Sei sulla pagina 1di 6

‫ ה֥ ֹוי ה ַֽח ֹ ְק ִ ֖קים ִח ְק ֵקי־ ָ ֑אוֶן ּֽו ְמכַּתְ ִב֥ים ע ָ ָ֖מל ּכ ִֵּתֽבּו׃‬10:1

10:1 Guai a coloro che fanno decreti iniqui e scrivono in fretta sentenze
oppressive,
‫ְתֹומים י ָבֹּֽזּו׃‬
֖ ִ ‫ׁש ָל ָ֔לם ְואֶת־י‬
ְ ‫ׁשְּפט ֲענִ ֵּי֣י ע ִ ַּ֑מי ִל ְהיֹ֤ות ַא ְל ָמנֹו ֙ת‬
֖ ַ ִ‫ ְלה ַּ֤טֹות מִ ּדִ י ֙ן ּדַ ִּ֔לים ְו ִלג ְ֕ז ֹל מ‬10:2

10:2 per negare la giustizia ai miseri e per frodare del diritto i poveri del
mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e per defraudare gli orfani.
‫ְׁשֹואה מִ ּמֶ ְר ָ ֣חק ּתָ ֑בֹוא עַל־ ִמ ֙י ּתָ נ֣ ּוסּו ְל ֶעז ְָ֔רה וְאָ ֥ נָה תַ ַעז ְ֖בּו‬
֖ ָ ‫ ּומַ ֽה־ּתַ עֲׂש ּ֙ו ְליֹ֣ום ּפְקֻ ּדָ֔ ה ּול‬10:3
‫ּכְבֹודְ כֶ ֽם׃‬

10:3 Ma che cosa farete nel giorno del castigo, quando da lontano
sopraggiungerà la rovina? A chi ricorrerete per protezione? Dove lascerete
la vostra ricchezza?
‫ֲרּוג֖ים י ִּ֑פ ֹלּו ְּבכָל־ז ֹא ֙ת ֹלא־ ָ ׁ֣שב א ַּ֔פֹו ו ְ֖עֹוד י ָ֥דֹו נְטּו ָי ֽה׃ ס‬
ִ ‫ ִּבל ִ ְּ֤תי כ ַָרע֙ ַ ּ֣תחַת אַ ִּ֔סיר ו ַ ְ֥תחַת ה‬10:4

Non vi resterà che curvare la schiena in mezzo ai prigionieri o cadere 10:4


tra i morti. Con tutto ciò non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane
stesa.
‫ ה֥ ֹוי א ַּׁ֖שּור ֵ ׁ֣שבֶט א ִ ַּ֑פי ּו ַמּטֶה־ה֥ ּוא ְבי ָ ָ֖דם זַעְמִ ֽי׃‬10:5

10:5 Oh! Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno!
‫מִר ָ ֖מס‬
ְ ]‫ְׂשּומֹו‬
֥ ‫ ּבְג֤ ֹוי ָחנֵ ֙ף אֲ ׁשַ ְּל ֶ֔חּנּו ְועַל־ ַע֥ם ֶעב ְָר ִ ֖תי אֲ צ ֶַּוּ֑נּו לִׁשְֹל֤ ל ׁשָ ָלל֙ ְול ָ֣ב ֹז ַּ֔בז (ּו ְלׂשִימֹו) [ּול‬10:6
‫ּכ ְ֥ח ֹמֶר חּוצֹֽות׃‬

10:6 Contro una nazione empia io la mando e la dirigo contro un popolo


con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come
fango di strada.
‫ׁש ִ ֣מיד ִּב ְלב ָ֔בֹו ּו ְל ַהכ ִ ְ֥רית ּגֹו ִי֖ם ֹל֥ א מ ְָעֽט׃‬
ְ ‫ֹלא־כ֣ן יַח ְׁ֑ש ֹב ֚ ִּכי ְל ַה‬
ֵ ‫ֹלא־כ֣ן י ְדַ ּמֶ֔ ה ּו ְלב ָ֖בֹו‬
ֵ ֙‫ וְהּוא‬10:7
10:7 Essa però non pensa così e così non giudica il suo cuore, ma vuole
distruggere e annientare non poche nazioni.
‫ֹאמר הֲֹל֥ א ׂש ַ ָ֛רי יַח ָ ְּ֖דו ְמלָכִ ֽים׃‬
֑ ַ ‫ ִ ּ֖כי י‬10:8

