Sei sulla pagina 1di 1

BENEDETTO SEI TU, SIGNORE Daniele Ansclmi

o,,,{:o J \b ojB I 18 gIP glt


:,,1.1 I )

J rl I

' A IJ( ,';::L L Ir. · lf. \li- ~A f~ ~ I I /)o ·


s
I ., ., -.,

. .,
be-ne, _ IJ 1>11c - 1.kl -h 1 ~c1
.
lk-oc • 1.kt • lo ~ci tu, Si • ~no- n:, l'n - J rc lkl-l'u-11 i - \'l'I • Ml, che d e.lo • ni o-gm

Uc-m: • dl"! • h\ sci 1u,


1
Si. gno-re, rn - J rc dd-l'u -ni • wr - Ml, che ci Jo - ni o-~tti lx:. 111.,,
. .,
Uc • ne - del • 10 :.i:i
A

T
.,
Oc-ne • d..-1 - 10 sd IU,
I
Si - gno - rc, P11 • drc 1.kl-l'u-n1 - wr -~o. che ci
.... do • ni o-gni be-ne. lk-ne - dcl - lo~d

Il

.
i;;;;i

' . Be.ne - <ll'l • lo SCI IU, Si • gno- re.

'
P:1- J rc dc\-l'u-ni - wr-MI, che ci do• ni 11-gni be - ne. Ile - ne • del • lo ~1

Org.

l •J . . .
f I
1

I
f
..J --->-J J
I I
J
r f' F'
..I .J
I •
..I I
1

f-/t RH
...
,, • IJ, - bo LA-
s
.i

. Si• gno - rc, Pa • drc Ui \1,:-~U


-

Cri-~to. d 1c ci do-ni u-gni .. ·-·


be - ne._ -
Ro.nc-dc1 - I(• -.ci
B1>nc - dct - ro sci

....
A
o) ., •
. -• • • .,J . , _..

.
tu,_ S1 gno - rc. Pa - drc di Gc-sù Cri-s10, che ci do-ni o-gni be - nL·-- Be-ne• d~t - 10 sci

. _.
Bi>nc • del• 10 sci
T
Il --= -
- - ---
Si• gnu• re, Pu • ùre <li Gc-~ù Cri-~•u, che ci <lu- ni u-~ni be - 111:._

H
.... ....
.
I.,u
lii , Si - gno - re, Pa • drc d1 Ge-~ii Cri-&10, che ci do- ni o-gni be - ne._
". I

Ll r· r- r .. i I I I
I J I I..J..J: J I I

o I
\ I
I I

Vt f-

tu, per h1 r,:r-ra ,: pc!r il c1c - lo, p..:r il r.:i-nc cr,cr il \' L - nu, e per cl11 !t uf • frc in do • no. _ 8~'-llC

là \' Ì 1a ,: per l'n - mci- re, p.:r lJ ~·d il <lo lo - re e per du ci fa ~J'k: ru - re _ _ ll.:-ne
,....,
tu 1-:10 1:1
,....,
per
r,
!7A
- ii I

•J r f
. I T r . f'
. f ,_ r• ., .
J r,
I I - I
:
.-'-i
184
I
I i:::;:;i- I