Sei sulla pagina 1di 4

David Garrett - Io Ti Penso Amore

Arranged by Esteban Mercado


### 6
Vivace (q. = 50)

Soprano & 8 ∑ ∑ ∑ ∑

### 6
Violin & 8 ∑ ∑ ∑ ∑

Ϊ
### ˙
5 mp

& œ œ ˙ œ œ œ™ œ™ œ œ œ œ™ j
S. œ œ
Io - ti pe - n so a mo - re, quan -do il ba - glio - re del

V.
###
& ˙™ œ™ œ™ ˙™ Œ™ nœ ™ #˙ ™
mp

###
Ϫ
10

& œ œ œ œ nœ #œ ˙™ Œ œ ˙ œ œ
S. J
Ϫ
‰ nœ ™ ùœ
so - le ris - plan - de sul ma - - re. I - o ti
### #œ #œ œ™ œ œ™
V. & ∑ J

### Ϊ
14

Ϫ
& n˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S.
Ϫ
### Œ ™ œ™
pe - n - so a - mo - re, quan -do og -ni ra - ggio de - lla lu - na si di -

& œ™ #œ ™ ∑ ‰ œ™
œ
V.

### ‰ #œ ™ nœ œ œ #œ œ œ nœ œ nœ œ nœ#œ#œ œ œ œ œ œ
18 mf

S. & œ™ œ
pi - n ge su

œ œœœœœœœ œœœœ
### ΠΪ
Ϫ
V. & nœ œ œ ∑
mf
2

### œ Œ™
f

Ϫ
22
j
S. & œ œ ˙™ œ œ n˙ œ œ
™ Ÿœ œ œ œ ˙ ™ nœ œ™
lle fon ti. Io ti ve - - do,

### œ
V. & ∑ ≈ nœ œ œ

###
26

œ œ™
& Œ œ œ œ nœ #œ œ
#œ œ œ nœ œ™
Ϫ
S.

### ˙ œ™
quan - do - su - lle vie lon - ta - ne si so -lle - va la po
#œ œ™
V. & ∑

###
Ϫ
29
j
& œ œ œ œ
œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
S.

ù œ # œ
lve - re; Quan - do per lo stre - tto sen - tie - ro trem - ma il vian

### œ n œ œ œ œ
œ #œ
V. & ‰ J

###
Ϫ
j
31

& ‰ j œ ‰ #œ œ
#œ œ #œ œ œ œ œ
œ™ ˙ ™ - tte œ™
S.

ndan
œ #- teœ œ™
###
- - - -
Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
ne lla no pro fon da, ne lla

V. & ‰
f

### œ nœ ™ #˙ ™ ˙™
34

& œ œ
ù ù˙™ ˙™
S.
˙™
#
# Ÿ
no - tte pro - fon - -
Ÿ
da.
Ÿ
V. &#
mf

### ˙™
37 q. = 40

S. & ∑ ∑

˙™ œ nœ œ #œ nœ
rit. - - - - - - - - - - - -
œ nœ œ # œ n œ # œ nU
œ
### Ÿ m m m m
m (simile) m m m m m m m"
V. & ∑
p
liberamente
3
q. = 50
q. = 50
Tempo primo

### ˙ Œ™
40 mp
œ œ ˙ œ œ œ™ œ™ œ œ œ
S. &
### ˙ ™ nœ ™
Tempo primo
Ϫ
Ϊ
œ™ œ ˙ œ
Io Tempo- primo ti se - n to a - mo - re, quan - do col

V. & J J
mp pp

##
Ϫ
44

S. &# ˙ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ ˙™ ‰ œ œ

œ™ nœ ™
Ϊ Ϊ
### #˙ œ ‰
cu - po suo - no si muo - vo - no le o - - nde. Nel pla -

V. & J ∑

### ˙
48

Ϫ
& œ œ n˙ œ œ Ó œ œ
S.
Ϫ
n˙ œ œ œ œ™
ci - - do bo - sche - tto ca - ro, spe - sso
œ
### ‰ œ œ œ œ œ J ∑
V. &
mp

### #œ ™
mf
nœ œ œ #œ
52

& œ œ œ œ œ œ œ™ œ ‰ œ œ nœ œ nœ
Ϫ
S.

œ œ™
### œ™ œ œ
ad as - col - ta - re se - du - to,

V. & œ œ œ œ œ œ œ™ nœ œ œ
mf

##
Ϫ
56
œ œ œ
& # œ nœ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ Œ
J J
œ œ œ œ œ œ œ™
S.

# œ œ œ œ œ œ Ÿœ œ œ ˙ ™
c'è.
œ œ
Io so - œ
no
# J J
V. &# Œ

# # Ϫ Ϫ
60 f

&# œ œ œ œ œ œ œ™ œ™
Ϫ
S.

# # con Ϫ
te, œ
an - che œ œ
se œ
tu
œ
sei
œ
lon -
Ϫ
ta -
Ϫ
no

V. &#
f
4

### ΠϪ
63 p

& œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ
œ œ™ œ™
S. J

Ϫ
Sei vi - ci - no a me, an - che se tu sei lon - ta - no
### Œ œ œ œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ
V. & J Ϫ Ϫ
p

q. = 50 q. = 45 .3
.7 q. = 43
41 q. = 40 q. = 20 q. = 30

### ™
Ϊ
67 pp

S. & Œ œœ œ ˙™ œœ œ ˙™ ˙ Œ ∑

Ϊ
o fo - ssi qui, o fo - ssi qui.
##
V. &# Œ œ œœ œ
J
˙™ œœ œ ˙™ ∑ ∑
pp