Sei sulla pagina 1di 11
Pismo o nameri sklenjeno in podpisano med obéinami in ustanovami ki se nahajajo na obmogju ob italijansko - slovenski meji. Lettera d’intenti concordata e sottoscritta tra comuni ed enti pubblici compresi nell’area del confine italo - sloveno. PISMO O NAMERI sklenjeno in podpisano med Ob8ino Bovee Obéino Kobarid Obéino Tolmin Obéino Kanal ob So&i __ Obéino Bede Brifko Gorsko Skupnesto Krmin Gorsko skupnostjo Nefkih Doli Obéino Ceded Obsino Dreta Obéino Dolenje Obéino Grmek Obéino Praporno ‘Obsina Podbonesec Obéino Sovodhje Obcino Srecnje Obsino Svet Lenart Obéino Speter bsino Tovorjana Pokrajina Videm 1 Podpisniki so obtine in ustanove, i se nahajjo ab italijaniko-sloven- ski mej in izraiajo volo in sogasie © skupnem éezmejnem sodslovanja Podpisniki soglasjo, da todo sodelo- ‘alin tistih podroji,kso skupnegs , omena in omogotaja hice rzvo) bmejnega obmogja, posebe} pa Pri gospodarski preobrazbi + pri zapostovanjuin trgu dela ~ priupravlianju 2 vil inprostorom = prirazvoju turizma in slogi dejavnost vezanth nanj ‘pri ohranjanju naravne in kulturne dedistine celomega obmosja. LETTERA D'INTENTI concordata e sottoscrittatraz Comune di Cividale del Friuli Comune di Dotegna del Collio ‘Comune di Drenchia Comune di Grimaceo ‘Comune di Prepotto Comune di Pulfero Comune di San Leonardo ‘Comune di San Pietro al Natisone Comune di Savogna ‘Comune di Stregna Comune di Torreano Comunitd Montana Vali del Natisne ‘Comunita Montana del Collic Provincia di Udine Comune di Bovec ‘Comune di Brda Comune di Kanal ob Soti Comune di Kobarid Comune di Tolmi 1 I fiematar sono comuni ed enti 3ub- biicicompresinell'ares del confine ialo- sloveno che esprimono la volo alla collaborazone transfrontalira. Concordano Ia. collaborazione in tut i Settori in cui si possa accelerare lo Sv Tuppo delle aree a cavallo del conf partcolae sostengono: la crescita elo sviluppo delle aiende specie attraverso la formacione la creazione di post di lavoro ¢ lo siluppo del suo mereato = Ltilizzo delle ricchezzee poteniaita del teritorio + 10 sviluppo del turismo e delle arta 1a difesa dell'ambiente¢ dei valor cultural local 2 Podpisniki pisma o nameri ugotavijajo: dda potreba po réevanju problemo ‘sospodarskegain drutbenega ‘znaéaja zahieve skupen pristop obmejnih skupnosti dda evropska obmejna poliika edale bol spoznava, da so nosici razvoja lokalne skupnosti in tustanove ob mg da je Eezmejno sodelovanie ‘ucinkvie instrument 2a 10, dda obmejna obmotja ne bi bila vet ‘obrabni prostor obeh draw: 3 Podpisniki pistna o namesi soglassjo, da je: + interes vseh ob'intega obmotja, da tusklajeno in aajveeiimotni meri kandidirajo naracpise 0 sofinans- ranju projektors strani evropskih in drugih skladov. 4 Podpisniki soglaajo s potrebo po ushiadivi, zdelavt in predstavitv skipnih programov Gezmejnega sodelovanja skladom Europske Unie. '5 Podpisniki soslaajo, da bodo usta- rnovli Zupanski svet, ki bo Koordingal delo me¥anega tehnitnega odbora. Predlog peslovrika o delovanju tega forgana bo podpisnikom dostavljen najkasneje 30 dni po podpisu tega pisma. 2 [ firmatari dela leterad'intent concordano che per poter portare a soluzione {problemi economicie social dell'area 2 indispensabile un ‘approciounitario delle comunitd diconfine la politica europea per le aree di confine 2 sempre pik orienta a riconoscere alle comunitd local un ‘ole fondamentale nellosvluppo locale = la collaboraione di froniera& lo sirumento insostnubile per far uscire le aree confinare di entrambi i pues dalla marginal 23 firmatari dela Ienera intent conascone che: Bintresse ditt lent public

Potrebbero piacerti anche