Sei sulla pagina 1di 23

pitka voda

HAWLE - hidranti i odzrani ventili

podzemni hidranti

Podzemni hidranti slobodnog presjeka


Slobodan presjek
Pogodan za specijalne sluajeve:
- uputanje sondi
- naknadno postavljanje i ubui
vanje pod tlakom
- ienje cjevovoda

nadzemni hidranti

odz. dozr. garniture (hidranti)

Nadzemni hidrant

Odz. dozr. garnitura (hidrant)

Svi unutarnji dijelovi od materi


jala postojanih na koroziju

Ventil i komora u jednom dijelu

Smanjena teina
Mogunost zakretanja glave hi
dranta za 360

Automatski dvostupanjski odzrano


dozrani ventil
Dubina ugradnje do 3 m
Skraivanje garniture na gradilitu

Prijelomni hidranti sa oslabljenim


vijcima na prijelomnom dijelu

Podzemna i nadzemna ugradnja

Pokrov cijevi 0,85 3 m

Potpuno pranjenje hidranta - bez


ostatka vode u hidrantu

Mogua ugradnja garniture za ispi


ranje

Protona cijev: nehrdjajui elik


+ EWS-zatita

Odravanje nije potrebno

Jednostavna zamjena ventila

Neosjetljiv na neistoe zahvaljujui


mehanizmu zaporne ploice

Mogue skraivanje na gradilitu


Zatita od korozije -EWS zatita i
nehrdjajui materijali
DIN - DVGW - registracija

Jednostavno odravanje vadjen


jem ventila, ak i pod tlakom
Posebna izvedba za podruja sa
visokom razinom podzemnih voda

Odravanje nije potrebno

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E1

pitka voda

HAWLE - hidranti slobodnog presjeka

Prednosti:
Dugotrajna zatita od korozije EWS - slojem i primjena nehrdjajuih materijala
Kao utini hidrant sa Hawle - BAIO - utinim krajem, prirubniki ili sa PE-krajem (spoj za elektro zavarivanje)
Dubina ugradnje 0,85 m do 3 m
Potvrdjeni zaporni mehanizam sa vrstim graninicima u otv. zatv. poloaju i standardnim brojem okretaja
Iskljuena mogunost oteenja brtve na zapornom elementu
Potpuno slobodan presjek: velika koliina protoka uz minimalan pad tlaka (153 m3 / h pri 1 bar gubitka tlaka)
Naknadno ubuivanje pod tlakom pomou ogrlice i specijalnog alata za ubuivanje pod tlakom
(Aparat za ubuivanje na upit)
Pristup u cjevovod (sondama, kamerama, mikrofonima itd.)
Pogodan za ienje cjevovoda
Patentirana izvedba
DIN - DVGW - registracija
Nije potrebno odravati

E2

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

RAL GTEZEICHEN

pitka voda

SCHWERER KORROSIONSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTCKEN

Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa utinim krajem DIN 3221 DN 80


Podzemni hidrant slobodnog presjeka sa prirubnicom DIN 3221 DN 80

Art.br. 490 S
Art.br. 490 F

Drenani blok

Art.br. 490 Z

B1

Art.br. 490
Osigura protiv
okretanja i oneienja

Panda
Vretenski nastavak

Protona cijev

Plastina zatitna cijev

Tehnike znaajke:
Materijal:

Protona cijev: Nehrdjajui elik prema


DIN EN 10088-1

Vreteno

PP

Brtve:

EPDM nekodljive za zdravlje


prema KTW

Zaporna ploica:
Nehrdjajui elik prema
DIN EN 10088-1 hladno valjani
potezna vrstoa > 1600 N / mm2

Navojni prsten

Art.br.

Zatitna cijev:

Vreteno i pogon zaporne ploice: Nehrdjajui


elik prema DIN EN 10088-1

Kuite pogona

Pogon zaporne ploice

DIN - DVGW - Reg.-Nr. NW 6401 AT 2392

Puni prijenos

Max. radni tlak:

16 bara

Zaporna ploica

min. presjek:

70 mm

Gornji dio kuita

min. protok:

153 m3 / h uz 1 bar pada tlaka


(DIN 3221 zahtijeva 110 m3 / h)

Drenani ispust

Postupak zatvaranja:

zakretanje u desno, 15 okretaja

Zatita od korozije:

EWS - zatita i / ili upotreba


nehrdjajuih materijala

Donji dio kuita sa


utinim krajem (odn.
prirubnicom ili PE zavretkom)

C
B

Lijevani dijelovi: GGG 40

Prikljuak

Odgovarajue EN noge: vidi poglavlje A

A
mm

B
mm

B1
mm

C
mm

Pokrov cijevi*
m

Teina
kg

B490 080 1001

utini kraj

DN 80

785

280

320

115

1,00

31,60

B490 080 1251

utini kraj

DN 80

1045

280

320

115

1,25

33,80

B490 080 1501

utini kraj

DN 80

1295

280

320

115

1,50

36,00

B490 081 1001

prirubnica DN 80

740

280

320

115

1,00

35,10

B490 081 1251

prirubnica DN 80

990

280

320

115

1,25

37,30

B490 081 1501

prirubnica DN 80

1240

280

320

115

1,50

39,50

* Pokrov cijevi: medjuduljine po elji (najmanji RD 0,85 m); vee duljine na upit

B490 080 0700

Drenani blok

B490 080 0800

Osigura protiv okretanja i oneienja za Art.br. 490 S

Materijal: LECA

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E3

pitka voda

Art.br. 490

Produetak podzemnog hidranta


5

Art.br.

