Sei sulla pagina 1di 2

Unang Alay

Fr. Rey Magnaye


Andante Religioso

S
 3    
A  4                         
  
Ku nin at tang ga pin ang a lay na i to mga bi ya yang nag mu la sa
       
             
T  3            
B  4
       
   
7
    
                     
  
pag pa pa la mo, tan da ng ba wat pu song pag kat i ni big mo
  
               
             

     

13
   
    
  
            
   
nga yo'y na na na lig nag ma ma hal sa 'Yo
  
    
                 
    

18
   
               
     
 
Ti na pay na nag mu la sa bu til ng tri go pag
La hat ng ma ga lung kot li ga ya't pag su bok la
     
           
        
   

Arr: Ferdinand Bautista


23
    
             
 
ka ing nag bi bi gay ng bu hay Mo. Ahh
hat ng la kas at ka hi na an ko
   
      
      
    
 At
I

27
   
        

i
i
            
           
  
a lak na nag mu la sa i sang tang kay ng bu hay
na a lay kong la hat bu o kong pag ka ta o,

31
 
         
   
 
nu ming nag bi bi gay la kas!
to ay i su su od sa 'Yo

       
    
  
  

2 Arr: Ferdinand Bautista

Potrebbero piacerti anche