Sei sulla pagina 1di 23

pitka voda

HAWLE - hidranti i odzrani ventili

podzemni hidranti

nadzemni hidranti

odz. dozr. garniture (hidranti)

Podzemni hidranti slobodnog presjeka


q Slobodan presjek q Pogodan za specijalne sluajeve: - uputanje sondi - naknadno postavljanje i ubui vanje pod tlakom - ienje cjevovoda q Neosjetljiv na neistoe zahvaljujui mehanizmu zaporne ploice q Pokrov cijevi 0,85 3 m q Protona cijev: nehrdjajui elik + EWS-zatita q Mogue skraivanje na gradilitu q Zatita od korozije -EWS zatita i nehrdjajui materijali q DIN - DVGW - registracija q Odravanje nije potrebno

Nadzemni hidrant
q Svi unutarnji dijelovi od materi jala postojanih na koroziju q Smanjena teina q Mogunost zakretanja glave hi dranta za 360 q Prijelomni hidranti sa oslabljenim vijcima na prijelomnom dijelu q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode u hidrantu q Odravanje nije potrebno

Odz. dozr. garnitura (hidrant)


q Ventil i komora u jednom dijelu q Automatski dvostupanjski odzrano dozrani ventil q Dubina ugradnje do 3 m q Skraivanje garniture na gradilitu q Podzemna i nadzemna ugradnja q Mogua ugradnja garniture za ispi ranje q Jednostavna zamjena ventila q Jednostavno odravanje vadjen jem ventila, ak i pod tlakom q Posebna izvedba za podruja sa visokom razinom podzemnih voda

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E1

pitka voda

HAWLE - hidranti slobodnog presjeka

Prednosti:
q Dugotrajna zatita od korozije EWS - slojem i primjena nehrdjajuih materijala q Kao utini hidrant sa Hawle - BAIO - utinim krajem, prirubniki ili sa PE-krajem (spoj za elektro zavarivanje) q Dubina ugradnje 0,85 m do 3 m q Potvrdjeni zaporni mehanizam sa vrstim graninicima u otv. zatv. poloaju i standardnim brojem okretaja q Iskljuena mogunost oteenja brtve na zapornom elementu q Potpuno slobodan presjek: velika koliina protoka uz minimalan pad tlaka (153 m3 / h pri 1 bar gubitka tlaka) q Naknadno ubuivanje pod tlakom pomou ogrlice i specijalnog alata za ubuivanje pod tlakom (Aparat za ubuivanje na upit) q Pristup u cjevovod (sondama, kamerama, mikrofonima itd.) q Pogodan za ienje cjevovoda q Patentirana izvedba q DIN - DVGW - registracija q Nije potrebno odravati

E2

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

RAL GTEZEICHEN

pitka voda

SCHWERER KORROSIONSCHUTZ VON ARMATUREN UND FORMSTCKEN

Art.br. 490 S Art.br. 490 F


B1

Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa utinim krajem DIN 3221 DN 80 Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa prirubnicom DIN 3221 DN 80
Art.br. 490 Z Drenani blok Art.br. 490 Osigura protiv okretanja i oneienja

Panda Vretenski nastavak

Protona cijev

Plastina zatitna cijev

Tehnike znaajke:
Materijal: Lijevani dijelovi: GGG 40 Protona cijev: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 Zatitna cijev: Brtve: PP EPDM nekodljive za zdravlje prema KTW

Vreteno

Kuite pogona

Vreteno i pogon zaporne ploice: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 Zaporna ploica: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 hladno valjani potezna vrstoa > 1600 N / mm2

Navojni prsten Pogon zaporne ploice Puni prijenos Zaporna ploica Gornji dio kuita Drenani ispust Donji dio kuita sa utinim krajem (odn. prirubnicom ili PE zavretkom)

DIN - DVGW - Reg.-Nr. NW 6401 AT 2392


Max. radni tlak: min. presjek: min. protok: Postupak zatvaranja: Zatita od korozije: 16 bara 70 mm 153 m3 / h uz 1 bar pada tlaka (DIN 3221 zahtijeva 110 m3 / h) zakretanje u desno, 15 okretaja EWS - zatita i / ili upotreba nehrdjajuih materijala

C B

Odgovarajue EN noge: vidi poglavlje A

Art.br. B490 080 1001 B490 080 1251 B490 080 1501 B490 081 1001 B490 081 1251 B490 081 1501

Prikljuak utini kraj utini kraj utini kraj DN 80 DN 80 DN 80

A mm 785 1045 1295 740 990 1240

B mm 280 280 280 280 280 280

B1 mm 320 320 320 320 320 320

C mm 115 115 115 115 115 115

Pokrov cijevi* m 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50

Teina kg 31,60 33,80 36,00 35,10 37,30 39,50

prirubnica DN 80 prirubnica DN 80 prirubnica DN 80 Drenani blok

* Pokrov cijevi: medjuduljine po elji (najmanji RD 0,85 m); vee duljine na upit

B490 080 0700 B490 080 0800

Materijal: LECA

Osigura protiv okretanja i oneienja za Art.br. 490 S

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E3

pitka voda

Art.br. 490
1 2

Produetak podzemnog hidranta


5

Nr. Dijelovi 1 Zatitna brtva Plona brtva

Art.br. B491 080 0150 B491 080 0280

2 3

Standardni produetak sa B491 089 1100 spojnom ploom i ovalnom prirubnicom esterokutni vijak etverokutna ipka, pocinana O - brtva Kapa PE-utika PP-cijev Cilindrini klin Vretenska spojnica DN 100 Navojni klin O -brtva Spojnica za nastavak B491 080 0380 B491 089 3100 B491 080 0191 B491 080 0130 B901 000 0009 B491 089 2100 B491 080 0390 B902 000 0100 B849 000 0025 B491 080 0191 B491 089 0013

