Sei sulla pagina 1di 664

\

LIBRARY
^oronto,
00^.^^
\0
1
^
^
^:>
RITUALE
ROMANUM
[N. 190.
j
RITUALE
ROMANUM
PAULI V. PONTIFICIS
MAXIMI
J U S S U E D I T U M
ET
A BENEDICTO XIV.
AUCTUM ET CASTIGATUM
CUI NOVISSIMA
AGCEDIT
BENEDICTIONUM ET
INSTRUCTIONUM
APPENDIX
TURONIBUS
TYPIS A. MAME ET FILIORUM
SAXCT.E SEDIS APOSTOLIC.E ET SACR.E RITUUM CONGREGATIONIS
TYPOGRAPHORUM
APPROBATIO
Hffic Ritualis Romani editio typicae plane conformis
reperta est.
In fidem etc,
Ex Secretaria Sac. Rituum Congregationis die 23 Octo-
bris 1906.
Locus -;- sigilli.
|- D. Panici Archiep. Laodiccn.
S. R. C. Secret.
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
BENEDICTI XIV.
APOSTOLICiE LITTER^
in forma Brevis de nova Ritualis, Cseremonialis Episcoporum
necnon et Romani Pontificalis editione,
ex quibus selegimus quae Rituale tantummodo spectant.
BENEDIGTUS PAPA XIV.
Ad perpetuam rei memoriam.
UAM ardenti studio, incredibili sollicitudine, as-
sidua cura, et indefesso, diuturnoque labore,
adhibitis etiam, accitisque undequaque viris in
sacra doctrina, disciplinaque ecclesiastica versatis, aeque
ac de rerum liturgicarum peritia peritissimis, sedulam
operam navaverint, atque contenderint Praedecessores
Nostri Romani Pontifices , ut Rituale Romanum, Csere-
moniale Venerabilium Fratrum Episcoporum, et Pon-
tificale Romanum, sive emendatis erroribus , sive cor-
rectis inordinationibus , sive ablatis inutilibus, sive
restitutis necessariis, ad eam tandem formam, nor-
mamque, juxta quam de prsesenti usui sunt, maximo
cum omnium virorum ecclesiasticorum commodo et
utilitate redigerentur; praestat in primis intelligere ex
ipsis prsesertim Apostolicis in simili forma Brevis Lit-
teris eorumdem Prsedecessorum Nostrorum, qui post
S. Pium Papam V. felicis recordationis, Clemens VIII.,
Innocentius X., Paulus V., Urbanus VIII. et Benedi^
VI
Apostolicae Litterse Benedicti PP. XIV.
ctus XIII. ad gravissimum, dignissimumque hujusmodi
opus omnibus numeris absolvendum sese pro viribus
addixerunt.
Tenores autem memoratarum Litterarum sunt, qui
sequuntur. Ac primum quidem pro Rituali Romano.
PAULUS PP. V. Ad perpetuam rei memoriam. Apo-
stolicse Sedi per abundantiam Divinse gratise, nuUis
suffragantibus meritis, praepositi , Nostrse sollicitudinis
esse intelligimus, super universam Domum Dei ita in-
vigilando intendere, ut opportunis in dies magis ratio-
nibus provideatur, quo, sicut admonet Apostolus, omnia
in ea honeste , et secundum ordinem fiant
,
praecipue
vero quae pertinent ad Ecclesise Dei Sacramentorum
administrationem , in qua religiose observari Aposto-
licis traditionibus et Ss. Patrum decretis constitutos
ritus et cseremonias pro Nostri officii debito curare
omnino tenemur. Quamobrem fel. rec. Pius Papa V.
Pra^decessor Noster, hujus Nostri tunc Sui officii me-
mor, ad restituendam sacrorum rituum observationem
in sacrosancto Missse sacrificio , divinoque Officio , et
simul ut Catholica Ecclesia in fidei unitate, ac sub uno
visibili capite B. Petri successore Romano Pontifice
congregata, unum psallendi et orandi ordinem, quan-
tum cum Domino potcrit , teneret, Breviarium primum,
et deinde Missale Romanum , multo studio et diligentia
elaborata, pastorali providentia edenda censuit. Cujus
vestigia eodem sapientise spiritu secutus simiHs me-
moriae Clemens Papa VIII. etiam Prsedecessor Noster,
non solum Episcopis et inferioribus Ecclesiae Praelatis
accurate restitutum Pontificale dedit, sed etiam com-
plures alias in Cathedralibus et inferioribus Ecclesiis
coeremonias promulgato Cseremoniali ordinavit. His ita
constitutis, restabat, ut uno etiam volumine compre
hensi , sacri et sinceri Catholic?e Ecclesiae ritus
,
qui
in Sacramentorum administratione, aliisque
ecclesiasti-
cis functionibus servari debent ab iis
,
qui curam ani-
Apostolicae Litterse Benedicti PP. XIV.
vii
marum gerunt, Apostolicse Sedis auctoritate prodirent,
ad cujus voluminis praescriptum , in tanta Ritualium
multitudine , sua illi ministeria tamquam ad publicam
et obsignatam normam peragerent , unoque ac fideli
ductu inoffenso pede ambularent cum consensu. Quod
quidem jampridem agitatum negotium, postquam Gene-
ralium Conciliorum grsece latineque divina gratia edi-
torum opus morari desivit, sollicite urgere Nostri mu-
neris esse existimavimus. Ut autem recte et ordine,
ut par erat, res ageretur, nonnullis ex Venerabilibus
Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus pietate, doctrina
et prudentia praestantibus , eam demandavimus, qui
cum concilio eruditorum virorum, variisque praesertim
antiquis, et, quse circumferuntur , Ritualibus consultis,
eoque in primis
,
quod vir singulari pietatis zelo et
doctrina bonse memorige Julius Antonius S. R. E. Car-
dinalis S. Severinse nuncupatus, longo studio, mul-
taque industria et labore plenissimum composuerat,
rebusque omnibus mature consideratis, demum divina
adspirante clementia, quanta oportuit brevitate, Rituale
confecerunt. In quo cum receptos et approbatos Catho-
licse Ecclesise ritus suo ordine digestos conspexerimus,
illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum
publico Ecclesiae Dei bono judicavimus. Quapropter
hortamur in Domino Venerabiles Fratres Patriarchas
,
Archiepiscopos , et Episcopos, et dilectos Filios eorum
Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos, ubi-
que locorum exsistentes, et ahos , ad quos spectat,
ut in posterum tamquam Ecclesise Romanse filii , ejus-
dem Ecclesise omnium matris et magistrse auctorilate
constituto Rituali in sacris functionibus utantur, et in
re tanti momenti, quae Catholica Ecclesia, et ab ea pro-
batus usus antiquitatis statuit, inviolate observent.
Datum Romse apud S. Mariam Majorem sub Annulo
Piscatoris, die XVII. Junii MDCXIV. Pontificatus Nostri
Anno X.
S. COBELLUTIUS.
VIII Apostolicae Litterae Benedicti PP. XIV.
Quse vero pro Cssremoniali Episcoporum referuntur
Bullde Clementis VIII. incip. Cum novissime., Inno-
centii X. Etsi alias., Benedicti XIII. Licet alias.; item
qu3e pro Pontificali Romano Clemens XIII. Bulla incip.
Ex quo in Ecclesia., atque Urbanus VIII. Quamvis
alias. statuere , brevitatis gratia hic omittuntur. Sequi-
tur Bulla :
Quoniam autem pro paterna caritate vehementer cu-
pientes , ut Christi fidelibus in articulo mortis consti-
tutis, quoad fieri posset, universis Apostolica Bene-
dictio Nostro nomine impertiretur , et plenaria omnium
suorum peccatorum Indulgentia elargiretur
,
per alias
Nostras sub Plumbo Litteras, anno Incarnat. Domini
MDCCXLVII. Nonis Aprilis, Pontificatus Nostri anno
VII. datas, omnibus Ecclesiarum Antislitibus hujus-
modi facultatem sub certis modo et forma expressam
tribuimus , atque insimul Formulam Benedictionis et
Indulgentise hujusmodi dandae praescripsimus
;
quem-
admodum Encyclicam etiam nostram Epistolam die
XIX. mensis Martii anno MDCCXLIV. ad dilectos Filios
Generales Ordinum Begularium, quibus a S. Sede
indulta vel indulgenda erat facultas Pontificiam Bene-
dictionem effundendi super popuhim statis diebus, scri-
pseramus super modo et ritu
,
quibus praedicta Bene-
dictio danda est.
Praeterea , ad nonnullas lites et controversias exortas
e medio tollendas, itidem per alias Nostras in simili
forma Brevis Litteras confirmaveramus leges et instituta
Cseremonialia jussu Nostro edita pro Provinciarum Prse-
sidibus, Gubernatoribus, Prselatis et Apostolicis Vice-
legatis, qua3 sunt tenoris sequentis.
Bulla Benedicti XIV. incip. Quod Apostolus., pro
Caeremoniali Episcoporum hic omittitur.
Insuper Formulam itidem Benedictionis et Traditio-
nis Pallii,ac jurisjurandi a Procuratoribus absentium
Archiepiscoporum, antequam a Dilecto Filio Nostro
Apostolicse Litterse Benedicti PP. XIV. ix
S. R. E. Cardinali Diacono idem Pallium accipiant,
ipsorum Archiepiscoporum nomine praeslandi
,
per No-
stram Constitutionem die XII. mensis Augusti anno
MDCCXLVIII. sub Plumbo expeditam statuimus.
Porro accedit ad hsec methodus quoque Scholse Sa-
crorum Rituum, in Gregoriano Collegio Romano hujus
almse Urbis Nostrse Nobis approbantibus institutse, non
sine uberi per hoc tempus in sacris ritibus addiscendis
profectu, aliarumque ad instar ejusdem scholse alibi
jam erectarum vel erigendarum, quae methodus multis
in libris, et prsecipue in decimo Operum Nostrorum
volumine Romanse editionis reperitur inserta
,
pluri-
mumque a Nobis commendatur, eamque plurimum stu-
diosis Sacrorum Rituum prodesse compertum est.
Ea propter cum Nobis a quamplurimis supplicatum
fuerit, ut typis iterum reimprimendi Rituale Romanum,
Cffiremoniale Episcoporum , et Pontificale Romanum
hujusmodi, et non solum in iisdem antedicta omnia
a Nobis statuta addendi , verum etiam Nostro jussu in
lucem emittendi, licentiam de Apostolica benignitate
et auctoritate concedere et indulgere dignaremur : Nos
itaque probe scientes, et experientia edocti, quantum
prosit, ut in uno volumine simul collecta ad manum
sint ea omnia
,
quse sparsim ac divisim impressa inve-
niuntur, et considerantes quantam hujusmodi collectio
utilitatem memoratge Scholse Liturgicse in CoIIegio So-
cietatis Jesu ejusdem almse Urbis Nostrae a Nobis insti-
tutse, aliisque ubique locorum erectis afferre possit;
Apostolica Auctoritate tenore prsesentium communibus
tot insignium Virorum ac Prsesulum votis et supplica-
tionibus benigne annuentes , facultatem tribuimus et
impertimur, ut Rituale Romanum, Cseremoniale Epi-
scoporum, ac Pontificale Romanum sub iisdem modo
et forma
,
quibus de praesenti impressa reperiuntur, et
usui sunt, una simul cum omnibus et singulis, quae,
ut superius relatum est, a Nobis praescripta, ordinata
,
et publici etiam juris facta sunt, necnon cum saepe dicta
methodo Scholse Sacrorum Rituum, in Operibus No-
X
Apostolicse Litterse Benedicti PP. XIV.
stris jam editis inserta jussu Nostro, non obstantibus
quibuscumque in contrarium facientibus, typis reimpri-
mantur, et in lucem emittantur.
Datum Romee apud S. Mariam Majorem sub Annulo
Piscatoris die XXV. Martii anno MDCCLII. Pontificatus
Nostri anno XII.
CAJETANUS AMATUS.
LICENTIA ET APPROBATIO ORDINARII
Renatus Franciscus RENOU
Miseratione Divina et Sanctse Sedis Apostolicse gratia,
Archiepiscopus Turonensis :
Omnibus has visuris Salutem in Domino.
HANC
Ritualis Romani PAULI V. Pontificis Maximi jussu editi
et a BENEDICTO XIV. aucti et castigati , cui novissima accedit
Benedictionum et Instructionum Appendix , editionem in-18, ut vo-
cant , dilectorum nobis A. Mame et Filiorum
,
typographorum Turo-
nensium , opera absolutam , cum exemplari typico fideliter concordan-
tem , coUatione facta , approbamus et evulgandi licentiam damus.
In quorum fidem hasce subsignavimus , sigilloque nostro , ac Secre-
tarii nostri generalis chirographo muniri fecimus.
Turonibus , die 3 Novembris 1906.
Loco
-j-
sigilli.
T RENATUS FRANCISCUS
Archiepiscopus Turonensis
De mandato 111. ac RR. DD. Archiepigc. Turon.
J. Sellier Vic. gen. Secret. gen.
TITULUS I
GAPUT UNICUM
DE IIS QU^ IN ADMINISTRATIONE SACRAMENTORUM
GENEKALITER SEKVANDA SUNT
T ea, quee ex antiquis catholicae Ecclesise
institutis, et sacrorum Canonum, Summo-
rumque Pontificum Decretis, de Sacramen-
torum Ritibus ac Cseremoniis hoc libro pra?-
scribuntur, qua parest diligentia ac religione
custodiantur, et ubique fideliter observentur; illud ante
omnia scire, et observare convenit, quod Sacrosancla
Tridentina Synodus Sess. VII. can. XIII. de iis Ritibus
decrevit in haec verba :
2. Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesise Catho-
licse ritus in solemniSacramentorum administratione ad-
hiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministris
pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque
Ecclesiarum Pastorem mutari posse : anathema sit.
3. Cum ig-itur in Ecclesia Dei niliil sanctius, aut uti-
lius, nihilque excellentius, aut magis divinum habeatur,
quam Sacramenta ad humani generis salutem a Christo
Domino instituta, Parochus , vel quivis alius Sacerdos,
ad quem eorum administratio pertinet, meminisse in
primis debet, se sancta tractare, atque omni fere tem-
poris momento ad tam sanctee administrationis officium
paratum esse oportere.
4. Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste,
pieque vitam agat; nam etsi Sacramenta ab impuris coin-
quinari non possint , neque a pravis Ministris eorum
effectus impediri : impure tamen et indigne ea ministran-
tes, in seternse mortis reatum incurrunt. Sacerdos ergo,
RiT. N. 190. 1
2
Rituale Ronianum. Tit, I. caj). unic.
si fuerit peccati mortalis sibi conscius
(
quod absit) , ad
Sacramentorum administrationem non audeat accedere,
nisi prius corde poeniteat; sed si habeat copiam Confes-
sarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.
5. Quacumque diei ac noctis hora ad Sacramenta
ministranda vocabitur, nullam officio suo praestando
(prgesertim si necessitas urgeat) moram interponat. Ac
propterea populum ssepe, prout sese offeret occasio,
praemonebit, ut cum sacro ministerio opus fuerit, se
quamprimum advocet, nulla temporis, aut cujuscumque
incommodi habita ratione.
6. Ipse vero , antequam ad hujusmodi administratio-
nem accedat,paululum,si opportunitas dabitur,orationi,
et sacrge rei, quam acturus est, meditationi vacabit,
atque ordinem ministrandi, et caeremonias pro temporis
spatio prsevidebit et perleget.
7. In omni Sacramentorum administratione superpel-
liceo sit indutus, et desuper stola ejus coloris, quem
Sacramenti Ritus exposcit; nisi in Sacramento Pceniten-
tise ministrando occasio, vel consuetudo, vel locusinter-
dum aliter suadeat.
8. Adhibebit quoque unum saltem, si habeat, vel plu-
res Clericos, prout loci et Sacramenti ratio postulabit,
decenti habitu, et superpelliceo pariter indutos.
9. Curabit etiam, ut sacra supellex, vestes, ornamenta,
linteamina, et vasa ministerii integra , nitidaque sint et
munda.
10. In Sacramentorum administratione eorum virtu-
tem , usum, ac utilitatcm, et caeremoniarum significa-
tiones, utConcilium Tridentinum prsecipit, ex sanctorum
Patrum et Catechismi Romani doctrina, ubi commode
fieri potest, diligenter explicabit.
11. Dum Sacramentum aliquod ministrat, singula
verba, quse ad illius formam et ministerium pertinent,
attente, distincte, et pie, atque clara voce pronuntiabit.
Similiter et alias orationes et preces devote ac religiose
dicet; nec memoriae, quse plerumque labitur, facile con-
fidet, sed omnia recitabit ex libro. Reliquas pra;terea
caeremonias ac ritus ita decenter, gravique actione per-
aget, ut adstantes ad cselestium rerum cogitationem
erigat, et attentos reddat.
12. Ad ministrandum procedens , rei, quam tractatu-
rus est, intentus sit, nec de iis, quse ad ipsam non per-
Do administratione Saeram. in genere.
"^
tinent, quidquam cum alio coUoquatur; in ipsaque admi-
nistratione actualem attentionem habere studeat, vel
saltem virtualem , cum intentione faciendi
,
quod in eo
facit Ecclesia.
13. Illud porro diligenter caveat, ne in Sacramento-
rum administratione aliquid quavis de causa vel occa-
sione, directe vel indirecte exigat, aut petat; sed ea
gratis ministret, et ab omni simonise, atque avaritiae
suspicione, nedum crimine, longissime absit. Si quid
vero nomine eleemrosynae, aut devotionis studio, peracto
jam Sacramento, sponte a fidelibus offeratur, id licite
pro consuetudine locorum accipere poterit, nisi aliter
Episcopo videatur.
14. Fidelibus aliense Parochise Sacramenta non mi-
nistrabit, nisi necessitatis causa, vel de licentia Paro-
chi, seu Ordinarii.
15. Omnes autem, qui Sacramenta suscipiunt, loco et
tempore opportuno monebit, ut remoto inani colloquio,
et habitu actuque indecenti, pie ac devote Sacramentis
intersint , et ea, qua par est, reverentia suscipiant.
16. Librum hunc Ritualem (ubi opus fuerit) semper
cum ministrabit, secum habebit, ritusque et caeremo-
nias in eo praescriptas diligenter servabit.
17. Cseterum illorum tantum Sacramentorum, quorum
administratio ad Parochos pertinet, ritus hoc opere prae-
scribuntur, cujusmodi sunt Baptismus, Poenitentia , Eu-
charistia, Extrema unctio, et Matrimonium. Reliqua vero
duo Sacramenta Confirmationis, et Ordinis, cum propria
sint Episcoporum , ritus suos habent in Pontificali prae-
scriptos. Et ea, quae de iis, atque ahis Sacramentis
scire, servare, et docere Parochi debent, cum ex aliis
libris, tum prsecipue ex Catechismo Romano sumi pos-
sunt. Siquidem liic de iis fere tantum agere instituti
operis ratio postulat, quse ad ipsorum quinque Sacra-
mentorum ritus pertinent.
18. Postremo quisquis Sacramenta administrare tene-
tur, habeat libros necessarios ad officium suum perti-
nentes, eosque praesertim, in quibus variarum parochia-
lium functionum notae ad futuram rei memoriam
describuntur , ut ad finem hujus Ritualis habetur.
TITULUS II
CAPUT I
DE SACRAMENTO BAPTISMI RITE ADMINISTRANDO
ACRUM Baptisma, christianae religionis etseternse
vitee janua, quod inter alia novae Legis Sacra-
menta a Cliristo instituta primum tenet locum,
cunctis ad salatem necessarium esse, ipsa
Veritas testatur illis verbis: Nisi quis renatus
fuerit ex aqua et Spiritu sancto , non potest introire in
regnum Dei. [Joan.3.) Itaque summa ad illud opportune,
riteque administrandum ac suscipiendum diligentia ad-
hibenda est.
2. Cum autem ad hoc Sacramentum conferendum alia
sint de jure divino absokite necessaria, ut materia, forma,
minister ; alia ad illius solemnitatem pertineant, ut ritus,
ac cseremonise, quas ex Apostolica et antiquissima tra-
ditione acceptas et approbatas, nisi necessitatis causa,
omittere non licet; de iis aliqua prsemonenda sunt, ut
sacrum hoc ministerium rite et sancte peragatur.
De Materia Baptismi.
3. i c primum intelligat Parochus, cum hujus Sacra-
J\
menti materia sit aqua vera ac naturalis, nulium
alium liquorem ad id adhiberi posse.
4. Aqua vero solemnis Baptismi sit eo anno benedicta
in Sabbato sancto Paschatis, vel Sabbato Pentecostes,
Do Spornmento Baplismi rilo .'ulminislrondr. 5
quae in fonte mundo nitida et pura diligenter conserve-
tur; et hsec, quando nova benedicenda est, in Ecclesise,
vel potius Baptisterii sacrarium effundatur.
5. Si aqua benedicta tam imminuta sit, ut minus suf-
ficere videatur, alia non benedicta admisceri potest, in
minori tamen quantitate.
6. Si vero corrupta fuerit, aut effluxerit, aut quovis
modo defecerit, Parochus in fontem bene mundatum ac
nitidum, recentem aquam infundat, eamque benedicat
ex formula, quae infra praescribitur.
7. Sed si aqua conglaciata sit, curetur, ut liquefiat :
sin autem ex parte congelata sit, aut nimium frigida
,
poterit parum aquse naturalis non benedictae calefacere,
et admiscere aquse baptismali in vasculo ad id parato,
et ea tepefacta ad baptizandum uti, ne noceat infantulo.
De Forma Baptismi.
8./~vuoNiAM Baptismi forma his verbis expressa :
Ego
yj^
te ):).nptizo in n(')mine P.Tlris. el Fllii, ol Splritus
sancti. omnino necessaria est; ideo eam nullo modo
licet mutare, sed eadem verba uno et eodem tempore,
quo fit ablutio, pronuntianda sunt.
9. Latinus Presbyter latina forma semper utatur.Cum
Baptismum iterare nullo modo Hceat, si quis sub con-
ditione (de quo infra) sit baptizandus, ea conditio expli-
canda est hoc modo : Si non es baptizatus, ego te bnptizo
in nnmino Patris, olc.Hac tamen conditionali forma non
passim aut leviter uti licet, sed prudenter; et ubi, re
diligenter pervestigata
,
probabilis subest dubitatio,
infantem non fuisse baptizatum.
10. Baptismus licetfieri possitautperinfusionemaquse,
aut perimmersionem , autperaspersionem
;
primus tamen,
vel secundus modus, qui magis sunt in usu, pro Eccle-
siarum consuetudine retineantur; ita ut trina ablutione
caput baptizandi perfundatur, vel immergatur in modum
crucis uno et eodem tempore
,
quo verba proferuntur,
et idem sit aquam adhibens et verba pronuntians.
11. Ubi vero Baptismus fit per infusionem aquae, caven-
dum est, ne aqua ex infantis capite in fontem, sed vel
in sacrarium Baptisterii prope ipsum fontem exstructum
defluat, aut in aliquo vase ad hunc usum parato recepta,
in ipsius Baptisterii,vel in Ecclesise sacrarium effun-
datur.
Hitualo Romanum. Til. II, cap. I.
De Ministro Baptismi.
12.Tr EGiTiMus quidein Baptismi minister est Parochus,
Lj
vel alius Sacerdos a Parocho, vel ab Ordinario
loci delegatus; sed quoties infans, aut adultus versatur
in vitse periculo, potest sine solemnitate a quocumque
baptizari in qualibet lingua, sive clerico, sive laicoetiam
excommunicato, sive fideli, sive infideli, sive catholico,
sive haeretico , sive viro , sive femina , servata tamen
forma et intentione Ecclesise.
13. Sed si adsit Sacerdos, Diacono prseferatur, Dia-
conus Subdiacono, Clericus Laico, et vir feminse, nisi
pudoris gratia deceat feminampotius, quamvirum bapti-
zare infantem non omnino editum, vel nisi melius femina
sciret formam et modum baptizandi. Quapropter curare
debet Parochus,utfideIes, praesertim obstetrices,rectum
baptizandi ritum probe teneant et servent.
14. Pater aut mater propriam prolem baptizare non
debent, praeterquam in mortis periculo, quando alius
non reperitur, qui baptizet ; neque tunc ullam contrahunt
cognationem, quse matrimonii usum impediat.
De baptizandis Parvulis.
15./ \PPORTUNE Parochus hortetur eos , ad quos ea cura
'
I pertinet, ut natos infantes, sive baptizandos, sive
baptizatos, quamprimum fieri poterit, et qua decet Chri-
stiana modestia sine pompa? vanitate deferant ad Eccle-
siam, ne illis Sacramentum tantopere necessarium nimium
differatur cum periculo salutis, et ut iis, qui ex neces-
sitate privatim baptizati sunt, consuetse coeremonise,
ritusque suppleantur, omissa forma et ablutione.
16. Nemo in utero matris clausus baptizari debet. Sed
si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat,
baptizetur in capite, nec postea si vivus evaserit, erit
iterum baptizandus. At si aliud membrum emiserit, quod
vitalem indicet motum, in illo, si periculum impendcat,
baptizetur; et tunc si natus vixerit, erit sub conditione
baptizandus eo modo, quo supra dictum est:
Si non (
-^
}>;i]ili/,;this. ri^-<> \c \)'A])\\v.o \n unymuc P;H ris,- clc.
Sl vero
ita baptizatus, deinde mortuus prodierit ex utero, debet
in loco sacro sepeliri.
17. Si mater prsegnans mortua fuerit, fcetus quampri-
mum caute extrahatur, ac si vivus fuerit, baptizetur; si
De Sacraniento Baptismi i"ite administrando. 7
fuerit mortuus, et baptizari non potuerit, in loco sacro
sepeliri non debet. Infantes expositi et inventi , si , re
diligenter investigata, de eorum Baptismo non constat,
sub conditione baptizentur.
18. In monstris vero baptizandis, si casus eveniat,
magna cautio adhibenda est, de quo si opus fuerit, Ordi-
narius loci, vel alii periti consulantur, nisi mortis peri-
culum immineat.
19. Monstrum, quod humanam speciem non prseseferat,
baptizari non debet; de quo si dubium fuerit, baptizetur
sub hac conditione :
Si Ui es lionio. ego le bti[tli/o. eic.
20. Illud vero, de quo dubium est, una ne, aut plures
sint personse, non baptizetur, donec id discernatur :
discerni autem potest, si habeat unum vel plura capita,
unum vel plura pectora ; tunc enim totidem erunt corda
et animae, hominesque distincti, et eo casu singuli seor-
sum sunt baptizandi, unicuique dicendo :
Ego lc i)a-
plizu, el(\
Si vero periculum mortis immineat, tempus-
que non suppetat, ut singuli separatim baptizentur,
poterit minister singulorum capitibus aquam infundens
omnes simul baptizare , dicendo :
Kgo \os hapti/o in
iiomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.Quam
tamen
formam in iis solum, et in aliis similibus mortis peri-
culis
, ad plures simul baptizandos , et ubi tempus non
patitur, ut singuli separatimbaptizentur, aliasnumquam,
licet adhibere.
21. Quando vero non est certum in monstro esse duas
personas, ut quia duo capita et duo pectora non habet
distincta; tunc debet primum unus absolute baptizari,
et postea alter sub conditione, hoc modo :
^i iion es
baplizaUis, ego lo baptizo iii uoniiiie PaU'is, et Filii, et
Spiritus sancti.
De Patrinis.
22.13AROCHUS , antequam ad baptizandum aceedat, ab
A
iis, ad quos spectat, exquirat diligenter, quem
,
vel quos Susceptores seu Patrinos elegerint, qui infan-
tem de sacro fonte suscipiant, ne plures quam liceat,
aut indignos , aut ineptos admittat.
23. Patrinus unus tantum, sive vir, sive mulier, vel
ad summum unus et una adhibeantur, ex decreto Con-
cilii Tridentini; sed simul non admittantur duo viri, aut
duae mulieres, neque baptizandi pater, aut mater.
8
Rituale Ronianum. Tit. II.
Caf).
l.
24. Hos autem Patrinos saltem in aetate pubertatis,
ac Sacramento Confirmationis consignatos esse, maxime
convenit,
25. Sciant prseterea Parochi, ad hoc munus non esse
admittendos infideles, aut hsereticos, non publice excom-
municatos, aut interdictos, non publice criminosos, aut
infames, nec prseterea qui sana mente non sunt, neque
qui ignorant rudimenta fidei. Hsec enim Patrini spiri-
tuales filios suos, quos de Baptismi fonte susceperint,
ubi opus fuerit, opportune docere tenentur.
26. Prseterea ad hoc etiam admitti non debent Mona-
chi, vel Sanctimoniales, neque alii cujusvis Ordinis
Regulares a saeculo segregati.
De Tempore et Loco administrandi Baptismum.
27./iuAMvis Baptismus quovis tempore, etiam inter-
W
dicti, et cessationis a Divinis, prsesertim si urgeat
necessitas , conferri possit ; tamen duo potissimum ex
antiquissimo Ecclesise ritu sacri sunt dies, in quibus
solemni cseremonia hoc Sacramentum administrari ma-
xime convenit : nempe Sabbatum sanctum Pascha^, et
SabbatumPentecostes, quibus diebusBaptismalis Fontis
aqua rite consecratur. Quem ritum, quantum fieri com-
mode potest, in adultis baptizandis, nisi vitse periculum
immineat, retineri decet, aut certe non omnino praeter-
mitti, prsecipue in Metropolitanis aut Cathedralibus
Ecclesiis.
28. Ac licet, urgente necessitate, ubique baptizare
nihil impediat; tamen proprius Baptismi administrandi
locus est Ecclesia, in qua sit Fons baptismalis, vel certe
Baptisterium prope Ecclesiam.
29. Itaque, necessitate excepta, in privatis locis nemo
baptizari debet, nisi forte sint Regum , aut magnorum
Principum filii, id ipsis ita deposcentibus , dummodo id
fiat in eorum Capellis seu Oratoriis , et in aqua baptis-
mali de more benedicta.
30. Baptisterium sit decenti loco et forma, materia-
que solida, et quae aquam bene contineat, decenter orna-
tum, et cancellis circumseptum, sera et clave munitum,
atque ita obseratum, ut pulvis, vel alise sordes intro non
penetrent , in eoque , ubi commode fieri potest , depin-
gatur imago sancti Joannis Christum baptizantis.
l)o Sacramento Baplismi rilo aflministrando. 9
De sacris Oleis , et aliis requisitis
31.0 ACRUM Chrisma, et sanctum Oleum, quod et Cate-
i^ chumenorumdicilur,quorumususest inBaptismo,
eodem anno sint ab Episcopo de more benedicta Feria V.
in Coena Domini.
32. Curet Parochus, ut ea suo tempore quamprimum
habeat, et tunc vetera in Ecclesia comburat.
33. Veteribus 01eis,nisi necessitas cogat, ultra annum
non utatur; ac si deficere videantur, et Chrisma, aut
Oleum benedictum haberi non possit, aHud Oleum de
olivis non benedictum adjiciatur, sed in minori quan-
titate.
34. Chrisma, et Oleum sacrum sit in suis vasculis
argenteis, aut saltem stanneis, bene obturatis : quse
vascuia sint inter se distincta, et propriam unumquod-
que inscriptionem habeat, majusculis litteris incisam
,
ne quis error committatur.
35. Ad usum vero quotidianum minora habeantur
vascula ex argento, si fieri potest, aut stanno, sive sepa-
rata , sive etiam conjuncta : apte tamen distincta , et
bene cooperta, et cum suis inscriptionibus, ut supra, ne
Parochus aberret, et unum pro altero sumat, quod cavere
debet diligenter.
36. In ea igitur ex majoribus vasculis Chrismatis et
Olei, quod sufficiat, infundatur, atque ut effusionis peri-
culum caveatur, commodum erit, in his vasculis bom-
bacium , seu quid simile habere , Oleo sacro , et Chri-
smate separatim perfusum, in quo pollex , cum opus
est, ad inungendum immittatur.
37. Hsec vascula ita parata in loco proprio, honesto,
ac mundo, sub clave, ac tuta custodia decenter asser-
ventur, ne ab aliquo, nisi a Sacerdote, temere tangan-
tur, aut eis sacrilege quisquam abuti possit.
38. Parochus, quantum fieri potest, curet, ne per
laicos, sed per se, vel alium Sacerdotem, vel saltem per
alium Ecclesias ministrum haec Olea deferantur : caveat
item, ne de iis quidquam uUi umquam tribuat cujusvis
rei praetextu.
39. Sal, quod in os baptizandi Immittendum est, sit
benedictum sua pecuHari benedictione, quae infra prae-
scribitur; neque utatur sale exorcizato ad benedicendum
aquam; sitque prius bene confractum et attritum, sic-
10
RitiiRlo liomannm. Tit. TT. cap. \.
cum ac mundum. Sal ita benedictum nemini tradatur,
neque etiam iis, qui benedicendum attulerint, reddatur,
sed ad alios baptizandos servetur, aut in sacrarium
abjiciatur.
40. Cum igitur Baptismi Sacramentum jam adminis-
trandum est , heec in promptu esse debent.
41. Vascula sacri Olei Catecliumenorum , et Chri-
smatis.
42. Vasculum cum sale benedicendo, vel jam, ut di-
ctumest, benedicto.
43. Vasculum, seu cochleare ex argento, vel alio me-
tallo nitidum,ad aquam Baptismi fundendam supercaput
baptizandi, quod nulli praeterea alii usui deserviat.
44. Pelvis, seu bacile ad excipiendam aquam ex capite
defluentem, nisi statim in sacrarium defluat.
45. Gossipium, alio nomine bombacium, seu quid
simile, ad abstergenda loca sacris Oleis inuncta.
46. Stolae duse, ubi commode haberi possunt,una vio-
lacea, et altera alba, ut infra notatur, mutanda, sin minus,
una saltem adhibeatur.
47. Medulla panis, qua inuncti Sacerdotis digiti, cum
manus lavat, abstergantur; et vas pro manuum lotione
post Baptismum, quod huic tantum usui deservire decet.
48. Alba vestis in modum pallioli, seu linteolum can-
didum , infantis capiti imponendum.
49. Cereus, seu candela cerea, baptizato ardens tra-
denda.
50. Hic denique Ritualisliber sit paratus; etitemliber
Baptismalis , in quo baptizati describuntur.
51. Omnibus igitur opportune pra^paratis, Sacerdos
ad tanti Sacramenti administrationem , lotis manibus,
superpelliceo, et stola violacea indutus, accedat :
Cleri-
cum unum, seu plures, si potest, secum adhibeat super-
pelliceo pariter indutos, qui sibi ministrent.
52. Ita paratus accedat ad limen Ecclesiee, ubi foris
exspectant qui infantem detulerunt.
53. Interroget (nisi de his bene sibi constet) an sit
suae parochiae, masculus, an femina, an sit domi bapti-
zatus, et a quo, et quam rite, et qui sint compatres, qui
infantem teneant, pro eoque respondeant; quos pie ac
decenter assistere, ac prout opus fuerit, pro baptizando
ad interrogationes respondere admoneat.
54. Et quoniam iis qui baptizantur, tamquam Dei filiis
Ordo Baptisini paivuloriim.
11
in Christo regenerandis, et in ejus militiam adscribendis,
nomen imponitur, curet, ne obscoena , fabulosa , aut
ridicula, vel inanium deorum, vel impiorum ethnicorum
hominum nomina imponantur, sed potius, quatenusfieri
potest, Sanctorum, quorum exemplis fideles ad pie
vivendum excitentur, et patrociniis protegantur.
55. His igitur expeditis, etaccepto nomine baptizandi,
positi, si infans fuerit, super brachium dextrum illius,
qui eum defert; Parochus ad Baptismum procedat, in
hunc modum nominatim interrogans.
CAPUT 1 I
ORDO BAPTISMI PARVULORUM
ACEUDos interrogat : N.
Quid pgtis ab Ec-
clesia Dei?
PaUinus respondel: :
Fidem.
Sacerdos
:
Fides, quid tibi prsestat?
Palrinus respondet :
Vitam seternam.
2.
S;u>erdo>
: Sj igitur vis ad vitam ingredi, serva
mandata. Diliges Deminum Deum tuum ex toto
corde luo, et ex tota anima tua, et ex tota mente
tua, et proximuni tuum sicut teipsum.
3_
Deinde ter cxsuillet ieiiiter in faciem infantis , et
dicat semel
:
Exi ab eo
(^'^1
ab ea), immiinde spiritus, et da
locum Spiritui sancto Paraclito.
4.
l-^ostea poilice faciat signum Crucis in fronte, et
iu pectorc infantis, dicens :
Accipe signum Crucis tam in fronte
^,
quam in
corde
^,
sume fidem caelestium praeceptorum : et
talis esto moribus, ut templum Dei jam esse possis.
Oremus.
PRECES
nostras, qusesumus Domine, clementer
exaudi : et hunc Electum tuum
^
Crucis Domi-
nicae impressione signatum perpetua virtute custodi
:
12 Rituale Romnimm. Tit. II. cap. 2.
ut magnitudinis glori^e tuse rudimenta servans, per
custodiam mandatorum tuorum ad regenerationis
gloriam perveniremereatur. Per Christum Dominum
nostrum.
H.
Amen.
5.
Deiiide impoiiat maiiuiii super caput infantis, ac
dical :
Oremus.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, Pater Domini
nostri JesuChristi, respicere dignare super hunc
famulum tuum X
.
,
quem
*
ad
*
{In supplendis cde-
rudimenta fidei voc^re digna-
remoniis addatur:du-
tus es : omnem caecitatem
dum.)
cordis ab eo expelle : disriimpe omnes laqueos sa-
tanae, quibus fuerat colligatus : dperi ei, Domine,
januam pietatis tuse, ut signo sapientise tua3 imbii-
tus, omnium cupiditatum foetoribus careat, et ad
suavem odorem prseceptorum
'
' {In supplendis cx-
tuorum Isetus tibi in Eccle-
remoniis addatur
:
ut
sia tua deserviat, et proficiat
jdoneus sit frui gratia
dedieindiem.^^Pereumdem
Bapti^";^ tui, quem
^,
. .
T>.
'
i
suscepit, salis perce-
Ghristum Dommum nostrum. .
medicina.)
n.
Amen.
^ '
6.
Deinde Sacerdos benedical sal, quod seniel bene-
dictum alias ad euuidem usum deservire potest.
Benedictio SaUs.
/7TX0RCIZ0 te, creatura salis, in nomine Dei
VA
Patris omnipotentis
^I^ ,
et in caritate Domini
nostri Jesu Christi >!-<, et in virtiite Spiritus sancti
!<.
Exorcizo te per Deum vivum
,
^
per Deumverum >b
,
per Deum sanctum
^ ,
per Deum
^,
qui te ad tute-
lam humdni generis procredvit, et p6pulo venienti
ad credulit^tem per servos suos consecrdri prsece-
pit, ut in nomine sanctse Trinitdtis efficiaris salu-
tare sacramentum ad effugandum inimicum. Proinde
rogdmus te, Domine Deus noster, ut hanc creatii-
ram salis sanctificando sanctifices ^
,
et benedi-
cendo benedicas ^
,
ut fiat omnibus accipientibus
perfecta medicina, p^rmanens in visceribus e6rum,
Ordo Baptisiiii paivulorLini. 13
in nomine ejiisdem Domini nostri Jesu Christi
,
qui
venturus est judicare vivos et mortuos, et sseculum
per ignem. i\\ Amen.
7.
Dciude iniiuittat uiodicum saiis benedicti in os
inrantis , dicens :
N. Accipe sal sapientise : propitiatio sit tibi in
vitam seternam. r;. Amen.
Saccidos : Paxtecum. i\. Et cum spirilu tuo.
Oremus.
DEUS
patrum nostrorum, Deus universse conditor
veritatis, te supplices exoramus, ut hunc famu-
lum tuum N. respicere digne-
'
[In suppl. cxrem.
rispropitius,ethoc"(primum)
omitte
: primum.)
pabulum salis gustantem , non diutius esurire per-
miltas, quo minus cibo expleatur cselesti, quatenus
sit semper spiritu fervens, spe gaudens, tuo semper
nomini serviens.
**
(Perduc
'
[Sic dicatur : Et
eum, Domine qu^esumus, ad
quem ad novse rege-
novae regenerationis' lava- nerationis lavacrum
crum) , ut cum fidelibus tuis
perduxisti
,
qusesu-
promissionum tuarum aeterna
rnus Domine,)
prsemia consequi mereatur. Per Ghristum Dominum
nostrum. i^. Amen.
Exorcizo te, immunde spiritus, in nomine Patris
>^
,
el Filii
^,
et Spiritus sancti t^, ut exeas, etrecedas
ab lioc famulo Dei N.: ipse enim tibi imperat,
maledicte damnate
,
qui pedibus super mare ambu-
lavit, et Petro mergenti dexteram porrexit.
Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam
tuam , et da honorem Deo vivo et vero , da honorem
Jesu Christo Filio ejus, et Spiritui sancto, et recede
ab hoc famulo Dei N.. quia istum sibi Deus et
Dominus noster Jesus Christus ad suam sanctam
gratiam , et benedictionem , fontemque Baptismatis
vocdre dignatus est.
8.
tlic poiiicc in IVonlc sii^nat infantcm, diccn^ :
Et hoc signum sanctse Grucis
^
quod nos fronti
14
Rituale Romanum. Til. II, cap. -.
ejus damus, tu maledicte diabole, numquam audeas
vioUre. Per eiimdem Christum
Dominum nostrum.
R
Amen.
9.
Mox imponit manum super caput infantis, et dicit:
Oremus.
T^ T^RNAM, ac justissimam pielatem tuam deprecor,
/l^
D6mine sancte, Pater omnipotens, feterne Deus,
^uctor Iiiminis et veritatis, super hunc famulum
tuum
^
, ut digneris illum il- .
,r
lummare lumme mtelligentiae
^^ dignus sit frui gra-
tuse
:
mundaeum, etsanctifica
:
^-^^
B?ptismi tui, quem
da ei scientiam veram, (ut
suscepit; tencat fir-
dignus gratia Baptismi tui
mam spem, consilium
efTectus, teneat firmam spem,
rectum, doctrinam
consilium rectum , doctrinam
sanctam, ut aptus sit
sanctam.)PerChristumD6mi-
^^^
retinendam gra-
numnostrum.
>1-
Amen.
tiam Baptismi tm.)
10.
Postea Sacerdos inqjonil extremam parlem stoly;
super infaniem, et introducil eum in Ecclesiam, dicens
:
N.
Ingredere in templum Dci, ut habeas partem
cum Christo in vitam aeternam.
^-
Amen.
H.CAun fuerinl Ecclesiaui ingressi, Sacerdos proce-
dens ad Fontem cum Susceptoribus conjunctim clara
voce dicit :
/^-REDG in Deum, Patrem omnipotentem , crea-
V^
t6rem cseli, et terrae. Et in Jesum Christum,
Filium ejus unicum, D6minum nostrum, qui con-
ceptus est de Spiritu sancto, natus ex Maria Virgine
;
passus sub P6ntio Pilato, crucifixus, m6rtuus, et
sepultus; descendit ad inferos, tertia die resurrexit
a m6rtuis : ascendit ad caelos , sedet ad dexteram
Dei Patris omnipotentis : inde venturus est judicare
vivos et mortuos. Credo in Spiritum sanctum; san-
ctam Ecclesiam Cath6Iicam ; Sanct6rum communi6-
nem ; remissi6nem peccat6rum ; carnis resurrecti6-
neni; vitam seternam. Amen.
I>ATER noster, qui es in cselis, sanctificetur nomen
^
tuum : adveniat regnum tuum : fiat voliintas tua,
Ordo Baptismi parviiloiuin
iS
sicut in cselo, et in terra. Panem nostrum quotidid-
num da nobis hodie : et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris : et ne
nos indiicas in tentationem : sed libera nos a malo.
Amen.
i2.
Ac (ItMud**, anleqaaiu accedaL ad Baptisleiium .
dical :
Exorcismus.
/7TX0RCIZ0 te, omnis spiritus immiinde, in no-
Vi.
mine Dei Patris omnipotentis
J<,
et in nominje
Jesu Christi Filii ejus, Domini et Jiidicis nostri
^
,
et in virtiite Spiritus sancti
J^
, ut discedas ab hoc
plasmate Dei N., quod Dominus noster ad templum
sanctum suum vocare digna-
"
[Insuppl.caeremon.
tus est,
*
(ut fiat) templum
Jica/ur
;
ut fieret.)
Dei vivi, et Spiritus sanctus habitet in eo. Per
eiimdem Christum Dominum nostrum
,
qui ventiirus
estjudicare vivosetmortuos, etsseculumperignem.
^.
Amen.
13. Postea Sacerdos digito accipiat de sahva oris sui,
et tang^al aures et uares infantis : tangendo vero aurem
dexteraui , el slnistiaui, dical :
Ephpheta, quod est, Adaperire : doinde taujoit
uares, dicens : In odorem suavitatis. Tu autem effu-
gare diabole ; appropinquabit enim judicium Dei.
14. Postea iulorrot-at ])a|)ti7,andum uoniiuatiiu, diceiis:
N.
Abreniintias satanse ?
Respondet Patrinus :
Abremintio.
Et omnibus operibus ejus? h. Abreniintio.
Et omnibus pompis ejus'? i^. Abreniintio. .
15.Deinde Sacerdos iutingit pollicem in oleo Gatechu-
menorum, et infantem ungit in pectore,etinter scapulas
in modum crucis, diceus :
Ego te linio
^
oleo saliitis in Christo Jesu Domino
nostro, ut habeas vitam seternam. ^ Amen.
16. liic deponit
stolam violaceam, et sumit aUam albi
coloris.
16
Rilunlo Romanum.
Til. II. ca]). 2.
17. Suhinde
pollicem et inuncta loca abstergit bom-
bacio, vel re simili. Et interrogat
expresso nominc ba-
ptizandum,
Pairino
respondento :
N.
Credisin
Deum Patrem
omnipotentem
,
Crea-
torem cseli et terrse? it
Credo.
Credis in Jesum
Christum,
Filium ejus
unicum,
Dominum
nostrum,
natum, et passum? i^.
Credo.
Credis et in Spiritum
sanctum,
sanctam
Eccle-
siam
Catholicam,
Sanctorum
communionem,
remis-
sionem
peccatorum,
carnis
resurrectionem,
et vitam
geternam? ^- Credo.
18.
Subinde
expresso nomine
baptizandi, Sacerdos
dicit :
N.
Vis
baptizari?
Respondet
Patrinus : Volo.
49.Tunc
Patrino, vel
Matriua
,
vel utroque (si ambo
admittantur)
infantem
tenente, Sacerdos vasculo, seu
urceolo
accipit aquam
baptismalem, et de ea ter fundit
super caput
infantis in modum crucis, et simul verba
proferens.
semel tantum
distincte, et attente, dicit
:
N.
Ego te baptizo in
nomine
Patris
>^ ,
fundat
primo,
etFiliivi<,fuudat
secundo,
et Spiritus^
sancti,
fundat tertio,
20. Ubi
autem est consuetudo
baptizandi per immer-
sionem,
Sacerdos
accipit infantem, et advertens ne I.t-
datur, caute
immergit
, ot trina morsiono baptizat, ol
semel
tantiim dicit
:
N.
Ego te
baptizo in nomine
Patris ^I^ ,
et Filii
^
,
et Spiritus >b
sancti.
21
Mox
Patriuus,
vcl Matrina, vel uterque simul
infantem de sacro Fonte levant,
suscipientes illum iU^
manu
Sacerdotis.
22,
Si voro
dubitalur, an infans fuorit baptizatus, ula-
lur hac forma :
N.
Si non es
baptizdtus,
egote
baptizo in
nomine
Patris >b ,
et Filii *h ,
et
Spiritus >b
sancti.
23. Deinde
intingit
pollicem in sacro Chrismate
,
et
Ordo Baptisnii p;<rviiloruni.
17
ungit infantem in summilate capitis in niodum crucis,
dicens :
DEUS
omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Christi,
qui te regeneravit ex aqua et Spiritu sancto
,
quique dedit tibi remissionem omnium peccatorum,
liic innnuil
ipse te liniat Chrismate saliitis
^^
in
eodem Christo Jesu Domino nostro in vitam aeter-
nam.
i^.
Amen.
Sacerdos :
Pax tibi.
^). Et cum spiritu tuo.
24. Tum bombacio , aut re simili abstergit poUicem
suum,et locnm inunctum, et imponil capiti ejus linteo-
Inm cnndidum loro vostis alb?p. dicens :
Accipe vestem candidam, quam immaculatam per-
feras ante tribunal Domini nostri Jesu Christi , ut
habeas vitam aeternam.
^.
Amen.
25.
Postea dnl ci , vd Patrino, candelam accensam,
dicens
;
Accipe lampadem ardentem, et irreprehensibilis
custodi Baptismum tuum : serva Dei mandata, ut
cum Dominus venerit ad niiptias
,
possis occiirrere
ei una cum omnibus Sanctis in aula caelesti , habeas-
que vitam seternam, et vivas in ssecula saeculorum.
^.
Amen.
26. Postremo dicit :
N. Vade in pace, et Dominus sit tecum. ^. Amen.
27. Si vero fuerint plures baptizandi , sive masculi
,
sive feminse, in catechismo mascuH statuantur ad dexte-
ram , femina? vero ad sinistram
;
omnia pariter dicantur
ut supra, in proprio genere, et numero phirah. Verum
prima nominis interrogatio , exsufflatio, Crucis impres-
sio, seu signatio, tactus aurium et narium cum sahva,
abrenuntiationis interrogatio, unctio Olei Gatechumeno-
lum , interrogatio de Fide, seu Symbolo, et ipse Bapti-
smus, inunctio Chrismatis, candida^ vestis impositio,
atque accensa^ candelae traditio, singulariter singuhs, et
primum masculis , deinde feminis fieri debent.
28. Si infans , vel aduUus segrotus adeo graviter labo-
rct, ut periculum immineat, ne pereat antequam Bapti-
smus perficiatur, Sacerdos, omissis quse Baptismum
18
Rilualo Romanuni. Til. fl. cap. .{.
priecedunl, eum l)apti/el, lcr, vel etiani semel inlundens
n([uam supei' caput ejus in modum crucis, dicens : Ego
te baptizo in nomine Patris, j- etc. ut supra, pao-. 16.
29. Si non hal)eatur aqua I>aptismalis, et periculum
inij^endeat, Sacerdos utatur aqua simplici.
30. Deinde si habeat Chrisma , liniat enm iu vertice.
dicens : Deus omnipotens, etc. ut supra, pag-. 17.
Postea dal ei linteohim candidum, dicens : Accipe
vestem,etc. nt supra.
Ac demum dat ei ceream candelam accensam, dicens:
Accipe lampadem ardentem, ut supra.
Si supervixeril , su|)pleantur alii rilus omissi.
31. Admonendi sunt Susceptores de spirituali cogna-
tione, quam contraxerunt cum Baptizato, Baptizatique
patre et matre; quee cognatio impedit Matrimonium, ac
dirimit.
32. Curet Parochus parentes infantis admoneri, ne in
lecto secum ipsi, vel nutrices parvulum habeant, propter
oppressionis periculum ; sed eum diligenter custodiant,
et opportune ad Christianam disciplinam instituant.
33. Commonendi sunt etiam parentes, et alii, si opus
fuerit, ne filios hebrseis, aliisve infidelibus, vel haereti-
cis mulieribus uUo modo lactandos, aut nutriendos
tradant.
34. Antequam infans ex ecclesia adsportetur, aut Susce-
ptores discedant, eorum nomina, et alia de administrato
Baptismo ad prsescriptam formam in Baptismali libro
Parochus accurate describat.
( A l^ i; T 1 1 I
DE BAPTISMO ADULTORUM
I quis adultus sit baptizandus, debet prius, se-
cundum Apostolicam regulam , in christiana
fide , ac sanctis moribus diligenter instrui, et
per aliquot dies in operibus pietatis exerceri,
ejusque voluntas et pro})ositum sa^pius explo-
rari, et nonnisi sciens et volens, probeque instructus
baptizari.
2. At vero si quis, dum instruitur, in mortis pericu-
l)e Baptisiiio adiiltorum.
19
lum incidat, baptizarique voluerit, habita ratione peri-
culi, vel necessitatis, baptizetur.
3. Adultorum Baptismus, ubi commode fieri potest,
ad Episcopum deferatur, ut si illi placuerit, ab eo sole-
mnius conferatur, alioquin Parochus ipse baptizet, stata
caeremonia.
4. Decet autem hujusmodi Baptismum , ex Apostolico
instituto, in Sabbato sancto Paschatis, vel Pentecostes
solemniter celebrari.
D. Quare si circa hsec temporaCatechumeni sint bapti-
zandi, in ipsos dies , si nihil impediat, Baptismum dif-
ferri convenit.
6. Vcrum si circa, seu post tempus Pentecostes aliqui
conversi fuerint
,
qui segre ferant suum Baptismum in
longum tempus difTerri, et ad illud festinent, instructi-
que, ac rite parati esse noscantur, citius baptizari pos-
sunt.
7. Catechumenus instructus baptizetur in Ecclesia, seu
Baptisterio , Patrinus ei assistat, et ipse Catechumenus
ad Sacerdotis interrogationes respondeat, nisi mutus
fuerit, aut omnino surdus, vel ignotae lingua^ : quo casu
vel per Patrinum, si illam intelligat, aut alium interpre-
tem, vel nutu , consensum explicet suum.
8. Pro hujus autem veneratione Sacramenti, tam Sa-
cerdotem, qui adultos baptizabit, quam ipsos adultos,
qui sani sunt, convenit esse jejunos.
9. Quare non post epulas, aut prandia, sed ante meri-
diem (nisi ex rationabiH causa aliter faciendum esset)
eorum Baptisma celebretur.
10. Admonendus est Gatechumenus, ut peccatorum
suorum pcEniteat.
11. Amentes et furiosi non baptizentur, nisi tales a
nativitate fuerint : tunc enim de iis idem judicium facien-
dum est, quod de infantibus, atque in fide Ecclesiae
baptizari possunt.
12. Sed si dilucida habeant intervalla, dum mentis
compotes sunt, baptizentur, si vehnt. Si vero antequam
insanirent, suscipiendiBaptismi desiderium ostenderint,
ac vitse periculum immineat, etiamsi non sint compotes
mentis, baptizentur.
13. Idemque dicendum est de eo, qui lethargo, aut
20 Rituale Romaiiuiu, Til. II. c;tp. 4.
phrenesi laborat, ut tantum vigilans et intelligens bapti-
zetur; nisi periculum mortis impendeat, si in eo prius
apparuerit Baptismi desiderium.
14. Sacerdos diligenter curet, ut certior fiat dc statu
et conditione eorum, qui baptizari petunt, prsesertim
exterorum : de quibus facta diligenti inquisitione, num
alias, ac rite sint baptizati , caveat, ne quis jam bapti-
zatus, imperitia , vel errore , aut ad qusestum, vel ob
aliam causam, fraude, dolove iterum baptizari velit.
15. Omnes autem, de quibus, re diligenter investigata,
probabilis dubitatio est, an baptizati fuerint, si nihil
aliud impediat, sub conditione baptizentur.
16. Haeretici vero ad Catholicam Ecclesiam venientes,
in quorum Baptismo debita forma , aut materia servata
non est, rite baptizandi sunt; sed prius errorum suorum
pravitatem agnoscant et detestentur, et in fide CathoUca
diHgenter instruantur : ubi vero debita forma et materia
servata est, omissa tantum suppleantur, nisi rationabili
de causa aliter Episcopo videatur.
17. Caeterum legantur, et serventur ea, quse supra de
Baptismo in communi praescripta sunt, cap. 1.
-i-*-i-
CAPUT IV.
ORDO BAPTISMI ADULTORUM
N primis Sacerdos
,
jjaratis liis, quc" bupia dc
observandis in administratione Sacramenti
Baptismi Parvulorum dicuntur, indutus super-
pelliceo et stola , vel etiam pluviali violacei
coloris, cum suis Glericis accedit ad gradus
Altaris , et genibus flexis
,
pias mente ad Deum preces
(.'(lundit, ut tantum Sacramentum digne valeat mini-
strare ; et ad implorandum divinum auxilium, surgens,
se signat, et si temporis ratio ferat, dicit :
f- Deus in adjutorium meum intende.
i^.
Domiue ad adjuvandum me festina.
y. G16ria Patri.
i^
Sicut erat.
Oido Baptisini adultoruin.
21
2. Fostua iiicipiat, prosequeiitibus Clericis.
Ant. Effundam super vos aquam mundam, et
mundabimini ab omnibus inquinamentis vestris,
dicit Dominus.
Psalmus 8.
OMiNE Dominus noster,
*
quam admirabile
est nomen tuum in universa terra
!
Quoniam elevata est magnificentia tua,
*
super caelos.
Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem
propter inimicos tuos,
*
ut destruas inimicum et
ultorem.
Quoniam videbo cselos tuos, opera digitorum
tuorum :
*
lunam et stellas, quse tu fundasti.
Quid est homo, quod memor es ejus?
*
aut filius
hominis, quoniam visitas eum?
Minuisti eum paulo minus ab Angelis
,
gloria et
honore coronasti eum :
*
et constituisti eum super
opera manuum tuarum.
Omnia subjecisti sub pedibus ejus,
*
oves et boves
universas : insuper et pecora campi.
Volucres caeli , et pisces maris ,
*
qui perambulant
semitas maris.
Domine Dominus noster,
*
quam admir^bile est
nomen tuum in universa terra
!
Gloria Patri, etc.
Psalmus 28.
AFFERTE
Domino filii Dei :
*
afferte Domino filios
arietum :
Alferte Domino gloriam et honorem, afferte D6-
mino gloriam nomini ejus :
*
adorate Dominum in
atrio sancto ejus.
Vox Domini super aquas, Deus majestatis into-
nuit :
*
Dominus super aquas multas.
Vox Domini in virtiite :
*
vox Domini in magnifi-
centia.
Vox Domini confringentis cedros :
*
et confringet
D6minus cedros Libani.
22
Rituale Romanum. Tit. II. cap. 4.
Et comminuet eas tamquam vitulum Libani :
*
et
dilectus quemadmodum filius unicornium.
Vox Domini intercidentis flammam ignis :
*
vox
Domini concutientis desertum : et commovebit D6-
minus desertum Cades.
Vox Domini prseparantis cervos, et revelabit con-
densa :
*
et in templo ejus omnes dicent gloriam.
Dominus diluvium inhabitare facit :
*
et sedebit
Dominus Rex in aeternum.
Dominus virtutem populo suo dabit :
*
Dominus
benedicet populo suo in pace.
Gloria Patri, etc.
Psalmus 41.
OUEMADMODUM
dcsidcrat cervus ad fontes aqua-
rum :
*
ita desiderat anima mea ad te Deus.
Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum :
*
quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?
Fuerunt milii lacrymse meae panes die ac nocte :
*
dum dicitur mihi quotidie : Ubi est Deus tuus?
Haec recordatus sum, et effudi in me animam
meam :
*
quoniam transibo in locum tabernaculi
admirabilis, usque ad domum Dei.
In voce exsultationis , et confessionis :
*
sonus
epulantis.
Quare tristis es anima mea?
*
et quare contiirbas
me?
Spera in Deo
,
quoniam adhuc confitebor illi :
*
salutare vultus mei, et Deus meus.
Ad meipsum anima mea conturbata est :
*
propter-
ea memor ero tui de terra Jordanis, et Hermoniim
a monte modico.
Abyssus abyssum invocat,"*^ in voce cataractarum
tuarum.
Omnia excelsa tua, et fluctus tui
*
super me
transierunt.
In die mandavit Dominus misericordiam suam :
*
et nocte c^nticum ejus.
()i'(l() Haj)lisnii a^inUonmi
23
Apud me oratio Deo vitse meae,
*
dicam Deo :
Susceptor meus es.
Quare oblitus es mei?
*
et quare contristatus
incedo , dum affligit me inimicus ?
Ditm confringuntur ossa mea,
*
exprobraverunt
mihi, qui tribulant me, inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos dies : Ubi est Deus
tuus?
*
quare tristis es anima mea? et quare con-
turbas me?
Spera in Deo
,
quoniam adhuc confitebor illi :
*
salutare vultus mei, et Deus meus.
Gloria Patri, etc.
l']| ipp(-titur Antiplioni. EtFundam super vos aquam
mundam, et mundabimini ab omnibus inquinamen-
tis vestris, dicit Dominus.
3.
l)(-in(1c (Ucitui- : Kyrie eleison. ('hriste eleison.
Kyrie eleison. Pater noster.
f.
Et ne nos indiicas in tentati6nem.
^. Sed libera nos a malo.
V.
Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
i^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, qui dedisti famuHs
tuis in confessione verae fidei, aeternse Trinitatis
gloriam agnoscere ; et in potentia majestatis adorare
unitatem : qucEsumus ; ut ejusdem fidei firmitate,
ab omnibus semper muniamur adversis.
Oratio.
ADESTO
supplicationibus nostris, omnipotensDeus:
et quod humilitatis nostrse gerendum est mini-
sterio, tuse virtiitis impleatur effectu.
Oratio.
DA,
qusesumus Domine, Electo nostro, ut sanctis
edoctus mysteriis, et renovetur fonte Bapti-
smatis, et inter Ecclesiae tuse membra numeretur.
Per Christum Dominum nostrum. ^- Anaen.
24
Rituale Romaniim. Tit. II. cap. 4.
4.
Si plures fueriiit ))aptizaudi, ha^c terlia Oratiodica-
tur in numero plurali.
5.
Deinde Sacerdos procedit ad fores Ecclesia^, et stat
in limine : catechizandus vero extra limen. Et si sunt
plures, mares et feminff> . illi ad dexleram Sacerdotis,
hffi vero ad sinistram statuantur, et
Sacerdos interrogat :
Quo nomine voc^ris ?
Gatechumenus respondel :
N.
Sacerdos : N.
Quid petis ab Ecclesia Dei?
^.
Fidem.
Sacerdos :
Fides, quid tibi praestat?
l^.
Vitam seternam.
Sncerdos :
Si vis habere vitam seternam, serva
mandata. Diliges Dominum Deum tuum ex toto
corde tuo , et ex tota anima tua , et ex tota mente
tua, et proximum tuum sicut te ipsum. In his duo-
bus mandatis tota Lex pendet, et Prophetse. Fides
autem est, ut unum Deum in Trinitate, et Trini-
tatem in unitate venereris, neque confundendo per-
sonas, neque substantiam separando. Alia est enim
persona Patris, alia Filii, alia Spiritus sancti ; sed
horum trium una est substantia, et nonnisi una
Divinitas.
6.
Kt rursiis inlerro^at : N. Abreniintias s^tanae?
i^.
Abrenuntio.
Interrogat
: Et omnibus operibus ejus?
^.
Abreniintio.
Inierro^rd :
Et omnibus pompis ejus?
lii. Abreniintio.
7.
Deinde Sacerdos " interrogat de Symbolo Fidei,
(licens :
Credis in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem
cseli et terrse?
u.
Credo.
Interrogat :
Credis in Jesum Christum, Filium
ejus unicum, Dominum nostrum, natum, et passum?
i^.
Credo.
Ordo Baptismi adultorimi.
25
InkMro<;at :Credis et in Spiritum sanctum, sanctam
Ecclesiam Catholicam, Sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem
,
et vitam seternam?
H
Credo.
8.
Tunc Sacerdos exsuftlat ter iu facieni ejus, seniel
dicens :
Exi ab eo spiritus immiinde , et da locum Spiritui
sancto Paraclito.
9.
Hic in moduni crucis halct in faciem ipsius, et
dicat :
N.
Accipe Spiritum bonum per istam insufflatio-
nem, et Dei benedictionem ^. Pax tibi.
b
Et cum
spiritu tuo.
10.
iJeinde iacit Crucem cum pollicc iu ejus fronte,
et iu [)ectore, diciMis :
N. Accipe signum Crucis tam in fronte
>^ ,
quam
in corde
^:
sume fidem cselestium prseceptorum.
Talis esto moribus, ut templum Dei jam esse possis :
ingressusque Ecclesiam Dei, evasisse te laqueos
mortis, Isetus agnosce
;
(horresce idola, respue simu-
lacra) , cole Deum Patrem omnipotentem , et Jesum
Christum, Filium ejus linicum, Dominum nostrum,
qui venturus est judicare vivos et mortuos, et
sseculum per ignem. \\. Amen.
llic advertenduni est, quod dicta verba horresce idola,
respue simulacra dicantur Catechumeno (|ui venil de
t^enlilitatis errore, seu de ethnicis et idololatris. Gate-
chunieno vero Juda?o
,
sive ex FTebraMs venienli, loco
horuni verl)oruin dicatur
horresce Judaicam perfidiam,
respue Hebraicam superstitionem.
Saraceno auttMii, vel Tnrcai, aut l-^eiScc , sive alii ex
Mahumetanis ad lidem venienti (^atechumono , h)co eo-
rumdeni verborum (Ucatur
horresce Mahumeticam per-
fidiam
,
respue pravam sectam infidelitatis.
At haMetico ad calhoiicani Ecclesiani venienti, qui, si
in ejus Baptisnio debita foriua servata non est, baptizari
debet, dicatur
horresce haereticam pravitatem , respue
nef^rias sectas impi6rum. Velexprimatur proprio nomine
secta de qua Catechuinenus venit.
26
Hituale Honiamiiii. Til, II, cap, 4.
11.
Si pliircs suiiL Elecli, oimiia supi-iidicla clicautui
siugillatiin super singulos.
Oremus. Oratio.
TE
deprecor, Domine sancte, Pater omnipotens,
aeterne Deus : ut huic famulo tuo
N,,
qui in
hujus sseculi nocte vagatur incertus ac dubius, viam
veritatis et agnitionis tuae jiibeas demonstrari : qua-
tenus, reseratis oculis cordis sui, te unum Deum
Patrem in Filio, et Filium in Patre cum Spiritu
sancto recognoscat, atque hujus confessionis fru-
ctum, et hic, et in futiiro SEeculo perciperemere^tur.
Per Christum Dominum nostrum.
f\
Amen.
12.
^i pluics siul b^lccti
,
pivccctlcus Uralio dicatur iu
uuuiero plurali. (Sequentes auteui siguatioiics fiaiil cuui
suis verljis singillatiui super singulos.)
13.
Deinde signet Electum signo Crucis cuiu pollicc
iu IVonte dicens :
Signo tibi frontem
I^,
ut suscipias Crucem Domini.
lii auiihiis ; Signo tibi aures *^
,
ut audias divina
prsecepta,
In oculis : Signo tibl oculos >^
,
ut videas clarita-
tem Dei,
In iiarihus
: Signo tibi nares
>b ,
ut odorem suavi-
tatis Christi sentias.
In orc : Signo tibi os *^, ut loquaris verba vitae.
Tu pecloi e
:
Signo tibi pectus ^
,
ut credas in
Deum.
In scapulis :
Signo tibi scapulas *h
,
ut suscipias
jugum servitiitis ejus.
In toto corpore, illud uou langens , manu producit
sigiium Crucis, et dicU :
Signo te totum in nomine Patris ^
,
et Filii ^
,
et Spiritus
>h sancti, ut habeas vitam setcrnam, et
vivas in sEecula saeculorum. ^ Amen.
Oremus.
Oratiu.
PRECES
nostras, quesumus Domine, clementer
exaudi, et hunc Electum tuum
N.
Crucis Domi-
nicae, cujus impressione eum sign^mus, virtiite
(Jrdo Baptismi ndultonnii.
'-''
cust6di : ut raagnitudinis gloriae tuae rudimenta
servans, per custodiam mandatorum tuorum ad
regenerationis gloriam pervenire mereatur. Per
Christum Dominum nostrum.
r
Amen.
Oremus.
Oratio.
DEUS,
qui humani generis ita es conditor, ut sis
etiam reformator, propitiare populis adoptivis,
et novo testamento sobolem novae prolis adscribe :
ut filii promissionis, quod non potuerunt assequi
per natiiram, gaudeant suscepisse per gratiam. Per
Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
14. Tmic impoiiil mnmim supoi' capiil Elecli, ot dicit :
oremus.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, Pater Domini
nostri Jesu Christi, respicere digneris super
huncfamulumtuumX
.
quem*
-
[In suppl, cserem.
ad rudimenta fidei vocare
addatur
: dudum.)
dignatus es : omnem caecitatem cordis ab eo ex-
pelle : disrumpe omnes laqueos satanae, quibus
fiierat colligatus; aperi ei, Domine, januam pieta-
tis tuae, ut signo sapientiae tuae imbiitus, omnium
cupiditatum foetoribus careat, et ad suavem odo-
rem prseceptorum tuorum Isetus tibi in Ecclesia tua
deserviat, et proficiat de die .
^j^ suppl. csere-
in dieni
,
-^
(ut idoneus efficia-
moniis dicatur : ut
turaccederead gratiam Bapti- icloneus sit frui gratia
smi tui, percepta medicina.)
Baptismi tui quem
Per eumdem Cliristum Domi-
suscepit, saUs per-
num nostrum.
r.
Amen.
cepta medicina.)
15. Si plures sinl, haH* , el pra'cedens Oralio, Precos
nostras, etc. dicantur in numero pliirali.
16.
])einde Sacerdos henedicit sal.
Benedictio Salis dandi Catechumeno
/TTxoRcizo te, creatura salis, in nomine Dei Patris
Va
omnipotentis
J^
,
et in caritate Domini nostri
Jesu Christi
^
,
et in virtiite Spiritus sancti
j<.
Exorcizo te per Deum vivum
^ ,
per Deum ve-
28
Ritiiale Romannm. Tit, II. cap. 4.
rum
p,
per Deum sanctum r^,
per Deum
!<,
qui
te ad tutelam humani generis procreavit, et populo
venienti ad credulitatem per servos suos conse-
crari praecepit, ut in nomine sanctae Trinitatis
efficiaris salutare sacramentum ad effugandum ini-
micum. Proinde rogamus te, Domine, Deus noster,
ut hanc creaturam salis sanctificando sanctifices x<,
et benedicendo benedicas
^
, ut fiat omnibus acci-
pientibus perfecta medicina, permanens in visce-
ribus eorum , in nomine ejiisdem Domini nostri
Jesu Christi, qui venturus est judicare vivos et mor-
tuos, et s^culum per ignem.
i^.
Amen.
17. Tnnc poUice et indice accipit fle ipso sale , et
immittit in os Catechumeni . dicens :
N.
Accipe sal sapientiae : propitiatio sit tibi in
vitam seternam.
iT.
Amen.
Sacerdos :
Pax tibi.
r^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS
patrum nostrorum , Deus universse conditor
veritatis, te siipplices exoramus, ut hunc fa-
mulum tuum
N.
respicere digneris propitius, et
hoc *(primum) pabulum salis

