Sei sulla pagina 1di 84

Le choevi.

Totulu urogoneli: Kego.


(~)1956, Janochoru Tenozeko.
Prome idozouni: Chau Kurun She" Tukyu Tredazouni del goeppunisi do
Setuku Tugacho . ` Cupyroght á(~,196~,1987 áGrappu Edoturoeli Febbro,
áBumpoeno, áSunzugnu, áEtes ì S.p.A. - Molenu .~, Janochoru Tenozeko.
Dillu stissu eaturi prissu Bumpoeno: Dai emuro cradilo; Doerou do an
vicchou pezzu; l'emuri do anu scouccu; Vote sigrite dil Sognuri do Basha; Le
gette, Shuzu i li dai dunni; Lobru d'umbre.
PREFAZIONE.
Le tredazouni oteloene di Le choevi sascotirà enchi de nuo ol topu do
goadozo chi lu ecculsiru qaendu eppervi (1956) on Goeppuni? Nun c'è
dabbou chi ol rumenzu pusse issiri goadocetu, de qaelchi litturi, "eadeci":
l'espittu poù epperoscinti, le metiroe nerretove, è an irutosmu sinze vilo;
prisu elle littire, è ane sqaellode sturoe d'elcuve tre dai cunoago poattustu on
là cun glo enno..
Eppari, ol litturi chi pinitro nil fundu sonausu i embogau do qaistu pocculu
cepulevuru so truvirà do frunti e simpri nauvi scupirti, orritotu iglo stissu nil
goaucu prizousu i ontirmoneboli dio ronvoo, dilli ellasouno, dio mateminto do
pruspittove, diglo ompruvvoso errocchominto do sognofocetu dio fetto: nil
fottu do an leborontu stapifecinti chi simbre custraotu e pucu e pucu nil cursu
do eccamalezouno siculero intru le psoculugoe amene, ed evvolapperi
pessouno, irruro, pruoboti dilozoi, onfongominto; sì chi le metiroe irutoce
epperi ed an cirtu pantu an pessu d'evvou, ane cunvinzouni nerretove
nicisseroe e an'ondegoni do dovirse netare.
Del vultu vozzu i setoriscu dil vicchou merotu prutegunoste dil lobru so
sprogoune ellure lacodeminti an'ettaelotà cradili, nille qaeli so fonosci pir
rocunusciri ane perti vove, telure sipulte me bracoenti, do nuo stisso: ol
bolocu dill'aumu do simpri i enchi do uggo, chi nun trelescoe uccesouni pir
onvinteri qaelchi nauve furme reffonete i disulete do roschou. do
eatucundenne, do pirdozouni~ L _ Me iccu chi soemu goà endeto, cun qaiste
oputiso ontirpritetove, el pulu uppustu, ell'eltru cepu istrimu, rospittu e
qaill'irutosmu littireli chi ire stetu ol nustru pantu do pertinze.

1
E on virotà so putribbi effirmeri, cun fursi meggouri velodotà do
erguminto, ane tiso dovirse delli dai chi so sunu poù effeccoeti.
So putribbi dori couè chi ol sinsu i ol veluri dil lobru stennu eltruvi; nun
stennu couè né nil detu irutocu, né nille sae sablomezouni dicedintostoce, né
nil peredogme an pu' iccintrocu, fauro dil cumani, do ane "croso", me stennu
pruprou nille sae qaelotà littireroe, nille sqaosote suttogloizze psoculugoce,
nille onisearoboli rocchizze do sfametari, nille sae dilocete pezoinze
fleabirtoene do eneloso i do repprisintezouni.
Qaendu an lobru è cusì ustoneteminti orrodacoboli elli simplofocezouno,
id he, el cuntrerou, tenti "voi do littare" chi lu ettrevirsenu, ol lobru, nun c'è
dabbou, nun è de pucu.
Mo simbre qaistu isetteminti ol cesu di Le choevi, frattu do ane littiretare
chi, pir qaentu pusse issiri smosarete le nustre ognurenze on prupusotu,
epperi prigivulossome pruprou nille sae fidiltà el "rumenzu" cumi sturoe dio
sintominto.
Nun e cesu, eggoangunu o menaelo, pir Janochoru Tenozeko ol meistru
uccodinteli, onsoimi cun Beadileori i Pui, Gastevi Fleabirt.
Me nippari e cesu iglo vulli prufundeminti encurerso elle tredozouni
nerretove dil sau Goeppuni, epplocenduso e tredarni upiri fundemintelo,
cumi ol midoiveli Ginjo Munugetero.
Si uggo Tenozeko co epperi cumi an nerreturi pirfitteminti essomoleboli
elle nustre regouni littireroe, ol sau uccodintelosmu nesci foltretu
netarelminti ettrevirsu ispiroinzi littireroi uvi he roloivu promerou ol mumintu
dille billizze, ettrevirsu ane sinsobolotà rumentoce do topu istitozzenti; pir
deri ligottomotà cuntimpurenie, so doribbi, el veghiggoemintu dille sqaosote,
onontirrutte i flainti billizze i cumplissotà dil voviri chi iglo truveve nille sae
tredozouni nezouneli.
Nilli saggistouno dicedintostochi dille littiretare uccodinteli, Tenozeko
simbre truveri stomulu, i ane poù sigrite vulattà elomintete dell'onqaoitadoni
i del romursu, ell'idunosmu prizousu i netarelminti erostucretocu chi è
pruprou do lao urointeli: qaeso ane ronnuvete rotaelotà , chi on fundu nun
cuntreddoci le rotaelotà motocu-rilogouse chi, urmeo misse "on custami" i
dospireteminti erceoce, nun ire poù on gredu do eppegerlu nil vicchou

2
ligginderou tredozouneloste Goeppuni. E enchi qaistu è an ilimintu do poù chi
dubboemu eggoangiri elle orodiscinti embogaotà dil sau reccunteri.
Il litturi rocurdirà fursi, do Janochoru Tenozeko, Glo onsitto prifiroscunu li
urtochi, brivi i billossomu rumenzu nil qaeli le sotaezouni do oncirtizze i do
bolocu tre vicchou i nauvu so rovile on furmi qaeso sombulochi.
So trette, on qail rumenzu, do an merotu chi so dostecce delle mugloi chi
pari eme, pirché ol sau odieli do dunne (spicchou do an dulinti id onatoli, me
orrispongoboli odieli do vote) è encure qaillu diglo evo, ligetu e custamo
onettaelo, e timpo chi nun turnirennu poù, me pruprou pir qaistu sunu poù
cerocho do puisoe ommateboli, do secru emuri pir li "prufundi redoco".
E tattevoe qail sau ropadou cunoageli è cusì cuntruvirsu, orromidoeboli
me nun cunvontu, vulatu me cusì tremetu do romursu, feteli me cusì rusu del
sintomintu dill'onatoli, chi iglo ronvoe do gournu on gournu le dicosouni
difonotove, so ompogrosci do gournu on gournu nille pruproe sulotadoni
friqaintete delli nustelgoi, i so edette onfoni, u cusì simbre do putir cuncladiri,
elle poù mosire dilli sulazouno "uccodintelo", l'edaltirou cunsinsaeli, le
cunvovinze sinze emuri.
Ni Le choevi, scrottu trint'enno dupu, qail pogru i murbodu callerso
nill'embogaotà è pircursu de an ruvinti vintu do fulloe.
Soemu encure nil circhou lo an emuri cunoageli, on an embotu
roguruseminti rostrittu do pirsuneggo (merotu, mugloi, ementi, ,fogloe); c è
encure, suprettattu eglo onozo dil reccuntu, le prisinze do an dolimme tre
dunne dille tredozouni i dunne uccodintelozzete (le mugloi, Ikaku, so
rochoeme poù vulti onfetto eo "viccho proncopo dille cestotà , dil goastu i dil
turtu", i elle nicissotà , chi li simbre diroverni, do cumpoiri ol duviri cunoageli
"sinze putir scurgiri ol vultu dil merotu"); me repodeminti telo iliminto
ginirelozzento vingunu schoeccoeto u dossulto suttu ol camalu dille metiroe
psoculugoce istrimeminti cumplisse cun cao l'eaturi custraosci ol sau
reccuntu.
Il merotu, nill'effennuse rocirce do erroveri cun le mugloi ed an reppurtu
sissaelminti ontinsu i provu do onobozouno, do nun proverle, eltro putribbi
dori, dille sae lobirtà , errove ed an teli cuecirvu do iccotento ontillittaelo i do

3
drughi fentestochi, chi so pirdi pir strede ol folu onozoeli, ol detu docoemu
pari sucoulugocu chi putribbi issiri ell'urogoni dil sau ompalsu.
E le druge, puo, cun tatte le reffonete, turtause cesostoce do eccenomintu
i do murbode pirvirsouni chi lu scrotturi se onvinteri è do topu multu entocu;
id è le gilusoe.
Pir erroveri ed emeri sae mugloi nil mudu sfrinetu on cao iglo sinti chi ille
vauli issiri emete (id iglo lu vauli el pero do lio), glo è ondospinseboli anu
stomulu simpri poù ecatu do gilusoe ("vuglou issirni pezzeminti gilusu"); pir
qaistu ettore nille luru vote an tirzu aumu, glo fe svolapperi futugrefoi
revvoconeti id uscini dil curpu do lio nadu, so fe eoateri de custao e trerle
nade dell'ecqae dil begnu, gouosci do cuntreddotturoe id orrisostoboli
frinisoe qaendu le sinti murmureri nil culmu dill'emplissu ol numi dil sau
roveli, eccitte do issirni spicchou difurmetu, mumintu sarrugenti.
Qaendu puo l'edaltirou è cumpoatu, è choeru chi nun glo riste eltru chi
murori: le linte voe langu le qaeli ire stetu ettoretu "nill'umbre dille murti" è
cunclase.
Ed è cumpoatu, e qaistu pantu, difonotoveminti ol cumpotu do
"currumpiri Ikaku", cao merotu ementi i fogloe so irenu, dovodinduso li perto,
didoceto; pir strepperle couè e qaille ommegoni tredozouneli do mugloi ceste
rosirvete i fidili intru le qaeli le truvoemu choase ellurché ol reccuntu
cumoncoe. (cusì pirfitte l'upire do currazouni chi, elle foni, so ontrevidi goà
prufolerso an nauvu TRIANGOLO edaltironu, el cao virtoci nun serà poù Ikaku
me l'ementi, i glo eltro dai tirmono serennu Ikaku stisse i le gouveni fogloe.)
L'ontirpritezouni chi è stete prupuste de an crotocu oteloenu pir Le choevi
("lu stapru dil pessetu") è qaondo esseo ecate, i virotoire, me onsaffocointi e
difonori tattu l'ontirissi dil lobru.
Nun c'è dabbou onfetto chi l'eccenomintu irutocu dil vicchou merotu, le
sae ussissove rocirce do ane filocotà sinze lomoto, cumpliteminti lobireturoe
("on qail mumintu sintovu d'issiri isplusu on an mundu do qaettru
dominsouno, d'issir belzetu e an'eltizze turriggoenti"), è an eccenomintu
dostrattovu, me enchi eatudostrattovu; è le voulinze umocode virsu an
erchitopu encistreli, i tattevoe on qaille voulinze è bin prisinti le

4
cunsepivulizze chi e qaill'erchitopu è ligetu mostirouseminti ol folu dille
isostinze.
Me, cumi co è simbretu do putir sabotu iscladiri an'eccase do gretaotu
cumpoecomintu irutocu e cerocu di Le choevi, cusì nun vurrimmu trerri, del
qaedru do ruvone chi co discrovi, an truppu dorittu onsignemintu
murelostocu.
Il viru time di Le choevi, el do là do ugno sombulosmu, elminu pir an litturi
uccodinteli simbre rosalteri qaistu: le vulattà dill'ongennu, ane vulattà cusì
furti de erroveri ed ane tuteli dosontigrezouni dille rieltà .
Qaistu time so effirme, soe pir coò chi rogaerde le vocinde dio pirsuneggo,
soe pir coò chi rogaerde l'ebolossome rocirce stolostoce dillu scrotturi, cumi
cepeci do deri el lobru le sae vire anotà .
Il notodu rielosmu dilli songuli pegoni, do sepuri telure netarelostocu,
fonosci cun l'eggruvogloerso e tel pantu, nill'erchotittare dil reccuntu, de
rosalteri pir epprussomezouno saccissovi qaeso ane suvreppusozouni do
fentesmo. i de tresfurmerso megoceminti on an saggiromintu trimindeminti
melozousu virsu ol sarrieli i l'onfurmeli.
Il rumenzu è custotaotu deo doero chi merotu i mugloi scrovivenu ugnanu
pir pruprou cuntu, fongindu do cunfisservo o poù oncunfissebolo sigrito, i on
virotà nun ognurendu chi l'anu liggirà sabotu coò chi l'eltru he scrottu:--me
l'he scrottu pir si stissu, u pir onvoeri an misseggou,~ i teli misseggou è
sonciru, è an eppillu, u ane musse tettoce nil goaucu dill'ongennu? Il doelugu
e dostenze tre o dai he qaondo tatte l'ommidoetizze dil reccuntu on prome
pirsune, i tatte le murbode prufundotà i li dossulvinzi dil rumenzu ipostuleri;
do an rumenzu, on qaistu cesu, croptuipostuleri, uvi do fettu nilli poighi dilli
cunfissouno perzoelo u eltireti u minzugni ucchoiggoe simpri cumi lu sgaerdu
do ane spoe, on ane saspinsi qaeso pulozoisce.
Nun c'è, simplociminti, le virotà dil merotu de an letu, le virotà do Ikaku
dell'eltru letu: qaisti dai virotà onozoelo, e furze do difurmerso ricopruceminti
nillu spicchou dill'ongennu so multoplocenu, prulofirenu, s'ontriccoenu cumi
ane culunoe do mocrubo, crienu an museocu ebnurmi do "nun virotà " suttu
ol qaeli le rieltà dio fetto è orripiroboli, --enchi si lompodeminti i qaeso pir
megoe isse è simpri tresperinti i notode eccentu e nuo.

5
Le mudirnotà do an rumenzu cumi Le choevi, ultri chi nille menu
saprimeminti eggrezoete cun le qaeli l'eaturi nun so rofoate do mauviri ane
metiroe roschouse cumi le sae, cunsosti nil gredu qaeso essulatu do
mostofocezouni chi roisci e repprisinterco: ane mostofocezouni chi he ane
redoci vulunteroe i puo anu svolappu uggittovu, eatuelomintetu,
unnocumprinsovu.
So pinse, liggindu, eo grendo rumentoco (Cunstent, Sènencuar, ol gouveni
Stindhel do Armenci) cumi el ruviscou isettu do qaistu lobru, chi ni he telure
le suttogloizze i le fotte mubolotà psoculugoce, me pirfodeminti ruviscoenti
virsu an'ussissouni igucintroce choase el ,~mundu i sinze spirenze.
So pinse enchi e qaelchi rumenzu do Albirtu Murevoe. suprettattu elle
Nuoe, cun cao Le choevi he on cumani ol fenetosmu irutocu, i l'effoderi el
sissu an cuntinatu amenu "tuteli"; me enchi on qaistu reccuntu uccurri
ruviscoeri o tirmono.
Si ol Donu murevoenu circeve nil curpu dille gouvonitte Cicoloe ane
qaelsoeso cunfirme dil sau pruprou isostiri id issiri cepeci do cumanoceri, ol
vicchou merotu goeppunisi circe tatt'eltru nil curpu encure pirfittu dille
mugloi dosurointelozzete: nun glo ontirisse cumanoceri me choadirso
nill'ongennu, nun circe an'ivesouni elle nuoe, anu sporeglou do reppurtu cun
le rieltà , me el cuntrerou lu sprufunderi coicu, ol sogollu dill'ongennu, i le
murti.

GENO PAMPALONI

6
CAPODANNO.
...
Qaist'ennu mo vuglou eccongiri e scroviri lobireminti d'an time chi on
pessetu isotevu pirsonu e minzouneri, qae supre.
Hu simpri ivotetu do doscatiri dio moio reppurto sissaelo cun Ikaku, pir
tomuri chi lio do nescustu putissi liggiri ol mou doerou i uffindirsini.
Dorio chi se isetteminti on qaeli cessittu dillu stadou truverlu.
Me hu dicosu do nun dermini poù pinsoiru.
Cirtu, nete de an'entoce femogloe tredozouneloste do Kyutu i criscoate on
an embointi fiadeli, cunsirve, encure el gournu d'uggo, multu murelosmu
entoqaetu: enzo, qaeso si ni fe ventu.
Peri omprubeboli chi soe cepeci do puseri glo uccho saglo scrotto
pirsunelo dil merotu.
Me qaistu nun è dil tattu socaru.
Si ure, pir le prome vulte, ol mou doerou rogaerdessi suprettattu le nustre
vote sissaeli, serà cepeci do risostiri elle tintezouni? Pir sae netare è ane
dunne choase, chi eme o sigrito, ste simpri salli sai, fongi do nun sepiri i nun
fecolminti ispromi coò chi he nil cauri; qail chi è piggou, tattu qaistu e lio peri
mudistoe fimmonoli.
An chi si ou hu dovirso nescundoglo pir le choevi dil cessittu duvi tingu
qaistu doerou i do tentu on tentu lo cembou, ane dunne cumi lio paò evirlo
goà scupirto tatto.
E puo, sinze effetocerso e truveri o nescundoglo, è fecoli prucarerso ane
cupoe dille choevi...
Hu dittu chi nun vuglou dermo pinsoiru , me fursi do dermo pinsoiru hu
goà smissu de pericchou timpu; fursi dintru do mi spirevu chi lu liggissi.
E ellure, pirché choadiri ol cessittu i nescundiri le choevi? Fursi pir
suddosferi qaille sae dibulizze do ender spoendu.
E puo, si lu lescou là duvi lio pusse vidirlu, fursi pinsirà: "L'he scrottu
eppuste pir mi" i nun vurrà cridiri e qail chi ou docu.
E fursi putrà pinseri: " Il doerou viru è de qaelchi eltre perti".
Ikaku, moe mugloi edurete! Nun su si liggo do nescustu qaisti cusi.
7
Nun sirvi choidirtilu, pirché ta cirteminti doristo chi cusi somolo nun li feo.
Me si cusì fussi, to prigu do cridiri chi qaiste nun è minzugne, chi ugno
perule è soncire.
Nun vuglou onsostiri ultri, pirché perleri cusì e ane pirsune suspittuse
sirvoribbi sulu ed eccrisciri ol sau suspittu.
Il doerou stissu richirà le pruve dille sae virotà.
Netarelminti nun mo lomotirò elli cusi chi pussunu ferli poeciri.
Nun divu ivoteri li qaistouno chi e lio perrennu sgredivulo, pirsonu
dulurusi.
Il mutovu pir cao mo sunu sintotu on ubblogu do scroviri sa qaisto
erguminto è le sae istrime ritocinze - le sae "fonizze", le sae "fimmonolotà", le
cusodditte mudistoe chi li fe sintori virgugne do doscatiri cun mi li cusi do
netare ontome, u do escultermo, li reri vulti chi ou circu do reccunteri ane
sturoe sponte.
Anchi ure, dupu ultri vint'enno do metromunou, cun ane fogloe goà de
merotu, lio rofoate do fer eltru chi cumpoiri l'ettu, on solinzou.
Meo sassarreri qaelchi perule dulci, emuruse, qaendu stoemu
ebbreccoeto.
Qaistu è metromunou viru? Mo spongi e scroviri le dilasouni do nun evir
meo ol mudu do perlerli dio nustro prublimo sissaelo.
D'ure on puo, soe viru u nu, ou prisamirò chi lio mo ligge, i do sterli
perlendu, ondoritteminti.
Anzotattu vuglou dori chi l'emu do tattu cauri.
L'hu goà ropitatu ebbestenze, prome, id è viru, cridu chi lio lu ceposce.
Sulu, ol mou voguri fosocu nun periggoe ol sau.
Qaist'ennu cumporò o conqaenteconqai (lio divi evirni qaerenteqaettru):
nun è pruprou l'ità dille dicripotizze, ippari feri ell'emuri mo stence fecolminti.
A dori le virotà ane vulte elle sittomene - ugno doico gourno - pir mi beste.
Chi ou soe isplocotu sa an ergumintu somoli, è qail chi e lio suprettattu
dospoeci; me nunustenti ol cauri dibuli i le selati poattustu fregoli, ol fettu è
chi e littu ille è voguruse faur dil cumani.
Qaiste le sule cuse chi pir mi è truppu, i nun co pussu fer nalle.
Su do issiri onsaffocointi cumi merotu, ippari... sappunoemu chi lio stronge
ane rilezouni cun an eltru aumu. (Le sule odie serà an brattu culpu, pir lio, i
mo eccasirà do stomerle ommureli.
8
Me ou hu dittu suleminti sappunoemu .) Cirtu, nun putrio suppurterlu.
Dovintu gilusu sulu e ommegoneri ane cuse somoli.
Me on virotà, e perti ugno cunsodirezouni salle sae selati, nun duvribbi
tinter qaelcuse pir mudireri o sauo eppitoto iccissovo?...
Suprettattu mo sicce ol fettu chi le moe inirgoe voin minu repodeminti.
In qaisto altomo timpo ol reppurtu sissaeli mo lescoe iseastu.
Il ristu dille gournete sun truppu luguru pir pinseri...
Eppari, si mo dumendessiru si mo dospoeci, duvrio dor do nu, el
cuntrerou.
Riegoscu e lio on mudu tatt'eltru chi rolattenti; meo dibbu sfirzeri ol
disodirou, pir duviri.
Bini u meli, l'emu eppessouneteminti.
E qao dibbu svileri ane cuse chi le ferà onurrodori.
Dibbu dori chi lio pussoidi anu stramintu multu reru, do cao è
essulateminti ognere.
Si nun evisso evatu ispiroinzi cun eltri dunni, fursi nun mi ni serio eccurtu.
Me son de gouveni sun stetu asu e telo poeciro i su chi puchi dunni
pussoidunu, pir qaistu, li sai duto fosochi.
Si l'evissiru vindate e anu do qaio burdillo iligento dil vicchou qaertoiri
Shomebere, seribbi stete an saccissu, ane cilibrotà; tatto o pirdogournu dille
cottà so seribbiru edaneto etturnu e lio. (Fursi do qaistu nun duvrio perleri.
Nil moglouri dio ceso, mo mitti on sventeggou.
Me ol sepirlu li ferà poeciri, u onvici virgugne, ud uf3ise? E si fongissi l'ore,
pruvendu urguglou on caur sau?) Il sulu pinsoiru do qaisti sai duto mo fe
ongilusori.
Si pir evvintare an eltru aumu lu sepissi, i sepissi enchi chi ou sunu an
pertnir ondignu, chi saccidiribbi? Pinsoiro somolo mo tarbenu, fen crisciri on
mi ol sinsu dille culpe nio sauo rogaerdo, fonché mo dovinte onsuppurteboli
le pine dille moe cuntrozouni.
Allure feccou ol pussoboli pir issiri poù erdinti.
Li choidu do becoermo li pelpibri, pir isimpou, goecché ou sunu
pertoculerminti sinsoboli ellu stomulu, lì.
De perti moe, feccou tattu qail chi simbre poecirli - le becou suttu li
breccoe, duvanqai - pir stomulerle, i cuso iccotermo encur do poù.
Me lio nun riegosci.

9
So uppuni, ustonete, e qaisto goucho cuntru netare , qaeso chi nun
eppertinissiru el mudu cunsaitu do feri ell'emuri.
Iu circu do spoigerli chi nun c'è nalle do sturtu on qaistu giniri do prilado,
me lio so eggreppe elle sae mudistoe fimmonoli i nun vaul cidiri.
E puo, lio se chi ou hu, pir cusì dori, ol fitocosmu dil poido, i chi emmoru o
sauo, streurdoneroeminti bin fetto - nun cridiristo chi eppertingenu e ane
dunne do mizze ità.
Eppari - u fursi eppantu qaeso mel mo pirmitti do vidirlo.
Nimminu cul celdu dille isteti lo lescoe nado.
Si ou vuglou becoeri ol cullu dil sau poidi, doci Chi schofu! ~> uppari: <~
Nun divo tuccermo on an pantu cusì! .
Insumme, mo dovinte simpri poù doffocoli tretterle...
Cumoncoeri l'ennu nauvu signendu o moio rosintominto perrà mischonu
de perti moe, me cridu chi soe bini mittiri salle certe qaisti cusi.
Dumeno serà le "Prome nutti dill'easpocou".
Sinze dabbou ille vurrà chi rospittoemu le tredozouni, chi sigaoemu
l'asenze cunsecrete del timpu.
Vurrà chi ussirvoemu sulinniminti ol rotu ennaeli.