7 8 3 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 4

14

Tehnike znaajke:
Materijal: Lijevani dijelovi: GGG 40 Protona cijev: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 Zatitna cijev: PP Brtve: EPDM nekodljive po zdravlje prema KTW

Stupanj tlaka: 16 bara Zatita od korozije: EWS -zatita ili upotreba nehrdjajuih materijala Posebne duljine na upit. Najmanja duljina produnog elementa iznosi 100 mm. Nakon montae ispitati nepropusnost !

Art.br.

Oznaka

DN 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Produetak mm 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500

Teina kg 5,30 5,80 6,00 6,40 6,80 7,10 7,55 8,00 8,70 9,00

B490 000 8100 produetak podzemnog hidranta B490 000 8150 produetak podzemnog hidranta B490 000 8170 produetak podzemnog hidranta B490 000 8200 produetak podzemnog hidranta B490 000 8250 produetak podzemnog hidranta B490 000 8300 produetak podzemnog hidranta B490 000 8350 produetak podzemnog hidranta B490 000 8400 produetak podzemnog hidranta B490 000 8450 produetak podzemnog hidranta B490 000 8500 produetak podzemnog hidranta

Skraivanje podzemnog hidranta na gradilitu

1. Otpustiti vijke na pandi. Skinuti spojnu plou. Vretenski nastavak odvrnuti. 2. PP-kapu skinuti sa zatitne cijevi. elinu cijev, PP cijev i elinu etverokutnu ipkuza istu duljinu skratiti.

3. Nehrdjajui konus (Nr. 490 080 0760) sa alatom (Nr. 490 080 0770) nabiti do grani nika. (Cijene na upit). Nehrdjajui konus ostaje u cijevi!

4. PP kapu utisnuti u zatitunu cijev. Spojnu plou i pandu spojiti vijcima. Vretenski nastavak spojiti i vijkom privrsti ti. 5. Ispitati nepropusnost!

E4

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

RAL GTEZEICHEN

pitka voda

SCHWERER KORROSIONSCHUTZ VON ARMATUREN UND FORMSTCKEN

Art.br. 490 PE

Podz. hidrant slobodnog presjeka sa PE-nastavkom (DIN 3221) DN 80


za uvarivanje u spojnice sa elektro zavojnicama

Tehnike znaajke:
B1
Panda Vretenski nastavak
Materijal: Lijevani dijelovi: GGG 40 Protona cijev: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 Zatitna cijev: PP Brtve: EPDM nekodljive po zdravlje prema KTW Vreteno i pogon zaporne ploice: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 Zaporna ploica:Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1 hladnovaljani potezna vrstoa>1600 N / mm 2

Protona cijev

Plastina zatitna cijev

DIN - DVGW - Reg.-Nr. NW 6401 AT 2392


Max. radni tlakk: Min. presjek: 16 bara 70 mm 153 m3 / h uz 1 bar pada tlaka (DIN 3221 zahtjeva 110 m3 / h) zakretanje u desno, 15 okretaja EWS -zatitai / ili upotreba nehrdjajuih materijala

Min. protok: Postupak zatvaranja:

Gornji dio hidranta

Zatita od korozije:

Drenani ispust

Set za skraivanje i produavanje podzemnog hidranta (vidi stranicu E 4). Hidrant se moe produljiti i odozdo zavarivanjem komada PE cijevi.

Donji dio ** sa PE nastavkom za zavarivanje d90

npr. N komad sa 2 elektro spojnice (nije u opsegu isporuke!) Dovodna cijev

C B

Art.br. B490 082 1001 B490 082 1251 B490 082 1501

Prikljuak PE-kraj PE-kraj PE-kraj DN 80 DN 80 DN 80

A mm 860 1110 1360

B mm 280 280 280

B1 mm 320 320 320

C mm 115 115 115

Pokrov cijevi* m 1,00 1,25 1,50

Teina kg 33,10 35,30 37,50

*Pokrov cijevi: mogue su sve medjuduljine ( najmanji RD 1,00 m ); Vee duljine na upit

B490 080 0700

Drenani blok

Materijal: LECA

**

Alternativno se moe standardni podzemni hidrant sa BAIO-utinim krajem DN 80 kombinirati sa prijelaznim adapterom (SM-ko mad sa PE-krajem, Art.br. B532 900 0900).

