Sei sulla pagina 1di 7

2 Re 18,1-37 CAR

‫ְהּודֽה׃‬
ָ ‫ָאחז מֶ ֥ לְֶך י‬
֖ ָ ‫אֵל֖ה ֶ ֣מלְֶך י ִׂשְ ָר ֵ ֑אל מָלַ ְ֛ך ִחזְ ִק ָּי ֥ה בֶן־‬
ָ ‫ְהֹוׁש ַע ּבֶן־‬
֥ ֵ ‫ׁשָֹלׁש ל‬
֔ ‫ וַ ֽי ְ ִה ֙י ּבִׁשְ ַנ֣ת‬18:1

18:1 Nell'anno terzo di Osea, figlio di Ela, re d'Israele, divenne re Ezechia,


figlio di Acaz, re di Giuda.
‫ׁש ָ֔נה מ ַָלְ֖ך ּבִירּוׁשָלָ֑ ִִ֑ם ו ֵ ְׁ֣שם א ִּ֔מֹו א ִ ֲ֖בי‬
ָ ֙‫ ּבֶן־עֶׂשְ ִר֙ים ְוח ֵ ָ֤מׁש ׁשָ נָה֙ ָה ָי֣ה בְמָ ל ְ֔כֹו ְועֶׂשְ ִ ֤רים ָ֙וָ֙תֵ ׁשַע‬18:2
‫ּבַת־זְכ ְַר ָי ֽה׃‬

18:2 Quando egli divenne re, aveva venticinque anni; regnò ventinove anni a
Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abì, figlia di Zaccaria.
‫ְהו֑ה ּכ ְ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־ע ָ ָׂ֖שה ּדָ ִו֥ד ָאבִ ֽיו׃‬
ָ ‫ֵינ֣י י‬
ֵ ‫ ַו ַּי֥עַׂש ַהּי ָ ָׁ֖שר ְּבע‬18:3
Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide, 18:3
suo padre.
‫ ה֣ ּוא׀ ה ִ ֵ֣סיר אֶת־ ַהּב ָ֗מֹות וְׁשִ ַּב ֙ר אֶת־הַּמַ ּצ ֵ֔ב ֹת ְוכ ַ ָ֖רת אֶת־הָ ֽ ֲאׁש ָ ֵ֑רה ְוכִּתַ ת֩ נְ ֙ ַחׁש ַהּנ ְ֜ח ֹׁשֶת‬18:4
‫אֲׁשֶ ר־ע ָ ָׂ֣שה מ ֹׁשֶ֗ ה ִּכ֣י עַד־ ַהּי ִ ָ֤מים ָה ֵ֙ ֵ֙הּמָה֙ ָהיּ֤ו בְנֵ ֽי־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ מְ קַ ּט ִ ְ֣רים ֔לֹו ַוּיִק ְָרא־ל֖ ֹו נְ ֻחׁש ְָּתֽן׃‬

18:4 Egli eliminò le alture e frantumò le stele, tagliò il palo sacro e fece a
pezzi il serpente di bronzo, che aveva fatto Mosè; difatti fino a quel tempo gli
Israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano Necustàn.
‫ ּבַיהוָ ֥ה אֱֹלהֵ ֽי־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל ּב ָ ָ֑טח וְַאח ֞ ֲָריו ֹלא־ ָה ָי֣ה כ ָ֗מ ֹהּו ּבְכֹל֙ ַמל ְֵכ֣י י ְהּודָ֔ ה ַו ֲא ֶ ׁ֥שר הָי֖ ּו ְלפָנָ ֽיו׃‬18:5

18:5 Egli confidò nel Signore, Dio d'Israele. Dopo non vi fu uno come lui tra
tutti i re di Giuda, né tra quelli che ci furono prima.
‫ְהו֖ה אֶת־מ ֶֹׁשֽה׃‬
ָ ‫ ַוּי ִדְ ּבַק֙ ּבַ ֽיה ֔ ָוה ֹלא־ ָ ֖סר מֵאַ ֽח ָ ֲ֑ריו ַוּי ִׁשְ מ ֹ ֙ר מִ צְֹותָ֔ יו אֲׁשֶ ר־צ ִָּו֥ה י‬18:6

