Sei sulla pagina 1di 14

S U B J E C T C O D E S R 1 1 0 T e s t B o o k ıc t S e r ia ı N o ļ ļ 4 7

S e r ie s A

T E S T B 0 0 E T

C R e a d th c in tn t io n
s ıc s c a r e f u l ıy b e fo r e s ta r t in g t o a n s w e r )
T im e 2 H o u r s
M a x M a r k s 2 0 0

R o ll N o

N a m e o f t h e C a n d id a te

N a m e o f E x a m in a t io n C e n tr e

D a te o f E x a m in a t io n

C a n d id a te S ig n a t ıt r e

S ig n a t u r e o f I n v ig ila to r

2 0 th a l f th e b o o k le t o n ly w h e n in s tr u c t e d t o d o s o
p e n e s e o

3 D t t a r t in g t h t io s u n t il y o u a r e a s k e d t o d o s o
o n s a n s w e r e q u e s n

4 E n s u r e th a t t h e r e a r e 5 0 q u e s t io n s in th e T e s t B o o k le t w it h fo u r r e s p o n s e s (A ) (B ) (C )
is th b to th t io n c o n c e r n e d
a n d (D ) O f th e m o n ly o n e c o r r e c t a s e e s t a n s w e r e q u e s

il l b N E G A T I V E M A R K I N G f w r o n g a n s w e r E a c h c o r r e c t a n s w e r
5 T h e r e w e o r

d d 4 k h i le k ill b e d e d u c te d fo r e a c h w r o n g a n s w e r
s h a ll b e a w a r e m a r s w o n e m a r w

6 M u l t ip l e a n s w e r in g o f a q u e s t io n w il l c a u s e th e a n s w e r t o b e r e je c t e d

7 U s e o n ly B ıa c k o r B ıu e B a ll p e n fo r d a r k e n in g a p p r o p r ia t e c ir c le c o m p le t e ly

F o r e x a m p le
Đ @
b d ly th e T s t B o o k le t a n d n o t o n t h e a n s w e r s h e e t
8 R o u g h w o r k is to e o n e o n o n e

d M b ile P h n e s o r a n y E le c t r o n ic D e v ic e O ıı ıy
9 Y o u a r e n o t a llo w e to u s e o o

b le ıc l t o r is a llo w e d
N o n p r o g r a m m a c a u a

1 0 M k th t d o n o t p o s s e s s a n y p a g e s ( B ła n k o r P r in te d ) o r a n y u n a u t h o r iz e d
a e s u r e a y o u

i a l is fo d in p o s s e s s io n d u r in g t h e e x a m in a t io n y o u
m a t e r ia l ıf s u c h m a te r u n y o u r

w i ll b e d is q u a l iłi e d fo r a d m is s io n

l p in g h ill b d is q u a l i f ie d fo a d i s s id
p y in g / h t y o u w e r m
If y o u a r e fo u n d c o e o e r s

f th in t io h d v e r th e a n s w e r s h e e t to th e in v i g ila t @
A t t h e e n d o e e x a m a n a n o

h in t io h ll t il y o u a r e a s k e d to d o s o
D o n o t le a v e t e e x a m a n a u n

N d id a te is a l lo w e d to le a v e 4 łıe e x a m in a t io n h a l l t i ll t h e c o m p le t io n o f e x a
o c a n

T h e c a n d id a te s a r e a l lo w e d t o t a k e th e T e s t B o o k le t w it h t h e m

C a n d id a te s a r e a d v is e d to c o n ta c t t h e E x a m in a t io n S u p e r in te n d e n t fo r s u b i
o f r e p r e s e n t a t io n r e ła t e d to e x a m in a t io n if a n y

S m o k in g a n d e a t a b le s a r e t ıo t a l lo w e d in s id e th e e x a m in a t io n h a l l

Scanned by CamScanner
S e r ie s A

D 3

r7 0 0 1
自 唱
ın e e ı

LO i 11

D 7 ,
4 ,
4

D 49
IÅ -

夕 C o n s id e r th e d iffe r e n tia l e q u a ti.


°ï i . ・ ' " 0 A t t im e t - O it is g iv en th a t x = la n d

= 0 A t t = 1 ,
th e v a ı
u e o f x is g iv e n b y

ļ łY
m m F

导戛罗

:
Scanned by CamScanner
S R 1 10
f +p ö
S e r ie s A

/ ' ," " . i" " . " a lu e o f í(' ) = .