Zatitna brtva

B491 080 0150

Plona brtva

B491 080 0280

Standardni produetak sa
B491 089 1100
spojnom ploom i ovalnom prirubnicom

esterokutni vijak

B491 080 0380

etverokutna ipka, pocinana

B491 089 3100

O - brtva

B491 080 0191

Kapa

B491 080 0130

PE-utika

B901 000 0009

PP-cijev

B491 089 2100

10

Cilindrini klin

B491 080 0390

11

Vretenska spojnica DN 100

B902 000 0100

12

Navojni klin

B849 000 0025

13

O -brtva

B491 080 0191

14

Spojnica za nastavak

B491 089 0013

2
6

Nr. Dijelovi

10
11
12

13

14

Tehnike znaajke:
Materijal:

Lijevani dijelovi: GGG 40


Protona cijev: Nehrdjajui elik prema DIN EN 10088-1
Zatitna cijev: PP
Brtve:
EPDM nekodljive po zdravlje prema KTW

Stupanj tlaka:
16 bara
Zatita od korozije: EWS -zatita ili upotreba nehrdjajuih materijala
Posebne duljine na upit. Najmanja duljina produnog elementa iznosi 100 mm. Nakon montae ispitati nepropusnost !

Art.br.

Oznaka

DN

Produetak
mm

Teina
kg

B490 000 8100 produetak podzemnog hidranta

80

100

5,30

B490 000 8150 produetak podzemnog hidranta

80

150

5,80

B490 000 8170 produetak podzemnog hidranta

80

170

6,00

B490 000 8200 produetak podzemnog hidranta

80

200

6,40

B490 000 8250 produetak podzemnog hidranta

80

250

6,80

B490 000 8300 produetak podzemnog hidranta

80

300

7,10

B490 000 8350 produetak podzemnog hidranta

80

350

7,55

B490 000 8400 produetak podzemnog hidranta

80

400

8,00

B490 000 8450 produetak podzemnog hidranta

80

450

8,70

B490 000 8500 produetak podzemnog hidranta

80

500

9,00

Skraivanje podzemnog hidranta na gradilitu

1. Otpustiti vijke na pandi. Skinuti spojnu plou.


Vretenski nastavak odvrnuti.
2. PP-kapu skinuti sa zatitne cijevi. elinu cijev, PP
cijev i elinu etverokutnu ipkuza istu duljinu
skratiti.

E4

3. Nehrdjajui konus (Nr. 490 080 0760) sa


alatom (Nr. 490 080 0770) nabiti do grani
nika. (Cijene na upit).
Nehrdjajui konus ostaje u cijevi!

4. PP kapu utisnuti u zatitunu cijev.


Spojnu plou i pandu spojiti vijcima.
Vretenski nastavak spojiti i vijkom privrsti
ti.
5. Ispitati nepropusnost!

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

RAL GTEZEICHEN

pitka voda

SCHWERER KORROSIONSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTCKEN

Art.br. 490 PE

Podz. hidrant slobodnog presjeka sa PE-nastavkom (DIN 3221) DN 80


za uvarivanje u spojnice sa elektro zavojnicama

Tehnike znaajke:
B1

Panda

Materijal:

Lijevani dijelovi: GGG 40


Protona cijev: Nehrdjajui elik prema
DIN EN 10088-1
Zatitna cijev: PP
Brtve:
EPDM nekodljive po zdravlje
prema KTW
Vreteno i pogon zaporne ploice: Nehrdjajui
elik prema DIN EN 10088-1
Zaporna ploica:Nehrdjajui elik prema
DIN EN 10088-1 hladnovaljani
potezna vrstoa>1600 N / mm 2

Vretenski
nastavak

Protona cijev

Plastina zatitna
cijev

Gornji dio hidranta

DIN - DVGW - Reg.-Nr. NW 6401 AT 2392


Max. radni tlakk:

16 bara

Min. presjek:

70 mm

Min. protok:

153 m3 / h uz 1 bar pada tlaka


(DIN 3221 zahtjeva 110 m3 / h)

Postupak zatvaranja:

zakretanje u desno, 15 okretaja

Zatita od korozije:

EWS -zatitai / ili upotreba nehrdjajuih materijala

Set za skraivanje i produavanje podzemnog hidranta (vidi stranicu E 4). Hidrant se moe produljiti i odozdo zavarivanjem komada PE cijevi.

Drenani ispust

Donji dio ** sa PE
nastavkom za zavarivanje d90

npr. N komad sa 2
elektro spojnice
(nije u opsegu isporuke!)
Dovodna cijev

C
B

Art.br.

Prikljuak

A
mm

B
mm

B1
mm

C
mm

Pokrov cijevi*
m

Teina
kg

B490 082 1001

PE-kraj

DN 80

860

280

320

115

1,00

33,10

B490 082 1251

PE-kraj

DN 80

1110

280

320

115

1,25

35,30

PE-kraj

DN 80

1360

280

320

115

1,50

37,50

B490 082 1501

*Pokrov cijevi: mogue su sve medjuduljine ( najmanji RD 1,00 m ); Vee duljine na upit

B490 080 0700

**

Drenani blok

Materijal: LECA

Alternativno se moe standardni podzemni hidrant sa BAIO-utinim krajem DN 80 kombinirati sa prijelaznim adapterom (SM-ko
mad sa PE-krajem, Art.br. B532 900 0900).