[In suppl. cperem.
gustdntem, non diutius esu-
onu7/e ;
primum.)
rire permittas, quo minus cibo expledtur caelesti,
quatenus sit semper spiritu fervens, spe gaudens,
tuo semper nomini serviens.** ..
^sic dicatur : Et
(Perduc eum, Domine qu^-
quem ad novse rege-
sumus, ad novae regenera- nerationis lavacrum
tionis lavacrum) , ut cum fide-
perduxisti, qusesumus
libus tuis promissionum tua-
Domine.)
rum seterna prsemia consequi mereatur. Per Ghri-
stum Dominura nostrum. ^. Amen.
18.
Si plures sinl. (licaiur siiiL;nlis : N. Accipe sal, etc,
el prsecedens Oratio, Deus patrum nostrorum, in numero
plurali.
19.Quod si Catechumenus fuerit Gentilis, sive ex ido-
lolatris venerit ad fidem,benedicto sale, antequam ejus
medicinam gustet , Sacerdos addat sequentem Oratio-
Orflo Baplisnii adnlloniiii. 29
iiem, (|ii?f tameii pro venienlihus ox Hehrfeis vel aliis,
iit snpra, non dicilur:
Oremus.
Oratio.
DOMiNE
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
qui es
,
qui eras , et qui permanes usque in
finem , cujus origo nescitur, nec finis comprehendi
potest : te supplices invocamus super hunc famu-
lum tuum \ quem liberasti de errore gentilium, et
conversatione turpissima : dignare exaudire eum
,
qui tibi cervices suas humiliat ad lavacri fontem
,
ut renatus ex aqua, et Spiritu sancto, exspoliatus
veterem h6minem , induat novum
,
qui secundum
te creatus est; accipiat vestem incorruptam, et
immaculatam , tibique Deo nostro servire mereatur.
Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.
20. Si plures sint,
praecodens Oratio diciturin numero
plurah.
21. Deinde Sacerdos dicat super masculum tanium :
Ora
,
Electe , flecte genua
,
et dic : Pater noster.
Et Electus genu flexo orat, et dicit : Pater noster.
El cnm oraverit, et dixerit Pater noster, usque ad Sed
libera nos a malo, inclusive, Sacerdos suhjunoit
:
Leva, comple orationem tuam, et dic, Amen.
Et iJle respondet : Amen.
Et Sacerdos dicil Pntrino : Signa eum.
Deinde Electo : Accede.
El Pntrinus pollicc sigjial cum in fronlc, dicens :
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
22. Tum ((uo(|uo Sncerdos facil cr\icom in fronto cjus,
ita diccndo :
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
El imponil mainim ^upoi' oum, et dicit :
Oremus.
Oratio
DEus
Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus,
qui Moysi famulo tuo in monte Sinai apparuisti,
et filios Israel de terra iEgypti eduxisti, deputans
eis Angelum pietatis tuse, qui custodiret eos die ac
nocte : te
,
qu^esumus Domine ; ut mittere digneris
30
Hihmle Ronianiim. Tit. H. cnp. 'i
sanctum Angelum tuum de cselis
,
qui similiter
custodiat et hunc famulum tuum
x.
et perdiicat
eum ad gratiam Baptismi tui. Per Christum Domi-
num nostrum.
i{
Amen.
Exorcismus.
/7TRG0, maledicte diabole, recognosce sententiam
VA
tuam, et da honorem Deo vivo et vero, da
honorem Jesu Christo Filio ejus, et Spiritui sancto,
et recede ab hoc famulo Dei
\.
quia istum sibi
Deus et Dominus noster Jesus Christus ad suam
sanctam gratiam, fontemque Baptismatis vocare
dignatus est : et hoc signum sanctse crucis
j^,
quod
nos fronti ejus damus, tu, maledicte diabole, num-
quam audeas violare. Per eiimdem Christum Domi-
num nostrum, qui ventiirus est judicare vivos et
mortuos, et sfeculum per ignem.
i"^.
Amen.
23.
Sod SL plures siiU Catechumeiii, iiic et in sequen-
libus Sacerdos dicat iii numero phirali :
Orate, Electi,
flectite genua,etc.
nt supra, nsque nd finem nrfoeedentis
Exorcismi, ({ui incipit :
Ergo, maledicte diabole.
Item super unum secundo dicat :
Ora, Electe, flecte
genua, et dic : Pater noster,
et relif[un, ul supra pa<;\29,
usque ad Orationem
,
Deus Abraham
exclnsive : deinde
imponit manum super eum
,
ac dicit :
Oremus.
DEUS
immortale praesidium omnium postulan-
tium , liberatio supplicum
,
pax rogantium , vita
credentium , resurrectio mortuorum : te invoco
super hunc famulum tuum
x
qui Baptismi tui
donum petens, seternam consequi gratiam spirituali
regeneratione desiderat : accipe eum Domine, et
quia dignatus es dicere : Petite, et accipietis; qute-
rite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis : pe-
tenti prsemium porrige, et januam pande pulsanti;
ut seternam cselestis lavacri benedictionem conse-
ciitus, promissa tui miineris regna percipiat. Qui
cum Patre , et Spiritu sancto vivis et regnas Deus
,
in ssecula sseculorum.
]{,
Amen.
Ordo Baptismi jHlulloruin, 31
Exorcisnius.
HUDi,
maledicte satana, adjuratus per nomen
seterni Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi
Filii ejus, cum tua victus invidia, tremens, gemens-
que discede : nihil tibi sit commune cum servo
Dei
^ , jam caelestia cogitante, renuntiatiiro tibi
et s^eculo tuo, et beatse immortalitati victuro. Da
igitur honorem advenienti Spiritui sancto, qui ex
summa caeli arce descendens, proturbatis fraudibus
tuis, divino fonte purgatum pectus, sanctificatum
Deo templum et habitaculum
*
{In suppl. cserem.
(perficiat) : ut ab omnibus
c?ca^ur
;
perfecit.)
penitus noxiis praeteritorum criminum liberatus
servus Dei
,
gratias perennes Deo referat semper, et
benedicat nomen sanctum ejus in ssecula sseculo-
rum.
i^
Amen.
24.
Itein super uuuni masculuni lertio dicat ut supra :
Ora, Electe, flecte genua, et dic : Pater noster, etc,
usque ad Orationem,
Deus Abraham
exckisive.
Deinde imponit manum snper eum , dicens :
Exorcismus.
/T^^xoRCizo te, immiinde spiritus, in nomine Pa-
VA
tris
^r" ,
et Filii ^
,
et Spiritus
>h
sancti , ut
exeas, et recedas ab hoc famulo Dei N. Ipse enim
tibi imperat, maledicte damnate, qui pedibus super
mare ambulavit, et Petro mergenti dexteram por-
rexit.
25.
Exorcismus.
Ergo, maledicte diabole, etc, et
repetit totum, ut supra liabelur.
Su{)er feminam vero Sjicerdos dicit :
Ora , Electa
flecte genua, et dic : Paternoster, etc,ut supia pag.
29.
usque ad Orationem.
Deus Abrahamcxclusive.
Deinde imponit manuui super eani, et dicit :
Oremus. Oratio.
DEus
caeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus
Archangelorum, Deus Patriarcharum , Deus
Prophetarum, Deus Apostolorum, Deus Martyrum,
32
Rituale
Romanum.
Til. II. cap. 4.
Deus
Confessorum
, Deus
Virginum ,
Deus
omniura
bene
viventium
, Deus , cui
omnis lingua
confitetur,
et omne
genu flectitur,
caelestium,
terrestrium,
et
infernorum
: te invoco , Domine ,
super hanc famu-
lam tuam N ut eam
custodire , et
perdiicere
digne-
ris ad gratiam
Baptismi tui. Per
Christum
Dominum
nostrum.
H
Amen.
26. Deiiule
dicalur
lixuicismur,.
Ergo
,
maledicte
dia-
bole,
recognosce
sententiam
tuam etc.
ut supia, pay.30.
27. Si plures
fuerint
feminae
Catechumenai ,
hic et in
se.iueulil.us
Sacerdos
(Vicat iu
numero
phirah
:
Ordte
Electae, flectite
genua, et
dicite :
Paternoster,
et
reliqua
ul supra
usque ad
Oraliouem . Deus
Abraham
exclu-
sive
Deinde
imponit
manum
super cai.ila
^iu-ulaimii
el
nostea iu eodem
numero
plurali dicit
Oratu.uem Deus
cseh, Deus
terrse, etc. et
Exorcismum ,
Ergo
maledicte
diabole,
etc. ul -.upia,
pag. 30.
28. hilerim
super unam
Lantum ,
secuudo,
el lerlio
reuelit , Ora , Electa
, flecte
genua ,
et dic :
Pater
noster,
et rehqua,
uL supra, i.a^.
29,
usque
ad
huem
Oratioms
Deus
Abraham;
qua fmita ,
imponil
manum
super
capul
ejus, et post
tertiam
signationem,
dicit :
Exorcisiuus.
/Tr
xoRCizo te,
immiinde
spiritus,
per
Patrem
^I^,
tii
et Filium ^^,
et
Spiritum
.l^sanctum,
ut
exeas,
et
recedas
ab liac famula
Dei N
Ipse
enim
tibi
imperat,
maledicte
damnate,
qui c^co
nato
oculos
aperuit, et
quatriduanum
Lazarum
de
monumento
suscitdvit.
Ergo,
maledicte
diabole,
etc.
lutuui
ut
su[)ra, paj^. 30.
29.
Super
utrunique,
sive
masculum,
sive
feminam
imponit
manum
super
caput
ejus, et
dicit :
Oremus.
i-iTERNAM
ac
justissimam
pietdtem
tuam
depre-
/Ti
cor,
Domine
sancte,
Pater
omnipotens,
seterne
Deus,
auctor
liiminis
et
veritatis,
super
hunc
famu-
lum tuum
N
ut
digneris
eum
illumindre
lumme
Ordo Baptismi adultoriun. 33
intellig^ntiae tuse : munda eum, et sanctifica : da ei
scientiam veram,*(ut dignus
*
[In suppl. cserem.
efficidtur accedere ad grd-
r/ica/ur ;
ut dignus sit
tiam Baptismi tui, teneat fir-
frui gratia Baptismi
mam spem, consilium re-
^V^'
^^^^
suscepit;
ctum , doctrinam sanctam
,
ut
^^"^^|.
^^^^^"J
^P^^^^
'
'
.. ,
.
-i j
consilium rectum.do-
aptus sit ad percipi^ndam
^^^.^^^
sanctam, ut
gr^tiam tuam.) Per Ghristum
^ptus sit ad retinen-
D6minum nostrum.
dam gr^tiam Baptismi
^. Amen. tui.)
30. Si plures fuerint Electi, sive mares , sive feminte,
pra3cedentes Orationes et Exorcismi dicantur in numero
plurali, et in genere proprio, ut superius dictum est.
31. HisperactiSjSacerdos sinistra manu apprehendens
dexteram Electi prope brachium, vel ei porrigens extre-
mam partem stoLT, introducit cum in Ecclesiam dicens:
N. Ingrddere in sanctam Ecclesiam Dei, ut acci-
pias benedicti6nem cselestem a D6mino Jesu Chri-
sto, et hdbeas partem cum illo, et Sanctis ejus.
^. Amen.
32. Si pkires tuerint, dicat in numero plurah
:
Ingredimini in sanctam Ecclesiam Dei, etc.
et
introducat eos, ut supra.
33. Et ingressus Electus procumbit, seu prosternit se
ii) pavimento, et adorat.
34. Deinde surgit, et Sacerdos imponit manum super
caput ejus, et Electus cum eo recitat Symbolum Aposto-
lorum , et Orationem Dominicam.
35. Ita etiam si pkires fuerint, omnes surgunt, et simul
recitant :
CREDO
in Deum, Patrem omnipotentem , creat6-
rem caeli et terrse. Et in Jesum Christum, Filium
ejus linicum, D6minum nostrum; qui conceptus est
de Spiritu sancto , natus ex Maria Virgine
,
passus
sub P6ntio Pil^to, crucifixus, m6rtuus, et sepultus;
descdndit ad inferos, tertia die resurr^xit a m6r-
tuis; ascendit ad cselos, sedet ad d^xteram Dei
RiT. N. 190. 2
34 Rituale Romanum. Tit. II. cap. 4.
Patris omnipot^ntis ; inde ventiirus est judicdre
vivos et mortuos. Gredo in Spiritum sanctum ; san-
ctam Eccl^siam catholicam ; Sanctorum communio-
nem ; remissi6nem peccatorum ; carnis resurre-
ctionem ; vitam seternam. Amen.
PATER
noster, qui es in caelis, sanctificetur no-
men tuum : adveniat regnum tuum : fiat volun-
tas tua, sicut in cselo, et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis h6die : et dimitte nobis de-
bita nostra, sicut et nos dimittimus debit6ribus
nostris. Et ne nos indiicas in tentati6nem : sed
libera nos a malo. Amen.
36.
Tunc rursus Sacerdos imponatmanum super caput
Electi , et dicat :
Exorcismus.
nEC
te latet, satana, imminere tibi poenas,
imminere tibi tormenta, imminere tibi diem
judicii, diem supplicii sempiterni; diem, qui ven-
tiirus est velut clibanus ardens, in quo tibi, atque
universis angelis tuis praeparatus sempiternus erit
interitus. Proinde damndte, atque damnande, da
honorem Deo vivo et vero , da hon6rem Jesu Chri-
sto Filio ejus, da hon6rem Spiritui sancto Par^clito,
in cujus n6mine atque virtiite prsecipio tibi, qui-
cumque es, spiritus immiinde, ut exeas, et recedas
ab hoc fdmulo Dei N., quem h6die idem Deus et
D6minus noster Jesus Christus ad suam sanctam
grdtiam et benedicti6nem, fontemque Baptismatis
dono vocare digndtus est
*
:
*
[In suppl. cserem.
(ut fiat) ejus templum per
c/ic.
;
ut fieret.)
aquam regenerati6nis in remissi6nem 6mnium pec-
cat6rum. In n6mine ejiisdem D6mini nostri Jesu
Christi, qui ventiirus est judicare vivos et m6rtuos,
et sseculum per ignem.
i^-
Amen.
37.
Similiter si plures fuerint, imponit manum super
capita singulorum, et dicit eumdem Exorcismum in
numero multitudinis, et genere suo.
38.
Postea Sacerdos pollice accipit de saliva oris sui,
Ordo Baptismi adultorum.
3^
et tangit aures, et nares Electi ; tangendo vero aurem
dexteram et sinistram , dicat :
Ephpheta, quod est, Adaperire;
deinde tangendo
nares, dicat : In od6rem suavMtis.
Et subdit :
Tu
autem effugare , diabole ; appropinqu^bit enim judi-
cium Dei.
39.
Deinde interroget Electum :
Quis vocaris?
Et ipse respondet
: N.
Interroget : N.
Abreniintias sdtanae?
^.
Abreniintio.
Interroget :
Et omnibus operibus ejus?
^.
Abrenuntio.
Interroget : Et omnibus pompis ejus?
^.
Abreniintio.
40. Tunc Sacerdos intingit pollicem dexterae mianus in
Oleo sancto Catechumenorum, et inungit Electum pri-
mum in pectore, deinde inter scapulas, in modum crucis,
dicens :
Ego te linio
>^
oleo saliitis in Christo Jesu D6-
mino nostro in vitam seternam.
^.
Amen.
f.
Pax tibi.
^.
Et cum spiritu tuo.
41. Mox bombacio, vel re simili tergit pollicem, et
loca inuncta , et subjungit, dicens :
Exi immiinde spiritus, et da hon6rem Deo vivo
et vero. Fuge immiinde spiritus, et da locum Jesu
Christo Filio ejus. Recede immiinde spiritus, et da
locum Spiritui sancto Paraclito.
42. Quando plures sunt Electi, idem fit circa singulos
eorum.
Hic Sacerdos deponat stolam, et pluviale violaceum, et
sumat aliud albi coloris.
Et ducitur Electus ad Baptisterium : ubi si ob aliquam
causam non habeatur sive prseparata non fuerit Aqua
baptismalis, fiat benedictio Fontis, ut infra ponitur.
Et cum fuerit prope Fontem , Sacerdos interrogat
:
Quis
VQcaris?Respondet : N. : . j
43.
Interrog^t: N.
Credis in Deum Patrem.omni-
potentem, creat6rem caeli etterrse?
^. Credo.
36 Rituale Romnnum. Til, II. cap. 4.
Inteirogai Credis in Jesum Christum, Filium
ejusunicum, D6minumnostrum, natum, etpassum?
fi).
Credo.
Interrogat :
Credis et in Spiritum sanctum, san-
ctam Eccl^siam catholicam , Sanctorum communi6-
nem , remissi6nem peccat6rum , carnis resurrecti6-
nem , et vitam seternam ?
]{. Credo.
Iterum intorro^ai, diccns : N. Quid petis?
Respondel : Baptismum.
Inierrogat : Vis baptizari?
Respondel : Volo.
44. Tunc Patrino, vel Matrina , vel utroque (si ambo
admitlantur), admota manu , tenente -seu tangente Ele-
ctum, vel Electam, aporto capite, et laxatis a collo vosli-
bus
,
inclinatum, Sacerdos vasculo vel urceolo hauriat
Aquaui baptismalem de Fonte, et cum ea sub trinasupra
caput in modum crucis infusione baptizet Electum, seir
Electam , in nomine Ss. Trinitatis, sic dicens :
N. Ego te baptizo in n6mine Patris i^
,
fundat
primo
; et Filji ij*
,
fundat secundo ; ct Spiritus
^
sancti, fundnt tertio.
45. Si Aqua, qua? ex capite baptizati defluit, non dila-
})itur in sacrarium Raptisterii , recipiatur in subjecta
aliqua pelvi, et in illud postmodum projiciatur.
Cum plures sunt Electi , singillatim singuli interro-
gantur, et baptizantur, ut supra.
Si sunt mares et femina^, primum mares, doinde fe-
minse.
Verum si probabiliter dubitetur, an Electus fuerit
alias baptizatus , dicnt Sacerdos :
Si non es baptizatus, ego te baptizo in n6mine
Patris
^ ,
et Filii
*^ ,
et Spiritus
>J<
sancti.
46. Deinde vSacei^los intingat poUiccui dexterum in
sacrum Chrisma, et perungat verticem Electi in modum
crucis
,
dicons :
DEUS
omnipotens, Pater D6mini nostri Jesu Chri-
sti, qui te regenerdvit ex aqua et Spiritu san-
cto, quique dedit tibi remissi6nem 6mnium pecca-
Ordo Baptismi adultornm. 37
t6rum , ipse te liniat Chrismate saliitis
I^
in eodem
Christo Jesu Domino nostro in Yitam seternam.
^
Amen.
V.
Pax tecum. i^. Et cum spiritu tuo.
47. Tunc bombacio vel le simili pollicem tergit, et
imponitcapiti Electi chrismale, seu candidum linteolum,
et dat illi vestem candidam,
dicens :
Accipe vestem candidam et immaculatam
,
quam
perferas ante tribunal Domini nostri Jesu Christi,
ut habeas vitam seternam.
lY. Amen.
48. Et Electus deponil priores vestos, et induitur novis
albi coloris, vcl saltem exteriore candida, quam a
Sacerdote accepit,
Postea dat ei Sacerdos cereum, seu candelam accen-
sam in manu dextera, dicens :
Accipe lampadem ardentem , et irreprehensibilis
custodi Baptismum tuum : serva Dei mandata, ut
cum D6minus venerit ad niiptias
,
possis occurrere
ei in aula caelesti in vitam seternam.
^. Amen.
49. Ipse vero Neophytus eumdem cereum accensum
manibus teneat usque in finem, pr?eterquam dum confir-
matur.
50. In Ecclesiis autem ubi Baptismus fit per mersio-
nem, sive totius corporis, sive capitis tantum, Sacerdos
accipiat Electum per brachia prope humeros, et supe-
riore parte corporis nudatum , reliqua honeste conte-
ctum, ter illum, vel caput ejus mergendo, et toties ele-
vando, baptizet sub trina mersione, sanctam Trinitatem
semel tantum sic invocando : Ego te baptizo in n6mine
Patris
7,
mergat semel; et Filii
y,
mergat iterum;
et
Spiritus
Y
sancti, mergat tertio; Patrino, vel Matrina,
vel utroque eum tenente, vel tangcnte.
51.
Et cum Elcctus surrexerit de Fonte, Patrinus vel
Malrina cum linteo in manibus suscipit eum de manu
Sacerdotis : et Sacerdos intincto pollice dextero in sacro
Chrismate, illum in vertice in modum crucis perungit,
dicens : Deus omnipotens, Pater D6mini nostri Jesu
Christi, etc, pag. 36.
52. Deinde Sacerdos imponit capiti ejus linteolum, seu
38
Rituale Romanum. Tit. II. eap. 5.
chrismale, et dat ei vestem candidam, dicens : Accipe
vestem candidam, etc, pag. 37.
53.
Et statim prfedicto linteo abstergitur, et in loco
semoto vestitur novis et albis vestibus, et exteriore
candida, quam accepit.
54.
Postea dat ei Sacerdos candelam accensam in dex-
tera manu, dicens : Accipe lampadem, etc, pag. 37.
Eodem modo, si plures fuerint, fit pro singulis.
55. Postea dicat : N. Vade in pace, et Dominus sit
tecum. i^. Amen.
56. Si adsit Episcopus, qui id legitime prsestare possit,
ab eo Neophyti Sacramento Confirmationis initiantur.
Deinde si hora congruens fuerit, celebratur Missa, cui
Neophyti intersunt, et sanctissimam Eucharistiam de-
vote suscipiunt.
57.
^
Si vero ob baptizandorum multitudinem , ut in
India et novo Orbe quandoque contingit, in singulorum
Baptismo prsescripti ritus adhiberi non possunt, tunc
vel pluribus simul adhibeantur, vel si urget necessitas,
omittantur.
.
t
if~i
CAPUT V
ORDO SUPPLENDI OMISSA SUPER BAPTIZATUM
^
uM urgente mortis periculo, vel alia cogente
^ necessitate, parvulus sive adultus, sacris pre-
cibus ac caeremoniis prselermissis, fuerit ba-
ptizatus, ubi convaluerit, vel cessaverit peri-
culum, et ad Ecclesiam delatus fuerit, omissa
omnia suppleanlur : idemqueordo ac ritus servetur, qui
in Baptismo Parvulorum (si fuerit parvulus) , seu Adul-
torum (si fuerit aduitus) prsescriptus est. Excepto quod
interrogatio : An velit baptizari, formaque Baptismi, et
ablutio prajtermittuntur, et qucedam Orationes, et Exor-
cismi suo guique loco immutati, ut infra dicuntur.
2. Sacerdos igitur antequam immittat sal in os bapti-
zati, manum super caput ejus imponens, dicit
:
Or^mus. Oralio.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, Pater Domini
nostri Jesu Ghristi, respicere digneris super
Ordo supplendi omissa super Baptizatum. 3^
hunc Mmulum tuum N., quem dudum ad rudi-
menta fidei vocare digndtus es : omnem caecitatem
cordis ab eo expelle : disrumpe omnes laqueos
satanse, quibus fiierat colligatus : aperi ei, Domine,
januam pietatis tuae, ut, signo sapientise tuse imbii-
tus, omnium cupiditatum foetoribus careat, et ad
suavem odorem prseceptorum tuorum laetus tibi in
Ecclesia tua deserviat, et proficiat de die in diem,
ut idoneus sit frui gr^tia Baptismi tui
,
quem susce-
pit, salis perceptamedicina. Per eumdem Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
3.
Deinde posteaquam modicum salis immisit in os
baptizati, dicens :
Accipe sal sapientise : propitiMio sit tibi in vitam
seternam. ^. Amen.
Dicit :
Oremus. Oratio.
DEUs
patrum nostrorum , Deus universae conditor
veritatis , te supplices exoramus , ut hunc famu-
lum tuum N. respicere digneris propitius, et hoc
p^bulum salis gust^ntem , non diiitius esurire per-
mittas, quo minus cibo expleatur cselesti, quatenus
sit semper spiritu fervens, spe gaudens, tuo semper
nomini serviens : et quem ad novae regenerationis
lavacrum perduxisti, qugesumus Domine, ut cum
fidelibus tuis promissi6num tu^rum aeterna prsemia
consequi mereatur. Per Christum Dominum no-
strum. ^. Amen.
4.
Post haec facto signo crucis in fronte baptizati,
dictisque illis verbis :
Et hoc signum crucis
>J^,
quod nos fronti ejus da-
mus, tu, maledicte diabole, numquam audeasviolare.
PereumdemChristumDominumnostrum. ^- Amen.
5.
Manu super caput ejus imposita, dicit
:
Oremus.
Oratio.
/TnxERNAM, ac justissimam pietatem tuam depre-
IJlj
cor, D6mine sancte, Pater omnipotens, aet^rne
40 Rituale Romaniim. Tit. II. cap. 6.
Deus , ductor luminis et veritdtis , super hunc fimu-
lum tuum N., ut digneris illum illuminire lumine
intellig^ntiae tuae : munda eum , et sanctifica : da ei
scientiam veram , ut dignus sit frui gr^tia Baptismi
tui quem susc^pit : teneat firmam spem , consilium
rectum, doctrinam sanctam, ut aptussitad retinen-
dam gr^tiam Baptismi tui. Per Christum Dominum
nostrum. i^. Amen.
6.
In Raptismo autem Adultorum, prseter illa quae supra
notata sunt, qu-ando supplentur omissa, haec mutari de-
bent. Primum in Exorcismo , Audi , maledicte satana
,
ubi dicitur (habitaculum perficiat)
dicatur, habitaculum
perfecit
: deinde in Exorcisnio, Nec te latet,
ubi diciiur
(ut fiat)
dicatur, ut fieret.
-t-*-t-
CAPUT VI
RITUS SERVANDUS CUM EPISCOPUS BAPTIZAT
I Episcopus, vel S. R. E. Gardinalis parvulos
vel adultos baptizare voluerit, parantur, et
servantur omnia, ut superius de ordine Bapti-
smi dictum est, atque haec, prseter ea "quse
infra notantur.
2. Adsint Capellani, vel alii Presbyteri, et Clerici
superpelliceis induti, qui ei assistant, ac ministrent.
3. Ipse vero super roclietum, sive superpelliceum, si
est Regularis, accipiat amictum, albam, et cingulum, et
stolam, et pluviale violacei coloris, ac mitram : atque ita
paratus, cum nvinistris procedat ad Baptismi ministe-
rium. Etdum interrogat : N. Quid petis ab Eccl^sia Dei?
ac dum facit reliquas interrogationes, sedcl cum mitra
:
cum vero exsufflat, dicendo : Exi ab eo, immiinde spiri-
tus, surgit cum mitra. Rursus sedet, cum signat Catecliu-
menum sigiio crucis in fronte , et in pcctore, vel dicit :
Accipe signum crucis, etc. Et cum dicit Orationes, qua,'
pra,'cedunt, vei sequuntur benedictionem salis, surgit,
deposita mitra; similiter cum ipsum sal benedicit. Cum
autem sal benedictum immittit in os baptizandi, mitram
Benedictio Fontis Baptismi extra Sabbat. etc. 41
accipit, el sedcl. Cum vero legit Exorcismos, et dmn
saliva aures et nares Catechumeni tangens, dicit :
Ephpheta, ac dum introducit euni in Ecclesiam , stal
cum mitra. Cum autem dicit: Credoin Deum Patrem, etc.
et Pater noster, super Catechumenum , stat sine mitra.
Sed cum aomen quserit, et interrogat : N. Abrenuntias
s^tanse, etc. et baptizandum Oleo sacro in pectore, et
inter scapulas inungit, sedet cum mitra; quo facto acci-
pit stolam et phiviale albnm. Et cum rursus interrogat
de fide: Credis in Deum Patrem, etc. Vis baptiz^ri, etc.
et cum baptizat per inlusionem , sedet cum mitra. Si
vero baptizat per immersionem, mitram retinens stare
debet.
4. Cum demum Chrismate verticem baptizatilinit
j
et
dat ei vestem candidam, et candelam accensam, ac dicit
:
Vade in pace, etc. sedet cum mitra.
5. Si autem Pontifex quempiam a Presbytero jam
catechizatum , tantum baptizare vohierit , sic paratus
vestibus albis incipiat
,
postquam ad Baptisterium de-
ventum fuerit, dicens : Quo n6mine vocAris? i^. N. Epi-
scopus interrogat : N. Credis in Deum Patrem omnipo-
tentem, etc. et prosequitur usque in finem juxta ordinem
Baptismi, ut supra.
-(--H
GAPUT VII
BENEDICTIO FONTIS BAPTISMI
EXTRA SABBATUM PASCHiE ET PENTECOSTES
CUM AQUA CONSECRATA NON HABETUK
RiMUM lavatur, et mundatur vas Baptisterii,
deinde limpida aqua repletur. Tum Sacerdos
cum suis Clericis, vel etiam aliis Presbyteris,
cruce et duobus cereis praecedentibus, ac thu-
ribulo etincenso, et cum vascuHs Chrismatis,
et Olei
Catechumenorum
descendit ad Fontem, et ibi,
vel ante Altare
Baptisterii dicit Litaniam ordinariam,
prout habetur infra post septem Psalmos Pocnitentiales.
-42
Rituale Romanum. Tit. II. cap. 7.
2.
Et ante
>
.Ut nos exaudire digneris,
dicat et secundo
repetat sequentem versum :
Ut Fontem istum ad regenerdndam tibi novam
prolem benedicere
;^
,
et consecrdre
^
digneris.
^,
Te rogdmus dudi nos.
3.
Potest etiam dici Litania brevior, ut in Missali in
Sabbato sancto.
Et dicto ultimo
Kyrie eleison,
4.
Sacerdos dicat :
Pater noster,et Credo in Deum,
etc.
(pag. 33), omnia clara voce : quibus finitis dicat :
y.
Apud te Domine est fons vitae.
^.
Et in liimine tuo videbimus lumen.
y.
D6mine exaudi orationem meam.
i^.
Et clamor meus ad te veniat.
y,
Dominus vobiscum.
j^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, ad^sto magnae pie-
tatis tu3e mysteriis, adesfo sacramentis : et ad
recreandos novos populos, quos tibi fons Baptis-
matis parturit , spiritum adoptionis emitte ; ut quod
nostrse humilitatis gerendum est ministerio, virtiitis
tuse impleatur effectu. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum, qui tecum vivit, et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus, etc.
^.
Amen.
Exorcismus aquae.
/TTxoRcizo te, creatiira aquse, per Deum
^
vi-
Vi,
vum, per Deum
^
verum, per Deum
>^
san-
ctum
,
per Deum
,
qui te in principio verbo separa-
vit ab drida : cujus Spiritus super te ferebatur, qui
te de paradiso manare jussit.
5.
Hic manu aquam dividat, efe deinde de ea efTundat
extra marginem Fontis, versus quatuor Orbis partes,
prosequens
:
Et in quatuor fluminibus totam terram rigdre
prsecepit : qui te in deserto amaram per lignum
,
dulcem fecit atque potabilem
;
qui te de petra pro-
diixit, ut populum, quem ex ^gypto liberaverat.
Benedictio Fontis Baptismi extra Sabbat. etc.
43
siti fatigatum recrearet. Exorcizo te per Jesum
Christum, Filium ejus unicum , Dominum nostrum :
qui te in Gana Galil^eae signo admirabili sua potentia
convertit in vinum : qui super te pedibus ambulavit,
et a Joanne in Jordane in te baptizatus est. Qui te una
cum sanguine de latere suo prodiixit : et discipulis
suis jussit, ut credentes baptizarent in te, dicens :
Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine
Patris , et Filii , et Spiritus sancti ; ut efficiaris aqua
sancta, aqua benedicta, aqua, quse lavat sordes, et
mundat peccata. Tibi igitur prsecipio, omnis spiri-
tus immiinde, omne phantasma, omne mendacium,
eradicare , et effugare ab hac creatiira aquse , ut qui
in ipsa baptizandi erunt, fiat eis fons aquse salientis
in vitam aeternam, regenerans eos Deo Patri, et
Filio , et Spiritui sancto , in nomine ejiisdem Domini
nostri Jesu Christi, qui ventiirus est judicare vivos
et mortuos, et sseculum per ignem. ^. Amen.
Oremus. Oratio.
DOMiNE
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus,
aquarum spiritualium sanctificator, te suppli-
citer deprecamur : ut ad hoc ministerium humili-
tatis nostrse respicere digneris, et super has aquas,
abluendis et purificandis hominibus praeparatas,
Angelum sanctitatis emittas, quo peccatis vitae
prioris abliitis, reatiique deterso, purum sancto
Spiritui habitaculum regenerati effici mereantur.
Per Dominum nostrum Jesum Christum
,
etc.
^- Amen.
6.
Tunc sufflet ter in aquam versus tres partes secun-
dum hanc figuram
TW^',
deinde imponit incensumin thu-
ribulo, et Fontem
x
incensat. Postea infundens de
Oleo Catechumenorum in aquam in modumcrucis, clara
voce dicit :
Sanctificetur, et foecundetur Fons iste Oleo saliitis
renascentibus ex eo in vitam seternam, in nomine
Patris
>^ , et Filii
J^,
et Spiritus >^ sancti.
^. Amen.
44
Rituale Romanum. Tit. II. cap. 7.
7.
Deinde infundit de Chrismate , modo quo supra
,
dicens :
Infiisio Chrismatis D6mini Jesu Christi , et Spiri-
tus sancti Par^cliti, fiat in nomine sanctse Trinitdtis.
^.
Amen.
8.
Postea accipit ambas ampullas dicti Olei sancti et
Chrismatis , et de utroque simul in modum crucis infun-
dendo , dicit
:
Commixtio Chrismatis sanctificationis, et Olei
unctionis, et aquse Baptismatis pariter fiat in no-
mine Patris
J^
, et Filii
^,
et Spiritus
^
sancti.
^.
Amen.
9. Tum depositis ampuUis, dextera manu Oleum san-
ctum , et Ghrisma infusum miscet cum aqua et spargit
per totum fontem. Deinde medulla panis manum tergit;
et si quis baptizandus est, eum baptizat, ut supra. Quod
si neminem baptizat, statim manus abluat, et ablutio
effundatur in sacrarium.
TITULUS III
CAPUT 1
DE SACRAMENTO P(ENITENTIiE
ANCTUM Poenitentiae Sacramentum, ad eos, qui
post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei
restituendos a Christo Domino institutum, eo
diligentius administrandum est, quo frequen-
tior est ejus usus, et quo plura requiruntur ad
illud recte digneque tractandum ac suscipiendum. Cum
autem ad illud constituendum tria concurrant, materia,
forma, et minister : illius quidem remota materia sunt
peccata, proxima vero sunt actus poenitentis, nempe
contritio, confessio , et satisfactio. Forma autem, illa
absolutionis verba :
Ego te absolvo, etc. Minister deni-
que est Sacerdos habens potestatem absolvendi vel ordi-
nariam, vel delegatam. Sed si periculum
mortis immi-
neat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos
potest a quibuscumque censuris et peccatis absolvere.
In ejus ministro requiritur etiam bonitas,
scientia, atque
prudentia, cum sigiilo secretse confessionis sub exacto,
perpetuoque silentio. Quibus et aliis ad id opportunis
ut optime sint instructi, omni studio curare debent Gon-
fessarii.
2. In primis meminerit Confessarius,
se judicis pari-
ter et medici personam sustinere, ac divinse justitia?
simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse.
-
2*
46
.;_...
RUualeRom^ Tit. III. cap. 1.
ut tamquam arbiter inter Deum et homines, honori
divino, et animarum saluti consulat.
3. Ut ergo recte judicare queat, discernens inter lepram
et lepram, et tamquam peritus medicus animarum mor-
bos prudenter curare, et apta cuique remedia applicare
sciat, quantam potest maximam ad id scientiam atque
prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus , tum ex
probatis auctoribus
,
prsesertim e Catechismo Romano
,
et prudenti consilio peritorum studeat sibi comparare.
4. Sciat casus et censuras Sedi apostolicse, et Ordi-
nario suo reservatas, et suae cujusque Ecclesiae consti-
tutiones, easque diligenter observet.
5. Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte
nosse studebit, et alia ad ejus rectam administrationem
necessaria. Atque in hoc ministerio ita procedat, ut
infra prsescribitur.
ORDO MINISTRANDI SAGRAMENTUM PGENITENTIJ:
ACERDOS ad audiendam confessionem vocatus,
promptum facilemque se praebeat : ac prius-
quam ad audiendum accedat, si tempus sup-
petat, ad hoc ministerium recte, sancteque
obeundum , divinum auxilium piis precibus
implorabit.
^
7/In Ecclesia, non autem in privatis sedibus, confes-
siones audiat, nisi ex causa rationabili, quse cum inci-
derit, studeat tamen id decenti ac patenti loco preestare.
8.
Habeat in Ecclesia sedem confessionalem, in qua
sacras
confessiones excipiat : quae sedes patenti, con-
spicuo, et apto Ecclesise loco posita, crate perforata inter
poenitentem et Sacerdotem sit instructa.
9.
Superpelliceo, et stola violacei coloris utatur, prout
tempus,
vel locorum feret consuetudo.
10. Poenitens, si opus fuerit, admoneatur, ut qua decet
humilitate mentis et habitus accedat, et flexis genibus
signo crucis se muniat.
11. Mox Confessarius inquirat de illius statu (nisi
aliter notus fuerit) et quampridem sit confessus, et an
impositam
poenitentiam adimpleverit? num rite atque
integre alias confessus fuerit; num conscientiam suam,
ut debet, prius diligenter discusserit.
Ordo ministrandi Sacraraentum Pcenitentiae.
^"^
12. Quod si pcenitens aliqua censura, vel casu reser-
vato sit ligatus , a quo ipse non possit absolvere , non
absolvat , nisi prius obtenta facultate a Superiore.
13. Si vero Confessarius
,
pro personarum qualitate,
cognoverit
poenitentem ignorare christianse fidei rudi-
menta , si tempus suppetat , eum breviter instruat de
articulis fidei , et aliis ad salutem cognitu necessariis
,
et ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea
postmodum diligentius addiscat.
14. Tum pcenitens confessionem generalem latina,
vel vulgari lingua dicat, scilicetConfiteor, etc. vel saltem
utatur his verbis : Confiteor Deo omnipotenti, et tibi
pater. Peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quor
tiescumque opus fuerit, Sacerdote : qui confitentem non
reprehendet, nisi finita, ut dicetur, confessione ; neque
interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligere
;
proinde fiduciam ei praebeat, et humaniter suggerat, ut
omnia peccata sua rite et integre confiteatur, remota
stulta illa quorumdam verecundia, qua prsepediti, sua^
dente diabolo, peccata confiteri non audent.
15. Si poenitens numerum, et species, et circumstan-f
tias peccatorum explicatu necessarias non expresserit,
eum Sacerdos prudenter interroget.
16. Sed caveat, ne curiosis, aut inutilibus interroga'*
tionibus quemquam detineat, praesertim juniores utrius-
que sexus, vel alios, de eo, quod ignorant, imprudente.F
interrogans, ne scandalum patiantur, indeque peccare
discant.
17. Demum, audita confessione, perpendens peccato*
rum, quae ille admisit, magnitudinem, ac multitudinem^
pro eorum gravitate, ac pcenitentis conditione, opportu-
nas correptiones ac monitiones, prout opus esse vide-
rit, paterna caritate adhibebit, et ad dolorem et contri-
tionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad
vitam emendandam ac melius instituendam inducet,
remediaque peccatorum tradet.
18. Postremo salutarem et convenjentem satisfactio-
nem, quantum spiritus et prudentia suggesserint, injun-
gat, habita ratione status, conditionis, sexus, et setatis
et item dispositionis poenitentium. Videatque, ne pro
peccatis gravibus levissimas poenitentias imponat, ne si
forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum parti-
ceps efficiatur. Id vero ante oculos habeat, ut satisfactip
Rituale Romanum. ^it. III. cap. i
non sit tantum ad novse vitae remedium , et infirmitatis
medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum
castigationem.
19. Quare curet, quantum fieri potest, ut contrarias
peccatis poenitentias injungat, veluti avaris eleemosynas,
libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictiones, superbis
humilitatis officia, desidiosis devotionis studia. Rarius
autem vel serius confitentibus, vel in peccata facile reci-
dentibus, utilissimum fuerit consulere, ut saepe, puta
semel in mense, vel certis diebus solemnibus, confi-
teantur, et si expediat, communicent.
20. Poenitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non
applicent, neque a poenitentibus quidquam tamquam
ministerii sui prsemium petant, vel accipiant.
21
.
Pro peccatis occultis, quantumvis gravibus, mani-
festam poenitentiam non imponant.
22. Videat autem diligenter Sacerdos
,
quando , et
quibus conferenda, vel deneganda , vel differenda sit
absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt inca-
paces : quales sunt qui nulla dant signa doloris
;
qui
odia et inimicitias deponere, aut aliena, si possunt,
restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere,
aut alio modo peccata derelinquere, et vitam in melius
emendare nolunt : aut qui publicum scandalum dede-
runt, nisi publice satisfaciant, et scandalum tollant :
neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Supe-
rioribus reservata.
23. Si vero quis confiteatur in periculo mortis consti-
tutus, absolvendus est ab omnibus peccatis et censuris,
quantumvis reservatis (cessat enim tunc omnis reser-
vatio) : sed prius, si potest, cui debet, satisfaciat : ac
si periculum evaserit, et aliqua ratione Superiori, a quo
alias esset absolvendus, se sistere teneatur; cum pri-
mum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet praj-
stiturus.
24. Quod si inter confitendum , vel etiam antequam
incipiat confiteri, vox et loquela segro deficiant, nutibus
et signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata poeni-
tentis cognoscere : quibus utcumque vel in genere, vel
in specie cognitis, vel etiam si confitendi desiderium
sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.
25. Meminerit porro Sacerdos, aegris non esse injun-
gendam gravem, aut laboriosam poenitentiam ; sed indi-
Absolutionis forma.
49
cendam tantum illam, quam, si convaluerint, opportuno
tempore peragant. Interim juxta gravitatem morbi, ali-
qua oratione, aut levi satisfactione imposita, et acce-
ptata , absolvantur, prout opus fuerit.
CAPUT II
ABSOLUTIONIS FORMA
M igitur poenitentem absolvere voluerit, in-
juncta ei prius, et ab eo acceptata salutari
poenilentia, primo dicit :
Misereitur tui omnipotens Deus, et di-
missis peccatis tuis, perdiicat te ad vitam aeternam.
Amen.
2.
Deinde dextera versus poenitentem elevata, dicit :
Indulgentiam, absoluti6nem, et remissi6nem pec-
catorum tu6rum tribuat tibi omnipotens, et miseri-
cors D6minus. Amen.
D6minus noster Jesus Christus te abs61vat : et
ego auctoritale ipsius te abs61vo ab omni vinculo
excommunicati6nis, suspensi6nis, et interdicti, in
quantum possum, et tu indiges. Deinde ego te ab-
s61vo a peccatis tuis, in n6mine Patris
>b ,
et Filii,
et Spiritus sancti. Amen.
3.
Si poenitens sit laicus, omittitur verbum
suspen-
si6nis.
Passio D6mini nostri Jesu Ghristi , merita beatae
Mariae Virginis, et 6mnium Sanct6rum, quidquid
boni feceris , et mali sustiniieris , sint tibi in remis-
si6nem peccat6rum, augmentum gr^ise, et prse-
mium vitge seternse. Amen.
4.
In confessionibus autei^i frequentioribus, et brevio-
ribus omitti potest Misereatur, etc. et satis erit dicere :
D6minus noster Jesus Christus, etc.
ut siipra usque ad
illud : P^ssio Domini nostri , etc.
SO
Rituale Romanum. Tit. III. cap. 3.
5. Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo
mortis, breviter dicere poterit :
Ego te absolvo ab omnibus censiiris, et peccatis,
in nomine Patris
>^ ,
et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.
_
i i(i-
GAPUT III
DE ABSOLUTIONE AB EXCOMMUNICATIONE
IN FORO EXTERIORI
I potestas absolvendi ab excommunicationis
sententia Sacerdoti commissa fuerit a Supe-
riore, et in mandato certa forma sit praescri-
pta, illa omnino servanda est : si vero in
mandato seu commissione dicetur : In forma,
EcclesidB consueta absolvat ; haec servanda sunt.
2. Primo, ut excommunicatus ei, ob cujus offensam
in excommunicationem incurrit, prius, si potest, satis-
faciat. Quod si tunc non possit, sufficientem cautionem
praebeat, aut saltem , si eam prsestare non potest, juret
se, cum primum poterit, satisfacturum.
3. Secundo, si crimen, ob quod in excommunicatio-
nem incidit, sit grave, juramentum ab eo exigatur de
parendo mandatis Ecclesiee, quse illi fient pro tali causa :
ac prsecipue ne deinceps delinquat contra illum Cano-
nem , vei Decretum , contra quod faciendo censuram
incurrit.
4. Denique hunc absolvendi ritum observabit.
Poenitentem coram se utroque genu flexo , in humero
(si vir fuerit) usque ad camisiam exclusive denudato,
virga aut funiculis sedens leviter percutit, dicehdo totum
Psalmum Miserere. cum Gloria Patri. (pag.
77.)
5.
Deinde surgit, et aperto capite dicit :
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
*
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
i^.
Sed libera nos a malo.
De Absolutione ab Excom. in foro exteriori. 51
f.
Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam)
Domine.
^. Deus meus, sperantem in te.
f.
Nihil proficiat inimicus in eo (vel in ea).
l^. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
y. Esto ei Domine turris fortitiidinis.
l^. A f^cie inimici.
y. Domine exaudi orationem meam.
l^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
cui proprium est misereri semper, et par-
cere : siiscipe deprecationem nostram, uthunc
famulum tuum
,
quem excommunicationis sententia
constringit, miser^tio tu3e pietatis clementer absol-
vat. Per Ghristum Dominum nostrum. l^. Amen.
6. Mox sedet, et cooperto capite dicit :
D6minus noster Jesus Ghristus te absolvat : et ego
auctoritate ipsius, et sanctissimi Domini nostri Papse
(vel reverendissimi Episcopi N.
,
vel talis Superioris)
mihi commissa, absolvo te a vinculo excommuni-
cati6nis , in quam incurristi ( vel incurrisse decla-
ratus es), propter tale factum (vel cdusam, etc);
et restituo te communi6ni et unit^ti fid^lium, et
sanctis Sacramentis Ecclesiae, in n6mine Patris
>J<,
et Filii, et Spiritus sancti.
7. Quod si Sacerdoti nulla sit a Superiore praescripta
forma, nec sibi mandatum, ut in forma Ecclesisp com-
muni, vel consueta absolvat; tunc nihilominus pro rei
gravitate praedictam caeremoniam et preces adhibeat; at
vero si res non fuerit adeo gravis, absolvere poterit,
dicens :
D6minus noster Jesus Ghristus te abs61vat : et
ego auctorit^te ipsius, et sanctissimi D6mini nostri
Papae (si a Papa fuerit delegatus
),
(vel reverendis-
simi Episcopi N. vel talis
Superi6ris) mihi concessa,
abs61vo te
,
etc. ut supra.
52 Rituale
Romanum.
Til. III. cap. \.
8. Iii foro aulem
interiori,
Gonfessarius
habens faeul-
tatem absolvendi
excommunicatum,
absolvat
juxta for-
mam communem
supra
pra^scriptam
in absolutione
sacra-
mentali.
CAPUT
IV
RITUS
ABSOLVENDI
EXCOMMUNICATUM
JAM
MORTUUM
I quis
excommunicatus
ex hac vita decedens
dederit signum
contritionis , ne
ecclesiastica
careat
sepultura, sed
Ecclesi
sufTragiis, qua-
tenus fieri potest,
adjuvetur,
absolvi
potest
lioc modo.
2. Si corpus
nondum
sepultum
fuerit,
verberetur,
et
absolvatur,
ut mfra ; deinde
absolutum,
in loco sacro
sepeliatur.
...
3. Si vero
fueril sepultum in loco
prolano,
si com-
mode
fieri poterit,
exhumabitur, et eodem
modo verbe-
rabitur , et post
absolutionem in loco
sacro
sepehetur
;
sed si
commode-exhumari
non potest,
locus
sepultura
verberetur,
postea
absolvatur.
4. Quod si in loco
sacro sit sepultus ,
non
exhumabi-
tur, sed
verberabitur
sepulcrum.
Dum autem
corpus, sive
sepulturam
verberat,
Sacer-
dos dicat
Antiphonam :
Exsultdbunt
Domino ossa
humilidta.
Ps.
Miserere.
p.
77.
Quo facto,
absolvatur,
dicehdo :
Auctoritate
mihi
concessa, ego te abs61vo a vin-
culo
excommunicati6nis,
quam incurristi
(velincur-
risse
declaratus
es
)
propter tale factum, et restituo
te
communi6ni
fidelium
, in n6mine Patris
^X-^ ,
et
Filii, et
Spiritus
sancti.
Amen.
5. Deinde dicatur Psalm.
De
profiindis.
[ag-. 80
et in
fine : .
'
.
"
'
V.
R^quiem
seternam
dona ei D6mine.
^\
Et lux
perp^tua
Iiiceat ei.
De modo absolvendi a Suspensione, etc.
^3
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y.
Et ne nos indiicas in tentationem.
^.
Sed libera nos a malo.
f.
A porta inferi.
^.
Erue Domine animam ejus.
y. Requiescat in pace.
^.
Amen.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^!. Et cum spiritu tuo.
Oreraus. Oratio.
DA
,
qusesumus Domine , animse famuli tui
,
quem
excommunicalionis sententia conslrinxeraf, re-
frigerii sedem
,
quietis beatitudinem , et superni lii-
minis claritatem. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
{-*-
CAFUT V
DE MODO ABSOLVENDI A SUSPENSIONE
VEL AB INTERDICTO
EXTRA VEL INTRA SACRAMENTALEM CONFESSIONEM
ET DISPENSANDI SUPER IRREGULARITATE
I Sacerdoti sit commissa facultas absolvendi
aliquem a suspensione, vel interdicto, quam-
vis nulla verba sint prsecipue determinata,
uti poterit hac formula :
Posnitens dicat : Confiteor Deo omnipotenti, etc.
Sacerdos : Misereatur tui, etc. Indulgentiam , etc.
Auctoritdte mihi ab N. tradita, ego absolvo te a
vinculo suspensionis
(
vel interdicti
) ,
quam
(
vel
quod
)
propter tale factum
(
vel cdusam ) incurristi
(seu incurrisse declardtus es), in n6mine Patris
^,
et Filii, et Spiritus sancti. Amen.
54 Rituale Romanum. Tit. III. cap. 5.
2. Si vero Confessario , sive in foro conscientise , sive
extra, data est potestas dispensandi super irregularitate,
tunc postquam absolverit a peccatis, addat consequenter
:
Et e^dem auctoritate dispenso tecum super irre-
gularitate
( vel
irregularitatibus
, si sint plures),
in
quam (vel
in quas) ob talem causam
(vel
tales cau-
sas, eas exprimendo) incurristi : et habilem reddo,
et restituo te exsecutioni Ordinum , et officiorum
tuorum, in nomine Patris
^,
et Filii, et Spiritus
sancti. Amen.
3. Si nullum habet Ordinem, dicatur :
H^bilem reddo te ad omnes Ordines suscipien-
dos. vel etiam ad alia, juxta tenorem mandati.
4.,Quod si necesse sit titulum beneficii restituere, et
fructus male perceptos condonare, subjungal :
Et restituo tibi titulum (seu titulos) Beneficii (seu
Beneficiorum
)
, et condono tibi fructus male per-
ceptos, in nomine Patris
>^,
et Filii, et Spiritus
sancti. Amen.
S.Advertat autem Sacerdos, ne uUo modo iniis facul-
tatis suae terminos excedat.
TITULUS IV
GAPUT I
DE SANCTISSIMO EUCHARISTI^ SACRAMENTO
MNiBus quidem Ecclesise catholicse Sacramentis
religiose, sancteque tractandis, magna ac dili-
gens cura adhibenda est : sed praecipue in
administrando, ac suscipiendo sanctissimae
Eucharistise Sacramento, quo nihil dignius,
nihil sanctius et admirabilius habet Ecclesia Dei ; cum
in eo contineatur prsecipuum et maximum Dei donum,
et ipsemet omnis gratise et sanctitatis fons, auctorque
Christus Dominus.
2. Parochus igitur summum studium in eo ponat, ut
cum ipse venerabile hoc Sacramentum, qua decet reve-
rentia, debitoque cultu tractet, custodiat, et adminis-
tret; tum etiam populus sibi commissus religiose colat,
sancte frequenterque suscipiat, prsesertim in majoribus
anni solemnitatibus.
3. Ideo populum seepius admonebit, qua prseparatione,
et quanta animi religione ac pietate, et humili etiam
corporis habitu ad tam divinum Sacramentum debeat
accedere : ut prsemissa sacramentali confessione, omnes
saltem a media nocte jejuni, et utroque genu flexo Sacra-
mentum humiUter adorent, ac reverenter suscipiant,
viri quantum fieri potest a mulieribus separati.
4. Moneantur prseterea communicantes , ut sumpto
Sacramento non statim ab Ecclesia discedant, aut col-
loquantur, nec statim vagis oculis circumspiciant, aut
56 Rituale Romanum. Tit. IV. cap. 1.
exspuant, neque de libro statim orationes recitent, ne
Sacramenti species de ore decidant : sed, qua par est
devotione, aliquantisper in oratione permaneant, gra-
tias agentes Deo de tam singulari beneficio, atque etiam
de sanctissima passione dominica, in cujus memoriam
hoc mysterium celebratur et sumitur.
5.
Curare porro debet, ut perpetuo aliquot particulae
consecratse eo numero, qui usui infirmorum et aliorum
fidelium communioni satis esse possit, conserventur in
pyxide ex solida decentique materia, eaque munda, et
suo operculo bene clausa, albo velo cooperta, et quan-
tum res feret, ornato in tabernaculo clave obserato.
6. Hoc autem tabernaculum conopeo decenter oper-
tum, atque ab omni alia re vacuum , in Altari majori
vel in alio
,
quod venerationi et cullui tanti Sacramenti
commodius ac decentius videatur, sit collocatum ; ita ut
nullum aliis sacris functionibus, aut ecclesiasticis offi-
ciis impedimentum afferatur. Lampades coram eo plures
vel saltem una, die noctuque perpetuo coUuceat ; cura-
bitque Parochus, ut omnia ad ipsius Sacramenti cultum
ordinata, integra, mundaque sint, et conserventur.
7. Sanctissimse Eucharistise particulas frequenter reno-
vabit. Hostiae vero seu particulse consecrandae sint
recentes; et ubi eas consecraverit, veteres primo distri-
buat, vel sumat.
8. Fideles omnes ad sacram Communionem admit-
tendi sunt, exceptis iis, qui justa ratione prohibentur.
Arcendi autem sunt publice indigni, quales sunt excom-
municati, interdicti, manifestique infames : ut meretrices,
concubinarii, f(]eneratores, magi, sortilegi, blasphemi, et
alii ejus generis publici peccatores; nisi de eorum poeni-
tentia et emendalione constet, et publico scandalo prius
satisfecerint,
9. Occultos vero peccatores, si occulte petant, et non
eos emendatos agnoverit, repellat; non autem si publice
petant, et sine scandalo ipsos prseterire nequeat.
10. Amentibus praeterea, seu phreneticis communi-
care non licet ; licebit tamen, si quando habeant lucida
intervalla, et devotionem ostendant, dum in eo statu
manent, si nullum indignitatis periculum adsit.
11. lis etiam, qui propter setatis imbecillitatem non-
dum hujus Sacramenti cognitionem et gustum habent,
administrari non debet.
Ordo administrandi sacrain Communionem.
^'
CAPUT n
ORDO ADMINISTRANDI SACRAM COMMUNIONEM
ACERDOs igitur sanctissimam Eucharistiam
ministraturus, hostiis, seu particulis pro populi
multitudine consecratis, vasculoque uno vel
pluribus, decenti et commodo loco expositis,
cum vino et aqua ad purificationem eorum,
qui communionem sumpserint, et ante eos linteo mundo
extenso, lotis prius manibus, et superpellicea indutus,
ac desuper stola coloris Officio illius diei convenientis,
praecedente Clerico, seualioministro, procedit ad Altare
manibus junctis, et accensis cereis, facta prius et postea
genuflexione extrahit pyxidem, et illam super corporale
depositam, discooperit. Minister genibus flexis nomine
populi ad cornu Epistolae facit confessionem generalem,
dicens : Confiteor Deo omnipotenti , etc.
2.
Tum Sacerdos iterum genuflectit , et manibus jun-
ctis ante pectus vertit se ad populum (advertens, ne
terga vertat Sacramento), et in cornu Evangelii dicit :
Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis
peccatis vestris, perducat vos ad vitam seternam.
^i.
Amen.
Et addit : Indulgentiam, absolutionem
^ ,
et remissi6nem peccatorum vestrorum tribuat vobis
omnipotens, et misericors Dominus.
^.
Amen.
Dicens : Indulgentiam , etc. manu dextera in formam
crucis signat communicandos.
3. Deinde ad Altare se convertit, genuttectit, manu
sinistra pyxidem prehendit ; et duobus digitis
,
pollice
et indice, Sacramentum accipit, et elevat : conversusque
ad populum in medio Altaris dicit clara voce :
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Mox subdit :
Domine, non sum dignus, ut intres
sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabi-
tur dnima mea
;
quod iterum , ac tertio repetit : qua
formula etiam utendum est, cum feminae communio
administratur.
4. Postea ad communicandum accedit, incipiens ab
58 Rituale Romaniim. Til. IV. cap. 2.
iis qui sunt ad partem Epistolae ; sed primo , si Sacer-
dotibus, vel aliis ex Clero danda sit communio, iis ad
gradus Altaris genuflexis praebeatur, vel si commode
lieri potest, intra sepimentum Altaris sint a laicis dis-
tincti. Sacerdotes vero cum stola communicent.
5.
Sacerdos unicuique porrigens Sacramentum, et
faciens cum eo signum crucis super pyxidem, simul
dicit :
Corpus D6mini nostri Jesu Christi custodiat ini-
mam tuam in vitam aeternam. Amen.
6. Ubi vero omnes communicaverint, Sacerdos rever-
sus ad Altare, dicere poterit :
sacrum convivium, in quo Christus sumilur,
rec61itur memoria passi6nis ejus, mens impletur
grdtia , et futiirae gl6rise nobis pignus datur.
y. Panem de caelo prsestitisti eis.
Minister respondet : Omne delectamentum in se
habentem.
Tempore Paschali additur : Alleliiia.
7. Mox Sacerdos dicit :
f.
D6mine exaudi orati6nem meam.
]^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
qui nobis sub Sacramento mirabili passi6-
nis tuse mem6riam reliquisti ; tribue
,
quesu-
mus ; ita nos c6rporis et singuinis tui sacra myste-
ria vener^ri , ut redempti6nis tuae fructum in nobis
jiigiter senti^mus : Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per 6mnia
ssecula S3ecul6rum. i^. Amen.
Tempore Paschali dicitur Oratio :
SpiRiTUM
nobis, D6mine, tuse caritatis infunde :
ut quos Sacramentis paschalibus satidsti, tua
fdcias piet^te conc6rdes. Per Christum D6minum
nostrum.
i^.
Amen.
Ordo administrandi sacram Communionem. 59
8. Antequam reponat Sacramentum, diligenter adver-
tat, ut si aliquod fragmentum digitis adhseserit, illud
in pyxidem deponat, et eosdem digitos, quibus tetigit
Sacramentum , abluat, et abstergat purificatorio : ablu-
tionem vero sumat, si celebraverit, aut iis, qui tunc
communicarunt, sumendam tradat, aut saltem in sacra-
rium injiciat. Postea genuflectens reponit Sacramentum
in tabernaculo , et clave obserat.
9. Deinde extenta manu dextera, benedicit iis qui
communicarunt, dicens :
Bencdictio Dei omnipotentis , Patris
>^ ,
et Filii,
et Spiritus sancti, descendat super vos, et maneat
semper. ^. Amen.
10. Gommunio autem populi intra Missam statim post
Communionem Sacerdotis celebrantis fieri debet (nisi
quandoque ex rationabili causa post Missam sit facienda),
cum Oraliones, quse in Missa post Communionem dicun-
tur, non solum ad Sacerdotem, sed etiam ad alios com-
municantes spectent.
ll.Itaque Sacerdos, sumpto sacratissimo sanguine,
antequam se purificet, ponat particnlas consecratas in
pyxide, vel si pauci sint communicandi, super patenam,
nisi in principio positas fuerint in pyxide; et genuflectit,
ministro interim faciente confessionem, ut supra. Postea
vertens se ad populum, in cornu Evangelii dicit : Mise-
reatur vestri, etc.
et eo quo supra dictum est modo,
porrigit communicandis Eucharistiam, incipiens a mi-
nistris Altaris, si velint communicare. Finita commu-
nione, revertitur ad Altare, nihil dicens, non dat eis
benedictionem, quia illam dabit in fine Missse. Deinde
dicit secreto : Quod ore sumpsimus , etc. ut in Missali
,
se purificat, et Missam absolvit. Quod si contingat,
absoluta Missa, statim aliquos interdum communicare,
tunc Sacerdos adhuc planeta indutus, sacram commu-
nionem eo modo, quo supra dictum est. ministrabit.
.
-i-*~h
60 Rituale Romaniim. Tit. IV. cap. 3.
CAPUT III
DE COMMUNIONE PASCHALI
URET autem Parochus, ut in Quadragesima per
se, vel per alios concionatores populo oppor-
tune denuntietur Constitutio Concilii Latera-
nensis sub Innocentio III. quse sic habet :
Omnifi utriusque sexus fidelis, postquam ad
annos discretionis pervenerit , omnia sua peccata confi-
teatur fdeliter, saltem semel in anno, proprio Sacerdoti,
et injunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adim-
plere , suscipiens reverenter , ad minus in Pascha, Eu-
charistise Sacramentum , nisi forte de consilio proprii
Sacerdotis , ob aliquam rationabilem causam ad tempus
ab ejus perceptione duxerit abstinendum ; alioquin et
vivens ab ingressu Ecclesise arceatur, et moriens christiana
careat sepultura.
2. Ut igitur hoc salutare Concilii decretum inviolabi-
liter servetur, descripta Parochus habeat nomina suo-
rum parochianorum ; et qui dicto tempore non commu-
nicaverint, et post Octavam Paschse eos, qui propriae
salutis immemores ssepius admoniti non obtemperave-
rint, Ordinario suo denuntiet.
3. Dabit quoque operam Parochus, quoad ejus fieri
potest, utin ipso die sanctissimo Paschse communicent;
quo die ipse per se, nisi legitime impediatur, parochiae
suse fidelibus hoc Sacramentum ministrabit. Aliense vero
parochiae fideles ad proprium Parochum remittet, prae-
ter peregrinos et advenas, et qui certum domicilium
non habent, quibus ipse sacram prsebebit communio-
nem, si ad illam accesserint rite parati : vel ubi est ea
consuetudo, eos ad cathedralis Ecclesise Parochum remit-
tet. In caeteris vero servabit ea, quse in libro de statu
animarum, ut infra, prsescribuntur.
4. ^grotis quoque parochialibus, etiamsi communio-
nem extra praescriptos paschales dies sumpserint, in
paschalibus diebus illam deferet, ac ministrabit.
-*--
De Communiono infirmorum. 61
CAPUT IV
DE COMMUNIONE INFIRMORUM
in primis
deferatur
lATicuM sacratissimi Corporis Domini nostri
Jesu Christi summo studio ac diligentia aegro-
tantibus, opportuno tempore procurandum est,
ne forte contingat illos tanto bono, Parochi
incuria, privatos decedere. Cavendum autem
est, ne ad indignos cum aliorum scandalo
: quales sunt publici usurarii , concubinarii
,
notorie criminosi, nominatim excommunicati aut denun-
tiati, nisi sese prius sacra Confessione purgaverint, et
publicee offensioni
,
prout de jure, satisfecerint.
2. Hortetur Parochus infirmum , ut sacram commu-
nionem sumat, etiam si graviter non segrotet, aut mortis
periculum non immineat, maxime si festi alicujus cele-
britas id suadeat, neque ipse illam ministrare recusabit.
3. Pro Viatico autem ministrabit, cum probabile est,
quod eam amplius sumere non poterit. Quod si seger,
sumpto Viatico, dies aliquot vixerit, vel periculum mor-
tis evaserit, et communicare voluerit, ejus pio desiderio
Parochus non deerit.
4. Potest quidem Viaticum brevi morituris dari non
jejunis; id tamen diligenter curandum est, ne iis tribua-
tur, a quibus ob phrenesim , sive ob assiduam tussim,
aliumve similem morbum, aliqua indecentia cum injuria
tanti Sacramenti timeri potest. Cseteris autem infirmis,
qui ob devotionem in aegritudine communicant, danda
est Eucharistia ante omnem cibum et potum, non aliter
ac caeteris fidelibus, quibus nec etiam per modum medi-
cinae ante aliquid sumere licet.
5. Sed alicui ad adorandum solum , seu devotionis
,
seu cujusvis rei prsetextu ad ostendendum non defe-
ratur.
6. Deferri autem debet hoc sanctum Sacramentum ab
Ecclesia ad privatas aegrotantium domos decenti habitu,
superposito mundo velamine , manifeste atque honori-
fice, ante pectus cum omni reverentia et timore, semper
lumine praecedente.
62
Rituale Romanum. Tit. IV. cap. 4.
7. Parochus igitur processurus ad communicandum
infirmum, aliquot campanse ictibus jubeat convocari
parochianos, seu confraternitatem Ss. Sacramenti, (ubi
fuerit instituta) seu alios pios Christifideles, qui sacram
Eucharistiam cum cereis, seu intorticiis comitentur, et
umbellam, seu baldachinum, ubi haberi potest, defe-
rant. Prsemoneat, ut segri cubiculum mundetur, et in eo
paretur mensa linteo mundo cooperta, in quo Ss. Sacra-
mentum decenter deponatur.
8. Parentur luminaria, ac duo vascula, alterum cum
vino, alterum cum aqua. Praeterea linteum mundum ante
pectus communicandi ponatur, atque alia ad ornatum
loci, pro cujusque facultate.
9. Ubi vero convenerint qui Eucharistiam comitaturi
sunt, Sacerdos indutus superpelliceo et stola et, si haberi
potest, pluviali albi coloris, acolythis, seu Clericis, aut
etiam Presbyteris (si locus feret) superpelliceo pariter
indutis comitatus, decenter, et de more acceptas ali-
quot particulas consecratas, vel unam tantum (si lon-
gius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu
parva custodia, quam proprio suo operculo cooperit; et
velum sericum superimponit : ipse vero Sacerdos, impo-
sito sibi prius ab utroque humero oblongo velo decenti,
utraque manu accipiat vas cum Sacramento, et deinde
umbellam, seu baldachinum subeat, nudo capite pro-
cessurus.
10. Prsecedat semper acolythus, vel alius minister
deferens laternam (noctu autem hoc Sacramentum de-
ferri non debet, nisi necessitas urgeat) ; sequantur duo
Clerici , vel qui illorum vices suppleant
;
quorum alter
aquam benedictam cum aspersorio, et bursam cum cor-
porali, quod supponendum erit vasculo Ss. Sacramenti
super mensa in cubiculo infirmi , et cum linteolo puri-
ficatorio ad digitos Sacerdotis abstergendos; alter hunc
libxum Ritualem deferat, e.t campanulam jugiter pulset.
Succedant deinde deferentes intorticia, Postremo Sacer-
dos Sacramentum gestans elevatum ante pectus.sul)
umbella , dicens Psalmum Miser^re , et alios Psalmos
,
et.Cantica. Quod si longius, aut difficilius iter Qbenn=
dum.sit, et fortasse etiam equitandum,.necesse ent yaSj.
in quo Sacramentum defertur, bursa decenter ornata.^
et ad collum appensa
,
apte includere, et ita ad pectus
De Communione infirmorum. 63
alligare, atque obstringere, ut neque decidere, neque
pyxide excuti Sacramentum queat.
14. Ingrediens vero locum, ubi jacet infirmus, dicat
:
f.
Pax huic domui.
]^.
Et omnibus habitantibus in ea.
12.
Tum depositum Sacramentum super mensa, sup-
posito corporali, genuflexus adorat, omnibus in genua
procumbentibus; et mox accepta aqua benedicta, asper-
git infirmum , et cubiculum , dicens Antiphonam :
Asperges me Domine hjss^po, et mundabor : la-
vabis me, et super nivem dealbdbor ; et primum ver-
sum Psalmi Miserere,
cuni
Gloria Patri, etc. Sicut
erat, etc.
Deinde repetitur Ant. : Asperges me, etc.
Postea
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
y. Domine exaudi orationem meam.
lc^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
I^
XAUDi nos, D6mine sancte, Pater omnipotens,
-i seterne Deus : et mittere digneris sanctum An-
gelum tuum de cselis
,
qui custodiat , foveat
,
prote-
gat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
13. His dictis, accedat ad infirmum, ut cognoscat,
num sit bene dispositus ad suscipiendum sacrum Via-
ticum, et utrum velit aliqua peccata confiteri ; et illum
audiat, atque absolvat : quamvis prius deberet esse rite
confessus, nisi necessitas aliter urgeat.
14. Postea facta de more confessione generali, sive
ab infirmo , sive ejus nomine ab alio , Sacerdos dicit :
MisereAtur, etc. Indulg^ntiam , etc.
64 Rituale Romanum. Tit. IV. cap. 4.
15. Deinde facta genuflexioiie , accipit Sacramentum
de vasculo, atque illud elevans ostendit infirmo dicens :
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccdta mundi,
et more solito ter dicat : Domine non sum dignus,ut
intres sub tectum meum
,-
sed tantum dic verbo , et
sandbitur Anima mea.
16. Et infirnius siniul cum Sacerdote dicat eadem
verba, saltem semel, submissa voce. Tum Sacerdos dans
infirmo Eucharistiam, dicat :
Accipe, frater (vel soror), Viiticum corporis
Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab
hoste maligno, et perdiicat in vitam aeternam.
Amen.
17.
Si vero communio non dalur per modum Viatici,
dicat more ordinario :
Corpus Domini nostri Jesu Christi cust6diat ani-
mam tuam in vitam seternam. Amen.
18. Quod si niors immineat, et periculum sit in mora,
tunc dicto Miseredtur, etc.
,
praedictis precibus omni-
bus, vel ex parte omissis, ei statim Viaticum prsebeatur.
19.
Postea Sacerdos abluat digitos, nihil dicens : et
infirmo detur ablutio. Deinde dicat :
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DoMiNE
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
te fideliter deprecamur, ut accipienti fratri no-
stro
(vel
sorori nostrse) sacrosinctum Corpus D6-
mini nostri Jesu Christi Filii tui, tam c6rpori quam
animae prosit ad remedium sempiternum : Qui te-
cum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus
,
per 6mnia ssecula saecul6rum. i^. Amen.
20.1iis expletis, si allera particula Sacramenti super-
fuerit (superesse autem semper debet, pra?terquam in
casu jam dicto), genuflectit, surgit, et accipiens vas
cum Sacramento, facit cum eo signum crucis super
infirmum, nihil dicens, et reverenter illud deferens
,
ordine quo venerat, revcrtitur ad Ecclesiam, diccndo
Dc Coinmnninni'
infirmoriim
65
Psnlmum Laud^te D6minum de cselis, etc.el alios Fsal-
mos et Hyinnos, |)i'onl tem[)us ierel.
24. Cum pervenerit ad Ecclesiam, ponit Sacranientum
super Altare, adorat, deinde dicit :
f.
Panem de caelo praestitisti eis.
^.
Omne delectamentum in se habentem.
f.
Dominus vobiscum.
b!. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
qui nobis sub Sacramento mirabili passio-
nis tuae memoriam reliquisti : tribue, qusesu-
mus , ita nos corporis et sanguinis tui sacra myste-
ria venerari ; ut redemptionis tuae fructum in nobis
jiigiter sentiamus : Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
ssecula sseculorum. i?. Amen.
22. Deinde annuntiat Indulgentias a summis Pontifi-
cibus concessas Ss. Sacramentum comitantibus.
23. Postea cum Sacramento in pyxide velo cooperta
faciat signum crucis super populum , nihil dicens. Po-
stremo iilud in loco suo reponat.
24. Quod si ob difficultatem , aut longitudinem itine-
ris, vel quia ea qua decet veneratione, Sacramentum ad
Ecclesiam commode reportari non potest, sumpta fuerit
una tantum particula consecrata , ut dictum est, tunc
ea infirmo administrata, Sacerdos, prsedictis precibus
recitatis, eum manu benedicit, et una cum aliis privato
habitu, exstinctis luminibus , umbella demissa, latente
pyxide, ad Ecclesiam, vel domum quisque suam rever-
tatur.
i^^-c^^^O-X^^iC^^Vi^V^^^^-^
Ri iQf\
TITULUS V
CAPUT T
DE SACRAMENTO EXTREMiE UNCTIONIS
XTREM^ Unctionis Sacramentum a Christo Do-
mino institutum, tamquam caelestis medicina,
non animse solum, sed etiam corpori salutaris,
omni studio ac diligentia periculose aegrotan-
tibus adhibendum est, et eo quidem tempore,
si fieri possit, cum illis adhuc integra mens et ratio
viget, ut ad uberiorem Sacramenti gratiam percipien-
dam, ipsi etiam suam fidem, ac piam animi voluntatem
conferre possint, dum sacro liniuntur Oleo.
2. In quo iUud in primis ex generali Ecclesise consue-
tudine observandum est, ut si tempus, et infirmi con-
ditio permittat, ante Extremam Unctionem, Poenitentiae
et Eucharistise Sacramenta infirmis praebeantur.
3. Habeat igitur Parochus loco nitido et decenter or-
nato, in vase argenteo seu stanneo dihgenter custoditum
sacrum Oleum infirmorum, quod singulis annis Feria V.
in Coena Domini ab Episcopo benedictum , veteri com-
busto, renovandum est. Id tamen, si forte infra annum
aliquo modo ita deficiat, ut sufficere non posse videa-
tur, neque aliud benedictum haberi queat, modico oleo
non benedicto in minori quantitate superinfuso, repa-
rari potest.
4. Oleum porro ipsum vel per se solum , vel in bom-
bacio seu re simiU servari potest ; sed ad evitandum
De Sacramento Extremse Unctionis.
67
efFusionis periculum multo commodius ad infirmos de-
fertur in bombacio.
5. Debet autem hoc Sacramentum infirmis prseberi,
qui cum ad usum rationis pervenerint , tam graviter
laborant, ut mortis periculum imminere videatur ; et
iis, qui prse senio deficiunt, et in diem videntur mori-
turi, etiam sine alia infirmitate,
6. Infirmis autem, qui, dum sana mente, et integris
sensibus essent, illud petierint, seu verisimiliter petiis-
sent, seu dederint signa contritionis, etiamsi deinde
loquelam amiserint, vel amentes effecti sint, vel deli-
rent, aut non sentiant, nihilominus prsebeatur.
7. Sed si infirmus, dum phrenesi, aut amentia labo-
rat, verisimiliter posset quidquam facere contra reve-
rentiam Sacramenti, non inungatur, nisi periculum tol-
latur omnino.
8. Impoenitentibus vero, et qui in manifesto peccato
mortali moriuntur, et excommunicatis, et nondum ba-
ptizatis
,
penitus denegetur.
9. Non ministretur etiam prselium inituris, aut navi-
gationem, aut peregrinationem, aut alia pericula subi-
turis , aut reis ultimo supplicio mox afficiendis, aut
pueris rationis usum non habentibus.
10. Si quis autem laborat in extremis, et periculum
immineat, ne decedat antequam finiantur Unctiones,
cito ungatur, incipiendo ab eo loco : Per istam sanctam
Uncti6nem, elc, ut infra : deinde, si adhuc supervivat,
dicantur Orationes prsetermissae , suo loco positae.
11. Si verodum inungitur, infirmus decedat, Presbyter
ultra non procedat, et prsedictas orationes omittat.
12. Quod si dubitet an vivat adhuc, Unctionem prose-
quatur, sub conditione pronuntiando formam, dicens :
Si vivis, per istam sanctam Uncti(3nem, etc.,ut infra.
13. Si autem acciderit, infirmum post peccatorum
suorum confessionem ad exitum vitae properare, tunc
cum sacro Viatico poterit et Oleum infirmorum ad eum
deferri per ipsum Sacerdotem, qui defert sacram Eucha-
ristiam : si tamen alius Presbyter , vel Diaconus, qui
Oleum sanctum deferat, haberi possit, per ipsum defe-
ratur, qui superpelliceo indutus cum Oleo sacro occulte
delato sequatur Sacerdotem Viaticum portantem ; et
postquam infirmus Viaticum sumpserit, inungatur a
Sacerdote.
68 Ritaale Romatiam. Tit. V. cap. '^.
14. In eadem infirmitate hoc Sacramentum iterari non
debet, nisi diuturna sit; ut si, cum infirmus convaluerit,
iterum in periculum mortis incidat.
15. Quinque vero corporis partes praecipue ungi de-
bent, quas veluti sensuum instrumcnta homini natura
tribuit, nempe oculi, aures, nares, os , et manus : atta-
men pedes etiam , et renes ungendi sunt ; sed renum
unctio in mulieribus, honestatis gratia, semper omitti-
tur, atque etiam in viris, quando infirmus commode mo-
veri non potest. Sed sive in mulieribus , sive in viris
,
alia corporis pars pro renibus ungi non debet.
16. Manus vero, quse reliquis infirmis interius ungi
debent, Presbyteris exterius ungantur.
17. Dum oculos, aures, et alia corporis membra, quse
paria sunt, Sacerdos ungit, caveat, ne alterum ipsorum
inungendo, Sacramenti formam prius absolvat, quam
ambo hujusmodi paria membra perunxerit.
18. Si quis autem sit aliquo membro mutilatus, pars
loco illi proxima inungatur, eadem verborum forma.
19. Hujus autem Sacramenti forma
,
qua sancta Ro-
mana Ecclesia utitur, solemnis illa precatio est, quam
Sacerdos ad singulas unctiones adhibet, cum ait :
20. Per istam sanctam Unctionem, et suam piissi-
mam misericordiam , indiilgeat tibi Dominus quid-
quid, per visum, sive per auditum, etc. deliquisli.
-t-A-+-
CAPUT II
ORDO MINISTRANDI
SACRAMENTUM EXTREM^ UNCTIONIS
ACERDOs igitur Sacramentum ministraturus,
quatenus fieri poterit, parari curet apud infir-
mum mensam mappa candida coopertam,
itemque vas, in quo sit bombacium, seu quid
simile in septem globulos distinctum, ad abs-
tergendas partes inunctas ; medullam panis ad deter-
gendos digitos ; et aquam ad abluendas Sacerdotis ma-
Or(lo niinislr. Sacinm. Ext.renmrf' Unctionis.
"
nus
;
ceream item candclam
,
qua3 deinde accensa ipsi
ungenti lumen prcebeat. Deniqueoperam dabit, utquanta
poterit munditia ac nitoreboc Sacramentum ministretur.
2.
Dcinde convocatis Clericis seu ministris, vel saltem
uno Clerico, qui crucem sine basta, aquam benedictam
cum aspersorio, et librum Ritualem deferat, ipse Paro-
chus decenter accipit vas sacri Olei infirmorum sacculo
serico violacei coloris inclusum illudque caute deferat,
ne effundi possit. Quod si longius iter peragendum, aut
etiam equitandum sit, vel alias adsit pericuhmi effusio-
nis, vas Olei sacculo, aut bursa inclusum, ut dictum
est, ad collum appendal, ut commodius et securius
perferat. Procedat autem sine sonitu campanulse.
^-
Cum perventum fuerit ad locum, ubi jacet infirmus,
Sacerdos intrans cubiculum, dicit :
y.
Pax huic domui.
]^.
Et omnibus habitantibus in ea.
*
Deinde deposito Oleo supermensam, superpeUiceo,
stolaque violacea indutus, aigroto crucem pie deoscu-
landam porrigit; mox in modum crucis eum aqua bene-
dicta , et cubiculum, et circumstantes aspergit, dicens
Antiphonam :
Asperges me Domine, etc.
Quod si a^gro-
tus voluerit confiteri, audiat illum, et absolvat. Deinde
piis verbis illum consoletur, et de hujus Sacramenti vi,
atque efficacia,- si tempiis ferat, breviteradmoneat : et
quaatum opus.^it, ejus animam confirmt,-et in spem
erigat vitae seternee.
5. Postea dicat :
f,
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
-y; Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
INTROEAT,
Domine Jesu Christe, domum hanc
sub nostrae humilitatis ingressu, seterna feli-
citas, divina prosperitas, serena laetitia, caritas
fructuosa, sanitas sempiterna : effugiat ex hoc loco
accessus dsemonum : adsint Angeli pacis, domiim-
que hanc deserat omnis maligna discordia. Magni-
fica, Domine, super nos nomen sanctum tuum ; et
70 Rituale Romanum. Tit. V. cap. 2.
benedic
^
nostrae conversationi ; sanctifica nostrse
humilitatis ingressum
,
qui sanctus et qui pius es
,
et permanes cum Patre et Spiritu sancto in ssecula
saeculorum. Amen.
Oremus, et deprecemur Dominum nostrum Jesum
Christum , ut benedicendo benedicat
J^
lioc taber-
naculum , et omnes habitantes in eo , et det eis An-
gelum bonum custodem, et faciat eos sibi servire ad
considerandum mirabilia de lege sua : avertat ab
eis omnes contrarias potestates : eripiat eos ab omni
formidine , et ab omni perturbatione , ac sanos in
hoc tabernaculo custodire dignetur : Qui cum Patre
et Spiritu sancto vivit et regnat Deus in ssecula
S3ecuI6rum. Amen.
Oremus.
EXAUDi
nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
seterne Deus : et mittere digneris sanctum An-
gelum tuum de cselis, qui custodiat, foveat, prote-
gat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Ghristum Dominum nostrum.
l^. Amen.
6.
Quflp Orationes, si tempus non patiatur, cx parte,
vel in totum poterunt omitti. Tum dc more facta con-
fessione generali, latino, vel vulgari sermone, Sacerdos
dicat : Misereatur, etc. Indulgentiam, etc.
7. Antequam Parochus incipiat ungere infirmum, mo-
neat adstantes, ut pro illo orent, et ubi commodum fuerit,
pro loco et tempore, et adstantium numero, vel qualitate,
recitent septem Psalmos Poenitentiales cum Litaniis, vel
alias preces, dum ipse Unctionis Sacramentum admini-
strat. Mox dicat :
TN
nomine Patris
>h ,
et Filii ^
,
et Spiritus
>i*
san-
cli, exstinguatur in te omnis virtus diaboli per
impositionem manuum nostrarum , ct per invoca-
ti6nem 6mnium sanct6rum AngeI6rum , Archange-
16rum, Patriarcharum, Prophetarum, Apostolorum,
Martyrum, Confess6rum, Virginum, atque 6mnium
simul Sanct6rum. Amen.
Ordo ministr. Sacram. Extremse Unctionis. 71
8. Deinde intincto pollice in Oleo sancto, in modum
crucis ungit infirmum in partibus hic subscriptis,
aptando proprio loco verba forma; in hunc modum :
AD OCULOS
PER
istam sanctam Unctionem
y^
,
et suam piissi-
mam miseric6rdiam, indulgeat tibi Dominus
quidquid per visum deliquisti. Amen.
9.
Minister vero , si est in Sacris, vel ipsemet Sacer-
dos, post quamlibet Unctionera, tergat loca inuncta novo
globulo bombacii, vel rei similis, eumque in vasc mundo
reponat, et ad Ecclesiam postea deferat, comburat, cine-
resque projiciat in sacrarium.
AD AURKS
Per istam sanctam Unctionem t^i
,
et suam piissi-
mam miseric6rdiam , indiilgeat tibi Dominus quid-
quid per auditum deliquisti. Amen.
AD NARES
Per istam sanctam Unctionem
>^ ,
et suam piissi-
mam misericordiam , indulgeat tibi Dominus quid-
quid per odoratum deliquisti. Amen.
Al) OS, COMPRKSSIS LABIIS
Per istam sanctam Unctionem
J^
,
et suam piissi-
mam misericordiam , indulgeat tibi Dominus quid-
quid per gustum et locutionem deliquisti. Amen.
AD MANUS
Per istam sanctam Unctionem *it
,
et suam piissi-
mam misericordiam , indulgeat tibi Dominus quid-
quid per tactum deliquisti. Amen.
10.
i^t adverte, quod Sacerdotibus , ut dictum est,
manus non inunguntur interius, sed exterius.
AD PEDES
Per istam sanctam Unctionem ^
,
et suam piissi-
mam misericordiam , indiilgeat tibi Dominus quid-
quid per gressum deliquisti. Amen.
72
Rituale Romanum. Tit. V. cap. 2.
AD LUMBOS SIVE RENES
Per istam sanctam Unctionem >5<
,
et suam piissi-
mam misericordiam , indiilgeat tibi Dominus quid-
quid per lumborum delectationem deliquisti. Amen.
H. Hjec autem unctio ad lumbos, ut dictum est, omit-
titur semper in feminis , et etiam inviris, qui ob infir-
mitatem vix , aut sine periculo moveri non possunt.
12. Quibus omnibus per-actis, Sa^erdos dicit :
Kyrie eleison. Christeeleison. Kyrieeleison. Pater
noster.
f.
Et ne nos inducas in tentationem.
i^. Sed libera nos a malo.
f.
Salvum fac servum tuum.
j^.
Deus meus sperantem in te.
f.
Mitte ei Domine auxilium de sancto,
^.
Et de Sion tuere eum.
f.
Esto ei Domine turris fortitiidinis.
^.
A facie inimici.
f.
Nihil proficiat inimicus in eo.
^.
Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
f.
Domine exaudi orationem meam.
j^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^, Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Deus, qui per Apostolum tuum Jacobum
lociitus es : Infirmatur quis in vobis? indiicat
presbyteros Ecclesise, et orent super eum, ungentes
eum oleo in nomine Domini : et oratio fidei salvabit
infirmum, et alleviabit eum Dominus : et si in pec-
cdtis sit, remittentur ei ; cura, qusesumus, Redem-
ptor noster, gratia sancti Spiritus languores istius
infirmi, ejiisque sana viilnera, et dimitte peccata,
atque dolores cunctos mentis et corporis ab eo ex-
pelle
,
plenamque interius et exterius sanit^tem mi-
sericorditer redde , ut ope miseric6rdi3e tuse resti-
Ordo minlstr. Sacrani. Extrenia Urnclionis. 73
tiitus , ad pristina reparetur officia : Qui cum Patre
et Spiritu sancto vivis et regnas Deus, in ssecula
saeculorum. Amen.
Oremus.
RESPiCE,
quifesumus Doraine, famulum tuum
N.
in infirmitate sui corporis fatiscentem , et ani-
mam refove, quam creasti : ut castigationibus emen-
datus, se tua sentiat medicina salvatum. Per Chri-
stum Dominum nostrum. Amen.
Oremus.
DOMiNE
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus,
qui benedictionis tuae gratiam aegris infundendo
corporibus, facturam tuam multiplici pietate custo-
dis : ad invocationem tui nominis benignus assiste
;
ut famulum tuum ab segritiidine liberatum , et sani-
tate donatum, dextera tua erigas, virtiite confirmes,
potestate tuearis, atque Ecclesise tuae sanctae, cum
omni desiderata prosperitate , restituas. Per Ghri-
stum Dominum nostrum. l^. Amen.
i3. Ad extremum, pro personae quaUtate, salutaria
monita breviter prsebere poterit, quibus infirmus ad mo-
riendum in Domino confirmetur, et ad fugandas dsemo-
num tcntationes roboretur.
14.Denique aquam benedictam, et crucem, nisi aliam
habeat, coram eo relinquat, utillam frequenter adspiciat,
et pro sua devotione osculetur et amplectatur.
15. Admoneat etiam domesticos et ministros infirmi,
ut si morbus ingravescat, vel infirmus incipiat agoni-
zare, statim ipsum Parochum accersant, ut morientem
adjuvet, ejusque animam Deo commendet : sed si mors
immineat, priusquam discedat, Sacerdos animam Deo
rite commendabit.
16, Quse autem pertinent ad visitationem , curamque
infirmorum, et ad juvandos morientes, ad commenda-
tionem animae, et ad exsequias, infra suis locis prae-
scribuntur.
j
74
Ritiiale Romaniim, Tit. V. cap. 3.
CAPUT III
SEPTEM PSALMI P(ENITENTIALES
CDM LITANIIS
Pro infirmis , dum sacro liniuntm' Oleo , seu pro alia
necessitate dicuntur flexis genibus.
Antiphona. Ne reminiscdris.
Psalmus 6.
(^f%^^
OMiNE, ne in furore tuo arguas me,
*
neque
in ira tua corripias me.
Miserere mei Domine quoniam infir-
mus sum :
*
sana me Domine quoniam
conturbata
sunt ossa mea.
Et anima mea turbata est valde :
*
sed tu Domine
lisquequo ?
Convertere
Domine, et eripe animam meam :
*
salvum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui :
*
in inferno autem quis confitebitur tibi?
Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas no-
ctes lectum meum :
*
lacrymis meis stratum meum
rigabo.
Turbatus est a furore oculus meus :
*
inveteravi
inter omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini iniquita-
tem :
*
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus
mei.
Exaudivit Dominus deprecati6nem meam,
*
D6-
minus orationem meam suscepit.
Erubescant, et conturbentur vehementer omnes
inimici mei :
*
convert^ntur et erubescant valde
veI6citer.
GI6ria Patri.
Septem Psalmi Pceniteiitiales. 75
Psalmus 31.
BEATi,
quorum remissse sunl iniquitates :
*
et
quorum tecta sunt peccata.
Beatus vir, cui non imputavitDominus peccatum,
*
nec est in spiritu ejus dolus.
Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea,
*
dum
clamarem tota die.
Quoniam die ac nocte gravata est super me ma-
nus tua :
*
conversus sum in seriimna mea, dum
configitur spina.
Delictum meum cognitum tibi feci :
*
et injusti-
tiam meam non abscondi.
Dixi : Gonfitebor adversum me injustitiam meam
Domino :
*
et tu remisisti impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te omnis sanctus,
*
in tempore
opportuno.
Veriimtamen in diluvio aquarum multarum :
*
ad
eum non approximabunt.
Tu es refugium meumatribulatione, quse circum-
dedit me :
*
exsultatio mea erue me a circumdan-
tibus me.
Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac,
qua gradieris :
*
firmabo super te oculos meos.
Nolite fieri sicut equus et mulus,
*
quibus non est
intellectus.
In camo et freno maxillas eorum constringe ,
*
qui non approximant ad te.
Multa flagella peccatoris,
*
sperantem autem in
Domino misericordia circiimdabit.
Lsetamini in Domino et exsultate justi,
*
et gloria-
mini omnes recti corde.
Gloria Patri.
Psalmus 37.
DOMiNE
, ne in furore tuo arguas me ,
*
neque in
ira tua corripias me.
Quoniam sagittse tuae infixse sunt mihi :
*
et con-
firm^sti super me manum tuam.
76
Rituale Romanuni. Tit. V. cap. 3.
Non est sanitas in carne mea a facie irae tuae :
*
non est pax ossibus raeis a facie peccatorum meo-
rum.
Quoniam iniquitates meae supergressae sunt caput
meum :
*
et sicut onus grave gravatse sunt super
me.
Putruerunt et corriiptse sunt cicatrices meae,
*
a
facie insipientiae meae.
Miser factus sum, et curvatus sum usque in fi-
nem :
*
tota die contristatus ingrediebar.
Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus :
*
et non est sanitas in carne mea.
Afflictus sum, et humiliatus sum nimis :
*
rugie-
bam a gemitu cordis mei.
Domine , ante te omne desiderium meum :
*
et
gemitus meus a te non est absconditus.
Cor meum conturbatum est, dereliquit me virtus
mea :
*
et lumen oculorum meorum, et ipsum non
est mecum.
Amici mei, et proximi mei*adversum me appro-
pinquaverunt, et steterunt.
Et qui juxta me erant, de lohge steterunt :
*
et
vim faciebant qui quserebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi , lociiti sunt vani-
tates :
*
et dolos tota die meditabantur.
Ego autem tamquam surdus non audiebam :
*
et
sicut mutus non aperiens os suum.
Et factus sum sicut homo non audiens :
*
et non
habens in ore suo redargutiones.
Quoniam in te Domine speravi :
*
tu ex^udies me
Domine Deus meus.
Quia dixi : Nequando supergaudeant mihi inimici
mei :
*
et dum commoventur pedes mei, super me
magna lociiti sunt.
Quoniam ego in flagella paratus sum ;
*
et dolor
meus in conspectu meo semper.
Quoniam iniquitatem meam annuntiabo :
*
et co-
git^bo pro pecc^to meo.
Septem Psalmi Pcenitentiales. 77
Inimici ^utem mei vivunt, et confirmati sunt su-
per me :
*
et multiplicati sunt qui oderunt me ini-
que.
Qui retribuunt mala pro bonis, detrahebant mihi:
*
quoniam sequebar bonitatem.
Ne derelinquas me Domine Deus meus :
*
ne dis-
cesseris a me.
Intende in adjutorium meum,
*
Domine Deus
saliitis meae.
Gloria Patri.
Psalmus 50.
MiSERERE
mei Deus :
*
secundum magnam miseri-
cordiam tuam.
Et seciindum multitiidinem miserationum tua-
rum :
*
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea :
*
et a peccato
meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco :
*
ct
peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi , et malum coram te feci :
*
ut
justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judi-
caris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum :
*
et in
peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti :
*
incerta et occulta
sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, etmundabor :
*
lavabis me,
et super nivem dealbabor.
Audituimeo dabis gaudium et Isetitiam :
*
et exsul-
tabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis :
*
et omnes
iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus :
*
et spiritum re-
ctum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua :
*
et Spiritum sanctum
tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui :
*
et spiritu
principali confirma me.
78 Rituale Romanum. Tit, V. cap. 3.
Docebo iniquos vias tuas :
*
et impii ad te con-
vertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis
mese :
*
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies :
*
et os meum annun-
tiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium , dedissem liti-
que :
*
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus :
*
cor
contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion :
*
ut aedificentur muri Jeriisalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae , oblationes,
et holocausta :
*
tunc imponent super altare tuum
vitulos.
Gloria Patri.
Psahnus 101.
DoMiNE
exaudi orationem meam :
*
etclamor meus
ad te veniat.
Non avertas faciem tuam a me :
*
in quacumque
die tribulor, inclina ad me aurem tuam.
In quacumque die invoc^vero te,
*
vel6citer
exaudi me.
Quia defecerunt sicut fumus dies mei :
*
et ossa
mea sicut cremium aruerunt.
Percussus sum ut foenum , et druit cor meum :
*
quia oblitus sum comedere panem meum.
A voce gemitus mei
*
adhsesit os meum carni
mese.
Similis factus sum pellicano solitiidinis :
*
factus
sum sicut nycticorax in domicilio.
Vigildvi ,
*
et factus sum sicut passer solitarius in
tecto.
Tota die exprobrdbant mihi inimici mei :
*
et qui
lauddbant me, adversum mejurdbant.
Quia cinerem tamquam panem manduc^bam,
*
et potum meum cum fletu misc^bam.
Septem Psalmi Poenitentiales.
^^
A facie irse et indignationis tuse :
*
quia elevans
allisisti me.
Dies mei sicut umbra declinaverunt :
*
et ego
sicut foenum arui.
Tu autem Doraine in seternum permanes :
*
et
memoriale tuum in generationem et generatio-
nem.
Tu exsiirgens misereberis Sion :
*
quia tempus
miserendi ejus, quia venit tempus.
Quoniam placuerunt servis tuis lapides ejus :
*
et
terrae ejus miserebiintur.
Et timebunt Gentes nomen tuum Domine ,
*
et
omnes reges terrae gloriam tuam.
Quia sedificavit Dominus Sion :
*
et videbitur in
gloria sua.
Respexit in orationem humilium :
*
et non sprevit
precem eorum.
Scribantur hsec in generatione altera :
*
et popu-
lus, qui creabitur, laudabit Dominum :
Quia prospexit de excelso sancto suo :
*
Dominus
de cselo in terram adspexit :
Ut audiret gemitus compeditorum :
*
ut solveret
filios interemptorum :
Ut annuntient in Sion nomen Domini :
*
et laudem
ejus in Jeriisalem.
In conveniendo populos in unum,
*
et reges ut
serviant Domino.
Respondit ei in via virtiitis suae :
*
Paucitdtem
dierum meorum niintia mihi.
Ne revoces me in dimidio dierum meorum :
*
in
generationem et generationem anni tui.
Initio tu Domine terram fundasti :
*
et opera m^-
nuum tuarum sunt caeli.
Ipsi peribunt, tu autem permanes :
*
et omnes
sicut vestimentum veterascent.
Et sicut opertorium mutabis eos, et mutabiin-
tur :
*
tu autem idem ipse es , et anni tui non defi-
cient.
80
Rituale Komavuim. T.jt. Y.; cap. 3,
eorum in sseculum dirigetur.
Filii servorum tuorum habit^bunt :
*
et semen
rum in ssecu
Gloria Patri.
Psalmus 129
DE
profiindis clamavi ad te Domine :
*
Domine
exaudi vocem meam.
Fiant ^ures tuse intendentes ,
*
in vocem depreca-
tionis meae.
Si iniquitiites observaveris Domine :
"*
Domine
quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est :
*
et propter legem
tuam sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus :
*
sper^vit
anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem,
*
speret
Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia
;
*
et copiosa
apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel,
*
ex 6mnibus iniquitati-
bus ejus.
Gloria Patri.
Psalmus 142.
DOMiNE
exaudi orationem meam : auribus percipe
obsecrationem meam in veritate tua :
*
exaudi
me in tua justitia.
Et non intres in judicium cum servo tuo :
*
quia
non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
Quia perseciitus est inimicus animara meam :
*
humiliavit in terra vitam meam.
Gollocavit me inobsciiris sicut mortuos sseculi :
*
et anxiatus est super me spiritus meus, in me tur-
b^tum est cor meum.
Memor fui dierum antiquorum, meditdtus sum in
omnibus operibus tuis :
*
in factis manuum tuarum
meditabar.
Expandi manus meas ad te :
*
dnima mea sicut
terra sine aqua tibi :
Litanise. 8i
Velociter exaudi me D6mine :
*
defecit spiritus
meus :
Non avertas faciem tuam a me :
*
et similis ero
descendentibus in lacum.
Auditam fac milii mane misericordiam tuam :
*
quia in te speravi.
Notam fac milii viam , in qua ambulem :
*
quia
ad te levavi animam meam.
Eripe me de inimicis meis Domine , ad te con-
fugi :
*
doce me facere voluntatem tuam, quia Deus
meus es tu.
Spiritus tuus bonus deducet me in terram re-
ctam :
*
propter nomen tuum Domine vivificabis nie
in sequitate tua.
Ediices de tribulatione animam meam :
*
et in
misericordia tua disperdes inimicos meos.
Et perdes omnes, qui tribulant animam meam :
*
quoniam ego servus tuus sum.
Gloria Patri.
Antiphona
Ne reminiscaris Domine delicta no-
stra, vel parentum nostrorum : neque vindictam
sumas de peccatis nostris.
LITANI^
^^YRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Ghriste audi nos.
Ghriste exaudi nos.
Pater de cselis Deus, mi-
serere nobis.
Fili, Redemptor mundi
Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, mi-
serere nobis.
Sancta Trinitas unus
Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro
nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora
pro nobis.
Sancta Virgo virginum,
ora pro nobis.
Sancte Michael, ora.
Sancte Gabriel
,
ora.
Sancte Raphael , ora.
82 Rituale Romanum. Tit, V. cap. 3.
Omnes sancti Angeli et
Archangeli, orate pro
nobis.
Omnes sancti beatorum
Spirituum 6rdines,ora-
te pro nobis.
Sancte Joannes Baptista,
ora pro nobis.
Sancte Joseph, ora.
Omnes sancti Patriarchae
et Prophetae, orate pro
nobis.
Sancte Petre, ora.
Sancte Paule, ora.
Sancte Andrea, ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Joannes, ora.
Sancte Thoma, ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Philippe, ora.
SancteBartholom2ee,ora.
Sancte Matthsee, ora.
SancteSimon, ora.
Sancte Thaddsee, ora.
Sancte Mathia, ora.
Sancte Bdrnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
SancteMarce, ora.
Omnes sancti Apostoli et
Evangelistae , or^te.
Omnes sancti DiscipuH
Domini, orate.
Omnes sancti Innocentes,
orate pro nobis.
Sancte Stephane, ora.
Sancte Laurenti, ora.
Sancte Vincenti , ora pro
nobis.
Sancti Fabiane et Seba-
stiane, orate pro nobis.
Sancti Joannes et Paule,
orate pro nobis.
Sancti Gosma etDamidne,
orate pro nobis.
Sancti Gervasi et Protasi,
orite pro nobis.
Omnes sancti Martyres
,
orate pro nobis.
Sancte Silvester, ora.
Sancte Gregori, ora.
Sancte Ambrosi, ora.
Sancte Augustine , ora.
Sancte Hieronyme, ora.
Sancte Martine, ora.
Sancte Nicolae, ora.
Omnes sancti Pontifices
et Confessores, ordte.
Omnes. sancti Doctores,
orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora.
Sancte Benedicte, ora.
Sancte Bernarde , ora.
Sancte Dominice , ora.
Sancte Frahcisce, ora.
Omnes sancti Sacerdotes
et Levitae, ordte.
Omnes sancti Monachi et
Eremitse, orate.
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis.
Sancta Agatha, ora.
Sancta Lucia, ora.
SanctaAgnes, ora.
Sancta Caecilia, ora.
Sancta Catharina , ora.
Sancta Anast^sia , ora.
Litanisp. 83
Omnes sanctae Virgineset
Viduse, orate pro nobis
.
Omnes Sancti et Sanctse
Dei, intercedite pro
nobis.
Propitius esto, parce no-
bis Domine.
Propitiusesto, exaudi nos
Domine.
Ab omni malo, libera nos
Domine.
Ab omni peccato, libera
nos Domine.
Ab ira tua, libera.
A subitanea et improvisa
morte, libera.
Ab insidiis diaboli, libera
nos Domine.
Ab ira, et odio, et omni
mala voluntate, libera.
A spiritu fornicationis
,
libera nos Domine.
A fiilgure et tempestate,
libera nos Domine.
A flagello terrsemotus,
libera nos Domine.
A peste , fame , et bello
,
libera nos Domine.
A morte perpetua, libera.
Per mysterium sanctae In-
carnationis tuae, libera.
Per Adventum tuum , li-
bera nos Domine.
Per Nativitatem tuam
,
libera nos Domine.
Per Baptismum et san-
ctum Jejiinium tuum,
libera nos Domine.
Per Crucem et Passionem
tuam, libera nos.
Per Mortem et Sepultii-
ram tuam
,
libera.
Persanctam Resurrectio-
nem tuam, libera.
Per admirabilem Ascen-
sionemtuam, libera.
Per adventum Spiritus
sancti Paracliti, libera.
In die judicii, libera.
Peccatores, te rogamus
audi nos.
Ut nobis parcas, te roga-
mus audi nos.
Ut nobis indulgeas, te
rogamus audi nos.
Ut ad veram poenitentiam
nos perdiicere digne-
ris, te rogamus.
Ut Ecclesiam tuam san-
ctamregere, et conser-
vare digneris , te roga-
mus audi nos.
Ut DomnumApostolicum,
et omnes ecclesiasticos
ordines in sancta reli-
gione conservare di-
gneris, te rogamus.
Ut inimicos sanctaeEccle-
siae humiliare digneris,
te rogamus audi nos.
Ut regibus et principibus
christianis pacem et
veram concordiamdo-
nare digneris , te roga-
mus audi nos.
Ut cuncto p6pulo chri-
84
Rituale Romanum. Tit. V. cap. 3.
stiano pacem et unita-
tem largiri digneris, te
rogamus audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo
sancto servitio confor-
tare, et conservare di-
gneris, terogamus.
Ut mentes nostras ad
caelestia desideria eri-
gas, te rogamus.
Ut omnibus benefactori-
bus nostris sempiterna
bona retribuas, te ro-
gamus audi nos.
Ut ^nimas nostras, fra-
trum, propinquorum
,
et benefactorum no-
strorum ab seterna
damnatione eripias, te
rogamus audi nos.
Ut fructus terrse dare,
etconservare digneris,
te rogamus audi nos.
f.
Et ne nos indiicas in tentationem
^. Sed libera nos a malo.
Psalmus 69.
Ut omnibus fidelibus de-
functis requiem seter-
nam donare digneris,
te rogamus audi nos.
Ut nos exaudire digneris,
te rogamus audi nos.
Fili Dei, te rogamus audi
nos.
Agnus Dei, qui tollis pec-
cata mundi, parce no-
bis Domine.
Agnus Dei, quitollis pec-
cata mundi, exaudi nos
Domine.
Agnus Dei, qui toUis pec-
cata mundi, miserere
nobis.
Ghriste audi nos.
Christe exaudi nos.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster.
secreto.
*
Domine Eus in adjutorium meum intende
ad adjuvandum me festina.
Confund^ntur, et revereantur,
*
qui quse-
runt animam meam :
Avertantur retrorsum, et erubescant,
*
qui volunt
mihi mala :
Avertantur statim erubescentes,
*
qui dicunt
mihi : Euge, euge.
Exsultent et laetentur in te omnes qui quaerunt
te,
*
et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui
diligunt salut^re tuum.
Litanise.
85
Ego vero egenus, et pauper sum :
*
Deus, adjuva
me.
Adjiitor meus, et liberator meus es tu : *D6mine
ne moreris.
Gloria Patri.
f.
Salvos fac servos tuos.
^.
Deus meus sperantes in te.
f.
Esto nobis Domine turris fortitiidinis.
^.
A facie inimici.
V.
Nihil proficiat inimicus in nobis.
]^.
Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
f.
Domine non seciindum peccata nostra facias
nobis.
^.
Neque secundum iniquitates nostras retribuas
nobis.
f.
Oremus pro Pontifice nostro N,
^.
Dominus conservet eum, et vivificet eum, et
beatum faciat eum in terra , et non tradat eum in
animam inimicorum ejus.
y. Oremus pro benefactoribus nostris.
^.
Retribiiere dignare Domine omnibus nobis
bona facientibus propter nomen tuum vitam seter-
nam.
^. Amen.
y. Oremus pro fidelibus defiinctis.
i^. Requiem seternam dona eis Domine, et lux
perpetua Iiiceat eis.
f.
Requiescant in pace.
F$. Amen.
y. Pro fratribus nostris absentibus.
^. Salvos fac servos tuos , Deus meus , sperantes
in te.
f. Mitte eis Domine auxilium de sancto.
I^. Et de Sion tuere eos.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
86
Rituale Romanum. Tit, V. cap. 3.
Oremus. Oratio.
DEUS
, cui proprium est misereri semper et par-
cere : suscipe deprecationem nostram ; utnos,
et omnes famulos tuos, quos delictorum catena
constringit, miseratio tuse pietatis clementer absol-
vat.
EXAUDi,
qusesumus Domine, supplicum preces,
et confitentium tibi parce peccatis : ut pariter
nobis indulgentiam tribuas benignus, etpacem.
1NEFFABILEM uobis Domiuc misericordiam tuam
clementer oslende : ut simul nos et a peccatis
omnibus exuas, et a poenis, quas pro his meremur,
eripias.
DEUS,
qui culpa ofTenderis, poenitentia placaris,
precespopuli tui supplicantis propitius respice :
et flagella tuse iracundiae, quae pro peccatis nostris
meremur, averte.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, miserere famulo
tuo Pontifici nostro N.,et dirige eum seciin-
dum tuam clementiam in viam saliitis jeternse : ut,
te donante, tibi placita ciipiat, et tota virtiite per-
ficiat.
DEUS,
a quo sancta desideria, recta consilia, et
justa sunt opera, da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem : ut et corda nostra
mandatis tuis dedita, et hostium sublata formidine,
tempora sint tua protectione tranquilla.
URE
igne sancti Spiritus renes nostros, et cor
nostrum, Domine : ut tibi casto corpore servia-
mus, et mundo corde placedmus.
FiDELiUM,
Deus, omnium conditor et redemptor,
animabus famulorum, famulariimque tu^rum
remissionem cunctorum tribue peccatorum :