'
9x '
+ 24 × 4 5 in rı
ıo in l. N . I II , 6 1 i'

B 46
g
哆 十讨 巧

481 1 T)
2 \
C 25 -
ı
m1qó T 5
rr
4 1 !2 0 5
"
=
ıb +
D 21
2 16 3 Z Į T + \Ų Lf 4 Đ Ł Ï
06
T h e ıa p la c e tra n s fo rm o f 3 /1 i.

. ・
k
.
E・

is h , F o . Rie , lra s fo m r f í (1)M ,n ū . F o . Ri. . M s fo r m r f (1 + 2 ) is

B 2g j・ )

o fe n. w i. g fu " O °, c p '" e n t M
°' e g i' " g ,a p h ?

Scanned by CamScanner
S e r ie s A
S R 1 10

09 If a n u ltr a v io le t lig h t fw a v e le n
o
g th 2 8 o n m is u se d in an ex p e r im e n t o n pho to e le c tr ic e ffe c t w ith
lith im (¢ .
- 2 5 e v ) c a th o d e th e n th e m a x im u m k in e tic e n e rg y o f th e p h o to le c tr o n s is
e

A 3 8 e v

B 0 95 e v

C 19 ev

D 9 5 e v

o.

1 . p o n t an e o u s an d co h e r e n t

B ra n do m an d c o h e re n t

C ra n do m a n d c o he re n t

n g C p ro g ra m ,
ho w m an y tim e s th e fo r lo o p w ill e x e cu te

in t i o
fo (;;)
r

p ń n tf( % d i)
" "

return o

A O tim e s

Qinfinite tim es

C 1 tim e s

D 1 0 tim e s

12 C lie n t/S e r v e r a rc h ite c tu re c a n be u se d in

A LA N

B W A N

C M A N

D A ll o f th e s e

§
i ť Į
3

Į
Scanned by CamScanner
S R I 10

la n g u a g e , w h a t is tı
\c o u tp u t o f th e fo llo w in g c o de

p ń n tf( % d % ď , x , y )
ı' '

03 2006

B 2003 2003

C 200 5 20 06

D 2004 200 5

T he tio o f se c o n d ig h b o d is ta n to th e ig h b o d is ta n
ra n e u r ce n e a re st n e u r c e in f c c la ttic e is

20

Ħ 1

T h e h ig h in p u t im p e d a n ce o f F ie ld E ffe c t T r a n s is to r (F E T ) a m p lifie r is d u e to

A it h a s v e ry lo w g a te c u lT e n t

;
B th e p in c h o ft v o lta g e

d d r a in b e in g fa r
C th e s o u r c e a n a p art í
D / th ë g ry f th e F

.
Scanned by CamScanner
W r in

C cQ c o m b in a tio n

D d ifħıs io n

ï c d . p lc
t i. . G i o n is
If tı
7T A
5 0
Pote,l
10
'
b ' " . o f 0 50 V
\ , id c th c ,\ th e i. Ł
e x is ts a c ro s ş a p n
Ficld S
j. 1c ti. n
・ . " " ty . R th c d . Tr i.

乃リ 。

刀 っ

i 12 0 0 r e s o lu tio n s/ k w h If a 500 W e le c tr ic g a d g e t is
p h a s e e n e r g y m e te r h a s th e r a t n g
h
4 h o u rs , t e e n e rg y m e te r w ill m a k e
0
1 }0
ı

O re so lu tio n s


B 60 0 re so lu tio n s

C 12 0 0 re s o u tio
ı n s

D 4 80 0 re s o lu tio n s

e d a n c e a n d o p e ra
tin g fr e q u e n c y o f ıG H z fe e d s 75 Q lo a d ia
f 5 o Q internal im p
a v
19 A ge n e r a to r o
te r is tic im \
d a n c e 5 0 Q T h e v s w R o n th e fe e d lin e is
l lin o f c h a ra c liiil l
a c o a x ia
e