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E5

pitka voda

Art.br. 5051
Art.br. 5095

Nadzemni hidrant od lijevanog eljeza - kruti


Nadzemni hidrant od lijevanog eljeza - prijelomni

Kruta izvedba

Prijelomna izvedba

Nacrt: Kruta izvedba

Tehnike znaajke:

Materijali:

Unutarnji dijelovi su u cjelini od nehrdjajuih materijala

Glava hidranta:

Mogue je izvesti i vie prikljuaka na hidrantu (na upit)

Sivi ljev, EWS-zatita +


UV-postojani premaz

Minimalni zakretni moment kod pokretanja

Cijev hidranta:

Debelo stijena elina cijev St 37

Zaporni mehanizam:

nehrdjajui elik

Zakretna glava hidranta od 0 do 360

Automatski drenani ispust sa zatitom od oneienja

Max. radni tlak: 16 bara

Stopa hidranta:

Nodularni ljev, EWS-zatita

Koliina protoka:

Koliina protoka Q (m3/h) uz


diferencijalni tlak od 1 bara

Art.br. 5051
DN
80
80
100
100

A
1
-

Prikljuci
B
1
2
2
2

C
2
-

Pokrov cijevi
RD
1000 / 1250 / 1500
1000 / 1250 / 1500
1000 / 1250 / 1500
1000 / 1250 / 1500

Prikljuna prirubnica
DN
D
k
80
200
160
80
200
160
100
220
180
100
220
180

Teina
kg
69,0
68,0
72,0
70,0

Art.br. 5095
DN
80
80
100
100

A
1
-

Prikljuci
B
1
2
2
2

C
2
-

Pokrov cijev
RD
1000 / 1250 / 1500
1000 / 1250 / 1500
1000 / 1250 / 1500
1000 / 1250 / 1500

Prikljuna prirubnica
DN
D
k
80
200
160
80
200
160
100
220
180
100
220
180

Teina
kg
79,0
78,0
82,0
79,0

E6

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. K 220

Nadzemni hidrant DUO - kruta izvedba

SGG

Tehnike znaajke:

Materijali:

Jednostavna montaa pomou slobodne prirubnice sa inte


griranom prirubnikom brtvom

Glava hidranta: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita


+ vanjska prakasta zatita na bazi poliestera
(UV-postojan)

Poviena zatita od korozije zahvaljujui dvostrukoj praka


stoj zatiti(glava hidranta) i pocinavanju, kao i vanjska
prakasta zatita (cijev hidranta)

Zatitna cijev:

elik, sa svih strana pocinana + dodatna vanjska


prakasta zatita
Niro izvedba(NGG) na upit!

Zatitna cijev od elika (SGG)


Stopa:
Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode

nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

Unutarnja cijev: nehrdjajui elik

Po izboru sa dvostrukim zatvaranjem pomou kugle

Brtveni klip:

Nodularni ljev, u cjelosti vulkaniziran

Max. radni tlak: 16 bara

Vreteno:

nehrdjajui elik 1.4021

Podzemni hidrant DUO sa dvostrukim zatvaranjem pomou


kugle - na upit!

DN

Pokrov cijevi
RD / m

Prikljuci

h1 *
mm

Teina
kg

80

1,00

2xB

1850

37,0

80

1,25

2xB

2100

39,0

80

1,50

2xB

2350

41,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E7

pitka voda

Art.br. K 250
Art.br. K 260

Nadzemni hidrant EURO - kruti


Nadzemni hidrant EURO - prijelomni

SGG

SGG

Tehnike znaajke:

Materijali:

Dvije verzije: kruta i prijelomna

Glava hidranta:Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita+


vanjska prakasta zatita na bazi poliestera
(UV postojan)

Prijelomni hidrant ine dva dijela koja spajaju oslabljeni vijci


na spojnim prirubnicama
Zakretna glava hidranta - od 0 do 360
Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode

Zatitna cijev: elik, sa svih strana pocinana + dodatna vanjska


prakasta zatita
Niro izvedba (NGG) na upit!

Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom


dosjedu

Stopa:

Max. radni tlak: 16 bara

Brtveni klin:

Bronca (RG 7)

Vreteno:

Niro 1.4021

Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

Cijev hidranta: elik, sa svih strana pocinana

Svi ostali dijelovi od nehrdjajuih materijala

Art.br. K 250
DN

Pokrov cijevi
RD / m

Prikljuci

h1 *
mm

Teina
kg

80

1,25

1 x B, 2 x C

2070

70,0

80

1,50

1 x B, 2 x C

2320

74,0

80

1,25

2xB

2070

80

1,50

2xB

2320

100

1,25

2 x B, 1 x A

100

1,50

2 x B, 1 x A

Art.br. K 260
DN

Pokrov cijevi
RD / m

Prikljuci

h1 *
mm

Teina
kg

80

1,25

1 x B, 2 x C

2070

78,0

80

1,50

1 x B, 2 x C

2320

82,0

70,0

80

1,25

2xB

2070

78,0

74,0

80

1,50

2xB

2320

82,0

2070

96,0

100

1,25

2 x B, 1 x A

2070

101,0

2320

101,0

100

1,50

2 x B, 1 x A

2320

106,0

* h 1 = ukupna visina

E8

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Best.-Nr. K 260.1 Nadzemni hidrant EXPO - prijelomni

SGG

Tehnike znaajke:

Materijali:

Prijelomni hidrant ine dva dijela koja spajaju oslabljeni vijci


na spojnim prirubnicama

Glava hidranta: Nodularni ljev, sa svih strana pocinana

Tri drenana ispusta na brtvenom klinu pruaju pouzdano


pranjenje i brtvljenje hidranta
Zakretna glava hidranta - od 0 do 360
Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode
Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom
dosjedu

Zatitna cijev:

elik sa svih strana pocinana + dodatna pra


kasta zatita izvana

Stopa:

Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

Cijev hidranta:

elik, sa svih strana pocinana

Brtveni klin:

Nodularni ljev

Vreteno:

Niro 1.4021

Max. radni tlak: 16 bara

DN

Pokrov cijevi
RD / m

Prikljuci

h1 (Ukupna visina)
mm

Teina
kg

80

1,00

2xB

1850

56,0

80

1,25

2xB

2100

60,0

80

1,50

2xB

2350

64,0

100

1,00

2xB/1xA

1850

71,0

100

1,25

2xB/1xA

2100

77,5

100

1,50

2xB/1xA

2350

84,0

100

1,00

2xB

1850

68,0

100

1,25

2xB

2100

74,5

100

1,50

2xB

2350

81,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E9

pitka voda

Art.br. K 265
Art.br. K 266

Nadzemni hidrant Stari grad EURO - kruti


Nadzemni hidrant Stari grad EURO - prijelomni

SGG kruti

SGG prijelomni

Tennike znaajke:

Materijal:

Nadzemnih hidrant staroga dizajna proizveden najmodernjom


tehnologijom

Gornji dio:

Dvije verzije: kruti odnosno prijelomni

Zatitna cijev: elik, sa svih strana pocinana + dodatna praka


sta zatita izvana (SSG)
Niro izvedba (NGG) na upit!