ut
indulgentiam, quam semper optaverunt, piis ^up-
plicati6nibus consequantur.
ACTiONES
nostras, qusesumus Domine, adspirdndo
preveni, et adjuv^ndo pros^quere : ut cuncta
De visitatione et cura infirmorum. 87
nostra oratio, et operatio a te semper incipiat, et
per te ccepta finiatur.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, qui vivorum domi-
naris simul et mortuorum, omniumque mise-
reris, quos tuos fide et opere futuros esse prseno-
scis : te siipplices exoramus
;
ut pro quibus effun-
dere preces decrevimus, quosque vel praesens sse-
culum adliuc in carne retinet, vel futiirum jam
exiitos corpore suscepit, intercedentibus omnibus
Sanctis tuis, pietatis tuse clementia, omnium deli-
ctorum suorum veniam consequantur. Per Domi-
num nostrum Jesum Christum Filium tuum : qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus, per omnia ssecula sseculorum.
l?
Amen.
y. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
f.
Exaudiat nos omnipotens et misericors D6-
minus. l^. Amen.
f.
Et fidelium animse per misericordiam Dei
requiescant in pace. ^. Amen.
-f-H-
CAPUT IV
DE VISITATIONE ET CURA INFIRMORUM
AROCHus in primis meminisse debet , non po-
stremas esse muneris sui partes, segTotantium
curam habere. Quare cum primum noverit,
quempiam ex fideHbus curse suae commissis
segrotare, nonexspectabit, ut ad eum vocetur,
sed ultro ad illum accedat : idque non semel tantum,
sed ssepius, quatenus opus fuerit ; horteturque paro-
chiales suos, ut ipsum admoneant, cum ahquem in
parochia sua segrotare contigerit, praecipue si morbus
gravior fuerit.
3. Ad hoc juvabit, prsesertim in ampbs parochiis,
segrotorum notam seu catalogum habere, ut cujusque
88 Rituale Romanum. Tit. \, cap. 4.
statum et conditionem cognoscat, eorumque memoriam
facilius retinere , et illis opportune subvenire possit.
3. Quod si Parochus legitime impeditus, inlirmorum,
ut quando plures sunt, visitationi interdum vacare non
potest : id prsestandum curabit per alios Sacerdotes, si
quos habet in parochia sua, aut saltem per laicos homi-
nes pios et christiana caritate prseditos.
4. ^grotos visitans, ea
,
qua Sacerdotes Domini de-
cet, lionestate et gravitate se habeat, ut non eegris solum,
sed sibi et domesticis verbo et exemplo prosit ad salu-
tem.
5. Eorum vero prsecipuam curam geret, qui humanis
auxiliis destituti , benigni ac providi Pastoris caritatem
et operam requirunt. Quibus si non potest ipse succur-
rere de suo, et eleemosynas illis, prout debet, si facul-
tas suppetit, erogare, quantum fieri potest, sive per
caritatis, vel alterius noniinis confraternitatem, si in
ea civitate vel loco fuerit, sive per privatas, sive per
publicas collectas et eleemosynas, illorum necessitati-
bus succurrendum curabit.
6. In primis autem spiritualem segrotantium curam
suscipiat, omnemque diligentiam in eo ponat, ut in viam
salutis eos dirigat, atque a diabolicis insidiis salutarium
adjumentorum praesidio defendat, ac tueatur.
7. Accedat autem ad segrotum ita paratus, ut in prom-
ptu habeat argumenta ad persuadendum apta , ac prse-
sertim Sanctorum exempla
,
quse plurimum valent :
quibus eum in Domino consoletur, excitet, ac recreet.
Horteturque, ut omneni spem suam in Deo ponat,
peccatorum suorum pceniteat, divinam misericordiam
imploret, et infirmitatis poenas , tamquam paternam
Dei visitationem
,
patienter ferat , et ad salutem suam
provenisse credat, ut vitam, moresque suos melius
instituat.
8. Deinde qua par est prudentia et caritate, hominem
ad sacram confessionem inducat, et confitentem audiat,
etiamsi velit totius vita) peccata confiteri ; ac si opus
fuerit, tam infirmo, quam ejus familiaribus vel propin-
quis in memoriam revocet, quod Lateranensis Concilii,
ac plurium summorum Pontificum decretis cavetur sub
gravibus poenis, n(; medici ultra tertiam vicem jegrotos
visitent, nisi prius ipsis certo constet, illos Confessio-
nis Sacramento rite expiatos fuisse.
De visitatione et ciira rnfirmorum.
89
9. IUud prseterea diligenter servari curabit, ne quis
pro corporali salute aliquid segroto suadeat, vel adhi-
beat, quod in detrimentum animae convertatur.
10. Ubi vero periculum immineat, Parochus monebit
gegrotum, ne dsemonum astutia, neque medicorum pol-
licitationibus, neque propinquorum, aut amicorum blan-
ditiis se uUo modo decipi sinat, quo minus ea, quse ad
animae salutem pertinent , opportune procuret , et qua
par est devotione et celeritate, sancta Sacramenta, dum
sana mens est, integrique sensus, religiose suscipiat,
citra fallacem illam, ac perniciosam procrastinationem,
quse plurimos ad seterna supplicia perduxit, in diesque
,
fallente diabolo
,
perducit.
H. Quod si seger aliquis hortationibus ac monitis
Sacerdotum , vel amicorum et domesticorum consiliis
adduci non potest, ut velit peccata sua confiteri, tunc
non omnino desperanda res est, sed quamdiu ille vivit,
repetendse sunt frequentes variae et efficaces Sacerdo-
tum, et aliorum piorum hominum exhortationes
;
pro-
ponendaque seternae salutis damna, et sempiternae mor-
tis supplicia; ostendendaque immensa Dei misericordia,
eum ad poenitentiam provocantis, ad ignoscendum pa-
ratissimi. Adhibendae sunt etiam tum privatse tum
publicas ad Deum preces , ad divinam gratiam impe-
trandam pro sakite miseri decumbentis.
12. Videbit denique Sacerdos, quibus potissimum ten-
tationibus, aut pravis opinionibus aeger sit subjectus, ei-
que, prout opus fuerit, apta remedia prudenter adhibebit.
13. Sacras imagines Christi Domini crucifixi, beata?
Marise Virginis, et Sancti, quem seger praecipue venera-
tur, ob oculos ejus apponi curabit. Vasculum item adsit
aquse benedictse
,
qua frequenter aspergatur.
14. Proponet etiam segrotanti, prout ejus conditio
feret, aliquas breves orationes, et pias mentis ad Deum
excitationes : prsesertim versiculos e Psalmorum libro,
vel Orationem Dominicam, et Salutationem Angelicam,
Symbolum fidei, vel passionis Domini nostri medita-
tionem, et Sanctorum martyria et exempla, ac cselestis
glorise beatitudinem. Hsec tamen opportune et discrete
suggerantur, ne segroto molestia, sed levamen afferatur.
15. Consoletur infirmum, dicens, se pro eo in Missse
sacrificio, et aliis precibus oraturum , curaturumque ut
alii itidem pro eo faciant, idque re ipsa prsestabit.
90 Rituale Romanum. Tit. V. cap. 4.
16. Si morbus gravior, vel cum
periculo fuerit, segroto
suadeat, ut dum integra mente est, rem suam omnem
recte constituat , et testamentum
faciat ;
si quid habeat
alienum, restituat, et ad remedium
animse suae pro fa-
cultatibus, quod in Domino ei placuerit,
disponat :
sed
hsec suggerendo, omnis avaritiae nota caveatur.
17. Hortetur denique , ut si convaluerit, ante
omnia
ad Ecclesiam veniat , ubi Deo
gratias agat de restituta
valetudine, et sacram
communionem
pie suscipiat; ac
deinceps meliorem vilse disciplinam
teneat.
IS.Sequentes preces omnes, vel ex parte, prout tem-
pus, et aigrotorura conditio fcret, pro arbitrio Sacerdotis
dici, vel omitti possunt.
19. Sacerdos igitur infirmi c-u})iculum ingressus,
{>ri-
mum dicat :
y.
Pax huic domui.
^.
Et omnibus
habitantibus in ea.
20. Mox iniirmum, et lectum ejus, et cubiculum asper-
gat aqua benedicta , dicens Antiphonam :
Asperges me Domine
hyssopo, et mundabor :
lavabis me, et super nivem
dealbabor.
Deiudc erga intirmum
oflicium suum pra^stet, ut supra
(hctum est. Quo pr^stito, vel antequam discedat, dicere
poterit supra infirmum
ahquem Psalmum ex
quatuor
prioribus PcenitentiaHbus
(pag.
74),
vel Psalmum
Qui
habitat, etc.
(pag.
97),
cum Gloria Patri ,
in fine. Post-
ea dicat :
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed Kbera nos a malo.
V. Salvum fac servum
tuum.
t^. Deus meus, sperantem
in te.
f.
Mitte ei Domine
auxilium
de sancto.
l^. Et de Sion tuere eum.
V. Nihil proficiat inimicus
in eo.
^. Et fiUus iniquitdtis non
apponat nocere ei.
f.
Esto ei Domine turris
fortitudinis.
^. A facie inimici.
De visitatione et cura infirmonim.
91
f,
Dominus opem ferat illi.
^.
Super lectum doloris ejus.
^.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f,
Dominus vobiscum.
f^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS
, cui proprium est misereri semper et par-
cere : siiscipe deprecationem nostram
;
ut nos
,
et liunc famulum tuum, quos delictorum catena con-
stringit, miseratio tuae pietdtis cleraenter absolvat.
DEUS,
infirmitatis humdnse singulare prsesidium
,
auxilii tui super infirmum famulum tuum osten-
de virtutem : ut ope misericordisetuseadjutus, Eccle-
siae tuse sanctse incolumis reprsesentari mereatur.
CONCEDE
hunc famulum tuum, qusesumus Domine
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gau-
dere : et gloriosa beatse Marise semper Virginis
intercessione, a prsesenti liberari tristitia, et seterna
perfrui Isetitia. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris
^,
et Filii,
et Spiritus sancti, descendat super te, et maneat
semper. Bl. Amen.
Deinde aspergat eum aqua benedicta.
21. Qui sequuntur Psalmi , et Evangelia, cum Prcci-
bus, pro tcmporis ctiam opportunitate , et fcgrotantium
pio desiderio, Sacerdotis arbitrio dici poterunt.
Ps. 6. Doraine ne in furore tuo (pag. 74
);
in fme
Gloria Patri.
f.
Dominus vobiscum.
]^. Et cura spiritu tuo.
Sequentia sancti Evangelii secundum Matthseum.
l^. Gloria tibi Domine.
22. Dum Sacerdos dicit Sequentia, etc. taciat signum
crucis de more super se in fronle
,
ore, et in pectorc,
similiter super infirmum , si fuerit masculus , et si ob
infirmitatem non potest se signare.
92 Rituale Romaiium. Tit. \. cap. 4.
23.
Si autem fuerit femina, dum Sacerdos se signat,
illa per semetipsam in locis prsedictis se signel, si pot-
est : si vero non potest, alia mulier eam signet : et hoc
idem in sequentibus Evangeliis servetur.
Matth. 8.
IN
illo tempore : Cum introisset Jesus Caphar-
naum, accessit ad eum centurio, rogans eum,
et dicens : Domine, puer meus jacet in domo para-
lyticus, et male torquetur. Et ait illi Jesus : Ego
veniam, et curdbo eum. Et respondens centiirio,
ait : Domine, non sum dignus ut intres sub tectum
meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur puer
meus. Nam et ego homo sum sub potestate consti-
tiitus, habens sub me milites, et dico huic : Vade,
et vadit; et alii : Veni, et venit ; et servo meo : Fac
hoc, et facit. Audiens autem Jesus, miratus est, et
sequentibus se dixit : Amen dico vobis, non inveni
tantam fidem in Israel. Dico autem vobis, quod
multi ab oriente, et occidente venient, et reciim-
bent cum Abraham, et Isaac, et Jacob in regno
caelorum
;
fiUi autem regni ejicientur in tenebras
exteriores ; ibi erit fletus, et stridor dentium. Et
dixit Jesus centurioni : Vade, et sicut credidisti, fiat
tibi. Et sanatus est puer in illa hora.
Oremus. Oratio.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, salus seterna cre-
dentium, exaudi nos pro infirmo f^mulo tuo
N.,
pro quo misericordise tuae imploramus auxilium :
ut reddita sibi sanitate
,
gratiarum tibi in Ecclesia
tua referat actiones. Per Christum Dominum no-
strum. ^. Amen.
Psalmus 15.
^ONSERVA me Domine, quoniam speravi in
%^ te.
*
Dixi Domino : Deus meus es tu, quo-
v^ niam bonorum meorum non eges.
Sanctis, qui sunt in terra ejus,
*
mirificavit omnes
voluntates meas in eis.
De .visitalione et cnra infirmorum.
93
Multiplicatse sunt infirmitates eorum :
*
postea
acceleraverunt.
Non congregabo conventicula eorum de sangui-
nibus :
*
nec memor ero nominum eorum per labia
mea.
Dominus pars hereditatis meae, et calicis mei
_:
*
tu es, qui restitues hereditatem meam mihi.
Funes ceciderunt mihi in prseclaris :
*
etenim
hereditas mea praeclara est mihi.
Benedicam Dominum, qui tribuit mihi intelle-
ctum :
*
insuper et usque ad noctem increpuerunt
me renes mei.
Providebam Dominum in conspectu meo sem-
per :
*
quoniam a dextris est mihi , ne commo-
vear.
Propter hoc Isetatum est cor meum , et exsultavit
lingua mea :
*
insuper et caro mea requiescet in
spe.
Quoniam non derehnques animam meam in in-
ferno :
*
nec dabis sanctum tuum videre corruptio-
nem.
Notas mihi fecisti vias vit?e, adimplebis me Isetitia
cum vultu tuo :
*
delectationes in dextera tua usque
in finem.
Gloria Patri.
y.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
y.
Sequentia sancti Evangelii secundum Marcum.
^.
Gloria tibi Domine.
Marc. 16. c.
IN
illo tempore : Recumbentibus lindecim disci-
pulis, apparuit illis Jesus, et exprobravit incre-
dulitatem eorum , et duritiam cordis , quia iis
,
qui
viderant eum resurrexisse , non crediderunt. Et
dixit eis : Euntes in mundum universum, prsedicate
Evangelium omni creatiirae. Qui crediderit,et bapti-
zatus fuerit, salvus erit : qui vero non crediderit,
condemnabitur. Signa autem eos, qui crediderint,
94
Rituale Romanum, Tit. V. cap. 4.
hsec sequentur : In nomine meo dgemonia ejicient :
linguis loquentur novis : serpentes tollent : et si
mortiferum quid biberint, non eis nocebit : super
aegros manus imponent, et bene habebunt.
Oremus.
Oratio.
ViRTUTUM
cselestium Deus, qui ab humanis cor-
poribus omnem languorem , et omnem infirmi-
tatem prsecepti tui potestate depellis : adesto propi-
tius huic famulo tuo N., ut fugatis infirmitatibus, et
viribus receptis , nomen sanctum tuum , instaurata
protinus sanitate, benedicat. Per Christum Domi-
num nostrum. ^. Amen.
Psalmus 19,
XAUDiAT te Dominus in die tribulationis :
*
protegat te nomen Dei Jacob,
Mittat tibi auxilium de sancto :
*
et de
Sion tueatur te.
Memor sit omnis sacrificii tui :
*
et holocaustum
tuum pingue fiat.
Tribuat tibi seciindum cor tuum :
*
et omne con-
silium tuum confirmet.
Lsetabimur in salutari tuo :
*
et in n6mine Dei
nostri magnificabimur,
Impleat Dominus omnes petitiones tuas :
*
nunc
cognovi quoniam salvum fecit Dominus Christum
suum,
Exaudiet illum de cselo sancto suo :
*
in potenta-
tibus salus dexterse ejus.
Hi in curribus, et hi in equis :
*
nos autem in
nomine Domini Dei nostri invoc^bimus,
Ipsi oblig^ti sunt, et ceciderunt :
*
nos autem
surreximus et erecti sumus.
Domine salvum fac regem :
*
et exaudi nos in die,
qua invocaverimus te.
Gloria Patri.
Y: Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
De visitatione et cura infirmorum.
95
^i. Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam.
f,
G16ria tibi Domine.
Luc. 4.
g.
IN
illo tempore : Surgens Jesus de synagoga,
introivit in domum Simonis. Socrus autem
Sim6nis tenebatur magnis febribus : et rogaverunt
illum pro ea. Et stans super illam, imperavit febri
:
et dimisit illam. Et continuo surgens ministrabat
illis. Cum autem sol occidisset, omnes, qui habe-
bant infirmos variis languoribus, ducebant illos
ad eum. At ille singulis manus imponens, curibat
eos.
Oremus. Oratio.
DOMiNE
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
qui fragilitatem humana^ conditionis, infiisa
virtiitis tuae dignatione, confirmas, ut salutaribus
remediis pietatis tuse corpora nostra et mentes
vegetentur, super hunc famulum tuum propitius
intende : ut omni necessitate corporese infirmitatis
exclusa, gratia in eo pristinae sanitatis perfecte
reparetur. Per Christum Dominum nostrum.
l\. Amen.
Psalmus 85.
NCLiNA Domine aurem tuam , et exaudi me :
*
quoniam inops, et pauper sum ego.
Custodi animam meam quoniam sanctus
sum :
*
salvum fac servum tuum , Deus meus , spe-
rantem in te.
Miserere mei Domine, quoniam ad te clamavi
tota die :
*
Isetifica animam servi tui, quoniam ad te
Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suavis et mitis :
*
et multse
misericordiae omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine orationem meam :
*
et
intende voci deprecationis mese.
In die tribulationis mese clamavi ad te :
*
quia
exaudisti me.
96
Rituale. Romanum. Tit. V. cap. 4.
Non est similis tui in diis Domine :
*
et non est
seciindum opera tua.
Omnes gentes quascumque fecisti, venient, et
adorabunt coram te Domine :
*
et glorificabunt
nomen tuum.
Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia :
*
tu
es Deus solus.
Deduc me Domine in via tua, et ingrediar in
veritate tua :
*
Isetetur cor meum , ut timeat nomen
tuum
.
Confitebor tibi Domine Deus meus in toto corde
meo ,
*
et glorificabo nomen tuum in seternum :
Quia misericordia tua magna est super me :
*
et
eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Deus, iniqui insurrexerunt super me, et synagoga
potentium qusesierunt animam meam :
*
et non
proposuerunt te in conspectu suo.
Et tu Domine Deus miserator et misericors,
*
patiens, et multse misericordise , et verax.
Respice in me, et miserere mei:
*
da imperium
tuum puero tuo, et salvum fac filium ancillse tuae.
Fac mecuni signum in bonum , ut videant qui
oderunt me, et confundantur : ^quoniam tu Domine
adjuvisti me, et consolatus es me.
Gloria Patri.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
f.
SequentiasanctiEvangeliisecundumJoannem.
^. Gloria tibi Domine.
Joann. 5.
IN
illo tempore : Erat dies festus Judaeorum, et
ascendit Jesus Jerosolymam. Est autem Jero-
solj^mis Probatica piscina, quae cognominatur he-
braice Bethsaida, quinque porticus habens. In his
jacebat multitiido magna languentium, csecorum,
claudorum, aridorum exspectantium aqute motum.
Angelus ^utem Domini descendebat secundum tem-
pus in piscinam : et movebatur aqua. Et qui prior
Do vifiitatione et ciira ihfirmoruiii.
97
(iescendisset in piscinam post moti6nem aquae,
sanus fiebat a quaciimque detinebatur infirmitate.
Erat autem quidam homo ibi, triginta et octo annos
habens in infirmitate sua. Hunc cum vidisset Jesus
jacentem, et cognovisset quia multum jam tempus
haberet, dicit ei : Vis sanus fieri? Respondit eilan-
guidus : Domine, hominem non hdbeo, ut cum tur-
bata fiierit aqua, mittat me in piscinam : dum venio
enim ego , ilius ante me descendit. Dicit ei Jesus :
Surge, tolle grabatum tuum, et ambula. Et statim
sanus factus est homo ille : et siistulit grabdtum
suum, et ambulabat. Erat autem SAbbatum in die
illo. Dicebant ergo Judsei illi, qui sanatus fuerat :
Sabbatum est, non licet tibi tollere grabdtum tuum.
Resp6ndit eis : Qui me sanum fecit, illi mihi dixit :
Tolle grabatum tuum, et ambula. Interrogaverunt
ergo eum : Quis est ille homo, qui dixit tibi : ToIIe
grabitum tuum, et ambula? Is dutem, qui sanus
fiierat effectus, nesciebat quis esset. Jesus enim
declinavit a turba constitiita in loco. P6stea invenit
eum Jesus in templo, et dixit illi : Ecce sanusfactus
es : jam noli peccare, ne deterius tibi dliquid con-
tingat.
Oremus. Oratio.
RESPiCE,
D6mine, fdmulum tuum in infirmitdte sui
c6rporis laborantem , et dnimam refove
,
quam
creasti : ut castigati6nibus emenddtus , continuo se
sentiat tua medicina salvatum. Per Christum D6mi-
num nostrum. ^.Amen.
Psalmus 90.
ui habitat in adjut6rio Altissimi,
*
in pro-
tecti6ne Dei caeli commorabitur.
Dicet D6mino : Susceptor meus es tu , et
refiigium meum :
*
Deus meus sperabo in eum.
Qu6niam ipse liberavit me de laqueo venantium,
*
et a verbo aspero.
Scapulis suis obumbrdbit tibi :
*
et sub pennis
ejus sperabis.
RiT. N. 190. 4
98
Hituale Romanum. Tit. V, cap. 4.
Scuto circumdabit te veritas ejus :
"
non timebis
a timore noctiirno.
A sagitta volante in die , a negotio perambulante
in tenebris :
*
ab incursu, et daemonio merididno.
Gadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris
tuis :
*
ad te autem non appropinqudbit.
Verumtamen oculis tuis considerabis :
*
et retri-
butionem peccatorum videbis.
Quoniam tu es Domine spes mea :
*
Altissimum
posuisti refiigium tuum.
Non accedet ad te malum :
*
et flagellum non
appropinquabit taberndculo tuo.
Quoniam Angelis suis mandavit de te :
*
ut cust6-
diant te in omnibus viis tuis.
In mdnibus portabunt te :
*
ne forte ofFendas ad
lapidem pedem tuum.
Super aspidem , et basiliscum ambuldbis :
*
et
conculcabis leonem et draconem.
Quoniam in me speravit , liberabo eum :
*
prote-
gam eum, quoniam cogn6vit nomen meum.
Glamdbit ad me , et ego exaudiam eum :
*
cum
ipso sum in tribulatione, eripiam eum, et glorificabo
eum.
Longitiidine dierum replebo eum :
*
et ostendam
illi salutare meum,
Gloria Patri.
Oremus. Oratio.
OMNfpoTENs,
sempit^rne Deus, infirmitatemf^muli
tui propitius respice : atque ad protegendum
eum dexteram tuse majest^tis extende. Per Ghristum
Dominum nostrum. ^.
Amen.
24. Completa Oratione ultima, Sacerdos imponat dex-
teram manum super caput infirmi , et dicat :
Super segros manus imponent, et bene habebunt.
Jesus Marise Filius, mundi salus, et Dominus,
meritis et intercessi6ne sanct6rum Apostol6rum
su6rum Petri et Pduli , et 6mnium Sanct6rum , sit
tibi clemens et propitius. Amen.
De visitatione et cura infirmorum. 99
PosteH dicai :
V
D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
V.
Initium sancti Evangelii seciindum Jo^nnem.
j^. Gloria tibi D6mine.
Joann. 1.
IN
principio erat Verbum, et Verbum erat apud
Deum , et Deus erat Verbum. Hoc erat in
principio apud Deum. Omnia per ipsumfacta sunt:
et sine ipso factum est nihil
,
quod factum est ; in
ipso vita erat , et vita erat lux hominum : et lux in
tenebris lucet, et t^nebrae eam non comprehende-
runt. Fuit homo missus a Deo , cui nomen erat
Joannes. Hic venit in testimonium , ut testim6nium
perhiberet de liimine, ut omnes crederent per illum.
Non erat ille lux, sed ut testim6nium perhiberet de
lumine. Erat lux vera, quae illiiminat omnem h6mi-
nem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et
mundus per ipsum factus est, et mundus eum non
cogn6vit. In pr6pria venit, et sui eum non recepe-
runt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis
potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in n6-
mine ejus : qui non ex sanguinibus, neque ex volun-
tdte carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deonati
sunt. Et Verbum caro factum est, et habitdvit in
nobis : et vidimus gI6riam ejus, gl6riam quasi Uni-
geniti a Patre, plenum gr^tise, et verit^tis.
^. Deo gratias.
25. Postea benedicens inlirmum subjungat, dicens :
Benedictio Dei omnipotentis, Patris ^
,
et Filii,
et Spiritus sancti , descendat super te , et maneat
semper.
f^.
Amen.
Deinde aspergat eum aqua benedicta.
26. Si fuerint plures infirmi in eodem cubiculo
,
vel
loco , Preces et Orationes praedictae dicuntur super eos
in numero plurali. Quae omnia etiam poterunt, arbitrio
Sacerdotis, breviora iieri.
y^
100
Rituale Romanuni. Tit. V. cap. S.
CAPUT V
MODUS JUVANDI MORIENTES
NGRAVESCENTE morbo, Parochus infirmum fre-
quentius visitabit, et ad salutem diligenter
juvare non desinet : monebitque instante peri-
culo se confestim vocari, utin tempore prsesto
sit morienti, sumptoque sanctissimo Viatico,
et sacra Unctione adhibita, si periculum immineat, sta-
tim
commendationis animae officium prsestabit , de quo
infra. Sed si tempus suppetat, sequentia pietatis officia
praestare poterit, si ita expedire judicaverit, pro condi-
tione perBona3.
2.
Ac primo, si regrotus Indulgentiam legitima aucto-
ritate concessam consequi possit, eam ilH reducat ad
mentem, proponatque, quid ad eam consequendam agi
debeat
: praesertim, ut contrito corde sanctissimum no-
men JESU semel, vel ssepius invocet.
3.
Deinde hortetur infirmum, et excitet, ut dum mente
viget, eliciat actus fidei, spei, et caritatis , aliarumque
virtutum , nempe :
Ut firmiter credat omnes articulos fidei, et quidquid
sancta Romana Ecclesia catholica et apostolica credit,
et docet.
Ut speret, Christum Dominum nostrum pro sua im-
mensa clementia sibi fore propitium ; et merito ejus
sanctissimae passionis, et per intercessionem B. Mjariae,
et omnium Sanctorum, se vitam aeternam consecuturum.
Ut toto corde diligat et maxime diligere cupiat Do-
minum Deum ea dilectione
,
qua illum diligunt Beati
Sanctique omnes.
Ut ob amorem Dei doleat ex corde de omni ofTensa,
qualitercumque contra Dominum Deum , et proximum
cbmmissa.
Ut ex corde ob amorem Dei parcat omnibus, qui sibi
quoquo modo fuerint molesti, aut inirnici.
Ut ab iis veniam postulet, quos aliquando dictis, aut
factis offendit.
^^
Modus juvandi morientes. 101
Ut quem patitur dolorem et morbi molestiam, propter
Deum in poenitentiam peccatorum suorum patienter to-
leret.
Ut si Dominus sibi salutem corporis praestare digna-
bitur, proponat de csetero pro viribus suis a peccatis
cavere, et ejus mandata servare.
4.
Hortetur praeterea, ut eo modo quo potest saltem
ex corde ita per intervalla precetur :
^^Y^iSERERE mei Deus secundum magnam miseri-
vXi
cordiam tuam.
In te Domine speravi : non confiindar in seternum.
In manus tuas Domine commendo spiritum meum
:
redemisti me Domine Deus veritatis.
Deus in adjutorium meum intende : Domine ad
adjuvandum me festina.
Esto mihi Domine in Deum protectorem.
Deus propitius esto milii peccatori.
Dulcissime Domine Jesu Christe
,
per virtiitem
sanctissimae passionis tuae, recipe me in numerum
electorum tuorum.
Domine Jesu Christe, siiscipe spiritum meum.
Maria mater gratise, mater misericordiae, tu me
ab hoste protege, et hora mortis suscipe.
Sancte Angele Dei, mihi custos assiste.
Omnes sancti Angeli et omnes Sancti intercedite
pro me, et mihi succiirrite.
5. llcec, et his similia poterit prudens Sacerdos vul-
gari, vel latino sermone, pro personai captu, morienti
suggerere. .
i i
^02
Rituale Romanum. Tit. V. cap. 6.
CAPUT VI
RITUS
BENEDICTIONIS
APOSTOLIC^
IN ARTICULO
MORTIS
A SACERDOTIBUS AD ID DELEGATIS
IMPERTIENDiE
ENEDiCTio in articulo mortis cum soleat imper-
tiri post Sacramenta Poenitentiae, Eucharistise,
et Extremse Unctionis illis inlirmis qui vel
illam petierint, dum sana mente et integris
sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel
dederint signa contritionis ; impertienda iisdem est,
etiam si postea linguee, caeterorumque sensuum usu sint
destituti, aut in delirium vel amentiam inciderint.
Excommunicatis vero, impcenitentibus , et qui in mani-
festo peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.
2. Habens prsedictam facultatem, ingrediendo cubi-
culum, ubi jacet infirmus, dicat : Pax huic domui, etc.
ac deinde segrotura, cubiculum, et circumstantes asper-
gat aqua benedicta, dicendo Antiphonam : Asperges
me, etc.
3.
Quod si aegrotus voluerit confiteri, audiat illum, et
absolvat. Si confessionem non petat, excitet illum ad
eliciendum actum contritionis ; de hujus Benedictionis
efficacia ac virtute, si tempus ferat, breviter admoneat;
tum instruat, atque hortetur, ut morbi incommoda ac
dolores in anteactae vitae expiationem libenter perferat,
Deoque sese paratum offerat ad ultro acceptandum quid-
quid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeundam
in satisfactionem poenarum, quas peccando promeruit.
4.Tum piis ipsum verbis consoletur, in spem erigens,
fore, ut ex divinae munificentiae largitate eam pcEnarum
remissionem, et vitam sit consecuturus aeternam.
5. Postea dicit :
f.
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
Ant. Ne reminiscdris D6mine delicta f^muli tui
Ritus Benedictionis Apostolicae , etc. 103
(vel ancillae tuse) : neque vindictam sumas de pec-
catis ejus.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y.
Et ne nos indiicas in tentationem.
j^.
Sed libera nos a malo.
f.
Salvum fac servum tuum (vel ancillam tuam,
et sic deinceps).
i^.
Deus meus sper^ntem in te.
f.
Domine exaudi orati6nem meam.
l^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
CLEMENTissiME
Dcus , Patcr misericordidrum , et
Deus totius consolationis, qui neminem vis perire
in te credentem, atque sper^ntem : secundum mul-
titiidinem miserationum tuarum respice propitius
famulum tuum N., quem tibi vera fides, et spes
christiana commendant. Visita eum in salutari tuo,
et per Unigeniti tui passionem et mortem , omnium
ei delictorum suorum remissionem , et veniam cle-
menter indiilge : ut ejus anima in hora exitus sui
te jiidicem propitiatum inveniat, et in sanguine
ejiisdem Filii tui ab omni macula abliita, transire
ad vitam mereatur perpetuam. Per eiimdem Chri-
stum Dominum nostrum. K. Amen.
6. Tum dicto ab uno ex Glericis adstantibus Gonfi-
teor, etc. Sacerdos dicat : Misereatur, etc. Deinde :
DOMiNUS
noster Jesus Christus, Filius Dei vlvi,
qui beato Petro Apostolo suo dedit potesta-
tem ligandi, atque solvendi, per suam piissimam
misericordiam recipiat confessionemtuam, et resti-
tuat tibi stolam primam
,
quam in Baptismate rece-
pisti : et ego facultate milii ab Apostolica Sede tri-
biita, indulgentiam plenariam et remissi6nem
6mnium peccat6rum tibi concedo.
104 Riuale Bomanum. Tit. V. cap. 7.
In n6mine Patris
^,
et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.
Per sacrosancta humanse reparationis mysteria
,
remittat tibi omnipotens Deus omnes prsesentis et
futurae vitse poenas, paradisi portas aperiat, et ad
gaudia sempiterna perdiicat. Amen.
Benedicat te omnipotens Deus, Pater
^,
Filius,
et Spiritus sanctus. Amen.
7.
Si vero infirmus sit adeo morti proximus, ut neque
confessionis generalis facienda^ , neque pra^missarum
precum recitandarum suppetat tempus, statim Sacerdos
Benedictionem ei impertiatur.
8.
Deinde sequentes proces quanta poterit majori de-
votione dicat, admoneatque domesticos, et circumstan-
tes, ut simul orent pro moriente.
CAPUT VII
ORDO COMMENDATIONIS ANIMiE
AROCHusad decedentisanimsecommendationem
accedens, Clericum saltem unum, si potest,
secum habeat, qui deferat vasculum aquae be-
nedictee,superpelliceum,etstolamviolaceam,
quibus ipse Sacerdos ante infirmi cubiculum
indutus, locum ingrediens, dicat :
Pax huic d6mui, et 6mnibus habitdntibus in ea.
1.
Deinde aspcrgat segrotum , lectum , ot circumstan-
tes* aqua benedicta , dicens :
Asperges me D6mine hyssopo , et mundabor :
lavabis me , et super nivem dealb^bor.
2. Postea Salvatoris nostri crucifixi imaginem legroto
osculandam praibeat, verbis efficacibus eum ad spem
ffiternse salutis erigens , ipsamque imag-inem coram eo
ponat, ut illam adspiciens, salutis sua spem sumat.
3 Dcinde accensa candela, genibus flexis, cum omni-
Qrdo. commendatronis
aniniae^ 105
bus circumstantibus
breves Litanias
devote recitet, in
hunc modum.
YRIE eleison.
Christe eleison.
^ Kyrie eleison.
Sancta Maria, ora pro eo.
Omnes sancti Angeli et
Arch^ngeli, orate pro
eo.
SancteAbel, ora.
Omnis chorus Justo-
rum, ora.
Sancte Abraham , ora.
Sancte Joannes Bapti-
sta, ora.
Sancte Joseph, ora.
Omnes sancti Patriarchse
etProphetae, orate.
SanctePetre, ora.
Sancte Paule, ora.
Sancte Andrea, ora.
Sancte Joannes , ora.
Omnes sancti Apostoli et
Evangelistse , orate.
Omnes sancti Discipuli
Domini, orate.
Omnes sancti Innocen-
tes, orate.
Sancte Stephane, ora.
Sancte Laurenti , ora.
Omnes sancti Marty-
res, orate.
Sancte Silvester, ora.
Sancte Gregori, ora.
Sancte Augustine, ora.
Omnes sancti Pontifices
et Gonfess6res, orate.
Sancte Benedicte
,
ora.
Sancte Francisce , ora
pro eo.
Sancte Gamille
,
ora.
Sancte Joannes de Deo,
ora pro eo.
Omnes sancti Monachi et
Eremitae, orate.
Sancta Maria Magda-
lena, ora.
SanctaLiicia, ora.
Omnes sanctae Virgines
et Viduae, orate.
Omnes Sancti et Sanctse
Dei, interceditepro eo.
Propitius esto, parce ei
Domine.
Propitius esto , libera
eum Domine.
Propitius esto, libera.
Ab ira tua, libera.
Apericulomortis, libera.
A mala morte, libera.
A poenis inferni, libera.
Ab omni malo, libera.
Apotestate didboIi,Iibera
eum Domine.
Per nativitatem tuam , li-
bera eum Domine.
Per crucem et passionem
tuam, libera.
Per mortem et sepultii-
ram tuam, libera.
Per gloriosam resurre-
cti6nem tuam, libera.
Per admir^bilem ascen-
sionemtuam, libera.
106 Rituale Romanum. Tit, V. cap. 7.
Per gratiam Spiritus san-
cti Paracliti, libera.
In die judicii, libera.
Peccatores, te rogamus
^udi nos.
Ut ei parcas, te rogamus
audi nos.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyi^ie eleison.
4. Deinde cum in ag-one sui exitus anima anxiatur,
dicantur sequentes Orationes.
Oratio.
PROFiciscERE,
^uima christiana, de hoc mundo,
in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te
creavit : in nomine Jesu Gliristi Filii Dei vivi
,
qui
pro te passus est : in nomine Spiritus sancti
,
qui in
te effiisus est : in nomine Angelorum et Archange-
lorum : in nomine Thronorum et Dominationum :
in nomine Principatuum et Potestatum : in nomine
Glierubim et Serapliim : in nomine Patriarcharum
et Prophetarum : in nomine sanctorum Apostolorum
et Evangelistarum : in nomine sanct6rum Martyrum
et Gonfess6rum : in nomine sanctorum Monaclio-
rum et Eremitarum : in nomine sanctarum Virgi-
num, et omnium Sanctorum et Sanctdrum Dei :
h6die sit in pace locus tuus, et habitatio tua in sancta
Sion. Per eiimdem Gliristum D6minum nostrum.
^. Amen.
Oratio.
DEUS
misericors, Deus clemens, Deus qui seciin-
dum multitudinem miserati6num tuarum pec-
cata poenitentium deles, et praeterit6rum criminum
culpas venia remissi6nis ev^cuas : respice propitius
super hunc famulum tuum N., et remissi6nem
6mnium peccat6rum su6rum tota cordis confes-
si6ne poscentem deprecatus exaudi. Renova in eo,
piissime Pater, quidquid terrena fragilitdte corru-
ptum, vel quidquid diab61ica frdude violatum est
:
et unitdti c6rporis Ecclesiae membrum redempti6-
nis annecte. Miserere D6mine gemituum, miserere
lacrymdrum ejus : et non habentem fiduciam , nisi
Ordo commendationis animte.
107
in tua misericordia , ad tuae sacramentum reconci-
liationis admitte. Per Christum Dominum nostrum.
i't.
Amen.
COMMENDO
te omnipotentiDeo, carissime frater, et
ei, cujus es creatiira, committo : ut cum huma-
nitatis debitum morte interveniente persolveris , ad
auctorem tuum
,
qui te de hmo terrae formaverat,
revertaris. Egredienti itaque animae tuse de corpore,
splendidus Angelorum ccetus occiirrat : judex Apo-
stolorum tibi senatus adveniat : candidatorum tibi
Martyrum triumphator exercitus obviet : liliata ruti-
lAntium te Confessorum turma circiimdet : jubi-
lantium te Virginum chorus excipiat, et beatse quietis
in sinu Patriarcharum te complexus adstringat :
mitis, atque festivus ChristiJesutibi adspectus appa-
reat, qui te inter assistentes sibi jiigiter interesse
decernat. Ign6res omne quod horret in tenebris,
quod stridet in flammis, quod criiciat in tormentis.
Cedat tibi teterrimus satanas cum satellitibus suis :
in adventutuo te comitantibus Angeliscontremiscat,
atque in seternae noctis chaos immane diffiigiat.
Exsiirgat Deus, et dissipentur inimici ejus : et fii-
giant qui oderunt eum, a facie ejus. Sicut deficit
fumus, deficiant : sicut fluit cera a facie ignis,
sic pereant peccatores a facie Dei : et justi epu-
lentur, et exsiiltent in conspectu Dei. Confundan-
tur igitur et erubescant omnes tartareae legiones, et
ministri sdtanse iter tuum impedire non audeant.
Liberettea cruciatu Christus, qui pro te crucifixus
est. Liberet te ab seterna morte Christus, qui pro te
mori dignatus est. Constituat te Christus Filius Dei
vivi intra paradisi sui semper amdena virentia , et
inter oves suas te verus ille Pastor agnoscat. Ille ab
omnibus peccatis tuis te absolvat, atque ad dexte-
ram suam in electorum suorum te sorte constituat.
Redemptorem tuum facie ad f^ciem videas, et prae-
senssemperassistens, manifestissimam beatis oculis
adspicias veritatem. Constitiitus igitur inter agmina
108
Rituale Romanum. Tit. V. cap. 7.
Beat6rum,contemplati6nisdivinaedulcedinepotiaris
in ssecula S3ecul6rum.
r^.
Amen.
Oratio.
SusciPE
D6mine servum tuum in locum sperandae
sibi salvati6nis a miseric6rdia tua.
^. Amen.
Libera D6mine ^nimam servi tui ex 6mnibus pe-
riculis inferni, et de laqueis poenarum, et ex 6mni-
bus tribulati6nibus.
i^.
Amen.
Libera D6mine animam servi tui , sicut liberasti
Henoch et Eliam de commiini morte mundi.
^.
Amen.
Libera D6mine animam servi tui , sicut liber^sti
Noe de diliivio.
i\
Amen.
Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
Abraham de Ur Chaldse^rum.
r.
Amen.
Libera D6mine animam servi tui , sicut liberasti
Job de passi6nibus suis.
^
Amen.
Libera D6mine animam servi tui , sicut liberasti
Isaac de h6stia, et de manu patris sui Abrahae.
^.
Amen.
Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
Lot de S6domis, et de flamma ignis.
^
Amen.
Libera D6mine animam servi tui , sicut liberisti
M6ysen de manu Phara6nis regis iEgypti6rum.
]^,
Amen.
Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
Danielem de lacu le6num.
i^.
Amen.
Libera D6mine animam servi tui, sicut liberasti
tres
pueros de camino ignis ardentis , et de manu
regis
iniqui.
^.
Amen.
Libera D6mine dnimam servi tui, sicut liberasti
Susdnnam de falso crimine.
i\.
Amen.
Libera D6mine dnimam servi tui, sicut liberdsti
David de manu regis Saul, et de manu Golise.
i^. Amen.
Libera D6mine animam servi tui , sicut liberasti
Petrum et Paulum de carceribus.
^.
Amen.
Et sicut beatissimam Theclam Virginem et Mar-
Ordo commciKlationis anima\
109
tyrem tuam de tribus atrocissimis tormentis libera-
sti, sic liberare digneris animam hujus servi tui, et
tecum facias in bonis congaudere cselestibus.
^.
Amen.
Oratio.
/^OMMENDAMUS tibl , Dominc , animam famuli tui
\ZJ
N.
,
precamurque te Domine Jesu Ghriste Sal-
vator mundi, ut propter quam ad terram miseric6r-
diter descendisti,
Patriarcharum tuorum sinibus
insinuare non renuas. Agnosce Domine creatiiram
tuam , non a diis alienis creatam , sed a te solo Deo
vivo et vero : quia non est alius Deus prseter te , et
non est secundum opera tua. Lsetifica Domine ani-
mam ejus in conspectu tuo, et ne memineris iniqui-
tatum ejus antiquarum, et ebrietatum, quas susci-
tavit furor, sive fervor mali desiderii. Licet enim
peccaverit , tamen Patrem , et Filium , et Spiritum
sanctum non negavit, sed credidit, et zelum Dei in
se habuit , et Deum
,
qui fecit omnia , fideliter ad-
oravit.
Oratio.
DELiCTA
juventutis, et ignorantias ejus, qusesu-
mus, ne memineris, Domine : sed secundum
magnam
misericordiam tuam memor esto illius in
gloria claritatis tuse. Aperiantur ei caeli, collsetentur
illi Angeli. In regnum tuum Domine servum tuum
siiscipe. Suscipiat eum sanctus Michael Archange-
lus Dei, qui militiae cselestis meruit principatum.
Veniant illi obviam sancti Angeli Dei, et perducant
eum in civitatem
cselestem Jerusalem. Suscipiat
eum beatus Petrus
Apostolus, cui a Deo claves
regni caelestis traditse sunt. Adjuvet eum sanctus
Paulus Apostolus
,
qui dignus fuit esse vas electio-
nis. Intercedat pro eo sanctus Jodnnes electus Dei
Apostolus, cui revelata sunt secreta cselestia. Orent
pro eo omnes sancti Apostoli, quibus a Domino
data est potestas
ligandi, atque solvendi. Interce-
dant pro eo omnes Sancti et Electi Dei
,
qui pro
110 Ritnale Romanum. Tit. V. cap. 7.
Christi nomine tormenta in hoc sseculo sustinue-
runt : ut vinculis carnis exiitus, pervenire mere^tur
ad gl6riam regni caelestis, prsestdnte Domino nostro
Jesu Christo : Qui cum Patre et Spiritu sancto vivit
et regnat in ssecula saeculorum.
^. Amen.
5. Si vero diutius laborat anima
,
poterii legi super
eum hoc Evang-eHum S. Joannis.
Joann. 17.
UBLEVATis oculis iu cselum Jesus, dixit : Pa-
ter, venit hora, clarifica Filium tuum, ut
Filius tuus clarificet te : sicut dedisti ei pote-
statem omnis carnis, ut omne, quod dedisti ei, det
eis vitam aeternam. Haec est autem vita seterna : ut
cognoscant te, solum Deum verum, et quem misi-
sti Jesum Christum. Ego te clarificavi super terram
:
opus consumm^vi, quod dedisti mihi ut faciam : et
nunc clarifica me tu, Pater, apud temetipsum, cla-
rit^te, quam hdbui prius, quam mundus esset, apud
te. Manifestavi nomen tuum hominibus, quos dedi-
sti mihi de mundo : tui erant, et mihi eos dedisti :
et serm6nem tuum servaverunt. Nunc cognoverunt,
quia 6mnia
,
quse dedisti mihi , abs te sunt : quia
verba
,
quae dedisti mihi , dedi eis : et ipsi accepe-
runt, et cognoverunt vere quia a te exivi, et credi-
derunt quia tu me misisti. Ego pro eis rogo : Non
pro mundo rogo, sed pro his, quos dedisti mihi :
quia tui sunt : et mea 6mnia tua sunt, et tua mea
sunt : et clarificatus sum in eis : et jam non sum in
mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio.
Pater sancte, serva eos in n6mine tuo, quos dedisti
mihi : ut sint unum, sicut et nos. Cum essem cum
eis, ego servabam eos in n6mine tuo. Quos dedisti
mihi, custodivi; et nemo ex eis periit, nisi filius
perditi6nis, ut Scriptiira impleatur. Nunc autem ad
te venio : et haec loquor in mundo, ut habeant gau-
dium meum impletum in semetipsis. Ego dedi eis
serm6nem tuum, et mundus eos 6dio habuit, quia
non sunt demundo, sicut et ego non sum de mundo.
Oido commendationis animae. Hl
Non rogo , ut tollas eos de mundo , sed ut serves
eos a malo. De mundo non sunt, sicut et ego non
sum de mundo. Sanctifica eos in veritate. Sermo
tuus veritas est. Sicut tu me misisti in mundum, et
ego misi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico
meipsum : ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Non
pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis, qui cre-
ditiiri sunt per verbum eorum in me : ut omnes
ununi sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et
ipsi in nobis unum sint : ut credat mundus, quiatu
me misisti. Et ego claritatem, quam dedisti mihi,
dedi eis : ut sint unum, sicut et nos unum sumus.
Ego in eis, et tu in me : ut sint consummati in
unum : et cognoscat mundus, quia tu me misisti,
et dilexisti eos, sicut et me dilexisti. Pater, quos
dedisti mihi , volo ut ubi sum ego , et illi sint me-
cum : ut videant claritatem meam, quam dedisti
mihi : quia dilexisti me ante constitutionem mundi.
Paterjuste, mundus te non cognovit : ego autem
te cognovi, et hi cognoverunt, quia tu me misisti.
Et notum feci eis nomen tuum , et notum faciam :
ut dilectio, qua dilexisti me , in ipsis sit, et ego in
ipsis.
Passio Domini nostri Jesu Ghristi seciindum
Joannem. Joann. 18.
(N illo tempore : Egressus est Jesus cum disci-
pulis suis trans torrentem Cedron , ubi erat
hortus , in quem introivit ipse , et discipuli
ejus. Sciebat autem et Judas, qui tradebat eum,
locum : quia frequenter Jesus convenerat illuc cum
discipulis suis. Judas ergo cum accepisset
cohor-
tem , et a pontificibus et pharisseis ministros
, venit
illuc cum laternis, et facibus, et armis. Jesus ita-
que sciens omnia, quse ventura erant super eum,
processit, et dixit eis : Quem quseritis? Responde-
runt el : Jesum Nazarenum. Dicit eis Jesus : Ego
sum. Stabat ^utem et Judas, qui tradebat eum, cum
112 Rituale Romanum. Tit. V. cap. 7.
ipsis. Ut ergo dixit eis : Ego sum : abierunt retr6r-
sum, et ceciderunt in terram. Iterum ergo interro-
gavit eos : Quem qu^eritis? Illi autem dixerunt :
Jesum Nazarenum. Respondit Jesus : Dixi vobis,
quia ego sum : si ergo mequgeritis, sinite hos abire.
Ut impleretur sermo
,
quem dixit : Quia quos dedi-
sti mihi, non perdidi ex eis quemquara. Simon ergo
Petrus habens gladium ediixit eum : et perciissit
pontificis servum : et abscidit auriculam ejus dexte-
ram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo
Jesus Petro : Mitte gladium tuum in vaginam. Cali-
cem, quem dedit mihi Pater, non bibam illum? Co-
hors ergo, et tribunus, et ministri Judaeorum com-
prehenderunt Jesum, et ligaverunt eum : etadduxe-
runt eum ad Annam primum; erat enim socer
Caiphse, qui erat pontifex anni illius. Erat autem
Cdiphas, qui consilium dederat Judseis : Quia expe-
dit, unum hominem mori pro populo. Sequebatur
autem Jesum Simon Petrus, et alius discipulus.
Discipulus autem ille erat notus pontifici , et intro-
ivit cum Jesu in atrium pontificis. Petrusautem sta-
bat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus 41ius, qui
erat notus pontifici, et dixit ostiariae : et introdiixit
Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria : Numquid
et tu ex discipulis es h6minis istius? Dicit ille : Non
sum. Stabant dutem servi, et ministri ad prunas :
quia frigus erat, et calefaciebant se : erat autem
cum eiset Petrus stans, et calefaciens se. P6ntifex
ergo interrog^vit Jesum de discipulis suis, et de
doctrina ejus. Resp6ndit ei Jesus : Ego palam locii-
tus sum mundo : ego semper d6cui in synag6ga, et
in templo, quo omnes Judsei conveniunt : et in oc-
culto lociitus sum nihil. Quid me interrogas? inter-
roga eos, qui audierunt quid lociitus sim ipsis :
ecce hi sciunt quae dixerim ego. Haec autem cum
dixisset, unus assistens ministr6rum dedit dlapam
Jesu, dicens : Sic resp6ndes pontifici? Resp6nditei
Jesus : Si male locutus sum , testim6nium p^rhibe
Ordo commendationis anima.\ 113
de malo : si autem bene, quid me csedis? Et misit
eum Annas ligatum ad Caipham pontijficem. Erat
dutera Simon Petrus stans, et calefaciens se. Dixe-
runt ergo ei : Numquid et tu ex discipulis ejus es?
Negavit ille, et dixit : Non sum. Dicit ei unus ex
servis pontificis, cognatus ejus, cujus abscidit Pe-
trus auriculam : Nonne ego te vidi in horto cum illo?
Iterum ergo negavit Petrus : et statim gallus cantavit.
Addiicunt ergo Jesum a Caipha in prsetorium. Erat
autem mane : et ipsi non introierunt in praetorium,
ut non contaminarentur, sed ut manducarent pascha.
Exivit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit : Quam ac-
cusationem affertis adversus hominem hunc? Re-
sponderunt, et dixerunt ei : Si non esset hic male-
factor, non tibi tradidissemus eum. Dixit ergo eis
Pilatus : Accipite eum vos , et seciindum legem
vestram judicdte eum. Dixerunt ergo ei Judsei : No-
bis non licet interficere quemquam. Ut sermo Jesu
impleretur, quem dixit, significans qua morte esset
moritiirus. Introivit ergo iterum in prsetorium Pila-
tus, et vocavit Jesum, et dixit ei : Tu es rex Judaeo-
rum? Respondit Jesus : A temetipso hoc dicis, an
alii dixerunttibi de me?Resp6nditPilatus : Numquid
ego Jud^eus sum? gens tua, et pontifices tradiderunt
te mihi : quid fecisti? Respondit Jesus : Regnum
meum non est de hoc mundo : si ex hoc mundo es-
set regnum meum, ministri meiiitique decertarent,
ut non traderer Judseis : nunc autem regnum meum
non est hinc. Dixit itaque ei Pilatus : Ergo rex es
tu? Respondit Jesus : Tu dicis, quia rex sum ego.
Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum,
ut testimonium perhibeam veritati : omnis
,
qui est
ex veritate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus :
Quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exivit
ad Judseos, et dicit eis : Ego nullam invenio in eo
causam. Est autem consuetiido vobis, ut unum di-
mittam vobis in Pascha : vultis ergo dimittam vobis
regem Judaeorum? Clamaverunt ergo rursum omnes,
114 Rituale Romanum. Tit. V. cap. 7.
dicentes : Non hunc, sed Barabbam. Erat autem
Bardbbas latro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Je-
sum, et flagellavit. Et milites plectentes coronam de
spinis, imposuerunt capiti ejus : et veste purpiirea
circumdederunt eum. Et veniebant ad eum, et dice-
bant : Ave rex Judseorum. Et dabant ei alapas.
Exivit ergo iterum Pil^tus foras , et dicit eis : Ecce
addiico vobis eum foras, ut cognoscatis, quia nul-
lam invenio in eo causam. (Exivit ergo Jesus por-
tans coronam spineam, et purpiireum vestimentum.)
Et dicit eis : Ecce homo. Cum ergo vidissent eum
pontifices, et ministri, clamdbant, dicentes : Cru-
cifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatus : Accipite
eum vos, et crucifigite : ego enim non invenio in eo
causam. Responderunt ei Judsei : Nos legem habe-
mus, et seciindum legem debet mori, quia Filium
Dei sefecit. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermo-
nem, magis timuit. Et ingressus est praetorium ite-
rum : et dixit ad Jesum : Unde es tu? Jesus autem
responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus : Mihi
non loqueris? nescis, quia potestdtem habeo cruci-
figere te, et potest^tem habeo dimittere te? Respon-
dit Jesus : Non haberes potestatem adversum me
ullam, nisi tibi datum esset desuper. Propterea qui
nie tradidit tibi , majus peccatum habet. Et exinde
quserebat Pilatus dimittere eum. Judsei autem cla-
mAbant dicentes : Si hunc dimittis, non es amicus
Csesaris : omnis enim qui se regem facit, contradicit
Csesari. Pilatus ^utem cum audisset hos serm6nes,
addiixit foras Jesum : etseditpro tribunMi, inloco,
qui dicitur Lithostrotos, hebriice autem Gdbbatha.
Erat autem Parasceve Paschae , hora quasi sexta , et
dicit Judseis : Ecce rex vester. Illi autem clama-
bant : Tolle, tolle, crucifige eum. Dicit eis Pilatus :
Regem vestrum crucifigam ? Responderunt ponti-
fices : Non habemus regem, nisi Csesarem. Tunc
ergo tradidit eis illum , ut crucifigeretur. Suscepe-
runt autem Jesum, et eduxerunt. Et bdjulans sibi
Ordo commendationis anima^. llo
crucem, exivit in eum, qui dicitur Galvariae, locum,
hebraice dutem Golgotha : ubi crucifixerunt eum, et
cum eo alios duos, hinc et hinc, medium autem
Jesum. Scripsit autem et titulum Pilatus : et posuit
super crucem. Erat autem scriptum : Jesus Nazare-
nus, Rex Judseorum. Hunc ergo titulum multi
Judseorum legerunt : quia prope civitatem erat lo-
cus, ubi crucifixus est Jesus : et erat scriptum he-
braice, graece et latine. Dicebant ergo Pilato pon-
tifices Judaeorum : Noli scribere , Rex Judaeorum :
sed quia ipse dixit : Rex sum Judseorum. Respondit
Pilatus : Quod scripsi, scripsi. Milites ergo cum
crucifixissent eum, acceperunt vestimenta ejus (et
fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem)
et tunicam. Erat autem tiinica inconsutilis, desu-
per contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem :
Non scindamus eam, sed sortidmur de illa cujus sit.
Ut Scriptiira impleretur, dicens : Partiti sunt vesti-
menta mea sibi : et in vestem meam miserunt sor-
tem. Et milites quidem hsec fecerunt. Stabant autem
juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus,
Maria Gleophse, et Maria Magdalene. Gum vidisset
ergo Jesus matrem, et discipulum stantem, quem
diligebat, dicit matri suae : Miilier, ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo : Ecce mater tua. Et ex illa
hora accepit eam discipulus in sua. Postea sciens
Jesus quia omnia consummata sunt, ut consumma-
retur Scriptiira, dixit : Sitio. Vas ergo erat positum
aceto plenum. Illi autem spongiam plenam aceto,
hyssopo circumponentes, obtulerunt ori ejus. Gum
ergo accepisset Jesus acetum, dixit : Gonsummatum
est. Et inclinato capite tradiditspiritum. Judsei ergo,
(quoniam Parasceve erat) ut non remanerent in
cruce corpora Sabbato, (erat enim magnus dies ille
Sabbati) rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum
crura, et tollerentur. Venerunt ergo milites : et
primi quidem fregerunt crura , et alterius, qui cru-
cifixus est cum eo. Ad Jesum autem cum venissent,
116
Rituale Romanum. Tit. V. cap. 7.
ut viderunt eura jara raortuum, non fregerunt ejus
crura, sed unus railitum lancea latus ejus aperuit,
et continuo exivit sanguis, et aqua. Et qui vidit,
testimoniura perliibuit : et verura est testiraonium
ejus. Et ille scit quia vera dicit : ut et vos credatis.
Facta sunt enira haec ut Scriptura impleretur : Os
non corarainuetis ex eo. Et iterura alia Scriptiira
dicit : Videbunt in quera transfixerunt. Post haec
autera rogavit Pilatura Joseph ab Ariraathsea (eo
quod esset discipulus Jesu, occiiltus autera propter
raetum Judaeorura), ut tolleret corpus Jesu. Et per-
raisit Pilatus. Venit ergo, et tulit corpus Jesu. Venit
autera et Nicoderaus
,
qui venerat ad Jesura nocte
primura , ferens mixtiirara myrrhae , et aloes
,
quasi
libras centura. Acceperunt ergo corpus Jesu, et
ligaverunt illud linteis cura aroraatibus , sicut raos
est Judgeis sepelire. Erat autera in loco, ubi cruci-
fixus est, hortus : et in horto raonumentura novura,
in quo nondura quisquara positus erat. Ibi ergo
propter Parasceven Judaeorura, quia juxta erat mo-
numentura, posuerunt Jesum.
6. Oratio ad Dcgiiinum Jesum Christum de singulis
articulis passionis ejus, dicenda a moriente, vel ab alio
pro eo.
f.
Adoramus te Christe, et benediciraus tibi.
^. Quia per sanctara crucera tuam rederaisti mun-
dum.
DEUS,
qui pro rederaptione mundi voluisti nasci,
circumcidi , a Judseis reprobari, a Juda tradi-
tore osculo tradi, vinculis alligari, sicut agnus
innocens ad victiraam duci , atque conspectibus
Annae, Caiphae, Pilati, et Herodis indecenter offerri,
a falsis testibus accusari, flagellis et oppr6briis
vexari, sputis conspui, spinis corondri, colaphis
caedi, ariindine percuti, facie velari, vestibus exui,
cruci clavis affigi , in cruce lev^ri , inter latrones
deput^ri, felle et aceto potari, et Idncea vulnerari
:
tu,
Domine, per has sanctissimas pcenas tuas, quas
Ordo conimendationis aninioe. 117
ego indignus recolo, et per sanctam crucem et mor-
tem tuam, libera me
( vel , si alius dicit pro eo,
libera famulumtuum
N.)
a poenis inferni, et perdii-
cere digneris, quo perduxisti latronem tecum cru-
cifixum : Qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et
regnas in ssecula saeculorum. Amen.
Dici praeterea possunt sequentes Psalmi.
Psalmus 117.
^^^1
ONFiTEMiNi Domino quoniam bonus :
*
quo-
1^^
niam in seeculum misericordia ejus.
^^^ Dicat nunc Israel quoniam bonus :
*
quo-
niam in s^eculum misericordia ejus.
Dicat nunc domus Aaron :
*
quoniam in sseculum
misericordia ejus.
Dicant nunc qui timent Dominum :
*
quoniam in
sseculum misericordia ejus.
De tribulatione invocavi Dominum :
*
et exaudi-
vit me in latitiidine Dominus.
Dominus mihi adjiitor :
*
non timebo quid faciat
mihi homo.
Dominus mihi adjiitor :
*
et ego despiciam inimi-
cos meos.
Bonum est confidere in Domino ,
*
quam confi-
dere in homine.
Bonum est sperare in Domino,
*
quam sperare in
principibus.
Omnes Gentes circuierunt me :
*
et in nomine
Domini quia ultus sum in eos.
Gircumdantes circumdederunt me :
*
et in no-
mine Domini quia ultus sum in eos.
Gircumdederunt me sicut apes, et exarserunt
sicut ignis in spinis :
*
et in nomine Domini quia
ultus sum in eos.
Impiilsus eversus sum ut caderem :
*
et Dominus
suscepit me.
Fortitiido mea , et laus mea Dominus :
*
et factus
est mihi in saliitem.
118
Ritnale Romaniim. Tii. V. cap. 7.
Vox exsultationis , et salutis
*
in tabernaculis ju-
storum.
Dextera Domini fecit virtiitem : dextera Domini
exaltavit me,
*
dextera Domini fecit virtiitem.
Non m6riar, sed vivam :
*
et narrabo opera D6-
mini.
Gastigans castigavit me D6minus :
*
et morti non
tradidit me.
Aperite mihi portas justitise, ingressus in eas
confitebor Domino :
*
haec porta Domini, justi intra-
bunt in eam.
Confitebor tibi qu6niam exaudisti me :
*
et factus
es mihi in saliitem.
Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes : *hic
factus est in caput anguli.
A D6mino factum est istud :
*
et est mir^bile in
6culis nostris.
Haec est dies, quam fecit D6minus :
*
exsultemus,
et laetemur in ea.
D6mine salvum me fac, o Domine bene prospe-
rare :
*
benedictus qui venit in n6mine D6mini.
Benediximus vobis de domo D6mini :
*
Deus D6-
minus, et illiixit nobis.
Constitiiite diem solemnem in condensis,
*
usque
ad cornu altaris.
Deus meus es tu, et confitebor tibi :
*
Deus meus
es tu, et exalt^bo te.
Confitebor tibi qu6niam exaudisti me :
*
et factus
es milii in saliitem.
Confitemini D6mino qu6niam bonus :
*
qu6niam
in sseculum miseric6rdia ejus.
G16ria Patri.
Psalmus 118.
BEATi
immaculati in via :
*
qui ambulant in lege
D6mini.
Beati, qui scrutantur testim6nia ejus :
*
in tolo
corde exquirunt eum.
Ordo commendationis animge. 119
Non enim qui operantur iniquit^tem ,
*
in viis
ejus ambulaverunt.
Tu mandasti
*
mandata tua custodiri nimis.
Utinam dirigantur viae meae,
*
ad custodiendas
justificationes tuas.
Tunc non confiindar,
*
cum perspexero in omni-
bus mandatis tuis.
Confitebor tibi in directione cordis :
*
in eo quod
didici judicia justitiae tuae.
Justificationes tuas custodiam :
*
non me derelin-
quas usquequaque.
In quo corrigit adolescentior viam suam?
*
in
custodiendo sermones tuos.
In toto corde meo exquisivi te :
*
ne repellas me
a mandatis tuis.
In corde meo abscondi eloquia tua :
*
ut non
peccem tibi.
Benedictus es Domine :
*
doce me justificationes
tuas.
In labiis meis,*pronuntiavi omnia judicia oris tui.
In via testimoniorum tuorum delectatus sum,
*
sicut in omnibus divitiis.
In mandatis tuis exercebor :
*
et considerabo vias
tuas.
In justificationibus tuis meditabor :
*
non obli-
viscar sermones tuos.
Gloria Patri.
RETRiBUE
servo tuo , vivifica me :
*
et custodiam
sermones tuos.
Revela oculos meos :
*
et considerabo mirabilia
(le lege tua.
Incola ego sum in terra :
*
non abscondas a me
mandata tua.
Concupivit anima mea desiderare justificationes
tuas,
*
in omni tempore.
Increpasti superbos :
*
maledicti qui declinant a
mand^tis tuis.
120 Rituale Romanum. Tit. V. cap. 7.
Aufer a me opprobrium , et contemptum :
*
quia
testimonia tua exquisivi.
Etenim sederunt principes, et adversum me loque-
bantur :
*
servus autem tuus exercebatur in justifi-
cationibus tuis.
Nam et testimonia tua meditatio mea est :
*
et
consilium meum justificationes tuse.
Adhgesit pavimento anima mea :
*
vivifica me
seciindum verbum tuum.
Vias meas enuntidvi, et exaudisti me :
*
doce me
justificationes tuas.
Viam justificationum tudrum instrue me :
*
et
exercebor in mirabilibus tuis.
Dormitavit anima mea prse tgedio :
*
confirma me
in verbis tuis.
Viam iniquitatis amove a me :
*
et de lege tua
miserere mei.
Viam veritatis elegi :
*
judicia tua non sum
oblitus.
Adhsesi testimoniis tuis Domine :
*
noli me con-
fundere.
Viam mandatorum tuorum cucurri,
*
cum dila-
tasti cor meum.
Gloria Patri.
7.
Tres pice et utiles morientibus Orationes cum tribus
Pater noster,
et tribus
Ave Maria,in agone mortis reci-
tanda.'.
Primo dicitur : Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie
eleison.
Pater noster. Ave Maria.
Oratio.
DOMiNE
Jesu Christe
,
per tuam sanctissimam
agoniam, et orationem, qua orasti pro nobis in
monte Oliveti
,
quando factus est sudor tuus sicut
guttse sdnguinis decurrentis in terram : obsecro te,
ut multitudinem sudoris tui sanguinei, quem prae
timoris angiistia copiosissime pro nobis effudisti
,
off^rre et ostdndere digneris Deo Patri omnipot^nti
Ordo coiiimendationis.aniraa^ 421
contra raultitiidinem omnium peccatorum hujus
famuli tui N
.
, et libera eum in hac hora mortis suse
ab omnibus poenis et angiistiis, quas pro peccatis
suis se timet meruisse : Qui cum Patre et Spiritu
sancto vivis et regnas Deus in ssecula sseculorum.
^. Amen.
Secundo dicitur : Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster. Ave Maria.
Oratio.
DOMiNE
Jesu Christe, qui pro nobis mori dignatus
es in cruce, obsecro te, ut omnes amaritiidines
passionum, et poenarum tuarum, quas pro nobis
miseris peccatoribus sustinuisti in cruce , maxime
in illa hora, quando sanctissima anima tua egressa
est de sanctissimo corpore tuo, offerre et ostendere
digneris Deo Patri omnipotenti pro anima hujus
famuli tui N., et libera eum in hac hora mortis ab
omnibus pcenis et passionibus, quas pro peccatis
suis se timet meruisse : Qui cum Patre et Spiritu
sancto vivis et regnas Deus in ssecula sseculorum.
Kl. Amen.
Tertio dicitur : Kyrie eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster. Ave Maria.
Oratio.
DOMiNE
JesuChriste, qui per os Prophetse dixisti:
In caritate perpetua dilexi te, ideo attraxi te
miserans; obsecro te, ut eamdem caritatem tuam,
quse te de cselis in terram ad tolcr^ndas omnium
passionum tuarum amaritudines attraxit, offerre et
ostendere digneris Deo Patri omnipotentipro anima
hujus famuli tui N., et libera eum ab omnibus pas-
sionibus et poenis
,
quas pro peccatis suis timet se
meruisse. Et salva animam ejus in hac hora exitus
sui. Aperi ei jdnuam vitae, et fac eum gaudere cum
Sanctis tuis in gloria aeterna. Et tu, piissime Domine
Jesu Christe
,
qui redemisti nos pretiosissimo san-
122 Rituale Romanum. Tit. V. cap. 8.
guine tuo, miserere animse hujusfamuli tui, et eam
introdiicere digneris ad semper virentia et amoena
loca paradisi, ut vivat tibi amore indivisibili
,
qui a
te, et ab electis tuis numquam separari potest. Qui
cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus in
ssecula saeculorum.
^. Amen.
----
CAPUT VIII
IN EXSPIRATIONE
, UM vero tempus exspirandi institerit, tunc maxi-
me ab omnibils circumstantibus, flexis geni-
bus, vehementer orationi instandum est. Ipse
vero moriens, si potest, dicat; vel si non po-
test, assistens, sive Sacerdos pro eo clara
voce pronuntiet : JESU, JESU, JESU. Quod et ea qua?
sequuntur, ad illius aures, si videbitur, etiam ssepius
repetat.
In manustuasDomine commendo spiritum meum.
Domine Jesu Christe, siiscipe spiritum meum. Sancta
Maria, ora pro me. Maria mater grdtiae, mater mise-
ric6rdi3e, tu me ab hoste protege , et hora mortis
siiscipe.
2.
Tunc ubi viget pia consuetudo, pulsetur campana
parochialis Ecclesise aliquibus ictibus, ad significandum
fidelibus in urbe, vel loco, aut extra in suburbanis exsi-
stentibus, instantem mortem exspirantis segroti, ut pro
eo Deum rogare possint.
3.Egressa anima de corpore, statim dicatur hoc :
^. Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli D6-
mini ,
*
Suscipientes animam ejus,
*
Offerentes eam
in conspectu Altissimi.
^.
Suscipiat te Ghristus qui voc^vit te, et in sinum
Abrahse Angeli dediicant te.
^. Suscipientes animam ejus,
*
Offerentes eam in
conspectu Altissimi.
In Exspiratione.
123
f. Requiem seternam dona ei Domine, et lux
perpetua liiceat ei.
^
Offerentes eam in conspectu
Altissimi.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
i. Sed libera nos a malo.
f.
Requiem aet^rnam dona ei D6mine.
^. Et lux perpetua luceat ei.
V- A porta inferi.
^. Erue Domine dnimam ejus.
f- Requiescat in pace.
]^. Amen.
y. Domine exiudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscura.
^- Et cum spiritu tuo.
Oremus.
TiBi
Domine commendamus animam famuli tui N.,
ut defiinctus saeculo tibi vivat : et quse per fra-
gilitatem humanse conversationis peccata commisit,
tu venia misericordissimae pietatis absterge. Per
Ghristum Dominum nostrum. ^ Amen.
4. Interim detur campana signum transitus defuncti
pro loci consuetudine , ut audientes pro ejus anima
Deum precentur. Deinde corpus de more honeste com-
positum, loco decenti cum lumine collocetur : ac parva
crux super pectus inter manus defuncti ponatur, aut
ubi crux desit, manus in modum crucis componantur,
interdumque aspergatur aqua benedicta, et interim,
donec efferatur, qui adsunt , sive Sacerdotes , sive alii
,
orabunt pro defuncto.

-c-^a^cexa^x^
TITULUS VI
CAPUT l
DE EXSEQUIIS
ACRAS caeremonias ac ritus, quibus ex antiquis-
sima traditione, et summorum
Pontificum
institutis sancta mater Ecclesia catholica in
filiorum suorum exsequiis uti solet, tamquam
vera religionis mysteria,
christianseque pieta-
tis signa, et fidelium mortuorum saluberrima
sufFragia,
Parochi summo studio servare debent, atque usu reti-
nere.
2. His itaque praestandis, qua par est modestia ac
devotione ita se habebunt, ut ad
defunctorum salutem,
simulque ad vivorum pietatem
,
quemadmodum
yere
sunt, non ad qusestum ejusmodi ritus sancti instituti
esse videantur.
3. Nullum corpus sepeliatur, praesertim si mors repen-
tina fuerit, nisi post debitum temporis
interyallum, ut
nuUus omnino de morte relinquatur
dubitandi locus.
4. Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri
poterit, retineatur, ut Missa,
prsesente corpore defuncti,
pro eo celebretur, antequam
sepulturse
tradatur.
5. Si quis die festo sit sepeliendus,
Missa propria pro
defunctis praesente corpore celebrari
poterit
;
dum tamen
De exsequiis. 125
conventualis Missa, et Officia divina non impediantur,
magnaque diei celebritas non obstet.
6. Caveant omnino Parochi, aliique Sacerdotes, ne
sepulturae, vel exsequiarum, seu anniversarii mortuorum
officii causa quidquam paciscantur, aut tamquam pre-
tium exigant; sed iis eleemosynis contenti sint, quse aut
probata consuetudine dari solent, aut Ordinarius con-
stituerit. Neque permittant, ut pallia, aut alia Altaris
ornamenta, ad ornatum feretri, vel tumbae adhibeantur.
7. Cum autem antiquissimi ritus ecclesiastici sit, ce-
reos accensos in exsequiis et funeribus deferre, caveant
item, ne ejusmodi ritus omittatur, ac ne quid avare
,
aut indigne in eo committatur.
8. Pauperes vero, quibus mortuis nihil, aut ita parum
superest, ut propriis impensis humari non possint, gra-
tis omnino sepeliantur ; ac debita lumina suis impensis,
si opus fuerit , adhibeant Sacerdotes , ad quos defuncti
cura pertinet, vel aliqua pia confraternitas , si fuerit,
juxta loci consuetudinem.
9. Ubi viget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos
in Coemeteriis, retineatur, et ubi fieri potest, restitua-
tur
: at vero cui locus sepulturse dabitur in Ecclesia,
humi tantum detur. Cadavera autem prope altaria non
sepeliantur.
10. Sepulcra Sacerdotum, et Clericorum cujuscum-
que Ordinis, ubi fieri potest, a sepulcris laicorum
separata sint, ac decentiori loco sita
;
atque ita, ubi
commodum fuerit, ut alia pro Sacerdotibus, alia pro
inferioris Ordinis Ecclesise ministris parata sint.
11. Sacerdos, aut cujusvis Ordinis Clericus defunctus,
vestibus suis quotidianis communibus usque ad talarem
vestem inclusive, tum desuper sacro vestitu sacerdotali,
vel clericali, quem Ordinis sui ratio deposcit, indui
debet.
^.
Sacerdos quidem super talarem vestem, amictu, alba,
cingulo, manipulo, stola et casula, seu planeta violacea
sit indutus,
12. Diaconus vero induatur amictu, alba, cingulo,
manipulo
, stola super humerum sinistrum
,
qua? sub
axilla dextera annectatur, et dalmatica violacea.
13. Subdiaconus autem amictu, alba, cingulo, mani-
pulo et tunicella.
126 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 2.
14. Alii prseterea inferiorum Ordinum Clerici super-
pelliceo supra vestem talarem ornari debent, singuli
praedicti cum tonsura, ac birretis suis.
15. Nullum porro cadaver perpetua? sepulturae tradi-
tum, ex ulla cujusvis Ordinis Ecclesia adsportari liceat,
nisi de licentia Ordinarii.
16. Laici cadaver, quolibet generis, aut dignitatis ti-
tulo prseditus ille fuerit, Clerici ne deferant, sed laici.
17. Corpora defunctorum in Ecclesia ponenda sunt
pedibus versus Altare majus ; vel si conduntur in Ora-
toriis, aut Capellis, ponantur cum pedibus versis ad
illarum Altaria : quod etiam pro situ et loco fiat in
sepulcro. Presbyteri vero habeant caput versus Altare.
18. Cseterum nemo christianus in communione fide-
lium defunctus, extra Ecclesiam, aut Ccemeterium rite
benedictum sepeliri debet ; sed si necessitas cogat ex
aliquo eventu aliquando ad tempus aliter fieri, curetur,
ut quatenus fieri poterit, corpus in locum sacrum quam-
primum transferatur ; et interim semper crux capiti illius
apponi debet , ad significandum illum in Christo quie-
visse.
f-*-j
CAPUT II
QUIBUS NON LICET DARE ECCLESIASTICAM
SEPULTURAM
GNORARE non debet Parochus, qui ab ecclesia-
stica sepultura ipso jure sunt excludendi, ne
quemquam ad illam contra sacrorum Canonum
decreta umquam admittat.
2. Negatur igitur ecclesiastica sepultura
paganis, Judseis, et omnibus infidelibus ; haereticis, et
eorum fautoribus; apostatis a christiana fide; schisma-
ticis, et publicis excommunicatis majori excommuni-
catione ; interdictis nominatim , et iis, qui sunt in loco
interdicto, eo durante.
3. Seipsos occidentibus ob desperationem , vel ira-
cundiam (non tamen si ex insania id accidat) , nisi ante
mortem dederint signa poenitentiae.
Exsequiarum ui"du.
127
4. Morientibus in duello, etiamsi ante obitum dede-
rint poenitentia? signa.
5. Manifestis, et publicis peccatoribus, qui sine poe-
nitentia perierunt.
6. lis de quibus publice constat, quod semel in anno
non susceperunt Sacramenta Confessionis , et Commu-
nionis in Pascha, et absque ullo signo contritionis obie-
runt.
7. Infantibus mortuis absque Baptismo.
8. Ubi vero in prsedictis casibus dubium occurrerit,
Ordinarius consulatur.
-t-*-j-
CAPUT III
EXSEQUIARUM ORDO
jONSTiTUTO tempore, quo corpus ad Ecclesiam
deferendum est, convocetur Clerus, et alii,
qui funeri interesse debent, et in parochialem,
vel in aliam Ecclesiam
,
juxta loci consuetu-
dinem , ordine conveniant ; ac datis certis
campanae signis , eo modo et ritu
,
quo in eo loco fieri
solet, Parochus indutus superpelliceo et stola nigra,
vel etiam pluviali ejusdem coloris, clerico prasferente
crucem, et alio aquam benedictam, ad domum defuncti
una cum aliis procedil. Distribuuntur cerei, et accen-
duntur intorticia. Mox ordinatur Processio, prseceden-
tibuslaicorum confraternitatibus, si adsint; tum sequitur
Clerus regularis , et ssecularis per ordinem ; binique
procedunt, prselata cruce, devote Psalmos, ut infra,
decantantes , Parocho prsecedente feretrum cum lumi-
nibus
;
inde sequuntur alii funus comitantes , et pro
defuncto Deum rite deprecantes sub silentio.
2. Parochus vero , antequam cadaver efferatur, illud
asperjg-it aqua benedicta, mox dicit Antiplionam : Si
imquitates.
cum Psalmo De profundis clamavi , etc.
(pag. 80). Jn fine Requiem aeternam dona ei Domine, et
lux perpetua luceat ei.
Repetil Antiphonam totam : Si
iniquitates observaveris D6mine : Domine, quis susti-
128 Riluale Romanum. Tit. VI. cap. 3.
nebit ? Deinde cadaver effertur, Parochusque de domo
procedens, statim gravi voce intonat Antiphonam :
1F V
1
Ex-sul-ta-bunt D6-mi-no. et Cantores inchoant
Ton. I. Fiii. 1.
*t
II
^g^
Ps. 50.
Miserere me-i De-us. U e a e i.
Glero alternatim prosequente :
Psalmus 50.
MiSERERE
mei Deus :
*
seciindum magnam mise-
ricordiam tuam.
Et secundum multitiidinem miserationum tua-
rum :
*
dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea :
*
et a pecc^to
meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco :
*
et
peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci :
*
ut
justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judi-
cdris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum :
*
et in
peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti :
*
incerta et occulta
sapientise tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo , et mundabor :
*
lavabis
me, et super nivem dealb^bor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam :
*
et exsul-
tabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccdtis meis :
*
et omnes
iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus :
*
et spiritum
rectum innova in visceribus meis.
Exsequiarum ordo. d29
Ne projicias me a facie tua :
*
et Spiritum san-
ctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi Isetitiam salutaris tui :
*
et spiritu
principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas :
*
et impii ad te con-
vertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus saliitis
meae :
*
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies :
*
et os meum annun-
ti^bit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium , dedissem liti-
que :
*
holoc^ustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus :
*
cor con-
tritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion
:
*
ut sedificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitise, oblationes,
et holocausta :
*
tunc imponent super altare tuum
vitulos.
Requiem seternam.
tr-^' V^
^rtr
Exsul-tabunt D6mi-no ossa hu
-
mi-
^M"=ii=t
n
-
a-ta.
Ac si longitndo itineris poslulaverit , dicantur Psalmi
Graduales,
Ad Dominum cum tribularer, etc.
vel alii
Psalmi ex Officio Mortuoruni (pMi;.
142
^q^-)
^^ ^^
^^^^^
cujuslibet Psalmi dicitur : Requiem aeternam dona ei
Domine, etc. qui Psalmi devote, distincte, gravique
voce recitari debent usque ad Ecclesiam.
3.Ad ingressum Ecclesi?e repetitur Antiphona :
Exsul-
tabunt Domino ossahumiliata.Deinde Ecclesiam ingressi.
RiT. N. 190.
130
Rilnale Romannm.
Tit. VI.
cai).
3.
caiitaiit
Responsorium,
cantore
incipienLe, et Clero al
tcrnatim
respondente,
videlicct :
Modus k.
Mi-la.
f
PaiVg-U-g-P
^^^J^^I
Subve-ni
-
te
Sancti De
i-
- - -

5-r-fc
OC
^
Pi=^
-
cur
- ri-te
Ange
- li
'^^ **Si"^
mi-ni :
^
Susci-pi
-
^ntes
^-nimara e
jus
:
'
Offe-rentes e
- am in conspe-
^P
,
I
^^^w
.
yi-p^-^-n-*-!^
ctu
Al
tis-si-mi. v.
Susci-pi
- at
w^^^^
te
Christus
,
qui vo
-
ca
-
vit te :
't
4
et in si-num
Abrahae
Ange-li
de-
^p
r"*
N
L,
dii
-
cant te.
Suscipientes. ut supra.
Exseqiiiainim orrlo.
131
^
p
/

^^._^L^_p
f.
Requi-em seter-nam do-na
if^r-'
-
iT
--
^
e
-
i D6
-
mi-ne. ^. Et lux perpe
-
tu-a
^ ^
.
r
'
%
i^Mi
lu
- ce-at e - i. i. Offerentes. utsupra.
4. Deposito feretro in medio Ecclesise, ita ut defun-
cti pedes , si fuerit laicus, sint versus Altare majus; si
vero fuerit Sacerdos, ut dictum est, caput sit versus
ipsum Altarc
;
et cereis accensis circa corpus , statim
nisi quid impediat, ut infra monebitur, dicatur Officium
Mortuorum , cum tribus Nocturnis, et Laudibus, ut in-
fra ponitur; et duo ex Clero incipiant absolute Invita-
torium :
Regem , cui omnia vivunt :
*
Venite , adoremus
;
et repetitura Clero :Regem, cui omnia vivunt : Venite,
adoremus.
Psalmus. Venite, exsultemus, etc. et duplicantur
Antiphontr.
5. Ad finem Officii post Antiphonam Cantici Benedi-
ctus, etc. Ego sum resurrectio, etc. dicitur
Pater noster.
secreto.
y.
Et ne nos indiicas in tentationem.
l^.
Sed libera nos a malo.
f.
A porta inferi.
^.
Erue Domine animam ejus.
f.
Requiescat in pace.
]^. Amen.
\'.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^). Et cum spiritu tuo.
132
Ritiiale Romanum.
Tit. YI. cap. 3.
Oremus.
Oratio.
ABSOLVE ,
qusesumus Domine , animam famuli tui
ab omni vinculo delictorum : ut in resurre-
ctionis gloria inter Sanctos et Electos tuos resusci-
t^tus respiret. Per Christum D6minum nostrum.
^.
Amen.
6. Dum in Officio dicuntur Laudes ,
Sacerdos cum
ministris paratur ad celebrandara Missam solemnem pro
defuncto, si tempus congruens fuerit, ut in die deposi-
tionis in MissaH Romano.
7. Finita Missa , Sacerdos , deposita casula , seu pla-
neta , et manipulo, accipit piuviale nigri coloris : et Sub-
diaconus accipit crucem , et accedit ad ferclrum ,
et se
sistit ad caput defuncti cum cruce, medius inter duos
acolythos seu ceroferarios cum candelabris et candelis
accensis : et omnes alii de Clero veniunt ordinatim in
gradu suo cum candehs accensis, et stant in circuitu
fcretri : tum sequitur Sacerdos cum Diacono ,
et assi-
stente, aliisque ministris, et facta reverentia Altari,
sistit se contra crucem ad pedes defuncti, retro adstan-
tibus ei a sinistris duobus acolythis, uno cum thuribulo
ct navicula incensi , altero cum vase aqufe benedictse et
aspersorio , et acolytho , seu Clerico tenente librum
,
absolute dicil soquentom Orntionem :
NON
intres in judiciura cum servo tuo D6mine,
quia nullus apud te
justificabitur homo, nisi
per te 6mnium
peccatorum ei tribuatur remissio.
Non ergo eum,
qusesumus, tua
judicialis sententia
premat,
quemtibi vera
supplicatio
fidei christianse
commendat : sed gratia tua illi succurrente, mere^-
tur evadere
judicium
ulti6nis,
qui dum viveret,
insignitus est signaculo
sanctse
Trinitatis :
Qui vivis
et regnas in ssecula
S8ecul6rum. t^. Amen.
8.
Deinde cantore incipiento, Clerus circumstans
can-
tat sequens Responsorium :
Modus I. Re-la.
^J
L.
h^m^^^^
Libe-ra me D6
- mine
de mor-te
Exscquiarum ordo. 133
P
ae-ter - na in di
-
e il-la tre
wb
.j
,
Hi
I
1
men
-
da :
*
Quando cse
-
li mo
-
vendi
tJ-^^
r
v^
g^
sunt et ter
-
ra :
*
Dum ve
f
^'
J>^

"
^^^
ne-ris ju-di
-
ca re
F
'
I
^=*=^
sse - cu-lum per ignem. y.Tremens factus
1F
^
I
tTHgJi , -
I
'
^^
sum ego , et ti - me
-
o , dum disciissi
-
o
^
i^=PS
^^
_
ve - ne-rit, atque ven
-
tii-ra i
-
ra.
1F
^^v^
Repetitur ;
Quando cae
-
li mo
-
vendi
1F
'
, l
izi
sunt et ter
-
ra.
134
Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 3.
?
> %
'
'fc
^
Di-es il-la, di-es i
-
rse, ca-la-mi-ta-
afe
5 ^
tis et mi
-
se
-
ri
-
se , di
-
es magna
r
'
L,J-'' j
et a-ma-ra valde.
fi^^^
Repetitur : Dum ve ne-ris
^B
h
'
S
B
if^Tni
i^
T^f
^^
ju
-
di
-
c^ re sae-
aii^
cu-lum per ignem.
j
y 4i
Requi-em se-ternam do-na e
- is.
atjc
^
1
I
L,
1
D6
-
mine : et lux perpe-tu-a lii
-
ce-
W
at e
-
is.
Exsequiarum ordo.
135
?
v<
^,
ru^m
.'
'
^
Repetitur : Li-be-ra me D6 - mi
-
ne , de
lFr'^'L..vj,L,j,"v**'
^
mor-te seter na in di
-
e il-la
1F
L.
1
^
M
II
.J
!
I
"
1
tre-men
-
da : *Quando cse
-
li mo
-
ven-
M^
iF^s'
iL^lr
g
di sunt etter-ra : ^DumVe
f
H^-S.
,.
1^
?
ne-ris ju-di
-
ca
re
s
i
i^i
se - cu-lum per ignem.
9. Dum cantatur proedicLum Responsorium, Sacerdos,
acolytho et Diacono ministrante, accipit incensum de
navicula, et ponit in thuribulum; et fmito Responsorio,
cantor cum primo Choro dicit :
J^Jfi
m
Ky
-
ri- e e
-
le
-
i-son.
Et secundus Ghorus respondet
at
1M:
P
Ghriste e-le
-
ison.
136
Rituale Romanuin. Tit. VI. cap.
Deinde omnes simul dicunt
:
^
^
,
'
*
p
Ky-ri
-
e
le i-son.
10.
Mox Sacerdos dicit alta voce : Pater noster;
el
secreto dicitur ab omnibus
;
et ipse interim accipit a
Diacono vel acolytho aspersorium aquae benedictoe
,
et
facta profunda inclinatione cruci, quae est ex adverso,
Diacono, seu ministro genuflectente , et fimbrias plu-
vialis sublevante, circumiens feretrum (si transit ante
Sacramentum
,
genuflectit), aspergit corpus defuncti:
deinde reversus ad locum suum, Diacono ministrante.
accipit thuribulum, et eodem modo circuit feretrum
,
et corpus incensat, ut asperserat : postea reddito thuri-
bulo ei, a quo acceperat , stans in loco suo, acolytho,
seu aUo ministro tenente librum apertum ante se, dicit
:
^
^
f.
Et ne nos indii-cas in tenta-ti-6-nem.
4
^
^. Sed li-be-ra nos a ma-lo.
^f^
f. A porta infe-ri.
^^^'
I
1'
=^
i^-
E-ru-e D6mi-ne
a-nimam e-jus.
n
^,
^
f.
Requi-escat in pa-ce.
i^. Amen.
Exsequiarum ordo.
137
^
^
Vt=^
y. D6mi-ne exaudi o-ra-ti-6-nem me-am.
^-
^=t
4
R). Et clamor me-us ad te ve-niat.
^
^
y Dorainus vo-biscum
^=?=M
l^. Et cum spi
-
ri
-
tu tu
-
o.
Oremus. Oratio.
DEUS
, cui proprium est misereri semper , et par-
cere : te supplices exoramus pro anima famuli
tui
N.,
quam hodie de hoc sseculo migrare jussisti,
ut non tradas eam in manus inimici , neque oblivi-
scaris in finem, sed jiibeas eam a sanctis Angelis
siiscipi , et ad patriam paradisi perdiici : ut quia in
te speravit, et credidit, non poenas inferni sustineat,
sed gaudia seterna possideat. Per Christum Domi-
num nostrum. ^. Amen.
Si defunctus fuerit Sacerdos, in Oratione dicatur :
pro anima famuli tui N.Sacerdotis, quam, etc.
11. Finita Oratione, corpus deferlur ad sepulcrum, si
tunc
deferendum sit : et dum portatur, Clerici cantant
Antiphonam : : :
Modus 8. Sol-ui.
^"
m ^^l"'
g.
1
In para-di-sum de-du-cant te An
-
ge-Ii :
138 Ritiiale Romanum. Tit. VI. cap. 3.
,
V
! M^

in tu-o adven-tu sus-ci-pi-ant te Mar-
j^i iiwii^i:
ita
ty-res, et perdu-cant te in ci-vi-ta-tem
P=i
r

1
^i I I /
r
"
1
san-ctam Je
-
rii-sa-lem. Gho-rus An
-
ge-16-
jB" *j B B ~y
A^
rum te sus
-
ci-pi-at, et cum L4-za-
P^ ^
^
ro quondam paupe-re ae-ternam ha-be-as
^
TT
re
-
qui-em.
12.
Cum autem pervenerit ad sepulcrum, si non esl
benedictum, Sacerdos illud benedicit, dicens hanc Ora-
tionem.
Oremus.
DEUS,
cujus miseratione animse fidelium requie-
scunt, hunc tiimulumbenedicere dignare, eique
Angelum tuum sanctum deputa custodem : et quo-
rum, quarumque corpora hic sepeliuntur, animas
eorum ab omnibus absolve vinculis delictorum , ut
in te semper cum Sanctis tuis sine fine laetentur.
Per Christum Dominum nostrum. iX. Amen.
13.
Dicta Oratione, Sacerdos aqua benedicta aspergat,
deinde incenset corpus defuncti, et tumulum.
Exsequiariim ordo. 139
14.Quod si corpus tunc ad sepulturam non deferatur,
omisso Responsorio : In paradisum, etc. et benedictione
sepulcri, si jam est benedictum
,
prosequatur Officium,
ut infra : quod numquam omittitur; et intonet Antipho-
nam.
Antiphona. Ton. n.
^
E
-
go sum.
^
-w^-m-w
Gant. Zach. Benedictus. ut infra. U e a e i.
Ganticum Zachariae. Luc. 1.
g.
BENEDiCTUs
Dominus Deus Israel :
*
quia visitavit,
et fecit redemptionem plebis suae.
Et erexit cornu saliitis nobis,
*
in domo David
pueri sui.
Sicut lociitus est per os sanctorum,
*
qui a s^eculo
sunt, prophetarum ejus :
Saliitem ex inimicis nostris,
*
et de manu omnium
qui oderunt nos :
Ad faciendam misericordiam cum patribus no-
stris :
*
et memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum,
quod juravit ad Abraham patrem
nostrum,
*
daturum
se nobis :
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum
liberati,
*
servidmus illi.
In sanctitate et justitia coram ipso,
*
omnibus
diebus nostris.
Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis :
*
prae-
ibis enim ante faciem Domini, parare vias ejus.
Ad dandam scientiam saliitis plebi ejus :
*
in
remissionem peccatorum eorum.
Per viscera misericordiae Dei nostri :
*
in quibus
visitdvit nos, 6riens ex alto.
V
440 Rituale Romanum.
Tit. VI. cap. 3,
Illuminare his, qui in tenebris, etinumbra mortis
sedent :
*
ad dirigendos
pedes nostros in viam
pacis.
Requiem aeternam.
Et repetitur Antiphona.
^f
1
I
^
-r>-,T-r,
E-go sum re-sur-recti-o et vi-ta,
<B
!
=
^ m-^-m
%
qui cre -
dit in me , e
-
ti
-
am si mortu-us
!
tfi-Trt
^
^
^
fii - e-rit vi-vet : et omnis qui vi-vit,
^
1F I".
I
^'
I
"
^
et cre-dit in me, non mo-ri-e-tur in
Mi
4
ae-ternum.
PosLea Sacerdos dicit :
Kyrie eleison. Ghriste el^ison. Kyrie eleison
Pater noster. IiUerim coipus aspergit.
^. Et ne nos indiicas in tentationem.
l|. Sed libera nos a malo.
y. A porta inferi.
^. Erue Domine animam ejus.
y. Requiescat in pace. n.Amen.
t.
Domine exdudi orationem meam.
%
Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Exscffui;u"iim oi'df).
141
Oremus.
T^AC, qusesumus Domine, hanc cum servo tuo de-
1 functo (\el fdmulatua defuncta) misericordiam,
ut factorum suorum in poenis non recipiat vicem
,
qui (vel quse) tuam in votis tenuit voluntatem : ut
sicut hic eum
(
vel eam) vera fides junxit fidelium
turmis; ita illic eum (vel eam) tua miser^tio societ
angelicis choris. Per Christum Dominum nostrum.
u. Amen.
f.
Requiem seternam dona ei Domine.
^. Et lux perpetua liiceat ei.
y. Requiescat in pace.
i^. Amen.
V.
Anima ejus, et animae omnium fidelium defun-
ctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.
^. Amen.
15.
Deinde a sepultiira in ecclesiam
,
vei in sacristiam
reveitentes, dicant sine cantii Antiphonam : Si iniqui-
tates,
cum Psalmo : De profundis, etc. Requiem aeter-
nam , etc.
16.
Si vero ob rationabilem causam , videlicet ob
lemporis angustiam , vel aiiorum funerum instantem
necessitatem, prsedictum Officium Mortuorum cum tri-
bus Nocturnis, et Laudibus dici non potest; deposito
in ecclesia feretro cum corpore, dicatur saltem primuni
Nocturnum cum Laudibus, vel etiam sine Laudibus,
maxime ubi ejusmodi viget consuetudo, incipiendo ab
Invitatorio : Regem, cui omnia vivunt,
"
Venite, ad-
oremus.
17. Et postea omnia alia dicantur, qua" supra prse-
scripta sunt dicenda post Officium Mortuorum et Mis-
sam
,
18. Quod si etiam ea fuerit temporis angustia , vel
alia urgens necessitas , ut unum Nocturnum cum Lau-
dibus dici non possit, alise praedictse preces et suffragia
numquam omittantur.
19. Missa vero, si hora fuerit congruens, ritu pro de-
functis, ut in die obitus, praesente corpore, non omit-
tatur, nisi obstet magna diei solemnitas , aut aliqua
necessitas aliter suadeat : et post Missam fiat, ut supra.
142
sassuaisaa
Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
CAPUT IV
OFFICIUM DEFUNCTORUM
[ciTUR in Choro in die depositionis , et aliis
diebusprotemporisopportunitate,etecclesia-
rum consuetudine , ut supra dictum est. In
die vero depositionis, et tertio, septimo, tri-
g-esimo, et anniversario, duplicantur Anti-
phona? : et in fme Psalmorum dicitur :
Requiem seter-
nam
*
dona eis D6mine. Et lux perpetua
*
luceat eis
;
etiam si pro uno tantum fiat Officium.
AD VESPERAS
Absolute incipitur ab Antiphona.
Ton. II.
1
^
l^
n 1 n
Pla-ce-bo D6-mi-no
*
in re-gi-6-ne
1
^
^
'
n
vi-v6rum.
4 '
Ps. H4.
Dilexi,
qu6niam.utinfra.
1
^
*
.
U e a e i.
Psalmus 114.
iLEXi, qu6niam exaudiet D6minus
*
vocem
orati6nis meae.
Quia inclinavit aurem suam mihi :
*
et
in diebus meis invocdbo.
Officium defunctonim. 143
Circumdederunt me dolores mortis :
*
et pericula
inferni invenerunt me.
Tribulationem et dolorem inveni :
*
et nomen
Domini invocavi.
O Domine libera animam meam :
*
misericors
Dominus, et justus, et Deus noster miseretur.
Custodiens parvulos Dominus : *humiliatus sum,
et liberavit me.
Convertere anima mea in requiem tuam :
*
quia
Dominus benefecit tibi.
Quia eripuit animam meam de morte :
*
oculos
meos a lacrymis, pedes meos a lapsu.
Placebo Domino
*
in regione vivorum.
Requiem aeternam.
1. Antiphona.

i w
^^
^
^
Pla-ce-bo D6-mi-no in re-gi-6-ne
!=:
^
vi-vorum.
2. Antiphona.
Ton. II.
^M=g
n
T--
He
-
i mi
-
hi
*
D6-mi-ne, qui-ain-co-

_
f^
W~W ^zHi
la-tus
meus pro
-
lon-ga
-
tus est.
Ps. 119. Ad D6minum.
ut infra.
144 Rituale Ronianuni. Til. VI. caj). \
U e a e i.
Psalmus 119.
AD
Dominum cum tribularer clamavi :
*
et exau-
divit me.
Domine libera dnimam meam a labiis iniquis ,
*
et a lingua dolosa.
Quid detur tibi, aut quid apponatur tibi
*
ad lin-
guam dolosam?
Sagittae potentis acutse,
*
cum carb6nibus desola-
toriis.
Heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est :
habitavi cum habitantibus Cedar :
*
multum incola
fuit anima mea.
Cum his, qui oderunt pacem, erara pacificus :
*
cum loquebar illis, impugnabant me gratis.
Requiem seternam.
2. Antipliona.
^i-ii
i,
He
-
i mi
-
hi D6-mi-ne, qui-a in-co-
N _ I
f^
V"
la-tus me-us pro
-
lon
-
ga-tus est.
3. Antiphona. Ton. II.
f
1=5=11^
M-A
^
D6-mi-nus
*
cust6dit te ab ommina-lo : cu-
f=i
^JHhjjjggj^^^t
st6
-
di-at a-nimam tu-am D6mi-nus.
Offlcinin (lefuiictornm.
145
i g
'
m
-

--H
i=F-
Ps. 120.
Levavi. ui infra.
U e a e i.
Psalmus 120.
LEVAvi
oculos meos in montes,
*
unde veniet
auxilium mihi.
Auxilium meum a Domino ,
*
qui fecit caelum et
terram.
Non det in commotionem pedem tuum :
*
neque
dormitet qui custodit te.
Ecce non dormilabit, neque dormiet,
*
qui custo-
dit Israel.
Dominus custodit te, Dominus protectio tua,
*
super manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te :
*
neque luna per
noctem.
Dominus custodit te ab omni malo :
*
custodiat
animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum, et exitum
tuum :
*
ex hoc nunc, et usque in sseculum.
Requiem seternam.
3. Anliphona.
f
'^
1
'-^
^
D6-mi-nus custodit te ab omni ma-Io : cu-
P
^
^3
sto
-
di-at a-nimam tu-am Domi-nus.
4. Antiphona.
Ton. VII. Fin. 1,
C ^
"V. 11
Si i
-
ni
-
qui-ta-tes
*
ob-ser-va-ve-ris D6-
146 Hituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
F n
I
j , II
"
mi-ne : D6-mi-ne quis sus-ti-ne-bit?
^
iat
Ps. 129. De profiindis. ut infra. U e a e i.
Psalraus 129.
DE
profundis clamavi ad te Domine :
*
Domine
exaudi vocem meam :
Fiant aures tuae intendentes,
*
in vocem depreca-
tionis meae.
Si iniquitates observ^veris Domine :
*
Domine
quis sustinebit ?
Quia apud te propitidtio est :
*
et propter legem
tuam sustinui te Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus :
*
speravit
anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem :
*
speret
Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia :
*
et copiosa
apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel,
*
ex omnibus iniquitatibus
ejus.
Requiem seternam.
4. Antiphona.
;
'^ 1
^
=^
T^H
Si i-niqui-ta-tes observave-ris Domi-ne
^
"
s
D6mi-ne quis susti-ne-bit?
OfOcium defuiictorum.
447
5. Antiphona.
Ton. II.
Vtf^
1"
1'i''
Ope
-
ra
*
ma-nu-um tu-a-rum Domine
r-^
ft
^zdt
ne de-spi-ci-as.
i
ft
' =-

--
s
Ps. 137.
Confitebor.
ut infra.
U e a e i.
Psalmus 137.
CONFiTEBOR
tibi Domine in toto corde meo :
*
quo-
niam audisti verba oris mei.
In conspectu Angelorum psallam tibi :
*
adorabo
ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini
tuo.
Super misericordia tua, et veritate tua :
*
quo-
niam magnificasti super omne, nomen sanctum
tuum.
In quaciimque die invoc^vero te, exaudi me :
*
multiplicdbis in dnima mea virtiitem.
Confiteantur tibi Domine omnes reges terrse :
*
quia audierunt omnia verba oris tui :
Et cantent in viis Domini :
*
quoniam magna est
gl6ria Domini.
Quoniam excelsus Dominus, et humilia respicit :
*
et alta a longe cognoscit.
Si ambulavero in medio tribulationis , vivificabis
me :
*
et super iram inimicorum meorum extendisti
manum tuam, et salvum me fecit dextera tua.
Dominus retribuet pro me :
*
Domine miseri-
cordia tua in sseculum : opera manuum tuarum ne
despicias.
R^quiem aeternam.
i
148 Rituale Romanum. fit, VI. cap. 4
5. Antipliona.
F
1
ru
=!^
V
1 b
I^
Ope-ra ma-nu-um tu-a-rum Domine
f
^
ne de-spi-ci
-
as.
f
V n n
I
1
' 1 r
T. Audi-vi vocem de cselo di-centem mi-hi.
i
p
n 1 n ' n
!. Be-a-timortu-i, qui in Domino mo-ri-untur.
Ad Magnificat Antiphona. Ton. VII. Fin. 1.
s-M^
'
I I
'
'
*
1
'
r^^
O
-
mne
*
quod dat mi-hi Pa
-
ter,
P* V', ,
in
I
ii
=i
ad me ve-ni
-
et : et e
-
um qui venit
1
ad me, non e
-
ji
-
ci
-
am fo-ras.
!
_,.
,
^ II
1
,
^
Cant. B. M. V. Magnificat. ut infra. D e a e i
UTicium tlefunctorum, 149
Canticum Beatae Mariae Virginis.
Luc. cap. 1. vers. 46.
AGNiFiCAT
*
anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus
*
in Deo salutari M
meo.
Quia respexit humilitatem ancillse suae :
*
ecce
enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est :
*
et san-
ctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies
*
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo :
*
dispersit super-
bos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
*
et exaltavit hiimiles.
Esurientes implevit bonis :
*
et divites dimisit
inanes.
Suscepit Israel piierum suum ,
*
recordatus mise-
ricordiae suse.
Sicut lociitus est ad patres nostros,
*
Abraham, et
semini ejus in saecula.
Requiem seternam.
Antiphona.
^
'
^
-mjM
-ZM
^
O
-
mne quod dat mi-hi Pa
-
ter. ad
S
,
'=Pm
ft ^
me ve-ni-et : et e-um qui ve-nit ad me.
^
nr
none-ji-ci-am foras.
150 Rituale Romanum, Tit. VI. cap. 4.
2.Preces iiifrascriptaj dicuntur flexis genibus, simili-
ter et ad Laudes.
Pater noster. secreto.
f.
Et ne nos inducas in tentationem.
^.
Sed libera nos a malo.
Psalmus 145.
LAUDA
anima mea D6minum : laudabo Dominum
in vita mea :
*
psallam Deo meo quamdiu fiiero.
Nolite confidere in principibus :
*
in filiis homi-
num, in quibus non est salus.
Exibit spiritus ejus, et revertetur in terram suam :
*
in illa die peribunt omnes cogitationes e6rum.
Beatus, cujus Deus Jacob adjiitor ejus, spes ejus
in Domino Deo ipsius :
*
qui fecit cselum et terram,
mare, et omnia, quae in eis sunt.
Qui custodit veritdtem in seculum,facit judicium
injuriam patientibus :
*
dat escam esurientibus.
Dominus solvit compeditos :
*
Dominus illiiminat
caecos.
Dominus erigit elisos,
*
Dominus diligit justos.
Dominus custodit ddvenas
,
pupillum , et viduam
suscipiet :
*
et vias peccatorum disperdet.
Regnabit Dominus in ssecula, Deus tuus Sion,
*
in generationem et generationem.
Requiem aeternam.
f.
A porta inferi.
^. Erue Domine animam ejus.
f.
Requiescat in pace.
i^. Amen.
f.
D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
3. In die Depositionis Defuncti.
Oratio.
^JBS^LVE,
qugesumus Domine, dnimam famuli tui
SjL
N. (vcl
fdmulse tuse
N.), ut defiinctus
(
vel
OtTicium defunctoium. 151
defiincta) steculo tibi vivat : et quae per fragilitatem
carnis humana conversatione commisit, tu venia
misericordissimae pietatis absterge. Per Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
Vel Oratio.
DEUS,
cui proprium est misereri semper et par-
cere, te siipplices exoramus pro anima famuli
tui N.
(
vel fimulae tuae N), quam hodie de hoc
sseculo migrare jussisti : ut non tradas eam in manus
inimici, neque obliviscaris in finem; sed jubeas
eam a sanctis Angelis suscipi, et ad patriam para-
disi perdiici; ut quia in te speravit et credidit, non
pcenas inferni sustineat, sed gaudia aeterna possi-
deat. Per Christum Dominum nostrum.
i^.
Amen.
4.
hi die tertio , septimo , et trigesimo deposilionis
Defuncti.
Oratio.
QUiESUMUs Domine, ut animse famuli tui N. ( vel
famulse tuae
N),
cujus depositionis diem ter-
tium ( vel
septimum ,
vel
trigesimum ) commemo-
ramus, Sanctorum atque Elect6rum tuorum largiri
digneris consortium; et rorem misericordiae tuae
perennem infiindas. Per Christum Dominum no-
strum. R).
Amen.
In Anniversario.
Oratio.
DEUS
indulgentiarum Domine : da animae famuli
tuiN. (vel
famulae tuaeN),
(vel
animabus famu-
lorum, famulariimque tuarum), cujus (vel quorum)
anniversarium depositionis diem commemoramus
,
refrigerii sedem, quietis beatitiidinem , et liimi-
nis claritatem. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
1S2
Rituale Romanum. Tit. VI. cap. V.
ALI^ ORATIONES DIVERS^ PRO DEFUNGTIS
Pro summo Pontifice dofuncto.
Oratio.
DEUS,
qui inter summos Sacerdotes famulum
tuum
N.
ineffabili tua dispositione connume-
rari voluisti : prsesta, qusesumus; ut qui unigeniti
Filii tui vices in terris gerebat, sanctorum tuorum
Pontificum consortio perpetuo aggregetur. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
Pro defuncto Episcopo.
Oratio.
DEUS,
qui inter apostolicos Sacerdotes famulum
tuum N. pontificali fecisti dignitate vigere :
prsesta, qusesumus; ut eorum quoque perpetuo
aggregetur consortio. Per Christum Dominum no-
strum.
^.
Amen.
Si fuerint plures, dicitur in numero plurali.
Pro Episcopo Cardinali defuncto, dicatur : famulum
tuum N. Episcopum Gardinalem, pontificali fecisti
dignitate, etc.
Pro Presbylero Cardinali, dicatur : famulum tuum
N. Presbyterum Cardindlem, sacerdotali, etc.
Pro Diacono autem Cardinali, dicatur Oratio: Inclina,
Domine, etc.
qusR habetur paulo infra; hoc modo : ut
animam famuli tui
N.
Diaconi Cardinalis, quam de
hoc sseculo, etc.
Pro defuncto Sacerdote,
Oratio.
DEus
,
qui inter apostolicos Sacerdotes f^mulum
tuum
N.
sacerdotali fecisti dignitdte vigere :
prsesta, quaesumus; ut eorum quoque perpetuo
aggregetur consortio. Per Christum Dominum no-
strum.
^).
Amen.
Orficium dcfimctoruin.
153
Vel Oratio.
PRiESTA,
quajsumus Domine : ut anima famuli tui
'
N. Sacerdotis, quem in hoc seccuIo commoran-
tem , sacris muneribus decorasti , in caelesti sede
gloriosa semper exsultet. Per Christum Dominum
nostrum. 4. Amen.
Pro uno defuncto.
Oratio.
INCLiNA
Domine aurem tuam ad preces nostras
,
quibus misericordiam tuam supplices depreca-
mur : ut animam famuli tui
N
.,
quam de hoc sseculo
migrare jussisti, in pacis ac lucis regione consti-
tuas, et Sanctorum tuorum jiibeas esse consortem.
Per Christum Dominum nostrum. K.
Amen.
Pro una defuncta.
Oratio.
OUiEsuMus
Domine pro tua pietate miserere animse
famulae tuse N : et a contagiis mortalitatis exu-
tam, in seternse salvationis partem restitue. Per
Christum Dominum nostrum.
H^.
Amen.
Pro defuuctis fratribus, propinquis, et benefactoribus.
Oratio.
DEUS
, venise largitor et humanse saliitis amator
:
quEesumus clementiam tuam
;
ut nostrae congre-
gationis fratres, propinquos et benefactores, qui ex
hoc sseculo transierunt, beata Maria semper Virgine
intercedente cum omnibus Sanctis tuis, ad perpe-
tu8e beatitiidinis consortium pervenire concedas.
Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.
Pro Fidelibus defunctis.
Generalis Oratio.
FiDELiUM
Deus omnium conditor et redemptor,
animabus famulorum famularumque tuarum
remissionem cunctorum tribue peccatorum : ut
indulgentiam quam semper optaverunt, piis suppli-
154
Rituale
Romanum.
Til. VI. cap. 4.
cationibus
consequantur
: Qui vivis et regnas
in
ssecula
sseculorum. u.
Amen.
V.
Requiem
seternam
dona
eis
Domine.
^.
Et lux
perpetua
luceat
eis.
f.
Requiescant
in
pace.
^.
Amen.
AD
MATUTINUM
Invitatoriuin,
Modus
6.
Fa-la.
^^^^-J^P
^
:=a!:
Re
-gem,
cu-i
6mni-a
vi-vunt,*
Ve-ni-te
H^
ad
-
o-re-mus.
Chorus
repetit :
Re - gem
Psalmus
94.
w^^^