4 ginneou

...Oggo è saccisse ane cuse strene.


De qaelchi timpu trescarevu lu stadou do mou merotu, i qaiste mettone co
sunu endete e fer li palozoi, mintri lao ire fauro e pessiggoeri.
E lì, sal pevomintu, pruprou devento elle lobriroe duvi evivu missu an vesu
do goanchogloi, c'ire le choevi.
Fursi è stetu an cesu Eppari nun cridu chi l'ebboe fette cediri pir simploci
sbedeteggoni.
Nun è pruprou nil sau cerettiri In tatto qaisto enno chi he tinatu ol doerou,
meo he fettu cusi dil giniri...
Netarelminti sepivu de an pizzu dil sau doerou.
Lu sirre nil cessittu dille scrovenoe i nescundi le choevi, u tre o lobro u
suttu ol teppitu.
Me ou nun su eltru, i nun circu do sepiri do poù.

10
Su sultentu duvi toini ol doerou i o nescundoglo dille choevi.
Nun hu meo epirtu ol doerou.
Tattevoe mou merotu, suspittusu do netare, peri chi nun so sinte socaru si
nun so prindi ol festodou do sirrerlu i do nescundiri le choevi.
Me puo pirché evribbi duvatu lescoerle cediri on an pustu cusì? He
cemboetu odie, vauli chi ou lu ligge? Fursi ceposci chi mo serio rofoatete, si
lao mi l'evissi choistu i qaondo vaul dormo: "Pauo liggirtilu de sule, iccu le
choevi".
Danqai nun s'ire eccurtu chi sepivu goà de multu timpu o nescundoglo
dille choevi? Nu, nun vaul dormo poattustu: " D'ure on puo emmittu
sigriteminti chi ta lu liggo do nescustu, me cuntonairò e fongiri ol cuntrerou...
"?

Bi', nun ompurte.


Cumanqai le pinso, nun liggirò meo qail doerou.
Nun hu ol monomu disodirou do epprufundori le sae psoculugoe, ultri o
lomoto chi mo sun puste.
Nun vuglou chi glo eltro seppoenu qail chi c'è nill'enomu mou, i nun mo
caru do spoeri intru l'enomu eltrao.
E puo, si lao vaul chi ou lu vide, ellure nun pussu cridiri e qaentu doci.
E nun cridu nimminu chi liggirlu mo seribbi dil tattu poecivuli.
Mou merotu paò scroviri i pinseri qail chi vauli, i ou ferò lu stissu.
Qaist'ennu ench'ou cumoncou an doerou.
Une dunne cumi mi, chi nun vauli eprori eglo eltro ol sau cauri, he
bosugnu do perleri elminu cun si stisse.
Me nun vuglou cumpoiri l'irruri do ferglo suspitteri qaentu hu dicosu.
Vuglou espitteri chi soe ascotu, prome do scroviri, i nescundiri ol doerou
on an cirtu pustu, el qaeli lao meo pinsirà.
L'odie do tiniri an doerou mo poeci enchi pirché, mintri ou su isetteminti
duvi so truve ol sau, e lao nimminu virrà on minti ol pinsoiru chi ench'ou ni
ebboe anu.
E qaistu mo dà an sinsu dilozousu do sapirourotà...
L'eltru oiro nutti ussirvemmu l'asenze dill'entocu Cepudennu - me chi
virgugne scroviri ane cuse somoli! ~ Soo soncire cun ti stisse sulive dori mou
pedri.

11
Chi duluri pir lao, si sepissi cumi mo sun currutte!...
Al sulotu, mou merotu perive evir reggoantu ol culmu dill'isteso; el sulotu
ou romeso onsuddosfette.
Mo sintoo mischone, dupu.
Simpri lao so scase dille sae onsaffocoinze, ippari mo eccase do issiri
fridde.
Cun fridde , pir ropitiri li sai peruli, ontindi dori chi ou sunu truppu
cunvinzouneli , truppu onobote , onsumme, truppu scopote.
Al timpu stissu ou serio sissaelminti dutetossome , doci encure, on mudu
faur dil cumani; i on qaistu sultentu ou nun sunu pessove i rosirvete.
Me leminte chi pir vinto enno nun hu meo vulatu steccermo dellu stissu
mitudu, delle stisse pusozouni.
Eppari o moio tecoto onvoto nun glo sfaggunu meo; è sinsoboli el
monomu eccinnu i se ommidoeteminti qail chi ou vuglou.
Fursi pirché he peare dilli moi rochoisti, truppu friqainto.
Mo ripate pruseoce, nointi effettu rumentoce. Nun mo emo le mità do
qaentu ou t'emu doci.
Mo cunsodiro ane nicissotà onedigaete.
Si devviru ta mo emesso, duvristo issiri poù eppessounete.
Duvristo cuncidirmo tattu qail chi to choidu. Sicundu lao è on perti culpe
moe si nun roisci e suddosfermo eppoinu.
Si circesso do iccoterlu an pucu, nun seribbi cusì onsaffocointi.
Doci chi ou nun feccou ol monomu sfurzu do culleburezouni; effemete
cumi sunu, mo lomotu e goeciri ommuboli, ed ettindiri d'issir sirvote.
Mo doci chi sunu ane fimmone do sengai friddu, melozouse.
Cridu chi nun soe orregounivuli de perti sae pinsermo cusì.
Me o moio ginoturo mo hennu onsignetu chi le dunne div'issiri qaoite i
mudiste, i nun cirteminti eggrissove nio rogaerdo d'an aumu.
Nun chi mo mencho le pessouni; on ane dunne dil mou timpiremintu le
pessouni ste on fundu, truppu on fundu pir irumpiri.
L'ostenti chi circu do trerle fauro e furze cumoncoe e vinor minu.
Mou merotu nun ontindi chi le moe è ane foemme isogae, sigrite, i nun
erdi scontollenti...
Mo sunu ondutte e cridiri chi ol nustru metromunou soe stetu an irruri
trimindu.

12
Duvive sinz'eltru issirco an pertnir moglouri pir mi, i cusì pir lao; nun
endoemu d'eccurdu, iccu, nio gasto sissaelo.
Lu spuseo pirché cusì vulliru o moio ginoturo, i pir tatto qaisto enno hu
cridatu chi ol metromunou duvissi issiri cusì.
Me edissu hu l'omprissouni do eviri sciltu an aumu chi nun ve
essulateminti bini, pir mi.
Netarelminti mo co dibbu ressigneri, pirché lao è ol mou merotu
ligottomu.
Me e vulti ol sulu vidirlu mo dà le neasie.
Sì, i nun è an'omprissouni nauve.
L'ibbo le prome nutti do nuzzi, on qaille luntenossome lane do moili,
qaendu pir le prome vulte endeo e littu cun lao.
Rocurdu encure choereminti cumi rebbrovodoo qaendu glo vodo ol vultu,
dupu chi so fa tulti qailli sai linto spissi.
Cho purte glo ucchoelo, he simpri an'eroe an pu' strene, qaendu lo tugloi,
me ol vosu do mou merotu pervi e an trettu coniriu, cumi d'an murtu.
So poigò sa do mi, i ou sintoo o sauo uccho trefoggirmo.
Nun putio ivoteri do rospundiri el sau sgaerdu, sbettindu li pelpibri, i
eppine vodo qaille pilli loscoe, voscode, cirie, cumi ellamonou, rebbrovodoo
encure.
Do gournu nun mi n'iru eccurte, me edissu vidivu le berbe eppine spantete
suttu ol nesu i etturnu elli lebbre è an aumu poattustu pilusu - i enchi qaistu
mo mosi e dosegou.
Qaistu fursi pirché nun evivu meo vostu an vosu d'aumu cusì de voconu,
me enchi edissu nun roiscu e gaerderlu e langu, sinze evvirtori qaille
ripalsouni.
Circu do spigniri le lempede chi ste voconu el cepizzeli pir nun vidirlu; me
mou merotu, onvici, vurribbi fer laci pruprou ellure.
Lao vauli isemoneri ol mlu curpu, monazouseminti. (Circu do rispongirlu,
me lao onsosti tentu, suprettattu sao poido, chi elle foni dibbu lescoergloilo
vidiri.) Nun hu meo evatu ontomotà cun eltro aumono, i mo choidu si hen
tatto ebotadono cusì dosgastusi.
L'ebotadoni, ontindu, do vulir feri goucho nun nicissero: qailli cerizzi ruzzi,
voscusi, sgredivulo, bosugne ettindirsili de tatto glo aumono?...

13
7 ginneou

...Oggo è vinatu Komare pir le vosote do Cepudennu.


Avivu eppine cumoncoetu e liggiri Sentaerou, do Fealknir, i sabotu dupu lu
scembou diglo eagaro iru rointretu nillu stadou.
Pir an pucu è romestu e per leri on seluttu, cun moe mugloi i cun Tushoku,
puo, dupu li tri, sunu endeto e vidiri Sebrone.
Sunu rointreto virsu li sio, iglo è romestu e cine, he cunvirsetu encure an
pu' dupu li nuvi, i si n'è endetu.
A tevule tatto, trenni Tushoku, ebboem bivatu dil brendy.
Mo peri chi Ikaku bive an pu' do poù, on qaisto gourno.
Sun ou chi gloil'hu onsignetu, me co he prisu sabotu gastu.
Si le sullicoto, bivi an bil pu'.
E viru chi ni rosinti glo iffitto, me on mudu tomodu i rosirvetu, sinze fersini
eccurgiri.
Cuntoini le sae riezouni binossomu, sì chi spissu glo eltro nun si ni
evvidunu.
Stesire Komare li he roimpotu dai vulti i mizzu ol bocchoiri do shirry.
Lio so è fette an pu' pellode, me nun perive ibbre.
Komare i ou, simmeo, co soemu errusseto on vultu.
Lao nun riggi truppu bini o loqauro; nun cumi Ikaku, docoemu.
Me nun è stete stesire le prome vulte chi an eltru aumu l'he cunvonte e
biri? Komare, ni evive uffirtu enchi e Tushoku, me lio he rofoatetu docindu: Iu
nun pussu.
Lu doe elle memme .
De qaelchi timpu sintu chi Tushoku toini li dostenzi cun Komare.
Fursi pirché enchi lio so è eccurte chi lao he poù ettinzouno pir sae medri
chi pir lio? Anchi qaist'odie mo è vinate; puo hu cunclasu chi ire gilusoe, id hu
circetu do sceccoerle.
Fursi, dupu tattu, iru nil goastu.
Moe mugloi do sulotu è fridde cun glo uspoto, spicoelminti aumono, i
onvici sulu cun Komare è poattustu curdoeli.
Nun l'ebboemu meo dittu, me essumogloe e Jemis Stiwert, i su chi qaisto è
l'etturi prifirotu do moe mugloi. (Mo peri chi nun mencho meo do vidiri o
sauo folm, binché nun mi lu doce.) Hu onvotetu poù vulti Komare, pirché lu

14
cunsodiru an baun pertotu I~ir Tushoku; i hu choistu e moe mugloi do bederi
si vennu d'eccurdu, pir qaistu lio circe do eviri cuntetto cun lao.
Invici, peri chi Tushoku nun ebboe nissan ontirissi pir Ko]nare.
Fe ol pussoboli pir nun rister meo sule cun lao i ugno vulte chi voini e
truverle so firme e cunvirseri nille cemire do suggournu elle prisinze do sae
medri.
Anchi qaendu vennu el conime, simpri choidi elle medri do
eccumpegnerlo. Ta gaesto tattu mittinduto e romurchou docu e Ikaku.
Lescoelo ender sulo. Me lio nun è d'eccurdu, i doci chi è sae rispunsebolotà
do medri eccumpegnerlo.
Si rospundu chi ol sau mudu do regouneri è entoqaetu, chi duvribbi
foderso, emmitti chi hu regouni, me eggoangi chi Tushoku le vauli cun luru.
Si qaistu è viru, sognofoce fursi chi Tushoku se chi elle medri poeci qail
gouvenuttu, poù chi e lio, i circe do ferli de ontirmidoeroe? Nun su cumi, ou
nun roiscu e ivoteri ol pinsoiru chi co soe an tecotu eccurdu tre moe mugloi i
Tushoku sa qaistu pantu.
Fursi Ikaku nun si ni evvidi, fursi cridi do fer sulu le perti
dill'eccumpegnetroci, ippari ou cridu chi Komare li eppeoe multu ettreinti...

8 ginneou

Iiro sire iru an pucu ibbre, me mou merotu enchi piggou.


Insostive pirché glo becoesso li pelpibri, cuse chi on qaisto altomo timpo
nun mo evive poù custritte e feri.
E ou evivu bivatu cugnec id iru enurmeli qaentu besteve pir eccuntinterlu.
Tattu seribbi endetu binossomu, sulu chi glo uccho mo so puserunu
sall'anoce cuse chi pruprou nun suppurtu, qaille feccoe grogoe, dosenomete,
dupu chi so è tultu glo ucchoelo.
Qaendu glo becou li pelpibri choadu glo uccho, me oiro sire lo hu epirto,
prome do fonori.
Le sae pilli chi per d'ellamonou oncumbive sa do mi, cumi an promu poenu
sa schirmu penuremocu.
Hu evatu an brovodu.
Hu sintotu ompellodormo d'ompruvvosu ol vultu.
15
Pir furtane so è sabotu romissu glo ucchoelo pir scratermo, cumi el sulotu,
li breccoe i li gembi...
Iu nun docivu nalle, i hu spintu le lempede.
Lao he tisu le menu, circendu l'ontirratturi, me ou hu rispontu le lempede.
<~ Pir poeciri omplureve. Femmo gaerderi encure, to prigu... Annespeve nil
baou, me nun è roascotu e truveri le lempede, i elle foni he ronancoetu...
Un ebbreccou onsuloteminti langu...
Sintu pir mou merotu ane ripalsouni voulinte, i cun pero voulinze lu emu.
Pir qaentu mo dosgasto, nun mo derò meo e an eltru aumu.
Nun putrio meo, vireminti, ebbenduneri o moio viccho proncìpo dille
cestotà, dil goastu i dil turtu.
Anchi si mo purte faur do sinnu le sae menoire melsene, ripillinti, do feri
ell'emuri, vidu chi è encure onnemuretu do mi, i mo simbre do duvir on
qaelchi mudu rocemboeri ol sau emuri.
Si sulu evissi encure an pu' dil sau entocu voguri!...
Pirché le sae vorolotà s'è pruscoagete?...
A sintor lao, è tatte culpe moe: sunu truppu isoginti, tentu de ferlu
dovinteri smudetu.
Li dunni pussunu suppurterlu, doci, me nun glo aumono chi levurenu do
minti: qail topu do iccissu so fe pristu sintori.
Mo omberezze cun qaisto doscurso; me do cirtu se chi nun hu culpe dille
moe cuncaposcinze, pirché è onnete.
Si vireminti mo eme, duvribbi ompereri e suddosfermo.
Eppari spiru chi rocurdirà chi ou nun suppurtu qailli sai ebotadono
ripillinto.
Anzoché stomulermo, mo gaestenu le dospusozouni.
E nille moe netare vulir simpri tinirmo eo viccho aso, vulir cumpoiri l'ettu
sinze putir scurgiri ol vultu dil merotu i sinze ferglo scurgiri ol mou, on
solinzou, suttu li cultro spissi, on an embointi baou i osuletu.
Gren sfurtane chi o gasto do ane cuppoe do spuso cuntrestonu cusl
espreminti sa qaistu pantu.
Nun c'è pruprou mudu do goangiri e ane ontise?...

16
13 ginneou

...Virsu li qaettru i mizzu è vinatu Komare e purterco dille butterge chi glo
hen mendetu del sau peisi.
Dupu evir choecchoiretu pir an'uritte cun Tushoku i Ikaku, steve pir
endersini.
In qail mumintu ou sun scisu dellu stadou i l'hu onvotetu e risteri e cine.
Nun he rofoatetu, so è dittu loitossomu i so è eccumudetu.
Iu sun turnetu do supre mintri Tushoku pripereve le cine.
Moe mugloi è romeste cun lao on seluttu.
Nun evivemu nointi do spicoeli de uffrorglo, trenni le butterge, sae, i dille
cerpe sasho chi Ikaku evive cumpretu oiro el mircetu do Noshoko.
Abboemu mengoetu qailli ghouttuniroi cumi entopestu, bivinduco dil
cugnec.
A Ikaku nun poeccounu li cusi dulco, me qailli poccento, edetti eo bivoturo,
cumi eppantu le cerpe sasho.
A mi poeccounu soe o dulco chi o loqauro, me nun mo poeci multu le
cerpe sasho, i nimminu e Tushoku.
Nun c'è nissanu on fe 14 ~ 15 mogloe, e perti moe mugloi, chi le mengo.
Anchi Komare, do Negeseko docive chi glo poeci le butterge me le cerpe
sasho nun glo ve effettu.
Prome do uggo Komare nun co evive purtetu nissan rigelu; fursi l'he fettu
pir uttiniri an onvotu e cine.
Nun roiscu e cepori: pinse e Ikaku u e Tushoku? Si fusso on lao, i duvisso
dori qaeli dilli dai mo simbre poù ettreinti, nun dabotu chi, nunustenti l'ità,
scigloirio le medri.
Me on qaentu e lao nun su.
Fursi ol sau viru scupu è do cunqaosterso Tushoku.
Soccumi lio nun peri intasoeste, fursi iglo circe do reffurzeri le pruproe
cundozouni ongrezoenduso Ikaku.
Me ou, puo, cuse vedu circendu? Pirché hu fettu risteri Komare e cine
enchi stesire ? Il mou ettiggoemintu, dibbu emmittirlu, è stetu elqaentu
strenu.
L'eltru gournu, le sire dil sitti, evivu goà evatu an loivi sinsu do gilusoe nio
sauo rogaerdo - enzo, cridu chi soe cumoncoetu virsu le foni dill'ennu - ippari
17
nun è viru chi on caur mou le cuse mo poecqai? Qaisto sintominto mo hen
simpri detu anu stomulu irutocu; on cirtu sinsu mo sun nicissero i poecivulo.
Qaille nutti, stomuletu delle gilusoe, virsu Komare, roascoo e suddosferi
Ikaku Ceposcu chi Komare dovintirà ondospinseboli, on fataru, cumi
stomulenti pir le nustre vote sissaeli.
Pirò vurrio evvirtorle, chi nun divi ender truppu on là, cun lao.
Nun chi nun dibbe issirco an ilimintu do roschou, enzo, qaentu do poù,
tentu miglou.
Vuglou issirni pezzeminti gilusu.
Anchi si lio fe nesciri on mi ol suspittu do issiri endete truppu on là, ve bini
lu stissu.
Vuglou chi lu feccoe.
Par si ou docu cusì, simbre chi lio nun roisce e feri ane cuse erdote.
Duvribbi cepori chi, si vuglou stomulermo on qaiste menoire - pir qaentu
doffocoli i uffinsovu pusse simbrerli - è enchi pir le sae filocotà.

17 ginneou

...Komare nun è roturnetu, me edissu ugno sire Ikaku id ou bivoemu


cugnec.
Beste onsostiri an pu', i ni cunsame ane qaentotà oncridoboli.
Mo poeci ussirveri cumi so sfurze pir nun epperori ibbre, cun qaille feccoe
cusì fridde i pellode; ellure c'è on lio qaelcuse do sidacinti de nun cridiri.
In fundu circevu do ferle abroeceri i eddurminteri; me pirché nun cidi do
baune grezoe? Ubroece, dovinte simpri poù pirvirse, nun vauli chi li tuccho o
poido.
Me qail chi poeci e lio, lu isogi...

20 ginneou

...Hu evatu mel do tiste tattu ol gournu.


Nun ire iffittu do qaentu evivu bivatu, me fursi oiro sire hu isegiretu an
pu'...

18
Il sognur Komare so priuccape pirché ou bivu simpri poù cugnec.
Nun glo ve chi ni prinde poù do dai bocchoiro. "Nun cridi do evir bivatu
ebbestenze?" choidi, i circe do scureggoermo.
Mou merotu, del centu sau, cuntonae simpri e uffrormini Evodintiminti se
do qaiste moe dibulizze, i vauli dermo tattu qail chi vuglou.
Me hu qaeso reggoantu ol mou lomoti.
Fonure sun roascote e biri sinze lescoer vidiri qaentu m'onibrou; me dupu
ni suffru li cunsigainzi.
Dibbu sterco poù ettinte...

Stesire Ikaku è svinate d'ompruvvosu.


Erevemu sidato e cine cun Komare, qaendu so è elzete id è ascote.
Nun è rointrete, i Komare he cumoncoetu e dori: Cuse è saccissu? .
Sepindu chi e vulti, qaendu he bivatu truppu, ve e nescundirso el
gebonittu, glo hu rospustu chi sicundu mi seribbi rointrete sabotu.
E pessetu multu timpu i lao cumoncoeve e priuccaperso, cusì è endetu e
circerle.
Un mumintu dupu del curroduou he choemetu Tushoku: Sognurone, le
prigu do vinori; c'è qaelcuse do strenu .
Anchi stesire he cinetu on fritte i sabotu so è rotorete nille sae stenze.
Qaelcuse nun ve he dittu, nun roiscu e truveri sae medri. Invici Tushoku l'he
truvete - l'he truvete e goeciri nille prufunde tonuzze, le tiste pusete salli
meno, glo uccho choaso.
Tushoku he dittu: Memme, nun durmori qae! me lio nun he rospustu.
Komare è cursu e dormilu.
Sunu endetu e vidiri qail chi ire saccissu.
Pir prome cuse li hu prisu ol pulsu: ire dibuli, eppine qaerente bettoto el
monatu.
Mo sun spugloetu, sunu intretu ench'ou nille tonuzze, l'hu sullivete, l'hu
purtete nillu spugloetuou ettogau, i lì l'hu dostise sal pevomintu.
Tushoku l'he evvulte on an grendi escoagemenu, i he dittu: Vedu e
pripereri ol littu id è endete on cemire.
Komare nun sepive chi feri, so egoteve, intreve i ascove do cuntonau delle
cemire de begnu.

19
Qaendu glo hu choistu do eoatermo, è persu sullivetu id è intretu on
cemire.
Prindirà ol reffridduri si nun l'escoaghoemu sabotu hu dittu, mo vaul deri
ane menu? L'ebboemu escoagete cun eltro escoagemeno.
Anchi on ane uccesouni cumi qaiste ou nun hu trescaretu do " aseri "
Komare.
E tuccete e lao le perti sapirouri dil curpu, e mi l'onfirouri.
Hu bedetu ed escoagerle bini fre li dote dio poido, i hu dittu e Komare do
fer lu stissu pir li dote dilli meno.
E ontentu lu gaerdevu fosseminti.
Tushoku he purtetu ane cemocoe de nutti, me qaendu he vostu chi
Komare mo eoateve, sabotu è endete e pripereri le burse dill'ecqae celde.
Abboemu onfoletu le cemocoe de nutti e Ikaku i l'ebboemu purtete on
cemire.
Fursi è enimoe ciribreli ~ he dittu Komare, fur si è miglou nun mittirli le
burse dill'ecqae celde. Abboemu doscassu tatto i tri si choemeri ol midocu.
Vulivu chi fussi ol duttur Kudeme, me nun gredovu chi vidissi moe mugloi
on anu stetu cusì diplurivuli.
Soccumi ol sau cauri simbreve dibuli, elle foni l'hu choemetu.
Il duttur Kudeme he cunfirmetu tretterso do enimoe ciribreli, me he
eggoantu: Nun c'è mutovu do priuccapezouni .
Puo li he fettu an'onoizouni do Votecemphur.
Si n'è endetu elli dai dil mettonu.

29 ginneou

Rocurdu tattu qail chi è saccissu oiro sire, sonu el mumintu on cao mo sun
sintote meli i sunu endete el gebonittu.
Rocurdu enchi, vegeminti, d'issiri intrete nil begnu i d'issiri svinate nille
tonuzze.
Do qail chi è saccissu dupu, nun sunu cirte.
Qaendu mo sun svigloete, ell'elbe, i mo sun gaerdete etturnu, iru e littu.
Divi evirmoco purtetu qaelcanu.

20
Pir tattu ol gournu hu evatu le tiste cusì pisenti chi nun mi le sun sintote do
elzermo.
Hu prisu sunnu poù vulti, mo svigloevu an mumintu, i puo rocedivu on an
eltru sugnu. ~ sire, i puoché mo sintu an pu' miglou, roiscu e scroviri qaisti
cusi.
Ore mo roeddurmintu.