Zakretni gornji dio kod prijelomnog hidranta - od 0 do 360

Sivi ljev, sa svih strana EWS-zatita+ izvana


dvokomponentna PU zatita

Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode

Stopa:

Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom


dosjedu

Cijev hidranta: elik, sa svih strana pocinana


Brtveni klin:

Bronca (RG 7)

Vreteno:

Niro 1.4021

Svi drugi djelovi su od nehrdjajuih materijala

Max. radni tlak: 16 bara

Art.br. K 265
DN

Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

Teina
kg

Pokrov cijevi
RD / m

Prikljuci

h1 *
mm

80

1,00

2xB

1970

99,0

80

1,25

2xB

2220

103,0

Art.br. K 266
DN

Pokrov cijevi
RD / m

Prikljuci

h1 *
mm

Teina
kg

80

1,00

2xB

1970

117,0

80

1,25

2xB

2220

121,0

80

1,50

2xB

2470

107,0

80

1,50

2xB

2470

125,0

100

1,00

2 x B, 1 x A

1970

123,0

100

1,00

2 x B, 1 x A

1970

125,0

100

1,25

2 x B, 1 x A

2220

133,0

100

1,25

2 x B, 1 x A

2220

135,0

100

1,50

2 x B, 1 x A

2470

143,0

100

1,50

2 x B, 1 x A

2470

145,0

* h 1 =Ukupna visina

E 10

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. K 267
Art.br. K 268

Zdenac NOSTALGIE
Zdenac FUTURE

Art.br. K 288 slivnik

Tehnike znaajke:

Tehnike znaajke:

Zdenac starog dizajna proizveden najmodernijom tehnologi


jom

Zdenac futuristikog dizajna

Kompaktni mesingani ventil u donjem dijelu


Pokretanjem ruice aktivira se mahanizam koji omoguava
istjecanje vode iz zdenca

Pokretanjem ruice aktivira se mahanizam koji omoguava


istjecanje vode iz zdenca
Kad se ventil zatvori, slijedi automatsko pranjenje zdenca
Max.radni tlak: 4 bara

Kad se ventil zatvori, slijedi automatsko pranjenje zdenca


Max. radni tlak: 4 bara

Materijali:

Materijali:
Gornji dio sa
polugom:

Nodularni ljev sa svih strana EWS-zatita + izvana


dvokomponentna-PU-zatita

Zatitna cijev: Nodularni ljev, sa svih strana pocinana

Cijev, zdjela
i reetka:

Nehrdjajui elik brueni

Slivnik, hauba
i rozeta:

Aluminij sa prakastom zatitom

Svi drugi dijelovi su od nehrdjajueg elika ili CU-legura

Svi drugi dijelovi su od nehrdjajuih materijala.

Art.br. K 267

Dovod

Pokrov cijevi
RD / m

Visina
mm

Teina
kg

3/4

1,50

1000

103,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

Art.br. K 268

Dovod

Pokrov cijevi
RD / m

Visina
mm

Teina
kg

3/4

1,50

1340

E 11

pitka voda

Art.br. K 270

Tunelski hidrant EURO

SGG

Tehnike znaajke:

Materijali:

Zakretna glava hidranta - od 0 do 360

Glava hidranta: Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita


+ izvana prakasta zatita na bazi
poliestera(UV-postojana)

Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode


Brtveni klin je vulkaniziran EPDM gumom i brtvi na mesinganom
dosjedu

Zatitna cijev:

elik,sa svih strana prakasta zatita

Stopa:

Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

Max. radni tlak: 16 bara

Cijev hidranta:

elik, sa svih strana pocinana

Brtveni klin:

Bronca (RG 7)

Vreteno:

Niro 1.4021

Postoji i u EXPO izvedbi!

DN

Prikljuci

h1 *
mm

Teina
kg

80

2 x C, 1 x B **

815

51,0

100

2 x B, 1 x A

815

67,0

** na izbor 2 x B

E 12

Svi drugi dijelovi su od nehrdjajuih materijala

* h 1 = ukupna visina

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

PRIBOR:
Art.br. K E300 Osigura protiv kradje vode
za hidrantske prikljuke, nazivnih dimenzija A, B, C
1

Osigura protiv kradje vode slui za zatitu od neovlatenog uzimanja vode i


neovlatene manipulacije hidrantom.
Specijalna konstrukcija oteava otvaranje sa uobiajenim alatima.Vanjski
slobodni prsten spreava otvaranje pomou klijeta i slinih alata. Samo sa
specijalnim hidrantskim kljuem, koji zahvata u ekscentar unutarnjeg dijela,
moe se otvoriti poklopac.
Klju za otvaranje oznaen je serijskim brojem.

