Sei sulla pagina 1di 111

EDITURA CARTEA AROMN

FUNDATSIA CARTEA AROMN

Rivista di LITIRATUR shi


STUDII ARMNI
Anlu 5, Numirlu 1, (Tom X), 1-lu di-April, 1998
Fundator shi Ridactor Shef: Tiberius CUNIA
RIDACTOR SHEF (1994-1996): Thiuhari MIHADASH

COMITET DI RIDACTSIE: Maria PARIZA, Steliana BAJDECHI,


Dumitru GAROFIL, Ilie A. CEARA, Vasile TODE, Sutiri GALANI

Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni easti publicat di: (i) Editura
Cartea Arom n , 107 Britain Road, Fayetteville, NY 13066 USA shi
(ii) Fundaia Cartea Aromn, Str. Ioan Borcea, Nr. 38 Constana,
Cod 8700, Rom nia, Tel. 619505 shi 669178. Scoas di dau ori pi
an, tu 1-lu di April shi 1-lu di Sumedru, rivista s-vindi tu libr rii. Tr-
atselj tsi vor s-u aproachi acas , pot s-fac abonamenti la adresa-a
Fundatsiiljei. Abonamentul pi an (tr dau numiri) custuseashti (i) tu
Rum nie shi ts rli balcanitsi: 40000 di lei, (ii) tu alanti ts ri: 50 du-
lari. Costul a abonamentului s-dipuni la: Banca de Credit Cooperatist
BANKCOOP-S. A., Constana, Strada Cristea Georgescu nr. 6,
Tilefun: 617890, Fax: 617600, Telex: 14484, Cod 8700, Rom nia,
cont: (i) n lei, 40240051.6428, (ii) n dulari, 40240051.8402 shi (iii)
n DM, 40240051.2809. Comitetlu di redactsie invit autorlji tsi vor s-
public tu rivist , s-pitreac manuscrisili la adresa-a editur ljei ic a
fundatsiiljei.

Tehno-redactarea: D. Garofil shi T. Cunia


Sumar 3 4 Rivista di LITIRATUR shi STUDII ARMNI

..P l c rsirea di ma N poi...............................................62


..O, Mum , Dultsi Mum ...............................................63
..Bag Caseta.....................................................................63
..Di Jali ntribari ...............................................................64
..Zboari di-Anafur ............................................................64
..Un Mari Tam ...............................................................65
..Mistiryea C ntari.............................................................65
SUMAR ..S rb toari........................................................................66
..Str mutari ........................................................................66
..Oar Bun .......................................................................67
T. Cunia Zbor di la Ridactsie ......................................7 ..Aushlu Cr ciun ................................................................67
Marcu Beza (transp. I. A. Ceara) Doda ...................9 ..M rats P rints ..............................................................67
Mihadash Puizii Inediti dit: Oar di Hari .......48 ..Tu Padi .............................................................................68
..Oar di Hari ....................................................................48 ..C ndu Vai Da .............................................................68
..C nd S hatea .............................................................49 ..Bair di Flurii ....................................................................69
..C ntic di S rm nits .......................................................49 ..La Voi ...............................................................................69
..La Hanea di Calabaca .....................................................50 ..C ndu Mutresc ...........................................................70
..Sum Verdz li D v nj.......................................................50 ..Laea Af rn siri................................................................70
..Atseali Patru Timealji.......................................................50 ..Di tsi Furnjie? ..................................................................71
..C tr Cuclu di la Clim ri ...............................................51 ..Ma s-nu-Ang nam C tsaua .............................................71
..Un Tam ........................................................................51 ..Truplu sh-Suflitlu a T u ...................................................71
..Mum Durut sh-Tat Marat ..........................................52 ..Amara Anturnari ..............................................................72
..Tr Tinjia-a Voastr ........................................................52 ..Minari Tsiclic .................................................................72
..Va mi Duc (1) ...................................................................53 ..Analti Af rn siri..............................................................72
..Sotslu Gum rush ..............................................................54 ..La Izvurli di la Clim ri ....................................................73
..Ursita................................................................................54 ..Mir Tsiclic ...................................................................73
..Asc pitari.........................................................................55 ..Sinurli dit Hoar ..............................................................74
..Zghic di Vreari .................................................................55 ..Icoana Pl yie ...................................................................74
..Va mi Duc (2) ...................................................................56 ..Erma Nturnari ..................................................................75
..Mash C ntic .....................................................................57 ..Tr tse ..............................................................................75
..Arina Vrut ......................................................................57 ..Minduirea-a Mum ljei .....................................................75
..Suflitlu-ali Mum .............................................................58 ..Zghicut Albu .....................................................................76
..Laea Boatsi.......................................................................58 ..La Moartea-al Apostul Caciuperi ....................................76
..C tr F rtatslji a Mei .....................................................59 O. Goga (transp. I. Zeana) Puizii Aleapti .............78
..Sixtin ..............................................................................59 ..Plugarlji ...........................................................................78
..C ntic...............................................................................60 ..Oltul..................................................................................80
..Sear di Brumar...............................................................60 ..Straushlji ..........................................................................82
..C nticlu-ali Mum ...........................................................60 ..Casa-a Noastr ................................................................84
..C nticlu al Dashlu Arm tul lu .......................................61 ..Doina................................................................................86
..Toamn Am nat ............................................................61 ..Noi ....................................................................................87
..Locurli Mum ...................................................................62 ..Apostolu............................................................................88
Sumar 5 6 Rivista di LITIRATUR shi STUDII ARMNI

..Aush..................................................................................89 ..Dor .................................................................................121


..Mirachea ..........................................................................90 ..Vreari sh-Dureari...........................................................121
..La Groapa-al Lae.............................................................91 ..Dz li Chiruti .............................................................122
..C ntitsi.............................................................................92 ..And m seari..................................................................123
..La St n ...........................................................................95 ..Identitati .........................................................................123
..Toamna.............................................................................96 Ilie A. Ceara Isturii Shcurti .....................................124
..A Ficiuritslor ....................................................................97 Pascal Marcu Torlu ...................................................126
..ncot.................................................................................98
..Easti S rb toari...............................................................99
Toma Babu Puizii .......................................................128
..Colind ...........................................................................100 ..Tut Un Drac ...................................................................128
..Rug ciuni .......................................................................101 ..Duelu ..............................................................................129
Pasha Zboar f r Boatsi .......................................103 I. Caragiani (transp. I. A. Ceara)
..Am nari..........................................................................103 Nicu Ceara (Tsara) .......131
..Dz n a H ryiilor ........................................................104 T. Cunia Scriarea-a
..Pl c rseari ....................................................................104 Sonlui G rtsescu Ghamma ( , ) .....139
..Un Inim Fr mt ...................................................106
..Zboar f r Boatsi (I) ...................................................106 Suplimentu: C rts Veclji Arm neshti
..Feat -Arm n ...............................................................107
..Vruta-a Mea ...................................................................108 C. I. Cosmescu Basm e Arom ne ti (1905)
..Niachic seari .................................................................108 ..Protuzbor (T. Cunia) .....................................................173
..Yitrie ti Suflit ..................................................................109 ..Custandin Mortul Yiu .....................................................175
..A Mea Alb Vreari .........................................................110 ..Dit Alant Lumi (Tashcu Iliescu)...................................186
..Ts-Avdu Boatsea .......................................................110 ..Trei Anj Gioni Mortu......................................................192
..Zboar f r Boatsi (II)..................................................111
..Alas -nj Vislu (I)............................................................111
..Zboar f r Boatsi (III) ...........................................111
..Arm nlu dit Yisili Mshati ...............................................112
..F r Tini........................................................................112
..La Tini s-Mutrescu ....................................................113
..Ti Voi!.............................................................................113
..C -nj mi-Ar sesh .....................................................114
..Mutrea-mi, H rsea-mi sh-C nt -nj .........................115
..Di-Agnanghea ................................................................115
..C nt Cuclu di pi Dzean .............................................116
..C nt Cuclu tu P duri ..................................................116
..Zboar f r Boatsi (IV).................................................117
..Di Vreari sh-di Cripari...................................................118
..Di-Arshini.......................................................................119
..Ghini Vinjish! .................................................................119
..Cu Mintea Tut la Tini ................................................120
..Alas -nj Vislu (II) ..........................................................120
T. Cunia Zbor di la Ridactsie 7 8 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

deadun cu (i) ndau isturii shcurti di-al Ilie A. Ceara, (ii) un njic
isturii di Pascal Marcu (tsi n-avea asc pat c ndu-lj public m proza tu
Tomlu III a rivist ljei), (iii) dau p r vulii n versuri di-al Toma
Babu shi (iv) un biografie a mult cunuscutlui armatol arm n Nicu
Ceara (Tsara) tsi s-ari alumtat cu turts lj, shi sh-ari fapt curbani sh-
bana, tr independentsa-a G rtsiiljei. Aest biografie fu scriat aoa sh-
Tiberius Cunia v r sut di anj, tu limba rum n , di I. Caragiani shi tora tu soni
turnat pri limba arm neasc di Ilie A. Ceara.
ZBOR di la RIDACTSIE Tu numirlu tricut a rivist ljei, Tomlu VIII, avem zbur t tr
Simpozionlu tr Standardizari a Scriariljei Arm neasc , tsi s-avea
Marcu Beza, mult cunuscutlu scriitor arm n, scrie tu tiniramea-a lui ts nut Bituli, tu ishita-a meslui Avgustu 1997. Tu-atsel numir aveam
un njic roman, pri limba rum n , tu cari aspunea imadzinj dit bana-a fapt un sintez a regulilor di scriari ast siti la simpozion. Dup cum
arm njlor dit Machidunie, di-aoa sh-ma nsus di 100 di anj. Sum titlul a aspusim aclo, un di m rli al xiri tsi s-adusir la sistemlu veclju di
lui rum nescu, O V ia, rom anlu fu publicat Bucure ti, tu anlu scriari di la Editura Cartea Arom n , easti atsea di la scriarea-a sonlui
1921, la Editura Libr riei SOCEC & Co. Societate Anonim . g rtsescu (ghamma). Argumentili tsi dusir la aest al xiri suntu
Transpus tu limba inglez di Lucy Byng, romanlu fu publicat, sum aspusi tu materialu ndreptu la Editura Cartea Arom n tr discutsiili
titlul Doda, c t tu anjlji 1920 (nu shtim exactu anlu), la Editura di la simpozion. Pistipsim c easti ghini si s-cunoasc aesti argumenti.
Geoffrey Bles, 22 Suffolk St., Pall Mall, London, S. W. I. Iara tora tu Tr-atsea, cu njits al xiri (di form nu di fondu) aspunem tu-aestu
soni, romanlu fu turnat sh-tu limba arm neasc di Ilie A. Ceara. Cu numir materialu ndreptu la editur tr scriarea-a sonlui g rtsescu
agiutor di la Sutsata F rsh rotul di Bridgeport, Connecticut dit Statili ghamma.
Uniti ali Americ , Editura Cartea Arom n public aestu an, romanlu, Avem adetea ca s ncljidem cati numir a rivist ljei cu un suplimentu
sum titlu Doda, tu un editsie paralel arm n -inglez , tsi va si cu puizii shi proz publicati tu chirolu veclju di aoa sh-aproapea un
mpart ma multu tu Amirichie. sut di anj. P n tora public m mash material dit rivisti veclji. Tu-
Tr cititorlji a noshtri, nchisim aestu numir a rivist ljei cu aestu numir public m un carti veaclji di-al Constantin Cosmescu,
versiunea arm neasc a romanlui. Titlul a romanului lu-al s m idyiul, Basm e A rom ne ti, tipusit Bitulitu anlu 1905, tu cari afl m dau
Doda. Shi cum minduim c romanlu lipseashti si s-afl tu p rmiti shi un puizii di-al Tashcu Iliescu.
bibliotetsli-a ma multor arm nj, va tr dzem ahoryea, ca un extras dit
rivist , ninga 1000 di copii.
Aveam la editur catreni sh-puizii inediti (adunati tu dau volumi
njits, Catreni shi Oar di Hari) di Thiuhari Mihadash. Catrenili li
public m tuti tu Tomlu III a rivist ljei, sh-un parti di puizii tu
Tomurli I shi IV. Tu-aestu numir public m tuti alanti puizii, tsi n-avea
armas nipublicati, dit volumlu Oar di Hari. Nu shtim, ma
pistipsim c nu-armasir iuva alti puizii inediti di Mihadash.
Octavian Goga easti un di nai ma m rlji puets rum nj. Ari b nat
aoa sh-v r 100 di anj, sh-tu vinili a lui cura s ndzi arm nescu. Tr
cititorlji a noshtri tsi nu cunoscu limba rum n (sh-tr-atselj tsi-lj
cunuscur puiziili tu chirolu tsi featsir tu sculiili rum neshti), d m
aoatsi ndau di mushatili a lui puiizii, transpusi tu limba-a noastr di
Ionel Zeana.
Un tinir dascal , Aura Pasha, ari scriat ndau puizii, adunati tu
un njic volum Zboar f r Boatsi tsi public m tu aestu numir,
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 9 10 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Cari pistipsea, cari pistipsea v r oar , s-agiungu io, la vr sta a


mea, p n aoatsi... Sh-ca s-nu yineats, ca s-nu mi-ashtiptats voi, cum
vrea pot s-v cunoscu?! C voi acriscut b rbats m ri tora, iara tini,
ahara a mea, ti featsish tr m rtari; mash Tana tsi nu easti...
S-ast m tsi diun oar , pitrumt di tsiva. Hilji-sa aspunea al xit tu
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) cadru. Perlu, dat nsus, lj lundzea niheam fatsa cu misidi apuf siti,
ascuri chiola, ma s-nu eara imiripsiti di mutrit : licr siri ca di l crinj
DODA am nar aclo ntr-oclji, spun ndalui atsea vrea poat si spun
(Roman) budz li ncljisi tr daima di un minduiri, di un mari mirachi
I niumplut .
Lumea dit vitsinat s-avea apurisit di ast m tsirea-a unei paitoni la
Beca atsea tsi nu para eara un lucru di-arad . Di nuntru inshir Pasia, II
fratslji a ljei shi un muljari tricut , pi cari nu u-avea vidzut alt oar . Tu afundul a unui ubor, c tr cari d dea ma multi casi, eara intrarea
Va hib maea-a lor... la Beca. Ts nea catlu nt nj dit a unlui analtu ad r mintu, iu b nar
Ma multu ca sigur, maea, sh dz sir vitsinjlji, aduc nda-sh sh-n inti di moartea ali Tan , multu ma trapts , av ndalui puts ni
aminti, c avea aflat tsiva di vinjirea-a alishtei bit rn . lig turi cu lumea. Un ver, Mihlu-al Shodi, l si dutsea di c ndu-c ndu
Mutrir atumtsea ma cilistisitor la n s , ma nu avur chiro; c si-lj vead ; shi el cu un fric ndirsit tra s-nu l-asparg arihatea.
nipotslji u loar agonja n cas . Shi, cum u dutsea di shamishdau li Intra prit un ubor largu, tu cari un aputs adutsea nisc nt njishcari,
brats pri scar , ndau sticuri ar sunar shi ar sutli a lor. alina agalea scara di cheatr shi nsus, n intea a ushiljei, shidea
Mata avdz m shi puts n h r cupilji, c di anda l muri muma... niheam fr ng ndalui coasti; apoea, c ndu apitrusea clupaticilu, un
Canda ma n inti... Dz c ashi l -i huea, nu lj-ar seashti si s- chiro lj avdza asun tura cu lundzi dz dz ituri, prit udadz shi
ameastic , s-fac mueabeti. Alt soi, bunj oaminj. coridoari, ca tu un loc pundiu. N untru, arar lj afla pri tuts deadun.
Furnjia easti shi giudicata: Paradz mults tu mesi, mintituri, ashtip- Lu-ashtipta cati oar Pasia:
t ri nisiguri... Tsi vrei, s-minduescu sh-elj... Tini hii, Miha? Bun dzua! f tsea n s cu boatsea di un paraxin
Itsic t, ma shi ashi... Unlu yini, altul fudzi, f r s-l-aducheshti im- ah ndami. Shedz, Miha!
natlu, tut chirolu ac tsats. Cum lj vidzum ma deaneavra, c ishir Shi zbur ndalui, s-tindea t tseri m ri, mplini di adutsearea aminti a
tuts treilji deadun, sumar dz nda-sh: Aha, nj dz sh, aoa easti atsiljei dus . Cadrul di pi mur nu u-al sa canda si s-chear cudeatotlui
tsiva, si shtii c s-duc la gar , tr maea... tr daima, nsuflitsa itsicari lucru cu duhlu a ljei; u aduchea aclo pi
Tu chirolu tsi la vitsinj s-dutsea ma diparti zborlu, elj dishcljisir Tana, cu ntreg tricutlu, cu ntreaga c njisiri pisim a vlihurit tslor iu
poarta di nsus shi, tric ndalui prit un coridor strimtu, intrar tu saloni, morts lj nu-ast m tsescu s-b neadz . Agalea, minduerli l si turna di
t cur . Bit rna, c t tsi deadi cu ocljilj di un cadur asc lnat pri mur, la ea c tr hoara dit cari si xinitipsir , c tr atselj armash tu n s ,
namisa di dau f shi di z von lai di jali, ahiursi s-min caplu: c tr maea bit rn a moartiljei, ah nt c t s-afla Pasia gr indalui:
Tan , Tan ! vinj io la voi, ma tini nu hii, pri tini nu ti aflu, feata-a Lom carti...
mea... Di la Doda? Shi tsi dz tsi?
Curmat pristi misur , di cali, cishiit shi di fluminlu a noau lor Ia, di un di alt , ts pitreatsi sh-a tsia hiritimati; shi tsi s-mata
entipusi, di ma multi turlii, boatsea a ljei mizi s-aduchea ca un scljim di dz c , mash c n va shi n-ashteapt dipriun .
cishiiri. Shamishdoilji Beca, apurisits elj isush, shidzur n inti-lj un Di multu lj p l c rsea Doda s-duc p n la ea, p n nu ncljidi
chiro, nishtiindalui tsi s-dz c . Sora a lor, cu greu sh din sea ocljilj tr totna. Elj, nu c nu vrea, ma afoar di faptul c s-afla tu
pl ngul. Ma n poi, agalea, cu zboari di h idipsiri, u ashtirnur mpadi un giudicat c ljurli c tr hoara dit munti eara piricljoasi tr
pri un vilendz ; ea al s nda-si tu voli-lj, pi c ndu ocljilj, dit cari n sc nts oaminj cu aveari. N d ea tr chiro ma bun, ama, an di an,
archishura c ti un lacrim arar , mutrea f r ta s-aducheasc tsiva s-al ncea alti cheadits. P n tu soni, hiinda-l greu si s-duc , u
la unlu sh-la alantu. Dup un chiro dz si: acljimar pi Doda la elj. Fu greu, hr z ir s-pitreac multi c rts tra
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 11 12 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

s-u nduplic ; shi, dup atsea, iara tricu multu chiro namisa, p n s-lja f r s-alas nitsiun urm dup elj...
un apofasi tra s-aleag dzua a vgariljei. Di atumtsea sipt m nj ntredz Di-aoa shi nclo, tuti-lj si mintea: amarea cu ntindirea-a ljei
mash di-aestu lucru zbur r . Adz , nchisi Doda, m ni va s-agiung niag lisit , catridzili cu z g diri, lunjina atsea buisita shuts nda-si pi
S run , iu va shad niheam , iar S mb t ... ap , minareili di pri cari s-c nta rug ciunj shi alanti tuti c ti-lj videa
Ashi misura dz lili. Shi, tsi harau mplin di uinjisiri c ndu u ocljilj tr prota oar shi-lj si p rea ca neshti lucri tr tam . Shi eara
vidzur , c ndu u adusir cu paitonea di la gar ! Tricut di shaidz ts tr ciudie, cum lucri ninsimnati, ninca minutsalji deacutotlui, s
di anj, Doda cu numili-lj adivirat Mia Cotadin s-ts nea ghini. ndz ma ma limpidi dintr ah nti entipusi: pamporea, un dimneats ,
Minut , cu un libade di veshtu, cu shamia lae dit cari lj-isha doau archishura multu aproapea di meal, iu s-videa oaminjlji cum tritsea
ciulii di per c nut pi t mpli, mastea a ljei, cu tuti c eara sl buc , cu mardzina: Un c ni avea al trat pri amari dit un c eachi: cariva tu
nimisurati sufri, eara ninga rumin di s n tati shi ocljilj veashtidz cu tren c nta cu avyiulia ah t mushat: iiih, canda anghilj, canda dipunea
l cr njli a aushaticlui, nu sh-avea chirut ninca h r cupilja. Dup anghilj.
emotsiili a prot ljei and m siri cu nipotslji shi nipoat -sa, dup
durearea tsi lj-u avea dishtiptat cadurlu-a ats ljei cari nu fu tra s-u III
mata vead , p ru c s-arinjiseashti; cu tuti aesti, multi dz li ts nu tu Mia Cotadin nu avea ishit p n atumtsea tu lumi, shi bana a ljei s-
mutrit , tu njishc ri, tsiva di njic cic rd sit. S-ciudisea tu sinea-a ljei, liga ma multu di casa p rinteasc un ad r mintu di cheatr cu un
f r si-sh da ghini cu aearea: cum agiumsi p n aoa? Shi tsi c liturie poart mari.
fu aest ? Entipusili u-an p dea: trenlu, tr prota oar vidzut, cari s- Fu ntimiljat un oar cu hoara, tu loclu iu v rn oar , ma di multu,
purta shuir ndalui tu lumi; arburlji shi c mpurli tsi fudzea di ndau li eara p duri nic lcati. Un g rdelj di oaminj xinumsits, disc licar aoa
p rts anda al ga; tritsearea prisupr -a punts lor asun toari shi prit tu-un chiro greu, t ljar arburlji shi sh-an ltsar ndau apanghiuri
tunelurli l i; tu soni, agiundzirea am nat tu vrondul a unei statsiuni varliga di un loc tsi vrea hib vatra a hoar ljei. Alts vinjir dup elj
mari. U ashtiptar n sc nti muljeri soe, cari la ntribarea-a ljei njirat , shi c sli, un c ti un , si ngr m dir un ningr alt , stizmusiti
c iu s-afl , ac tsar s-ar d : ghini, cu firidz di mitiriziuri, pri un ntindiri di-amblatea di munti,
Nu ti-aspari, Mie, nu va ti-al s m noi s-ti cheri. Aoa him S run . arm n ndalui codrul nic rtit di dau li p rts , cu vulodz ascumti, cu
Ea u xana dz si aest num , tu cari trimbura un iho duriros di izvuri nicati tu c rchealji, sum ierghiuri, sum frundzamea-a cubeilor, di
adutseari aminti shi agalea; cu grailu pl mtu, c ndu intrar tu c s b , iu nu s-featsir afan deacutotlui nitsi albili di z mani. nghios, poljli a
l featsi rigeai: muntilui s-dishcljidea mbugati prit un bugazi tu l rdzimea a
Ashi s-v agiut Dumnidz lu, s-mi dutsets shi la Vicea, macarim c mpului Saraghiol str b tut di c ljuri. C litorlji vinjits di c tr aclo,
s-ved iu shidea. s-ast m tsea n sc ntiori apurisits fats di atseali apanghiuri cuib riti
Ghini, Mie, mac vrei... prit n lts nj, ma multu noaptea, c ndu lunjinjli apreasi trimbura
Alant dzu , str b t ndalui prit lava a unlui bazar, iu fluminlu di deadun cu stealili; shi, cara di vrea si ndreapt c tr Custur ic
oaminj furnica tu soi-soi di stranji shi iu bar ndzi cu aumbrari di Hrupishti, c s badz avdz ts cari tr dzea la p n yiri n mal di
p ndz eara teasi, u loar prit neshti chiushadz sum caf sh di una oaminj di tuti soili, vrea treac chiola prit n untrul a hoar ljei.
parti sh-di-alant . Tu t tsearea cu soari caldu, mizi c ti un tric tor s Pri-aest cali, la ncrutsiljarea a ljei cu misuhorea, s-afla shi casa-ali
ndz ma. Njarsir n inti, ea ntrib ndalui ca s-hib c mata easti ninca Mie Cotadin hambla cu un dughean , tu cari shidea mushat ar dip-
multu tr imnari; deadir tu suc chi cama urdinati shi, pri ningr mu- siti pi-arafturi: atlazuri, canavats , madapolanuri, catifeadz di ma multi
rurli a unei bisearic alb , cu doi cambanaryeadz, s-ast m tsir . buei, tr mbi di cutnie, sheljuri molj, muslinuri shi alti veshturi cari eara
Ia mutrea, aest -i! lj dz sir , aspun nda-lj un ciliparyio, ts nut c ftati tu-atsel chiro. Dit m g zie, prit un ushi njic , s-intra tu
n oar di b rbatlu-ali Vici. h eata a cas ljei p tusit cu ploci di cheatr ; un scar di lemnu
Chipenghi dati tu p rts , nsus, al sa si s-vead firidzli cu pirdeadz, mplin ti dutsea tu cirdachi. Mash dit un mutrit aducheai c easti un
n intea a curi shidea mixandri shi vasiljac tinir seamni c alt lumi cas di emburi alepts aclo: ar zboilu, scamnul di tr dzeari, cicrichea
sh dutsi bana n untru. Mia li mutrea lungu sh-chirut : aclo avea tu dz lili di s rb tori acupirit cu un mutafi; nast nga un ud iu,
b nat mults anj sor-sa! ah t ea c t shi b rbat-su fudzir tr daima pri un chilimi di pri mur, aspindzura armati; nandreapta, prit un soi
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 13 14 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

