Sei sulla pagina 1di 1

Coro Divinae Gratiae

95 - Salve Regina caelitum


I. Sgarlata (1917-1980) - A. Di Marco (2008)
Lanusei/Ilbono (OG)

 =105
                        
 
    

                     
     
Sal - ve, Re- gi- na cae - li - tum, o Ma - ri - a. Sors u- ni-ca ter - ri - ge - num,

                
Rit.
  
               
                

     


   
 
  
o Ma - ri - a. Ju - bi - la - te che - ru - bim, ex - ul - ta - te se - ra - phim, con- so - na- te

                          


  
                      
                

per - pe - tim. Sal - ve, sal - ve, sal - ve Re - gi - na. Sal - ve, sal - ve,

       
   
       
   

sal - ve Re - gi - na.

2 - Mater misericordiae, o Maria;


dulcis parens clementiae, o Maria.
Jubilate …

3 - Tu vitae lux, fons gratiae, o Maria;


causa nostrae laetitiae, o Maria.
Jubilate ...

Copyright © 2011 - Coro Polifonico "Divinae Gratiae" - Lanusei/Ilbono (OG)