Pozicija
4

Oznaka

Materijal

Vanjski prsten

AlSiMg

Zavrtnica

AlSiMg

Plona brtva

Unutarnji prsten

Art.br. K 281.1

NBR
1.4310

Hidrantski klju
za osigura protiv kradje vode

Materijal:
elik, pocinani

Podzemni hidrant
Art.br. K 240

Podzemni hidrant DUO

Materijali:
Cijev, panda i stopa:

Nodularni ljev, sa svih strana EWS-zatita

Unutarnja cijev:

Nehrdjajui elik

Brtveni klip:

Nodularni ljev, u cjelosti vulkaniziran

Vreteno:

Nehrdjajui elik 1.4021

Jednostavna montaa pomou slobodne prirubnice i integrirane plone brtve


Potpuno pranjenje hidranta - bez ostatka vode
Mogunost izbora sa dvostrukim zatvaranjem pomou kugle
Zatvaranje pomou kljua za zatvaranje zasuna na vretenskom nastavku

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

DN

Pokrov cijevi
RD / m

80

1,00

80

1,25

80

1,50

h
mm

b
mm

d
mm

Teina
kg

730

242

110

980

242

110

1230

242

110

E 13

pitka voda

PRIBOR: EN-noge

N-komad (Prirubnika noga)

Art.br. K 290
Nazivni promjer b
DN
mm

c
mm

e
mm

k
mm

D
mm

Teina
kg

50

150

90

11,00

80

165

110

180

160

200

13,50

100

180

125

200

180

220

17,00

150

220

160

250

240

285

29,50

Tehnike znaajke:

Materijal:

Nodularni ljev GGG 40 - EWS-zatita

Buenje prirubnica:

Prema EN 1092-2

Max. radni tlak:

16 bara

Art.br. K 292
Nazivni promjer b1
DN
mm

EN-KS-komad (Noga sa naglavkom)


b2
mm

b3
mm

c
mm

d
mm

e
mm

k
mm

D
mm

Teina
kg

80

165

140

260

110

90

180

160

200

16,50

100

180

160

280

125

110

200

180

220

20,00

Tehnike znaajke:

Materijal:

Nodularni ljev GGG 40 - EWS-zatita

Gumene brtve (cijev):

EPDM

Uvrtanje prirubnice:

po EN 1092-2

Max. radni tlak:

16 bara

Art.br. K 290 L

Nazivni promjer
DN

N-komad sa slobodnim prirubnicama

b
mm

c
mm

Teina
kg

80

165

110

14,50

100

180

125

17,80

Tehnike znaajke:

Materijal:

Nodularni ljev GGG 40 - EWS-zatita

Buenje prirubnice:

Prema EN 1092-2

Max. radni tlak:

16 bara

N-komad sa slobodnim prirubnicama olakava montau i omoguava prilagodbu na uvjete u okolici (npr. okomito postavljanje hidranta na kosom dovodnom cjevovodu, kombinacija zasun PN 16 i hidrant PN 10).

E 14

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. 992

Odzrano-dozrane garniture (Ventil sa komorom)

Tehnike znaajke:
Odzrano-dozrane garniture se koriste umjesto zahtjevnih i skupih odzranih komora.
Kod odzrano-dozranih garnitura otpadaju uobiajene opasnosti pristupa u komoru.
Kod poslova odravanja odzrani ventil se moe bez problema, zahvaljujui automatskom zapornom elementu,skinuti i postaviti (DVGW
- radni list W 390 : odravanje 1 x godinje). Demontaa zatitne cijevi nije potrebna !
Materijali POM i bronca, koji se koriste za odzrano-dozrani ventil
jame postojanost na koroziju.
Voda koja prska iz odzranog ventila odvodi se preko drenanog ispusta (utini fiting DN 12") .
Za odvodjenje kinice, potrebno je zatitnu cijev od haube do cjevovoda zasuti rasutim materijalom. Ugradnja u podruju
visokih podzemnih voda, zahtijeva dodatne mjere (npr. zatvaranje odzranog provrta).
Odzrano-dozrane garniture se mogu na zato predvidjenim mjestima (zatitna cijev 5, nosea cijev 3) - vidi str. E15 - kod crvene
oznake za 100 mm skratiti (standardno).
Medij: Pitka voda
Cestovna kapa vidi pribor / garnitura za ispiranje str. E 17 /
Drenani element za odzrano-dozranu garnituru vidi str.
E 16

Vadjenje ventila: (vg. stranica E 15)


Cestovnu kapu otvoriti. esterokutni vijak ( 16 ) odviti. Poklopac garniture ( 14 ) skinuti. Vijak ( 13 ) odviti, sve dok se dra vretena
( 12 ) se ne bude mogao izvui iz zatitne cijevi ( 5 ). Istovremeno se
zatvara zaporni element ( 1.5 ). Izvlaenjem nosee cijevi ( 3 ) izvlaimo i odzrano dozrani ventil.

Ugradnja ventila:
Odzrano-dozrani ventil sa noseom cijevi umetnuti odozgo u zatitnu cijev( 5 ) i brtvenu prirubnicu ( 1.4 ). Dra vretena ( 12 ) umetnuti u
Podruje rada:

zatitnu cijev.Vijak ( 13 ) zategnuti. Dok se vijak zatee jasno se u-

Standardno : 1,0 16 bara


Alternativno : 0,1 6 bara

je kako se ventil puni i odzrauje. Poklopac (haubu) garniture (14)

Max. odzrani uinak:

3,2 m3 / min.

postaviti. esterokutni vijak ( 16 ) zategnuti. Cestovnu kapu zatvo-

Prikljuna prirubnica:

DN 50 ili DN 80, PN 16
buena prema DIN 2501

riti.