di pizulj an ltsat puts n shi cu p rm chi mushat sc lsiti, d deai tu apruchea di cohea cu icoani shi, sum lunjina a c ndil ljei, ac tsa s-
ud lu atsel bunlu. Aoatsi, mash lucri scumpi: yilie dit Vinitie, un shushureadz zboari di rug ciuni tr b rbatlu a ljei tsi eara dus. Shi,
sinduchi di nuc mbugat nflurit , disupra-a vatr ljei dau m n ri di p n s-apug rshasc apoea, c ti fandazmi, c ti p r miti frimtati di
asimi, pri meas un t v cu ntreaga t c mi di crustali, str lutsindalui f pturi legendari tsi b nar poati, prit v ljuri shi ljanuri, c ti giunets
sum z von ndilicat. Aest fu un doar di la numt , shi c ti adutseri l ht roasi di pri c ljuri nu lj-adutsea ntuneariclu! Ma multu un
aminti nu-lj dishtipta! ugoad di-aoa sh-un chiro, prit nodlu duriros tsi-l avu tu bana-a ljei, lj
Petri al Cotadin, un taxidar n oar , avea vinjit di Furca shi, tihisin- si dishtipta dipriun tu adutsearea aminti.
dalui s-hib dzu di s rb toari, dusi la cor, iu trapsi loarea aminti prit
stranjlu tsi-l purta ma aleptu: firmani cu m nits arcati liber tu n poi, IV
cioarits alghi, la br n sileafea cu pishtoali; ma nu aspunea ca v r om Fu ashi ca tru un vear . Dup njadz nopts , s-avdz r ca di
ascur. Fatsa-lj beal , cu tuti c nu lj-eara mushat , avea un sumar s diparti, pristi dzenuri, ma multi tufixiri. Petri Cotadin ans ri ndreptu pi
cari pl tsea. Namisa di-alanti feati din cor, Mia aduchi ocljilj a lui cicioari shi, dit firid n firid , s-avdz r n hoar bots tulburati
pirunsinda-si ma lungu, ma ng s itori: aduchi ma n poi shi un ntrib nda-si ca s-hib di nu easti v r piriclju; ma lava chiru curundu.
niar vdari tinjipsit ashtipt ndalui dzua, c ndu agiumsir pruxinitslji Dzua-alant , un Gioi di p zari, s-aruvirs nolgica di a unei
di la Cotadin tra s-u caft : shi numta s-featsi dup un shcurtu chiro. apitrusitoari niirinjipsiri prilundzirea a l htar ljei di pristi noapti.
Dup moartea a tat lui ali Mie, nihiindalui altu clirunumsitor di parti C ndu lumea, cari nu shtea tsi s-fac , ahiursi cu tuti aesti si s-njishc
b rb teasc , m g zia tricu tu m na-al Cotadin, cari s-aspusi multu ir- prit misuhori, namisa di calj shi p rm tii, la Cotadin tu cirdachi, iu
bapi. Di multi ori, el isha tu horli di deav rliga tra s-adun virisadzlji, Mia s-avea apucat di lucru deadun cu sor-sa, vinjir Tasa shi Lena,
iara di ndau ori pri an cum eara adetea shi a atsilor di ma n intiea-a ma n poi shi Despa al Prita, un muljari ca di tsindz ts di anj,
lui s-dutsea tu xin t ts, tra s-aduc p rm tii nali. Ashi c Mia niheam ma zburyearc , ama f r di-ar eats . Aest l dz si dit
arm nea, di-un chiro shi ncoa, mash cu Tana, a curi h r cupilji shi capitlu-a sc rlor:
agiocuri lj umplea tut casa. Di c ndu-c ndu s-apruchea di mum -sa Ghini-i di voi, sor , c avets b rbats n cas ; a njia ninca nj bati
shi, cu shamishdau li brats asc lnati di gusha a ljei, sh-u ntriba: inima.
Iu easti tata? Mia acumtin cicrichea shcurtu di arocut shi cu hirlu namisa di
Iu s-hib , scumpa-a mea... Ia st i niheam tora vai hib Biligrad, dzeaditi:
dup trei sipt m nj va s-toarn . S-afl tsiva?
Shi, anda u b sha, mutrinda-u cu nisats tu oclji, Mia ag rsha di Da, trei v t mats... emburi di Goreanzi.
crip ri shi di vinjitorlu ascumtu tsi ac tsa s -lj ar sar ah nti n dii Iu?
lunjinoasi: cum vrea acreasc Tana shi cum vrea u m rit cu un tinir Aproapea di Cheatra cu Sul , nast nga...
irbapi, shi canda s-videa, al g ndalui, dau li deadun prit hoar , Shi furlji?
c m rusit cu un ahtari dziniri shi, apoea, cum vrea u h rseasc Nitsiun h bari, mash toari di s ndz di cum intsr n p duri: unlu
Dumnidz lu shi cu nipots. Aesti mindueri d dea azbuirari ma agonja a fu l vuit, va dz ts, shi-l loar cu n sh.
sticurlor shi adutsea pri niaduchiri noaptea. Atumtsea, dup tsi u b ga Mia gr i pri mindueari, ca sh-cum vrea si-sh zburasc a ljei is sh:
s-doarm Tana, sh loa tu m n tsiva tr mp ltiri shi s-ashtirnea di- Ah nti c lc ri di-un chiro shi ncoa... Cari s-hib ?
un parti tu yitachea a curi firidz discupirea partea di misuhori, cu Hm, featsi Lena, cari altu di nu vrea hib Gruilu...
platanlu veclju aumbrindalui un pigadi di cheatr . Gruilu?
Tu marea shi aleapta isihie a n lts njlor, s-alina p n la Mia, Shidzur un stic. Diun oar , cu boatsea ast ljat , aproapea si-lj da
scurdzirea-a f nt njlor, c nt ndalui ca un ritmu yios ili c njusit, dup l cr njli, zbur Vicea, cari p n atumtsea avea t cut :
cum u adutsea oara, a minduerlor a ljei, ic s-avdza aroputlu shi traca a Nu, el nu mprad ... nu utsidi oaminj, ashi cum vrets voi s-pistipsits!
v rnei c rv nj calea. N sc ntiori, aesti asun ri di-a noaptiljei s-chirea Mia lj cunushtea ghini, eara nvitsat cu zbur rea-a ljei agunjisit
tu un freamit v rtos: Codrilj dit vitsinat an ltsa vronduri tsi s-al sa tsi apitrusea v rtos unili zboari; ma fu ah nt di niashtiptat aest
dinapandiha disupra-a hoar ljei, ashi c Mia trians rea nfricushat : s- zbucniri, c gr i uinjisit :
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 15 16 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Apoea, Vice, sora-a mea... cu tut casa; ma hilj-su armasi di ac ts calea-a codrului,
N s nu-lj b g oara; agonja, ascutur ndalui caplu shi ad vg ndalui fan teas a numilui a lui. Dup anj di furlichi, un
aspun ndalui cu m na: primuvear apoea, nu s-aspusi tu Zmolcu shi l eara a tutlor tr apurie:
Ia, Tasa poati shtii... s-v dz c Tasa... Nu mata easti minduir unjlji; alts featsir : Dusi, va s-asteasi; shi
Dit un fumealji di chir geadz, purt ndalui iarn -vear dulam shi zborlu al xit tu c ntic njarsi pri vimtu, s-aspun di trei pulj cu peanili
ts ruhi, Tasa b tea suc chili, intra pri la c si, ma totna cu un furc n di-amalam tsi azbuirar disupra-a unei tsitati shi ac tsar s-
br n dit cari turtsea dipriun , canda nu avea alt cripari; cu tuti aesti, gr easc :
tsiva nu asc pa a ocljilor a ljei anisihi tsi-lj d dea a mastiljei vidzuta a
unlui pulj di mprad , searbid , cu grunjlu adus puts n tu n inti. Pri C tr iu va hib Gruilu, atsel gioni di frunti?!
denghea a ljei multi si shuptira: c vrea eara di atseali cari ascundu Shi nu s-veadi tora, tric ndalui di munti-munti?!
furi, c vrea avea lig turi cu m yistrili, ba c ea is sh taha avea
c liturit noaptea pri un fus. Poati di aest itie muljerli u-asculta, nu Minduindalui la tuti aesti, c ndu fu singur cu Tasa, Mia ntrib :
f r s-aducheasc un soi di fric ascumt .Tora, pimt la zbor, dup Easti idyiul Grui dit munts lj Zmolcu?
un mutrit agunjisit c tr Vicea, gri, ca sh-cum isturisea un Midi el... Alag p gana, lu-alag prit mealuri shi el easti pri-aoa
p r mit: pri-aproapea; tu dz lili di p zari s-ameastic namisa di oaminj.
Iu si mpartu c ljurli sum Padea Ghion, ishi tu-un noapti cu Sh-ca tr tse s-arc tu p rts li-a noastri?
ntreaga ceat ... Tasa an lts umirlji, canda vrea s-dz c : Di-iu si shtii? ama tut ea
Gruilu? gr i cu un soi di sumar s:
E, Gruilu. Canda fitrusi dit loc; shi Oani a meu nu-l cunuscu prota, Vrearea, feata-a mea, arucuteashti sh-munts lj dit loc, sh-tsi nu-
ama s-mindui c el prindea s-hib . Aspunea ma al cit tu lun : tinir cu adar omlu tr doi oclji mushats?! Dic t, feata-a mea... S-ast m tsi
must tsli l i shi barba zb rlit , lj str lutsea neshti alsidz di asimi pri dit zbor, si scul shi nchili ndreptu tu oclji pi Mia, ad vg ndalui
cheptu. Dz si pri grailu-a nostru: Ascult oaspe, hii p ndixit aoa tu peagalea n inti di vgari: Cari s-da a codrilor di tinir, nu lj-easti dat s-
vali; f -ts cali n poi shi nchisea ma am nat, dup tsi va bitisim noi cu hib traptu di alt vreari; c p durli s-ar zg n ... da, da, codrilj s-
elj. Atumtsea, Oani al meu turn agonja c rvanea, multsunjinda-lj c ar zg n .
lu-asc p .
C ldura di la amiridz, tu cari lava-a p zariljei s-f tsea tut ma V
sc dzut , fluminlu di hiri lutsindalui tu lunjina-a mundz lor di soari, Tu lunjina-a atsilor tsi s-featsir ma n poi, tuti s-limpidza pristi mi-
dz dz itlu a mushtilor lj-acupirea boatsea, njishc rli ca tu un, mizi- sur , catiun semnu loa un nsimn tati greau ; ama atumtsea, cum
aduchit, somnu molav. vrea poat s-lji intr shubei ali Mie? Nu-ari zbor c -lj f tsea dimari
Shi atumtsea, xana lo Tasa zborlu f r s-u mata ntreab cariva, mult a sor-sai. Criscut cu ea di-anda eara nat, p str nda-lj totna un
atumtsea, c ndu pitrumsi di nsus atsel zghic, v adutsets aminti? vreari nim rdzinit , fu am r t c ndu ahiursi s-discoapir tu huea-ali
Cum di nu, featsi Despa-al Prita. Shi c t di l ht ros s-avdz noap- Vici, cu c t nainta tu vr st , ah nti h ri al xiti. Cu patru anj ma
tea. Tsi putu s-hib ? njic , avea sor-sa tu grai, tu njishc ri, tu imnat, tsiva agunjisit shi
D ld sir furlji la stanea-al Manuz sh-li loar cu elj tuti oili niisih sit. Pri fatsa-lj sumulae, cu budz mplini, m yipsit adusi la
dup tsi-lj ligar picurarlji; bacilu mash asc p shi, agunjisit, deadi un chiushadz sum un ndilicat aumbriri di puf, ocljilj arca lutsiri
zghic: Luaaar -lee, luaaaar -leee... Gruilu, di c tr iu eara Gruilu, al xitoari; shi c ndu s-al xea la s rb tori tu fust nj cu buei apreasi,
avdz acljimarea shi l ts nu calea-a furlor di turn n poi tut turma. cu veri lundzi di tupazi, un garofil tu perlu-lj lai, amp rea ma multu
Atseali spusi di Tasa shi altili cari avea ahiursit si s-ar sp ndzasc un hiints achic shoanji.
al sa cu tuti aesti un niaduchiri. Di unlu Grui avea aflat tuts, c eara Ma n poi, atsea vear , va fu nolgica un agoad niashtiptat : s-avea
hilj di celnic avut, ashi c turmili a lui lj h rz ea dz li dear ndul tra ab tut tu bana-a ljei ca un vimtu tsi-lj guzgunipsi tut anisihia a
s-treac di apa a S l mbriiljei. Ma, cu chirolu, agudit di h r ci shi m- nchisirlor. Mia sh-adutsea aminti di un sear . S-avea turnat sor-sa di
pr dat di ma multi ori, fu b gat cu zorea si-sh lja lumea n cap, deadun la Shoputlu din Cheari salbit -salbit , cu anasa nicat ; u ntrib , mizi
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 17 18 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

putu si scljim , mutrindalui tu p rts : Mia pistipsea, c nu vrea aib putearea s-treac pristi aest crutsi,
Un c ni, Mie... s-arc pi mini; ama tsiva... nu fu tsiva... mi- ama inima easti ma v rtoas di cum n f nd xim, shi dup un
asp reai. scurdziri di chiro, ahiursi si s nveats , isih sinda-sh durearea. Un
Di-atumtsea sh-n inti, Vicea alina di multi ori, tu amurdzit , la idyea c ntic mash tsi fu scos pi denghea ali Vici, ar suna di c ndu-c ndu
f nt n shi c ndu s-turna, dup lundz discurm ri, nu sh-afla loclu. prit hoar shi adutsea c ti un ar sunit yiu dit chirolu tricut; ama shi
Shi, dzu di dzu , anisihia u-ancurpilja tut ma multu. St ndalui ningr c nticlu s-ag rsha preagalea shi minduerli ali Mie tora loa shi alti
n s , Mia, di multi ori lj-aduchea mutrita shi, mac turna caplu, sor-sa c ljuri pitrumti di un njil oas ljirtari. Ashi-lj fu scriat . Canda
agonja sh muta ocljilj arushits. Dit sirin, un oar , u loar hohutli di n s nu s-tir njipsi, si-sh lja lumea n cap... F r di-alt , di mult
pl ngu. Mia u ntrib cu nduljushari: vreari ic -lj si featsir m yi
Tsi ts-ai Vice? Di-ah ntu chiro ti ved ashi, dz -nj; nu-ts hiu io Ma c tr iu? Tu tsi parti a loclui s-ascumsi? Cum di nu al s v r
sor ? Mac nu-nj dz ts a njia, pri cari altu ai tini tu lumi?! semnu tu vgarea a ljei? Tu c lituriili a lui, Petri al Cotadin ntriba
Un mari nivolji u-apitrusea Vicea tra s-cad la cheptul a sor-sai, si- dipriun ; oaminj b gats maxus c lcar locurli tuti p n diparti, itsido
sh discarc suflitlu, si-lj m rtiripseasc tuti; ma, dup un stic di chiushe ac tsat di aumbra a v rnei indueal . Dup ah nti c ft riri
t tseari, sh streasi cu v rtushami m njli, aproapea si-sh li fr ng : ncot, Mia nu mata shtia tsi s-pistipseasc . Mintea a ljei, s rpit prit
Un mindueari, Mie... ia, mash un mindueari, c nu va b n m lundzili s h ts di minduiri, di avigljari, dizb ira cum ts dit
tr totna deadun... l ht roasili isturisiri. sh adutsea aminti di atseali tsi-lj p r vulsir
Sh-c tse, scumpa-a mea? Va ts-eas shi a tsia tihea shi va stai cu neshti chir geadz: C tr Pleasa, disupra a caliljei, eara un hani
noi. ap rn sit . Aclo s-avea ap nghiusit n oar un fur cu un feat
Vicea cl tin caplu: ar chit ; ma, curundu fur nv rligats shi v t mats, iara trupurli fur
Tihea-a mea... carishti, va mi duc poati tu xenj. S-mindui un chiro. trapti azvarna p n tu loclu iu s-dz tsi shi adz La Dau li
F r si-sh da ghini cu aearea di ac chisirea c njisit tsi stricura tu Murmints .
zboari, ad vg : Sh-ca s-hib s-fug... s-mi cher tu lumi, tini tsi va Tu mesea-a aishtor crip ri, Mia intra nisc ntiori tu shubei c t Tasa:
dz ts, Mie, cum va ts s par ? Nu fu ea tsiva tu mesi? Nu lj-adr ea tsiva m yi?... Duchim si, cu
Nu, aest nu-ari si s-fac ... v rn oar . tuti puterli, nac lj scoati v r mistiryipsiri, ama Tasa nu sufla
Ah t ap nd si, ama sum zboari trimbura un fric ntunicoas , cari- nitsiun zbor di-aesti lucri; turtsea n inti dit furca hipt n br n, shi
lj dusi c ti puts n un flumin di af rn siri. Criscur eali, s-amisticar mash di oar -oar sh ast m tsea ocljilj niisih sits c t Mia,
p n shi tu somnul ali Mie; p n c ndu, tu un noapti nvis ndalui vr ndalui si zburasc v r soi:
greu, lj si p ru c avdi un ashuir tur sh-un aroput di calj; shi prit Hei, tuti li shtii Tasa. Nu-ts ded io s-aducheshti? Tora, tsi pot io s-
sumnulentsa niaspus di duriroas tsi nu para din seashti multu dup ts dz c?!
unili yisi, avu din cali, ca un str pitrundiri shi noima di cheardiri a Cu tuti aesti, n oar , pri niashtiptati, featsi:
sor-sai. Easti aproapea di minti...
Tsi-i aproapea di minti, Tas ?
VI C poati s-trapsir tu v r c s b mari, iu b neadz ... b neadz
Nisc ntu chiro, Mia eara ca chirut ; avdza, f r s-ac chiseasc deadun nishtiuts di v r . S-aplic ma aproapea di Mia, shi cu boatsea
limpidi, atseali cari ahiursir s-ar sp ndzasc prit hoar , un volbur sc dzut : Ti-ai dus la Teja? Du-ti, feata-a mea... Ashi singur , f r
ntreag di shubei, di zboari, tu cari numa-a sor-sai yinea sh-yinea s-ti-aducheasc v rnu. Shtii iu shadi: valea-valea nsus, ningr punti la
diznou deadun cu-atsel al Grui. Di el lj agiumsi la ureaclji shi un Varosh . Ari s-ts da tu c rts sh-tu alti lucri; c Teja, feata-a mea,
frimtur di isturisiri: dipuni shi luna di pri tser.
Iuva, Shubrets, adun Gruilu un sear , sotslji shi l spusi c easti Varosha s-acljima un stog di casi, ma multu neshti ar b tii, tu
chirolu si s-ar sp ndzasc , aest oar tr totna; c el nu s-mata mardzina a hoar ljei shi ligati di ea prit un punti. Eara tuti c t chisiti
toarn tu munti; shi s-ambr tsit cu catiun cu-arada, disp rts nda-si di ghifts ac tsats cu f vr ria, alts cu muzica. Alushtor l yinea shi
tu zbuciumlu-a codrului ac tsat di toamn . oaspits. Puteai s-l ljai torlu calea, c ndu s-apruchea ts rts rosh, cu
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 19 20 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

p rjinj lundzi, tr g ndalui dup elj tu alsidz maimunj ic ursi. tric ndalui, arc un zbor ali Tan tra si s ndreag shi, dit h eati,
Atumtsea, s-shideai s-lj-ascults ; c nta p n t rdz u cu avyiuliili shi b g nda-sh caplu tu usha a m g ziiljei, gr i agalea, tra si s-
trumbetsli shi d ireadzlji. C ndu-sh-c ndu, ma, avyiulgeadzlji aducheasc :
nchisea, cu oaspits cu tut, prit horli deav rliga. Shi, nopts cu-arada, s- Alas tora heam ... Badola shi Steryiul al Dima suntu nsus.
f tsea un mari isihie tu Varosh . Cotadin nchisi dup n s tu ud . Dup tsi deadi m na cu
Pri un ahtari noapti, lu nda-si dup zborlu ali Tasi, s-dusi shi Mia oaspitslji:
la mandis . U afl nguzmuljat ningr vatra iu ardea foclu, cu tuti c Shi cum ts si duc lucrili? ntrib Badola. Nu-i ca tu chirolu a nos-
eara chiro di vear . F r alt lunjin dic t atsea a pir ljei, aplicat tru, tora tut lucri di-atseali ivrupicheshti au treatsiri; zuni m l musiti,
disupra-a c rts lor, s-avdza agalea mash boatsea-a ljei, frimtat tu ciupr chi, fljonguri; c batea easti shi a p rm tefts lor c li vindu, nu
disc cearea a unor misticadz, dintr cari lj si al ncea ali Mie, diparti, dz c tr tini, Cotadin, maca alants li aduc...
un hiints scump , ma multu ca sigur c eara Vicea, iara ningr Ascult , oaspe Badola, ap ndisi cu un sumar s Cotadin, voi nu vi-
n s ... njit adz aoa tra s-nji zbur ts di-aesti.
Ia-lea, nidisp rts ts s-aspun shi di partea alant ti-ashteapt un Ai driptati, ai driptati, ashi easti... Di tsi zburam, frate Steryio? Aha,
harau . shtiu.
Harau , Tej ? featsi Mia. Tsi alt harau tr mini... S-u shtiu Shi Badola isturisi dispri un avin toari, cum s-loar dup un
macarim c b neadz ; c apoea, munti cu munti s-and m seashti, ma pitruniclji tr nishani; aoa s-u-acats , aclo s-u-acats shi pitruniclja
om cu om! vinji di s-ascumsi aoa, la Cotadin.
Tu-atsel stic intr shi Tana cu discul cu dultsenj.
VII Ia-u pitruniclja! gr i Badola.
Namisa di aesti, agiumsi sh-Tana tu ilichie. Trei sipt m nj dup Shi feata s-arushi p n di ureclji; putirli di pri discu z ng nir
protlu gioc tu cor, s-al nci la poart Badola shi Steryiul al Dima, niheam , di multu tsi-lj trimburar m njli. C lca mash c tr tu
oaminj cu num n hoar . shaptispr dzatslji di-anj. Cu tuti aesti eara ghini fapt ; nalt tu boe,
V h rsits di oaspits? dz si Badola, shi f r s-ashteapt , intrar aumbra-a truplui s-alidzea zvelt sum fustanea di shal streas di mesi
shamishdolji n untru. cu un zun cu pahtali di asimi shi cu poala dininti mushat chindisit
Dup sumar slu ma aparti tsi-l avea tu fats , dup soea-a al x min- deadun cu crihteatsa a unei lilici, mastea a ljei aduna shi un expresie
tului c , cu tuti c eara dzu di l l toari, purta cundushi di veshtu, di mult minduit . Cum s-apruche cu discul di Badola, aestu lj
shilv ri l i shi l pudz ca neaua, lundzi p n la dzinuclji Mia l shushur tsiva un ngljim s-aducheashti, cari u featsi pri Tana di s-
aduchi scupolu-a vinjiriljei a lor. Shi, birdipsit ma multu pri aest : dusi prit ushi, al s ndalui dup n s , un m yie niaspus di
Cum di nu... mata ncapi zbor... Ghini vinjit, ursits nsus. tinireats .
Oaspitslji s-alinar shi, al s nda-sh p puts li ningr usha a ud lui C ndu mutreshti la un ahtari bujor, uht Badola, ts vini ashi, c ti
atsel bunlu, featsir ndau jgljoati pi chilimi; nt nj Badola, scundu, doari ma multu, faptul c ausheshti... Ehe! ma catiun tu chirolu a lui,
fatsa-lj larg , mplin di s n tati, cu must tsli alberi shi ocljilj cari tora easti chirolu-a altor; tr atsea vinjim sh-noi. Pi Beca, pi Nachi al
shtiu si-l fac pri om s-ar d ; dup el Steryiul al Dima, tsiva ma tinir Beca, l cunushtets; easti di soe bun , ashtirnut shi cu aveari; sh arc
shi nu ah ntu lishor la zbur ri. Ma f r di el, Badola nu vrea eara mirachea pri Tana, sh-ca s-v ar seasc sh-pri voi, noi lugursim c ari
Badola. Al ga aproapea daima deadun shi tu tuti s-completa unlu pri s-hib ghini, sh-di-una parti sh-di-alant .
alantu. Dup tsi s-ashtirnur , Badola ahiursi: P rints lj a feat ljei s-mutrir tu oclji. Mia ap nd si nt nja,
Ei, tsi dz ts, frate Steryio, agiumsim ghini aoa; apoea c tr Mia: adiljoas :
Di si shteai, pri iu al g m shi di tsi dip rt ri agiumsim...
S-mi ljirtats puts n, lj t lje zborlu muljarea, s-lu-acljem sh-pri Apoea, s-v da ghineats Atsel di-Analt, aest n fatsi un tinjie,
n s. mari tinjie... f r di-alt , ama ashi, pri niashtiptati... io nu shtiu, s-v
Dit chirolu c ndu ninca eara nveast nau , lj armasi ali Mie aest dz c el, ad vg , aspun ndalui c tr Cotadin.
adeti tra s-nu-lj dz c pri num a b rbat-sui. Agunjisit ishi, ashi Zboarli a ljei nu eara lipsiti di niheam prif tseari. Di multu sh-u-
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 21 22 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

avea b gat ea tu minti tr Beca, avea aflat cum shidea lucrili, s-avea mar slu-a lor di sih ryeari anichisitori, al g n inti-l cu fatsa
ac chisit shi cu b rbat-su shi, di la una dzu la alant , s-ashtipta la apreas , mintinda-si tu multsunjiri. Elj intrar cu zboari di ur ri.
un ahtari arasti. Cotadin lo zborlu shi dz si: Dic t, ia tsi va Mia... shi-lj dz sir .
Mac un feat agiundzi tu ilichie, easti ca puljlu tsi lj-acriscur Iara io, featsi Badola, l dz sh: Iu-i vreari shi voli bun , tuti s-
arpili, nu mata shadi tu cuibar, cari, ma curundu ic ma am nat, va sh- bag di cali.
lja azbuirarea; ashi c , ma s-lu-ar seasc ah ntu pi Beca, di-ari haraua Ashi easti, dixi sh-Beca shi, dup un stic di minduiri, Cotadin shi
s-u aib , h riosh him sh-noi s-u d m. Mia suntu di-aoa sh-n inti p rints lj a mei, s-f tsem cum vor n sh.
Mash, c t intr nolgica Mia, cu boatsea nisigur di l crinj, s-nu u
duc tu xeani... un sor am sh-u chirui, s-u cherdu tora sh-pi Tana? VIII
Nu, pi Tana a mea nu u-alas din cas ... Beca easti singur, f r Ahiursir etimusirli. Teasir tu cirdachi un vilendz . Ashtirnut cu
p rints , s-yin la noi sh-va n hib dziniri sh-hilj... cicioarli ncrutsiljati, ningr el patru calfi, araftul Pandu lucra f r
Steryiul al Dima ap ndisi: ast m tsiri. Tu irusha-a m njlor livendi, cari ngr m dea v rliga
Aest poati si s ndreag lishor, va-lj dz tsem al Beca. stuliili tr numt , avea shi chiro tr zbur ri. Prit z natea tsi u-avea,
Da, da, va-lj dz tsem, apruche shi Badola. Iu-i vreari shi voli bun , aestu Pandu cunushtea shi misticadzlji a nicuchiratilor, pri iu s-dutsea
tuti s-bag di cali. Apoea, f r s-mata ashteapt , teasi m na: S-hib la cuseari. Om di-a caliljei, ma nu purta zboari di la un la altu. Tr tuts
cu tihi! afla c ti un urnimie, un p r mit, un ngljim di lishurari.
Cu tihi, shi s-b neadz xana dz sir tuts. Un dzu , di cum ahiursi lucrul, nu scoasi un zbor. Sufri lj si ah n-
Shi oaspitslji fudzir s-duc h barea atsea buna. dusea pi frunti-lj. Ocljilj a lui imiri, arushits puts n, arca di sum yilie
Nachi al Beca s-avea xinitipsit di tinir. Dup anj di cilistisiri, tu un mutriri, deafurishalui, c tr Mia, cari, b g ndalui oar , lu ntrib :
chiro c ndu ananghea di nsurari ahiurseashti s s-aducheasc tu ban , P ts sh tsiva?
nchisi n poi, tra si-sh aleag soatsa di-acas di la el. Agiumsi n Tsiva dip, Mie.
hoar c tr seara. Nc lari, tu stranji nimtseshti, mastea-lj cu must ts Ma tonlu a boatsiljei asun , cu tuti aesti, nduelnic. La cilistisirea-a
beali, aumbrit di un capel , nu-avea cum si-l cunoasc lumea. A muljariljei, sh al s capu nghios. Un chiro, criscu lungu, v rtos, huli-
n sc ntor, cari ntribar , chiragilu l dz si: ros, c rts nitlu a foartic ljei dit m na a lui.
Ficiorlu al Beca sh-ali Sie. Ar u nu easti... Tr tse s-hib ar u? dz si el ma multu ca tr sini.
Zborlu tricu agonja. Muljeri s-ast m tsea pri prag, feati cripa Apoea, din cali, an lts nda-sh ocljilj: c ndu fudzi Vicea?
preascumta ports li di-l mutrea njirati. Shi, cum alina calea, sh avdza Ea trians ri:
numa, deadun cu shushur ri mushati di al vdari tsi-l acupirea din poi Vicea? La tsi-i bun , Pandu? Fu un noapti c tr Gioi, eara
ca un moscu dultsi. toamn , tora dosprats di-anj.
Picat di p rints , c nu b neadz si-l vead ... dz si un bit rn . Atumtsea nu ncapi zbor: Aest va ti h rseasc ; nj-u dz si Nazla...
Aest lj adusi un hior di niashtiptat adiljari. S-mindui la tricut. Cari Nazla, shi tsi dz si Nazla, Pandu?
Aclo s-agiuca n oar cu ficiorlji. Neshti pluchi avea acriscut analts Nu-l shtii pri Nazla chiragilu? ndau dz li ma n inti, apucat di
tora. Trapsi la un tet iu soea, oaspits di-a p rints lor, s-agunjisir furtun , s-ap nghisi la un m n stir, dincoa di Ianitsa. Fu ashtiptat
si-l vead . Shi, avdz nda-lj grailu fronim, cunusc nda-lj shi starea, ghini, cu m cari sh-cu biutur ; shi, st ndalui la mueabeti p n
c ts nu vrea s-lu aib dziniri! Ma ocljilj a lui, ditu-arhie, lj armasir t rdz u cu iguminlu, aestu lj p r vulsi, namisa di alti, di un xen, un
la Tana. C ndu lj pitricu pi Badola shi Steryiul al Dima s-u caft , di- fur, dz tsea el, un tihisiri tr ciudie; cum b tu c tr tu h ryie la
sh deadi tut sivdaea pi ac chisirea-a lor, tut chirolu nu ishi din cas . poarta a m n stirlui, agunjisit pitrumsi nsuts t di un feat , l scul
Imna di-aoa shi-nclo tu ud , mutrindalui niar vd tor pit firid . Cu tuti dit somnu shi c ft s-hib ncurunats...
c eara mplin di ncreadiri, aproapi sigura, inima lj-ans rea, agunjisit ncurunats?! Shi nu dz si cari easti?
c tiv r oar : Pots si shtii, dz tsea tu sinea-a lui, io hiu cu multu ma Nu... sh deadi ashi un num ; ama, cari altu... chirolu s-
tricut... uidiseashti; iar feata nu s-cunushtea, c purta un vel lungu ndes.
Ama cum s-aspusir pruxinitslji, truoar putu s-aducheasc dup su- Shi iu-i tora Nazla s-lu ntreb?
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 23 24 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Fudzi, Mie. ahiursi la Cotadin. Cu chirolu, Dumnidz l durusi shi njits, doi ficiori
Ea nu mata gr i; ma ocljilj, mastea ntreag aspunea deas tului tsi lu- shi un feat . Shi pri Mia nu u-ac tsa loclu di ah nti huzmets. Ea si-lj
cra tu n s . Dup multi is chi bitisea tu sinea-a ljei: lja mbrats , ea si-lj leag n , ea s-l ag ljuseasc somnul cu c ntitsi
Itsicum, mac sh b g curuna, s-acljam , c el nu avu minti shi p r miti lundzi, ea s-lji mbuneadz ma am nat c ndu si
arau . nc rliga...
Apoea, multu chiro, mintea lj si turna cu ncreadiri, dipriun , la sor- Di-aver, avea sh-crip ri, s h ts hulisitoari, di nu mata putea Mia; ma
sa. Aest nchisiri, azbuirarea cilistisitoari a minduerlor pristi ts ri sh- un ar s, un tindeari a m nushotilor di njits shi tuti tritsea.
am ri, easti di multi ori shi un semnu di ascumti s rtsinj: Nu s-poati, N sc ntiori tu nsirari, dup agoana a dzu ljei, s-ashtirnea tu gr dina
sh dz tsea Mia, prindi s-ljau v r h bari; ia c sh-ocljul ast ngul di n poea-a cas ljei. Aplicat pristi v r -ampiltitur , tu atseali sticuri
ahiursi s -nj bat , shi c ndu-nj bati ocljul ast ngu, totna dixescu di tinihai, c ndu tuti lucrili shidea ncurpiljati tu mushuteatsa-a
tsiva. asc pitat ljei, c ndu vimtul aburea prit iarb shi fr ndz , purt ndalui
Dealihea, un sear , hilji-sa intr prit ushi cu un carti tu m n . v r soi h b ri di la atselj ndip rtats, Mia sh al sa mintea tra s-
Mia u lo; cu tuti c eara niar vd toari s-u-aleag , u shuts puts n deapin liber hirlu mintit a trailui a ljei, dit cari vilisea, c shtiga tr
ntr dzeaditi, tra s nguceasc tsiva: Di la cari s-hib ? Arupsi sor-sa nu lipsea v rn oar . Tu nyilicirea di tsi ma salbit a v zduhlui
fachilu shi agonja mutri la simn tur . lj yinea si zghileasc , tritsea puljlji, f r numir, tu tr mbi ndeasi ca neshti niori, shi arca dit
atumtsea: Di la Vicea, di la Vicea... ama un nod lj s-ac ts tu azbuirari c ti un acljimari.
gushi. Cu ocljilj muljats tu l crinj, str b tu ar ndurli cu mult Puljlji, Dod , puljlji! f tsea njitslji, agiuc nda-si varliga.
mirachi cari, f r s-lj-aduc aminti di tricut, lj-adutsea ur ciunj tr Shi, tr faptul c maea nu sh-an ltsa mutrita, s-al chea di n s ,
Tana. ndau sticuri armasi ca mut cu mutrita pri carti. Apoea ntrib : ac tsa s-u h idipseasc pri fats , sh arca brats li pi dup gusha-a
Cari u-adusi? ljei:
Ghiclu, mam . Dod ...
Si scul shi, f r si s-mata mindueasc c -i noapti, nchisi din cali Scunchilj a mei!
la Ghiclu. Ama, aestu, nu avea nitsiun limpidz ri. C ndu s-fug di Puljlji, Dod , vedz puljlji!?
S run , vinji la hanea-al Patira un nicunuscut shi-lj deadi cartea: Tr Da, puljlji s-toarn di la sculie.
Mia Cotadin, mash ah ntu dz si. Shi c t nu vrea s-fac Mia tra s- Di la sculie... nveats sh-elj, nu Dod ?
afl ma multi! Cu tuti aesti, tora eara h r coap ; shtia macarim c Iara unlu cu boatsea c nt toari, di niaduchiri:
b neadz , c nu u-avea ag rshit dip sor-sa c , aclo diparti iu eara, lo Nu-s puljlji huts, Dod ? c tse nu azboair nsus, nsus, dip nsus?
h barea di cum Tana sh-u-avu tu minti si scrii tr sh n intea-a numt - Fatsa-ali Mie s-lunjina di un sumar s nist puisit.
ljei. Tr-atsea, c ndu Tana nc lic calu stulsit, c ndu u nchisir cu Di s-aveam arpi, Dod , vrea azboair shi io... vrea azboair p n
zvonlu di niveast , c ndu u scoasir tu misuhori shi, c tilin, tu tactul la Dumnidz .
unduljos a c nticlui: P n la Dumnidz , yishtearea-a mea? Apoea nu-i ghini, c ashi
vrur un oar oaminjlji sh-an ltsar un pirgu analtu-analtu, s-da di
S-n fats noau ficiori tser shi Dumnidz lu nu lj-al s . Dumnidz l lu-asparsi pirgul.
Ca lutseafiri shi ca sori... Mia ap ndisea ntr-aljurea, c ndu frimtarea lj acrishtea iara, namisa
di mindueri: Vahi, tsi-adar Vicea?
ahiursi s-trag corlu, Mia nu putu s-nu-sh dz c , namisa di l crinjli di Ciucutirli a favrilor p psi tu Varosh . Un c ti un ahiursea
harau : Ca s-eara shi Vicea, ca s-u videa, c t ghini va-lj p rea shi c t lunjinjli s-bat peanili. Mia li mutrea f r s-va. Mash casa-ali Tej s-
vrea earam tuts h riosh! chirea tu ntunearic; sh-u f nd xea pri mandis aclo, nauntru, ningr
IX vatr . Ghini lj-avea dz s n s : Ia, c nidisp rts ts s-aspun, sh-di
Shasi mesh dup ncurunari, Nachi al Beca fudzi iara tu xeani, di iu partea atsea ti-ashteapt un harau ...
continua si s-toarn , di c ndu-c ndu, verli. Ashi c , un nau ban Dit n sc nti c rts loati, c t shi dit shuptir ri tsi fur ar sp ndz ti
ti-apuriseshti cum, aduchi c sor-sa, deadun cu Gruilu, vrea s-afl
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 25 26 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

