Sei sulla pagina 1di 41
 
Eo quhstj pjaeoj vehoh hspkstk uo hstrjttk bhmmh eogkrljzekoe prhshote eo vesurj cdh oko puö hsshrh ckosebhrjtk hsjustevk,lj cdh dj purjlhoth sckpk be seothse 
GJSCECKMK SRKVECK SKCEHRJ BE CJPERJMH
LKOREOAHAOKME S.V.M.
S:SOOV
Em ZV Ckbh ckoshoth be vhregecjrh mj ckrrespkobhozj trj quhstk bkculhotk h quhmmk jrcdevejtk jm lklhotk bhmm'hstrjzekoh. Phr mj vhregecj utemezzjrh m'Jpp VE ZV Ckbh k vesetjrh em setk uggecejmh bhm Vhaestrk Elprhsh.
BJRE JOJAVJGECE
Eoberezzk Shbh mhajmhGEVHOYH (GE) PEJYYJ BHMMJMEFHVRJ' 5 CJP 80:00SRVJBJVEK J6757Oulhrk VHJGE - 220301Ckbech gescjmh h o.escr. jmVhaestrk Elprhsh02333150248Gkrlj aeurebecjskcehtj' j rhspkosjfemetj' meletjtjBjtj jttk be ckstetuzekoh:1/:0/:55:Bjtj escrezekoh04/0:/:556Stjtk ElprhsjcjochmmjtjBjtj cjochmmjzekoh:0/02/6001Bjtj umtelk prktkckmmk:0/02/6001Jlleoestrjtkrh XoeckJVJRJ IKSH' GVJOCESCKPrkcurjtkrh AhohrjmhFXMAJVEOE B'HMCE SJWHVEK
JRREWERJ
Bjtj eoezek jttevetà:1/:0/:55:Jttevetà jareckmjckmtevjzekoh chrhjme, bjm:1/:0/:55:Ckbech JRHCK0:.:Ckbech OJCH0:.:Jttevetà elpkrt hxpkrt-Ckotrjttk be rhth-Jmfe rukme h mechozh-Jmfe h rhaestre jlfehotjme-
M ELPVHSJ EO CEGVH
Cjpetjmh skcejmh3.800.000,00Jbbhtte jm 3:/0:/600::Skce:Jlleoestrjtkre6Retkmjre be cjrecdh0Seobjce, krajoe beckotrkmmk8Xoetà mkcjme:Prjtecdh eovejth ohameumtele :6 lhse0Rrjsghrelhote be qukth:Rrjsghrelhote be shbh:Pjrthcepjzekoe
(:)
-
CHVREGECJYEKOH B ELPVHSJ
Jtthstjzekoe SKJ-Chrtegecjzekoe beZXJMERJ'
BKCXLHORE CKOSXMRJFEME
Femjoce60:5 - 60:4 - 60:1 - 60:7 -60:8 - ...GjsceckmksíStjtutksíJmtre jtte3:
(:) Eobecj sh m'elprhsj bhtehoh pjrthcepjzekoe eo jmtrh skcehtà, bhsuoth bj hmhocde skce k trjsghrelhote be qukth
Cjlhrj be Ckllhrcek Eobustrej Jrteaejojtk hJareckmturj be GEVHOYH
Vhaestrk Elprhsh - Jrcdevek uggecejmh bhmmj CCEJJ
Shrvezek rhjmezzjtk bj EogkCjlhrh phr ckotk bhmmh Cjlhrh be Ckllhrcek EtjmejohBkculhotk o . R 2:4503641 hstrjttk bjm Vhaestrk Elprhsh eo bjtj
08/0:/606:
 
 Eobech
 : Shbh
Eoberezzk Shbh mhajmh
GEVHOYH (GE)PEJYYJ BHMMJ MEFHVRJ' 5 CJP 80:00strjbjrek J6757
Oulhrk rhphrtkrek hckokleckjlleoestrjtevk (VHJ)
GE - 220301
Bjtj escrezekoh
04/0:/:556
 6 Eogkrljzekoe bj stjtutk/jttk ckstetutevk
Vhaestrk Elprhsh
Ckbech gescjmh h oulhrk be escrezekoh9 02333150248Bjtj be escrezekoh9 :5/06/:557Shzekoe9 Escrettj ohmmj shzekoh KVBEOJVEJ,Escrettj cko mj qujmegecj be ELPVHSJ JAVECKMJ (shzekoh sphcejmh)
Hstrhle be ckstetuzekoh
Bjtj jttk be ckstetuzekoh9 :1/:0/:55:
Kaahttk skcejmh
KAAHRRK SKCEJMH9 JSSXOYEKOH H AHSREKOH BE JYEHOBH JAVECKMH CKO CKOBXYEKOHBHE GKOBE, SWEMXPPK BHMM'JAVERXVESLK, AHSREKOH BE CHORVK EPPECK,JMMHWJLHORK BECJWJMME H BE ELPEJORE SPKVREWE EO AHOHVJMH> JRREWERJ' BE VESRKVJYEKOH HBE...
Hstrhle be ckstetuzekoh
escrezekoh Vhaestrk Elprhsh
Ckbech gescjmh h oulhrk b'escrezekoh9 02333150248bhm Vhaestrk bhmmh Elprhsh be GEVHOYHPrhchbhoth oulhrk be escrezekoh9 GE0:1-70:70Bjtj escrezekoh9 :5/06/:557
Vhaestrk ElprhshJrcdevek uggecejmh bhmmj CCEJJBkculhotk o . R 2:4503641hstrjttk bjm Vhaestrk Elprhsh eo bjtj 08/0:/606:
LKOREOAHAOKME S.V.M.
Ckbech Gescjmh 02333150248Gjsceckmk stkreck skcehtj' be cjpetjmh be
........................................................................................
6
....................................
6
.................................................
3
...............
3
...................................
2
..............................................................
8
.........................................................................
7
.........................................
7
.......................................................
1
.............................................
4
...........................................................
4
........................................................
:4
...................................................................................
:4
62:
 
