Sei sulla pagina 1di 2

Buksan Ang Aming Puso

Pambungad na Awit sa Panahon ng Kuwaresma


Musika ni: Rev. Fr. Eduardo P. Hontiveros, S.J.
Titik ni: Rolando Tinio
Pagsasaayos ni: Ferdinand M. Bautista
Lento
F♯m A/E D C♯m Bm C♯m
 3 (Flute)
 4                  
8 F♯m C♯ F♯m C♯ F♯m F♯
 
                
Buk san ang a ming pu so, tu ru an Mong mag

           
      

16 Bm C♯7 F♯m C♯
  
           
 
a lab sa ba wat pag ku ku ro la hat ay

      
            

23 F♯m E A
 
               
ma ka ya kap. Buk san ang a ming i sip, si
             
        

30 E A C♯ F♯m
   
                
 
ka tan ng li wa nag; nang ku sang ma tang ki
          
                    

Transkripsiyon: Joshua Marquez Ramos * San Jose City, Nueva Ecija 3121
37 Bm G♯ C♯ C♯ / F C♯
 
                 
 
lik tung ku ling ma ba na ag.

         



      

43 F♯m F♯
    
                 
   
Buk san ang a ming pa lad sa ri li'y
 
                 
    
49 Bm G♯dim C♯ / F F♯m
  
    

  
      
     
ma i a lay tu lu tan Mong i ha

     
  
     

 
       
  
55 D Cdim C♯ F♯m / C♯ C♯ F♯m F♯m
  
    

          
nap ka mi ng ba gong ma lay.

           
       
 
A/E D C♯m Bm C♯m F♯m
(fine)
60 (Flute)
  
          
       
67 A/E D E A F♯m Bm Cdim C♯
           
                   
   
75 F♯m C♯
       
          


Buk

Transkripsiyon: Joshua Marquez Ramos * San Jose City, Nueva Ecija 3121
2

Potrebbero piacerti anche