S run . Di-atumtsea n inti, di c ti ori loa h bari di vgarea-a v rnui Zboarili s-chirdur tu l crinjli a lor amisticati. Dup tsi s-
chiragi, s-agunjisea si-lj cad cu rigeai: Vedz di u caft shi spuni-lj, ambr tsitar tuts, Vicea s-turn c tr njits:
frate, spuni-lj s-yin , c s-featsir tuti buni tora shi ag rshiti, shi nu u- A t lj suntu, Tan ?
ari v rnu tu ar u, mash s-yin , c easti shi moarti nolgica... Shi b g s -lj bashi, c ndu tu lunjina a l schidzlor di dzad , muma
a lor l dz tsea cu arada:
X Aeshti suntu Giogea shi Sili, shamishdolji m ri geanabets, shi
Pimt poati di zboarli a sor-sai, f r di-alt sh-di greau mirachi, aest -i Pasia, singura-a mea fronim .
Vicea apuf si si s-toarn veara tr un mes-doi. Mia nu avea zbur t Iara Vicea, h idipsinda-lj,
di-aest ; ma dup purtarea-a ljei, dup etim sirli tsi li f tsea dipriun , Ca purunghilj, Tan , s-ts b neadz ...
vahi cari nu aduchea, oaspi vrut eara ashtiptat la Cotadin? Cu tuti aesti Cu nt nja valm di la vinjiri, cu lumea tsi tritsea s-u vead pi Vicea,
si ndript c tr hilji-sa ca tr mistico: sur rli nu avur chiro c ndu si-sh zburasc tu-arihati. Tr sh tu antreia
S-nu dz ts... Tr tse si shtib lumea? v r s-nu shtib . dzu , tu oara a asc pitat ljei, s-trapsir shi eali nsus tu udai. St ndalui
V r , dip, mam , gr ea ar dz ndalui Tana, mash tini sh-io... sh- ashi, un ningr alt , suflitli a lor trimbura di un niaspus
hoara tut . multsunjiri, tu cari, cu tuti aesti, si stricura shi un ndirisi; din sea
Iara dzua tsi vrea yin , pi Mia nu u-ac tsa loclu. Isha dipriun din ninca ntr eali un dip rtari niguroas , un ah ndami s pat di
cas , s-dutsea pri-un suc chits , cari t lja calea sh-u shcurta p n tu multili dyeafurei, c ti adutsea chirolu tricut tu lunga disp rts ri.
un loc ma an ltsat dit mardzina a hoar ljei, di iu mutrea calea: Di- Mutrea Mia la sor-sa, cu njirari u apruchea di icoana tsi lj-u-avea
aclo va yin shushura tu sinea-a ljei. Minutili canda nu tritsea. Dup p strat tu mintea-a ljei. Ocljilj, eara idyilj, cu tut str lutsirea a lor
lundzi ad st ri s-turna iara agunjisit n poi: arcuroas ca di niputeari; hiri c nuti s-andz ma tu per; seamni di
Tan , feata-a mea, ia mutrea sh-tini, c tse am n ah ntu? curmari timpurie aspunea mastea a ljei mushat .
De, mam , c ndu va hib , va agiung tora, dz tsea hilji-sa, Cum ti-al xish, Vice! dz si Mia.
c ft ndalui s-bitiseasc cu anischirsirea. Tsi u vrei, xin tatea... Singur , aclo diparti...
S-avea fapt noapti shi Vicea ninca nu s-aspusi. Nipotslji nu vrea ni- Boatsea lj-avea armas idyea, ca di-alt oar , puts n zbucnit ,
tsicum si-s duc ta s-bag s-doarm . Cu nisc ntu chiro ma n inti, Mia arupt tu zbur ri shi tamam prit aest , pulsul a tiniramiljei tora u
l dz si c va l yin un alt Dod , un Dod -noau dup numa f tsea s-ar sun cu ah nt ma c njisit .
cari sh-lj-armasi. Iara tora, namisa di multi trians riri di niisihie, di Anj sh-anj, ad vg n s , ashi, chirut ... dipriun mi mindueam la
ashtiptari, eara an nghisit s-l ap ndiseasc shi a lor: tini, la voi tuts mi mindueam, Mie. Yisi amari nyisam. Shi c ndu b tea
Cum easti Doda-noau ? c mb njli la s rb tori, c deam n dzinuclji, ah nti cruts tsi-nj
Cum s-hib , ia ca mini. f tseam: Dumnidzale, Dumnidzale!
Ca tini? Dod ?... Shi c tse fudzi Doda-noau ? S-ast m tsi, ts nut canda di irinea deav rliga, un irini f r m r-
Antrib rli cura. Unili u mintea pi Mia. Di c ndu-c ndu s-frimta tu dzinj, cari s-umplu curundu di asun ri. Ahiurhir s-bat ciocanli tu
mintea-a ljei: Sticlu a prot ljei and m siri... cum vrea hib ?! Tsi avea imnatlu a pr vdz lor di tsi ma aproapea; mudziti s-avdz r n hoar ,
si-sh dz c dup ah ntu chiro?! ap ndisinda-shi. Apoea t cur , shi prit isihie acriscu, prining mur-
Shi vai aduc lucri mushati, Doda-noau ? murlu a f nt n ljei di sum platan, shi un freamit ag ljusit, angucit ma
Sigur, c ari s-aduc . multu, un freamit di frundzami cari spunea di codrul dit vitsin tati, cu
Multi? misticolu a lui umbros, cu api ar ts di crustal, cu njurizma di mushclju
Multi. shi fearidz ndisati, cu lundzi c rv nj shuts ndalui calea prit poala a
Atumtsea ar sunar pi c ld rm caljlji. lui.
Agiumsi! featsi Mia, shi tuts deadir dealaga. Idyi eara tuti, afoar shi tu ud lu a lor; aclo vatra, ashtirnuminturli tu
Poarta s-dishcljisi larg ! m rdzinj cu c pitunji nviscuti tu ts s turi scumpi, dup cum ts nea
Mie! murlu, dulapea di lemnu sc lsit shi, pristi el, un fresc di m na-a
Vice! Tini hii, tini hii?... unui zugraf di-a loclui tsi aspunea paradislu. Tu ar dzli di garivaldu a
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 27 28 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

asc pitat ljei s-apreasir tr un chiro bueili nvicljati; scoasir n inti Doda-noau pl ndzi, mam !
videarea a prot ljei p reaclji, an f tinda-si tu un mushuteats Njishcat di zborlu a lor, Vicea lj ambr ts t :
niantricut ; omlu tu afundu, chirut, andz rit mash sum alum chi; S-b neadz elj tora, elj suntu sh-ficiorlji a mei.
dincoa muljarea; ningr pomlu nc rcat di carpo m l musit, dit cari s-
amint shi anang s irea a picatlui. Anjlji di dimultu s-turnar n poi. XI
Sur rli s-vidzur acriscuti deadun tu un cald vreari. Tu ureclji l Aesti puts ni m rtiripsiri avinar ng s irea tsi s-avea amintat
asuna ca prit somnu boatsea a tat lui, citindalui dit un carti mari namisa di sur ri. C t mata shidzur deadun, fu un harau di-aver tr
p r mitlu atsel cu sharpili gr itor, cari li pitrundea f r s-aducheasc , eali, tra s-njarg la avinji ic prit p duri shi vulodz cunuscuti, di iu
di un asp reat uinjisiri, ca sh-cum vrea l yinea un noim di tsiva un oar aduna cimbru njurizmat. Tu multili seri isha cu tuts a cas ljei.
dit ah ndoasa a ljei nsimnari: Eara naparti di hoar un loc iu-lj si dz tsea La Rungu. Cotadin s-
Sh-ari dz s sharpili c tr muljari: Nu va murits cu moarti; c ashtirnea aclo pi iarb namisa di oaspits. Tana nchisea c rarea cu tuts
shtii Dumnidz , c tu itsicari dzu va m cats dit el, va v si dishcljid treilji njits, iara Mia shi Vicea arm nea singuri ningr un stog di fadz,
ocljilj a voshtri, shi va hits ca Dumnidz lu, cunusc ndalui ghinili shi cari s-muta analts , ca neshti avigljitori, la intrarea n p duri.
ar ulu. Sh-ari vidzut muljarea, c bun easti pomlu la m cari sh- Lumea cari tritsea calea, mutrea la sur ri cu un aduchiri ma
ar sit a ocljului la videari, shi cum c mushat lucru easti s-cunoshti; ahoryea; tut mata acljima tu minti c ti tsiva dit c nticlu di alt oar shi
shi lu ndalui dit carpolu a lui sh-ari m cat shi ari dat shi a ac tsa si-sh dz c shuptirat di veclji ugoadi. Shi ali Vici chiola, tuti
b rbatlui a ljei, shi ari m cat cu n s . lj si aspunea ca un afundu nilimpidz t. Cu tuti aesti, n sc ntiori,
Cu mintea poati la picatlu di ma t rdz u, cari singur vrea poat s-li st ndalui aproapi di p durea cu arburlji di dininti tsi ascundea
ndip rteadz , muma l dz si n inti di moarti: S-nu v disp rts ts, Shoputlu dit Cheari, un oar cu avroslu gurguit a f nt n ljei, cu
scumpili a meali; deadun s-arm nets shi s-hits ahari una-a al ntei. njurizma pitrundz toari di m runj, cu stindzirea-a vahtiljei tu
Mia sh-aduchea t mplili ngriunati di c ti avea vrut si-lj dz c , sh- asc pitat , ac tsa si fiturseasc adutseri aminti yii, cum un
mash ah ntu putu s-greasc : anang s iri niastimt tra si-sh lishureadz suflitlu; ningr shoput n
C tse fudzish, Vice? Shi f r shteari, ashi, f r s-alash un zbor? vidzum... Atumtsea nu-l cunushteam dz si un oar Vicea, xana
Sor-sa cl tin caplu. Tsi vrea poat s-ap nd seasc ? Un puteari b n ndalui tr un stic, hiorlu atsel di dimultu.
ma nsus di ea is sh, ma pri-ansus di itsicari ncuntrari shi di cari nu-sh Aclo, tu aumbra a fadzlor, m rit shi di aumbra a nsirariljei, un c n-
d dea cu aearea, u pimsi shi dup ndau sticuri dz si: tic, z g dit di la v r stani, s-avea d ld sit pristi n s . Ea scoasi un
Shtii, Mie, c ndu-nj zbur sh un dzu di tihi? Aestu-nj fu tihea... zghic; tu idyiul stic lj str fuldzir prit minti tra si s-aruc mpadi. Tr
Shi, c mi dush dup Gruilu, nu-nj pari ar u, nu mi pl ngu, Mie. Fu ndau minuti nu mata shtiu tsiva. S-dishtipt ma n poi cu el ndreptu n
bun cu mini... mi ts nu mash tu vreari sh-tu tinjie. Mi doari mash tu su- fats ; zeghea dinanumira, iara tu m n un vearg .
flit, c nu fu s-avem sh-noi un nat, un singur s-n-avea dat Dumnidz - Nu ti-aspari, dz si n s ti vidzui tu piriclju...
lu... Tu tinireats , cum tsi s-hib , ama cu tritsearea-a chirolui n Un freamit di fr ndz c lcati s-avdz aproapea.
aduchim ma singuri, ma apitrusits di ur t. St m deadun cu Gruilu, ori Noapti bun ! avea ad vgat agunjisit shi s-dusi.
di chiro ntredz, f r s-al xim un zbor... f r un boatsi di njic tra s- C t di apuf sitoari suntu n sc ntiori tihisirli di tsiva dip, dit ban !
n hib un h idipsiri. Sh-ca m ni va n dutsem dolji shi nu avem Multi nopts , prit yisili a ljei avea str b tut mastea a xenlui. Tihisirli
cari s-n ncljid ocljilj tu dip rtarea atsea laea... tu cari s-andz m , licr sirea-a ocljilor a lui tu amurdzita a
Boatsea lj si curm niheam , si s rma ah t di jiloas tu aumbrili fr ndzamiljei lj al sar tsiva niashtiptat tu suflit. C ndu l vidzu
tsi s-aduna varliga. Fatsa nu-lj si videa. Mia u streasi di m n shi-lj ndaua oar , inima ahiursi si-lj bat v rtos; tu tulburari, nu-lj si
aduchi dzeaditli trimbur ndalui tu a ljei. Prit ushi intr Tana cu tuts limpidz r dic t puts ni di zboarli a lui:
njitslji, cari s-ts nea di poala a ljei: Ti cunoscu di multu, avdz i di tini...
Armasit tu-antunearic, featsi ea shi s-ast m tsi nigrit cu m narea Cu multu greu putu ea s-lj-u ciuciur ntribarea tsi-lj s-avea alinat di
apreas tu m n . ah nti ori pri budz :
Njitslji vinjir ningr n si njirats: Cari hii?
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 29 30 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Di mi shteai, poati nu vrea mata stai si zbur shti cu mini. XII


Apoea afl . Shi, dup apurisirea nicat di asp reari a protilor dz li, P durea s-avea buisit tu un galbin ca di-amalam . C ti puts n-pu-
minduirea tra s-hib vrut di un gioni a cui num eara purtat tu ts n ac tsar s-cad fr ndz li. Aoa sh-aclo, nauntru-lj, s-alidzea f n-
c ntitsi, niashtiptatlu-a alishtei vilisi tsi lj-u adusi dit munts , aproapea t njli. Dit plaiuri cu brum s-al sa dipriun turmi dup turmi.
lu-al xi shi-lj deadi un imirami nicunuscut a boatsiljei a lui, di cari Anv lit di toamn , hoara, cu tuti aesti, clucutea p n t rdz u, di
ah nts trimbura, lj ang s ir ma v rtos simtsurli. Seri shi seri avea c ntitsi, di mueabetsli di ma n poi a atsilor tsi s-etim sea tr vgari.
avigljat c rarea c tr shoput, lundzi sticuri f r capit. S-f tsea Un dimineats , ar sunar la Cotadin aroputi, z nghiili di sc ri,
noapti. B terli a ciuc toariljei pitrundea greali, nihunipsiti, tu deadun cu boatsea-a chiragilui. Anc rcar agonja, s-dishirt pri prag
ashtiptarea-a ljei, c di multu el nu s-mata aspunea. Un chiro, avea ghiumea. Vicea tricu nt nja shi tuts deadun u loar dup calj. Tana
vinjit mash tra si-sh lja oar bun ; lj dz si, cu ntunicos mistico: imna, duc ndalui tu m n vaslu cu yin. Tu durearea apitrusitoari tsi-lj
nj ligai bana di p duri; ca s-nu ti-alas, curundu va-nj cad caplu ast m tsea zboarli n gur , Mia avdza di multi ori: Cali bun ... Du-ti
mpadi. s n toas ! Shi di tuti p rts li un v ziri, un prilung njishcari;
Agiutat di aumbr , ea shushur , atsea tsi nu vrea poat , ca s-lu mu- ports s-dishcljidea, bairi di calj shi lumea tritsea prining ea, lunica tu
trea tu fats : neguri, dipunea tu vali pri numiroasi c r ri. Zgrumati, s-avdza
Lumea-i larg ... s-n dutsem, s-fudzim aljurea... pl ngutli-a tr tslor shi fr mturi di c ntitsi c njisiti...
Aesti li spunea Vicea, adutseri aminti ca dit un p r mit. Apoea fuga- Agiumts la un njic dip rtari, sum hoar , ts nur caljlji.
a lor, ncurunarea agunjisit la atsel m n stir, z g direa dit un loc tu Si ncalits aoa, Vice, sora-a mea, dz si Mia cu greu.
altu... Shi alants ad vgar :
Ma sh-ah t oar , s-nu dai v r semnu di ban ! Da, easti ma ghini, Vice.
Vahi puteam, Mie? Va s-earam multsunjit s-aflu mash, di oar - S-aduchea curmats, apitrusits di tsiva pristi jalea a disp rts riljei,
oar , h b ri di la tini c hii ghini... c tuts hits ghini; ama, ta si s l- tsiva nispus, cari nu yinea ah ntu, nitsi di la cipitlu aratsi, nitsi di la
gheam v r zbor, mi loa frica. bura tsi chicura prit c t hnie. Vicea s-ambr tsit cu tuts. Tana lj
Shi pri iu al gat, c nu fur un an i doi?! teasi yinlu dit cari biu shi, f r tra s-mata poat si zburasc , cu ocljilj
S run shi tu Sear, n dusim Xanti shi n turn m iara, di n nicats, turnats c tr tserlu ascumtu, vr ndalui canda s-dz c : Aclo
ashtirnum sum alt num tr sh S run . va n-and m sim di-aoa shi nclo.
S run , xana dz si Mia pri mindueari. Aclo nu vrea ti-aducheshti
ah ntu xean , nj dz sir c suntu mults di-a noshtri. XIII
Suntu, Mie... La Bezesten, sh-tu locurli deav rliga, suc chi Avu ca un noim Vicea. Dup un chiro s-asteasi. Shi cum
ntredz, ar d psiti dup z n ts: aoa arafts lj, aclo cuiumgeadzlji, taxir tsli, n sc ntiori, yin un dup -alant , curundu, Tana fu
b c ladzlji... lj-avdz i gr indalui ca la noi, dit m g zie tu m g zie. acljimat tu xeani di moartea-a b rbat-sui. Tu gavumara-a aishtei
Apoea, la hanea-al Patira, chir geadzlji adutsea h b rli; namisa di elj h b ri s-disp rts r agonja, f r s-l treac macar prit minti, c
aflai, shi-ts pitricui carti, f r tra s-mi shtib , la numta-ali Tan . Mi poati nu vrea s-mata nd m seasc alt oar .
mindueam s-yin, di multi ori mi mindueam, Mie; ama, cum s-lu-alas Anj curar apoea. Di c ndu-c ndu yinea c rts , pi cari li citea sh-
Gruilu, ashi singur... xana citea di nimisurati ori Mia, c ft ndalui, deadun cu b rbat-su sh-
Un dzu , dit t ratsa di pri acupir mintul a cas ljei, el nj-aspusi, namisa di ar ndurli l i, s-afla un ac chisiri, un parti a misticolui.
dinclo di api, muntili alghit di neuri. Elimbul, Vice! dz si, sum el L zbura tu eali di mintiturli a unei giudicat greau shi di ficiorlji a
easti Catirina, apoea Livadi, sh-ma diparti ahiursescu alti hori di-a ljei Giogea shi Sili. C t tr ficiori, un oar l scrie: Suntu Halchi,
noastri, Clisura, Niveasta... Aveam l crinj tu oclji: Tr tse s-nu ti duts un nisie ca un paradis, iu pots s-ti duts din Poli cu pampurachea.
tini Vice? Mac io nu pot, mac nu nj-easti dat a njia... macar tini s-ti Ama ma multu l zbura di Pasia, acupirinda-u totna cu un
duts, s-ti vedz cu a t i, c nu si shtii tsi adutsi chirolu... nim rdzinit vreari, mplin di c shtig . Ashi, tu un carti, scria:
Pasia va eas curundu di la sculie shi va hr z easc s-u ndridzem. S-
afl m v rnu di ilichia-a ljei. Mi minduii la Temu, Yiushu-al Temu, ca
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 31 32 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

s-lu shtits; easti dit hoara a noastr shi-i un om cu-anvits tur . Loat ntr b terli a mailui, asculta pup zli dit tufishuri. Multi ori, nchisea
s-veadi di hirlu a v rnui semnu, alt oar scria: S-nu da Dumnidz lu dit h ryie, deadun cu alti muljeri, la bisearitsli deav rliga, duc nda-si
tra si ncljid ocljilj... Pasia nu shtiu cum vai arm n ... p n la Ayiu Lja, dinclo di codru, pri ciuma atsea ma-analta. Dup tsi
Shi, un chiro p psir c rts li, p n c ndu agiumsi un cu aprindea c ndiljli shi si nclina la icoani, s-ast m tsea lungu n poea a
m rdzinjli l i, di jali, nu di m na-ali Tan scris , ma di Pasia, cari bisearic ljei cu mutrita dus pi c mpuri. Tu sirinlu a dimineats ljei s-
dz tsea namisa di alti: Mama n al s . Agalea tricur s h tsli di la andz rea di-una parti ayinjli pri dzenj lundziti, adun nda-si nghios cu
marea disp rts ri. Oh, moartea aest niashtiptat , Dod ! Di-aver fu? agrili siminati, cu pumeturli a unui c tun sum fumuri lishoari; tu mesi,
nj p rea c vrea min budz li shi va-nj gr easc , vidz nda-u teas padea veardi, shi verdzi di c rv nj, shi c ljuri spri nibitisitlu a xinitip-
cu fatsa ninca ah nt di mushat , di nial xit , namisa di ah nti lilici... siriljei, iu ah nti hiintsi scumpi s-ar sp ndz r . Aclo ar p sa tr
Ea, cari ah ntu li vilisea! Shi tora, c ndu tuti suntu bitisiti, singuri noi, daima Vicea, iara n inti, multu n inti, shi Tana a ljei. Tsara atsea u
shidem ap rn sits, cu mintea la scumpa dus shi la durearea tsi va ts cunushtea Mia dit aspusi, dit c ntitsi veclji a cui, unlu di ar suniti:
u-aduc shi a tsia, Dod , aesti-ar nduri....
Dup aestu lucru, la Cotadin, bana njarsi c njisit , multu ma ncljis , Vrea-nj ti ntreb, Dunave,
ma urut , cu tuti aesti nu s-pl ndzea. Al Petri, shi s-nu-avea lucru, lu- C ti catridz ti-au str b tut ...
ar sea s-shad tu m g zie, sh-aclo, tu njurizma a veshturlor, tu sunitlu
a cumbuloyiljei di chihlimbari, si-sh alas mintea s-alag sh-c tr alt trimbura di un pl ngu zmurticat, dishcljidea a af rn siriljei, pristi api
lumi, c tr mbun t ts rli tsi prindea adus a f nt njlor, a c ljurlor, a l i, un pim ntu tsi ngljita ca tu p r miti pri tuts atselj cari c lca; ashi
bisearic ljei din hoar , la cari s-afla di ma mults anj epitrop. c , Mia sumar si ca di tsiva tsi nu-i cu puteari, c ndu lo h bari tra si
C tiv r oar , dup pr ndzu, lj yinea oaspits: S-tritsem n cas s-duc . Ma, agalea-agalea, dup ndilungati sinfunsiri cu b rbat-su shi
dz tsea el. Shi, dup niheam , lu-avdzai: Ia adar -n c ti un cafe, cu ea is sh, p n s-mata nvits cu ideea. Shi, mac mults f tsea
Mie, shi mata discurm -ti sh-tini heam . hazi, anda-lj zbura di c liturii, di ncurpiljeri shi tsit ts, a curi numi
Ashtirnut al turi, Mia, vrea nu vrea, l asculta urnimia di la cari, cu nitsi sh-ts li dz c nu putea, ea ap ndisea un shun :
tuti c nu aduchea multi, lj si p rea c veadi, di multi ori, un Mi duc si-nj ved nipoata shi nipotslji.
aribilipsiri v rtoas tsi avea s-acats munts lj p n diparti shi avea
si-sh s-flitur dit p duri, flambura a azvindzeariljei. C ti puts n, XIV
boatsea-a atsilor tsi zbura, dipunea la ntrib ri ma ascumti: N intea a vgariljei, g rdealji di muljeri vinjir la Mia dz li cu-arada,
Armati, au c ti li lipsescu? cu doari sh-cu vasi cu yin, dup cum easti adetea, si-sh lja oar bun ,
Pitrundu mal ... catiun av ndalui shi c ti un mirachi, un mistico di m rtiripsiri, un
Sh-cum li trec? rigeae tr atselj ndip rtatslji. Mia li asculta cu mult c shtig . Shi
Pristi munts , dit Tis lie... Easti greu s-lj-acats . pristi tut iu tricu, c s b dup c s b , avu c shtiga s-nu ag rshasc
Shi Petri al Cotadin l spunea tsi mata avea avdz t tu c lituriili a tsiva di tuti c ti lj si spusir . Agiumt tu capitlu a c lituriiljei, dup
lui; di prufits lj, di seamni, di chetri c dzuti din tser, av ndalui tsi-sh vinji tu aeari puts n, dz si un dzu ali Pasie, cu un trians riri
gramati tr ciudie, tuti tsi-avea s-fac cu ribilipsirea, cari s-ashtipta s- di adutseari aminti:
yin an di an, cati primuvear ; c Mia agiumsi s-nu aducheasc tu Ma, Mihlu, Mihlu al Shodi, ahara a mea, nu-i aoa?
sinea-a ljei, di s-eara di-aver c vrea si s-fac . Njishc ri singuri, Easti, Dod ... lj scriai s-yin .
giunets di-a furlor s-f tsea dipriun ; shi di doau ori pi sipt m n , Mihlu nvitsa la un sculie analt dit partea-a loclui. Minutsalj, cu
c ndu alina p rm tefts lj tu misuhori dup caljlji a lor anc rcats, Mia fatsa trapt , cu tut sumar slu-lj ndes pri budz , purta tu oclji-lj nuts,
isha la poart di zbura cu n sh, ntriba di tuti atseali. milanhulia-a tinirlor armash di njits f r p rints shi f r c t ndie.
Ashi lj tritsea dz lili, tu njirari a zboarilor soi-soi, tu ashtiptarea a Dit un vr st creht al g prit lumi, c ft ndalui di loc-loc h irea.
h b rlor purtati di chir geadz, cu crip rli a nicuchirat ljei, cu hareili Tu lava a c s b lui, tu greulu a dz lilor di lipsuri tsi apitrusea
shi c njisirli di cati dzu . Di c ndu-c ndu nsutsa soats li ma tiniri la simts mintili, yinea, cu tuti aesti, shcurti ori di minduiri, tu cari, dorlu
izvuri; aumbrit di un pishchirei alb , tindea p ndza la soari shi, di-acas , adutserli aminti di dimultu s-ab tea apitrusitoari tu suflitu-lj
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 33 34 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