shzekoe
Escrettj ohmmj shzekoh KVBEOJVEJ em :5/06/:557Escrettj cko mj qujmegecj be ELPVHSJ JAVECKMJ (shzekoh sphcejmh) em 08/05/:551
eogkrljzekoe ckstetutevh
Bjtj jttk be ckstetuzekoh9 :1/:0/:55:
Sesthlj be jlleoestrjzekoh hckotrkmmk
burjtj bhmmj skcehtà
Bjtj thrleoh9 3:/:6/6080
scjbhozj hshrceze
Scjbhozj prelk hshrcezek9 3:/:6/:556Scjbhozj hshrceze succhsseve9 3:/:6
Kaahttk skcejmh
KAAHRRK SKCEJMH9 JSSXOYEKOH H AHSREKOH BE JYEHOBH JAVECKMH CKO CKOBXYEKOHBHE GKOBE, SWEMXPPK BHMM'JAVERXVESLK, AHSREKOH BE CHORVK EPPECK, JMMHWJLHORK BECJWJMME H BE ELPEJORE SPKVREWE EO AHOHVJMH> JRREWERJ' BE VESRKVJYEKOH H BEAHSREKOH BE SHVWEYE BE JMMKAAEK EO ZXJMXOZXH GKVLJ> PVKLKYEKOH H SWEMXPPK BE JR-REWERJ' ELLKFEMEJVE EWE CKLPVHSE CKSRVXYEKOH, CKLPVJWHOBERJ, PHVLXRJ, MKRREY-YJYEKOH, CKLKBJRK, AHSREKOH, JGGERRK, H CKOBXYEKOH BE ELLKFEME BE ZXJMSEJSE AH-OHVH EO ERJMEJ HB JMM'HSRHVK
Pkthre
pkthre ckoaeuote
VJPPVHSHORJOYJ MHAJMH H GEVLJ SKCEJMH JM PVHSEBHORH> JM CKOSEAMEHVH BHMHAJRKSPHRRJOK BHRHVLEOJRE PKRHVE BE GEVLJ SEOAKMJ
 3 Cjpetjmh h strulhote geojozejre
Cjpetjmh skcejmh eo Hurk
Bhmefhrjtk9 3.800.000,00Skttkscrettk9 3.800.000,00Whrsjtk9 3.800.000,00
 2 Scekamelhotk, prkchburh ckockrsujme, cjochmmjzekoh
Cjochmmjzekoh
Bjtj cjochmmjzekoh bhmmj pksezekoh VHJ ohmmj prkveocej be GEVHOYH9:0/02/6001Cjusjmh9 trjsghrelhotk eo jmtrj prkveocejBjtj chssjzekoh jttevetà9 68/01/6006
Cjochmmjzekoh, chssjzekoh htrjsghrelhotk
cjochmmjzekoh
Bjtj cjochmmjzekoh bhmmj pksezekoh VHJ ohmmj prkveocej be GEVHOYH9 :0/02/6001Bjtj bkljobj9 05/04/6006Cjusjmh9 trjsghrelhotk eo jmtrj prkveocejBjtj chssjzekoh jttevetà9 68/01/6006cjochmmjzekoh bjm rhaestrk elprhsh je shose bhmm'jrt.3 ckllj 3 b.p.r. 884/:555
trjsghrelhotk 
Pksezekoh trjsghretj ohmmj prkveocej be RKVEOK j RKVEOK (RK)WEJ CVESRKGKVK CKMKLFK :/JOulhrk rhphrtkrek hckokleck jlleoestrjtevk9 511703
Vhaestrk ElprhshJrcdevek uggecejmh bhmmj CCEJJBkculhotk o . R 2:4503641hstrjttk bjm Vhaestrk Elprhsh eo bjtj 08/0:/606:
LKOREOAHAOKME S.V.M.
Ckbech Gescjmh 02333150248Gjsceckmk stkreck skcehtj' be cjpetjmh be
2:

Premia la tua curiosità

Tutto ciò che desideri leggere.
Sempre. Ovunque. Su qualsiasi dispositivo.
Annulla in qualsiasi momento
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505