Sei sulla pagina 1di 4

Corriamo,

fuggiamo W.A. MOZART

 12     
IDOMENEO
 
 8   
  = 90

   

 12          
 8
Corria mo,fug

   
         
   
          

 8
12                      
   
Corria mo,fug

   
  12                        

8           
         

     
           
    
  
6

   
         
    
gia mo quel mo stro spie ta to ! Cor ria mo, fug

    
 
      
gia mo quel mo stro spie ta to ! Cor ria mo, fug gia mo,

            
       
      
            
            

                 
       
9

  
                    
gia mo, cor ria mo, fuggia mo ! Ah pre da già sia mo !

   
       da
     già
 sia
  mo
                      
     
         
cor ria mo, fuggia mo ! Ah pre !

    

           
                        
            

               
     
   
 


13

   
                     

Chi, per fi dofa to, più cru do'è di te ? Più cru do'è di

 
    di

                           
Chi, per fi dofa to, più cru do'è di te ? Più cru do'è

              
                                    
    

YBTD 2018
     
               

17

  
             

te ? Cor ria mo, fug gia mo, cor

   
                            

                 
te ? Corria mo, fug gia

         
  
   
  

       
                        
 

21


  
ria mo, fug gia mo, cor ria mo, fug gia mo, cor ria mo, fug gia mo, cor

    
      
                   
 

         
          

       
         
         
24

 
       
       
ria mo, fug gia mo, cor ria mo, fuggia mo, cor ria mo,

   
          
          
        
mo, cor ria mo, fug gia mo, cor ria mo,

    
 
    



              
   

       
              
 
27

         
       
   
fug gia mo, cor ria mo fuggia mo, cor

       
   
                       
  
cor ria mo, fug gia mo, cor mo, fug gia mo, cor

     
   
                 
 
   

2 YBTD 2018
       
                 

30

 
   
               
   
ria mo, fug gia mo, cor ria mo, fug gia mo ! Ah pre


                
       
                     
ria mo, fug gia mo, cor ria mo, fug gia mo ! Ah pre


  
                        
          

         
            
34


                 

da già sia mo, ah pre


   
                   
       
     

da già sia mo ah pre

 
              
          

    
   
          
   
38

   
         
         
da già sia mo ! Chi, per fi do

   
   
              !
    mo 
     
     
da già sia Chi, per fi do

         
 
   
                         
         

   
      
      
42

       
  
fa to, più cru do'è di te ?

      
te ?     
            
        
          
fa to, più cru do'è di

                
                                 
           

YBTD 2018 3
       
   
              
46

     
       

Cor ria mo, fug gia mo quel mo stro spie ta to, cor ria mo, fug

           
 
      
            
Cor ria mo, fug gia mo quel mo stro spie ta to, cor ria mo, fug

            
            
       
 
  

       
       
          
49

  
      
  
gia mo quelmo stro spie ta to, cor ria mo, fug gia mo quelmo stro spie

  

     
                         
gia mo quelmo stro spie ta to,

     
         
     
   
  

   
            
  
52

  
             

ta to, cor ria mo, fug

 

    
              
fug gia mo, corria mo,

                    
 
     
 
  

       
        
 
56

          

gia mo, fug gia mo,

 

     
             

               
cor ria mo,

         
              
( B a s s e )

                 
       

4 YBTD 2018