DN 80 - BAIO- utini kraj

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 15

pitka voda

Art.br. 992 S
Art.br. 992 F

Odzrano-dozrana garnitura sa utinim krajem


Odzrano-dozrana garnitura sa prirubnicom
200

Dio DN 50 ili DN80

Materijal

1.1

Stopa

GGG 40

1.2.1

Fiting

GGG 40

1.2.2

O-brtva

NBR

15

1.2.3

Stezni prsten

POM

14

1.3

O-brtva

NBR

1.4

Brtva prirubnice

Rg 7

1.5

Zaporni element

POM

1.6

Dra opruge

MS 58

200

16

13
12

Oznaka za
skraivanje

4
4.1
11

3
Oznaka za
skraivanje

2.4

(Podaci za narudbu na str. 16)

2.3.1
2.2

1.7

Opruga

nehrdjajui elik

1.8

esterokutni vijak M 10 x 35 DIN 933

nehrdjajui elik

2.1

Kuite gornjeg dijela

POM

2.2

O-brtva

NBR

2.3

Dosjed brtve

CuZn35Pb3As / EPDM

2.3.1

esterokutni vijak

nehrdjajui elik

2.4

Sigurnosni lim

nehrdjajui elik

2.5

Sigurnosna matica

MS 58

2.6.1

Kuite donjeg dijela

POM

2.6.2

Nosa ventila

POM

2.7.1

Donji dio plovka

POM

2.7.2

Balast

EPDM

2.7.3

Gornji dio plovka

POM / EPDM

2.7.4
2.7.5

Brtveni vijci
Podloke

nehrdjajui elik
nehrdjajui elik

2.8.1

Brtveni poklopac

POM

2.8.2

Dosjed brtve za brtveni poklopac

EPDM

2.8.3

O-brtva

NBR

2.8.2
2.8.3

2.3

2.7.5
2.8.1

2.14

2.9

O-brtva

NBR

2.5
2.1

2.10
2.11

esterokutna maticar
Podloka

nehrdjajui elik
nehrdjajui elik

2.7.4

2.12

Imbus vijak

nehrdjajui elik

2.13

O-brtva

NBR

2.14

Zatitna mreica

nehrdjajui elik

2.11
2.7.3
2.9
2.12
2.11
2.10
2.7.1
2.6.2
1.4
2.13
6
10

2.7.2
2.6.1

Nosea cijev

nehrdjajui elik

1.8

Centrirajua kapa

GGG 40

1.3

4.1

esterokutni vijak M 8 x 12 DIN 933

nehrdjajui elik

Zatitna cijev

nehrdjajui elik

7
9
8
1.5
1.7
1.6

1.2.2
1.2.3
1.2.1

1.1
DN 50 ( DN 80 )

245

Art.br. 992 S

Stezni prsten

esterokutni vijak

GGG 40

esterokutna matica M 12 DIN 934

nehrdjajui elik

Podloka

nehrdjajui elik

M 12 x 50 DIN 931

nehrdjajui elik

10

Brtva

EPDM

11

epovi

EPDM

12

Dra vretena

GGG 40

13

Osovinski vijak

MS 58

14

Poklopac garniture

PE

15

esterokutni vijak M 8 x 60 DIN 931

nehrdjajui elik

16

Podloka

nehrdjajui elik

Odzrano-dozrana garnitura sa utinim krajem


Utini kraj
DN

Art.br.
Podzemni

Podruje rada
bar

RD

Ukupna duina H
Podzemni
Nadzemni *

Teina
kg

80

1 - 16

0,75 m

815

25,0

B992 180 0815

80

1 - 16

1,00 m

815

1115

28,0

B992 180 1115

80

1 - 16

1,25 m

1115

1365

32,0

B992 180 1365

80

1 - 16

1,50 m

1365

1615

35,0

80

0,1 - 6

0,75 m

815

25,0

B992 181 0815

80

0,1 - 6

1,00 m

815

1115

28,0

B992 181 1115

80

0,1 - 6

1,25 m

1115

1365

32,0

B992 181 1365

80

0,1 - 6

1,50 m

1365

1615

490

E 16

Osigura protiv okretanja i oneienja za Art.br. 992 S (Art.br. 490 080 0800)

35,0
* Art.br. nadzemni na upit

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. 992 F
Art.br.
Podzemna

Odzrano-dozrana garnitura sa prirubnicom


Prirubnica
DN

Podruje rada
bara

RD

Ukupna duina H
Podzemna
Nadzemna*

Teina
kg

50

1 - 16

0,75 m

755

24,0

B992 250 0755

50

1 - 16

1,00 m

755

1055

27,0

B992 250 1055

50

1 - 16

1,25 m

1055

1305

31,0

B992 250 1305

50

1 - 16

1,50 m

1305

1555

34,0

50

0,1 - 6

0,75 m

755

24,0

B992 251 0755

50

0,1 - 6

1,00 m

755

1055

27,0

B992 251 1055

50

0,1 - 6

1,25 m

1055

1305

31,0

B992 251 1305

50

0,1 - 6

1,50 m

1305

1555

34,0

80

1 - 16

0,75 m

755

25,0

B992 280 0755

80

1 - 16

1,00 m

755

1055

28,0

B992 280 1055

80

1 - 16

1,25 m

1055

1305

32,0

B992 280 1305

80

1 - 16

1,50 m

1305

1555

35,0

80

0,1 - 6

0,75 m

755

25,0

B992 281 0755

80

0,1 - 6

1,00 m

755

1055

28,0

B992 281 1055

80

0,1 - 6

1,25 m

1055

1305

32,0

B992 281 1305

80

0,1 - 6

1,50 m

1305

1555

35,0

* Art.br. Nadzemna na upit

Art.br. 986 Ploice za oznaavanje odzrano-dozranih ventila


Art.br.

Izvedba

Materijal

Vanjske dimenzije u mm

B986 900 0010

plavi rub

plastika bijela

250 x 200

Art.br. 211

Cestovne kape za odzrano-dozrane garniture


Tehnike znaajke:

Materijal:
Unutarnji promjer:
Sigurnosni klin:

270
A

A
mm

B
mm

H
mm

Teina
kg

B211 000 0000 525

370

250

50,00

Art.br.