Aderì al Signore e non si staccò da lui; osservò i precetti che il Signore 18:6
aveva dato a Mosè.
2 Re 18,1-37 CAR

‫ַׂשְּכיל ַוּי ִמְ ֥ר ֹד ּבְמֶ ֽלְֶך־ ַא ּׁ֖שּור וְֹל֥ א ֲעבָדֽ ֹו׃‬


֑ ִ ‫ ְו ָה ָי֤ה י ְהוָה֙ ע ִּ֔מֹו ּב ְ֥כ ֹל אֲ ׁשֶ ר־י ֵ ֵ֖צא י‬18:7

18:7 Il Signore fu con lui ed egli riusciva in tutto quello che intraprendeva.
Egli si ribellò al re d'Assiria e non lo servì.
‫ְבּול֑י ָה מִ ּמִ גְּדַ ֥ל נֹוצ ִ ְ֖רים עַד־ ִע֥יר ִמבְצָ ֽר׃ פ‬
ֶ ‫ִׁשְּתים עַד־ ַע ָּז֖ה וְאֶת־ּג‬
֛ ִ ‫ הּֽוא־ה ִָּכ֧ה אֶת־ ְּפל‬18:8

18:8 Sconfisse i Filistei fino a Gaza e ai suoi territori, dalla torre di guardia
alla città fortificata.
‫ְהֹוׁש ַע ּבֶן־א ֵָל֖ה ֶ ֣מלְֶך יִׂש ְָר ֵ ֑אל‬
֥ ֵ ‫ וַ ֽי ְ ֞ ִהי ּבַּׁשָ ָנ֤ה הָ ְֽרבִיעִי ֙ת ל ֶ ַּ֣מלְֶך ִחז ְקִ ָּ֔יהּו ֚ ִהיא הַּׁשָ ָנ֣ה הַּׁשְ בִי ִ֔עית ל‬18:9
‫אַּׁשּור עַל־ׁש ֹמְ ֖רֹון ַו ָּי֥צַר עָלֶ ֽיהָ׃‬ ֛ ‫ָע ֞ ָלה ׁשַ לְמַ נ ֶ ְ֧אסֶר מֶ ֽלְֶך־‬

Nell'anno quarto del re Ezechia, cioè l'anno settimo di Osea, figlio di 18:9
Ela, re d'Israele, Salmanàssar, re d'Assiria, salì contro Samaria e l'assediò.
‫ְהֹוׁ֙ש ַ֙ ַ֙ע ֶ ֣מלְֶך יִׂש ְָר ֵ֔אל‬
ֵ֙ ֵ ‫ׁשע ל‬
ַ ֵ֗‫ׁשנַת־ּת‬
ְ ‫־ׁשׁש ְל ִחז ְקִ ָּי֑ה ִ ֣היא‬
֖ ֵ ‫ וַ ּֽי ִ ְלּכְדֻ֗ ָה מִ קְ צֵה֙ ׁשָֹל֣ ׁש ׁשָ ִ֔נים ּבִׁשְ נַת‬18:10
‫נִ ְלּכ ָ ְ֖דה ׁש ֹמְ ֽרֹון׃‬

Dopo tre anni la prese; nell'anno sesto di Ezechia, cioè l'anno nono di 18:10
Osea, re d'Israele, Samaria fu presa.
‫מָדֽי׃‬
ָ ‫ּורה ַוּיַנְ ֞ ֵחם ַּבח ְַל֧ח ּו ְבחָב֛ ֹור נְהַ ֥ר ּגֹו ָז֖ן ְוע ֵ ָ֥רי‬
ָ ‫ ַו ֶּי֧גֶל מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁ֛שּור אֶת־י ִׂשְ ָר ֵ ֖אל אַ ּׁ֑ש‬18:11