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E5

pitka voda

Art.br. 5051 Art.br. 5095

Nadzemni hidrant od lijevanog eljeza - kruti Nadzemni hidrant od lijevanog eljeza - prijelomni

Kruta izvedba

Prijelomna izvedba

Nacrt: Kruta izvedba

Tehnike znaajke:
q q q q q q Unutarnji dijelovi su u cjelini od nehrdjajuih materijala Mogue je izvesti i vie prikljuaka na hidrantu (na upit) Minimalni zakretni moment kod pokretanja Zakretna glava hidranta od 0 do 360 Automatski drenani ispust sa zatitom od oneienja Max. radni tlak: 16 bara

Materijali:
Glava hidranta: Cijev hidranta: Zaporni mehanizam: Stopa hidranta: Koliina protoka: Sivi ljev, EWS-zatita + UV-postojani premaz Debelo stijena elina cijev St 37 nehrdjajui elik Nodularni ljev, EWS-zatita Koliina protoka Q (m3/h) uz diferencijalni tlak od 1 bara

Art.br. 5051 DN 80 80 100 100

A 1 -

Prikljuci B 1 2 2 2

C 2 -

Pokrov cijevi RD 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500

Prikljuna prirubnica DN D k 80 200 160 80 200 160 100 220 180 100 220 180

Teina kg 69,0 68,0 72,0 70,0

Art.br. 5095 DN 80 80 100 100

A 1 -

Prikljuci B 1 2 2 2

C 2 -

Pokrov cijev RD 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500 1000 / 1250 / 1500

Prikljuna prirubnica DN D k 80 200 160 80 200 160 100 220 180 100 220 180

Teina kg 79,0 78,0 82,0 79,0

E6

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. K 220

Nadzemni hidrant DUO - kruta izvedba

SGG

Tehnike znaajke:
q Jednostavna montaa pomou slobodne prirubnice sa inte griranom prirubnikom brtvom q Poviena zatita od korozije zahvaljujui dvostrukoj praka stoj zatiti(glava hidranta) i pocinavanju, kao i vanjska prakasta zatita (cijev hidranta) q Zatitna cijev od elika (SGG)

Materijali:
Glava hidranta: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita + vanjska prakasta zatita na bazi poliestera (UV-postojan) Zatitna cijev: elik, sa svih strana pocinana + dodatna vanjska prakasta zatita Niro izvedba(NGG) na upit! Stopa: nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode q Po izboru sa dvostrukim zatvaranjem pomou kugle q Max. radni tlak: 16 bara Podzemni hidrant DUO sa dvostrukim zatvaranjem pomou kugle - na upit!

Unutarnja cijev: nehrdjajui elik Brtveni klip: Vreteno: Nodularni ljev, u cjelosti vulkaniziran nehrdjajui elik 1.4021

DN 80 80 80

Pokrov cijevi RD / m 1,00 1,25 1,50

Prikljuci 2xB 2xB 2xB

h1 * mm 1850 2100 2350

Teina kg 37,0 39,0 41,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E7

pitka voda

Art.br. K 250 Art.br. K 260

Nadzemni hidrant EURO - kruti Nadzemni hidrant EURO - prijelomni

SGG

SGG

Tehnike znaajke:
q Dvije verzije: kruta i prijelomna q Prijelomni hidrant ine dva dijela koja spajaju oslabljeni vijci na spojnim prirubnicama q Zakretna glava hidranta - od 0 do 360 q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode q Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom dosjedu q Max. radni tlak: 16 bara

Materijali:
Glava hidranta:Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita+ vanjska prakasta zatita na bazi poliestera (UV postojan) Zatitna cijev: elik, sa svih strana pocinana + dodatna vanjska prakasta zatita Niro izvedba (NGG) na upit! Stopa: Brtveni klin: Vreteno: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita Bronca (RG 7) Niro 1.4021 Cijev hidranta: elik, sa svih strana pocinana

Svi ostali dijelovi od nehrdjajuih materijala

Art.br. K 250 DN 80 80 80 80 100 100

Pokrov cijevi RD / m 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50

Prikljuci 1 x B, 2 x C 1 x B, 2 x C 2xB 2xB 2 x B, 1 x A 2 x B, 1 x A

h1 * mm 2070 2320 2070 2320 2070 2320

Teina kg 70,0 74,0 70,0 74,0 96,0 101,0

Art.br. K 260 DN 80 80 80 80 100 100

Pokrov cijevi RD / m 1,25 1,50 1,25 1,50 1,25 1,50

Prikljuci 1 x B, 2 x C 1 x B, 2 x C 2xB 2xB 2 x B, 1 x A 2 x B, 1 x A

h1 * mm 2070 2320 2070 2320 2070 2320

Teina kg 78,0 82,0 78,0 82,0 101,0 106,0

* h 1 = ukupna visina

E8

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Best.-Nr. K 260.1 Nadzemni hidrant EXPO - prijelomni

SGG

Tehnike znaajke:
q Prijelomni hidrant ine dva dijela koja spajaju oslabljeni vijci na spojnim prirubnicama q Tri drenana ispusta na brtvenom klinu pruaju pouzdano pranjenje i brtvljenje hidranta q Zakretna glava hidranta - od 0 do 360 q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode q Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom dosjedu q Max. radni tlak: 16 bara

Materijali:
Glava hidranta: Nodularni ljev, sa svih strana pocinana Zatitna cijev: Stopa: Cijev hidranta: Brtveni klin: Vreteno: elik sa svih strana pocinana + dodatna pra kasta zatita izvana Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita elik, sa svih strana pocinana Nodularni ljev Niro 1.4021