尽 勺61

Scanned by CamScanner
S R ] 10

11115 55 Q

C 1 1 ı1 2 5 0

n ıııŁ 0
ı 1 0

21 A s c r ic s R L c c ir c u it h a s a re s o n a n c e fr e q u e n c y o f ık H z a n d a q lıa ljtx fa c to r Q = 10 0 If each

o f R L ,
an d C is d o u b le d fr o m its o ń g in a l v a lu e , th e n e w Q o f th e c ir c u it is

/5 o

B 20

C 20O
1 ł

D 10 0
/


ノ If R l= R 2 R 4 R d R 3 1 1 R in th e b r id g e
a n =
c ir c u it s h o w n in fig u re ,
t h e n th e r e a d in g in
th e id e a l v o ltm e te r c o n n e c te d b e tw een a an d b is

T he v o lta g e n ee de d a c ro s s a b te r m in a l s o th a t th e d r o th e 1 0 Q
p a c ro s s r e s is to r is 3 0 V is
-

30 Q

妻,

20 0

Scanned by CamScanner
v th ' "rcuit s h o w n b e lo w ,
th e v a lu e o fRL s u c h th a t th e po w e r ua n s fc tT c d to R L Is
m ax in ıu iıı is

26 In th e c ir c u it o f th e g iv e n fıg u re ,
a ssu m e th a t th e d io d e s a re id e a ıa n d th e m e te r is a n a v e ra ge
e te r , th e ill r e a d th e tas
/ e te r w c u rre n
in d ic a tin g a m m am m

\ j
A 0 2 m A

m A
C m A

D Pi m A
i

27 lta g e (V c s ) is 3v Its m m im u m tr a n sco n d u c ta n


p p lie d g
a te to s o u rc e v o c e (in
I w h e n th e a

U w ill b e
ー チ

Đ 4 0

Scanned by CamScanner
K l l U İĴį§
S e r le s A

28 FO r ba s e f Io l\A in
'
a c u n ie n t o a co m m o n em itte r nm ifie r
pı (P d c - 1 0 o ), th e v a lu e o f co lı
e c to r
c u n t n t is

A 10 M

B 10 0 ı
lA

C IO n ıA

Dl l m A

29 A R C c o u p le d a m p lifie r h a s m id fr e u e n c f 2 00 d fr e q u e n c y r e s p o n s e fr o m 10 0 H z
n
q y g a in o an a
to 2 0 k H ı A n e g a tiv e fe e d b a c k n e tw o r k w ith P = 0 2 is in c o r p o r a te d in to th e a m p ı ifie r c ir c u it,
th e b a iıd w id th w ill b e

A 420 kH z

B 820 kH z

C 20 kH z

D 10 0 k H z

L T J K n ip flo p
k e d fo r 6 p u ls e
w e

s
hav e J
th e s e q u
ğ . d K

e n c e s a
l A

t th e Q
ssu m

o u
in g th e flip flo p
tp u t w ill b e
w a s in it ia lly c le a re d a n d th e n

'
A O l 10 0 1 分
B 0 10 0 1 0

C 0 10 0 0 0

Scanned by CamScanner
S e r le s A S R L ıO

4
32 lta g e v rf

A lo g ic ı n m lı
i M gh
y ı \n n th r e s tk ) ı
d vo ı
ttıg e o f 2 v o ltı ı m in im u m g u a r a n te e d o u tp u t
v o
t ı
o w
Y o lts ın in iın um a c e c p tc d in tıt h i l v
3 voı tı, M a x im g u a r a n te
e d o u tp u
g ı oı tr g e v ı u m
,
p lr
v o lln g c V a r g in
Ī V m ıd M a x im u m a c c
e p te d in p u t lo w v o lta s e V & = l 5 V o ı tı lt# n o is e m
-
o L
J
f

八 I5

吕 I

33 T he in im le a
m u m n u m be r o f 2 in p u t N A M ) g a te s re q u ir e d to im p le m en t th e B o o n

/ fu n c tio n Z = A ì3 c , a ssu m in g th a t A B a n d C a r e a v a ila b le is


,

d / s

B 6

C 2

D 4

/ Th e o u tp u t o f th e c ir c u it s h o w n in fig u r e is e q u a l to

A O

O U lp u t

d i. ı Nse c. ūv " lo c a ıi°°. T h ,


ic ro p ro c e s s o rı T d , u e . Ro . w o . " ' "
1 6 b it m e n ti.