18:11 Il re d'Assiria deportò gli Israeliti in Assiria, li collocò a Calach, e


presso il Cabor, fiume di Gozan, e nelle città della Media.
‫ְהו֣ה אֱֹלהֵי ֶ֔הם ַוּי ַ ַעבְר ּ֙ו אֶת־ּב ְִר ֔יתֹו ֚ ֵאת ּכָל־ ֲא ֶ ׁ֣שר ִצ ֔ ָּוה מ ֶ ֹׁ֖שה ֶ ֣עבֶד‬
ָ ‫מְעּו ּבְקֹול֙ י‬
֗ ָ‫אֲׁשר ֹלֽא־ׁש‬ ֣ ֶ ‫ ַ ֣על׀‬18:12
‫מְעּו וְֹל֥ א עָׂשּֽו׃ פ‬
֖ ָ‫ְהו֑ה וְֹל֥ א ׁש‬
ָ ‫י‬
2 Re 18,1-37 CAR

18:12 Ciò accadde perché quelli non avevano ascoltato la voce del Signore,
loro Dio, e avevano trasgredito la sua alleanza, cioè tutto quello che egli
aveva ordinato a Mosè, servo del Signore: non l'avevano ascoltato e non
l'avevano messo in pratica.
‫ְהּוד֛ה ַה ְּבצ ֻ֖רֹות‬
ָ ‫ְַארּבַע֩ עֶׂשְ ֵר֙ה ׁשָ ָ֜נה ל ֶ ַּ֣מלְֶך ִחז ְקִ ָּ֗יה ָע ֞ ָלה ַסנְח ִ ֵ֤ריב מֶ ֽלְֶך־ ַאּׁשּו ֙ר ַ ֣על ּכָל־ע ֵ ָ֧רי י‬
ְ ‫ ּוב‬18:13
‫וַ ּֽי ִתְ ּפ ְֵׂשֽם׃‬

18:13 Nell'anno quattordicesimo del re Ezechia, Sennàcherib, re d'Assiria,


salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese.
‫ֵאמ ֹר׀ ָח ָ֙ ָ֙טאתִ ֙י ׁ֣שּוב מֵ ֽ ָע ַ֔לי אֵ ֛ת‬
֤ ‫ְהּודה אֶל־מֶ ֽלְֶך־אַּׁשּו ֩ר׀ ָל ִכ֙יׁשָה׀ ל‬ ֣ ָ ‫ִׁשְל֣ח ִחז ְקִ ָּי֣ה מֶ ֽלְֶך־י‬
ַ ‫ ַוּי‬18:14
‫ְֹלׁשים‬
֖ ִ ‫אֶּׂשא ַוּיָׂ֙שֶם מֶ ֽלְֶך־אַ ּׁ֜שּור עַל־ ִחז ְקִ ָּי֣ה מֶ ֽלְֶך־י ְהּודָ֗ ה ׁשְֹל֤ ׁש מֵאֹו ֙ת ִּכּכַר־ ֶּ֔כסֶף ּוׁש‬
֑ ָ ‫אֲׁשֶ ר־ּתִ ֵ ּ֥תן ע ַָל֖י‬
‫ּכִּכַ ֥ר ז ָהָ ֽב׃‬

18:14 Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria a Lachis: «Ho


peccato; allontànati da me e io accetterò quanto mi imporrai». Il re d'Assiria
impose a Ezechia, re di Giuda, trecento talenti d'argento e trenta talenti d'oro.
‫ְהו֑ה ּובְאֹצ ְ֖רֹות ּבֵ ֥ית הַּמֶ ֽלְֶך׃‬
ָ ‫ ַוּי ִּתֵ ֙ן ִחז ְקִ ָּ֔יה אֶת־ּכָל־ה ֶ ַּ֖כסֶף ַהּנִמְ ָ ֣צא בֵית־י‬18:15