375
A

Best.-Nr. 204 Nosa za cestovnu kapu 211


Art.br.
B204 200 0211

288
166

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

A
mm

B
mm

H
mm

Teina
kg

630

530

70

29,00

Materijal: Beton
201

241

GG 25, bitomeniziran
270 mm
nehrdjajui elik

Art.br. 992 Drenani element za odzranodozranu garnituru


B992 000 0700

Materijal: PE

Teina / kg 1,00

E 17

pitka voda

Art.-br. 9922

Garnitura za ispiranje sa kuglastom slavinom


za ugradnju umjesto odz.- dozr. ventila u odz.-dozr. garnituri
AG 1 1/2 "

Tehnike znaajke:
Cijev, spojnica i
koljeno

pocinani elik

Fiting:

GG 25

Prikljuak ventila:

POM, NBR

Kuglasta slavina:

mesing, kromirani

Max. radni tlak:

16 bara

Sa garniturom za ispiranje mogue je uzimanje vode na svakoj


odzrano dozranoj garnituri. Najea primjena je kod punjenja cjevovoda. (Nema opasnosti oneienja ventila.)

Art.br.

RD
podzemni/nadzemni

H*
mm

Teina
kg

B992 290 0755

1,00 / 0,75

755

5,60

B992 290 1055

1,25 / 1,00

1055

6,70

B992 290 1305

1,50 / 1,25

1305

7,65

B992 290 1555

1,75 / 1,50

1555

8,50

H* = Duina odzrano-dozrane garniture

Art.br. 9922 Univerzalna garnitura za ispiranje sa kuglastom slavinom


za odzrano-dozranu garnituru

Primjena:
Ugradjuje se umjesto odrano dozranog ventila.
Sa garniturom za ispiranje mogue je uzimanje vode na svakoj odzrano dozranoj garnituri.
Najea primjena je kod punjenja i ispiranja cjevovoda
(Nema opasnosti od oneienja ventila).

Primjena:
Jedna garnitura za ispiranje za 3 pokrova cijevi!

Tehnike znaajke:
pocinani elik

Cijev,spojnica i koljeno:
Fiting:

GG 25

Prikljuak ventila:

POM, NBR

Kuglasta slavina:

mesing, kromirani

Max. radni tlak:

16 bara

Art.br.
B992 290 0130

podzemni

RD
nadzemni

H*
mm

1,00 - 1,50

0,75 - 1,25

755 / 1055 / 1305

H* =Duina odzrano-dozrane garniture (3 razliite duljine)

E 18

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.-br. 987

Automatski odzrano -dozrani ventil

DN 2" / 1 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)

DN 1" / 0,8 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)

DN 2" / 1 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)
sa prirubnicom DN 50 i DN 80 (lijev.eljezo)

Tehnike znaajke:
Medij:

Pitka voda

Ugradnja:

Uspravno na najviim tokama cjevovoda sa zapornim organom. Prije ugradnje na posude ispitati granice primjene (tlakove i
eljenu odzranu snagu)

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 19

pitka voda

Art.-br. 987

DN 1" - za radni tlak 0,8 - 16 bara


Tehnike znaajke:

DN 1/4"

Kuite:
Ventil i
zavrni vijak:
Plovak:
Poklopac ventila:
UV-zatitna kapa:

POM
CuAl10
POM
EPDM
PE

Materijali:

DN 1"
D
D1

max.odzrani uinak:

0,13 m3 / min.

Ispitni tlak:

24 bara

(kuite)

Radni tlak:

0,8 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)

Odzrani presjek:

1,77 mm2

Max. temperatura medija:

30 C

Art.br.

DN

Podruje rada
bar

D
mm

D1
mm

H
mm

Teina
kg

B987 503 2000

1"

0,8 - 16

116

122

172

0,75

B987 503 2100

1"

0,1 - 6

116

122

172

0,75

DN 2" - za radni tlak 1 - 16 bara


Tehnike znaajke:

G 1 1/4"

Art.-br. 987

Kuite
i prikljuni luk:
Brtveni dosjed:
Plovak:
Poklopac ventila:
UV-zatitna kapa:

POM
CuZn35Pb3As
POM
EPDM
PE

H
H1

Materijal:

DN 2"
D
D1

max.odzrani uinak:

3,2 m3 / min.

Ispitni tlak:

24 bara

(kuite)

Radni tlak:

1,0 - 16 bara (standardno)


0,1 - 6 bara (na upit)

Odzrani presjek:

960 mm2 odn. 2,0 mm2

Max. temparatura medija:

30 C

Dostupno sa prirubnikim prikljukom DN 50 ili DN 80!

Art.br.

Prirubnica
DN

DN

Prirubnica
PN

Podruje rada
bar

D
mm

D1
mm

H
mm

H1
mm

Teina
kg

B987 506 3000

2"

1 - 16

160

175

305

320

2,35

B987 506 3100

2"

0,1 - 6

160

175

305

320

2,35

B987 405 0000

50

2"

10/16

1 - 16

160

175

355

370

5,80

B987 405 1000

50

2"

10/16

0,1 - 6

160

175

355

370

5,80

B987 408 0000

80

2"

10/16

1 - 16

160

175

355

370

5,80

B987 408 1000

80

2"

10/16

0,1 - 6

160

175

355

370

5,80

E 20

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.br. 986

Odzrano - dozrani ventil za radni tlak 0 - 16 bara

Tehnike znaajke:
Odzrano- dozrani ventil za
kanalizaciju bez stupnjeva
Automatski
Dosjed brtve nije u dodiru sa
otpadnim vodama(zrani tampon)
Oba prikljuka omoguavaju djelot
vorno ispiranje kod poslova odra
vanja (gornji prikljuak =ulaz vode
za ispiranje
Mehaniki djelovisu od materijala
postojanih na koroziju. Kuite-elik
sa epoksidnom zatitom
Kao alternativa nudi se izvedba
kuita od nehdjajueg elika
(1.4571)
Molimo obratite pozornost na
nae upute za koritenje i
odravanje!