^
Ve-ni-te,
exsultemus
Domino
,
ju-bi-lemus
^^!3E^
i
5^
W^
De-o
sa-lu-t4-ri
nostro
;
pre-occu-pemus
fa
"^Pfc
f^-ci-em
e-jus
in
confessi-6-ne,
et in
f^p^
psal-mis
jubi-lemus
e
-
i.
Re-gem. ut supra.
Officinm (lofunctonim. 155
Qu6-ni-am De-usmagnus Domi-nus, et Rex
i
^"^^1
-
I
^m
h
^
magnus superomnes de-os : qu6-ni-am non
i
^ 5
*=i
repel-let Dominus plebem su-am, qui-a
JC^
^?fcN
in manu e-jus sunt omnes fines terrae
,
et al
-
ti
-
tii-dines monti-um ipse c6n-
h
l
ii
^
'
u^
-
^
spi-cit. Ve-ni
-
te. vit siipra. Qu6-ni-am ip-
, g iHIM
V=^
t
si-us est mare, et ipse fe-cit il-lud , et
ii 1
1
^

^M
^
a-ri-dam fundaverunt manus e-jus : ve-ni-
!> -ik
^
te ado-remus, et pro-ci-damus ante De-um
1S6
Rilualc Romnniim, Tit. VI. cap. 4.
h
^V
1
^
plo-remus co-ram D6mi-no, qui fe-cit nos :
Ji-*--
1
1
p B
qui-a ipse est Domi-nus De-us noster, nos
PT
1"1
1
-
1-
du-tem popu-lus e-jus, et o-ves p^scu-ae
fa
1
1
^V
1
R^
e-jus. Re-gem.
ut supra.
H6-di-e si vo-cem
h
H
V
^
e-jus audi-e-ri-tis, no
-
li-te obdu-ra-re
h
1 i
=^
P^
corda vestra, sic-ut in ex-a-cerba-ti-6-
i
n
"
1
^
ne secundum di-em tenta-ti- 6-nis in de-
TJ^VV
'
l
^
l^
P^
serto : u-bi tenta-verunt me patres vestri
,
pro-bave-runt et vi-derunt 6pe-ra me-a.
nriK'inni (lofnnclonun 157
^m^
^
Ve-ni-te. ut supra.
Quadra-ginta annis pro-xi-
~T
il
h
^
musfu-i ge-ne-ra-ti
-
6-ni hu-ic, et di-
m m _ _
~~_
I _
t^^
"
~^
^
xi : Semper hi errant corde : ipsi ve-ro
h
i
?
non cognove-runt vi-as me-as, quibus
n >
^ 5
ju-ra-vi in i-ra me-a, si intro-i-bunt
^
331
in requi-em me-am. Re-gem. ut supra.
w
^ 1 1
"
1
1
Re-qui-em se-ternam do-na e-is D6-
|i
i
|
,
^
ll
mi-ne : et lux per-pe-tu-a lii-ce-at
-
-
H^SE^
V-M
^
e
-
is. Ve-ni-te.
ut supia.
Re-gem, cu
-
i
158 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
(JJiorus.
^l
i-ri-^^
omni
-
a vivunt. Ve-ni-te, ad
-
o
-
re-mus.
IN I. NOCTURNO
1. Antiphona. Ton. VII. Fin. 1.

i^ Mn
m
'
"
F^"
1 1
Di
- ri-ge
*
D6-mine De-us me
-
us
*
_ _ 1
t
1 ^ . -
in conspectu tu
-
o vi
-
am me-am.
'
'
'.
1
Ps.
'.').
Verba mea. ut infra. U e a e i.
Psalmus 5.
ERBA mea ^uribus percipe Domine,
*
intel-
lige clamorem meum.
Intende voci orationis meae,
*
Rex meus
et Deus meus.
Quoniam ad te orabo :
*
Domine mane exaudies
vocem meam.
Mane adstabo tibi et videbo :
*
quoniam non Deus
volens iniquitatem tu es.
Neque habitabit juxta te malignus :
*
neque per-
manebunt injusti ante oculos tuos.
Odisti omnes, quioperantur iniquitatem :*perdes
omnes, qui loquiintur mendacium.
Virum sanguinum et dolosum abominabitur D6-
minus :
*
ego dutem in multitiidine miseric6rdiae
tuae.
Officium defunctorum.
159
Introibo in domum tuam :
*
adorabo ad templum
sanctura tuum in timore tuo.
Domine deduc me in justitia tua :
*
propter ini-
micos meos dirige in conspectu tuo viam meam.
Quoniam non est in ore eorum veritas :
*
cor
eorum vanum est.
Sepiilcrum patens est guttur eorum , linguis suis
dolose agebant :
*
jiidica illos Deus.
Decidant a cogitationibus suis , secundum multi-
tiidinem impietatum eorum expelle eos ,
*
quoniam
irritaverunt te Domine.
Et Isetentur omnes, qui sperant in te,
*
in aeter-
num exsultabunt: et habitabis in eis.
Et gloriabuntur in te omnes, qui diligunt nomen
tuum
,
*qu6niam tu benedices justo.
Domine, ut scuto bonse voluntatis tuae
*
coro-
nasti nos.
Requiem seternam.
1. Antiphona.
i F
,"1
I
T
^
i"PPrf
^
Di
-
ri-ge D6-mi-ne De-us me
-
us
n
^
'
P
in conspectu tu
-
o vi
-
am me-am.
2. Antiphona. Ton. VIII. Fin. 1.
w^
Sd
-r
^
Gon-ver-te-re D6-mi-ne,*et e-ri-pe
^^
^
a*
^
f
a-ni-mam me-am : qu6-ni-am non est in
160
Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
f
P=3
mor
-
te
,
qui me-mor sit tu-i.
^
Ps. 6. Domine. ut infra.
U e a e i.
Psalmus 6.
DOMiNE
, ne in fur6re tuo arguas me ,
*
neque in
ira tua corripias me.
Miserere mei Domine quoniam infirmus sum :
*
sana me Domine quoniam conturbata sunt ossa
mea.
Et anima mea turbata est valde :
*
sed tu Domine
usquequo ?
Convertere Domine, et eripe animam meam :
*
salvum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui :
*
in
inferno autem quis confitebitur tibi ?
Laboravi in gemitu meo, lavabo per singulas
noctes lectum meum :
*
lacrymis meis stratum meum
rigabo.
Turbatus est a furore oculus meus :
*
inveteravi
inter omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini iniquitd-
tem :
*
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus
mei.
Exaudivit Dominus deprecationem meam ,
*
D6-
minus orati6nem meam suscepit.
Erubescant, et conturbentur vehementer omnes
inimici mei :
*
convertantur et erubescant valde
veI6citer.
Requiem seternam.
Ofticium delunctonini.
161
2. Antiphona,
|
ii
B
il
-
-l-i-Y
i-i-J
^
Ezi:
Gonver-te-re
D6-mi-ne, et e-ri-pe
a-ni-
iri

"V-
1
n
,
^
,
mam me
-
am : qu6-ni-am non est in mor-
te
,
qui me-mor sit tu
-
i
.
3. Antiphona.
Ton. VIII. Fin. 1.
ir 1
I1
1
1 1
^
Nequan-do
*
ra
-
pi
-
at ut le
-
o a
-
ni-mam
V
!
T
p^
f
?
1~7
me
-
am, dum non est qui red-imat, neque
^^JLlA
"1
qui salvum fa
-
ci
-
at.
w
Ps.
7.
Dne Deus meus.
ut infra.U
e a e i.
D
Psalmus 7.
pMiNE Deus meus in te speravi :
*
salvum me fac
ex omnibus persequentibus me, et libera me.
RiT. N. 190.
162
IHitnale Romanum. Tit. VI. rap. 4.
Nequando rdpiat ut leo dnimara meam,
*
dum non
est qui redimat, neque qui salvum faciat.
D6mine Deus meus, si feci istud,
*
si est iniquitas
in mdnibus meis
:
Si r^ddidi retribuentibus mihi mala,
*
decidam
merito ab inimicis meis inanis.
Persequatur inimicus animam meam, et compre-
hendat, et conculcet in terra vitam meam ,
*
et gI6-
riam meam in pulverem dediicat.
Exsurge Domine in ira tua :
*
et exalt^re in finibus
inimicorum meorum.
Et exsiirge Domine Deus meus in praecepto quod
mand^sti :
*
et synagoga populorum circumdabit
te.
Et propter hanc in altum regredere :
*
Dominus
jiidicat populos.
Jiidica me Domine seciindumjustitiam meam,*et
seciindum innocentiam meam super me.
Gonsumetur nequitia peccatorum , et diriges ju-
stum,
*
scrutans corda et renes Deus.
Justum adjutorium meum a D6mino,
*
qui salvos
facit rectos corde.
Deus judex justus, fortis, et patiens :
*
numquid
irdscitur per singulos dies?
Nisi conversi fudritis
,
gladium suum vibrabit
:
*
arcum suum tetendit, et par^vit illum.
Et in eo pardvit vasa mortis,
*
sagittas suas arden-
tibus effecit.
Ecce partiiriit injustitiam :
*
concepit dol6rem,
et peperit iniquitatem.
Lacum aperuit, et eff6dit eum :
*
et incidit in
f6veam, quam fecit.
Gonvertetur dolor ejus in caput ejus :
*
et in ver-
ticem ipsius iniquitas ejus descendet.
Gonfitebor D6mino seciindum justitiam ejus :
*
et
psallam nomini D6mini altissimi.
Requiem seternam.
Ofliclnm
dofnnctornm,
163
o. Aiitiphoiia.
.^^[^liB
ly
Nequando rd-pi-at ut le-o a-nimam me-
>
H <
.
f 5
am, dum non est qui red-iraat, neque qui
salvum fd- ci-at.
v^p
^^=q
^
f.
A porta in-fe-ri.
^t.
E-ru-e D6mi-ne
4
:^
a-nimas e-o-rum.
Pater noster. totum secreto.
Lectioiies leguntur sine Absolutione, Benedictione et
Titulo.
Lectio I. Job 7. d.
ARCE mihi D6mine; nihil enim sunt dies
mei. Quid est homo, quia magnificas eum?
aut quid app6nis erga eum cor tuum ? Visi-
tas eum diluculo, et siibito probas illum. Usquequo
non parcis mihi , nec dimittis me , ut glutiam sali-
vam meam? Peccavi, quid faciam tibi o custos
hominum? quare posuisti me contrarium tibi, et
factus sum mihimetipsi gravis ? Cur non tollis pec-
catum meum, etquare non aufers iniquitatem meam?
ecce nunc in pulvere d6rmiam : et si mane me
qusesieris, non subsistam.
Lectiones terniiuantur sine Tu autem. vel alia con-
clusione.
164 Ritunle RomHnunr. Til. VI. cap. 4.
Modus 8. Sol-ut.
S
m

m-
^
, Pll"-*,!^
i|. Gre-do quod Redemptor me-us
vi
- vit, et in novis
-
simo di-
V^^^^MT
M=^^^^^^E^
=^
e de ter
-
ra surre
-
ctii rus
\
i
j
^,
gppi
sum :
*
Et in carne me a VI-
Tf
I
,
^rf
de ~ bo De - um Salva-to-
;
*
,,
^j;!^
-

^^
rem me -
um.^.
Quem vi-sii-
e
-
go ipse : et non
rus sum
d
-
li-us : et 6-cu-li me
-
i con-
ft^
IjTI^
l
l
-"
"
'U
,
spe-ctu
-
ri sunt.
Et in carne mea.
nt supra.
Officium defunctorum. 165
Lectio II, Job 10.
TiEDET
animam meam vitse mese, dimittam adver-
sum me eloquiummeum, loquar in amaritiidine
animse meae. Dicam Deo : Noli me condemnare
:
indica mihi cur me ita judices. Numquid bonum
tibi videtur, si calumnieris me, et opprimas me
opus manuum tudrum, et consilium impiorum
adjuves ? Numquid oculi carnei tibi sunt : aut sicut
videt homo, et tu videbis? Numquid sicut dies
hominis dies tui, et anni tui sicut humana sunt tem-
pora, ut quseras iniquitatem meam, et peccatum
meum scruteris? Et scias quia nihil impium fece-
rim, cum sit nemo qui de manu tua possit eriiere.
Modus 4.
Mi-la.
OvMl'
^ iV
">
I
j
^- Qui La
-
za-rum re
-
susci
-
ta - sti
a monumen
-
to fce-tidum:*Tu
^
^
V WF"
e-is D6
-
mi-ne do-na re
-
qui-em,
iF,
M^rwf
'=>''"'
a^
et lo-cum in-dul
-
gen ti
-
36.
i
| P
1
p,i
'
i
^
, I
1
1
V.
Qui ventii-rus es
judi-cd-re
166 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
^ p
pi
'
I
f
m
,1^ p^
I
]
vi-vos etm6r-tu-os, et sse
-
cu-lum
f^t
j
fm
f
per i
-
gnem. Tu eis.
ut supra.
Lectio III. Job 10. b.
MANUs
tuae fecerunt me, et plasmaverunt metotum
in circiiitu : et sic repente praecipitas me?
Memento quaeso quod sicut lutum feceris me , et in
piilverem rediices me. Nonne sicut lac mulsisti me,
et sicut caseum me coagulasti? Pelle et carnibus
vestisti me : ossibus et nervis compegisti me
:
Vitam et misericordiam tribuisti mihi, et visitatio
tua custodivit spiritum meum.
Modus 8. Sol-ut.
^p
^.
l
I
1 f
me abscon
- dam a vul
-
tu
rse tu - 36?
*
Qui
Officium defunctorum. 167
i!a!
"
"
1
I
"
4
5
iof
pec
- ca
-
VI ni - mis in vi-
'
*
^^
f
m
II
'
^*~1
ta me
-
a. y. Commissa
Fi '^^
p,
I
p
.
"1
I
1
me a pa
-
ve-sco
,
et ante
I
'
m^
n
te e
-
ru
-
be- sco : dum ve
-
ne-ris
,
B
^
[
'^
'
fJ
5
i=i:
ju-di-ca-re, no
-
li me conde-
^
hl
'^
mnd
-
re.
/
p.
Quia peccavi.
ut supra.
,_ !
?
^
)^. Re-qui-em

ae
-
ter-nam
1
f
m
l
I
!
^
,
P
g
do-na e
-
is D6
-
mi-ne : et lux
p
!
I
'^
^
, , I
1
per-pe-tu-a lii
ce
-
at
168 Rituale Romamim. Tii. VI, cap. 4.
^
^ p

e
-
is.
Quia peccavi.
ut siipra.
IN ir. NOCTURNO
1. Antiphona.
Ton. VIII. Fin. 1,
4H
^ ?
In loco p^scu-3e
*
i-bi me collo-ca-vit.
5
Ps. 22.
Dns regit me.
ut infra.
D e a e i.
Psalmus 22
^^
OMiNUS regit me, et niiiil mihi deerit :
*
in
loco pascuse ibi me collocavit.
Super aquam refectionis educavit me :
*
dnimam meam convertit.
Dediixit me super semitas justitise, *propter no-
men suum.
Nam, et si ambuldvero in medio umbrae raortis,
non timebo mala :
*
quoniam tu mecum es.
Virga tua , et baculus tuus :
*
ipsa me consolata
sunt.
Par^sti in conspectu meo mensam ,
*
adversus
eos, qui tribulant me.
Impingu^sti in oleo caput meum :
*
et calix meus
inebrians quam prseclirus est
!
Et misericordia tua subsequetur me
*
omnibus
diebus vitse mese :
Et ut inhabitem in domo Domini ,
*
in longitudi-
nem dierum.
Requiem seternam.
Officiiiiu (lefunctoruin.
169
1 . Antiphoiia.
^
^^ 5
In loco pdscu-ae i-bime collo-c^-vit.
2. Anliphona.
Ton, VIII. Fin. i.
^nr' Eiij
^ i^
De-li-cta
*
juventii-tis me-ae, et igno-r^n-
T
ii
^
,
I
i^ i
;
t
^
ti-as me
-
as ne memi-ne-ris D6-mi-ne.
td
^
Ps. 24. Ad te Domine. ut infra.U e a e i.
Psalmus 24.
AD
te Domine levdvi animam meam :
*
Deus meus
in te confido , non erubescam :
Neque irrideant me inimici mei :
*
etenim uni-
versi, qui sustinent te, non confundentur.
Confunddntur omnes iniqua agentes
*
super-
vacue.
Vias tuas Domine demonstra mihi :
*
et semitas
tuas edoce me.
Dirige me in veritate tua , et doce me :
*
quia tu
es Deus salvator meus, et te sustinui tota die.
Reminiscere miserationum tudrum Domine,
*
et
misericordiarum tuarum, quae a sseculo sunt.
Delicta juventutis meae ,
*
et ignordntias meas ne
memineris.
Seciindum misericordiam tuam memento mei
tu :
*
propter bonitdtem tuam D6mine.
170
Rituale Romaniim. Tit. VI. cap. 4.
Dulcis et rectus Dominus :
*
propter hoc legem
dabit delinquentibus in via.
Diriget mansuetos in judicio :
*
docdbit mites
vias suas.
Universae vise Domini, misericordia et veritas,
*
requirentibus testamentum ejus et testimonia
ejus.
Propter nomen tuum Domine propitiaberis pec-
cdto meo :
*
multum est enim.
Quis est homo qui timet Dominum ?
*
legem sta-
tuit ei in via, quam elegit.
Anima ejus in bonis demorabitur :
*
et semen
ejus hereditabit terram.
Firmamentum est Dominus timentibus eum :
*
et
testamentum ipsius ut manifestetur illis.
Oculi mei semper ad Dominum :
*
quoniam ipse
evellet de laqueo pedes meos.
Respice in me, et miserere mei :
*
quia linicus et
pauper sum ego.
Tribulatione^s cordis mei multiplic^tse sunt :
*
de
necessitatibus meis erue me.
Vide humilitatem meam, et laborem meum :
*
et
dimitte universa delicta mea.
Respice inimicos meos qu6niam multiplic^ti
sunt,
*
et 6dio iniquo oderunt me.
Gustodi dnimam meam, et erue me:
*
non eru-
bescam quoniam speravi in te.
Innocentes et recti adhseserunt mihi :
*
quia susti-
nui te.
Libera Deus Israel ,
*
ex omnibus tribulati6nibus
suis.
Requiem aeternam.
2. Antiphona.
np'
i
^
"'
T
^
[
i 1
De-Ii-cta ju-ventu-tis me-ae, et igno-rin-
Officium defunctoruni.
ni
-fBT
P=
^ f^
?
ti-as me
-
as ne memi-ne-ris D6-mi-ne.
[). Antiphoiia. Ton. IV. Fin. 1.
1
F1
"
'
P^
^
Gre-do vi-de-re
*
bo-na D6-mi-ni m
t
ter-ra vi-ven
- ti
-
um
3:* l=e
f
Ps. 26. D6minus. nt infra. U
Psalmus 26.
e a e 1.
DoMiNUs
illuminatio mea, et salus mea,
*
quem
timebo?
Dominus protector vitse meae,
*
a quo trepid^bo?
Dum appropiant super me nocentes,
*
ut edant
carnes meas.
Qui tribulant me inimici mei,
*
ipsi infirmati
sunt et ceciderunt.
Si consistant adversum me castra ,
*
non timebit
cor meum.
Si exsiirgat adversum me praelium ,
*
in hoc ego
sperabo.
Unam petii a D6mino, hanc requiram,
*
ut inha-
bitem in domo D6mini omnibus diebus vitse meae :
Ut videam voluptatem D6mini ,
*
et visitem tem-
plum ejus.
Qu6niam absc6ndit me in tabernaculo suo :
*
in
die mal6rum protexit me in absc6ndito tabernaculi
sui.
172
Rituale Romanuni. Tit. VI.
caf). \.
In petra exalt^vit me :
*
et nunc exaltavit caput
meum super inimicos meos.
Circuivi, et immolavi in tabernaculo ejus h6stiam
vociferationis :
*
cant^bo, et psalmum dicam D6-
mino.
Exiudi Domine vocem meam, qua clamivi ad
te :
*
miserere mei, et exdudi me.
Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea :
*
faciem tuam Domine requiram.
Ne avertas faciem tuam a me :
*
ne declines in ira
a servo tuo.
Adjiitor meus esto :
*
ne derelinquas me, neque
despicias me Deus salutaris meus.
Quoniam pater meus, et mater mea dereliquerunt
me :
*
Dominus autem assiimpsit me.
Legem pone mihi Domine in via tua :
*
et dirige
me in semitam rectam propter inimicos meos.
Ne tradideris me in animas tribulantium me :
*
quoniam insurrexerunt in me testes iniqui, et
mentita est iniquitas sibi.
Credo videre bona Domini
*
in terra viventium.
Exspecta Dominum, viriliter age :
*
et confortetur
cor.tuum, et siistine Dominum.
Requiem seternam.
3. Antiphona.
iM'-r-l
d- ^g
Cre-do vide
-
re bo-na D6-mi-ni in ter-
^
p ^
J
ra viven - ti-um.
F1" n
1
^!^^
y.
C611ocet e-os D6mi-nus cum princi-pi-bus.
Offioiuni defmictornm
173
]P
V
I
v1 r
^. Cum princi-pi-bus p6pu-li su-i.
Pater noster. totum secreto.
Lectio IV. Job 13. d
ESPONDE mihi : quantas habeo iniquitates
et peccata, scelera mea et delicta ostende
mihi. Cur faciem tuam abscondis, et arbi-
traris me inimicum tuum ? Contra f6Iium, quod
vento rapitur, ostendis potentiam tuam, et stipulam
siccam persequeris : Scribis enim contra me ama-
ritudines, et consiimere me vis peccatis adole-
scentiae meae. Posuisti in nervo pedem meum, el
observasti omnes semitas meas, et vestigia pedum
meorum considerasti : Qui quasi putredo consu-
mendus sum , et quasi vestimentum
,
quod comedi-
tur a tinea.
Modus 2. Re-fa.
t
^
P M
jfim
^. Memen
-
to me
-
i De - us, qui-a
a
i
1 f
i
^
F
i
I
/
>
^'*
w?F
=^
P 1?
ventus est vi
-
ta me a^
P>
531
J0C
fi
AdA:
^w
Nec adspi
- ci
-
at me VI
-
sus
'
'
^
F
^
h5
*
4
h6
mi-nis. ^\
De pro-fiin
-
dis cla-
6*
174
Ritiiale Homaniim. Tit. VI. cap. 4.
p ^
p,
I
,1
^
,
^
,
r*
I
1 1
md-vi ad te D6 mi-ne : Domi
-
ne
OO jdfm,
^
ex-au di vo cem me am.
Lectio V.
Nec adspiciat. ut supra.
Job 14.
HOMO
natus de muliere, brevi vivens tempore,
repletur multis miseriis. Qui quasi flos egredi-
tur et conteritur, et fugit velut umbra, et numquam
in eodem statu permanet. Et dignum ducis super
hujuscemodi aperire oculos tuos, et adducere eum
tecum in judicium ? Quis potest facere mundum de
immiindo conceptum semine? nonne tu, qui solus
es? Breves dies h6minis sunt, niimerus mensium
ejus apud te est : constituisti terminos ejus, qui
prseteriri non poterunt. Recede paululum ab eo,
ut quiescat, donec optata veniat, sicut mercenarii
dies ejus.
Modus 2. Re-fa.
=
/
T'
f,^ T
"
I
r
*
^
'
^
^. He
-
i mi
-
hi D6 - mi-ne, qui
-
a pec-
*
'"
fm
"1
p.
I
1
p
^"
cd
-
vi ni
-
mis in vi
-
ta me
EX
ii^
iiv
a : Quid fd-ci-am mi -
ser? u-
Officiuin (lcfunctornm,
175
jg^^
*=fe
f^
bi fii - gi
-
am , ni-si ad te
f
i*<
^
^ ft^
De
-
us me us?
*
Mi-se
-
re
-
re
E
'
^
"
l Fi
^i
me dum ve
-
ne-
F
,
^
i^=K=Pl
I
.
ris in no
-
vis
-
si-mo
^
"
1
^*^
di e.
V.
A
- nima me
-
a tur-
fr^
pa
I
^
T^
ira=PS
bd
-
ta est val
-
de, sed tu D6-mi-
.
I
X..
1^1^^
p
ne suc - cur -
re e - i.
Miserere. ut supra.
Lectio VI. Job 14. c.
Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me,
et abscondas me, donec pertrinseatfuror tuus,
et constituas mihi tempus , in quo recorderis mei ?
Putdsne mortuus homo rursum vivat ? Cunctis die-
bus, quibus nunc milito, exspecto donec v^niat
.176 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
immutatio mea. Vocdbis me, et ego respondebo
tibi : operi mdnuum tuarum porriges dexteram. Tu
quidem gressus meos dinumer^sti, sed parce pec-
cMis meis.
Modui? 6. Fa-la.
k
Pi,"
fcSSE^ipfE^
nNe
recor-de
-
ris pec-ca
-
ta me
- a
i
'*
tf:
^
'^nii"'
t
D6
mi-ne,
*
Dum vene
-
ris
t
1
I i
--rf-
t
1
"
.
ju-di
-
care sse cu-lum
#

'^n ,
,
II
''^
"P?
per gnem.
ii^ Di -
ri-
e^
tpi^itif^grri.
alE
!^
ge D6
-
mi-ne De
-
us
me - us in conspectu tu-o vi
-
am
'%

,
^ P
me
-it
am. Dum veneris. ut supra..
4
^^^^^^,-|-i^p^^
'1
'
1
1
''
P"i=1
^
V.
Re
-
qui-em ae - ternam do
-
na
Officium defimctorum. 177
^
^
1
^
I
P-i-
i
'
f

^
e-is D6 - mi-ne : et lux per
-
pe-
^^
[
^
^^
^
tu-a lii
-
ce-at e
-
is.
Dum veneris.
ut supra.
IN III. XOCTURNO
1. Antiphona. Ton. II.
P^
^ ^
Gompla
-
ce-at
*
ti-bi D6mi-ne, ut e-ri-
P fi f^
U
pi-as me : D6mi-ne ad ad-juvan-dum me
.m
respi-ce.
$
B
Ps. 30. Exspectans. ut infra.
U e a e i.
Psalmus 39.
XSPECTANS exspectavi D6minum,
*
et intendit
mihi.
Et exaudivit preces meas :
*
et eduxit me
de lacu miseriae, et de luto faecis.
Et stituit super petram pedes meos :
*
et direxit
gressus meos.
178
Riluale Romaiium. Tit. VI. cap. 4.
Et immisit in os meum canticum novum ,
*
car-
men Deo nostro.
Videbunt multi et timebunt :
*
et sperabunt in
Domino.
Beatus vir, cujus est nomen Domini spes ejus :
*
et non respexit in vanitates et insanias falsas.
Multa fecisti tu Domine Deus meus mirabilia
tua :
*
et cogitationibus tuis non est qui similis sit
tibi.
Annuntiavi et lociitus sum :
*
multipliciti sunt
super numerum.
Sacrificium et oblati6nem noluisti :
*
aures autem
perfecisti mihi.
Holocaustum et pro peccato non postul^sti :
*
tunc
dixi : Ecce venio.
In capite libri scriptum est de me ut facerem
voluntatem tuam :
*
Deus meus volui, et legem
tuam in medio cordis mei.
Annuntiavi justitiam tuam in ecclesia magna,
*
ecce Idbia mea non prohibebo : Domine tu scisti.
Justitiam tuam non abscondi in corde meo :
*
ve-
ritatem tuam et salutare tuum dixi.
Non absc6ndi miseric6rdiam tuam , et veritatem
tuam
*
a concilio multo.
Tu autem D6mine ne longe facias miserati6nes
tuas a me :
*
miseric6rdia tua et veritas tua semper
susceperunt me.
Qu6niam circumdederunt me mala, quorum non
est niimerus :
*
comprehenderunt me iniquitates
meae, et non p6tui ut viderem.
Multiplicatse sunt super capillos capitis mei :
*
et
cor meum dereliquit me.
Compldceat tibi D6mine ut eruas me :
*
D6mine,
ad adjuvandum me respice.
Confundantur et revereantur simul, qui quaerunt
animam meam,
*
ut auferant eam.
Convertantur retr6rsum, et reveredntur
*
qui vo-
lunt mihi mala.
Officium defiinctoriim.
179
Ferant confestim confusionem suam,
*
qui dicunt
mihi : Euge, euge.
Exsiiltent et laetentur super te omnes quaerentes
te :
*
et dicant semper : Magnificetur Dominus :
qui diligunt salutare tuum.
Ego autem mendicus sum, et pauper :
*
Dominus
sollicitus est mei.
Adjutor meus, et protector meus tu es :
*
Deus
meus ne tardaveris.
Requiem aeternam.
I . Antiphona,
i
-
p^

Gompld
-
ce-at ti-bi D6mi-ne, ut e-ri-
^
rw
%
fr
pi-as me : D6mi-ne ad ad-ju-vandum me
^
respi-ce.
2. Antiphona. Ton. II.
fl"
1 M' 1
^^
Sa-na D6-mi-ne
*
a-nimam me-am, qui-a
^
%
pecca-vi ti-bi.
Ps. 40. Bedtus qui. ut infra.
U e a e i.
I
r
180
Rituale Romanum. Tit. VI. caj). 4.
Psalmus 40.
BEATUS
qui intelligit super e^enum, et pauperem :
*
in die mala liberabit eum Dominus.
Dominus conservet eum, et vivificet eum, et
beatum fdciat eum in terra :
*
et non tradat eum in
animam inimicorum ejus.
Dominus opem ferat illi super lectum doloris
ejus :
*
universum stratum ejus versasti in infirmi-
tate ejus.
Ego dixi : Domine miserere mei :
*
sana animam
meam, quia peccavi tibi.
Inimici mei dixerunt mala mihi :
*
Quando mo-
rietur, et peribit nomen ejus ?
Et si ingrediebatur ut videret, vana loquebtor,
*
cor ejus congregavit iniquitatem sibi.
Egrediebdtur foras,
*
et loquebatur in idipsum.
Adversum me susurrabant omnes inimici mei :
*
adversum me cogitabant mala mihi.
Verbum iniquum constituerunt adversum me :
*
Numquid qui dormit non adjiciet ut resiirgat?
Etenim homo pacis meae , in quo speravi :
*
qui
edebat panes meos, magnificavit super me supplan-
tationem.
Tuautem Domine miserere mei, etresiiscita me :
*
et retribuam eis.
In hoc cognovi quoniam voluisti me :
*
quoniam
non gaudebit inimicus meus super me.
Me autem propter innocentiam suscepisti :
*
et
confirmasti me in conspectu tuo in aeternum.
Benedictus Dominus Deus Israel a sseculo, et
usque in seculum :
*
fiat, fiat.
Requiem aeternam.
2. Antiphona.
1
>, ^
1=:^
^
Sa-na Domine a-nimam me-am qui-a pec-
Officiuni clefunctorum.
181
P
ci-vi ti-bi.
3. Antiphona.
Ton, II.
^
5
^ ^
Si-ti-vit
*
a
-
nima me
-
a ad De-um vi-
^fr^
Bt=i
f^
vum : quando ve-ni-am, et ap-pa
-
re-
]F

i
i
l
Ti^^
bo an-te M
-
ci-em D6
*--
i
ie i^-
--

=
"
"
Ps. 41.
Quemadmodum.
ut infra.
U e a e i.
Psalmus 41
.
QUEMADMODUM desidcrat cervus ad fontes aqua-
rum :
*
ita desiderat inima mea ad te Deus.
Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum;
*
quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?
Fuerunt mihi lacrymae meae panes die ac nocte :
*
dum dicitur mihi quotidie : Ubi est Deus tuus?
Haec recordatus sum , et effiidi in me animam
meam :
*
quoniam transibo in locum tabernaculi
admirabilis, usque ad domum Dei
:
In voce exsultationis , et confessionis :
*
sonus
epulantis.
Quare tristis es anima mea ?
*
et quare conturbas
me?
182 Ritiiale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
Spera in Deo
,
quoniam adhuc confitebor illi :
*
salutdre vultus mei, et Deus meus.
Ad meipsum anima mea conturb^ta est :
*
pro-
pterea memor ero tui de terra Jordanis , et Hermo-
niim a monte modico.
Abyssus abyssum invocat,
*
in voce cataract^rum
tuarum.
Omnia excelsa tua, et fluctus tui
*
super me
transierunt.
In die mandavit Dominus misericordiam suam :
*
et nocte canticum ejus.
Apud me oratio Deo vitae meae,
*
dicam Deo :
Susceptor meus es.
Quare oblitus es mei ?
*
et quare contristdtus
incedo, dum affligit me inimicus ?
Dum confringiintur ossa mea ,
*
exprobraverunt
mihi qui tribulant me inimici mei.
Dum dicunt mihi per singulos dies : Ubi est Deus
tuus ?
*
quare tristis es anima mea ? et quare con-
tiirbas me ?
Spera in Deo
,
quoniam adhuc confitebor illi :
*
salutare vultus mei, et Deus meus.
Requiem aeternam.
3. Aiitipliona.
^
^
n-i
^
i,
^
Si
-
ti
-
vit a
-
nima me-a ad De-um vi-
^^=^
acn:

vum : quando ve-ni-am, et ap-pa-re-


f
iM^ 1 1
1
r
^^^
bo an
-
te fa
-
ci-em D6mi-ni?
Officium defunctonim. 183
^ ^p
"^
1
^
f.
Ne tradas besti-is a-nimas confi-len-tes
Pc=i=^
^
t
ti-bi. ^. Et a-nimas paupe-rum tu-6-rum
1 1 >
ne obli-visca-ris in fi-nem.
Pater noster. totum secreto.
Lectio VII. Job 17
piRiTUS meus attenuabitur, dies mei brevia-
buntur, et solum mihi siiperest sepiilcrum.
Non peccavi, et in amaritudinibus moratur
oculus meus. Libera me Domine, et pone me juxta
te, et cujiisvis manus pugnet contra me. Dies mei
transierunt, cogitationes mese dissipatae sunt, tor-
quentes cor meum. Noctem verterunt in diem , et
rursum post tenebras spero lucem. Si sustinuero,
infernus domus mea est, et in tenebris stravi lectu-
lum meum. Putredini dixi : Pater meus es, mater
mea, et soror mea, vermibus. Ubi est ergo nunc
praestolatio mea, et patientiam meam quis consi-
derat ?
Modus 1. Re-la.
t
*
?
^=Pic
WS^
A
^. Peccantem me quo
-
ti di-e, et non

i t^^
^
r^
^
me
poe-ni-ten - tem, ti
-
mormor-tis
484 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
k
iffMZUi
^
li'*^
t
contur
-
bat me :
*
Qui-a in in
-
fer-
^
j
^*<i
<
ti^
no nulla est redempti-o, mi-se-

a^nar
t^
5
a!E
re-re me i De
-
us , et sal
-
va
^
Pl'^
J IJ^
?
#
me. t. De-us in nomi-ne tu
-
o
1
^'
I
,
1
^
sal
-
vum me fac, et in vir-tii-te tu-
ff
Bl
f
' ^
^
a li
-
be
-
ra me.
Quia in inf^rno. ut supra.
Lectio VIII. Job 19. c.
PELLi
mese, consumptis carnibus, adhsesit os
meum, et derelicta sunt lantiimmodo Idbia circa
dentes meos. Miseremini mei, miseremini mei,
saltem vos amici mei
,
quia manus Domini tetigit
me. Quare persequimini me sicut Deus, etc^rnibus
meis saturamini? Quis mihi tribuat, ut scribdntur
serm6nes mei ? quis mihi det ut exarentur in libro
stylo ferreo, et plumbi l^mina, vel celte sculpdntur
in silice ? Scio enim quod Redemptor meus vivit, et
in novissimo die de terra surrecturus sum : Et
OfilcLuni (teliinctoiMim,
185
rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea
videbo Deum meum. Quem visiirus sum ego ipse,
et oculi mei conspecturi sunt, et non alius : rep6-
sita est haec spes mea in sinu meo.
Modus 8. Sol-ut.
1F'^"I'1
1
l"-*^
EE
^.
D6-mi-ne se-ciindum actum me um
*m=^
^
1
H^
*H
no-li me ju-di - ca re : ni-hil
1 1
r
'
'*^
?
dignum in con-spe-ctu tu o
1"
VVl
=i
^^
gi : id - e
-
o de pre-
^
p
r
I
!
"
>
^^'^
[
1
f
cor ma -
je
-
sta
-
tem tu - am,
*
^ p
.
'
iV
I ^
^^
J , L
,
:
ut tu De
-
us de le-as
ip
"^
i-niqui-ta
tfi![-PB
I
%
M^
tem me am.
186
Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
^r^^HH
M-l^
f
Y*-f-
T,
Am pli-us la-va me D6-
^S

ti-a me mi-ne ab inju-sti


et de-li-cto me o mun-
^"
^
da me. Ut tu Deus. ut supra.
Lectio IX. Job 10, d.
QUARE de vulva eduxisti me ? qui utinam consiim-
ptus essem ne oculus me videret. Fuissem quasi
non essem, de utero translatus ad tiimulum. Num-
quid non paucitas dierum meorum finietur brevi?
Dimitte ergo me , ut plangam paululum dolorem
meum : antequam vadam et non revertar, ad ter-
ram tenebr6sam, et opertam mortis caligine : ter-
ram miseriae et tenebrarum , ubi umbra mortis , et
nullus ordo, sed sempiternus horror inhdbitat.
Modus \ . Re-la.
>
^
,
-
^
Hr
^
^
i^. Li-be-ra me D6 mi-ne de
f
K
fi I
|
i,
H

^
L^ I
.1
1
vi
- is in-fer - ni, aui por-tas
Oflicium defunctorum. 487
1
I
^
=Pi^
e
-
re
-
as confre
- gi - sti : et vi
-
si-
lA
^^
V%
1
1 1
JM
ta sti in-fer
- num, et de-
^ I
^
-iP
^^
di-sti e
-
is lii-men , ut vi
-
de rent
^
fa^

1
te :
'
Qui e
-
rant in poe
- nis te-
<MS=i=fe"raS=rf^
>=*
%
, B
ne
-
bra rum.
'
1
T
"
I
^"'
1
[
'!
'
^^
Clamantes et di-cen
-
tes, Adve
-
ni-
? i^
^
i
sti Red-emptor no - ster.
Qui erant. ui ^upra.
^^tflH
1 1
\^r^
V. Requi
-
em se-t^rnam do-na e
-
is D6-
Rituale
Romanum.
Tit.
VI. cap.
4.
^^
mi-ne
: et
lux
per-pe
-
tu-a
lu-
ce
.
at
e
-
is.
Qui erant.
ut
supra.
5
Sequens
Responsorium
dicitur
in
^ie
Commemo-
raUonislmnium
Defunctorum,
et
quando
dicuntur
pro
Defunclis
novem
T.ectiones.
^. Libera
me
Domine,
etc.
pag
132.
AD
LAUDES
Absolute
iiicipitur.
1.
Antiphona.
Ton. I.
Fin. 1.
Exsul-tdbunt
D6mi-no
*
ossa
hu-mi-
li
- a-ta.
#
it
?
Ps.
:iO.
Miserere
mei.
ut infra.
U e a e i.
Psalmus
50.
iSERERE
mei
Deus,
*
seciindum
magnam
mi-
sericordiam
tuam.
Et
seciindum
multitudinem
miserati6num
tuarum,*deleiniquitdtemmeam.
Amplius
lava me
ab
iniquitdte
mea
:
*
et a
peccdto
meo
munda
me.
Ofiicium defunctoruni. 189
Qu6niam iniquitatem meam ego cognosco :
*
et
pecc^tum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi , et malum coram te feci :
*
ut
justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judi-
cAris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum :
*
et
in peccdtis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti :*incerta et occulta
sapientise tuse manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo , et mundabor :
*
lav^bis
me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam :
*
et
exsultabunt ossa humiliata.
Averte f^ciem tuam a peccatis meis :
*
et omnes
iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus :
*
et spiritum
rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua :
*
et Spiritum san-
ctum tuum ne ^uferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui :
*
et spiritu
principah confirma me.
Docebo iniquos vias tuas :
*
et impii ad te con-
vertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus saliitis
meae :
*
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies :
*
et os meum annun-
tiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem liti-
que :
*
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus :
*
cor
contritum et humilidtum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion :
*
ut aedificentur muri Jeriisalem.
Tunc acceplabis sacrificium justitise, oblationes,
et holoc^usta :
*
tunc imponent super altare tuum
vitulos.
Requiem aeternam.
190 Rituale Romanum. Tit. \T. cap. 4,
1. Aiitiphona.
w ^^
^J^^^^F^
Ex
-
sul
-
ta-bunt D6-mi-no ossa hu-
$^-r^
mi
-
li
-
a-ta.
2. Antiphona. Ton. VIII. Fin. 1,
^
1
-
3f w^
Ex-au-di D6
-
mi-ne
*
o
-
ra -ti
-
6-nem
^i
aliii
P 5
me
-
am : ad te omnis ca
-
ro ve-ni-et.
gfc ^^*^-
rp
,
_ H
Ps. 64. Te decet. ut infra. U e a e i.
Psalmus 64.
TE
decet hymnus Deus in Sion :
*
et tibi reddetur
votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam :
*
ad te omnis caro
veniet.
Verba iniquorum praevaluerunt super nos :
*
et
impiet^tibus nostris tu propitiaberis.
Bedtus
,
quem elegisti , et assumpsisti :
*
inhabi-
tabit in atriis tuis.
Replebimur in bonis domus tuse :
*
sanctum est
templum tuum, mirabile in sequitdte.
Ex^udi nos Deus salutaris noster,
*
spes 6mnium
finium terrae, et in mari longe.
Prseparans montes in virtute tua , accinctus po-
Orriciiim (iefnnctorum.
d91
tentia :
*
qui conturbas profiindura maris sonum
fluctuum ejus.
Turbabuntur gentes, et timebunt qui habitant
terminos a signis tuis :
*
exitus matutini et vespere
delectdbis.
Visitdsti terram et inebriasti eam :
*
multiplicasti
locupletdre eam.
Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum
illorum :
*
quoniam ita est prsepardtio ejus.
Rivos ejus inebria, multiplica genimina ejus :
*
in stillicidiis ejus laetdbitur germinans.
Benedices coronae anni benignitatis tuse :
*
et
campi tui replebuntur ubertate.
Pinguescent speciosa deserti :
*
et exsultatione
colles accingentur.
Induti sunt arietes ovium, et valles abundabunt
frumento :
*
clamabunt, etenim hymnum dicent.
Requiem aeternam.
2. Antiphona.
i
IF" 1
'^
5
Ex-au-di D6-rai-ne o-ra
-
ti
-
6
-
nera
'
^
M
,
w 5
me - am : ad te omnis ca
-
ro ve-ni-et,
a. Antiphona. Ton. VII. Fin. 1.
^
1
^
Me sus-ce
-
pit
*
dexte-ra
1
tu- a D6mi-ne.
_ _
1
"
Ps. 62.
Deus Deus meus. ut infra. U e a e i.
192
Rilnale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
Psalmus 62.
DEUS
Deus meus
*
ad te de luce vigilo.
Sitivit in te anima mea ,
*
quam multipliciter
tibi caro mea.
In terra deserta , et invia , et inaquosa :
*
sic in
sancto apparui tibi, ut viderem virtiitem tuam , et
gloriam tuam.
Quoniam melior est misericordia tua super vitas :
*
labia mea laud^bunt te.
Sic benedicam te in vita mea :
*
et in nomine tuo
levabo manus meas.
Sicut adipe et pinguedine repledtur anima mea :
*
et labiis exsultationis lauddbit os meum.
Si memor fui tui super stratum meum , in matu-
tinis meditabor in te :
*
quia fuisti adjiitor meus.
Et in velamento alarumtuarum exsultabo, adh^e-
sit anima mea post te :
*
me suscepit dextera tua.
Ipsi vero in vanum qusesierunt animam meam
,
introibunt in inferiora terrae ,
*
tradentur in manus
gladii, partes vulpium erunt.
Rex vero laetabitur in Deo , laudabuntur omnes
qui jurant in eo :
*
quia obstriictum est os loquen-
tium iniqua.
Psalmus 66.
DEUS
miseredtur nostri, et benedicat nobis :
*
illuminet vultum suum super nos, etmisereatur
nostri.
Ut cognoscamus in terra viam tuam : *in omnibus
gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus :
*
confiteantur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsiiltent gentes :
*
quoniam jiidicas
populos in aequitate, et gentes in terra dirigis.
Confitedntur tibi populi Deus : confiteantur tibi
populi omnes :
*
terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
Deus :
*
et metuant eum omnes fines terrae.
Requiem aeternam.
fI i
(
i
n
m (] e Cu nc t o r u ni
,
193
3. Antipliona.

^
n
m 1
1
Me susce
-
pit dexte-ra tu-a D6mi-ne.
4. Antipiiona. Ton. II.
A por
-
ta in-fe
-
ri
*
e - ru
-
e D6-
r
^m
^
mi-ne ^
-
ni-mam me
-
am.
Cant. Ezech.
Ego dixi. ut infra. U e a e i.
Canticum Ezechi?e. Isai. 'yH.
EGO
dixi : In dimidio dierum me6rum
*
vadam ad
portas inferi.
Qusesivi residuura ann6rum me6rum :
*
dixi : Non
videbo D6minum Deum in terra viventium.
Non adspiciam h6minem ultra,
*
et habitat6rem
quietis.
Generatio mea ablata est; et convoliita esta me,
*
quasi tabernaculum past6rum.
Prsecisa est velut a texente, vita mea : dum adhuc
ordirer, succidit me :
*
de mane usque ad vespe-
ram finies me.
Sperabam usquead mane,*quasileo sic contrivit
6mnia ossa mea
:
De mane usque ad vesperam finies me :
*
sicut
pullus hirundinis sic clamabo, meditabor ut co-
liimba :
RiT. N. 190.
194
Rituale Romanum. Tit. VI, cap. 4.
Attenudti sunt oculi mei ,
*
suspicientes in excel-
sum :
Domine vim patior, responde pro me.
*
Quid
dicam, aut quid respondebit mihi, cum ipse fecerit ?
Recogitabo tibi omnes annos meos
*
in amaritii-
dine animse meae.
Domine si sic vivitur, et in talibus vita spiritus
mei, corripies me, et vivificabis me.
*
Ecce in pace
amaritudo mea amarissima :
Tu autem eruisti animam meam ut non periret,
*
projecisti post tergum tuum omnia pecc^ta mea.
Quia non infernus confitebitur tibi , neque mors
laudabit te :
*
non exspectabunt qui descendunt in
lacum, verit^tem tuam.
Vivens vivens ipse confitebitur tibi , sicut et ego
h6die :
*
pater filiis notam faciet veritatem tuam.
Domine salvum me fac,
*
et psalmos nostros can-
tabimus cunctis diebus vitse nostrae in domo Domini.
Requiem aeternam.
4. Aiitiplioiiu.
i^
F

g
*
u r"
'
1 ^
' 1
Fi
1
1 1
^
A por
-
ta in
-
fe
-
ri e
- ru
-
e D6-
i^
^
1
t '
r"
1
mi-ne a
-
ni-mam me
-
am.
5. Antiphoiia. Ton. VII. Fin. 3.
N
^
fi
f
"^r
Omnis spi
-
ri
-
tus
*
lau-det D6-mi-num.
h
: MZIZK
P
Ps. 148. Laudate Dnm. ut infra. U e a e i.
Officium dofunctonim. 195
Psnlmus 148.
LAUDATE
Dominum de cselis :
*
laudate eum in
excelsis.
Laudate eum omnes Angeli ejus :
*
laudate eum
omnes virtiites ejus.
Laudate eum sol et luna :
*
laudate eum omnes
stellse, et lumen.
Laudate eum caeli caelorum :
*
et aquae omnes,
quse super cselos sunt, laudent nomen Domini.
Quia ipse dixit, et facta sunt :
*
ipse mandavit, et
creata sunt.
Statuit ea in seternum, et in sseculum sseculi :
*
prseceptum posuit, et non prseteribit.
Laudate Dominum de terra,
*
dracones et omnes
abyssi :
Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum :
*
quse faciunt verbum ejus.
Montes, et omnes colles :
*
ligna fructifera, et
omnes cedri.
Bestiae , et universa pecora :
*
serpentes, et volu-
cres pennatae :
Reges terrse, et omnes populi :
*
principes, et
omnes judices terrae.
Jiivenes, et virgines, senes cum junioribus lau-
dent nomen Domini :
*
quia exalt^tum est nomen
ejus solius.
Confessio ejus super cselum et terram :
*
et exal-
tavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis ejus :
*
filiis Israel
,
populo
appropinquanti sibi.
Psalmus 149.
CANTATE
Domino canticum novum :
*
laus ejus in
ecclesia sanctorum.
Lsetetur Israel in eo, qui fecit eum :
*
et filii Sion
exsultent in rege suo.
Laudent nomen ejus in choro :
*
in tympano et
psalterio psallant ei
:
196 Ritunle Romanum. Tit. VI. cap. 4.
Quia beneplacitum est Domino in populo suo :
*
et exaltabit mansuetos in salutem.
Exsultabunt sancti in gloria :
*
Isetabuntur in cubi-
libus suis.
Exaltationes Dei in giitture eorum :
*
et gladii
ancipites in mdnibus eorum :
Ad faciendam vindictam in nationibus :
*
incre-
pationes in populis.
Ad alligandos reges eorum in compedibus :
*
et
nobiles eorum in m^nicis ferreis.
Ut faciant in eis judicium conscriptum :
*
gloria
haec est omnibus sanctis ejus.
Psalmus 150
LAUDATE
Dominum in sanctis ejus :
*
laudate eum
in firmamento virtiitis ejus.
Lauddte eum in virtutibus ejus :
*
laudate eum
seciindum multitudinem magnitiidinis ejus.
Laudate eum in sono tubae :
*
lauddte eum in psal-
terio et cithara.
Laudate eum in tympano et choro :
*
laudate eum
in chordis et organo.
Laud^te eum in cymbalis benesonantibus : lau-
ddte eum in cymbalis jubilationis :
*
omnis spiritus
laudet Dominum.
Requiem aeternam.
5. Antiphona.
1=
t
P
m-Fm
Omnis spi
-
ri-tus lAu-det D6-mi-num.
vT" 1
'
1 ^=*=^
f.
Audi
-
vi vo-cem de cse-lo di-cen-tem
P=S=fi
^=*=t
-
J
mii-hi. ^ Be-a-ti mor-tu -i qui in
Officium defunctorum. 197
?3
^^
D6-mi-no mo
-
ri
-
lin
-
tur.
Ad Benedictus, Antiphona. Ton. II.
f
1 I I
1
i
^
, 1 r

1
p
,
E-go sum
*
re-surrecti
-
o, et vi
-
ta :
ft
1
^
qui cre
-
dit in me , e
- ti
-
am si mor-
Hl
rf^
^
^
tu-us fii
-
e-rit, vi-vet : et o-mnis
1P
1 ^ W
qui vi-vit, et cre-dit in me, non mo-ri-e-
^^
^
tur in 36
-
ter-num.
1P .
,
OZ[
,i
Cant. Zach.
Benedictus Diis.
ntinfra.U
6 a e i.
Canticum Zachari?e, Luc. 1.
g.
BENEDiCTUS
Dominus Deus Israel,
*
quia visitavit,
et fecit redemptionem plebis suse :
Et erexit cornu saliitis nobis :
*
in domo David
piieri sui.
198 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 4.
Sicut locutus est per os sanct6rum,*quiaseculo
sunt, prophetirum ejus :
Saliitem ex inimicis nostris,
*
et de manu omnium
qui oderunt nos :
Ad faciendam misericordiam cum patribus no-
stris :
*
et memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum
,
quod jurAvit ad Abraham patrem
nostrum,
*
datiirum se nobis :
Ut sine timore , de manu inimicorum nostrorum
liberati,
*
serviamus illi.
In sanctitate et justitia coram ipso,
*
omnibus
diebus nostris.
Ettu puer, prophetaAltissimivocaberis : *praeibis
enim ante faciem Domini parare vias ejus :
Ad dandam scientiam salutis plebi ejus :
*
in
remissionem peccatorum eorum :
Per viscera miseric6rdi9e Dei nostri :
*
in quibus
visitavit nos, 6riens ex alto ;
Illuminare his, qui in tenebris, et in umbra
mortis sedent :
*
ad dirigendos pedes nostros in
viam pacis.
Requiem aeternam.
Antiphona.
*
i"'
i
i
i i i
^
.i
r
'=i^
E-go sum re-surre-cti
-
o , et vi
-
ta
B
i
l
m

-
^
qui cre
-
dit in me, e
- ti-am si m6r-
;
!
r
I
^
I
"1
1
^
tuus fii
-
e-rit, vi-vet : et o-mnis
Exseq. facienda? abscnte corpore dcfuncti. 199
^
Sa:
f^
qui vi-vit, et cre-dit in me, non mo-ri
-
e-
f>
^
tur in 36
-
ter-num.
Deiiide Pater noster.
6. Psalmus De profundis. pag. 146 cuiu Precibus et
Orationibus Ofticiu cuu^riu-nlibus . ut supra in Vcspc-
ris (pag. 150 .
-
GAPUT V
DE OFFICIO 1 ACIENDO
IN EXSEQUIIS ABSENTE CORPORE DEFUNCTI
ET IN DIE TEKTIO
,
SEPTIMO
,
THIGESIMO
ET ANNIVERSARIO
1 lacieudch; siuL E\s.cquii.H aljseiitc corpoi e
,
co
die, quo bcne visuni fuerit, in ecclesia dica-
Lur Officium Mortiiorum, cum tribiis Noctur-
uis, et Laudibus , et Antiphonis duplicatis,
vel saltem unum Nocturnum cum tribus
Lectioniljus , et Laudiljus, ctMissa. Post Missam, Cele-
brans deponit manipulum ct planetam , accipit pluviale
nigri coloris , et pra^cedentibus Subdiacono cum cruce,
et Clero, et duobus ceroferariis cum luminaribus accen-
sis, ct duobus acolythis, uno cum navicula incensi et
thuribulo, et altero cum vasculo aquae benedictae eL
aspersorio, et hoc libro Rituali, accedit cum Diacono
a sinistris ad locum tumuli , et ibi a circumstante Clero
cantatur
k,
Libera me Domine, etc. pag.
132).
Interim
ministratur incensum, bcncdiciLur, ct imponitur in thu-
ribulum.
2.
Postea dicitur : Kyrie eleison, Christe eleison
,
500 Rituale Romanum. Tit. VI. cap. 5.
Kyrie eleison. Sacerdos dicit : Pater noster,
et duni
secreto dicitur, accipit aspersorium, circuit tumbam
asperg-ens, deinde incensat eodem modo, ul dictum est.
Postea dicit :
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
f.
A porta inferi.
^. Erue Domine dnimam ejus.
f. Requiescat in pace.
^. Amen.
f.
D6mine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f. Dominus vobiscum.
^' Et cum spiritu tuo.
Oremus.
ABSOLVE,
qusesumus Domine, dnimam famuli tui
N. (vel fdmulse tuse N
)
, ut defiinctus
(\cl de-
fiincta) secuIo tibi vivat : et quae per fragilit^tem
carnis humana conversatione commisit, tu venia
misericordissimae pietatis absterge. Per Christum
Dominum nostrum. if Amen.
Vei dicalur Oratio, qute dicLa esl iii iMissa, vel alia
convoniens.
f.
Requiem seternam dona ei Domine.
^. Et lux perpetua Iiiceat ei.
y Requiescat in pace.
^. Amen.
3.
Si Ollicium laeriL pio piuiibiis dcluuctis, Oi'atio
cL Vcrsus dicantur in pluraii numero : si fuerit mulier,
in genere feminino : si fuerit Sacerdos, vel Episcopus,
in Oratione exprimitur nomen dignitatis, etc.
4. Preedictus autem Officii ritus pro defunclis adultis
tam Sacerdotibus et Clericis, quam sajcularibus et laicis,
servari debet in Officio sepulturse in die depositionis
,
sive in die lertio, septimo
,
trigesimo, et anniversario.
D
*-<
Ordo sopelieiuH j^arviilos. 201
CAPrT
VI
DE EXSEQUIIS PARVULORUM
N primis admonendi sunt Parochi, ut juxta
vetustam et laudabilem Ecclesiarum consue-
tudinem
,
parvulorum corpuscula non sepe-
liantur in communibus et promiscuis Coeme-
teriorum et Ecclesiarum sepulturis ; sed ut pro
illis in parochialibus Ecclesiis, aut illarum Goemeteriis,
quatenus commode fieri potest, speciales et separatos
ab aliis loculos et sepulturas habeant, seu fieri curent,
in quibus non sepeliantur, nisi qui baptizati fuerint
infantes, vel pueri, qui ante annos discretionis obierunt.
2. In funere parvulorum ut plurimum non pulsantur
campanse; quod si pulsentur, non sono lugubri, sed
potius festivo pulsari debent.
-*-*-+
CAPUT VII
ORDO SEPELIENDI PARVULOS
UM igitur infans vel puer baptizatus defunctus
fuerit ante usum rationis, induitur juxta aeta-
tem, et imponitur ei corona de floribus , seu
de herbis aromaticis et odoriferis, in signum
integritatis carnis et virginitatis ; et Parochus
superpellicoo et stola alba indutus , et alii de Clero, si
adsint, prsecedente cruce, quae sine hasta defertur, acce-
dunt ad domum defuncti, cum Clerico aspersorium
deferente.
Sacerdos aspergit corpus, deinde dicit :
Antiphona.
Ton. II.
irrT.
^'
Sit no-men D6-mi-ni.
202 Riluale Roinanum. Tit. VI. cap. 7.
< E
""]]"
_ i
::
'
Ti
~
r'

:
Ps. n2.
Laudate piieri. ut infra. E u o u a e.
Psalmus 112,
s^^AUDATE piieri Dominum :
*
laudate nomen
Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
*
ex hoc
nunc, et usque in sseculum.
A solis ortu usque ad occasum,
*
laud^bile nomen
Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus :
*
et super
cselos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster, qui in altis habi-
tat,
*
et humilia respicit in cselo, et in terra?
Suscitans a terra inopem :
*
et de stercore erigens
pauperem :
Ut collocet eum cum principibus,
*
cum princi-
pibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
*
matrem
fili6rum laetantem.
Gloria Patri, et Filio,
*
et Spiritui sancto :
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
*
etin
ssecula saeculorum. Amen.
Antiphona.
i^
ihi=^
^
Sit nomen D6-mi-ni be-ne-di-ctum, ex hoc
fr-r
"n=Fi
^
nunc, et usque in sse-cu-lum.
2. Dum portatur ad Ecclosiam , dicatur Psalm. Be^ti
immaculati etc. (pag-.
118); el si tempus superest, dici
potest Psalm. Laudate Dominum de cselis, etc. pag". 195
cum aliis duobus sequentibus, et in fine Gloria Patri, etc.
Ordo sepeliendi parvulos.
203
Cuni autem pervencrit ad Ecclesiam, dicatur :
Antiphona. Ton. VI.
w
^^
Hic ac
-
ci-pi -et.
,
t
Ps. 23. Dni est terra. ut infra. E u o u a e.
Psalmus 23.
DOMiNi
est terra, et plenitiido ejus :
*
orbis terra-
rum, et universi, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit eum :
*
et super
fliimina praeparavit eum.
Quis ascendet in montem Domini ?
*
aut quis
stabit in loco siancto ejus?
Innocens manibus et mundo corde,
*
qui non
accepit in vano animam suam, nec juravit in dolo
proximo suo.
Hic accipiet benedictionem a D6mino :
*
et mise-
ricordiam a Deo salutari suo.
Haec est generatio quaerentiumeum, *quaerentium
faciem Dei Jacob.
Attollite portas principes vestras, et elevamini
portse aeternales :
*
et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex gloriae?
*
Dominus fortis et po-
tens : Dominus potens in prselio.
AttoIIite portas principes vestras, et elevamini
portse seternales :
*
et introibit Rex glorise.
Quis est iste Rex gloriae ?
*
Dominus virtutum
ipse est Rex gloriae.
Gloria Patri, et Filio
*
et Spiritui sancto :
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
*
et
in ssecula sseculorum. Amen.
204 Uiluale Romanum. Til. VI. cap. 7.
Antipliona.
^
>=i=c^
^=i=k
Hic ac-ci-pi-et be-ne-di-cti
-
6-nem a
1P
^
'
I
-=1=^
D6-mi-no, et mi-se
-
ri-c6r-di
-
am a
m
ir-
Ji
1
1
De
-
o sa-lu-ta-ri su-o : qui
-
a haec est
*
sIm:
^ ^
ge-ne-rd-ti- o quae-ren-ti
-
um D6-mi-num.
Postea dicitur :
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secieto.
Interim corpus aspergit.
f.
Et ne nos indiicas in tentati6nem.
^.
Sed libera nos a malo.
f.
Me autem propter innocentiam suscepisti.
^.
Et confirmasti me in conspectu tuo in aeternum.
^.
D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
et mitissime Deus
,
qui 6mnibus par-
vulis renatis fonte Baptismatis , dum migrant a
sseculo, sine ullis e6rum meritis, vitam illico lar-
giris aeternam, sicut anim3& hujus p^rvuli h6die
credimus te fecisse : fac nos, qu^esumus D6mine,
per intercessi6nem beatae Mariae semper Virginis,
et 6mnium Sanct6rum tu6rum , hic purificdtis tibi
mentibus famuldri , et in paradiso cum bedtis pdr-
Ordo sepeliendi parvulos.
205
vulis perenniter sociari. Per Ghristum Dominuni
nostrum. u Amen.
IJuiii porLatur ad tumulum, ot eliamsi tunc noa por-
tetur, dicitur :
Antiphona.
Ton. IV. Fin. 1.
^^
Ju
- ve-nes.
^
Ps. 148.
Laudate Diim.
ut infra.
E u o u a e.
Psalmus 148.
LAUDATE
Dominum de caelis :
*
laudate eum in
excelsis.
Lauddte eum omnes Angeli ejus :
*
lauddte eum
omnes virtiites ejus.
LaudAte eum sol et kina :
*
laudate eum omnes
stelloe, et lumen.
Laudate eum cseli cselorum :
*
et aquae omnes
,
qu3e super caelos sunt, laudent nomen Domini.
Quia ipse dixit, et facta sunt :
*
ipse mandavit,
et creata sunt.
Statuit ea in aeternum, et in sseculum s^eculi :
*
praeceptum posuit, et non praeteribit.
Laudate Dominum de terra,
*
dracones et omnes
abyssi :
Ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum :
*
quae faciunt verbum ejus :
Montes, et omnes colles :
*
ligna fructifera, et
omnes cedri.
Bestiae, et universa pecora :
*
serpentes, et volu-
cres pennatae
:
Reges terrae, et omnes p6puli :
*
principes, et
omnes judices terrae.
206
Rituale Romaiium. Tit. VI. cap. 7.
Jiivenes, et virgines, senes cum junioribus lau-
dent nomen Domini :
*
quia exaltatum est nomen
ejus solius.
Confessio ejus super cselum et terram :
*
et exal-
tavit cornu populi sui.
Hymnus omnibus sanctis ejus :
*
filiis Israel,
populo appropinqudnti sibi.
Gloria Patri, et Filio,
*
et Spiritui sancto :
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
*
etin
Siecula saeculorum. Amen.
Antiphona.
1F
^
1
Jii
-
ve-nes, et vir-gi-nes, se-nes cum ju-
ni
-
6
-
ri-bus laudent no-men D6-mi-ni.
Kyrie eleison. Christe eleison. Ivyrie eleison.
Pater noster.
secreto.
^.
Et ne nos indiicas in tentationem.
^,
Sed libera nos a malo.
^.
Sinite parvulos venire ad me.
^.
T^lium est enim regnum caelorum.
y.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, sanctae puritatis
amator, qui animam hujus parvuli ad cselorum
regnum hodie misericorditer vocare dignitus es :
digneris etiam Domine, ita nobiscum misericorditer
agere,ut meritis tuae sanctissimse passi6nis, et inter-
cessi6ne bedtae Mariae semper Virginis , et 6mnium
Sanct6rum tu6rum, ine6dem regno nos cum 6mni-
bus Sanctis et Electis tuis semper facias congau-
Ordo sepeliendi parvulos 207
dere : Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate
Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula sseculorum.
Amen.
3. Deinde Sacerdos corpus aspergat aqua henedicta,
et thurificet, similiter et tumulum : postea sepeliatur.
4. Cum autem a sepultura revertuntur in Ecclesiam,
dicatur :
Antiphona.
Ton. VII. Fin. 1.
F
..^"
Be-ne-di -
ci-te.
f-
a
Cant. Benedicite. ut infra. E u o u a e.
Canticum trium puerorum Dan. 3.
BENEDiciTE
omnia opera Domini Domino :
*
lau-
date et superexaltate eum in ssecula.
Benedicite Angeli Domini Domino :
*
benedicite
cseli Domino.
Benedicite aquse omnes, quae super caelos sunt,
Domino :
*
benedicite omnes virtiites Domini D6-
mino.
Benedicite sol, et luna Domino :
*
benedicite
stellae cseli Domino.
Benedicite omnis imber, et ros Domino :
*
bene-
dicite omnes spiritus Dei Domino.
Benedicite ignis, et sestus Domino :
*
benedicite
frigus, et aestus Domino.
Benedicite rores, et pruina Domino :
*
benedicite
gelu, et frigus Domino.
Benedicite glacies, et nives Domino :
*
benedicite
noctes, et dies Domino.
Benedicite lux , et tenebrge Domino :
*
benedicite
fiilgura, et nubes Domino.
208 Ritiiale Romamim. Tit. VI. cap. 7
Benedicat terra Dominum :
*
laudet, et super-
exaltet eum in s^ecula.
Benedicite montes, et colles Domino :
*
benedi-
cite universa germinantia in terra Domino.
Benedicite fontes Domino :
*
benedicite maria, et
flumina Domino.
Benedicite cete, et omnia, quae moventur in aquis,
Domino :
*
benedicite omnes volucres cseli D6-
mino.
Benedicite omnes bestise, et pecora Domino :
*
benedicite filii hominum Domino.
Benedicat Israel Dominum :
*
laudet et super-
exdltet eum in seecula.
Benedicite sacerdotes Domini Domino :
*
bene-
dicite servi Domini Domino.
Benedicite spiritus, et animae justorum Domino :
*
benedicite sancti, et hiimiles corde Domino.
Benedicite Anania, Azaria, Misael Domino : *Iau-
date et superexaltdte eum in seecula.
Benedicamus Patrem et Filium cum sancto Spi-
ritu :
*
laudemus et superexaltemus eum in sfficula.
Benedictus es Domine in firmamento cseli :
*
et
laudabilis, et gloriosus, et superexaltatus in ssecula.
Antiphona.
r
i^
1
I
^
'
1
Be-ne-di
- ci-te D6-mi-num omnes e-
?^
le-cti e-jus, d-gi-te di
-
es lae - ti-
ti
-
ae , et con
-
fi
-
te
-
mi-ni il
-
li.
Ordo sepeliendi parvulos.
209
Deinde anle Allnre dicit Sacerdos :
%T,
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
qui miro ordine Angelorum ministeria,
hominiimque dispensas : concede propitius; ut
a quibus tibi ministrantibus in cselo semper assisti-
tur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Chri-
stum Dominum nostrum. h Amen.
TITULUS VII
GAPUT I
DE SACRAMENTO MATRIMONII
AROCHus admonitus de aliquo Matrimonio in
sua parochiacontrahendo, primum cognoscat
ex his ad quos spectat, qui et quales sint, qui
Matrimonium contrahere volunt: An inter eos
sit aliquod canonicum impedimentum : Utrum
sponte, libere et secundum honestatem Sacramenti ve-
lint contrahere : Utrum sint in aetate legitima , ut vir
saltem quatuordecim, mulier duodecim annos expleverit
;
et uterque sciat rudimenta fidei , cum ea deinde filios
suos docere debeant.
2. Noverit ex probatis auctoribus, quae sint canonica
impedimenta Matrimonii contrahendi , et quse contra-
ctum dirimant; et qui sint gradus consanguinitatis et
affmitatis, et item cognationis spiritualis ex Baptismi
vel Confirmationis Sacramento contracta?.
3. Habeat in primis ipse bene cognita prsecepta illa
omnia, quse in Matrimoniis rite conficiendis servari
oportere , sacri Canones , et prsecipue sancta Synodus
Tridentina jussit; dabitque operam, ut illa in parochia
sua accurate exacteque serventur.
4. Praesertim vero meminerit, Matrimonia inter rapto-
rem et raptam, dum ipsa in raptoris potestate manserit,
inita, nec non clandestina, et quselibet Matrimonia, qua?
De Sacramento Malrimonii.
241
aliter quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de
ipsius Paroclii, vel Ordinarii licentia, et duobus, vel
tribus testibus contrahuntur, ex ipsius Goncilii decretis,
irrita omnino ac nuUa esse.
5. Est autem proprius Parochus,qui adesse debet, is,
in cujus parochia Matrimonium celebratur, sive viri,
sive mulieris.
6. Caveat praeterea Parochus, ne facile ad contra-
hendum Matrimonium admittat vagos ac peregrinos, et
qui incertas habent sedes; neque item eos, qui antea
conjugati fuerunt, ut sunt uxores militum, vel captivo-
rum, vel aliorum qui peregrinantur; nisi diligenter de
iis omnibus facta inquisitione , et re ad Ordinarium de-
lata, ab eoque habita ejusmodi Matrimonii celebrandi
licentia
,
quse gratis concedatur.
7. Antequam Matrimonium contrahatur, ter a proprio
contrahentium Parocho continuis diebus festis in Eccle-
sia intra Missarum solemnia , ad ipsius Concilii pras-
scriptum, publice denuntietur, inter quos Matrimonium
sit contrahendum.
8. Si vero vir et mulier parochise sint diversae, in
utraque parochia fiant denuntiationes : quibus denun-
tiationibus factis, si nullum legitimum opponatur impe-
dimentum, ad celebrationem Matrimonii procedatur. Sed
si quid obstat, ultra Parochus non procedat.
9. Quod si aliquando probabilis fuerit suspicio, vel
alia rationabilis causa subsit, arbitrio Episcopi , Matri-
monium maUtiose impediri posse , si tot prcesserint
denuntiationes , tunc de licentia Ordinarii, vel una
tantum fiat denuntiatio, vel saltem Parocho, et duobus,
vel tribus testibus praesentibus , Matrimonium celebre-
tur. Deinde ante illius consummationem denuntiationes
in Ecclesia fiant : ut, si aliqua subsunt impedimenta
,
facilius detegantur, nisi aliter Ordinarius ipse expedire
judicaverit.
10. Has autem denuntiationes Parochus facere non
aggrediatur, nisi prius de utriusque contrahentis libero
consensu sibi bene constet.
11. Si vero infra duos menses post factas denuntia-
tiones Matrimonium non contrahatur, denuntiationes
repetantur, nisi aliter Episcopo videatur.
12. Denuntiationes autem fiant hoc modo. Inter Mis-
212
Rituale Romauum. Til. VII. cap. 1.
sarum solemnia Parochus populum admoneat in hanc
sententiam vulgari sermone :
13. Notum sit omnibus hic prsesentihus
,
quod N. vir,
et N. mulier, ex tali, vel tali familia et parochia, Deo
adjuvante, intendunt inter se contrahere Matrimonium.
Proinde admonemus omnes et singulos, ut si quis noverit
aliquod consanguinitafis , vel affinitatis, aut cognationis
spiritualis , vel quodvis aliud impedimentum inler eos
esse, quod Matrimonium contrahendum invicem impe-
diat, illud quamprimum nobis denuntiare debeat; et hoc
admonemus primo, si fuerit prima ; vel secundo, si fue-
rit secunda ; vel tertio, si fuerit tertia denuntiatio.
14. Moneat Parochus conjuges, ut ante benedictionem
sacerdotalem in templo suscipiendam , in eadem domo
non cohabitent, neque Matrimonium consumment, nec
etiam simul maneant, nisi aliquibus propinquis, vel aliis
prsesentibus; quse benedictio a nullo alio, quam ab ipso
Parocho, seu ab alio Sacerdote de ipsius Parochi , vel
Ordinarii licentia, fieri debet.
15. Caveat etiam Parochus , ne quando conjuges in
primis nuptiis benedictionem acceperint, eos in secun-
dis benedicat, sive mulier, sive etiam vir ad secundas
nuptias transeat. Sed ubi ea viget consuetudo, ut si
mulier nemini umquam nupserit, etiamsi vir aliam uxo-
rem habuerit, nuptise benedicantur, ea servanda est.
Sed viduae nuptias non benedicat, etiamsi ejus vir num-
quam uxorem duxerit.
16. Matrimonium in ecclesia maxime celebrari decet
:
sed si domi celebratum fuerit prsesente Parocho et testi-
bus, sponsi veniant ad ecclesiam benedictionem acce-
pturi, et tunc caveat Sacerdos, ne iterum a contrahen-
tibusconsensum exigat; sed tantum benedictionem illis
conferat, celebrata Missa, ut infra dicetur.
17. Admoneantur praeterea conjuges, ut antequam
contrahant, sua peccata diligenter confiteantur, et ad
Ss. Eucharistiam, atque ad Matrimonii Sacramentum
suscipiendum pie accedant ; et quomodo in eo recte et
christiane conversari debeant, diligenter instruantur ex
divina Scriptura, exemplo Tobise et Sara?, verbisque
Angeli Raphaelis eos edocentis, quam sancte conjuges
debeant convivere.
18. Postremo meminerint Parochi, a Dominica prima
Adventus usque ad diem Epiphanise, et a Feria quarta
Rilus celebrandi Matrimonii Sacramenlum, 213
Ginerum usque ad Oct. Pascha3 inclusive , solemnitates
nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, spon-
sam traducere, nuptialia celebrare convivia. Matrimo-
nium autem omni tempore contralii potest. Nuptia3 vero
qua decet modestia et honestate fiant : sancta enim res
est Matrimonium , sancteque tractandum.
19. Quae omnia fere ex sacri Concilii Tridentini de-
cretis desumpta, et item alia
,
quse ibi de Matrimonio
rite contrahendo praicipiuntur, sunt dibgenter servanda.
-f--+-
CAPUT II
RITUS CELEBRANDI MATRIMONII SACRAMENTUM
Auocnus igitur Matrimonium celebraturus, pu-
blicationibus factis tribus diebus festis, ut
19
dictum est, si nullum obstet legitimum impe-
dimentum, in Ecclesia, superpelliceo et alba
stola indutus, adhibito uno saltem Glerico
sLipeipeliiceo pariter induto
,
qui librum et vas aqua^
benedictaj cum aspersorio deferat, coram tribus aut
duobus testibus, virum et muUerem, quos parentum
vel propinquorum suorum prsesentia cohonestari decet,
de consensu in Matrimonium interroget, utrumque sin-
gillatim in hunc modum vulgari sermone :
N. Vis accipere N. hic praesentem in tuam legiti-
mam uxorem juxta ritum sanctae matris Ecclesiae ?
iie&poiideaL bpuiisu& ; Volo.
2. Mox Sacerdos sponsam interroget : N. Vis acci-
pere N. hic prsesentem in tuum legitimum maritum
juxta ritum sanctae matris Ecclesise?
Respoiideat sponsa :VoIo.
Nec sufficit conseiisus uiiius, sed debet esse ambo-
rum , et expressus aliquo sigiio sensibili , sive fiat per
se, sive per procuratorem.
Muluo igitur contrahentium consensu intellecto, Sa-
cerdos jubeat eos invicem jungere dexteras, dicens :
Ego conjiingo vos in matrimonium. In nomine
Patris
j^,
et Filii, et Spiritus sancti. Amen.
214
Rituale Romaiium. Tit. VII. cap. 2.
Vel aliis utatur verbis juxta receptum uniuscujusque
provincise ritum : postea eos aspergat aqua benedicta.
Mox benedicat annulum.
Benedictio Aiinuli.
^.Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
^.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
y.
Dominus vobiscum.
^.
El cum spiritu tuo.
Oremus.
BENEDic ^
Domine, annulum hunc
,
quem nos
in tuo nomine benedicimus
>^,
ut quse eum
gestaverit, fidelitatem integram suo sponso tenens
,
in pace, et voluntate tua permaneat atque in miitua
caritate semper vivat. Per Ghristum Dominum no-
strum. i^. Amen.
3. Deinde Sacerdos aspergat annulum aqua benedicta
in modum crucis ; et sponsus acceptum annulum de
manu Sacerdotis, imponit in digito annulari sinistrse
manus sponsse , Sacerdote dicente :
In nomine Patris
^,
et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.
Mox subjungat
:
f.
Confirma hoc Deus, quod operalus es in nobis.
^.
A templo sancto tuo, quod est in Jerusalem.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
^.
Et ne nos indiicas in tentationem.
^.
Sed libera nos a malo.
f.
Salvos fac servos tuos.
i^.
Deus meus sperantes in te.
y.
Mitte eis Domine auxilium de Sancto.
j^.
Et de Sion tuere eos,
y.
Esto eis Domine turris fortitudinis.
^.
A facie inimici.
Dc l)ene(Jictione mulieris posl parluni. 215
f.
Domine exaudi orationem meam.
i^
Et clamor meus ad te veniat.
V.
Dominus vobiscum.
^ Et cum spiritu tuo.
Oremus.
RESPiCE,
qu^sumus Domine, super hos famulos
tuos : et institutis tuis
,
quibus propagationem
humani generis ordinasti , benignus assiste ; ut qui
te auctore junguntur, te auxiliante serventur. Per
Ghristum Dominum nostrum. i^. Amen.
4. His expletis, si benedicendse sint nuptiae, Parochus
Missam pro Sponso et Sponsa, ut in Missah Romano,
celebret, servatis omnibus quse ibi praescribuntur,
5. Caeterum, si quae provinciae ahis, ultra prsedictas,
laudabihbus consuetudinibus et caeremoniis in cele-
brando Matrimonii Sacramento utuntur, eas sancta Tri-
dentina Synodus optat retineri.
6.
Peractis omnibus, Parochus manu sua describat in
hbro Matrimoniorum nomina conjugum, et testium, et
aha juxta formulam prasscriptam ; idque, hcet ahus
Sacerdos, vel a se, vel ab Ordinario dolegatus, Matri-
monium celebraverit.
CAPUT ITI
DE BENEDICTIONE MULIERIS POST PARTUM
I qua puerpera post partum
,
juxta piam ac
laudabilem
consuetudinem, ad Ecclesiam ve-
nire voluerit, pro incolumitate sua Deo gratias
nctura, petieritque a Sacerdote
benedictio-
nem, ipse superpehiceo et slola ahia indutus,
cum ministro aspergillum deferente, ad fores Ecclesife
accedat, ubi illam foris ad hmina
g-enuflectentem, et
candelam accensam in manu tenentem , aqua benedicta
aspergat, deinde dicat :
y-
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^-
Qui fecit caelum et terram.
216 Rituale Romanum. Tit. VJi. cap. 3.
Antiphona. Haec accipiet.
Psalmus 23
OMiNi est terra, et plenitiido ejus :
*
orbis
terrarum, et universi, qui habitant in eo.
Quia ipse super maria fundavit eum :
*
et
super flumina prseparavit eum.
Quis ascendet in montem Domini?
*
aut quis
stabit in loco sancto ejus?
Innocens manibus et mundo corde ,
*
qui non
accepit in vano animam suam, nec jurdvit in dolo
proximo suo.
Hic accipiet benedictionem a Domino :
*
et mise-
ricordiam a Deo salutari suo.
Hsec est generatio quaerentium eum,
*
quaerentium
faciem Dei Jacob.
Attollite portas principes vestras, et elevamini
portae aeternales :
*
et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex glorise?
*
Dominus fortis et
potens : Dominus potens in prselio.
Attollite portas principes vestras, et elevamini
portae seternales :
*
et introibit Rex glorise.
Quis est iste Rex gloriae? *D6minusvirtutumipse
est Rex gloriae.
Gloria Patri.
Et repetitur Antiphona :
Haec accipiet benedictionem a Domino, et mise-
ricordiam a Deo salutdri suo : quia haec est generatio
quaerentium Dominum.
2.
Deinde porrigens ad manum mulieris exlremam
partem stolae , eam inlrochicil in Ecclesiam, dicons :
Ingredere in templum Dei, ad6ra Filium beatae
Mariae Virginis
,
qui tibi foecunditatem tribuit prolis.
3.
El ipsa ing-ressa genuflectit coram Altari, et orat,
gratias agens Deo de J)eneficiis siJji coUatis ; et Sacer-
dos dicit :
Kyrie eleison. (.hriste eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secrelo.
l)e bencdictione mulieris post partuin.
217
y.
Et ne nos inducas in tentationem.
^.
Sed libera nos a malo.
f.
Salvam fac ancillam tuam Domine.
^.
Deus meus sperantem in te.
y.
Mitte ei Domine auxilium de sancto.
^.
Et de Sion tuere eam.
f.
Nihil proficiat inimicus in ea.
^.
Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
/ vMNiPOTENS sempiterne Deus, qui per beatae Marise
yj Virginis partum fidelium parientium dolores in
gaudium vertisti : respice propitius super hanc
famulam tuam, ad templum sanctum tuum pro gra-
tidrum actione Isetam accedentem , et praesta ; ut
post hanc vitam
,
ejusdem beatae Mariae meritis
,
et
intercessione, ad seternae beatitiidinis gaudia cum
prole sua pervenire mereatur. Per Christum Domi-
num nostrum. r. Amen.
4. Dcinde illam aspeigil iterum aqua ijenedicta in
modum crucis , dicens :
Pax et benedictio Dei omnipotentis, Patris
>^
,
et
Filii, et Spiritus sancti, descendat super te, et m^-
neat semper. Amen.
^'^StannrU^'-'
TITULUS
VIII
CAPUT I
DE BENEDICTIONIBUS
REGULiE GENERALES
ovERiT Sacerdos, quarum rerum benedictiones
ad ipsum, et quae ad Episcopum suo jure per-
tineant, ne majoris dignitatis munera temere,
aut imperite umquamusurpet propria aucto-
ritate.
2. In omni benedictione extra Missam, Sacerdos sal-
tem superpelliceo, et stola pro ratione temporis utatur,
nisi aliter in Missali notetur.
3. Stando semper benedicat, et aperto capite.
In principio cujusque benedictionis dicat
:
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i^. Qui fecit ca^lum et terram.
f. Dominus vobiscum. i^.
Et cum spiritu tuo.
4. Deinde dicatur Oratio propria, una, vel plures,
prout suo loco notatum fuerit.
5. Postea reni aspergat aqua benedicta, et ubi nota-
tum fuerit, pariter incenset, nihil dicendo.
6. Cum Sacerdos aliquid benedicturus est, habeat
ministrum cum vase aquae benedictae et aspergillo, et
cum hoc Rituali libro, seu Missali.
7. Caveat, ne benedictionis causa ponat aliquid inde-
cens super Altare, veluti esculenta ; sed quod ejusmodi
est, ponatur super mensam, commodo loco paratam.
Ordo ad faciendam aqiiam henedicLam. 219
CAPUT II
ORDO AD FACIENDAM AQUAM BENEDICTAM
lEBUS Dominicis, et quandocumque opus fu-
erit
,
praeparato sale et aqua munda benedi-
cenda in occlesia , vel in sacristia , Sacerdos
superpelliceo et stola violacea indutus, primo
dicit :
V. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
2. Deinde absolute incipit Exorcismum salis.
/TTxORcfzo te creatura salis, per Deum
J*
vivum,
vli
per Deum >^ verum
,
per Deum
J^
sanctum
,
per Deum, qui te per Eliseum Prophetam in aquam
mitti jussit, ut sanaretur sterilitas aquse : ut effi-
ciaris sal exorcizatum in saliitem credentium; et
sis omnibus sumentibus te sanitas animse et cor-
poris ; et effiigiat , atque discedat a loco , in quo
aspersum fiieris , omnis phantasia , et nequitia , vel
versiitia diabolicse fraudis, omnisque spiritus im-
miindus, adjuratus per eum, qui ventiirus est judi-
care vivos et mortuos, et sseculum per ignem.
i"^. Amen.
Oremus. Oratio.
IMMENSAM
clementiam tuam, omnipotens seterne
Deus, humiliter imploramus, ut hanc creaturam
salis, quam in usum generis humani tribuisti,
bene ^ dicere, et sancti ^ ficare tua pietate digne-
ris : ut sit omnibus sumentibus salus mentis et cor-
poris; et quidquid ex eo tactum, vel respersum
fiierit, careat omni inimunditia, omnique impugna-
tione spiritualis nequitiae. Per Dominum nostrum.
K. Amen.
220 Riluale Romanum. Tit. VIII. cap. 2.
Exorcismus nqu?p, et flicitur al)soluto.
/TtxoRcizo te creatura aquse, in nomine Dei Pa-
Vjl
tris ^
omnipotentis, in nomine Jesu
^ Christi
Filii ejus Domini nostri, et in virtiite Spiritus
>^
sancti : ut fias aqua exorcizata ad effugandam
omnem potestatem inimici, et ipsum inimicum era-
dicare et explantare v^leas cum angelis suis apo-
staticis, per virtiitem ejusdem Domini nostri Jesu
Christi : qui ventiirus cst judic^re vivos et mortuos,
et seculum per ignem. ^.
Amen.
Oremus. Oratio.
DEUS,
qui ad saliitem humani generis, maxima
quseque sacramenta in aquarum substdntia
condidisti : adesto propitius invocationibus nostris,
et elemento huic multimodis purificati6nibus prae-
par^to, virtiitem tuae bene i^ dictionis infiinde : ut
creatiira tua mysteriis tuis serviens, ad abigendos
dsemones, morbosque pellendos divinse gratiae
sumat effectum, ut quidquid in domibus, vel in
locis fidelium, haec unda resperserit, careat omni
immunditia, liberetur a noxa : non illic resideat
spiritus pestilens, non aura corriimpens : discedant
omnes insidiae latentis inimici; et si quid est, quod
aut incolumitati habitantium invidet, aut quieti,
aspersione hujus aquae effiigiat; ut saliibritas per
invocationem sancti tui nominis expetita , ab omni-
bus sit impugnationibus defensa. Per D6minum
nostrum. i^. Amen.
3. Hic Ler mittat sal in aquam in modum crucis. di-
cendo semel :
Commixtio salis et aqute pariter fiat , in nomine
Pa
>J<
tris, et Fi
^
lii, et Spiritus
^
sancti.
i^. Amen.
f.
Dominus vobiscum. t^. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS
invictae virtiitis auctor, et insuperdbilis
imperii Rex, ac semper magnificus triumph^-
^
.
Benedictio candelariim. 221
tor : qui adversae dominationis vires reprimis : qui
inimici rugientis seevitiam siiperas : qui hostiles
nequitias potenter expugnas : te, Domine, trementes
et siipplices deprecamur, ac petimus : ut hanc crea-
tiiram salis et aquae dignanter adspicias, benignus
illustres, pietatis tuaerore sanctifices; ut ubicumque
fiierit aspersa, per invocationem sanctinominis tui,
omnis infestatio immimdi spiritus abigdtur : terror-
que venenosi serpentis procul pellatur : et praesen-
tia sancti Spiritus nobis misericordiam tuam po-
scentibus, ubique adesse dignetur. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum
vivit et regnat in unitate ejiisdem Spiritus sancti
Deus, per omnia ssecula saeculorum. ii. Amen.
4. Post benedictionem aqnsp, Sacerdos Dorainicis die-
]his antequam incipiat Missam, aspergit Altare, deinde
se, et ministros, ac popuhim, prout in MissaH pra^scri-
bitur.
b. Postea Christifidelespossunt doistaaqua l)onedicta
in vascuHs suis accipere, et secum deferre ad asper-
gendos segros, domos, agros, vineas, et aha, el ad eam
habendam in cul)icuhs suis, ut ea quolidio et sa^pius
Hspergi possint.
GAPUT III
BENEDICTIO CANDELARUM
EXTRA DIEM PURIFICATIONIS B, MARI^ VIRGINIS
^.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i\\
Qui fecit cselum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
i^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Jesu Christe, Fili Dei vivi, bene k^ dic can-
delas istas supplicationibus nostris : infiinde
eis Domine per virtiitem sanctae cru
^
cis, benedi-
ctionem caelestem
,
qui eas ad repellendas tenebras
222 Riiiiale Homanum. Tit. V!!!. cap. 4.
humano generi tribuisti ; talemque benedictionem
signaculo sanctse cru {^
cis accipiant, ut quibus-
cumque locis accensae, sive positae fuerint, disce-
dant principes tenebrarum , et contremiscant, et
fugiant pavidi cum omnibus ministris suis ab habi-
tationibus illis, nec prsesiimant amplius inquietare,
aut molestare servientes tibi omnipotenti Deo : Qui
vivis, et regnas in ssecula saeculorum. ^).
Amen.
Postea nRperjnantiir aqna benedicta.
----
GAPUT IV
BENEDICTIO DOMORUM
IN SABBATO SANCTO PASCH^E
ARocHus , seo alius Sacerdos, superpelliceo et
stola alba indutus, cum ministro deferente vas
aquse ex benedictione Fontium ante perfusio-
nem Chrismatis acceptse, visitat domos sure parochife,
aspergens eas eadem aqua benedicta.
Ing-rediens domum dicit :
Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea.
2.
Deinde aspergens loca prsecipua domus, et eos qui
habitant in ea , dicit Antlplionam :
Vidi aquam egredientem de templo a Idtere
dextro , alleliiia : et omnes , ad quos pervenit aqua
ista, salvi facti sunt, et dicent : alleliiia, alleliiia.
Psalimis Gonfitemini Domino, quoniam bonus :
quoniam in s^eculum misericordia ejus.
f.
Gloria Patri, etc.
Repetitur Antiphona. Vidi aquam, etc.
Deinde dicit :
^. Ostende nobis Domine misericordiam tuam,
alleliiia.
^.
Et salut^re tuum da nobis, alleliiia.
Hciioclictio (lomoriim. 223
y. D6mine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
/TTXAUDi nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
Va
aeterne Deus : et sicut domos Hebrseorum in
exitu de Jigypto, agni sanguine linitas (quod
pascha nostrum, in quo immolatus est Christus,
figurabat), ab Angelo percutiente custodisti ; ita
mittere digneris sanctum Angelum tuum de cselis,
qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defen-
dat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per eum-
dem Christum Dominum nostrum.
n
Amen.
t-f-i
CAPUT \
ALIA BENEDICTIO DOMORUM
ALIO rEMPORE FACIENDA CUM ASPERSIONE AQU-4i BENED1CT4L
AuocHus, seu alii Sacerdotes volentes aliquam
^
particularem domum , vel generaliter domos
_^
fidelium alio tempore infra annum aspergere
a({ua benedicta, ingredientes domum dicant :
Pax huic domui, et omnibus habitantibus in ea.
2. Deinde loca aspergendo, dicat Antipiionam :
Asperges me Domine hyssopo, et mundabor :
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Psalnuis. Miserere mei Deus, seciindum magnam
misericordiam.
y.
Gloria Patri, etc.
Et repetitur Antiph. Asperges me, etc.
f.
Domine exaudi orationem meam.
j^.
Et clamor meus ad te veniat.
y.
Dominus vobiscum.
r:.
Et cum spiritu tuo.
224
Rituale Romanuin. Tit. VIII. ca|>. 6 et 7.
Oremus.
Oratio.
/TTxAUDi nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
vli
seterne Deus : et mittere digneris sanctum An-
gelum tuum de caelis, qui custodiat, foveat, pro-
tegat, visitet, atque defendat omnes habitdntes in
hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.
^). Amen.
Deinde aspergat aqua benedicta.
-*-*--
CAPUT VT
BENEDICTIO LOCI
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
I^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dorninus vobiscum.
i^, Et cum spiritu tuo.
oremus.
BENEDic
>^
Domine, Deus omnipotens, locum
istum (vel domum istam) : ut sit in eo
( vel
in
ea) sanitas, castitas, victoria, virtus, humilitas,
bonitas, et mansuetiido, plenitudo iegis, et gratia-
rum actio Deo Patri, et Filio, et Spiritui sancto;
et haec benedictio maneat super hunc locum
( vel
super hanc domum) et super habit^ntes in eo
(vel
in ea) nunc et in omnia s^ecula sseculorum.
J^. Amen.
Et aspergal aqua benedicta,
h->f.-i
CAPUT VII
ALIA BENEDICTIO DOMUS NOViE
f.
Adjutorium nostrum in n6mine D6mini.
I^. Qui fecit caelum et terram.
Benedictio thalami. 225
f.
D6minus vobiscum.
fi). Et cum spiritu tuo.
Oremus.
TE
Deum Patrem omnipotentem suppliciter ex-
oramus pro hac domo, et habitatoribus ejus,
ac rebus : ut eam bene
^
dicere, et sancti t^ ficare,
ac bonis omnibus ampliare digneris : tribue eis
Domine de rore cseli abundantiam, et de pingue-
dine terrse vitse substantiam, et desideria voti
eorum ad effectum tuse miserationis perdiicas. Ad
introitum ergo nostrum bene
Ji
dicere, et sancti-
>b
ficare digneris hanc domum , sicut benedicere
dignatus es domum Abraham, Isaac, et Jacob : et
intra parietes domus istius Angeli tuae lucis inha-
bitent, eamque, et ejus habitatores custodiant. Per
Ghristum Dominum nostrum. r). Amen.
Deinde aspergat aqiia benedicta.
f--?
CAPUT VIII
BENEDICTIO THALAMI
V.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENEDic
>^ Domine, thalamum hunc : ut omnes
habitantes in eo, in tua pace consistant, et in
tua voluntate permaneant, et senescant, et multipli-
centur in longitudine dierum, et ad regna cselorum
perveniant. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
PovStea aspergat thalamum aqiia benedicta.
&>^<s
RiT. N. 190.
226 Rituale Romanum. Tit. VIII. cap. 9 et 10.
CAPUT IX
BENEDICTIO NOV.E NAVIS
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
y.
D6minus vobiscum.
i^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
PROPiTiARE
D6mine supplicati6nibus nostris , et
bene
>^
dic navem istam dextera tua sancta, et
omnes qui in ea vehentur, sicut dignatus es bene-
dicere arcam Noe ambulantem in diliivio : p6rrige
eis D6mine dexteram tuam , sicut porrexisti beato
Petro ambulanti super mare ; et mitte sanctum An-
gelum tuum de cselis, qui liberet, et cust6diat eam
semper a periculis universis, cum 6mnibus quse in
ea erunt : et fainulos tuos, repulsis adversitatibus,
portu semper optdbili, cursuque tranquillo tuedris,
transactisque , ac recte perfectis neg6tiis 6mnibus
,
iterdto tempore ad pr6pria cum omni giudio revo-
cdre digneris : Qui vivis
,
etc.
i^. Amen.
Aspergat navim aqua benedicta.
-f--*-
CAPUT X
BENEDICTIO COMMUNIS SUPER FRUGES ET VINEAS
f.
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
D6mine exaudi orati6nem meam.
i^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
RAMUS pietatem tuam, omnipotens Deus, ut has
primitias creaturse tuae, quas deris et pliivise
O
Benedictio i^eregrinorum prodeiintiuni. 227
teraperamento nutrire dign^tus es, benedicti6nis
tuse imbre perfiindas, et fructus terrse tuae usque
ad maturititem perdiicas. Tribue quoque p6pulo
tuo de tuis muneribus tibi semper gr^tias ^gere ; ut
a fertilitdte terrae esurienlium dnimas bonis 6mni-
bus affluentibus repleas , et egenus et pduper Idu-
dent nomen gl6riae tuae. Per Ghristum D6minum
nostrum.
i\.
Amen.
Aspergat illas aqua benedicta.
---+
CAPUT XI
BENEDICTIO PEREGRINORUM
AD LOCA SANCTA PRODEUNTIUM
EREGRiNi ad loca sancta profecturi, antequam
discedant, juxta veteris Ecclesise institutum
,
debent accipere patentes seu commendatitias
litteras a suo Ordinario, seu Parocho. Quibus obtentis,
et rebus suis dispositis, facta peccatorum suorum con-
fessione, et audita Missa, in qua dicitur Oratio pro
Peregrinantibus , Ss. Eucharistiam devote suscipiant.
Expleta Missa, Sacerdos super eos genuflexos dicit se-
quentes preces :
Antiphona.
In viam pacis.
Canticum.
Benedictus.
(
pag.
197) in line G16ria
Patri, etc.
Repetitur Ani. In viam pacis et prosperitjitis diri-
gat vos omnipotens et misericors D6minus : et An-
gelus Raphael comitetur vobiscum in via, ut cum
pace, saliite, et gaudio revertimini ad pr6pria.
Kyrie eldison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
V.
Et ne nos indiicas in tentati6nem.
^. Sed libera nos a malo.
f' Salvos fac servos tuos.
^. Deus meus, sperdntes in te.
228 Rilualc Romaiium. Til. VIII. cap. 1 i
.
y.
Mitte eis Domine auxilium de sancto.
i^. Et de Sion tuere eos.
f.
Esto eis Domine turris fortitudinis.
^. A Mcie inimici.
f.
Nihil proficiat inimicus in eis.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
f.'
Benedictus Dominus die quotidie.
^. Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium
nostrorum.
y. Vias tuas Domine dem6nstra nobis.
^. Et semitas tuas edoce nos.
y. Utinam dirigantur vise nostrse.
^. Ad custodiendas justificationes tuas.
f. Erunt prava in directa.
^. Et ^spera in vias planas.
y. Angelis suis Deus mandavit de te.
^. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.
f- Dornine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. D6minus vobiscum.
^). Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS
,
qui filios Israel per maris medium sicco
vestigio ire fecisti, quique tribus Magis iter ad
te stella duce pandisti : tribue eis, qusesumus, iter
prosperum , tempiisque tranquillum ; ut Angelo tuo
sancto comite, ad eum, quo pergunt, locum, ac
demum ad seternae saliitis portum feliciter valeant
pervenire.
DEus,
qui Abraham piierum tuum de Ur Chald3e6-
rum ediictum, per omnes suae peregrinati6nis
vias illsesum custodisti : quffesumus, ut hos fdmulos
tuos custodire digneris,- esto eis D6mine in procin-
ctu suffr^gium , in via soldtium , in aestu umbrdcu-
lum, in pliivia et frigore teguraentum, in lassitiidine
vehiculum, in adversitate prsesidium, in Iiibrico
bdculus , in naufragio portus : ut te duce
,
quo ten-
f
Benediclio pere^rinorum post reditum. 229
dunt, prospere perveniant, et demum incolumes ad
propria revertantur.
ADESTO,
qusesumus Domine, supplicationibus
nostris : et viam famulorum tuorum in salutis
tuse prosperitate dispone; ut inter omnes viae et
vitae hujus varietates, tuo semper protegantur auxi-
lio.
PRiESTA,
qusesumus, omnipotens Deus : ut familia
tua per viam saliitis incedat; et be^ti Joannis
Praecursoris hortamenta sectando , ad eum
,
quem
praedixit, secura perveniat, Dominum nostrum
Jesum Ghristum Filium tuum.
EXAUDi
Domine preces nostras, et iter famulorum
tuorum propitius comitare, atque misericor-
diam tuam, sicut ubique es, ita ubique largire :
quatenus
a cunctis adversitatibus tua opitulatione
defensi, gratiarum tibi referant actionem. Per Ghri-
stum Dominum nostrum. i^. Amen.
Pax et benedictio
>l^
Dei omnipotentis , Patris et
Filii et Spiritus sancti, descendat super vos, et ma-
neat semper. Amen.
Deinde aspergauiur aqua benedicla.
2. Quod si unus fuerit peregrinaturus, omnia dicantur
in numero singulari : ac si Sacerdos ipse, qui benedicit,
fuerit socius peregrinationis , dicat in persona prima
numeri pluralis, quatenus congruere videbitur.
-t-f-h
CAPUT XII
BENEDICTIO
PEREGRINORUM
POST
REDITUM
y.
Adjutorium
nostrum in nomine
Domini.
I^. Quifecit caelum et terram.
Antiphona. Ecce sic benedicetur
homo, qui timet
D6minum.
230
Rituale Romaiium. Tit. VIII. cap. 12.
Psalmus 127.
EATi omnes, qui timent D6minum,
*
qui dm-
bulant in viis ejus.
Labores mdnuum tu^rum quia mandu-
c^bis :
*
beatus es, et bene tibi erit.
Uxor tua sicut vitis abiindans,
*
in lateribus
domus tuse.
Filii tui sicut nov^IIae oliv^rum ,
*
in circiiitu
mensse tuse.
Ecce sic benedicetur homo,
*
qui timet Domi-
num.
Benedicat tibi Dominus ex Sion :
*
et videas
bona Jerusalem omnibus diebus vitae tuae.
Et videas filios fili6rum tu6rum ,
*
pacem super
Israel.
G16ria Patri.
Aiitiphona. Ecce sic benedicetur homo, qui timet
D6minum.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
>
. Et ne nos inducas in tentati6nem.
i^. Sed libera nos a malo.
f.
Benedicti, qui veniunt in n6mine D6mini.
^.
Benedicti vos a Domino
,
qui fecit caelum et
terram
.
f.
Respice D6mine in servos tuos, et in 6pera
tua.
^l. Et dirige eos in viam mandat6rum tu6rum.
y.
D6mine exaudi orati6nem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Y
ARGiRE, quffesumus D6mine, famulis tuis indul-
l_t
gentiam placatus et pacem : ut p^riter ab
6mnibus mundentur offensis , et secura tibi mente
deserviant.
Benedictio ag-ni paschalis.
234
OMNiPOTENS
sempiterne Deus , nostrorum tempo-
rum, viteeque dispositor, famulis tuis continuse
tranquillitatislargire subsidium : ut quos incolumes
propriis laboribus reddidisti, tua facias protectione
securos.
DEUS,
humilium visitator
,
qui nos fraterna dile-
ctione consolaris : prsetende societati nostrae
gratiam tuam , ut per eos , in quibus habitas , tuum
in nobis sentiamus adventum. Per Dominum no-
strum Jesum Christum, etc.
Deinde aspergantnr aqua bonedicta a Sacerdote, di-
cente
:
Pax et benedictio
^
Dei omnipotentis , Patris,
et Filii , et Spiritus sancti , descendat super vos , et
maneat semper. Amen.
-!---
BENEDICTIONES ESCULENTORUM
PRiESERTIM IN PASCHA
CAPUT XIII
BENEDICTIO AGNI PASCHALIS
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Eus, qui per famulum tuum Moysen, in libe-
ratione populi tui de iEgypto, agnum occidi
^SM jussisti in similitiidinem Domini nostri Jesu
Ghristi , et utrosque postes domorum de sanguine
ejusdem agni perungi prsecepisti : tu bene
!-<
dicere,
et sancti
^
ficare digneris hanc creatiiram carnis,
quam nos famuli tui ad l^udem tuam sumere desi-
232 Riluale Romaniim. Tit. VIII. cap. 14 et iiJ.
derdmus, per
resurrectionem
ejiisdem D6mini nostri
Jesu Christi : Qui tecum vivit et regnat in sacula
sseculorum.
t^. Amen.
Et mox aspergat aqua benedicta,
{--*