DN 80 80 80 100 100 100 100 100 100

Pokrov cijevi RD / m 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50

Prikljuci 2xB 2xB 2xB 2xB/1xA 2xB/1xA 2xB/1xA 2xB 2xB 2xB

h1 (Ukupna visina) mm 1850 2100 2350 1850 2100 2350 1850 2100 2350

Teina kg 56,0 60,0 64,0 71,0 77,5 84,0 68,0 74,5 81,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E9

pitka voda

Art.br. K 265 Art.br. K 266

Nadzemni hidrant Stari grad EURO - kruti Nadzemni hidrant Stari grad EURO - prijelomni

SGG kruti

SGG prijelomni

Tennike znaajke:
q Nadzemnih hidrant staroga dizajna proizveden najmodernjom tehnologijom q Dvije verzije: kruti odnosno prijelomni q Zakretni gornji dio kod prijelomnog hidranta - od 0 do 360 q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode q Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom dosjedu

Materijal:
Gornji dio: Sivi ljev, sa svih strana EWS-zatita+ izvana dvokomponentna PU zatita Zatitna cijev: elik, sa svih strana pocinana + dodatna praka sta zatita izvana (SSG) Niro izvedba (NGG) na upit! Stopa: Brtveni klin: Vreteno: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita Bronca (RG 7) Niro 1.4021 Cijev hidranta: elik, sa svih strana pocinana

q Max. radni tlak: 16 bara

Svi drugi djelovi su od nehrdjajuih materijala

Art.br. K 265 DN 80 80 80 100 100 100

Pokrov cijevi RD / m 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50

Prikljuci 2xB 2xB 2xB 2 x B, 1 x A 2 x B, 1 x A 2 x B, 1 x A

h1 * mm 1970 2220 2470 1970 2220 2470

Teina kg 99,0 103,0 107,0 123,0 133,0 143,0

Art.br. K 266 DN 80 80 80 100 100 100

Pokrov cijevi RD / m 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 1,50

Prikljuci 2xB 2xB 2xB 2 x B, 1 x A 2 x B, 1 x A 2 x B, 1 x A

h1 * mm 1970 2220 2470 1970 2220 2470

Teina kg 117,0 121,0 125,0 125,0 135,0 145,0

* h 1 =Ukupna visina

E 10

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. K 267 Art.br. K 268

Zdenac NOSTALGIE Zdenac FUTURE

Art.br. K 288 slivnik

Tehnike znaajke:
q Zdenac starog dizajna proizveden najmodernijom tehnologi jom q Kompaktni mesingani ventil u donjem dijelu q Pokretanjem ruice aktivira se mahanizam koji omoguava istjecanje vode iz zdenca q Kad se ventil zatvori, slijedi automatsko pranjenje zdenca q Max. radni tlak: 4 bara

Tehnike znaajke:
q Zdenac futuristikog dizajna q Pokretanjem ruice aktivira se mahanizam koji omoguava istjecanje vode iz zdenca q Kad se ventil zatvori, slijedi automatsko pranjenje zdenca q Max.radni tlak: 4 bara

Materijali:
Cijev, zdjela i reetka: Slivnik, hauba i rozeta: Nehrdjajui elik brueni Aluminij sa prakastom zatitom

Materijali:
Gornji dio sa polugom: Nodularni ljev sa svih strana EWS-zatita + izvana dvokomponentna-PU-zatita

Zatitna cijev: Nodularni ljev, sa svih strana pocinana Svi drugi dijelovi su od nehrdjajuih materijala.

Svi drugi dijelovi su od nehrdjajueg elika ili CU-legura

Art.br. K 267

Dovod

Pokrov cijevi RD / m 1,50

Visina mm 1000

Teina kg 103,0

Art.br. K 268

Dovod

Pokrov cijevi RD / m 1,50

Visina mm 1340

Teina kg

3/4

3/4

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 11

pitka voda

Art.br. K 270

Tunelski hidrant EURO

SGG

Tehnike znaajke:
q Zakretna glava hidranta - od 0 do 360 q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode q Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom dosjedu q Max. radni tlak: 16 bara

Materijali:
Glava hidranta: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita + izvana prakasta zatita na bazi poliestera(UV-postojana) Zatitna cijev: Stopa: Cijev hidranta: Brtveni klin: Vreteno: elik,sa svih strana prakasta zatita Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita elik, sa svih strana pocinana Bronca (RG 7) Niro 1.4021

Postoji i u EXPO izvedbi!

Svi drugi dijelovi su od nehrdjajuih materijala

DN 80 100 ** na izbor 2 x B

Prikljuci 2 x C, 1 x B ** 2 x B, 1 x A

h1 * mm 815 815 * h 1 = ukupna visina

Teina kg 51,0 67,0

E 12

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

PRIBOR: Art.br. K E300 Osigura protiv kradje vode za hidrantske prikljuke, nazivnih dimenzija A, B, C
1 2 3 Osigura protiv kradje vode slui za zatitu od neovlatenog uzimanja vode i neovlatene manipulacije hidrantom. Specijalna konstrukcija oteava otvaranje sa uobiajenim alatima.Vanjski slobodni prsten spreava otvaranje pomou klijeta i slinih alata. Samo sa specijalnim hidrantskim kljuem, koji zahvata u ekscentar unutarnjeg dijela, moe se otvoriti poklopac. Klju za otvaranje oznaen je serijskim brojem.

