Sei sulla pagina 1di 9

KLASIFIKACIJA I PRINCIP

RADA VENTILATORA

- ventilator uredjaj u kome se vr{i


razmena energije izmedju radnog fluida
(vazduha, gasa, i sl.) i njegovih pokretnih
delova (lopatica rotora).
- U preradi drveta:
1) U su{arama za drvnu gradju
2) U pneumatskom transportu drvnog
otpatka
Podela ventilatora:
radijalne
aksijalne
1. Radijalni ventilatori
Kod radijalnih (centrifugalnih) ventilatora pravci
ulaska i izlaska fluida iz ventilatora le`e u
dvema medjusobno upravnim ravnima.
Koriste se za transport vazduha i drugih gasova
pri totalnom pritisku (Dp) do 12kPa. Ovaj
pritisak predstavlja razliku ukupnog pritiska (kao
zbira stati~kog i dinami~kog pritiska)
neposredno pre i posle ventilatora.
Slika 1: Skica radijalnog ventilatora

Radno kolo (rotor), pozicija 1 na slici 1, sastoji se iz


ve}eg broja lopatica koje se projektuju tako da ostvare {to
bolju razmenu energije sa vazduhom, ~ime se stepen
korisnosti ventilatora vi{i, a utro{ak elektri~ne energije za
pogon ventilatora ni`i. Ku}i{te (2) je spiralnog oblika,
pravougaonog popre~nog preseka, i zadatak mu je da
usmerava strujanje radnog fluida od ulaznog otvora ka
izlaznom. Obi~no se izradjuje od ~eli~nog lima ili
pocinkovanog ukoliko je izlo`en dejstvu spolja{nje sredine. Na
ulazu u ku}i{te je predvidjen konfuzor (3), a na izlazu iz
ku}i{ta oformljen je difuzioni otvor (4), koji je obi~no zavaren
na konstrukciju ku}i{ta.
Radijalni ventilator kod suare za drvo
Aksijalni ventilatori

Koriste se za velike protoke, a relativno


niske pritiske (kod jednostepenih ma{ina
do Dp = 2,5kPa). Pravci ulaska i
izlaska fluida iz ventilatora (u
neporemeenoj struji fluida) su
paralelni.
Iz radnog kola (1) vazduh ulazi u
zakolo (difuzor) (2), a potom u potisni
deo (6). Ispred radnog kola obi~no je
postavljen prednji deo glav~ine (5), a iza
zakola je zadnji deo glav~ine (4).
Namene ovih elemenata je da osiguraju
ravnomerno strujanje radnog fluida sa
malim gubicima, odnosno stepenom
iskori{}enja. Svi pobrojani elementi
sme{teni su u oklopu ku}i{te (3)
ventilatora.
Aksijalni ventilatori

Aksijalni ventilator je ~esto konstrukcije da je radno


kolo konzolno nasadjeno na vratilo elektromotora.
Ovo je prisutno upravo kod su{ara i sistema za
ventilaciju.
AKSIJALNI VENTILATOR KOD SUARE ZA
DRVO
Radne krive i zajedni~ki rad
ventilatora

Pod radnim krivama ventilatora podrazumevaju se


grafici karakteristika koji daju zavisnost totalnog
pritiska (napora) Dp, ili potrebne snage na vratilu P,
ili stepena korisnosti ventilatora h od protoka Q, pri
konstatnoj brzini obrtanja rotora i normalnoj gustini
vazduha (r=1,2kg/m3).
Od posebnog zna~aja u preradi drveta je rad
ventilatora u sistemu za odsisavanje koji se sastoji od
vie cevi, tj. pneumatskom transportu sitnog drvnog
otpatka.
Radne krive i zajedni~ki rad ventilatora
Karakteristika ventilatora (Dp-Q)
podrazumeva parabolu na dole
(slika 4), dok karakteristika
cevovoda (Dpc-Q) predstavlja
parabolu na gore, sa temenom u
koordinatnom po~etku. U preseku
karakteristike ventilatora (Dp-Q) i
karakteristike cevovoda dobija se
radna ta~ka A. Ona predstavlja
protok pri kome su totalni pritisak
(napor) ventilatora i sistema
(cevovoda) jednaki tj. u njoj je
zadovoljen materijalan i energetski
bilans instalacije. Pri tome je radni
re`im odredjen ta~kom A stabilan,
a odgovara mu radna kriva -Q
maksimalnog stepena korisnosti.

Potrebbero piacerti anche