Sei sulla pagina 1di 10

1

FORREST GUMP SUITE


"Shrimp soup, shrimp stew, shrimp salad, shrimp and potatoes, shrimp burger..."

Q Q Q \\. =104
Alan Silvestri
1 arr. Ian Yan

&
8va . . E . E .
Q
% QQ \\ . E . . E . E . E . . . E . E . E .
" " " " " " " " "
. . . . . . . . . . . . . .
QQQ 5

&
. . . . . . . . . . . .
% QQQ . E " E " E " . E " E " E " . E " E " E "
8va

. . . . . . . . -# . . . . . . . .
QQQ D
9

&
. . . . . . . . . . . .
% QQQ . E " E " E " . E " E " E " . E " E " E "
8va

. . . . . . . . . -#
. . . . .
QQQ D
&
. E . E . E . . . E . E . E . . . E . . . .
% QQQ . .
8va

" " " " " " "


. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
13
QQQ . . E " . . .
E D E E
& " " "

% Q Q Q . . E ." D . . . E ." D . . . . E . D .
8va

"
- ## . .
QQQ - D . .. . . E .. E .. D .. .. E .. D
17 .

& " " "

% QQQ . . E . . . . . . . E . D . E . D .
8va

. . "
" "
QQQ ,
2

.. . .. .. .. . E ...
21

&
"
. . E . E . E . . .
. E E . . . . . D .
% QQQ
8va

" " " " . .


"
QQQ D . . . D .. . .. .. .. .. E .. --
& . . . . . -
"
. . . D . . . . . . .
% QQQ . . . D . . . .
.

Q Q Q . . . .. E . E . D .. . . . D . . E . E .
.
.. . . .
25

& . . . . . .
" " . " "
. . . . . . D .
Q
% QQ . . D . . . . D
.

QQQ - .. . .. ... ... .. E ... D .. .. .. .. D


29

& -
"
. . . .
Q
% QQ . . . . . D . . . D . .
. . . . .
QQQ . . . . . . E .. -- .. . .. .. .. . . .
33

& . . . . . . - .
"
. . . . . . . . . . . D .
% QQQ . . D . .
. .
. . . .
.. . . . . . . . .
QQQ . .. .. . D E E .
& . .. " "
. . . -# .
% QQQ . . D -# -# D
QQQ . . . . . . . .
3
. D P P P .. . . .. E . E ..
. . . .
37

& . . . .
. . " "
. . . . .
% QQQ . # D PPP
" . . . .
.
.
.. . . . .
D . . E . D .. . ... ... ... .. E ... E . .. . E " . .
41

& " " "


. . . . .
%
. . . . . . . . . . . .
. . .
.. .. .
.. .. ...
.. E . E .
. . .. D E . D 45
.. . . ... E .. E ..
& " " " . " "
. . . D .
% . D . . . D .
. . .
. . .
. . . . . .
E " . .. . ... .. . E ..
. . . .
..
. . ... E .. D
& .
" "
. . . . . .
. . . . . . . . .
% . . .
.
.
.

.. . . ... E .. E ... E .. .. .. E . . . .. . ... ... E .. E . D .. .. .. . D


49

& . " " .


" " " "
% .. .. . . . . . .
. .D . . ..D .
. . . . .
. . . . . .
. . E . . .E .E .E . . . E . , , ^
& . .
53 57

" " " " " `


, - # . D ^`
% , .
4
. =76 Play! this part rubato;. the key. # . 61 . #
^` . . D . . # E . E . .
signature is not completely fixed

& . . .
.## .
.# # . . .
.# #
. . .. . .
^ . . . . . . . . . .
%` . . . . " . . .#
. . . .
. ! !
. .
.. .. .. .. . # .. ! -- ##
.. .. ##
65

& .. . . .. . . -#
"
. . . E
% ..... . . . . .
. . . . . . . -#
. -#
E . . .# . # E . . .# .. .
& ... . .. ## .. ## .. .. .. ##
69

. . . .

% . . ." . . . . . . . . . . . . . . . .
. . " . " . "
. ! !
.
& ... .. .. .. .. ## .. . ... ! .. ! .. ##
73

. . . . . . # .#
"
. E .
% . . ..E . . . . E E .
. . . . . . -#
. . -#
E . # .
77

. #
& .. ## . #
.. ## . .. . .. # . .. . .. .. ## . . . .#
.. . . . #
. . . . . . . . . .
% . . . . . .
. . . " . .
. . .
D ! !E E 81
. . E. . . E.
& . . . . . . ! . .
. " "
.. . . .. .. .. .. . . ..
.
. ! .# E ! E . ! .
% .
. . . .. . . . . . .
. . . .
. . E . .. ## . .
D E E .. . . .. ## . .. .. ... ... ..
5

.. ## .
85

& "
"
% . . . . . . . . .
. . . . . .
. . .
.. ... .. D E 89 D .. . . . . !
. . . . .. .
.. E .. . .. . . .
& . . .. . . .
"! "
.
% . . . . . . . . E . .E !
. . . . ..
. . . . " .
. . . .
.. . E . 93 . . E . . . E . . # D E Q \ .. =170 . . . . 97 . D .D
& . " " " \

D E \ . D . . . D .
% Q\ .
.#
.#
Q - . # . . # . . D . . . . . 101- . D . . . # . -
& " "
"
. D . . D. . . D . .. D. .. D . ..
%Q . . D .

. D D
Q. . . . . . - .# . .# . . D . . . . .
105

& " "


. D . . . . .
%Q . . D . D . . D . . . D .