Pozicija 4 1 2 3 4

Oznaka Vanjski prsten Zavrtnica Plona brtva Unutarnji prsten

Materijal AlSiMg AlSiMg NBR 1.4310

Art.br. K 281.1

Hidrantski klju za osigura protiv kradje vode

Materijal: elik, pocinani

Podzemni hidrant Art.br. K 240 Materijali:


Cijev, panda i stopa: Unutarnja cijev: Brtveni klip: Vreteno: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita Nehrdjajui elik Nodularni ljev, u cjelosti vulkaniziran Nehrdjajui elik 1.4021

Podzemni hidrant DUO

q Jednostavna montaa pomou slobodne prirubnice i integrirane plone brtve q Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode q Mogunost izbora sa dvostrukim zatvaranjem pomou kugle q Zatvaranje pomou kljua za zatvaranje zasuna na vretenskom nastavku

DN 80 80 80

Pokrov cijevi RD / m 1,00 1,25 1,50

h mm 730 980 1230

b mm 242 242 242

d mm 110 110 110

Teina kg

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 13

pitka voda

PRIBOR: EN-noge

Art.br. K 290
Nazivni promjer b DN mm 50 80 100 150 150 165 180 220

N-komad (Prirubnika noga)


c mm 90 110 125 160 180 200 250 160 180 240 200 220 285 e mm k mm D mm Teina kg 11,00 13,50 17,00 29,50

Tehnike znaajke:
q q q Materijal: Buenje prirubnica: Max. radni tlak: Nodularni ljev GGG 40 - EWS-zatita Prema EN 1092-2 16 bara

Art.br. K 292
Nazivni promjer b1 DN mm 80 100 165 180

EN-KS-komad (Noga sa naglavkom)


b2 mm 140 160 b3 mm 260 280 c mm 110 125 d mm 90 110 e mm 180 200 k mm 160 180 D mm 200 220 Teina kg 16,50 20,00

Tehnike znaajke:
q q q q Materijal: Gumene brtve (cijev): Uvrtanje prirubnice: Max. radni tlak: Nodularni ljev GGG 40 - EWS-zatita EPDM po EN 1092-2 16 bara

Art.br. K 290 L

N-komad sa slobodnim prirubnicama

Nazivni promjer DN 80 100

b mm 165 180

c mm 110 125

Teina kg 14,50 17,80

Tehnike znaajke:
q q q Materijal: Buenje prirubnice: Max. radni tlak: Nodularni ljev GGG 40 - EWS-zatita Prema EN 1092-2 16 bara

N-komad sa slobodnim prirubnicama olakava montau i omoguava prilagodbu na uvjete u okolici (npr. okomito postavljanje hidranta na kosom dovodnom cjevovodu, kombinacija zasun PN 16 i hidrant PN 10).

E 14

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. 992

Odzrano-dozrane garniture (Ventil sa komorom)

Tehnike znaajke:
Odzrano-dozrane garniture se koriste umjesto zahtjevnih i skupih odzranih komora. Kod odzrano-dozranih garnitura otpadaju uobiajene opasnosti pristupa u komoru. Kod poslova odravanja odzrani ventil se moe bez problema, zahvaljujui automatskom zapornom elementu,skinuti i postaviti (DVGW - radni list W 390 : odravanje 1 x godinje). Demontaa zatitne cijevi nije potrebna ! Materijali POM i bronca, koji se koriste za odzrano-dozrani ventil jame postojanost na koroziju. Voda koja prska iz odzranog ventila odvodi se preko drenanog ispusta (utini fiting DN 12") . Za odvodjenje kinice, potrebno je zatitnu cijev od haube do cjevovoda zasuti rasutim materijalom. Ugradnja u podruju visokih podzemnih voda, zahtijeva dodatne mjere (npr. zatvaranje odzranog provrta). Odzrano-dozrane garniture se mogu na zato predvidjenim mjestima (zatitna cijev 5, nosea cijev 3) - vidi str. E15 - kod crvene oznake za 100 mm skratiti (standardno). Medij: Pitka voda Cestovna kapa vidi pribor / garnitura za ispiranje str. E 17 / Drenani element za odzrano-dozranu garnituru vidi str. E 16

Vadjenje ventila: (vg. stranica E 15)


Cestovnu kapu otvoriti. esterokutni vijak ( 16 ) odviti. Poklopac garniture ( 14 ) skinuti. Vijak ( 13 ) odviti, sve dok se dra vretena ( 12 ) se ne bude mogao izvui iz zatitne cijevi ( 5 ). Istovremeno se zatvara zaporni element ( 1.5 ). Izvlaenjem nosee cijevi ( 3 ) izvlaimo i odzrano dozrani ventil.

Ugradnja ventila:
Odzrano-dozrani ventil sa noseom cijevi umetnuti odozgo u zatitnu cijev( 5 ) i brtvenu prirubnicu ( 1.4 ). Dra vretena ( 12 ) umetnuti u Podruje rada: Max. odzrani uinak: Prikljuna prirubnica: Standardno : 1,0 16 bara Alternativno : 0,1 6 bara 3,2 m3 / min. DN 50 ili DN 80, PN 16 buena prema DIN 2501 DN 80 - BAIO- utini kraj zatitnu cijev.Vijak ( 13 ) zategnuti. Dok se vijak zatee jasno se uje kako se ventil puni i odzrauje. Poklopac (haubu) garniture (14) postaviti. esterokutni vijak ( 16 ) zategnuti. Cestovnu kapu zatvoriti.