Ezechia consegnò tutto il denaro che si trovava nel tempio del Signore 18:15
e nei tesori della reggia.
‫ֲׁשר ִצ ָּ֔פה ִחזְ ִק ָּי֖ה ֶ ֣מלְֶך‬
֣ ֶ ‫ֵיכ֤ל י ְהוָה֙ וְאֶת־ה ָ֣א ֹ ְמנ֔ ֹות א‬
ַ ‫ ּב ֵ ָ֣עת ַה ִ֗היא קִ ַּצ֙ץ ִחז ְקִ ָּ֜יה אֶת־ּדַ ְלתֹ֙ות ה‬18:16
‫ְהּודה וַ ּֽי ִּתְ ֵנ֖ם לְמֶ ֥ לְֶך אַּׁשֽ ּור׃ פ‬
ָ֑ ‫י‬

In quel tempo Ezechia fece a pezzi i battenti del tempio del Signore e 18:16
gli stipiti che egli stesso, re di Giuda, aveva ricoperto con lamine, e li diede al
re d'Assiria.
2 Re 18,1-37 CAR

‫ׁש ֵ֙קה מִן־ ָל ִ֜כיׁש אֶל־ה ֶ ַּ֧מלְֶך ִחז ְ ִק ָּי ֛הּו‬ ָ ‫אַּׁשּור אֶת־ּתַ ְר ָ ּ֥תן וְאֶת־ ַרב־ס ִ ָ֣ריס׀ וְאֶת־ ַרב־‬ ֡ ‫ִׁשְל֣ח מֶ ֽלְֶך־‬ ַ ‫ ַוּי‬18:17
‫ׁשר‬ֶ ֕ ‫ְרּוׁשָלַ֔ ִם ַוּיַעֲל֣ ּו ַוּי ָ֗ב ֹאּו ַו ַּיֽעַמְ ד ּ֙ו ּבִתְ ָע ַל ֙ת ַהּב ְֵר ָכ֣ה הָ ֽ ֶעלְיֹו ָ֔נה ֲא‬
ִ֔ ‫ּב ֵ ְ֥חיל ּכ ֵ ָ֖בד י ְרּוׁשָלָ֑ ִִ֑ם וַ ּֽיַעֲל ּ֙ו ַוּי ָ֣ב ֹאּו י‬
‫ּבִמְ ס ִַּל֖ת ׂשְ ֵד֥ה כֹובֵ ֽס׃‬

Il re d'Assiria mandò da Lachis a Gerusalemme, dal re Ezechia, il 18:17


tartan, il grande eunuco e il gran coppiere con una schiera numerosa. Costoro
salirono e giunsero a Gerusalemme; salirono, arrivarono e si fermarono
presso il canale della piscina superiore, che è nella via del campo del
lavandaio.
‫ׁש ְבנָה֙ הַּס ֹ ֵ֔פר וְיֹואָ ֥ח‬
ֶ ‫ֲׁשר עַל־ה ָ ַּ֑בי ִת ְו‬
֣ ֶ ‫ וַ ּֽי ִקְ ְרא ּ֙ו אֶל־הַּמֶ֔ לְֶך ַוּי ֵֵצ֧א אֲ לֵהֶ ֛ם אֶ ְלי ִ ָ֥קים ּבֶן־ ִחלְקִ ָּי֖הּו א‬18:18
‫ָאסף הַּמַ ז ְּכִ ֽיר׃‬
֖ ָ ‫ּבֶן־‬

Essi chiamarono il re e gli andarono incontro Eliakìm, figlio di 18:18


Chelkia, il maggiordomo, Sebna lo scriba e Iòach, figlio di Asaf, l'archivista.
‫־נ֖א אֶל־ ִחז ְקִ ָּי֑הּו ּכֹֽה־ָא ֞ ַמר ה ֶ ַּ֤מלְֶך ַהּגָדֹול֙ ֶ ֣מלְֶך א ַּׁ֔שּור ָמ֧ה‬
ָ ‫ וַּיֹ֤אמֶ ר אֲ ֵלהֶם֙ ַרב־ׁשָ קֵ֔ ה אִמְ רּו‬18:19
‫ָטחְּתָ ׃‬
ֽ ָ ‫ַה ִּבּטָח֛ ֹון ַה ֶּז֖ה אֲ ֶ ׁ֥שר ּב‬

