ ‫אֶל־ ִחז ְקִ ָּי֖הּו ל‬

19:9 avendo avuto, riguardo a Tiraka, re d'Etiopia, questa notizia: «Ecco, è


uscito per combattere contro di te». Allora il re d'Assiria inviò di nuovo
messaggeri a Ezechia dicendo:
‫ֵאמ ֹר‬
֑ ‫ֵאמ ֹר ַאל־י ַּׁשִ אֲָך֣ אֱֹל ֶ֔היָך ֲא ֶ ׁ֥שר א ַָּת֛ה ּב ֵ ֹ֥ט ַח ּב֖ ֹו ל‬
֔ ‫ ּ֣כ ֹה ת ֹאמְ ֗רּון אֶל־ ִחז ְקִ ָּי֤הּו מֶ ֽלְֶך־י ְהּודָ ה֙ ל‬19:10
‫ּוׁשָלַ֔ ִם ְּב ַי֖ד מֶ ֥ לְֶך אַ ּׁשּֽור׃‬
ִ֔ ‫ֹל֤ א תִ ּנָתֵ ֙ן י ְ֣ר‬

19:10 «Così direte a Ezechia, re di Giuda: “Non ti illuda il tuo Dio in cui
confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria.
‫ימם ְוא ָ ַּ֖תה ּתִ ּנָצֵ ֽל׃‬
֑ ָ ‫אַּׁשּור ְלכָל־ ָהא ֲָר ֖צֹות לְהַ ֽח ֲִר‬
֛ ‫אֲׁש֙ר ע ָׂ֜שּו מַ לְכֵ ֥י‬
ֶ ֩‫אַּתה ׁשָ מַ֗ עְּתָ אֵת‬
֣ ָ ‫ ה ִֵּנ֣ה׀‬19:11

Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli 19:11
allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti?
‫ֲׁשר‬
֥ ֶ ‫אֲׁשר ׁשִ ח ֲ֣תּו אֲ בֹותַ֔ י אֶת־ּגֹו ָז֖ן ְואֶת־ח ָ ָ֑רן ו ֶ ְ֥רצֶף ּו ְבנֵי־ ֶ ֖עדֶ ן א‬
֣ ֶ ֙‫אֱֹלהי הַּגֹוי ִם‬
֤ ֵ ‫ ַה ִה ִּצ֙ילּו א ֹתָ֜ ם‬19:12
‫ַאּׂשֽר׃‬
ָ ‫ּבִתְ ל‬
2 Re 19, 1-37 CAR

19:12 Gli dèi delle nazioni, che i miei padri hanno devastato, hanno forse
salvato quelli di Gozan, di Carran, di Resef e i figli di Eden che erano a
Telassàr?
‫ּומלְֶך ל ִ ָ֣עיר ְספ ְַר ָ ֑וי ִם ה ֵַנ֖ע ְועִּוָ ֽה׃‬
֖ ֶ ‫ַאר ָּ֔פד‬
ְ ‫ּומלְֶך‬
֣ ֶ ‫ אַ ּיֹ֤ו מֶ ֽלְֶך־חֲמָ ֙ת‬19:13

19:13 Dove sono il re di Camat e il re di Arpad e il re della città di


Sefarvàim, di Ena e di Ivva?”».
‫ְָאכים ַוּי ִקְ ָר ֵ ֑אם ַו ּ֙י ַ ַעל֙ ֵ ּ֣בית יְה ֔ ָוה ַוּיִפ ְְר ֵ ׂ֥שהּו ִחז ְ ִק ָּי֖הּו ִלפְנֵ ֥י‬
֖ ִ ‫ ַוּי ִַּ֙קח ִחז ְקִ ָּי֧הּו אֶת־ ַה ְּספ ִ ָ֛רים מִ ַּי ֥ד הַּמַ ל‬19:14
‫י ְהוָ ֽה׃ פ‬