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 15

pitka voda

Art.br. 992 S Art.br. 992 F

Odzrano-dozrana garnitura sa utinim krajem Odzrano-dozrana garnitura sa prirubnicom


200
16
1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Dio DN 50 ili DN80 Stopa Fiting O-brtva Stezni prsten O-brtva Brtva prirubnice Zaporni element Dra opruge Opruga

(Podaci za narudbu na str. 16)


Materijal GGG 40 GGG 40 NBR POM NBR Rg 7 POM MS 58 nehrdjajui elik nehrdjajui elik POM NBR CuZn35Pb3As / EPDM nehrdjajui elik nehrdjajui elik MS 58 POM POM POM EPDM POM / EPDM nehrdjajui elik nehrdjajui elik POM EPDM NBR NBR nehrdjajui elik nehrdjajui elik nehrdjajui elik NBR nehrdjajui elik nehrdjajui elik GGG 40 nehrdjajui elik nehrdjajui elik GGG 40

200

13 12 4 4.1 11

15 14 Oznaka za skraivanje

esterokutni vijak M 10 x 35 DIN 933 Kuite gornjeg dijela O-brtva Dosjed brtve esterokutni vijak Sigurnosni lim Sigurnosna matica Kuite donjeg dijela Nosa ventila Donji dio plovka Balast Gornji dio plovka Brtveni vijci Podloke Brtveni poklopac Dosjed brtve za brtveni poklopac O-brtva O-brtva esterokutna maticar Podloka Imbus vijak O-brtva Zatitna mreica Nosea cijev Centrirajua kapa esterokutni vijak M 8 x 12 DIN 933 Zatitna cijev Stezni prsten esterokutni vijak Podloka Brtva epovi Dra vretena Osovinski vijak Poklopac garniture esterokutni vijak M 8 x 60 DIN 931 Podloka M 12 x 50 DIN 931 esterokutna matica M 12 DIN 934

3 Oznaka za skraivanje

2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.4 2.5

2.6.1 2.6.2 2.7.1 2.7.2 2.7.3

2.4 2.3.1 2.2 2.8.2 2.8.3 2.7.5 2.8.1 2.11 2.7.3 2.9 2.12 2.11 2.10 2.7.1 2.6.2 1.4 2.13 6 10 1.2.2 1.2.3 1.2.1
DN 50 ( DN 80 )

2.7.4 2.7.5 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3 4 4.1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.3 2.14 2.5 2.1 2.7.4 2.7.2 2.6.1 1.8 1.3 7 9 8 1.5 1.7 1.6 1.1

nehrdjajui elik nehrdjajui elik nehrdjajui elik EPDM EPDM GGG 40 MS 58 PE nehrdjajui elik nehrdjajui elik

245

Art.br. 992 S
Art.br. Podzemni B992 180 0815 B992 180 1115 B992 180 1365 B992 181 0815 B992 181 1115 B992 181 1365 490

Odzrano-dozrana garnitura sa utinim krajem


Utini kraj DN 80 80 80 80 80 80 80 80 Podruje rada bar 1 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16 0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6 RD 0,75 m 1,00 m 1,25 m 1,50 m 0,75 m 1,00 m 1,25 m 1,50 m Ukupna duina H Podzemni Nadzemni * 815 1115 1365 815 1115 1365 815 1115 1365 1615 815 1115 1365 1615 Teina kg 25,0 28,0 32,0 35,0 25,0 28,0 32,0 35,0 * Art.br. nadzemni na upit

Osigura protiv okretanja i oneienja za Art.br. 992 S (Art.br. 490 080 0800)

E 16

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. 992 F
Art.br. Podzemna B992 250 0755 B992 250 1055 B992 250 1305 B992 251 0755 B992 251 1055 B992 251 1305 B992 280 0755 B992 280 1055 B992 280 1305 B992 281 0755 B992 281 1055 B992 281 1305

Odzrano-dozrana garnitura sa prirubnicom


Prirubnica DN 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 Podruje rada bara 1 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16 0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6 1 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16 0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6 0,1 - 6 RD 0,75 m 1,00 m 1,25 m 1,50 m 0,75 m 1,00 m 1,25 m 1,50 m 0,75 m 1,00 m 1,25 m 1,50 m 0,75 m 1,00 m 1,25 m 1,50 m Ukupna duina H Podzemna Nadzemna* 755 1055 1305 755 1055 1305 755 1055 1305 755 1055 1305 755 1055 1305 1555 755 1055 1305 1555 755 1055 1305 1555 755 1055 1305 1555 Teina kg 24,0 27,0 31,0 34,0 24,0 27,0 31,0 34,0 25,0 28,0 32,0 35,0 25,0 28,0 32,0 35,0

* Art.br. Nadzemna na upit

Art.br. 986 Ploice za oznaavanje odzrano-dozranih ventila


Art.br. B986 900 0010 Izvedba plavi rub Materijal plastika bijela Vanjske dimenzije u mm 250 x 200

Art.br. 211

Cestovne kape za odzrano-dozrane garniture Tehnike znaajke:


q Materijal: q Unutarnji promjer: q Sigurnosni klin: Art.br. A mm B mm 370 GG 25, bitomeniziran 270 mm nehrdjajui elik H mm 250 Teina kg 50,00