CAPUT XIV
BENEDICTIO
OVORUM
y. Adjutorium
nostrum in nomine Domini.
^, Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus
vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
^vuBVENiAT,
qusesumus Domine, tu3e bene
>^
J>
dictionis gratia, huic ovorum
creatiirae :
ut
cibus
salubris fiat fidelibus tuis, in tuarum
grati^-
rum
actione
sumentibus, ob resurrectionem
Domini
nostri Jesu Christi :
Qui tecum vivit et regnat in
ssecula
sseculorum. ^.
Amen.
Et aspergat aqua benedicta.
-*-*-*-
CAPUT XV
BENEDICTIO
PANIS
y.
Adjutorium
nostrum in nomine
Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
\. Dominus
vobiscum.
l^. Et cum
spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Jesu
Christe,
panis Angelorum,
panis
vivus
seternse
vitse,
bene ^
dicere
dignare
panem
istum , sicut
benedixisti
quinque
panes in
deserto:
ut omnes ex eo
gustantes,
inde corporis
et
animse
percipiant
sanitatem :
Qui vivis, etc.
^- Amen.
Et aspergat aqua benedicta.
Benedictio panis et novorum fructuum. 233
CAPUT XVI
ALIA BENEDICTIO PANIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
^l^. Dominus vobiscum.
j^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus,
bene
^
dicere digneris hunc panem tua san-
cta spirituali benedictione : ut sit omnibus sumen-
tibus salus mentis et corporis; atque contra omnes
morbos, et universas inimicorum insidias tutamen.
Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum, panem vivum, qui de caelo descendit, et dat
vitam et saliitem mundo : et tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus
,
per omnia ssecula
saecuI6rum. E^. Amen.
Aspergatur aqua benedicta.
-*-*
j-
GAPUT XVII
BENEDICTIO NOVORUM FRUCTUUM
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
l^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENEDic
>i<
Domine hos novos fructus
N., et
praesta
: ut qui ex eis in tuo sancto nomine
vescentur, c6rporis et animse saliite potiantur. Per
Christum D6minum nostrum. i^:. Amen.
Et aspergantur aqua benedicta.
234 Rituale Romanum. Til. VIII. cap. 18 et 19.
GAPUT XVIII
BENEDICTIO AD QUODCUMQUE COMESTIBILE
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENEDic
^ Domine creaturam istam
N.,
ut sit
remedium salutare generi humano : et praesta
per invocationem sancti nominis tui, ut quiciimque
ex ea siimpserint, corporis sanitatem , et animae
tutelam percipiant. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
Aspergat aqua benedicta.
-<~*-}-
CAPUT XIX
BENEDICTIO OLEI SIMPLICIS
V. Adjut6rium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
Exorcismus.
/TTxoRCizo te creatiira olei per Deum Patrem
>b
\li.
omnipotentem
,
qui fecit caelum et terram,
mare, et omnia, quse in eis sunt. Omnis virtus adver-
sarii, omnis exercitus diaboli, et omnis incursus,
omne phant^sma satanae eradicdre, et effugdre ab
hac creatura olei, ut fiat omnibus, qui eo usiiri
sunt, salus mentis et corporis, in n6mine Dei Pa-
tris
I^
omnipotentis , et Jesu *h Christi Filii ejus
D6mini nostri, et Spiritus >b sancti Paracliti, et in
caritdte ejiisdem D6mini nostri Jesu Christi, qui
ventiirus est judicare vivos et m6rtuos, et saculum
per ignem.
i^.
Amen.
Benedictio sacerdotalium iiidumentoruni.
\^
y.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
i^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Oratio.
DOMiNE
Deus omnipotens, cui adstat exercitus
Angelorum cum tremore, quorum servitium
spirituale cognoscitur, dignare respicere, bene
^
dicere, et sancti
^
ficare hanc creaturam olei,
quam ex olivarum succo eduxisti, et ex eo infirmos
inungi mandasti, quatenus sanitate percepta, tibi
Deo vivo et vero gratias agerent : prsesta, qu^esu-
mus; ut hi, qui hoc oleo, quod in tuo nomine
bene
^
dicimus, usi fiierint, ab omni languore,
omnique infirmitate , atque cunctis insidiis inimici
liberentur, et cunctae adversitates separentur a pld-
smate tuo, quod pretioso sanguine Filii tui red-
emisti, ut numquam Isedatur a morsu antiqui ser-
pentis. Per eumdem Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus
,
per omnia ssecula
sseculorum. l^. Amen.
Aspergat oleum aqua benedicta.
BENEDIGTIONES AB EPISCOPIS
VEL ALIIS FACULTATEM HABENTIBUS FACIENDiE
CAPUT XX
BENEDICTIO SACERDOTALIUM INDUMENTORUM
I N GENERE
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini
^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
236
Ritnale Romaniim. Til. VIII. cap. 20.
Oremus.
jMNiPOTENS sempiterne Deus, qui per Moysen
famulum tuum pontificalia , et sacerdotalia
,
^^^
seu levitica vestimenta, ad explendum in
conspectu tuo ministerium eorum, ad honorem et
decorem nominis tui fieri decrevisti : adesto pro-
pitius invocationibus nostris : et hsec indumenta
sacerdotalia , desuper irrigante gratia tua, ingenti
benedictione per nostrae humilitatis servitium puri-
)^
ficare , bene
>^
dicere , et conse
I^
crare digne-
ris : ut divinis ciiltibus et sacris mysteriis apta et
benedicta exsistant : his quoque sacris vestibus
Pontifices, et Sacerdotes, seu Levitae tui indiiti, ab
omnibus impulsionibus, seu tentationibus maligno-
rum spirituum muniti et defensi esse mereantur :
tuisque mysteriis apte et condigne servire et inhae-
rere, atque in his tibi placite et devote perseverare
tribue. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Oremus.
DEUS,
invictae virtiitis triumphator, et omnium
rerum creator ac sanctificator : intende propi-
tius preces nostras : et hsec indumenta leviticae,
sacerdotalis , et pontificalis gloriae, ministris tuis
fruenda, tuo ore proprio bene
^
dicere, sancti
>i<
ficare, et conse
^
crare digneris : omnesque eis
utentes, tuis mysteriis aptos, et tibi in eis devote
ac laudabiliter servientes, gratos eff^icere digneris.
Per Dominum nostrum Jesum Ghristum, etc.
^.
Amen.
Oremus.
DoMiNE
Deus omnipotens, qui vestimenta Ponti-
ficibus, Sacerdotibus, et Levitis in usum taber-
naculi fcederis necessdria, Moysen famulum tuum
agere jussisti, eumque spiritu sapientiae ad id per-
agendum replevisti : haec vestimenta in usum et
cultum
mysterii tui bene ^ dicere, sancti >b fic^re.
Beneflicli(^ mnppnriim. 237
et conse
*i*
crare digneris : atque ministros altaris
tui, qui ea indiierint, septiformis Spiritus gratia
dignanter repleri, atque castitatis stola, beatafacias
cum bonorum fructu operum, ministerii congruentis
immortalitate vestiri. Per Christum Dominum no-
strum.
H.
Amen.
Deinde aspergit ipsa indumenta aqua benedicta.
>-*-}
CAPUT XXI
BENEDICTIO MAPPARUM
SIVE LINTEAMINUM ALTARIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
/TTxAUDi, Domine, preces nostras : et haec lintea-
V^
mina sacri Altaris usui prseparata, bene
>^
dicere, et sancti
^
ficare digneris. Per Christum
Dominum nostrum. ^.
Amen.
Oremus.
DOMiNE
Deus omnipotens, qui Moysen famulum
tuum, ornamenta et linteamina facere per qua-
draginta dies docuisti : quse etiam Maria texuit, et
fecit in usum ministerii , et tabernaculi foederis
;
bene *^
dicere
,
sancti
^
ficare , et conse
>^
crare
digneris hsec linteamina ad tegendum, involven-
diimque altare gloriosissimi Filii tui Domini nostri
Jesu Christi : Qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula
saeculorum.
^. Amen.
Deinde aspergit ea aqua benedicta.
1>1(5<a
8*
238 Rituale Romaniim. Tit. VIII. cap. 22.

CAPUT XXII
BENEDICTIO CORPORALIUM
f.
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
^,
Qui fecit cselum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
l^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
/^LEMENTissiME D6mine , cujus inenarrabilis est
\ZJ
virtus, cujusmysteriaarcanismirabilibus cele-
brantur : tribue, qusesumus
;
ut hoc linteamen tuse
propitiati6nis bene >^ dicti6ne sanctificetur ad con-
secrandum super illud corpus et sdnguinem Dei, et
D6minrnostri Jesu Christi Filii tui : Qui tecum vivit
et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, etc.
^. Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, bene^ dicere,san-
cti
J<
ficdre,et conse
>b
craredignerislinteamen
istud ad tegendum, involvendumque corpus et s^n-
guinem D6mini nostri Jesu Ghristi Filii tui : Qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus, etc. i^. Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
Deus, manibus nostris opem tuae
benedicti6nis infiinde : ut per nostram bene
>J<
dicti6nem hoc linteimen sanctificetur, et c6rporis
ac sanguinis Redempt6ris nostri novum suddrium
,
Spiritus sancti gr^tia efficidtur. Per eumdem D6mi-
num nostrum Jesum Christum Filium tuum : Qui
tecum vivit et regnat in unitdte ejusdem Spiritus
sancti Deus, per 6mnia scula saecuI6rum.
i^. Amen.
Et aspergat aqua benedicta.
>-*

Benediclio labernaculi et nov^e crucis. 239


CAPUT xxiir
BENEDICTIO TABERNACULI
SEU VASCULl PRO SACROSANCTA
EUCHARISTIA
CONSERVANDA
y,
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
j^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, majestatem tuam
siipplices deprecamur : ut v^sculum hoc pro
corpore Filii tui Domini nostri Jesu Christi in eo
condendo fabricatum , bene
^
dictionis tuse gratia
dicare dign^ris. Per eiiradem Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et
regnat, etc. ^. Amen.
Deinde aspergit illud aqua benedicta.
-I-*-
C A P U T X X n'
BENEDICTIO NOV^ CRUCIS
y.
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
f,
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
y-. Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
ROGAMUS
te, Domine sancte, Pater omnipotens,
seterne Deus : ut digneris bene
^I^
dicere hoc
signum crucis, ut sit remedium salutare generi
humano; sit soliditas fidei, profectusbonorum ope-
rum, redemptio animdrum; sit sol^men, et prote-
ctio, ac tut^la contra sseva j^cula inimic6rum. Per
Christum D6minum nostrum. i^v Amen.
240
RitualeRomaiium. Tit. VIII. cap. 25.
Alia Oratio ad idem.
BENE
-^^ Dic Domine Jesu Christe , hanc crucem
,
per quam eripuisti mundum a potestate d^emo-
num, et superasti passione tua suggestorem pec-
cati, qui gaudebat in prsevaricatione primi hominis
per ligni vetiti sumptionem. lijc asj^ergal atiua Jjciie-
dicla,
Sanctificetur hoc signum crucisin nomine Pa-
tris
^ ,
etFilii
>^ ,
et Spiritus j^ sancti; ut orantes,
inclinantesque se propter Dominum ante istam cru-
cem, inveniant corporis et animse sanitatem. Per
Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
2. Postea Saceidos geuutlexus aute crucem devole ad-
oral, et osculatur, et idem faciuut quicumque voluerint.
-t-*-^
CAPUT XXV
BENEDICTIO IMAGINUM
JESU CHRISTI DOMINI NOSTRl, BEATiE MARI.E VIRGINIS
ET ALIORUM SANCTORUM
f.
Adjut6rium nostrum in n6mine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui Sanct6rum
tu6rum imagines (sive effigies) sculpi, aut
pingi non reprobas , ut qu6ties illas 6culis c6rporis
intuemur, t6ties e6rum actus et sanctitdtem ad imi-
tandum mem6ri3e 6culis meditemur : hanc, qusesu-
mus, im^ginem (seu sculptiiram) in hon6rem et
mem6riam unigeniti Filii tui D6mini nostri Jesu
Christi
(vel
beatissimse Virginis Mariae, matris
D6mini nostri Jesu Christi, vcl besiti N. Ap6stoli
tui, vel M^rtyris, vel Confess6ris, aut Pontificis,
aut
Virginis ) adapt^tam bene *^ dicere, et sancti
>I
ficdre digneris : et prsesta; ut quicumque coram illa
Ritus beiied. primariuin lapideni. 241

unigenitum Filium tuum


(vel
beatissimam Virgi-
nem,
vel
gloriosum Apostolum,
sive
Martyrem,
sive
Confessorem,
aui
Virginem) suppliciter colere et
honorare studiierit, illius meritis et obtentu a te
grdtiam in praesenti, et aeternam gloriam obtineat
in futiirum. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Ultiuio aspergat acjua benedicta.
-+---
CAPUT XXVI
RITUS BENEDICENDI ET IMPONENDI
PRIMARIUM LAPIDEM PRO ECCLESIA iEDIFICANDA
SERVANDUS A SACERDOTE FACULTATEM
PABENTE AB EPISCOPO
ccLESiAM ex Episcopi auctoritate tantum, juxta
sacrorum Ganonum decreta, a^dificari fas est.
Si vero Sacerdos , ejus eedificationis prima-
rium lapidem benedicendi potestatem ha-
bens, ejusmodi functionem peragat, liunc
rituia scrvabit.
2.
Pridie quam primarius lapis benedicatur, ligneam
crucem in loco , ubi debet esse Altare , figat ipse , vel
alius Sacerdos. Sequenti vero die lapis in Ecclesiee fun-
datione ponendus, qui debet esse quadratus, et angu-
laris, benedicatur hoc modo.
3.
Sacerdos indutus amictu, alba , cingulo, stola, el
pluviali albi coloris, adhibitis aliquot Sacerdofibus et
Clericis, sal et aquam benedicit, nisi prius in promptu
habeat jam benedictam ordinaria benedictione, ut supra
(pag. 219) etinterim, dum cantatur a Clericis Antiphona
cum Psalmo sequenti, aspergit locum, ubi crux posita
est, cum aqua benedicta.
Antiphona. Signum saliitis pone, Domine Jesu
Christe, in loco isto : et non permittas introire
Angelum percutientem.
242
Rituale Romanum. Tit. VIII. cap.
26.-
Psaimus
83.
UAM dilecta tabernacula tua Domine virtii-
Wi tum :
*
concupiscit , et deficit anima mea in
'^^^ atria Domini.
Cor meum , et caro mea
*
exsultaverunt in Deum
vivum.
Etenim passer invenit sibi domum :
*
et turtur
nidum sibi, ubi ponat pullos suos.
Altaria tua Domine virtiitum :
*
rex meus, et
Deus meus.
Beati, qui habitant in domo tua Domine :
*
in
SEecula sseculorum laudabunt te.
Be^tus vir, cujus est auxilium abs te :
*
ascensio-
nes in corde suo disposuit , in valle lacrymarum in
loco, quem posuit.
Etenim benedictionem dabit legisldtor, ibunt de
virtute in virtiitem :
*
videbitur Deus de6rum in
Sion.
Domine Deus virtutum exaudi orationem meam :
*
auribus percipe Deus Jacob.
Protector noster adspice Deus :
*
et respice in
f^ciem Ghristi tui
:
Quia melior est dies una in dtriis tuis,
*
super
millia.
Elegi abjectus esse in domo Dei mei :
*
magis
quam habitare in tabernaculis peccatorum.
Quia misericordiam , et verit^tem diligit Deus :
*
gratiam, et gloriam dabit Dominus.
Non privdbit bonis eos, qui dmbulant in innocen-
tia :
*
Domine virtiitum, be^tus homo, qui sperat
in te.
Gloria Patri.
4.
Finito Psaimo, Saoerdos versus ad locum pei' eum
aspersum, dicit
:
Oremus.
DOMiNE
Deus
,
qui licet cselo et terra non capi^ris,
domum tamen dign^ris hab^re in terris, ubi
nomen tuum jiigiter invoc^tur : locum hunc
,
que-
Riltis hened. primarinni lapiflem. 243
sumus, be^tse Mariae semper Virginis, et beati
N.
(uominando Sanctum vel Sanclam in cnjus lioiiorem ac
mmen fnndahitni Ecclesial,
omniumquc Sanctorum
intercedentibus meritis , sereno pietatis tuae intiiitu
visita, et infusione gratiae tuse ab omni inquina-
mento purifica, purificatiimque conserva ; et qui
dilecti tui David devotionem in filii sui Salomonis
opere complevisti, in hoc opere desideria nostra
perficere digneris, effugiantque omnes liinc nequi-
tise spirituales. Per Dominum nostrum Jesum Ghri-
stum, etc.
^.
Amen.
5. Poslea stans benedicit primarium lapidem, dicens :
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
$.
Qui fecit cselum et terram.
f,
Sit nomen Domini benedictum.
^. Ex hoc nunc et usque in sseculum.
y.
Lapidem, quem reprobaverunt aedificantes.
^.
Hic factus est in caput anguli.
f.
Tu es Petrus.
l^. Et super hanc petram aedificabo Ecclesiam
meam.
f.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
B). Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et
in ssecula sseculorum. Amen.
Oremus.
DOMiNE
Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui es verus
omnipotens Deus, splendor, et imdgo seterni
Patris, et vita seterna : qui es lapis anguMris de
monte sine manibus abscissus, et immutabile fun-
damentum : hunc lapidem collocandum in tuo
nomine confirma ; et tu
,
qui es principium et finis,
in quo principio Deus Pater ab initio cuncta creavit,
sis, qusesumus, principium, et incrementum, et con-
summatio ipsius operis
,
quod debet ad Idudem et
gloriam tui nominis inchoari : Qui cum Patre et Spi-
ritu sancto vivis et regnas Deus, per 6mnia ssecula
sseculorum. ^. Amen.
244 Rituale Romanum. Til. VIII. cap. 2G.
6. Tunc aspergit lapidem ipsum aqua beneflicta, el
accepto cultro, per singulas partes sculpil in eo signum
crucis , dicens :
In nomine Patris
^
, et Filii
>J^
, et Spiritus ij*
sancti. ^. Amen.
Qiio facto dicil ;
Oremus.
BENEDic >J<
Domine creatiiram istam lapidis, et
prsesta per invocationem sancti tui nominis : ut
quiciimque ad hanc Ecclesiam sedificandam pura
mente auxilium dederint, corporis sanitatem, et
^nimae medelam percipiant. Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.
7.
Postea dicantur Litania" ordinariae (pag.
81 j
sinc
Orationibus in fine positis : quibus dictis, parato cse-
mento, et coementario assistente, Sacerdos inchoat
,
Clericis prosequentibus, Antiphonam :
Mane surgens Jacob, erigebat l^pidem in titulum :
fundens oleum desuper, votum vovit Domino : Vere
locus iste sanctus est, et ego nesciebam.
Psalmus 126.
iisi Dominus sedific^verit domum ,
*
in vanum
laboraverunt qui sedificant eam.
Nisi Dominus custodierit civit^tem ,
*
fru-
stra vigilat qui custodit eam.
Vanum est vobis ante lucem siirgere :
*
siirgite
postquam sederitis, qui manducatis panem dol6ris.
Cum dederit dilectis suis somnum :
*
ecce here-
ditas Domini, filii : merces, fructus ventris.
Sicut sagittae in manu potentis :
*
ita filii excus-
s6rum.
Be^tus vir qui implevit desiderium suum ex ipsis :
*
non confunddtur cum loquetur inimicis suis in
porta.
Gloria Patri.
8.
Quo dicto, Sacerdos stans tangit, et ponit ipsum
primarium lapidem in fundamento, dicens :
In fide Jesu Christi collocdmus lipidem istum
I
Ritus l)enod, piimarium Inpidem. 245
primdrium in hoc fundamento , in n6mine Patris
^
,
et Filii
^ ,
et Spiritus
>^ sancti : ut vigeat vera fides
hic, et timor Dei, fraternaque dilectio; et sit hic
locus destindtus orationi , et ad invocandum , et lau-
dandum nomen ejusdem Domini nostri Jesu Christi,
qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus,
per omnia ssecula saeculorum. K). Amen.
9. Interim caementarius locat ipsum lapidem cum cae-
mento : postea Sacerdos spargit super lapidem aquam
benedictam , dicens :
Asperges me Domine hyssopo, et mundabor :
lavabis me , et super nivem dealbabor.
Psalmus. Miserere mei Deus. i
l>ig- 77),
dicitur totus
cum Gloria Patri.
Quo dicto, Sacerdos spargit aquam benedictam per
omnia fundamenta, si sunt aperta : si vero non sunt
aperta, circuit aspergendo fundamenta Ecclesise desi-
gnata. Et incipiens aspergere, inchoat Antiphonam,
Glero prosequente.
Antiphona. O quam metuendus est locus iste
!
Vere non est hic aliud, nisi domus Dei, et porta
cseli.
Psalmus 86.
UNDAMENTA cjus iu moutibus sanctis :
*
dili-
git Dominus portas Sion super omnia taber-
nacula Jacob.
Gloriosa dicta sunt de te,
*
civitas Dei.
Memor ero Rahab, et Babylonis
*
scientium me.
Ecce aUenigense, et Tyrus, et populus ^Ethiopum,
*
lii fuerunt illic.
Numquid Sion dicet : Homo , et homo natus est
in ea :
*
et ipse fund^vit eam Altissimus?
Dominus narrabit in scriptiiris populorum, et
principum :
*
horum, qui fuerunt in ea.
Sicut Igetantium omnium
*
habitatio est in te.
Gloria Patri.
Antiphona,
o quam metuendus est locus iste ! Vere
non est hic aliud , nisi domus Dei , et porta caeli.
246
Ritualo Romanum. Tit, VIII. cap. 27.
10.
liiterim aspcrgendo procedit usque ad lundameiita
aperta, seu designata
,
et repetita Antiphona , stans di-
( it :
Oremus.
Minisiri :
Flectamus genua.
ri,
Levate.
Oratio.
OMNiPOTENS
et misericors Deus, qui Sacerd6ti-
bus tuis tantam prse cseteris grdtiam contulisti,
ut quidquid in tuo nomine digne, perfecteque ab
eis agitur, a te fieri credatur : qusesumus immensam
clementiam tuam ; ut quidquid modo visitatiiri su-
mus, visites; etquidquid benedictiiri sumus, bene-
^
dicas ; sitque ad nostrse humilitdtis introitum
,
Sanctorum tuorum meritis, fuga dsemonum, Angeli
pacis ingressus. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
DEUS,
qui ex omnium cohabitatione Sanctorum
aeternum majestati tuse condis habitaculum : da
aedificationi tuse incrementa cselestia ; ut quod te
jubente funddtur, te largiente perfici^tur. Per Chri-
stum Dominum nostrum. e. Amen.
CAPUT XXVIT
RITUS BENEDICENDI NOVAM ECCLESIAM
SEU ORATORIUM PUBLICUM
ITT IBI SANCTISSIMUM MISS^ SACRIFICIUM CELEBRARI POSSIT
ACERDOS novam Ecclesiam de licentia Episcopi
benedicturus , ut in ea divinum sacrificium
Missaj rite celebretur , stola ac pluviali albi
coloris indutus, aliquot Sacerdotibus et Cle-
ricis adhibitis, praelata cruce mediainter duos
Ciericos deferentes cereos accensos, mane procedit ad
primarium Ecclesise, vel Oratorii januam : ubi stans
capite aperto, conversus ad eam dicit absolute Oratio-
uem :
ACTiONES
nostras, qusesumus D6mine, adspirdndo
pr^eveni , et adjuvdndo prosequere : ut cuncta
Ritus benedicendi novam ecclesiam.
247
nostra or^tio et operdtio a te semper incipiat, et per
te coepta finidtur. Per Christum D6minum nostrum.
^. Amen,
2.
Deiade inchoat Antiphionam : Asperges me, etc.
et
Clerus alternatim dicit Psalmum Miserere, etc.
pag.77):
in fine G16ria Patri.
3.
Interim circumdant exterius Ecciesiam (quse intus
debet esse vacua et nuda, et pariter Altaria nuda excluso
populo, donec absoluta sit benedictio), et Sacerdos ac-
cepto aspergillo ex iierba hyssopi, ad ejus dexteram se
convertens, parietes Ecclesise in superiori parte, et in
fundamentis cum aqua benedicta aspergit , dicens :
Asperges me D6mine liyss6po, et munddbor :
lavabis me, et super nivem dealbibor.
4. Reversi ad locum , unde Processio initium habuit,
repetita Antiphona a Clero, Sacerdos stans ut prius ver-
sus Ecclesiam, dicit : Oremus.
Ministri : Flectamus genua. ^. Levate.
Oratio.
D6mine
Deus, qui licet cselo et terra non capiaris,
domum tamen dignaris liabere in terris, ubi
nomen tuum jiigiter invocetur : locum hunc, quse-
sumus, beatse Marise semper Virginis, et beati
N?
omniiimque Sanct6rum intercedentibus meritis,
sereno pietatis tuse intuitu visita, et per infusi6nem
gratiae tuse ab omni inquinamento purifica, purifi-
catiimque conserva ; et qui dilecti tui David devoti6-
nem in filii sui SaIom6nis 6pere complevisti , in hoc
6pere desideria nostra perficere digneris , effugiant-
que omnes hinc nequitise spirituales. Per D6mi-
num nostrum Jesum Christum, etc.
^?-
Amen.
5.
Qua linila Oratione , omiies bini in Ecclesiam in-
Irantes, ad Altare majus procedunt, Litaniasdecantantes
(p. 84).
6.
Ubi dictum fueril : Ut 6mnibus fidelibus defiin-
ctis requiem seternam dondre digneris : Te rogi-
mus, dudi nos.
surgit Sacerdos, et intelligibiii voce
dicit ;
Ut hanc Ecclesiam , et Altare ad hon6rem tuum
,
248 Rituale Romanum. Tit. VIII. cap. 27.
et nomen Sancti tui N
. ,
purgare , et bene
J^
dicere
digneris : Te rogamus, audi nos.
Gum dicit,
benedicere
, manu dextera benedicit Ec-
clesiam, et Altare
;
deinde, ut prius, genuflectit donec
perficiantur Litania^, et canlores prosequuntur :
Dt nos exaudire digneris, Te rogamus, audi nos.
Fili Dei, Te rogamus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis, etc.
7.
Dicto ultimo
Kyrie eleison,
Sacerdos stans, dicit :
Oremus.
Ministri
Flectamus genua.
i^.
Levate.
Oratio.
PRiEVENiA.T
nos, quscsumus Domine, misericordia
tua : et intercedentibus omnibus Sanctis tuis,
voces nostras clementia tuse propitiationis antici-
pet. Per Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
8. Tum dislans ab Altari congrueuli spatio genutlexus,
et se signans, dicit :
Deus in adjutorium meum in-
tende;
et statim surgit, Clero respondcnte : D6mine
ad adjuvdndum me festina;
ipse vero stans dicit :
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. Chorus rc-
spondel
: Sicut erat in principio , et nunc , et semper,
et in ssecula saeculorum. Amen.
9.
Postea Sacerdob dicii :
Oremus.
Ministri
: Flectimus genua.
i\.
Levate.
Oratio.
OMNiPOTENS
et misericors Deus, qui Sacerdotibus
tuis tantam prae ceeteris gratiam
contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digne
,
perfecteque ab eis
^gitur, a te fieri credatur : qusesumus
immensam
clementiam tuam , ut quidquid modo
visitatiiri su-
mus, visites; et quidquid benedicturi sumus, bene-
J^ dicas : sitque ad nostrse humilitatis
introitum,
Sanct6rum tu6rum meritis, fuga dsemonum,
Angeli
pacis ingressus. Per Dominum nostrum,
etc.
^l.
Amen.
10. llis (lictis, inchoat Antiphonam.
B^nedic D6-
Ritus henedicendi novam ecclesiam. 249
raine domum istam nomini tuo sedificdtam, cnm tri-
bns Psalmia seqnonHbus, videlicot
:
Psalmus 119,
D Dominum cum tribularer clamavi :
*
et
exaudivit me.
Domine libera animam meam a labiis
iniquis,
*
et a lingua dolosa.
Quid detur tibi , aut quid apponatur tibi
*
ad lin-
guam dolosam?
Sagittse potentis aciitse,
*
cum carbonibus deso-
latoriis.
Heu mihi
,
quia incolatus meus prolongatus est :
habitavi cum habitantibus Cedar :
*
multum incola
fuit anima mea.
Cum his
,
qui oderlint pacem , eram pacificus :
*
cum loquebar illis, impugnabant me gratis.
Gloria Patri.
Psahuus 120.
IEVAvi
oculos meos in montes,
*
unde veniet
^ auxilium mihi.
Auxilium meum a Domino ,
*
qui fecit caelum et
terram.
Non det in commotionem pedem tuum :
*
neque
dormitet qui custodit te.
Ecce non dormitabitneque d6rmiet,*qui custodit
Israel.
Dominus custodit te, Dominus protectio tua,
*
super manum dexteram tuam.
Per diem sol non uret te :
*
neque luna per no-
ctem.
Dominus custodit te ab omni malo :
*
custodiat
animam tuam Dominus.
Dominus custodiat introitum tuum, et exitum
tuum :
*
ex hoc nunc, et usque in sseculum.
Gloria Patri.
Psalmus 121.
LiETATUs
sum in his
,
quae dicta sunt mihi :
*
in
domum Domini ibimus.
250
Hitiiale Romanum. Tit. VIII. cap. 27.
Stantes erant pedes nostri ,
*
in ^triis tuis Jeru-
salem.
Jerusalem
,
quae sedificatur ut civitas :
*
cujus par-
ticipatio ejus in idipsum.
Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini :
*
testimonium Israel ad confitendum nomini Domini.
Quia illic sederunt sedes in judicio,
*
sedes super
domum David.
Rog^te quse ad pacem sunt Jeriisalem :
*
et abun-
dantia diligentibus te :
Fiat pax in virtute tua :
*
et abundantia in tiirri-
bus tuis.
Propter fratres meos, et proximos meos,
*
loque-
bar pacem de te.
Propter domum Domini Dei nostri,
*
quaesivi
bona tibi.
Gloria Patri.
Antiphona, Benedic Domine domum istam nomini
tuo aedificatam.
41. Inlerim aspergit Inlerius parieles in parle supe-
riori et inferiori , inehonns aspersionem a parlo Evan-
gelii, dicens : Asperges me, etc. lum ad Allare reversus,
dicit : Or^mus.
Ministri : Flectamus genua. I^. LevMe.
Oratio.
DEUS,
qui loca nomini tuo dic^nda sanctificas,
eff^unde super hanc orationis domum gratiam
tuam : ut ab omnibus hic nomen tuum invocantibus
auxilium tuse misericordiae sentiatur. Per Dominum
nostrum, etc. J^. Amen.
12. Ilis peractis, diciUir Missade tempore occurrenli,
vel de Sancto.
13. Ecclesia vero, quamvis a simplici Sacerdote, ut
supra, sil benedicta, ab Episcopo tamen consecranda est.
i-if-i
Ritus reconciliandi ecclesiam violatam. 251
CAPUT XX VI II
RITUS RECONCILIANDI ECCLESIAM VIOLATAM
Sl NONDUM ERAT AB EPISCOPO CONSECRATA
cLEsi^ violatse reconciliatio per Sacerdotem
ab Episcopo deleg-atiim fiat hoc modo. Altare
Ecclesice omnino nudetur, provideaturque, ut
Ecclesia possit libere circumiri tam exterius,
quam interius, si fieri potest. Paretur vascu-
lum cum aqua benedicta , et aspergillum de herba hys-
sopi factum. Sacerdos indutus amictu, alba , cingulo,
stola, et pluviali albo, adhibitis aliquot Sacerdotibus et
Clericis, procedit ad primariam Ecclesise portam, ubi
stans , Antiphonam incipit, dicens, Clero prosequente :
Asperges me D6mine hyss6po, et mund^bor, lav^-
bis me, et super nivem dealbdbor.
Psalmus : Miserere, etc. (pag. 77), totus cum GI6ria
Patri. Quo fiuito, Antiphona repetitur. Interim dum
Antiphona, et Psalmus dicuntur, Sacerdos cum aqua
benedicta aspergit in circuitu extrinsecus Ecclesiara, et
Coemeterium , simul aspergendo alternatim ad parietes
Ecclesise , ac ad terram Coemeterii
,
praesertim ad loca
contaminata. Quo facto, redit ad locum , ubi incepit
aspergere, et stans dicit :
Oremus.
OMNiPOTENS
et misericors Deus
,
qui Sacerd6tibus
tuis tantam prse cseteris gratiam contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digne, perfecteque ab eis
agitur, a te fieri cred^tur : quesumus immensam
clementiam tuam, ut quod modo visitatiiri sumus,
visites; et quidquid benedicturi sumus, bene >^
dicas:
sitque ad nostrae humilitatis intr6itum , Sanctorum
tu6rum meritis, fuga dsemonum, Angeli pacisingres-
sus. Per Ghristum D6minum nostrum. 4. Amen.
2. Deinde Sacerdos incipit Litanias (pag. 81
),
et in-
greditur Ecclesiamcum Clero, cantando eas : acceditque
252 Ritualc Romanum. Tit. VIII. cap. 28.
ante Altare majus, coram quo genutlectit : cumque di-
ctum fuerit :
Ut omnibus fidelibus defiinctis requiem seternam
donare digneris.
^.
Te rogamus, audi nos.
Sacerdos suigit, el clara \oce dicit :
Ut hanc Ecclesiam, et Alt^re hoc, ac Ccemeterium
purgare, et reconci
^
liare digneris.
^.
Te rog^-
mus, ^udi nos.
3.
Quibus dictis, rursus genuflectit, et Litania? perfi-
ciuntur. Quibus finitis, Sacerdos versus addictum Alta.re
dicit :
Oremus,
Et Ministri
: Flectamus genua.
^.
Levate.
Oratio.
PR.EVENiAT
nos
,
qusesumus Domine , misericordia
tua : et intercedentibus omnibus Sanctis tuis,
voces nostras clementia tuse propitiationis anticipet.
Per Ghristum Dominum nostrum.
t^. Amen.
4. Deinde Sacerdos genullectit ante Altare, et se signo
crucis muniens, clara voce dicit : Dcus in adjutorium
meum intende
;
tum suroit , et Chorus , seu adstantes
Clerici respondent : Domine ad adjuv^ndum me fe-
stina;
et Sacerdos stans, dicii :
GloriaPatri, et Filio,
et Spiritui sancto.
il^. Sicut erat in principio, et
nunc, et semper, et in ssecula S3ecul6rum. Amen.
5. Quo dicto, Sacerdos inchoat, Clero prosequente,
Antiph. ExsurgatDeus, etdissipentur inimici ejus
:
et fiigiant, qui oderunt eum, a facie ejus.
Psalnius 67
N ecclesiis benedicite Deo Domino,
*
de fon-
tibus IsraeL
Hepetitur Antiphona.
Ibi Benjamin adolescentulus ,
*
in mentis excessu.
Repetitur Antiphona.
Principes Juda, duces eorum :
*
principes Z^bu-
lon, principes Nephtali.
Repetitur Antipliona.
Hitus reconciliandi ecclesiam violatani,
253
Manda Deus virtuti tuae :
*
confirma hoc Deus,
quod operatus es in nobis.
Rcpetitur Antipliona.
A templo sancto tuo in Jeriisalem ,
*
tibi offerent
reges munera.
Repetitur Anliphona.
Increpa feras ariindinis, congregatio taurorumin
vaccis populorum :
*
ut excliidant eos
,
qui probati
sunt argento.
Repetitur Antiphona.
Dissipa gentes, quae bella volunt : venient legati
ex iEgypto : iEthiopia prseveniet manus ejus Deo.
Repetitur Antiphonu.
Regna terrse, cantate Deo :
*
psallite Domino.
Kepetitur Antiphona.
Ps^IIite Deo, qui ascendit super cselum creli,
*
ad
Orientem.
Repetitur Antiphona.
Ecce dabit voci suae vocem virtiitis, date gloriam
Deo super Israel :
*
magnificentia ejus , et virtus
ejus in niibibus.
Repetitur Antiphona.
Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse
dabit virtiitem , et fortitiidinem plebi suae ,
*
bene-
dictus Deus.
6. Ei non dicitur Gloria Patri, sed Antiphona repeti-
tur. Interim dum Antipliona et Psalmi pra^dicti dicuntur,
Sacerdos circuit Ecclesiam intrinsecus aspergendo :
aspergit etiam specialitcr loca contaminata. Quo facto,
stans in Presbyterio versus ad Altare , dicit :
DEUS,
qui in omni loco dominationis tuae clemens
et benignus purificator assistis : exaudi nos,
qusesumus, et concede
;
ut in posterum invioldbilis
hujus loci permaneat benedictio, et tui miineris
254 Rituale
Romanum.
Til. Vlll.
cap.
'29.
beneficia univ^rsitas
fid^lium
,
quse siipplicat
,
per-
cipere meredtur. Per Christum D6minum nostrum.
^. Amen.
7. Deiiide dicilur Missa de die occurieiiti.
8. Simplex
Sacerdos tantum ex privilegio
Sedis apo-
stolicte
potest Ecclesiam ab Episcopo
consecratam re-
conciliare,
et tunc utatur ritu in Pontificali
prsescripto
;
procedatque
indutus amictu
, alba, cingulo
,
stola, et
pluviali albi coloris, adhibitis
secum ahis Presbyteris
et Clericis
superpehiceis indutis,
cum aqua ab Episcopo
ad hunc usum rite benedicta.
-*-*-+-
CAPUT XXIX
RITUS
BENEDICENDI
NOVUM
CCEMETERIUM
PER SACERDOTEM AB EPISCOPO DELEGATUM
uiDiE quani liat benedictio, ponitur in medio
Coemeterii benedicendi hgnea crux, alta ad
staturam hominis et ante ipsam crucem in
terra figitur paxihus tridens hgneus, aUus ad
cubitum unum
, aptus ad affigendum ihi tres
candelas.
2.
Sequenti die mane Sacerdos in sacristia paralus
amictu, alba, cingulo, stola, ac phiviah albi coloris
,
adhibitis aliquot Sacerdotibus et Clericis indutis super-
pelhceis, qui deferant vasculum aquie benedictie, asper-
g-ihum, et thuribulum cum incensi navicula, et hoc
Hituah hbro
, et tribus candehs cereis
,
procedit ad Coe-
meteriumbenedicendum,
ante crucem inmedio posilam,
et affiguntur, et accenduntur tres candehe super hgneuni
paxihum
: et Sacerdos ante crucem et candelas stans,
discooperto capite, dicit :
Oremus.
OMNiPOTENs Deus,
qui es custos anim^rum, et
tut^la saliitis,
fides
credentium : respice propi-
tius ad nostrae
servitutis
officium , et ad iiitr6itum
Ritus benedicendi novnm coemeterinm.
255
nostrum purgetur, bene
J^
dic^tur, et sancti
^
fice-
tur hoc Coemeterium ; ut humdna corpora hic post
vitse cursum
quiescentia,inmagno
judicii die simul
cum felicibus animabus meredntur adipisci vitae
perennis gaudia. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
3.M0X ante Ipsam crucem omnes genihus flexis dicunt
Litanias ordinarias (pag. 81),
incipiente cantore, cseteris
respondentibus ;
et cum dictum fuerit : Ut omnibus
fidelibus defiinctis, etc. Te rogamus, audi nos.
4. Sacerdos surgil, et clara voce dicit
,
producens manu
signum crucis :
Ut hoc Coemeterium purgare , et bene ^
dicere
digneris. ^. Te rogamus, audi nos.
Deinde Sacerdos, ut prius, genuflectil, et Litaniae per-
ficiuntur.
5. Quibus finitis, surgunt omnes, et Sacerdos crucem
aspergit aqua benedicta, dicens Antiphonam :
Asperges me Domine hyssopo, et mundabor :
lavabis me, et super nivem dealb^bor.
6. Psahnus : Miserere, etc. pag.
77),
dicitur totus ab
adstantibus, cum G16ria Patri. Quo dicto, repetitur Anti-
phona. Dum dicitur Psalmus, Sacerdos circuit, et peram-
bulat totum Coemeterium, incipiens ad ejus dexteram
,
aspergens ubique aqua benedicta : quo facto, redit ante
crucem, et ad ipsam respiciens, dicit :
Oremus.
DEus,
qui estotius orbis conditor, et humani gene-
ris redemptor, cunctariimque creaturarum visi-
biUum et invisibiUum perfectus dispositor : te siipplici
voce, ac puro corde exposcimus ; ut hoc Coemete-
rium, in quo famulorum, famulariimque tuarum
corpora quiescere debent,post curriculahujusvitse
labentia, pur
^
gare, bene ^
dicere, et sancti ^^
fic^re digneris : quique remissionem omnium pec-
catorum per tuam magnam misericordiam in te
confidentibus prsestitisti, corporibus quoque eorum
256 Ritiiale Romanum. Tit. VIII, cap. AO.
in hoc Coemeterio quiescentibus , et tubam primi
Archangeli exspectantibus , consolationem perpe-
tuam largiter impertire. Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.
7.
Tunc figit in sunimitate crucis unam px tribus can-
delis ardentibus, et alias duas similiter ardentes in
duobus brachiis ejusdem crucis. Deinde incensat ipsam
crucem, et aspergens aqua benedicta, redit cum mini-
stris in sacristiam.
-s*
f-
CAPUT XXX
ORDO RECONCILIANDI CCEMETERIUM VIOLATUM
SIVE ECCLESI/E CONTIGUUM SIT SIVE SEPARATUM
UBI ECCLESIA NON EST POLLUTA
ANE diei, qua facienda est reconciliatio, Sacer-
dos, si ab Episcopo facultatem habeat, adhibi-
tis aliis Sacerdotibus et Clericis indutis super-
pelliceis, in sacristia, aut alio decenti loco, ve-
stitus amictu, alba, cirigulo, stola, et phiviali
aibi coloris, accedit ad medium Gosmeterii , Clerico va-
sculum aqua? benedictse, et aspergillum deferente : et
ibi super tapete genuflectit una cum ministris
;
et can-
tores, aliique omnes genibus flexis, dicunt Litanias
'pag.81 \ In quibus cnm dictum fuerit :
Ut omnibus
fidelibus defunctis, etc. Te rogdmus, audi nos.
2.
Sacerdos surgit, etmanu dextera producens signum
cruris super Cccraetcrium, clara voce dicit :
Ut hoc Coemeterium recon
^T<
cilidre, et sancti
>J4
ficare digneris.
^l. Te rogamus, audi nos.
3. Quibus dictis, ul prius, genuflectit, cantoribus
Litauias perricieutibus. Qui])us linitis, surgunt omnes,
etSacerdos, acccpto aspergillo cum aqua benedicta,
iiiclioat Anliphonaiu :
Asperges me Domine hyss6po, ^lero prosequente,
Ordo recoiiciliaiidi C(jjinclcriuiii violaLuiii. 257
et mundabor : lavabis me, et super nivem deal-
babor.
i*baliiuis : Miserere, etc.
(paj^. 77
)
, dicilur tolus siiic
Gloria Patri.
In fine repeiitur Antipliona : Asperges me, etc.
4, Dum lucc dicuntur, Sacerdos circuit totum Coeme-
terium, incipiens ad ejus dexteram, aspergens ubique
aqua benedicta
,
prsesertim in loco , ubi violatio com-
missa est. Quo peracto, redit ad locum ubi Litanise dictae
fuerunt, et ibi stans dicit : Oremus.
Et Ministri :
Flectamus genua.
u.
Levate.
Oratio.
DOMiNE
pie
,
qui agrum figuli pretio sanguinis tui
in sepultiiram peregrinorum comparari voluisti
:
qusesumus, dignanter reminiscere clementissimi
hujus mysterii tui. Tu es enim Domine figulus no-
ster : tu quietis nostrse ager: tu agri hujuspretium.
Tu dedisti etiam, et suscepisti, tu de pretio tui vivi-
fici sanguinis nos requiescere donasti. Tu ergo
Domine, qui es offensionis nostrse clementissimus
indiiltor, exspectantissimus judicator, judicii tui
superabundantissimus miserator : judicium tuse
justissimse severitatis abscondens, post miseratio-
nem tuse pise redemptionis, adesto exauditor, et ef-
fector nostrse reconciliationis : hocque Coemeterium
peregrinorum tuorum, cselestis patrise incolatum
exspectantium , benignus purifica, et reconcilia
;
et
hic tumulatorum et tumulandorum corpora, de
potentia et pietate tuse resurrectionis ad gloriam
incorruptionis , non damnans, sed glorificans re-
suscita : Qui ventiirus es judicare vivos, et m6r-
tuos, et seculum per ignem.
^.
Amen.
-4-*-4-
RiT. N. 490.
258
Rituale Romanum. Tit. VIII. cap. 31.
CAPUT XXXI
RITUS
ABSOLVENDI ET
BENEDICENDI
POPULOS
ET AGROS
EX APOSTOLIC/E SElJlS INJJULTO
icKPTo diplomale poiililicio,
coustiluatur dies
Dominica , Delegato et populo commodior,
pio ejusdem
diplomatis publicatione, et exse-
culionis inchoatione.
2. l)ie constituta. niane liat concio, qua do-
cealui" populus de contentis in diplomate pontilicio, et
de pra^paratione ad futuram Absolutionem
,
et Bonedi-
ctionem. Deinde Missa celebretui' a Deleoato /)ro remis-
sione
peccatorum, ^ine GI6ria in excelsis, cuin unica
Oratiouc, cl Grcdo, in paiiinicnlis siolaceis : t{ua linita,
deposita casula el manipulo, iuduatiir Celebrans pluviaH
violaceo, el si sit Episcojms, mitram simplicem assumat
:
el omnibus genuflexis ante Altare, cantenlur Litaniie
Sanctorum (pag.
81),
omissis Precibus et Orationibus
post eas dici solitis.
3.
Sedeat Deiegatus, linilis Litaniis, cooperlo capite,
in sede sibi parata super scabello Altaris, vel in sede
episcopali, si est Episcopus, seu suj^er faldistorio posito
super diclo scabello, cum duobus Ministris paralis more
diaconaliet subdiaconali sine
manipulis,adstanlibushinc
inde a lateribus omnibus de Clero; et alta voce ab aliquo
legatur diploma, audiente ])0|)ulo : quo lecto, dicat Dele-
gatus : Deo gratias.
4. 'iunc noniinc po[)uii illc, (jui ilii pro Diacono
a>:-i-
stil, profunde inclinatus a sinistris Delegati facil con-
fessionem in cantu.
4
---
^
^
HH
Con-fi-te-or De
-
o omni
-
po-t6n-ti, be-
Hitus l)enedicen(1i populos el agros.
259
1
^ ^
1
'1
1
a-tse Ma-ri-se semper Vir-gi-ni , be-a-
1 1
1
1

n
^
---
to Micha-e
-
li Archange-lo, be
-
a-to
^
T
,
=^=i=g=^
-
if
Jo
-
anni Ba-pti-stae, sanctis A-p6-sto-lis
^ V
=q=tt=q
*

if
Pe-tro et Pau-lo, omni-bus Sanctis, et
1
^
n
H^db:^
-Mn
ti-bi Pa-ter, qui-a pecca-vi ni-mis co-
^=l==l=b
5
^
gi-ta
-
ti
- 6
-ne, ver-bo et 6-pe-re : me-
qziz
1
^
,
:
^
v^
1
a cul-pa, me-a cul-pa, me
-
a ma-xi-ma
5
1 1

"
t
-

^
cul-pa. I
-
de
-
o pre-cor be
-
a-tam Ma-
1 1 1
i
=J^
-

n
ri-am semper Vir-gi-nem, be-a-tum Mi-
260
Ritiiale Romanum, Tit. VIIT. cap. 31.
^
^
cha
-
e-lem Archdnge
-
lum , be
-
^-tum Jo-
M-' 1
=
1 1 1 1
annem Baptistam, sanctos A-p6sto-los Pe-
-
-
^-gL-
1
^
-

m-
5
trum et Pau-lum, omnes Sanctos, et te Pa-
o
--
1
h
ter, o
-
ra
-
re pro me ad D6-mi-num
i ^
^^
De-um nostrum.
5. Qua linita , si est Episcopus, assumpto baculo pa-
storali in sinistra manu,etadhuc sedens coopertocapito
incipit Psalmum Miserere. (pag.
188),
et in fino Gloria
Patri : et prosequitur alium Psalmum : Deus misereatur
(pag-. 192),
et in fine Gloria Patri.
6. Super universum (^lerum et populum genuilexum
,
recitando tales Psalmos sine cantu, alternatim a Dele-
gato, et a Clero.
7. Quibus finitis, Delegatus stans detecto capite, ba-
culoque deposito, si est Episcopus, versus popuhmi
manil)us junctis, dicat
:
Kyrie eleison.
Rcspondct r:iorus :
Christe eleison. Kyrieeleison.
Pater noster.
^.
Et ne nos inducas in tentati6nem.
j^.
Sed libera nos a malo.
f.
Salvos fac servos tuos.
^.
Deus meus, sperdntes in te.
Ditus benedicendi populos ot ag^ros.
261
y.
Nihil proficiat inimicus in eis.
i^. Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
f.
Esto eis Domine turris fortitudinis.
i^. A fdcie inimici.
V. D6mine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS
, cui proprium est misereri semper, et pdr-
cere, siiscipe deprecationem nostram : ut nos
et omnes famulos tuos, quos delictorum catenacon-
stringit, miseratio tuse piet^tis clementer absolvat.
Per Dominum nostrum.
^.
Amen.
8. Deindo sedens Delegalus cooperto capito, et si est
Episcopus, assumpto baculo, dicit :
MiSEREATUR
vcstri omuipoteus Deus , et dimissis
peccatis vestris
,
perdiicat vos ad vitam seter-
nam. i; Amen.
NDULGENTiAM, absolutioncm, et remissionem pec-
catorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et
misericors Dominus. i^). Amen.
9.
Manuque dextera super populum genuflexum ex-
tensa, addit :
AucTORiTATE
Dci omuipotcntis, et beatorum Apo-
stolorum Petri et Pduli, a sanctissimo Domino
nostro Papa
N
mihi concessa, absolvo vos et omnes
hujus loci, ab omni vinculo excommunicati6nis,
suspensi6nis, interdicti, aliisque ecclesiasticis sen-
tentiis, censiiris, et poenis, etiam in litteris die Coense
Domini solitis legi contentis, per vosincursis, quas
modo ignoratis, juxta tenorem pontificii dipl6matis
proxime lecti. Et restituo vos omnes communi6ni,
et unitati fidelium, et sanctis sacramentis Ecclesise.
In nomine Patris >by et Filii, et Spiritus sancti.
H)-
Amen.
I
262
Hiliiale Romanum. Til. VIII. cap. M
10. Si csl Episcopus, Tacil tor sifcnmn ciucis.
11. Tunc Dolegatus adhuc sedens, per se ipsum, vel
alium (Irmioris vocis, indicet dies tres singillatim pro
jejunio; et decernat diem Dominicam
sequentom , vel
aliam arhitrio suo, pro communione,
Benedictione ag-ro-
rum el populi, et Indulgentia plenaria.
12. Die constituta, populus universus dehehit commu-
nicare, et hora competenti Delegatus cantahit Missam
.
qufip^st
ad llnem Missalis, su])'tituIo Pro quacumque
necessitate
,
cum paramentis violaceis sinc
GI6ria,(uni
unica Oratione, et Credo.
Et in fme Missa CeleJ)rans l)enedicit de more. et si
est Episcopus, non dat Indulgentias.
13. Finita Missa, Delegatus, et duo Ministri assumunt
paramenta alha, et si est Episcopus, mitram
pretiosam
:
et genuflexis ante Altare cum universo Clero et populo
cantantur Litanire Sanctorum
(pag.
81), repetito ter
V. Ut fructus terrae dare, et conservdre digneris
:
Te rogamus, audi nos.
IIHsque finitis, Delegatus slans detecto
capite, mani-
hus junctis dicit : Pater noster.
secreto.
f.
Et ne nos indiicas in tentati6nem.
^.
Sed libera nos a malo.
Et additur a Clero in cantu :
Psalmus 84.
[ENEDixiSTi Domine terram tuam :
*
avertisti
captivitatem Jacob.
Remisisti iniquitatem plebis tuae :
*
ope-
ruisti omnia peccata e6rum.
Mitigasti omnem iram tuam :
*
avertisti ab ira
indignati6nis tuae.
Converte nos Deus salutdris noster :
*
et averte
iram tuam a nobis.
Numquid in aeternum irasceris nobis?
*
aut exten-
des iram tuam a generati6ne in generati6nem ?
Deus tu conversus vivificdbis nos :
*
et plebs tua
laet^bitur in te.
Ritus bcnedicendi populos et agro^. 263
Ostende nobis D6mine miseric6rdiam tuam :
*
et
salutare tuum da nobis.
Audiam quid loquatur in me Dominus Deus :
*
quoniam loquetur pacem in plebem suam.
Et super sanctos suos :
*
et in eos
,
qui conver-
tiintur ad cor.
Verumtamen prope timenteseum salutare ipsius :
*
ut inhdbitet gI6ria in terra nostra.
Miseric6rdia , et veritas obviaverunt sibi :
*
justi-
tia, et pax osculatse sunt.
Veritas de terra orta est :
*
et justitia de cselo
prospexit.
Etenim D6minus dabit benignitatem :
*
et terra
nostra dabit fructum suum.
Justitia ante eum ambulabit :
*
et ponet in via
gressus suos.
Gloria Patri.
Quo linito, iJelegatus dicit :
y. Benedices cor6nse anni benignitatis tuse.
H'.
Et campi tui replebuntur ubertate.
f.
Oculi omnium in te sperant D6mine.
i^. Et tu das illis escam in tempore opportuno.
y. D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. D6minus vobiscum.
n. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUs
, refugiura nostrum et virtus : adesto piis
Ecclesise tuse precibus, auctor ipse pietatis, et
praesta
; ut quod fideliter petimus, efficaciter conse-
quamur.
DEUS,
qui in omni loco dominationis tuse clemens
et benignus assistis : exaudi nos, qusesumus, et
concede
; ut in p6sterum invioUbilis hujus loci per-
maneat bene ^^ dictio, ettuimunerisbeneficia, uni-
versitas hsec fidelium, quse supplicat, percipere
mereMur.
264 Ritualc Romanum. Tit. YIII. cap. 31.
ORAMus
pietatem tuam, omnipotens Deus : ut fru-
ctus terrae, quos aeris et pluvise temperamento
nutrire dignaris, benedictionis tuse imbre perfiindas,
et tribuas huic populo tuo de tuis muneribus tibi
semper gratias agere
;
ut fertilitate terrae , esurien-
tium animas bonis affluentibus repleas, et egenus et
pauper laudent nomen gloriae tuae. Per Christum
Dominum nostrum.
b^. Amen.
14. Postea assumpto baculo, si est Episcopus, et
cooperto capitc dicit Delegatus :
Benedictio Dei omnipotentis, Patris
^I^
,
et Filii,
et Spiritus sancti, super agros, et bona quaecumque
loci hujus, plena descendat, et maneat semper.
. H.
Amen.
15.
Si esL Episcopus, lacil Ler sigiium cruci^.
16.
Deinde accepto de manu dignioris de Clero aqute
benedicta? aspersorio aspergit versus quatuor mundi
partes-, dicens sine cantu, et sine Psalmo Antiphonam :
Asperges me hyssopo, et mundabor : lav^bis
me, et super nivem dealbabor.
17. l^io BeiiedicLioiie pojjuii , operto capite , niauibus
junctis (licit : Pater noster. secreto.
y. Et ne nos indiicas in tentationem.
i^.
Sed libera nos a malo.
y. Salvos fac servos tuos.
i^.
Deus meus, sperantes in te.
f. Non secundum peccata nostra facias nobis.
^
Neque secundum iniquitates nostras retribuas
nobis.
y Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
i^
Et de Sion tuere nos.
V. Domine exaudi orationem meam.
i^-
Et clamor meus ad te veniat.
y
D6minus vobiscum.
lil.
Et cum spiritu tuo.
Ritus bonedicendi populus el agros. 265
()remus.
PROTECTOR
in te sperantium, Deus, exaudi preces
populi tui , et praesta
;
ut veniat super nos spe-
ratae a te benedictionis ubertas, et pietatis tuse mu-
neribus jiigiter perfruamur. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et
regnat in unitdte Spiritus sancti Deus
,
per omnia
ssecula sseculorum.
l\.
Amen.
18.
Tunc Diaconus cantat alta voce :
Humiliate VOS
ad apostolicam Benedictionem.
Et Delegatus stans
operto capite, et si est Episcopus, baculum sinistra
tenens manu, benedicit semel, et si csl Episcopus, ter,
dicens :
AucTORiTATE
Dci omuipotcntis, et beatorum Apo-
stolorum Petri et Pauli , et sanctissimi Domini
nostri Papse
N ,
benedico vos, et omnes hujus loci :
In n6mine Patris j^
,
et Filii, et Spiritus sancti.
^.
Amen.
19.
Demum cantatur Hymnus
Te Deum
(pag. 310),
inchoatus a Delegato
;
quo finito, Delegatus cantat Ora-
tionem pro gratiarum actione.
Qremus.
DEUS,
cujus misericordise non est niimerus, et
bonitatis infinitus est thesaurus : piissimae ma-
jestdti tuae pro colldtis donis gratias agimus , tuam
semper clementiam exordntes
;
ut qui petentibus
postulata concedis, eosdem non deserens, ad prse-
mia futiira disponas. Per D6minum nostrum Jesum
Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus sancti Deus
,
per 6mnia ssecula
ssecul6rum. p. Amen.
Cantorcs adduiii
Benedicamus D6mino.
^.
Deo gr^tias.
+-*-*-
266 Riiiiale Romam\ni. Til. VIII. cap. 32.
CAPUT
XXXII
METHODUS
INDICTIONIS
PR^MITTENDiE
PONTIFIOI^
BENEDICTIONI
STATIS
DIEBUS SUPER POPULUM ELARGIEND/E
RITUSQUE IN EA SERVANDUS A REGULARIBUS
OUIBUS A S. SEDE HUJUSMODI
FACULTAS INDULTA EST
VEL INDULGEBITUR
DMONEATUR populus de Indulgentia a Sede apo-
stolica concessa, de prseceptis operibus pro
ea lucrifacienda , de die, quo visitanda esl
designaia Ecclesia,de hora denique, qua da-
bitur pontificia Benedictio. De quibus, quale-
nus opus sii, etiam schedis impressis, et consuetis locis
palam affixis, ceriior fiat.
2. Postquam slatutis die ei hora populus ad Ecclesiam
convenerit, alta voce leg^antur apostolicie littera^, seu
decreta, quibus Indulgcniia concediiur, una cum potes-
tate Benedictionem
apostolicam super populum efTun-
dendi, ut de delegatione
audientibus consiet :
et conces-
sio , ex latino sermone in vulgarem
accommodatum ad
popidi intelligentiam
conversa, pronuntietur. Populus
ad suorum scelerum
detestationem pio brevique ser-
mone exciietur :
post quse Sacerdos, nullis circumstan-
tilius minisiris, stola et superpelliceo indutns (ut in
Rituali lioc prffiscribiiur, cum agitur do benedictioni-
bus, quffi extra Missam Presbyieris
permiltuntur), ante
Altare genuflexiis
sequentibus verbis Dei opem hoc
implorol.
f.
Adjutorium
nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
Salvum fac populum tuum Domine.
^.
Et benedic hereditati tuae.
f.
D6minus vobiscum.
i^.
Et cum spiritu tuo.
Deinde stans sequentem recitet Orationem.
Ritus Bened. poiilif. super po[)uluiii. 267
Oremus.
OMNiPOTENS
et misericors Deus, da nobis auxi-
lium de sancto , et vota populi hujus in humili-
tate cordis veniam peccatorum poscentis, tudmque
benedictionem prsestolantis et gratiam , clementer
exaudi : dexteram tuam super eum benignus extende,
ac plenitudinem divinse benedictionis efFiinde, qua
bonis 6mnibus cumulatus, felicitatem et vitam con-
sequatur seternam. Per Christum Dominum no-
strum.
H.
Amen.
3. Post quain ad cornu Epistokt' accedat fut in Aclis
Ecciesiaj Mcdiolanensis, parle 4 : Benedicet in Ecclesia,
ad AltarCy stans in cornu Epistolse
i
;
cl slan^ in cornu
Epistoke, non tiiiia, hoc esl, Iripiici signo crucis, sed
una benedictione , unico videlicet signo crucis, benedi-
cat
,
proferens alta voce lisec verba :
BenedicatvosomnipotensDeus, ^Pater, etFilius,
et Spiritus sanctus.
^. Amen.
TITULDS IX
CAPUT I
DE PROCESSIONIBUS
UBLic^, sacrseque Processiones, seu Suppli-
cationes, quibus ex antiquissimo sanctorum
Patrum instituto catholica Ecclesia vel ad exci-
tandam fidelium pietatem, vel ad commemo-
randa Dei beneficia, eique gratias agendas, vel
ad divinum auxilium implorandum uti consuevit, quapar
est religione celebrari debent; continent enim magna ac
divina mysteria, et salutares christianae pietatis fructus
eas pie exsequentes a Deo consequuntur : de quibus
fideles praemonere et erudire, quo tempore magis oppor-
tunum fuerit, Parochorum officium est.
2. Videant in primis Sacerdotes, aliique ecclesiastici
ordinis, ut in his Processionibus ea modestia ac reve-
rentia tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, quae piis
et religiosis hujusmodi actionibus maxime debetur.
3. Omnes decenti habitu, superpelliceis, vel aliis
sacris vestibus, sine galeris, nisi pluvia cogente, induti,
graviter, modeste ac devote bini suo loco procedentes,
sacris precibus ita sint intenti, ut remoto risu, mutuo-
que colloquio, et vago oculorum aspectu, populum etiam
ad pie, devoteque precandum invitent.
De processioiie in feslo PuriC. B. M. V. 269
4. Laici a Glericis, feminse a viris separatse , orantes
prosequantur.
5. Praeferatur crux , et ubi fuerit consuetudo, vexil-
lum sacris imaginibus insignitum, non tamen factum
militari seu triangulari forma.
6. Edendi ac bibendi abusum, secumve esculenta et
poculenta deferendi in sacris Processionibus , agrisque
lustrandis, et suburbanis Ecclesiis visitandis, tollere
Parochi studeant ; ac fideles, prsesertim die Dominica
,
quae proxime Rogationes antecedit, quam haec dedeceat
corruptela, saepius admoneant.
7. Processiones prius fieri debent, deinde Missa sole-
mniter celebrari : nisi aliter ob gravem causam interdum
Ordinario vel Clero videatur.
8. Processiones autem qusedam sunt ordinariae, quae
fiunt certis diebus per annum , ut in festo Purificationis
B. Marise semper Virginis , et in Dominica Palmarum
,
et in Litaniis majoribus in festo S. Marci , et in mino-
ribus Rogationum triduo ante Ascensionem Domini, et
in festo Gorporis Christi, vel aliis diebus pro consuetu-
dine Ecclesiarum.
9. Quaedam vero sunt extraordinariae , ut quae variis,
ac publicis Ecclesiae de causis in dies indicuntur.
CAPUT II
DE PROCESSIONE
IN DIE FESTO PURIFICATIONIS B. MARI^E VIRGINIS
OMPLETA bcnedictione , ct distributione can-
delarum , ut in Missali Romano reformato
,
fit Processio. Et primo Gelebrans imponit
incensum in thuribukmi
;
deinde Diaconus
vertens se ad populum , dicit :
1
1
Pro-ced4-mus in pa-ce.

.
270
liluale Roiiianuin. Tit. IX. cap. 2.
Et Chorus respondel :
F
1 1
'
t^
In no-mi-ne Ghri-sti. A-men.
2. Prajcedit thurilerarius cuai Ihuribulo funiigantej
deinde Subdiaconus paratus , delerens crucem . niedius
inter duos acolythos cum candelabris et candelis accen-
sis : sequitur Clerus perordinem, ultimoCelebrans cum
Diacono a sinistris, omnes cum candelis accensis in
manibus : et cantantur Antiphona? sequentes.
Antiphona. Modus 0. Fa-la.
1F,.'T'r
'
?'
'"'V
Ad-6r-na tha-lamum tu
-
um Si-
W
iite
^
5
^
on , et sus-ci
-
pe Re
-
gem Chri-
P?
1
4,
I
^
'
stum : ample
-
cte
-
re Ma
-
ri-
iFr*
I
'
'"'n
'1
M
am, quae est cae-le stis por-ta :
<]|;
T
V L,
'
!
r^'
"'^
'
ip-sa e
-
nim por
-
tat re
-
gem glo-
w^
j
tfl
' 1^1
,
r^^TrTii
ri-ae no
-
vi lii - mi-nis : sub-si-
De processione iii festo Piirif. B. M, V.
271
^p
-q->i<-
'
'
' "1
p
i
I
i^
stit Vir-go, addii
- cens ma - ni-bus
t^^
Fi
-
li
-
um an
-
te lu
-
ci
-
fe
-
rum ge-
p^
1"
T
r
'
ni
-
tum : quem acci
-
pi
-
ens Si
-
me
-
on
in ul-nas su - as, prse-di
-
c^
-
vit
fl=1
p6
- pu
-
lis , D6 - mi-num e-
f
^
^^^
m-tF^
ftFfe ^ Hir
vi
- tse et mor
-
tis
,
um es
-
se
i|
[;
'
!
'^
4^
et Sal-va-to
- rem mun - di.
Alia Antiphona. Modus 2.
Be-fa.
otS^
Resp6n
-
sum ac
-
ce
-
pit Si
-
me
-
on
=*
B B^"
^
s
ft
M P
a Spi
-
ri
-
tu san
-
cto , non vi
-
sii-
272 Rituale Romnnum. Tit. IX. cap, 2.
i
p
i
T
"
"1
4tI
f
B
'
r*
rum se mor-tem, ni
-
si vi-de
-
ret
1F
"'1
wj-^
P
f
^
P
Chri
-
stum D6 - mi-ni : et cum in-dii-
^
I
F^

'
w^
ce-rent pii -
e-rum in templum, ac-ce-
^p
'
j
I
*
y^
q
I
1
pit e
-
um in ul
-
nas su
-
as, et
f
m-w
Ti
I
1
1'^ i|
be-ne
-
di
-
xit De um, et di-
'
^ l
Tfi*' p^
1
xit : Nunc di-mit - tis ser
-
vum tu-
.
,
I
^m ^U
um D6
fM=^
mi -ne in pa-ce.
.
, p,
,
,
I
!
^,
1
1
P
Cum in-dii
-
ce-rent pu
-
e-rum Je-
'^^
i^
1
mt:
sum pa-ren-tes e-jus , ut fd
-
ce-rent seciin-
i
Dc proccssionc in festo Purif. B. M, V. 273
F
'
!
P
,
'T I
r
^
p ^
dum consu- e
-
tu
-
di-nem le
-
gis pro e-
gh
'
'n *Aj.
it
^
*
^
- -
1 ^
o, ip - se acce
-
pit e
-
um in
^
^
ul
-
nas su-as.
Et ingrediendo Ecclesiam , cantatur :
Modus 2.
Re-fa.
^
fiiVif
:^
^^
]^.Ob-tu-le
-
runt pro e
-
o D6
-
mi-no
f
'
i
|
pi
I
r
^
par tiir - tu-rum, aut du
-
os
^l=P^
4

^
p
, I
1^ ,
-^
^
pul los co lum
-
hk-
r-
I N- >\
.,>-
,
rum :
*
Sic-ut scri
-
ptum est
y
"*
'*
r^
I i=j=pi
in le
-
ge D6 - mi
-
ni.
274 Riluale Romanuni. Tit. IX. cap. 2.
^
$
^

^
t
y. Postquam imple
-
ti sunt di-es purga-ti-
F
V
'T I
"1
r "V
1
6-nis Ma-ri-ae, se-ciindum le gem
i"^
f
1 1
=1
M6
-
y
-
si , tu-le
-
runt Je-sum in Je-
ps^
^
^
rii
-
sa-lem, ut si-ste-rent e um
f
fr^^
,
p.
D6 mi-no. Sicut scriptum est. ui supra.
1 P
'
1
' '
T'
'
'
I
'
'
A
y. G16 ri
-
a Pa
-
tri , et Fi - li-
o, et Spi-ri - tu-i san - cto.
Sicut scriptum est. ut supra.
3. Finita Processione, Ceiebrans et Ministri, depo-
sitis violaceis, accipiunt paramenta alba pro Missa. Et
candelse tenentur in manibus accensae, dum legitur
Evangelium, et iterum ad elevationem Sacramenti usque
ad Communionem.
t
if
i
De processioiie in die Palmaruni
275
CA1UT 111
DE PROCESSIONE IN DIE PALMARUM
N Doniiiiica Palmaruni, iacta benedictionc, et
distributione palmaruni seu olivaruni, posl
ultimam Orationem Omnipotens, etc. lil Pro-
eessio
;
ac primum Celebrans imponit incen-
sum in thuribulum , et Diaconus verlens se
ad populum , dicit :
^ 4
Pro-ce-da-mus in pa-ce.
Et Chorus respondet :
^ ^ ^
^
In no-mi-ne Chri-sti. A-men.
2. Priccedit thuriterarius cum thuribulo fumigante
;
deinde Subdiaconus paratus , deferens crucem , medius
inter duos acolyllios cum candelabris et candehs accen-
sis : sequitur Clerus per ordinem , ullimo Celebrans
cum Diacono a sinistris, omnes cum ramis in manibus :
et cantantur sequentes Antiphome, vel omnes, vei ali-
qua3
,
quousque durat Processio.
Antipliona. Modus
'I.
et 8.
,' :
.
'
'
f
?
it^:
Cum appro
-
pinqua-ret D6 mi-
f
f^
jyi
nus Je-ro
-
s6
1=gfi
t
^^rfw
lymam, mi - sit
276 Rituale Romanum. Tit. IX. cap. 3.
l?i^
^
'
^
t=f^
du - os ex di-sci-pu
-
lis su
-
is
I
^^^
'
i p ,
^
#
di
-
cens : I te in ca-slel-lum,
^p
lil
^
quod con
-
tra vos est : et inve-
^
^
!
*
p
ni-e
-
tis pul-lum a
-
si-nse al-li-
^Sf ^^
ga
-
tum, su-per quem nul-lus h6-
v I - 1 fHi r
i
I
*
'
ir
^
j
I
r
mi-num se-dit : s61
- vi-te, et ad-
"
^
^
'
Ti|iFr
'
^i
^ ^
dii - ci-te mi-hi. Si quis vos
i
r^M
,
p
,
I
y*
p
:^
inler-ro-g^
- ve-rit, di - ci
-
te :
:i^
qpq;
=?
I I '
j
0-pus D6
-
mi-no est. Sol-v6n-
De processione iii die PalmaiTiin.
277
I
^J ^
t
^^^J
1
tes ad
-
du-xe-runt ad Je-sum : et im-
i
wF
h
^
f
1
I "
^
po-su-e-runt il - li ve
-
sti
-
men
-
ta
I I
Fi
"
^
iTr*i
iiV
""
su
-
a , et se-dit su-per e
-
um : a
"
_M
i^
4
li
-
i expande-bant vestimen-ta su-a in
r^4
fm
""
m m
1
m t
1 1
vi - a : k
-
li
-
i ramos de arbo-
^
%
ri
-
bus ster
-
ne-bant : et qui se-
E=tT
^
t
5
que-bantur, clama-bant : Ho-s^n-na, be-ne-
*J
iJU
^
,
1
^-^
di-ctus, qui ve-nit in nomi-ne D6
-
mi-
6
r

I ,
!
j=T
^
ni : be-ne-di-ctum re-gnum pa-tris no-stri
278
Rituale Romaiium. Til. JX. cap. 3.
|fc
g_
_
I
,
'^
^
T
F
!
Da
-
vid : Ho-s4n-na in excel
^
"
1
g
itf^
ir,i/''*.N
sis : mi-se-re-re no
-
bis fi
-
li
"
1
L
Da - vid.
Alia Aiiliphoiia. iModus 7.
Sol-re.
^
S
TT
^
ozf.
Gum audis
-
set
p6
-
pu-lus, qui-a Je-sus
W f;
"^
5
Tnr
ve
-
nit Je-ro-s6
-
ly-mam, ac-ce-pe-runt
i^
f
>^
TT
ra
-
mos palmd
-
rum : et ex
-
i
-
e
-
runt
Hl
f I
'!
TT
e
-
i 6b
-
vi
-
am , et cla
-
mk
-
bant
^
<1
'
M
I
j
?
~T
pu e
-
ri , di
-
cen
-
tes : Hic est, qui
1
I
"--
ven-tu-rus est in sa-ld
-
tem
p6
- pu-li.
Do processioiie in dit' Palmarum. 279
1
^
_
Hic est sa
-
lus nostra, et red-em-pti-o
"aI I ji
4^
I
g^
g
B
Is - ra
-
el. Quan-tus est is
-
te, cu
-
i
^
m
f
m M , K
iJi
m
Thro
-
ni, et Do-mi -na
-
ti
-
6
-
nes oc-
^pi
1T
5
^1
4
ciir
-
runt? No
-
li time-re fi
-
li
-
a Si-
l
4
MZE
^
on : ec-ce Rex tu
-
us ve
-
nit ti- bi, se-
1 1
t ^
-1
dens su-per pul-lum a
-
si-nae, sic-ut scri-ptum
5
rii
b,
, q
est. Sal
-
ve Rex, fabri-ca
-
tor mun-di,
W
qui ve-ni
-
sti red-i
Alia Anliphona.
me-re nos.
Modus 8. Sol-ut.
^snfl*
i
^zltek
^^tui
^
Ante sex di - es so
-
le
-
mnis
280
Ritiiale Romannm. Til. IX. cap.
'.].
r
I
'
^*!^
1
1
1
^
Pa
-
schse
,
quan-do ve -
nit D6
-
mi-
1
"
i
p
I
f
,
p.
i
^
I
'
nus in ci-vi
-
t^
-
tem Je
-
ru-sa-lem.
'
^
-tf
P
f
iH
occurre
-
runt e - i pii
-
e
-
ri : et in
R
1
1 i
g
m
md-ni-bus por-ta
-
bant ramos pal-ma
-
rum
p
,
'1
T
"1
F"
^
et cla-md
-
bant vo-ce ma-gna di
-
cen-
/ f^u
-^ai
^
f
^
tes : Ho-sdn-na
,i
"1
P
E
1
i
=
I
'
in ex-cel
-
sis : be-ne
-
di
-
ctus, qui
^ * .
-
*
^
Wm r^ 1
Iv
'
' I '
1
ve-ni
-
sti in mul-ti -tii
-
di
-
ne mi-
Hp
X
!
p
i

se
-
ri
-
c6r
-
di -
se tu
-
ge : Ho
-
sAn-
Dc processioiie in die Palmariim. 281
^
r]
,*
ri*^*
W
na
in
r

'
1
T
"
^
ex-cel
-
sis.
Alia Antiphona. Modiis 1 Sol-re.
M^
^
Occur-runt tur-bae cum flo
- ri
-
bus et
f
^^^^=0^
fd=^
^
pal
-
mis Red-empto
-
ri 6b - vi
-
am :
--
P
a
1
etvicto-ri tri
-
umphan
-
ti digna dant ob-
f
VII. 1
se
-
qui
-
a : Fi
-
li
-
um De
-
i o-re gentes
J I
,
J
i^i^
pre-di- cant : et in laudem Chri - sti vo-
^
-
^->->-T ^
f
.^
ces to-nant per nu-bi-la : Ho
-
san-
F
'
I
r^ V J"
na in ex
-
cel-sis.
282
Rituale Romanuni. Tit. IX. cap.
;{.
\lm Antiphoaa.
Modu^:.
Sol-re
^ i
1 ,
'

1
^
A
Cum An-ge
-
lis et pu
- e
- ris
fi-de-les
~nr
TT^
in-ve-ni-a-mur,
tri
-
umpha-to
-
ri mor-tis
p^-^^^rf
-
T^-T^
^^
clam^n
-
tes : Ho-san
-
na
in
ex-cel-sis.
Alia Anlipliuaa.
Modus i.
Mi-la.
rr^-rnmn^
!E^
:^
Tur-ba mul
-
ta, quae
con-ve-ne
- rat
ad
di
-
em fe-stum,
cla-ma-bat
D6
- mi-
^3^^^^^^
no : Be
-
ne
-
di
-
ctus
,
qui ve
- nit
in
ip
!
j ,
I
1 L,
^
no
-
mi-ne
D6-mi
-
ni : Ho
- san
- na
^E
in ex-cel
-
sis.
De procossione in iVio Palniarum. 283
3.
In rcvcrsione Processionis, duo vel quuUior can-
lores intrant in Ecclesiam, et clauso ostio. stantes versa
facio ad Processionom . incipiunt v. Gloria, laus, etc.
ot decantant duos })rimos Versus. Sacerdos voro cum
aliis extra Ecclesiani repetit oosdom. Deindo qui sunt
intus, cantant Vorsus scc[uentos, vel omnes, vel parlom,
prout videbitur ; et qui sunt oxtra , ad (juoslibet duos
Versus rospondonl : Gloria, laus, etc. sicut a principio v.
Modus 1 . Re-la.
w
^
^
5
^
G16
-
ri
-
a, laus, et ho-nor, ti-bi sit Rex
feE
W 5
i^
^
Chri - ste Red-emptor : cu
-
i pu
-
e-ri
-
le
m
^ M
f^
de-cus prompsit Ho-san-na pi
-
um.
T^. Gloria, laus.
iF
V
r.
I
i^
-mn
I-sra
-
el es tu Rex , Da-vi
-
dis et incly-
p
r-
M
M
^
p
ta pro-les : no-mi-ne qui in D6
-
mi-ni
atpi
^^
^
Rex be- ne- di
-
cte ve-nis. i?.
Gloria, laus.
^E
^
^
Coe-tus in ex-cel
-
sis te laudat cse-li-
284 Rilualc
Romaniim.
Til. IX. cap. ^.
1
^
^
^1" ^l
t
cus o
-
mnis, et morta
-
lis ho-mo, et cun-
^i.
cla cre
-
i-ta si-mul. iT.
Gloria, laus.
^
1
Plebs Hebrse
-
a ti-bi cum palmis obvi
-
a
=!
mf
*
^
ve
-
nit : cum pre-ce, vo-to, liymnis.
^
'
1
!
ad-su-mus ec-ce ti-bi. i^.
G16ria, laus.
^
J\
P^
B
-F"
1