18:19 Il gran coppiere disse loro: «Riferite a Ezechia: “Così dice il grande re,
il re d'Assiria: Che fiducia è quella nella quale confidi?
‫ׁש ָע ָ֔ליו ּובָ ֥א‬
֙ ‫ׁש֙ר יִּסָמֵ ְ֥ך ִאי‬
ֶ ‫ עַּתָ֡ ה ה ִֵּנ֣ה ב ַ ָ֣טחְּתָ ּל ְָ֡ך עַל־מִ ׁשְ ֶענֶת֩ הַּקָ נֶ֙ה ה ָָרצ֤ ּוץ ַהּז ֶה֙ עַל־ ִמצ ְַ֔רי ִם ֲא‬18:21
‫ְבכ ַּ֖פֹו ּונְקָ ָ ֑בּה ֚ ֵּכן ּפ ְַר ֣ע ֹה מֶ ֽלְֶך־מִ צ ְַ֔רי ִם לְכָ ֽל־הַּבֹט ִ ְ֖חים עָלָ ֽיו׃‬

18:21 Ecco, tu confidi su questo sostegno di canna spezzata che è l'Egitto,


che penetra nella mano, forandola, a chi vi si appoggia; tale è il faraone, re
d'Egitto, per tutti coloro che confidano in lui.
‫ׁש֙ר ה ִ ֵ֤סיר ִחזְ ִקּיָ֙ה ּ֙ו אֶת־ּבָמ ָ ֹ֣תיו‬ ֶ ‫ֲלֹוא־הּוא ֲא‬
֗ ‫אֱֹלהינּו ּב ָ ָ֑טחְנּו ה‬ ֖ ֵ ‫ ְוכִי־ת ֹאמְ ֣רּון אֵ ַ֔לי אֶל־י ְהוָ ֥ה‬18:22
‫ּוׁשָלַ֔ ִם ִל ְפנֵ ֙י הַּמִ ז ֵ ְּ֣ב ַח ַה ֶּ֔זה ּתִ ֽׁשְּתַ חֲו֖ ּו ּבִירּוׁשָלָֽ ִ ִֽם׃‬
ִ֔ ‫וְאֶת־מִ זְּבְח ֹתָ֔ יו וַּיֹ֤אמֶ ר לִ ֽיהּודָ ה֙ ְול ִ֣יר‬
2 Re 18,1-37 CAR

18:22 Se mi dite: Noi confidiamo nel Signore, nostro Dio, non è forse quello
stesso del quale Ezechia eliminò le alture e gli altari, ordinando alla gente di
Giuda e di Gerusalemme: Vi prostrerete solo davanti a questo altare a
Gerusalemme?
֖‫אַּׁשּור וְאֶּתְ ָנ֤ה ְל ָ֙ך ַאל ַ ְּ֣פי ִם סּו ִ֔סים אִם־ּתּו ַ֕כל לָ ֥תֶ ת לְָך‬
֑ ‫ ְועַּתָ ה֙ הִתְ ָ ֣ע ֶרב ָ֔נא אֶת־אֲ ד ֹ ִנ֖י אֶת־ ֶ ֣מלְֶך‬18:23
‫רֹכ ְִב֥ים ֲעלֵיהֶ ֽם׃‬

18:23 Ora fa' una scommessa col mio signore, re d'Assiria; io ti darò duemila
cavalli, se potrai mettere tuoi cavalieri su di essi.
‫ַאחד ַעב ֵ ְ֥די אֲ ד ֹ ִנ֖י הַּקְ ַט ִּנ֑ים וַּתִ ב ַ ְ֤טח ְל ָ֙ך עַל־ ִמצ ְַ֔רי ִם ל ֶ ְ֖רכֶב‬
֛ ַ ‫ ו ֵ ְ֣איְך ּתָ ׁשִ֗ יב ֠אֵ ת ְּפ ֵ֙ני פ ַַח֥ת‬18:24
‫ּו ְלפ ָָר ִׁשֽים׃‬