Anzi dice: «Forse i miei prìncipi non sono altrettanti re? 10:8
‫ׂשק ׁשֹמ ְֽרֹון׃‬
ֶ ‫ְַאר ַּפ ֙ד ֲח ָ֔מת אִם־ֹל֥ א כְדַ ֶ ּ֖מ‬
ְ ‫ הֲֹל֥ א ְּככ ְַרּכ ִ ְ֖מיׁש ַּכלְנ֑ ֹו אִם־ֹל֤ א כ‬10:9

10:9 Forse Calno non è come Càrchemis, Camat come Arpad, Samaria
come Damasco?
‫ירּוׁשָלַ֖ ִִ֖ם ּו ִמּׁשֹמ ְֽרֹון׃‬
ֽ ‫ ּכַאֲ ׁשֶ ֙ר מָ צ ָ ְ֣אה י ָדִ֔ י לְמַ מְ ל ְ֖כ ֹת ָהא ֱִל֑יל ּופ ִ ְ֣סילֵי ֶ֔הם ִמ‬10:10

Come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli, le cui statue 10:10
erano più numerose di quelle di Gerusalemme e di Samaria,
‫ֱׂשה לִירּוׁשָלַ֖ ִִ֖ם ְו ַל ֲעצַּבֶ ֽיהָ׃ ס‬
֥ ֶ ‫ִיל֑י ָה ּכֵ ֛ן ֶאע‬
ֶ ‫ָׂשיתִ י לְׁש ֹמְ ֖רֹון ְו ֶל ֱאל‬
֛ ִ ‫ ה ֲֹ֗לא ּכַאֲ ֶ ׁ֥שר ע‬10:11

10:11 non posso io forse, come ho agito con Samaria e i suoi idoli, agire
anche contro Gerusalemme e i suoi simulacri?».
‫ ְו ָה ָ֗יה ּכִ ֽי־יְב ַ ַּ֤צע אֲ דֹנָ ֙י אֶת־ּכָל־מַ ֽעֲׂשֵ֔ הּו ּבְהַ ֥ר צִּי֖ ֹון ּובִירּוׁשָלָ֑ ִִ֑ם ֶאפ ְ֗ק ֹד עַל־ּפ ְִרי־֙ג ֹדֶ ל֙ ל ַ ְ֣בב‬10:12
‫מֶ ֽלְֶך־א ַּׁ֔שּור ְועַל־ּתִ פ ֶ ְ֖א ֶרת ֥רּום עֵינָ ֽיו׃‬

10:12 Quando il Signore avrà terminato tutta la sua opera sul monte Sion e
a Gerusalemme, punirà il frutto orgoglioso del cuore del re d'Assiria e ciò di
cui si gloria l'alterigia dei suoi occhi.
)‫ְָאסיר׀ ּגְבּוֹל֣ ת ַע ִּ֗מים ( ַועֲתִ יד ֹתֵ יהֶם‬֣ ִ ‫ְמָתי ִּכ֣י נְבֻנ֑ ֹותִ י ו‬
֖ ִ ‫ ִּכ֣י ָאמַ֗ ר ּב ְ֤כ ֹ ַח י ָדִ ֙י עָׂשִ֔ יתִ י ּו ְב ָחכ‬10:13
‫ַאּביר יֹוׁשְבִ ֽים׃‬
֖ ִ ‫ְאֹוריד ּכ‬֥ ִ ‫[ ַועֲתּודֽ ֹותֵ יהֶם֙ ] ׁשֹו ֵׂ֔שתִ י ו‬
10:13 Poiché ha detto: «Con la forza della mia mano ho agito e con la mia
sapienza, perché sono intelligente; ho rimosso i confini dei popoli e ho
saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un eroe coloro che sedevano
sul trono.
‫ָאספְּתִ י וְֹל֤ א ָהי ָה֙ נ ֵ ֹ֣דד‬
֑ ָ ‫ֵיצים ֲעז ֻ֔בֹות ּכָל־ה ָ ָ֖א ֶרץ ֲא ִנ֣י‬
֣ ִ ‫ וַּתִ מְ ָצ֙א כ ֵ ַּ֤קן׀ י ָדִ ֙י ל ֵ ְ֣חיל הָ ֽעַּמִ֔ ים ְוכֶאֱס ֹ ֙ף ּב‬10:14
‫ָּכ ָ֔נף ּופ ֹצֶ ֥ה ֶ ֖פה ּו ְמ ַצפְצֵ ֽף׃‬