^
Hi ti-bi passii
-
ro sol-ve-bant mu-
?^S^
ni
-
a lau
-
(iis : Nos ti-bi re
-
gndn
-
ti
^
! J
.
pan-gi-mus ec-ce me-los. i^ Gloria, laus.
1 ^
I
1
I
'J
Hi pla
-
cu
-
e
-
re ti
-
bi
,
pld
-
ce
- at de-
Dc processione iji die Palmnrnm. 285
B 1
B
k^
fl^
!
a^
V
fc 1 !
1
v6
-
ti
-
no-stra : Rex bo-ne, Rex
^
-
'
^'
m
g^
^
n
1
u Wm^ m
h 1
<
li
i
cle-mens, cu
-
i bo-na cuncta pla - cent.
1?. Gloria, laus.
4. Postea Subdiaconus Imstili crucis percutiL portam :
ffua
statim aperta, Processio intrat Ecclesiam, cantando
Responsorium :
Modus 2. Re-fa.
^^
'1
j
r'ii
-
^
Ingre
-
di
-
en
-
te D6-mi-no in san-
.
i
^
T'
I
'
"'
^''
ctam ci
-
vi
-
td tem, Hebrse
- 6-
!
I
'^-MJp
DdS:
rum pu e-ri re-sur-re-cti
- 6-
*=F
I
*
,
H^
^
nem vi
-
tse pro
nun-ti
-
an-
%
'1
fi
y
I I
rt
j
i
tes, *Gum ra-mis palmi -
rum : Ho-
-1
r
I
.1
> I
p.
^
E^
s^n - na, clama-bant,
in ex-cel-
286
Rituale Romaniim. Til, IX. eap. 4.
I^
p
fia?
sis. V. Gum au-dis
-
set
p6
-
pu-lus,
1
I ,11
^
quod Je
-
sus ve
-
ni
-
ret Je
-
ro
-
s6
-
ly-
&
i*
^
^
mam , ex
-
i
-
e
-
runt 6b
VI
-
am
fc_-l
ifc^
!3
e
-
i. r.um ramis. nt supra.
El non (licitur Gloria Patri.
5. Deinde dicit\ir Missa : et rami tenentur in mani
hns, dum cantatur Passio, et Evang-elium tantum.
-*-*-*-
CAPUT IV
ORDO SERVANDUS
IN LITANIARUM MAJORUM PROCESSIONE
QUiE IN FESTO S. ^JARCI CELEBRATUR
LEHus ct populus , hora statuta mane in Eccle-
sia congregati, omnes contrito ct humili corde
Dcum (lexis gcnibus paulisper prccentur. Sa-
cerdbs pluviali cum ministris, vel saltem su-
perpelliceoel stola violaceicolorissit indulus :
cujus coloris habitu in rcliquis Processionibus sempcr
utatur, prfeterquam in Processionibus Corporis Christi,
et qufc fiunt solemnibus dicbus, vel in gratiarum actio-
nem
;
quibus diebus utitur colore propride solemnitati
De |)roccssione in Lilaniis majoribus.
287
congruenle. Cjeteri vero Sacerdotes et Clerici superpel-
liceis induti, sequentem Antiphonam stantes concinant.
Anliphona. Modus 2.
Re-fa.
f 5
^
<
V
Ex-siir-ge D6
- mi-ne, id
-
ju-va
fl
F
i
1
"1
1
nos : et li
-
be
-
ra nos pro-pter no-
f
^
n
m
M
-
^
men tu
-
um. Ps. 43. De
-
us au-ri-bus
no
- stris au-di
-
vi-mus : pa-tres nostri an-
HE
^
f
l
"^
I I !
S=1
nunti
-
a-ve
-
runt no
- bis.
V
G16-
1 1
fM=i^
ri
-
a Pa-tri, etFi
-
li
-
o, et Spi
-
ri-
wn-*
^
t
^
H
tu
-
i san-cto. Sic
-
ut e
-
rat in princi-
f^
tf
5
pi
-
o, et nunc, et sem-per, et in se-
288 Rituale Romanum. Tit. IX. cap. 4.
f
ii=p
cu-la sae-cu-16
-
rum. A
Et repetitui' ; Exsiirge Domine.
af
men.
2.
Doinde genuilectanL onmes : et duo Clerici ante
Altarc majus geriullexi, devote Litanias cantare incipiant
(pag\
81),
cieteriseadem voce respondentibus. Cum autem
canlatum erit : :- ^?
^
^
??
Sancta Ma
-
ri
-
a, o -ra pro no-bis.
3.Surgunt omnes, et ordinalim procedunt, egretlieu-
les, Lilaniasque prosequentes
,
praicedentc eruce, et
sequenle Clero, ultimo loco Sacerdos ]iaratus, ut supra
dictum est, cum minislris, prout res vel locus postulat,
sacris vestibus indulis.
4. Si Processio sit longior, vei repetanlur Lilania'=,
volLitaniis absolulis usque ad Preces exclusive, dican-
tur aliqui Psaimi exPoenitentialibus , seu Gradualibus.
Ilymni vero,;Vel cantica itetilite in iis, vel in Rogatio-
nibus, aut aliis poenitentise causa institutis Processionir
bus , non dicantur.
5.Si ad unam, vei plures Ecciesias iu via sit diver-
tendum, ingressis Ecciesiam,
intermissisque
Lilaniis,
vei iPsaimis, canlatur Antiphona cuni Versu el Oratione
sancti Patroni illius Ecclesite. Deinde egredientes, resum-
ptis Precibus, eodem ordiue procedunt usque ad Eccle-
siam, ubi cum Preoibus et Orationibus omnibus Pro-
cessio terminatur, ut in line Breviarii Romani post
Psalmos Pu^nitentiaies.
'
^ln Litaniis minoribus
RogaUoiuun serventur omnia,
ut supra in Litaniis majoribus.
-*
*-
De processione in fosto Ss. Corporis
Christi.
289
CAFUT ^
DE
PROCESSIONE
IN FESTO SANCTISSIMI
CORPORIS
CHRISTI
ECENTER
ornentur
Ecclesiae et parietes viarum,
per qiias est transeundum,
tapetibus etaulfeis^
^t sacris
imaginibus,
non autem profanis aut
vanis
figuris,
seu indignis
ornamentis.
2. Sacerdosprimum
Missamcelebret,
inqua
duas hostias
consecret,
et sumptauna, alteram in taber-
naculum in
Processione
deferendum ita reponat. ut per
vitrum seu crystallum,
quo ipsum
tabernaculum
cir-
cumseptum
esse debet, exterius
adorantibus
appareat,
veloque
operiatur,
donec auferatur ab Altari.
Peracto autem
Sacrificio, et Processione
jam inchoata,
ordine, quo jam supra dictum est in Litaniis
majoribus!
Sacerdos pluviali albo indutus, ter incenset
Sacramen-
tum
genuflexus.
3.
Deinde
Diaconus
oblongum ao decens velum cir-
cumponit
scapuhs
Sacerdotis,
qui parte veli ante pectus
pendente,
utraque
manu
cooperta
, ostensorium
seu
tabernaculum
aDiacono
sibi
porrectum
reverenter
susci-
pit in supremo
Altaris
gradu : mox ad Altare
ascendit,
et Sacramentum
ante faciem
tenens, vertit se ad popu-
lum; inde
descendit
sub umbellam
oomitantibus
mini-
stris, et duo acolythi vol Clorioi oum
thurihulis offnman+i-
bus
prsecedunt.
4.
Omnes
praBcedunt
luido oapito,
aooensos ooreos
gestantes, et sequentes
Hymnos pro
longitudino Pro-
oessionis
devote
concinentes.
Dum voro
Sacerdos dis-
oedit ab Altari,
Clonis,
vol Saoordos
oantaro
incipit
sequentom
Hymnum
:
Modus I .
Re-la.
^^^^^^
fl=fei
*-f
Pange
lingua
glo-ri -
6
-
si Cor
-
po-ris
RiT. N. 190.
10
290
Rituale Romaniim. Tit. IX. cap, 5.
-V
^
1
5
my-ste
-
ri-um-, Sangui
-
nisque pre-ti-
6-
^
1
j .
r-^
1
1 ^
si, quem in mundi pre-ti
-
um fru-ctus ven-
p f
*i
trisge-ne-ro
-
si Rex ef-fii-dit gen-ti
-
um,
Nobis datus, nobis natus
Ex intdcta Virgine
,
Et in mundo conversatus
,
Sparso verbi semine
,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremae nocte coense,
Recumbens cum fratribus
Observata lege plene
Cibis in legalibus
,
Cibum turbse duodense
Se dat suis mdnibus.
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit :
Fitque sanguis Christi merum
,
Et si sensus deficit,
Ad firmdndum cor sincerum
Sola fides siifficit.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui
;
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
De processione iii lesto Ss. Corporis Christi. 291
denitori, Genitoque
Laus et jubilatio,
Salus , honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque
Compar sit lauddtio. Amen,
Hymnus. Modus 1. Re-la.
Wi
9^
m
t
Sacris so
-
lemni
-
is jun
-
cta sint gaudi-
T^
A
1P3
-1
-
fs^
a, et ex prse-cordi- is so
-
nent prse-
'
1
pi i
^
1
'
1
t
c6-ni
-
a; re-ce-dant ve
-
te-ra, no
-
va
^=^^
t
1^^
sint omni
-
a, corda, vo
-
ces, et 6pe-ra.
Noctis rec61itur ccena novissima,
Qua Christus creditur agnum et azyma
Dedisse fratribus, juxta legitima
Priscis indulta patribus.
Post agnum typicum expletis epulis,
Corpus
Dominicum datum discipulis,
Sic totum omnibus
,
quod totum singulis
,
Ejus fatemur manibus.
Dedit fragilibus c6rporis ferculum
,
Dedit et tristibus sanguinis p6culum,
Dicens
: Accipite quod trado vasculum,
Omnes ex eo bibite.
292
Rituale Romnnum. Tit. IX. cap. 5.
Sic sacrificium istud instituit
,
Gujus officium committi voluit
Solis presbyteris, quibus sic congruit,
Ut sumant, et dent cseteris.
Panis angelicus fit panis h6minum
;
Dat panis cselicus figuris terminum :
O res mirabilis, mandiicat Dominum
Pauper, servus, et hiimilis.
Te, trina Deitas unaque, poscimus :
Sic nos tu visita, sicut te colimus :
Per tuas semitas duc nos quo tendimus,
Ad lucem, quam inhabitas. Amen.
Hvmuus. Modus 8. Sol-ut,
iPI-T'^' ^
M-5
Ver-bum su
-
per -num pro-di
-
ens, nec
r
.
p.
/
I
^
r
-
,
1|!
I
'
'
^" EE;^
Pa-tris linquens d6x
-
te
-
ram, ad o-pus su-
^ p
rT7il7rTi^
^^
um ex
-
i- ens, ve-nit ad vi
-
tae ve-spe-ram.
In mortem a discipulo
Suis tradendus semulis,
Prius in vitae ferculo
Se trddidit discipulis.
Quibus sub bina specie
Garnem dedit et S^nguinem
;
Ut diiplicis subst^ntiae
Totum cibdret hominem.
Se nascens dedit socium,
Gonvescens in ediilium,
Se m6riens in pretium
,
Se regnans dat in prsemium.
De processione in festo Ss. Corporis Chrisli.
293
O salutaris hostia
,
Quae caeli pandis ostium :
Bella premunt hostilia
,
Da robur, fer auxilium.
Uni trin6que Domino
Sit sempiterna gloria :
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.
Hyninus. Modus 4. Mi-la.
^B^
% 1
'
1
I
1
*=^
?
Sa-lii tis hu
-
ma-nae Sa
-
tor, Je
-
su
^
fi
5
j-i J J
vo
-
lii
-
ptas cordi
-
um , orbis red-empti
m
rd^
"
TTT
fi
Condi-tor, et ca-sta lux aman -
ti
-
um,
Qua victus es clementia
,
Ut nostra ferres crimina?
Mortem subires innocens,
A morte nos ut tolleres ?
Perrumpis infernum chaos
;
Vinctis catenas detrahis
;
Victor triiimpho nobili
Ad dexteram Patris sedes.
Te cogat indulgentia
,
Ut damna nostra sarcias,
Tuique vultus compotes
Dites beato lumine.
Tu dux ad astra, et semita,
Sis meta nostris cordibus,
Sis lacrymarum gdudium
,
Sis dulce vitae prsemium. Amen.
J
294
Rituale
Romanum.
Tit. IX. cap. 5.
II
vmiius.
Modus 8.
Sol-ut.
^F
'^'
r-
^'
^
M-ier
- ne Rex al
-
tis- si-me, Red-
emptor et fi
-
de
-
li -
um, cui mors per-
empta de - tu
-
lit summae tri
-
um-
^^
phum glo
-
ri
-
ae.
Ascendis orbes siderum
,
Quo te
vocabat cselitus
Gollita,
non humanitus,
Rerum potestas omnium :
Ut trina
rerum mdchina,
Caelestium
, terrestrium
,
Et inferorum
condita,
Flectat
genu jam subdita.
Tremunt videntes Angeli
Versam
vicem mortalium :
Peccat
caro, mundat caro,
Regnat Deus Dei caro.
Sis ipse nostrum gdudium
,
Manens
olympo prfemium
,
Mundi
regis qui fdbricam
,
Mundana vincens gdudia.
Hinc te precdntes, qusesumus
,
Ignosce culpis omnibus,
Et corda sursum siibleva
Ad te superna grdtia.
De processiono in festo Ss. Corporis Christi. 295
1 1 cum repente cdeperis
Glarere nube jiidicis,
Pcenas repellas debitas,
Reddas coronas perditas.
Jesu, tibi sit gloria,
Qui victor in cselum redis :
Cum Patre , et almo Spiritu
,
In sempiterna ssecula. Amen.
Te Deum laudamus. ut iniVa png. 310 .
Benedictus Dominus Deus Israel. ut supra
p. 197;.
Magnificat anima mea Dominum. ut supra
(p.
149).
5.
Peracta Processione, et sanctissimo Sacramento
ad Ecclesiam reportato, et super Altare deposito, omnes
Ecclesiastici, qui adsint, hinc inde ordine genuilexi
illud reverenter adorantes, dum Sacerdos de more in-
censat, sequentem Hymni partem concinant : ^
TANTUM
ergo Sacramentum
Veneremur cernui
:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et jubilatio
,
Salus , honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.
Poslca duo Clcrici dicant ;
V
Panem de caelo praestitisti eis, alleliiia.
^. Omne delectamentum in se habentem, alleluia.
Deinde Sacerdos stans dicit :
Oremus.
DEUs,
qui nobis sub Sacramento mirabili, passio-
nis tu3e memoriam reliquisti : tribue qusesu-
mus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra myste-
ria venerari ; ut redemptionis tuae fructum in nobis
296 Ritiialp Romaniim. Tit. IX. cap. 6.
jugiter sentiamus : Qui vivis, et regnas in ssecula
saeculorum.
i^
Amen.
6. Tunc Sacerdos , facta genuflexionc , cum Sacra-
mento semel benedicat populum in modum crucis,nihil
dicens : postea illud reverenter reponat.
7.
Hic autem ; modus benedicendi servatur eliam in
aliis Processionihus faciendis cum Ss. Sacramento,
--*-
C \ PT^T VT
DE PROCESSIONE AD PETENDAM PLUVIAM
;uNTUR omnia, ut supra in Litaniis majoribus
p.
286
j
, usque ad fmem Litaniarum, in qua-
rum Precibus bis dicitur :
Ut congruentem pliiviam fidelibus tuis
concedere digneris : Te rogamus, audi nos.
In fmepostea dicitur : Pater noster. secreto.
f.
Et ne nos indiicas in tentationem.
i^. Sed libera nos a malo.
Psalmus 146.
HiAUDATE Dominum quoniam bonus est psal-
mus :
*
Deo nostro sit jucunda, dec6raque
laudatio.
^dificans Jerusalem Dominus :
*
dispersiones
Israelis congregabit.
Qui sanat contritos corde :
*
et alligat contri-
tiones e6rum.
Qui numerat multitudinem stellarum :
*
et 6mni-
bus eis n6mina vocat.
Magnus D6minus noster, et magna virtus ejus :
*
et sapientiae ejus non est numerus.
Suscipiens mansuetos D6minus :
*
humilians au-
tem peccat6res usque ad terram.
Praecinite D6mino in confessi6ne :
*
psdllite Deo
nostro in cithara.
Processio ad peleiidam pluviam.
297
Qui operit caelum niibibus :
*
et parat terrae plii-
viam.
Qui prodiicit in montibus foenum :
*
et herbam
servitiiti hominum.
Qui dat jumentis escam ips6rum :
*
et pullis cor-
vorum invocantibus eum.
Non in fortitiidine equi voluntatem habebit : *nec
in tibiis viri beneplacitum erit ei.
BenepMcitum est Domino super timentes eum :
*
et in eis, qui sperant super miseric6rdia ejus.
Gloria Patri.
Qlio fmito , dicanlur Preces .
f.
Operi Domine cselum niibibus.
^.
Et para terrse pliiviam.
f.
Dt prodiicat in m6ntibus foenum.
^.
Et herbam servitiiti h6minum.
f.
Riga montes de superi6ribus tuis.
^.
Et de fructu 6perum tu6rum satiabitur terra.
f.
D6mine exaudi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS,
in quo vivimus, movemur, et sumus,
pliiviam nobis tribue , congruentem : ut prae-
sentibus subsidiis sufficienter adjiiti, sempiterna
fiduci^ius appetamus.
Oratio.
PRiESTA,
qusesumus omnipotens Deus : ut qui in
afflicti6ne nostra de tua pietate confidimus^
contra adversa 6mnia tua semper protecti6ne mu-
niamur.
Oratio,
DA
nobis, qusesumus D6mine, pliiviam salutdrem :
et dridam terrae faciem fluentis cselestibus di-
gn^nter infiinde. Per D6minum nostrum, etc.
^ Amen.
298 Hiluale Hoinaiium. Tit. IX. cap. 7.
f.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
y. Benedicamus Domino.
^.
Deo gratias.
y. Exaudiat nos omnipotenset misericors D6mi
nus.
^l. Amen.
f.
Fidelium ^nimse per misericordiam Dei re-
quiescant in pace.
ii- Araen.
-t-K-h
GAPUT VII
PROCESSIO AD POSTULANDAM SERENITATEM
MNiA fiant, ut supra in Lilaniis majoribus
'p.
286),
et in Litaniarum Precibus bis dica-
lur :
'
Ut fidelibus tuis aeris serenitdtem con-
cedere digneris : Te rog^mus, dudi nos.
Ad fhiem obsecrationum dicitur :
Pater noster. secreto.
V.
Et ne nos indiicas in tentati6nem.
]^. Sed libera nos a malo.
Psalmus 66.
Eus miseredtur nostri, et benedicat nobis :
*
illuminet vultum suum super nos , et mi-
seredtur nostri.
Ut cognoscamus in terra viam tuam :
*
in 6mni-
bus gentibus salutare tuum.
Confitedntur tibi populi Deus :
*
confiteintur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsultent gentes :
*
qu6niam jiidicas
p6pulos in aequitdte, et gentes in terra dirigis.
I^iocessio nd poslulnndam serenital(Mn
.
299
Confitedntur tibi populi Deus : confiteantur tibi
populi omnes :
*
terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
Deus :
*
et metuant eum omnes fines terrae.
Gloria Patri.
y. Adduxisti Domine spiritumtuum superterram.
^. Et prohibitse sunt pliivise de caelo.
Cum obdiixero niibibus cselum.
Apparebit arcus meus, et recordabor fcederis
mei
tuos
f
f
Illustra faciem tuam Domine super servos
Et benedic sperantes in te.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS,
qui culpa ofTenderis, poenitentia placaris :
preces populi tui supplicantis propitius re-
spice ; et flagella tuse iraciindiae, quse pro peccatis
nostris meremur, averle.
Oratio-
AD
te nos, Domine, clamantes exaudi, et deris se-
renitatem nobis tribue supplicantibus : ut qui
juste pro peccatis nostris affligimur, misericordia
tua praeveniente , clemenliam sentiamus.
Oratio.
QUiESUMUs, omnipotens Deus, clementiam tuam :
ut inundanliam coerceas imbrium, ethilaritatem
vultus tui nobis impertiri digneris. Per Dominum
nostrum, ctc. ^ Amen.
-t-if-h
300
Riluale Romanum. Tit. IX. cap. 8.
CAPUT VIII
PRECES AD REPELLENDAM
TEMPESTATEM
ULSANTUR campana?, et qui adesse possunt, in
Ecclesiam convocatis , dicuntur Litania? or-
dinaria^
(p^^g- 81
)
, in quibus bis dicitur : A
fulg-ure, et tempestate, etc. et post Litanias,
Orationemque Dominicam dicitur :
Psalmus 147.
LAUDA
Jerusalem Dominum :
*
lauda Deum tuum
Sion.
Quoniam confortavit seras port^rum tuarum :
*
benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem :
*
et adipe frumenti
satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae :
*
velociter
currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut lanam :
"^
nebulam sicut cine-
rem spargit.
Mittit crystallum suam sicut buccellas :
*
ante
faciem frigoris ejus quis sustinebit?
Emittet verbum suum , et liquefaciet ea :
*
flabit
spiritus ejus, et fluent aquse.
Qui anniintiat verbum suum Jacob :
*
justitias, et
judicia sua IsraeL
Non fecit taliter omni nationi :
*
et judicia sua
non manifestavit eis.
Gloria Patri.
y Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^! Qui fecit caelum et terram.
f
nos
Ostende nobis Domine misericordiam tuam.
Et salut^re tuum da nobis.
Adjuva nos Deus salutaris noster.
Et propter gloriam nominis tui Domine libera
Prcces ad rcpellcndam tcmpcstatem. 301
^. Nihil proficiat inimicus in nobis.
^. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
f.
Fiat misericordia tua Domine super nos.
l^. Quemadmodum speravimus in te.
f.
Salvum fac populum tuum Domine.
^. Et benedic hereditati tuse.
V.
Non privabis bonis eos, qui ambulant in in-
nocentia.
^. Domine Deus virtutum : beatus homo, qui spe-
rat in te.
V.
Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Oratio.
DEUS,
qui culpa offenderis, pcenitentia placdris
:
preces populi tui supplicantis propitius re-
spice
;
et flagella tuse iracundise
,
quae pro peccatis
nostris meremur, averte.
Oratio
ADOMO
tua
,
quEesumus Domine , spiritales nequi-
tise repeli^ntur : et aerearum discedat maligni-
tas tempestatum.
Oratio
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, parce metuentibus,
propitiare supplicibus : ut post noxios ignes nii-
bium, et vim procellarum, in materiam transeat
laudis comminatio tempestatum.
Oratio.
DOMiNE
Jesu, qui imperasti ventis et mari, et facta
fuit tranquillitas magna : exaudi preces familise
tuse, et praesta ; ut hoc signo sanctse cru
"i*
cis omnis
discedat saevitia tempestatum.
Oratio.
OMNiPOTENS,
et misericors Deus, qui nos et casti-
gdndo sanas , et ignoscendo conservas : praesta
supplicibustuis ; ut et tranquiUitatibus hujus opt^tae
10*
302 liihialo Romrmuni- Til , IX rn]). 9.
consolationis Isetemur, et dono tuae pietatis semper
utamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum,
Filium tuum , etc, ^. Amen.
Aspergatur aqua benedicla.
+-*-*-
CAPLT IX
PRECES DICENDiE TEMPORE PENURI^E ET FAMIS
(iiiNTUR omnia , ul supra in Lilaniis majori])us
I pag\
286),
usque ad finem Lilaniarum, in qua-
rum Precihus l)is dicitur :
Ut fructus terrse dare, et conservare
digneris : Te rogamus , audi nos.
Post Litanias dicitur : Pater noster, etc. Et ne nos
indiicas, etc.
Psalmus : Dominus regit, etc. ut supra p.
168 .
In fme : Gloria Patri.
f. Domine non secundum peccata nostra facias
nobis.
^. Neque secundum iniquitates nostras retribuas
nobis.
f.
Oculi omnium in te sperant Domine.
^. Et tu das illis escam in tempore opportuno.
f.
Memento congregationis tuae.
^.
Quam possedisti ab initio.
y. Dominus dabit benignitatem.
l^ Et terra nostra dabit fructum suum.
f.
Domine exaudi orationem meam.
i^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
INEFFABiLEM
uobis, Dominc , misericordiam tuam
clementer ostende : ut simul nos et a peccatis
omnibus exuas, et a poenis, quas pro his meremur,
eripias.
l^rocossio lcmpore inoi"t;ililalis ot [)estis. 303
Oralio.
DA
nobis
,
quiEsiimus Domine
,
piae supplicationis
effectum, et famem propitiatus averte : ut mor-
talium corda cognoscant, et, te indignante, talia
tlagella prodire, et, te miserante, cessare.
Oratio.
POPULUM
tibi siibditum pro peccatis suis fame la-
borantem ad te, Domine, converte propitius :
qui quserentibus regnum tuum omnia adjicienda
esse dixisti : Qui vivis et regnas cum Deo Patre, etc.
^.
Amen.
-i-*-i-
CAPUT X
PROCESSIO TEMPORE MORTALITATIS ET PESTIS
lAT ut supra iii Litauiis majoribus
(^p.286)
: et
in Litaniarum Precibus dicatur bis : A peste
et fame , Libera nos Domine

et infra suo
loco :
Ut a pestilentise flagello nos liber^re digneris : Te
rogamus, audi nos.
2. In line Litaniarum dieitur : Pater noster, etc. Et
ne nos indiicas, etc.
Psalm. 6 : Domine , ne in furore tuo arguas me
pag. 74 '.
f' Domine non seciindum peccata nostra facias
nobis.
i^
Neque secundum iniquitates nostras retribuas
nobis.
f- Adjuva nos Deus salutdris noster.
^- Et propter gloriam nominis tui Domine libera
nos.
y* Domine ne memineris iniquitatum nostrarum
antiquarum.
IV-
Cito anticipent nos misericordise tuse, quia
pduperes facti sumus nimis.
304 Rituale Romaiium. Til. IX. cap. 11.
f.
Ora pro nobis sancte Sebastidne.
^. Ut digni efficidmur promissionibus Ghristi.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
iJTxAUDi nos, Deus salutaris noster : et interce-
Va
dente beata et gloriosa Dei Genitrice Maria
semper Virgine , et beato Sebastiano M^rtyre tuo
,
et omnibus Sanctis, populum tuum ab iraciindiae
tuse terroribus libera , et misericordiae tuae fac lar-
gitite securum.
Oratio.
PROPiTiARE,
Domine, supplicationibus nostris : et
animarum et corporum medere languoribus ; ut
remissione percepta, in tua semper benedicti6ne
laetemur.
Oratio.
DA
nobis, qusesumus D6mine, piae petiti6nis effe-
ctum : et pestilentiam mortalitatemque propi-
tiitus averte ; ut mortdlium corda cognoscant, et te
indigndnte talia flagella prodire, et te miserdnte ces-
sare. Per D6minum nostrum Jesum Christum, etc.
^ Amen.
--*--
CAPUT \T
PRECES DICENDiE IN LITANIIS TEMPORE BELLI
liiiACTis omnibus, ul su[H'a iii Lilaiiiis majori-
l)us (pag.
286),
ad finem Litaniarum dicitur :
Pater noster.
secreto.
f. Et ne nos indiicas in tentati6nem.
ii Sed libera nos a malo.
Preces ia LiUuiiis lempore belli.
305
Psalmus 45.
DEUS
noster refiigium et virtus :
*
adjiitor in tri-
bulati6nibus, quae invenerunt nos nimis.
Propterea non timebimus dum turbdbitur terra :
*
et transferentur montes in cor maris.
Sonuerunt, et turbatse sunt aquae eorum :
*
con-
turbati sunt montes in fortitiidine ejus.
Fliiminis impetus laetificat civitatem Dei :
*
sancti-
ficavit tabernaculum suum Altissimus.
Deus in medio ejus, non commovebitur :
*
adju-
vabit eam Deus mane diluculo.
Gonturbatse sunt gentes, et inclinata sunt regna :
*
dedit vocem suam, mota est terra.
Dominus virtiitum nobiscum :
*
susceptor noster
Deus Jacob.
Venite , et videte opera Domini
,
qu3e posuit pro-
digia super terram :
*
auferens bella usque ad finem
terrae.
Arcum conteret, et confringet arma :
*
et scuta
combiiret igni.
Vac^te, et videte quoniam ego sum Deus :
*
exal-
tdbor in gentibus , et exaltabor in terra.
Dominus virtiitum nobiscum :
*
susceptor noster
Deus Jacob.
Gloria Patri.
f
y
f
Exsiirge Domine, adjuva nos.
Et libera nos propter nomen tuum.
Salvum fac populum tuum Domine.
Deus meus sperdntem in te.
Fiat pax in virtiite tua.
Et abundantia in tiirribus tuis.
Esto nobis Domine turris fortitiidinis.
A facie inimici.
Arcum conteret, et confringet arma.
Et scuta combiiret igni.
Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
Et de Sion tuere nos.
306
Rituale Homanum. Tit. IX. cap. 11.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS,
qui conteris bella, et impugnatores in te
sperantium potentia tuae defensionis expugnas :
auxiliare famulis tuis implorantibus misericordiam
tuam ; ut inimicorum suorum feritate depressa , in-
cessdbili te gratiarum actione laudemus.
Oratio
DEUS,
a quo sancta desideria, recta consilia, et
justa sunt opera : da servis tuis illam, quam
mundus dare non potest, pacem ; ut et corda nostra
manddtis tuis dedita, et hostium sublata formidine,
tempora sint tua protectione tranquilla.
Oratio.
HosTiUM
nostrorum, qusesumus Domine, elide su-
perbiam : et eorum contumaciam dexterse tuse
virlute prosterne. Per Dominum nostrum Jesum
Christum, etc. i^ Amen.
2. Si vero beilum est contra Tuicas, et alios infideles,
vcl lurreticos , inter Preces Litaniarum bis dicatur :
Ut inimicos sanctse Ecclesiae humiliare digneris :
Te rogamus, dudi nos.
Et addatur :
Ut Turcarum ( vel Haereticorum ) condtus repri-
mere, et ad nihilum redigere digneris : Te rogamus,
dudi nos.
Et dicto Pater noster, dicatur :
Psalmus 78.
Eus venerunt gentes in hercdititem tuam,
polluerunt templum sanctum tuum :
*
po-
suerunt Jeriisalem in pom6rum custodiam.
Posuerunt morticina serv6rum tu6rum, escas
volatilibus caeli :
*
carnes sanct6rum tu6rum bestiis
terrae.
Preces in LitMiiiis tpmpoie belli. 307
Effuderunt sanguinem eorum tamquam aquam in
circuitu Jerusalem :
*
et non erat qui sepeliret.
Facti sumus opprobrium vicinis nostris :
*
sub-
sannatio et illiisio his, qui in circuitu nostro sunt.
Usquequo Domine irasceris in finem :
*
accende-
tur velut ignis zelus tuus ?
Effunde iram tuam in gentes
,
quse te non nove-
runt :
*
et in regna
,
quse nomen tuum non invoca-
verunt :
Quia comederunt Jacob :
*
et locum ejus desola-
verunt.
Ne memineris iniquitatum nostrarum antiquarum,
cito anticipent nos misericordiae tuse :
*
quia paupe-
res facti sumus nimis.
Adjuva nos Deus salutaris noster : et propter glo-
riam nominis tui Domine libera nos :
*
et propitius
esto peccatis nostris
,
propter nomen tuum :
Ne forte dicant in gentibus : Ubi est Deus eo-
rum?
*
et innotescat in nationibus coram oculis
nostris.
Ultiosanguinis servorum tuorum, qui effusus est :
*
introeat in conspectu tuo gemitus compeditorura.
Seciindum magnitudinem brachii tui,
*
posside
filios mortificatorum.
Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum :
*
improperium ipsorum
,
quod exprobraverunt tibi
Domine.
Nos autem populus tuus, et oves pascuce tuse,
*
confitebimur tibi in sieculum.
In generationem et generationem,
*
annuntiabi-
mus laudem tuam.
Gloria Patri.
f- Salvos fac servos tuos.
^ Deus meus sperantes in te.
^- Esto nobis Doraine turris fortitiidinis.
^- A facie iniraici.
V- Nihil proficiat iniraicus in nobis.
^- Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
308
Ritiiale Romauum. Tit. IX. cap. 11.
f. Hostium nominis tui Domine elide superbiam.
^. Et e6rum contumaciam dexterae tuae virtiite
prosterne.
^^ Fiant tamquam pulvis ante faciem venti.
l^-
Et Angelus Domini persequatur eos.
5'
Effiinde iram tuam in gentes, quae te non no-
verunt.
^- Et in regna, quae nomen tuum non invocave-
runt.
f' Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
^- Et de Sion tuere nos.
y. Domine exaudi orationem meam.
^' Et clamor meus ad te veniat.
f- Dominus vobiscum.
^ Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DA,
qusesumus, Ecclesise tuse, misericors Deus :
ut sancto Spiritu congregata, hostili nullatenus
incursione turbetur.
Oratio
DEUs ,
qui culpa offenderis
,
poenitentia placdris :
preces populi tui supplicantis propitius respice
;
et flagella tuae iraciindige
,
quse pro peccdtis nostris
meremur, averte.
Oratio.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, in cujus manu
sunt omnium potestates, et omnium jura regno-
rum : respice in auxilium Christianorum
;
ut gentes
Turcarum
(
'^eii
Hsereticorum
) ,
quae in sua feritdte
confidunt, dexterse tuae potentia conterantur. Per
Dominum nostrum, etc.
^\-
Amen.
f- Exaudiat nos Dominus.
^' Amen.
-t-*-H
l^roccssio in f|uncunufiic IrilMilntionc.
309
CAPUT XI T
PROCESSIO IN QUACUMQUE TRIBULATIONE
ERVATis omnibus, ul supra in Litaniis majori-
bus (pag\
286),
finitisque Litaniis , dicitur :
Pater noster.
V.
Et ne nos indiicas in tentationem.
i^.
Sed libera nos a malo.
Psalm.
Exaudiat te Dominus.
ut supra (pag.
94),
cum
Gloria Patri.
yel Psalmus
Quihabitat. utsupra (pag.
97).
Quo finilo ,
dicitur :
y. Deus refiigium nostrum et virtus.
^. Adjiitor in tribulationibus.
f. Salvos fac servos tuos Domine.
^. Deus meus sperantes in te.
^.
Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immor-
talis.
^. Miserere nobis.
y. Adjuva nos Deus salutaris noster.
^. Et propter gloriam nominis tui D6mine libera
nos.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
i?.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
Oratio.
nE
despicias, omnipotens Deus, populum tuum
in afflictione clamantem : sed propter gloriam
nominis tui, tribulatis succurre placatus.
Oratio.
INEFFABiLEM
miscricordiam tuam , Domine , nobis
clementer ostende : ut simul nos et a pecc^tis
omnibus exuas, et a poenis, quas pro his meremur,
eripias.
Oratio.
CONCEDE
nos famulos tuos, qusesumus Domine
Deus
,
perpetua mentis et corporis sanitate gau-
310
Rituale Romanum. Tit. IX. cap. 13.
dere : et gloriosa bedtse Mariae semper Virginis
intercessione, apraesenti liberari tristitia, et aeterna
perfrui laetitia.
Oratio
TRiBULATioNEM
nostram, qusesumusD6mine, pro-
pitius respice : et iram tuae indignationis
,
quam
juste meremur, averte.
Oratio,
DEUS
refugium nostrum et virlus : adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietdtis, et
praesta
;
ut quod fideliter petimus, efficdciter conse-
quamur. Per Dominum nostrum. i^ Amen.
CAPUT XIII
PRECES DIGENDiE
IN PROCESSIONE PRO GRATIARUM ACTIONE
Inilio Processionis cantatur Hymnus :
n^-zpi
E De
-
um lau-da
-
mus :
*
te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem
*
omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli,
*
tibi caeli, et universae pote-
states :
Tibi Cherubim et Seraphim
*
incessabili voce
procldmant :
Sanctus, Sanctus, Sanctus*D6minusDeusSabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
*
majestatis gI6riae tuae.
Te gIori6sus
*
ApostoI6rum chorus :
Te Prophetarum
*
laudabilis niimerus :
Te Mdrtyrum candidtos
*
laudat exercitus.
Te per orbem terrArum
*
sancta confitetur
Ecclesia :
Preces dicendse pi-b grat.iarum aclioiic. 311.
Patrem
*
immensae majestatis :
Venerandum tiium verum :
*
et linicum Filium :
Sanctum quoque
*
Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriiK,
*
Cliriste.
Tu Patris
*
sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum susceptiirus hominem,
*
non
horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aciileo,
*
aperuisti credentibus
regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
*
in gloria Patris.
Judex crederis
*
esse venturus.
Te ergo qusesumus , tuis famulis subveni ,
*
quos
pretioso sanguine redemisti.
iEterna fac cum sanctis tuis
*
in gloria nume-
r^ri.
Salvum fac populum tuum Domine ,
*
et benedic
hereditati tuse.
Et rege eos,
*
et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies
*
benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in sjECuIum,
*
et in
sseculum sseculi.
Dignare Domine die isto
*
sine peccato nos custo-
dire.
Miserere nostri Domine,
*
miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
*
quem-
admodum speravimus in te.
In te Domine speravi :
*
non confundar in aeter-
num.
2.
Deinde dici poterunt Psalmi
,
qui sequuntur, proul
iempus feret.
Psalmus 65.
UBiLATE Deo omnis terra, psalmum dicite
nomini ejus :
*
date gloriam laudi ejus.
Dicite Deo :
*
Quam terribilia sunt opera
tua Domine !
*
in multitudine virtutis tuae men-
tientur tibi inimici tui.
Omnis terra ad6ret te , et psallat tibi :
*
psalmum
dicat nomini tuo.
312 Rituale Romanuni. Tit. IX. cap. 13.
Venite, et videte opera Dei :
*
terribilis in consiliis
super filios hominum.
Qui convertit mare in aridam, in flumine per-
transibunt pede :
*
ibi laetabimur in ipso.
Qui domindtur in virtute sua in seternum , 6culi
ejus super gentes respiciunt :
*
qui ex^sperant, non
exaltentur in semetipsis.
Benedicite gentes Deum nostrum :
*
et auditam
facite vocem Idudis ejus,
Qui posuit animam meam ad vitam :
*
et non
dedit in commotionem pedes meos.
Quoniam probasti nos Deus :
*
igne nos exami-
nasti, sicut examinatur argentum.
Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes
dorsonostro:*imposuistih6minessupercapitanostra.
Transivimus per ignem et aquam :
*
et eduxisti
nos in refrigerium.
Introibo in domum tuam in holoc^ustis :
*
red-
dam tibi vota mea, quae distinxerunt labia mea.
Et lociitum est os meum
,
*
in tribulatione mea.
Holocdusta medullata 6fferam tibi cum incenso
arietum :
*
6fferam tibi boves cum hircis.
Venite , audite , et narr^bo , omnes qui timetis
Deum,
*
quanta fecit dnimae meae.
Ad ipsum ore meo clamdvi, *et exaMvi sub lingua
mea.
Iniquit^tem si adspexi in corde meo,
*
non ex6udiet
D6minus.
Propterea exaudivit Deus,
*
et attendit voci depre-
cati6nis mese.
Benedictus Deus,
*
qui non am6vit orati6nem
meam, et miseric6rdiam suam a me.
G16ria Patri.
Psalmus 80.
ExsuLTATE
Deo adjut6ri nostro :
*
jubil^te Deo
Jacob.
Siimite psalmum, et date tympanum,
*
psalterium
juciindum cum cithara.
Freces dicenda^ pro gratiarum aclioiie. 313
Buccindte in Neomenia tuba,
*
in insigni die sole-
mnitatis
vestrse :
Quia
prseceptum in Israel est :
*
et judicium Deo
Jacob.
Testimonium
in Joseph posuit illud, cum exiret de
terra iEgypti :
*
linguam, quam non noverat, audivit.
Divertit ab oneribus dorsum ejus :
*
manus ejus
in cophino
servierunt.
In tribulatione invocasti me, et liberavi te :
*
exaudivi te in abscondito tempestatis : probivi te
apud aquam
contradictionis.
Audi populus meus, et contestabor te :
*
Israel, si
audieris me, non erit in te deus recens, neque ad-
orabis deum ahenum.
Ego enim sum Dominus Deus tuus, qui ediixi te
de terra iEgypti :
*
dilata os tuum, et implebo illud.
Et non audivit populus meus vocem meam :
*
et
Israel non intendit mihi.
Et dimisi eos seciindum desideria cordis eorum :
*
ibunt in adinventionibus suis.
Si populus meus audisset me :
*
Israel si in viis
meis ambulasset :
Pro nihilo forsitan inimicos eorum humiliassem :
*
et super tribulantes eos misissem manum meam.
Inimici Domini mentiti sunt ei :
*
et erit tempus
eorum in ssecula.
Et cibdvit eos ex adipe frumenti :
*
et de petra,
melle saturavit eos.
Gloria Patri.
Psalmus 95.
(^ANTATE Domino canticum novum :
*
cantate D6-
>< mino omnis terra.
Cantate Domino, et benedicite nomini ejus :
*
annuntiate de die in diem salutare ejus.
Annuntiate inter gentes gloriam ejus ,
*
in omni-
bus populis mirabilia ejus.
Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis,
*
terribilis est super omnes deos.
314
Rituale Romanum. Tit. IX. cap. i3.
Qu6niam omnes dii gentium dsemonia :
*
Dominus
dutem caelos fecit.
Confessio et pulchritiido in conspectu ejus :
*
sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.
Aff^erte Domino patrise gentium, afferte Domino
gloriam et honorem :
*
afferte Domino gloriam
nomini ejus.
Tollite hostias, et introite in dtria ejus :
*
adorate
Dominum in atrio sancto ejus.
Commoveatur a facie ejus universa terra : *dicite
in gentibus quia Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem terrae, qui non commove-
bitur :
*
judic^bit populos in sequitate.
Laetentur caeli, et exsultet terra : commoveatur
mare,etplenitudoejus :*gaudebuntcampi, etomnia,
quae in eis sunt.
Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum a facie
D6mini
,
quia venit :
*
quoniam venit judicare ter-
ram.
Judicabit orbem terrae in gequitate ,
*
et populos
in veritate sua.
Gloria Patri.
Psalmus
99.
JUBILATE
Deo omnis terra :
*
servite Domlno in
laetitia.
Introite in conspectu ejus,
*
in exsultati6ne.
Scit6te qu6niam D6minus ipse est Deus :
*
ipse
fecit nos, et non ipsi nos :
P6pulus ejus, et oves pascuae ejus :
*
introite por-
tas ejus in confessi6ne, atria ejus in hymnis : con-
fitemini illi.
Laudate nomen ejus : qu6niam suavis est D6-
minus, in aeternum miseric6rdia ejus,
*
et usque in
generati6nem et generati6nem veritas ejus.
G16ria Patri.
Psalmus 102.
BENEDic
anima mea D6mino :
*
et 6mnia, quae
intra me sunt, n6mini sancto ejus.
Prccos dicendse pro j^ratiarum actione. 315
Benedic anima mea Domino :
*
et noli oblivisci
omnes retributiones ejus :
Qui propitiatur omnibus iniquitatibus tuis :
*
qui
sanat omnes infirmitates tuas.
Qui redimit de interitu vitam tuam :
*
qui coronat
te in misericordia et miserationibus.
Qui replet in bonis desiderium tuum :
*
renova-
bitur ut aquilae juventus tua.
Faciens misericordias Dominus,
*
et judicium
omnibus injiiriam patientibus.
Notas fecit vias suas Moysi ,
*
filiis Israel volun-
tates suas.
Miserator, et misericors Dominus :
*
longanimis
,
et multum misericors.
Non in perpetuum irascetur :
*
neque in aeternum
comminabitur.
Non seciindum peccata nostra fecit nobis :
*
neque
seciindum iniquitates nostras retribuit nobis.
Quoniam seciindum altitiidinem cseli a terra :
*
corroboravit misericordiam suam super timentes se.
Quantum distat ortus ab occidente :
*
longe fecit
a nobis iniquitates nostras.
Quomodo miseretur pater filiorum , misertus est
Dominus timentibus se :
*
quoniam ipse cogn6vit
figmentum nostrum.
Recordatus est, quoniam pulvis sumus :
*
homo,
sicut foenum dies ejus, tamquam flos agri sic efflo-
rebit.
Quoniam spiritus pertransibit in illo, et non
subsistet :
*
et non cognoscet amplius locum suum.
Misericordia autem Domini ab seterno,
*
et usque
in seternum super timentes eum.
Et justitia illius in filios filiorum,
*
his qui servant
testamentum ejus :
Et memores sunt mandatorum ipsius,
*
ad facien-
dum ea.
Dominus in caelo paravit sedem suam :
*
et
regnum ipsius omnibus dominabitur.
346
Rituale Romaniim. Tit. IX. cap. 13.
Benedicite Dominoomnes Angeli ejus :
*
potentes
virtute, facientes verbum illius, ad audiendam vo-
cem sermonum ejus.
Benedicite D6mino omnes virtiites ejus :
*
mini-
stri ejus, qui facitis voluntatem ejus.
Benedicite Domino omnia opera ejus :
*
in omni
loco dominationis ejus, benedic anima meaDomino.
Gloria Patri.
Psalmus 116.
LAUDATE
Dominum omnes gentes :
*
laudate eum
omnes populi :
Quoniam confirmata est super nos misericordia
ejus :
*
et veritas Domini manet in seternum.
Gloria Patri.
Psalmus :
Laudate Dominum de cselis, etc.
cum duo-
bus seq., ut supia
(
l''^f^
^^^ ' ^ ^^^ lii^ti
Gloria Patri.
Ganticum :
Benedicite omnia.
ut supru (pa^. 207).
Canticum :
Benedictus Dominus Deus Israel.
ut supra
(pag. 197); iu line
G16ria Patri.
3. Ha3c autem praidicta, prout longitudo itineris pos-
lulaverit, vel omnia , vel ex parte cantari possunt.
Deinde in ecclesia, ubi fit statio, ante Altare dicuntuj-
sequentes Versus, et Orationes.
f
. Benedictus es D6mine Deus patrum nostr6rum
.
^.
Et laudabilis, et glori6sus in ssecula.
f.
Benedicimus Patrem , et Filium , cum sancto
Spiritu.
^.
Laudemus, et superexaltemus eum in ssecula.
f.
Benedictus es D6mine in firmamento caeli.
i^.
Et laudabilis, et glori6sus, et superexaltdtus in
secula.
Benedic anima mea D6mino.
Et noli oblivisci omnes retributi6nes ejus.
D6mine exaudi orati6nem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
D6minus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
De process. in Iranslat. Sacr. Reliq. insignium.
317
Oremus.
Oratio.
DEUS,
cujus misericordise non est niimerus, et
bonitdtis infinitus est thesaurus : piissimae Ma-
jestati tuse pro collitis donis gr^tias dgimus, tuam
semper clementiam exorantes
;
ut qui petentibus
postul^ta concedis, eosdem non deserens, ad prse-
mia futiira disponas.
Oratio.
DEUS
,
qui corda fidelium sancti Spiritus illustra-
ti6ne docuisti : da nobis in eodem Spiritu recta
sapere, et de ejus semper consolatione gaudere.
Oratio.
DEUS,
qui neminem in te sperantem nimiumaffligi
permittis, sed pium precibus prsestas auditum :
pro postulationibus nostris, votisque susceptis gr^-
tias agimus,- te piissime deprecantes, ut a cunctis
semper muniamur adversis. PerDominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum, etc.
i^. Amen.
*--
CAPUT Xl\
DE PROCESSIONE
IN TRANSLAT. SACRARUM RELIQUIARUM INSIGNIUM
(jLESiA el vi*, per quas. Iraiiseuuduiii esl, (|uaiu
lieri potest deceutius ornentur. Sacerdotes et
Ministri vestibus induti albi, vel rubei coloris,
prout Sancti, quorum Reliquite transferun-
Lur, exposcunt, et cum kiminaribus accensis,
omues procedant, decantantes Litanias cum invocatione
Sanctorum, quorum Reliquiai deferuutur, et Hymnum
Te Deum, etc.
et Psahnum
Laudate Dominum de caelis,
cum duobus sequentibus, et alios Psalmos et Hymnos
de Proprio vel de Communi eorum Sanctorum, quorum
Reliquiae transferuntur.
TITULUS X
CAPUT 1
DE EXORGIZANDIS OBSESSIS A D^EMONIO
ACERDOS , seu quivis alius legitimus Ecclesiae
minister, vexatos a dsemone exorcizaturus, ea
qua par est pietate, prudentia, ac vitse integri-
tate praeditus esse debet : qui non sua, sed
divina fretus virtute, ab omni rerum humana-
rum cupiditate alienus , tam pium opus ex caritate con-
stanter et humiliter exsequatur. Hunc prseterea matura^
aetatis esse decet, et non sokmi officio, sed etiam mo-
rum gravitate reverendum.
2. Ut igitur suo munere recte fungatur, cum alia multa
sibi utilia documenta
,
quee brevitatis gratia lioc loco
prsetermittuntur, ex probatis auctoribus, et ex usu no-
scere studeat; tum haec pauca magis necessaria diligen-
ter observabit.
3. In primis, ne facile credat, aliquem a daemonio
obsessum esse, sed nota habeat ea signa, quibus obses-
sus dignoscitur ab iis, qui vel atra bile , vel morbo ali-
quo laborant. Signa autem obsidentis daemonis sunt :
ignota lingua loqui pluribus verbis, vel loquentem intel-
ligere; distantia, etocculta patefacere; vires supra ajtatis
seu conditionis naturam ostendere ; et id genus alia
,
quae cum plurima concurrunt, majora sunt indicia.
De exorcizandis obsessis a dnpmonio.
319
4. Hsec autem iit magis cognoscat, post unum aut
alterum exorcismum interrogat obsessum, quid senserit
in animo
,
vel in corpore, ut sciat etiam, ad qusenam
verba magis diaboli conturbentur, ut ea deinceps magis
inculcet ac repelat.
5. Advertat, quibus artibus ac deceptionibus utantur
dsemones ad Exorcistam decipiendum : solent enim ut
plurimum fallaciter respondere, et difficile se manife-
stare, ut Exorcista diu defatigatus desistat; aut infirmus
videatur non esse a da^monio vexatus.
6. Aliquando postquam sunt manifesti , abscondunt
se, et relinquunt corpus quasi liberum ab omni mole-
stia , ut infirmus putct se omnino esse liberatum : sed
cessare non debet Exorcista, donec viderit signa libe-
rationis.
7. Aliquando etiam dsemones ponunt quaecumque pos-
sunt impedimenta, ne infirmus se subjiciat exorcismis,
vel conantur persuadere infirmitatem esse naturalem
;
interdumin medio exorcismifaciuntdormireinfirmum,et
ei visionem aliquam ostendunt, subtrahendo se, ut infir-
mus liberatus videatur.
8. Aliqui ostendunt factum maleficium , et a quibus
sit factum, et modum ad illud dissipandum : sed caveat,
ne ob hoc ad magos, vel ad sagas, vel ad alios, quam
ad Ecclesise ministros confugiat, aut ulla superstitione
,
aut alio modo ilHcito utatur.
9. Quandoque diabolus infirmum quiescere, et susci-
pere sanctissimam Eucharistiam permittit,ut discessisse
videatur. Denique innumerabiles sunt artes et fraudes
diaboli ad decipiendum hominem
,
quibus ne fallatur,
Exorcista cautus esse debet.
10. Quare memor, Dominum nostrum dixisse
,
genus
esse dsemoniorum, quod non ejicitur nisi per orationem
et jejunium [Mallh.
17),
haec duo potissimum remedia
ad impetrandum divinum auxilium, daemonesque pellen-
dos, exemplo sanctorum Patrum, quoad ejus fieri pote-
rit, tum per se, tum per alios curet adhiberi.
11. In Ecclesiam, si commode fieri potest, vel in alium
religiosum et honestum locum seorsum a multitudine
perductus energumenus, exorcizetur; sed si fuerit segro-
tus, vel persona nobilis, vel alia honesta de causa, in
domo privata exorcizari poterit.
12. Admoneatur obsessus, si mente et corpore valeat,
320 Rituale Romanum. Tit. X. cap. 1.
ut pro se oret Deum, ac jejunet, et sacra confessione et
communione ssepius ad arbitrium Sacerdotis se com-
muniat ; et dum exorcizatur, totum se coUigat, et ad
Deum convertat ac firma fide salutem ab eo deposcat
cum omni humilitate. Et cum vehementius vexatur,
patienter sustineat, nihil diffidens de auxilio Dei.
d3. Habeat prse manibus, vel in conspectu crucifixum.
Reliquae quoque Sanctorum, ubi haberi possint, decen-
ter ac tuto colligatse, et coopertse, ad pectus, vel ad
caput obsessi reverenter admoveantur ; sed caveatur, ne
res sacrse indigne tractentur, aut illis a dsemone ulla
fiat injuria. Sanctissima vero Eucharistia super caput
obsessi , aut aliter ejus corpori non admoveatur, ob
irreverentise periculum.
14. Exorcista ne vagetur in multiloquio, aut superva-
caneis vel curiosis interrogationibus, prsesertim de rebus
futuris et occultis, ad suum munus non pertinentibus
;
sed jubeat immundum spiritum tacere, et ad interro-
gata tantum respondere
;
neque ei credatur, si dsemon
simularet se esse animam alicujus Sancti, vel defuncti,
vel Angelum bonum.
Ib. Necessariae vero interrogationes sunt, ut de nu-
mero et nomine spirituum obsidejitium, de tempore quo
ingressi sunt, de causa, et aliis hujusmodi. Cseteras au-
tem dsemonis nugas, risus, et ineptias Exorcista cohi-
beat, aut contemnat, et circumstantes, qui pauci esse
debent, admoneat, ne hsec curent, neque ipsi interro-
gent obsessum
;
sed potius humiliter et enixe Deum pro
eo precentur.
16. Exorcismos vero faciat ac legat cum imperio, et
auctoritate, magna fide, et humilitate, atque fervore
;
et cum viderit spiritum valde torqueri, tunc magis instet
et urgeat. Et quoties viderit obsessum in aliqua corpo-
ris parte commoveri , aut pungi , aut tumorem alicubi
apparere, ibi faciat signum crucis, et aqua benedicta
aspergat, quam exorcizando in promptu habeat.
17. Observet etiam ad quae verba daemones magis
contremiscant, et ea saepius repetat ; et quando perve-
nerit ad comminationem, eam iterum et saepius profe-
rat, semper poenam augendo
;
ac si videat se proficere,
in ipsa perseveret per duas, tres, quatuor horas, el
amplius prout poterit , donec victoriam consequatur.
18. Caveat proinde Exorcista, ne ullam medicinam
De exorcizaiuiis ohsessis a dGemonio.
321
infirmo obsesso prsebeat, aut suadeat ; sed hanc curam
medicis relinquat.
19. Mulierem exorcizans, semper secum habeat hones-
tas personas, quae obsessam teneant, dum exagitatur a
daemonio
;
quse quidem personse sint patienti, si fieri
potest, cognatione proximae
;
atque honestatis memor
Exorcista caveat, ne quid dicat, vel faciat, quod sibi
,
aut aliis occasio esse possit pravse cogitationis.
20. Dum exorcizat, utatur sacrae Scripturae verbis
potius, quam suis , aut alienis. Jubeatque dsemonem
dicere, an detineatur in illo corpore ob aliquam operam
magicam , aut malefica signa , vel instrumenta
,
quae si
obsessus ore sumpserit, evomat ; vel si alibi extra cor-
pus fuerint, ea revelet; etinventa comburantur. Monea-
tur etiam obsessus , ut tentationes suas omnes Exor-
cistae patefaciat.
21. Si vero obsessus liberatus fuerit, moneatur, ut
diligentersibi caveat a peccatis, ne occasionem d^emoni
prsebeat in ipsum revertendi, ne fiant novissima homi-
nis illius pejora prioribus.
ITAQUE
Sacerdos , sive alius Exorcista, rite confessus,
aut saltem corde peccata sua detestans, peracto, si
commode fieri potest, Ss. Missae sacrificio, divinoque
auxilio piis precibus implorato, superpelliceo et stola
violacea, cujus extrema pars ad obsessi collum circum-
ponatur, indutus , et coram se habens obsessum liga-
tum, si fuerit periculum, eum, se, et adstantes commu-
niat signo crucis, et aspergat aqua benedicta, et genibus
flexis, aliis respondentibus, dicat Litanias ordinarias
(pag.ol
)
usque ad Preces exckisive.
In fine Antiphona :
Ne reminiscaris , Domine,
delicta nostra, vel parentum nostrorum : neque
vindictam sumas de peccatis nostris.
Pater noster.
secreio,
f.
Et ne nos indiicas in tentationem.
^.
Sed libera nos a malo.
Psalmus 53.
Eus in nomine tuo salvum me fac :
*
et in
virtiite tua jiidica me.
Deus exaudi orationem
percipe verba pris mei.
meam :
*
^uribus
RiT. N. 190. 11
322
Rituale Romanum, Tit. X. cap. 1.
Quoniam alieni insurrexerunt
adversum me , et
fortes quaesierunt animam meam :
*
et non propo-
suerunt Deum ante conspectum suum.
Ecce enim Deus adjuvat me,
*
et Dominus susce-
ptor est animse mese.
Averte mala inimicis meis :
*
et in veritate tua
disperde illos.
Voluntarie sacrificabo tibi : *et confitebornomini
tuo Domine, quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me,
*
et
super inimicos meos despexit oculus meus.
Gloria Patri.
y. Salvum fac servum tuum.
^. Deus meus, sperantem in te.
f.
Esto ei Domine turris fortitiidinis.
]^. A facie inimici.
y. Nihil proficiat inimicus in eo.
^.
Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
f.
Mitte ei Domine auxilium de sancto.
^.
Et de Sion tuere eum.
y. Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS
, cui proprium est misereri semper et par-
cere : suscipe deprecationem nostram , ut liunc
famulum tuum (vel famulam tuam), quem (vel
quam) delictorum catena constringit, miseratio tuse
pietatis clementer absolvat.
DoMiNE
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
Pater Domini nostri Jesu Christi, qui illum re-
fugam tyrannum et apostatam gehennge ignibus de-
putasti
,
quique Unigenilum tuum in hunc mundum
misisti , ut illnni rugientem contereret : velociter
attende, accelera, ut eripias hominem ad imaginem
et similitudinem tuam creatum, a ruina, et dsemo-
Do oxorcizandis obsessis a dopmonio.
323
nio meridiano. Da Domine terrorem tuum super
bestiam, quse exterminat vineam tuam. Da fidiiciam
servis tuis contra nequissimum draconem pugnare
fortissime, ne contemnat sperantes in te, et ne di-
cat, sicut in Pharaone, qui jam dixit : Deum non
novi, nec Israel dimitto. Urgeat illum dextera tua
potens discedere a famulo tuo
N. ( vel
a famula
tua
N.)
J4
,
ne diutius praesumat captivum tenere,
quem tu ad imaginem tuam facere dignatus es, et in
Filio tuo redemisti : Qui tecum vivit et regnat in uni-
tate Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula sseculo-
rura. ^. Amen.
22. Deinde praecipiat dajmoni hunc in modum :
PRiECiPio
tibi, quicumque es, spiritus immunde,
et omnibus sociis tuis hunc Dei famulum obsi-
dentibus : ut per mysteria incarnationis, passionis,
resurrectionis, et ascensionis Domini nostri Jesu
Christi, per missionem Spiritus sancti, et per ad-
ventum ejusdem Domini nostri ad judicium, dicas
mihi nomen tuum, diem, et horam exitus tui, cum
aliquo signo : et ut mihi Dei ministro licet indigno,
prorsus in omnibus obedias : neque hanc creatii-
ram Dei, vel circumstantes, aut eorum bona ullo
modo offendas.
23. Deinde legantur super obsessum haec EvangeHa,
vel unum, aut alterum.
Lectio sancti Evangelii secundum Joannem.
Haec dicens, signat se et obsessum in fronte, ore et
pectore.
hi principio erat Verbum, etc. ut supra (pag.
99).
Lectio sancti Evangelii secundum Marcum.
Marc. 16.
IN
illo tempore : Dixit Jesus discipulis suis : Eun-
tes in mundum universum : prsedicate Evange-
lium omni creatur?e. Qui crediderit, et baptizatus
fuerit, salvus erit : qui vero non crediderit, con-
324 Rituale Romannm. Tit. X. cap. \.
demnabitur. Signa autem eos, qui crediderint, hsec
sequentur : In nomine meo dsemonia ejicient : lin-
guis loquentur novis : serpentes tollent : et si mor-
tiferum quid biberint, non eis nocebit : super segros
manus imponent, et bene habebunt.
Lectio sancti Evangelii secundum Lucam.
Luc. 10.
IN
illo tempore : Reversi sunt septuaginta duo cum
gaudio, dicentes ad Jesum : Domine, etiam dae-
monia subjiciiintur nobis in nomine tuo. Et ait illis :
Videbam satanam sicut fulgur de caelo cadentem.
Ecce dedi vobis potestatem calcandi supra serpen-
tes et scorpiones, et super omnem virtutem ini-
mici : et nihil vobis nocebit. Verumtamen in hoc
nohte gaudere, quia spiritus vobis subjiciuntur :
gaudete autem
,
quod nomina vestra scripta sunt in
caelis.
Lectio sancti Evangelii seciindum Lucam.
Luc. 11.
IN
illo tempore : Erat Jesus ejiciens dsemonium,
et illud erat mutum. Et cum ejecisset dsemo-
nium, locutus est mutus, et admiratae sunt turbse.
Quidam autem ex eis dixerunt : In Beelzebub prin-
cipe daemoniorum ejicit dsemonia. Et alii tentantes,
signum de caelo quserebant ab eo. Ipse autem ut
vidit cogitationes eorum , dixit eis : Omne regnum
in seipsum divisum desolabitur, et domus supra
domum cadet. Si autem et sdtanas in seipsum divi-
sus est, quomodo stabit regnum ejus? quia dicitis
in Beelzebub me ejicere dsemonia. Si autem ego in
Beelzebub ejicio daemonia, filii vestri in quo eji-
ciunt? Ideo ipsi judices vestri erunt. Porro si in
digito Dei ejicio daemonia : profecto pervenit in vos
regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium
suum, in pace sunt ea, quae possidet. Si autem for-
tior eo superveniens vicerit eum, universa arma
ejus auferet, in quibus confidebat, et spolia ejus
distribuet.
De exorjcizandis obsessis a dsemonio.
325
y.
Domine exaudi orationem meam.
i^.
Et clamor meus ad te veniat.
y.
Dominus vobiscum.
^,
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
Domine, Verbum Dei Patris, Christe
Jesu, Deus et Dominus universae creaturse : qui
sanctis Apostolis tuis dedisti potestatem calcandi
super serpentes et scorpiones : qui inter csetera mi-
rabilium tuorum praecepta dignatus es dicere : Dee-
mones effugate : cujus virtiite motus tamquam fulgur
de caelo satanas cecidit : tuum sanctum nomen cum
timore et tremore suppliciter deprecor, ut indignis-
simo mihi servo tuo, data venia omnium delictorum
meorum , constantem fidem , et potestatem donare
digneris, ut hunc crudelem dgemonem, brachii tui
sancti munitus potentia, fidenter et securus aggre-
diar : per te, Jesu Christe, Domine Deus noster, qui
venturus es judicare vivos et mortuos , et sseculum
perjgnem. i^. Amen.
24. Deinde muniens se et obsessum signo crucis, cir-
cumposita parte stolse ad coUum ejus, et dextera manu
sua capiti ejus imposita, constanter, et magna cum fide
dicat ea quse sequuntur.
f.
Ecce crucem Domini, fugite partes adversse.
i^.
Vicit leo de tribu Juda, radix David.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
y.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS,
et Pater Domini nostri Jesu Christi, invoco
nomen sanctum tuum, et clementiam tuam sup-
plex exposco : ut adversus hunc, et omnem immiin-
dum spiritum, qui vexat hoc plasma tuum, mihi
auxilium praestare digneris. Per eiimdem Dominum
nostrum.
326 Riluale Romanum. Til. X. cnp. 1.
Exorcisnms.
/7T
xoRCizo le, immundissime spiritus, omnis in-
VA
ciirsio adversarii, omne phantasma, omnis le-
gio, in nomine Domini nostri Jesu^^^ Christi eradi-
care, et efFugare ab hoc plasmate Dei. ^ Ipse tibi
imperat, qui te de supernis caelorum in inferiora
terrse demergi praecepit. Ipse tibi imperat, qui mari,
ventis, et tempestatibus imperavit. Audi ergo, et
time sdtana, inimice fidei, hostis generis humani,
mortis addiictor, vitae raptor, justitiae declin^tor,
malorum radix, fomes viliorum , sediictor homi-
num, proditor gentium, incitator invidise, origo
avaritiae, causa disc6rdi9e,excitator dolorum : quid
stas, et resistis, cum scias, Christum Dominum vias
tuas perdere? Illum metue, qui in Isaac immolatus
est, in Joseph veniimdatus, in agno occisus, in ho-
mine crucifixus; deinde inferni triumphator fuit.
Scqueritos cruces fiant in fronte obsessi. Recede ergo
in nomine Patris *t^
,
et Filii
>b ,
et Spiritus
^
san-
cti : da locum Spiritui sancto, per hoc signum san-
ctse ^^ crucis Jesu Cliristi Domini nostri : Qui cum
Patre, et eodem Spiritu sancto vivit, etc.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spirilu tuo.
Oremus. Oratio.
DEUS,
conditor et defensor generis humani, qui
hominem ad imaginem tuam formasti : respice
super hunc famulum tuum N (vel hanc f^mulam
tuamN.) qui (vel quae) dolis immiindi spiritus ap-
petitur, quem vetus adversarius, antiquus liostis
terrae, formidinis horrore circiimvolat, et sensum
mentis humanae stupore defigit, terr6re contiirbat,
et metu trepidi timoris exagitat. Repelle Domine
virtiitem diaboli, fallacesque ejus insidias amove :
procul impius tenlator aufiigiat : sit nominis tui
signo
>in
(in fronte) famulus tuus munitus, et in ^ni-
De exorcizandis obsessis a dajmonio. 327
mo tutus et corpore. (Tres cruces sequentes fiant in
pectore daemoniaci.) Tu pectoris *^ hujus interna cu-
stodias. Tu viscera
^
regas. Tu >^ cor confirmes.
In anima adversatricis potestatis tentamenta eva-
nescant. Da Domine ad hanc invocationem sanctis-
simi nominis tui gratiam, ut qui hucusque terrebat,
territus aufiigiat , et victus abscedat , tibique possit
hic famulus tuus et corde firmatus, et mente sincerus
debitum praebere famulatum. Per Dominum no-
strum. ^. Amen.
Exorcismus.
HDJURO
te, serpens antique, per judicem vivo-
rum et mortuorum, per factorem tuum, per
factorem mundi : per eum, qui habet potestatem
mittendi te in geliennam, ut ab hoc famulo Dei
N.,
qui ad Ecclesiae sinum reciirrit, cum metu, et exer-
citufuroris tuifestinusdiscedas. Adjuro teiterum
>b
(in fronte) non mea infirmitate, sed virtute Spiritus
sancti, ut exeas ab hoc famulo Dei N
,
quem omni-
potens Deus ad imaginem suam fecit. Cede igitur,
cede non milii, sed ministro Christi. Illius enim te
urget potestas, qui te cruci suse subjugavit. Illius
brachium contremisce
,
qui devictis gemitibus in-
ferni, animas ad lucem perduxit. Sit tibiterror cor-
pus hominis
>h
<in poctfjn. t,
sit tibi formido imago
Dei
^
in fronte).
Non resistas, nec moreris disce-
dere ab homine isto
,
quoniam complacuit Christo
in homine habitare. Et ne contemnendum putes,
dum me peccatorem nimis esse cognoscis. Imperat
tibi Deus. ^lmperat tibi majestas Christi. ^ Impe-
rat tibi Deus Pater, 4^ imperat tibi Deus Filius,
>I<
imperat tibi Deus Spiritus
^ sanctus. Imperat
tibi sacramentum crucis.
*h
Imperat tibi fides san-
ctorum Apostolorum Petri et Pauli, et cseterorum
Sanctorum.
^ Imperat tibi Martyrum sanguis.
>h Imperat tibi continentia Confessorum.
>i*
Impe-
rat tibi pia Sanctorum et Sanctarum omnium inter-
cessio.
^ Imperat tibi christianse fidei mysteriorum
328 Riluale Romanum. Tit. X. cap. 1,
virtus.
>^
Exi ergo transgressor. Exi seductor,
plene omni dolo et fallacia, virtiitis inimice, inno-
centium persecutor. Da locum, dirissime ; da locum,
impiissime; da locum Ghristo, in quo nihil inve-
nisti de operibus tuis : qui te spoliavit, qui regnum
tuum destriixit, qui te victum ligavit, et vasa tua
diripuit : qui te projecit in tenebras exteriores, ubi
tibi cum ministris tuis erit praeparatus interitus.
Sed quid truculente reniteris? quid temerarie de-
trectas? Reus es omnipotenti Deo, cujus statuta
transgressus es. Reus es Filio ejus Jesu Christo D6-
mino nostro, quem tentare ausus es, et crucifigere
prsesumpsisti. Reus es humano generi, cui tuis per-
suasionibus mortis venenum propinasti.
Adjiiro ergo te, draco nequissime, in nomine
Agni
i^
immaculati, qui ambulavit super aspidem
etbasiliscum, qui conculcavit leonem et draconem,
ut discedas ab hoc h6mine
^
( tiat signum crucis in
fronle), discedas ab Ecclesia Dei
>^
(fiat signum cru-
cis super ciroruiistaiites) : contremisce, et effuge, in-
vocato nomine Domini illius, quem inferi tremunt
:
cui Virtiites caelorum, et Potestates, etDominationes
subjectse sunt : quem Cherubim et Seraphim inde-
fessis vocibus laudant, dicentes : Sanctus, sanctus,
sanctus Dominus Deus Sabaoth. Imperat tibi Ver-
bum *ii caro factum. Imperat tibi natus
>i^
ex Vir-
gine. Imperat tibi Jesus >^ Nazarenus, qui te, cum
discipulos ejus contemneres, elisum atque prostra-
tum exire prsecepit ab homine : quo prsesente, cum
te ab homine separasset, nec porcorum gregem in-
gredi praesumebas. Recede ergo nunc adjuratus in
nomine ejus
^i*
ab homine, quem ipse plasmavit.
Durum est tibi velle resistere. ^
Durum est tibi
contra stimulum calcitrare.
I^
Quia quanto tardius
exis, tanto magis tibi supplicium crescit, quia non
homines contemnis, sed illum, qui domindtur vivo-
rum etmortuorum, qui ventiirus est judicare vivos
et mortuos, et sseculum per ignem. i^. Amen.
De exorcizandis obsessis a dsemonio. 329
t.Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
1?. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
rvEus caeli , Deus terrse , Deus Angelorum , Deus
UArchangelorum, Deus Prophetarum, Deus Apo-
stolorum, Deus Martyrum, Deus Virginum, Deus,
qui potestatem habes donare vitam post mortem,
requiem post laborem : quia non est alius Deus
prseter te , nec esse poterit verus , nisi tu , Creator
caeli et terrse, qui verus Rex es, et cujus regni non
erit finis; humiliter majestali glorise tuse supplico,
ut hunc famulum tuum de immundis spiritibus li-
berare digneris. Per Christum Dominum nostrum.
i^. Amen.
Exorcismus.
^TJDJURO
ergo te, omnis immundissime spiritus,
51
omne phantasma, omnis inciirsio satanse, in
noraine Jesu Christi ^ Nazareni, qui post lavacrum
Joannis in desertum ductus est, et te in tuis sedibus
vicit : ut quem ille de limo terrse ad honorem glo-
riae suae formavit , tu desinas impugnare : et in ho-
mine miserabili non humanam fragilitatem , sed
imaginem omnipotentis Dei contremiscas. Cede
ergo Deo
^
qui te, et malitiam tuam in Pharaone,
et in exercitu ejus per Moysen servum suum in
abyssum demersit. Cede Deo
^
qui te per fidelissi-
mum servum suum David de rege Saule spirituali-
bus canticis pulsum fugavit. Cede Deo
^
qui te in
Juda Iscariote proditore damnavit. Ille enim te di-
vinis
^ verberibus tangit, in cujus conspectu cum
tuis legionibus tremens et clamans dixisti : Quid
nobis et tibi , Jesu, Fili Dei altissimi? Venisti huc
ante tempus torquere nos? Ille te perpetuis flammis
urget, qui in fine temporum dicturus est impiis :
Discedite a me maledicti in ignem seternum, qui
paratus est diibolo et angelis ejus. Tibi enim, im-
330 Rituale Romanum, Tit. X. cap. 1.
pie, et angelis tuis vermes erunt, qui numquam
morientur. Tibi, et angelis tuis inexstinguibile prse-
paratur incendium : quia tu es princeps maledicti
homicidii, tu auctor incestus, tu sacrilegorum caput,
tu actionum pessimarum magister, tu haereticorum
doctor, tu totius obscoenitatis inventor. Exi ergo
i^impie, exi ^p scelerate, exi cum omni fallacia
tua : quia hominem templum suum esse voluit Deus.
Sed quid diutius moraris hic? Da honorem Deo
Patri
kT<
omnipotenti , cui omne genu flectitur. Da
locum Domino Jesu Christo
>^,
qui pro homine
sanguinem suum sacratissimum fudit. Da locum
Spiritui >-> sancto, qui per beatum Apostolum suum
Petrum te manifeste stravit in Simone mago
;
qui
fallaciam tuam in Anania et Saphira condemnavit;
qui te in Herode rege honorem Deo non dante per-
ciissit; qui te in mago Elyma per Apostolum suum
Paulum csecitatis caligine perdidit, et per eiimdem
de Pythonissa verbo imperans exire praecepit. Dis-
cede ergo nunc ^T
,
discede ^^ seductor. Tibi ere-
mus sedes est. Tibi habitatio serpens est : humiUare
,
et prosternere. Jam non est dififerendi tempus. Ecce
enim dominator Dominus proximat cito, et ignis
ardebit ante ipsum, et prsecedet, et inflammabit in
circiiitu inimicos ejus. Si enim hominem fefelleris,
Deum non poteris irridere. Ille te ejicit, cujus ocu-
lis nihil occiiltum est. IUe te expellit, cujus virtiiti
universa subjecta sunt. Ille te excliidit, qui tibi, et
angelis tuis praeparavit seternam gehennam ; de cuj us
ore exibit gladius aciitus : qui ventiirus est judicare
vivos et mortuos, et sseculum per ignem. u. Amen.
25. Prsedicta omnia, quatenus opus fuerit, repeti pos-
sunt, donec obsessus sit omnino liberatus.
2'V Juvabit prseterea plurimum haec, quae infra notan-
tur, super obsessum devote dicere, saepeque repetere
Pater noster. Ave Maria. Credo.
Caulic. Magnificat.
ut supra (pag.
i49).
Cautic. Benedictus.
ut supra (pag.
197
),
De exorcizandis obsessis a dsemonio.
331
Symbolum S. Athanasii.
uicuMQUE vult salvus esse,
*
ante omnia opus
yj
est, ut teneat catholicam fidem.
Quam nisi quisque integram, inviolatam-
que servaverit,
*
absque dubio in seternum peribit.
Fides autem catholica haec est,
*
ut unum Deum
in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur.
Neque confundentes personas,
*
neque substan-
tiam separantes.
Alia est enim persona Patris, alia Filii,
*
alia Spi-
ritus sancti.
Sed Patris, et Filii, et Spiritus sancti una est
divinitas,
*
sequalis gloria, coaeterna majestas.
Qualis Pater, talis Filius,
*
talis Spiritus sanctus.
Increatus Pater, increatus Filius,
*
increatus Spi-
ritus sanctus.
Immensus Pater, immensus Filius,
*
immensus
Spiritus sanctus.
-^ternus Pater, seternus Filius,
*
seternus Spiritus
sanctus.
Et tamen non tres seterni,
*
sed unus aeternus.
Sicut non tres increati , nec tres immensi ,
*
sed
unus increatus, et unus immensus.
Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius,
*
omnipotens Spiritus sanctus.
Et tamen non tres omnipotentes,
*
sed unus omni-
potens.
Ita Deus Pater, Deus Filius,
*
Deus Spiritus san-
ctus.
Et tamen non tres Dii,
*
sed unus est Deus.
Ita Dominus Pater, Dominus Filius,
*
Dominus
Spiritus sanctus.
Et tamennontresD6mini,*sed unus est Dominus.
Quia, sicut singillatim unamquamque personam
Deum ac Dominum confiterichrisliana veritate com-
pellimur :
*
ita tres Deos aut Dominos dicere, catho-
lica religione prohibemur.
Pater a nullo estfactus,
*
nec creatus, nec genitus.
332 Rituale Romanum. Tit. X. cap. 1.
Filius a Patre solo est :
*
non factus, nec creatus,
sed genitus.
Spiritus sanctus a Patre et Filio :
*
non factus,
nec creatus, nec genitus, sed procedens.
Unus ergo Pater, non tres Patres : unus Filius,
non tres Filii :
*
unus Spiritus sanctus , non tres
Spiritus sancti.
Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil
majus aut minus :
*
sed totae tres personae coaeternse
sibi sunt, et coaequales.
Ita ut per omnia, sicut jam supra dictum est,
*
et linitas in Trinitate , et Trinitas in unitate vene-
randa sit.
Qui vult ergo salvus esse,* ita de Trinitate sen-
tiat.
Sed necessdrium est ad aeternam saliitem ,
*
ut
Incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi
fideliter credat.
Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur,
*
quia Dominus noster Jesus Christus Dei Filius,
Deus et homo est.
Deus est ex substantia Patris ante ssecula genitus :
*
et homo est ex substantia matris in sseculo natus.
Perfectus Deus
,
perfectus homo :
*
ex anima ra-
tionali, et humina carne subsistens.
iEqualis Patri seciindum divinitatem :
*
minor
Patre seciindum humanitatem.
Qui licet Deus sit et homo,
*
non duo tamen , sed
unus est Christus.
Unus autem non conversione divinitatis in car-
nem,
*
sed assumptione humanitatis in Deum.
Unus omnino , non confusione substantise,
*
sed
unitate personae.
Nam sicut anima rationalis, et caro unus est
homo :
*
ita Deus et homo unus est Christus.
Qui passus est pro saliite nostra, descendit ad
inferos :
*
tertia die resurrexit a mortuis.
Ascendit ad caelos , sedet ad dexteram Dei Patris
De exorcizandis obsessis a daemonio.
'^'^^
omnipotentis:
*
inde ventiirus est judicare vivos et
mortuos.
Ad cujus adventum omnes homines resiirgere
habent cum corporibus suis,
*
et reddituri sunt de
factis propriis rationem.
Et qui bona egerunt, ibunt in vitam seternam :
*
qui vero mala, in ignem aeternum.
Hsec est fides catholica :
*
quam nisi quisque fide-
liter, firmiterque crediderit, salvus esse non poterit.
Gloria Patri.
Psalmus,
Qui habitat, etc. ut supra (pag. 97
).
Psalmus 67.
ExsuRGAT
Deus, et dissipentur inimici ejus,
*
et
fugiant qui oderunt eum, a facie ejus.
Sicut deficit fumus, deficiant :
*
sicut fluit cera a
facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei.
Et justi epulentur, et exsiiltent in conspectu Dei :
*
et delectentur in Isetitia.
Cantate Deo, psalmum dicite nomini ejus :
*
iter
facite ei, qui ascendit super occasum : Dominus
nomen illi.
Exsultate in conspectu ejus,
*
turbabiintur a facie
ejus, patris orphanorum, et jiidicis viduarum.
Deus in loco sancto suo :
*
Deus qui inhabitare
facit unius moris in domo :
Qui ediicit vinctos in fortitiidine ,
*
similiter eos,
qui exasperant, qui habitant in sepiilcris.
Deus cum egredereris in conspectu populi tui,
*
cum pertransires in deserto :
Terra mota est, etenim caeli distillaverunt a facie
Dei Sinai
*,
a facie Dei Israel.
Pliiviam voluntariam segregabis Deus hereditati
tuae :
*
et infirmata est, tu vero perfecisti eam.
Animalia tua habitabunt in ea :
*
parasti in dul-
cedine tua pauperi , Deus.
Dominus dabit verbum evangelizantibus,
"*
virtiite
multa.
H
334 Rituale Romaniim. Tit. X. cap. J.
Rex virtutum dilecti dilecti :
*
et speciei domus
dividere spolia.
Si dormiatis inter medios cleros, pennse coliimbae
deargentat8e,*etposteri6ra dorsi ejusin pallore auri.
Dum discernit cselestis reges super eam, nive
dealbabunturin Selmon :
*
mons Dei, mons pinguis.
Mons coagulatus, mons pinguis :
*
ut quid suspi-
camini montes coagulatos ?
Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare in
eo :
*
etenim Dominus habitabit in finem.
Currus Dei decem millibus multiplex, millia lae-
tantium :
*
Dominus in eis in Sina in sancto.
Ascendisti in altum , cepisti captivitatem :
*
acce-
pisti dona in hominibus :
Etenim non credentes,
*
inliabitare Dominum
Deum.
Benedictus Dominus die quotidie :
*
prosperum
iter faciet nobis Deus salutarium nostrorum.
Deus noster, Deus salvos faciendi :
*
et Domini,
Domini exitus mortis.
Verumtamen Deus confringet capita inimicorum
suorum :
*
verticem capilli perambulantium in de-
hctis suis.
Dixit Dominus : Ex Basan convertam ,
*
conver-
tam in pfofundum maris.
Ut intingatur pes tuus in sanguine :
*
lingua canum
tuorum ex inimicis, ab ipso.
Viderunt ingressus tuos Deus,
*
ingressus Dei
mei : regis mei qui est in sancto.
Prsevenerunt principes conjuncti psallentibus,
*
in medio juvencularum tympanistridrum.
In ecclesiis benedicite Deo Domino,
*
de fontibus
Israel.
Ibi Benjamin adolescentulus,
*
in mentis excessu.
Principes Juda, duces eorum : *principes Zdbu-
lon, principes Nephtali.
Manda Deus virtiiti tuse :
*
confirma hoc Deus,
quod operatus es in nobis.
De exorcizandis obsessis a deemonio.
335
A templo tuo in Jeriisalem ,
'
tibi offerent reges
miinera.
Increpa feras ariindinis, congregatio taurorum in
vaccis populorura :
*
ut excliidant eos
,
qui probati
sunt argento.
Dissipa genles, quae bella volunt : venient legati
ex iEgypto :
*
iEthiopia prseveniet manus ejus Deo.
Regna terrse cantate Deo :
*
psallite Domino :
Psallite Deo, qui ascendit super cselum caeli,
*
ad
Orientem.
Ecce dabit voci suae vocem virtiitis, date gloriam
Deo super Israel,* magnificentia ejus, et virtus ejus
in niibibus.
Mirabilis Deus in sanctis suis, Deus Israel ipse
dabit virtiitem et fortitiidinem plebi suse :
*
bene-
dictus Deus.
Gloria Patri.
PsalmiDeus in adjutorium meum.
ut supra (pag.84)-
Deus, in nomine tuo. ut supra (pag.321
) . Confitemini
Domino. ut supra (pag.ldT
).
Psalmus 34,
JUDicA
Domine nocentes me :
*
expiigna impu-
gnantes me.
Apprehende arma et scutum :
*
et exsiirge in
adjutorium mihi.
Effiinde frameam, et concliide adversus eos, qui
persequiinlur me :
*
dic animae meae : Salus tua ego
sum.
Confundantur et revereantur,
*
quserentes ani-
mam meam.
Avertantur retrorsum, et confundantur
*
cogi-
tantes mihi mala.
Fiant tamquam pulvis ante faciem venti :
*
et
Angelus Domini coarctans eos.
Fiat via illorum tenebrse et liibricum :
*
et Angelus
Domini persequens eos.
Quoniam. gratis absconderunt mihi interitum
336
Rituale Romanum. Tit. X. cap. 1.
laquei sui :
*
supervacue exprobraverunt animam
meam.
Veniat illi laqueus, quem ignorat : et captio,
quam abscondit, apprehendat eum :
*
et in laqueum
cadat in ipsum.
Anima autem mea exsultabit in D6mino :
*
et de-
lectabitur super salut^ri suo.
Omnia ossa mea dicent :
*
Domine
,
quis similis
tibi?
Eripiens inopem de manu fortiorum ejus :
*
ege-
num et pauperem a diripientibus eum.
Surgentes testes iniqui,
*
qu3e ignor^bam interro-
gabant me.
Retribuebant mihi mala pro bonis :
*
sterilitatem
animse mese.
Ego autem cum mihi molesti essent,
*
induebar
cilicio.
Humiliabam in jejunio animam meam :
*
et oratio
mea in sinu meo convertetur :
Quasi proximum, et quasi fratrem nostrum, sic
complacebam :
*
quasi lugens et contristatus sic
humiliabar.
Et adversum me Isetati sunt, et convenerunt :
*
congregata sunt super me flagella, et ignoravi.
Dissipati sunt, nec compiincti, tentaverunt me,
subsannaverunt me subsannatione :
*
frenduerunt
super me dentibus suis.
Domine quando respicies? * restitue animam meam
a malignitdte eorum, a leonibus unicam meam.
Confitebor tibi in ecclesia magna,
*
in populo
gravi laudabo te.
Non supergaudeant mihi qui adversdntur mihi
inique :
*
qui oderunt me gratis et annuunt ocu-
lis.
Quoniam mihi quidem pacifice loquebantur :
*
et
in iracundia terrse loquentes, dolos cogitabant.
Et dilataverunt super me os suum :
*
dixerunt
:
Euge, euge, viderunt oculi nostri.
De exorcizandis obsessis a cljemonio.
337
Vidisti Domine, ne sileas :
*
D6mine ne discedas
a me.
Exsurge, et intende judicio meo :
*
Deus meus,
et Dominus meus in causam meam.
Jiidica me seciindum justitiam tuam Domine Deus
meus,
*
et non supergaudeant mihi.
Non dicant in cordibus suis : Euge, euge, animge
nostrse : *nec dicant : Devoravimus eum.
Erubescant , et revereantur simul ,
*
qui gratu-
lantur malis meis.
Induantur confusione et reverentia,
*
qui magna
loquuntur super me.
Exsultent etlaetentur, qui volunt justitiam meam
:*
et dicant semper : Magnificetur Dominus
,
qui vo-
lunt pacem servi ejus.
Et lingua mea meditabitur justitiam tuam ,
*
tota
die laudem tuam.
Gloria Patri.
Psalnius 30.
1N te Dominesperavi* non confiindar in aeternum
:*
in justitia tua libera me.
Inclina ad me aurem tuam,
*
accelera ut eruas me.
Esto mihi in Deum protectorem : et in domum
refiigii,
*
ut salvum me facias.
Quoniam fortitudo mea, et refugium meum es
tu :
*
et propter nomen tuum dediices me , et emi-
tries me.
Ediices me de laqueo hoc, quem absconderunt
mihi :
*
quoniam tu es protector meus.
In manus tuas commendo spiritum meum :
*
redemisti me , Domine Deus veritatis.
Odisti observantes vanitates,
*
supervacue.
Ego autem in Domino speravi :
*
exsultabo et
Isetabor in misericordia tua.
Quoniam respexisti humilitatem meam,
*
salvasti
de necessitatibus animam meam.
Nec conclusisti me in manibus inimici :
*
statuisti
in loco spatioso pedes meos.
338 Rituale Romanum. Tit. X. cap. 1.
Miserere mei Domine quoniam tribulor :
*
con-
turbatus est in ira oculus meus, anima mca, ct
venter meus :
Quoniam defecit in dolore vita mea :
*
et anni
mei in gemitibus.
Infirmata est in paupertdte virtus mea :
*
et ossa
mea conturbata sunt.
Super omnes inimicos meos factus sum oppro-
brium et vicinis meis valde :
*
et timor notis
meis.
Qui videbant me, foras fugerunt a me :
*
oblivioni
datus sum, tamquam mortuus a corde.
Factus sum tamquam vas perditum :
*
quoniam
audivi vituperationem multorum commordntium in
circiiitu :
In eo dum convenirent simul adversum me,
*
accipere animani meam consiliati sunt.
Ego autem in te speravi Domine :
*
dixi : Deus
meus es tu : in manibus tuis sortes meae.
Eripe me de manu inimic6rum meorura ,
*
et a
persequentibus me.
IUustra faciem tuam super servum tuum, salvum
me fac in misericordia tua :
*
Domine non confun-
dar, qu6niam invocavi te.
Erubescant impii, et dcducantur in infernum :
*
muta fiant labia dol6sa.
Quse loquuntur adversus justum iniquitatem ,
*
in
superbia, et in,*abusi6ne.
Quam magna multitiido dulcedinis tuae D6mine,
*
quam abscondisti timentibus te.
Perfecisti eis, qui sperant in te,
*
in conspectu
fili6rum h6minum.
Absc6ndes eos in absc6ndito faciei tuae
*
a con-
turbali6ne h6minum.
Pr6teges eos in tabernaculo tuo
*
a contradicti6ne
linguarum.
Benedictus D6minus :
*
qu6niam mirificavit mi-
seric6rdiam suam mihi in civit^te munita.
De exorcizandis obsessis a daemonio. 339
Ego auteni dixi in excessu mentis mese :
*
Pro-
jectus sum a facie oculorum tuorum.
Ideo exaudisti vocem orationis meee ,
*
dum cla-
marem ad te.
Diligite Dominum, omnes sancti ejus :
*
quoniam
veritatem requiret Dominus, et retribuet abundanter
facientibus superbiam.
Viriiiter agite, et confortetur cor vestrum,
*
omnes qui speratis in Domino.
Gloria Patri,
Psalmus 21.
DEUS,
Deus meus respice in me : quare me dere-
liquisti?
*
longe a saliite mea verba delictorum
meorum.
Deus meus clamabo per diem, et non exaudies :
*
et nocte, et non ad insipientiam mihi.
Tu autem in sancto habitas,
*
laus Israel.
In te speraverunt patres nostri :
*
speraverunt,
et liberasti eos.
Ad te clamaverunt, et salvi facti sunt:
*
in te
speraverunt, et non sunt confiisi.
Ego ^utem sum vermis, et non homo :
*
oppro-
brium hominum, et abjectio plebis.
Omnes videntes me, deriserunt me :
*
lociiti sunt
labiis, et moverunt caput.
Speravit in Domino, eripiat eum :
*
salvum faciat
eum
,
quoniam vult eum.
Quoniam tu es, qui extraxisti me de ventre :
*
spes mea ab uberibus matris meae. In te projectus
sum ex utero.
De ventre matris mese Deus meus es tu,
*
ne dis-
cesseris a me :
Quoniam tribulatio proxima est :
*
quoniam non
est qui adjuvet.
Circumdederunt me vituli multi :
*
tauri pingues
obsederunt me.
Aperuerunt super me os suum,
*
sicut leo rapiens
et riigiens.
340 Rituale Romanum. Tit. X. cap. 1
.
Sicut aqua eifusus sum :
*
et dispersa sunt omnia
ossa mea.
Factum est cor meum tamquam cera liquescens*
in medio ventris mei.
Aruit tamquam testa virtus mea, et lingua mea
adh^esit faucibus meis :
*
et in piilverem mortis
deduxisti me.
Quoniam circumdederunt me canes multi :
*
con-
cilium malignantium obsedit me.
Foderunt manus meas et pedes meos :
*
dinume-
raverunt omnia ossa mea.
Ipsi vero consideraverunt et inspexerunt me :
*
diviserunt sibi vestimenta mea, et super vestem
meam miserunt sortem.
Tu autem Domine ne elongaveris auxilium tuum
a me :
*
ad defensionem meam conspice.
Erue a framea Deus dnimam meam :
*
et de manu
canis linicam meam :
Salva me ex ore leonis :
*
et a cornibus unicor-
nium humilitatem meam.
Narrabo nomen tuum fratribus meis :
*
in medio
ecclesiae laudabo te.
Qui timetis Dominum laudate eum :
*
universum
semen Jacob glorificate eum :
Timeat eum omne semen Israel :
*
quoniam
non sprevit, neque despexit deprecationem piu-
peris :
Nec avertit faciem suam a me, *et cumclamdrem
ad eum exaudivit me.
Apud te laus mea in ecclesia magna :
*
vota mea
reddam in conspectu timentium eum.
Edent pauperes , et saturabuntur : et laudabunt
Dominum qui requirunt eum :
*
vivent corda eorum
in sseculum sseculi.
Reminiscentur, et convertentur ad Dominum
*
universi fines terrae :
Et adorabunt in conspectu ejus
*
universae fami-
lise gentium.
De exorcizandis obsessis a daemonio.
3^^
Quoniam Domini est regnum :
*
et ipse domina-
bitur gentium.
Manducaverunt et adoraverunt omnes pingues
terrse :
*
in conspectu ejus cadent omnes qui des-
cendunt in terram.
Et anima mea illi vivet :
*
et semen meum serviet
ipsi.
Annuntiabitur Domino generatio ventiira :
*
et
annuntiabunt cseli justitiam ejus populo qui nasce-
tur, quem fecit Dominus.
Gloria Patri.
Psalmus 3.
DOMiNE
quid multiplicati 9unt qui tribulant me?*
multi insurgunt adversum me.
Multi dicunt animae meae :
*
Non est salus ipsi in
Deo ejus.
Tu autem Domine susceptor meus es ,
*
gloria
mea, et exaltans caput meum.
Voce mea ad Dominum clamavi :
*
et exaudivit
me de monte sancto suo.
Ego dormivi, et soporatus sum :
*
et exsurrexi,
quia Dominus suscepit me.
Non timebo millia populi circumdantis me :
*
exsiirge Domine, salvum me fac Deus meus.
Quoniam tu percussisti omnes adversantes mihi
sine causa :
*
dentes peccatorum contrivisti.
Domini est salus :
*
et super populum tuum bene-
dictio tua.
Gloria Patri.
Psalmus 10.
IN
Domino confido : quomodo dicitis animae mese
:*
Transmigra in montem sicut passer?
Quoniam ecce peccatores intenderunt arcum,
paraverunt sagittas suas in pharetra ,
*
ut sagittent
in obscuro rectos corde.
Quoniam quae perfecisti , destruxerunt :
*
justus
dutem quid fecit?
3i--
Iiitiiale Romanum. Tit. X, cap. I.
Dominus in templo sancto suo,
*
Dominus in
C3elo sedes ejus :
Oculi ejus in pauperem respiciunt :
*
palpebrse
ejus interrogant filios hominum.
Dominus interrogat justum et impium :
*
qui
autem diligit iniquitatem, odit animam suam.
Pluet super peccatores laqueos :
*
ignis, et sul-
phur, et spiritus procellarum, pars calicis eorum.
Quoniam justus Dominus, et justitias dilexit :
*
aequitatem vidit vultus ejus.
Gloria Patri.
Psalmus 12.
USQUEQuo
Domine oblivisceris me in finem?
*
Usquequo avertis faciem tuam a me?
Quamdiu ponam consilia in anima mea,
*
dolo-
rem in corde meo per diem?
Usquequo exaltabitur inimicus meus super me?*
respice, et exaudi me, Domine Deus meus.
llliimina oculos meos, ne umquam obdormiam
in morte :
*
nequando dicat inimicus meus : Prae-
valui adversus eum.
Qui tribulant me , exsultabunt si motus fiiero :
*
Ego aulem in misericordia tua speravi.
Exsultabit cor meum in salutari tuo : cantabo
Domino qui bona tribuit mihi :
*
et psallam nomini
Domini altissimi.
Gloria Patri.
OHATIO POST LTBERATIOiNEM
ORAMUS
te , Deus omnipotens , ut spiritus iniqui-
talis amplius non habeat potestatem in hoc
famulo tuo N (vel famula tua N
),
sed ut fiigiat, et
non reverlatur : ingrediatur in eum (vcl in eam)
Domine te jubente, bonitas et pax Domini nostri
Jesu Chrisli, per quem redempti sumus, et ab omni
malo non timemus, quia Dominus nobiscum est :
Qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus
sancti Deus, per omnia ssecula sseculorum. i^ Amen.
CAPUT II
FORMULiE SCRIBENDiE
IN LIBRIS HABENDIS APUD PAROCHOS
UT INFRA NOTATUR
iBER Baptizatorum habeatur in Ecclesiis, in qui-
bus confertur Baptisma.
Liber Confirmatorum habeaturin Ecclesiis,
in quibus confertur Chrisma.
Liber Matrimoniorum.
j
Liber status animarum.
/
jj. .
, , .
T ,
r% ^ i i, u 4. l
Hi tres habeantur
Liber Deiunctorum habeatur >
^-u ^ r, u
. .
-u 17 1
(
a quolibet Farocho.
etiammomnibushcclesiis,m qui- \ ^
bus defuncti sepeliuntur.
j
Advertat in primis Parochus , ut in libris tam Bapti-
zatorum , et Confirmatorum
,
quam Matrimoniorum , et
Defunctorum exprimat semper non solum nomen perso-
narum, quse ibi nominantur, sed etiam familiam.
-i-*-~t-
CAPUT III
FORMA DESCRIBENDI BAPTIZATOS
I N P R I M O L I B R O
HNNO
Domini... die... mensis... ego > Parochus
hujus Ecclesiae S. N
,
civitatis v iloci N
,
ba-
ptizavi infantem natum velnatam die... ex N.et
N.
344
Ritualc Romanum. Tit. X. cap. 4.
conjugibus hujus Parochiae, vel Parochiae S. N
,
et ex tali patria et familia , cui impositum est no-
men
N.
Patrini fuerunt N, filius N., ex Parochia
seu
loco
N.,
et
N.
conjux N.,
filia N., ex Parochia
seu
loco
N.
Si infans non fuerit ex legitimo matrimonio natus,
nomen saltem alterius parentis, de quo constat, scriba-
tur (omnis tamen infamia? vitetur occasio : si vero de
neutro constat , ita scribatur : Baptizavi Infantem,
cujus parentes ignorantur, natum die, etc. ut supra.
Si expositus sit infans , exprimatur quo die, ubi , et
a quo repertus , et quot dierum verisimiliter sit ; et ba-
ptizetur sub conditione, si ignoratur fuisse baptizatum.
Si infans domi ob imminens mortis pericuhim bapti-
zatus sit, tunc ita scribalur :
Anno. . . die . . . mensis. . . natus est N
.
, filius N. et N
.
conjugum, etc. ut suprn : quem ob imminens mortis
periculum,in domo rite baptizavit N.obstetrixpro-
bata,
vel N., filius N., ut mihi retulit N.
Si supervixerit infans, et ei adhibila^ sint in Ecclesia
sacrse cseremonise, ita addatur:
Die ejusdem mensis ad Ecclesiam portatus est
infans praedictus, ipsique ego Parochus sacras csere-
monias et preces adhibui, et N. nomen imposui.
Si forte non Parochus,sed abus baptizaverit,id expri-
matur.
Si fuerit baptizatus sub conditione : Si non es bapti-
zatus, etc. id pariter exprimatur.
C.VPUT IV
FORMA DESCRIBENDI CONFIRMATOS
IN SECUNDO LIBHO
HNNO...
die... mensis... qui fuit dies...,
N.,
filius
N.
et
N-
conjugum,
vel N.
fiUa
N. (et si fuerit
nupta
,
addatur uxor N.),
Sacramentum Gonfirma-
i
Formuke scribendcc in libris parocliialibus. 345
tionis accepit a Reverendissimo D. N
.,
Episcopo N.
,
in Ecclesia S. N
,
civitatisN. vel lociN. Gompater
fuitN, filiusN., Parochiae S. N. , civitatis vei lociN.
Marium descripLio iu uua pagina , seu prima facie
folii ; feminarum vero in altera sejunctim notelur.
Si Confirmatus non constet, an ex legitimo Matrimo-
nio genitus sit, vel parentes ignoreutur, servetur quod
in libro Baptizatorum prsescriptum est.
-I-*--
CAPUT V
FORMA DESCRIBENDI CONJUGATOS
IN TERTIO LIBKO
HNNO...
die... mensis...: Denuntiationibus prse-
missis tribus continuis diebus festivis, qua-
rum prima die..., secunda die..., tertia die..., inter
Missae parochialis solemnia habita est, nulloque
legitimo impedimento detecto, egoN
,
Rector hujus
Ecclesiae parochialisN. , civitatis vel lociN. , filium
N
,
parochiae S. N.
;
et N., filiam N. seu relictam
quondam N. ( si fuerit vidua ,
hujus seu parochiae
S. N
,
in Ecclesia N interrogavi, eorumque mutuo
consensu habito, solemniter perverba de praesenti
Matrimonio conjunxi
;
praesentibus testibus notis
N
,
filioN. qui habitat in parochia S.N.
,
etN filio
N.
etc, etN. filioN etc. Postea eis ex ritu S. Matris
Ecclesiae (si tamen nuptias benedixeriti, in Missae ce-
lebratione benedixi.
Si unus ex his
,
qui Matrimonium contrahere volue-
rint,alterius parochise fuerit,antequam admittatur,Paro-
chus , in cujus Ecclesia Matrimonium celebrari debet,
denuntiationum in ejus parochia rite factarum fidem
scriptam habeat, quae asservetur, et res tota exprimatur
in ipsomet libro Matrimoniorum, hac ratione :
Denuntiationes ejus Matrimonii factae sunt etiam
a R. D. N. , Parocho Ecclesiae S. N. , sub cujus cura
dictusN. vel dictaN habitat, ut ex ipsius Parochi
346 Rituale Romanum. Tit. X. cap. 5.
scripto servato apud me apparet. Denuntiationum
autem prima facta est die..., secunda die..., tertia
die..., inter Missae parochialis solemnia, nullumque
impedimentum canonicum detectum est.
Si autem alteruter sit diversse dicecesis, testimonium
Parochi affirmantis denuntiationes esse rite prsestitas
,
nullius roboris censeatur, nisi ab Episcopo, vel ab ejus
Vicario Generali illius dioecesis subscriptione et sigillo
comprobatum, et ab Episcopo seu ejus Vicario loci
,
ubi contrahitur Matrimonium, recognitum sit, ab eoque
licentia contrahendi fuerit obtenta.
Ubi vero Ordinarii concessu, (quod scripto constare
debet), denuntiationes aliquae differendae,8iut omittendse
interdum sint, ita notetur :
Anno Domini... die... mensis... Denuntiationum
una die festo rite facta , reliquis vero dilatis post
Matrimonii celebrationem ex facultate scripto con-
cessa a Reverendissimo N seu Vicario N sub die...
datis etc. , infrascripti tenoris, quam penes me servo
cum aliis hujusmodi facultatibus, nulloque prorsus
impedimento allato, ego etc. ut supra.
Denuntiationcs voro, qua^ post^ contractnm Matrimo-
nium fient, ita scribantur :
Anno... die... mensis... qui fuit festus etc, et
sequenti, qui fuit Dominicus etc, ejusdem mensis,
ego
N. , Rector hujus Ecclesiae S. N. , inter Missarum
solemnia , Denuntiationes habui Matrimonii
,
jam
praevia opportuna dispensatione initi inter N. et N.
die prima hujus mensis, nullum tamen canonicum
impedimentum ab aliquo allatum est, quo minus
hujusmodi Matrimonium ratum ac firmum esse
debeat.
Si autem denuntiationcs omnes omittcndae sint, aut
differenda^, ita scribantur:
Denuntiationibus omnibus omissis, vel dilatis etc
,
ex facullate etc, ego RectorN. etc. ut supra.
Caeterum si alteri Presbytero ab Ordinario, vel a
Parocho ipso facultas facta sit conjungendi aliquos, id
Formiilfp scribendse in libris parochialibus. 347
in lil>ro pro[)rii Parochi sic adnolelur ipsiu.s Parochi
manu :
N. Presbyter vel Capellanus Ecclesiae N., de
licentia Reverendissimi Episcopi N. , sea N. ejus
Vicarii loci N., aut mea, quae penes me exstat, N.,
filiumN. et N. etc. in Matrimonium conjunxit, etc.
ut su[)ra. Et ego N
,
Parochus N
.
, subscripsi et testor,
rem ita se habere.
Quod si ex denuntiationibus compertum sit, conjuges
aliquo consanguinitatis, aut affinitatis gradu conjunctos
esse, et nihilominus ad contrahendum fuerit cum ipsis
apostolica auctoritate dispensatum, annotetur gradus
consanguinitatis vel affmitatis dispensatae , et compen-
dium decreti super ea relati cum die et anno, ac Notarii
de illo rogati nomine; hoc modo
:
Anno Domini... die... mensis...prsemissis denun-
tiationibus, ac comperto impedimento secundi, vel
tertii, aut quarti gradus consanguinitatis, vel affini-
tatis,
seu alio quovis etc, inter N, etN etc, obten-
toque per eos apostolicse Sedis mandato de dispen-
sando, et cum eis per ReverendissimumEpiscopum
N. auctoritate dispensato sub die... anno... ut con-
stat ex Actis Notarii Officii prsedicti Episcopi , eos
Matrimonio conjunxi etc. ut in praedicta formula.
Denuntiationes autem factae in diversis Parochiis,
sponsi videlicet et sponsse, ab utroque Parocho in libro
notari debent, etiam si Matrimonium non sequatur.
----
GAPUT VI
FORMA DESCRIBENDI STATUM ANIMARUM
IN QUARTO LIBRO
FAMiLiA
quseque distincte in libro notetur, intervallo
relicto ab unaquaque ad alteram subsequentem,in
quo singillatim scribantur nomen, cognomen, setas sin-
gulorum
,
qui ex familia sunt , vel tamquam advenae in
ea vivunt.
348
Rituale Romanum. Tit. X. cap. 7.
Qui vero ad sacram Communionem admissi sunt, hoc
signum in margine e contra habeant :
C.
Qui Sacramento Confirmationis sunt muniti, hoc
signum habeant : Chr.
Qui ad alium locum habitandum accesserint, eorum
nomina subducta linea notentur.
Hac igitur ratione fiat, videlicet
:
Anno... die... mensis... in via,
seii platea,
vel
pago, in propriis sedibus Pauli
N., vel in aedibusN.
a Paulo conductis, habitant:
Chr.
Paulus
N
Petrifilius, annorum, etc.
Chr.
Apollonia ejus uxor, filia Jacobi
N.,
anno-
rum, etc.
C.
Dominicus eorum filius, annorum, etc.
C.
Lucia eorum filia, annorum, etc.
C. Chr.
Antonius, filius
N.
, famulus, annorum, etc.
C.
Catharina
N
,
filiaN., ancilla, annorum, etc.
Martinus, filius
N.,
annorum, etc.
-*-*--
CAPUT vir
FORMA DESCRIBENDI DEFUNCTOS
IN QUINTO LIBRO
DEsoRiBATUR
quis , ct quse, et cui Sacramenta mini-
stravcrit, quando quis mortuusfuerit, etubi sepul-
tus , (juod hoc pacto fieri poterit :
Anno... die... mensis...
N., filius vel filia
N,
ex
loco
N., aetatisN. isiJhi?ec sciri possunt),in domoN.,
in communione S. Matris Ecclesise animam Deo red-
didit; cujus corpus die... sepultum est in Ecclesia
S.
N.
;
mihi
N.,
vel
N.
Confessario probato, con-
fessus die..., sanctissimoque Viatico refectus die...,
et sacri Olei unctione roboratus per me, die... etc.
APPEXDIX
AD RITUALE ROMANUM
SIVE
COLLECTIO BENEDICTIONUM ET INSTRUCTIONUM
A RITUALI ROMANO EXSULANTIUM
SANCT^ SEDIS AUCTORITATE APPROBATARUM SEU PERMISSARUM
AD USUM ET COMMODITATEM
MISSIONARIORUM APOSTOLICORUM
ALIORUMQUE SACERDOTUM
DIGESTA
i
DE SACRAMENTO BAPTISMI
BENEDICTIO FONTIS seu AQUiE BAPTISMALIS
Formula brevior pro Benedictione Fontis seu Aquae bapti-
smalis a S. Pont. Paulo III. Missionariis Peruanis apud
Indos olim concessa, et nonnisi in iis locis adhibenda, ad
quae speciali Apostolicae Sedis indulto extensa fuit.
xoRcizo te, creatura aquse, in nomine Dei
Patris omnipotentis t^, et in nomine Jesu
Christi
^
Filii ejus Domini nostri, et in
virtiite Spiritus
J^
sancti. Exorcizo te,
omnis virtus adversarii diaboli : ut omnis phantasia
eradicetur, ac effugetur ab hac creatiira aquse, et
fiat fons aquae salientis in vitam seternam : ut qui ex
ea baptizati fiierint, fiant templum Dei vivi, et Spi-
ritus sanctus habitet in eis, in remissionem pecca-
torum : in nomine Domini nostri Jesu Christi, qui
venturus est judicare vivos et mortuos, et sseculum
per ignem. Amen.
Oremus.
DOMixE
sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus,
aquarum spiritualium sanctificator, te suppli-
citer deprecamur : ut hoc ministerium humilitatis
nostrse respicere digneris, et super has aquas,
abluendis et vivificandis hominibus prseparatas
,
De Sacramento Confirmationis.
Angelum sanctitatis emittas; ut peccatis prioris
vitse abliitis , reatuque deterso
,
purum sacrato Spi-
ritui habitaculum regenerationibus prociiret. Per
Ghristum Dominum nostrum. Amen.
Infundat deinceps Sanctum Oleum in aquam , in mo-
dum crucis, dicens :
Conjunctio Olei unctionis, et aquae Baptismatis
sanctificetur , et foecundetur. In nomine Patris
j*,
et Filii
>^,
et Spiritus
>^
sancti. Amen.
Deinde Chrisma aquse infundat , in modum crucis , et
dicat :
Conjiinctio Chrismatis sanctificationis et Olei
unctionis et aquae Baptismatis sanctificetur et foe-
cundetur. In nomine Patris
>j^,
et Filii
^,
et Spiri-
tus J^sancti. Amen.
-<-*--
DE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS
Instructio pro simplici Sacerdote, Sacramentum Confirma-
tionis ex S. Sedis Apostolicae delegatione administrante,
edita ex decreto S. Congregationis de Propaganda Fide,
diei IV. Maii MDCCLXXIV.
Decretum Sacrae Congregationis generalis
de Propaganda Fide.
Habitc-c die 21. Martii 1774.
REFERENTE
R. P. D. Stephano Borgia Secretario, non-
nullos Missionum Superiores, aliosque, quibus ab
Apostolica Sede extraordinaria Sacramentum Confirma-
tionis administrandi facultas conceditur, in illius admi-
nistratione usos quandoque esse vestibusac ornamentis
episcopalibus : Eminentissimi Patres declararunt, ac vi-
gore prsesentis Decreti declarant, nemini prorsus cha-
ractere episcopali non insignito, vel cui alias usus Pon-
tificalium ex vero, legitimoque privilegio non competit,
licuisse, vel licere in collatione Chrismatis adhibere
Rochettum , Mitram
,
Baculum pastoralem , Annulum
,
vel Crucem pectoralem
;
statueruntque supplicandum
Instructio de Sacramento Confirmationis.
5*
esse Sanctissimo pro approbatione hujus declarationis
,
necnon efformandam Instructionem pro simplicibus Sa-
cerdotibus, Confirmationem, ut supra, administrantibus.
Facta vero Ss. Domino Nostro Clementi PP. XIV.
per praefatum Dominum Secretarium in audientia diei
3. Aprilis currentis supradictae Sacrse Gongregationis
sententise relatione, Sanctitas Sua illam benigne appro-
bavit, et ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter
observari mandavit.
Datum Romae ex .^dibus dictse Sacr. Congregationis
die 23. Aprilis 1774.
Joseph Maria Card. Castelli, Praef.
Stephanus Borg-ia, Secretarius.
INSTRUCTIO PRO SIMPLICI SACERDOTE
SACRAMENTUM CONFIRMATIONIS
EX SKDIS APOSTOLICiE DKLEGATIONE ADMINISTRANTE
ETSi,
juxta Sacrosancti Tridentini Concilii definitionem
solus Episcopus sit ordinarius hujus Sacramenti
minister * ; solet tamen quandoque justis de causis Sedes
Apostolica simplici Sacerdoti, tamquam extraordinario
ministro, facultatem tribuere illud conferendi
'-^.
Sacerdos igitur, cui facultas hsec fuerit concessa, in
primis curet apud se habere Chrisma per catholicum
Antistitem cum eadem S. Sede communionem habentem
confectum, ac sciat, sibi numquam licere^, sine eo
Confirmationem administrare , vel illud ab Episcopis
haereticis aut schismaticis recipere.
Animadvertat insuper, num in facultate sibi ab Apo-
stolica Sede impertita alia etiam facultas expressa lega-
tur, utendi scilicet Chrismate ante annum benedicto
;
alias eo non utatur, nisi forte in casibus necessitatis '^,
cum a sacris canonibus id prohibitum sit^.
1 Sess. VII. de Confirm. can. 3.
2 Eugenius IV. in decreto pro Armenis.
3 S. Thomas III. part. quaest. 72., art. 5. In corp.
4
Benedictus XIV. Constit. Anno vertente. BuU. Tom. III. pag. 288.
s
Canone Litteris, de Consecr., dist.
3. ; et Canone Si quis de o.lio
,
de Consecr., dist. 4.
RiT. N. 190.
12
G* Instructio pro Sacerdote
Licet omni tempore administrari valeat Confirmatio
,
congruum tamen est , ut prsecipue in hebdomada Pen-
tecostes, et circa horam tertiam, in qua Spiritus sanctus
illapsus est Apostolis, conferatur*.
Quod ad aetatem Confirmandorum attinet
,
prae oculis
habendum est Catechismi Romani
^
monitum in hsec
verba : Illud observandum est, omnibus quidem post Ba-
ptisnium ConfirmationisSacramentumposse administrari,
sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri ra-
tionis usum habuerint. Quare si duodecimus annus exspe-
ctandus non videatur, usque ad septimum certe hoc
Sacramentum differre
maxime convenit. Qnodi sane mo-
nitum in pueris benevalentibus locum habet. Nam , si
ag-atur de eo, qui gravi morbo laboret, ex quo decessu-
rus praevideatur, non solum prohibitum non est illi ante
septennium sacrum Chrisma administrare, sed expedit,
ut id fiat, unde ex hac vita demigrans majorem gloriam,
juxta S. Thomse doctrinam^, in caelis consequatur. Aliae
insuper, juxta probatam plurium theologorum senten-
tiam"*, esse possunt legitimaecausaeantevertendi septen-
nium in coUatione hujus Sacramenti, et prsesertim, cum
praevidetur futura diutina absentia Episcopi, vel Pres-
byteri, cui, ut supra, facta sit facultas illud administrandi,
vel alia urget necessitas.
Ut Confirmandi, qui usum rationis habent, digne hoc
Sacramentum recipiant, debent esse in gratia; et ideo
conveniens valde est, ut illius susceptioni prsemittant
sacramentalem Confessionem
^.
Si enim conscii alicujus
peccati lethalis, quod absit, ad Confirmationem accede-
rent, non solum hujus Sacramenti gratiam non recipe-
rent, sed gravissimo sacrilegio se illigarent.
Juxta veterem Ecclesiae usum , Confirmandi deberent
esse jejuni^, optandumque propterea esset, ut id ipsum
in prsesenti etiam servaretur.
Sacro Chrismate liniendi ante diligenter erudiendi sunt
1
Catechismus Romanus de Sacramento Confirmationis : S. Garolus ifi
V. Synodo Mediolanen., cap. de Confirm.
2 Loc. cit.
3
S. Thomas III part. quaest. 73., art. 8. ad 4.
4
Benedictus XIV. in lib. VII., cap. 10., n. 5., 6. et 7, de Synodo
dioecesana.
5
Instructio Eminentissimi Almae Urbis Vicarii pro iis
,
qui suscepturi
sunt hoc Sacramentum , an. 1773.
<j
Catechismus Romanus , de Confirmatione.
Courirmationem administrante.
juxta doctrinas Catechismi Romani de natura, dignitate,
effectibus, ac dispositionibus ad digne Sacramentum
hujusmodi recipiendum praerequisitis. Item oportet, ut
instruantur circa Fidei rudimenta, Decalogi, et Ecclesiae
prsecepta. Actus Virtutum theologalium , ac Orationem
Dominicam,etApostolorumSymbolummemoriateneant.
Cseterum Missionarii non omittant, populos sibi cre-
ditos etiam hortari , ut Confirmationem debito tempore
recipiant, nec non ut parentes filios suos confirmari
curent; etsi enim hoc Sacramentum non sit de necessi-
tate medii ad salutem , tamen sine gravis peccati reatu
respui non potest, ac negligi*, cum illud suscipiendi
opportuna adest occasio. Porro haec doctrina, si pro
omnibus, qui sunt undique, Christifidelibus vera est,
multo magis locum habet in illis, qui in terris degunt
hsereticorum, vel paganorum , in quibus quandoque ad-
versus Catholicos persecutiones ingruunt; unde opus
est, ut septiformis Spiritus virtute roborentur, qua non
solum corde credant adjustitiam, sed etiam ore confes-
sionem faciant ad salutem. seque paratos exhibeant pro
Christo etiam sanguinem fundere.
Cum hoc Sacramentum indelebilem in anima chara-
cterem imprimat, reiterari non debet; et propterea, qui
est confirmatus, ad illud recipiendum non audeat acce-
dere; sicut nec excommunicatus, interdictus, in divinis
communicans cum hsereticis, aut schismaticis, vel qui
ritus idololatricos usurpat, sive alio modo publice peccat
;
item qui prseceptum paschale non adimpleverit.
Caveant Confirmandi, ne sordida fronte
'-^,
capillisque
impexis ad hoc Sacramentum accedant, vestibus tamen
sint induti
,
quemadmodum et Patrini , simplicibus, et
ad modestiam compositis. Mulieres vero illud susce-
pturae, et quae Matrinarum officium exercebunt, non se
in Ecclesia cum vanis ornamentis, aut fucata facie, sed
cum omni modestia et reverentia praesentent.
Si quis ex Confirmandis turpe nomen , vel christiano
homini non conveniens haberet, aliud in Confirmatione
assumat^.
1 Benedictus XIV. in Constitutione Etsl PastoraJis,
3, n. 4. ; Bull.
Tom. I.
2 Concilium Aquense , an. 1585. Instructio supradicta.
3 Concilium Aquense. an. 1585: Concil. Tolosan., an. 1590, S. Caro-
lus Borrom. in V. Synodo Mediolanen.
8*
Tnstructio pro Sacerdote
Quamquam de necessitate hujus Sacramenti non sil,
ut in eo recipiendo Patrinus vel Matrina adhibeatur, id
tamen laudabilis Ecclesise consuetudo suadet, sacrique
canones prsescribunt^
Ab hoc vero munere excluduntur tum minores annis
quatuordecim 2j tum qui Sacramentum Confirmationis
nondum receperunt^. Verum quia contingere potest, ut
in locis Missionum nullus adsit, qui antea confirmatus
fuerit, permittitur in hoc casu, ut aliqui sine Patrino con-
firmentur, qui postea Patrini caeterorum esse poterunt.
Ad Patrinos hujusmodi quod attinet, hae insuper re-
gulae erunt observandae. I. Ut non plures'*, sed unus
tantum,sive vir, sive mulier, in Patrinum aut Matrinam
adhibeatur. II. Ut nec feminis mares^, nec maribus
feminae Patrini officium praesfent, sed suo quisque sexui
Patrinus adhibeatur. III. Ut nisi necessitas cogat^,idem
non sit, sed diversus Gonfirmationis Patrinus a Patrino
Baptismi. IV. Ut a Patrini munere arceantur excommu-
nicati
',
interdicti, publici peccatores, aut qui praeceptum
paschale omiserint.
Circa cognationem spiritualem, quae in hoc Sacra-
mento contrahitur, hsec statuit Tridentina Synodus^ :
Ea quoque cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur,
Confirmantem , et Confirmatum, illiusque patrem, et
matrem,ac tenentem non egrediatur, omnibus inter alias
personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omni-
no sublatis.
Quod quidem Concilii decretum locum habet in iis,
qui ad Tridentini statuta servanda astringuntur. Cseteri
vero disciplinse in suis regionibus vigenti hac in parte
se conforment.
S^^l
UM tempus advenerit
,
quo Sacerdos uiens facul-
i^^^
tate sibi ab Apostolica Sede, ut supra, tributa,
^^^
administrare Confirmationem intendit, vestibus
sacerdotalibus, vel saltem alba et stola indutus, stans
1
Sacramentarium S. Gregorii M, ; Ordo Romanus apud Hittorpium.
2 Instructio prjedicta.
3
Can. In Baptismate. 102. de Consecrat., dist. 4.
4
Can. Non phires. 101. dist. 4.
5 Pontificale Romanum.
6 Can. Tn Catechismo. 100. de Consecr., dist. 4.
7
Pontificale Romanum.
8
Sess. XXIV. de Reform.
Matrimonli , cap. 2.
Confirmationem administrante.
9*
ante Altare versus ad populum hinc inde dispositum
(masculis a dexteris, feminis vero a sinistris) circum-
stantes summarie de prsemissis admoneat, eisque prse-
sertim denuntiet, quod nullus alius nisi solus Episcopus
Confirmationis ordinarius minister est; se vero paratum
esse illam conferre jure per S. Sedem delegato.
Mox delegationis Decreto, sive Brevi Apostolico, lin-
gua vcrnacula alta et intelligibili voce lecto, iterum
moneat adstantes, quod nullus Confirmatus discedat, nisi
benedictione accepta
,
quam ipse post omnium Confir-
mationem daturus est. Item, quod infantes, si quos in
prima setate justa de causa confirmandos existimaverit,
per Patrinos teneantur in brachiis dexteris, et quod
adulti ponant pedem suum super pedem dexterum Pa-
trini sui.
Hac altera monitione completa*, pariter stans, et
versa facie ad Confirmandos, junctis ante pectus mani-
bus, Confirmandis vero genua flectentibus , et manus
ante pectus junctas tenentibus, dicit
:
V.
Spiritus sanctus superveniat in vos, et virtus
Altissimi custodiat vos a peccatis.
t^.
Amen.
Deinde signans se manu dextera a fronte ad pectus
signo crucis
,
dicit
:
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i^.
Qui fecit caelum et terram.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Tunc extensis versus Confirmandos manibus, dicit
:
Oremus.
OMNiPOTENs
sempiterne Deus, qui regenerare
dignatus es hos famulos tuos ex aqua
,
et Spi-
ritu sancto, quique dedisti eis remissionem omnium
peccatorum : emitte in eos septiformem Spiritum
tuum sanctum Pardclitum de cselis. ^. Amen.
1
Pontificale Romanum.
fO* lustructio pro Sacerdote
Spiritum Sapientige, et Intellectus.
^.
Amen.
Spiritum Gonsilii, et Fortitudinis. i^. Amen.
Spiritum Scientise, et Pietatis. ^. Amen.
Adimple eos Spiritu Timoris tui , et consigna eos
signo Cru ^ cis Christi in viam propitidtus aeter-
nam. Per eiimdem Dominum nostrum Jesum Chri-
stum , Filium tuum : qui tecum vivit , et regnat in
unitate ejusdem Spiritus sancti Deus, per omnia
ssecula saeculorum. ^. Amen.
Posl hsec Sacerdos confirmat per ordinem genuflexos,
])rimo mares, secundo feminas. Uno ordine coufirmato
illi surgunt, et alii genuflectunt, et coufirmantur, et sic
usque in finem. Inquirit autem sing-illatim de nomine
cujuslibet Confirmandi, sibi per Patrinum vel Matrinam
flexis genibus praesentati, et summitate pollicis dextera?
manus Chrismate intincta dicit
:
N. Signo te signo Cru
^
cis : quod dum dicit pro-
ducit pollice signum crucis in frontem illius . deinde
prosequitur : et confirmo te Chrismate salutis. In
n6mine Pa
^
tris, et Fi >^
lii, et Spiritus
>J<
sancti.
vij. Amen.
Deinde leviter in maxilla csedit, dicens :
Paxtecum,
Ligandae essent vitta Hnea recens Confirmatorum
frontes juxta Pontificalis Romani praescriptum ^ Verum
quoniam publica yittarum delatio apud infideles ludibrio
exponere posset Sacramentum, ideo, si prsevideatur hoc
scandalum eventurum, consultius erit, vittas hujusmodi
non adhibere; sed in hoc casu opus erit, ut Sacerdos,
postquam frontes Confirmandorum linierit sacro Chri-
smate, eas gossypio, mox comburendo, diligenter abs-
tergat, ac deinde lavet-.
Omnibus confirmatis, tergit cum mica panis, et lavat
poUicem, et manus super pelvim; deinde aqua lotionis
cum pane fundatur in piscinam Sacrarii, in qua reponi
debent etiam supradictorum gossypiorum cineres.
Dum lavat manus, si adsint ministri,.cantatur, vel
1
De Confirmandis.
2
S. Carolus Borrom. in dict. V. Synodo Mediolan.
Confirmationem adniinistrante.
ii*
legitur sequens Antiphona ; alias post lotionem ab ipso
Sacerdote dicatur :
Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis,
a templosancto tuo, quod est in Jeriisalem.
v G16-
ria Patri, et Filio, et Spiritui sancto : Sicut erat in
principio, etnunc, etsemper, et in ssecula sseculo-
rum. Amen.
Et repetitur Antiphona tono octavo : Confirma hoc
Deus, etc.
Qua repetita, conversus ad Altare, junctis aute pectus
manibus dicit :
f.
Ostende nobis Domine misericordiamtuam.
i^. Et salutare tuum da nobis.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Junctis vero adhuc ante pectus manibus, et pmnibus
confirmatis devbte genuflectentibus dicit
:
Oremus.
DEUS
,
qui Apostolis tuis sanctum dedisti Spiri-
tum, et per eos, eoriimque successores cseteris
fidelibus tradendum esse voluisti : respice propi-
tius ad humilitatis nostrae famulatum, et praesta; ut
eorum corda, quorum frontes sacro Chrismate deli-
nivimus, et signo sanctae Crucis signdvimus, idem
Spiritus sanctus in eis superveniens, templum gl6-
riae suae dignanter inhabitando perficiat : Qui cum
Patre, et eodem Spiritu sancto vivis et regnas Deus
in ssecula S3ecul6rum. i^. Amen.
Deinde dicit : Ecce sic benedicetur omnis homo,
qui timet D6minum. Et vertens se ad ConfirmaLos, ac
Caciens super eos signum crucis, pariter dicit
:
Bene
J*
dicat vos Dominus ex Sion, ut videdtis
bona Jerusalem omnibus diebus vitse vestrae, et
habeatis vitam aeternam. i^. Amen.
12*
Instruclio pro Sacerdote.
Expedita hoc pacto Confirmatione,
Sacerdos sedens
juxta memoratum Pontificale Romanum
^
Patrinos et
Matrinas monet, quod instruant filios suos bonis mori-
bus
,
unde fugiant mala , et faciant bona ; et si forte in
infantili setate essent confirmati, ut suo tempore doceant
eosCredo in Deum, et Pater noster, et Ave Maria,
quo-
niam ad hoc sunt oblioati.
Hoc
Sacramentum potest conferri minus solemniter,
et praesertim tunc cum in privatis domibus,velextra
Ecclesiam seu Oratorium, pueris segrotantibus, de qui-
bus supra, conferendum est, vel etiam adultis, qui ad
Ecclesiam quacumque ex causa, legitima tamen, acce-
dere nequeunt. In iis casibus Sacerdos non omittat uti
saltem stola, si superpelliceum habere non possit. Ca-
vere etiam debet, ne coram hgereticis, aut schismaticis,
et multo minus eis ministrantibus, confirmet.
Quod si tandem per Sedem Apostolicam alicui fieri
potestatem contingat, Confirmationem administrandi in
regionibus, in quibus, prseter Latinos, degunt Orien-
tales Catholici, non modo opus erit, ut supradicta dili-
genter observet, sed curabit etiam, priusquam Orien-
talibus ipsis hoc Sacramentum conferat, ab Apostolica
Sede instructionem petere, quo pacto se gerere debeat
erga Orientales uniuscujusque ritus.
Ut autem congruum quantocius responsum accipiat,
de nonnullis S. Congregationem de Propaganda Fide
singillatim certiorem reddat oportet. Et primo quidem,
cujus ritus sint Orientales hujusmodi; an fuerint a quo-
quam confirmati, et a quibus, videlicet an a suis Epi-
scopis, vel a Presbyteris proprise nationis; an sponte
petant confirmari; an Confirmationem commode a suis
Episcopis recipere valeant ; ac tandem
,
an Confirmatio
administranda sit in Dioecesi, in qua actu resideat Epi-
scopus Orientalis, qui sit Confirmandi Ordinarius.
OUAM
Sacrse Congregationis Instructionem Ss. D. N.
^
Clementi XIV. per me infrascriptum Secretarium
ejusdem S. Congregationis relatam in Audientia habita
1
Loc. cit.
De Missa bis eadem die celebranda.
13*
die prima Maii anni curentis , Sanctitas Sua illam beni-
gne in omnibus approbavit, etomnino servari mandavit.
Datum Romae ex ^dibus Sacrse Congregationis die
IV. Maii MDCCLXXIV.
Stephanus Borgia Secretarius.
-<-*--
DE SACRAMENTO EUGHARISTI^
DE MISSA BIS EADEM DIE CELEBRANDA
Instruetio a S. H. C. die 12 Sept. 1857 edita pro Sacerdote
Apostolicam facultatcm liabente bis Missam eadem die
celebrandi.
UANDO Sacerdos eadem die duas Missgis dissitis
in locis celebrare debet, in prima, dum divi-
num Sanguinem sumit, eum diligentissime
sorbeat. Exinde super corporale ponat Cali-
cem et palla tegat, ac junctis manibus in
medio Altari dicat: Quod ore sumpsimus, etc.
et subinde
admoto aquae vasculo digitos lavat dicens : (Jorpus
tuura, etc. et abstergat.
Hisce peractis Calicem, super corporale manentem
adhuc, deducta palla cooperiat ceu mos est, scilicet
primum purificatorio linteo, deinde patena ac palla, et
demum velo.
Post haec Missam prosequatur, et completo ultimo
Evangelio, rursus stet in medio Altaris, et detecto Ca-
lice, inspiciat an aliquid divini Sanguinis nec ne ad
imum se receperit, quod plerumque continget. Quamvis
enim sacrae species primum sedulo sorptse sint, tamen
dum sumuntur, cum particulae, quse circum sunt, unde-
quaque sursum deferantur , non nisi deposito Calice ad
imum redeunt. Si itaque divini Sanguinis gutta quaedam
supersit adhuc, ac rursus ac diligenter sorbeatur, et
quidem ex eadem parte qua ille primum sumptus est.
Quodnullimodeomittendum est, quia Sacrificium mora-
liter durat, et superexstantibus adhuc vini speciebus ex
divino praecepto compleri debet.
Postmodum Sacerdos in ipsum Calicem tantum sal-
14*
De Missa bis eadem die celebranda.
tem aquse fundat, quantum prius vini posuerat, eamque
circumactam ex eadem parte, qua S. Sanguinem bibe-
rat, in paratum vas demittat. Galicem subinde ipsum
purificatorio linteo abstergat, ac demum cooperiat, uti
alias fit, atque ab Altari discedat.
Depositis vestibus sacris, et gratiarum actione com-
pleta, aqua e Calice demissa pro rejrum adjunctis vel
ad diem crastinum servetur (si nempe eo rursus Sacer-
dos redeat, Missam habiturus
)
, et in secunda purifica-
tione in Calicem demittatur, vel gossypio aut stuppa
absorpta comburatur, vel in sacrario, si siL exsiccanda,
relinquatur, vel demittatur in piscinam.
Cum autem Calix, quo Sacerdos primum est usus,
purificatus jam sit, si illo ipso pro Missa altera indi-
geat, eum secum deferat : secus vero in altera Missa
diverso Calice uti poterit.
Cum superior S. R. C. Instructio nonnisi casum respir
ciat, quo Sacerdos duas Missas dissitis in locis eadem
die sit celebraturus; operae pretium visum est, ex Coiht
mentariis Bartholomsei Gavanti et Cajetani Mariae Merali
hic ritus adjungere a Sacerdote servandos, cum utram-
que Missam in eadem Ecclesia offerre debet.
oc itaque in casu Sacerdos post haustum in prima
MissadiligenterSanguinem Domini, omissa con-
sueta purificatione, patena Calicem et palla pate-
nam tegens, ac super corporale relinquens, dicet junctis
manibus :
Quod ore sumpsimus, Domine, etc. Deinde
digitos, quibus Ss. Sacramentum tetigit, in aliquo vase
mundo, ad hoc in Altari praeparato, abluet, interim
dicens :
Corpus tuum, Domine, etc; abstersisque puri-
ficatorio digitis, Galicem velo cooperiet, velatumque
ponet super corporale extensum.
Absoluta Missa, si nulla in Ecclesia sit sacristia, Cali-
cem eodem modo super Altare relinquet; secus vero in
sacristiam deferet, ibique super corporale vel pallam
in aliquo loco decenti et clauso collocabit usque ad
secundam Missam, in qua, cum eodem Galiceutidebeat,
illum rursus secum deferet ad Altare, ac super corpo-
rale extensum reponet.
Gum autem in secunda Missa Sacerdos ad Offertorium
De ipecie olei pro lainpade Ss. Sacramenti.
15*
devenerit, ablato velo de Galice, hunc parumper versus
cornu Epistolae coUocabit, sed non extra corporale;
factaque hostiae oblationecavebit, ne purificatorioexter-
gat calicem, sed eum intra corporale relinquens leviter
elevabit, vinumque et aquam eidem caute imponet, ne
guttae aliquse ad labia ipsius Calicis resiliant, quem
deinde nullatenus ab intus abstersum more solito offe-
ret.
t
<r

