Sei sulla pagina 1di 8

Torzioni talasi, prenosioci ljudskih misli i oseanja!

Datum postavljanja: Wed Dec 04 ,2013, PDF Autor: YU1BG

Dipl. in. Goran Marjanovi: Jedno je sigurno: Teslina zaostavtina jepotencijal jedne potpuno nove nauke,potpuno novog shvata nja prostora, vremena i energije, koje je dublje i odrelativistikog i od kvantnomehanikog,kao i od onog kosmolokog zasnovanog na teoriji velikog praska. Danas gotovo niko vie ne sumnja da nismo sami u Svemiru. Sa druge strane uprkos brojnim neidentifikovanim objektima, fenomenima i/ili pojavama i ponekom kontaktu komunikacije sa vanzemaljskim biima ipak nema. Zato? Po mom miljenju razlog je krajnje jednostavan: razlika u naim znanjima i tehnikim mogunostima isuvie je velika. Dakle, oni od nas nemaju ta da naue a ako im neto treba, dou, uzmu to i odu dalje svojim putem Ipak, to se tie nivoa svesnosti, rekao bih da smo tu mnogo ravnopravniji, meutim, svesnost nije pamet, znanje, obrazovanje, inteligencija. Naime, ono to ljudsku vrstu odvaja od ivotinja je inteligencija, odnosno sposobnost shvatanja koja proizilazi iz tri osnovne osobine naeg uma: sposobnost za sintezu, analizu i sposobnost pamenja. No, ako iskoristimo tu svoju mogunost miljenja i malo bolje razmislimo, mi zemljani, toliko ponosni na svoja visoka nauna i tehnika znanja koja smo do sada stekli kao civilizacija ipak moramo priznati da naa dela, globalno naravno, ne odgovaraju naim umnim potencijalima. Sa jedne strane stvorena su zaista velianstvena nauna i umetnika ostvarenja a sa druge civilizacija je stigla do ruba samounitenja. Svi postojei eko-sistemi Planete Zemlje su narueni prekomernom eksploatacijom od Boga nam datog Ukratko, realnost u kojoj ivimo govori o korelativnosti nae pameti i naih dela sa jedne strane ali isto tako i o njenoj velikoj neusaglaenosti sa trenutnim nivoom svesnosti ljudske vrste, koji bi nas trebao karakterisati kao ljudska bia 21.-og veka. Eksperimentalna realnost svetskih laboratorija i istraivakih institucija najvieg naunog nivoa ali i sve brojnija istraivanja niza nekonvencionalnih istraivaa ukazuju nam da su naa znanja, koliko god visoka, zapravo minorna i u odnosu na znanja prethodnih civilizacija. Ono to je najzanimljivije je injenica da su sve te civilizacije, uprkos velikim znanjima kojima su ovladali

