Sei sulla pagina 1di 5

Pag-aalay

G
Titik: O. Pagsanghan / Musika: M.V. Francisco

i
afD n k k k n k k i
Moderato non Marcato ( =80)
Soprano
k
Pa ngi no on, a ming a lay
l
Alto
afD n
kPa ngik nok on,i
n k k k

n k k k i
a ming a
l n k k k
Tenor
afD
k k k
Pa ngi no on, a ming a

n i n k k k i
Bass
bfD
Pa ngi no on, a ming a lay

k
5

f n k k i n k k k i n k k k
a
i tong a lak at ti na pay sa al tar

af i n k k k jz k jz k i
lay i tong a lak at ti na pay

jz jz i
af i n k k k k k
k k k i i tong a
n k k k n k k k
lay lak at ti na pay
i
bf n
i tong a lak at ti na pay sa al tar

n k k z tk k k k
10 3

af i
i m
mo, i la la gay tang ga pin

af n k k k i n k k z ks i
k k k
sa al tar mo, i la la gay

f n i n k k z ks i
a
k kz k k k k
i
sa al tar mo, i la la gay
i n t m
b f 3
mo, i la la gay tang ga pin
SATB Arranged by: Sim A. Belsondra, BPOC
Feb. 5, 2010
2

14

af i n k k z ks i n k k k i
sa i yong ka may A lay na min

k k k k z ks k z ks i l
af m n
3

kA layk nak
n k k k
tang ga pin sa i yong ka may

f m k
3
k k k z k k z k i l
a ti yong kat may
i kz k i
n k k k i
tang ga pin sa A lay na

n k t
bf
sa i yong ka may A lay na min

kk k k i
19

af n k k k i m
a ming bu hay ba wat ga lak

af i n k k k i m kk k k
min a ming bu hay ba wat ga

f i n k k k i m kk k k
a
kk k k i
min a ming bu hay ba wat ga
k k k i
bf n m
a ming bu hay ba wat ga lak

n k k z kt
23

af m k k i n k k z ks j j
at lum bay ba wat pa nga rap na ming tag

k k i
af i m
k
n
k z ks j j
n k kz k j j
lak at lum bay ba wat pa nga rap

k k i
af i m
t
ba wat pa nga k rapz
lak
k k i
at lum bay
k z k k
k k j j
bf m n
t
n t
at lum bay ba wat pa nga rap na ming tag
3

kkk k i
28

af i m n k k z ks
lay sa pa lad mo i la la

af n k k k i m k k k k kz ks k z ks
na ming tag lay sa pa lad mo i la la

af n k k k i m k k k k kz k kz k
ti la lat
i kkk k i kz k
na ming tag lay sa pa lad mo

m n k t
bf
lay sa pa lad mo i la la

k
32

af i n z ks k k k k i nz k kz j j
t t
gay... La hat ng a ming ma hal sa bu hay

n z ks k k k k i nz k kz k j j
af i t t
n z kt k z k j j
gay... La hat ng a ming ma hal sa bu hay

af i n z ks k k k k i t
gay...
k k i
La hat ng a ming
k k k kz
ma hal k
sa j
bu j
hay
i nz t k nz t t
bf
gay... La hat ng a ming ma hal sa bu hay

n k k z ks i
37

a f n z ks k k k k i m kkk k
la hat ng a ming a ring tag lay ta li no

a f n z ks k k k k i n k k z ks i m kkk k
la hat ng a ming a ring tag lay ta li no

a f n z k sk kkk i n k kz k i m kkk k
t
k k i
la hat ng a ming
k k k kz
a ring
k i
tag lay
kkk k
ta li no

z k
bf n t n t m
la hat ng a ming a ring tag lay ta li no
4

kz k j
42

j
af i m
t
m kkk k i
at ka la ya an sa 'yo nga yon

af i m kz k j j m kkk k i
t
kz k j j
at ka la ya an sa 'yo nga yon

af i m t m kkk k i
i k z lak yaj j
kkk k i
at ka an sa 'yo nga yon

bf m t m
at ka la ya an sa 'yo nga yon

47

i i
a f n ek k k n k k k n k k k
i a a lay i tong a lak at ti na

i l
a f n ek k k n
k ak
ki tong i
n k k k
i a a lay lak

f n k k k i l i
a
ki ak ka i
n k k k
lay i tong a lak
i n k k k
bf n
i a a lay i tong a lak at ti na

nz k k k k k j
52

j
af i t
m k k
pay ma gi ging si Kris tong tu

af n k k k n z ks k k k k j j
at ti na pay
i ma gi ging si Kris tong

f n k k k i n z ks k k k k j j
a
at ti na pay
k k k k k j ma gij ging si Kris k k
tong

bf i nz t m
pay ma gi ging si Kris tong tu
5

n z ks k k k i n k k k i
56

af i
nay ga win pa ti a ming bu hay

af m k k i nz s k k k i n k k k
k
n z tk k k k i
tu nay ga win pa ti a ming bu

k k i n k k k
af m
k i k k k
n z tk k k i
tu nay ga win pa ti a ming bu
i n
b f
nay ga win pa ti a ming bu hay

k kk k i n k k k i i
61

af m
pag kat sa 'yo du ma li say

af i m
k kk k k k k k i i
hay pag kat sa 'yo du ma li say

af i m k kk k k k k k i i
hay
k k k k i k k
pag kat sa 'yo du ma li say

bf m n k i i
pag kat sa 'yo du ma li say

Potrebbero piacerti anche