19:14 Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse, poi salì al
tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore
֙‫אֱֹלהי י ִׂשְ ָר ֵאל֙ י ֵ ֹׁ֣שב ַהּכ ְֻר ִ֔בים אַּתָ ה־ה֤ ּוא הָ ֽאֱֹלהִים‬
֤ ֵ ‫ ַוּי ִתְ ַּפ ֵּל֙ל ִחז ְקִ ָּ֜יהּו ִלפ ְֵנ֣י י ְהו ָ֘ה וַּי ֹאמַ ֒ר י ְה ָ֞וה‬19:15
‫אַּתה עָׂשִ֔ יתָ אֶת־הַּׁשָ ַ ֖מי ִם וְאֶת־הָאָ ֶֽרץ׃‬ ֣ ָ ‫ְלבַּדְ ָ֔ך ל ְ֖כ ֹל מַ מְ לְכ֣ ֹות ה ָ ָ֑א ֶרץ‬

19:15 e pregò davanti al Signore: «Signore, Dio d'Israele, che siedi sui
cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra; tu hai fatto il cielo e la
terra.
‫ּור ֵ ֑אה ּוׁשְ ַ֗מע ֚ ֵאת ּדִ ב ֵ ְ֣רי ַסנְח ִֵ֔ריב ֲא ֶ ׁ֣שר ׁשְ ל ָ֔חֹו‬
ְ ‫ֵינ֖יָך‬
ֶ ‫ְהו֤ה׀ ָאזְנְ ָ֙ך ּוֽׁשֲ מָ֔ ע ּפ ַ ְ֧קח י ְהוָ ֛ה ע‬
ָ ‫ ַה ֙ ֵּטה י‬19:16
‫אֱֹלה֥ים ָחֽי׃‬
ִ ‫ְלח ֵ ָ֖רף‬

19:16 Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta; apri, Signore, i tuoi occhi e
guarda. Ascolta tutte le parole che Sennàcherib ha mandato a dire per
insultare il Dio vivente.
‫ַארצָ ֽם׃‬
ְ ‫ְהו֑ה ֶהח ֱִ֜ריבּו מַ לְכֵ ֥י אַ ּׁ֛שּור אֶת־הַּגֹו ִי֖ם וְאֶת־‬
ָ ‫ ָאמְ ָנ֖ם י‬19:17

19:17 È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro


terra,
‫ָאד֛ם ֵע֥ץ ו ֶ ָ֖אבֶן וַ ֽי ְ ַאּבְדֽ ּום׃‬
ָ ‫ֵיהם ּב ֵ ָ֑אׁש ִּכ ֩י ֹל ֙א אֱֹל ִ֜הים ֵ֗הּמָה ִּכ֣י אִם־ ַמע ֵ ֲׂ֧שה י ְֵדֽי־‬
֖ ֶ ‫ ְונָתְ נ֥ ּו אֶת־אֱֹלה‬19:18
2 Re 19, 1-37 CAR

19:18 hanno gettato i loro dèi nel fuoco; quelli però non erano dèi, ma solo
opera di mani d'uomo, legno e pietra: perciò li hanno distrutti.
‫ֱֹלהים‬
֖ ִ ‫יע֥נּו ָנ֖א מִ ּי ָ֑דֹו ְו ֵי ֽדְ ע ּ֙ו ּכָל־מַ ְמלְכ֣ ֹות ָה ָ֔א ֶרץ ִּכ֥י א ַָּת֛ה י ְהוָ ֥ה א‬
ֵ ִ‫ְהו֣ה אֱֹל ֵ֔הינּו הֹוׁש‬
ָ ‫ ְועַּתָ ה֙ י‬19:19
‫ְלבַּדֶ ָֽך׃ ס‬

19:19 Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano
tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio».
ָ‫ׁש֙ר הִתְ ּפ ַ ַּ֧ללְּת‬
ֶ ‫ֱֹלהי יִׂש ְָר ֵ֔אל ֲא‬
֣ ֵ ‫ָאמר י ְהוָה֙ א‬
֤ ַ ‫ֵאמ ֹר ּכֹֽה־‬
֑ ‫ָאמֹוץ אֶל־ ִחז ְקִ ָּי֖הּו ל‬ ֔ ‫ְׁש ְע ָי֣הּו בֶן־‬
ֽ ַ ‫ ַוּי ִׁשְ לַח֙ י‬19:20
‫אַּׁשּור ׁשָ מָ ֽעְּתִ י׃‬
֖ ‫אֵלַ ֛י אֶל־ ַסנְח ִ ֵ֥רב מֶ ֽלְֶך־‬