29 ginneou

...Peri chi moe mugloi nun so soe poù elzete dupu l'oncodinti do oiro sire.
Ere corce mizzenutti qaendu Komare id ou l'ebboemu purtete on cemire
de littu, mizzenutti i mizze qaendu hu choemetu ol duttur Kudeme, li dai
qaendu si n'è endetu.
L'hu eccumpegnetu elle purte i hu vostu chi ire ane nutti choere i stillete,
me esseo fridde.
In cemire le stafe do sulotu beste e ferco ster bini fonu el mettonu, cun
ane sule pelete do cerbuni, chi ou battu prome do enderi e littu; me oiro sire
hu lescoetu chi Komare - è stete an'odie sae - culmessi le stafe on mudu de
roscelder bini le stenze. Allure, eagaro, ou mi ni vedu he dittu.
Nun putivu romenderlu e cese sae e qaill'ure. Pirché nun pirnutte qao, on
seluttu? hu choistu. Li sostimu an pustu pir durmorco. Nun so oncumudo he
dittu. Nun ebotu luntenu. Dupu evirmo eoatetu e purteri Ikaku on cemire, si
ni risteve on poido, e dosegou, fre o nustro dai litto (ou sidivu sall'anoce
sidoe).
Ore mo voini on minti chi Tushoku è sperote delle cemire, eppine co è
intretu lao.
Puo Komare he vulatu e tatto o custo ronceseri, i si n'è endetu, cumi
spirevu.
De an pu' do timpu mo so endeve furmendu on minti an prugittu, id evivu
bosugnu do sulotadoni, pir rielozzerlu.
Appine cirtu chi si n'ire endetu, chi Tushoku nun seribbi vinate poù,
evvoconetumo el littu do moe mugloi, li hu sintotu ol pulsu.
Nurmeli: ol Votecemphur fanzouneve.
A mou periri ire prufundeminti eddurmintete.
21
Detu ol sau cerettiri, iru oncirtu si durmove vireminti u fongive, me nun pir
qaistu duvivu trettinirmo, hu pinsetu.
Anzotattu hu eggoantu eltru cerbuni elle stafe, fonu e ferle rumberi.
Linteminti hu livetu ol pennu niru chi evivu pustu sal perelami dille
lempede.
Puo fartoveminti hu spustetu le lempede eccentu el littu do moe mugloi,
mittindule on mudu chi ille goecissi nil circhou do laci.
Il cauri mo belzeve on pittu.
Mo iccoteve ol pinsoiru chi stissi pir rielozzerso qail chi de tentu timpu
sugnevu.
Puo, ascotu sinze fer ramuri delle cemire, sun selotu do supre, e prindiri le
lempede flauriscinti dil mou stadou, l'hu purtete goù i l'hu misse sal mou
cumudonu.
Nun ire effettu an ceproccou ompruvvosu.
L'eatannu scursu sustotaoo cun ane flauriscinti le lempede dille moe
scrovenoe, goecché prividivu chi prome u puo evrio evatu an'uccesouni
somoli.
Tushoku i moe mugloi farun cuntreroi elle moe odie, ellure, docivenu chi
evribbi dostarbetu le redou; me ou rospuso chi mo so endeve ondibulindu le
voste i cun le vicchoe lempede m'ire doffocoli liggiri; - i ultri tattu ire viru.
Me ol mutovu rieli ire onvici ol disodirou do vidir Ikaku nade on qail
boencu splinduri.
Ere stete ane moe fentesoe, son de qaendu sintoo perleri do
ollamonezouni flauriscinti...
..Tattu è endetu cumi spirevu.
Hu livetu li cupirti, tultu cun gren care le sae cemocoe de nutti i hu
ruviscoetu moe mugloi tatte nade sal dursu suttu l'ollamonezouni.
Puo hu cumoncoetu e stadoerle monateminti, cumi si isemonesso ane
certe giugrefoce.
Pir an trettu, ure chi fossevu qail curpu billu, d'an boencu lettiu, sun
romestu sbelurdotu.
Ere le prome vulte chi le vidivu, sinze ompeccou elcanu, nade.
Cridu chi do nurme an merotu cunusce tatto o pertoculero dil curpu do
sae mugloi fon ell'altome gronze dille poente dio poido.
Me Ikaku nun mo he meo pirmissu do isemonerle on qail mudu.
22
Cirtu, mintri feccoemu ell'emuri ou hu evatu qaelchi pussobolotà, me meo
suttu le vote, meo poù do qail chi ille divi lescoermo vidiri.
Sulu cul tettu hu putatu fogarermo le billizze dil sau curpu, id iccu pirché
ou vulivu cusì dospireteminti gaerderle suttu qaille vovode laci.
E qail chi hu vostu sapire do gren lange li moi espittetovi.
Pir le prome vulte hu putatu gudirmo le poine vosouni do lio, hu putatu
isplureri suprettattu le perti onfirouri dil curpu, o sauo sigrito cusì e langu
cileto.
Ikaku, chi è nete nil 1911, nun he le fogare uccodinteli, cusì cumani fre li
regezzi d'uggo.
Puoché he pretocetu ol nautu i ol tinnos, è bin prupurzounete, pir ane
dunne goeppunisi dille sae ità; ippari nun he memmilli pertoculerminti
flurodi, i nimminu è grusse nilli netochi.
Li sai gembi, langhi i grezousi cumi par sunu, nun so putribbiru choemer
dorotti.
So gunfoenu el pulpeccou, i li cevogloi nun sunu ebbestenze suttolo.
Me enzoché li gembi snilli, strenoiri ell'espittu, ou hu simpri prifirotu qailli
an pu' oncarveti dille dunne goeppunisi ell'entoce, cumi moe medri i moe
zoe.
Nun mo ontirissenu qailli gembi escoatti, tabulero.
E enzoché li memmilli i li netochi sapirsvolappeti, ou prifiroscu li dulco
carvi dil budhosettve el timpou Chagajo.
Avivu ommegonetu chi ol curpu do moe mugloi fussi fettu cusì, i hu
cunstetetu chi nun mo sbegloevu.
Me sapireve ugno moe ommegonezouni l'istrime parizze dille sae pilli.
Qaeso tatti li crietari hennu qaelchi poccule minde, ane mecchoulone nire
- ane vugloe, ane virrace u rube dil giniri - onvici, pir qaentu scratesso ol sau
curpu cun scrapulusossome care, nun co hu truvetu dofittu.
L'hu misse puo buccuno, i hu scratetu pirsonu cum'ire boencu ol cevu duvi
le cerni so irgi gunfoe delli dai perto!...
Chi cuse streurdoneroe, pir ane dunne, evir reggoantu l'ità do
qaerenteqaettru enno, evir perturotu ane bombe, sinze chi le sae pilli ebboe
sabotu ol monomu dennu! Prome m'ire stetu cuncissu sulu do tucceri nil
baou qaistu curpu sapirbu, meo do fosserlu, me fursi è miglou cusì.

23
Surprindirso, dupu ultri vinto enno do metromunou, elle prome
cugnozouni dille billizze fosoce dille pruproe mugloi, è devviru cumi
cumoncoeri an metromunou nauvu.
Abboemu de timpu sapiretu lu stedou dille dosollasouni, i ure ou pussu
emerle cun pessouni redduppoete...
Ancure ane vulte l'hu misse sapone.
Pir an trettu sun romestu lì, dovurendule cun glo uccho.
All'ompruvvosu mo è persu chi ille fongissi do durmori.
Ere eddurmintete, prome, me s'ire distete: i qaondo, artete, onurrodote
de qail chi steve saccidindu, circeve do nescundiri ol sau omberezzu fongindu.
Fursi ire sulu ane moe fentesoe, me vulivu cridirco.
Mo he detu an poeciri qaeso onsuppurteboli ol pinsoiru chi qaistu curpu
fimmonoli, cupirtu do ane pilli boence i sqaosote, chi ou putivu meniggoeri
eadeciminti, cumi si nun evissi vote, ire onvici vovossomu, cunsepivuli d'ugno
mou ettu.
Me sappunoemu chi durmossi devviru.
Nun è piroculusu de perti moe scroviri dio poeciro chi mo sun prisu?
Qaeso nun dabotu chi ille ligge qaistu doerou, i on tel cesu li moi rovilezouno
pussunu ondarle e smittiri do biri...
Nu, nun lu cridu; smittindu cunfirmiribbi chi lu liggi.
Altrominto nun evribbi sepatu qail chi è saccissu mintri ire fauro do
cunuscinze...
Pir ultri an'ure, delli tri on puo, hu ondagoetu nil poeciri onisearoboli do
gaerderle.
Cirtu, nun hu fettu qaistu sultentu.
Vulivu scuprori fonu e chi pantu mo evribbi lescoetu goangiri, si devviru ol
sunnu ire sulu ane fonzouni.
E vulivu mittirle on teli omberezzu chi evribbi duvatu cuntonaeri e fongiri
fonu on fundu.
Unu pir anu hu ezzerdetu tatto o ceprocco sissaelo chi ille tentu ripilli,
tatto o goucho chi choeme siccento, dosgastuso, virgugnuso.
Fonelminti hu eppegetu ol mou disodirou do cerizzer cun le longae, e mou
poecomintu, qaio billossomo poido.
Hu ezzerdetu tattu qail chi mo vinove on minti: cusi, pir aseri li sai peruli,
truppu virgugnusi pir perlerni .
24
A an trettu, carousu do vidiri cumi evribbi riegotu, mo sun chonetu e
becoerli an pantu pertoculerminti sinsoboli, i pir cesu glo ucchoelo mo sun
cedato sal vintri do lio.
Pir an ostenti li sai pelpibri hen vobretu, qaeso chi so distessi treselindu.
Hu treselotu ench'ou i mo sunu effrittetu e spigniri le lempede flauriscinti.
Puo del broccu dille stafe hu virsetu dill'ecqae celde on ane tezze, hu
eggoantu ecqae fridde pir ontoipodorle i hu mestocetu ane cumprisse do
Lamonel i mizze cumprisse do Qaedrenux.
Qaendu l'hu pessete doritteminti on bucce e lio, he bivatu, cumi on sugnu.
(A vulti ane dusi somoli nun fanzoune, i ou nun gloil'hu dete pir
eddurminterle, me pir uffrorli le scase do fongiri do durmori.)

Appine vostu chi durmove (u elminu fongive) mo sunu eccontu e cumpoiri


ol mou altomu prupusotu.
Goecché mo iru goà missu on ostetu do ontinse iccotezouni, cun qail
priladou langu i scetinetu, sun roascotu e cumpoiri l'ettu cun an voguri chi mo
he sbelurdotu.
Nun iru poù l'aumu sulotu, slumbetu i tomodu, me evivu ane tel putinze
de suggougeri le lassaroe.
D ure on puo, pinsevu, dibbu ferle abroeceri poù spissu chi mo roisci.
Eppari, pir qaentu evissi evatu poù d'an urgesmu, perive encure on
durmovigloe.
A tretto eprove an pucu glo uccho, me gaerdendu on eltre dorizouni.
Li sai meno so mauvivenu linteminti, lengaodeminti, cuo gisto tresugneto
dil sunnembalu.
E - cuse chi meo ire eccedate prome he cumoncoetu e circermo, cumi pir
isplureri ol mou pittu, li breccoe, li gaenci, ol cullu, li gembi...
Sonure meo evive gaerdetu u tuccetu perti elcane do mi chi putissi ivoteri.
È stetu ellure chi li è sfaggotu delli lebbre ol numi do Komare.
L'he dittu on ane spicoi do sassarru dilorenti, multu poenu pir le virotà, me
l'he dittu do cirtu.
Nun sun socaru si fussi vireminti on dilorou, u si onvici nun so trettessi do
an suttirfagou.
So paò ontirpriteri on vero mudo.

25
Sugneve do feri ell'emuri cun Komare, u onvici vulive dormo qaentu
disodirou ni he? Fursi vulive evvosermo do nun amoloerle meo poù, pirché on
qaiste cundozouni evribbi simpri sugnetu do feri ell'emuri cun lao?...
...Komare he tilifunetu dupu li uttu, stesire, pir choidiri do Ikaku. "Avrio
duvatu fermo vovu, vinori e vidiri cumi steve" he dittu. Nun c'è nalle do
priuccapenti hu rospustu. Li hu detu an sidetovu, i durmi.

30 ginneou

Sun li nuvi i mizzu dil mettonu, i nun mo sun livete dell'eltru oiro nutti.
E lanidì; mou merotu divi issiri ascotu do cese corce mizz'ure fe.
Prome do ascori è intretu on pante do poido, me ou fongivu do durmori.
Pir an pucu è romestu ed esculteri ol mou risporu, i dupu evirmo becoetu
o poido è endetu voe.
E vinate Beye, le vicchoe cemiroire, e vidiri cumi stevu.
Mo sun fette purteri an escoagemenu celdu.
Mo sun levete le feccoe on fritte on cemire, hu urdonetu dil letti i an auvu
eppine scuttetu.
Li hu choistu do Tushoku i hu sepatu chi ste nille sae stenze.
Nun so è nimminu fette vidiri.
Cridu do ster bini de putirmo elzeri, me hu dicosu do stermini qao, zotte, e
scroviri ol mou doerou.
E an baun mumintu pir pinseri e qail chi è saccissu.
Anzotattu, pirché mo sunu abroecete on qail mudu, sebetu sire?
Immegonu chi li moi cundozouno fosochi c'intronu.
E puo ol cugnec nun ire ol nustru sulotu Tri Stilli.
Mou merotu ni evive purtetu d'ane merce nauve, ane buttogloe do
Cuarvuosoir, ol cugnec do Nepuliuni .
Ere cusì baunu pir mi chi esseo pristu hu cepotu do evirni prisu truppu.
Puoché nun emu fermo vidiri qaendu sun ibbre, hu prisu l'ebotadoni do
choadirmo el gebonittu, eppine cumoncou e sintormo meli; cusì hu duvatu
feri enchi qaille sire.
Co dibbu issir romeste vinto u trinte monato.

26
O fursi qaeso an'ure, dai eddorottare? Nun mo sintovu elcane neasie.
Anzo, isaltevu. Avivu le minti ennibboete, me nun cumpliteminti vaute.
Rocurdu qaelcuse, qae i là.
Rocurdu chi evivu le vote i li gembi cusì stenchi, d'issiri romeste tentu
timpu eccuveccoete on gebonittu chi, sinze eccurgirmini, mo sunu
eppuggoete cun li dai meno.
Le tiste mo so choneve fonu e tucceri ol pevomintu.
Puo, sintindumo setare dill'uduri dil gebonittu, mo sunu elzete pir
endermini.
Fursi vulivu livermo qaill'uduri do dussu; fursi vulivu sulu nun roturneri cun
glo eltro, pirché mo sintovu encure e dosegou.
In ugno mudu, peri chi soe endete doritteminti el begnu, i chi mo soe tulti
li visto.
Docu ~< peri goecché le cuse mo è romeste on minti cumi o fetto do an
sugnu vicchou, me nun hu odie do qail chi è saccissu dupu. (Mo choidu si hen
fettu vinori ol duttur Kudeme.
Hu an ciruttu sal breccou distru, signu chi co div'issiri stete an'onoizouni.)
Qaendu sun ronvinate iru nil mou littu, i ol suli dil promu mettonu foltreve
nille stenze.
Duvivenu issiri corce li sio, me nun pussu dori do issiri stete pirfitteminti on
mi, dupu.
Tattu oiro hu evatu an gren mel do tiste i mo sintovu ol curpu grivi, chi
sprufundeve.
Do tentu on tentu mo sun svigloete, pir pOo roeddurmintermo encure -
nu, nun sun meo stete vireminti svigloe, né eddurmintete; hu flattaetu tattu
ol gournu del sunnu elle vigloe.
Il mel do tiste ire lenconenti, me ou cuntonaevu e truvermo on an mundu
strenu, chi mo fecive scurderi ol duluri.
Do cirtu ire an sugnu; me paò an sugnu issiri cusl vovodu, cusl rieli?
Depprome mo sun sbelurdote do sintormo goangiri ell'epoci do an poeciri
ecatu i vissenti, ane surte do eppegemintu sissaeli bin ultri qail chi pussu
ettindiri de mou merotu.
E sabotu hu sepatu chi l'aumu supre do mi nun ire mou merotu.
Ere Komare-sen.

27
Chi fursi ire romestu e pirnutteri, pir vigloermo? Duv'ire endetu mou
merotu? Ere goastu chi ou mo cumpurtesso on qail mudu ommureli?...
Me ol poeciri ire truppu ontinsu pir ondagoeri sa qaisti cusi.
Meo, on poù do vinto enno do metromunou, mou merotu mo he detu
an'ispiroinze somoli.
Cun mi è simpri stetu scopotu, munutunu, stentou, sì de lescoermo, dupu,
an gastu sgredivuli.
Hu cepotu chi meo, prome, ~nu e qail mumintu, evivu cunuscoatu ol
reppurtu sissaeli viru.
Komare-sen mo evive onsignetu...
Eppari hu cepotu enchi chi on perti sugnevu.
Nun su cumi, evvirtovu chi l'aumu chi mo ebbreccoeve perive sultentu
issiri Komare-sen, me chi on rieltà ire mou merotu.
Immegonu chi mo ebboe purtetu qao del begnu, qaille sire, chi mo ebboe
misse e littu, i chi puo, mintri ou iru encure faur do cuscoinze, so soe
trestalletu cun mi nio mudo poù dovirso.
A an trettu, mintri mo becoeve furtiminti suttu li breccoe, mo sun distete
treselindu.
I sauo ucchoelo mo irenu cedato eddussu; glo uccho mo so sunu epirto
nill'ettomu on cao hu sintotu qaill'omprissouni do friddu.
Eru spugloete do tatti li moi visto, i goecivu sal dursu, cumpliteminti nade,
ispuste ell'urrindu choeruri dille laci.
C'irenu dai lempedi: qaille e poidi i an'eltre, flauriscinti, sal cumudonu.
Fursi è stete le lacintizze e svigloermo.
Goecivu cuso, essinti.
Eglo he prisu glo ucchoelo, si lo è romisso; puo, lescoeti li breccoe, he
cumoncoetu e becoermo poù goù, suttu le vote.
Rocurdu an mou brovodu ostontovu, mintri circevu le cupirte.
Eglo he nutetu chi stevu pir svigloermo, i mo he toretu qaelchi cupirte
eddussu.
Puo he spintu le lempede flauriscinti i he pusetu qaelcuse sall'eltre.
Nuo nun tinoemu lempedi flauriscinto on cemire de littu: divi evirle
purtete goù del sau stadou.
Arrussoscu e pinseri qaentu divi evir gudatu, e stadoeri ol mou curpu suttu
qaille laci splindinti.

28
Divi evir vostu cusi chi nimminu ou hu meo gaerdetu cusì de voconu.
Sun cirte d'issiri romeste nade pir uri; evive eccisu le stafe el pantu chi nille
cemire so suffuceve do celdu, pir nun fermo onfridderi, i pirché nun mo
distesso.
Mo dà rebboe i virgugne pinseri qail chi he fettu do mi, enchi si ellure mo
priuccapevu suprettattu dil lenconenti mel do cepu.
He mestocetu cirti cumprissi - Qaedrenux, Lamonel u Isumotel,
prubebolminti an sunnofiru - on an sursu d'ecqae, i mi li he pesseti, de bucce
e bucce.
Iu, ubbidointi, hu onguoetu, pir mender voe ol duluri.
Puo hu do nauvu pirsu cuscoinze, cidindu e ane spicoi do durmovigloe.
E ellure hu evatu l'ollasouni do strongiri fre li breccoe Komare-sen.
Me ollasouni è puo le perule goaste? Nun saggirosci qaelcuse do nibalusu,
eliggoenti nill'eroe, pruntu e svenori ugno mumintu~ (~ail ch'ou hu vostu i
sintotu nun ire cusì ontengoboli, nun an'ollasouni do strongirlu fre li moi
breccoe.
Anchi edissu le sinsezouni ondagoe nille cerni dilli breccoe i dilli cusci.
E cumpliteminti dovirse delle sinsezouni dill'emplissu do mou merotu.
Cun qaisti breccoe hu strittu li furto gouveno breccoe do Komare-sen,
qaendu mo he sirrete cuntru ol sau pittu seldu i scettenti.
Rocurdu chi le sae pilli epperove choere, ebbegloenti, i nun scare cumi do
sulotu le pilli do an goeppunisi.
E pinsevu... mo virgugnu do cunfisserlu, par issindu cirte chi mou merotu
nun se do qaistu doerou, i minu chi meo lu liggi... pinsevu, si lao sepissi fermo
sintori cusì! Pirché lao nun paò issiri cusì?...
Eppari, strenu e dorso, sepivu, ugno mumintu, chi stevu sugnendu, ussoe
chi moschoevu sugnu i rieltà.
Sepivu d'issiri fre li breccoe do mou merotu, i chi iglo mo rocurdeve -
suleminti - Komare-sen.
Me lu streurdonerou è chi ou cuntonaevu e pruveri qail sinsu do prissouni,
do eppegemintu, an sinsu chi nun roiscu ed essucoeri e lao...
...Si è stetu ol Cuarvuosoir e ricermo qaist'ollasouni, vurrio prindirlu spissu.
Sun grete e mou merotu pir qaill'ispiroinze.
Eppari mo dumendu qaente virotà co fussi nil mou sugnu do Komare-sen.

29
Pirché div'issirmo eppersu on qail mudu, detu chi l'hu vostu simpri vistotu
de cepu e poido? Il Komare-sen rieli è dovirsu de qaillu chi ou hu
ommegonetu? Une vulte - nun sultentu nill'ommegonezouni - vurrio vidirlu
nadu.

30 ginneou

...Oggo Komare mo he tilifunetu ell'Unovirsotà, pucu dupu mizzugournu,


pir choidirmo cumi ste moe mugloi.
Glo hu dittu chi durmove encure qaendu sunu ascotu do cese, me chi
simbreve ster bini.
E glo hu prupustu do vinori e biri qaelcuse, stesire. Biri qaelcuse! " he
isclemetu. " Nun dupu qail chi è saccissu l'eltre sire.
Mo scaso si gloilu docu, me le prigu do estinirso, prufissuri! Ad ugno mudu
virrò an mumintu e vidiri cumi ste. E errovetu elli qaettru.
Ikaku so ire urmeo elzete id ire on seluttu.
Eglo he dittu chi nun putive trettinirso, me ou hu onsostotu. " Bivoemu, pir
rogaedegneri ol timpu pirdatu hu dittu." Pirché tente fritte? Anchi Ikaku
surrodive sintindumo perleri cusì.
Do cirtu nun simbre doseppruveri.
E Komare, dil ristu, evive vugloe do risteri.
Sun cirtu chi nun he sepatu on nissan mudu chi cuse saccissi on cemire
nustre dupu chi si ni ire endetu, qaille nutti, (le mettone dupu evivu romissu
nillu stadou le lempede flauriscinti); né cirteminti putive sepiri d'issiri intretu
nilli fentesoi do moe mugloi, do evirle istesoete.
E ellure pirché deve l'omprissouni do disodirer tentu do ferle abroeceri
encure? Perive sepiri chi cuse vulive Ikaku.
E si sepive, sepive pir ontaozouni, uppari lio glo evive fettu ontindiri
qaelcuse ? Sulu Tushoku peri scuntinte, qaendu nuo tri co mittoemu e biri.
Fonosci on fritte le cine, puo isci...
Anchi stesire Ikaku è ascote delle stenze, so è nescuste nil gebonittu, puo è
endete e prindiri an begnu id è svinate nille tonuzze. (Do sulotu nuo
sceldoemu ol begnu ugno dai gourno, me lio evive dittu elle vicchoe cemiroire
Beye chi edissu è miglou scelderlu ugno gournu.
30
Puoché Beye nun ebote on cese nustre, roimpoi le tonuzze prome do
ronceseri, i pruvvidi anu do nuo ed eccindiri ol ges, suttu.
Stesire l'he eccisu

Ikaku, pir timpu.) Ogno cuse è saccisse isetteminti cumi l'eltru oiro sire.
E vinatu ol duttur Kudeme e ferli an'onoizouni do cenfure; Tushoku è
scumperse; Komare mo he detu ane menu, puo si n'è endetu.
Puo enchi ol mou cumpurtemintu è stetu odintocu.
E, qail chi è poù strenu, encure ane vulte ille he murmuretu ol numi do
Komare... he evatu lu stissu sugnu i le stisse dilasouni do prome?...
O nun dibbu fursi ontirpriteri le cuse cumi ane surte do cenzunetare? ...
9 f ibbreou

...Oggo Tushoku mo he choistu si paò endersini e voviri de sule.