18:24 Come potrai far voltare indietro uno solo dei più piccoli servi del mio
signore? Ma tu confidi nell'Egitto per i carri e i cavalieri!
‫ָאמר ֵא ַ֔לי עֲלֵ ֛ה עַל־הָאָ ֶ֥רץ‬
֣ ַ ֙‫ עַּתָ ה֙ הֲמִ ַּב ְלע ֵ ֲ֣די י ְה ֔ ָוה ע ִָל֛יתִ י עַל־הַּמָ ֥קֹום ַה ֶּז֖ה ְלהַׁשְ ח ִ֑תֹו י ְהוָה‬18:25
‫ִיתּֽה׃‬
ָ ‫ה ַּ֖ז ֹאת ְוהַׁשְ ח‬
Ora, non è forse secondo il volere del Signore che io sono salito contro 18:25
questo luogo per mandarlo in rovina? Il Signore mi ha detto: Sali contro
questa terra e mandala in rovina”».
‫־נ֤א אֶל־ ֲעב ֶָ֙דֶ֙י ָ֙ך א ֲָר ִ֔מית ִּכ֥י‬
ָ ‫ׁש ֵ֗קה ּדַ ּבֶר‬
ָ ‫ וַּיֹ֣אמֶ ר אֶ ְלי ִ ָ֣קים ּבֶן־ ֠ ִחלְקִ ּי ָהּו וְׁשֶ ְבנָ֙ה וְיֹואָ֜ ח אֶל־ ַרב־‬18:26
‫אֲׁשר עַל־הַח ֹמָ ֽה׃‬
֖ ֶ ‫ׁש ֹמְ ִ ֖עים אֲ ָ ֑נחְנּו וְַאל־ּתְ דַ ֵ ּ֤בר ע ִָָּ֙֙מנ ּ֙ו י ְהּודִ֔ ית ּבְָאז ְֵנ֣י ָה ָ֔עם‬

18:26 Eliakìm, figlio di Chelkia, Sebna e Iòach risposero al gran coppiere:


«Per favore, parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo; ma
non parlarci in giudaico: il popolo che è sulle mura ha orecchi per sentire».
2 Re 18,1-37 CAR

‫ וַּיֹ֙אמֶ ר אֲ לֵי ֶ֜הם ַרב־ׁשָ קֵ֗ ה ַה ֙ ַעל אֲ ד ֶֹנ֤יָך וְאֵ ֶל֙י ָ֙ך ׁשְ ל ַ ָ֣חנִי אֲד ִֹ֔ני לְדַ ֵ ּ֖בר אֶת־הַּדְ ב ִ ָ֣רים ה ֵ ָ֑אּלֶה הֲֹל֣ א‬18:27
]‫ֶאֱכ ֹל אֶת (ח ֲֵריהֶם) [צֹוָאתָ֗ ם] ְו ִלׁש ְּ֛תֹות אֶת־(ׁשֵ ינֵיהֶם) [מימֵ ֥י‬ ֣ ‫עַל־הָאֲ נָׁשִ֗ ים הַּי ֹֽׁשְ בִים֙ עַל־ ַ ֣הח ֹמָ֔ ה ל‬
‫ֵיהם] עִּמָכֶ ֽם׃‬ ֖ ֶ ‫[ ַרגְל‬