270 A B

B211 000 0000 525

375 A

Best.-Nr. 204 Nosa za cestovnu kapu 211


Art.br. A mm 630 B mm 530 H mm 70 Teina kg 29,00

288 166

B204 200 0211 Materijal: Beton


201

Art.br. 992 Drenani element za odzranodozranu garnituru


B992 000 0700 Materijal: PE Teina / kg 1,00

241

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 17

pitka voda

Art.-br. 9922

Garnitura za ispiranje sa kuglastom slavinom za ugradnju umjesto odz.- dozr. ventila u odz.-dozr. garnituri
AG 1 1/2 "

Tehnike znaajke:
Cijev, spojnica i koljeno Fiting: Prikljuak ventila: Kuglasta slavina: Max. radni tlak: pocinani elik GG 25 POM, NBR mesing, kromirani 16 bara

Sa garniturom za ispiranje mogue je uzimanje vode na svakoj odzrano dozranoj garnituri. Najea primjena je kod punjenja cjevovoda. (Nema opasnosti oneienja ventila.)

Art.br.

RD podzemni/nadzemni 1,00 / 0,75 1,25 / 1,00 1,50 / 1,25 1,75 / 1,50

H* mm 755 1055 1305 1555

Teina kg 5,60 6,70 7,65 8,50

B992 290 0755 B992 290 1055 B992 290 1305 B992 290 1555

H* = Duina odzrano-dozrane garniture

Art.br. 9922 Univerzalna garnitura za ispiranje sa kuglastom slavinom


za odzrano-dozranu garnituru

Primjena:
Ugradjuje se umjesto odrano dozranog ventila. Sa garniturom za ispiranje mogue je uzimanje vode na svakoj odzrano dozranoj garnituri. Najea primjena je kod punjenja i ispiranja cjevovoda (Nema opasnosti od oneienja ventila).

Primjena:
Jedna garnitura za ispiranje za 3 pokrova cijevi!

Tehnike znaajke:
Cijev,spojnica i koljeno: Fiting: Prikljuak ventila: Kuglasta slavina: Max. radni tlak: pocinani elik GG 25 POM, NBR mesing, kromirani 16 bara

Art.br. podzemni B992 290 0130 1,00 - 1,50

RD nadzemni 0,75 - 1,25

H* mm 755 / 1055 / 1305

H* =Duina odzrano-dozrane garniture (3 razliite duljine)

E 18

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.-br. 987

Automatski odzrano -dozrani ventil DN 1" / 0,8 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)

DN 2" / 1 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)

DN 2" / 1 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)
sa prirubnicom DN 50 i DN 80 (lijev.eljezo)

Tehnike znaajke:
Medij: Ugradnja: Pitka voda Uspravno na najviim tokama cjevovoda sa zapornim organom. Prije ugradnje na posude ispitati granice primjene (tlakove i eljenu odzranu snagu)

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 19

pitka voda

Art.-br. 987

DN 1" - za radni tlak 0,8 - 16 bara Tehnike znaajke:


Materijali: Kuite: Ventil i zavrni vijak: Plovak: Poklopac ventila: UV-zatitna kapa: POM CuAl10 POM EPDM PE 0,13 m3 / min. 24 bara 0,8 - 16 bara (standardno) 0,1 - 6 bara (na upit) 1,77 mm2 30 C

DN 1/4"

max.odzrani uinak: Ispitni tlak: Radni tlak: (kuite)

DN 1" D D1

Odzrani presjek: Max. temperatura medija:

Art.br. B987 503 2000 B987 503 2100

DN 1" 1"

Podruje rada bar 0,8 - 16 0,1 - 6

D mm 116 116

D1 mm 122 122

H mm 172 172

Teina kg 0,75 0,75

Art.-br. 987
G 1 1/4"

DN 2" - za radni tlak 1 - 16 bara Tehnike znaajke:


Materijal: Kuite i prikljuni luk: Brtveni dosjed: Plovak: Poklopac ventila: UV-zatitna kapa: POM CuZn35Pb3As POM EPDM PE 3,2 m3 / min. 24 bara 1,0 - 16 bara (standardno) 0,1 - 6 bara (na upit) 960 mm2 odn. 2,0 mm2 30 C

H H1

max.odzrani uinak: Ispitni tlak: Radni tlak: Odzrani presjek: Max. temparatura medija: DN 2" D D1 (kuite)

Dostupno sa prirubnikim prikljukom DN 50 ili DN 80!

Art.br. B987 506 3000 B987 506 3100 B987 405 0000 B987 405 1000 B987 408 0000 B987 408 1000

Prirubnica DN 50 50 80 80

DN 2" 2" 2" 2" 2" 2"

Prirubnica PN 10/16 10/16 10/16 10/16

Podruje rada bar 1 - 16 0,1 - 6 1 - 16 0,1 - 6 1 - 16 0,1 - 6

D mm 160 160 160 160 160 160

D1 mm 175 175 175 175 175 175

H mm 305 305 355 355 355 355

H1 mm 320 320 370 370 370 370

Teina kg 2,35 2,35 5,80 5,80 5,80 5,80

E 20

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. 986

Odzrano - dozrani ventil za radni tlak 0 - 16 bara

Tehnike znaajke:
q Odzrano- dozrani ventil za kanalizaciju bez stupnjeva q Automatski q Dosjed brtve nije u dodiru sa otpadnim vodama(zrani tampon) q Oba prikljuka omoguavaju djelot vorno ispiranje kod poslova odra vanja (gornji prikljuak =ulaz vode za ispiranje q Mehaniki djelovi su od materijala postojanih na koroziju. Kuite-elik sa epoksidnom zatitom q Kao alternativa nudi se izvedba kuita od nehdjajueg elika (1.4571) q Molimo obratite pozornost na nae upute za koritenje i odravanje!