am r t. Tr-atsea, ndamusea cu Mia, lj adusi a lui sticuri di c tr h ryie, cariva b tu la poart ca tr piriclju; c ndu agiumsi,
niag rshit multsunjiri. S-ashtirnu al turi pri un scamnu, chirut deadun cu Giogea shi Sili, u-aflar Tana dus ; u-aflar teas , cu
deacutolui tu atseali tsi-lj aspunea bit rna; si dizvilea n inti-lj masti di truplu ninsuflits t. Tu ap r tsirea lae a unui spitalj, ncljisi ocljilj,
a lui soe, di sots dit chirolu a ficiuramiljei, siryenj veclji, di cari s- diparti di-a ljei, f r ca s-poat s-l dz c un grai, tu oara atsea dit
apurisea ca di neshti lucri di p r mit. soni. Bitisita aest niashtiptat di crud ; dutsirea a moart ljei la
C ndu shi zbura deadun, tricu praglu di ushi Giogea, nipotlu, ma murmints ; ashtirnearea pri scamnu namisa di lilici shi glastri m ri cu
marli, cu un curun di lilici tu m n . Ocljilj ali Mie s-umplur di l ludz; dyeav sea agunjisit dit paraclis, iu mash doau -trei cunuscuti
l crinj: s-agunjisir di vinjir ; ndau sticuri tsi urmar , c ndu sh-avdz
Tr Tana, featsi n s agalea. Va n dutsem la Tana, yinu cu noi, iholu a pl ngului a ljei, shcurtu, curmat tu t tsearea mplin di
Miho. simts mintul a dishirt ciuniljei f r di m rdzinj.
Nu eara diparti. Calea di sum firidzli a lor, prilundzinda-si shi alin n- Intrats n cas , featsi diun oar cu boatsi:
da-si un cumat afoar dit c s b , lj scutea ndreptu tu fatsa a Ashi fu tu un Marts .
stogurlor di fr ndzamea tsi s-andz rea pristi gardul a chimitiryiului. Tu aumbra ncurpiljat shi, di c njisirea mbogr tsi u purtar cu
Intrar prit poarta atsea laea, iu, tr ah nts mults nu avea ishiri. Pi n sh, canda is sh moartea vrea l zbur , ah nt lj fu boatsea di-un
un c rari, tsi dutsea tu capitlu a ljei la un paraclisie, elj turnar soi. Ma, cama nsus di tuti lucrili, Tana lj-avea al sat timbrul atsel
nandreapta. arar, niag rshit, aduc ndalui multu cu a niholui ah ndos di viulin .
Aoatsi... gr i Pasia. Tu un Marts ... ad vg Pasia. Shi tamam dup un sipt m n ,
Bit rna deadi un hohut di pl ngu shi s-ast m tsi. Aest mash ts pitricum h bari, Dod .
arm nea tu loclu-ali Tan ; un tumb di tsar nvirdz t shi crutsea di Ma, nj si aspusir a njia seamni di ma n inti s-moar , dz si
marmar cu gramati di malam . S-al s pri dzinuclji, mpriun m njli bit rna; lj vidzui sh-yislu, ahara a mea. Shi c ndu loai cartea,
shi ahiurhi s-miryiuluxeasc . ahiursir s -nj treambur m njli, sh-nu mata shteam... Muri Tana,
Nu, Dod , nu-i adetea... dz sir cu ndirisi nipotslji. nj shuptirai, f r s-aduchescu. Shi apoea ded h bari la bisearic : S-
Cu tuti aesti u-al sar , c varliga nu s-videa v r om shi nitsi n s bat c mb njli, dz sh, c nu-ari cari s-li bat tr n s tu loc xen...
nu avea boatsi v rtoas . Eara ma multu un murmurari di miryiuloi Shi-nj tesh chilimea tu ud lu atsel bunlu shi soats li, s-li ts n
zmurticat, cu suschir ri, cu acljim ri c tr atsea dit murmintu, Dumnidz lu s n toasi, tuti vinjir , sh-n ashtirnum aclo sh-u jilim cu
aduc ndalui aminti, ad vg ndalui un bair di ma multi numi di alts miryiuloai cu arada, cum eara tr jiliri Tana-a mea...
morts . Di c ndu-c ndu, noduri u nica. Mihu shidea mprostu pri Boatsea ali Dod lj si nv li tu l crinj. Mihlu al Shodi duchim si di
minduiri. ma multi ori s-al xeasc zborlu; p r punjusit, dup un chiro si scul ,
Singur tatea canda s-featsi ma mari. Un boatsi mash tritsea, mizi lj b she m na, shi-sh lo noapti bun .
aduchit , ca un hior di-a et ljei. Di c tr c s b , nu s-avdza nitsiun N inti di vgari, Pasia lj dz si di pri prag:
lav . Prit velu-a nsirariljei s-an ltsa amisticati, b geadz lundzi, citii, Tora c easti sh-Doda, s-yinj dipriun , Miho.
cubei, ca neshti fandazmi dit un yis tulburi tsi avea si s ncljid tr
tuts, cu arada, tu aest ncurpiljari, un c s b ntreg shi el, ma un XV
c s b m rmuripsit di ar pas. Cruts shi iara cruts viglja prit un Shi Mihlu, dup un dzu -dau , dusi iara. Bit rna eara ninca sum
larg ntindiri. C ti hiintsi af nsiti, sh-di c ts anj! Shi disupra-a lor s- entipusea a vizit ljei la chimitiryi. Gr ea agalea di Tana shi sor-sa
aruvirsa mushutetsli, tu cari fisea shi oaminjlji stulsescu misticolu a Vicea, amistica tu criparea-a ljei lucri f r nitsiun lig tur dit
somnului tr daima; un mal di virdeats , di lilici, di njurizm dz, tricutlu a unei sh-a al ntei. Shamishdolji nipots shi nipoat sh-u
vasi di lut goali, masti sc lsiti tu marmar shi b c ri, c nestri di adutsea ghini aminti Doda-noau , cum lj dz tsea elj.
cheatr dit cari lilici aroshi fitrusea ca neshti fleami. Suntu, tu chirolu a ficiuramiljei, entipusi cari str bat yii, ca neshti
Antunic nda-si c ti heam , nchisir n poi, f r si zburasc . Tut asc pir ri tu aumbra a sumenjiljei, di nu mata cher v r oar apoea.
calea, Pasia armasi ab tut . Pirist sli, tu cari fu ar chit mum -sa, lj Ashi armasi, tu mintea a lor, niashtears , mastea-ali Vici vinjit ditu
si dishtipta cu dureari tu minti. Seara u avea al sat ma ghini, ma xeani; ma multu, amurdzita atsea, c ndu intrar cu muma a lor tu
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 35 36 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ud lu iu u-aflar , cu l cr nj tu oclji, ningr Mia. Atumtsea, ninca nu Grui! featsi el.


putea s-aducheasc . Grir mash, cu un nic b tl chi njirari: Doda- Aestu sh-turn caplu shi-l pirunsi lungu. Avea ocljilj tulburi xenlu,
noau pl ndzi, mam . T rdz u putur si-sh da cu aearea; isturia a arushits di pulbiri, fatsa an sprit di hul nd rsiri, must tsli-lj si chirea
ljei l pitrumsi bana cu nhiurarea a tihisirlor di pristi m rdzinjli tu barba zb rlit , alberi.
sinitipsiti. Tora, Doda sh-u-adutsea aminti dipriun durearea tsi u avu Nu mi cunoshti, ad vg el, nu ts-aduts aminti di Nasta, dit chirolu
n intea a cas ljei ali Vici, c ndu tricu prit S run : tricut?
Canda nu-sh fu v rn oar , ashi s-dusi, shi nitsiun semnu nu- Nasta, Nasta... xana dz tsea capidanlu pri minduiri, shi f r altu
armasi aclo di la n s . zbor, s-ambr tsitar .
Ma Gruilu, Dod , tsi s-featsi cu Gruilu? Aestu-i Mihlu, soe di-a mea, dz si Gruilu.
Bit rna min caplu shi ncljisi puts n ocljilj. Vrea lj-eara greu si Vigljar dolji puts n t tseari. Apoea Nasta dz si:
zburasc ; dic t Mihlu, cari fu un chiro S run shi s-and musi cu Cari vrea s-ashteapt ! Shi cum s -nj intr tu shubei macar, ca s-
Gruilu, aspusi ma pri largu tsi shtea. nu-nj dz tsea h ngilu?
Dinclo di din musirli a c s b lui, pi calea m rdzinit di nast nga Ei, dup ah ntu chiro...
cu mults cafineadz tu chioshcuri, s-afla hanea-al Patira. Cu poarta Da, da, suntu mults anj. Tsi-aduts aminti? la Shubrets n disp r-
larg , di-una parti tijghelu iu lucra un mastur pit lar, di-alant parti ts m.
un tavern -lucant shi varliga di-a uborlui mari s-an ltsa doau Sh-tsi featsish di-atumtsea? ntrib Gruilu.
patomati, cu lundzi h ets, cu udadzlji un ningr alantu. Bun parti di Mi trapshu la mini acas shi ar vdai. Shi, ma t rdz u, vinjir
sipt m n , ma multu tu orli caldi a pr ndzului, hanea durnjita sum neshti oaminj shi-nj dz sir di tsi s-etim sea. Mi ligai cu giur mintu
t tseari, canda vrea s-afla, ti ciudiseshti, tu tsi dip rt ri di tsar ; mash s-agiut; dup mini s-loar sh-alts , shi lucr m ashi peascumta, p n
g rdelj di g shti shi g ljinj varliga di un puts, c ti un c litor s- tsi tuti ishir tu padi shi fum an nghisits s-ishim tu munts . nj b shai
al ncea pri scara di lemnu tsi dutsea dit ubor nsus, iara, di c ndu- njitslji, muljarea s-lo di gusha-a mea cu dzeamiti. Di trei ori vrui s-mi
c ndu, s-avdza, un dup -alantu, ciocutli-a pit larlui. tornu, ama c ndu mi vidzui nsus, c ndu trapshu tu cheptu iara di
Ama, ahiursindalui di Vinjirea, c t la pr ndzu, c ndu ahiursea s- atsel vimtu di p duri, c ndu mi pitrumsi njurizma a pulbiriljei di
yin c rv njli shi p n c tr Luni, tuts udadzlji s-umplea di un lav tufechi nu mata shtiui di tsiva, un vear ntreag ... agudii shi mi
nicurmat ; nc nea udadzlj, mults d ld sea tu avlie shi aprindea agudir , doau seamni di pljumburi li portu ninca tu ciciorlu ast ngul.
focuri ca la p n yiri, clucutea lucanta di ar sutli, di lava a lumiljei Zbura ca avr hnjisit, cu mutriti arcati di-un parti sh-di-alant , ca di
adunat . Namisa di chir geadz alidzeai shi tuti soili di nicunuscuts, nicurmat afiriri. N v irea-a noaptiljei di nafoar adun mult lumi
cari s-aspunea un dzu -doau shi nu s-mata videa apoea putes. tu lucant . Fumlu di tsig ri si an ltsa ca l rdzi niori; zmurtica vrondul
Atsel chiro, aribilipsirea, atsea mult ashtiptata, arupsi tu p rts li di ca shi negura, anv lea lunjinj arushiti, arc nda-li canda tu alti
c tr Custur shi Mihlu s-dutsea la hani s-afl h b ri di-acas . Aoatsi dip rt ri.
lu-afla di ma multi ori pi Gruilu, ac tsat tora di angus , cu umirlji Ma lucrili nu ishir ashi cum vrum noi, ad vg Nasta. N agudir
adush puts n, must tsli c nuti. Un oar , c ndu s-avea nuptat , cum ar u di tuti p rts li shi, un oar cu vinjirea-a toamn ljei prit p duri,
deadi cu ocljilj di Mihlu, lj teasi m na: n dusim sh-noi cari c tr iu...
Ia shedz aoa, nipoate, s-lom c ti un putir deadun, tini hii soe cu Di sotslji a noshtri ma veclji, avush pri cariva?
Vicea. Shi cu boatsea curmat : C ndu b na Vicea, nipoate, eara Pri Nush al Bratu, pi Dunda, v t mats dolji.
alt soi, tora yin shi io... Fu la noi s ndzi shi p rjiliri, nipoate. Shi, agalea xenlu, din intea-al Mihu cari asculta tu un mutsami nhi-
Cum zbura, Mihu b g oar c , la un meas dit cohi, h ngilu s- urat , ahiursi s-dz c shi di alts , un bair ntreg di numi:
avea trapt deadun cu cariva cari si ncljina cu fatsa tu p lnji shi, Pri aeshti lj cunushteam; ama, cum n loar shcurtu pri din poi
f c ndalui semnu, p rea c lj-avea dz s tu lava deav rliga: Shtii shi fum ar sp ndz ts, c ts nu va c dzur prit v ljuri shi trapuri
cari easti: Gruilu, capitanlu Grui di-alt oar . Xenlu s-fric la oclji, ag rshits! Aflai c hoara-a noastr fu ars . Muljarea-nj shi njitslji nu
shidzu ndau sticuri tu un apurisiri pi-andaulea; apoea si scul , sh shtiu ma s-b neadz ninga, i ca s-murir ?! Dumnidz lu s-l aib
adun di mpadi un zeghi lae shi s-apruche, zixindalui truplu analtu. c shtig .
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 37 38 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ma pri tini, tsi ti-adusi aoa? XVI


Pri mini? mi ntreghi Grui? Un cljashti mi strindzi la inim , nu pot Mihlu, f r ndirisea di ma n inti, ahiursi s-njarg ma multu la Beca.
si-nj aflu isihia... Tini shtii, Grui; s-nu-ts badz n oar caplu tu tastru; s- Bit rna, chiola dit ahiursit , aduchi un aprucheari fats di aestu tinir
nu-aputs calea aest , u apucash, s-dusi, nu ti mata dai tu n poi; vinj s- cu suflitlu uspitl tcu, cari ori ntredz di chiro lj ts nea sutsat , ntri-
nj-adun un ceat tr veara. Shi-nj dz sh, cum ti vidzui, nj tricu prit b ndalui ba di una, ba di alt . Salonea, iu shidea ashi, s-tindea prit un
minti, di vreai s-yinj cu noi... soi di h eati c tr un sucachi cu m g zie. Di aclo, c ti un lav s-
Io? featsi Gruilu cu un sumar s di am r ciuni. Mutrea la mini! alina nsus, tropati greali, vronduri ma v rtoasi ic ma slabi,
Mata hiu io icano tr ahtari lucru? Anjlji shi cheardirea ali Vici mi sur- agiundzea, singurli seamni a marilui c s b ; nclo, tut n untrul a
par multu, f rtate. ncurpiljariljei, nvishtea tsiva dit curmarea a cas ljei ap rn sit . Sum
Ashi easti, Gruilu nu poati s-hib idyiul, vr sta nu ljart pri v r , cadurlu ali Tan , un pian amuts t di moartea-a ljei, aspun ndalui cu
ma numa-a lui, giunetsli di-alt oar nu fur ag rshiti. Dintr tufishuri tuti aesti di acrishtearea ma ahoryea tsi u avu Pasia. Pri dushume shi pri
iu cun chipsim noaptea, di multi ori avdz chir geadzlji c nt ndalui: un sinduchi lung , eara teasi chilinj cu bairi-bairi di pulj di ma multi
turlii di buei; lj pricunushtea Doda pri aeshti pulj, tsi ishir dit
Pri-u va hib Gruilu, atsel gioni di frunti, m yistria a m njlor a ljei di dimultu, tu tinirami. Doau vasi di
Shi nu s-veadi tora, tric ndalui di munti-munti?! f rfurie, tu cari avu spumigat n oar yinlu arosh di s rb tori, stulsea
pulitsa. Pri mur, un uruloyi di nuc di forma-a unei cutie, cu griut ts
Minduea-ti tsi va hib c ndu va s-agiung h barea c s-turn aspindzur ndalui pri alsidz; mults anj avea b tut tritsearea-a
Gruilu, c Gruilu calc iara codrul! chirolui fugar; b tea shi adz cu sunitlu atsel h rchitor a vecljilor
Capidanlu sh al s caplu pri un m n , f r s-ap ndiseasc un uruloyi.
chiro. Tu aesti sticuri s-videa liber tu data-a soarlui tsi neac tuti Namisa di tuti aesti lucri, a bit rn ljei, canda-lj dipunea aushanjlji dit
ljanurli, tu treatsirea agunjisit cu ntreaga ceat prit c ljuri di munti, yis; aproapea s-ag rshasc iu s-afla, shi n sc ntiori s-purta ca sh-cum
tr g ndalui dup n sh alum chi tra s-nu l si cunoasc urma, ic tu eara tu hoara-a ljei dit munti.
cun chili di noapti, lishurat di armati shi heam lundzit ningr foc; Ia-u aoa, isturisea Pasia c ndu yinea Mihlu, Doda easi dimineatsa
avdza vimtu b t ndalui prit shits li di brad. tu firid shi da bun dzua mushat la tuts vitsinjlji dit m g zie. Ia,
Si scul din cali pri cicioari, lo putirlu, cing rshi cu arada cu Mihlu aoaltari, unlu eara ligat la cap, shi Doda ahiursi: Tsi easti, vre, tsi
shi Nasta, shi-lj dz si-a alushtui: p ts sh? Io lj-am spus : Tats, Dod , aoa nu s-adar ashi. Ma
Ai driptati. A njia tsi-nj arm ni aoa? Vicea u avui shi u b gai tu n s : Oaminj him, feata a mea, poati putem s-lu agiut m...
loc; tsiva nu mi ts ni aoa tora... Sh-ar dea cu hazi Pasia, tu chirolu tsi maea t tsea di-un parti cu un
Primuveara s-featsi afandu Nasta shi nitsi Gruilu nu s-mata aspusi pri sumar s pri budz , multsunjit di volea bun tsi lj-u featsi. Iara tu
la hani, ashi sh-bitisi Mihu isturisirea. ocljilj a ljei s-aduna ah nt vreari, f r m rdzinj, tr Pasia!
Fudzi, dz si bit rna. Nj-au dz s sh-a njia atumtsea, shi nu-nj Urm rinda-u cu mutrita, tu soea cum imna, tu fr ndzearea a truplui, tu
yinea s-pistipsescu. Videts, aharlji a mei, shidzu el c t shidzu shi frunimitatea a mastiljei, tu tuti lj adutsea aminti di Tana:
c ndu nu mata u avu Vicea, s-turn la bana di ma dimultu... M -sa ntreag , featsi un oar , armas cu Mihlu tu saloni, mash
Armasi din cali pri minduiri. Un zbor tsi vrea lu-avea ag rshit dip, c easti ah ntu t cut shi ashtirnut di tora... Ma h r coap eara
lj si an lts tora tu minti nc rcat di un ac chisiri lae: Tana la vr sta-a ljei; ma tu ma n poi, dup crip rli tsi li avu, s-al xi...
Codrilj s-ar zg n , ashi nj dz si un oar Tasa. Shi avea Shi Mia aspunea c tr cadrul a ljei: Cum u vedz... Muri cu cripari tu
ndriptati. La atsea di nt nja nc rligari, el c dzu sum alum chi. Taha suflit. Nu fu s-u vead m rtat . Fratslji, c t s-hib ... suntu b rbats shi
sotslji-lj, tra s-nu hib pricunuscut, lj t ljar caplu; ama, cum s-tihisi cu lucrili a lor, nu-au chiro tr aht ri... Shidzu puts n. Un ang s iri
shi c tr iu, nu putu si s-afl , c chirur elj tuts p n nu armasi c tr m rtiripsiri u ncurpilje: Tr-atsea mi minduii s-fac calea p n
v rnu. aoa. nj dz sh: Feata-i singur , nu-ari a cui si-lj dz c un zbor, va mi
duc io s-u ved tsi easti... Ascult , Miho, tini shtii ma ghini; tsi ficiori
avem pri-aoa? Vrea vream s-hib di la noi, c alt soi easti, lj
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 39 40 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

cunushtem, l cunushtem shi fumealja.


Mihlu ac ts si mbair numi di tiniri dit ma mults c s badz shi XVII
dup catiun, Doda shidea puts n si s-mindueasc . Nachi al Beca eara sots, tu un emburlichi mari di t tumi, cu un,
Ma, di Yiushlu-al Temu, tsi dz ts Miho? Tsi si zburashti di Yiush- Chirana. Avea m g zii tu ma mults c s badz m ri. Duc nda-si la
lu? unlu di eali, Odesa, Beca sh afl moartea pri niashtiptati. Sotslu a lui
Tu-aestu chiro, intr tu ud nipotlu, atsel ma njiclu, Sili. Sigura c u- b g m na pri tifterli tuti shi pri un bun parti dit avearea-a
avdz bit rna, c s-ast m tsi shi dz si agalea, arushin nda-si: emburlichiljei, ashi c , m rata Tan avu di dau ori agudiri c ndu-lj
Ei, sh-tini, Dod , canda nu-ai altutsiva tr zbur ri... vinji h barea. Nchisi agonja tu xeani shi, mac agiumsi, Chirana lj
Tsi alt , hilj, c prindi s ndridzem... Shi Mihlu easti di-a noshtri, ishi la gar s-u-ashteapt . Cu ur ri di bun vinjiri, cu zboari dultsi, nu
nu easti xen... lj-al s chiro tra s-trag tu-alt parti ma u lo tu paitoni s-u duc c tr
Zboarli aesti, c t shi t tsearea cu ac chisiri, mintit , tsi din si ninca casa-a lui din hoar .
ndau sticuri, lu-avinar dz li ntredz pi Mihu. Multi lucri lj si limpi- Ishindalui afoar dit c s b , Chirana ahiursi si-lj dz c lucri di
dza ma ghini tora. Fratslji Beca eara oaminj ncljish; cari nu vrea-lj locurli pri iu tritsea. Zboarli a lui lj si p rea ali Tan , canda eara
cunushtea ma di-aproapea, vrea-lj si p rea chiola tr ciudie. Shamish- gr iti dit un dip rtari mari, ca shi sunitlu nial xit a arocutilor pri
dolji sumul i, analts , cu must tsli m ri, l i ca sh-cum vrea eara calea cu pulbiri; dinintea-a ocljilor a ljei, tulburi di curmari, siryenjli
dzeaminj, zbura arar. Tu isihia-a lor niguroas , nu s-frimta tsiva min- fudzea f r s-l bag oara. Tu praglu a poart ljei fu ashtiptat di
dueri arali, ma l s-asp rea ocljul di atsea giudicat . L si p rea c muljarea al Chirana shi dus tu un yitachi maxus etim sit .
itsido njishcari di-a lor vrea l eara p ndixit shi un zbor, c t di Dup ndau s h ts di ar pas, dit h eatea cu sturi di cheatr ,
nic b tl tcu, spus tu agunjie vrea poat s-al xeasc calea-a Chirana lj aspusi larga-a lui ciuflichi, deav rliga c t videa cu ocljul,
giudicat ljei. Tut curmat shi am nat , ts nea ea di multu chiro, c tu un mushuteats m rit shi di al sarea a nsirariljei. S-teasi apoea
agiumsir s-cunoasc di hir-hir ar dzli a giudic turiiljei. Di multi ori un meas dumneasc , tr tinjia ali Tan , la cari loar parti tuts a
lj and m sea Mihlu tu c ljurli di c t tribunal, c ndu pri Giogea, cas ljei. Tana s-aduchea multu mintit ; di c ndu-c ndu ndirisea lj
c ndu pri Sili; lj videa stricur nda-si pri mardzina-a caliljei, afirinda- nchidica njishc rli shi-lj ast m tsea zboarli din gur . S-minduea, c
si di lumi, cu umirlu ast ngu al sat puts n, una m n tu gepi sh-tu nu di pl tseari vinji p n aoa; iara di greaua piristasi tsi u pimsi pri
alant cu suluri di c rts . Serli c tin oar di bizerghiu intra tu v r ah t cali lung nitsi c fu adus aminti p n tu atsea oar .
cafine ma traptu, dit vitsinat ; aoa s-mata ac tsa di zbor cu c ti v r Dup puts n chiro, muljarea al Chirana, aduchinda-lj starea, ncljin
oaspi, a curi, mash dup un lungu chiro di cunoashtiri vrea poat s-lj- un putir shi cu ts nearea cari-lj si c dea a unei ahtari piristasi, dz si:
aspun tut isturia a giudicat ljei. Tora, s-b neadz dumnilja-a ta, Tan , s-ts b neadz ficiorlji, elj
va ts n casa al Beca!
Dup cari, apoea, tricu la alt cuvend . Ocljilj a ljei sh b tea
peanili dipriun shi cu asprimi pri mastea-a ljei larg , cari, cum s-turna
c tr Tana, lj si umplea di un sumar s idyiul sumar s, aduc nda-si
ma multu ca str mb tur di ar eats , tsi u avea shi Chirana; poati prit
anvets sh-lu loar unlu di alantu.
T rdz u, c tr njedzlu a noaptiljei, Chirana si scul shi u ursi pri
Tana prit un lungu coridor, tu un ud dit fundul a cas ljei. Cum intr
aoa, Tana fu ac tsat di fric . Tu un chiushe ardea c ndila n intea-a
icoanilor; doau tseri pri meas arca licr siri trimbur toari tu ncurpi-
ljarea mistiryioas cu un gr mad di tifteri, cu veclji caduri aspilati
pri mururi, cu pirdeadz di catife tsi aspindzura n clini p n nghios.
Shedz, Tan , dz si Chirana, ntindz nda-lj un scamnu ningr
meas . Apoea ahiursi. nj pari ghini... da, nj pari ghini, multu ghini
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 41 42 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

