Sei sulla pagina 1di 2

Nome:

GHOULS
Natura: Domitor:
Giocatore: Carattere: Doveri:
Cronaca: Profilo: Tipologia:
Attributi
Fisici Sociali Mentali
*SV^ECC ___________●
OOOOO 'EVMWQEC__________●OOOOO 4IVGI^MSRI_________●OOOOO
(IWXVI^^E _________●
OOOOO 4IVWYEWMSRIC_______●
OOOOO -RXIPPMKIR^E_________●
OOOOO
'SWXMXY^MSRI ______ ●
OOOOO %WTIXXSCCC_________ ●
OOOOO 4VSRXI^^EC_________● OOOOO
Abilità
Attitudini Capacità Conoscenze
%XPIXMGE________C__OOOOO %JJMRMXÅ%RMQEPI____OOOOO %GGEHIQMGLI_______OOOOO
%YXSVMXÅ___________OOOOO %VQMHE*YSGS______OOOOO *MRER^ECC__________OOOOO
&EWWMJSRHM__________OOOOO %VQMHE1MWGLME_____ OOOOO -RJSVQEXMGE________OOOOO
'SRWETIZSPI^^E______OOOOO 'VMQMREPMXÅ________OOOOO -RZIWXMKEVIC________OOOOO
)QTEXMEC___________OOOOO )WTVIWWMSRI%VXMWXMGE_OOOOO 0IKKI______________OOOOO
)WTVIWWMZMXÅ________OOOOO *YVXMZMXÅ__________OOOOO 1IHMGMRE__________ OOOOO
-RXMQMHMVICC________OOOOO +EPEXIS____________ OOOOO 3GGYPXS____________OOOOO
6MWWECCCC_________OOOOO +YMHEVICCCC________OOOOO 4SPMXMGE____________
OOOOO
7IWXS7IRWS_CC_____OOOOO 1ERYEPMXÅ_________OOOOO 7GMIR^I____________OOOOO
7SXXIVJYKMS_________OOOOO 7STVEZZMZIR^E______OOOOO 8IGRSPSKME_________OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO _________________OOOOO
Vantaggi
Discipline Background Virtù
LevelPS1E\%XXYEPI ¨¨¨¨¨
■ _________________OOOOO Coscien^E________ OOOOO

_________________OOOOO _________________OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO %YXSGSRXVSPPS______ ●
OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO CoraKKMS___________●
OOOOO
_________________OOOOO _________________OOOOO

Specialità Umanità Salute


_______________________ OOOOOOOOOO 'SRXYWS ¨
_______________________ +VEJJMEXS -1 ¨
_______________________ 0IWS -1 ¨
_______________________ *IVMXS -2 ¨
_______________________ Volontà ¨
OOOOOOOOOO 7XVE^MEXS -2
_______________________ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 1IRSQEXS -5 ¨
_______________________ -RGETEGMXEXS ¨
_______________________ Legami di Sangue
_______________________
_______________________ Punti Sangue
_______________________ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Esperienza
_______________________ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
_______________________ Overdosing?
%XXVMFYXM: 6/4/3 • %FMPMXÅ:11/7/4 • (MWGMTPMRI:1 • &EGOKVSYRH:5 • :MVX¯:7 • 4YRXM0MFIVM:15 (7/5/2/1)
GHOULS
20 TH
ANNIVERSARY EDITION

THE MASQUERADE
Pregi/Difetti Storia
Pregi Costo ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
Difetti Costo ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
___________________ ___
___________________ ___ Obiettivi
___________________ ___ ________________________________________________
___________________ ___ ________________________________________________
Altri Tratti ________________________________________________
_________________OOOOO Descrizione
_________________OOOOO ________________________________________________
_________________OOOOO ________________________________________________
_________________OOOOO ________________________________________________
_________________OOOOO ________________________________________________
_________________OOOOO Età:____________________ Capelli:___________________
_________________OOOOO Età Apparente:_____________ Occhi:__________________
_________________OOOOO 0Bsso:___________________CC Altezza:__________________
_________________OOOOO />zza:____________________ Peso:_________________
RBPFABKza:__________________ Nationalità:______________
Vie _ Alleati & Contatti
_________________OOOOO
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO _______________________ _______________________
_________________OOOOO Equipaggiamento
_________________OOOOO
_________________OOOOO _______________________ _______________________
Rituali
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
Rituale Livello _______________________ _______________________
___________________ ___ _______________________ _______________________
___________________ ___ Combat
___________________ ___
___________________ ___ Arma/Attacco Diff. Danno Gittata Cad. Caric. Occult.
___________________ ___ ______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____
___________________ ___ ______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____
___________________ ___ ______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____
___________________ ___ ______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____
___________________ ___ ______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____
___________________ ___ ______________ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Potrebbero piacerti anche