19:20 Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: «Così dice il
Signore, Dio d'Israele: “Ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera
riguardo a Sennàcherib, re d'Assiria.
‫ְהו֖ה ע ָָל֑יו ָּבזָ֙ה ל ְָ֜ך ָלע ֲָג֣ה ל ְָ֗ך ּבְתּו ַל ֙ת ּבַת־צִּי֔ ֹון ַאח ֲֶ֙רֶ֙י ָ֙ך ֣ר ֹאׁש ֵה ִ֔ניעָה ַ ּ֖בת‬
ָ ‫ ֶז֣ה הַּדָ ָ֔בר אֲׁשֶ ר־ּדִ ּבֶ ֥ר י‬19:21
‫י ְרּוׁשָלָֽ ִ ִֽם׃‬

19:21 Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui: Ti


disprezza, ti deride la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia
di Gerusalemme.
‫ֵינ֖יָך עַל־ק ְ֥דֹוׁש יִׂש ְָראֵ ֽל׃‬
ֶ ‫מָרֹום ע‬
֛ ‫ימֹותָ ּ֑קֹול וַּתִ ָ ּׂ֥שא‬
֣ ‫ַל־מי ה ֲִר‬
֖ ִ ‫אֶת־מי ח ַ ֵַ֙֙רפ ְָָּ֙֙ת ְוגִּדַ֔ פְּתָ ְוע‬
ִ֤ 19:22

19:22 Chi hai insultato e ingiuriato? Contro chi hai alzato la voce e hai
levato in alto i tuoi occhi? Contro il Santo d'Israele!
‫ֶיָך ח ַ ֵ֣רפְּתָ ׀ אֲ דֹנָי֒ ו ַּ֗ת ֹאמֶ ר (ּב ְֶרכֶב) [ּב ְ֥ר ֹב] ִרכ ְִּב֛י ֲא ִנ֥י ע ִָל֛יתִ י מ ְ֥רֹום ה ִ ָ֖רים י ְַרּכ ֵ ְ֣תי‬֘ ‫ ְּב ַי֣ד מַ לְָאכ‬19:23
‫קֹומת אֲ ָרז ָי ֙ו מִ בְח֣ ֹור ּבְר ֹׁשָ֔ יו וְָאבֹוָ֙אה֙ מְל֣ ֹון קִ ּ֔צ ֹה ַ ֖יעַר ּכ ְַר ִמּלֹֽו׃‬
֤ ַ ‫ְלבָנ֑ ֹון וְאֶ כ ְ֞ר ֹת‬

19:23 Per mezzo dei tuoi messaggeri hai insultato il mio Signore e hai detto:
Alla guida dei miei carri sono salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del
2 Re 19, 1-37 CAR

Libano: ne ho reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori, sono penetrato
nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante.
‫ְׁשָתיתִ י ַ ֣מי ִם ז ִ ָ֑רים וְַאח ְִר ֙ב ְּבכַף־ ְּפעָמַ֔ י ּ֖כ ֹל י ְא ֵ ֹ֥רי ָמצֹֽור׃‬
֖ ִ ‫ אֲ ִנ֣י קַ֔ ְרּתִ י ו‬19:24

19:24 Io ho scavato e bevuto acque straniere, ho fatto inaridire con la pianta


dei miei piedi tutti i fiumi d'Egitto.
‫ ֲהֹלֽא־ׁשָ ַ ֤מעְּתָ לְמֵ ָֽרחֹוק֙ א ָ ֹ֣תּה עָׂשִ֔ יתִ י ל ְִמ֥ימֵ י ֶ ֖קדֶ ם וִ ֽיצ ְַר ִ ּ֑תי ָה ע ָ ַּ֣תה ֲהבֵיאתִ֗ י ָה ּותְ ִ֗הי ַלה ְׁ֛שֹות‬19:25
‫ּג ִַּל֥ים נ ִ ִּ֖צים ע ִ ָ֥רים ְּבצ ֻֽרֹות׃‬