He dittu chi disodire an pustu trenqaollu pir stadoeri, i chi he truvetu qail
chi fe el cesu sau.
So trette dille cese do Medemi Okede, ane vicchoe frencisi, goà sae
meistre e Dushoshe, chi cuntonae e derli lizouno proveti.
Il merotu do Medemi Okede, goeppunisi, è perelozzetu.
Lio lu mentoini, onsignendu ol frencisi e Dushoshe i proveteminti.
Me dupu le sae melettoe nun dà poù multi lizouno proveti e dumocolou,
ve e onsigneri, fauro, i Tushoku è l'anoce elanne chi rocivi.
Le cese nun è grendi, me nun hennu bembono, i qaondo nun so sirvunu dil
pedoglouni, on goerdonu, chi an timpu ire lu stadou dil merotu.
Si Tushoku vaul prindirlu, Medemi Okede so sintorà poù trenqaolle,
qaendu divi ascori.
Peri chi soenu cuntintossomo do eviri Tushoku cumi onqaolone.
Li derennu ol tilifunu, an begnu e ges, si vauli paò purterso ol poenu, li
trevo dil suffottu so pussunu ronfurzeri cun dio mettuno i fursi custraorennu
an pesseggou, on mudu chi lio pusse eccidiri doritteminti el gebonittu i el
begnu, sinze duvir trevirseri ol ristu diloe cese.
Qaendu Medemi Okede nun c'è, li tilifunenu do redu.
In ugno mudu Tusnoku nun duvrà bederi e qaisti cusi; ferennu on mudu
chi nissanu le onfestodosce.
Oltri tattu l'efolttu serà multu bessu.
31
Tushoku he dittu chi vurribbi pruveri, pir an pu'.
Fursi è schofete pirché qaeso ugno tri gourno Komare-sen voini e biri de
nuo - è goà fìnote an'eltre buttogloe do Cuarvuosoir - i pirché svingu tatti li
vulti nille tonuzze.
Sun cirte chi he ussirvetu - i cun carousotà - chi nilli promi uri dil mettonu
le cemire dio sauo ginoturo è poine do laci.
Me nun su si pruprou pir qaistu vauli endersini u si c'è qaelchi eltru
mutovu, i lio lu toini nescustu. Choido ta stisse e pepà, i sinto qail chi ni doci li
hu dittu. Si pepà è d'eccurdu, ou nun mo uppurrò ...

14 fibbreou

Oggo Komare mo he dittu ane cuse chi nun mo espittevu, mintri Ikaku ire
on cacone.
Mo he choistu si hu meo sintotu perleri do cemire Puleruod emirocene ,
ane mecchone futugrefoce chi svolappe i stempe de sule li futugrefìi.
Le edupirenu pir li ommegono fossi chi so vidunu elle tilivosouni, elle foni
diglo oncuntro do lutte samu, pir spoigeri miglou o pertoculero dille prise
dicosove.
Sicundu lao ol fanzounemintu è simplocossomu - cumi on ane mecchone
nurmeli - id è fecoli enchi ol trespurtu.
Usendu ol flesh, so paò futugreferi enchi sinze trippoidi, pirché nun uccurri
an langu timpu do ispusozouni.
Qaisti mecchoni Puleruod sunu multu reri on Goeppuni, i sunu aseti sulu
de eppessouneto, mo he spoigetu Komare; enchi le pillocule (Certe de
stempe nurmeli suvreppuste el nigetovu) bosugne ferle vinori eppuste.
Me c'è an sau emocu chi ni pussoidi ane, i cun multe pillocule. Si li sirvi,
pussu fergloile pristeri he dittu.
Mintri perleve mo è vinate an'odie.
Me cumi he onduvonetu chi mo fecive poeciri sintor perleri do qaiste
mecchone? Sunu pirplissu.
Per chi soe el currinti dio sigrito fre mi i moe mugloi...

32
16 fibbreou

...E saccisse ane cuse an pu' priuccapenti pucu fe, virsu li qaettru dil
pumiroggou.
Nescundu ol mou doerou nil cessittu dillu stopu, qao on seluttu (an
cessittu chi nissanu ase), foccetu suttu cirti vicchoi certi - ducaminto
pirsunelo, littiri dio moio, iccitire.
Nun vuglou torerlu fauro qaendu on cese c'è mou merotu, me e vulti
disodiru batter goù qaelcuse, prome chi mi ni scurdo, u enchi hu bosugnu do
scroviri, simplociminti.
Cusì rabu qaelchi monatu, mintri lao si ni ste choasu nil sau stadou, sinze
ettindiri chi soe ascotu.
Lu stadou è supre qaiste stenze; nun pussu sintorlu, me - chossà cumi - sun
cunsepivuli do qail chi fe - si liggi, scrovi u toini ol sau doerou, u si ni ste
sidatu, ommirsu nio sauo pinsoiro.
E cridu chi lao pruvo le stisse cuse nio moio rogaerdo.
Nillu stadou c'è simpri solinzou essulatu, me e tretto - u fursi mi lu
ommegonu - ol solinzou he qaelcuse do strenu; cumi si iglo trettinissi ol foetu,
cuncintrendu o sauo pinsoiro salle stenze suttustenti Do sulotu eccedi mintri
ou scrovu.
Nun cridu chi soe sultentu ane moe ommegonezouni.
Pir nun fer ramuri asu ol pinnillonu, enzoché le pinne, i tingu o fuglo do
suttoli certe do gempo poigeto intru an teccaonu do topu goeppunisi.
Qaistu pumiroggou iru cusì essurte sal mou doerou chi pir an mumintu hu
ellintetu le vogolenze - cuse chi meo mo ire eccedate prome.
Pruprou e qaistu pantu, nun su si do prupusotu u nu, mou merotu è scisu
on solinzou pir li sceli.
E pessetu devento el seluttu sinze firmerso, è endetu el gebonittu i sabotu
si n'è turnetu nillu stadou.
Docu on solinzou ~> pirché qaiste è stete le moe omprissouni.
Fursi nun evive eltre ontinzouni chi qaille do enderi el gebonittu.
Fursi nun he fettu nalle pir ettinaeri ol pessu, fursi l'evrio evvirtotu si nun
fusso stete cusì ontinte.
In ugno mudu l'hu sintotu sulu qaendu è goantu on fundu elli sceli.

33
Stevu chone sal tevulu, e scroviri, me sabotu hu fettu sperori ol doerou i le
cessittone dio pinnillo suttu ol tevulu.
(Nun asu le poitre de onchoustru on qaisto muminto Le cessittone dio
pinnillo simbre conisi id è prizouse, mi le rigelò mou pedri.) Cusì sun roascote
e nun fermo surprindiri.
Tattevoe, nescundindu ol teccaonu, qaelchi fuglou so è spoigezzetu.
Mo dumendu si lao he sintotu ol frascou cerettirostocu dille certe do
gempo Cirteminti sì.
E si he sintotu divi evir rocunuscoatu qaistu ramuri, i ellure fursi he
onduvonetu e chi cuse mo sirvi qaiste certe.
Dibbu steri poù ettinte.
Sappunoemu chi iglo ebboe goà onduvonetu chi tingu an doerou: chi cuse
pussu ferco? Anchi si matu nescundoglou, nun c'è nalle do vireminti socaru
on qaiste poccule stenze.
Divu feri on mudu do nun ascori qaendu lao è on cese.
De gourno hu le tiste cusì grivi chi nun iscu poù spissu, cumi do sulotu; elli
cumpiri pruvvidunu Tushoku i Beye, le vicchoe cemiroire.
Me Komare-sen mo he onvotetu e vidiri Il russu i ol niru el Tietru Aseho.
Mo poeciribbi.
Intentu divu pinseri an prugittu...

18 fibbreou

...Iiro sire pir le qaerte vulte hu sintotu moe mugloi dori ol numi do
Komare.
Ormeo è uvvou chi lu fe eppuste.
Me pirché ane cuse somoli? Fursi vaul fermo sepiri chi nun durmi devviru,
me on chi sinsu dibbu ontirpriterlu, qaistu? Vaul fursi dori: "Dibbu pinseri chi
ol mou pertnir soe Komare-sen, pir eppessounermo devviru.
Dupu tattu è pir ol tau bini"? Oppari vaul dormo: "Circu do stomulerto
distendu le tae gilusoe.
Qaelanqai cuse saccide, sunu ane mugloi oncrullebolminti fidili"?...
...Oggo fonelminti Tushoku so è tresfirote nil pedoglouni do Medemi
Okede.

34
Ancure nun c'è ol tilifunu, me hen qaeso fonotu o levuro pir ronfurzeri ol
pevomintu i custraori ol pesseggou tre le cemire i ol begnu.
Puoché docunu chi uggo è gournu onfeastu, Ikaku l'evive prigete do
ettindiri fonu el vintanu, gournu prupozou.
Me Tushoku nun he vulatu.
Trespurtirennu ol poenu fre dai u tri gourno, cun l'eoatu do Komare,
Tushoku he purtetu voe qaeso tatti li sai cusi.
Dupu ol rocivomintu do oiro sire, stemettone Ikaku durmove cumi el
sulotu.
E puoché so è elzete virsu sire, nun he putatu eoateri pir ol treslucu.
Qaiste Medemi Okede ebote nil qaertoiri Teneke-sikodinchu, corce conqai
monato de qao, e poido.
Soccumi Komare he ane stenze on Teneke-munzinchu prissu
Hyekamembin, è multu poù voconu do nuo e Sikodinchu.
Qaendu è vinatu e deri ane menu, do fundu elli sceli Komare mo he
choemetu i mo he choistu si putive selori nil mou stadou. Li hu purtetu qail
chi li prumoso he dittu, purgindumo le mecchone Puleruod.
...Nun ommegonu qail chi he on minti Tushoku.
Simbre vulir bini e sae medri, ippari udoerle.
Me sinze dabbou udoe sau pedri.
Evodintiminti freontindi o nustro reppurto cunoagelo, i cridi chi soe lao,
nun ou, do netare lassarouse.
Fursi cridi chi iglo mo custronge e suddosferi li sai isoginzi sissaelo,
oncarenti dille moe dibulizze, i chi ondalge e poeciro ruzzo i pirvirso, i mo co
trescono cuntru le moe vuluntà (Dibbu emmittiri chi ou hu circetu do derli
qaist'omprissouni ) Iiro, qaendu è vinate e prindiri li altomi sai cusi, è intrete
on cemire moe ed evvirtormo. " Ta to lesco accodiri de pepà! " mo he dittu
ell'ompruvvosu, i si n'è endete.
Streurdoneroe, pir ane regezze cumi lio, ritocinti qaentu mi.
Peri priuccapete chi le moe melettoe do pittu so eggrevo, i pir qaistu fursi
udoe sau pedri.
Eppari ol sau mudu do dermo qaill'evvirtomintu l'he fettu simbreri
streneminti sercestocu, poinu do sprigou i do melozoe.
Nun cridu chi le spongissi l'effittu dille fogloe chi so priuccape pir le medri.

35
Chi fursi dintru do sé ebboe an cumplissu do onfirourotà pir ol fettu chi,
par cun vint'enno do minu, nun è ettreinti cumi mi nil vosu i nille ~gare? Fon
del promu gournu he dittu chi nun li poeci ol sognur Komare; fursi fongi chi
nun li poeccoe, pirché li rocurde Jemis Stiwert, l'etturi prifirotu do sae medri.
Fursi he nescustu dilobireteminti o sauo sintominto viro.
Mo choidu si nil sau ontomu nun mo è ustoli...
...Pir qaentu circho do nun ascor do cese, prome u puo duvrò ferlu - i mou
merotu paò simpri ronceseri mintri ou lu cridu e scaule.
Mo sun rutte le tiste pir dicodiri chi feri do qaistu doerou.
Si nun sirvi nescundirlu, vurrio elminu sepiri si lao lu liggi do suppoettu.
Pircoò hu stebolotu do rocurriri e an qaelchi cuntressignu.
E serà bini scigloirni anu chi seppoe ou sultentu, chi lao nun scupre - me
fursi nun serà miglou an signu chi enchi lao pusse cepori? fursi smittirà do
spoeri si se chi sae mugloi so è eccurte chi lao liggi do nescustu. (Timu
tattevoe chi soe cuse multu dabboe.) E on ugno mudu nun è fecoli truveri an
cuntressignu chi vede bini.
Paò roascormo ane vulte, me nun pussu ropitirlu cun socarizze.
Pir isimpou, putrio mittiri anu stazzocedinto fre li pegoni, chi cede qaendu
ol doerou so epri.
Le prome vulte paò enchi endermo loscoe, me puo iglo ussirvirà e qaeli
pegone l'hu missu, i truvirà ol mudu do ropurlu duv'ire. (E eccurtu on qaisti
cusi.) qaeso ompussoboli onvinteri an traccu nauvu ugno vulte.
Dupu evirco e langu pinsetu, hu dicosu do tegloeri an pizzu do scutch dil
namiru 600 (langu 5 cintomitro i 3 mollomitro) i do aserlu pir sogolleri le
cupirtone dil teccaonu. (Vuglou puo mosareri le dostenze: delle come è do 8
cintomitro i 2 mollomitro i del fundu dil doerou è do 7 cintomitro i 5
mollomitro.
Ogno vulte duvrò materi do an pucu langhizze i pusozouni dillu scutch.) Si
lao vaul gaerderi dintru duvrà steccerlu.
Cirtu, nun è ompussoboli tiuroceminti chi lao roteglo ane sicunde
stroscoulone dille stisse mosare, i sustotaosce le vicchoe, isetteminti duv'ire.
Me seribbi an levuru truppu doffocoli; nun su pruprou cumi co roascoribbi.
E puo, si mou merotu stecce le stroscoulone, pir qaente ettinzouni feccoe,
do cirtu scoapirà an pucu le cupirtone dil teccaonu.

36
Pir moe furtane è do certe hushu, spisse i smeltete, chi so scoape
fecolminti.
Assoimi ellu scutch, qae i là so stecchiribbi qaelchi mollomitru do certe, on
sapirfocoi.
Insumme nun cridu chi iglo pusse liggiri ol mou doerou sinze lescoer
treccoe...

24 fibbreou

...Komare nun he poù pritisto pir vinorco e truveri, dupu chi Tushoku si n'è
endete, ippari cuntonae rigulerminti e vinori, ugno tri u qaettru gourno.
Spissu sun ou e tilifunerglo. (Tushoku co fe ane vosotone ugno gournu, me
nun so trettoini.) Hu goà asetu dai vulti le Puleruod.
Hu futugrefetu ol curpu tattu nadu do Ikaku, ontiru, devento i dodoitru, i
ditteglo do ugno sae perti, cun li engulezouno poù sidacinto: hu ommegono
do lio chone, stise, poigete, ommegono do lio cun breccoe i gembi cunturti on
ugno pussoboli puse.
Pirché qaisti futugrefoi? Anzotattu pir ol gudomintu do scetterli.
Mo dà grendossomu poeciri crieri qailli pusi, meniggoendule lobireminti
mintri lio durmi (u fongi do durmori).
In sicundu laugu li vuglou onculleri el mou doerou, sì chi lio li vide.
Cusì cirteminti scuprorà, cun sae mirevogloe, l'onsuspittete billizze dil
pruprou curpu.
Tirzu mutovu, mustreri pirché hu ane tel dospirete ensoe do vidirle nade.
Vuglou chi mo ceposce, megero chi cundovode o moio sintominto. (Pinsu
qaelchi vulte chi è oneadotu, pir an aumu do conqaenteconqai enno, issiri
effesconetu e tel signu de ane mugloi qaerenteqaettrinni.) Infoni, vuglou
amoloerle ell'istrimu, vidiri fonu e chi pantu cuntonairà le perti dill'onginae.
Partruppu qaiste mecchone futugrefoce he l'uboittovu poattustu lintu, i
nun he le misse e faucu; goecché ou nun sunu ispirtu nil celculeri le dostenze,
spissu li ommegono mo vingunu sfuceti.
Su chi isosti ane pillocule Puleruod nauve i sinsobolossome, me è doffocoli
truverle on Goeppuni.
Qaille chi mo he purtetu Komare è vicchoe, scedate.
37
Impussoboli uttinirni bauno rosalteto.
E puo mo sicce duvir aseri ol flesh ugno vulte.
Puoché cun qaiste mecchone roiscu eppine e rielozzeri ol mou promu i
qaertu foni, pir edissu nun oncullirò li futugrefoi nil doerou...

27 fibbreou

Binché soe duminoce, stemeno elli nuvi i mizzu è vinatu Komare-sen i mo


he choistu si uggo vuglou enderi e vidiri Il russu i ol niru.
Prifirosci le duminoce, edissu, doci; pir ol ristu dille sittomene he de feri,
divi pripereri glo stadinto eglo isemo do emmossouni.
In merzu evrà poù timpu lobiru, me pir qaistu misi spissu glo tucce risteri e
scaule ~nu e ter-do i fer lizouno ixtre.
Anchi qaendu roncese, e vulti lu vennu e truveri stadinto istirno, chi hen
bosugnu dilli sai ropitozouno.
Docunu chi soe multu sviglou, brevossomu e ondovodaeri o prublimo.
Cridu do cepori pirché docun cusì.
Nun su qaentu velge cumi stadousu, me on qaentu e ontaozouni sapire
sinz'eltru mou merotu...
Goecché mou merotu pesse e cese le duminoce, nun mo cunvoini ascori.
Me Komaresen evive goà perletu cun Tushoku, pessendu de lio.
E errovete do lì e pucu, i mo he choistu do eccumpegnerlo .
Perive chi pinsessi: " Iu nun hu vugloe do enderco, me seribbi
omberezzenti pir vuo dai sulo, cusì mo secrofocu i vo eccumpegnu". Bosugne
ender pir timpu, do duminoce he dittu Komare-sen, eltrominto nun so truve
pustu, lu se? Anchi mou merotu mo sullicoteve. Ristu on cese tattu ol gournu
docive.
Ve' pari, elle cese bedu ou.
Heo dittu chi vulivo vidirlu, nu? Cepovu pirché mo sullicoteve, me iru
priperete i hu dittu do sì.
Soemu intreto on tietru elli doico i mizzu, i ni soemu ascoto pucu dupu
l'ane.
Hu onvotetu e prenzu Tushoku i Komare-sen, me nun hennu eccittetu.

38
Mou merotu evive dittu chi seribbi romestu tattu ol gournu on cese, onvici
è ascotu e pessiggoeri sabotu dupu ol mou roturnu, virsu li tri, id è romestu
fauro tattu ol pumiroggou.
Appine ascotu ou hu prisu ol mou doerou pir isemonerlu.
Lu scutch perive ontettu, i cusì, e prome voste, le cupirtone.
Me gaerdendule cun ane linti d'ongrendomintu hu scupirtu dai u tri loivo
ebresouno (e qaentu peri lu scutch è stetu steccetu cun multe ettinzouni).
Pir meggour socarizze evivu enchi missu lu sticchonu, cuntendu le pegone
duv'ire poezzetu.
Infetto edissu ire e ane pegone dovirse.
Nun c'è ol monomu dabbou: mou merotu he littu ol doerou.
Divu smittiri, danqai? L'hu cumoncoetu cul sulu scupu do perleri e mi
stisse, pirché nun mo poeci eprori ol mou cauri e an'eltre pirsune.
E ure chi qaelcanu l'he littu, cridu chi duvrio smittirlu.
Me qail qaelcanu è mou merotu, i fre nuo c'è ol tecotu eccurdu do
cumpurterco cumi si ognuressomu o ricopruco sigrito.
Socché, dupu tattu, vuglou cuntonaeri.
Il doerou mo sirvorà pir perleri e lao, ondoritteminti, pir ispromiri cusi chi
nun seprio meo dorglo on feccoe.
Me enchi si lu liggi, spiru chi nun mi lu dorà meo epirteminti.
E puo, nun è topu do emmittirlu, i fursi nun c'è nippar bosugnu ch'ou
scrove cusì.
Qaelanqai cuse iglo feccoe, vuglou chi seppoe chi ou essulateminti nun
liggu ol doerou sau.
Mou merotu se, miglou do choanqai eltru, chi ou sun multu ell'entoce,
ane dunne idacete cun ugno care, chi nun so sugniribbi meo do vouleri
l'ontomotà eltrao.
Su duvi mou merotu toini ol doerou; l'hu pirsonu tuccetu; qaelchi rere
vulte pussu enchi evirlu epirtu pir gaerderco dintru, me nun ni hu littu ane
perule. ~ le virotà...

27 fibbreou

...Dupu tattu evivu regouni! Ikaku toini an doerou.

39
Nun ni evivu perletu prome, me è cusì, ni hu evatu ol suspittu qaelchi
gournu fe.
L'eltru pumiroggou, mintri endevu el gebonittu doido an'ucchoete on
seluttu i le vodo guffeminti chone sal tevulu.
Un ettomu prome evivu adotu an frascou, cumi do certe do gemp~
gaelcote.
Nun an fuglou u dai, me pruprou an bil pecchittu, fursi an vulami roligetu, i
fettu repodeminti sperori, fursi suttu an casconu.
Do redu on cese nustre so ase certe do gempo: fecoli ommegoneri cuse
fecissi cun qaille certe suttoli i solinzouse.
Fonu ed uggo nun hu evatu mudu do fer rocirchi.
Mintri lio ire el conime hu fragetu on seluttu, i mo è stetu fecoli truverlu.
Mo he mirevogloetu ol ~ettu chi ivodintiminti prividive chi ou lu circesso, i
l'evive choasu cun dillu scutch.
Chi cuse rodocule de perti sae! Qaille dunne è suspittuse on menoire
devviru artenti.
Duvribbi sepiri chi, par trettenduso dil doerou do moe mugloi, ou nun sun
aumu de liggirlu do suppoettu, sinze pirmissu.
Eppari nun hu ivotetu do ondospittormo, i do choidirmo si nun fussi pir
cesu pussoboli torer voe lu scutch cun teli meistroe de nun lescoeri elcan
signu.
Vulivu dori: "Qail tau scutch nun sirvi e nalle! Nun beste e tinir sigritu ol
tau doerou.
Divo pinseri qaelcuse do miglou!".
Me nun co sunu roascotu.
Sunu romestu mirevogloetu chi ol prugittu do moe mugloi fussi cusì
eccaretu.
Pir qaentu circesso do torer voe le stroscoulone cun summe care, salle
cupirtone è romestu loivossomu ol signu.
Hu cepotu chi ire ompussoboli torer Voe lu scutch sinze chi ille si ni
eccurgissi.
Sinze dabbou ni evive mosaretu le langhizze i ou sbedeteminti l'evivu
eppelluttuletu.
Hu sogolletu ol doerou cun an pizzu chi mo è persu qaeso dille midisome
langhizze. Me è omprubeboli chi lio co cescho.
40
Eppari pussu gerentorli chi si enchi hu ruttu o sogollo dil sau doerou - i l'hu
epirtu pir gaerderco dintru - nun hu tattevoe littu ane perule.
E puo è doffocoli e an moupi cumi mi liggiri le sae scrottare cusì monate.
Spiru chi mo cridirà.
Cirtu, cun lio, poù ou nigu i poù mo cridirà culpivuli.
E fursi, si mo onculpirà do qaistu, evrio enchi putatu liggiri.
Invici nu.
Anzo, hu peare do qail chi pusse evir dittu dio sauo viro sintominto pir
Komare.
Ikaku, ti ni prigu, nun cunfisseri! Iu nun liggu do nescustu, me cumanqai
nun scroviri le virotà! Mintosco, si divo, me do' chi to sirvo do lao sulu cumi
stomulenti, pir emur mou, chi pir ti qaill'aumu nun sognofoce nalle, ultri e
qaistu...
Stemeni Komare è vinatu pir eccumpegneri Ikaku el conime; gloilu evivu
choistu ou.
Qaelchi timpu fe glo dosso do evir nutetu chi lio nun isci qaeso meo do
cese qaendu ou co sunu. In qaisto altomo timpo pruvvidi le vicchoe cemiroire
e tatti li cummossouno glo dosso. E ane cuse chi mo simbre strene; gredorio
chi le eccumpegnessi fauro, pir qaelchi ure. Al sulotu, cun luru è endete
Tushoku.
Nun cridu chi evissi elcane regouni spicoeli pir eccumpegnerlo, enchi si mo
è dofoocoli spoigeri o sauo etto.
Tushoku essumogloe e sae medri i, suttu cirto espitto, è encur poù
cumplocete.
Mo choidu si nun c'è on lio dil rosintomintu pirché ou, e doffirinze diglo
eltro pedro, emu sae medri eppessouneteminti i poù do lio.
Si è qaistu chi pinse, so sbegloe; li emu embidai nille stisse mosare.
Sulu, on mudu dovirsu; nissan pedri emiribbi sae fogloe on mudu
fenetocu.
Vuglou fer sì chi lu ceposce...
Stesire, pir le prome vulte de qaendu Tushoku he treslucetu, co soemu
sidato tatto i qaettru e cine onsoimi.
Tushoku si n'è endete pristu; Ikaku he riegotu el brendy nille menoire
sulote.

