Sei sulla pagina 1di 12

Sistemul Triclinic

1. Grupul punctual primitiv formula de simetrie: 1

Pedioni triclinici:a{100}, b{010}, c-{001}, d-{hk0}, e-{h0l}, f-{0kl},g-{hkl}

2. Grupul punctual primitiv de inversiune formula de simetrie:

Pinacoizi triclinici:a{100}, b{010}, c-{001}, d-{hk0}, e-{h0l}, f-{0kl},g-{hkl}

Sistemul Monoclinic
1. Grupul punctual primitiv formula de simetrie: 2

Sfenoizi monoclinici :a{0kl}, b{hk0}, c-{hkl}

2. Grupul punctual primitiv de inversiune formula de simetrie:

Domuri monoclinice :a{0kl}, b{hk0}, c-{hkl}

3. Grupul punctual centrat formula de simetrie:

2
m

Prisme monoclinice :a{0kl}, b{hk0}, c-{hkl}

Sistemul Rombic

1. Grupul punctual planar formula de simetrie: 2mm

Piramid rombic {hkl}

2. Grupul punctual axial formula de simetrie: 222

Bisfenoizi rombici: a- hk l , b-{hkl}

3. Grupul punctual plan-axial formula de simetrie:

2
mm
m

Prisme rombice: a-{0kl}, b-{h0l}, c-{hk0}; d-Bipiramid rombic-{hkl}

Sistemul Trigonal

1. Grupul punctual primitiv formula de simetrie: 3

Piramide trigonale: a- hk i l , b-

hki l

2. Grupul punctual primitiv de inversiune formula de simetrie:

Romboedri: a- hk i l , b-

hki l

3. Grupul punctual planar formula de simetrie: 3m

Piramide trigonale: a- 21 1 1 , b-

112 1

; c,d-Piramide ditrigonale: c- hk i l , d-

hki l

4. Grupul punctual axial formula de simetrie: 32

Trapezoedri trigonali: a- hk i l , b-

hki l c-

hk i l , d-

5. Grupul punctual planar de inversiune formula de simetrie:

Romboedri: a-

101 1 101 1
, b-

hki l

3m

; c,d-Scalenoedri ditrigonali: c- hk i l , d- hk i l

Sistemul Tetragonal
1. Grupul punctual primitiv formula de simetrie: 4

Piramide tetragonale: a- hk l , b-{hkl}

2. Grupul punctual primitiv de inversiune formula de simetrie:

Bisfenoizi tetragonali: a- hk l , b- hk l , c-{hkl}, d-

3. Grupul punctual centrat formula de simetrie:

4
m

hkl

Prisme tetragonale: a- hk 0 , b-{hk0}; c,d-Bipiramide tetragonale c- hk l , d-{hkl}

4. Grupul punctual planar formula de simetrie: 4mm

Piramide tetragonale: a-{101}, b-{111}; c,d- Piramide ditetragonale {hkl}

5. Grupul punctual planar de inversiune formula de simetrie:

4 2m

Bisfenoizi tetragonali: a-{111}, b-{101}; c,d- Scalenoedri tetragonali {hkl}

6. Grupul punctual axial formula de simetrie: 422

Trapezoedri tetragonali: a,b- hk l ; c,d-{hkl}


4
mm
7. Grupul punctual plan-axial formula de simetrie:
m

Prism tetragonal: a-{101}; Prism ditetragonal b-{hk0};


Bipiramid tetragonal c-{101l}; Bipiramid ditetragonal d-{hkl}

Sistemul Hexagonal
1. Grupul punctual primitiv formula de simetrie: 6

Piramide hexagonale: a- hk i l , b-

hki l

2. Grupul punctual primitiv de inversiune formula de simetrie:

Prisme trigonale: a- hk i 0 , b-

hki 0

; c,d- Bipiramide trigonale: c- hk i l , d-

3. Grupul punctual centrat formula de simetrie:

6
m

hki l

Prisme hexagonale: a- hk i 0 , b-

hki 0

; c,d- Bipiramide hexagonale: c- hk i l , d-

hki l

4. Grupul punctual planar formula de simetrie: 6m

Piramide hexagonale: a-

101 1

,b- 21 1 1 ; c,d- Piramide dihexagonale: c- hk i l ,d-

5. Grupul punctual planar de inversiune formula de simetrie:

Prism trigonal a-

101 0
101 1

Bipiramid trigonal c-

, Prism ditrigonal b-

62m

hki 0
hki l

, Bipiramid ditrigonal d-

6. Grupul punctual axial formula de simetrie: 622

hki l

Trapezoedri hexagonali: a- hk i l ; b-

hki l

7. Grupul punctual plan-axial formula de simetrie:

Prism hexagonal a-

101 0
101 1

Bipiramid hexagonal c-

; c- hk i l ; d-

hki l

6
mm
m

, Prism dihexagonal b- hk i 0 ,
, Bipiramid dihexagonal d- hk il

Sistemul Cubic
1. Grupul punctual primitiv formula de simetrie: 23

Dodecaedru pentagonal tetraedric {312}

2. Grupul punctual centrat formula de simetrie:

2
3
m

Dodecaedru pentagonal a-{210}; Diploedru b-{321}

3. Grupul punctual planar de inversiune formula de simetrie:

4 3m

Tetraedru a-{111}; Trapezoedru tetraedric b-{221};


Triachistetraedru c-{211}; Hexachistetraedru d-{632}

4. Grupul punctual axial formula de simetrie: 432

Plagiedru {312}

5. Grupul punctual plan-axial formula de simetrie:

4
3m
m

Cub a-{100};Dodecaedru romboidal b-{110};Cub piramidat c-{210};Trapezoedru cubic d-{211}


Octaedru e-{111}; Triachisoctaedru f-{221}; Hexachisoctaedru g-{632}