19:25 Non l'hai forse udito? Da tempo ho preparato questo, da giorni remoti
io l'ho progettato; ora lo eseguo. E sarai tu a ridurre in mucchi di rovine le
città fortificate.
‫֣ירק ּדֶ֔ ׁשֶא ח ִ ֲ֣ציר ּגַּג֔ ֹות ּוׁשְדֵ ָ ֖פה ִלפְנֵ ֥י ָקמָ ֽה׃‬
ַ ‫ וְי ֹֽׁשְ בֵי ֶה ֙ן קִ צ ְֵרי־ ָ֔יד ַ ֖חּתּו ַוּי ֵ֑ב ֹׁשּו הָי֞ ּו ֵ ֤עׂשֶ ב ׂשָ דֶ ה֙ ִו‬19:26

19:26 I loro abitanti, stremati di forza, erano atterriti e confusi, erano erba
del campo, foglie verdi d'erbetta, erba di tetti, grano riarso prima di diventare
messe.
‫ וְׁשִ בְּתְ ָך֛ ְוצֵאתְ ָך֥ ּוב ֹאֲָך֖ י ָ ָ֑דעְּתִ י ו ֵ ְ֖את הִ ֽתְ ַר ֶּגז ְָך֥ אֵלָ ֽי׃‬19:27
19:27 Ti sieda, esca o rientri, io lo so.
‫ׂשפָתֶ֔ יָך ַוה ִ ֲׁ֣שב ֹתִ֔ יָך ּב ֶ ַּ֖ד ֶרְך‬
ְ ‫מְּת֙י ַח ִ֜חי ְּב ַא ֶּ֗פָך ּומִתְ ִּג ֙י ִּב‬
ִ ַ‫ ֚ י ַעַן הִתְ ַר ֶּגז ְָך֣ אֵ ַ֔לי וְׁשַאֲ נַנְָך֖ ע ָָל֣ה בְָאז ְָנ֑י וְׂש‬19:28
‫אֲׁשֶ ר־ּבָ ֥אתָ ּבָ ּֽה׃‬

19:28 Poiché il tuo infuriarti contro di me e il tuo fare arrogante è salito ai


miei orecchi, porrò il mio anello alle tue narici e il mio morso alle tue labbra;
ti farò tornare per la strada, per la quale sei venuto”.
‫ּׁשלִי ִׁ֗שית ז ְִר ֧עּו ְו ִקצ ְ֛רּו‬
ְ ‫ּׁש ָנ֣ה ַה‬
ָ ‫ ְוז ֶה־ּלְָך֣ ה ָ֔אֹות ָאכ֤ ֹול הַּׁשָ נָה֙ ָס ִ֔פי ַח ּובַּׁשָ נָ ֥ה הַּׁשֵ ִנ֖ית ס ִ ָ֑חיׁש ּו ַב‬19:29
‫ְונִטְע֥ ּו כ ְָר ִ ֖מים וְאִ כְל֥ ּו פ ְִר ָי ֽם׃‬
2 Re 19, 1-37 CAR

19:29 Questo sarà per te il segno: mangiate quest'anno il frutto dei semi
caduti, nel secondo anno ciò che nasce da sé, nel terzo anno seminate e
mietete, piantate vigne e mangiatene il frutto.
‫ָׂשה פ ִ ְ֖רי לְמָ ֽ ְעלָה׃‬
֥ ָ ‫ִׁשְָארה ׁ֣ש ֹ ֶרׁש ל ָ ְ֑מּטָה ְוע‬
֖ ָ ‫ְהּוד֛ה ַהּנ‬
ָ ‫ֵיטת ּבֵית־י‬
֧ ַ ‫ ְו ֙י ָ ְס ָ֜פה ְּפל‬19:30

19:30 Il residuo superstite della casa di Giuda continuerà a mettere radici in


basso e a fruttificare in alto.
‫מֵהר צִּי֑ ֹון קִ נְאַ ֛ת י ְהוָ ֥ה (כך) [ ְצב ָ֖אֹות] ַ ּֽת ֲעׂשֶה־ּז ֹֽאת׃ ס‬
֣ ַ ‫ֵיטה‬
֖ ָ ‫ירּוׁ֙שָ֙לַ ִם֙ ּתֵ ֵ ֣צא ׁשְאֵ ִ֔רית ּו ְפל‬
ָ ִ‫ ִּכ֤י מ‬19:31