MODl S SACRAM EUCHARISTIAM
DEFERENDI OCCULTE AD INFIRMOS OB METUM INFIDELIUM
Ex Coustitutione Benedicti XIV. Inter Omniffenas.
25.
edifn pro Sei*via et fmitiniis re^ionibiis dic 2 Febr. !"li,
Bi Turcarum vis prsevalet et iniquitas, Sacerdos
stolam semperhabeat propriis coopertam vesti-
bus : in sacculo, seu bursa Pyxidem recondat,
quam per funiculos collo appensam in sinu reponat; et
numquam solus procedat, sed uno saltem fideli, in
defectu Clerici, associetur.
Decretum a S. Rituum Congregatione
i^ie 9 Jiiiii ISGi editum,
DE SPECIE OLEI PRO NUTRIENDA LAMPADE SS. SACRAMENTI
ONNULLi Reverendissimi Galliarum Antistites,
serio perpendentes,in multissuarum Dioecesium
Ecclesiis difficile admodum et nonnisi magnis
sumptibus comparari posse oleum olivarum ad nutrien-
dam diu noctuque saltem unam lampadem ante Sanctis-
simum Eucharistiae Sacramentum, ab Apostolica Sede
declarari petierunt : Utrum in casu, attentis difficulta-
tibus et Ecclesiarum paupertate, oleo olivarum substi-
tui possint alia olea
,
quse ex vegetabilibus habentur,
ipso non excluso petroleo.
Sacra porro Rituum Congregatio, etsi semper solli-
cita, ut etiam in hac parte quod usque ab Ecclesise pri-
mordiis circa usum olei ex olivis inductum est, ob
16*
Litanipe, Preces et Orationes
mysticas significationes retineatur ; attamen silentio prae-
terire minime censuit rationes ab iisdem Episcopis pro-
latas : ac proinde exquisito prius voto alterius ex Apostoli-
carum Cseremoniarum Magistris, subscriptus Cardinalis
Prsefectus ejusdem Sacrse Congregationis rem omnem
proposuit in ordinariis Comitiis ad Vaticanum hodierna
die habitis.
Eminentissimi autem et Reverendissimi Patres , sa-
cris tuendis Ritibus praepositi, omnibus accurate per-
pensis ac diligentissime examinatis, rescribendum cen-
suerunt : Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi
vero haberi nequeat, remitlendum prudentise Episcopo-
rum, ut lampades nutriantur ex aliis oleis quantum
fieri
possit vegetabilibus. Die 9 Julii 1864.
Facta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino
nostro Pio Papse IX. per Secretarium fideli relatione,
Sanctitas Sua sententiam Sacrae Congregationis ratam
habuit, et confirmavit. Die 14 iisdem mense et anno.
-<-*--
LITANI^, PRECES ET ORATIONES
QU^ DICI DEBENT IN EXPOSITIONE XL HORARUM
IN ALMA URBE
lYRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de caelis Deus , mi-
serere nobis.
Fili Redemptor mundi
Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, mi-
serere nobis.
Sancta Trinitas unus
Deus, miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro
nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora
pro nobis.
Sancta Virgo virginum,
ora pro nobis.
Sancte Michael
,
ora
.
Sancte Gabriel, ora.
Sancte Raphael, ora.
Omnes sancti Angeli et
Archangeli, orate pro
nobis.
Omnes sancti beatorum
Spirituum 6rdines,or^-
te pro nobis.
Sancte Jodnnes Baptista,
ora pro nobis.
in expositione XL Horarum. 17^
Sancte Joseph, ora.
Omnes sancti Patriarchse
et Prophetse, orate pro
nobis.
Sancte Petre
,
ora.
Sancte P^ule, ora.
Sancte Andrea, ora.
Sancte Jacobe
,
ora.
Sancte Joannes, ora.
Sancte Thoma
,
ora.
Sancte Jacobe, ora.
Sancte Philippe, ora.
Sancte Bartholomee,ora.
Sancte Matthsee, ora.
Sancte Simon
,
ora.
Sancte Thaddsee , ora.
Sancte Mathia
,
ora.
Sancte Barnaba, ora.
Sancte Luca, ora.
Sancte Marce, ora.
Omnes sancti Apostoli et
Evangelistse , orate pro
nobis.
Omnes sancti Discipuli
Domini
,
orate.
Omnes sanctilnnocentes,
orate pro nobis.
Sancte Stephane , ora.
Sancte Laurenti, ora.
Sancte Vincenti, ora.
Sancti Fabiane et Seba-
stiane, oratepro nobis.
Sancti Joannes et Pdule,
orate pro nobis.
Sancti CosmaetDamiane,
orate pro nobis.
Sancti Gervasi et Protasi,
orate pro nobis.
Omnes sancti Mdrtyres,
orate pro nobis.
Sancte Silvester, ora pro
nobis.
Sancte Gregori, ora.
Sancte Ambrosi, ora.
Sancte Augustine , ora.
Sancte Hieronyme, ora.
Sancte Martine, ora.
Sancte Nicolae, ora.
Omnes sancti Pontifices
et Confessores, orate
pro nobis.
Omnes sancti Doctores,
orate pro nobis.
Sancte Antoni, ora pro
nobis.
SancteBenedicte, ora.
Sancte Bernarde, ora.
Sancte Dominice, ora.
Sancte Francisce, ora.
Omnes sancti Sacerdotes
et Levitse, orate pro n.
Omnes sancti Monachi et
Eremitae, ordte.
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis.
Sancta Agatha
,
ora.
Sancta Liicia, ora.
Sancta Agnes
,
ora.
Sancta Csecilia, ora.
Sancta Catharina, ora.
Sancta Anastasia, ora.
Omnes sanctae Virgines et
Viduse, oratepro nobis.
Omnes Sancti et Sanctse
Dei , intercedite pro
nobis.
12'
18*
Litanias, Preces et Orationes
Propitius esto, parce no-
bis Domine.
Propitiusesto, exaudi nos
Domine.
Ab omni malo, libera nos
D6mine.
Ab omni peccato, libera
nos Domine.
Ab ira tua, libera.
Ab imminentibus peri-
culis, libera.
A flagello terrsemotus,
libera nos Domine.
A peste , fame , et bello
,
libera nos Domine.
A subitanea et improvisa
morte, libera.
Ab insidiisdiaboli, libera
nos Domine.
Ab ira, et odio, et omni
mala voluntate, libera.
A spiritu fornicationis
,
libera nos Domine.
A fiilgure et tempestdte,
libera nos Domine.
A morte perpetua, libera.
Per mysterium sanctae
Incarnalionis tuae, libe-
ra nos Domine.
Per Adventum tuum, li-
bera nos Domine.
Per Nativitatem tuam,
libera nos Domine.
Per Baplismum et san-
ctum Jejiinium luum,
libera nos Domine.
Per Crucem etPassionem
tuam, libera.
Per Mortem et Sepullii-
ram tuam, libera nos
Domine.
Per sanctam Resurrectio-
nemtuam, libera.
Per admirabilem Ascen-
sionemtuam, libera.
Per adventum Spiritus
Paracliti, libera.
In diejudicii, libera.
Peccatores, te rogamus
audi nos.
Ut nobis parcas, te roga-
mus audi nos.
Ut nobis indtilgeas, te
rogamus audi nos.
Ut ad veram poenitentiam
nos perdiicere digneris,
te rog^mus audi nos.
Ut Ecclesiam tuam san-
ctam regere, etconser-
v^re digneris, te rog^-
mus audi nos.
Ut DomnumApost6Iicum,
et omnes ecclesiasticos
ordines in sancta reli-
gione conservare di-
gneris, te rogamus.
Ut Turcarum , et Haereti-
c6rum conatus repri-
mere, et ad nihilum
redigere digneris, te
rogamus audi nos.
Ut inimicos sanctse Eccle-
sise humiliare digneris,
te rogamus audi nos.
Ut regibus et principibus
christianis pacem etve-
in cxpositione XL Horariim.
19*
ram concordiam dona-
re digneris, te rogamus.
Ut cuncto populo chri-
stiano pacem et unitd-
tem largiri digneris, te
rogamus audi nos.
Ut nosmetipsos in tuo
sancto servitio confor-
tare, et conservare di-
gneris, te rogamus.
Ut mentes nostras ad cse-
lestia desideria erigas,
te rogamus audi nos.
Ut omnibus benefactori-
bus nostris sempiterna
bona retribuas, te ro-
gamus audi nos.
Ut animas nostras, fra-
trum,
propinquorum
,
et benefactorum no-
strorum ab aeterna dam-
natione eripias, te ro-
gamus ^udi nos.
Ut fructus terrae dare , et
conservare digneris, te
rogamus audi nos.
Ut omnibus fidelibus de-
fiinctis requiem aeter-
nam donare digneris,
te rogamus audi nos.
Ut nos exaudire digneris
te rogamus audi nos.
Fili Dei, te rogamus.
Agnus Dei, qui toliis pec-
catamundi,parcenobis
Domine.
Agnus Dei, qui tollis pec-
cata mundi, exaudinos
Domine.
Agnus Dei, qui tollis pec-
cata mundi, miserere
nobis.
Cliriste audi nos.
Christe exaudi nos.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster, etc.
y Et ne nos indiicas in tentationem,
^
Sed libera nos a malo.
Psahims 69
DEus,
in adjutorium meum intende :
*
Domine,
ad adjuvandum me festina.
Confundantur, et revereantur,
*
qui quaerunt ani-
mam meam.
Avertantur retrorsum, et erubescant,
*
qui volunt
mihi mala.
Avertantur statim erubescentes ,
*
qui dicunt
mihi : Euge , euge.
Exsiiltent et laetentur in te omnes
,
qui quaerunt
te ,
*
et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui
diligunt salutare tuum.
20*
Litaniae, Preces et Orationes
Ego vero egenus, et pauper sum :
*
Deus adjuva
me.
Adjutor meus, et liberator meus es tu :
*
Domine
ne moreris.
Gloria Patri. Sicut erat.
y.
Salvos fac servos tuos.
^.
Deus meus, sperantes in te.
f.
Esto nobis Domine turris fortitiidinis.
l^.
A facie inimici.
f.
Nihil proficiat inimicus in nobis.
^^
j
^.
Et filius iniquitatis non apponat nocere no-^^
bis.
*^
f.
Domine non seciindum peccata nostra facias
nobis.
^.
Neque seciindum iniquitates nostras retribuas
nobis.
y.
Oremus pro Pontifice nostroN.
^.
Dominus conservet eum^ et vivificet eum, et
beitum faciat eum in terra, et non tradat eum in
animam inimicorum ejus.
f.
Oremus pro benefactoribus nostris.
i|.
Retribiiere dignare Domine omnibus nobis
bona facientibus propter nomen tuum vitam aeter-
nam. Amen.
y.
Oremus pro fidelibus defiinctis.
^.
Requiem seternam dona eis Domine, et lux
perpetua liiceat eis.
f.
Requiescant in pace.
^.
Amen.
y.
Pro fratribus nostris absentibus.
^.
Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperintes
in te.
f.
Mitte eis Domine auxilium de sancto.
^.
Et de Sion tuere eos.
y.D6mine exdudi orationem meam.
l^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
j^.
Et cum spiritu tuo.
D^
in expositione XL Horarum,
21*
Oremus.
^
DEUS,
qui nobis sub Sacramento mirabili passionis
tu3e memoriam reliquisti : tribue, quesumus,
ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria
venerari; ut redemptionis tuae fructum in nobis
jugiter sentiamus.
Ab Adventn usque ad Nativitatem Domini
:
DEUS,
qui de beatse Marise Virginis utero Verbum
tuum, Angelo nuntiante, carnem suscipere
voluisti : prgesta supplicibus tuis ; ut qui vere eam
Genitricem Dei credimus, ejus apud te intercessio-
nibus adjuvemur.
A Nativitatc usque ad Puriricationem :
Eus, qui salutis aeternse, beatae Marise virginitdte
foeciinda, humano generi prsemia praestitisti
;
tribue, qusesumus; ut ipsam pro nobis intercedere
sentiamus, per quam meriiimus auctorem vitae sus-
cipere, Dominum nostrum Jesum Ghristum Filium
tuum.
A Purificatione usque ad Adventum Domini, etiam
tempore paschali
:
CONCEDE
nos famulos tuos, qusesumus Domine
Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gau-
dere : et gloriosa beatae Mariae semper Virginis
intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna
perfrui laetitia.
OMNiPOTENS,
sempiterne Deus, miserere famulo
tuo Pontifici nostro X
,
et dirige eum seciin-
dum tuam clementiam in viam saliitis aeternae; ut, te
donante, tibi placita ciipiat, et tota virtiite perficiat.
Eus, refiigium nostrum, et virtus : adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis, et
praesta; ut quod fideliter petimus, effic^citer conse-
qu^mur.
OMNiPOTENs
, sempiterne Deus , in cujus manu
sunt omnium potestates, et omnium jura regno-
rum : respice in auxilium Ghristianorum ; ut gen-
D
22*
liitaniae Lauretanse B. M. V
tes Turcarum et haereticorum, quae in sua feritate
et fraude confidunt, dexterae tuae potentia conte-
rantur.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui vivorum domi-
naris simul et mortuorum, omniiimque mise-
reris
,
quos tuos fide et opere futiiros esse praeno-
scis : te siipplices exoramus; ut, pro quibus effun-
dere preces decrevimus, quosque vel praesens sjecu-
lum adhucin carne retinet, vel futiirum jam exiitos
corpore suscepit, intercedentibus omnibus Sanctis
tuis, pietdtis tuae clementia omnium delictorum suo-
rum veniam consequantur. Per Dominum nostrum
Jesum Ghristum, Filium tuum : Qui tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus sancti Deus
,
per omnia
ssecula saeculorum. Ri.Amen.
y. Domine exaudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Exaudiat nos omnipotens et misericors Domi-
nus.
^. Et custodiat nos semper. Amen.
Jr. Fidelium animae per misericordiam Dei re-
quiescant in pace.i^. Amen.
LITANIiE LAURETANiE B. MARI^ VIRGINIS
lYRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe iudi nos.
Christe ex^udi nos.
Pater de cselis Deus,mise-
rere nobis.
Fili Redemptor mundi
Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, mi-
serere nobis.
Sancta Trinitas unus
Deus, miserere nobis.
Sancla Maria, ora pro
nobis.
Sancta Dei Genitrix, ora.
Sancta Virgo virginum
,
ora pro nobis.
Mater Christi, ora.
Mater divinae grMise, ora.
Mater purissima, ora.
Mater castissima , ora.
Litaniae Lauretanfe B. M. \
23'
Mater inviolata, ora pro
nobis.
Mater intemerata, ora.
Mater amabilis, ora.
Mater admirabilis , ora.
Mater Boni Consilii, ora.
Mater Greatoris, ora.
Mater Salvatoris, ora.
Virgoprudentissima, ora.
Virgo veneranda, ora.
Virgo praedicanda, ora.
Virgo potens, ora.
Virgo clemens
,
ora.
Virgo fidelis, ora.
Speculum justitiae, ora.
Sedes sapientise , ora.
Causanostraelsetitiae, ora.
Vas spirituale
,
ora.
Vas honorabile , ora.
Vas insigne devotionis,
ora pro nobis.
Rosa mystica, ora.
Turris Davidica, ora.
Turris eburnea , ora.
Domus aurea, ora.
Fcederis arca
,
ora.
Janua caeli, ora.
Stella matutina , ora.
Salus infirmorum, ora.
Refugium peccatorum
,
ora pro nobis.
Consolatrix afflictorum,
ora pro nobis.
Auxilium Christianorum,
ora pro nobis.
Regina Angelorum, ora.
Regina Patriarcharum
,
ora pro nobis.
Regina Prophetarum, ora
.
Regina Apostolorum, ora.
Regina Martyrum , ora.
Regina Confess6rum,ora.
Regina Virginum , ora.
Regina Sanctorum
omnium, ora.
Regina sine labe originali
concepta, ora.
Regina sacratissimi Ro-
sarii, ora.
Agnus Dei, qui toUis pec-
cata mundi,parce nobis
Domine.
Agnus Dei, qui tollis pec-
cata mundi, exaudi nos
Domine.
AgnusDei, quitollispec-
cata mundi, miserere
nobis.
f.
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
i\. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus.
/lONCEDE nos famulos tuos, qu^esumus Domine
\^ Deus
,
perpetua mentis et corporis sanitate gau-
dere : et gloriosa beatse Marise semper Virginis
intercessione, a praesenti liberari tristitia, et seterna
perfrui Isetitia. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
24*
Litaniae Ss. Nominis Jesu.
LITANIiE SS. NOMINIS JESU
lYRiE eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Jesu ^udi nos.
Jesu exAudi nos.
Pater de cselis Deus, mise-
rere nobis.
Fili Redemptor mundi
Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, mi-
serere nobis.
Sancta Trinitas unus
Deus, miserere nobis.
Jesu Fili Dei vivi, mise-
rere nobis.
Jesu splendor Patris,
miserere nobis.
Jesu candor lucis aeter-
nse
,
miserere.
Jesu rex glorise, miserere.
Jesu sol justitise, mise-
rere nobis.
Jesu Fili Marise Virginis,
miserere nobis.
Jesu amabilis , miserere.
Jesu admirdbilis, mise-
rere nobis.
JesuDeusfortis,miserere.
Jesu pater futiiri sseculi,
miserere nobis.
Jesu magni consilii an-
gele, miserere.
Jesu potentissime, mise-
rere nobis.
Jesu patientissime, mise-
rere nobis.
Jesu obedientissime, mi-
serere nobis.
Jesu mitis et humilis cor-
de, miserere.
Jesu amator castitdtis
,
miserere nobis.
Jesu amator noster, mise-
rere nobis.
Jesu Deus pacis, miserere.
Jesu auctorvit3e,miserere
nobis.
Jesu exemplar virtiitum,
miserere nobis.
Jesu zelator animdrum,
miserere nobis.
Jesu Deus noster, mise-
rere nobis.
Jesu refiigium nostrum,
miserere nobis.
Jesu pater pauperum
,
miserere nobis.
Jesu thesaurus fidelium,
miserere nobis.
Jesu bone pastor, mise-
rere nobis.
Jesu lux vera, miserere.
Jesu sapientia aeterna
,
miserere nobis.
Jesu bonitas infinita, mi-
serere nobis.
Jesu via et vita nostra,
miserere nobis.
J esu gaudium AngeI6rum
,
miserere nobis.
Jesu rex Patriarchdrum,
miserere nobis.
Litaniee Ss. Nominis Jesu.
25'
Jesu
magister Apostolo-
rum, miserere nobis.
Jesu doctor Evangelista-
rum
,
miserere.
Jesu fortitiido MartjTum,
miserere nobis.
Jesu lumenConfessorum,
miserere nobis.
Jesu puritas Virginum,
miserere nobis.
Jesu corona Sanctorum
omnium, miserere.
Propitius esto, parce no-
bis Jesu.
Propitius esto , exaudi
nos Jesu.
Ab omni malo, libera nos
Jesu.
Ab omni pecc^to, libera.
Ab ira tua, libera.
Ab insidiis diaboli,libera.
A spiritu fornicationis
,
libera nos Jesu.
A morte perpetua, libera.
A neglectu inspirationum
tuarum, libera.
Permysterium sanctae in-
carnati6nis tuse , libera
nos Jesu.
Per nativitatem tuam,
libera nos Jesu.
Per divinissimam vitam
tuam, libera nos Jesu.
Per labores tuos, libera.
Per agoniam et passi6-
nem tuam, libera.
Per crucem et derelictio-
nem tuam, libera.
Per languores tuos, libera
nos Jesu.
Per mortem et sepultu-
ram tuam, libera.
Per resurrectionem tu-
am
,
libera.
Per ascensionem tuam,
libera nos Jesu.
;Per sanctissimse Eucha-
ristise institutionem tu-
am, libera nos Jesu.]
Per g^udiatua, libera.
Per gloriam tuam, libera
nos Jesu.
Agnus Dei, qui tollis pec-
cata mundi, parce no-
bis Jesu.
Agnus Dei, qui tollispec-
cata mundi, exaudi nos
Jesu.
Agnus Dei
,
qui toUis pec-
cata mundi, miserere
nobis Jesu.
Jesu audi nos.
Jesu ex^udi nos. Per infantiam tuam,libera.
Oremus.
DOMiNE
Jesu Christe, qui dixisti : Petite, et acci-
pietis; querite, et invenietis; pulsate, et ape-
rietur vobis : qusesumus, da nobis petentibus divi-
nissimi tui amoris aflfectum, ut te toto corde, ore et
opere diligamus, et a tua numquam laude cessemus.
26*
Litanise de Sacro Corde Je
SANCTi
Nominis tui, Domine , timorem pariter et
amorem fac nos habere perpetuum : quia num-
quam tua gubernatione destituis, quos in soliditate
tuse dilectionis instituis. Qui vivis et regnas in
ssecula saeculorum. i; Amen.
LITANIiE DE SACRO CORDE JESU
1.
YRiE eleison.
Ghriste eleison.
Kyrie eleison.
Christe audi nos.
Christe exaudi nos.
Pater de caelis Deus, mise-
rere nobis.
Fili Redemptor mundi
Deus, miserere nobis.
Spiritus sancte Deus, mi-
serere nobis.
SanctaTrinitas unusDeus,
miserere nobis.
Cor Jesu, Filii Patris
aeterni, miserere.
Cor Jesu , in sinu Vir-
ginis Matris a Spiritu
sancto formatum, mi-
serere nobis.
Cor Jesu, Verbo Dei
substantialiter unitum,
miserere nobis.
Cor Jesu, Majestalis
infinitae, miserere.
Cor Jesu, Templum
Dei sanctum, miserere.
Cor Jesu, Tabern^cu-
lumAltissimi, miserere
nobis.
4.
o.
6
7.
Cor Jesu, Domus Dei
et porta caeli , miserere
nobis.
8.
Cor Jesu,fornaxardens
caritatis, miserere.
0. Cor Jesu, justitise et
amoris receptaculum
,
miserere nobis.
iO. Cor Jesu, bonitate et
amore plenum, mise-
rere nobis.
1 1
.
Cor Jesu , virtiitum
omnium abyssus, mise-
rere nobis.
12. Cor Jesu, omni I^ude
dignissimum,miserere.
i 3 . Cor Jesu , rex et cen-
trum omnium cordium,
miserere nobis.
1 4
.
Cor Jesu , in quo sunt
omnes thes^uri sapien-
tise et scientise, mise-
rere nobis.
15. Cor Jesu, in quo hd-
bitat omnis plenitudo
divinitdtis, miserere.
1 Cor Jesu, in quo Pater
sibi bene complacuit,
miserere nobis.
Lilania^ de Sacro Corde Jesu.
27'
27.Cor Jesu, fons totius
consolationis, misere-
re nobis.
28
Cor Jesu, vita et re-
surrectio nostra, mise-
rere nobis.
20
Cor Jesu, pax et re-
conciliatio nostra, mi-
serere nobis.
30
Cor Jesu, victimapec-
catorum, miserere.
3
1
Cor Jesu , salus in te
sperantium, miserere.
32
Cor Jesu, spes in te
morientium, miserere
nobis.
33 Cor Jesu, deliciae San-
ctorum omnium , mise-
rere nobis.
Agnus Dei
,
qui tollis pec-
cata mundi
,
parce no-
bis Domine.
Agnus Dei
,
qui tollis pecr
cata mundi, exaudi noS
Domine.
Agnus Dei
,
qui tollis pec-
cata mundi, miserere
nobis.
17
Cor Jesu, de cujus
plenitudine omnes nos
accepimus, miserere
nobis.
18
Cor Jesu, desiderium
collium aeternorum, mi-
serere nobis.
19.
Cor Jesu, patiens et
multje misericordiae,
miserere nobis.
20.
Cor Jesu, dives in
omnes qui invocant te,
miserere nobis.
21.
Cor Jesu, fons vitse
etsanctitdtis, miserere.
22
Cor Jesu, propitiatio
pro peccdtis nostris,
miserere nobis.
23
Cor Jesu, saturatum
opprobriis, miserere.
24 Cor Jesu, attritum
propter scelera nostra,
miserere nobis.
25. Cor Jesu, usque ad
mortem obediens fa-
ctum, miserere nobis.
26. Cor Jesu, lancea per-
foratum^ miserere.
f.
Jesu mitis et hiimilis Corde.
^.
Fac cor nostrum secundura Cor tuum,
Oreraus.
;
OMNiPOTENS serapiterne Deus, respice in Cor
dilectissimi Filii tui et in laudes et satisfactio-
nes, quas in nomine peccatorum tibi persolvit,
iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniara
concede placatus in nomine ejusdem Filii tui Jesu
Christi
:
Qui tecum vivit et regnat in unit^te Spiritus
sancti Deus, per omnia ssecula ssecul6rum. Amen.;
DE BENEDICTIONIBUS
BENEDIGTIONES
NON RESERVAT.E
BENEDICTIO POPULI CUM AQUA BENEDICTA
DIEBUS DOMINICIS IMPERTIENDA
ACERDOS celebraturus, indutus pluviali coloris
Officio convenientis, accedit ad Altare, et ibi
ad gradus cum ministris genuflexus , etiam
tempore paschali, accipit a Diacono asperso-
rium, et primo ter aspergit Altare,deinde se,
et erectus ministros, incipiens Antiphonam : Asperges
me. Et Ghorus prosequitur : D6mine hyssdpo , etc.
ut
infra.Interim Celebrans aspergit Clerum; deinde popu-
lum
, dicens submissa voce cum ministris Psalmum
Miserere mei Deus.
^
.1 fi
'
me
Antiphona.
A
-
sper - ges
Domine hyssopo, et munddbor
super nivem dealb^bor.
lavabis me, et
Benedictio populi cum aqua benedicta.
29*
Psahmis :>0. Miserere mei Deus secundum magnam
misericordiam tuam.
V.
Gloria Patri.
Et repeLitur Antipliona : Asperges me.
Haec Antiphona praidicto modo dicitur ad aspersionem
aquse benedictse in Dominicis per totum annum: excepta
Dominica de Passione, et Dominica Palmarum, in qui-
bus non dicitur G16ria Patri;sed post Psalmum Mise-
r^re repetitur immediate Antiphona Asperges me. Ex-
cepto etiam tempore Pascliali scilicet a Dominica Paschae
usque ad Pentecosten inclusive, quo tempore cantatur
sequens
^ \
^m
-*-
Antiphona.
Vi
-
di a
-
quam
egredientem de templo, a latere dextro, alleluia :
et omnes, ad quos pervenit aqua ista , salvi facti
sunt, et dicent : alleluia, alleluia.
Psahiius i 17 . Confitemini Domino quoniam bonus
:
quoniam in sseculum misericordia ejus.
y.
Gloria Patri.
Repetitur Antiphona : Vidi aquam egredientem.
In Domin. vero Trinitatis resumitur : Asperges me
Domine.
In die sancto Paschae, et Pentecostes, ubi est fons
Baptismalis, fit aspersio cum aqua pridie benedicta in
fonte Baptismi , et ante infusionem Olei et Ghrismatis
accepta.
FiNiTA
Antiphona supradicto modo, Sacerdos qui asper-
sit aquam, reversus ad Altare, stans ante gradus
Altaris junctis manibus dicat :
f.
Ostende nobis Domine miseric6rdiam tuam.
Tempore PaschaH additur :
Alleluia.
^.
Et salutdre tuum da nobis.
f.
Domine exdudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
30* Benedictio vini in Festo S. Joannis Evang.
Oremus. Oratio.
EXAUDi
nos, Domine sancte, Pater omnipotens
,
seterne Deus : et mittere digneris sanctum Ange-
lum tuum de caelis, qui cust6diat, foveat, protegat,
visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc
habitaculo. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
BENEDICTIO VINI
IN FESTO S. JOANNIS EVANGELIST.E
IN
festo sancti Joannis Evangelistae, expleta omnin^
Missa majore, hoc est post ultimum Evangelium, re-i-
tentis omnibus paramentis, excepto manipulo, vinum a
populo oblatum, in, memoriam et lionorem S. Joannis,
qui venenum innocue sumpsit, benedicitur hoc modo :
y. Adjutorium nostrum in n6mine D6mini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
f.
Domine exaudi orati6nem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
ENE >^
DiCERE ct cousc
Ji
crarc digneris,
D6mine Deus, dextera tua hunc cdlicem
vini, et cujuslibet potus : et praesta; ut per
merita sancti Joannis Ap6stoU et Evangelistae,
omnes in te credentes et de cMice isto bibentes
benedicantur, et protegantur. Et sicut beatus Jo^n-
nes de cMice bibens venenum,illesus omnino per-
mansit, ita omnes, hac die in hon6rem beati Jodn-
nis de cdlice isto bibentes, meritis ipsius ab omni
segritiidine veneni, etn6xiis quibusvis absolvdntur,
et c6rpore ac dnima se offerentcs, ab omni culpa
liberentur. Per Ghristum D6minum nostrum.
^.
Amen.
B^ne >^ dic , D6mine , hanc creatiiram potus : ut
Alia benedictio vini in festo S. J-oannis Evang.
31*
sit remedium salutare omnibus sumentibus : et prai-
sta per invocationem sancti nominis tui ; ut quiciim-
que ex eo gustaverint, tam anim^e quam corporis
sanitatemte donante percipiant. PerChristum Domi-
num nostrum. iV Amen.
Concludendo :
Et benedictio Dei omnipotentis, Pa
I^
tris, et
Fi *^ lii, et Spiritus *^ sancti, descendat super hanc
creaturam vini, et cujuslibet potus, et maneat sem-
per. Amen.
Postremo aqua benedicta aspergat.
^
Quod si benedictio illa fiat privatim extra Missam,
Sacerdos, superpelliceo et stola indutus, eam conficiat
modo superius tradito.
ALIA BENEDICTIO VINI
IN FESTO S. JOANNIS APOST. ET EVANG.
Approbata pro Archidicecesi Coloniensi.
. Ui-
IN
fine Missie post Evangelium sancti Joannis, scilicet
In princlpio,
dicitur:
Psalmus 22.
OMiNUS regit me , et nihil mihi deerit :
*
in
loco p^scuse ibi me colloc^vit.
Super aquam refecti6nis educdvit me :
*
dnimam meam convertit.
Dediixit me super semitas justitise :
*
propter
nomen suum.
Nam et si ambulavero in medio umbrae mortis,
non timebo mala :
*
quoniam tu mecum es.
Virga tua , et bdculus tuus :
*
ipsa me consolata
sunt.
Parasti in conspectu meo mensam :
*
adversus
eos
,
qui tribulant me.
Impinguasti in 6Ieo caput meum :
*
et calix meus
inebrians quam praecl^rus est
!
32*
Alia benedictio vini in festo S. Joannis Evang,
Et misericordia tua subsequetur me :
*
omnibus
diebus vitae meae.
Et ut inhabitem in domo Domini :
*
in longitii-
dinem dierum.
Gloria Patri. Sicut erat.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
secreto.
y.
Et ne nos inducas in tentationem.
l^. Sed libera nos a malo.
f.
Salvos fac servos tuos.
^.
Deus meus, sperantes in te.
y.
Mitte eis Domine auxilium de sancto.
l^. Et de Sion tuere eos.
f.
Nihil proficiat inimicusin eis.
^.
Et filius iniquitatis non apponat nocere eis.
f.
Et si mortiferum quid biberint.
^.
Non eis nocebit.
y.
Domine exdudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus. Oratio.
DOMiNE
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus :
qui Filium tuum tibi coseternum et consubstan-
tialem de cselis descendere , et de sacratissima Vir-
gine Maria in hoc tempore plenitudinis incarnari
temporaliter voluisti, ut ovem perditam et erran-
tem quereret, et in hiimeris propriis ad ovile re-
portaret; nec non ut eum, qui in latrones incidit,
a vulnerum su6rum dolore , infiindens ipsi vinum
et oleum, cur^ret; bene
J<
dic et sancti
^
fica hoc
vinum : quod de vitein potum hominum produxisti,
et prsesta : ut quisquis in hac sacra solemnitdte de
eo siimpserit vel biberit, saliitem animse et cor-
poris consequatur : et si in peregrinatione fiierit,
ab eodem, tua gratia mediinte, confortetur; ut via
ejus in omni prosperitate dirigdtur. Per eiimdem
Dominum.
Benedictio auri, myrrhje et thuris.
33*
Alia Oratio.
DOMiNE
Jesu Christe, qui te vitem veram, et
sanctos Apostolos tuos palmites appellari, et de
omnibus te diligentibus vineam electam plantare
voluisti; bene
^
dic hoc vinum, et virtiitem eituse
benedictionis infiinde : ut quicumque ex eo siim-
pserit vel biberit, intercedente dilecto discipulotuo
Joanne Apostolo et Evangelista, singulis morbis et
venenis pestiferis effug^tis, sanitatem inde corporis
et animae consequatur : Qui vivis et regnas.
Alia Oratio.
DEUS,
qui humano generi panem in cibum, et
vinum in potum procreasti, ut panis corpus
confortet, et vinum cor h6minis Isetificet; quique
beato Joanni prsedilecto discipulo tuo tantam gra-
tiam contulisti, utnon solumhaustumveneni illjesus
evaderet, sed etiam in tua virtiite veneno prostratos
a morte resuscitaret : praesta omnibus hoc vinum
bibentibus , ut spiritualem Isetitiam et vitam conse-
qui mereantur seternam. Per Dominum nostrum
Jesum Christum. i^. Amen.
BENEDICTIO AURI, MYRRH^ ET THURIS
IN DIE EPIPHANI.E
^.Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
usciPE, sancte Pater, a me indigno famulo tuo
haec miinera, quse in honorem nominis tui
sancti, et in titulum omnipotentiae tuae ma-
jestatis, humiliter tibi 6ffero; sicut suscepisti sacri-
ficium Abel justi , et sicut eadem miinera a tribus
Magis tibi quondam offerentibus suscepisti.
Exorcizo te, creatiira auri, myrrhse et thuris, per
34*
Benedictio cretse.
Patrem *l^ omnipotentem, per Jesum Christum
>h
Fi-
lium ejus unigenitum, et per Spiritum sanctum
^
Paraclitum : ut a te discedat omnis fraus , dolus, et
nequitia didboli, et sis remedium salutare hum^no
generi contra insidias inimici; et quiciimque divino
freti auxilio te in suis 16culis, domibus, aut circa
se habiierint, per virtutem et merita Domini et
Salvatoris nostri, ac intercessionem ejus sanctis-
simae Genitricis et Virginis Mariae, ac eorum, qui
hodie similibus muneribus Ghristum Dominum ve-^
nerati sunt, omniiimque Sanctorum, ab 6mnibus
periculis animae et c6rporis liberentur, et bonis
omnibus perfrui mereantur. tl) Amen.
DEUS
invisibilis et intermindbilis, pietdtem tuam
per sanctum et tremendum Filii tui nomen,
suppliciter deprecdmur : ut in hanc creaturam auri,
thuris, myrrhae bene I^
dictionem ac operati6nem
tuae virtiitis infiindas : ut qui ea penes se habiierint,
ab omni aegritiidinis et laesi6nis inciirsututi sint; et
omnes morbos corporis et dnimae effiigiant, nullum
dominetur eis periculum, et laeti, ac inc61umes tibi
in Ecclesia tua deserviant : Qui in Trinitate perfecta
vivis et regnas Deus per 6mnia ssecula saecul6rum.
^. Amen.
Postea aspergantur aqua benedicta.
Et benedictio Dei omnipotentis, Pa
J*
tris, el
Fi
>b
lii, et Spiritus
^i^
sancti, descendat super hanc
creatiiram duri , thuris et myrrhae , et maneat sem-
per.
i^.
Amen.
BENEDICTIO CRETiE
IN FESTO EPIPHANIiB
ENE
!<
Dic, D6mine Deus, creatiiram istam
cretae : ut sit salutdris humano generi; et
praesta per invocati6nem n6minis tui san-
ctissimi, ut quiciimque ex ea siimpserint, vel in ea
Benedictio domornm in festo Epiphanise. 35*
in domus suge portis scripserint nomina sanctorum
tuorum Gaspari, Melchioris et Baltassar, per eorum
intercessionem et merita, corporis sanitatem et
animae tutelam percipiant. Per Ghristum Dominum
nostrum.
i^.
Amen.
Aspergatur aqua benedicta.
,;'
BENEDICTIO DOMORUM
IN FES^O EPXPHANI.E
In ingressu : y.
Pax huic domui.
^.
Et omnibus habitantibus in ea.
Antiphona.
Ab Oriente venerunt Magi in Bethle-
hem, adorare Dominum : et apertis thesauris suis
pretiosa munera obtulerunt, aurum Regi magno,
thus Deo vero, myrrham sepulturie ejus. Alleliiia.
Ganticum Beatse Mariae Virginis.
Luc. cap. I. V. 46.
AGNiFicAT
*
anima mea Dominum.
Et exsultavit spiritus meus
*
in Deo salu-
tari meo.
Quia respexit humilitatem ancillse suse :
*
ecce
enim exhocbeatam me dicentomnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est :
*
et san-
ctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie in progenies
*
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo :
*
dispersit super-
bos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede :
*
et exaltavit hiimiles.
Esurientes implevit bonis :
*
et divites dimisit
inanes.
Suscepit Israel piierum suum,
*
recordatus mise-
ricordise su3e.
Sicut lociitus est ad patres nostros,
*
Abraham, et
semini ejus in ssecula.
Gloria Patri. Sicut erat.
36*
Benedictio domorum in festo Epiphaniae.
Interea aspergitur, et incensatur domus, et in fme
repetitur Antiphona :
Ab Oriente venerunt, etc.
Pater noster, etc. secreto.
f.
Et ne nos inducas in tentationem.
l^.
Sed libera nos a malo.
f.
Omnes de Saba venient.
^.
Aurum et thus deferentes.
y.
D6mine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
qui hodierna die Unigenitum tuum gentibus
stella duce revelasti : concede propitius ; ut qui
jam te ex fide cogn6vimus, usque ad contempldn-
dam speciem tuse celsitudinis perducamur. Per
eiimdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
sancti Deus, per omnia sajcula saeculorum.
^.
Amen.
Responsorium.
Illuminare , illuminare Jerusalem,
quia venit lux tua : et gloria Domini super te orta
est, Jesus Christus ex Maria Virgine.
f.
Et ambulibunt gentes in lumine tuo : et reges
in splendore ortus tui.
^.
Et gl6ria D6mini super te orta est.
Oremus.
BiENE
^
Dic, D6mine Deus omnipotens, locum
istum (vel domum istam) : ut sit in eo (vei in ea)
sdnitas, cdstitas, vict6riae virtus, humilitas, b6nitas
et mansuetiido
,
plenitudo legis, et gratiarum dctio
Deo Patri, et Filio, et Spiritui sancto; et liaecbene-
dictio mdneat super hunc locum (vel super hanc
domum), et super habitantes in eo (vel in ea). Per
Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
Benedictio candelarum.
37*
BENEDICTIO CANDELARUM
IN FESTO S. BLASII EPISCOPI ET MARTYRIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
M^ripoTENs et mitissime Deus, qui omnium
mundi rerum diversitates solo Verbo creasti,
et ad hominum reformationem illud idem
Verbum,
per quod facta sunt omnia, incarnari vo-
luisti : qui magnus es, et immensus, terribilis atque
laudabilis, ac f^ciens mirabilia : pro cujus fidei
confessione gloriosus Martj^r et Pontifex Blasius,
diversorum tormentorum genera non pavescens,
martyrii palmam feliciter est adeptus : quiqueeidem,
inter cseterasgratias, hanc prserogativam contulisti,
ut quoscumque giitturis morbos tua virtute curaret;
majestatem tuam suppliciter exoramus, ut non in-
spectu reatus nostri, sed ejus placatus meritis et
precibus, hanc cerae creaturam bene
^
dicere, ac
sanctificare tua venerAbili pietate digneris, tuam
gratiam infundendo; ut omnes, quorum colla per
eam ex bona fide tacta fiierint, a quociimque giittu-
ris morbo ipsius passionis meritis liberentur, et in
Ecclesia sancta tua sani et hilares tibi grati^rum
referant actiones, laudentque nomen tuum glorio-
sum, quod est benedictum in ssecula saeculorum.
Per Dominum nostrura Jesum Christum Filium
tuum
: Qui tecum vivit et regnat in unitite Spiritus
sancti Deus, per omnia sgecula sseculorum.
^.
Amen.
Aspergantur aqua benedicta.
Deinde Sacerdos terminata Missa, deposita casula, et
RiT. N. 190.
13
38*
Benedictio herbarum
manipulo, accensis duobus cereis, ac in modum crucis
aptatis, apponens illos sub mento gutturi cujusvis bene-
dicendornm. ipsis ante Altare genuflectentibus, dicat :
Per intercessionem sancti Blasii, Episcopi et
M^rtyris, liberet te Deus a malo gutturis, et a quo-
libet alio malo. In nomine Patris, et Filii, et Spiri-
tus sancti. Amen.
BENEDICTIO HERBARUM
IN FESTO ASSUMPTIONIS B. MARIiE VIRqiNIS
ABSOLUTA
aspersione, si Festum venerit in Dominica,
alioquin immediate ante majorem Missam, Officians
ante Altare, conversus ad populum tenentera herbas,
vel fructus, incipit voce intelligibili :
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum el terram.
Deinde dicat :
Psalmus 64.
E decet hymnus Deus in Sion :
*
et tibi red-
detur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam :
*
ad te omnis
caro veniet.
Verba iniquorum prsevaluerunt super nos :
*
et
impietatibus nostris tu propitiaberis.
Beatus, quem elegisti, et assumpsisti :
*
inhabi-
tabit in atriis tuis.
Replebimur in bonis domus tuse :
*
sanctum est
templum tuum, mirabile in sequitate.
Exaudi nos Deus salutaris noster ,
*
spes omnium
finium terrse, et in mari longe.
Prseparans montes in virtute tua , accinctus po-
tentia :
*
qui conturbas profiindum maris sonum
fluctuum ejus.
Turbabuntur gentes, et timebuntqui habitant ter-
minos a signis tuis :
*
exitus matutini et vespere
delectabis.
in festo Assumptionis B. M. V.
39*
Visitdsti terram et inebriasti eam :
*
multiplicdsli
locupletdre eam.
Flumen Dei repletum est aquis, parasti cibum
ill6rum :
*
quoniam ita est praeparatio ejus.
Rivos ejus inebria, multiplica genimina ejus :
*
in stillicidiis ejus laet^bitur germinans.
Benedices cor6nae anni benignitatis tuse :
*
et
campi tui replebuntur ubertate.
Pinguescent speciosa deserti :
*
et exsultati6ne
colles accingentur.
Indiiti sunt arietes 6vium , et valles abunddbunt
frumento : *clamabunt, etenim hymnum dicent.
G16ria Patri. Sicut erat.
^'.
D6minus dabit benignitatem.
^. Et in terra nostra dabit fructum suum.
y. Rigans montes de superi6ribus suis.
^. De fructu 6perum tu6rum satiabitur terra.
y. Prodiicens foenum jumentis.
^.
Etherbam servitiiti h6minum.
y. Ut educas panem de terra.
^.
Et vinum laetificet cor h6minis.
y. Ut exhilaret fdciem in 61eo.
^. Et panis cor h6minis confirmet.
y.
Misit verbum suum, et sanavit eos.
^.
Et eripuit eos de 6mnibus interiti6nibus e6-
rum.
y. D6mine exdudi orati6nem meam.
l^. Et clamor meus ad te v^niat.
f.
D6minus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENs
sempiterne Deus, qui caelum, terram,
mare, visibilia et invisibilia, verbo tuo ex nihilo
creasti, quique herbas, arboresque ad usus h6mi-
num animaliiimque terram gignere , et unumqu6d-
que juxta sementem in semetipso fructum habere
praecepisti; atque non solum ut herbae animantibus
ad victum
, sed aegris etiam corp6ribus prodessent
40*
Benedictio herbarum in festo Assumpt. B. M. V.
ad medicamentum, tua ineffabili pietate concessi^ti:
te supplici mente et ore deprecamur, ut has diversi
generis herbas et fructus tua clementia bene ^ di-
cas, et supra naturalem a te inditam virtutem, eis
benedictionis tu3e novse gratiam infiindas; ut ad
usum hominibus et jumentis in nomine tuo appli-
catse, omnium morborum et adversitatum effician-
tur praesidium. Per Dominum nostrura Jesum Chri-
stum Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula
sseculorum. ^. Amen.
Oremus.
DEUS,
qui per Moysen famulum tuum mandasti
filiis Israel, ut manipulos novorum friictuum
benedicendos deferrent ad sacerdotes, tollerentque
fructus arboris pulcherrimse , et laetarentur coram
te Domino Deo suo : adesto propitius invocationi-
bus nostris, et infiinde tuae bene
J^
dictionis abun-
dantiam super nos , et super manipulbs novarum
frugum, novarum herbarum, et friictuum collectio-
nem, quse cum gratiarum actione tibi repraesenta-
mus, et in nomine tuo in hac solemnitate bene *^
dicimus ; et concede, ut hominibus, pecoribus, pecii-
dibus et jumentis contra morbos, pestes, lilcera,
maleficia, incantationes, veneficia serpentum, et
aliorum venenosorum animalium et bestidrum mor-
sus, nec non qusecumque venena, remedium prae-
stent : atque contra diabolicas illusi6nes, et machi-
nationes, et frdudes tutamen ferant, in quociimque
loco positum vel portatum aut habitum aliquid ex
eis fiierit : quatenus cum manipulis bon6rum ope-
rum, meritis beatse Mariae Virginis, cujus Assum-
ptionis festum colimus, quo ipsa assiimpta est,
siiscipi mereamur. Per Dominum nostrum Jesum
Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritussancti Deus, per omniasfecula saecu-
lorum. ^.
Amen.
N
BencdiGtio seminum et segetum.
4.1*
Oremus,
Y^EUS
,
qui virgam Jesse , Genitricem Filii tui D6r
L) raini nostri Jesu Christi , hodierna die ad caelo-
rum fastigia ideo evexisti, ut per ejus suffragia et
patrocinia fructum ventris illius, eumdem. Filium
tuum, mortalitati nostrse communicares : te suppli-
ces exoramus; ut ejiisdem Filii tui virtiite, ejiisque
Genitricis glorioso patrocinio , istorum terrae friir
ctuum praesidiis per terapordlem ad seternam salii^
tem disponaraur. Per eiimdera Dorainura nostrum
Jesum Christum Filium tuura : Qui tecura vivit et
reign^t in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
ssecula saeculorura. i^ Araen.
Et benedictio Dei oranipotentis, Pa J^fris, et
Fi
t^
lii, et Spiritus
^
sancti , descendat super has
creatiiras, et raaneat seraper. i^. Araen,
^
,
Postea herbse aquQ benedicta asperganfevir et thurifi-
centujr.
, r
BENEDICTIO SEMINUM ET SEGETUM
IN PESTO NATIVITATIS B. M. V.
V. Adjutoriura nostrura in noraine Domini.
^.
Qui fecit cselura et terrara.
f.
Doraine exaudi orationera meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscura.
i^. Et cura spiritu tuo.
Oremus.
OMiNE sancte
, Pater oranipotens , serapiterne
Deus : petiraus ac rogaraus, ut hos fructus
segetum acseminum tuis serenis oculis, hila-
rique vultu adspicere digneris : et sicut testatus es
Moysi faraulo tuo in terra vEgypti, dicens : Dic filiis
Israel, cura ingressi fiierint lerrara proraissionis,
quam eis dabo
, ut primitias fructuum suorum offe-
rant sacerdotibus, et erunt benedicti: sic et nos
42* Benedictio instrumentorum organi in ecclesia.
rogamus te D6mine , ut per auxilium misericordiae
tuae emittas super hunc fructum segetum dexterae
tuae bene
^
dictionem
,
quem ad exhibendum pro-
ferre digneris, ut non siibruat grando, nec aeris
inundatio exterminet, sed semper incolumis perma-
neat, propter usum animarum et corporum, et ad
bene abundantem et plenissimam maturitatem per-
diicere digneris : Qui in Trinit^te perfecta vivis et
regnas in ssecula sseculorum.
^
Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, cselestis verbi semi-
nitor et cultor, qui nostri cordis aream spiri-
tdlibus rastris exerces : adesto propitius precibus
nostris, et super agros, quibus si fvierint semina
insita, tuam largam benedictionem infiinde, ac ab
eis omnem vim procellarum gr^tia tuae defensi6nis
averte ; ut omnis hic fructus et tua bene
^
dictione
repledtur, et ad h6rrea sine impedimento perveniat.
Per D6minum nostrum Jesum Ghristum Filium
tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
sancti Deus, per 6mnia ssecula S3ecul6rum. ^. Amen.
A.spergantur aqua benedicta, et, si fieri potest, thuri-
ficentur.
BENEDICTIO INSTRUMENTORUM ORGANI
IN ECCLESIA
f.
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
Psalmus 150
[AUDATE D6minum in sanctis ejus :
*
laudate
eum in firmamento virtiitis ejus.
Laudate eum in virtiitibus ejus :
*
laudate
eum seciindum multitiidinem magnitiidinis ejus.
Lauddte eum in sono tubae :
*
laudate eum in
psalterio et cithara.
Renedictio vexilli processionalis.
43
Laudate eum in tympano et choro :
*
lauddte
eum in chordis et organo.
Lauddte eum in
cymbalis benesonantibus, lau-
date eum in cymbalis
jubilationis :
*
omnis spiritus
Idudet Dominum.
Gloria Patri. Sicut erat.
y.
Laudate Dominum in tj^mpano et choro.
^.
Laudate eum in chordis et organo.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
qui per Moysen famulum tuum tubas ad
canendum super sacrificiis, nomini tuo offeren-
dis, fdcere prsecepisti, quique per filios Israel in
tubis et cymbalis laudem tui nominis decantari vo-
luisti : bene pdic, qusesumus, hoc instrumentum
6rgani , cultui tuo dedic^tum ; et praesta , ut fideles
tui in canticis spirituilibus jubilantes interris, ad
gaudia aeterna pervenire mereantur in cselis. Per
Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum :
Qui tecum vivit et regnat in unit4te Spiritus sancti
Deus, per omnia s^ecula saeculorum. il. Amen.
BENEDICTIO VEXILLI PROCESSIONALIS
CUJUSLIBET SOCIETATIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
l^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMiNE Jesu Christe, cujus Ecclesia est v^luti
castrorum acies ordinata : bene
*i*
dic hoc
vexillum; ut omnes sub eo tibi Domino Deo
exercituum militantes, per intercessionem beati
N.
(vel beatge N.) inimicos suos visibiles et invisibiles
in hoc sseculo superdre , et post victoriam in cselis
triumph^re meredntur. Per te, Jesu Christe, qui
44*
Benedictio metalli pro campana.
vivis et regnas cum Deo Patre et Spiritu sancto , in
ssecula sseculorum.
^
Amen.
"
Deinde Vexillum aspergat aqua benedicla.
BENEDICTIO METALLI PRO CAMPANA
DUM .T^RE COXFLATUR
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
Domine exaudi oralionem meam.
/^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMiNE Deus omnipotens
,
qui creatiiris etiam
inanimatis hunchon6remtribuis, ut ad cultum
tuum destinentur : tuam, qu^esumus, bene >^
dictionem effiinde super hoc metallum ; et prsesta,
Ut cum jam in rivulos ignitos profluet, tua dirigente
dextera et protegente gr^lia, apte et convenienter
dispontor ad efformdndum tintinnabulum, quo (vel
efformanda tintinnabula, quibus) fideles ad laudem
et gloriam nominis tui in ecclesia congregentur.
Per Christum Dominum nostrum. ^i.
Amen.
Deiude Fornaccm aspergit aqua benedicta.
Postquam autem feliciter completum fueritopus,
Sacerdos dicit
:
Psalmus 116.
LAUDATE
Dominum, omnes gentes : *Iaudate eum,
omnes p6puli.
Quoniam confirmata est super nos misericordta
ejus :
*
et veritas Domini manet in seternum.
Gloria Patri. Sicut erat.
Postea adjungit Orationcm sequentem :
Oremus.
ACTiONES
nostras, qusesuraus D6mine,
adspirindo
prseveni, et adjuvando pros^quere : ut cuncta
Benedictio donuis scholaris noviter erect.T'.
45*
nostra ordtio et operatio a te semper incipiat, et
pcr te coepta finiatur. Per Ghristum Dominum no-
strum. iT. Amen.
^'>L:
BENEDICTIO DOMUS SCHOLARIS
X O V 1 T E R E R E C T .E
lE Dominicali vel Festivali , a Gurato , et Pa-
trono constituta et rite promulgata, Officians
et qui adsunt sacerdotes etministri, in domo
parochiali , vel , si in loco , ubi schola bene-
dicenda sit, domus parochialis non fuerit, in
aliqua aha decenti domo, paramentis coloris albi induti,
omnibus bene paratis, hora statuta, praecedente scholari
juventute cum vexillo suo, choro et subdiacbno cum
Gruce, et seqiiente Patrono vel ejus commissario, cum
reliquis fidelibus ad hanc solemnitatem invitatis, bono
ordine in solemni processione, sub pulsu campanarum
et cantu Litaniarum ad omnes Sanctos vel piorum hy-
mnorum, ex domo parochiali in ecclesiam se conferunt,
ubi Officians ad aram majorern, in infimo gradujgenu-
tlexus, tono consueto intonat sequentem Hymnum. Quod
si vero ecclesia nulla sit in loco, sequentia dicantur in
domo
, e qua egrediuntur. .
'
Veni Creator Spiritus :
quem chorus prosequitur :
Mentes tuorum visita,
*
Imple superna gratia,
*
Quse
tu cre^sti pectora.
Qui diceris Paraclitus ,
*
Altissimi donum Dei,
*
Fons vivus, ignis, c^ritas,
*
Et spiritalis linctio.
Tu septiformis munere,
*
Digitus Paternse dexte-
rse,
*
Tu rite promissum Patris,
*
Sermone ditans
giittura.
Accende lumen sensibus,
*
Infiinde amorem cor-
dibus,
*
Infirma nostri corporis
*
Virtiite firmans
perpeti.
Hostem repellas longius,
*
Pacemque dones pro-
tinus :
*
Ductore sic te prsevio
*
Vitemus omne
noxium.
Per te sciamus da Patrem,
*
Noscdmus atque
46*
Benedictio domus scholaris noviter erectse.
Filium :
*
Teque utriiisque Spiritum
*
Creddmus
omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
*
Ejiisque soli Filio,
*
Cum
Spiritu Pardclito,
*
Nunc et per omne sseculum.
Amen.
Tempore Paschali :
Deo Patri sit gl6ria,
*
Et Filio, qui a m6rtuis
*
*
Surrexit, ac Par^clito ,
*
In S3ecul6rum ssecula.
Amen.
Hoc finito cantatur :
f.
Kyrie eleison.
]^. Christe eleison.
f.
Kyrie eleison. Pater noster. secreto.
y.
Et ne nos inducas in tentati6nem.
^
Sed libera nos a malo.
f.
D6mine exaudi orati6nem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Ordmus.
DEUS
,
qui corda fidelium sancti Spiritus illustra-
ti6ne docuisti : da nobis in e6dem Spiritu recta
sipere, et de ejus semper consoIati6ne gaudere.
DEUS,
cui omne cor patet, et omnis voliintas
16-
quitur, et quem nullum latet secretum : purifica
per infusi6nem sancli Spiritus cogitati6nes cordis
nostri,- ut hanc nostram benedicti6nem digne per-
ficere, et tuis fidelibus perinde optatam saliitem
procurare valeamus.
ACTiONES
nostras, qusesumus D6mine, adspirando
prseveni, et adjuvdndo prosequere : ut cuncta
nostra oratio et oper^tio a te semper incipiat, et
per te ccepta finiatur. Per D6minum nostrum Je-
sum Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et
regnat in unitale Spiritus sancti Deus, per 6mnia
ssecula ssecul6rum.
i^i
Amen.
Benedictio domus scholaris noviter crectse.
47*
t. Sinite pdrvulos venire ad me.
^. T^lium est enim regnum caelorum.
Oremus.
OMNiPOTENs
sempit^rneDeus, te suppliciter depre-
cdmur, ut respicere digneris super infantulos
tuos : infiinde in corda e6rum gratiam Spiritus
sancti; ut per eumdem illumindti et edocti sciant,
quid acceptum sit coram te omni tempore , et pro-
ficiant sapientia, setdte et grdtia. Per Christum D6-
minum nostrum. Amen.
y. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
Diaconus : V. Proceddmus in pace.
^. In nomine Christi. Amen.
Nunc Officians in processione solemni, sub cantu
scholaris juventutis et pulsu campanarum, vadit ad
Scholam benedicendam. Quo cum pervenerit Officians,
stans ante januam exteriorem, cantat solus :
V. Pax huic d6mui.
i^. Et 6mnibus habitdntibus in ea.
Tunc intonat Antiphonam : Asperges me. Et chorus
f)rosequitur tono Psalmi :
D6mine hyss6po, et munddbor : lav^bis me, et
super nivem dealb^bor.
Miserere mei Deus : secundum magnam miseri-
c6rdiam tuam.
G16ria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio , et nunc et semper : et in
sacula S8ecul6rum. Amen.
Deinde repetitur Antiph. : Asperges me D6mine
hyss6po, et munddbor : lav^bis me, et super nivem
dealbabor.
Interim dum haec cantantur, Officians aspergit parie-
tes exteriores saltem in anteriori parte aqua benedicta.
His finitis, Officians cantat :
y.
D6minus vobiscum.
]^.
Et cum spiritu tuo.
48^ Benedictio domiis scholaris noviler eroctae.
Oremus.
OMNiPOTENs
et misericors Deus, qui sacerdotibus
tuis tantam prae csfeteris gratiam contulisti, ut
quidquid in tuo nomine digne, perfecteque ab iis
dgitur, a te fieri cred^tur : qusesumus immensam
clementiam tuam ; et quidquid modo visitaturi su-
mus, visites, et qtiidquid benedicturi sumus, bene
*^ dicas, sitque ad nostrse humilitatis intr6itura,
Sanctorum tuorum meritis, fuga inimiei, Angeli
pacis ingressus.
DoMiNE
sancte, Pater omnipotens, per interces-
sionem sanct6rum Ignatii et Aloisii bene
^J<
dic
domum istam , bene >^ dic introitum noj^trum
,
bene
J^
dic ingressum pedum nostrorum : sicut
dignatus es domum Patriarcharum Abraham, Isaac,
et Jacob benedicere. Per Cliristum Dominum no-
strum. ^i. Amen.
Nunc sequitur ingressus. Officiaiis intrando jamplius
Scholse cubiculum, cantat ':
f.
Pax huic domui.
Chorus respondet
:
:^. Et omnibus habit^ntibus in ea.
Progrediens cum Clerp et choro ad niensahi linteo
^lbo tectam, iii- qua inter duos cereos accensos Cruci-
fixi imago est posita, cantat :
.
!-
f.
Domine exaudi orationem meam.
i^. Et clarnor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
i^. Et cum spiritu tuo.
:-
Oremiis.