i, po svemu sudei, visokim tehnikim mogunostima ipak zavrile u samodestrukciji. Zato? Gde su pogreili i da li moda i mi idemo slinim putem? Postoji li reenje? Ukoliko odgovore potraimo u okviru nae vekovima graene logike miljenja dobiemo ih naravno kao tumaenja niza naunih disciplina. No, istina je uvek relativna pa je svako, koliko god bilo nauno, tumaenje samo (prostorno-vremenski) ogranieno tano. Problem, koji je zapravo kljuni, je u tome to je sve, nekada novo, ali sada ve proivljeno, proueno, vieno i analizirano od strane drugih daje samo iluziju smisla jer institucionalizacijom steenih znanja i iskustava samo ui krug pojedinaca dobija monopol na neku filtriranu istinu. Izgraena pravila logikog miljenja, dobro ukorenjena ljudska vezanost za ulno-materijalni segment realnosti i naravno fizika i mentalna lenjost osnovni su razlozi naeg pristanka, poesto i nesvesnog (to i jeste glavni problem), i preputanja drugima da nas vode i upravljaju nama: dravi, medijima, okruenju i drutvu uopte uspostavljenim normama i pravilima. Veina, naalost, nije svesna u kolikoj meri su misli koje smatramo svojima zapravo tue. Retki su oni koji su se usudili da skrenu sa sigurnih i dobro utabanih staza (trenutno) vaeih naunih istina, zakona i postulata. A ba tu se nazire reenje i to vrlo jednostavno porast svesnosti, pojedinca i celine tj. civilizacije. Transformacija naeg (predominantno) nesvesnog u svesno ivljenje kako je to govorio P.D.Uspenski (Gurijev) i umesto besmislenog repliciranja bezbroj puta ponovljenog u smisleno stvaranje neeg sasvim novog i originalnog. Zapravo, smisao stvaranja, kreacije neega istinski novog, neega to jo niko nije napravio, izmerio, osmiljavanje teorija koje ne postoje ni u jednom udbeniku, trebao bi biti put kojim se ee ide jer taj put, iako neuporedivo tei od dobro osvetljenog, utabanog i sigurnog puta kojim su ve hiljade prole, nepogreivo vodi ka porastu svesnosti, i pojedinca i civilizacije. Naravno, Kosmos funkcionie po Boijim principima i zakonitostima, nezavisno od naih spoznaja.Jabuke su padale sa grana i pre nego to je jedna od njih pala Njutnu na glavu. Evidentan porast nivoa svesnosti znai da je taj proces podran Promilju Boijom i to je ono to daje nadu u istinsko bolje sutra. Ipak, pre nego to postanemo deo onoga to bi se moglo nazvati galaktikom zajednicom ivih bia, moramo ostaviti varvarstvo iza nas i pokazati da smo u stanju da brinemo o sebi i naoj planeti. Jedan od onih za kojeg sa sigurnou moemo rei da je metafora borbe pametnog oveka i uspenog pronalazaa sa kultom novca, jedinog merila uspeha na zapadu, je Nikola Tesla. Ovaj nesumnjivi intuitivni genije radio je po dvadeset i vie sati dnevno ali nikada zbog sebe i line koristi, ve iskljuivo za dobrobit celokupnog oveanstva. No, savremenici ga nisu razumeli. Neki nisu mogli a neki nisu hteli ili smeli. Ba kao i danas. Radim za budunost, govorio je svojevremeno Tesla, moji savremenici menee razumeti, ali jednoga dana preovladae nauni zakoni prirode i je samtajne otkrio i sve e se izmeniti, kao dlanom o dlan, sve e se promeniti.Nastupie no va era oveanske mudrosti ije e kljune karakteristike bitirazumevanje vremena, otkri e neogranienih izvora energije i oblikovanjematerije po volji naunika. Teslina intuitivna genijalnost je oita. Naglaavanjem potrebe razumevanja vremena ukazao je na znaaj buduih otkria dr. N. A. Kozyreva koja e uslediti nekoliko desetljea kasnije

Naalost, Tesline ideje su bile su toliko napredne da je i dan danas malo onih koji veruju izvornim Teslinim reima. Za veinu vodeih fiziara, kako onda tako i danas, Tesline ideje o ne-hercijanskim talasima, longitudinalnim elektrodinamikim vibracijama, luminoferoznom etru, bile su i ostale samo san jednog zanesenjaka koji nije ba najbolje razumeo to to radi. Na svu sreu, u poslednje vreme sve je vie onih koji uviju da su eksperimenti za dokazivanje etra bili zasnovani na neadekvatnom shvatanju tog pojma. Nelogian pogled na strukturu prostorvreme navela je veinu da misli da se delovanje sila na daljinu moe dovoljno dobro objasniti i bez potrebe za etrom. Izgleda da su svi propustili, ili su namerno ignorisali injenicu da je jo 1920. godine i sam Ajntajn rekao: Prema Optoj teoriji relativnosti, prostor bez etra je nezamisliv! (May 5th, 1920, at the University of Leyden, Germany). Sva moja istraivanja govore u prilog Teslinih izjava da su njegovi Ne-hercijanski talasi, energetske vibracije sasvim druge vrste od tzv. Hertzovih talasa, transverzalno-vektorskih EM talasa, tj. onih kojima ga je navodno nadmaio Markoni. Prema postulatima Modela KGE, Teslini (Ne-Hercijanski) talasi su dimenzino bogatija i sloenija elektrodinamika energetska forma od klasinih (Hercijanskih) EM talasa (http://users.beotel.net/~gmarjanovic/). Oekujui oblik Teslinih talasa nastao je sintezom nekoliko opte-vaeih kosmikih zakonitosti (Walter Russell, P.D. Uspenski, E.ire. H.Hese ), kao rezultat mojih opaanja tokom niza uinjenih, pomalo nestandardnih eksperimenata zasnovanih na Teslinim tehnologijama. U osnovi, Teslini talasi su longitudinalne elektrodinamike oscilacije, ali u sutini to su viedimenzionalne energetske vibracije (4D disanje), koje postojea aparatura i metodologija nemoe registrovati direktno osim u formi njihovih senki tj. niedimenzione projekcije u nau (3D prostor + 1D vreme) (kvazi) realnost a koja je najslinija naizmeninim, rastue-opadajuim, ciklinoopozitnim, spiralnim (vortices) strukturama.