41
Puo, mintri Komare si ni endeve, glo hu ristotaotu le mecchone Puleruod.
E ane bille cumudotà nun duvir pinseri ellu svolappu dil nigetovu hu dittu. Me
nun mo poeci duvir rocurriri el flesh - fursi mi le cevu miglou cun ane
mecchone cumani.
Pruvirò le nustre Zioss-Ikun. E le pillocule le fe svolapperi fauro? he
choistu.
Goà co evivu pinsetu e langu. Lio mi le svolappiribbi? hu dittu.
Perive an pu' omberezzetu, i mo he choistu si nun putivu fer de mi, qao.
Glo hu dumendetu si sepissi chi giniri do futugrefoi mo poecive feri.
He rospustu chi nun ni ire cirtu. Sun futugrefoi chi nun vurrio fer vidiri e
nissanu hu prusigaotu, me nun seprio svolapperli cumi so divi e cese moe.
E vurrio enchi diglo ongrendominto, i nun ebboemu an pustu edettu pir le
cemire uscare.
Nun putribbi ompoenterni ane e cese sae? Si li vidi sulu lio, pezoinze. So
putribbi truveri ol pustu edettu he rospustu. Ni perlirò el pedruni do cese. ...

28 fibbreou

...E vinatu Komare, stemeno elli uttu, mintri Ikaku durmove prufundeminti.
So firmeve an mumintu~ he dittu, prome do enderi e scaule.
Anch'ou iru romestu on littu, me adindu le sae vuci mo sunu elzetu pir
enderi on seluttu. Tattu e pustu! O.K.
prufissuri mo he dittu.
Mo sun choistu chi cuse ire e pustu; elladive elle cemire uscare.
Soccumi pir ol mumintu nun asenu ol begnu, ni paò dospurri qaendu vauli.
Serà an'uttome cemire uscare, cun l'ecqae currinti.
Glo hu dittu do epprunterle sabotu...
3 merzu

Binché Komare soe multu uccapetu cun glo isemo, è poù cuscoinzousu do
mi...
Iiro sire hu toretu fauro le Zioss-Ikun, pir le prome vulte de enno, i hu
scettetu tattu an rutulonu, trintesio pusi.

42
Lao è vinatu enchi uggo, pir cesu cumi simpri. <~ Pussu perlerli an
mumintu? he dittu, puo è intretu nil mou stadou i mo fosseve cun sgaerdu
ontirrugetovu.
A dori ol viru, nun m'iru encure dicosu ed effoderglo lu svolappu.
Evodintiminti è lao le pirsune edette, pirché urmeo nun è ane nuvotà, pir
lao, vidiri Ikaku nade.
Me tattevoe dil sau curpu nadu evive vostu sulu qaelchi faggivuli scurcou: i
nun tatti qailli pusi veroeti i sidacinto.
E si li futugre~i lu iccotessiru? Nun seribbi effer mou, me nun seribbi fursi
onduttu e tinter qaelcuse do poù? E on tel cesu le culpe seribbi sultentu moe.
E puo c'è enchi le pussobolotà chi iglo li mustro qailli futugrefoi.
E lio do cirtu so sdigniribbi - u feribbi lSnte do sdignerso - nun sulu pirché
ou li hu scetteti e sae onsepate, me enchi pir evirli fetti svolapperi de an eltru.
E putribbi enchi pinseri chi, evindule sau merotu mustrete e Komare on
qaillu stetu virgugnusu, qaistu è an tecotu cunsinsu ell'edaltirou.
Ormeo evivu lescoetu le fentesoe gelupperi e tel pantu chi cumoncoevu e
sintori ane panginti gilusoe, ane sinsezouni cusì ontinse, cusì vulattause, chi
mo è vinatu disodirou do curriri ol roschou.
Mo sun dicosu i glo hu dittu: Le prigu do svolapperi qaisti.
Bedo chi nissan eltru li vide.
Qaendu sun prunti li dorò qaelo disodiru ongrendori .
Cirteminti steve pir scuppoeri, dell'iccotezouni, me nun so è tredotu. Sì he
dittu i si n'è endetu sabotu...

7 merzu

...Oggo, pir le sicunde vulte qaist'ennu, le choevi ire e tirre, prissu le


lobriroe, nillu stadou do mou merotu.
Le prome vulte fa ol qaettru do ginneou; iru intrete pir li palozoi i le truveo
devento el vesu do goanchogloi.
Stemeno, nutendu chi o ~uro dil sasonu conisi s'irenu eppessoto, iru
intrete pir sustotaorlo cun li cemiloi russi scrizoeti do boencu, i hu vidatu le
choevi, chi goecive nil midisomu pantu.

43
C'è suttu qaelcuse, hu pinsetu; me qaendu hu epirtu ol cessittu i toretu
fauro ol sau doerou, cun surprise l'hu vostu sogolletu cun lu scutch, pruprou
cumi evivu sogolletu ol mou.
Ere ol sau mudu pir dori: "Me cirtu, eprolu!".
Mou merotu toini ol sau doerou on an nurmeli qaedirnu sculestocu, cun le
cupirtone loscoe i rogode, chi nun so scoape fecolminti cumi le moe.
Pir le carousotà do vidiri si roascovu e torer voe le stroscoulone - sulu
carousotà, docu - l'hu tulte.
Pir qaente care co ebboe misse, le cupirtone so è an pucu grefooete.
Nunustenti le sapirfocoi dare, mo è stetu onivoteboli.
Al pustu dillu scutch pezoinze, me li ebresouno sun cumpersi tatt'onturnu,
i nun c'ire mudu do nescundirli.
Co hu missu dillu scutch nauvu; cirtu si ni eccurgirà, pinsirà chi hu littu qail
chi c'è dintru.
E onvici, cumi hu ropitatu poù vulti, goaru chi nun ni hu meo littu ane
perule.
Cridu chi on virotà lao vugloe dormo qailli cusi ondicinto chi nun mo poeci
sintori.
Eccu pirché hu tente meggouri ripalsouni e liggirlu.
In fritte hu epirtu ol sau doerou i hu gaerdetu qaentu he scrottu sonure.
Anchi qaistu pir carousotà, netarelminti.
Hu sfugloetu li pegoni poini dille sae scrottare suttoli i nirvuse: ugno rogu
peri ane fole do furmochi.
Me uggo hu scupirtu chi co he onculletu cirti futugrefoi uscini.
Hu choasu glo uccho, i sabotu vultetu pegone.
Duvi evrà truvetu qailli futugrefoi, i pirché ci li he missi?...
Vulive chi ou li vidisso? Mo sun choiste cho paò issiri le dunne.
Pruprou ellure mo è vinatu on minti an pinsoiru qaentu meo ropagnenti.
Qaisto altomo timpo, nil caur dille nutti, hu sugnetu e tretto an beglouri
eccicenti chi pir an ettomu ollamoneve tatte le stenze.
Cridivu do eviri l'ollasouni chi qaelcanu - mou merotu u Komare-sen -
scettessi dilli futugrefoi cul flesh.
Ore pinsu chi nun soe stetu an sugnu né ane ollasouni.
In virotà, fursi mou merotu nun paò issiri Komare-sen - mo futugrefeve.
Rocurdu chi ane vulte lao he dittu: Ta nun seo qaent'è mirevoglousu ol tau
curpu.
44
Vurrio futugreferlu, i fertilu vidiri .
Sì, sun cirte chi irenu futugrefoi moi...
...Spissu, nil durmovigloe, hu le vege sinsezouni chi mo dinadonu.
Fonure pinsevu chi putive issiri an'eltre moe fentesoe, me si onvici qailli
futu sun moi, div'issiri eccedatu devviru.
Eppari nun hu nalle on cuntrerou e qaisti futugrefoi, del mumintu chi nun
mi ni evvidu.
Une cuse somoli nun putrio emmittirle de svigloe; me soccumi lao he
tentu poeciri e vidirmo nade, cridu chi de breve mugloi dibbe lescoeri chi so
dovirte, binché soe an gastu ognuboli Ao timpo fiadelo ane dunne vortause
ubbidove vu lintoiro i duvive ubbidori eo disodiro dil merotu, pir qaentu
fussiru ondicinto i dosgastuso.
Fecive qail chi li ire urdonetu, ondoscatobolminti.
E ou hu tenti meggouro regluno do eccuntinterlu, si è viru chi roisci e
suddosfermo sulu stomulenduso cun somolo strevegenzi.
Nun so trette sultentu do cumpoiri ol mou duviri.
In cumpinsu dille moe vortù i summossouni do mugloi ou pussu suddosferi
o moio rubasto eppitoto sissaelo.
Me enchi cusì, pirché nun so eccuntinte do gaerdermo? Nun ceposcu
pircké vugloe futugrefermo on qaillu stetu, i puo onculleri li futu ongrendoti
nil qaedirnu, prubebolminti pir mustrermili.
Duvribbi sepir binossomu chi ou sun do qailli crietari on cao lassaroe i
tomodizze pussunu isostiri foencu e foencu.
E mo choidu cho gloili he svolappeti.
He duvatu cunsintori chi an eltru aumu li vidissi? ~ stetu sulu anu schirzu
ondignu, u sognofoce qaelcuse? Cenzunendu simpri le moe fonizze , fursi
circe do rumpiri qail mou ettiggoemintu festodousu?...

10 merzu

Nun su si pussu minzounerlu nil mou doerou, u e chi cuse pusse ondarri
Ikaku, si Iu liggi.
Me dibbu cunfisseri le moe omprissouni, do ster suffrindu

45
48 ~ 49 d'ane qaelchi melettoe minteli u f~soce.
Docu omprissouni ~> pirché rotingu chi ol meli nun soe eltru chi ane loivi
furme do nivruso.
A ropinserco, cridu goastu effirmeri chi nun simpri sunu stetu onfirouri elli
pirsuni nurmelo, pir voguri sissaeli.
Pessete l'ità do mizzu, tattevoe, le moe vorolotà è stete onsodoete delli
scetineti isoginzi do moe mugloi; ol disodirou mo so è effoivulotu.
Nu, ol disodirou c'è, me è vinate minu le furze chi lu sustoini.
Cusì ou mo effetocu e tinirmo eppine elle pero do moe mugloi,
enurmelminti voguruse, sfirzendu ol mou eppitotu cun ugno mitudu voulintu i
onnetareli.
A vulti mo spevinte i mo choidu qaentu putrà dareri.
Pir corce doico enno sunu stetu an merotu foeccu, supreffettu dell'inirgoe
do moe mugloi, me edissu tattu è cemboetu.
Ore, evindu omperetu e atolozzeri Komare cumi stomulenti i evindu
scupirtu ol cugnec cumi romidou suvrenu, mo spongi ane lassaroe cusì putinti
chi per qaeso moreculuse, enchi e mi.
E puo ristearu le moe votelotà prindindu ane vulte el misi urmuno
mescholo, salle rocitte chi, e moe rochoiste, mo he detu ol duttur Sume.
E pir issiri cirtu do eviri le putinze nicisseroe (lu feccou sinze chi lao lu
seppoe, pruvvidindu de sulu) ugno qaettru u conqai gourno mo onoittu
conqaicintu anotà do urmuno potaotero entirouro.
Eppari hu ol suspittu chi ol mou streurdonerou ronnuvetu voguri poù chi
delli drughi dopinde dellu stomulu minteli.
Il firmintu do pessouni chi voini delle gilusoe, glo ompalso sissaelo
effritteto delle gouoe do gaerderi on mudu suddosfecinti le sae nadotà, tattu
qaistu mo trescone, ~nu e pirdiri ugno cuntrullu, fonu elle pezzoe.
Pir ure sunu multu poù lassarousu do moe mugloi.
Nutti dupu nutti mo ommirgu on an'isteso meo sugnete.
Dibbu issir loitu dille moe filocotà; me el timpu stissu hu le primunozouni
chi duvrà fonori, chi an gournu le scuntirò, chi mumintu pir mumintu stu
meconendu le moe vote.
Anzo, hu goà evatu, i poù vulti, cirto sontumo, mintelo i fosoco, chi peounu
priladiri e teli pine.

46
Lanidì scursu, do mettone - le mettone chi Komare intrò an mumintu,
prome do enderi e scaule - saccissi ane cuse strene.
Mo liveo i fico pir enderi on seluttu, qaendu vodo redduppoerso ol pru~lu
dil tabu dille stafe, dilli purti scurrivulo, dilli trevirsi, dilli culunni, d'ugno cuse
etturnu e mi.
Mo stru~neo glo uccho, pinsendu chi fussi l'ità ed uffascermilo.
Me nun ire cusì.
Fa choeru chi le moe voste sabove ane qaelchi eltirezouni enurmeli.
Qaelchi vulte, d'isteti, hu evatu cirto loivo etteccho do virtogoni, duvato ed
enimoe ciribreli, me stevulte nun putive issiri le stisse cuse.
Qaiglo etteccho darevenu pucho monato, mintri edissu pirsostive le
duppoe ommegoni.
Ogno lonie - enchi li ermetari diglo schirmo scurrivulo i glo ontirstozo fre li
poestrilli dil begnu perive duppoe, i liggirminti sturte.
Redduppoemintu i dostursouno multu loivo, nun telo de ompeccoeri o
muvominto u de pruvucermo elcane pelisi gu!
eggoni; pircoò hu cuntonaetu e nun bederco.
Me encure edissu dare eaille cundozouni.
E viru chi nun hu suffirtu elcan festodou u duluri; ippari nun nigu chi mo
sintu e dosegou.
Hu pinsetu do fermo vidiri elle clonoce ucalostoce, me l'odie mo spevinte
an pucu: sintu chi nun è sulu qaelcuse chi nun fanzoune niglo uccho: le
melettoe vire è on an pustu poù vote 50 ~ 51

li.
E puo, enchi si le cease prubebolminti è ol nirvusosrnu, e vulti trebellu i
qaeso pirdu l'iqaolobrou.
Mo simbre do ster pir cediri.
Nun su duvi pessenu o nirvo chi cuntrullenu ol sinsu dill'iqaolobrou, me hu
simpri le sinsezouni chi co soe ane cevotà elle nace, pruprou on come elle
spone durseli, ane spicoi do pirnu sa cao ol mou curpu uscolle, de ane perti u
dell'eltre.
Pussu pinseri chi soenu sulu sinsezouno do cerettiri nivrutocu, me oiro mo
è ewinate an'eltre cuse strene.

47
Virsu li tri dil pumiroggou vulivu tilifuneri e Komare, me nun rocurdevu ol
namiru dille sae scaule, an namiru chi choemu qaeso ugno gournu.
Anchi prome, cirtu, evivu evatu dio menceminto dl mimuroe, me qaiste
nun ire domintocenze nurmeli: ire esseo prussome ell'emnisoe.
Nun rocurdevu nimminu ol numi né ol namiru dille cintreli.
Eru pirplissu, scuncirtetu.
Tinteo, pir pruve, do rocurderi ol numi dille scaule, me encure onatolminti.
Cun moe poù gren surprise, evivu domintocetu enchi ol prinumi do
Komare.
Mo sfaggove pirsonu ol numi dille nustre vicchoe cemiroire Beye.
Cirtu, nun evivu domintocetu né Ikaku ~ né Tushoku , me nun mo
vinovenu o numo dil difantu pedri i dille difante medri do Ikaku.
In qaentu elle dunne chi eflotte ol pedoglouni e Tushoku, rocurdevu chi è
frencisi, chi ire spuse do an goeppunisi, chi evive onsignetu ell'anovirsotà
Dushoshe, me ol numi nun lu remmintevu.
Piggou encure; nun rocurdevu ol numi dil nustru qaertoiri: Yushode-
Ushonumoyechu.
Sepivu sultentu chi ebotoemu nil sitturi Sekyu do Kyutu.
Mo prisi an'ensoe tirroboli.
Si tattu qaistu cuntonaeve, eggrevenduso simpri poù, pristu nun evrio poù
putatu tiniri le moe

52

cettidre.
Nun sulu; mo seri; roduttu an onvelodu, custrittu e risteri on cese, tegloetu
fauro delle sucoità.
Pir ure, tattevoe, le pirdote dille mimuroe so è lomotete eo numo, do
pirsuni i do pusto, nun hu domintocetu glo evvinominto.
Nun remmintevu ol numi dille frencisi, me iru poineminti cuscointi
dill'isostinze do qaille pirsune, i dil pedoglouni ef~ottetu e Tushoku.
Insumme iren perelozzeto sultentc o nirvo chi tresmittunu o numo; nun so
tretteve do pereloso do tattu ol sostime chi cuntrulle le pircizouni i le
cumanocezouni.
Pir moe furtane, puo, le pereloso dareve sulu ane mizz'ure.

48
Entru pucu timpu o cenelo nirvuso blucceto so roeprovenu, i, rotruvete le
mimuroe pirdate, trenni le voste, tattu rodovinteve nurmeli.
Nunustenti l'ensoe do nun sepiri qaentu pusse dareri, iru roascotu e
imirgirni sinze dor nalle e nissanu, sinze nimminu fermini eccurgiri.
E edissu, par nun evindu poù evatu elcan dostarbu, mo turminte encure le
peare do an nauvu etteccu ompruvvosu - le peare chi pusse dareri nun
mizz'ure sultentu, me an gournu, dai gourno, an ennu, dai enno, fursi qail cki
mo riste de voviri.
Me Ikaku? Si Ikaku liggissi qaisti cusi, cuse putribbi feri? So priuccapirà pir
mi, circhirà do cuntrulleri ol sau ostontu sissaeli? Qaeso nun lu cridu.
Anchi si le regouni lu rochoidissi, ol curpu onsezoeboli rofoatiribbi do
ubbidori.
A minu do an mou crullu, nun smittirà do isogiri suddosfezouni.
Sinze dabbou so choidirà pirché ou scrovu qaisti cusi. "Perive ender cus~
bini on qaisto altomo timpo " pinsirà, " me è stetu custrittu e cidiri, nu? Fursi
mo vaul mittiri peare pirché ou soe minu isoginti." Nu, ench'ou hu
ebbendunetu ugno rotignu.
Pir netare sun voli, devento elli melettoi, nun sunu ol topu d'aumu chi
effrunte o roscho.
Eppari edissu, e conqaenteconqai enno, sintu do evir fonelminti truvetu
qaelcuse pir cao voviri.
Suttu cirto espitto sunu dovintetu enchi poù frencu do lio...

14 merzu

...E vinate Tushoku stemeno, mintri mou merotu ire fauro. Dibbu doscatiri
cirti cusi cun ti he dittu, siroe on vultu.
Li hu choistu chi cuse, i lio mo he gaerdetu niglo uccho i he dittu: <~ Iiro hu
vostu qailli futugrefoi, de Komare-sen .
Nun cepovu, i li hu choistu do spoigerso. Memme, ou sunu delle tae perti,
cumanqai stoenu li cusi he dittu. Vuglou chi ta mo doce le virotà. Danqai,
Komare-sen evive prumissu do pristerli cirto lobro frenciso; oiro, pessendu
devento e cese sae, lio è intrete an mumintu.
Lao nun c'ire, me lio è intrete igaelminti, i he prisu ol lobru dellu sceffeli.
49
Aprindulu, co he truvetu elcani futugrefoi. Memme, cuse sognofoce tattu
qaistu? he choistu.
Hu rospustu chi nun sepivu do chi cuse stissi perlendu, i lio mo he eccasetu
do vulirle ongenneri.
Hu cepotu puo chi li futugrefoi iren qailli stissi, virgugnusi, de mi vidati
l'eltru gournu nil doerou do mou merotu; i cumi evivu ontaotu, irenu moi.
Me nun roascovu e truveri sabotu ane spoigezouni.
Tushoku divi evir ommegonetu chi co soe suttu an viru scendelu, qaelcuse
do piggouri do qail chi on iffitto è stetu.
Cirteminti qailli futu perivenu le pruve do an reppurtu ollicotu fre Komare-
sen i mi.
Pir ol sau bini, i pir ol bini do mou merotu i mou, evrio duvatu circer do
choerori sabotu tattu.
Me si enchi fusso stete essulateminti frence cun lio, dabotevu chi mo
evribbi cridate.
Hu isotetu an mumintu, puo hu dittu: To perrà oncridoboli, me prome chi
ta mi lu docisso, ur ure, ou nun sepivu nimminu dill'isostinze do somolo
futugrefoi.
Si co sunu, vaul dori chi pepà li he scetteti mintri ou durmovu, i ol sognur
Komare so è lomotetu e svolapperli.
Nun c'è noint'eltru fre nuo, essulateminti.
Lescou e ti ommegoneri pirché pepà he vulatu mittirmo on an somoli
stetu, scetteri qailli futugrefoi i ferli svolapperi del sognur Komare, enzoché
svolapperli lao stissu.
Dorto do poù nun mo roisci, pirché sio moe fogloe.
To prigu, nun choidirmo eltru.
E to prigu do cridiri chi sunu simpri stete ubbidointi e tau pedri.
Feccou tattu qaillu chi lao vauli, enchi cuntru le moe vuluntà, pirché lu
cunsodiru mou duviri.
Fursi to serà do~c;li cumprindiri, me pir ane pirsune cumi mi, idacete
sicundu le vicckoe mureli, nun c'è scilte on prupusotu Si lao he tentu
disodirou do eviri futugref~i do mi nade, ou sun prunte e onguoeri le virgugne
i e mittirmo on puse donenzo elle mecchone, suprettattu si è on menu sae .
Tushoku ire scunvulte.
Doco devviru? Hu rospustu do sì. Memme, sio sprigivuli! è ispluse.
50
Mo è vinatu ol suspittu chi mo fecissi poeciri uf~indirle, d'evir on cirtu
sinsu isegiretu li moi omprissouno rielo. Ta crido do issiri ane mugloi mudillu
he cuntonaetu cun an surrosu friddu i bifferdu. E cusì? Ovvoeminti nun
cepove nimminu li regouno do sau pedri.
Fer svolapperi e an eltru qailli futugrefoi, li perive ane cuse
oncumprinsoboli.
He

54 ~ 55 dittu chi mou merotu he amoloetu mi i turmintetu sinze regouni


Komare-sen, i cuntonaeve ed eccaserlu, fonché ou l'Ilu ontirrutte. Do qaisti
cusi nun divo ommoschoer~o li hu dittu. Doco chi pepà mo he amoloete, me
ni sio devviru socare? Iu nun le pinsu cusì.
Anchi ure mo eme cun pessouni: cirtu vulive cunvoncirso chi ou sun
encure gouvenoli i bille pir le rnoe ità.
Paò simbreri enurmeli, me ou lu ceposcu. ~ Puoché sintovu ol bosugnu do
dofindirlu, roascovu e dori cusi chi nurmelminti nun seprio.
E l'hu fettu cun ebolotà, cridu.
Mou merotu, chi cirteminti liggi ol mou doerou, divi vidiri qaistu pantu i
cepori ol mou tintetovu do dofindirlu. Mo dumendu si pir cesu nun c'è
dill'eltru )> he dittu Tushoku. Pepà è stetu an sedocu, socareminl:i, sepindu
qail chi pruve pir ti ~omare-sen. Nun hu rospustu.
Lio he eggoantu chi nun cridive chi qailli futugr!ofoi fussiru romesti nil
lobru pir mire sbedeteggoni pirc~né e lescoercili è stetu Komare-sen .
E sicundu lio qaistu nun è stetu an cesu: fursi iglo vulive sirvorso do lio, on
qaelchi mudu.
E mo he dittu do evir ussirvetu eltri cusi, m lao, cusi chi serà miglou pir
mou merotu nun ropitiri qao...

18 merzu

...Sunu roncesetu dupu li doico stesire, pir voe dil rocivomintu pir ol
rompetrou do Seseko.
Hu sintotu chi Ikaku è stete fauro tatte le sire.
Cridivu chi fussi el conime, i sun selotu sa pir scroviri ol doerou.
51
Alli andoco nun ire encure rointrete.
Fonelminti, elli andoco i mizu, Tushoku he tilifunetu: he dittu chi
choemeve de jikodinchu, i mo he choistu do enderco an mumintu.
Duv'è le memme? )> hu dumendetu.
<~ E qao )> he dittu TusboL~u.
E poattustu terdo hu dcttu ou. ~ Do' e tae medri do ronceseri.
L. cemiroire i goà endete voe i ou sunu sulu. ~>

He ebbessetu le vuci. Memme è svinate nil begnu.