10:14 La mia mano ha scovato, come in un nido, la ricchezza dei popoli.


Come si raccolgono le uova abbandonate, così ho raccolto tutta la terra. Non
vi fu battito d'ala, e neppure becco aperto o pigolìo».
‫ׁ֙שבֶט֙ ְואֶת־מ ְִרי ָ֔מיו‬
ֵ֙ ֵ ‫ ֲהי ִתְ ּפָאֵ ֙ר ַהּג ְַר ֶ֔זן ַ ֖על הַח ֵ ֹ֣צב ּ֑בֹו אִם־י ִתְ ּג ֵ ַּ֤דל הַּמַ ּׂשֹו ֙ר עַל־ ְמנ ִ֔יפֹו ְּכ ָה ִנ֥יף‬10:15
‫ְּכה ִ ָ֥רים מ ֶ ַּ֖טה ֹלא־ ֵעֽץ׃‬

10:15 Può forse vantarsi la scure contro chi se ne serve per tagliare o la
sega insuperbirsi contro chi la maneggia? Come se un bastone volesse
brandire chi lo impugna e una verga sollevare ciò che non è di legno!
‫ִיקֹוד אֵ ֽׁש׃‬
֥ ‫מַּנ֖יו ָרז֑ ֹון ו ַ ְ֧תחַת ּכְב ֹ֛דֹו י ַ ֵ֥קד י ְ֖ק ֹד ּכ‬
ָ ְ‫ְהו֧ה ְצב ָ֛אֹות ּבְמִ ׁש‬
ָ ‫ָָאדֹון י‬
֜ ‫ ֠ ָלכֵן י ְׁשַ ַּל֙ח ה‬10:16

10:16 Perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro le sue
più valide milizie; sotto ciò che è sua gloria arderà un incendio come
incendio di fuoco;
‫ׁשמ ִ֖ירֹו ְּביֹ֥ום א ֶָחֽד׃‬
ְ ‫יתֹו ּו‬
֥ ִ‫דֹוׁשֹו ְל ֶלה ָ ָ֑בה ּו ָבע ֲָ֗רה וְאָ ֽכְלָ ֛ה ׁש‬
֖ ְ‫ ְו ָה ָי֤ה אֹֽור־י ִׂשְ ָראֵ ל֙ לְאֵ֔ ׁש ּוק‬10:17

La luce d'Israele diventerà un fuoco, il suo santuario una fiamma; 10:17


essa divorerà e consumerà in un giorno rovi e pruni,
‫מִּלֹו מִ ּנֶ ֥פֶׁש ְועַד־ּב ָ ָׂ֖שר יְכ ֶַּל֑ה ְו ָה ָי֖ה ִּכמ ְ֥ס ֹס נ ֵֹסֽס׃‬
֔ ‫ ּוכְב֤ ֹוד יַעְר ֹ֙ו ְוכ ְַר‬10:18
la magnificenza della sua selva e del suo giardino. (b) esso )a( 10:18
consumerà anima e corpo e sarà come un malato che sta spegnendosi.
‫ ּוׁשְאָ ֥ר ֵע֛ץ יַע ְ֖רֹו ִמס ְָּפ֣ר ִיֽהְי֑ ּו ו ַ ְ֖נעַר יִכְּתְ בֵ ֽם׃ פ‬10:19