18:27 Il gran coppiere replicò: «Forse il mio signore mi ha inviato per


pronunciare tali parole al tuo signore e a te e non piuttosto agli uomini che
stanno sulle mura, ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la propria
urina con voi?».
‫ׁשמְע֛ ּו ּדְ בַר־הַּמֶ ֥ לְֶך ַהּג ָ֖דֹול מֶ ֥ לְֶך‬
ִ ‫ְהּודית ַוי ְדַ ֵ ּ֣בר ו ַּ֔י ֹאמֶר‬
֑ ִ ‫ וַ ּֽיַעֲמ ֹ ֙ד ַרב־ׁשָ קֵ֔ ה ַוּי ִקְ ָ ֥רא בְקֹול־ּג ָ֖דֹול י‬18:28
‫אַּׁשֽ ּור׃‬

Il gran coppiere allora si alzò in piedi e gridò a gran voce in giudaico; 18:28
parlò e disse: «Udite la parola del grande re, del re d'Assiria.
‫ָאמר הַּמֶ֔ לְֶך ַאל־י ִ ַּׁ֥שיא ל ֶָכ֖ם ִחז ְקִ ָּי֑הּו ּכִי־ֹל֣ א יּו ַ֔כל ְלה ִַּצ֥יל אֶתְ ֶ ֖כם מִ ּי ָדֽ ֹו׃‬
֣ ַ ‫ ּ֚כ ֹה‬18:29

Così dice il re: “Non vi inganni Ezechia, poiché non potrà liberarvi 18:29
dalla mia mano
‫ְהו֑ה וְֹל֤ א תִ ּנָתֵ ֙ן אֶת־ה ִ ָ֣עיר ה ַּ֔ז ֹאת‬
ָ ‫ִיל֖נּו י‬
ֵ ‫ֵאמ ֹר הַּצֵ ֥ל יַּצ‬
֔ ‫ְהו֣ה ל‬
ָ ‫ וְַאל־י ַ ְב ֙ ַטח אֶתְ ֶכ֤ם ִחז ְקִ ּיָ֙ה ּ֙ו אֶל־י‬18:30
‫ְּב ַי֖ד מֶ ֥ לְֶך אַ ּׁשֽ ּור׃‬

Ezechia non vi induca a confidare nel Signore, dicendo: Certo, il 18:30


Signore ci libererà, questa città non sarà consegnata in mano al re d'Assiria”.
‫ׂשּו־א ִ ִּ֤תי ב ְָרכָה֙ ּוצ ְ֣אּו ֵא ַ֔לי ְו ִאכְל֤ ּו‬
ֽ ‫מְעּו אֶל־ ִחז ְקִ ָּי֑הּו ִּכ ֩י כֹ֙ה ָאמַ֜ ר ֶ ֣מלְֶך אַ ּׁ֗שּור ֲע‬
֖ ְ‫ אַ ֽל־ּתִ ׁש‬18:31
‫בֹורֹו׃‬
ֽ ‫ּוׁשְתּו ִא֥יׁש מֵ ֽי־‬ ֖ ‫אִיׁש־ ַּגפְנ ֹ֙ו ו ִ ְ֣איׁש ּתְ אֵ ֽנ ָ֔תֹו‬

18:31 Non ascoltate Ezechia, poiché così dice il re d'Assiria: “Fate la pace
con me e arrendetevi. Allora ognuno potrà mangiare i frutti della propria
vigna e del proprio fico e ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna,
2 Re 18,1-37 CAR

‫ירֹוׁש ֶ ֧א ֶרץ ֶ ֣לחֶם ּוכ ְָר ִ֗מים ֶ ֣א ֶרץ ֵז֤ית‬


֜ ִ‫ְַאר ְצ ֶ֗כם אֶ ֶר ֩ץ ּדָ ָ֙גן וְת‬ ְ ‫ עַד־ּב ֹאִ ֩י ְולָקַ ח ְִּת֙י אֶתְ ֶ֜כם אֶל־ ֶ ֣א ֶרץ ּכ‬18:32
‫ְהו֖ה יַּצִילֵ ֽנּו׃‬
ָ ‫ֵאמ ֹר י‬
֔ ‫י ִ ְצ ָה ֙ר ּודְ ַ֔בׁש וִ ֽחְי֖ ּו וְֹל֣ א תָ ֻ ֑מתּו וְאַ ֽל־ּתִ ׁשְ מְ ע ּ֙ו אֶל־ ִחז ְקִ ָּ֔יהּו ּכִ ֽי־י ִ ַּ֤סית אֶתְ כֶם֙ ל‬