Fenomen spiralnih energetskih tokova, tzv. Torziona polja, poznata su savremenoj nauci ali tu energetsku formu, barem zvanino i koliko je meni poznato, nauka nikada nije povezivala sa Teslinim Talasima. Naprotiv, sa aspekta zvanine nauke, Teslini Ne-Hercijanski talasi ne postoje kao poseban entitet. Oni su samo poseban oblik klasinih EM talasa, tj. povrinski talasi (Norton, Zenneck) u blioj zoni predajnika Jedan od retkih koji je Tesline talase sasvim druge vrste doveo u vezu sa helikoidalnim strujanjem energije bio je Andrija Puhari. Opisujui sloenu strukturu Teslinih Ne-Hercijanskih talasa Puhari je pominjao i specifine signale, superluminalne lidere, koji propagiraju spiralnom putanjom (poput vadiepa) u obliku rotirajuih magnetnih polja, kreirajui neku vrstu tunela kojom onda struji energija u obliku elektron-pozitron parova bez otpora, dakle potpuno analogno principu kojim savremena nauka tumai superprovodne procese i to je tek nedavno predloeno kao ideja da se estice razmenjuju kao helikoidalne spirale Prvo istraivanje i otkrie uvijenih energetskih tokova (tzv. vorteksa /vortices/) vezano je za otkrie pete sile torzije u kasnim 1800-im od strane ruskog profesora N.P. Mikina. Ajntajnov kolega Dr. Eli Cartan prvi je nazvao ovu silu torzija 1913. godine obzirom na njeno uvrtanje tokom kretanja kroz tkivo prostor-vremena. Tokom 1950.-ih ruski naunik dr. Nikolaj Aleksandrovi Kozyrev (1908-1983 ) u svojim pionirskim istraivanjima definitivno dokazuje

postojanje ove energije, pokazujui da ona, kao vreme, tee u svetom geometrijskom obliku spirale. Torzija u sutini znai uvrtanje i podrazumeva spiralnu (helikoidalnu, vorteksnu) formu. Dakle, delovanje statikih torzionih polja ostvaruje se propagacijom torzionih talasa koji se kroz prostor kreu spiralnom putanjom. Torziona polja su generisana spinom i/ili ugaonim momentom objekta koji rotira. estica ili bilo koji objekat koji se vrti u mestu ili tokom kretanja proizvoljnom trajektorijom proizvodi torzione talase i poseduje svoje jedinstveno torziono polje. Po nekima, torzioni talasi su karika koja nedostaje u potrazi za konanom teorijom svega (Theory Of Everything) i jedinstvenom teorijom polja (Grand Unified Theory). Obzirom da torziona polja utiu na stanje spina, torziono polje nekog objekta moe bitipromenje no pod uticajem spoljnjeg torzionog polja. Kao rezultat tog uticaja, nastaje novakonfiguracija to rzionog polja koja opstaje kao metastabilno stanje (kao polarizovanostanje) i moe ostati nepro menjeno ak i ako se izvor eksternog torzionog polja premestiu drugi deo prostora. Osobina rezidualnosti, tj. sposobnost samostalnog opstanka ove energetske forme je osobina potpuno nesvojstvena klasinim, hercijanskim EM poljima. Zbog ovog neobinog svojstva torzionih polja, neki fiziki ili bioloki objekti mogu zabeleiti (pamtiti) torziona polja odreene prostorne konfiguracije. Najbolji primer za to su molekuli vode. Istraivanja su pokazala da je voda veoma dobar medijum za skladitenje statikih torzionih polja. Svojim radom iz 1988. godine, francuski imunolog dr. Jacques Beneviste iznenadio je nunu javnost pokazavi da voda ima sposobnost pamenja sastava hemijskih supstanci sa kojima je bila u kontaktu. Homeopatija koristi to znanje u izradi lekova i prenoenju informacija na pacijenta. U daljim istraivanjima pokazalo se da karakteristike supstance takoe mogu biti prenete iz jedne posude sa vodom na drugu jednostavnim postavljanjem tih posuda zajedno. Izuzetno efektnu ilustraciju sposobnosti vode da registruje i pamti misaone i emocionalne strukture dao je dr. Emoto Masaru svojim snimcima kristala leda, nastalim pod uticajem razliitih misaonih obrzaca. Naunik koji je zasigurno dao najvei doprinos u istraivanju nekonvencionalnih energetskih oblika je dr. Nikolaj Aleksandrovi Kozyrev. On je bio izuzetan naunik, dobro potovan u Rusiji, ali praktino nepoznat na zapadu. Implikacije njegovog rada, i rada svih onih koji su ga pratili, bile su ogromne. Naalost njegova istraivanja bila su skoro u potpunosti prikrivena od strane biveg Sovjetskog Saveza, ali padom gvozdene zavese i dolaskom Interneta, konano smo dobili pristup najbolje uvanoj ruskoj tajni. Temeljna istraivanja hiljada strunjaka, doktora nauka, zasnovana na radovima Kozyreva, rezultovala su novim spoznajama koje su potpuno promenile nae razumevanje Univerzuma. ivot Kozyreva bio je izuzetno teak. Najnesretniji obrt desio mu se 1936. godine kada je bio uhapen pod represivnim zakonima Jozefa Staljina. Od 1937.g, narednih 11 godina provodi u koncentracionom logoru, gde je podvrgnut stranim torturama trpei strahote poznate samo onima koji su ih preiveli. Ipak, i u tako tekim uslovima on je duboko razmiljao o misterijama univerzuma, obraajui panju na sve mogue postojee ivotne obrasce. Ono to je uoio bilo je vie nego interesantno i neobino svi ti toliko brojni i razliiti organizmi pokazivali su znake asimetrije i/ili spiralnog rasta tokom svog razvoja. Na osnovu svojih zapaanja Kozyrev je smatrao da su svi oblici ivota samo vanjski otisak (slika) nekog nevidljivog, unutranjeg izvora spiralne energije, koji utie na njihov razvoj kao to svoja uobiajena svojstva stiu i kroz energiju koju primaju jedenjem, pijenjem, disanjem, fotosintezom

