Sei sulla pagina 1di 3

HIMNO A LA ALEGRIA

LUDWIG VAN BEETHONEEN


Arr: Edward Hodges

œ œ ι
ESTROFA 1
Soprano %α β ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
Es - cu - cha´her - ma - no la can - ción de la´a - le - grí - a

%α β ˙ ι
Alto
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
Es - cu - cha´her - ma - no la can - ción de la´a - le - grí - a

Υα β ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
Tenor
œ Ι

ι
Es - cu - cha´her - ma - no la can - ción de la´a - le - grí - a

> β ˙ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
Baritone α œ œ œ œ œ
Es - cu - cha´her - ma - no la can - ción de la´a - le - grí - a

œ œ ι
%α ˙ œ œ œ œ
5

S œ œ œ œ œ− œ ˙
el can - to´a - le - gre del que´es - pe - ra´un nue - vo dí - a

ι
A %α ˙ œ αœ αœ œ œ œ œ œ µœ œ œ− œ ˙

ι
el can - to´a - le - gre del que´es - pe - ra´un nue - vo dí - a

T Υα ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
el can - to´a - le - gre del que´es - pe - ra´un nue - vo dí - a

> ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
B α œ œ œ œ Ι
el can - to´a - le - gre del que´es - pe - ra´un nue - vo dí - a

ι
ESTROFA 2

%α ˙ œ œ œ œ œ œ œ−
9

S œ œ œ œ œ ˙
si´en tu ca - mi - no so - lo´e - xis - te la tris - te - za

%α ˙ ι
A
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
si´en tu ca - mi - no so - lo´e - xis - te la tris - te - za

Υα ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
T
œ Ι

ι
si´en tu ca - mi - no so - lo´e - xis - te la tris - te - za

> ˙ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
B α œ œ œ œ œ
si´en tu ca - mi - no so - lo´e - xis - te la tris - te - za

©
2 HIMNO A LAALEGRIA

œ œ ι
%α ˙ œ œ œ œ
13

S œ œ œ œ œ− œ ˙
y´el llan - to´a - mar - go de la so - le - dad com - ple - ta

ι
%α ˙ œ αœ αœ œ œ µœ œ œ− œ ˙
œ œ œ
A

ι
y´el llan - to´a - mar - go de la so - le - dad com - ple - ta

T Υα ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
y´el llan - to´a - mar - go de la so - le - dad com - ple - ta

> ˙ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
B α œ œ œ œ Ι
y´el llan - to´a - mar - go de la so - le - dad com - ple - ta

ι ι
ESTRIBILLO

%α ˙ œ œ œΙ œ œ œΙ œ
17

œ œ œ œ œ œ œ
˙
S

ven can - ta sue - ña can - tan - do vi - ve so - ñan - do´el nue - vo sol

ι ι ι ι
%α œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ µœ
œ œ ∀œ ˙
A

ι ι
ven can - ta sue - ña can - tan - do vi - ve so - ñan - do´el nue - vo sol

T Υα œ œ œ œ œ œ œι œ œ œ œ œι œ œ œ œ œ ˙

ι ι ι ι
ven can - ta sue - ña can - tan - do vi - ve so - ñan - do´el nue - vo sol

>α ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∀œ œ µ˙
B œ œ
ven can - ta sue - ña can - tan - do vi - ve so - ñan - do´el nue - vo sol

œ œ ι
FIN

%α ˙ œ œ œ œ
21

S œ œ œ œ œ− œ ˙
en que los hom - bres vol - ve - ran a ser her - ma - nos

%α ι
A
˙ œ αœ αœ œ œ œ œ œ µœ œ œ− œ ˙

ι
en que los hom - bres vol - ve - ran a ser her - ma - nos

Υα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
T œ
en que los hom - bres vol - ve - ran a ser her - ma - nos

>α ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
B Ι
en que los hom - bres vol - ve - ran a ser her - ma - nos
HIMNO A LAALEGRIA 3

œ œ ι
ESTROFA 3

%α ˙ œ œ œ œ œ−
25

S œ œ œ œ œ ˙
si´es que no´en - cuen - tras la´a - le - grí - a´en es - ta tie - rra

%α ι
A
˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
si´es que no´en - cuen - tras la´a - le - grí - a´en es - ta tie - rra

Υα ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
T œ œ œ Ι

ι
si´es que no´en - cuen - tras la´a - le - grí - a´en es - ta tie - rra

> ˙ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
B α œ œ œ œ œ
si´es que no´en - cuen - tras la´a - le - grí - a´en es - ta tie - rra

ι
AL ESTRIBILLO Y FIN

%α ˙ œ œ œ œ œ œ
29

S œ œ œ œ œ− œ ˙
bus - ca - la´her - ma - no mas a - llá de las es - tre - llas

ι
%α ˙ œ αœ αœ œ œ µœ œ œ− œ ˙
œ œ œ
A

ι
bus - ca - la´her - ma - no mas a - llá de las es - tre - llas

T Υα ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
bus - ca - la´her - ma - no mas a - llá de las es - tre - llas

>α ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ− œ ˙
B Ι
bus - ca - la´her - ma - no mas a - llá de las es - tre - llas

Potrebbero piacerti anche