Sei sulla pagina 1di 8

Magandang Gabi Music and Lyrics: Willy Cruz

Nagbubunyi at nagagalak, Original Performance: Nonoy Zuiga


= 152 Arrangement: Jordan Verdida
4
Sopranos 4
Kay gan da gan da gan da


Altos 44
Kay gan da gan da gan da
Marcato

Tenors 44
Ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da
Marcato
Basses
4
4
Ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da

4
Agan dang ga bi gan da gan da gan da I to na'ng


gan dang ga bi gan da gan da gan da I to na'ng


gan da gan da gan da Ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan dagan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

9ga bing hi ni hin tay Ma nga ta ga ha nga ko'y nag daga bing hi ni hin tay Ma nga ta ga ha nga ko'y nag dagan gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan daga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

Catholic Youth Movement


15 Bti ngang la hat. Na na na bik kong ma ri nig ang in yong pa lak pak May ro ong


ti ngang la hat. Na na na bik kong ma ri nig ang in yong pa lak pak May ro ongga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan daga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da

21ka ba sa 'king dib dib. Pi na pa wi san pa ng ti la


ka ba sa 'king dib dib. Pi na pa wi san pa ng ti laga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan daga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

27ma lag kit. I to ang di na ra nas ko sa t'wing pa la bas.
ma lag kit. I to ang di na ra nas ko sa t'wing pa la bas.ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da ganga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan

2 Catholic Youth Movement


32 CMa gan dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la basMa gan dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la bas
da gan da Ma gan dang ga bi
sa in yong la hat
a
ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la basda gan da Ma gan damg ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la bas

40ko. Ma gan dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li.ko. Ma gan dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li.ko. Ma gan dang ga bi
sa in yong la hat
a
ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li.ko. Magan dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li

48 D
Kay gan da gan da gan daKay gan da gan da gan da
Gan dang ga bi ma gan da ang ga bi. gan da gan da gan da
Gan dang ga bi ma gan dang ga bi Ga gan da gan da gan da gan da gan da Ga gan da gan da

Catholic Youth Movement 3


53gan dang ga bi! gan da gan da gan da Sa ha rapgan dang ga bi! gan da gan da gan da Sa ha
gan dang ga bi. gan da gan da gan da Sa hagan da gan da gan da Ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

E
58
nin yo ay wa lang lung kot. Su li ra nin ko'y big la


rap, ha rap nin yo ay wa lang lung kot. Su li ra nin korap, ha rap nin yo ay wa lang lung kot. Su li ra nin koga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

64ring na li li mot. Ngi ti nyo'y ma bi sa nang ga mot. Sa in dakay na li li mot. Ang ngi ti nyo ay ma bi sa, ngi ti nyo ay ga mot. Sa in dak


ay na li li mot. Ang ngi ti nyo ay ma bi sa, ngi ti nyo ay ga mot. Sa in dakga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da

4 Catholic Youth Movement


70
Soprano obbliggato


Ooh


ni tong mu si kang i na a lay Na ra ram da man ko pin tigni tong mu si kang i na a lay Na ra ram da man ko pin tigni tong mu si kang i na a lay Na ra ram da man ko pin tigga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

76
ng in yong bu hay. Bu mi bi lis nag i i bang ku lay. Ma gan


ng in yong bu hay. Bu mi bi lis at nag i i bang ku lay. Ma gan


ng in yong bu hay. Bu mi bi lis at nag i i bang ku lay. Ma gan

ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da Ma gan

F
82
dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la bas ko. Magan dang ga bi sa in


dang ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la bas ko. Magan dang ga bi sa indang ga bi sa in yong la hat a
ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la bas ko. Magan dang ga bi sa indamg ga bi sa in yong la hat a ko'y na ga ga lak at ka yo'y nag si da lo sa ga bi ng pa la bas ko. Magan dang ga bi sa in

Catholic Youth Movement 5


91yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li.


yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li.
yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li.yong la hat a ko'y na ga ga lak at ta yo'y nag ka ni ig ka hit kon ting san da li

G
97


Doo doo doo doo Ooh OohDoo doo doo doo doo dut doo doo doo doo dut doo doo dut doo
Doo 'Pag nag di lim na ang i law, hi na ha nap pa rin ka yo Kung di da hil sa indoo doo 'Pag nag di lim na ang i law, hi na ha nap pa rin ka yo Kung di da hil sa in

104 Diminuendo

dut doo doo doo doo doo Gan dang ga bi
Diminuendo

doo dut doo doo dut doo doo dut doo doo dut doo doo Gan dang ga bi
Diminuendo


yong la hat a ko'y wa la di to. Doo Gan dang ga bi
Diminuendo


yong la hat a ko'y wa la di to. Doo Gan dang ga bi

6 Catholic Youth Movement


H
110

gan da gan da gan da I to nga ga bing hi
gan da gan da gan da Tu tu tut tu tu tu tut tu
ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da Tu tu tut tu tu tu tut tu
ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

116
ni hin tay. Sa na'y 'di mag wa kas san da ling nag ni ning ning.tu tu tut tu tu tu tut tu Aahtu tu tut tu tu tu tut tu Aahga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da gan da

122A lay sa la hat ng du ma ting.. Ma gan
A lay sa la hat ng du ma ting.. Ma ganA lay sa la hat ng du ma ting.. Ma ganga gan da gan da gan da gan da gan da ga gan da gan da gan da gan da

Catholic Youth Movement 7


I
126
Deccelerando


dang ga bi, ma ra ming sa la mat sa in yong la hat hang gang sa mu ling pag sa sa ma!
Deccelerando


dang ga bi, ma ra ming sa la mat sa in yong la hat hang gang sa mu ling pag sa sa
Deccelerando
ma!


dang ga bi. ma ra ming sa la mat sa in yong la hat hang gang sa mu ling pag sa sa ma!
Deccelerando


Ga gan da ga gan da ga gan da ga gan da ga gan da ga gan da ga gan da

133 only Sopranos 1 sustains


ga gan da ga gan da ga gan da

136 J Very BroadMA GAN DANG GA BI SA IN YO!

MA GAN DANG GA BI SA IN YO!MA GAN DANG GA BI SA IN YO!

MA GAN DANG GA BI SA IN YO!

8 Catholic Youth Movement

Potrebbero piacerti anche