Sei sulla pagina 1di 2

4

fraîto dall'album: Nero a mefà

ALTERIA
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Lento
D ó/E DmT+/E Bm6/E :til |t
Bbt+tB:
1| |i LL!|l
ffi ffi ffi stx
LIILLJ LLI:lIl
HtH
Píanoforte

nr,rrof
7. r 7' rîr
î-î
I

segae Pf.
Iiberetmente LaTt Re6/Mi RernT+/Mi La7+/9 Sim6/Mi sihT+/Mi

6/E GfnT c*- Ffmz


ffi
D A7

ffi ffi
4îL
ffi,*
HIH ffi

r +
+ I lv
V
= 4)
-++
La7 Re6/Mi RemT+/Mi Sol$rn7 Dofim Fa$rr7 La7

ffi
D7+IE E7 A7+ Cf m7 Cm7
ffi
ffi ffi ffi ffi
4fr.

ffi
rF^
H#

^l4 e e e I
___ara, I

Re7+ Re7+/Mi Mi7


r
La7+

Bm7 D/E Dm/E X4q D 6/E

ffi ffi ffi


ry tI
Pas - sa'o tiem po e che

Rern/Mi La7+ Re6/Mi

A7+ D6IE A7+

ffi ffi ffi


ffi sce e se- ne Pas- sa'o tiem pQ e_ nun vuò be - ne

La7+ Re6/Mi La7+ Re6/Mi

O 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright s€crir€d.
GlmT c{- F#m7 A7 B7
ffiat ffizrt
m* ffi ffi ffi ffi
cchiù vo- glio'o so pe' m'a-sciut - vo- glio n'o -

3
Sol$nr7 Dofm FafmT La7 Re?+ sr/

D7+IE E7 A7+ CfmT Cn7 Bm7


...4
D/E DmiE
ffieri. ffisft
ffiffi
--!- c...@
nfm
ffi ffi ffi
LLLI4J

ffi
LLLLII
l'.l'..i.# H+H
l.]^-]4
HfH
- ra- pe' m'ar- rì- cur dà
II uolta .,ssolo ro'r.Al-le-ria

Re7+/Mi Mi7 La7+ DofmT DornT SirnT Re/Mi Rem/Mi

L7+ a*o? Bm7 D/E

ffi ffi H
ffi H+H
pe' nu mo - to te vuo'scur- dà_ che hai bi - so

La7+ Lafdim SimT

Bm7 L7
ffi
E FfmT

ffi ffi ffi,*


ÉHN ffi
gno d'al quant'haje suf - fer-to'o ssa-pe su- 10 Di-

Fafim?

D Gflm7 c*m? FfmT

ffi
rffrar.
LLLIIj ffi,*
HTH HNI
SA glie- 'a d'al luc cà- ca zic - che nien te tu-

Re Solfim7 Do$m7 Fafim?

Bm7
dú tu
Dm C#m7
rffrar"
Em/F{ FfmT
{rm2fr.
ffi ffi H++fl
t-Ft-ffl ffi ffi
vu- li- va su E I'al- le - ria

SirrrT Rem Do{m7 ==;


l_J
-l
Mim/Fafi FafmT
Bm7 Gm6/Bb E9m
rdfi
ffi ffi ffi
ne va.....+ Pas

Dc,lX aI FINE

Solm6/Sib

Potrebbero piacerti anche