c vinjish. Alt soi easti c ndu shidem ashi shi putem s-n ac chisim Ma, iu shidzu el, gr ea diun oar Giogea, ca shi cum vrea s-
prit grai yiu. Ma vrea vream si shtiu, n inti di tuti lucrili: Cum lj-ai fi- ap ndiseasc a minduirlor a lui, iu shidzu el, noi nu putem s-shidem,
ciorlji? Lj-ai la sculie, nu? ma ghini va vindem ciuflichea.
Tana min caplu:
Suntu Halchi, iara Pasia easti la un pensiuni di c lugreali n Poli.
Multu ghini, s-shad aclo p n va bitiseasc ; sh-deapoea nu va lj-
al s m noi, va l avem noi c shtiga... C anj di dz li, cu dumljartul,
fum ca neshti frats. Ast m tsi niheam ; deadi un fats uidisit a
mastiljei a lui cu barba shi must ts c nuti: Shtii cum muri... din cali,
n poea a lui armasir tuts tu un niarad ... Shi lucrili nu njarsir dip
ghini, di-un chiro shi ncoa; ncljisim dau m g zii, shi aproapea tuts
paradzlji adush di dumljartul s-chirur . An ltsa shi u sc dea boatsea,
anda sh-ansutsa zboarili cu njishc ri tsirimunjoasi di cap sh-di m nj.
Ia-lea, ia-lea, veadi-li shi dumnilja a ta... shi zbura dipriun .
Shutsa fr ndz li a tifterlor, li b ga din intea-ali Tan , cari nu putea
s-ac chiseasc dip tsiva dit fluminlu a tsifrilor l i. Tsi ari tu minti si
ntrib n s , iu va s-agiung ? Tu soni, cu ocljilj shuts ts niheam
c tr c ndil , canda vrea s-lja ndreptu m rturilji s mts lj dit icoani,
Chirana dz si:
Cu tuti aesti, dup ah nt sutsat cu dumljartul nu pot s-lj-alas
ashi fumealja; tr atsea mi minduii tr ghinili a t u shi a ficiorlor.
Scoasi dit gepi un pung shi un carti scris etim di ma n inti, shi-
lj teasi un cundilj: Mash c t va-ts badz simn tura... shi paradzlji ia-lj,
suntu a t i.
Tana citi. Tr suma di paradz pi cari lj-u d dea, ea s-liga tra s-nu alta
caft tsiva dip shi itsicari niac chiseari ntr elj si ncljidea tr daima.
Ea shidzu puts n; s ndzili lj s-alin apres tu fats shi, arc ndalui
nanaparti cundiljlu:
Nu, io nu-nj ljau pi zverc ficiorlji...
Piristasli tsi dusir apoea la giudic ts, nu li cunushtea nitsi elj lim-
pidi, s-chirdea tu un mistiryiu, din sit shi di moartea a ljei; mash tu tuti
lu-aduchea pri Chirana agudindalui ca un duh ar u. Cu l htar
aspunea di lucr turli a lui l i, p yidzli teasi. Ascult nda-lj, maea
cl tina caplu.
Nu lj-easti fric di Dumnidz , c ari sh-el ficiori... Altiori tsimt
di niirinipsiri, ntriba: S-dz tsem, c va u nchird sits, aharlji a mei...
el s-al s di lucru shi mac va sh-u tricu avearea pri numa-a muljari-
sai...
Tr aest avum noi c shtiga, Dod .
Shi din inti l si ndz rea ciuflichea, dup cum l u dz si muma a
lor, cu ntindirea larg di agri, p shunj, ponj shi la n parti un balt
mari nyilicindalui la lunjina-a sear ljei.
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 43 44 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

soarli; p n shi puljlji di pri chilimi, ts suts cu multi buei, canda s-an-
XVIII sufl tsa shi azbuira varliga, deadun cu adutserli aminti a ljei...
C Pasia fu acriscut tu shcolj, s-cunushtea dup cum zbura, dup Tu aest culindisiri prit tricut, Mia al Cotadin mata nd m sea tuti
harea-a njishc rlor shi soea dup cum s-purta, tu fust nj ma multu soili di oaminj, di tihisiri veclji, di cari ahiursea s-isturiseasc .
aplo, cu buei ncljisi. Ma tu suflitlu-a ljei armasi feata dit munti, cu Atumtsea s-ashtirnea ningr Mihlu, Giogea shi Sili, shi Pasia cu
simtsul s n tos tr nicuchirat , p str ndalui castilea lucri tr n s grunjlu ar dzimat tu palm . Shi ashi, gr indalui peagalea,
shi, sum un vel di minduiri ndilisiti. Moartea ali Tan shi mintiturli a aduc ndalui aminti lumi di alt oar , u afla pri Doda amurdzita cu
giudicat ljei u nv rtushadz ma s n tos tu t tsearea-a ljei ma trapt , zmurtic ri mplini di p reri di-ar u. Sum prada a lor arm nea tuts
prit cari, cu tuti aesti nu eara turlie tra s-nu-lj si vead nchisirli, un hop tu ntunearic. L mbili a dugheanilor di pristi sucachi,
mir chili a vr stiljei, un str lutsiri niashtiptat a ocljilor l i, m ri, tric ndalui prit pirdeadzlji di dantel , zugr fsea pri murlu dit saloni
dishcljish, tindearea a brats lor nsuts t di un suschir, apitrusirea-a siryenj ntredz di m yii; arabescuri shi arocuti tu deas frundzami,
cheptului tsi acrishtea caldu. Shi, dup aesti sticuri, dau linii lishoari cuibari muti, c r ri tsi nu dutsea iuva dip, chioshcuri njits di aumbr ,
di sufri s-andz ma, aspun nda-si canda ma multu, disupra a un af rn siri di lucri, ca shi tuti atseali c ti s-aminta sum ar dzli-a
chiushadzlor a guriljei. adutserlor aminti a lor. Tu t tseari, uruloyilu lu-avdza ma h ndos. Shi
Nu easti njic , Pasia, lj dz tsea Doda, al Mihu. Shi, mac a Doda l spunea di tricuti. S-dutsea cu multu ma n poi di pap str pap,
featilor nu l yini tihea c ndu l -i chirolu, tiniramea treatsi, aharlu a lig ndalui anjlji, c ft ndalui s-discaci ntreglu hir a far ljei. Tsi eashti
meu. Di s-arm nea acas ... Ma tora, cu avearea shi acreashtirea a ljei di oaminj! Ar sp ndz ts, vimturats di soarti, pristi tut loclu. Mults
nu poati s-lja pri cari tsi s-hib , lj prindi un om cari si-lj si uidiseasc . chirur , f r s-l si shtib di urm ; alts dz tsea morts prit xeani;
Un dzu iara, dup mirindi, shidz ndalui elj ntr elj, dz si, tut cu aoatsi Tana, iara b rbatlu a ljei, Odesa shi Vicea, n S run ...
mintea la feat : S-u m rt m Pasia, featsi Doda un oar , shi ma n poi, dup tsi va
Tsi-lj lipseashti? Mushat shi lucr toari, shi ishit dit shcolj, tuti bitisits cu giudicata, s-v turnats acas , natslji a mei! S-u loats pi Tana,
h rli. Apoea, prica a ljei, lucrili atseali... s-lj-adutsets oasili, s-doarm ningr mini, tu chimitiryiul di la noi.
Shi Doda ahiursi s-aduc aminti l pudzli m yistrit amp ltiti,
tr mbili di p ndz subts ri ca mitasea shi nyilicioasi, sheljurli molj XIX
shi alti lucri scumpi, c ti dz tsea prit sinduchi, nicati tu un njurizm Ashi tritsea dz lili. Shi, cu apruchearea-a toamn ljei, Mia al Cotadin
di iasamin. ahiurhi s sl gheasc , chiru arushatsa di pri fats . Ur tlu a xin tatiljei
Tuti lj li etim si Tana, canda eara si nchiseasc numta uti alant u tsimsi di-un chiro shi ncoa. Ea, cari fu nvitsat tut bana si-sh vead
dzu . Ma ficiorlji bunj, aharlu a meu, nu chic dit tser, va s-lj-afli... Pi di nicuchirat , s-nu amurtsasc tu-un loc, si s-duc ba la un soats ,
cari cunoashti Pasia? Ia, di anj di dz li shadi aoa cu fratslji, shi v r ba la un soe, tora s-ashtirnea tu un cohi la firid , shi s h ts ntredz
nu l calc praglu! Alt soi easti la noi; ti mata duts la unlu, ts yini mutrea cu minduerli dusi aljurea. Afoar , prit lunjina murg z g dea
altul, ts nj casa dishcljis . Shi c ndu agiundzi la s rb tori, ti lja frundz veashtidi. Airlu pitrumtu di hiori s-f tsea mbogru shi di
haraua tra s-mutreshti; es featili arm tusiti, s-acats n cor, di li shtii numiroasi bairi di carotsi di morts , acupiriti di lilici, tritsea n inti tu
tut lumea cari suntu tr m rtari... Eh, natlu-a meu, dit cor mi-aleapsi ntsirnearea a lor iavashc . Shi, dup tsi s-chirdea dit c mpul a
sh-pri mini atsel di cari nj ligai dz lili. videariljei, Doda li urm rea cu minti nsus namisa di ponj, iu dz tsea
S-ast m tsi di zbor. Videa tu minti ljanura nfrundz t , un f nt n shi Tana a ljei.
sum alum chi shi padea veardi ar sun ndalui di c ntitsi sh-di giocuri. Doamne, feata-a mea! gr ea agalea, cum mor aoa oaminjlji, cati
Namisa di alanti feati shi n s , nd rl sit , aproapea mbitat di gioc dzu ... Iu s-avdz la noi s-moar ashi la doi trei mesh c ti un...
shi ma multu di neshti oclji tsi lj-aduchea dipriun disupr -lj cari u C fta s-lj-aspun Pasia, c aestu eara c s b mari, c elj s-afla cu
ardea cu mutrita a lor. Tr ndau sticuri tiniramea lj si turna, adilja ca casa tu calea cari dutsi la murmints ; ma bit rna strindzea umirlji f r
di primuvear , shi tuti si prif tsea sum hiorlu a ljei; lava a c s b lui s-aducheasc , shi cu l htar dz tsea:
s-prilundzea ca un b teari di t mp n , cum li avea avdz t atumtsea S-nu mor aoa, ahara-a mea; c ftats shi pitritsets-mi n poi c t cama
tu dzua-a harau ljei; lucrili sc ntilja, sum p stuirea di lunjinj tsi s rma agonja!
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 45 46 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Pasia u loa di gushi, sh alichea fatsa di cheptul a ljei, tu cari aduchea ap ... Sh-aclo va-ts eas alts s-ti-ashteapt .
tut c ldura a unei mum , spun ndalui ca tu shicai, h idipsit : Vinj io, featsi bit rna, c ndu nu shteam ninca tsiva... Va agiungu
Vedz cum hii, Dod ! Ti s turash di noi, sh-tora vrei tra s-fudz. v r soi, shi n Poli va mi ast m tsescu, va mi duc sh-la Temu, shi nu
Apoea, ahara-a mea, c t s-mata stau? Mi-agiut Dumnidz lu di va fug p n nu va bitisescu lucrul ghini.
agiumshu p n la voi shi v aflai ghini... Di vgari tut va fug, tr tse s- lj lo caplu ntr m nj shi cu boatsea ag ljusit , pl mt , mplin di
mata arm n, ahara-a mea, c chirolu treatsi shi acas mi ashteapt . bitisit vreari:
Doda s-minduea la toamna naintat dit hoara-a ljei. Xinitipsitslji, tur- Iara tini si-l ljai, scumpa-a mea, va fats shi volea-ali Tan ...
nats aclo tu meshlji di vear , tora fudzir , tu lava di tr ts shi zghir ri Atumtsea shuir trenlu tr nchisiri. Agunjisits s-ambr tsitar . Doda
greali, s-al sar shi turmili din vali; prit negura ar it di c ndu-c ndu shuv i, chirdut , shi un stic lj vidzur , ca tu un ah ndami, fatsa, tsi
s-andz rea cu neau ciumili a munts lor. Curundu vrea nchiseasc shi nu s-alidzea ghini, cu dau shuirinj di l crinj, dup ageamea aburit a
n vaiurli, c ljurli va arm n ncljisi multu chiro, hoara manoleac ; shi vagoniljei. Shi dup tsi trenlu chiru shi s-avdz shuir ndalui iuva di-
prindea arcat irnaticlu, ah nti etim siri tr adrari... parti, Pasia cu fratslji, ninca mata shidea niminats. Un mindueari lj
Dic t u mata ng s ea shi altutsiva pri Doda la duc . Dintr ficiori s- apitrusea cu dureari, cheardirea a itsicari n die f r m rdzinj: S-
ast m tsi, cu tut vrearea, la Temu. Avea aflat di el, ma prota, dit dutsea Doda shi elj aduchea c alt ndamusi pri aest lumi ntr n sh
c rts li ali Tan . Sh-un dzu , ashi ca pri niminduiti, ma dealihea poati nu vrea mata hib .
dup multi mindueri, stricur un zbor ali Pasie: XX
Tsi-ai tr dz c di Yiushlu al Temu, scumpa-a mea? l cunuscush Giudicata njirdzea ghini. Chirana putu s-u am n di ma multi ori,
v rn oar ? l s nda-si mash tu volea-a chirolui tra si-lj aduc v r al xiri, v r
Da, l cunuscui, Dod ... Fu ncoa c ndu tricu tr Paris. shuts tur niashtiptat , fursatli a sinferlui a lui. C ndu chiru shi atsea
Tinirlu poati dishtipt tu n s un ar sit adutseari aminti, c un n die, pitricu oaminj la Beca s-agiung la mbunari; ma elj nitsi c
sumar s s-teasi pri mastea-a ljei shi, dus pri mindueari, b tu lishor vrur s-avd di ahtari lucru.
peanili a ocljilor, ca la str lutsirea a unor fandazmi dultsi dit dip rtari. Nu, nu, ap ndisir . Ar vd m noi ah ntu, va mata ar vd m. Shi
Tr bit rn , aest lj-agiumsi. Aduchi c Pasia vrea-l lja h rioas . cum va u vulipseasc giudicata... Eara aproapea siguri c vrea s-
Sh-c tse nu? El eara multu di-a caliljei. Di curundu ishi yeatru; s- amint .
acljam c ari z nati, shi z natea, biligichi di amalam tu m na a Dup un shcurtu chiro, s-turn shi Mihlu din Poli. Adusi cu el shi
omlui. Iara elj cara si nchird seasc giudicata, atumtsea, priningr un carti, pi cari avu c shtiga s-lj-u da ali Pasie tu m n . Cu zboari
pirtsie, Pasia vrea s-lj-aduc shi un alt aveari. P rints lj a ficiorlui aplo, mplini di c ldur , Doda isturisea tu n s c lituria, ashtiptarea
s-afla n Poli. Doda lj cunushtea. Vrea treac pri la n sh s-l multu bun tsi lj-u featsir p rints lj al Temu, pl tsearea niaspus tsi
dishcljid zborlu shi, carishti... s-minduea, ma multu, eara c nd sit , u avu c ndu afl shi di la elj idyili minduiri buni shi cum c dzur pri
c vrea hib shi elj multsunjits di ncuscriri. un ac chisiri tu tuti lucrili shi mata ad vg tsiva ndau ar nduri,
Vgarea fu ast sit tr un Gioi dup pr ndzu. S-dusir tuts la gar . pristi cari Pasia tricu agonja, mintit , f r s-li aleag cu boatsi. Fratslji
Mihlu prindea s-u nsutsasc pri Doda un parti di cali. Shi sticurli u mutrir ipupsiitori. Giogea zbur diun oar :
atseali di ashtiptari n intea-a bairlui di vagonj, lj armasir a ljei nia- Mihlu dz tsi, c Yiushlu al Temu, u-ari s-yin ncoa...
g rshiti. Entipusiri di lucri di-arad acrishtea, s-aduna, multu chiro Da, da, aest nj scrie shi Doda.
dup atsea, tu un adutsiri aminti di c njisiri f r num ; lava apitrusi- Turn ocljilj tu loc, arushit , pi c ndu cartea firfir shcurtu namisa
toari di deav rliga, tu cari ah nti vronduri s-ahundusea, oaminjlji di dzeaditi.
agunjisits, neshti v rteanitsi di grindin c rts nindalui tu treatsiri pri ndau dz li dup aest , ah nt fratslji c t shi Mihlu b gar oar
acupir mintul di-ageami. Toamna azv rlindalui sufl ri ar ts prit c la Pasia s-featsi un al xiri. S-ac tsa di un lucru shi tritsea la altu,
ushi... Shi bit rna trimbura. Pasia lj streasi di ma multi ori un shali f r s-aib ar vdarea tra si-l bitiseasc . Ea, cari nu s-avea ashtirnut
lae tsi u purta di gushi, u h rsi pi fats shi ashi lj-ursi s-lji spun : di multu la pianlu di sum cadurlu ali Tan , tora l dishcljisi shi ahiursi
Ia Dod , s-nu-ai nitsiun cripari! Va ti duc Mihlu p n n Poli, un veclju niho tsi u ar sea n oar ; ma, poati, c m njli a ljei s-njishca
mash ndau s h ts cu trenlu, apoea un dzu sh-un noapti pri ma greu pri clapi, chirdz ndalui dit nvets, ili c eara para adiljos
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 47 48 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

c nticlu, s-ast m tsi cu ocljilj asc ldats di l crinj a cui ac chiseari agiumt la un vr st c ndu, dup nt njli mir chi cu-ah ntu ma
nitsi ea nu vrea poat si-lj dz c . Tu ashtiptarea a ljei, imna di-aoa tric toari, cu c t yin ma furtunos, vrearea pitrundi ntreaga f ptur , s-
aclo, ca sh-cum vrea eara xean a lucrilor deav rliga; s-ahundusea tu alas agalea ca un ap isih shi ah ndoas , tu nauntrul a cui s-
un lumi aparti, adrat mash di yisi shi n dii, namisa di cari ndz rea aspuni tserlu cu tuti nishenjli deav rliga.
dipriun pi Yiushlu; ghini faptu, puts n salbit, aspun ndalui mult Aduchindalui, c tr iu-lj si ndripta mintea, Pasia dz si:
bun tati shi zborlu a lui shcurtu, zixit. Shtii, c ndu fush aoa... C t chiro va hib di-atumtsea?
Namisa di alti, n lig tur cu el, sh adutsea aminti di un sear n Trei anj sh-cama.
Poli, aclo, tu gr dina a sculiiljei, ts n ndalui tu m n un carti... Tr Tut el apoea ad vg :
nt nja oar lj scria mum -sa prit ar nduri chiruti, ca di un mari Ts-aduts aminti, n priimn m deadun.
mistico, f r s-aduc aminti numa, di cariva tsi eara s-u viliseasc shi Pri din intea-a lor asc pir din cali fandazma a unui parcu pi
si mpart tr totna bana cu ea. Shi, dup tsi u citi, tsi lung nyisari nsirati; c rarea chirut n dzari, cu bairlu diplo di c st nj veclji; tu
c dzu tr atsel cariva! Nu avea cum si-l shtib ... Ma n poi, c ndu fundu, soarli, namisa di f sh lundzi di niori, c ndu alts niori disupra a
nica b na mum -sa, l vidzu; vinji c ndu lj fu calea tr Paris, shi s- lui njishca l rdzi stoguri, tu parti vinjits, tu parti m l musits. Muma
dusi. ali Pasie, cu fratslji a ljei imna n inti, elj dolji armasir un chiro
Shi anj tricur , anj di crip ri shi c njin , tu cari nu apuc s-dz c a singuri; deadun, namisa di arburi, zbur ndalui tu v rteanitsa a
cuniva di n s... mash a mailjei, c ndu dishcljisi zborlu. Shi simts min- fr ndz lor tsi firfira galbini varliga...
tili a ljei, multu chiro zmurticati, zbucnea tora cu ah nt ma v rtos, lj Tr ciudie, featsi Yiushlu. Di multi ori nj yinea tu minti, io nu u
ncurpilja tut hiintsa tu ardoarea-a lor aplicusitoari, di canda nu eara ag rshii atsea priimnari.
idyea Pasie di ma n inti: Va yin tora shuptira ea tu sinea-a ljei, nu Nitsi io, ad vg Pasia.
mash tra s-treac , tora maxus tr mini... Trimbura tu n sh un harau niaspus tr faptul c nu-avea armas
Un dzu dup pr ndzu, avdz pi scara di cheatr , pashlji al Yiush, ar ts unlu-a altui. Diparti hiindalui, disp rts ts anj di dz li, tu orli c -
cari avea agiumt atsea dzu . Sunitlu a clupaticilui deadi un treambur njisiti di ritr dzeari, minduirli a lor nchisir s-azboair , c ft nda-si,
di niar vd toari harau . Pistipsi c nu va poat si si st pueasc , ah t ca neshti pulj tsi s-vor shi s-acljam chiruts, tu largul f r capit.
tsi-lj b tea inima di v rtos; ama din cali, cum lj si spusi din inti-lj, Vrui tra s-ts pitrec zbor, dz si Yiushlu, ma-nj yinea nu shtiu cum.
p ru ciudios di isih , lj teasi m na. Ocljilj a lor s-and musir , un Apoea aflai acas di tini, c Tana, Dumnidz s-u ljart , scrie la noi.
mutrit mash di un stic, ma tu cari aduchir , handa tu suflitli a lor, Pasia cl tin lishor caplu:
putearea, misticolu a soartiljei tsi-lj apruchea unlu di alantu. Shidzur Da, da, muma ti-avea tu minti totna, a njia nu-nj dz si, ma shtiu c
n sc nt oar tu t tseari shamishdolji, nishtiindalui cum s- scrisi ali Dod , puts n chiro n inti tra si ncljid ocljilj.
ahiurseasc . Pasia ntrib cu ocljilj di-un parti: Adutsearea aminti a moart ljei, b ga tu zborlu a lor un s mtisiri di
Agiumsish adz dimneatsa? pristi sinurli a ban ljei. Tu ud lu iu ntuneariclu s-al sa puts n c ti pu-
Da, cu trenlu di optu. ts n, nic ndalui ndilisea dintr elj, ac tsar si-sh gr easc cu bots
Shi cum fu pri-amari? adiljati, si-sh mistiryipseasc multi di bana-a lor. Pasa zbor isha tut ma
Bun chiro; ma di s-aveam furtun ... hiu nvitsat io, feci di ah nti mplin, ma nc rcat cu m yia a aprucheariljei; sh-aduchea suflitli ac -
ori calea pri amari. tsati di treamburlu a idyiljei mir chi. Ma n poi, si scul el, cu p reari
Zbura ca pri mindueari, mutrindalui cu mult harau la Pasia. N s di-ar u, tra s-fug . Di trei ori s-ast m tsi, cu m na ali Pasie aratsi,
eara tu un fustani di satin moali, lae, nt nja oar di la moartea a moali, tu m njli a lui. Priningr poart , cu aumbra a noaptiljei ndisat
mum -sai sh b g ea di gushi shi pri cheptu un stulie di dantel di sh-di coridorlu strimtu, dz si shuptirat:
bueaua-a fildishlui tsi-lj d dea a mastiljei un videari ma h r coap . Noapti bun , Pasie!
Ashi nviscut , cu perlu lishor unduit, adunat stres n poi, shi cari al sa Capitli a lor s-apruchear di singuri. Ea aduchi din cali foclu ar chi-
ciulei pi fr mti, ocljilj str lutsitori di multsunjiri, lj si p rea multu tor shi dultsi a axiriljei a budz lor; shi tu tulburarea, tu mbit tsilja a
puts n al xit di cum u avea cunuscut n oar , cu tuti c avea ats ljei di nt nja b shari, avdz , ca tu yis di nim rdzinit harau ,
tricut multu chiro di-atumtsea. Nitsi el nu para eara tinir; avea boatsea a vrutlui, cari, mash tr pl tsearea tra si-lj dz c numa, iara
Marcu Beza (Transpuniri: I. A. Ceara) Doda 49 50 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

shi iara xana dz tsea:


Noapti bun , Pasie!
Dup c dearea-a atsilor di nt nj fulguri di neau , patru paitoni
trapsir un sear di la bisearic la Beca. F r s-alas afoar v r
semnu, ncurunarea fu, cu tuti aesti, aplo, dup cari, un njic sindrufie
di oaspits loar parti varligalui di un meas tu saloni. Gambrolu shi
niveasta ashtirnut ningr el p rea ah nt di uidisits! lj shidea Thiuhari Mihadash
mushat, ali Pasie, nvisc mintul albu, unduit. Tu mbug ts lja-a perlui
cu sc ntiljeri di abanozi, str lutsea teljili, shi avea un lunjin di
Puizii inediti dit: OAR DI HARI
nist puisit vreari pi tut -lj mastea, dit cari, atseali dau li njits sufri di
ningr chiushadzlji a gur ljei, canda s-featsir afandi. Zbur r di una
di alt , shi di tsirimonji, di cum tricur lucrili la bisearic ; agonja, OAR di HARI
misurat, cu un aratsi s lt nati. Nu ca la n sh n hoar . Aclo numta
ts nea un sipt m n ; shi lumi, shi mueabets shi giocuri... Oar di hari!
Tra s-nu sh-ag rshasc adetsli di-acas , la an ltsarea-a putirlor, un Bairli tuti a s ndzilui c nt
di oaspiti ahiursi s-c nt agalea: A noapti h ndoas sh-ah nt ...
Chipiti, grohuti, dzenj sh-pishtirei
Diparti mult mi deadish, Munts lj a mei,
Muma a mea... Harpi tirii sunt, di pondi dz ri grei.

Ama shidzu, curm ndalui c nticlu pri niashtiptati. Miludia a lui P durli t cuti s-prifeatsir tuti
tr g nat , milanholic , shi ma multu acljimarea dit rifren, adusir N clarini tsi asun tu m nj ca di vruti;
niori di c njin . Prit t tsearea greau tsi apitrusi ndau sticuri, Flueri, avyiulii, t mb radz, nsus, livendz ,
aduchir un h ndoas p reari di-ar u tr muma, a curi nu-lj fu dat Bat ca la numt di-arhanghilj aglendz .
s-vead , cu ocljilj a ljei, aest sibepi maxus tsi u mir chisi ah nt di
multu. Minduerli apoea s-dusir la maea dit dip rtari. O, lai Thiuhari tini, lailu-nj tsi-adari?...
M rata Dod , featsi Pasia, c t va s-h rsi! si ncljin m un putir tr Canda hii sinurli tuti a Pindului nj pari,
Doda... Shi aduc nda-sh aminti di cartea dixit , ntrib : La tini-i Cari,
cartea, Sili? Deavarliga tu n si ti-adun ,
Da, u-am aoa. U scoasi dit gepi shi citi, cu boatsi, ar ndurli di ma Sum tser mplin di steali sh-cu luna curun ,
n poi ali Dod : S-b nedz, scump , shi s-ts da Atsel di-Analtu, tuti Simfunie tsi-alag analt sh-diparti,
bun t tsli! Tora, c ndu ti shtiu niveasta al Yiush, pot si ncljid ocljilj P n iu Dumnidz lu di lumi s-disparti...
isih . Shi, di iu s-afl aclo nsus, va s-h rseasc shi Tana, c -lj si Sh-tut yini, sh-tut c nt di-aclo, di didindi,
umplu mirachea. Iu, l i, Dumnidz lu, l mb dzli aprindi.
Adiljosh tuts, mutrir la cadur, cari atumtsea p ru c s-min nsufli-
ts t: aumbra a moart ljei dipusi, tricu agalea shi s-ast m tsi n poea-a Ierghiurli, fr ndz li sh-lilicili tuti,
ncurunatslor, cu m njli teasi ca tru un ghinicuvintari disupra a lor. Dit dzeana-ali Dz n p n tu Vucufescu,
Ca oclji sh-ca dzeani duruti,
A suflitlui a ljei sh-ali mumi-anjurzescu.
Ciumili albi al muri n mal !
Canda acljam la un vl heasc Walhall .
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 51 52 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

LA HANEA DI CALABACA
CND SHATEA...
La hanea-atsea di Calabaca,
Vai ljau muntili di-amblatea, Tsi u ts nea Mitri-al Dubaca,
C nd tr totna sta s hatea, Sh-iu cu h ndoasi f rmatsi giuca
P n iu dzenjli sh li ntindi Corbul di tat -nju
Pindlu-a meu, sh-vai trec didindi. Sh-l etsli tuti sum c lc nji li c lca
Ditun nda cu-ar volja tu d vani,
Tut tsi-avui sh-tsi vrui tra s-escu, (Di d dea deapoea, tuts paradzlji dit supani)...,
Aclo vai and musescu: Iar m rata-nj mum vilendz ts sea,
Tat lai sh-mum durut , Sh-la el minduind c ntitsi cu l crinj dz tsea...
Sh-budz li-ali prot vrut . Aclo voi s-mi duc, ermu, tra s-gioc
Cu l htar shi cu dor,
Edzlji, njelji, sotslji tuts, S-trag cu-ar volja tu steali
Tuts birbetslji sh-tsachilji shuts, Sh-tu njatili-a meali,
Calu, c njlji sh-tarlu cari Sh-aclotsi si-nj mor.
Ca Hristo mi loa nc lari.
SUM VERDZLI DVNJ
Sh-naparti, tu dz rli-analti:
Icoana al Ayiu-Pandi, Sum analti d v nj verdz
Cari ti suflit hilj mi lo Stau sh-la tini minduescu...
N bana-aest sh-atsea di-aclo. Suflitlu-nj pi-alm chi alnat,
C nt ca pulj vucufescu.