Kozirev je izveo niz eksperimenata kojima je verifikovao postojanje ovog spiralnog izvora energije, a to su kasnije potvrdili i mnogi drugi istraivai. Jedan od njih je Brus DePalma, koji je otiao i dalje pokazujui da masa i spin mogu zavisiti od mnogo stvari kao to su vibracije, toplota, elektrina energija i magnetizam. Kozirev je zakljuio da vreme nema smisla bez kretanja pri emu je ono spiralnog oblika tako da je spiralno kretanje nazivao protok vremena. Iako korektno preveden, ovaj izraz treba paljivo interpretirati jer se lako moe pogreno protumaiti da je vreme neka stvar koja moe da tee. Ipak, taj izraz je i logian jer ukazuje na zavisnost vremena od rotacije, pa je spiralno kretanje neto to rotaciji dodaje dalje kretanje (viu formu kretanja) tako da je rotacija = vreme, i na taj nain: rotacija u kretanju = protok vremena. Ovako je David Wilcock opisao ostvarenje Kozyreva: Kao to smo rekli, spiralni energetski obrasci u prirodi skinuli su veo pred iniciranim oima dr Kozyreva dok je bio u koncentracionom logoru. Svojom direktnom spoznajom stekao je uvid u to da je spiralna energija u stvari prava priroda i manifestacija vremena. Oigledno, on je oseao da je vreme, mnogo vie od obine funkcije za merenje (brojanje) trajanja kako ga mi sada tumaimo. Krajem 50.tih godina XX veka astrofiziar, astronom dr. N.A. Kozyrev je predloio sasvim nov koncept Protok prostora (space flow), koji se sa aspekta savremene fizike moe povezati sa pojmom spiralnog polja a neodoljivo asocira na Teslin luminoferozni etar. Prema tumaenjima Kozyreva, putem prostornog protoka mogue je ostvariti interakciju izmeu proizvoljno udaljenih objekata Univerzuma ODMAH, istovremeno dakle trenutno, bez vremenskog kanjenja koje karakterie propagaciju Hertzovih EM talasa. Naalost, u svojim radovima Kozyrev nije koristio koncepte kompatibilne sa jednainama savremene fizike elementarnih estica i kosmologije pa su njegovi radovi potisnuti od strane savremene naune misli. Za dokaz postojanja protoka prostora Kozyrev je realizovao niz astronomskih i laboratorijskih eksperimenata i merenja. Naravno, eksperimenti trenutnih snimaka slika zvezda i najbliih