19:31 Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo


zelo del Signore farà questo.
‫יֹורה ָ ׁ֖שם ֵ ֑חץ‬
֥ ֶ ‫ָאמר י ְהוָה֙ אֶל־ ֶ ֣מלְֶך אַ ּׁ֔שּור ֹל֤ א י ָב ֹ ֙א אֶל־ה ִ ָ֣עיר ה ַּ֔ז ֹאת ְוֹלֽא־‬
֤ ַ ‫ ָל ֵ֗כן ּכֹֽה־‬19:32
‫ִׁשְּפ ְֹך ע ֶָל֖י ָה סֹלְלָ ֽה׃‬
֥ ‫ְוֹלֽא־י ְקַּדְ ֶ ֣מּנָה מָ ֵ֔גן ְוֹלֽא־י‬

19:32 Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: “Non entrerà in


questa città né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa
non costruirà terrapieno.
‫ ּבַּדֶ ֶ֥רְך אֲ ׁשֶ ר־י ָ֖ב ֹא ָ ּ֣בּה י ָׁ֑שּוב וְאֶל־ה ִָע֥יר ה ַּ֛ז ֹאת ֹל֥ א י ָ֖ב ֹא נְאֻם־יְהוָ ֽה׃‬19:33

19:33 Ritornerà per la strada per cui è venuto; non entrerà in questa città.
Oracolo del Signore.
‫ֹֽוׁשִיעּה לְמַ ֽ ֲע ִ֔ני ּול ַ ְ֖מעַן ּדָ ִו֥ד ַעבְּדִ ֽי׃‬
֑ ָ ‫ַּנֹותי אֶל־ה ִָע֥יר ה ַּ֖ז ֹאת ְלה‬
֛ ִ ‫ ְוג‬19:34

19:34 Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio
servo”».
‫ַהּוא ַוּי ֵ ֵ֣צא׀ מַ ל ַ ְ֣אְך י ְה ֗ ָוה ַוּי ַ ְ֙ך ּבְמַ ח ֲֵנ֣ה אַ ּׁ֔שּור מֵאָ ֛ה ׁשְמֹו ִנ֥ים ַו ֲח ִמ ָ ּׁ֖שה ָ ֑אלֶף‬
֒ ‫ ַויְהִי֘ ּב ַ ַּ֣ליְלָה ה‬19:35
‫ַׁשְּכ֣ימּו ב ַּ֔ב ֹקֶ ר ְוהִּנֵ ֥ה כ ָֻּל֖ם ְּפג ִ ָ֥רים מֵתִ ֽים׃‬
ִ ‫ַוּי‬
2 Re 19, 1-37 CAR

19:35 Ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento
degli Assiri centoottantacinquemila uomini. Quando i superstiti si alzarono al
mattino, ecco, erano tutti cadaveri senza vita.
‫ ַוּי ַ ִּ֣סע ַו ֵּ֔ילְֶך ַו ָּיׁ֖שָ ב ַסנְח ִ ֵ֣ריב מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁ֑שּור ַו ֵּיׁ֖שֶ ב ְּב ִנ ֽינְוֵ ֽה׃‬19:36

19:36 Sennàcherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive,


dove rimase.
‫ ַוי ְ ִה ֩י ה֙ ּוא מִ ֽׁשְּתַ ֲח ֜ ֶוה ֵ ּ֣בית׀ נִס ְ֣ר ְֹך אֱֹל ָ֗היו וְ ַֽאדְ ַר ֶּ֙מלְֶך ְוׂש ְַר ֶ ֤אצֶר (כך) [ ָּבנָי ֙ו] הִּכֻ ֣הּו ַב ֶ֔ח ֶרב וְהֵ ֥ ּמָה‬19:37
‫נִמְ ל ְ֖טּו ֶ ֣א ֶרץ אֲ ָר ָ ֑רט ַוּי ִמְֹל֛ ְך אֵ ֽסַר־ח ַּ֥ד ֹן ּבְנ֖ ֹו ּתַ ח ְָּתֽיו׃ פ‬

19:37 Mentre si prostrava nel tempio di Nisroc, suo dio, i suoi figli
Adrammèlec e Sarèser lo colpirono di spada, mettendosi quindi al sicuro
nella terra di Araràt. Al suo posto divenne re suo figlio Assarhàddon.

Potrebbero piacerti anche