Odravanje ventila:
q Odzrano dozrani ventili se mor aju redovito odravati i ispitivati funkcionalnost q Pri tom treba ventil uzeti izvan pogona i isprati preko obadva pri kljuka

Radno podruje: Max. odzrana snaga: Otvor: Prikljuna prirubnica: Medij:

0 16 bara 230 m3 /h

480 mm2 2" i DN 50 - DN 200 / bueno prema DIN 2501 PN 10 komunalna kanalizacija, pitka voda Ostali mediji na upit!

q Posebna znaajka: I uz normalni radni tlak mogue je zahvaljujui nestupnjevanom nai nu rada ventila odzraiti velike ko liine zraka!

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 21

pitka voda

Art.-br. 986

Odzran o-dozrani ventil za radni tlak 0-16 bara


Dijelovi Model elik presvueni 1 Ispusni luk sa zatitnim sitom Membrana sa draem (POM) O - brtva 79 x 7 esterokutni vijak esterokutna matica Odbojnik Kuite Plovak Kuglasta slavina 1 Dra plovka komplet Matica kuita sa sitom Dra membrane komplet O - brtva 160 x 6 Poklopac Kuite ventila- gornji dio Korpa venttila sa O-brtvama(NBR) Navojni prsten Opruga PE 100 / 1.4301 NBR - 50 Shore NBR nehrdjajui elik nehrdjajui elik PE St 37 EWS-zatita POM nehrdjajui elik 1.4571 POM / 1.4301 POM NBR St 37 EWS-zatita POM POM POM 1.4310 Model nehrdjajui elik PE 100 / 1.4301 NBR - 50 Shore NBR nehrdjajui elik nehrdjajui elik PE 1.4571 POM nehrdjajui elikl 1.4571 POM / 1.4301 POM NBR 1.4571 POM POM POM 1.4310

1 17 16 2 3

2 3 4
5

15 14 13

5 6

12 6 11 7 18

8 10 9

ca. 590

7 8 9 10 11 12 13

IG 1"

ca. 180

ca. 100

14 15 16 17 18

Art.br. (Kuite St 37 - EWS) B986 004 0000 B986 005 0000 B986 008 0000 B986 010 0000 B986 015 0000 B986 020 0000 B986 020 0001

Prirubnica DN AG 2" 50 80 100 150 200 200

PN

Ukupna irina B

Ukupna visina H 600 615 615 615 615 615 615

Teina kg 23,0 23,5 25,0 26,0 28,0 33,0 33,0

10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10 16

270 270 270 270 270 270 270

Izvedba u verziji " Nehrdjajui elik " - na upit!

Odzrano- dozrana garnitura za pitku vodu i kanalizaciju vidi poglavlje K !

Garnitura za ispiranje za pitku vodu (vrtni hidrant) i kanalizaciju vidi poglavlje K !

E 22

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.-br. 983

Automatski odzrano - dozrani ventil DN 80 - DN 200


D

DN 150 / DN 200
1 - 16 bara (standardno) 0,2 - 6 bara(na upit)

DN

DN 80 / DN 100
1 - 16 bara (standard) 0,2 - 6 bara (po elji )

Tehnike znaajke:
Materijal: Lijev. dijelovi: Dosjed: Plovak: GG 25 EWS - zatita Ispitni tlak: (kuite) Radni tlak: Odzrani presjek: 24 bara 1,0 - 16 bara (standardno) 0,2 - 6 bara (na upit) DN 80 DN 100 DN 150 DN 200 * 1809 mm 2 3317 mm 2 17662 mm 2 17662 mm 2 odn. 1,77 mm 2 odn. 1,77 mm 2 odn. 1,77 mm 2 odn. 1,77 mm 2 Ms 58 / EPDM DN 80 / DN 100 polikarbonat DN 150 / DN 200 A 2 pasivirani

Spojnica osnovni ventil / radni ventil DN 80 / DN 100 POM DN 150 / DN 200 A 2 Vijci,matice,podloke A 2

*buenje prirubnicePN 10 - DIN 2501 ( PN 16 - DIN 2501 za DN 200 kod narudbe molimo navesti! )

Art.br. B983 508 0000 B983 508 0100 B983 510 0000 B983 510 0100 B983 515 0000 B983 515 0100 B983 520 0000 B983 520 0100 B983 520 1000 B983 520 1100

Prirubnice DN 80 80 100 100 150 150 200 200 200 200

PEPrirubnica zavretak PN d 63 d 63 d 75 d 75 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10 10 16 16

Radno podruje bar 1 - 16 0,2 - 6 1 - 16 0,2 - 6 1 - 16 0,2 - 6 1 - 10 0,2 - 6 1 - 16 0,2 - 6

H1

D mm 200 200 240 240 375 375 375 375 375 375

H mm 460 460 505 505 690 690 690 690 690 690

Teina kg 17,0 17,0 26,0 26,0 69,0 69,0 77,0 77,0 77,0 77,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 23

Potrebbero piacerti anche