Il resto degli alberi nella selva si conterà facilmente; persino un 10:19


.ragazzo potrebbe farne il conto
‫מַּכ֑הּו‬
ֵ ‫ּׁש ֵ ֖ען עַל־‬ ָ ‫ֵיטת ּבֵ ֽית־יַע ֲ֔ק ֹב ְל ִה‬
֣ ַ ‫ׁשְאר י ִׂשְ ָר ֵאל֙ ּו ְפל‬
֤ ָ ‫ ְו ָה ָי֣ה׀ ַּבּיֹ֣ום ה ַ֗הּוא ֹלֽא־יֹו ִס֙יף ֜עֹוד‬10:20
‫ׁש ַ֗ען עַל־י ְהוָ ֛ה ק ְ֥דֹוׁש יִׂש ְָר ֵ ֖אל ֶּבאֱמֶ ֽת׃‬
ְ ִ‫ְונ‬

In quel giorno avverrà che il resto d'Israele e i superstiti della casa di 10:20
Giacobbe non si appoggeranno più su chi li ha percossi, ma si appoggeranno
con lealtà sul Signore, sul Santo d'Israele.
‫ׁשְאר יַע ֲ֑ק ֹב אֶל־ ֵ ֖אל ִּגּבֹֽור׃‬
֣ ָ ‫ ׁשְאָ ֥ר י ָׁ֖שּוב‬10:21

10:21 Tornerà il resto, il resto di Giacobbe, al Dio forte.


‫ׁשֹוטף צְדָ ָ ֽקה׃‬
֥ ֵ ‫ ִּכ֣י אִם־י ִ ְה ֞י ֶה עַּמְָך֤ י ִׂשְ ָראֵ ל֙ ּכְח֣ ֹול ַה ָּ֔ים ׁש ָ ְ֖אר י ָׁ֣שּוב ּ֑בֹו ִּכ ָּליֹ֥ון ח ָ֖רּוץ‬10:22

10:22 Poiché anche se il tuo popolo, o Israele, fosse come la sabbia del
mare, solo un suo resto ritornerà. È decretato uno sterminio che farà
traboccare la giustizia.
‫ ִּכ֥י כ ָָל֖ה ְונֶח ֱָר ָ ֑צה אֲ ד ָֹנ֤י יְהוִה֙ ְצב ָ֔אֹות ע ֶ ֹׂ֖שה ּב ֶ ְ֥ק ֶרב ּכָל־הָאָ ֶֽרץ׃ ס‬10:23

10:23 Sì, un decreto di rovina eseguirà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta
la regione.
‫ָאמַ ר אֲ ד ָֹנ֤י י ְהוִה֙ ְצב ָ֔אֹות ַאל־ּתִ ָ ֥ירא ע ִַּמ֛י י ֵ ֹׁ֥שב צִּי֖ ֹון מֵ ֽ ַא ּׁ֑שּור ּב ֵ ַּׁ֣שבֶט י ַ ֶּ֔כּכָה ּומ ֵַּט֥הּו‬
֞ ‫ ָל ֵ֗כן ּכֹֽה־‬10:24
‫י ִָּׂשֽא־ע ֶָל֖יָך ּב ֶ ְ֥ד ֶרְך ִמצ ָ ְֽרי ִם׃‬

Pertanto così dice il Signore, Dio degli eserciti: «Popolo mio, che 10:24
abiti in Sion, non temere l'Assiria che ti percuote con la verga e alza il
bastone contro di te, come già l'Egitto.
‫ִיתֽם׃‬
ָ ‫ִי־עֹוד מ ַ ְ֣עט ִמז ָ ְ֑ער ו ָ ְ֣כלָה ַ֔זעַם ְוא ִ ַּ֖פי עַל־ּתַ ְבל‬
֖ ‫ ּכ‬10:25

Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine. La mia 10:25
ira li annienterà».
‫עֹורב ּו ַמ ֵ֙ ֵּ֙טה ּ֙ו עַל־ ַה ָּ֔ים ּונְׂש ָ֖אֹו ּב ֶ ְ֥ד ֶרְך‬
֑ ֵ ‫ְהו֤ה ְצבָאֹו ֙ת ׁ֔שֹוט ּכְמַּכַ ֥ת מִ דְ ָי֖ן ּבְצ֣ ּור‬
ָ ‫ְעֹור֙ר ָע ָ֜ליו י‬
ֵ ‫ ו‬10:26
‫ִמצ ָ ְֽרי ִם׃‬