EXAUDi
nos , Domine sancte, Pater omhipotens,
seterne Deus : et mittere digneris sanctum An-
gelum tuum de cselis, qui custodiat, foveat, prote
gat, visitet, atque defendat omnes habitantes, do-
centes et discentes in hoc habitaculo Per Qiristum
Dominum nostrum. i\ Amen-.'
'*^"i-U'^
mn:} C-i
Benedictio domus scholaris noviter erectae.
49*!
'
Oreraus.
DOMiNE
Jesu Christe
,
qui discipulis tuis dixisti :
In quamcumque domum intraverilis, salutate
eam, dicentes : Paxhuic domui; veniat, qusesumus,
pax illa super hanc domum, instituendae juventiiti
destinatam, et super omnes habitdntes, docentes et
discentes in ea; et eos, Domine, ab omni infirmi-
tate eripere, et liberare digneris : reple docentes in
ea spiritu scientise, sapientise, et tim6ris tui; reple
discentes in ea gratia tua, ut, quae salutariter et
utiUter edocentur, intellectu capiant, corde reti-
neant, opere exsequantur, et in 6mnibus nomen
tuum lionorifieetur. Ad introitum ergo nostrum
bene >^ dicere, et sanctificare digneris hanc scho-
lam, et intra parietes domus istius AngeU tuse liicis
habitent, eamque et in ea habitantes, docentes et
discentes custodiant. Qui vivis et regnas in ssecula
saeculorum.
^.
Amen.
Postea Officians intonat Antiptonam : Asperges me,
et chorus prosequitur, ut supra, pag.
28*.
Interim fit
aspersio cubiculi aqua benedicta. Reversus ad mensam
Officians imponit thus in thuribulum, et benedicit illud,
diceiis :
Per intercessionem sancti Michaelis Archangeli,
stantis a dextris altaris incensi , et omnium sancto-
rum Angelorum, incensum istud digneris, Domine,
bene
>^
dicere , et in odorem suavitatis accipere.
t^er Christum Dominum Hostrum.
i^.
Amen.
Hoc dicto, sumit Officians thuribulum,
et incensat
cubiculum
,
choro cantante tono Psalmi :
Incensum istud, a te benedictum, ascendat ad te,
Domine : et descendat super nos misericordia tua.
Psahnus 140
DlRiGATtR,
Domine, oratio mea, sicut incensum
in conspectu fuo :
*
elevatio manuum mearum,
sacrificium vespertinum.
Pone Domine custodiam ori meo :
*
et ostium
clrcumstantiae labiis meis.
13*
SO*
Benedictio domus scholaris noviter erectae.
Non declinet cor meum in verba malitiae ,
*
ad
excusandas excusationes in peccatis.
Gloria Patri. Sicut erat.
Incensatione peracta, Officians stans coram imagine
Crucifixi, cantat :
f. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
VisiTA,
qusesumus D6mine, habitationem istam,
et omnes insidias inimici ab ea longe repelle :
Angeli tui sancti habitent in ea, qui omnes hic
habitantes, docentes et discentes in pace custo-
diant, et benedictio tua super illos sit semper.
Bene
*i<
dic, Domine, domum istam, et sit ibi
sanitas, sanctitas, virtus et gloria, humilitas, boni-
tas, mansuetudo, lenitas, docilitas, et plenitudo
legis, obedientia et gratiarura ^ctio Deo Patri, et
Filio , et Spiritui sancto. Et haec benedictio sit super
hanc domum et locum istum : atque super omnes
habitantes, docentes et discentes in eo descendat
septiformis grdtia Spiritus sancti. Per Ghristum D6-
minum nostrum. ^. Amen.
Officians nunc affigit sanctam Crucem in loco apto
cubiculi, dicendo
:
Signum salutis impone D6mine super hanc do-
mum : et non permittas introire in eam ^ngelum
percutientem. In n6mine Pa
>h
tris, et Fi
^
lii, et
Spiritus ^ sancti. i^. Amen.
Versus Crucem :
Oremus.
OMNiPOTENS
, sempiterne Deus
,
qui in omni loco
dominati6nis tuse totus assistis, solus operdris :
adesto supplicati6nibus nostris, ut hujus domus sis
protector, et nulla hic nequitia contrariae potestatis
obsistat; sed in virtute sanctae crucis et operati6ne
Spiritus sancti fiat tibi hic purum servitium, ct
Benedictio viae ferrese et currimm.
51*
devota libertas exsistat. Per Ghristum Dominum
nostrum. ^
Amen.
Oremus.
ADESTO
nobis, Domine Deus noster : et eos qui in
sanctse crucis praesidio confidunt, perpetuis
defende auxiliis. Per Ghristum Dominum nostrum.
^. Amen.
Tandem benedicit Officians cubiculo et omnibus prae-
sentibus manu dextera , formans signum crucis , et
dicens :
Benediclio Dei omnipotentis , Pa
>J<
tris , et Fi
>I<
lii, et Spiritus
J^
sancti, descendat super hanc
domum, super omnes habitantes, docentes et dis-
centes in ea, super nos omnes, et mdneat semper.
^. Amen.
His finitis sub cantu juventutis et pulsu campanarum
processionaliter fit reditus in Ecclesiam statuto ordine,
ubi celebratur Missa conveniens Officio diei.
BENEDICTIO PRIMARII LAPIDIS iEDIFICII
f.
Adjut6rium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
a quo omne bonum sumit initium, et sem-
per ad potiora progrediens percipit incre-
mentum : concede qusesumus, supplicantibus nobis;
ut quod ad laudem nominis tui inchoare aggredimur,
seterno tuse paternse sapientise miinere perducatur
ad terminum. Per Ghristum Dominum nostrum.
^. Amen.
BENEDICTIO VIM FERREiE ET CURRUUM
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^l. Qui fecit cselum et terram.
^-
Benedictio pontis novi.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui omnia ele-
menta ad tuam gloriam, utilitatemque homi-
num condidisti : dignare, quesumus, hanc viam
ferream, ejiisque instrumenta bene
^i^
dicere, et
benigna semper tua providentia tueri; ut dum
famuli tui velociter properant in via, in lege tua
ambulantes,
et viam mandatorum tuorum curren-
tes, ad cselestem ptoiam feliciter pervenire valeant.
Per Christum Dominum nostrum. i^. Amen.
Oremus.
PROPiTiARE
Domine Deus supplicationibus nostris,
et bene ^ dic currus istos dextera tua sancta :
adjunge ad ipsos sanctos Angelos tuos, ut omnes qui
in eis vehentur, liberent et custodiant semper a
periculis universis : et quemadmodum viro iEthiopi
super currum suum sedenti, et sacra eloquia legenti,
per Levitam tuum Philippum fidem et gratiam con-
tulisti ; ita famulis tuis viam saliitis ostende, qui tua
gratia adjiiti, bonisque operibus jugiter intenti, post
omnes vise et vitse hujus varietates, seterna gaudia
consequi meredntur. Per Christum Dominum no-
strum. J^. Amen.
Deinde
Sacerdos asp^rgat viam et currus aqua bene-
dicta.
BENEDICTIO PONTIS NOVI
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
y. Dominus vobiscum.
^' Et cum spiritu tuo.
Oremus.
HDESTO,
Domine, supplicationibus nostris : et
pontem istum , et omnes qui per eum trans-
ibunt , bene
*h
dicere dignare ; ut inter prospera
I
Benedictio putei.
^3*
hujus mundi et adversa tuo semper protegantur
auxilio. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Ordmus.
EXAUDi
nos, Domine sancte, Pater omnipotens,
seterne Deus : et mittere digndre sanctum An-
gelum tuum de cselis, qui custodiat , visitet, et de-
fendat pontem istum , et omnes qui per eum trans-
ibunt. Per Ghristum Dominum nostrum.
^. Amen.
Deinde aspergat aqua benedicta.
BENEDIGTIO FONTIS
f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
SUPPLICES
deprecamur, Domine, clementiam
pietatis tuse : ut aquam fontis hujus caelesti
benedictione sancti
^
fices , et ad commiinem vitae
usum concedas esse saliibrem ; et ita omnem diabo-
licse tentationis inciirsum inde fugare digneris, ut
quicumque ex eo hauserint vel biberint, vel in qui-
busciimque necessariis lisibus hausta aqua usi
fiierint, totius virtiitis ac sanitatis dulcedine per-
fruantur, tibique sanctificatori et salvat6ri 6mnium
D6mino gratias agere mereantur. Per Christum D6-
minum nostrum. ^. Amen.
Fontem aspergat aqua benedicta.
BENEDICTIO PUTEI
y. Adjutorium nostrum in n6mine D6mini.
^. Qui fecit caelum et terram.
.f. D6minus vobiscum.
i^. Et cum spiritu tuo.
54*
Benedictio fornaciS calcarise.
Oremus.
DoMiNE
Deus omnipotens, qui in hujus piitei alti-
tiidinem per crepidinem fistularum copiam
aquarum manare jussisti : praesta; ut te juvante
atque bene >^ dicente per nostrse oflicium functi6-
nis, repiilsis hinc phantasmaticis collusionibus , ac
diabolicis insidiis, purific^tus atque emundatus
semper hic piiteus perseveret. Per Ghristum Domi-
num nostrum. ^. Amen.
Puteum aspergat aqua benedicta.
BENEDICTIO IGNIS
y. Adjutorium nostrum in n6mine Domini.
]^. Qui fecit caelum et terram.
y. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Deus, Pater omnipotens, lumen indefi-
ciens, qui es c6nditor 6mnium liiminum :
novum hunc ignem sancti >^ fica; et praesta; ut ad
te, qui es lumen indeficiens, puris mentibus, post
hujus sseculi caliginem pervenire valeimus. Per
Christum D6minum nostrum. ^ Amen.
Deinde aspergat aqua benedicta.
BENEDICTIO FORNACIS CALCARIiE
f.
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
l^.
Qui fecit caelum et terram.
f. D6mine exAudi orati6nem meam.
^. Et clamormeus ad te veniat.
f.
D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
aeterne Deus , a quo 6mnia credta
procedunt, et qui mirdbili dispositi6ne boni-
t^tis tuae eis tribuis ad usum h6minum inservire
;
Benedictio fornacis fiisoiMfe metallic^e.
55*
qui olira altare tuum de lapidibus constriictum calce
levig^re jussisti, ut per Deuteronomium in eo scri-
ptum tuorum servaretur memoria mandatorum : te
supplices exordmus, bene -? dic hanc fornacem, et
ab ea longe repiilsa omni versutia diabolicae fraudis,
fructuosam reddas illam et aplam ; ut per ignem vim
virtutis suae exercentem aptatores hujus operis de
tua benignitdte calcem recipiant congruentem
;
qui-
bus etiam tribue , ut in eis simul crescat tuse gratiae
salutaris augmentum. Per Christum Dominum no-
strum. ^. Amen.
Aspergatur a(|ua benedicta.
BENEDICTIO FORNACIS FUSORIiE METALLICiE
VEL COCTORI^ LATERUM ET TEGULARUM
5^. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^. Qui fecit caelum et terram.
f.
Domine exdudi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
seterne Deus, a quo 6mnia creata
procedunt, et qui mir^bili dispositi6ne boni-
tatis tuae eis tribuis ad usum h6minum inservire
;
qui modo coercens vim flammarum tres piieros in
camino ignis illesos custodisti, et modo illam ad^u-
gens viros illos, qui sanctos miserant in forn^cem,
consumpsisti : te supplices exoramus, bene t^* dic
hunc clibanum, et ab eo longe repulsa omni versutia
diab61icae fr^udis, fructu6sum reddasillum et aptum;
ut per ignem vim virtiitis suae exercentem aptat6res
hujus 6peris metMli materiam recipiant congruen-
tem (vellaterum vel
tegularum c6piam recipiant
congruentem) : quibus etiam tribue, ut in eis simul
56*
Benedictio horrei seu segelum demessarum,
crescat tuae gratiae salutaris augmentum. Per Chri-
stum Dominum hostrum.
^.
Amen.
Et aspergat fcyVtiCceto aqua benedicta.
BENEDICTIO SEMINUM
lif: Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^,
Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
TE
rogamus, Domine, ac petimus : ut hos fructus
seminum bene
^
dicere, placido lenis aurss
afflatu fovere, rore caelesti foecundare, et incolumes
propter usum animarum et corporum ad plenissi-
mam maturitatem perducere digneris. Per Christum
Dominum nostrum.
j^.
Amen.
Deinde aspergat aqiia benedicta.
BENEDICTIO HORREI
seu
SEGETUM DEMESSARUM
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
'f,
Dominus vobiscum.
^.
Et GUm spiritu tuo.
0remus.
DOMiNE
Deus omnipoteHs, qui de rore caeli abun-
didnitiam, et de pinguedine terrse vitse substan-
tiam hominibus conferre non desinis : piissimse
majestati tusepro collectis friictibus gratias ^gimus,
tuam clementiani exorantes; ut hassegetes, quas de
benignitdte tua suscepimus, bene !< dicere, cbh-
servare, etab omni noxa defendere digneris; simul-
que concMe, ut quorum in bonis replesti deside-
rium, detua custodia glbrientur, misericordias tuas
sine fine collaudent , et sic transeant per bona tem-
Benodictio adulti segrotantiH.
57*
poralia, ut non amittant seterna. Per Christum D6-
minum nostrum. i^.Amen.
De'/hde aspergantur aqu^ benedictaV
BENEDICTIO PISTRINI
y.
Adjutorium ilostrum in nomine Domini.
j^.
Qui fecit caelum et terram.
j|r. Dominus vobiscum.
'
ijsi^y-^i- ,;,
^.
Et cum spiritu tuo. (;^\i.':
Oremus. . -ry
.
i
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui in poenam
pecc^ti dixisti : In
sudore vultus tui vesceris
pane tuo; bene
^;
dic pistrinum istud, quod ad
terendum frumentitim er^ctum est, ut inde panis
confici^tur adnostramsustentationem, Angeliimque
lucis ac defensionis ei assignare digneris. Per Chri-
stum Dominum nostrum. i\ Amen.
; ;.
BENEDICTIO ADULTI ^GROTANTIS
Sacerdos cubiculum segrotantis ingrediens dicat :
1r. Pax huic d6mui.
i^.
Et omnibus habi^antibus in ea.
''
-'
Et <?onlinn'o ad intirmum' accedens subjungat :
..y.
Adjut6rium riostrum >^ in nomine D6mini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
f.
D6mine exaudi oratiohem meam.
i^.
Et clanior-meus ad te vefiiat.
^jPominus.yobiscujru..; ;,,!:;; ,,^^m, ,,
^.
Et cum spiritii tuo.
.^ ,
Oremus.
Intr6eat,
D6mine Jesu Christe , domum hanc ad
nostrae humilitatis_ Xngressum pax et miseri-
c6rdia tua : effiigiat ex hoc loco omnis nequitia
dsemonum, adsint Angeli pacis, domiimque hanc
S8* Benedictio adulti aegrotantis.
deseratomnismaligna discordia. Magnifica,D6mine,
super nos nomen sanctum tuum : et benedic nostrae
conversati6ni : Qui sanctus et pius es, et permanes
cum Patre et Spiritu sancto in ssecula S3ecul6rum.
^. Amen.
Oremus.
RESPiCE
D6mine fimulum tuum
(
vel fdmulam
tuam) in infirmitate corporis labor^ntem, et
dnimam refove quam creasti : ut castigati6nibus
emendatus
(
velemendata) , continuo se sentiat tua
miserati6ne salv^tum ( velsalvatam). Per Christum
D6minum nostrum. ^.Amen.
Oremus.
MiSERicoRS
D6mine, fidelium consoldtor, quse-
sumus immensam pietatem tuam, ut ad intr6-
itum humilitatis nostrae hunc famulum tuum
(
vel
hanc fdmulam tuam) super lectum dol6ris sui jacen-
tem , visitare digneris , sicut socrum Sim6nis visi-
tisti : propitius adesto ei D6mine, qu^tenus pristina
sanitdte recepta, gratidrum tibi, in Ecclesia tua,
referat acti6nes : Qui vivis et regnas Deus in sjfecula
saecul6rum. ?. Amen.
Deinde, extendens dexteram versus caput a?groti
,
dicat :
DjOMiNus
Jesus Christus apud te ^sit, ut te de-
fendat : intra te ^l^sit, ut te conservet : ante te
J^
sit , ut te ducat : post te *^ sit , ut te cust6diat :
super te
*-}< sit , ut te benedicat : Qui cum Patre et
Spiritu sancto vivit et regnat in saicula ssecul6rum.
^. Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris, etFilii
J<,
et
Spiritus sancti, descendat super te , et m^neat semper
.
i^Araen.
Demum aspergat infirmum aqua benedicla.
Eadem benedictio pro pluribus infirmis. 59*
EADEM BENEDICTIO PRO PLURIBUS INFIRMIS
Sacerdos cubiculum aegrotantium ingrediens dicat :
f- Pax huic d6mui.
^ Et omnibus habitantibus in ca.
Et continuo ad infnmos accedens subjungat :
V.
Adjutorium nostrum >^ in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
f.
Domine exaudi orationem meam.
l^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
INTROEAT
, Domine Jesu Christe , domum hanc ad
nostrae humilit^tis ingressum pax et misericordia
tua : effiigiat ex hoc loco omnis nequitia dsemonum,
adsint Angeli pacis, domiimque hanc deserat omnis
maUgna discordia. Magnifica D6mine super nos
nomen sanctum tuum : et benedic nostrse conver-
sationi : Qui sanctus et pius es, et permanes cum
Patre et Spiritu sancto in s^ecula saeculorum.
^i.
Amen.
Oremus.
RESPiCE
Domine famulos tuos ( velfamulas tuas)
in infirmitate corporis laborintes, et animas
refove quas creasti : ut castigati6nibus emenddti
(
vel emenddtae
)
, continuo se sentiant tua misera-
tione salvatos (vel salvdtas). Per Christum D6mi-
num nostrum.
^
Amen.
Oremus.
i|*iSERicoRS D6mine, fidelium consol^tor, quse-
ItI sumus immensam pietdtem tuam , ut ad intr6-
itum humilitatis nostrae hos famulos tuos (vel has
famulas tuas) super lectum dol6ris sui jacentes,
visitdre digneris, sicut socrum Sim6nis visitasti :
propitius adesto eis D6mine, quatenus pristina sani-
tate recepta, grati^rum tibi, in Ecclesia tua, referant
60*
Benedictio mulieris prsegnantis.
actiones : Qui vivis et regnas Deus in ssecula ssecu-
16rum.
^
Amen.
Deinde, extendens dexteram versiis segrotos, dicat :
DOMiNUS
Jesus Christus apud vos ^
sit , ut vos
defendat : intra vos
^P
sit, ut vos conservet :
ante vos
I^
sit, ut vos ducat : post vos ^
sit, ut
vos custodiat : super yos ^ sit, ut vos benedicat :
Qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat in
ssecula S3ecul6rum. i^. Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii
J^,
et Spiritus sancti , descendat super vos , et maneat
semper. i^. Amen.
Demum aspergat infirmos aqua benedicta.
BENEDICTIO MULIERIS PRiEGNANTIS
JN PERlCULiS PARTUS
f.
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
f.
Salvam fac ancillam tuam.
^.
Deus meus sperdntem in te.
f.
Esto illi D6mine*turris fortitudinis.
^. A fdcie inimici.
f.
Nihil proficiat inimicus in ea.
^. Etfilius iniquitMs non app6nat nocere ei.
y. Mitte ei D6mine auxilium de sancto.
^. Et de Sion tuere eam.
y. D6mine ex^udi orati6nem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritutuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui dedisti fdmulis
tuis in confessi6ne verse fidei aeternae Trinitatis
gl6riam agn6scere, et in potentia
majestatis adorare
Benedictio miilieris prseg-nantis.
61*
unitdtem : qusesumus; ut ejusdem fidei firmitate
haec famula tua N ab omnibus semper muniatiir
adversis.PerChristumDominum nostrum.
^.
Amen.
Oremus.
DOMiNE
Deus, omnium Credtor, fortis et terribilis,
justus et misericors, qui solus bonus et pius es;
qui de omni malo liberasti Israel, faciens tibi patres
nostros dilectos, et sanctificasti eos manu Spiritus
tui; qui gloriosae Virginis Mariae corpus et animam,
ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur,
Spiritu sancto cooperante praepardsti
;
qui Joannem
Baptistam Spiritu sancto replesti, et in litero matris
exsultare fecisti : accipe sacrificium cordis contriti,
ac fervens desiderium famulae tuae N
,
humiliter
supplicantis pro conservatione prolis, quam ei de-
disti concipere : custodi partem tuam, et ab omni
dolo et injuria duri hostis defende,- ut obstetricante
manu misericdrdiae tuae foetus ejus ad lucem pr6-
spere veniat, ac sanctae generationi servetur, tibi-
que in omnibus jugiterdeserviat, et vitam consequi
meredtur aeternam. Per eumdem Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum : qui tecum vivit et
regnat, etc.
^. Amen.
Deinde Mulier aspergatur aqua benedicta, et interim
dicatur :
Psalmus 66
DEUS
misereatur nostri, et benedicat nobis :
*
illiiminet vultum suum super nos, et miserea-
tur nostri.
Ut cognoscamus in terra viam tuam :
*
in omnibus
gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi popuU Deus :
*
confiteantur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsultent gentes :
*
quoniam judicas
populos in sequit^te, et gentes in terra dirigis.
Confiteantur tibi p6puli Deus : confiteantur tibi
p6puli omnes :
*
terra dedit fructum suum.
62*
Benedictio infantis.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
Deus :
*
et metuant eum omnes fines terrae.
G16ria Patri. Sicut erat.
f.
Benedicamus Patrem, et Filium, cum sancto
Spiritu.
^.
Laudemus et superexaltemus eum in secula.
f.
Angelis suis Deus mandavit de te.
^.
Ut custodiant te in omnibus vils tuis.
y.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
VisiTA,
qusesumus Domine, Tiabitationem istam,
et omnes insidias inimici ab ea, et a prsesenti
famula tua
N.
longe repelle : Angeli tui sancti hdbi-
tent in ea, qui eam et ejus prolem in pace custo-
diant, et bene t^ dictio tua sit super eam semper.
Salva eos, omnipotens Deus, etlucem eistuam con-
cede perpetuam. Per Ghristum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris
>^^
etFilii
J^,
et Spiritus
^
sancti, descendat super te, et prolem
tuam, et maneat semper. i^. Amen.
D
BENEDICTIO INFANTIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
Deus noster miseretur.
^.
Gustodiens parvulos D6minus.
f.
D6mine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
y.
D6minus vobiscum.
f^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMiNE Jesu Ghriste, Fili Dei vivi, qui ante
6mnia ssecula genitus, in tempore tamen
Benedictio pueri.
63*
infans esse voluisli, et hujus aetatis diligis innocen-
tiam; qui parvulos libi oblatos amdnter complexus
es, iisque benedixisti : infantem istum prseveni in
benedictionibus dulcedinis, et praesta, ne malitia
mutet intellectum ejus; eique concede, ut proficiens
aetate, sapientia et grdtia, tibi semper placere valeat
:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitdte Spiritus
sancti Deus, per omnia ssecula sseculorum.^. Amen.
Deinde infantem asperg-at aqua benedicta in modum
crucis , dicens :
Pax et benedictio Dei omnipotdntis, Patris, et
Filii
>{4
, et Spiritus sancti, descendat super te, et
maneat semper. i\, Amen.
^
Si fuerint plures, Oratio et Benedictio dicantur in
numero plurali.
BENEDICTIO PUERI
AD OBTINENDAM SUPER IPSUM MISERICORDIAM DEI
y.
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
l^.
Qui fecit caelum et terram.
y. D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Jesu Christe , Fili Dei vivi
,
qui dixisti :
Sinite parvulos venire ad me, talium est enim
regnum caeI6rum ; super hunc piierum tuum virtu-
tem bene
>^
dicti6nis tuae infiinde , ac ad Ecclesiae
et parentum illius fidem ac devoti6nem respice ; ut
virtute ac sapientia apud Deum et h6mines profi-
ciens, ad optdtam perveniat senectutem, et saliitem
consequatur aeternam : Qui vivis et regnas in ssecula
saecuI6rum.
^.
Amen.
Psalmus 112.
T AUDATE pueri D6minum :
*
laudate nomen
JLlL
D6mini.
Sit nomen D6mini benedictum,
*
ex hoc nunc,
et usque in sseculum.
64*
Benedictio
puerorum
.
A solis ortu
usque
ad
occasum ,
*
laudabile nomen
Domini.
^
, . .
Excelsus
super
omnes
gentes
Dommus,
et super
cselos
gloria ejus.
. .
'
,..
Quis sicut
Dominus
Deus
noster,
qm m altis
habitat,
*
et
humilia
respicit
in cselo
,
et m
terra?
Suscitansa
terra
inopem,
*.et de stercore
erigens
pauperem
:
''''
^''P^^y
''\
''"'
" .
'>
Ut
collocet
eum
cum
principibus,
cum
princi-
pibus
populi
sui.
^ *
Qui
habit^re
facit
sterilem
in domo,
matrem
filiorum
Iset^ntem.
..>.:
;
f-ii'i
Gloria
Patri.
Sicut
erat.
'
Kyrie
eleison.
Christe
eleison.
Kyrie eleison.
Pater
noster.
dlcitur
secreto.
y. Et ne nos
inducas
4n"tentati6nem.
^. Sed libera
nos a
malo.
.
Benedictio
Dei
omnipotentis,Pa ^
tris, etFi i^I^hi
et
Spiritus ^
sancti,
descendat
super te, et
mdneat
semper.
t^. Amen.
Ji' : ;.
i
-'^ ;
BENEDICTIO
PIJERORUM
"
CUM
PR.ESERTIM
IN
ECCLESIA
PR^SENTANTUR
T^iE et hora
constitutis,
pueri
conveniant
in
ecclesiam,
D aiios
ibi a
parentibus
vel
magistris
associarnnaxime
deceret,
ut in
silentio
et
modestia
facilius se
componant.
Quibus
per
ordinem
dispositis,et
puens a
puelhs, si
adsint,
separatis,
Sacerdos ad
ipsos
accedat,
et
brevis^
simo
ac
simphci
sermone
eosalloquatur
,
prout oppor^
tunum
sibi
visum
fuerit.
Deinde
stans
versus
eos
dicat :
y.
Adjutorium
nostrum
in
nomine
Domini.
'
^.
Qui fecit
cselum
et
terram.

Antiphona.
Laudate
piieri
Dominum :
laudate
no-
men
D6mini.
pn
Psalmus
412.
incipitur a
secundo
versu :
bit
nomen
D6mini.
utsupra, p.
63*.
Benedictio puerorum.
^^*
Et repetitur Antiphona : Laudate pueri Dominum :
laudate nomen Domini.
: Qlii Psalmus cum sua. Antiphona, si paucis tantum, aut
min-us
solemniter confe.ratur Benedictio, oniitti pqterit,
Finito Psalmo et Eepetita Antiphona, SaceTcjps dicit
;
y. Sinite parvulos venire ad me.
^. Talium est enim regnum caelorum.
y. Angeli eorum.
^. Semper vident faciem Patris.
,,,,,.i
f.
Nihil proficiat inimiciis/ in eis.
l^. Et fifius iniquitatis non appon^t nocere eis.
.
y. Domine exaudi orationem meain.
^. Et clamor meus ad te veniat.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
()remus.
'
DOMiNE
Jesu Christe
,
qui parvulos tibi oblatos
et ad te venientes complexus es, maniisque
super illos imponens benedixisti eis, atque dixisti
:
Sinite parvulos venire ad me, et nolite prohibere
eos, talium est enim regnum caelorum, et AngeU
eorum semper vident faciem Patris mei; respice,
qusesumus, ad puerorum (vel puellarum, si solae
adsunt puf^lla^) prsesentium innocentiam, et ad eorum
parentum devotionem , et clementer eos (veleas)
hodie per ministerium nostrum bene >^ dic; ut in
tua gratia et misericordia semper proficiant, te
sdpiant, te diligant, te timeant, et mandata tua
custodiant, et ad finem optatum feliciter perve-
niant : per te, Salvator mundi, qui cum Patre et
Spiritu sancto vivis et regnas Deus in ssecula saecu-
16rum. ^. Amen.
'^
Oremus.
DEFENDE,
qusesumus Domine, beata Maria semper
Virgine intercedente , istam ab omni adversit^te
famifiam : et toto corde tibi prostratam, ab hostium
propitius tuere clementer insidiis. Per Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
66*
Benedictio puerorum segrotantium.
Or^mus.
DEUS,
qui ineffabili providentia sanctos Angelos
tuos ad nostram cust6diam mittere dign^ris :
largire supplicibus tuis; et eorum semper prote-
ctione defendi, et aeterna societate gaud^re. Per
Christum D6minum nostrum.
^. Amen.
Poslea manu dextera producens signum crucis super
pueros, benedicit eos, dicens :
Benedicat vos Deus , et custodiat corda vestra et
intelligentias vestras, Pater, et Filius t^
,
et Spiritus
sanctus. ^. Amen.
Deinde aspergat pueros aqua benedicta in modum
crucis.
P
BENEDICTIO PUERORUM iEGROTANTIUM
uERi infirmi, qui ad hunc usum rationis pervenerunt,
ut ipsis praeberi possit Sacramentum Extremae Un-
ctionis, iis adjuventur exhortationibus et precibus, quae
describuntur in Rituali Romano, ubi de visitatione et
cura Infirmorum, prout feret temporis opportunitas, et
eorumdem aegrotantium status.
Verum pro cseteris junioribus pueris infirmis adhiberi
poterunt sequentes preces.
Sacerdos igitur infirmi cubiculum ingressus, primum
dicat
:
f. Pax huic d6mui.
^. t 6mnibus habitdntibus in ea.
Mox infirmum et lectum ejus et cubiculum aspergat
nihil dicens.
Deinde dicere poterit supra infirmum PsalmumLau-
ddte piieri D6minum : lauddte nomen D6mini
(pag. 63*}, cum G16ria Patri. in fine.
Postea dicat :
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster. secreto.
y. Et ne nos inducas in tentati6nem.
^.
Sed libera nos a malo.
Benedictio puerorum segrotantium
.
67*
y.
Deus noster miseretur.
^.
Custodiens parvulos Dominus.
f.
Sinite pdrvulos venire ad me.
^. Talium est enim regnum caelorum.
f.
Domine exdudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
cui cuncta adolescunt, et per quem adiilta
firmdntur : extende dexteram tuam super hunc
famulum tuum (vel hanc famulam tuam) , in tenera
setate languentem : quatenus vigore sanitatis rece-
pto, ad annorum perveniat plenitiidinem , et tibi
fidele, gratiimque obsequium indesinenter prtestet
omnibus diebus vitae suae. Per Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum vivit et
regnat, etc. ^. Amen.
Oremus.
PATER
misericordiarum , et Deus totius consola-
tionis, qui creatiirae tuae multiplici pietate con-
sulens, non solum animse sed ipsi corpori curatio-
nis gratiam benignus infundis : hunc parvulum
infirmum
(\el hanc parvulam infirmam) a lecto
aegritiidinis erigere, et Ecclesise tuse sanctae, suis-
que parentibus incolumem restitiiere digneris; ut
cunctis prolongatse sibi vitse diebus, gratia et sa-
pientia coram te et hominibus proficiens, in justitia
et sanctit^te tibi serviat , et debitas miseric6rdise
tuae referat gratiarum actiones. Per Christum Domi-
num nostrum.
j^. Amen.
Oremus.
DEUS,
qui miro ordine Angelorura ministeria,
hominiimque dispensas : concede propitius; ut,
a quibus tibi ministrantibus in caelo semper assi-
stitur, ab his in terra vita hujus piieri (vel
puellae)
muniatur. Per Christum Dominum nostrum.
]^. Amen.
68*
Benedictio puerorum ajgrotantium.
Completa Oratioiie ultima, Sacerdos imponat dexte-
ram manum super caput infirmi,.e.t dical :
Super segros nianus impoftent, et bene habebunt.
Jesus, Mariae Filius, mundi salus et Dominus, meri-
tis et intercessione sanctorum Apostolorum suorum
Petri et Pauli , et omnium Sanctorum , sit tibi cle-
mens et propitius. Amen.
Quod sequitur Evangelium, pro temporis opportuni-
tate et pro segrotantis pueri parentum desiderio, Sacer-
dotis arbitrio dici poterit.
^.
Dominus vobiscum.
^.
Et cUm spiritu tuo.
Initium sancti Evangelii seciindum Joannem.
^.
Gloria tibi Domine.
Dum Sacerdos dicit
Initium, etc,
facit signum crucis
de more super se in fronte, ore et pectore; similiter
super puerum infirmum, si non potest se signare.
IN
principio erat Verbum, et Verbum erat apud
Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in princi-
pio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt : et
sine ipso factum est nihil, quod factum est : in ipso
vita erat, et vita erat lux hominum : et lux in tene-
bris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt.
Fuit homo missus a Deo , cui nomen erat Joannes.
Hic venit in testimonium , ut testimonium perhibe-
ret de liimine, ut omnes crederent per illum. Non
erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de Iii-
mine. Erat lux vera, quse illuminat omnem homi-
nem venientem in hunc mundum. In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est, et mundus eum
non cognovit. In propria venit, et sui eum non rece-
perunt. Quotquot iutem receperunt eum, dedit eis
potestatem fihos Dei fieri , his
,
qui credunt in no-
mine ejus; qui non ex sanguinibus, neque ex volun-
tMe carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati
sunt. (Hic genuflectitur. Et Verbum caro factum est,
et habitdvit in nobis : et vidimus gloriam ejus, glo-
Benedictio vestium et cinguli.
69
riam quasi Unigeniti a Patre, plenura gratiae et veri-
tatis.
^.
Deo gratias.
Postea benedicens puerum infirmum, subjungat di-
cens :
Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filiivji
,
et Spiritus sancti, descendat super te, et maneat
semper.
^.
Amen.
Deinde aspergat eum aqua benedicta.
^
Si fuerint plures infirmi in eodem cubiculo vel loco,
Orationes et Benedictio prsedictae dicuntur super eos
numero plurali.
BENEDICTIO VESTIUM ET CINGULI
QVJE DEFERUNTUR IN HONOREM B. MARIiE VIRG.
Pro benedictione Vestis.
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENE
^
Dic, Domine, vestem istam, in honorem
et sub protectione beatissimae Virginis Mariae
sumendam : et praesta per invocationem sancti tui
n6minis; utquieam induerit, corporis sanitatem, et
animae tutelam percipiat. Per Christum Dominum
nostrum.
^. Amen.
Deinde vestis aspergatur aqua benedicta.
Pro benedictione Cinguli.
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
i^. Et cum spiritu tuo.
RiT. N. 190. 14
70*
Benedictio cujuscumque medicinae.
Oremus.
DEUS,
qui ut servum redimeres, Filium tuum
per manus impiorum ligari voluisti : bene
^
dic, quesumus, cingulum istud; et prsesta, ut fa-
mulus tuus, qui eo veluti sui corporis poenitentiali
ligamine cingetur, vinculorum ejusdem Domini no-
stri Jesu Christi perpetuus exsistat amator , tuisque
semper obsequiis se aliigatum esse cognoscat. Per
eiimdem Dominum nostrum Jesum Christum, etc.
^.
Amen.
Deinde cingulum aspergatur aqua benedicta.
BENEDICTIO LINTEAMINUM PRO INFIRMIS
y.
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
l^. Qui fecit caelum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
]^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Jesu Ghriste
,
qui per tactum fimbrium
vestimentorum tuorum mulierem fluxu s^n-
guinis laborantem, aliosque passim infirmos san^re
dignatus es, et per sudaria, et semicinctia Ap6stoIi
tui P^uli languores et spiritus nequam ab infirmis
e^dem virtiite fugasti : prsesta, qusesumus; ut qui
his vestimentis , velis , et linteaminibus
,
quae in tuo
n6mine bene
J<
dicimus, indiiti vel operti fiierint,
sanitatem mentis et c6rporis percipere mereantur :
Qui vivis et regnas in ssecula saecuI6rum.
i^. Amen.
BENEDICTIO CUJUSCUMQUE MEDICINiE
y.
Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
1lr.D6minus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Renedictio casei et butyri.
71*
Oremus.
DEUS,
qui mirabiliter hominem creasti, et mira-
bilius reform^sti, qui variis infirmitatibus,
quibus detinetur Iiumana mortalitas, multiplici
remedio succurrere dignatus es : propitius esto
invocationibus nostris, et sanctam tuam de caelis
bene J^dictionem super hanc medicinam infiinde;
ut ille, qui eam siimpserit
(
velhi, qui eam siimpse-
rint), sanitatem mentis et corporis percipere me-
reatur (vel mereantur). Per Christum Dominum
nostrum. ^. Amen.
Et mox aspergat medicinam aqua benedicta.
BENEDICTIO PANIS et PLACENTARUM
DOMiNE
Jesu Christe, panis Angelorum
,
panis
vivus, et aeternse vitae : bene
^
dicere dignare
panem istum , sicut benedixisti quinque panes in
deserto ; ut omnes ex eo digne gustantes, inde
corporis et animae desiderabilem percipiant sani-
tatem : Qui vivis et regnas in ssecula ssecuI6rum.
^.
Amen.
BENEDICTIO CEREVISIiE
BENEDic
t^ Domine creatiiram istam cerevisiae,
quam ex adipe frumenti prodiicere dignatus
es : ut sit remedium salutare humano generi ; et
praesta per invocationem noministui sancti, ut qui-
ciimque ex ea biberint, sanitatem corporis, et ani-
mae tutelam percipiant. Per Christum Dominum
nostrum.
^,
Amen.
BENEDICTIO CASEI kt BUTYRI
DiGNARE,
D6mine Deus omnipotens, bene
>I<
dicere, et sancti
>J<
ficare hanc creatiiram
casei et butyri
,
quam ex adipe animalium prodii-
cere dignatus es : ut quiciimque ex populis tuis
72*
Benedictio apum.
fidelibus de eis comederint, omni benedictione
caelesti, et gratia tua saturati, repleantur in bonis.
Per Christum Dominum nostrum. ^ Amen.
BENEDICTIO LARIDI
BENE
J^
Dic, Domine, creatiiram istam l^ridi,
ut sit remedium salutare generi humano : et
praesta per invocationem tui sancti nominis; utqui-
ciimque ex eo sumpserint, corporis sanitatem et
^nimae tutelam percipiant. Per Ghristum Dominum
nostrum.
^l. Amen.
BENEDICTIO VOLUCRUM
DEUS,
universse conditor naturae, qui inter csete-
ras diversarum creaturarum species
,
pro hu-
mani generis usu etiam volatilium genus ex aqua
producere dignatus es ; de quibus Noe ex arca egre-
diens holocaustum tibi placitum obtulit; et qui
populo tuo ex iEgypto educto per Moysen servum
tuum, munda ab immundis segregans, ut de iis
ederent, prseceptum dedisti : te siipplices rogamus,
ut has mundarum avium carnes bene
^
dicere, et
sancti
^
ficare digneris; ut quiciimque ex iis com-
ederint, benedictionis tuae abundantia repleantur, et
ad seternse vitae pascua pervenire mereantur. Per
Christum Dominum nostrum. ^. Amen.
BENEDICTIO APUM
y, Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Deus omnipotens, qui creasti cselum et
terram et omnia animalia super ea et in eis
exsistentia, ut eis uterentur homines; quiquejussisti
Benedictio pecorum et jumentorum.
73*
per ministros sacrosanctse Ecclesiae cereos ex ope-
ribus apum ediictos in templo , dum sacrum per-
^gitur ministerium, in quo conficitur et sumitur
sacros^nctum corpus et sanguis Jesu Ghristi Filii
tui, accendi : descendat tua sancta bene
ji
dictio
super has apes et hsec alvearia; ut multiplicent,
fructificent et conserventur ab omnibus malis , ita
ut fructus ex eis provenientes ad laudem tuam, Filii
et Spiritus sancti, beatissimseque Virginis Marise
dispensentur. Per Christum Dominum nostrum.
L^, Amen.
Et alvearia aspergantur aqua benedicta.
BENEDICTIO PECORUM
et
JUMENTORUM
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
^. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Deus, rex caeli et terrse, Verbum Patris,
per quod omnia facta sustentationi nostrse
tr^dita sunt, respice qusesumus humilitatem no-
stram : et sicut nostris laboribus et necessitatibus
subventionem tribuisti, ita tua benignissima mise-
ratione, ac cselesti benedictione, hsec pecora et
armenta hoc pecus et armentum bene y^ dicere
,
tueri , et custodire , ac famulis tuis cum temporali
proventu gratiam perpetuam largiri digneris
;
ut
cum gratiarum actione nomen sanctum tuum lau-
detur et glorificetur : Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitdte Spiritus sancti Deus, per omnia
sfecula sseculorum. J^. Amen.
In nomine Pa
*i*
tris , et Fi >^ lii , et Spiritus
*i*
sancti. f^.Amen.
74*
Benedictio animalium.
BENEDICTIO EQUORUM et ANIMALIUM
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
y.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
refiigium nostrum, et virtus : adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse piet^tis,
et prsesta
;
ut quod fideliter petimus , efficaciter
consequamur. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
Oremus.
OMNiPCTENS
sempiterne Deus, qui gloriosum bea-
tum Antonium, variis tentationibus probatum,
inter mundi hujus turbines illsesum abire fecisti :
concede famulis tuis; ut et prseclaro ipsius profi-
ci^mus exemplo , et a prsesenlis vitse periculis ejus
meritis et intercessione liberemur. Per Christum
D6minum nostrum. i^. Amen.
Oremus.
BENE
J^DiCTiONEM tuam , Dominc , hsec anim^lia
accipiant : qua corpore salventur, et ab omni
malo per intercessionem bedti Ant6nii liberentur.
Per Christum Dominum nostrum. ^. Amen.
Deinde aspergantur aqua benedicta.
BENEDICTIO ANIMALIUM
PESTE VEL ALIO MORBO LABORANTIUM
Sacerdos superpelliceo et stola violacea indutus, di-
caL :
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum etterram.
Benedictio animalium.
^^
V. Domine non secundum peccata nostra fdcias
nobis.
i^. Neque seciindum iniquitates nostras retribuas
nobis.
f.
H6mines et jumenta salvabis Domine.
^.
Quemadmodum multiplicdsti misericordiam
tuam Deus.
f.
Aperis tu manum tuam.
^.
Et imples omne animal benedictione.
y. Domine exaudi orationem meam.
i^. Et clamor meus ad te veniat.
1^^.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEus,
qui laboribus hominum etiam de mutis
animalibus solatia subrogasti : siipplices te
rogdmus; ut sine quibus non alitur humana con-
ditio, nostris facias lisibus non perire. Per Gliristum
Dominum nostrum. b,. Amen.
Oremus.
MiSERicoRDiAM
tuam , Domine, supplices exora-
mus : ut haec animalia
,
quae gravi infirmitate
vexdntur, in nomine tuo atque bene
J*
dictionis
virtute sanentur. Exstinguatur in eis omnis diabo-
lica potestas, nec ulterius aegrotent. Tu eis, D6-
mine, sis defensor vitse , remedium sanitatis. Per
D6minum nostrum Jesum Christum Filium tuum,etc.
]^. Amen.
Oremus.
AVERTE,
qusesumus Domine, a fidelibus tuis cun-
cta propilius flagella : et morb6rum in animalia
saevientium depelle perniciem; ut quos merito ple-
ctis devios, foveas tua miserati6ne correctos. Per
Christum D6minum nostrum. 4 Amen.
Et aspergat aqua bnedicta.
'"
Benedictio salis vel avenae.
BENEDICTIO PECORUM et JUMENTORUM
GRAVl INFIRMITATE VEXATORUM
il'.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
ifi.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
miSERicoRDiAM
tuam, Domine, supplices exora-
mus : ut hsec animalia quse gravi infirmitate
vexantur, in nomine luo, atque tuse bene
>^ dictionis
virtiite sanentur. Exstinguatur in eis omnis diabo-
lica potestas; et ne ulterius segrotent, tu eis Domine,
sis defensio vitae, et remedium sanitdtis. Per Domi-
num nostrum Jesum Ghristum Filium tuum : Qui
tecum vivit etregnat in unitate Spiritus sanctiDeus,
per omnia ssecula S9ecul6rum. i^, Amen.
BENEDICTIO SALIS velAVEN^
PRO ANIMALIBUS
y. Adjut6rium nostrum in n6mine Domini.
t^. Qui fecit cselum et terram.
f.
D6minus vobiscum.
i^. Et cum spiritutuo.
Oremus.
DOMiNE
Deus , 6mnium c6nditor et conservdtor,
cujus in manu est anima omnis viventis, et
spiritus universae carnis : exaudi, qusesumus, tu6-
rum fidelium preces, et hanc creaturam salis (vel
avenae) tua bene
>r
dicti6ne, tuseque invisibilis
operati6nis virlute perfunde ; ut animalia quse ne-
cessit^tibus humanis tribiiere dignatus es, cum ex
eo (vcl ex ea) gustaverint, ab omni morbo illsesa
reddantur, et a maligni spiritus incursu , te prote-
Benedictio stabvili e({uoriim, etc.
77*
gente, custodiantur. Per Christum Dominum no-
strum. i^. Amen.
Aspergat sal vel avenam aqua benedicta.
BENEDICTIO STABULI
EQUORUM, BOUM ET ALIORUM ARMENTORUM
y.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
^.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DOMiNE
Deus omnipotens
,
qui Filium tuum uni-
genitum, Redemptorem nostrum, in stabulo
nasci, et inter duo animalia in prsesepio reclinari
voluisti : bene
^
dic, qusesumus, hoc stabulum,
et defende illud ab omni nequitia vel versiitia dia-
bolicae fraudis; ut jumentis, pecoribus, cseterisque
animantibus efficiatur locus sanus, et ab omni
impugnatione seciirus. Et quoniam cognovit bos
possessorem suum, et asinus praesepe domini sui :
misericorditer tribue famulis tuis, quos ad imagi-
nem tuam creasti, paulo minus ab Angelis minuisti,
et sub quorum pedibus subjecisti oves et boves
universas, insuper et pecora campi : ne comparen-
tur jumentis insipientibus , et ne fiant sicut equus
et mulus
,
quibus non est intellectus; sed te solum
Deum auctorem bonorum omnium agnoscant, et in
servitio tuo fideles perseverent
,
quatenus de per-
ceptis muneribus tibi gratias exhibentes, beneficia
potiora perciperemereantur. Per eiimdem Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
Deinde, si tunc in stabulo congregata fuerint anima-
lia, addere poterit Sacerdos sequentes Orationes : Omni-
potens sempiterne Deus, qui gIori6sum , etc.,et Bene-
dictionem tuam, etc,
uti supra in Benedictione Equorum
et Animalium, pag.
74*.
Postea aspergat aqua benedicta stabulum et animalia.
78*
Benedictio ad omnia.
H
BENEDICTIO AD OMNIA
-EC benedictionis formula adhiberi potest a quovis
Sacerdote pro omnibus rebus, de quibus specialis
benedictio non habetur in Rituali Romano.
%'.
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS,
cujus verbo sanctificantur omnia, benedi-
ctionem tuam efFunde super creatiiram istam
(vei creatiiras istas) : et praesta, ut quisquis ea
(vel
eis) seciindum legem et voluntatem tuam cum gra-
tidrum actione usus fiierit, per invocationem san-
ctissimi Nominis tui, corporis sanitatem; et animae
tutelam, te auctore, percipiat. Per Christum Domi-
num nostrum. ^, Amen.
Deinde iilam (vel iilas) Sacerdos aspergit aqua bene-
dicta.
^^m^s^
BENEDIGTIONES RESERVATiE
AB EPISCOPO VEL SACERDOTIBUS FACULTATEM
HABENTIBUS FACIEND.E
V.
Y.
BENEDICTIO SOLEMNIOR NOViE CRUCIS
ovA Crux, seu Tabula, in qua Grucifixus est
depictus, hoc modo benedicetur. Paratis thu-
re, thuribuloque cum igne, aqua benedicta,
Sacerdos delegatus superpelliceo, stola, et
phiviali rubri coloris indntus, stans dicit :
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cselum et terram.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENE
(^ Dic, Domine Jesu Ghriste, hanc Crucem
tuam, per quam eripuisli mundum a potestate
dsemonum, et superasti passione tua suggestorem
peccati, qui gaudebat in praevaricatione primi ho-
minis per ligni vetiti sumptionem : Qui cum Deo
Patre et Spiritu sancto vivis et regnas in ssecula
sseculorum.
i^. Amen.
Alia Oratio. Oremus.
ROGAMUS
te, Domine sancte, Pater omnipotens,
sempiterne Deus : ut digneris bene i^ dicere
hoc signum Crucis tuse, ut sit remedium salutare ge-
neri humano : sit soliditas fidei, profectus bonorum
operum , redemptio animdrum : sit solamen et pro-
^^
Benedictio solemnior novae crucis.
tectio ac tutela contra sseva jacula inimicorum. Per
Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuura :
Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti
Deus.
Deinde dicit voce mediocri, extensis manibus ante
pectus, Pra^fationem,
y.
Per omnia ssecula sseculorum.
^.
Amen.
y,
Dominus vobiscum.
^,
Et cum spiritu tuo.
f.
Sursum corda.
^.
Habemus ad Dominum.
y.
Gratias agamus Domino Deo nostro.
^.
Dignum et justum est.
Vere dignum et justum est, sequum et salutare,
nos tibi semper et ubique gratias agere : Domine
sancte, Pater omnipotens, seterne Deus : cujus san-
ctum ac terribile Nomen, inter cseteras visibiles
creaturas , ligna quoque fructifera laudare ac bene-
dicere non cessant : qui in figiiram unigenitae Sa-
pientiae tuae ligno vitse a principio paradisum volu-
ptatis ornasti , ut ejiisdem fructu, sacro mysterio,
Protoparentes nostri generis mortem cavere, et
vitam admoneres obtinere perpetuam : quique nos
vetitse arboris attdctu justse morti addictos, ejiis-
dem coaeternse tibi Sapientiae, Dei et Domini nostri
Jesu Christi, innoxia morte ad vitam misericorditer
revocare digndtus es : Te supplices exordmus, ut
hoc singul^re signum
,
quod ad exemplum primi
illius sacratissimi vexilli
,
quo pretioso Filii tui san-
guine triumphasti, fidelium tuorum devotione com-
pactum, erectumque est, caelestituabene>i< dictione
sanctificare digneris; ut omnibushic genua flecten-
tibus, ac tuae Majestati supplicantibus , lArgior et
cordis compiinctio, etadmissorum indulgentia con-
cedatur, atque intercedente ipsa victoriosissima
unigeniti FiHi tui passione, et tibi pldcita postuMre,
et citius vMeant postulata percipere. Da, qu^esumus,
Beiiedictio solemnior novas crucis.
81*
clementissime Pater, in quo Yivimus, movemur et
sumus : ut, quoties triiimphum divinae humilitatis,
quae superbiam nostri hostis dejecit, oculis intue-
mur quotiesque mente recolimus, et contra hostem
ipsum fidiiciam fortitiidinis, et majorem tibi devotae
humilitatis gratiam consequamur : quatenus in illo
tremendo tuae Majestatis examine , cum paventibus
elementis, caelorumquecommotis virtiitibus, signum
istud glorificum redemptionis nostrae appariierit in
caelo, ipsi de morte ad vitam transire , ac perpetua
beataeresurrectionis videre gaudiamereamur.Quod
sequitur, dicitur submissa voce legendo, ita tamen quod
a circumstantibus audiri possit :
Per eiimdem Domi-
num nostrum Jesum Christum Filium tuum : Qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus,
per omnia ssecula sseculorum. i^. Amem.
Oremus.
DEUS,
qui beatae Crucis patibulum, quod prius
erat scelestis ad poenam , convertisti redemptis
ad vitam : concede plebi tuse, ejus vallaripraesidio,
cujus est armata vexillo.
SiT
ei Crux fidei fundamentum , spei suffrdgium
,
in adversis defensio, in prosperis adjuvamen :
sit ei in hostes victoria, in civitate custodia, in
campis protectio, in domo fultiira : ut per eam
Pastor in futiiro gregem conservet incolumem, quae
nobis, Agno
J^
vincente , conversa est in saliitem.
Per eiimdem Dominum nostrum Jesum Christum
Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus sancti Deus, per omnia ssecula saeculorum.
^.
Amen.
Oremus.
SANCTi
^
FiCA, Domine Jesu Christe, signaculum
istud passionis tuae : ut sit inimicis tuis obsta-
culum, et credentibus in te perpetuum efficiatur
victoriae vexillum : Qui cum Deo Patre vivis et re-
gnas in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
ssecula saeculorum.
^. Amen.
14*
82*
Benedictio solemnior novae crucis.
Tum offertur Sacerdoti thus in navicula
,
quod stans
benedicit, dicens
:
Oremus.
DOMiNE
Deus omnipotens, cui assistit exercitus
Angelorum cum tremore
,
quorum servitium
spirituale, et igneum esse cognoscitur : dignare
respicere, bene *^ dicere, et sancti
*i*
ficare hanc
creaturam incensi, ut omnes languores, omnesque
infirmitates, atque insidiae inimici, odorem ejus
sentientes , effugiant , et separentur a plasmate tuo
;
ut numquam Isedatur a morsu antiqui serpentis,
quod pretioso Filii tui sanguine redemisti. Per
eiimdem Ghristum Dominum nostrum. h.
Amen.
Quo facto, Sacerdos imponil thus in thuribulum.
Deinde aspergit Crucem aqua benedicta , et mox eam
incensat. Tunc dicit adhuc stans :
Sanctificetur lignum istud in n6mine Pa
^
tris
,
et Fi
^
lii, et Spiritus
^
sancti : et benedictio illius
ligni, in quo membra sancta Salvatoris suspensa
sunt, sit in isto ligno ; ut orantes , inclinantesque se
propter Deum ante istam Crucem, inveniant corpo-
ris et animse sanitatem. Per eiimdem Dominum no-
strum Jesum Christum, etc. i^. Amen.
Tum Sacerdos flexis ante Crucem genibus ipsam de-
vote adorat, et osculatur. Idem faciunt quicumque alii
voluerint.
^
Si vero Crux est ex metallo vel lapido, loco prtece-
dentis Orationis, videlicet : Sanctificetur, etc.,Sacerdos
stans dicit sequentem Orationem :
Eus glorise, Deus excelse Sabaoth, fortissime
Emmanuel, Deus Pater veritatis, Pater sapien-
tise , Pater beatitudinis , Pater illuminationis ac vigi-
lationis nostrae; qui mundum regis, qui cunctaregna
disponis, qui es bonorum collator munerum, et
bonorum omnium attribiitor
,-
cui omnes gentes, p6-
puli, tribus et linguse serviunt; cui assistit omnis
Angel6rum legio
;
qui largiris famulis tuis fidem et
Idudem tui n6minis, ut debita tibi oblata pers61vant
:
Beiiedictio solemiiior novse cruci^.
-83*
cui prius fides offerentium complacet, deinde sacri-
ficatur oblatio : qusesumus exorabilem misericordiae
tuse pietatem, ut sancti
J^
fices tibi hoc signum
Crucis, et conse
^
cres, quod tota mentis devo-
tione famulorum tuorum reiigiosa fides constriixit,
trophseum scilicet vict6ri3e tuae ac redemptionis
nostrse, quod in amorem Christi triumphalis gloria
consecravit.AdspicehocsignumCrucisinsuperabile,
per quod diaboli exinanita est potestas, mortalium
restitiita libertas : quae licet fuerit aliquando in poe-
nam, sed nunc versa est in honorem per gratiam,
et qu3e reos quondam puniebat supplicio, nunc et
noxios abs6Ivit a debito. Et tibi quid per hoc pla-
cere potuit, nisi id, per quod tibi placuit nos redi-
mere? Et nullum tibi debitum amplius munus est,
quam quod tibi tunc corporis dedicavit affixio : nec
tibi est magis familiaris oblatio, quam qu3e familiari
manuum tuarum extensione sacrdta est. Illis ergo
manibus hanc Crucem accipe, quibus illam am-
plexus es, et de sanctitate illius hanc sancti
>b
fica :
et sicuti per illam mundus expiatus est a reatu , ita
offerentium famulorum tuorum ^nimae, devotissimse
hujus crucis merito, omni careant perpetrato pec-
cMo, et tuae verae Crucis obtectu enitescant succes-
sibus assiduis triumphatores. Radiet hic unigeniti
Filii tui Domini nostri splendor divinitatis in auro
,
emicet gloria passionis ejus inligno; in Cruce riiti-
let nostrae mortis redemptio : in crystalli splendore
vitae nostrae purificatio. Sit suorum protectio, spei
certa fidiicia ; eos simul cum gente et plebe fide
confirmet, spe et pace consociet : augeat triiimphis,
amplificet in seciindis
,
proficiat eis ad perpetuita-
tem temporis, ad vitam aeternitatis , ut eos tempo-
rali florentes gI6ria miiniat, et ad perpetuam red-
emptos cor6nam, ad regna cselestia potenti virtiite
perdiicat. Praesta perpropitiati6nem sanguinis ejus,
per ipsumdat6rem qui seipsum dedit redempti6nem
pro multis, qui se h6stiam pro delictis offerre di-
84* Benedictio capsarum.
gnatus est, qui exaltatus in ligno Crucis suae princi-
patus et potestates humiliavit, qui tecum sidereo
considet throno , indissolubili connexione Spiritus
sancti, per infinita sseculorum ssecula. i^. Amen.
Tum Sacerdos flexis genibus , eam devote adorat , et
osculatur. Idem faciunt quicumque alii voluerint.
BENEDICTIO OSTENSORII
PRO SS. SACRAMENTO FIDELIUM VENERATIONI
EXPONENDO
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNipOTENS
sempiterne Deus, vasculum istud,
pro Filii tui Domini nostri Jesu Christi Cor-
pore fidelium venerationi exponendo fabrefactum,
bene
^
dicere, et sancti 4* ficare dignare : ut
omnes, qui eumdem Unigenitum in hoc sseculo pio
aff^ectu venerantur, et in futiiro perpetuam pietatis
suse mercedem accipiant. Per eiimdem Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
DeindeSacerdosOstensoriumaspergataquabenedicta.
BENEDICTIO CAPSARUM
PRO RELIQUIIS SANCTORUM INCLUDENDIS
\
. Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
BENE
^ Dic, Domine, c^psulam hanc Sanct6rum
tu6rum Reliquiis condendis prseparatam : et
prsesta; ut quiciimque eas pro mentis aff^ectu vene-
Benedictio sacrorum vasorum.
85*
r^ti fuerint, ipsis Sanctis tuis intercedentibus,
6mnium delictorum suorum veniam obtineant, et
contra omnes adversitates tuo semper muniantur
auxilio. Per Christum D6minum nostrum. i^. Amen.
Deinde Sacerdos asperpat Capsam aqua benedicta.
BENEDICTIO VASORUM
PRO SACRIS OLEIS INCLUDENDIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine D6mini.
R). Qui fecit caelum et terram.
V. Dominus vobiscum.
j^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
/7TXAUDI Domine, Pater clementissime, preces
\li.
nostras : et hsec purificanda vasa, Ecclesiae
tuae sacri ministerii lisui prseparata, bene
*i*
dicere
et sancti *^ ficare digneris. Per Christum Dominum
nostrum. i^. Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, a quo omnia im-
miinda purgantur, et in quo omnia purgatacla-
rescunt : supplices omnipotentiamtuaminvocamus;
ut ab his vasis
,
quae tibi ofi^erunt famuli tui , omnis
spiritus immundus confusus longe discedat, et per
tuam bene
^
dictionem ad usum et ministerium
Ecclesiae tuse sanctificata permaneant. Per Ghristum
Dominum nostrum. i^. Amen.
Deinde aspergit ea aqua benedicta.
BENEDICTIO SACRORUM VASORUM
ET ALIORUM O RN AMEN TO R U xM IN GENERE
f.
Adjutorium nostrum in n6mine Domini.
i^. Qui fecit caelum et terram.
V. Dominus vobiscum.
i^. Et cum spiritu tuo.
86*
Benedictio simplex novse campanae
Oremus.
/TT XAUDi Domine, Pater clementissime
,
preces
Va
nostras : et haec purificanda vasa et orna-
menta sacri Altaris, atque Ecclesiae tuse sacri mi-
nisterii lisui praeparata, bene
>^
dicere, et sanctifi-
care digneris. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, a quo omnia munda
purgantur, et in quo 6mnia purg^ta clarescunt
:
supplices omnipotentiam tuam invocamus; ut ab
his vasis et ornamentis, quae tibi ofTerunt famuli
tui, omnis spiritus immundus confiisuslonge disce-
dat, et per tuam benedictionem ad usum et minis-
terium sancti Altaris et Ecclesiae tuae sanctificata
permaneant. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Deinde aspergit ea aqua benedicta.
BENEDICTIO SIMPLEX NOViE CAMPANiE
QUM TAMEN AD USUM ECCLESI^ NON INSERVIAT
^.Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
Psalmus 50.
y^^^iSERERE mei Deus :
*
secundum magnam mise-
vXi
ricordiam tuam.
Et seciindum multitiidinem miserationum tua-
rum :
*
dele iniquit^tem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea :
*
et a peccdto
meo munda me.
Quoniam iniquitdtem meam ego cognosco :
*
et
peccdtum meum contra me est semper.
Tibi soli peccdvi, et malum coram te feci :
*
ut
justificeris in serm6nibus tuis, et vincas cum judi-
caris.
quse tamen ad usum ecclesia? non inserviat. 87*
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum :
*
et
in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti :
*
incerta et oc-
ciilta sapientise tuse manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo , et mundabor :
*
lavabis
me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et Isetitiam :
*
et ex-
sultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis :
*
et omnes
iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus :
*
et spiritum
rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua :
*
et Spiritum san-
ctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi Isetitiam salutaris tui :
*
et spiritu
principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas :
*
et impii ad te con-
vertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis
meae :
*
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies :
*
et os meum annun-
tiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem liti-
que :
*
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus :
*
cor
contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion :
*
ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes,
et holocausta :
*
tunc imponent super aMre tuum
vitulos.
Gloria Patri. Sicut erat.
Psalmus 53.
DEUS
in nomine tuo salvum me fac :
*
et in virtiite
tua jiidica me.
Deus ex^udi orationem meam :
*
auribus percipe
verba oris mei.
Quoniam alieni insurrexerunt adversum me, et
88*
Benedictio simplex novae campana?
fortes qusesierunt animam meam :
*
et non propo-
suerunt Deum ante conspectum suum.
Ecce enim Deus adjuvat me,
*
et Dominus susce-
ptor est animse meae.
Averte mala inimicis meis :
*
et in veritate tua
disperde illos.
Voluntarie sacrificabo tibi :
*
et confitebor no-
mini tuo Domine, quoniam bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione eripuisti me :
*
et
super inimicos meos despexit oculus meus.
Gloria Patri. Sicut erat.
Psalmus 56.
MiSERERE
mei Deus, miserere mei :
*
quoniam in
te confidit anima mea.
Et in umbra alarum tuarum sperabo,
*
donec
transeat iniquitas.
Clamabo ad Deum altissimum :
*
Deum qui bene-
fecit mihi.
Misit de caelo, et liberavit me :
*
dedit in
oppro-
brium conculcantes me.
Misit Deus misericordiam suam, et veritatem
suam :
*
et eripuit animam meam de medio catulo-
rum leonum : dormivi conturbatus.
Filii hominum, dentes eorum arma et sagittae :
*
et lingua eorum gladius aciitus.
Exaltare super caelos Deus :
*
et in omnem terram
gloria tua.
Laqueum paraverunt pedibus meis :
*
et incur-
vaverunt animam meam.
Foderunt ante faciem meam foveam :
*
et incide-
runt in eam.
Paratum cor meum Deus, paratum cor meum :
*
cantabo et psalmum dicam.
Exsurge gloria mea, exsiirge psalterium et cithara
:
*
exsiirgam diliiculo.
Confitebor tibi in populis Domine :
*
et psalmum
dicam tibi in gentibus.
quae tamen ad iisum ecclcsise non inserviat.
89'
Quoniam
magnificata est usque ad cselos miseri-
cordia tua :
*
et usque ad nubes veritas tua.
Exaltare super cselos Deus :
*
et super omnem
terram gl6ria tua.
Gloria Patri. Sicut erat.
Psalmus 66.
DEUS
misereatur nostri, et benedicat nobis :
*
illii-
minet vultum suum super nos, et misereatur
nostri.
Ut cognoscdmus in terra viam tuam :
*
in omnibus
gentibus salutare tuum.
Confiteantur tibi populi Deus :
*
confiteantur tibi
populi omnes.
Laetentur et exsiiltent gentes :
*
quoniam judicas
populos in aequitate, et genles in terra dirigis.
Confiteantur tibi populi Deus : confiteantur tibi
populi omnes :
*
terra dedit fructum suum.
Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos
Deus :
*
et metuant eum omnes fines terrae.
Gloria Patri.Sicut erat.
Psalmus 69.
DEus
in adjutorium meum intende :
*
Domine ad
adjuvandum me festina.
Confundantur, et revereantur,
*
qui quserunt
animam meam.
Avertantur retrorsum, et erubescant,
*
quivolunt
mihi mala :
Avertantur statim erubescentes, * qui dicunt mihi
:
Euge, euge.
Exsiiltent et laetentur in te omnes qui quseruntte,
*
et dicant semper : Magnificetur Dominus : qui dili-
gunt salutare tuum.
Ego vero egenus, et pauper sum :
*
Deus adjuva
me.
Adjiitor meus, et liberator meus es tu :
*
Domine
ne moreris.
Gloria Patri. Sicut erat.
90*
Benedictio simplex novw^. campanse
Psalmus 85.
INCiiNA
Domine aurem tuam, et exaudi me :
*
quo-
niam inops, et pauper sum ego.
Custodi animam meam quoniam sanctus sum :
*
salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem
in te.
Miserere mei Domine, quoniam ad te clamavi tota
die :
*
Isetifica animam servi tui, quoniam ad te
Domine animam meam levavi.
Quoniam tu Domine suavis et mitis :
*
et multae
misericordiae omnibus invocantibus te.
Auribus percipe Domine oralionem meam :
*
et
intende voci deprecati6nis mese.
In die tribulationis meae clamavi ad te :
*
quia
exaudisti me.
Non est similis tui in diis Domine :
*
et non est
seciindum opera tua.
Omnes gentes quasciimque fecisti, venient, et
adorabunt coram te Domine :
*
et glorificabunt no-
men tuum.
Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia :
*
tu
es Deus solus.
Deduc me Domine in via tua, et ingrediar in veri-
tate tua :
*
Isetetur cor meum , ut timeat nomen
tuum.
Confitebor tibi Domine Deus meus in toto corde
meo :
*
et glorificabo nomen tuum in aeternum :
Quia misericordia tua magna est super me :
*
et
eruisti animam meam ex inferno inferiori.
Deus, iniqui insurrexeruntsuper me, et sjmagoga
potentium quaesierunt dnimam meam :
*
et non
proposuerunt te in conspectu suo.
Et tu Domine Deus miserator et misericors :
*
patiens, et multae misericordiae, et verax.
Respice in me, et miserere mei :
*
da impe-
rium tuum piiero tuo , et salvum fac filium ancillae
tuae.
Fac mecum signum in bonum, ut videant qui
i|u;r tanu'11 ;(! usuiii ecclesiiP iioii iaservial. 01*
oderunt me, et confundantur :
*
quoniani tu D6-
mine adjuvisti me, et consol^tus es me.
Gloria Patri. Sicut erat.
Ps. De profundis. cum Gloria. [>;<j^.80.
V. Kyrie eleison.
^.
Chrisle eleison.
V Kyrie eleison. Pater noster. secrcto.
f.
Et ne nos inducas in tentationem.
1\
Sed libera nos a nialo.
y.
Sit nomen Domini benedictum.
l^
Ex hoc nunc et usque in sifeculum.
V. D6mine exdudi orali6nem meam.
i^
Et clamor meus ad te vcniat.
V.
D6minus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui rerum 6mnium
cursum in mundo ineffabili sapientia dispo-
suisti : praesta qusesumus ; ut hoc vasculum ad
acti6num seriem indicendam destinatum , tuse
bene
^^
dictionis rore perfundas, quo cuncta juxta
6rdinem fiant, et quaevis inde mahgni spiritus per-
turbdtio arceatur. Per D6minum nostrum Jesum
Christum etc.
Nunc Officiaiis ponit incensum in thuribulum et bene-
dicit; et primum aspergit circumeundocampanam,choro
dicente :
Asperges me D6mine hyss6po, et mundabor : la-
v^bis me, et super nivem dealbabor.
Deiii iiiceusat circumeundo campanam, choro dicente
:
Dirigatur D6mine oratio mea : sicut incensum in
conspectu tuo.
Tum producto Officians super Campanam signo cru-
cis, discedit cum Ministris.
92*
Benedictio telegraphi.
BENEDICTIO TELEGRAPHI
CLERus
vel a proximiori Ecclesia, vel ab alio aliquo
loco ad hoc parato, procedat iisque ad stationem
Telegraphi, canendo vel recitando Canticum :
BENEDicTUS
Dominus Deus Israel,
*
quia visi-
tavit, et fecit redemptionem plebis suae :
Et erexit cornu saliitis nobis :
*
in domo David
piieri sui.
Sicut locutus est per os sanctorum,
*
qui a s^eculo
sunt, prophetarum ejus :
Saliitem ex inimicis nostris,
*
et de manu omnium,
qui oderunt nos :
Ad faciendam misericordiam cum patribus no-
stris :
*
et memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum
,
quod juravit ad Abraham patrem
nostrum,
*
daturum se nobis :
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum
liberati,
*
serviamus illi.
In sanctitate, et justitia coram ipso,
*
6mnibus
diebus nostris.
Ettupuer, Propheta Altissimi vocaberis :
*
prseibis
enim ante faciem Domini parare vias ejus :
Ad dandam scientiam saliitis plebi ejus :
*
in
remissionem peccatorum eorum :
Per viscera misericordiae Dei nostri :
*
in quibus
visitavit nos, oriens ex alto :
Illumindre his, qui in tenebris, et in umbra mortis
sedent :
*
ad dirigendos pedes nostros in viam
pacis.
Gloria Patri. Sicut erat.
Ibi Episcopus vel Sacerdos in ahqua ecclesiastica di-
gnitate constitutus, intonabit Antiphonam :
Antiph. Benedictus es Domine, qui ponis nubem
ascensum tuum : qui ambulas super pennas vento-
rum, qui facis Angelos tuos spiritus, et ministros
tuos ignem urentem.
Benediciio telegraphi.
93
Post eam
Psalmus 103.
Pl^NEDic
anima mea D6mino
;*
Domine Deus meus,
Jj
magnificdtus es vehementer.
Confessionem et decorem induisti :
*
amictus
liimine sicut vestimento.
Extendens caelum sicut pellem :
*
qui tegis aquis
superiora ejus.
Qui ponis nubem ascensum tuum :
*
qui ambulas
super pennas ventorum.
Qui facis Angelos tuos , spiritus :
*
et ministros
tuos, ignem urentem.
Qui fundasti terram super stabilitatem suam :
*
non inclinabitur in sseculum sseculi.
Abyssus, sicut vestimentum, amictus ejus :
*
super
montes stabunt aquae.
Ab increpatione tua fugient :
*
a voce tonitrui
tui formidabunt.
Ascendunt montes, et descendunt campi,
*
in
locum, quem fundasti eis.
Terminum posuisti, quem non transgredientur :
*
neque convertentur operire terram.
Qui emittis fontes in convallibus :
*
inter medium
montium pertransibunt aquse.
Potabunt omnes bestiae agri :
*
exspectabunt
onagri in siti sua.
Super ea volucres caeli habitabunt :
*
de medio
petrarum dabunt voces.
Rigans montes de superioribus suis :
*
de fruclu
operum tuorum satiabitur terra :
Prodiicens foenum jumentis,
*
etherbam servitiiti
hominum.
Ut educas panem de terra,
*
et vinum laetificet cor
hominis :
Ut exhilaret faciem in oleo, *et panis cor hominis
confirmet.
Saturabiintur ligna campi , et cedri Libani
,
quas
plantavit :
*
illic passeres nidificabunt.
94*
Benedictio telegraphi.
Herodii domus dux est eorum :
*
montes excelsi
cervis, petra refugium herinaciis.
Fecit lunam in tempora :
*
sol cognovit occasum
suum.
Posuisti tenebras, et facta est nox :
*
in ipsa per-
transibunt omnes bestise silvae.
C^tuli leonum rugientes, ut rapiant,
*
et quserant
aDeo escam sibi.
Ortusest sol, et congreg^ti sunt :
*
et in cubilibus
suis collocabuntur.
Exibit homo ad opus suum ,
*
et ad operationem
suam usque ad vesperum.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine !
*
omnia
in sapientia fecisti : impleta estterrapossessionetua.
Hoc mare magnum, et spatiosum m^nibus : *illic
reptilia, quorum non est niimerus.
Animalia pusilla cum magnis :
*
illic naves per-
transibunt.
Draco iste, quem formasti ad illudendum ei :
*
6mnia a te exspectant, ut des illis escam in tempore.
Dante te illis, colligent :
*
aperiente te manum
tuam, omnia implebuntur bonitate.
Avertente dutem te fdciem, turbabiintur : *auferes
spiritum eorum, et deficient, et in piilverem suum
revertentur.
Emittes spiritum tuum , et creabuntur :
*
et reno-
vabis faciem terrse.
Sit gloria Domini in s^eculum :
*
laetabitur Dominus
in operibus suis.
Qui respicit terram , et facit eam tremere :
*
qui
tangit montes, et fumigant.
Cantdbo Domino in vita mea :
*
psallam Deo meo
quamdiu sum.
Jucundum sit ei eloquium meum :
*
ego vero de-
lectabor in Domino.
Deficiant peccatores a terra, et iniqui ita ut non
sint :
*
benedic anima mea Domino.
Gloria Patri. Sicut erat.
Benedictio viae ferrese et curruum.
95*
Ac repetila Aul.ipiioiia, iiicipiet in huuc inodum Bene-
dictionem :
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
i^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
CONCEDE
nos f^mulos tuos, quesumus Domine
Deus, perpetua mentis, et corporis sanitate gau-
ddre : et gloriosa beatae Mariae semper Virginis
intercessione, a prsesenti liberari tristitia, et seterna
perfrui Isetitia. Per Christum Dominum nostrum.
^. Amen.
Oremus.
DEus,
qui ambulas super pennas ventorum, et
facis mirabilia solus : concede, ut cum per vim
huic metallo inditam fulmineo ictu celerius huc
absentia, et hinc alio praesentia transmittis; ita nos
inventis novis edocti , tua gratia opitulante
,
prom-
ptius et faciliusad te venire valeamus. Per Christum
Dominum nostrum. ^. Amen.
Deinde aspergit Telegraphum aqua benedicta.
BENEDICTIO VliE FERREiG et CURRUUM
CLERus,
vel a proximiori ecclesia, vel ab aliquo alio
loco ad hoc parato, procedat usque ad stationem Viae
ferreae, canendo vel recitando :
Antiphona.
IN
viam pacis et prosperitdtis dirigat nos omni-
potens et misericors Dominus : et Angelus
Rdphael comitetur nobiscum in via, ut cum pace,
salute, et gaudio revertamur ad propria.
Canticum Zachariae. Luc. 1.
g.
BENEDiCTUS
Dominus Deus Israel,
*
quia visi-
tdvit, et fecit redemptionem plebis suse.
96* Benedictio viee ferreae et curruum.
Et erexit cornu saliitis nobis :
*
in domo David
piieri sui.
Sicut lociitus est per os sanctorum,
*
qui a sseculo
sunt
,
prophetarum ejus :
Saliitem ex inimicis nostris,
*
et de manu omnium,
qui oderunt nos :
Ad faciendam misericordiam cum patribus no-
stris :
*
et memorari testamenti sui sancti.
Jusjurandum, quod jur^vit ad Abraham patrem
nostrum,
*
datiirum se nobis :
Ut sine timore , de manu inimicorum nostrorum
liberati,
*
serviamus illi.
In sanctitate et justitia coram ipso,
*
omnibus
diebus nostris.
Et tu puer, Propheta Altissimi vocaberis :
*
praeibis
enim ante fdciem Domini parare vias ejus :
Ad dandam scientiam saliitis plebi ejus :
*
in
remissionem peccatorum eorum :
Per viscera misericordiae Dei nostri :
*
in quibus
visitavit nos , oriens ex alto :
Illumindre his
,
qui in tenebris , et in umbra mor-
tis sedent :
*
ad dirigendos pedes nostros in viam
pacis.
Gloria Patri. Sicut erat.
Ibi Episcopus vel Sacerdos in aliqua ecclesiastica di-
gnitate constitutus, repetita Antiphona, intonabit :
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Pater noster.
secreto.
f.
Et ne nos indiicas in tentationem.
^. Sed libera nos a malo.
f.
Salvos fac servos tuos.
^.
Deus meus sperantes in te.
f.
Mitte nobis Domine auxilium de sancto.
l^. Et de Sion tuere nos.
f.
Esto nobis Domine turris*fortitudinis.
^. A facie inimici.
f.
Nihil proficiat inimicus in nobis.
]^. Et filius iniquilatis non apponat nocere nobis.
Benedictio vise ferreae et curruum. 97*
f.
Benedictus Dominus die quotidie.
^.
Prosperum iter faciat nobis Deus salutarium
nostrorum.
f.
Vias tuas Domine demonstra nobis.
i^. Et semitas tuas edoce nos.
y. Utinam dirigantur viae nostrse.
^.
Ad custodiendas justificationes tuas.
f.
Erunt prava in directa.
^.
Et aspera in vias planas.
y.
Angelis suis Deus mandavit de te.
^. Ut custodiant te in omnibus viis tuis.
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit cselum et terram.
f.
Domine exaudi orati6nem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNfpoTENS
sempiterne Deus, qui omnia elementa
ad tuam gloriam , utilitatemque hominum con-
didisti : dignare, qusesumus, hanc viam ferream,
ejusque instrumenta bene
>b
dicere, et benigna
semper tua providentia tueri ; ut dum famuli tui
velociter properant in via, in lege tua ambulantes,
et viam mandatorum tuorum currentes, ad csele-
stem pdtriam feliciter pervenire valeant. Per Chri-
stum Dominum nostrum. ^. Amen.
Oremus.
PROPiTiARE
Domine Deus supplicationibus nostris,
et bene
>i*
dic currus istos dextera tua sancta
,
adjiinge ad ipsos sanctos Angelos tuos, ut omnes
qui in eis vehentur, liberent et custodiant semper
a periculis universis : et quemadmodum viro ^Ethiopi
super currum suum sedenti, et sacra eloquia legenti,
per Levitam tuum Philippum fidem et gratiam con-
tulisti; ita famulis tuis viam saliitis ostende, qui
tua gratia adjiiti, bonisque operibus jugiter intenti,
post omnes viae et vitae hujus varietates aeterna
98*
Benedictio deprecatoria contra animalia nociva.
gaudia consequi mereantur. Per Christum Domi-
num nostrum.
^.
Amen.
Deinde aspergit viam et currus aqua benedicta.
Post utramque Benedictionem dicitur Te Deum
,
paer.
115*.
T . Benedicamus Patrem , et Filium , cum sancto
Spiritu.
^.
Laudemus , et superexaltemus eum in ssecula.
Oremus.
DEUS,
cujus misericordiae non est niimerus, et
bonitatis infinitus est thesaurus
,
piissimae ma-
jestati tuse pro collatis donis gratias agimus : tuam
semper clementiam exorantes ; ut qui petentibus
postulata concedis, eosdem non deserens, ad prse-
mia futiira disponas. Per Christum Dominum no-
strum. i^. Amen.
BENEDICTIO DEPRECATORIA
CONTRA MURES, LOCUSTAS, BRUCHOS, VERMES
ET ALIA ANIMALIA NOCIVA
SACERDOS
indutus superpelliceo et stola coloris violacei,
veniat ad agros, a locustis , bruchis vel aliis anima-
hbus noxiis vexatos, et dicat :
Antiphona.Exsiirge Domine, adjuva nos : et libera
nos propter nomen tuum.
Psalmus. Deus auribus nostris audivimus : patres
nostri annuntiaverunt nobis.
y. Gloria Patri. Sicut erat.
Repetitur Antipliona :
Exsiirge , etc.
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.
y. Domine ex^udi orationem meam.
^. Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
l^. Et cum spiritu tuo.
kk.
Benedictio deprecatoria contra animalia nociva.
99*
Oremus.
PRECES
nostras, quesumus Domine, clementer
exaudi : ut qui juste pro peccatis nostris affli-
gimur, et hanc miirium (vel locustarum,
seu
bru-
chorum, aut vermium, sive aliorum animalium
)
per-
secutionem patimur, pro tui nominis gloria ab ea
misericorditer liberemur; ut tua potentia procul
expulsi (vel expulsse) nulli noceant, et campos,
agrosque nostros in tranquillitate ac quiete dimit-
tant, quatenus ex eis surgentia et orta tuse maje-
stati deserviant, et nostrse necessitati subveniant.
Per Ghristum Dominum nostrum.
^. Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, omnium bonorum
remunerator, et peccatorum maximus misera-
tor, in cujus nomine omnia genuflectuntur, cselestia,
terrestria, et infernalia : tua potentia nobis pecca-
toribus concede,- ut quod de tua misericordia con-
fisi agimus, per tuam gratiam efficacem ejus conse-
quamur effectum , quatenus hos pestiferos mures
(seu lociistas, vel bruchos, aut vermes , sive alia
animalia) per nos servos tuos maledicendo male-
dicas, segregando segreges, exterminando exter-
mines : ut per tuam clementiam ab hac peste libe-
rati, gratiarum acliones majestati tuae libere refe-
ramus. Per Ghristum Dominum nostrum.
^. Amen.
Exorcismus.
ExoRcizo
vos pestiferos mures (vel lociistas,
seu
bruchos , aut vermes , sive aha animaha
) ,
per
Deum Patrem >^ omnipotentem, per Jesum Gliri-
stum ^ Filium ejus unicum
,
per Spiritum
>J<
san-
ctum ab utroque procedentem , ut confestim rece-
datis a campis et agris nostris, nec amplius in eis
habitetis, sed ad ea loca transeatis, in quibus ne-
mini nocere possitis : pro parte omnipotentis Dei,
et totius curiae cselestis, et Ecclesise sanctse Dei vos
100*
Benedictio habitus clericalis,
maledicens, ut, quociimque ieritis, sitis maledicti
(vel maledictae), deficientes de die in diem in vos
ipsos (vel ipsas), et decrescentes
,-
quatenus reli-
quiae de vobis nullo in loco inveniantur, nisi neces-
s^riae ad saliitem et usum humanum. Quod praestare
dignetur, qui ventiirus est judicare vivos et mor-
tuos, et sseculum per ignem.
^
Amen.
Postremo aqua benedicta aspergantur loca infecta.
BENEDICTIO HABITUS CLERICALIS
Si
quis miUtiae clericalis candidatus,impetratafacultate
induendi ejusdem ordinis habitum, ipsum petierit a
Sacerdote benedici, Sacerdos delegatus habitum cleri-
calem
,
quem induendus genuflexus brachiis sustentat,
hac forma benedicat :
^. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Qremus.
DOMiNE
Jesu Ghriste, qui tegumen nostrae mor-
talitatis indiiere dignatus es, obsecramus
immensam tuae largitatis abundantiam : ut hoc ge-
nus vestimenti, quod sancti patres ad innocentiae
vel humilitatis indicium, deponentes ignominiam
saecularis habitus, ferre sanxerunt, tu ita bene
^
di-
cere digneris, ut hi famuli tui, quihoc indiiti fiierint
(si unus fuerit : hic famulus tuus, qui hoc indiitus
fiierit) vestimento, te quoque indiiere mereantur
(vel
mereatur) et inter reliquos homines conversa-
tione sancta tibi agnoscantur esse dicati
(
vel agno-
scatur esse dicdtus) : Qui vivis et regnas Deus in
ssecula saeculorum. ^. Amen.
Deinde vestes seu vestem aspergit aqua benedicta.
Benedictio cingulorum.
lOd
^
BENEDICTIO CINGULORUM
IN HONOREM SANCTI JOSEPHI , SPONSI B. M. V.
IN
Dioecesibus, quibus a S. Apostolica Sede privile-
gium conceditur benedicendi Cingula in honorem
S. Josephi Sponsi B. M. V., Sacerdotes adhibere debent
hanc formulam, a S. Rituum Congregatione approbatam
die 19 Septembris 1859.
y. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit caelum et terram.
t. Dominus vobiscum.
^
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DoMiNE
Jesu Christe
,
qui virginitatis consilium
et amorem ingeris atque castitatem prsecipis :
oramus clementiam tuam , ut hsec cingula castitatis
tesseram bene
J^
dicere, et sancti
J^
licare digne-
ris, ut quiciimque pro caslitate servanda illis prse-
cinctl fuerint, intercedente beato Josepho, sanctis-
simse Genitricis tuse sponso, gratam tibi continen-
tiam, mandatorumquetuorum obedientiam servent,
atque veniam peccatorum suorum obtineant, et sani-
tatem mentis et corporis percipiant, vitamque con-
sequantur seternam : Qui vivis et regnas cum Deo
Patre in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia
sEecula sseculorum.
^.
Amen.
Oremus.
DA,
qusesumus omnipotens aeterne Deus : ut
purissimse Virginis Marise, ejiisque sponsi Jo-
sephi, integerrimam virginitatem venerantes, eorum
intercessionibus puritatem mentis et corporis con-
sequamur. Per Christum Dominum nostrum.
^.
Amen.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui castissimo viro
Josepho purissimam Mariam semper Virginem,
et puerum Jesum commisisti : te siipplices exora-
RiT. N. 190.
lo
102*
Benedictio cingulorum.
mus; ut fideles tui, qui liis cingulis in honorem, et
sub proteclione ejusdem sancti Josephi prsecincti
fuerint, te largiente, et ipso intercedente, in casti-
tate semper devote persistant. Per eiimdem Domi-
num nostrum Jesum Christum Filium tuum : Qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus,
per omnia ssecula saeculorum.
^.
Amen.
Oremus.
DEUS,
innocentiserestitiitor etamator : qusesumus,
ut fideles tui, qui hsec cingula adhibiierint,
intercedente beato Josepho , sanctissimse Genitricis
tuse sponso , in lumbis suis sint semper prsecincti,
et lucernas ardentes gestent in mdnibus suis; ac
similes sint hominibus exspectantibus dominum
suum quando revertatur a nupliis, ut cum venerit
et pul^averit, confestim aperiant ei, et in seterna
gaudia recipi mereantur : Qui vivis, et regnas in
ssecula saeculorum.
^.
Amen.
Deinde Sacerdos, imposito thure in thuribulo , aqua
benedicta aspergit cingula, dicens : Asperges me, etc,
postea incensat, et tandem dicit :
^.
Salvos fac servos tuos.
^.
Deus meus, sperantes in te.
f.
Mitte eis Domine auxilium de sancto.
l^.
Et de Sion tuere eos.
f.
Domine exaudi orationem meam.
^.
Et clamor meus ad te veniat.
f.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
Oremus.
DEUS
misericors, Deus clemens, cui bona cuncta
placent, sine quo nihil boni inchoatur, nihilque
boni perficitur : adsint nostris humillimis precibus
tuae pietatis aures, et fideles tuos, qui in tuo sancto
nomine cingulo benedicto in hon6rem et sub pro-
tectione sancti Josephi prsecincti fiierint, a mundi
impedimento, vel ssecul^ri desiderio defende; et
concede eis, ut in hoc sancto proposito dev6ti per-
Benedictio puerorum et puellarum.
103*
sistere, et remissione percepta ad electorum tuorum
valeant pervenire consortium. Per Dominum no-
strum Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus
,
per
orania ssecula saeculorum. ^. Amen.
BENEDICTIO PUERORUM
et
PUELLARUM
IX FESTIS PI.E UNIONIS A SANCTA INFANTIA
NUNCUPATiE
\. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^. Qui fecit cselum et terram.
V. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
/^UiESUMUS, omnipotens Deus, piieris istis, pro
\^
quibus tuam deprecamur clementiam , bene-
^
dicere dignare : et per virtiitem sancti Spiritus
corda eorum corrobora, vitam sanctifica, castimo-
niam promove, sensus eorum bonis operibus linice
intentos custodi
,
prospera tribue
,
pacem concede,
saliitem confer, caritatem largire, et ab omnibus
diabolicis atque humanis insidiis tua protectione et
virtute semper defende; ut, te miserante, paradisi
requiem tandem feliciter assequantur. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per
omnia ssecula sseculorum. ^. Amen.
Oremus.
DOMiNE
Jesu Christe, qui parvulos tibi oblatos, et
ad te venientes, complectebaris(l^icponat
manus
super capita pueroruni;
maniisque super illos impo-
nens, eis benedicebas, dicens : Sinite parvulos
venire ad me, et nolite prohibere eos : talium est
enim regnum caelorum , et Angeli eorum semper
vident faciem Patris mei; respice, quEcsumus, ad
puerorum et puellarum praesentium devotionem, et
benedictio tua copiosa super illos descendat, ut in
104*
Instructio pro Sacerd. bened. ex Apost. facultate
tua gratia et caritate proficiant, te sapiant, te dili-
gant, te timeant, mandata tua custodiant, et ad
exoptatum finem perveniant, per te, Salvator mundi,
qui cum Palre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus
in s^cula saeculorum. i?. Amen.
Benedictio Dei omnipotentis, Pa >^ tris, et Fi ^^ lii,
et Spiritus *^ sancti, descendat super vos, custodiat
atque dirigat vos, et maneat semper vobiscum.
^. Amen.
Deinde aspergantur aqua henedicta.
INSTRUCTIO PRO SAGERDOTIBUS
QUIBUS SUMMUS PONTIFEX FACULTATEM DELEGAT BENEDICENDI
CORONAS, ROSARIA, CRUCES, CRUCIFIXOS
PARVAS STATUAS ET SACRA NUMISMATA
CUM ADNEXARUM INDULGENTIARUM ELENCHO
TRiusQUE sexus Christifideles in primis admonitos
vult Sanctitas Sua, ut quis consequi valeat In-
dulgentios, quas in praefata Benedictione conce-
dit, necessario requiri aliquod ex enuntiatis Numismati-
bus, Coronis, etc, secum habere, aut apud se retinere.
Item orationes, devotasque preces infrascriptas , uti
conditiones pro Indulgentiarum consecutione requisi-
tas, unumquemque teneri recitare, vel secum deferendo
Coronam, Crucifixum, etc, vel si quis secum non ha-
beat, eadem in cubiculo vel alio decenti loco suae hahi-
tationis retinere, et coram eis respectivas preces reci-
tare debebit.
Prseterea alj hujusmodi Benedictione Sanctitas Sua
rejicit Imagines sive impressas sive depictas, necnoii
Cruces, Crucifixos, parvas Statuas, Numismata (vulgo
Medaglie, medailles nuncupata), quse ex ferro, stanno,
plumbo , vel ex fragili alia materia, facilisque consum-
ptionis conficiuntur.
Vult denique Sanctitas Sua Imagines et Icones bene-
dicendas repraesentare Sanctos vel jam canonizatos, vel
iii Martyrologio Romano descriptos.
coronas, rosaria, cruces, crucifixos etc.
103*
His pro clariori intelligentia praenotatis Indulgentia-
rum series, quas quis consequi potest , necnon piorum
operum implendorum elenchus recensetur, prout infra,
videlicet :
OuicuMQUE
semel in singulas hebdomadas Coronam
^
Domini. aut Beatissimee Virginis, vel Rosarium,
ejusque tertiam partem, aut Officium sive diviuum sive
parvumejusdem Beatissimae Viro^inis, vel Defunctorum,
aut septem Psalmos Pcenitentiales, vel Graduales reci-
tabit ; aut rudimenta fidei tradere, aut detentos in car-
cere, vel alicujus domus hospitalis a?trrotos visitare, aut
pauperibus subvenire, aut Missam audire
,
vel , si Sa-
cerdos est, celebrare consuevit; si vere poenitens, et
Sacerdoti per Ordinarium approbato confessus, sanctis-
simum Eucharistia? Sacramentum sumpserit, in quolibet
ex diebus infrascriptis, nimirum diebus festis Nativita-
tis Domini nostri Jesu Christi, Epiphaniae, Paschatis,
Resurrectionis, Ascensionis. Pentecostes, Sanctissimae
Trinitatis. Corporis Christi; tum diebus Purificationis
,
Annuntiationis , Assumptionis, Nativitatis et Conceptio-
nis B. Mariae Virg^inis ; necnon diebus Nativitatis sancti
Joannis Baptistce, sanctorum Apostolorum Petri et
Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Thoraae, Phihppi et
Jacobi . Bartholomaei , Matthaei, Simonis et Judae, Ma-
thiae. sancti Josephi Sponsi B. Mariae Virginis, atque
Omnium Sanctorum
;
piasque ad Deum preces fuderit
pro haeresum atque schismatum exstirpatione, fidei ca-
thoHcfe propagatione . pace et christianorum principum
concordia, caeterisque Romanae Ecclesiae necessitatibus,
in unoquoque praefatorum dierum plenariam Indulgen-
tiam consequetur.
Qui eadem aliis festis Domini . aut Beatee Virginis
Mariae peregerit, in quolibet eorum participet Indul-
gentiam septem annorum, ac totidem quadragenarum :
qui vero quavis Dominica vel alio anni Festo, Indul-
gentiam quinque annorum. totidemque quadragenarum.
Qui demum in alio quocumque anni die ea praestabit
.
Indulgentiam centum dierum.
Quicumque saltem semel in hebdomada recitare con-
suevit Coronam aut Rosarium aut Officium B. Mariae
Virginis, vel Defunctorum. aut Vesperas, vel unum sal-
tem ex Noctumis, et Laudes, aut septem Psalmos Poe-
106
Instructio pro Sacerd. beiied. ex Apost. iacultale
nitentiales cum Litaniis et earumdem Precibus, quO die
id egerit, Indulg-entiam centum dierum acquiret.
Quisquis animam suam Deo in articulo mortis devote
commendans, ipsamque mortem aequo ac libenti animo
de manu Domini suscipere paratus, et vere poenitens,
confessus ac sacra Communione refectus, si valeat,
alioquin contritus nomen Jesu ore, si potuerit, sin
minus saltem corde invocaverit, plenariam Indulgen-
tiam consequetur.
Quicumque ante Missse celebrationem , vel sumptio-
nem Eucharistise , aut recitationem divini Officii,vel
parvi B. Marise Virginis , aliquam devotam praeparatio-
nem praemiserit, quinquaginta dierum Indulgentiam
,
qualibet vice id egerit, percipiet.
Qui detentos in carcere, aut aegrotos in nosocomiis
visitaverit, eos aliquo bono opere adjuvando, aut do-
ctrinam christianam in Ecclesia vel domi filios aut pro-
pinquos aut famulos docuerit, toties Indulgentiam bis-
centum dierum consequetur.
Qui ad pulsum campanse alicujus Ecclesise mane aut
meridie aut vespere consuetas preces Angelus Domi-
ni , etc, dicet, vel si eas ignoret, semel Orationem
Dominicam et Salutationem Angelicam; vel dato signo
sub horam noctis orandi pro Defunctis, Psalmum De
profundis, aut si hunc nescit, Orationem Dominicam
et Salutationem Angelicam recitabit, centum dierum
indulgentiam qualibet vice adipiscetur.
Eamdem pariter consequetur Indulgentiam, qui Feria
sexta devote cogitaverit de Passione ac Morte Domini
nostri Jesu Christi, terque Orationem Dominicam et
Salutationem Angelicam recitaverit.
Quisquis vere poenitens peccata commissa emendare
firmiter proponat, conscientiam suam excutiat, ter Ora-
tione Dominica et Angelica Salutatione devote repetitis
in honorem sanctissimae Trinitatis, et ob reverentiam
quinque Vulnerum Jesu Christi quinquies devote eam-
dem Orationem et Salutationem recitet, eamdem Indul-
gentiam consequetur.
Omnes et singulas antedictas Indulgentias unusquis-
que memoratis diebus poterit aut pro seipso adipisci,
aut fidelibus defunctis per modum suffragii applicare.
Declarat insuper Sanctitas Sua concessione prsefata
Indulgentiarum nullo modo derogari Indulgentiis, quas
I
coronas, rosaria, cruces, crucifixos etc.
107*
alii Summi Pontifices praedecessores jam concessere pro
nonnullis ex supra indicatis piis operibus, volens easdem
suorum
prsedecessorum concessiones in suo robore per-
manere.
N
distribuendis autem hujusmodi Coronis, Crucibus,
etc, earumque usu, Sanctissimus Dominus noster
servari jubet Decretum fel. record. Alexandri VII. edi-
tum sub die 6 Februarii ^1657; nimirum, ut Coronse,
Cruces, Rosaria, etc, ut supra benedicta
,
quoad Indul-
gentias non transeant personam illorum
,
quibus con-
cessa sunt, aut quibus ab iis prima vice distribuuntur;
nec aliqua re ex praedictis deperdita
,
pro ea subrogari
altera ullo modo possit, quacumque concessione aut
privilegio in contrarium non obstante : nec non eadem
commodari, aut precario dari non possint pro Indul-
gentiarum
communicatione, alioquin amittant Indul-
gentias jam concessas : tum etiam prsefata post Ponti-
ficiam Benedictionem vendi non possint, juxta disposi-
tionem Decreti Sacrse Congregationis Indulgentiarum et
Sacrarum Reliquiarum, editi die 5 Junii 1721.
Insuper Sanctitas Sua confirmat Decretum fel. record.
Benedicti XIV., datum die 19 Augusti
1752, quo expresse
declarat Missas ad Altare (in quo aliqua ex prsefatis sive
Crucifixi sive Numismatis Imago quoquo modo collo-
catafuerit) lectas, sive a Sacerdote hujusmodi Imaginem
secum habente celebratas , vigore dictse Imaginis nullo
prorsus gaudere privilegio.
Prseterea vetat ne quisquam, quem infirmis morti
proximis assistere contigerit, benedictionem cum In-
dulgentia plenaria in articulo mortis, vigore hujusmodi
Imaginis, illis impertiri audeat sine speciali facultate in
scriptis obtenta, quoniam ad hujusmodi effectum in
Constitutione Benedicti XIV. incipiente Pia Mater, satis
provisum jam fuit.
BENEDICTIONES PROPRIiE
NONNULLORUM ORDINUM REGULARIUM
Quae sequuntur benedictiones , nonnisi a Sacerdotibus
specialem facultatem habentibus adhiberi possunt.
BENEDICTTO ET IMPOSITrO
SCAPULARIS SANCTISSIMiE TRINITATIS
Propria Ordinis Ss. Trinitatis Redemptionis Captivorum.
SACERDOS
indutus superpelliceo et stola albi coloris,
_ dicit :
^\
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i\).
Qui fecit cselum et terram.
y.
Dominus vobiscum.
^.
Et cum spiritu tuo.
oremus.
OMiNE Jesu Christe, qui tegumen nostrse
mortalitatis induere dignatus es : obse-
cramus immensam tuse largitatis abun-
dantiam; ut hoc genus vestimenti, quod
sancti patres ad innocentise et humilitatis indicium
abrenuntiantes sseculo ferre sanxerunt, tu ita bene
^
dicere digneris, ut hic famulus tuus
(
vel famula
tua) N. qui (vol quse) hoc indiitus (vcl indiita) fuerit
Modus imponondi Scapiilarc Ss. Trinitalis. 109*
vestimento, te quoque induere mereatur : Qui vivis
et regnas per omnia ssecula saeculorum.
h.
Amen.
Postea aspergit aqua benedicta.
MODUS IMPONENDI DICTUM SCAPULARE
V-
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
i^. Qui fecit cselum et terram.
y. Dominus vobiscum.
r^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
HDESTO,
Domine, supplicationibus nostris : ut
hunc famulum tuum
(
vel famulam tuam), cui
in tui nomine habitum Religionis sanctissimse Tri-
nitatis imponimus, tu ita bene
J'
dicere digneris,-
ut te largienle devotus (vel devota) persistat, et
vitam consequi mereatur aeternam. Per Dominum
nostrum Jesum Christum Filium tuum : Qui tecum
vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus
,
per
omnia ssecula sseculorum. ^. Amen.
Nunc imponitur sacrum Scapulare a Sacerdote di-
cente :
Accipe habitum sanctissimae Trinitatis , in aug-
mentum fidei, spei, et caritatis : in nomine Patris,
et Filii
^,
et Spiritus sancti. \\. Amen.
y. Dominus vobiscum.
^. Et cum spiritu tuo.
Oremus.
OMNiPOTENS
sempiterne Deus, qui dedisti famulo
tuo (vel famulae tuae) in confessione verse fidei
seternse Trinitatis gloriam agnoscere , et in potentia
majestatis ador^re unitatem : qusesumus, ut ejiis-
dem fidei firmitate ab omnibus semper muniatur
adversis.
Deus, qui per sanctos Joannem et Felicem Ordi-
nem sanctissimae Trinitatis, ad redimendum de
potestate Saracenorum captivos , cselitus institiiere
110* Benedictio trisagii Ss. Trinitatis.
dignatus es : prsesta, quesumus; ut eorum suffra-
g^ntibus meritis a captivitate corporis et animae, te
adjuvante, liberetur hic famulus tuus (vel haec
famula tua). Per Christum Dominum nostrum.
^l. Amen.
Suscipiatte sanctissimaTrinitas in niimerum con-
fr^trum, consororiimque Gonfraternitdtis nostrse :
et licet te indigne suscipimus, in orationibus tamen
nostris precamur, ut tibi sanctissima Trinitas con-
cedat tempus bene vivendi, constdntiam perseve-
randi ; et sicut nos hodie fraterna caritas spiritua-
liter jungit in terris, ita divina pietas, quse dile-
ctionis est auctrix et amatrix, nos cum fidelibus suis
conjiingere dignetur in caelis. Per Christum Domi-
num nostrum. ^. Amen.
Datur benedictio, dicendo : Pax et benedictio Dei
omnipotentis, Patris
^,
et FiUi
^,
et Spiritus >^
sancti descendat superte (vel super vos), etm^neat
semper. l^. Amen.
BENEDICTIO TRISAGII SS. TRINITATIS
f.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
^.
Qui fecit caelum et terram.