CNTIC DI SRMNITS Sh-cum tut c nt sh-tut ti-acljam ,


Sh-cum tut strig : Yinu nheam !
Nani, nani, om-fidani, Ca di iatagani, nj-treatsi
Ca fluria tu ghiurdani; T ljishlu, boatsea-a ta-aratsi.
Dornj cum dorm ning Hristo
Anghiljlji, la tser, aclo.
ATSEALI PATRU TIMEALJI
Ca tu flori si-ts hib somnul,
Shi s-ti h idipseasc Domnul; Suflitlu-analtu di la Orfeu n yini.
S-ti fats gioni sh-tinjisit, S ndzili gioni, di la Spartacus, shtim ghini.
Di tut omlu pinjisit. Di la-Alixandru-avem giuneatsa sh-livindyeaua,
Atsel tsi eara s-anv rligheadz tut dunjaua.
Di pri munts yini neaua,
Alb i tut dunjaua... Sh-di la Roma al vdata Mum
Dornj tu scutitsi cusuti Cari n deadi mushata limb sh-tinjisita num ,
Di curatli-nj m nj sh-duruti. D ilichea avem, sh-demnitatea,
Tra s-imn m ndrepts , nu di-amblatea.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 53 54 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

CTR CUCLU DI LA CLIMRI C nd, chirut, mi dishtiptai:


Nu ti-aspari, nj-dz si, stai,
Pi umirlu-a meu st ng, dipuni, Vrui tra s-dorm cu tini n brats
Cuc di la Clim ri, shi spuni Shi s-ts bash m rata fats ...
Mac pasc cupii di oi Mini hiu atsea tsi-ts fu
Sh-tora, pristi munts la noi? Feata tsi cu dor ti vru
Tu-alt ban ... sh-alt chiro
Mac sh-adz fac fuljau Nu di-aoatsi... ma di nclo...
Furlji b nj ca di uheau , Iu mi vrush sh-ti vrui cu-ahtari
Pristi pishtirei sh-gr min , F r mardzin l htari!...
Nac sh-adz foc amin ,
Sh-nac pristi laea-arin Sh-mi b she... shi s-vedz nishani!
Mumili-a lor sh-adz s-dirin ?... L cr nj lj-chicura dit dzeani.

Edzlji drats sh-njalili-a meali Shi, di-arshini, shi di jali,


Yii vai hib -i s-featsir steali?... S-dusi nghios, tu mir -lj pali.

La murmintul ali mumi, MUM DURUT SH-TAT MARAT


Ti p l c rsescu, du-mi,
S-ved, dit loc totna vai eas Di la tini avui harea-a m yistr ljei puizie,
Pira fantazm niasteas ?... Mum durut , c ntic az tu irnjie...
Sh-tini, tat marat, nji deadish darlu
Sh-ma diman poi, tu soni, S-trec pristi ban agru shi ndrept, ca ljiundarlu.
C nt -nj di Tina-al Pisoni,
Prota vrut tam -aleapt , Mash tr tinjia-a voastr b nai,
Mac sh-tora tut mi-ashteapt ... Muma-a mea vrut , mum durut ,
Sh-tat pirifan, c ntic tu plai...
A voastr tinjisiri fu bana-a mea tut .
UN TAM
TR TINJIA-A VOASTR
Un oar sh-un chiro,
C nd somnul mi lo aclo Tr tinjia-a voastr
Tu paradislu Mireau , Sh-laea fara-a noastr
N niaglic t uheau B nai, vruts p rints ,
Oasi-az tu murmints .
Di sum chin, preagalea-agalea,
Sh-featsi, f rm coasa, calea, Dit aest -aspart lumi,
Sh-vinji di s-adr culac Lja-mi tora, moarte, sh-du-mi
Ca n -aumbr di darac, Aclo iu totna i h v ,
Ning io, vergur ficior, Tu dz rli albi-al Dumnidz .
Cu caplu-lj pristi cicior.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 55 56 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

VA MI DUC (1)
SOTSLU GUMRUSH
Va mi duc,
Ermu cuc, La tini minduesc cu dor,
Tu v ljurli cu-andar Lai gum rush m rate,
Iu munts lj mi-amintar ... Cari-nj fush sotslu-atsel ma bun,
Pi chipitli nsurinati, Ma vrut dic t un frate;
Tu steali anv liti;
Tu chipitli surini, Cari mi purtash ca pi Hristo
Aclo i multu ghini... Prit c ljurlji dit munti,
Iar c nd pi dzean dipuneam
S-c nt pi verdz li-alum chi, Mi h idipseai pi frunti.
S-acljem moartili azl chi...
Pristi niguroasi ciumi, Iu va hii tora? Sh-tsi va hii
Si-nj mi avd ntreaga lumi... Tu-a lumiljei mistiryiu?...
F r di alt , anghil eshti
Pri c rciliurli di chin, Tu-al Dumnidz chimtiryiu.
P n la Dumnidz s-mi-alin...
Pri c rciliurli di bradz, Sh-ti ved cum stai m r nipsit
S nyeadz gionjlj-arm tuladz. Cu-alts gum rush alepts ,
Sh-cum deav rliga ocljilj ports
Pristi pishtirei sh-p duri, Pit h uri... sh-tut mi-ashtepts .
S nyeadz -aumbrili di furi;
Pristi plaiuri sh-pishtirei,
S nyeadz tiniri anjlj-a mei; URSITA
Pristi aripidinj sh-gr min ,
S nyeadz di sum laea-arin , Dup str mum Trac nj hiu
Sotslj-a mei dit alt chiro, Sh-Romeu dup str paplu,
Cu strig ti di caimo. Sh-deapoea, p n as ndz yiu,
Arm n, natima-nj caplu!
Sh-la f nt nj vai c nt, tra s-yin
Umbra alb ali Tin . Stihia ntunicoas sh-grea
Cu s l ghiri didindi
Sh-vai c nt, lailu-nj pristi cas , Sh-f r di nom inima-a mea
Sherchilj dit timeljuri s-eas , Cari pirc l i aprindi.
Shi tra s-dorm deapoea voi,
Ning voi, Sh-nimuritorlji n mini nyeats...
Fratslj-a mei morts njic zanj, Iar geanlu ndrept sh-tinjia,
Mash di v rn doi-trei anj... A Rom ljei duruts b rbats
Ning voi p rints sh-surori, Nj-u deadir a njia.
Tora-aumbri tu niori.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 57 58 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ASCPITARI VA MI DUC (2)


Dz -lj, aishtei ban , duri! Va mi duc,
Sh-du-ti, ermu, tu p duri. Ermu cuc,
Va ai frats livendz lj bradz, Pondu s-c ntu
Fadzlji sots arm tuladz. Cu ah ntu
Greu sivd ,
Izvurli va-ts hib vruti Iu mi-amint
Isusiti dzenjli tuti. Laea mir
Chipitili va-nj ti-alin Nicuchir ;
Tu-a stealilor fucurin ... Pristi dzean
Iu mi-acljam
Shi handa, sum pishtireau , Boatsea-ali humi,
Si-nj ti-ashteapt -atsea uheau Ali mumi.
Cari ashuir shi-nj ti-angan
Naparti di-aest ban . Vai nidzem
Tra s-pl ndzem
Pristi dzenj,
Ca pulj xenj,
ZGHIC DI VREARI Pristi ciumi sh-c r ulj,
Ernji pulj...
Mac fudz tu xeani, Pristi chetri
Gionli-a meu aleptu, Sh-pristi api
Nu va es siryeani, Erm zlapi:
Laea-nj, sh-va-nj ti-ashteptu. Pristi shopati
Sh-avl chi
Va mi-alin tu creast Ermi zl chi.
Sh-va mi tindu mpadi
Ca alb niveast Tindilin ,
Sum neaua tsi cadi. Dz -lji s-yin
Tora ncoa
Sh-vai pl ng tu gr minj Sh-n s -aoa,
C t ma-agonja s-yinj... Shi s-n vrem,
Cu l cr njli ploi S-n-adr m gljem,
Si-nj ti tornj n poi. Cu ahtari
Mari vreari,
Sh-va zghilesc cu greu, Un sh-un
S-yinj shi s-hii a... meu, S-him deadun,
Cu zghic iatagani, Eta tut ,
Vrearea-a mea curbani! Lele vrut !
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 59 60 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

MASH CNTIC Pi la padea-l Sp n, ca furlu


Tu irnjie tra s-aurlu...
Hiu, tut, mash c ntitsi dit hoara a mea: Pi la Ghioni sh-pi la Clim ri,
Di numts , di-aglendz sh-di ngrupari... Cu t mbarea pi p lt ri,
Ansar p n tu steali sh-deapoea dipun Cu t mbarea sh-cu dugr lu,
Tu h uri handa, cu izvuri-amari. Ca Guduma,-arm tul lu...
Pi la Toac sh-Buluvardu,
C ntic di-Aminciu, di-Amer sh-di Privoli, Ca lutseafirlu voi s-ardu...
S lghescu cu ahti foc di-arivoli... Pi la Fearic sh-Dr shtelj,
C ntic di Furca, Z gori sh-Samarina, Tu di api zghic s-mi-aspelj.
Di-nj hearbi sum mini, apreas , arina.
SUFLITLU-ALI MUM
Di-Avdel , Liv dz, Malacash sh-Giniradz,
Di s-leag n -anarga p durli di bradz... Pom di l cr nj mplin nj hiu,
Di Breaza, B iasa, Paltin sh-Bruzvala, Ca di m rdz riclji...
Di-nj pari c nu eu hiu, ma furlu Bucuvala. Tu cheptu inima-nj, a ta
Marat -i pitruniclji.
ARINA VRUT
Ashitsi sh-tini va earai,
Vai yin, lai vruta-a mea, vai yin, Aclo, ning icoan ,
Va m c njel friptu sh-va beau yin C nd vinji sh-suflitlu-ts m shc
Di-aoa di la Seryea-adrat N p rtica? Cunoan .
Sh-cu ierghi disc ntat:
Deapoea corlu va-nj lu trag, Pulj albu, njic, shadi pi-alm chi
(Daratsli tuts tu sac lj bag) Sh-cu dor canda suschir ...
Sum platanlu di l-Ayiu-Pandi, Ai vrearea-a ta, jali sh-mir chi
Ca di tu dz rli albi,-alandi... Tsi-aveagli laea-nj mir .

Deapoea ning tini vai


Mi-ashternu, gura-a ta si-nj dai... LAEA BOATSI
A mea s-hii tut sh-io a t u
Tu-a numt ljei nstilatlu h u: Talj-aratsi, ncoatsi,
Un singur scljimur suschiros L ht roas boatsi,
Tu-a tali izvuri, nghios... Di didindi,-aclo,
Un singur s-him aclotsi dor: Ditu urano...
Ashi voi s-mor. Poati-i ali dadi,
Cari di-aclotsi cadi!
Va yin, lea vrut , va mi tornu Poati-i ali mumi
Pi tu c r rli di la Cornu, Tsi-alag pit lumi,
Sum chinjlji di la Codru-Mari, S-dirin sh-zghileashti:
La tini: harizm sh-l htari. Hiljlu-a meu iu easti?
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 61 62 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Poati-i ali Tini, CNTIC


Cari di-atumtsea yini... Tr Zoe, Thiuhari shi Gabriel,
Di c nd u b shash, nipoata sh-nipotslji a mei.
C ne! sh-u-al sash...
Doi lutseafiri sh-un steau
Poati easti maea! Nj-lunjineadz tu dunjau .
Poati easti Vaea! L cr nj di harau -a njia,
Poati c -i straushlu, Ap yie, ca yilia.
Furlu, Caracushlu!...
Ma s-nu lj-aveam avut ,
Itsi, cartsi s-hib : Hut va nj-eara bana sh-chirut .
Pi tini ti strig .
Itsicari sh easti: Cari nipots sh-nipoati nu-ari
Numili-ts zghileashti. Nu-i harau , uti hari.

CTR FRTATSLJI A MEI SEAR DI BRUMAR


O, frats duruts, voi chinj di la Clim ri, C dzur brumili pri p dz,
Sh-voi fadz di la Niramdz , Prit morts treatsi-arcoari;
Giuneapinj di tu-alanti dz ri, P durli n m nj cu-ar ts l mb dz,
Sh-voi tuts cupaci alants , Dz c c ntic di ngrupari.
Sum voi avui dultsi cuibar
Sh-analt lig nari... Feati-fid nj stealili-nj par,
Sum voi vream s-nj-aflu cali-ambar, I l cr nj angljitsati...
Iu dorlu-nj cas nj-ari, Cari va l s-dusi cali-ambar
(H ndoas -amar njari) Di pl ngu-ah nt m rati?
A voastr avr voi s-rispir
Handa dit soni oar , Brumi c dzur sh-pi cutar,
Ca tu n numt -a meu suschir Thiuhari niprucupsite...
Dultsi di tut s-mi doar . Numts mistiryi sinurli-nj par,
Didindi-af rn siti.

SIXTIN CNTICLU-ALI MUM


Tr cari scrii tini puizii Mum vrut ,
Cari ari-ananghi di-a tali fantazii?... Muma-a mea durut !
Fara-a ta cheari sh-tu-alti s-tucheashti, Mum nvirinat ,
Puizia-ts tr corghi sh-tr sherchi gr eashti. Muma-a mea m rat ...
Tinjisit mum ,
Poati c-adar tam -Atsel-Di-Nsus, As ndz lae hum .
Tra s nyem dit murmints, ca Iisus.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 63 64 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Lituryie cald , LOCURLI MUM


Truplu-ts nj s-ascald
Arhanghilj h riosh O, locuri amint toari,
Tu-a t u albu-arosh Mplini di shoputi, sc ldati tu soari!
Suflit n gr din C ndu negurli sh-ploili cad pristi voi,
Di-amarand mplin . Canda di c pri cupii cad, sh-di oi.
C ndu vimturli-aurl tu ermi p duri,
CNTICLU AL DASHLU ARMTULLU Fadzlji shi bradzlji lja mutrit di furi!
Neaua c nd tu albi vilendz v-anv leashti,
Nu-avush, lea Dashlu-a meu, cupii Somnul sum n si, di didindi sh-handa canda easti...
Di oi, f lc ri di c pri Stealili nveasti-s,
Sh-calj un mal , ca aslanj, Soarli nun,
Arniuri sh-munts s-cutreamburi... Luna i nun ,
Nu-avush a ban ljei tinjia? Tserlu tut larg sh-analt curun .
Nu-avush Vaea mshat ca St -M ria?
Cari tora-alag ca n vl ng PLCRSIREA DI MA NPOI
Pi dzenj s-aurl shi si-nj ti pl ng ...,
Tr tsi irnjia tini vrush, Aprindi tini dzada
Tr tsi erma tufechi?... Sh-bagu pri finghit:
Uranolu tutu-i
Tora, aclo, sum pishtirei, Di neuri alghit.
Corghilj nj ts disic
Curatlu trup ca di Hristo Toarn tu c ndil
Sh-suflitlu f r di fric . Untulemnu-aleptu,
Ti pl ngu chipiti sh-p duri S-fixeasc cu njil
Sh-pondi tora limerli Agonja dit cheptu.
Di sotslj-a t i m rats sh-di furi...
Jilos, mash, bat fluerli. Bag tu firid
P gurlu di lemnu...
TOAMN AMNAT Cari aumbr -nj fatsi
La firid semnu?
Ashtearn brumili pluc dz
Sh-sazmi pi laea-nj ban ... Cu boatsea di njari
M yistr , dit haua f r di-ar dz, P r miti dz -nj,
La ea, ca pi c ni mi-angan . Sh-l cr njli ca steali
Si-nj li-adunj tu m nj.
Aidi marate, aidi turbate,
Ca di pl yie mplin di picate... Sh-l cr njli a tali
Du-ti tu colasi-aclotsi handa, Pristi fucurin
P n tsi altu gean Mira va-ts da. S-cad cum cad ploili
Pristi laea-arin .
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 65 66 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

O, MUM, DULTSI MUM Paradzlji tuts c ts ai tu gechi,


Pristi-avyiulii sh-clarini
P ni simit S lghiti p n tu steali, ca zl chi,
Tu padi nv lit cu-amarand sh-narcisi, Si-lj al cheshti tini,
Truplu-a t u, muma-nj, sh-ca dau yisi Sh-pristi t mb r lu
Dit paradis sum tserlu albastru Cari bati, ca tu colasi
Sh-cu steali pi n s cum c rbunjlji pi gastru Dugr lu.
Ai l cr nj tsi ardu, ocljlj a t i
Sfr ndziljats cu l i DI JALI NTRIBARI
G itani, sh-cu frunti analt
Di canda mutreashti sh-hamuar di tu alt C tse hits pondz voi aush
N lumi, tsi s-afl aclotsi didindi, Munts alghits di neau ?
Iu S nta T tseari dip alb si ntindi... Di tsi-ashuirats ca tu irnjii,
Sh-perlu a t u lai miryiuloi greu cari cadi Shoputi dit mireau ?
Pristi erm , lunatic padi.
Sh-tini f nt n di la Dzenj,
Oara-nj di hari minduearea-nj a ta easti, Canda ti-adrash uheau !...
Shi vrearea di tini, tora,-am nat , C tut f rmats frimints , sh-dzenj
Acreashti Tu-a ta erm dunjau .
Ca un c ntari di Pashti tu inima-a mea,
Bisearic mari shi ntunicat . Cum s-nu him singuri, pondz sh-l i,
C nd n-al sar shi fudzir
Aclo iu va hii sh-itsi va eshti, Cupiili sh-furlji sotslj-a t i
Cu daljan tinjii si-nj ti h rseshti, Tsi vreai ma greau mir ?...
C hiljlu-ts Thiuhari, anatimatlu-atsel c ni,
Nu ts-adr numa tu lumi di-arshini. Di c ndu sh-tini u-ang nash
Ljart -lj l etsli, ah ti! tsi-ts featsi: Di-aoa, str psit, c tsaua,
Vrearea arm ni, negura treatsi... Nu-avem h iri, dic t mash
Fu analtul a t u lutseafir tu bana Neguri, neaua sh-aroaua.
Aest al Ghiftu-Satana,
Sh-lutseafir tu tiniri ininj-arsari: ZBOARI DI-ANAFUR
Am rtiili-lj ap si-s fac , shi sari.
Locuri paradis, voi, locuri-mum ,
BAG CASETA Tsi-nj deadit bana shi-nj deadit num ,
Suflit aleptu sh-inim mari
Bag tora caseta tini Mplini di vreari-ad pati cu hari.
S-ts c nt shi s-ts cad ghini,
C nticlu-atsel niguros, cari-l giuca C nd ocljilj ncljid sh-v ved ca tru yis,
M ratlu di Mitri, tat -tu, Tu larg bisearic mi-aflu ncljis,
C ndu tuti l etsli, mpadi, cu ahti Shi, singur, aclo, lituryie ascultu,
Li c lca. Analt , nstilat sh-fantastic multu.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 67 68 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

UN MARI TAM SRBTOARI


Nu shtiu c tse, n sc ntiori, Ti St -M rie, ti St -M rie,
Tsi tam nj-si adar : Sh-tini maratlu, aclo va-nj hii.
C hiu sc ntealji tu niori Tu cor, sum platan, va ti-acats,
Sh-tu n handoas -andar ... Cu-alants tuts a t i f rtats
Di-atumtsea..., tora-arin -adrats.
Un c ntic hiu, Vanghilizmo Fatsa stri soari va u scots,
Sh-c nt ri di St -M ria-Mari... Tini sh-maratslj-a t i sots...
Suflitlu-nj largu urano Vai c nts, vai giots, sh-dit oclj-a t i
Cu tseri tu n s, amari. Steali va-arsar l cr nji l i.
Va-nj li-analts c tr munts ,
N simfunie hiu, f r di grai, Pristi nstilati,-albastri punts ,
Sonoritati mut ... Sh-deapoea va-nj ti duts iu s-dutsi
Ca plaiurli tu meslu-al Mai Tut dunjaua ali Crutsi.
Nj-si pari bana-nj tut .
Di tu firid cu mistiryii
Io nu him io atumtsea! Hiu Firid ca di m n stiri,
A dz rilor, stihii, natali... Va mtreasc featili cu dor
Sh-di iuva, di-u io nu shtiu Sh-cu zghic la gionjlji di tu cor.
Yin zghicuti di jali.
Va hib , poati, sh-Tina-aclo,
Aminduirea dultsi-a ta Atsea tsi Harlu nclo nj-u lo.
Easti yie avyiulie:
N p rtic tsi ndreapt sta STRMUTARI
Tu cheptlu-nj ca tu-avlie.
C nt n mini-a numt sh-a gr pnie
MISTIRYEA CNTARI Locurli cari mi-amintar :
Hiu mplin di steali-l cr nj, nsus,
Locurli tuti c ti li vedz: nghios di ploi sh-andar .
Chipiti ermi, p duri sh-liv dz,
C ntitsi sunt icoanili-a lor P dzli flueri sunt, apili-avyiulii,
Tu suflitlu-a meu gr min sh-nior. P durli sunt clarini;
Pi chipiti al muri bat
C nt ri sunt locurli iu mi-amintai... A glorie sh-irini.
Tonurli l cr nj f r grai...
L cr nj-furtun di neau sh-di ploi Dz ulji s-avdu nghios, handa:
Tsi-asun :C tse tini vdzish di la noi! Ai inima-nj tsi bati?!
L cr nj-z voani di ploi shi di neau , Naiuri s-adrar , sh-flauti
Ca uranolu pristi dunjau . Plaiuri sh-p dinj m rati.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 69 70 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

OAR BUN Iu v fu murmintlu-a voau ,


Uti om, ni pulju nu shtii...
Aprindi tora tini n tsigar , Uti ploae, uti-aroau ,
Atsea di ma n poi, sh-bag caseta, Uti vimtul dit irnii.
S-ts c nt Papatoli cu clarineta
Un c ntari cu yitrie amar . Poati, bunlu Dumnidz ,
Dit al Drac hapsi li scoasi,
Sh-deapoea tini, ashi cum hii, aush, Sh-va li lo di li ngrup
D -lj pristi n ri a ban ljei un bush, Ning N s, a voastri oasi.
Lja-ts pi p lt ri tufechea-a ta, ljundara,
Sh-du-ti tu munts, aclo s-ti-angljit -andara. Iu vai hits, iu nu vai hits,
Bunjlj-a mei p rints, si shtits:
AUSHLU CRCIUN Hiljlu-al tat sh-ali mumi,
Fu daljan tu-aest lumi,
Prit neaua tsi da Tr tinjia-a voastr tut ,
Tu lumi handa, Tat corb sh-mum durut !
Yini-Aush Cr ciunlu,
Tinjisitlu sh-bunlu. TU PADI
Yini anv lit Culc nj-ti pi dints, tu padi,
Tu alb t mbari, C nd didindi soarli cadi,
Sh-tu m n finghit Sh-aclo s-pl ndz cu oclji mplinj
Un lutseafir ari... Di l cr nj aroi di-alghinj.

Dinanumiri dutsi Suflitlu-ts sh-bana-ts amar


Saclu, ca n crutsi... S ltsi muti tsi pl ng s-par ...
Dishcljidets-lji ushli Sh-cor di fantazmi duruti
C tr anjlji, dushlj. Vrearili chiruti, tuti.

Atselj di sum tin ,


Iar la voi tra s-yin ... CNDU VAI DA...
Atselj di-alt oar
Di div rn oar . Io va mi tornu c ndu vai da
Neau pristi casa-a ta,
MRATS PRINTS Sh-tini tu greu somn c dzut ,
Vrearea-a mea sh-a ta s-hii, tut .
Vruts sh-duruts p rints a mei,
Mir lae tu anj grei C nd, la cambanaryio, c mbana
Muma-nj, tut mash pl yie, Va bat ca dit alt lumi,
Tat -nju avr tinjie. Lja-mi di m n tini, sh-du-mi
Aclo iu nu-ari m rdzinj bana.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 71 72 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

BAIR DI FLURII CND MUTRESC...


A hoar ljei a mea, Turyea
C nd mutresc la soari,
Sinurli-ali Turyi, tuti, Suflitlu mi doari,
Cu flurie sunt b tuti: C -nj adutsi-aminti
Lab nitsa-atsea culcat Di-anjlji din inti,
Ning -ar u, ca un feat ... Tinir sh-f r di minti.
Hoara M n hit daljan
Cari s-ascundi dup dzean ... C nd mutresc la lun ,
Tsipriulu-anv rligat di-ayinj, Canda c mb njlj-asun
Naparti di Saltsalyinj, Tu dz ri mult dip rtati,
(Cu muljeri albi p dinj)... A njatilor marati
Paltinlu cu zvelts b rbats, Didindi-archishurati.
Soe di arm tuladz...
Sus, di-amblatea, s-veadi-Amerlu La steali c nd mutresc,
Cu ficiori v rtosh ca herlu... Lutseafir vucufesc
Ascapir lunjin
Sh-tu mesi tini fluria, Tsi ca pi fur mi-avin ,
Ca ntr S nt St -M ria. La n s, curat, s-mi-alin .

LA VOI LAEA AFRNSIRI

La voi mi tornu tora, sotslj-a mei, Nghios, la pondili dr shtelj,


I yii aush, i morts , tsi-ari s-fac : Noaptea yin daratslj-atselj
Va bem, va n-ac ts m ureaclja sh-va giuc m, Cari-nj gioac , gulishanj,
Crip rli n noi sh-l etsli tuti s-tac . Pristi tinirlj-a mei anj.

N heam ma nclo, ca l ndurli-adunati, Pristi anjlj-a mei marats,


Va c nt sh-vai ar d h rioasi As ndz schinj sh-p ljuri adrats:
Di noi, cu idyiul dor, idyili feati, Pristi anjlj-a mei chiruts,
Ca di tu api niahiursiti scoasi. Ermi zghicuti-aclo, tuts.

Iu vrets s-n-afl m? La Cheatr ? Tu mireau ? Pristi njatili-nj amari,


Aclotsi iu m yistra-armasi greau Lele Dumnidzale Mari!
I la Clim ri, la Toac , tu P vrie?... Pristi cari tora-acrescu
Ma ghini la Viloni, tr St -M rie. Curpanj, p l njidz shi vescu...

La voi mi tornu tora, nu s-trag gioclu, Mash la shoputlu-al Burcela,


Ma tra si-nj nec tu-amari l cr nj loclu... Un -aumbr , cu fitsela
Si-nj sap cu m na groapa shi s-mi-adun Tu m nj albi, c nt sh-pl ndzi
Cu voi, nghios di tut aclo, deadun. Cu l cr nj steali di s ndzi.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 73 74 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

DI TSI FURNJIE? AMARA ANTURNARI


Fudzish di-aoa, di tsi furnjie? La tini vinj ca l-ali mumi cheptu,
Cari vurcolac nj ti-aguni? La tini, a mum njlor tuti mum ,
Ma s-arm neai aoa, cu noi, Io hiljlu-a t u afurisit sh-aleptu,
Aveai cupii di c pri sh-oi... Tsi-ts featsi di tinjie-analta-ts num .
Cu Tina va-nj ti isuseai,
Tinjisit tu lumi va ishai... Tut loclu iu voi si stau shi singur s-hiu,
Avea sh-m rata muma-a ta Pl yie cu l i n p rtitsi canda easti...
Pi hilj-su ning ea tra s-sta... Shi, di iuva, di iu nu pot si shtiu,
Nu tra si zghileasc , ca dit schinj, Di feat un boatsi tut zghileashti.
N inti s-cad tu gr minj...,
Uti l ita-atsea di Tin , Arcai shi stranjli tuti tu nior,
N inti s-cad tu gr min , Tu ermi ierghi dorlu si-nj lu-ascaldu...
Numili a t u anatimat Tsi bun easti? Anjurizmada-a lor!
Pi tuti vimturli-acljimat. Tsi dultsi truplu-a lor, ah! sh-c t di caldu!

MA S-NU-ANGNAM CTSAUA MINARI TSICLIC


Ca pristi grahuti sh-ca pristi pishtirei Voi, locuri sacri, voi tsi mi-amintat
S-alnar bana agri anjlji a mei, N inti tra s-mi-amint muma-nj,
Dit l ht roasi v ljuri shi, ma s-vrei, H ndoas simfunie tora hits,
Di sum murmints lj-atselj ah ntu grei. Voi, truplu-nj tut, voi suflitlu-nj sh-voi numa-nj.

Ma s-nu-ang nam c tsaua sh-arm neam Sh-cum s-toarn apili dit m ri


Aclotsi iu ursita vru s-mi-amindu, N poi, tu ploi sh-tu neau ,
Ca paplu, picurar tinjisit earam, Ashitsi sh-mini voi s-mi torn
I ca straushlu arm tul prit Pindu. Tu-a voastr catidral , cu iconj di steali greau .

TRUPLU SH-SUFLITLU A TU Negur , brum sh-izvuri vai hiu


Shi murmuri di-aripidin sh-fr ndz ,
Truplu-a t u s ntu, albu paraclis Iar tini, ca n dad tu irnjiu,
Aclo, tu groap di-atumtsea st ncljis, C ntic di s rm nits va s-nji c nts .
Ma suflitlu-ts, suschir serafic sh-dultsi-avyiulii
C ntitsli-a tali sh-p r mitili tsi-nj li c ntai
Shi-nj li spuneai ANALTI AFRNSIRI
Suntu, tora, a njia,
Tu inima-nj, erm sh-di neau -anv lit , avlie. Pi dzarea a tserlui, apirit ,
Soarli s-analts sacr finghit .
Truplu tsi s-dusi tu laea arin , Tu ermi p dz, dzenuri sh-mirei,
Suflitlu, totna, apreas cu steali c njin . C nt anjlji tiniri a mei.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 75 76 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

C nt c-arhanghilj, munts lj bumbuneadz : Sh-durut va mi tornu a negur sh-ploi


Canda Hristolu tu chipiti-anyeadz ... Adunat, tu locurli-mum , n poi...
P durli tu l i di la Ghioni sh-di la Fearic , Tu chetrili pondi sh-arina-atsea bun ,
Ca nveasti, s-apleac , tu n mari bisearic . Tu n si handa, cu l htar s-mi-adun .