10:26 Contro l'Assiria il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come


quando colpì Madian alla roccia di Oreb; alzerà la sua verga sul mare come
fece con l'Egitto.
‫ָארָך ְוחֻּבַ ֥ל ֖ע ֹל מִ ְּפנֵי־ ָׁשֽמֶ ן׃‬
֑ ֶ ‫ ְו ָה ָי֣ה׀ ַּבּיֹ֣ום ה ַ֗הּוא י ָ֤סּור ֻסּבֳל ֹ֙ו מֵ ַ ֣על ׁשִ כְמֶ֔ ָך ְועֻּל֖ ֹו מֵ ַ ֣על ַצּו‬10:27

10:27 In quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo
cesserà di pesare sul tuo collo. Il distruttore viene da Rimmon,
‫ ּבָ ֥א עַל־ ַע ַּי֖ת ע ַ ָ֣בר ְּב ִמג ְ֑רֹון ְל ִמכ ָ ְ֖מׂש יַפ ִ ְ֥קיד ּכֵלָ ֽיו׃‬10:28

10:28 raggiunge Aiàt, attraversa Migron, a Micmas depone le sue armi.


‫ׁשָאּול נָ ֽסָה׃‬
֖ ‫ ָעֽבְר ּ֙ו מַ ְעּב ָָ֔רה ֶ ּ֖גבַע מָל֣ ֹון ָל֑נּו ָח ְֽרדָ ה֙ הָ ָֽר ָ֔מה ִּגב ְַע֥ת‬10:29

10:29 Attraversano il passo; a Gheba si accampano. Rama trema. Fugge


Gàbaa di Saul.
‫קֹולְ֖ך ּבַת־ּג ִַּל֑ים ַה ְק ִ ׁ֥שיבִי ַ ֖ליְׁשָה ֲענִ ָּי ֥ה ֲענָתֽ ֹות׃‬
ֵ ‫ ַצה ֲִל֥י‬10:30

Grida con tutta la tua voce, Bat-Gallìm. Sta' attenta, Làisa. Povera 10:30
Anatòt!
‫ נָדְ ָ ֖דה מַדְ ֵמ ָנ֑ה יֹׁשְבֵ ֥י ַהּג ִ ֵ֖בים הֵעִ ֽיזּו׃‬10:31

10:31 Madmenà è in fuga. Scappano gli abitanti di Ghebìm.


‫ ע֥ ֹוד הַּי֖ ֹום ּב ְ֣נ ֹב לַ ֽע ֲ֑מ ֹד י ְנ ֵֹפ֤ף י ָד ֹ֙ו ַ ֣הר (ּבֵית־)[ּבַת־]צִּי֔ ֹון ִּגב ַ ְ֖עת י ְרּוׁשָלָֽ ִ ִֽם׃ ס‬10:32

Oggi stesso farà sosta a Nob, agiterà la mano verso il monte della 10:32
figlia di Sion, verso la collina di Gerusalemme.
‫ֻארה ּבְמַ ע ֲָר ָ ֑צה ו ְָר ֵ ֤מי הַּקֹומָה֙ ּגְדּו ִ֔עים ְו ַהּגְב ִ ֹ֖הים יִׁשְּפָ ֽלּו׃‬
֖ ָ ‫ְהו֣ה ְצב ָ֔אֹות מְ ס ֵָע֥ף ּפ‬
ָ ‫ ה ִֵּנ֤ה הָָאדֹו ֙ן י‬10:33

10:33 Ecco, il Signore, Dio degli eserciti, abbatte i rami con il terrore, le
punte più alte sono troncate, le cime sono abbattute.
‫ ְונִּקַ ֛ף סִ ֽבְכֵ ֥י ַה ַ ּ֖יעַר ַּבּב ְַר ֶז֑ל ְו ַה ְּלבָנ֖ ֹון ְּב ַא ִּד֥יר יִּפֹֽול׃ ס‬10:34

10:34 È reciso con il ferro il folto della selva e il Libano cade con la sua
magnificenza.

Potrebbero piacerti anche