Odravanje ventila:
Odzrano dozrani ventili se mor
aju redovito odravati i ispitivati
funkcionalnost
Pri tom treba ventil uzeti izvan pogona i isprati preko obadva pri
kljuka

Radno podruje:

0 16 bara

Max. odzrana snaga:

230

Otvor:

480 mm2

Prikljuna prirubnica:

2" i DN 50 - DN 200 / bueno prema DIN 2501 PN 10

Medij:

komunalna kanalizacija, pitka voda

m3

/h

Posebna znaajka:
I uz normalni radni tlak mogue je
zahvaljujui nestupnjevanom nai
nu rada ventila odzraiti velike ko
liine zraka!

Ostali mediji na upit!

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 21

pitka voda

Odzran o-dozrani ventil za radni tlak 0-16 bara

Art.-br. 986

Dijelovi

1
2

17
16

Model

Model

elik presvueni

nehrdjajui elik

Ispusni luk sa zatitnim sitom

PE 100 / 1.4301

PE 100 / 1.4301

Membrana sa draem (POM)

NBR - 50 Shore

NBR - 50 Shore

O - brtva 79 x 7

NBR

NBR

esterokutni vijak

nehrdjajui elik

nehrdjajui elik

esterokutna matica

nehrdjajui elik

nehrdjajui elik

Odbojnik

PE

PE

Kuite

St 37 EWS-zatita

1.4571

Plovak

POM

POM

Kuglasta slavina 1

nehrdjajui elik

nehrdjajui elikl

10

Dra plovka komplet

1.4571

1.4571

11

Matica kuita sa sitom

POM / 1.4301

POM / 1.4301

12

Dra membrane komplet

POM

POM

13

O - brtva 160 x 6

NBR

NBR

14

Poklopac

St 37 EWS-zatita

1.4571

15

Kuite ventila- gornji dio

POM

POM

16

Korpa venttila sa O-brtvama(NBR)

POM

POM

17

Navojni prsten

POM

POM

18

Opruga

1.4310

1.4310

15
14
13

5
12
6
11
7

8
10

IG 1"

ca. 180

ca. 590

18

ca. 100

Art.br.

Prirubnica

(Kuite St 37 - EWS)

DN

PN

Ukupna irina

Ukupna visina

Teina

kg

B986 004 0000

AG 2"

10/16

270

600

23,0

B986 005 0000

50

10/16

270

615

23,5

B986 008 0000

80

10/16

270

615

25,0

B986 010 0000


B986 015 0000

100
150

10/16
10/16

270
270

615
615

26,0
28,0

B986 020 0000

200

10

270

615

33,0

B986 020 0001

200

16

270

615

33,0

Izvedba u verziji " Nehrdjajui elik " - na upit!

Odzrano- dozrana garnitura za pitku vodu i kanalizaciju vidi poglavlje K !

Garnitura za ispiranje za pitku vodu (vrtni hidrant) i kanalizaciju vidi poglavlje K !

E 22

Izdanje listopad 2003. - pridravamo pravo izmjene

pitka voda

Art.-br. 983

Automatski odzrano - dozrani ventil DN 80 - DN 200


D

DN 150 / DN 200

1 - 16 bara (standardno)
0,2 - 6 bara(na upit)

H1

DN

DN 80 / DN 100
1 - 16 bara (standard)
0,2 - 6 bara (po elji )

Tehnike znaajke:
Materijal: Lijev. dijelovi:

GG 25

EWS - zatita

Ispitni tlak: (kuite)

24 bara

Dosjed:

Ms 58 / EPDM

Radni tlak:

Plovak:

DN 80 / DN 100 polikarbonat
DN 150 / DN 200 A 2 pasivirani

1,0 - 16 bara (standardno)


0,2 - 6 bara (na upit)

Odzrani presjek:

DN 80
DN 100
DN 150
DN 200 *

Spojnica osnovni ventil / radni ventil


DN 80 / DN 100 POM
DN 150 / DN 200 A 2
Vijci,matice,podloke A 2

1809 mm 2
3317 mm 2
17662 mm 2
17662 mm 2

odn. 1,77 mm 2
odn. 1,77 mm 2
odn. 1,77 mm 2
odn. 1,77 mm 2

*buenje prirubnicePN 10 - DIN 2501 ( PN 16 - DIN 2501 za DN 200 kod narudbe molimo navesti! )

Art.br.

Prirubnice
DN

PEPrirubnica
zavretak
PN

Radno podruje
bar

D
mm

H
mm

Teina
kg

B983 508 0000

80

d 63

10/16

1 - 16

200

460

17,0

B983 508 0100

80

B983 510 0000

100

d 63

10/16

0,2 - 6

200

460

17,0

d 75

10/16

1 - 16

240

505

B983 510 0100

26,0

100

d 75

10/16

0,2 - 6

240

505

26,0

B983 515 0000

150

10/16

1 - 16

375

690

69,0

B983 515 0100

150

10/16

0,2 - 6

375

690

69,0

B983 520 0000

200

10

1 - 10

375

690

77,0

B983 520 0100

200

10

0,2 - 6

375

690

77,0

B983 520 1000

200

16

1 - 16

375

690

77,0

B983 520 1100

200

16

0,2 - 6

375

690

77,0

Izdanje listopad 2003 - pridravamo pravo izmjene

E 23

Potrebbero piacerti anche