Apili n chipri sh-c mb nj s-prif cur


Sh-c nt -anv liti tu neguri sh-tu bur , SINURLI DIT HOAR
Tsi s-avdi-al tr nda diparti sh-aoatsi?
Al Semo sh-Daveli, c njlj-a mei, easti boatsi. Itsi padi di sum soari
Truplu-a t u easti, sh-mi doari.
Itsi alt di sum lun
Ning tini-anda mi-adun .
LA IZVURLI DI LA CLIMRI
Izvurli sh-shoputli l i,
La izvurli di la Clim ri, L cr mats ocljilj a t i,
Prit n si cu-un giugastru, C nticlu di la c shari,
Nj-ts ded un bair di b sheri Amara-a ta, as ndz, b shari.
Sum tserlu tut albastru.
Noaptea, ca pi dzenj s-alas
As ndz, aclotsi, singur cuc, Pristi erma-a noastr cas ...
Mash fr ndza-nj h idipseshti Sh-boarea di pit fr ndz easti
Jalea dit mini...sh-iu s-mi duc? Vrearea moart cari n greashti.
Cari nghios, iuva, zghileashti?...

Zghicut di dorlu-a t u sh-eu hiu, ICOANA PLYIE


Tsi cu t ljishlu mi-avin
S-agiung la tini,-agonja, yiu, Icoana-ts, c ndu nyeadz dit laea arin ,
Naparti dit gr min . Archishur n mini ca pristi gr min ...
C ndu di tini aminti nj-aduc...
Pi dzenurli tuti zghilesc ermu cuc .
MIR TSICLIC
Ocljilj a t i, dz ri di urano
Izvur nj fu dat di mir tra s-escu, Au l c rnjli, steali, tu n si aclo.
Dit Pindul furescu sh-picur rescu... Suflitlu-ts fu miryiuloi, truplu tsear
Ap deapoea tsi-analt zghileashti Cari pond s-tucheashti sear di sear .
Sh-tu agri gr minj, spumoas s-s lgheashti.
Bana-ts fu crutsi di-amalam sh-her,
Isih ar u deapoea, tsi-adutsi Moartea mut zghicut di-apal prit tser,
Cu n s uranolu tut ca pri crutsi, Singura-a ta p r gurie sh-harau
Shi s-vears cu ahti tu-amari, Mini mash fui h irea arau .
Ca un di numt , h ndoas virsari.
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 77 78 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ERMA NTURNARI ZGHICUT ALBU


P rinteasca fucurin Lilici dit Padea-ali Dz n
Tora easti mash arin . Sh-trandafili dit Mireau ,
Azvestea s-prif cu cinush Tsi c ndu feata v-anjurdzeashti,
Sharpi doarmi dup ush . Ca St -M ria-arm ni greau !...

Tu sinduchi sh-pi tuts murlji, Amarand di tu plailu-al Ghioni,


Imn -agiunj shoarits, ca furlji. Sh-voi dit M gul Tindilini,
Iar tu-angonja-ali Icoan , Tsi c ndu gionli v-anjurdzeashti,
S-veadi-aumbr di lihoan . Sh-dit un cu dugr lu-lj yini!

Tu firid , ning vatr , Dats-nji sh-a njia pi sum nari,


C ts l m r psit alatr , Anjurizm dzli, tora,-amari,
Sh-dit p rtiri canda s-veadi S-mi cher tu n si ca un yis
Cum pri dzenuri neau deadi. Pristi chirdutlu Paradis.

TR TSE
O, fara-a mea di picurari, LA MOARTEA-AL APOSTUL CACIUPERI
Di c rv nari sh-di-arm tuladz,
Soe cu minti-analt , cari Nu muri, ma s-dusi naparti di bana-aest !
Adar c rts sh-furtii paradz. Fudzi dit aest lumi an timat , nu un itsicari insu, ma un OM cu suflit
tinjisit, un om aleptu, cu un puteari di lucru di Sisif, om multu avut cu
Tr tse tu alt cutar ti-aminj, suflitlu, c avut nu easti atsel cari ARI, ma atsel cari DA, shi Apostul
Di-ts cherdz limba sh-prota mum ?... Caciuperi sh deadi tut bana tr fara arm neasc , tr ghineatsa shi
Sh-ti duts tu xeanili gr minj mb reatsa, giuneatsa sh-pirifanja-a ljei.
Cu-aleptlu-ts s ndz sh-avdz ta-ts num . Tradusi tu m rata-a noastr limb suflitlu idei shi sentimenti a
altor limbi: anglicheasc , g licheasc , italianicheasc , gr tseasc
shi dit limba sor , rum neasca. Lo bana dit truplu-a lor shi-lj deadi un
MINDUIREA A MUMLJEI nou trup tu grailu a nostru.
Deadi zbor arm nescu la tuti c rts li di bisearic crishtineasc .
Dzeaditli-a m njlor a tali di s nt , Apostul Caciuperi easti un altu apostul a far ljei a noastr , amintat
Sh-tora cu dor trec, prit perlu-nj, sh-harau ... Avdela, hoara-lj mum dit Pindu, hoar harizmat cari deadi ninga
Durearea, tu-adutsire-aminti-i ah nt ! un Apostul, atsel M rg rit, shi alts ah nts ninga!
C-ascapir steali prit n s , cu-aroau . El nu muri, ama s-dusi cu suflitlu evyinit, curat ca di anghil, didindi di
Ti ved cu m njli fapti pi cheptu crutsi... aest lumi, tra si-l p r c lseasc pri Dumnidz s-aib njil shi
Suflitlu-a t u tu jalea-a mea s-dutsi. ng tan di fara-a noastr , far cari nu adr ar u a v rnui, cari adr
Dzenj oclj-a mei sunt, cu l cr njli steali mash ghinets, shi c t shi tsi ghini!
Tsi cad cu zghicuti ca la dr shteali. Fucurin tsi nu va s-asting v rn oar easti suflitlu al Apostul
Caciuperi, dic t un oar cu fara a noastr .
Thiuhari Mihadash Puizii dit: Oar di Hari 79 80 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Cum priimnam mutrita nsus


Sh-diparti, p n didindi,
Vidzui, tu alt lumi-i dus,
Tsiva tsi s-vedz nu prindi!
Octavian Goga (transpuniri di Ionel Zeana)
Videam, o! Dumnidzale! cum
Pi Vasilitsa-Munti
PUIZII ALEAPTI
Nu d dea neau , ma c dea
Ca neaua, l crinj multi. PLUGARLJI

Di lu-anvilir dip handa, La voi alag itsi oar


Ca tu z vonj di numt , Shi suflitu-nj la voi tut yini;
Sh-Avdela hoar , nghios pl ndzea Voi singuri avigljats altarlu
Tu-albi pluc dz ascumt . Ali n dii di ma ghini.
A vostru easti a meu pl ngu,
Pl ndzea Culeulu,-a B ltslor dzenj, Crishtinj tsi nu-avets s rb toari,
Shi Zmolca-ali Samarini, Voi, nai ma bunj oaminj dit lumi,
Pl ndzea tut Pindul pristi tuti Urdz ts dit l crinj shi asdoari.
Ermili-lj albi gr mini...
Cu njila-lj f r soni, tserlu
Sum neau st nda sotslj-a lui, A dzeanilor-v-aruvinati
Pl ng nda cu ghideri, L deadi-aradza nai ma mshata
Gr ea: C tse am nj tra s-yinj, Dit s nta-a lui sirin tati.
F rtate Caciuperi?! El deadi suflitu-v mari
Shi inima tsi antrisari
Noi ashtiptam di-ah t chiro, Di boatsea-a fr ndz lor di codru,
Ocljilj n si uscar Di-a izvurilor shuptirari.
Mutrindalui digeaba, o!
Di-iuva-aumbra-ts s-arsar ... Tu andza-a loclui tsi zburashti,
Agonja pluglu-a vostru ar ;
Sh-vidzum atumtsea noi, vidzum Pri c mpu easti primuvear ,
Dininti-n thisie!: Sh-tu oclji-v tut primuvear .
Aumbra-a ta cum lunjina Mistiryili v li disfatsi
Pristi noi tuts, analt sh-yie. Dit sinlu-lj bun ts rna t cut ,
C tut floarea v cunoashti
Shi v cunoashti fr ndza tut .

Purtats cu brats li a voastri


Furtia-a lucrului ca doar ,
Sum str lutsirea l cr mat
A m rlor diminets di vear .
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 81 82 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Sh-v r nu v lishureadz -agoana, OLTUL


Mash bunlu-atsel din tser p rinti
Di nsus pri fr mtea-a voastr bag Paramushata-a etslor gram
Curuna-a lui di-aundz s nti. Nu-aspuni oara-atsea njiloas
Tsi n nfr tsi tr daima ponlu
A voastr -i jalea-atsea ma mari, Sh-h r cupilja n idyea cas
Sh-agoana tsi pri om s ntseashti, M rit s-hib dimineatsa
V bati ciuflicarlu nearcu, Tsi ayisi numta a noastr ,
Ma Dumnidz v vluiseashti. Bit rne Olt! cu budza ars
Shi c nd tu loc di p nea-a voastr , Noi ts b shem t lazea-albastr .
Puzumea v da s-bets f rmatsi,
Njilos v-ascult Dumnidz lu Greu, tu tsitatea-a ta di ap
Shi diznjirdari v pitreatsi. Dorm c ntitsli a noastri toati
Shi hearbi mistiryioasa jali
C nd doarmi pluglu tu-ahiroan A yisilor cum ts adrati
Tu serli cu pluinj di toamn , Tini mpliteshti n curcubei
La voi dipuni Alba Dz n , Yishtearea-a l crinjlor a noastri,
A yisilor a noastri doamn . Shi duts arina-atsea ma scump
Yin mpirats turnats tu-asimi Tu-a Dun ljei t l zi albastri.
Shi dz ni-arusi cu timealji:
Ah t mushuteats ncapi La sinlu-a t u yin, tu-amurdzishuri,
Tu-a vostru-apanghiu lai di palji. Ficioarili arushdisiti,
Shi dimineatsa yin niveasti
Frats bunj a fr ndz lor dit codru, Cu poalili ascumbusiti.
Ficiori a tserurlor albastri, Sh-yin picurari cu t l gani,
Voi ayisits cu-asdoarea-a voastr Tsi-sh c nt dorlu dit fluear ,
Ciuflichea-a plaiurlor a noastri! Shi c ti c ntitsi shi l crinj
Dit casa-a voastr , iu tu-aumbr Nu dutsi unda hulandar
Pl ng c ntitsi sh-ar di cor,
Va str lutseasc un oar Drumets b tuts di multi mints ,
C smetea-a noastr -a tutulor. N-alash ah t di greu pri noi,
Ambr tsit nda-n tut c mpul,
A mea i lacrima tsi-arupi Mutreshti ndasi din poi.
Sh-prit sita-a dzeanilor si fr ndzi, Ah t di molav ts -i hirea,
A mea-i c ntarea tu irnjie, C dutsi unda-ts c l toari:
Tsi nipututa jali sh-pl ndzi. Durearea-a far ljei tsi-ashteapt
Ma tu irinea-a voastr -amar , Di ets n ndreapt s rb toari.
Ca tu-un afundu greu di-amari,
B neadz fricushatlu seavir N oar , tu ets m ri la suflit,
A etilor azbun toari. Earai v r fur apres tsi tradzi,
Transpus 2-li di-April 1997 C nd domnj-ar i giura pri-apal
S-asparg s nta-a noastr leadzi;
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 83 84 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ma tini-a pl ngului a nostru STRAUSHLJI


Sh-aur ljei a noastr frati, Puizie polemic scriat di Goga tu anlu 1909 contra-a puetlui Duiliu
Spri tseruri aurlai turbarea Zamfirescu tsi s-al vda c easti grec shi soe cu un igumin Laskaris.
A d ldzilor-ts niurati.
Nu mor straushlji v r oar ,
O, cum antris rea atumtsea, Alumta-a lor tu noi sh-u poart ,
Giuc nda c v lari la castri, C truplu sh-lu aspulbirar ,
Livendz gionj cu-ap lj shi armi Ma dushm nilja nu l -i moart .
Shi calj cu aur pri c peastri, Str veaclja-aura-a lor si mparti
C nd la strigarea-a ta di tat , Di pap str pap, di tat -tat ,
Dit codri yin f r s-am n , Shi adz didindi dip di moarti,
String nd t poarili sumsoar , Elj caft , un giudicat .
Ficiorlji ali Alba Dz n !
Cum n mutrim amu tu fats ,
Murea tu pulbiri b c rea Sitosh di-alumt f rm cat ,
Shi codrul huhutea sh-ljanura; Niagr xirea-a noastr nveats
Shi tini, mari mastur, frate, Dit a lor ahti nicurmat .
Azvimtutor fr ndzeai cljisura. Noi him ca fleama tsi alag
Shi arushinda-ti la fats , Dit foclu-a lor tsi nu-i di palji,
Tritseai prit v ljurli afundi, Shi cu m razea-a lor ntreag
Anduplic nda-ts agru, ciornic, Yinea pri c mpul di b talji.
M retslu-a t u grumadz di undi.
Cu mini yin aroiuri troar
S nti f r mituri di et , Atselj di nghios shi f r numir
Di multu v ngrup m uratlu Tsi totuna ar dzimar
Slab, niputut pari sh-tini az A etslor et pri anumir.
Tu heari ti b g mpiratlu. Yin tuts atselj cu-a loclui dorlu,
Uht m ca unda-ts zdruminat , Ficiori a soarlui di flurie
Sh-noi corghilj, sotslji a t i bunj. Eu, omlu-a lor, l portu zborlu
Ma ca s-n pr p dim tuts, frate, Shi-n suflit s nta-a lor furtie.
Atumtsea, Olte, s-n azbunj!
Yin tuts ar dz, ceti s-adar
S-vershi cheametea-a ta di ap Dit veaclja-a etslor buburari,
Pri gr nili tsi-ar d la soari; Di stic tu stic sh-di oar -oar ,
Si chear loclu tut tsi poart Tut creshti oastea-nj tr l htari.
Xinitipsita-n yishteari. L ved tu itsi parti-aroilu,
A trupurlor a noastri ts rn sh vor driptatea tsi s-am n ,
S-u ljai di-aclo iu n ngrupar , Shi catiun sh va ciocoilu
S-ts-adunj apoi apili tuti Tu giudicat si sh-lu ts n .
Shi s-n mut m tu alt tsar !
Transpus 27-li di Martsu, 1997 Ansar ma mults elj dit groap ,
Ansar sh-tu mintea-a mea s-alung ,
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 85 86 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Yin huryeanits curmats di sap , V ved Nj-u njil tr nigriri


Sh-arm tuladz cu-apala lung . Di corbul grec cu boatsea-aumt :
Yin tuts cu dorurli shcrumati, Asparsish un m n stiri
C tr-ad stari nu ma easti: S-amint , vai, un sots di-alumt
Noi vinjim, more, str nipoate, V ved, shi oastea-nj c tr cas
S-n ljai pri tuts tu a ta oasti! U-ang s escu f r zboari:
Vai tut -aura mi alas ,
L dz c plicat: Yinits aoaea, C fuc rlichea-a ta mi doari
Straush dit lunga-a etslor cali, Transpus 17-li di Martsu, 1997
Shi dats-nji c nticlu sh-shicaea
Shi nibitsita-a voastr jali.
CASA-A NOASTR
Yinits, c boatsea-v durut Trei prunj, ca frats, tsi trag tra s-moar ,
Anyeadz un dimineats , sh treambur fr ndza uscat ,
Voi tsi murit di eta tut , Un vimtu lu-asc ln pri brats
Az voi hits agiunj di yeats ! Di iarb zmult un mnat .
Cucuta creashti prit ugrad
Elj yin cu sufliti-anuptati, Shi p l mida-lj ts ni cheptu
Tr-atsea aspargu heari greali, Tsi-agiumsi tora casa-aest ,
Tr-atsea aurl shi si zbati Vitsine Niculachi al preftu!
Durearea n c ntitsli a meali.
Mash dit a etslor lungu cair Di pri aruvulsiti tihuri,
Eu nji mp ltii un zvici di-aur , Azvestea cadi, s-dizl cheashti,
C niasteslu a lor vair Sh-cupacilu-a praglui aushit
Scrie bl stem tu a mea gur ! Acats sh-el di putridzashti;
Sh-ar dzli harishi di soari
Sunt fuvirosh tuts ning mini, C ndu prit guvi sh fac cali,
Nu poati colasea s-aravd . Ved teasi p ndz li di pangu
Nj-u seati tora Hai, vitsine! Shi nhiurati mor di jali.
Shi ocljilj agri nj ti caft !
Ts voi lutsirea di-armi greali, Cum dormu-amu di mult chirduti
Shi voi s-ts ved oastea albastr , Tu vatra-asteas di dugoari,
Tut tserlu cu oclji di steali P rmitili aspusi seara
Si lunjineadz -alumta-a noastr . Di-ah ti cuscri, nunj sh-cumbari;
Cum treambur cinusha-aratsi,
Ti-ashteptu hai ma nu-avdu mplin Sh-cum par c dzem c rbunjlji dushlji
V r vrondu agru di-armi greali. Di-amayea tsi u ma p strar
Mi-alas ahtea, mi dirin: Dit c ti dipina aushlji!
Iu suntu, vre, t burli-a tali?!
Shi cum ti-acljem dit chiosh di tsar Tu mastur-grend hiptu, ia-lea
Iu ti c ftar -a mei, v nat, Shi ar bushlu di la oi;
Tini ti-aprochi sh-ts nj di sumsoar Arada-a lui di coatsi multi
Un lai igumin muljitsat. Mutreashti cu virin la noi.
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 87 88 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

nj dutsi mintea tu-alti ets,


Cu grama-a lui ghiniurat .
Pri praglu-a dz lilor di et , DOINA
Canda ti ved pri tini, tat .
N doin pl ndzi nsus pri dzean ,
Shi canda avdu fr sht un zvici Dit fluier undi limpidz cad,
Sh-di huzmichear n boatsi dul Shi lig n nda-si s-afund n
S-aspuni mama ning -ahuri Irinea-a codrilor di brad
Sh-mirindea bag tu z rcul
Duljoas multu, ea mi bashi C ntari, mastur c ntari,
Pri perlu-a meu arus, pri gur : Ti-astindzi tora, suschir schet,
Dz Tata-a Nostru seara, scumpe, Sh-adornj-asteas n trimburarea
Shi s -nj ti ts nj di nvits tur ! Uhtat canda di br det

Shi iavea-nj trec pri din inti Un proscut nj chicash tu suflit,


Arada-arada tuti-atseali: Dit un tricut str veclju mult,
L itlu c s b di fumuri Shi pl ngu-a etilor apusi
Shi tuti pl ngutli a meali. Mi triir c ndu ti-ascult
Apoea cum mi feci cuminti
Cu eta tsi tut n inta, Cum ti tuchish amu tu noapti,
Sh-vidzui c un dzu hoara Fac lafi cu inima-a mea:
nj dz tsi: Afindilja-a ta! Tu tsi lai brad, di cari lai deag
Si asc ln pl ndzearea-a ta?
Sh-a c tor huhutiri la cor
Nu l ts neam cu boatsea son, Shi c t va ma b nedz aclo,
Di c ti ori nu-aspush p rmitlu Lea, sor , tini n ets cu noi,
Al Alixandru Machidon. C ndu va moar picurarlu
Shi ca un c ntic cum s-asteasi Sh-va moar sh-turma-a lui di oi?
Mushata-nj ficiurilj a njia
Shi vrearea-a mea di dau veri Amnat, tu v r chiro, cari shtii?
Cu feata-a preftlui Irimia Tric nd pri-aoa v r c l tor,
Va ti culeag dit n floari,
T lazea-a etilor tsi cur Dit un arp di nior
Ah ti c ntitsi purt ,
Sh-t lazea-a etilor tsi cur Va ti dipun nghios tu vali
Ah nti c ntitsi zgrum Shi lumea hasc va shi sta,
Eu adz v bash bit rni stizmi, Shi lumea ntreag va acats
Azvestea-aroas diplo ghini Tra s-pl ng cu durearea-a ta
C tse ti-ashterdzi cu c measha Transpus 17-li di Martsu, 1997
I pl ndzi, Niculachi, vitsine?
Transpus 23-li di Martsu, 1997
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 89 90 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

NOI Dit un chiro veclju-ag rshit,


Dzim nda sum tiranji,
La noi sunt codri m ri di brad Dishertul yis lu asc ld m
Shi c mpuri di mitas ; Tu-a l c rnjilor banji
La noi ah nts flituri sunt Transpus 18-li di Martsu, 1997
Sh-ah t jali n cas .
Privigljitori dit alti ts ri
APOSTOLU
Yin doina s-n u-ascult ; Ca un molav nihteri
La noi sunt c ntitsi shi flori S-astindzi lava tsi vrea hearb ,
Shi jali mult , mult Shi soarli peana sh-u ncljidi
Pristi c pitsa-atsea di iarb .
nsus, prin tser, i ma apres Laolu ac ts si shad
La noi, bit rnul soari, Ning mureu shi la purtits
Di c ndu pri a noastri plaiuri Bit rnul preftu s-alinceashti
El nu tr noi arsari Ar dzimat di p tirits .
La noi di jali tut gr esc
A codrilor tufishuri, Aush alghit di corbi dz li,
Shi jali dutsi Mur shul, Ashi lu shti tu hoar natlu,
Shi duc treili Crishuri. Pristi chiptarlu-a lui di l n ,
Un semnu di la mpiratlu.
La noi niveastili pl ng nd, Anarga el shi sta tu mesi
Tut deapin fuljorlu, Sh-cum tu b stuni s ndrupashti,
Shi mbr tsit nda-sh jalea pl ng Min nda dzenili alghiti,
Shi tata, shi ficiorlu. Acats di p r vulseashti.
Sum tserlu-a nostru l c rmat,
Avem ma moali cor, Suflarea tut lja aminti,
C-a noastri c ntitsi jilesc Ascult zboar li jiloasi
Tu ocljilj a tutlor. Shi fuslu si ast m tseashti
Tu m na-a nveastilor duljoasi.
Shi fliturlji, ma arushnosh, Aushlji tuts frimint l crinj,
Azboar n dz ri albastri, Cu dzeanili tsi udi-arm n,
Sh-aroaua di pi trandahiri Ficiorlj-apresh stringu m nerli
I l c rnji di-a noastri. Di la c tsutili dit br n.
Iar codrilj nfr tsits cu noi,
Tsi-sh treambur cundushlu, Ah t jali pl ndzi n boatsea
Dz c c di l crinj easti-adrat A aishtui aush p rinti
Shi Oltul, lai, aushlu Sh-ah ntu dor tu ininj ardi
Di ahtea di aoa sh-n inti.
Avem un yis ni mplinit, Bit rnul mag analts fr mtea,
Di cari ts nem cu dints lj, Shi cur boatsea-lj s nt sh-moali,
Di jalea-a lui s-asteasir Va creasc un oar tihea
Sh-aushlji shi p rints lj A far ljei tsi bea mash jali!
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 91 92 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Un idyiu dor tu chepturi creashti, Ashi tritsets voi, corghi-aush,


C nd boatsea ca trumbeta-asun , Cu Vergura Curata,
Shi dzeamits scoati tut hirea, Shi pl ndzi muma pri mineu,
Spirlungu sh-greu ca n furtun . Sh-tu barb pl ndzi tata
Mureulu sh-arushuts pulpa, Transpus 24-li di Martsu, 1997
Sh-dit v ljuri vimtu sh-mut tenda,
Prit largul, albul c mpu-a tserlui MIRACHEA
Si-lj duc zborlu shi cuvenda.
Diparti di-aoa vrearim s-yinj,
Dit castrul l g ros, albastru, Tu alti lumi sirini,
Dipun ar dzli ali lun , Tu dimineatsa di Flurii
Sh-pri fr mtea-analt , cubiit , S-mi ncurunedz cu tini.
lj fac di-amalam curun .
A ts ea-ts st hirutunsirea Sh-tu hoar s-n-ast sim la noi
Cu harea-a tserlui di lunjin , Pri dzean cas -adrat ,
A ts ea sih dyear apostul Eu s-hiu atsel ma mintimen,
A et ljei tsi prindi s-yin ! Shi tini-atsea ma mshat .
Transpus 24-li di Martsu, 1997
Si yin sh-muma-a mea la noi,
AUSH C -i moart di cripari,
S-ar d sh-ea un an i doi,
C tse mi-arcat di ning voi, I c ti dz li ari.
C tse mi-arcat di-acas ?
S-aveam armas om la plug, Aclo tu munts va b n m
S-aveam la coas -armas . Di c ts anj avem parti,
Huryeatslji seara s-lji adun
Atumtsea nu ma z g deam Shi s-l aspun dit carti.
Prit c ljuri ca lunatic,
Sh-aveats shi voi acas -amu C suntu soe di mpirat
Un stur la aushatic. Dit dip rtoas tsar ,
C loclu tut c lcat di om
Vrea mi nsuram c ndu bitseam Eara a lor n oar
Armata-atsea amara,
Vrea nj-aveam cas sh-io ca tuts Sh-c az oaminj nvitsats
Vrea mi tinjseasc hoara Ashteapt s-yin , s-creasc
Un tinir gioni v silje
Shi az c ts nipots vrea ai Di fara rum neasc .
S-ts dz c : Papu Moshu
P rmiti multi vrea l-aspunj Ficiorlji-n tini s-lji nvets
Cu mpiratlu Roshu Crezlu sh-Amint toarea
S-apuc s-lji ved c nt nda tuts
. Tu stal , s rb toarea.
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 93 94 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Atumtsea isih, ambunat Vrea si ntunic tut loclu,


Cu lumea-atsea dishart , C va yin f r -agoan
Si-nj dz c hoara c nd va mor Tuti stealili s-ascult
Un: Dumnidz s-lu ljart ! Avyiulia-ts babagean .

Sh-a preftului c ndu v r om Va s-h rseasc Dumnidz lu


Va-lj greasc greu dit ilji: Shi dit dzeanili-Lj di soari
Pri cari ngrochi, p rinte, adz? L cr nj va da pri niorlji
Pri-un om di uminilji! Alghi di m rg ritari.
Transpus 25-li di Martsu, 1997
Va n s-duc -atumtsea ponlu
LA GROAPA-AL LAE Dit z manea lung sh-greau :
Nintr stealili tsi-aveaglji
Yin s-ts dz c shi eu un zbor Va avem shi noi n steau !
Adz, c nd fudz diparti, Transpus 26-li di Martsu, 1997
Niculae, Lae Chiorlu,
C nt rets dit patru coardi. CNTITSI
Du cu tini murafetea Nsus, la hani n Dealu Mari,
Tsi n nv rtusha soborlu: Di trei dz li ts n soborlu
Masture f r p reaclji, Di trei dz li beau shi-nj c nt
Z ng nare, Lae Chiorlu! La ureaclji, Lae Chiorlu!

Iu niorlji sh au maslu Di trei dz li, o l i frate!


Sh-iu nu imn un sh-alandu, Dorlu-i greu sh-nj-u jali-a njia,
Shadi Domnul cu Sumchetru Sh-tut lj-u dz tsi, s-li avreadz
La n meas di aryeandu. Lae Chiorlu cu-avyiulia.

Tini s-ts aplets dzinucljilj Dz , bre Lae, un nou c ntic


Shi grumadzlu ca l eatsa, Di-un -aleapt tu noi stranji,
Sh-pri minuta avyiulie Sh-di un drac cu ocljilj vinjits,
S-ts-alicheshti moali fatsa. Di-un -Anits -ambirigioanji.

Shi si-lj dz ts un c ntic, Lae, C tricu sh-preasinlu mari


Cum si c nt n hori la noi, Sh-agrul tut nji lu-au arat ,
C ndu c nt picurarlu Sh-ambirgilu-i tu p zari
Dup turma-a lui di oi. Fr ndz veardi, fr ndz lat !