109
Q- . D .
.
.# . - D D 113. D D
& " ... ... .. . . . . .. ..
.
. D . . .
%Q . . D . . D . . . . D - .
. . -#
.. . . .
6
Q . . . .. D . D . . . D D
117

& . . . .. . ,,
. . . . . Q .. ,,
D D D D . D D . . D .
%Q -
. - . Q.
Q. ,
. . . ,
. . 125- .
Q D . D - .# . .# . . D .. . . . . D . .# .
121

& " " "


. . . . . D . . D . . . . .
%Q . D . D . . . D . D

Q- . .
. .# . , . .# . . D P O[
129

& " " O\


. D . . . . .
%Q . . D . . D . . D . . D . . . P OO [\

OO [\ . =130 D D DD
133 137 141

& .
. ..
--- ### --- ### .. . . --- ##
-# -# . - #
...
. . . . . ---- ####
% O O [\ . D D -# DD DD
-# -# -# .
-# -# . -# -# .
.
O - . -# -# -- ## -- ## -- ##
145 149

& - O -- ## -- ## -# -# -- ## -- ## .. . . --##
- -# -# -# -# . - # -#
% O. DD # -# -# -# . . D #
O . - -# -# -# . -#
-# -#
-# -# -# . . -
-# -#
OD D D
153 157 161

& O
.. . .. --- ### --- ### -# . . . -- ## -- ##
-# -#
% O . D
O . . . -# -# -# -# -# -# -#
. . -# -# -# -# -# -# -#
7
O D D D
165 169

&O . -- . -- . . -- # . -
. . -- . .. - -- ## --- .
- . . --
% OO D D
- . . . -- ## -- ## . .
- . . -# -# .
.
OO D D . -# -- ## -- ## -- ## -- ##
173 177

& ... . . -- ## -# -# -# -# -- .. --
. . - . - .
% OO . D DD . . . . .
-- ## -- ##
. . .
. . . ...
. . -# -# . .
. .
O
181
D D 185
D
& O .. . . --## -- ## -- .. -- ##
. . . - # - # .
. - . - # . .. -- ##
% OO D D . D D D
. . . . . . . . - . . -#
. . . . -. -#
. D 193 . . D . ..D
OD
189

& O
. . --- ### --- ### - # -
% OO D D . .DD
-# -# -# -# .
. .
-# -# -# -# .
O D D D D . D . .
197 201

& O .. .. . . ..
. . .. . . .
. DD .
% O . .. . . - # .
O . . . . .
. .
D D E ! ... E ! .. O O O O O O .. . . . .
OO
205

& .. .. .. .
. . . . . . . . . . ..
% O . E. . D . OOO- .
O . . . . . . OOO -
" . . .
. . .
8 . =188
O
& O O O O O .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .
209 213

. . . . .. . . .
% OO O O . . E . . . . . . .
OO . . . . . . . . .
. "
!
OO O O . . . . . E . D
217

& O O . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .
% OO O O . . . . . . . . . . . . . .
OO . . . . . .
. . . . . . . . . .
OO O O . E ! D .. . . . . . . . . . . . . . . .
221

& O O . .. . . . . . .. . . .. . . ..
% OO O O . . .
OO . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
!D !D
OOO O . . . E .. E D
225

O . . .
& O . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . ..
% OO O O . . . .
. . . . . . . . . . .
OO
. . . .
. . . . . . . . . . .
OOO O - E ! D D
. . . D . . .. D PPP P QQQ
229 233

O
& O -- .. . .
.. . . . . . P P
. . .
% OOO. .
OOO . . . . P P P P QQQ
. . . . . . . . . . . . . . . PP
. . . . . . . . .
QQQ D D .. .. E ! . .. . . .. D . .
.. . .. ... .. . .. ..
237

& -- . . . . . ..
- .
% QQQ . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .. .. . . . . . . .
. . . . . .
9
QQQ . D E ! D PPP O O O . D . . D
241 245

& . . .. .. . O O .. .. . .. .
. . . . . .
% QQQ . . . . . . . . PPP O O O . . . . . .
. . . . OO
. . . . .
.
E ! Q
OO PPPPP QQ P - D . . .
249

O
& OO. . . . . . .
. . .. -- .
. . . . . . . . .. .. .
% OO O E . PPPP QQQ D . . . . . . . .
OO. . " P . . . . . . . . .
. . .
253 . ! !D
QQQ . . . . E . D . E
& . .. .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . ..

% QQQ . . .
. . . . . . . . . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . .
QQQ . . . . . . . . . . . . . . . . .
257

.
& . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .
% QQQ . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
! !
QQQ . .. E .. D . E . D D E D
.. . ... .!
261 265

& . . . . . . . . . . ... . .. --- .


% QQQ . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. .
.
Q Q Q D . . . D . . 269.. D PPP D . .. D . . . .. ..
273

& . . . . . . -
-- .. . . . . .
.
% QQQ . . . PPP . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. .
. . . . . . . . . . . .
.. E . .. . . . D . 277. D
10

.. .. . .. . E ! D Q Q Q .. D . .
& . . . . . . . . ... .. .. .
"
%. . . . .. ... .. . . . . . . QQQ . . .
. . . . .. ... .. . . . . .
. . =170 .
QQQ . D
281 285
\\ . . . . - . D
& . .. . . . . -# -#
. . . . . . .
% QQQ . . . \
\ . D . D
. . . -# -# -# -#
-289# -# -. # . -. # - .
QQQ - .# . .# . D . . . . D . .# .
& " " "
. . . . . .
% QQQ . D . . D . . . D . . D . D

. .
QQQ - # D . .# . , . . # . 297. D
293

& " "


. D . . . . .
% QQ Q . . D . . D . . D . . D . . . D .

QQQ
&
. .
% QQQ . D