galaksija su bili najzanimljiviji. Sasvim je oito da razmiljanja Kozyreva o protoku prostora podrazumevaju mada to nigde nije rekao direktno prisustvo signala, relativno brih od svetlosti. Ovo je direktno suprotno osnovnom postulatu Ajntajnove teorije relativnosti, temelju savremene fizike, postulatu o konstantnosti brzine svetlosti, po kojem ni jedan objekat sa realnom masom mirovanja nemoe dostii a kamoli prevazii brzinu svetlosti. Obzirom na to, sasvim je razumljivo to radovi Kozyreva nemaju adekvatnu podrku oficijelne nauke. Osnovne karakteristike protoka vremena koje je razmatrao Kozyrev zasnovane su na razlikama u rotaciji objekta u smeru kazaljki sata i u suprotnom pravcu. Preciznije reeno, u pitanju su koncepti asimetrine spirale koja se moe detektovati na osnovnom nivou, prvenstveno u fizici elementarnih estica ali i kod makro objekata. Na osnovu svojih teorijskih i praktinih istraivanja Kozyrev zakljuuje da se desna i leva rotacija i spirale svih tela moraju razlikovati. Upravo ta asimetrinost, prema Kozyrevu ukazuje na spiralna svojstva vremena, odnosno da je ova osobina povezana sa osom (axis) vremena. Iako je razmatrao i mogunost uvoenje koncepta spirale kroz prostorne koordinate, kao krajnju formulu Kozyrev je definisao brzinu kretanja du ose vremena ili brzinu protoka vremena koja ima spiralne karakteristike a koja odgovara celokupnom prostoru. Jedno od moda najkontroverznijih otkria dr. Kozyreva je da ljudske misli i oseanja generiu torzone talase !!! Ova injenica je od izuzetne vanosti za savremenu nauku jer nudi mogunost fizikog shvatanja i tumaenja svesti a time i mnogo kompletniji model stvarnosti. Kozyrev je bio u stanju da izmeri fizike efekte izazvane naglim psihikim promenama ukljuujui i njegova vlastita stanja. Svojim eksperimentima je dokazao da je svest (svesnost) povezana sa vibracijama unutar fluidnog eterinog medijuma koji proima sve. U svojim genijalnim eksperimentima uoio je trenutne promene u psihokinetikim sistemima, nastale delovanjem nepoznate energetske forme koju je teko detektovati i za koju je verovao da je saamo vreme i koja objedinjuje sve oblike postojanja u jedinstveno polje, povezujui sve stvari u realnom vremenu, promoviui tako princip nelokalnosti (trenutno delovanje na proizvoljnoj udaljenosti), to je kljuni koncept i prilino diskutabilan fenomen moderne kvantne fizike. Svojim brojnim merenjima Kozyrev je pokazao da promene u mehanikim sistemima proizvode suptilne promene u gustini vremena, eterskom medijumu, kao i gravitacija, gromovi, promene godinjih doba, promene u gustini materije itd. Isto tako, Kozirev je utvrdio da svest takoe utie na gustinu vremena. Pri tome emocije (emocionalne misli) proizvode mnogo vee efekte na njegovu opremu nego to je to sluaj kod intelektualnih razmiljanja. Emocionalno uzbuene osobe imale su posebno snaan uticaj na merne sisteme. Dr. V.Nasonov, kolega dr. Kozyreva koji je prisustvovao njegovim merenjima, tokom svog izlaganja na Moskovskom univerzitetu 1985. godine ispriao je publici sledee: Na primer, on [Kozirev] je bio u stanju da pokaziva torzione vage skrene za 40 ili ak i vie kada je itao svog omiljenog Fausta (Tesla/obrtno magn.polje!). Meutim, matematiki prorauni, po pravilu, uopte nisu izazivali otklon pokazivaa . Brojni eksperimenti koje je izveo u svojoj laboratoriji uverili su Kozireva da nae misli mogu promenti gustinu vremena. Njihovo svojstvo nelokalnosti nudi nam mogunost objanjenja niza psi-fenomena iz oblasti metafizike pa i ezoterije na zaista racionalan i nauno prihvatljiv nain. Svi savremni aparati kvantne medicine i uopte komplementarne metode leenja, zasnovane su na transferu (transdukciji) bio-informacionih polja putem Torzionih talasa. Sposobnost

supstance, posebno vode, da oitava i registruje Torziona polja, uz njihovo svojstvo rezidualnosti koje ona i inae poseduju sama po sebi, kombinovana sa njihovom mogunou trenutnog tranfera informacija izuzetno su vredna saznanja koja oveanstvu nude nesluene mogunosti!

Potrebbero piacerti anche