Sei sulla pagina 1di 4

OSE OTURA Akakanika, Akakanika, Alakakanika. Alapasapa ijaka'lu, Eye kan fo feerefe o wole. Akakanika.

li aape ifa, Alakakanika li aape Od, Alapasapa-ijaka'lu li aape Esu-Odara. Eye kan fo feerefe o wole li aape Aj omo Olkun-sande.Oba Olubu-omi, g Owoni. Es-Odara, iwo lite i l yi do. Iwo nikiijeki ebi kiopa Aiwo i l . Iwo nikiijeki ebi kiopa Onsegun i l ; wo nikiijeki ebi kiopa Adhunse i l . Emi Alwo ilu yi ree, Emi Adhunse i l yi ree, Esu-Odara majek'ebi pa mi ati beebee. str Amukere (Ikere), Itekun risa Daji, Apojojmate, Ow liaari se iyi, Ow li aari se ola, Ow li aarise odiaba lorun Olmo keririkeriri. str! Mimo liomoo pin; O pin fun Alar, o fi d'ade, O pin fun Ajero, o w'ewu ileke, O pin fun Oba rngn o te pa oso roja'ko. O pin fun Olpopo Amuyun-bo'le, O pin fun Erinmagaji ehin eku jamo, O pin funOba Ado, Agb Ilesi ad'akete pempe par akun. O pin fun Ol-Oyinbo Am'okun sure. O pin fun Oba Ijebu Ogborogan-nida, Akoyebeyebeya'gun. O pin fun eleyo-Ajori, Ajegi-emi-san'ra, O pin fun Olomu Aperan, Olr-agogo, O pin fun Ol Tapa lempe ododo m ajo barausa. Ojo patapata mul d'Ekun, O pin fun Olwo Aringinjin adubule f agada ide ju'ra O pin f olwu Oduru, O pin fun Olfa Arinnolu Ayinkinni b omo le'un ati beebee. Jalao pin ni o,Esu-Odr pin in mi o, Bara Petu pin rere fun mi.

CANTO DEL IFA PARA AS Ose Otr Pansa oj in, a bara dd petepete Obun lo t'oko bo, lo ri sisi D if fn Olsole Ni Jo t o nm omi oj sunrhn omo Igbt yo bi, o bi ok O bi er O bi opolo O bi jl O bi guntr Ek ni nse omo ikehin won lnje-lnje Ek w s'awo re apa kun, ilmeji osa Igbti yo d, k b baba mo O ni, "Nibo ni baba lo"? Won ni baba ti ssun O w to won Babalwo lo . Won ni ebo ni k se, pe yo ri baba a re Ekr-bo Awon Babalwo re fun ni eyo kookan nin ohun ebo ki o lo fi bo beba re Ek burin gda, pd l peki l' on ila ni omo olore un, "Nibo ni nlo?" Ek ni un nw baba lo ila fun ni ogn ok ow Ek burin gd, pd ikn l'na Ikn ni omo olore oun, Nib ni o nlo Ek ni oun nw baba lo Ikn fun ni ogbon oke ow Eko burin gd, pd olbengn l'on. Olbengn ni omo olore oun, Nibo ni o nlo? Ek ni oun nw baba lo Olbengn fun ni ogbon oke ow Ek tn burin gd, ile pin niwj, pin l' ehin Igbati yo gb ese'kn, gb ese ikeji, ti yo gb iketa, jin si agbede orun Won ni, "ogbo nrun" Baba a re ni, "ogbo k run ." O ni, omo oun ni O ni, Kilo d t fi nw oun bow Ek ni ngbtl oun d'l, ni wn ni ti w shiln Oni,"ok ti j'ogn or"

O ni, ojl ti j'ogn ohun O ni, opolo j'ogn ewu ifan o ni, "Agonsro j'ogn sisan" O ni wn nt ti oun b snmo won, won yo gb oun mi Baba a re ni k ya'nu Baba a re b so ase kan soso ti ni ku, si eko ni enu O ni k klo O b bere si fi gbogbo awon nkan ti eko fi r'bo l'de ay ha n O ni ti eko b d le ay K eko wi fn Won pe Ki wn pa ok ni apa dri K wn pa er ni apa ldo K won ma fi opa ter j iru guntr K wn pa opolo, ki won ma t'oj re bo er O ni ti bd' l ay TI b kan od nla t ko b le lo O n ti b ti fi enu so bb ihin, yo ma b ara re ni beb ohn TI b kan igi nla O ni t b ti fi enu so bb ihin, yo ma b ara re ni beb ohn O ni ti b kan k ti k le gun-un O ni t b ti fi enu so bb ihin, yo ma b ara re ni beb ohn o ni k di j Ek di'j Baba re b gba ni id Ek b tn b ara re I 'or iyorin ni ibi t ti ja s'de orun ni ko'ko "Igbti yo rin gd, il lo tn ko pd ila ni omo olore un niy lat os keta, ni, "O r baba b o k ri Ek ni un r baba il ni knni baba fun Ek ni fn un ni se Ek ni un tile dan se baba un wo O ni, il, wo lo ndun e il ni omo ni un k r bi Ek ni ki il bi ogn omo ila bi ogun omo O ni k omo 'kookan ma ni ogboogbon omo ogoogn omo Otn pd ikn pki O ni, "Ikn, wo lo ndn e? Ikn ni omo ni un k r b Ek ni ki ikn o b ogboogbon omo, ki won ma ni dota, ogoogn omo

rln Beni ikn se bmo O tn pd olbengn O ni, "Olbengn, wo lo ndun ? Olbengn ni omo ni un k r b Ek ni ki olbengn bi talgbje omo, ki wn ma ni ogboogbon ogoogji omo Beni olbengn se bimo Ek w nj, ny, nkorn O ni B mo dur B mo wre Ir mi kasi gba B mo bere, b mo wre ire mi ksi gba Baba ok k, ok jogn or Bmo dur B mo wre Ir mi ksi gba Bi mo bere, bi mo wure ir mi ksi gba...

Potrebbero piacerti anche