Va p r vulseasc coarda Dz , vre Lae, di-un -arus


La n ltsimili albastri, Cu trup zveltu di-amarandu
Eta lung c t jali Tini nu vedz cu un oclju,
Scrii n suflitili-a noastri. Ncljidi-l, ghifte, sh-pri alandu!
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 95 96 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

II Tsi vrea hib lumea-aest ,


Dz si-aoaltari, vre, vitsinlu
Vre, ambirigi Culusha, Ca la numta-atsea di Cana,
Tsi tats, tsi-ts c dzu dip creasta? Si ndridzem dit ap yinlu?
Dumnidz s-ts ts n yinlu,
Shi c smetea, shi niveasta! Nu, nu-i ghini, vre, vitsine!
Nu va hib h nj tr beari,
Tsi ma easti tu p zari? Shi Culusha-a mbirigilu
Biutura nu-i tr beari, Nu va s-duc tu p zari
Ma chischin ts-easti nveasta,
S-u-ard foclu di muljari! Nu va hib Lae Chiorlu,
S-lu-aib St m ria-aminti!
Bea cu mini sh-tini az , Nitsi-Anitsa-ambirigioanja,
C eu beau s-nj-astingu dorlu, Sh-va c t str psim, p rinte!
Canda-i alt lumea-aest
C ndu c nt Lae Chiorlu. IV
Lun , lun aryeandie,
Lae Chiorlu-a Dumnidz lui,
Hitr vedu arslie,
El nu veadi tuti-atseali;
C tse dorurli a meali
Shti mash dau di pri coard :
Li-aspusish la steali?
Un -i dor shi un -i jali.
Stealili nsus, c l toari,
C nd di dor n dz tsi Lae,
Feati m ri, pizuitoari,
Treambur cupa umplut ;
Nj-dusir uhtarea-amar
C nd di jali c nt Lae,
Si hiu pez n hoar .
Tsivali s-adar tut .
V
Sh-vrea aprindu-atumtsea hoara
S-ved cum pira sh-umpli gusha
Dorurli a meali
Ocljilj vinjits foclu s-lj-ard ,
Nu-au ntrupushari,
Vre ambirigi Culusha!
Dorurli a meali-s
Fr ndz pri c rari,
III
Spulbirati, zdruminati, fr ndz pri c rari.
Bea sh-s ntsia-a ta, p rinte,
Dumnidz s-ts ts n bana, ncot caftu, lailu-nj,
S-pots s-citeshti psaltichia Yisili a meali,
Shi s-guleshti shi bujana. Harishi ghiurdani
Bair di m rdzeali
C noi bem di patru dz li Nishanl tcul shi chirdutlu, bair di m rdzeali.
Cu-ambirgilu tu parei
Ca la numta-atsea di Cana, Tut tsi-nj tsasi noaptea,
Cana ali Galilei. Haragma-nj distram ,
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 97 98 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

nj si dusi tihea Shi u mut sh-el pri jali:


Nu ma pl ndzi, mam Feat , lea, ucljitslj-a t i,
La icoana-ali Curat , nu ma pl ndzi, mam . Mer arosh cu oclji l i
Corlu sta pri loc apoi,
VI Ama tut ved tsi-ari-adrat .
Canda da s-pl ng n feat ,
Feat mari, feat mari,
Fatsa-lj ardi, sh-umfl gusha
C l toari pintr steali,
Strig Sandu Copilandru:
Yin la tini njadz noapti
Dz , c prare, dz Culusha,
Tuti yisili a meali.
Dz , c prare, vre Culusha!
Shi cum bubureadz foclu
La firida-a ta, shireati,
Sh-anjurdzeashti-un njel pri sul ,
Bat dit arpi di mitas ,
Veadi bacilu c al Sandu
Feat mari, feat mari,
lj cad l crinj pri z rcul
Las -li s-ts yin n cas .
Transpus 30-li di Martsu, 1997
Trimbur nda s-treac -ageamea, TOAMNA
Si s-ar d pseasc s mti,
Pri tsulufra di la t mpl , Vel di brum aryeandie
Pri tsulufra di la fr mti. Nji stulsi mushat g rdina,
A lilicilor dit n s
Feat mari, tu h ryie L s-usc ar d tsina.
Va ti vead s mtul soari,
Str lutsind cu-un curun Pristi cipit di p duri
Alb di m rg ritari. Trec niorlji greu shi str mbu,
Transpus 26-li di Martsu, 1997 Cu-a lui fr ndz p rt loasi
Pl ndzi misurlu pri c mbu.
LA STN
Shi cum di la njadz noapti
G ljinusha-agalea-andzari,
Bati vimtul sh-va tra s-indr ,
Luna-i dup Dealu-Mari,
Di pri ahiroana-a noastr
Pl ndzi-un cloput ca n dad ,
Zmuldzi c ti un shindr .
Yin c sharlji di la st n ,
Strung ritsili, di m n ,
Di p ng na sindilie
C nt c ntitsi di gaid
Pl ngu mutslji shi s-dizgljin ,
Shi l-ar di a tutlor
Pl ndzi-un pulj di ciuciurlie
Fatsa-aroshi ca n dzad ,
Nsus pri bratslu di f nt n .
Cum s-acats tuts n cor
M nghi Sandu Copilandru
Lu asculu shi sum dzeani
Nu s-acats n corlu mari,
Nj-da n lacrim nyie:
C nt jilos n c ntari
N si uidiseashti bana,
G id gilu aducheashti,
Pulj marat di ciuciurlie!
Sta puts n, dispustuseashti,
Transpus 30-li di Martsu, 1997
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 99 100 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

A FICIURITSLOR C nd aduchesc c idyea vovl


Shi idyili n dii disharti,
Yinits la sinlu-a meu voi tuts, Va hib c l uza-a voastr
Njiczanj cu fr mtsili sirini, Tu surpul orb tsi n disparti.
Yinits tra si znuts f nt na
A yislui a meu di ma ghini! C-a voshtri oclji tu cari ardi
Yislu-a p rmitilor cu zmeilji,
Voi hits aroaua-ali h ryie Z g ditori tu-aest ban ,
Tsi da sc ntealji lutsitoari, Va s-fac sh-elj ca fariseilji,
C poart n ea asimea tut ,
Curat -a mundz lor di soari. Un gnos atumtsea mi apuc
Sh-p ng n minti mi nhioar ,
Dit boatsea-a voastr , dultsi cloput, Shi suflitlu-a meu hearbi idyiu
Tsi bati tu-amurdzish di sear , Ca-a atsilui di v rn oar ,
nveats suflitlu-a meu corbul,
Si cread n flori shi n primuvear . Tsi v t m tu fashi natslji
Arada-a ta easti amar ,
Shi canda aduchesc ma ghini M rite Doamne, Dumnidzale,
Privigljitoarea-atsea tsi c nt Eu nu ma cred tu primuvear !
Yinits, yinits! Nj-u multu vrut Transpus 29-li di Martsu, 1997
Zburd lipsirea-a voastr s mt .
NCOT
C-ar slu-a vostru mplin tsi creashti
Ca unda-ar ului di la munti, S-b nats logotets di aoa sh-dzatsi anj!
nj amutsashti duriroslu Ai, loats-mi cu voi tu-un ceat ,
P rmit a hirilor c nuti. Sh-cu mints li-a voastri s-hiu un diznou
Sh-cu-a voshtri shicadz s-am sutsat .
Shi taha-nj chicur un c ntic
La poarta-a mints lor ar ts: Diparti fui eu, tu un c s b ,
N dultsi-aradz am nat Shi leadzea di-aclo foclu s-u-ard ,
Dit railu-a meu chirdut tr ets Shi ambirigeadzlji sunt psefts sh-nu shtiu
Ne ghifts lj s-ts c nt dit coard .
II
Njiczanj cu oclji m ri shi limpidz Tr-atsea mi turnai tra s-ma gioc un oar
Ca radza-a nopts lor, albastr , Sirinlu-n cor cu-un Flor ,
C tse purtats shi voi os nda Cumbar cu livendul-v suflit curat,
Di soarti scris n hirea-a noastr ? Cu corba-a mea inim , sor .

N jali suflitu-nj disic Ashi! Si-nj li ved cum si ncljag deadun


Shi-nj fr ndzi yisili n doau , V rtoasili brats shi s-creasc
Sh-di zborlu-a caplui mi cutreambur: Aroputlu-a vostru b tut canda va
Shi voi va hits idyea a noau ! Tut loclu s-lu ah nduseasc .
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 101 102 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ashi! Ashtiptats-mi c yin sh-eu cu voi, Aduc lunjina tsi aspardzi sh-picati greali stulcineadz ,
C measha s-u trag di la m nits, Shi dz ngrili arudzinati a h psilor li bumbuneadz !
S-acats agioclu, dushmanlu agioc
La s ntili-a noastri Dum nits. Dizleg a orghilor mistiryiul tra s-vead sh-n sh tsi nu videa,
Sh-hiu h rios c tu-a lor suflit anyeadz adz anyearea-a mea!
Un pas din inti shi doi din poi,
Nandreapta, nast nga, n inti Ascult mintea-nj aplicat shi ndzinucljedz ivlavios
Un pas. Sh-aduc dit suflit un doar a Domnului Iisus Hristos!
.. Transpus 2-li di-April, 1997

Ah! Al sats-mi c citescu COLIND


Tu ocljilj a vushtror mut zborlu:
Nu-i acshu di a noastr ceat Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Cari ag rshi tra s-gioac corlu. La casa di ftoh ahmac
Transpus 28-li di Martsu, 1997 Bitisi f rina n sac
Sh-nu avem s-ts d m culac
EASTI SRBTOARI Pap Cr ciun!

Pri c mpu easti s rb toari sh-tu sufliti tut s rb toari, Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Anyeadz hirili di iarb sum ploaea-a mundz lor di soari. Pri tuti c r rli,
Agrili, amarli,
Sunt Pashtili atseali mshati sh-tu lumi bl ndurlu str bati, N freadzim cicioarli
Cambanaryiolu-sh dizmurtsashti bit rnili ncljituri uscati. Pap Cr ciun!

B c rea strig c ndu bati m yistra limb -asun toari, Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Eu simtu-apreasa-a ljei strigari sh-u toarn suflitu-nj tu zboari. Tuti sipt m njli
N arupsim m njli
Voi tuts atselj tsi-avets tiranji sh-pl ndzets muts sum cubeea-albastr , S-adn m ca alghinjli
Yinits, yinits, c f r di-alt va yin mpir tsilja-a voastr ! Pap Cr ciun!

Yinits, yinits, voi sclayi tu lumi, cu budz li arsi sh-cripati, Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Voi p rjilitslji di ardearea a ah ntor t tseri shcrumati: Lucr m bl stimatlu
Agru ca argatlu,
Voi, sclayilji f r di n die, voi dulji corghi f r plat , Sclayi la mpiratlu
Voi tut a curor eta nearc v deadi bana bl stimat ; Pap Cr ciun!

Voi tsi avets lucrat tr-alts , cu m njli-a voastri shamishdoau , Pap Cr ciun, Pap Cr ciun!
Yinits c-a mea c ntari tora dim nd di anyeari-a voau ! Pri tuti c r rli
Ts c nt m c nt rli
Voi, tuts cu fr mtea di asdoari, cu dzeanili aruvinati, Sh-ardem tseri ma m rli
Eu strig la tser durearea-a voastr shi Dumnidz u avdi, frate! Pap Cr ciun!
Transpus 29-li di Martsu, 1997
Octavian Goga (transpuniri: Ionel Zeana) Puizii Aleapti 103 104 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

RUGCIUNI Di multu dzem a mei tu chis


Shi pl ngu cu-un limb mut
Z g ditor, cu ocljilj turburi, Durearea-a lor nfricushat
Cu truplu c p it di cali, Dipunu-nj-u tu cheptu tut .
Eu cad f r puteri, o, Doamne,
Cu fr mtea la cicioarli-a Tali. Tu suflit seamin -nj furtun ,
Tu cali surpuri nj si hasc S-lu aduchescu cum si zbati,
Sh-tu negur si nveashti dzarea, Cum tut virinlu s-aruvears
Eu, aplicat, la tini mtrescu: Pri coardili nhiurati;
P rinte, ndreadzi-nj-u c rarea! Sh-cum sum cubeea-a lui apreas
Tu zmaltsu di str pii albastri,
Tu cheptul dirinat di doruri Shi ncljag boatsea-a di b c ri
Eu ved cum pirazmadzlji sap , C ntarea-a dzeamitlor a noastri.
Cum izvurlu-nj vor s-lu-al ceasc , Transpus 2-li di-April, 1997
Iu suflitlu a meu s-adap .
Azmuldzi-mi dit a lor dalg
Sh-cu urnimia-a ta aleapt ,
C tr-a mei frats f r harau ,
Mutrita-nj, Doamne, u andreapt .

Dizleag -nj tini tut mistiryiul


Shi leadzea-a hiriljei tr shteari
Shi toarn tu-a meu brats tr totna
Puteri di-aur shi di vreari.
D -nj c nticlu shi d -nj lunjina
A primuverlor zilipsiti,
D -nj munda-a soarilui di vear
Tr peanili-nj apustusiti.

Astradzi pathusli a meali,


Tr totna zborlu-a lor s-lu fr ngu,
Shi di durearea-a altor ininj
nveats -mi pri mini s-pl ngu.
Nu-a mea ghineats tsi tr daima
U mprad mirili arali,
Ma jalea-a far ljei, p rinte,
Si pl ng n l cr njli a meali.

D -nj tut f rmaclu, tut -agoana


A multor doruri veclji, shcreti,
D -nj seavirlu tu cari aurl
Shi dzem scl yiili di eti.
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 105 106 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Nu voi s-misur dzu di dzu


C t va-nj ti-ashteptu, soarli-a meu.
Nu voi ashitsi s-aushescu,
Aura Pasha Yinu la mini, c nji-i greu!
ZBOAR FR BOATSI Yin, s -nj mi ts nj tu-a tali brats
Motto: Ti tini mash, ti tini, Tsi-nj da putearea-a ta,
Vrutlu-a meu dit yisi Yin, s -nj mi bash tini pi fats ,
Not di la editor Amintat Custantsa tu 2-li di Avgustu 1975, Aura S-h rsescu, iara, vrearea-a ta.
Pasha featsi Colegiul Pedagogic Constantin Br tescu di iu ishi dascal .
Deadun cu lucrul di d sc lits tsi-l fatsi Custantsa, ea easti scriat sh-
ca student la Universitatea Ovidiu di Custantsa, Sectia di Filologie
Balcanic you nveats , pining limba rum n cu dialectili a ljei, shi DZN A HRYIILOR
limbili s rb shi greac . Vrearea di limba arm neasc u-ari di la
p rints lj a ljei, cu cari zbura arm neashti n cas . S-veadi dit Toarn -ti iara, dz n -a h ryiilor,
manuscris c (i) autoarea yini dit Rum nie (ari ndau , nu multi, D -nj iara anjlji tsi tricur ,
rum nismi ca ncet, tsi lu-al xim tu peanarga/anarga/narga shi Adu-nj iara c ntitsli-a p p njlor
schimbu shi doina tsi li-al s m cum eara), (ii) u cunoashti ghini limba Sh-h rsea-nj sih tsli tsi nj-armasir !
arm neasc (sh-dup limb pari s-hib parti gr mustean sh-parti
f rshiroat ) shi (iii) nu cunoashti litiratura dit limba-a noastr (c scrii Peanarga, c t -amurgu nchisim
fonetic, cu caracterili rum neshti sh-cu ma multi zboari scriati deadun, Un c ti un, ca fr ndz li toamna
zboari tsi lipsescu scriari ahoryea). Bun oar , tu manuscrislu a ljei Tsi cad f r ca noi s-li duchim,
afl m scriati expresiili: zin (tr : va s-yin ), sim (tr : s-him), isi (tr : Ascuturati di vimturli-a tserlui, di daima.
yisi), tas hiu (tr : ta s-hiu), sib (tr : s-hib ) nii (tr : njilj), ma s mtidi
c tli vrui io (tr : ma s mti dic t li vrui io), tsi-au angrop (tr : tsi-a u- Nu n duchim di mshatili ghinets,
angrop), aonja (tr : agonja) sh-multi-multi alti tsi nu him siguri c li- Ma mash di dureri aminti n-adutsem,
aduchim totna ghini. Cu tuti aesti, sh-cu tuti c ritmul shcljupiteadz di Ni di h rseri, ni di mushutets,
multi ori, shi di multi ori nu-afl m rim , puizia a ljei ah rzeashti Ma mash di-un aumbr pit cari tricum.
tipusiri; easti un puizie di vreari, dultsi, cu simts mintili ndilicati a
unei feat tinir , tsi nyiseadz ti vrutlu a ljei. Tsiva nu n-armasi ta s-lom tu-alt lumi
C nu-avum tu ban putearea
AMNARI S-tritsem di arali, cu-amp c ciuni,
S-n vrem, cum s-vor tserlu cu marea
Ti-ashteptu, vrute, cafi sear
Shi nu shtiu c va s-yinj,
Voi s-him cum earam v rn oar , PLCRSEARI
Ma, gione, tini tut am nj
Yinu-aoa, suflite vrutu-sh-durut!
Va s-treac sh-veara c lduroas Ti-ashteptu, tu-a tali brats
Io tut ti-ashteptu c va s-yinj. S-mi-astrindzi cu vreari sh-dureari!
Va s-yin toamna niuroas , Yinu-aoa la mini, tini multu vrut!
Shi tini gione, tut am nj
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 107 108 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Di-alargu aurlu a meali zboar UN INIM FRMT


Tsi s-fr ngu dit tser si s-toarn
Ma multi dic t pitricui io, Ti vidzui cu-un altu gioni
Ma s mti dic t li vrui io. Shi-nj dz sesh c -i vrutlu-a t u;
Inima-nj si freadzi n dau
Ti voi mash pi tini, vrute, C ndu v vidzui pi voi.
Tini, tini-eshts lunjin di-amurgu,
Pi tini ti voi, vrute, durute, Tini nu mutrish la mini,
Pi tini cari ti c ftai ah ntu. Ma-nj dz sesh c multu-l vrei,
Sh-c ti isuseshti m ni,
Vrearea tu mini aurl , ti tini, S-hii a lui, p n va s-mori.
Ca zboar f r boatsi, vrute,
Vrearea-nj cur tu trup, ca njarea, C ndu ocljilj ts -lj mutrii,
Io tut ts grescu: durute! Elj nu-anyilicea ca steali
Ca atumtsea c nd noi doi
Hii ma nsus di-ac chiseri, Imnam mardzina di-amari
Di zboar , di boatsi sh-di tut,
Hii tini vrute, a meu durut, Prota vreari nu-u chirush
Hii tini, mash ti mini! Sh-nu va-u cheri tini canoar :
Ma c tse di mini vdzish
Di njilj di ori ts grescu n yis Ca s-hii tut eta sclav ?!
Ma tini nu mi avdz ;
Di njilj di ori ti-astring la chept
Ma tini nu ducheshts .
ZBOAR FR BOATSI (I)
Vrute! Aurlu ta s-mi-avd
Sh-alant lumi, di-alargu Doamne, io vrui ta s-hiu andreapt
Vrute! Ti voi mash pi tini, Cu tut tsi-i bun sh-ar u pi lumea-aest ,
Ti pl c rsescu, ascult -nj pl ngul! Ma di tuts pi mini mi-ai aleapt
Ca io s-p ltescu greu cu vrearea sh-minduearea!
Vr hn sii, sh-tini nu mi-avdz ,
Pl ngu, sh-nu vrei s-mi vedz, Cu tsi ti-ar sh, l i Dumnidzale,
Alag c t tini sh-nu pot s-ti-agiungu, Di-ashi cu greu mi pidipseshts ?
Mi-ancheadic, sh-cad tut Cu tut tsi io avui ma scumpu,
Cu a mea vreari ta s-p ltescu?!
Ti-ascundz di vreari
Tu nopts chiruti sh-ag rshiti Cu tuti tin puteai s-ti-ar dz di mini,
Ma pit vreari mi-agudish tu suflit,
Tu minti, tu inim , tu trup, sh-tu cheptu
S-nu-alash tsiva tu eta-aest s-hib ghini!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 109 110 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Truplu nu-nj mi doari, ma suflitlu nj pl ndzi


Sh-l cr nj di dureari nj-adar -ar nj pi fats ; VRUTA-A MEA
Voi ta s-minduescu, ma mintea-i ag rshit ,
Tsiva nu pot s-adar, c tuti sunt chiruti! Ari perlu ca fr ndz li toamna,
Sh-oclji mshats ca masina,
Digeaba-nj mi uhtedz shi-nj pl ngu, Gura-aroshi sh-njic u-ari
C nu-a s-aschimb dip tsiva: Sh-ar di ca primuveara.
Tuti va s-hib purtati di vimtu,
Pimti, sh-al sati tu inima-a mea Easti mshat a mea vrut ,
Ma alargu easti ea,
FEAT-ARMN Cum s-adar la, mini, dado,
Dado lea, s-u ljau.
Feat -arm n nj-ar sii,
Feat -arm n pl c rsii, Easti-analt ca fidan
A mea vrut ea ta s-hib , Sh-tuti h rli li-ari ea,
A ljei gioni io ta s-hiu. Easti n lilici-aleapt ,
Tuts vor, mano, ta s-nj-u lja.
Nu ti minduea, lea feat ,
C chirolu nu n-ashteapt , Tu-alb fustani-u vidzui
Yin la mini, c ti voi, Sh-tu p puts -analts ,
Yin, ta s-hii a mea nveast . Sh-tut mintea nj-u chirui
C ndu ahurhi s-c nt .
Io, l i gione, ma s-ti vream,
Njica-atumtsea vrea s-yineam; Di m n va-u ljau peanarga,
Altu gioni ar sii Ta s-n priimn m cu dor
Pi tini ti ag rshii. Mardzina di-amari, agnanghea,
S-n-arisim noi doi!
Ah, lea feat , altu gioni
Nu-a ti va cum ti voi mini,
Va-nj ti-ar d , va-nj ti-alas
Sh-va-nj ti tornji tut la mini. NIACHICSEARI
Io ti-ac chisescu, gione, Va mi-ac chiseshts v r oar ,
Sh-a meu suflit nj mi doari Tini, suflit chirut tu noapti?
C a tau vreari mari Va s shtii tini v r oar
Io nu pot s-ts u h rsescu. Cari-i durearea-a mea-atsea mari?

Va-nj ti-ashteptu un ban , Va s-vrei tini, v r oar


Feat , s-hii a meau nveast , S-amparts durearea cu mini?
Ma s-nu vrei, tini, lea feat , Va s-ang ld pseshts tini, v r oar
Narga-anarg va-nj ti-ag rshescu. C tut tsi-adrai eara ti ghini?
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 111 112 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Ah! nu pot s-mi cher tu noaptea mari Mash apa-atsea limbida sh-buna
Shi s-nu-avdu v r zbor di tini; Tsi daima va s-cur , dit munts,
Ah! nu pot s-mi bat cu c m shiclu Atsea-i apa-atsea s mta tsi vindic
Shi s-aravdu-a tali zboar -arali! Inima di dor, suflitlu di pl ngu.

S-nu-nj greshts shi s-nu-nj dz ts pi numi


C boatsea-a ta ar nj nj-alas . A MEA ALB VREARI
S-imnj pi geadei ning mini
Shi s-tats, s-alash suflitlu s-ts zburasc . Inima la tini mi pitreatsi, tut,
Sh-mintea tut la tini,
Ma vrearea s-u-ag rshish, io zbor nu-a s-avdu; n yis di daima io ti ved
Ma vrearea s-u h rnish, c ntic va s-avdu; Sh-di daima minduesc la tini.
Ducheshts tini cum mi-anv rligheadz
Un duh tsi-aratsi sufl , ca di moarti?! Hii tini a mea alb vreari,
Tsi dipusesh dit dip rtati steali,
YITRIE TI SUFLIT Hii vrutlu-a meu ursit di dz ni,
Soarli-a meu tsi-nj lunjineadz calea.
nj pl ndzi suflitlu iara
Sh-nu shtiu tsi s-lj-adar ta s-d n seasc ; Di m n yin-oa s-mi ljai, peanarga,
nj pl ndzi suflitlu di-aseara, Pi alti c ljuri s-mi anvets ta s-imnu.
Mintea-nj fregi, nu pot s-ul p ituescu! Pi-atseali c ljuri, nic lcati nica,
A vreariljei tsi nu li shtii nica v rnu.
lj dz sh c-a-lj dau lunjin di h ryie,
Sh-njirlu di-amari, sh-arosh di trandafil,
Ma nu d n seashti ar ulu di l cr nj
Ti tuti mushutetsli a loclui, ti v rn . TS-AVDU BOATSEA
lj dz sh, iara, c-a-lj dau io un pulj Ts-avdu boatsea cu cari-nj c ntai,
Tsi c nts , di ohu di ts treatsi agonja, U-avdu cum pl ndzi, ca un izvur,
Shi-lj dz sh c va-lj dau n cupie di oi Ts-avdu lac rma, ca un shopat,
Cu picurarlu tsi doina va-lj c nt di daima. Tsi-ts chicur pi gura cu cari-ar deai.

Sh-mi vulipsii io c iara va-lj dau Ts-avdu suschirlu dit suflit


C ntic di fr ndz veardi di prumveara, Ca v r munti tsi s-surp ,
Sh-vimturi, dit c mpuri, caldi va-lj dau Ts-avdu uhtatlu di nuntru
Sh-a dz lilor di vear tut mushuteatsa. Ca v r vimtu turbat.

Tsiva dit tuti aesti nu vru Ti-avdu cum pl ndzi ti mini


Suflitlu-a meu s-nu ma pl ng . C mi chirush ti daima;
Sh-atumtsea duchii mini, f r ca s-voi, Nu vedz c sh-io pl ngu,
C suflitlu vrea ap di n f nt n . Ma nu ti v r vreari nau di-a mea?!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 113 114 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

ZBOAR FR BOATSI (II) Nu c nt ti mini, gione!


C -i digeaba s-vrei
Nj-aduc aminti Doamne, Ma s-nu pots s-adari un lucru;
Di-anda earam deadun; Alas -mi cum hiu p r mpusit !
Tsi multu mi vreai gione,
Ta s-him doilji deadun! Nu-nj azbura, l i gione,
Cu zboar tsi jilescu,
Eara dealihea-atumtsea Alas -mi cu-a mea dureari,
C nd tini ti giurai C p n s-mor va u-am tu cheptu!
Pi tser sh-pi steali noaptea
C tini va-nj mi ljai?
ARMNLU DIT YISILI MSHATI
nj mi-ar sesh! Sh-mi doari
C tut tsi fu mushat Ah! Arm nlu-a meu dit siryeani
S-chiru tu noaptea mari Ti caftu tu chiruti dzeani
Ca zboar f r glas! S-ti-ashteptu s-yinj, ca soarli di pi tser,
Ti voi, sh-nu voi iara s-ti cher.
C tse tuti aesti
A njia-nj li dz tseai? Ca dit pirmit earai, tin gione-aleptu,
Mi-adrash s-pl ngu cu boatsi, Ianitsar vrut, tsi nj-al sash tu cheptu
S-mi ag rshescu c earai N lilici mshat sh-multu-aleapt
Tsi nu-a u cher, ti v r et .

ALAS-NJ YISLU (I) Aest lilici-aroshi, n trandafil aleapt


Adunat di pi c mpuri, sh-anjurdzit
Atumtsea c ndu io va-nj mi dishteptu Di noi doilji, noi u vrem ah ntu
Nu-a ti-aflu ning mini, vrutlu-a meu, Sh-va-u ts nem, daima s-u-avem.
Ca s-fudz tu dip rtati dzeani-analti,
Shi va s-ascundz di mini sh-oclj-a t i.
FR TINI
Atumtsea c ndu-a s-fudz di ning mini,
Alas -nj, mash ti pl c rsescu, yislu Digeaba shed cu-a meali soats
Tsi daima va-nj ti-aduc ning mini C inima la tini mi pitreatsi.
Sh-nu-a-nj greasc iara s-mi dishteptu Digeaba m cu-sh-beau tsi gura-nj caft
C f r di tini casa-nj easti-aratsi
ZBOAR FR BOATSI (III)
La cafi m shc tur minduescu
Nu-aurl -a tali zboar La tini vrute, ma tini nu shtii,
Cu boatsea-ts di amalam ! Sh-tu nopts cu lun dit firidz mutrescu
Alas -mi, ti pl c rsescu, Pi cali nghios, vahi va ti ved c yinj
C ti-avdu tu cafi s hati cari treatsi!
Aura Pasha Zboar f r Boatsi 115 116 Rivista di Litiratur shi Studii Arm ni Tom X April 1998

Mushat , capitan hii,


LA TINI S-MUTRESCU Sh-analt ca fidan ,
Cu budz -aroshi nj ar dz
Mi minduii la tini, vrute, C ndu mutresc la tini.
C alargu-nj vdzish,
S-yinj tini, iara la mini, Ai oclji m ri, ca masina
Vahi nu-nj mi-ag rshish. Shi perlu lung, mash neali,
Sh-a tau njat , feata-a mea,
La tini s-mutrescu, vrute, Alt arm n nu u-ari.
Sh-mash la oclj-a t i,
C elj singuri va nj-aspun Ti voi ti zborlu caldu-a t u,
Ma tini s-mi vrei. Ti boatsea-a ta mushat ,
Ti voi ti tut tsi tini hii,
La tini s-mutrescu, vrute, Ti mintea-a ta aleapt .
Sh-mash la gura-a ta,
C ea singur va-nj dz c Di c ti-arm ni cunuscui
Ma s-vrei s-hiu a ta. Tu al g rli-a meali,
Di un mash, mini putui
La tini s-mutrescu, vrute, S -nj leg a meau ban .
Sh-la brats li-a tali,
Ma cu foc eali s-mi-astring C-NJ MI-ARSESH
Tini-nj mi-ai tu vreari.
Ti-alas cu ghini, gione,
La tini s-mutrescu, vrute, Ti-alas cu vrearea-a ta,
Sh-mash la m njli-a tali, Va-nj fug diparti, gione,
Narga s-mi h rseshti tini Alarg dit calea-a ta.
S-mi muts p n la steali!