Sei sulla pagina 1di 5

Pag-aalay

G
i

afD n k k k

Titik: O. Pagsanghan / Musika: M.V. Francisco

n k k
k

Moderato non Marcato ( =80)

Soprano

afD

Alto

Pa ngi no

Pa ngi no

k
k
f
n
k
a

i tong a

lak

af i
lay
af i

k k
k
bf n

i tong a

mo,

af n k k k
sa al tar
k k k
f
n
a
mo,

n k k k

jz

i tong a

lak

sa

al

tar

at

a ming a

lay

la

la

i
mo,
i

k kz k
n
t

mo,

la

la

ti

n k k k

na

pay

jz

at

ti

jz

na

pay

ti

na

pay

n k k k

lak

a ming a

n k k k

at

ti

jz

n k k z tk

af i

n k k k
a ming a
n k k k

on,

n k k k

lak

10

i
f
b

Pa ngi no

on,

n k k k
i i tong a

lay

lay

kPa ngik nok on,i


n k k k i

k k k
n
bfD

Bass

a ming a

afD

Tenor

on,

at

na

pay

i
gay

SATB Arranged by: Sim A. Belsondra, BPOC


Feb. 5, 2010

n k k k
sa al tar

n k k z ks i
i
la
la
gay
n k k z ks i
i
la
la
gay
i
m

gay

sa al tar

k k k
3

tang ga pin

k k k
3
tang ga pin

14

af i
sa

n k k k i

n k k z ks i
i

yong ka

may

A lay na

k k k k z ks k z ks i
tang ga pin sa
i yong ka may
3
z k i
k
z
f
m
k
k
k
k
k
a
ti yong kat may
tang ga pin sa
i
kz k i
k
n
t
bf
af m

sa

19

af n k k k
af i
min
i
f
a

a ming bu

n k k k i
a ming bu
hay
n k k k i

k k k
bf n

a ming bu

af m
af i

at lum

lak

af i

lak

bf m

bay

m
m

k k i
at lum

a ming bu

hay

k k i

bay

n k k k i

may

hay

A lay na

A lay na

min

kk k k i
ba wat

ga

lak

m
kk k k i

hay

ba wat

n k k z ks j
k k i

kA layk nak
n k k k

min

23

yong ka

min

ba wat pa

nga

ga

j
rap

kk k k
ba wat

ga

ba wat

ga

kk k k

lak

n k k z kt

na ming tag

ks j j
z
k
k
at lum bay
ba wat pa nga
rap
k k i
n k kz k j j
t
at lum bay
ba wat pa nga k rapz
k k
k
z
k
j
j
k
n
n
t
t
ba wat pa nga
rap
na ming tag

28

af i

lay

sa pa

af n k k k

m
kkk k i

af n k k k

na ming tag

lay

bf

lay

sa pa

k k k k kz

gay...

La hat ng

gay...

gay...

La hat ng

lad

sa pa

lad

k
t
sa
k
t
sa
k
t
sa
k
t

ma hal

sa

ming

n k k z ks i

a f n z ks k k k k i
la hat ng a ming
sk kkk i
z
f
n
k
a
la hat ng a ming
i
k
k
k
k
k
z
bf n t

n k k z ks i

la hat ng

la hat ng

a ming

a ming

a ring tag

a ring tag

n k kz
a ring
k kz
n

lay

lay

k i
t
tag lay
k i
t

a ring tag

lay

la

la

la

la

la

la

k kz k
ti la lat
mo
kz k
k
n
t

nz k kz
t
ma hal
nz k kz
t
ma hal
n z kt k z
ma hal
k kz
nz t

a f n z ks k k k k i

37

ming

k z ks
ks k z ks

mo

mo

n z ks k k k k i
La hat ng a ming
n z ks k k k k i
La hat ng a ming
i
k
k
k
k
k
nz t

af i
gay...
af i

sa pa

k k k k kz

n z ks k k k k i

af i

bf

lad

n k

mo

lay

32

lad

na ming tag

kkk k i

m
m
m
m

bu

hay

bu

j
bu
j

hay

bu

hay

j
hay
j

kkk k

ta li

no

kkk k
ta li
no
kkk k
ta li
no
kkk k
ta li

no

42

af i

kz k j
t
ka la ya
kz k j
t
ka la ya
kz k j
t
ka
k z lak yaj
t

at

af i

af i
at
i
bf

at

at

ka

47

a f n ek k k
i

a f n ek k k
i

k k k
f
n
a
ki ak ka
bf n
i

la

ya

an

j
an
j

an

an

n k k k

lay

i tong a

lak

lay

i
lay
i

af i
pay

sa 'yo

nga

yon

n k k k
at

k ak
ki tong
n k k k

i
lak
i

i tong a

lak

i tong a

lak

af n k k k
at ti na
pay
k
k
f
n
k i
a
pay

yon

n k k k

lay

nga

kkk k i
sa 'yo nga yon
kkk k i
sa 'yo nga yon
kkk k i

i
i

sa 'yo

at

ti

na

ma gi ging

at

si

Kris

n z ks k k k k j
pay
k k k j ma gij ging si Kris
k
k
nz t
m
ma gi ging

si

Kris

tong

ti

na

n k k k

j
nz k k k k k j
m
t
ma gi ging si Kris
tong
z ks k k k k j
n
i

52

bf i

kkk k i

ti

na

k k
tu

tong

j
tong
k k
tu

56

af i
nay

af m

af m
i
f
b

nay

61

af m
af i
hay
af i
hay

bf m

n k k k i

n z ks k k k i
k k i

ga win pa ti

a ming bu

hay

ga win pa ti

a ming bu

hay

nz s k k k i
n k k k
k
tu
nay
ga win pa ti
a ming bu
k k i
n z tk k k k i
n k k k
tu
nay
ga win pa ti
a ming bu
k k k
k
i
i
n z tk k k
n
k kk k i
pag kat sa 'yo

n k k k i
du ma li

say

k kk k k k k k i
pag kat sa 'yo du ma li
say
m k kk k k k k k i
pag kat sa 'yo du ma li
say
k
k
k
i
k
k
k
i
n k

pag kat sa 'yo

du ma li

say

i
i
i
i