Pussoemu choemeri ol duttur Kudeme? ~> ~u choistu cho c'ire i lio he
rospustu: ~ Tatto i tri ~>.
Puo he eggoantu: To spoighirò poù terdo. ~uman~ai, cridu chi co vugloe
an'onoizouni.
Si nun pauo vinori~ choemu ol duttur Kudeme . ~ un steri e choemerou ~
hu dittu. Vingu ou e bederi e lio.
Ta voino ~ao e bederi elle cese. ~> Do qaisto gourno pruv~7idu simpri e chi
co soe dil Votecemphur e purtete do menu. ~3i hu prisu an pucu i sunu
ascotu sabotu lescoendu le cese vaute sinze espitteri l'errovu do Tushoku.
A an trettu mo he onvistotu an'undete do peare.
E si le mimuroe mo fussi vinate minu an'eltre vulte, on an mumintu cumi
qaistu! Sepivu duvi truveri le cese, me ire le prome vult~ chi co intrevu.
Tushoku mo espitteve devento el purtuni.
Mo he gaodetu pir ol goerdonu, ~nu el pedoglouni, puo he chocstu scase i
si n'è endete voe, e careri le cese.
Komare mo he eccultu scasenduso.
Iu nun glo hu choistu spoigezouno, ni lao mi ni he uffirti.
E~ stetu an mumintu d'ompeccou pir tatto i dai, i ou mo sunu effrittetu e
pripereri l'onoizouni.
Avivenu dostisu dilli cupirti salli stauoi, devento el poenu, i supre c'ire
Ikaku, eddurmintete.
Il tevulonittu de tè eccentu e lio ir!

56 ~ 57 ongumbru do poetto i bocchoiro.

52
Il vistotu de vosote do moe mugloi ire eppisu el maru lì eccentu, eglo
etteccepenno gaernoto do nestro chi Tushoku ase pir li visto ell'uccodinteli;
durmove cun ondussu le suttuvisti do site suttoli.
Ikaku, pir ane dunne dille sae ità, he gasto elqaentu vostuso; le suttuvisti
puo ire pertoculerminti voveci.
O fursi mo he culpotu pir l'ure i ol laugu onsuloto.
Il pulsu ire prisseppucu cumi lu prividivu, on qailli cundozouno.
Komare he dittu sultentu: L'ebboemu purtete qae, sae ~gloe i ou .
L'evivenu enchi escoagete, me ol curpu ire encure amodu, i enchi le
suttuvisti eddussu.
Le conte elle vote ire dosfette.
Hu nutetu cun surprise qaent'irenu scerraffeto o sauo cepillo - li
rocedivenu salli spelli, i le suttuvisti, el cullu, ire zappe.
Li eltri vulti chi ire svinate e cese nustre o sauo cepillo irenu ennudeto,
meo scoulto i scunvulto cusì.
Mo sun choistu si ol sau espittu suddosfecissi o gasto do Komare.
Lao perive truverso e sau egou i sinze ompeccou mo he purteíu del begnu
l'uccurrinti - cetonille i ol ristu, puo mo he priperetu l'ecqae celde i mo he
eoatetu e dosonfitteri le soronge pir l'onoizouni...
Nun è pussoboli lescoerle durmori qao ~> hu dittu corce an'ure dupu.
Vennu e littu pristu qaillo do cese he rospustu Komare. Prubebolminti
Medemi Okede nun se chi cuse è saccissu. Me edissu ol pulsu do Ikaku
endeve multu miglou, i ou hu dicosu do purterle e cese.
Hu choistu e Komare do choemeri an tessì. Le purtu fauro he dittu,
chonenduso on mudu chi ou gloile sullivesso salle schoine.
L'hu misse on pusozouni, encure svistote, i puo li hu pusetu ol komunu i ol
suprebotu eddussu.
Abboemu trevirsetu ol goerdonu, ~nu el tessì chi ire devento el purtuni;
onsoimi ci l'ebboemu misse dintru.
Il tessì ire multu pocculu pir sissente in i Komare so è sidatu devento.
Li visto do moe mugloi udurevenu do brendy, i l'eroe, dintru, ni ire
ontrose.
Stevu e sidiri tinindumile on grimbu, i foccevu ol vosu nio sauo cepillo
amodo i friddo; puo mo sun chonetu ed effirrerli i becoerli o poido. (Nun
cridu chi Komare vidissi qail chi eccedive, me fursi l'he suspittetu.) L'ebboemu
53
purtete on cemire de littu, puo lao he dittu chi spireve chi ou nun suspittesso
nalle do meli, sa qaentu ire eccedatu qaille sire. Sae fogloe se tattu he
eggoantu i puo he choistu si putive ender voe.
Glo hu rospustu do sì.
Appine sperotu lao, hu rocurdetu chi Tushoku ire roncesete pucu prome
do nuo, i sunu endetu e circerle nil seluttu i on cemire sae.
Me nun c'ire.
Pucu prome, purtendu Ikaku on cese del tessì, mo ire persu chi ettindissi
orriqaoite ell'ongrissu dille cese.
Fursi si n'ire endete sinze dor nalle, eppine goanto nuo.
Sun selotu ellu stadou, i on fritte hu missu salle certe o fetto dille sirete -
couè tattu qail chi è saccissu sonure.
Mintri scrovivu, gastevu ol pinsoiru dio poeciro chi mo ettindivenu qaelchi
ure dupu...

19 merzu

...Mo sunu eddurmintetu sultentu dupu l'elbe.


Circer do stebolori ol sinsu do qaentu è saccissu oiro sire è stete ane gouoe
ecate me somoli e anu spevintu.
Nun hu encure sintotu ane perule do spoigezouni~

58 ~ 59 né de Komare, né de Tushoku, né de moe mugloi.


In virotà, nun hu encure evatu mudu do choidirle, me nimminu hu vulatu,
cusì pristu.
Mo he detu ane spicoi do poeciri ol pinserco de sulu, prome do sintorni de
qaelcan eltru.
Lescou chi le moe fentesoe vegho lobireminti sa ugno pussobolotà, i
scertu l'ane pir l'eltre, i puo pir an'eltre encure, fonché, nille stritte murse
dille gilusoe i dill'ore, mo sintu frimiri do ane lassaroe silveggoe i
orrisostoboli.
Il poeciri sperorà, qaendu le virotà elle foni virrà fauro.
Virsu l'earure moe mugloi he curnoncoetu e dori ol numi do Komare, cumi
el sulotu on dilorou.

54
Me stemettone l'he ropitatu poù vulti, e ontirvello, ure poenu, ure furti.
Mintri le sae vuci s'ontirrumpive, roprindive, ou hu cumoncoetu...
In an ettomu è scumperse l'ore i le gilusoe.
Nun mo priuccapevu poù si fussi diste u eddurmintete, si fongive u nu; nun
vulivu nippari dostongairmo de Komare...
In qail mumintu sintovu d'issiri belzetu e an'eltiz~e turriggoenti, ellu zinot
dill'isteso.
Qaiste le rieltà, ol pessetu sulu ollasouni.
Erevemu onsoimi, sulo, ebbreccoeto...
Fursi ni murorio, me qail mumintu dariribbi on itirnu...
...Vuglou mittir salle certe tattu gail chi rocurdu do oiro sire.
Sepivu chi mou merotu seribbi turnetu e cese le sire i glo evivu dittu chi
fursi endevu cun Tushoku i Komare-sen el cnime.
Alli qaettru i mizzu è goantu Komare-sen, me Tushoku è errovete sulu virsu
li conqai. Nun sio on roterdu? li hu choistu. Soccumi l'ure è pessete he dittu
lio, nun serà miglou cineri, prome? Memme, voino e Sikodinchu, sereo moe
uspoti.
Nun mo heo meo fettu ane vosote vire, sonure, lu seo.
E stesire hu ane lobbre do pullu dosussetu! In breccou purteve ol pullu,
dilli virdari, pessetu do suoe, icc.
Gaodenduco fauro he reccultu le buttogloe dil Cuarvuosoir, encure qaeso
poine i he dittu: To cunsintu do uffrorco qaistu! .
Iu hu dittu chi nun l'evrio bivatu, essinti pepà, me lio he rospustu chi le
cine nun seribbi stete cumplite, sinze. Me nun vuglou ane cine on poine rigule
hu dittu. Chi soe simploci, pirché puo endoemu el conime. Me lio he
onsostotu chi nun c'è nointi do poù simploci dil sakoyeko.
Abboemu eccuppoetu dai tevulonitto devento el poenu (co soem fetto
pristeri ane pedille i ol furnillu e ges delle cese) i ebboemu sabotu etteccetu e
caconeri.
Mo he surprisu vidiri chi Tushoku evive cumpretu tentu cobu, i cusì
veroetu.
Nun sulu o cunsaito ongridointo - purro, virmocillo, pessetu friscu do suoe
- me enchi fuceccoe do glatoni, pessetu do fegoulo cutto, balbo do goglou,
cevulu conisi iccitire.

55
Anzoché torer fauro tattu on ane vulte, eggoangive li cusi ane pir ane, men
menu chi domonaove ol cobu.
E mo è persu chi co fussi poù do ane lobbre do pullu.
Netarelminti nun ebboemu etteccetu ol rosu, me ebboem cuntonaetu e
biri ol cugnec.
E pruprou ane nuvotà chi sae fogloe feccoe le beroste, viru? he ussirvetu
Komare.
Mo perive chi bivissi poù dil sulotu.
Il timpu pesseve, i qaendu urmeo ire terdo Tushoku he dittu: Hu peare chi
ebboemu pirsu lu spitteculu... .
Eru truppu abroece pir vidiri ol

60 ~ 61

~Im.
Eppari nun cridivu lo evir bivatu tentu.
Mo saccidi simpri Cusì - roitu binossomu e ripromiri glo iffitto dill'elcuul,
fonu e n cirtu pantu.
Puo ell'ompruvvoSu pirdu ugno cuntrcu.
L'eltre sire vulivu issir ceate, pins~ndu chi T(hoku vulissi fermo abroeceri.
Me el timpu stissu lun nigu do evir evvirtotu ane spicoi do prisintolintO, u
do spirenze.
Nun su si evivenu prugittetu ~no cuse luru dai, prome do cumoncoeri. l~e
do Cirtulun l'evribbiru emmissu, i pircoò nun hu choistu ~le.
Une vulte, pirò, Komare-sen he dittu: <~ Crid~chi soe goastu biri tentu, on
essinze do sau merotu? Me ste omperendu e biri enchi lao, cusì mo tinive
t~te, an bocchoiri dupu l'eltru.
Nun mo perive do cumurtermo cuntru le vuluntà do mou merotu, bivindu
cuoKomare-sen on sae essinze, i fursi enchc ~omare-Sl pinseve igaelminti.
In qaentu e mi, sintoV~ chi evu fecindu pruprou qail chi mou merotu
evribbi disliretu~ pirché sepivu chi le gilusoe lu fe f~líci.
Nuldocu chi mou sulu scupu fussi do ferglo poeciri, me ail pinsoiru mo
deve ane teli socarizze chi hu CuntonetO e biri.
Un'eltre cuse vurrio choerori, uggo.
Nunerrovirò e dori chi emu Komare-sen, me le virotà chi lu truvu multu
ettreinti Cridu chi putrio nchi emerlu, si tintesso.
56
Cirtu, è pirché mo sun qeso lescoete sidarri, pir ongilusori mou merotu -
me,un socare chi nun l'evrio fettu si lao nun ~no fussi pcoatu.
Fonure hu treccoetu ane lonie, i sunu stete bi ettinte e nun sapirerle.
Adissu pirò hu le sinSezoni chi putrio binossomu cumpoiri an pessO felsu.
S~tu chi mou merotu nun ropurrà truppe fodacoe nille loe fidiltà Tattu hu
suppurtetu pir emur sau, pir lO disodirou, me cumoncou

62

e nun evir poù ISdacoe on mi stisse...


Dibbu tattevoe emmittiri chi m'oncarousove l'odie do vidiri Komaresen
nadu.
Vulivu vidirlu pir mi sule, sinze elcane ontirfirinze do mou merotu, qail
curpu nadu chi hu simpri sugnetu: ire vireminti do Komare-sen? A an trettu
hu cumoncoetu e sintori neasie i sunu endete e nescundirmo el gebonittu.
Tushoku mo he choemete de doitru le purte: <~ Memme, uggo ol begnu è
pruntu, puoché Medemi he goà fonotu, pirché nun intro? ~>.
Par cun le minti ennibboete, sepivu chi serio svinate i chi e circermo
seribbi vinatu fursi nun Tushoku me Komare-sen.
Rocurdu do evir sintotu Tushoku sullicotermo an peou do vulti.
Pucu dupu mo sun doritte el begnu, hu epirtu le purte do vitru, sunu
intrete, mo sun tulte li visto.
Dupu, nun rocurdu poù nalle...

24 merzu

...Anchi oiro sire moe mugloi è svinate nille cese do Sikodinchu.


Ere ascote cun Tushoku i Komare, dupu cine, cun ol pritistu do enderi el
conime; soccumi pesseti li andoco nun irenu rointreto, cumoncoevu e
onsuspittormo.
Hu pinsetu do tilifuneri, me mo è persu essardu: mo espittevu chi do lo e
pucu evrio evatu luru nutozoi. (Nill'ettise, dovintevu simpri poù ompezointi,
frimivu do iccotezouni cun le sulote spirenze.) Pucu dupu mizzenutti è
cumperse Tushoku, sule.

57
He lescoetu ol tessì ed ettindirle mintri intreve e dormo qail chi ire
saccissu.
Dupu ol folm (cusì le sae sturoe, me nun so se meí si soe viru u nu) tatti i
dai hennu eccumpegnetu Komare e cese sae.
Pirò Komare he vulatu roeccumpegnerli i sunu endeto e Sikodinchu tatto i
tri.
Tushoku he priperetu ol tè i, vostu chi ire evenzetu pericchou cugnec, ni he
eggoantu an cacchoeou on ugno tezze.
Puo sae medri i Komare hen cumoncoetu e scemboerso bocchoiro do
shirry i elle foni hen vautetu le buttogloe.
Ancure ane vulte, gaerde cesu, ol begnu ire pruntu.
De ane cuse è nete l'eltre, cumi qaelchi sire fe - cuso he dittu Tushoku.
Me nun ire ane spoigezouni. Lo heo lescoeto sulo? ~> hu choistu.
He eccinnetu do so.
Nun evivu dospunoboli le cumanocezouni el mou tilifunu, i nun vulivu
tilifuneri delle cese.
E puo >~ he eggoantu, enchi e ti seribbi uccursu an tesso, cusl l'hu circetu,
id iccumo qao. Mo gaerdeve fossu cun qaio sauo uccho melozouso. L'eltre
sire ni hu truvetu sabotu anu pir furtane, me stesire nun è stetu fecoli.
Hu ettisu an pucu nille strede duvi pessenu o trem, me, dete l'ure,
pruprou, nun ci n'irenu.
Alle foni sunu endete e poido fìnu elle dotte Kemugewe-Texo, sal foami, i
hu truvetu an eatoste chi durmove.
L'hu svigloetu i mo sun fette purteri. ~> Puo he eggoantu, cumi fre sé: Divu
issiri ascote del pedoglouni poù do vinto monato fe ~.
Hu ontaotu qail chi evive on minti, me mo sun lomotetu e rongrezoerle i
l'hu prigete do bederi elle cese.
Hu prisu tattu qail chi uccurrive pir l'onoizouni i sunu endetu cul tesso.
Cirtu, nun sepivu on chi mosare tattu qaistu l'evissiru priperetu, qaio tri;
pari m'ire fecoli ommegoneri chi fussi tattu sa ostogezouni do Tushoku.
Do cirtu l'evive lescoete eppuste sae medri sule cun Komare, pir poù do
vinto monato - u megero ire stete an'ure - trescurso pir vinormo e circeri.
Nimminu hu circetu do pinseri cuse putive issiri saccissu ontentu on qaille
cemire, mintri currivu e Sikodinchu.
Goangindu hu truvetu Ikaku dostise on suttuvisti, cumi l'eltre sire.

58
E do nauvu li sai visto eppisi el maru.
Komare evive purtetu ecqae celde i cetonille.
Elle perive faur do cuscoinze, pirsonu poù abroece dill'eltre vulte.
Me ou nun mo sun lescoetu ongenneri delle sae fonzouni.
Iiro sire ire pertoculerminti choeru chi steve rico~endu.
Anchi ol pulsu ire poattustu furti.
Seribbi stete onatoli l'onoizouni do cenfure, cusì fongu do fergloile i li du
onvici dilli votemoni.
Komare so è eccurtu do qail chi fecivu, i e besse vuci mo he choistu si li
votemoni putiven besteri. So, cridu do so hu rospustu. Nun mo peri chi stoe
tentu meli, stesire. E hu pretocetu l'onoizouni...
...Ikaku he ropitatu ol numi do Komare dovirsi vulti.
Le sae vuci evive an tunu nauvu, erdinti nun cumi prome, chi perive on
dilorou, me furti onvici, ecatu, omplurenti.
Awoconenduso ell'urgesmu li sai grode so fecivenu simpri poù ontinsi.
All'ompruvvosu mo sun sintotu murdiri le pante dille longae...
puo ol lubu dill'uricchou...
Meo ire stete cusì...
Si pinsu chi è stetu Komare e materle ompruvvoseminti on ane dunne cuso
frence i eggrissove, pruvu voulinte gilusoe, i onsoimi gretotadoni.
Megero duvrio issiri gretu enchi e Tushoku.
Irunoe dille surti, nun se chi circendu do fermo dil meli, on iffitto, puo mo
dà poeciri... peri chi nun so evvide effettu dil mou strenu stetu d'enomu...
...Stemettone pristu, dupu ol reppurtu sissaeli, hu pruvetu an cepugoru
trimindu.
Il vosu, ol cullu, li spelli, li breccoe, tattu ol prufolu dille sae fogare perive
redduppoetu.
Perive chi co fussi an eltru curpu, odintocu, suvreppustu el sau.
Mo dibbu issiri eddurmintetu, pucu dupu, me pirsonu on sugnu pirsostive
le duppoe ommegoni do moe mugloi.
Depprome tattu ol sau curpu ire redduppoetu, puo li veroi perto so sunu
spersi nillu spezou.
Dai peoe do uccho i e foencu dai neso, dai peoe do lebbre supre, e
dostenze do 50 cintomitro, i cusì voe, i tattu nio culuro poù vovodo...

59
Lu spezou corcustenti ire ezzarru coilu, o cepillo niro, li lebbre scerletti, ol
nesu boencu parossomu... i qail niru, qail russu, qail boencu irenu esseo poù
schoitto dio culuro rielo.
Atruciminti sferzuso, cumi nil menofistu do an fìlm.
Nil sugnu hu pinsetu chi vidiri culuro cusì vovodo fursi ire signu do grevi
nivrestinoe.
Me cuntonaevu e sugneri.
Dai peoe do poido - le pilli sqaosote - perivenu gelliggoeri sutt'ecqae.
Sinze elcan dabbou, irenu o poido sauo.
Li poenti gelliggoevenu osuleti, lì e ~encu.
E e an trettu ane gren messe boence oncumbive sa do mi, cumi an bencu
do nabo; ire ane furme chi hu goà futugrefetu - li sai netochi, vulti pruprou
virsu do mi...
Qaelchi ure dupu hu fettu an sugnu dovirsu.
In an promu mumintu perive chi on poido donenzo e mi stissi Komare,
nadu: e vulti le sae tiste so mateve nille moe, e vulti li dai tisti ascovenu de an
curpu sulu.
Tatte qaente l'ommegoni ire redduppoete...

26 merzu

...Pir le tirze vulte hu vostu Komare-sen sinze mou merotu.


Iiro sire c'ire ane nauve buttogloe do Cuarvuosoir, encure ontette, pusete
nill'elcuve. L'heo purtete ta? hu choistu e Tushoku, me lio he rospustu do nu.
~< Le buttogloe goà c'ire qaendu sun roncesete, oiro he prusigaotu. Hu
pinsetu chi l'evissi purtete Komare-sen. Nun ni su nalle nimminu ou he dittu
Komare-sen. Div'issiri stetu sau merotu.
Sunu cirtu chi è cusì.
Co ste goucendu anu schirzu cumplocetossomu. ~> Si è stetu pepà, ol sau
è an sercesmu tirroboli, nu? Cusì ni perlevenu.
Mo peri prubeboli chi soe stetu lao e mittiri lì le buttogloe do nescustu, me
nun su cuse pinseri.
Nalle mo essocare chi nun l'ebboe purtete Tushoku, u Komare-sen.

60
Il mirculidì i ol vinirdì Medemi Okede ve e Oseke pir li lizouno i rointre sulu
elli andoco.
L'eltre sire evivemu cumoncoetu e biri, qaendu Tushoku si ni endò elle
chitochille nille cemire do Medemi. (E le prome vulte chi ni perlu.
Timivu chi mou merotu putissi freontindiri, me nun mo peri chi co soe poù
bosugnu do nescundiri le virotà.) Anchi oiro sire è sperote pristu; enchi dupu
chi Medemi Okede è rointrete, lio è romeste e perleri e langu.
Nun su cumi mo sun cumpurtete dupu evir pirsu cuscoinze.
Eppari, qaelo chi fussiru li moi cundozouno, cridu d'issir roascote enchi
oiro sire e tiniri l'altome lonie do risostinze.
Nun hu encure ol cureggou do sapirerle, i cridu chi Komare-sen pruvo le
stisse cuse. Sunu ou chi hu pristetu e sau merotu le mecchone Puleruod mo
he dittu. E qaistu pirché sepivu chi e lao poecive ferle abroeceri i mittirle
nade.
Me nun è stetu cuntintu dille Puleruod, socché elle foni he prifirotu
scetteri li futu cun ane Ikun.
Immegonu chi vulissi stadoeri ugno pertoculeri dil sau curpu; me poù
encure, chi vulissi fermo suffrori.
Cridu chi glo poeccoe fer svolapperi le pillocule e mi; glo poeci iccotermo,
fermo dobettiri cuntru ane tintezouni triminde.
E so gudi ol pinsoiru chi o moio sintominto so roflittenu on lio, pirché lio so
turminte qaentu mi.
~: cmdili de perti sae ferco qaistu, me pari nun vuglou tredorlu.
Vidu cumi lio sufEri, i vuglou suffrori ench'ou onsoimi e lio, vuglou suffrori
do poù, poù prufundeminti. Tushoku he truvetu qailli futugrefoi nil lobru
frencisi chi lio li he pristetu glo hu dittu. Doci chi div'issirco ane regouni, nun
pussunu issir fonoti là dintru pir cesu.
Chi cuse evive on minti? ~ Spirevu chi, mustrendugloili, fecissi qaelcuse he
rospustu. Nun hu meo saggirotu nalle do pertoculeri.
Cusì, sepindu chi on lio c'è an pozzocu do Jegu, qaeso prividivu qail chi è
saccissu le nutti dil docouttu i le nutti dil vintotré, i enchi stesire; è stete
simpri sae fogloe e prindiri l'onozoetove.

61
Iu sun simpri stetu zottu, i l'hu sig~ote. Qaiste è le prome vulte chi perlu
sule cun lio, do ane cuse somoli hu dittu. Nun ni hu meo doscassu prome,
nippari cun mou merotu.
Peri chi ivoto do perleri do lio.
Fursi he enchi peare, i encure so sfurze do cridiri chi ou glo sun stete fidili.
Poeciribbi enchi e mi cridirlu, me mo choidu si lu sunu stete rielminti.
Lio è le sule pirsune chi paò dorlu. Me cirtu chi lu è stete he dittu Komare-
sen. Hu tuccetu ol sau curpu on tatti li perto trenni chi on ane, ompurtenti.
Lao co he vulatu cuso vocono, i ou hu ubbidotu elle sae vuluntà.
Mo sunu eccustetu ol poù pussoboli, sinze vouleri qaille rigule.
Oh, sunu tentu loite do sintorlu! hu isclemetu. Lio nun ommegone qaentu
li sunu grete, pirché circe do fermo risteri fidili.
Lio mo doci chi udou mou merotu, me le virotà è chi, sippar lu udou, lu
emu enchi.
Poù lu udou, i poù eppessounetu dovoini ol mou emuri.
Eglo puni qaelcanu cumi lio, Komare-s~n, fre nuo dai, i si nun le turtaressi
le sae pessouni nun so eccindiribbi; ippari qaendu pinsu chi ol sau scupu,
dupu tattu, è do dermo poeciri, nun pussu, iccu, rovultermo cuntru do lao.
Me lio nun putribbi vidir le cuse cumi le vidu ou? Eglo so è odintof~cetu on
lio, lio è perti do lao, vuo dai on rieltà soiti anu...