18:32 fino a quando io verrò per condurvi in una terra come la vostra, terra di frumento e di mosto,
terra di pane e di vigne, terra di ulivi e di miele; così voi vivrete e non morirete. Non ascoltate Ezechia
che vi inganna, dicendo: Il Signore ci libererà!
‫ַאר ֑צֹו מִ ַּי֖ד מֶ ֥ לְֶך ַאּׁשּֽור׃‬
ְ ‫ ַההַּצֵ ֥ל ה ִִּצ֛ילּו אֱֹלהֵ ֥י הַּגֹו ִי֖ם ִ ֣איׁש אֶת־‬18:33

Forse gli dèi delle nazioni sono riusciti a liberare ognuno la propria terra dalla mano del re 18:33
d'Assiria?
‫ְַאר ָּ֗פד אַ ֵּי ֛ה אֱֹלהֵ ֥י ְספ ְַר ַ ֖וי ִם ה ֵַנ֣ע ְוע ִָּו֑ה ּכִ ֽי־ה ִִּצ֥ילּו אֶת־ׁשֹמ ְ֖רֹון מִ ּי ָדִ ֽי׃‬
ְ ‫ אַ ּי ֵה֩ אֱֹל ֙ ֵהי חֲמָ֜ ת ו‬18:34

18:34 Dove sono gli dèi di Camat e di Arpad? Dove gli dèi di Sefarvàim, di Ena e di Ivva? Hanno forse
liberato Samaria dalla mia mano?
‫ַאר ָ ֖צם מִ ּי ִ ָ֑די ּכִי־י ִַּצ֧יל יְהוָ ֛ה אֶת־יְרּוׁשָלַ֖ ִִ֖ם ִמּי ָדִ ֽי׃‬
ְ ‫אֱֹלהי הָ ֽאֲ ָר ֔צֹות אֲׁשֶ ר־ה ִִּצ֥ילּו אֶת־‬
֣ ֵ ‫ ֚מִ י ְּבכָל־‬18:35

Quali mai, fra tutti gli dèi di quelle regioni, hanno liberato la loro terra dalla mia mano, perché il 18:35
Signore possa liberare Gerusalemme dalla mia mano?”».
‫ֵאמ ֹר ֹל֥ א תַ עֲנֻ ֽהּו׃‬
֖ ‫ ְו ֶהח ִ ֱ֣ריׁשּו ָה ָ֔עם ְוֹלֽא־עָנ֥ ּו א ֹ֖תֹו ּדָ ָ ֑בר ּכִי־מִ ְצ ַו֙ת הַּמֶ ֥ לְֶך ִה֛יא ל‬18:36

Quelli tacquero e non gli risposero nulla, perché l'ordine del re era: «Non rispondetegli». 18:36
‫ָאסף ַה ַּמז ְִּכ֛יר‬
֧ ָ ‫ ַוּי ָ֣ב ֹא אֶ ְלי ִ ָ֣קים ּבֶן־ ִחלְקִ ָּי֣ה אֲ ׁשֶ ר־עַל־ ֠ ַה ַּבי ִת וְׁשֶ ְבנָ֙א הַּס ֹ ֵ֜פר וְיֹו ָא֙ח ּבֶן־‬18:37
‫רּועי ְבג ִ ָ֑דים ַוּי ִַּג֣דּו ֔לֹו ּדִ ב ֵ ְ֖רי ַרב־ׁשָ ֵ ֽקה׃‬
֣ ֵ ְ‫אֶל־ ִחז ְקִ ָּי֖הּו ק‬

18:37 Eliakìm, figlio di Chelkia, il maggiordomo, Sebna lo scriba e Iòach, figlio di Asaf, l'archivista,
si presentarono a Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole del gran coppiere.

Potrebbero piacerti anche