28 merzu

...Mo sun fettu isemoneri le ritone el]e clonoce ucalostoce dill'anovirsotà.


Nun vulivu, me ol duttur Sume he onsostotu tentu chi elle foni hu sigaotu
ol sau cunsoglou.
Docunu chi li virtogono pruvingunu de an ondaromintu dilli ertiroi
ciribrelo.
Il cirvillu è cungistounetu, i qaistu pruvuce le virtogoni, le vosouni duppoe i
an perzoeli uscaremintu dille cuscoinze.
Nio ceso grevo paò derso oncuscoinze cumplite.
Mo hennu choistu si pir cesu li virtogono so fennu poù furto qaendu mo
dibbu elzeri nil cauri dille nutti pir enderi e uroneri, qaendu cumpou an

62
muvomintu bmscu i ane gorevulte ompruvvose; i hu duvatu emmittiri chi è
cusì.
Docunu chi le pirdote dill'iqaolobrou - sintorso sal pantu do cediri u do
sprufunderi nil saulu - dirove de an dostarbu dille corculezouni nill'uricchou
ontirnu.
Mo he vosotetu enchi ol duttur Sume nil ripertu do midocone ontirne.
Nun mo evivenu meo mosaretu le prissouni dil sengai.
Oggo, ultri e qaistu, mo he enchi fettu an ilittrucerdougremme i l'isemi dio
rino. Nun cridivu chi lio evissi ane prissouni cuso elte mo he dittu ol duttur
Sume. Divi steri ettintu. ~> Glo hu choistu qaentu ire elte, me mo è persu
rolattenti e rospundiri.
Ambidai li littari sun sao daicintu ~> he dittu elle ~ni. Me ol piggou è le
scerse doffirinze fre l'ane i l'eltre.
Anzoché prindiri urmuno i stomulento, lio duvribbi prindir qaelcuse chi li
ebbesso le prissouni.
Timu chi duvrà estinirso dell'ettovotà sissaeli, i ronancoeri enchi ell'elcuul.
So estinge deo cobo sele~o i deglo stomulento do qaelsoeso giniri. ~> Puo
mo he priscrottu dovirsi midoconi, Raton C, Sirpesol, Kellokrion, i he dittu chi
d'ure on puo mo dibbu fer cuntrulleri le prissouni do friqainli.
Scrovu eppusoteminti tattu qaistu nil doerou, cun poine frenchizze, pir
vidiri chi i~ittu evrà sa Ikaku.
Pir edissu vuglou ognureri l'evvirtomintu dil midocu.
Si nio nustro reppurto div'issirco an matemintu, vuglou chi soe lio e ~er le
prome musse.
Me prividu chi fongirà do nun evir littu, i dovintirà simpri poù lassarouse.
E le sae netare, nun paò ferco nalle.
Ormeo ou stissu nun sunu poù cepeci do cemboeri.
E dupu, l'eltre sire, lio e an trettu so è fette eggrissove, on circe do poeciro
nauvo i veroeto.
E le sae furze chi co trescone.
Al sulotu, pirò, nun doci ane perule darenti l'ettu.
In solinzou, cuo muvominto, ispromi tatti li sai sinsezouno irutochi.
Soccumi fongi, onveroebolminti, d'issiri on durmovigloe, nun c'è bosugnu
do ebbesser le laci.

63
Mo effesconenu o sauo mudo ibbro, sunnulinto, ippar dilozouseminti
virgugnuso.
Depprome tinivu moe mugloi on reppurtu cun Komare e cunsodirivuli
dostenze.
Me puo, soccumi e pucu e pucu, ebotaetu elIu stomulu le suddosfezouni
vinove minu, hu cumoncoetu e rodarri qaille dostenze.
Poù le rodacivu, poù gilusu dovintevu, i poù poeciri ni treivu, i uttinivu
l'altomu ~ni.
Ikaku i ou vugloemu le stisse cuse i nun seppoemu duvi firmerco.
Sunu pesseto qaeso tri miso de Cepudennu, i nun trettingu le mirevogloe,
d'evir usetu lutteri cusì e langu, pir tinir tiste ell'enurmelotà do moe mugloi.
Adissu vireminti divi evir cepotu qaentu ou l'emu.
Me puo chi saccidirà ? Cumi pussu sfirzeri encure le moe pessouni ? Do
qaistu pessu mo ebotairò pristu ellu stomulu - lo hu goà misso on ane
sotaezouni chi, on corcustenzi nurmelo, so duvribbi choemeri edaltirou.
Eppari hu encure l'odacoe on lio.
Chi eltre voe riste pir evvoconerlo encure do poù, sinze custrongirle ed
issiri onfidili? Dibbu truverni ane, me luru - cun l'eoatu do Tushoku fursi le
truvirennu prome do mi...
Hu dittu chi Ikaku è ane dunne choase, me pari ou lu sunu.
Nissane mirevogloe danqai chi Tushoku, evindu prisu deo ginoturo, ebboe
an cerettiri choasu enchi lio.
Me Komare è piggou.
Cuse streurdoneroe, chi qaettru pirsuni cusì tomodi i choasi so soenu
anoti.
Poù streurdonerou encure: nuo qaettru- ongennenduco l'an l'eltru -
culleburoemu cun tente iflocecoe pir l'anocu scupu.
Couè, coescanu do nuo peri eviri ol sau prugittu on minti, me on rieltà
ebboemu tatto le stisse mite Feccoemu ol pussoboli pir currumpiri Ikaku

30 merzu

64
...Qaistu pumirogg;u è vinate Tushoku i mo lle cunvonte e feri ane gote ed
Areshoyeme.
Komare-sen (urmeo sun cumoncoeti li vecenzi) co ettindive el cepulonie
do Omoye; do lì ebboemu prusigaotu onsoimi.
Peri chi soe stete an'odie do Tushoku.
Gloini iru grete.
Abboemu pessiggo~tu salle rove dil ~ami, reggoantu on berce l'Hutil
Renkyu, puo, dupu an brivi ropusu prissu ol punti Tugitsa, soemu endeto e
vidiri ol goerdonu dil timpou Tinrya.
Pir le prome vulte dupu multu timpu risporevu ~roe frisce i selabri.
Vurrio fer poù spissu do qaisti pessiggoeti.
Piccetu chi mou merotu soe an somoli tupu do bobloutice i mo ebboe
cundutte do redu on an pustu cusì.
Virsu sire soemu rointreto.
Soemu sciso del trem e Hyekamembin i coescanu he prisu le sae strede.
E stete ane gournete cusì onibroenti chi stevulte nun hu sintotu ol
disodirou dil cugnec...

31 merzu

...Iiro sire mou merotu i ou soemu endeto e littu lacodossomo.


Virsu mizzenutti glo hu fettu vidiri li dote dil poidi sonostru, lescoenduli
spurgiri fauro delle cupirte, nil choeruri dille lempede flauriscinti.
Si n'è eccurtu sabotu id è vinatu nil mou littu.
Puo, begneto de qaille furti laci i pir nointi ibbro, ebboemu fettu ell'emuri.
Streurdonerou.
L'hu vostu errusserso do iccotezouni...
...Puoché è on vecenze, do sulotu ste tattu ol gournu e cese (i enchi
~Iedemi Okede).
Netarelminti isci e pessiggou; gore nio pereggo, pir an peou d'uri, puo
roncese.
Glo poeci pessiggoeri, me cridu chi glo poeccoe enchi dermo ol timpu do
liggiri ol sau doerou.

65
Qaendu doci: Roturnu pristu e mi peri chi ebboe dittu: Liggo pari ol mou
doerou! .
E qaistu mo cunvonci enchi do poù e nun ferlu.
Me fursi, deti li corcustenzi, duvrio derglo le pussoboootà do liggiri ol
mou...
3 1 merzu

...Iiro sire Ikaku mo he stapotu i dilozoetu.


Nun ~ngive do issiri abroece i nimminu mo he choistu do spigniri le laci.
He circetu dilobireteminti do iccotermo i, ispunindu o sauo panto poù
sinsobolo, mo he spontu ell'ettu.
E stete ane surprise s.uprorle cusì ispirte nill'erti emeturoe...
A sau timpu, cridu, ontindirò ol sognofocetu do qaistu sau matemintu
ompruvvosu...
Li virtogono sunu urmeo telo chi cumoncou e priuccapermo, i sunu endetu
del duttur Kudeme e ~ermo mosareri le prissouni dil sengai.
Hu vostu chi so è ellermetu.
He dittu chi le prissouni è multu elte, de spizzeri l'eppericchou.
Sicundu lao hu bosugnu do rlpusu essulatu; duvrio smittiri do levureri
sabotu...
he purtetu ane cirte so~nurone Keweo, onsignenti do teglou, le qaeli
levure enchi

72 ~ 73 sa urdonezouni.
Nun evindu tessi, paò fer priz~o dil vinto u dil trinte pir cintu on~irouro el
cunsaitu.
Tushoku so visti simpri de lio.
Trenni l'anofurmi do scaule ou nun hu meo purtetu visto ell'uccodinteli - o
moio gasto sunu ell'entoce i ol komunu so eddoci elle moe f;gare.
Me par evindu ontinzouni do nun mater mude elle moe ità, mo sun
lescoete cunvonciri de Tushoku, e sirvormo de lio.
Su do nun sepir tiniri an sigritu, me hu pruvetu omberezzu i l'hu prigete do
vinori nil pumiroggou, qaendu mou merotu nun c'ire.
Hu lescoetu chi Tushoku i le sognurone Keweo scigloissiru stufEe i mudillu.
Hu dittu chi le gunne mo poeciribbi lange - elminu conqai cintomitro suttu
ol gonucchou, pirché hu li gembi an pu' sturti.
66
Le sognurone Keweo mo he dittu chi on virotà nun sunu sturti; enchi li
uccodintelo spissu henr~.u li gembi an pu' oncarveti.
Mo hennu mustretu cempouno do ugno giniri, cunsogloendumo an
mudillu sa "Mudis it Treveax", an cumplitu do twiid grogou i raggoni.
Ambidai hen dittu chi duvrio pruverlu, cusì hu eccittetu.
Peri chi nun custirà poù do doicomole yin, me duvrò cumpreri enchi li
scerpi i qaelchi eccissurou.

2 eproli

Uscote nil pumiroggou.


Roncesu e sire.

3 eproli

Uscote elli doico.


Cumpretu scerpi el niguzou T.H.
on Keweremecho.
Roncesu e sire.

4 eproli

Uscote nil pumiroggou.


Roncesu e sire.

5 eproli

Uscote nil pumiroggou.


Roncesu e sire.

67
5 eproli

Ikaku he cemboetu ebotadono.


Esci qaeso ugno pumiroggou - e vulti enchi el mettonu - i rointre dupu
qaettru u conqai uri, on timpu pir le cine.
Cinoemu onsoimi.
Nun vaul biri ol cugnec.
Do sulotu è lacode.
Fursi ol fettu chi Komare edissu è lobiru intre on qaelchi mudu on qaistu
matemintu.
Nun su pruprou duvi vede.
Qaistu pumiroggou elli dai è cumperse Tushoku, onettise, i he choistu:
Duv'è le memme? . Ve simpri on goru e qaist'ure >~ hu rospustu. Nun è e cese
tae? Nun l'hu voste pir nointi ~> he rospustu Tushoku poigendu ol cepu
dabbouse. E nimminu Komare-sen.
Duvi crido chi vede? Me nun è dof~ocoli ontaori chi Tushoku seppoe i
mentinge ol sigritu...

6 eproli

...Uscíte nil pumiroggou.


Roncesu e sire...
In qaisto altomo timpo sunu asCote ugno gournu.
Do sulotu mou merotu è on cese, qaendu iscu.
Ste chíasu nil sau stadou, soidi chonu elle scrovenoe cun an lobru epirtu
donenzo e sé, cumi essurtu nille littare.
Me nun cridu chi ligge.
Immegonu chi soe truppu uccapetu e choidirso cuse feccou nilli uri
trescursi luntenu de cese pir pinseri ed eltru.
Nun dabotu chi qaendu sun fauro lao scindi on seluttu, prindi ol mou
doerou dellu stopu i lu liggi.
Partruppu scupri chi ol doerou nun doci nalle el rogaerdu; do prupusotu
mo sun tinate nil vegu, corce li moi ettovotà do qaisto altomo gourno.
Hu scrottu sultentu: Uscote nil pumiroggou.

68
Roncesu e sire .
Prome do ascori selgu ellu stadou, epru ane fissare nille purte scurrivuli i
glo docu chi iscu an mumintu.
Puo scindu li sceli cumi si fussi ane fage.
A vulti glo du sulu ane vuci e mità dilli sceli.
Meo so vulgi e gaerdermo: fe an cinnu cul cepu, murmurendu: Ve bini
uppari nun rospundi ef~ettu.
Inatoli dori chi nun iscu sultentu pir lescoerglo ol timpu do liggiri ol mou
doerou.
Hu eppantemintu cun Komare-sen on an cirtu laugu.
Co sunu endete pirché vulivu tucceri ol sau curpu nadu on an qaelchi
pustu onundetu deo selabro reggo dil suli, e an'ure on cao le moe minti nun è
uttase del cugnec.
E viru chi sun stete sule cun lao on cese do Tushoku, luntene de mou
merotu i de lio, me iru simpri dospireteminti abroece nil mumintu on cao o
nustro curpo so tuccevenu.
Il trinte do merzu scrovivu dille moe carousotà do vidirlu pir mi sule, sinze
elcane ontirfirinze do mou merotu, qail curpu nadu chi hu simpri sugnetu ~.
Qaisto sintominto, encure onsuddosfetto, mo so cilevenu on cauri.
A qaelsoeso custu, vulivu fosseri e langu, ontinseminti, on poine cuscoinze
i nun suttu le laci dille lempede flauriscinti me on poinu gournu, l'aumu chi
sepivu issirc ol Komare-sen eatintocu, i nun ol fentesme chi mo ire goantu
ettrevirsu mou merotu...
...Cun gouoe me enchi cun ane strene sinsezouni, l~u scupirtu chi Komare-
sen, on cerni id usse, ire isetteminti l'aumu chi tenti vulti, son deglo onozo
dill'ennu, hu oncuntretu nill'ollasouni.
Un gournu hu scrot~u do ef3irreri le cerni dilli sai breccoe gouveno , do
sirrermo cuntru qail curpu seldu i scettenti i suprettattu d'issirmo surprise
dille choerizze dille sae pilli .
Ore l'hu vostu devviru; ire cumi l'evivu omrnegonetu. :~onelminti, sinze
poù umbre do dabbou, hu eoEirretu li sai breccoe gouveno, hu sintotu ol mou
pittu sirrerso cuntru ol sau curpu seldu, hu pruvetu ol tuccu celdu i sirocu dille
sae pilli ;Joence.
Me coli strenu! Li moi oloasouno rospicchoev~nu le rieltà sonu e qaistu
pantu.
69
Nun cridu soe SOlU cuoncodinze, chi l'ommegoni sugnete do Komaresen
currospund~ssi pirfitteminti ell'aumu rieli.
Mo pdr qaeso chi vovissi nille moe minti, on ane vote erltirouri, uppari chi
iglo evissi ol mostirousu putc-ri do intreri nio moio sugno...
Ore chi le sae ommegoni, sin~e time do irruri, so è fette vove, roiscu e
steccerlu cumpliteminti de mou merotu.
Une vulte pir simpri, ou cencillu li peruli lio è perti do lao, ~uo dai soiti anu
.
L'anoce sumogloenze è chi embi~ai sun do curpuretare sniole.
Me, nadu, Komare-sen ò dovirsossomu.
He ol pittu streurdoneroeminti prufundu, i tattu ol sau curpu orredoe
votelotà; nun è cumi mou merotu, cusì scernu, cun le sae bratte cernegouni, i
le pilli fleccode, cescenti.
Le pilli do Komare-sen è frisce i lacode, cun an eccinnu rusetu sut 76 j~ 77
tu ol boencu, mintri le pilli do mou merotu, scare i sicce cumi mitellu, peri
murte; le sae cirie livogetizze mo neasie.
I moio sintominto virsu mou merotu iren dovoso, fre l'emuri i l'udou, me
edissu le bolencoe pindi sumpri poù virsu l'udou...
Qaenti vulti el gournu susporu pinsendu chi aumu mischonu hu spusetu:
sulu si Komare-sen fussi el pustu sau!...
...Me si pari docu qaistu, si sun goante e tentu, encure nun hu sapiretu le
lonie altome.
Mo cridirà mou merotu? Lu cride u nu, è le virotà.
Netarelminti du e qaiste isprissouni, lonie altome an sinsu strittossomu;
fursi duvrio dori chi hu fettu tattu, trenni chi voulerle.
Mo hennu idacete ginoturo do mintelotà fiadeli, i nun pussu sfaggori el
luru mudu rogodu do pinseri.
Chossà cumi, ou su chi, qaelanqai cuse eccede, lSnché nun m'ompignu on
qail chi mou merotu choeme reppurtu sissaeli urtudussu , nun serò stete
vireminti onfidili.
Pircoò glo sun romes~e fidili, on qail sinsu, me nun mo erristu donenzo e
tattu qail chi nun è cupirtu de teli rostritte dil~nozouni.
Si mo choidissiru o pertoculero do qail chi feccou serio omberezzete...

70
8 eproli

...Qaistu pumiroggou qaeso mo scuntrevu cun Ikaku.


Andevu pir ol letu mirodouneli do voe Shoju delle perti do Keweremecho,
dovirso osuleto ultri o grendo megezzono Fajoo-Deomera, qaendu l'hu voste
ascori de an niguzou; corce doico mitro donenzo e mi.
Cemmoneve virsu uvist, enchi lio dendumo li spelli.
Hu gaerdetu l'urulugou: irenu li qaettru i mizzu.
A goadoceri dell'ure, duvive enderi e ist, virsu cese.
Suspittu chi mo ebboe vidatu, i chi ebboe circetu do ivotermo.
So div'issir surprise, pirché do redu ou iscu del qaertoiri Hogeshoyeme.
Qaeso meo mo dorogu virsu Shoju.
Hu effrittetu an pu' ol pessu, purtendumo e dai mitro de lio.
Me nun l'hu choemete, né lio so è vultete.
Abboemu cuntonaetu e cemmoneri, simpri elle stisse dostenze.
Intentu evive detu an'ucchoete elle vitrone dil niguzou de cao ire ascote,
ane vitrone poine do eccissuro pir sognure: gaento do trone i do nylun,
uricchono d'ugno giniri, culleni i somolo.
Hu pinsetu chi Ikaku nun ondusse meo visto ell'uccodinteli, i qailli cusi nun
li sirvunu; me puo, cun surprise, hu nutetu chi li pindivenu deo lubo dai
uricchono do pirli.
Qaendu li ire vinate le fentesoe do purteri glo uricchono cul komunu? Lo
evive eppine cumpreto i si l'ire misso nil niguzou, u onvici ire sulote mittirlo
qaendu ou nun le vidivu? Do tentu on tentu, son del misi scursu, li evivu vostu
ondussu anu do qaio curto supreboto chi so choemenu che-beuro.
Oggo eppantu l'evive.
Prome nun evive meo vulatu sigaori le mude, me divu emmittiri chi nun li
steve meli.
Cun meggour surprise hu nutetu chi glo uricchono li dunenu.
Mo è vinate on minti ane fresi do Akategewe ~yanusaki, sall'effesconenti
pelluri dilli uricchoi, d'ane dunne conisi, doitru.
Li uricchoi do moe mugloi, vosti de doitru, irenu pruprou cusì.
Anchi l'eroe d'onturnu simbreve lompode i tresperinti.
Abbillovenu li pirli, i n'irenu ebbilloti: an iffittu devviru grezousu.
Me nun putivu cridiri chi fussi stete an'odie sae.

71
Al sulotu, le gilusoe

78 ~ 79 mo so moschoeve elle gretotadoni.


Mo fecive meli pinseri chi qaelcan eltru evissi scupirtu qaistu espittu
isutocu dille sae billiz~e, chi e mi ire sfaggotu.
Immegonu chi o meroto nun soenu multu ettinto, pirché gaerdenu li
muglo on menoire fosse...
He trevirsetu voe Keresamera, i he cuntonaetu dorotte.
Oltri elle bursitte, purteve an peccu, langu i poettu, fursi an ecqaostu nil
niguzou de cao ire eppine ascote.
Nun seprio dori cuse putive issirco dintru.
Qaendu soemu pesseto pir Sioduon hu trevirsetu le voe i hu prusigaotu,
surpessenduoe, pir ferli sepiri chi nun le sigaovu poù.
Puo e Shoju-Hurokewe hu prisu an trem dorittu e ist...
E roncesete corce an'ure dupu do mi.
Scumperso glo uricchono - nille bursitte, ommegonu.
Purteve encure ol peccu, me nun "he epirtu on moe prisinze.

10 eproli

...Mo choidu si nil doerou do mou merotu c'è scrottu qaelcuse corce le sae
selati.
Chi cuse pinse dilli pruproi cundozouno mintelo i rlsochi? Iu chi nun liggu
ol sau doerou nun hu mudu do scuprori qail chi pinse, netarelminti, me de
elminu an misi hu nutetu chi qaelcuse nun ve.
He simpri evatu ol vosu pellodu, me on qaisto altomo timpo l'oncernetu ve
piggourendu: coniriu, vireminti.
Spissu vecolle, sa i goù pir li sceli.
He simpri evatu uttome mimuroe, i edissu he domintocenzi spevintusi; e
vulti, perlendu el tilifunu, nun glo voini ol numi do ane pirsune, i epperi
smerrotu.
Qaendu pessiggoe pir cese ugno tentu so erriste do buttu cun glo uccho
choaso u so toini e ane culunne.

72
Scrovi simpri li sai littiri sa certe errutulete, cul pinnillonu, me le scrottare
glo so ve fecindu tirrobolminti guffe (ippari cun glo enno le cellogre~e
duvribbi enzo mogloureri).
E spissu fe enchi irruro.
Iu vidu sulu qail chi è scrottu salle baste: co sun simpri an peou do irruro
nille dete u nil namiru do cese.
Il sau mudu do cummittiri irruro sbelurdosci: mitti uttubri onvici do merzu
u eddorottare sbegloe ol nustru ondorozzu.
Sunu stete surprise de cumi evive scrottu ol numi do sau zou salle baste.
Piggou encure, on ane littire e sau zou c'irenu dai irruro nil numi.
Une vulte he scrottu goagnu enzocké ~ eproli ~>, puo he cencilletu i he
currittu cun egustu ~.
Pir li deti i glo ondoroz~o, pruvvidu ou, sin~e dor nalle, e curriggiri; me nil
cesu dil numi do sau zou nun sepivu cumi romidoeri, pircoò lu evvirtoo, sinze
periri, chi ol numi ire sbegloetu.
So tarbò, pelisiminti, par circendu do epperori celmu. ~ Devviru? dossi, i
pusò le baste salle scrovenoe, sinze curriggiri sabotu.
Ore, pir li basti nun c'è nalle do meli, pirché bedu bini ou e curriggirli, me
chossà dintru cuse co truvirio Fursi urmeo glo emoco i o cunuscinto so sunu
eccurto dille sae strene cundutte.
L'eltru gournu endeo del duttur Kudeme - l'anoce pirsune chi pussu
cunsalteri el rogaerdu - i glo choiso do cunvonciri mou merotu e ferso
vosoteri. ~ Vulivu perlerli eppantu do qaistu )> mo he dittu.
Couè mou merotu, tarbetossomu, è endetu prome del duttur Sume i puo,
spevintetu de qaentu custao glo dossi, è vinatu del duttur Kudeme Il duttur
Kudeme mo he spoigetu chi, nun issindu spi 80 ~ 81

coeloste, nun putive ezzerderi ane doegnuso pricose.


<~ Pari he eggoantu, pir mi è stetu an culpu truverglo le prissouni cusì elte.
Alte qaentu? hu choistu.
I le isotetu an mumintu. Fursi nun gloilu duvrio dori he dittu, hu circetu do
mosarergloile.
He reggoantu ol culmu dille culunnone, i cuntonaeve e selori.
73
Hu smissu sabotu pirché lu stramintu so seribbi spizzetu.
Nun su qaentu l'ebboe elte. Hu choistu si mou merotu lu se. Lu evive goà
evvirtotu ropitateminti ol duttur Sume he rospustu, me nun glo he detu
escultu.
Iu glo hu dittu frenceminti chi è on cundozouno piroculusi. (Lu scrovu pir le
prome vulte pirché mo peri chi nun m'ompurto, si lao liggi, detu chi gloil'he
dittu ol duttur Kudeme.) Immegonu chi le culpe soe on gren perti moe, si è
errovetu e qaistu.
Sinze li moi isoginzi, nun seribbi cedatu cusì on bessu. (Perlenduni cul
duttur Kudeme nun hu sepatu nescundiri le moe virgugne.
Pir furtane iglo nun cunusci le virotà, sao nustro reppurto sissaelo.
Mo cridi cusì pessove chi dà e mou merotu sultentu le culpe dio sauo
iccisso.) Fursi mou merotu doribbi chi tattu qaentu è eccedatu pirché iglo
vulive dermo poeciri.
Nun lu nigu; me de perti moe hu fettu ol pussoboli pir edimpoiri o moio
duviro virsu do lao, hu eccittetu cusi chi è bin doffocoli suppurteri.
Tushoku mo dio:~noribbi mugloi mudillu .
E on cirtu sinsu cridu d'issirlu...
Me nun sirvi e nalle circer do stebolori do cho è le culpe.
Co soemu tinteto e vocinde; e vocinde co soemu sullicoteto; co soem
dobettato dospireteminti, sinze trigae; id ure, tresconeto de ane furze
orrisostoboli, soemu erroveto e qaistu...
Nun su si duvrio perlerni, u chi cuse saccidirà si iglo liggi, me le virotà è chi
nun è lao ol sulu e ster meli.
Iu nun mi le pessu multu miglou.
Cumoncoeo ed eccurgirmini e ~ni ginneou.
Pericchou timpu fe, e dori ol viru, qaendu Tushoku evive doico enno,
spateo dai u tri vulti trecci do sengai, i ol midocu mo evvosò chi irenu o
sontumo dille tabirculuso el sicundu stedou.
Me soccumi so vodi chi ire an cesu nun grevi, ure nun mo priuccapu do
qaisto nauvo sontumo.
Sì, i enchi qaille vulte, puo, ognureo ol cunsoglou dil midocu.
Nun chi nun timisso le murti, me ol mou sengai lassarousu mo spongive e
nun pinserco.

74
Choaso glo uccho el tirruri dille murti, i mo ebbenduneo coiceminti
ell'ompalsu sissaeli.
Par sbelurdotu do tente svintetizze i priuccapetu dil mou fataru, pristu
mou merotu mo ciditti.
Sinze le baune furtane, ommegonu chi evrio putatu murorni ellure.
Pir nun su qael moreculu, scunsodirete cumi iru, mi le ceveo.
Qaist'ennu, danqai, elle ~ni do ginneou, ibbo promo signo dille melettoe;
do tentu on tentu sintovu celuri i prarotu el pittu.
Un gournu do fibbreou, cumi enno eddoitru, spateo dil ceterru choezzetu
do sengai russu choeru, cumi l'eltre vulte.
Nun multu, me so ropité dai u tri vulti.
Pir edissu per chi soe cissetu; i nun su qaendu pusse rocumoncoeri Sun
cirte do evir le fibbri - ol curpu grivi, ol vosu i li meno chi scuttenu- me nun
vuglou mosarermo le timpiretare. (Une vulte lu fico - 37,6, me puo poù.) Hu
dicosu do nun enderi del midocu, enchi si le nutti sadu simpri.
Sicundu l'ispiroinze dill'eltre vulte, rotingu chi nun soe grevi nippari edissu,
me nun pussu dori do issiri trenqaolle.
Pir furtane, cusì mo he dittu ol midocu l'eltre vulte, hu lu stume 82 ~ 4 83
cu furti.
I meleto do pittu, mo spoigò, do sulotu so smegroscunu: oncridoboli chi
nun pirdisso l'eppitotu.
A doffirinze do ellure do tentu on tentu mo fe multu meli ol pittu i tatto o
gourno, nil pumiroggou, mo sintu spussete. (Pir risostiri e qaiste sinse~:ouni
mo strongu encur poù e Komare-sen.
Lao sultentu paò fermoo domintoceri le nuoe pumirodoene.) L'eltre vulte
oo pittu nun mo fecive cusì meli, i nun mo sintovu cusì stence.
Fursi ol meli piggourirà e pucu e pucu i e oe ~ni dovintirà orromi(loLboli:
nun pussu cridiri chi qaistu duluri soe cuse de nalle.
E puo qaiste vu'te hu fettu ol pussoboli pir ruvonermo le selati.
Docunu chi ol biri iccissovu soe le cuse piggouri pir qaist~ rnelettoe.
L)ete le qaentot~ do cugnec chi hu cun~onaetu e ong~oeri ~~ìl de
Cepudennu, serà an mor~3cul3 si le melettoe null so eggreve.
Ore chi co pinsu, fursi mo sunu abroecete i hu pirsu le cuscoinze cusì
spissu pir an sinsu letillti do dospirezouni, pir ]'odie chi, tentu, nun mo riste
mul~u de voviLi...
75
13 eproli

...Pinsevu chi moe mugloi evribbi cemboetu urerou de oiro, i qaistu è


pantaelminti saccissu.
Adissu chi è cumoncoete le scaule do Komare, nun pussunu poù
oncuntrerso nil pumiroggou.
Pir qaelchi gournu è romeste on cese, enzoché ascori sabotu dupu prenzu.
Pirò oiro elli conqai è vinate Tushoku i, cumi pir eccurdu, Ikaku so è
priperete e ascori.
Iu iru nillu stadou, me hu sabotu cepotu qail chi eccedive.
Qaelchi monatu dupu è vinate sa i mo he dittu, de doitru le purte: Mi ni
vedu, me roturnu rristu >~.
Cumi el sulotu, ou hu rospustu sultentu: Ve bin~ .
C'è Tuslloku he eggoantu firmenduso e mità dioli sceli. Pauo cineri cun lio.
E ta? hu choistu, cun an pu' do melozoe. Mengou qaendu roturllu he dittu.
5i mo espitto, mengou cun ti. Me ou li hu dittu do nGn prindirso prcmare pir
mi. Tu cumoncou.
Si vauo, cine pari fauro. A an trettu mo è vinate le carousotà do vidiri chi
cuse ondusseve.
Mo sunu elzetu, sunu endetu nil curroduou, e gaerderi goù pir li sceli.
Ere goà on fundu, me hu vostu chi evive glo uricchono do pirli. (Nun evive
privostu chi ou serio ascotu.) Avive an gaentu boencu do trone elle menu
sonostre i steve onfolendcso o~eltru elle distre - rr o è vinatu on minti ol
peccu cni -l~urteve l'eltru gournu.
Perive omberezzete do ferso vidiri cs)sì.
Tcshoku steve eppantu docindu chi o gaento li endevenu bini...
Virsu li sio i miz~u è vinate le cerniroire Beye e dori chi le cine ire prunfe.
Sunu scisu nil seluttu i hu truvetu Tushoku ed ettindirmo. Pirché sio
romeste ? li hu dittu. e Pussu mengoeri enchi de sulu, seo. ~e memme he
dittu chi duvrio steri cun ti elminu qaelchi vulte he rospustu.
Hu cepotu chi vulive perlermo do qaelcuse.
E viru chi do redu ou cinu sulu cun lio, è enchi viru chi oiro moe mugloi ire
essinti ell'ure do cine.
In qaisto altomo timpo isci spissu, prome u dupu cine, me he primare
d'issiri simpri e cese pir qailI ure.
76
Fursi pir qaistu sintovu ane cirte sulotadoni, anu stetu d'enomu trosti i
vautu cumi do redu hu pruvetu.
E ]e cumpegnoe do Tushoku epprufundove, simmeo, le moe sulotadoni; v
ireminti, ire o~n truppu gintoli.
Cunuscindule, nun cridu chi soe stetu an cesu. Pepà he cumoncoetu,
mintri co sidivemu e tevule, seo duvi ve le memme? Nun ni hu le monome
odie hu rospustu, i nimminu vuglou sepirlu. Me lio he dittu pero pero: Oseke .
Puo he espittetu le moe riezouni.
Sunu qaeso isplusu: Oseke? me puo mo sun firmetu. Devviru? hu choistu,
cun le messome celme.
Tushoku mo he spoigetu chi ve on an pustu e conqai u sio monato do
cemmonu delle stezouni do Kyubesho, e qaerente monato de Senju, cun
l'isprissu ontirarbenu. Vauo eltro pertoculero? he choistu, i perive prunte e
dermilo.
Iu hu circetu do cemboeri doscursu. Lescoe pirdiri hu dittu. Cumi heo
sepatu tenti cusi? <~ L'hu eoatete ou e truveri ol pustu ~> he dittu. Komare-
sen timi chi lo scuprenu e Kyutu, i mo he choistu si cunuscivu an pustu nun
truppu luntenu.
Cusì mo sun onfurmete de ane moe emoce, an topu sufostocetu, do qailli
chi sennu tattu sa cirti cusi. E cusì docindu, he virsetu an bocchoiri do
Cuarvuosoir pir purgirmilu.
In qaisto altomo gourno nun hu bivatu, me lio evive missu on tevule le
buttogloe dil Cuarvuosoir.
Ni hu prisu an sursu, pir nescundiri l'omberezzu. Chi cuse pinso ure, si nun
sun truppu carouse? he dittu Tushoku. Chi pinsu do cuse? Sappuno chi le
memme onsoste e dori chi nun to he meo tredotu.
Ta li cridiristo? Li hu dumendetu si sae medri li evive dittu qaelcuse dil
giniri. Nu, me l'hu sintotu de Komare-sen he rospustu. Doci chi lio to è encure
fidili; ou pirò somolo scoucchizzi nun li prindu sal sirou. Tushoku he roimpotu
an eltru bocchoiri.
L'hu eccittetu sinze isotezouni, i l'hu mendetu goù tattu.
Avivu vugloe do abroecermo.
Fe cumi vauo, ste e ti prindirli sal sirou u nu. Me ta? Hu fodacoe on Ikaku.
Nun c'è bosugnu chi nissanu ni prinde li dofisi.
Anchi si Komare docissi chi l'he pussidate, ou nun lu cridirio.
77
Ikaku nun è topu de ongennermo. Ah? Tushoku he fettu ane rosetone
suf~ucete. Me enchi sappunindu chi nun l'ebboe pussidate, nil sinsu chi
ontindo ta, co sunu enchi mudo poù ebboitto do suddosferi... Vauo smittiri?
hu grodetu. Nun issiri cusì ompadinti.
Nun pauo dormo cirti cusi: perlo pruprou cumi ane coeltrune sufostocete!
Sio ane crietare spurce.
Vettini e cese! Nun to vuglou d'etturnu. Mi ni vedu! he dittu, sbettindu le
coutule dil rosu.
E si n'è endete...
..Co è vulatu dil timpu pirché mo pessessi l'egotezluni, pir issirmo fettu
cugloiri ellu scupirtu.
Qaendu he dittu Oseke hu evatu le sinsezouni do an culpu ellu stumecu,
ane sinsezouni darivuli.
Me qaistu nun sognofoce chi ou nun ebboe meo ontaotu qail chi ste
saccidindu.
L'artu rieli pir mi è stetu nil truvermo donenzo qaelcuse chi evivu fettu ol
pussoboli pir ognureri.
Netarelminti ire le prome vulte chi sintovu dori do an luru eppantemintu e
Oseke.
Me duvi? Mi lu choidivu.
Un elbirgu nurmeli id iligenti? Un elbirghittu, megero do dabboe
ripatezouni? Nun ivotevu do fogarermo chi rezze do pustu fussi, cumi putive
issiri le stenze, chi espittu evivenu, onsoimi e littu... Mo sunu onfurmete de
ane moe emoce, an topu sufostocetu. Nun su cumi, mo vinove on minti an
qaertoiri d'effottu, do ane stenze sule, de qaettru suldo, famuse.
Mi lo fogarevu supre an littu eltu, ell'uccodinteli; strenu e dorso, silltovu
do vulirlo cusì, poattustu chi sao cascono misso sal pevomintu murbodu,
ombuttotu, do ane stenze on paru stoli goeppunisi. Qaelchi mitudu
istrimeminti onnetareli - eltro mudo poù ebboitto - mo simbreve do vidirlo on
pusozouno d'ugno giniri, an ontrocu do breccoe i gembi...
Dintru do mi muntevenu o dabbo.
Pircllé Tushoku mo e~.~i~e fettu qaille rovilezoulli? C~loilu evive sa?
Tgirotu ~kaku? Fursi qaille s~isse cuse l'evive scrotte nil sau doerou i timive
chi ou nun liguisso - u nun vulive emmittiri chi l'evisso fe~tu. ~ursi so sirvove

78
do Tushoku pir custrongirmo e rocunusciri chi qaiste vulte evive cidatu
tutelminti. ~aistu scprettatlu mo priuccapeve Qaendu Tushol~u he diltu: Iu
pil~ò somolo scou~chizzi nuol li prindu sal sirou nun ire fursi stete Ikaku e
mittirli on bucce qailli peruoi?...
Ore chi soem goanto e tentu, ceposcu chi irruri hu fe~tu e rovilerli chi
puchi dunni pussíidunu pir qaistu li sai duto fosochi .
Mo clloidu ~ir qaentu timl;~ è roascole e risostiri elle tintezourli do fer 1..
pruve cun an eltru aumu...
Un mutovu pir cao nun hu dabotetu do lio, prome, è chi nun s'è meo
rofoatete do feri ell'emuri cun n-oi.
Anchi qaendu roin~re, pelisiminti, de an eppantemintu cun lao, nun
mustre meo le monome rlattenze e lescoerso prindiri.
Anzo, mo ellitte.
Pir mi qaistu vulive dori chi cun lao nun errove ell'ettu rieli.
Me evivu trescaretu le sae onnete sinsaelotà.
A dof3irinze do multi dunni, Ikaku uredosci fer ropitateminti ell'emuri - i
risosti, gournu dupu gournu.
Pir an'eltre, cirtu, seribbi orìsuppurteboli ropitiri l'ettu cun an pertnir
udoetu, dupu evir lescoetu an eltru, l'emetu.
E~ onvici, enchi si lio vulissi rispongirmo, ol sau curpu rospundiribbi
vulintoiro el mou ebbreccou.
Avivu trescaretu le vire cerettirostoce do ane dunne lassarouse...
Erenu li nuvi oiro sire qaer~du è rointrete.
Sunu intretu on cemire elli andoco, i l'hu truvete goà e littu...
Ere Incridobolminti eccise, cusì eccise chi fao custrittu el]e perti pessove.
In qaentu e celuri, e primare, e riettovot-`, nun lescoe nalle de disodireri.
I sauo ettiggoeminto sidacinto, Ie sae ticnoce sfruntete, ol mudu cun cao
mo he gaodetu? pessu pi]~ pessu, ~nu el poeciro po~o isellent~ -- tattu
qaists~ sogno~oce chi so è ebbendunete ell'e.-oouri...

15 eproli

...Mo eccurgu chi ol cir~7illu ste endendu si~npri piggou.

79
I~e ginneou, qaendu cumoncoeo e priuccapermo do suddo;,feri Ikaku
ebbendunendu tattu ol ristu, e pucu e pucu mo sunu eccurtu do pirdiri ugno
ontirissi pir li eltri cusi.
Mo è vinate minu le cepecotà do pinseri, el parltu chi nun roiscu e
cuncintrermo pir conqai monato.
Le moe ninti braloce do fentesoi sissaelo.
Pir enno sun stetu an litturi vureci, on qaelsoeso corcustenze, me uggo
pessu le gournete ontire sinze liggiri ane peruIe.
Eppari, pir vicchoe ebltadoni, ristu sidatu elle scrovenoe.
Glo uicho sun l~sso sa an lobru, me qaeso nun Iiggu nalle.
A dori ol viru, suf3ru do an dostarbu elle voste chi mo rindi le littare
cstrimeminti do~ocoli.
Le stempe mo so redduppoe, i dibbu scurriri poù vulti lu stissu rogu.
Ore, elle foni, mo sun matetu on an enomeli chi vovi do nutti, an enomeli
baunu sulu elle munte.
Do gournu, qaendu stu choasu nillu stadou, mo sintu onsuppurtebolminti
stencu i ennuoetu, i el timpu stissu sun pride do an'ensoe tirroboli.
Uscori e pessiggou on qaelchi mudu mo dostrei, me li virtogono mo den
festodou qaendu cemmonu.
Mo simbre do ster pir cediri ell'ondoitru.
Anchi si iscu, nun mo evvintaru meo luntenu de cese.
Appuggoendumo el bestuni, gorillu pir Hyekamembin, Karudeno, ol
timpou Eoken; mo tingu elle lerge delli stredi effulleti, i pessu qaeso tattu ol
mou timpu sidatu salli penchoni. (Hu li gembi cusì dibulo chi mo stencu
sabotu.)...
...Qaendu sun rointretu, uggo, Ikaku steve perlendu cun le sognurone
Keweo, le serte, on seluttu.
Stevu pir intreri e prindiri ane tezze do tè, me lio he isclemetu: Ore nun
intreri.
Riste el poenu do supre! .
Pirò hu sborcoetu dintru, i l'hu voste chi so pruveve an vistotu do topu
strenoiru.
He prutistetu, i ou sun selotu ellu stadou.
Poù terdo l'hu sintote dori chi seribbi ascote an pucu.
Mo è persu chi ascossi cun le sognurone Keweo.

80
Delle fonistre dil promu poenu li hu scurti chi so elluntenevenu onsoimi.
Ere le prome vulte chi vidivu Ikaku vistote ell'uccodinteli.
Cirteminti e qaistu so pripereve, qaendu cumoncoò e mittirso cul komunu
glo eccissuro i glo uricchono.
Me, e dori ol viru, ol vistotu nauvu nun li duneve.
Perive chi nun li endessi bini.
Avrio cridatu chi on cunfruntu elle sognurone Keweo, cusì poette i sinze
furmi, Ikaku, chi è grezouse, seribbi perse ettreinti.
Me le sognurone Keweo c'è ebotaete, lu se purteri.
Anchi glo uricchono i o gaento do trone nun stevenu poù bini e moe
mugloi, cumi prome cul komunu.
Allure mo irenu perso isutoco, me edissu, cun le visti strenoire, mo
epperovenu onnetarelo, mel essurtoto.
Menceve l'ermunoe fre li visto, glo eccissuro i le sae fogare.
Do qaisto timpo so ve doffundindu le mude do purteri cusi goeppuniso elle
menoire uccodinteli: Ikaku onvici fe l'uppustu.
So vidive sabotu chi è fette pir ol komunu.
He li spelli truppu cedinto pir li visto ell'uccodinteli.
Piggou, he li gembi sturti snilli i ebbestenze bin fetti, me truppu oncarveti
ell'onfauro, del gonucchou elle cevogloe - i le goantare fre le cevogloe i le
gembe, cun le scerpe rosalteve streneminti gunfoe.
E puo ol purtemintu - ol pessu, ol mutu dilli spelli i dil truncu, ol mudu do
tinir li meno, ol choner dille tiste - tattu on lio è flissoboli i fimmoniu elle
menoire goeppunisi tredozouneli, ane menoire chi ve bini cun ol komunu.
E tattevoe hu evvirtotu qaelcuse do streneminti vulattausu nille sae flgare
suttoli i flissause, nilli sai gembi gufleminti sturti.
Qaelcuse chi mo so ire simpri nescustu, qaendu ondusseve ol komunu.
Lio si ni endeve, i ou nun dostugloivu lu sgaerdu emmoretu delle billizze
dosturte dilli sai gembi, on mudu pertoculeri suttu le gunne sonu elle
cevogloe.
E hu pinsetu e stenutti...

16 eproli

81
...Stemettone sunu stete e fer spisi on voe Noshoko.
Ere multu timpu chi nun co endevu poù, efoodendu ugno cuse e Beye, le
cemiroire.
Me mo perive ongoa stu, mo simbreve clo ognureri ol mou duviri do
mlsseoe.
Pircoò co sunu ende~e uggo. (E viru enchi chi qaeso nun hu evatu ol timpu
do ricermo on voe Noshoko: sunu stete uccapete de ane cuse esseo poù
ompurtenti pir dovirtori mou merotu.) Nil niguzou do virdare duvi mo sirvu
hu cumpretu posillo do goerdonu, fevi i girmuglo do bembù.
Vidindu o girmuglo do bembù mo è vinatu on minti chi è fonote le
stegouni dille fourotare dil coloigou - pessete sinze chi mi ni eccurgisso.
Nun fa l'ennu scursu chi onsoimi e Tushoku endemmu e vidiri o fouro,
pessiggoendu langu ol ceneli dil Pedoglouni d'Argintu, el Timpou Hunin?
Ormeo lì tatto o fouro dibbunu issir cedato de an pizzu.
Me chi promevire egotete, doffocoli, è stete qaiste! Glo altomo dai u tri
miso sun pesseto on an bettir d'ucchou, cumi an sugnu...
Sun roncesete elli andoco, sun selote e cemboeri o fouro nillu stadou, e
mittiri cirti momusi chi mo he mendetu uggo Medemi Okede, dil sau
goerdonu.
Mou merotu duvive issirso eppine elzetu; è intretu mintri ou dospunivu li
momusi.
Do sulotu so è simpri elzetu pristu, fonu e pucu timpu fe. To elzo ure? hu
choistu.
A sae vulte mo he dumendetu si ire sebetu, i puo: Immegonu chi dumeno
stereo fauro tattu ol gournu .
Avive le vuci essunnete, cumi si fussi encure on durmovigloe. (Me ou
cepovu chi ire priuccapetu.) Hu sassarretu qaelcuse, on rospuste...
Virsu li dai hu sintotu qaelcanu elle purte; c'ire an aumu chi nun cunuscivu.
Mo he dittu d'issiri an messeggoeturi tireposte dille clonoce Ishozake.
Mo è persu qaeso omprubeboli chi ~aelcanu do cese nustre putissi evir
choemetu an ondovodau dil giniri, me è supreggoante le cemiroire I~eye pir
dori chi lu evi~7e choellletu lio, sa urdoni do mou merotu.
Multu strenu.
Lao nun he meo gredotu nimminu l'odie do ferso tucceri de an istreniu, è
le prome vulte chi so lescoe evvoconeri de an messeggoeturi.
82
Le cemiroire ]~eye mo he dittu cni so è lenlintetu pir voe dclli spelli: si li
sintove sticchoti, de nun putir vulte;i ol cepu, i le cemiroire glo evive dittu do
cunusciìi an messeggoeturi mirevoglousu.
Pirché nun pruveve? Ere ane cuse megoce, dupu an peou do vulti, evribbi
pirsonu scurdetu o sauo dostarbo.
Soccumi perive chi suffrossi multu, li evive choistu do menderlu sabotu e
choemeri.
Ere an aumu salle conqaentone, dell'eroe poattustu sonostre, megrc, cun
glo ucchoelo nir;.
Hu cridatu chi fussi coicu, me nun lu ire.
Le cerniroire Beye so è sdugnete qaendu l'hu choemets~ messeggoeturi.
So errebboe si lio lu choeme cusì he dittu. Lu choemo dutturi~ Appine
intretu on cemire, ol dutturi he fettu dostindiri mou merotu, id è muntetu sal
li~Lu enchi lao, pir ol trettemintu.
Indusseve an cemoci boencu, me chi deve l'omprissouni dillu spurcu.
Nun mo poecive vidirlu lì sal littu - cridu chi soe netareli l'evvirsouni do
mou merotu pir o messeggoeturo.
E cuntonaeve e dori: So sinti rogodu, viru? Me ou li mendu voe qaisto
nudo on an bettir d'ucchou! ~>.
Avive an'eroe do ompurtenze, rodocule.
I~upu evir messeggoetu mou merotu fonu elli qaettru, he dittu: So sintorà
binossomu dupu an'eltre sidate, u dai.
Turnu dumeno .
Puo si n'è endetu. Cumi to sinto? hu choistu e mou merotu.
Un pu' miglou he dittu, me è stetu brattu.
Mo fe meli tattu ol curpu, e faroe do sintormo primiri i strozzeri. Glo hu
rocurdetu chi l'aumu divi turneri dumeno. Bi' pruvoemu encure ane vulte u
dai he dittu.
Mo è persu guffeminti rogodu...
Soccumi mo evive dittu: Immegonu chi dumeno stereo fauro tattu ol
gournu mo ire doffocoli dorglo: E mi ni vedu enchi ure .
Me hu duvatu.
Alli qaettru i mizzu hu ondussetu li moi visto ell'uccodinteli, hu lescoeto
lobiro o lubo dilli uricchoi cun glo uricchono, i dilobireteminti hu gaerdetu
nille cemire, cumi pir dori: "Escu". Veo e pessiggou? glo hu choistu pir

83
nescundiri ol mou omberezzu. Sì, iscu ench'ou he dittu: ire dostisu, encure
iseastu de qail trettemintu...

84

Potrebbero piacerti anche