b e « a d in o . e o p e ra tra n P
" " _ ' " '

. . Rd c a n

e ・

e \ \
°

Y
'
\

Scanned by CamScanner
S R 110

f c o de g is te r d f IP 4 8A H d 34 ı H r e s p e c tiv e
36 If a e c o n te n t o se gm e n t re an c o n te n t o 5 an ly , e
p h y s ic a ıa d d r e s s p r o d u c e d b y B IU is

A 0 68 9 C H

B 375A A H

V 37C B 2H

D 3 7 5 八人爿

ľ 37 In a m ic r o p r o c e sso r th e s e r v ic e ro u tin e fo r a c e r ta in in te r r u p t s ta r ts ir o m a fıx e d lo c a tio ıı o f


L Rn e m o r y w h ic h c ann o t be externally s e t, bu t th e in te r r u p t c a n b e d e la y e d o r r e je c te d S u c h a ıı
in be ï t u p t is

inaslcabıe a 】ıd v e c to r e d

B n o n m a ska b le a n d v æ to r e d

C masble a n d n o n v e c to r e d

D n o n m a ska b le an d n o n v e c to re d

Fo r th e 8085 bı
y la n g u a g e p ro m b e lo
a s se m
g iv e n w ,
th e c o n tm t o f th e a ccu m u la to r a n e r th c

3 000 M V IA 4 5H
3002 M O V B ,
A r
ı ş
3003 ST C
3004 C M C
300 5 RA R
0 10 0
3 00 6 X RA B

J " T h ° in
,
N it m o de A D O ha s a d d re s s o f
:

B 3 2 b it

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
ı ı ıJ

S R 1 10 h * kh Æ P
/
/

( er s ıï u s o id n l m o d u la tio n in an A M s y s te m s A ssu m in g n o o ve r m o d u la tio n ,


the
la tio rr in d e x t) w
(þ h e n th e m a tc im u m an d m in im um v a lu e s o f th e « n v e lo p e , r e s p e c tiv e ly , a r e

A 0 2

ø 0 5

44 T he m in im u m acce p ta b le s ig n a l to n o is e r a tio o f a m u s ic d u c tio n s y s te m is s p e c ifi e d a t 4 5


re p ro

dB W h a t is th e v a lu e o fu sa b le d y n a m ic r a n g e if 1 6 b it unifonı ıP C M c o d in g is u s e d a n d m u s ic
ill r e q u ir e 9 d B h e a d r o o m w h e n c o m p a r e d to s in u s o id )
"
4 (T h is w
"
h a s p e a k to rm s ra tio e q u a l to

a to ta l tr a n s m itte d p o w er o f 4kw ,
w hen m o d u la te d 8 5 % H o w m u c h to ta l
w av e co n ta in in o r d e r to hav e sa m e po w er c o n te n t a s c o n ta in e d in tw o s id e

B 2 12 0 W

C 14 4 5 W

D 530 W

sho w n is p p lie d b o th to a s p
h a se m o d u la to r (w ith K p as th e pʧ
46 T he s ig n a l m (t) a s a

ith K f a s th e fr e q u e n c y c o n s ta n t) w ith s a m e T ie i fre


fr e q u e n c y m o d u la to r (
w ca】
a n d a
is
h im u m p h a s e d e v ia tio n
f (in r a d /H z ) fo r t e sa m e m ax
r a tio K p /K

: q

Scanned by CamScanner
S e r le s A S R 110

47 A ig n a l is in g S N fo r a
s sam p le d a t Rkı
1z n n tl i» qu a n tlz e d u s in 8 8 b lt u n ifo r m q u a n tiz c r a ssu m
s in u s o id a \ s ig n n l th e , k o m e e t s ta te m e n t fo r p C M a lB n n \ w ith b it ra te R ls

A R - 32 kb p s ,
S N 1ą = 2 5 8 0 13
1

B R = 64 k b p s SN R 4 9 9 dB
,
,

C R = 64 kbp s S N IT = 5 5 8 d B
, ,

D R = 3 2 kb p s SN R = 49 8 dB
, q

Fo m u ltip le x e
d u s ing t im e
u r tıre s s a g e s b iın d lim ite d to W , W , 2 W an d 3W re s p e c tiv e ly a re to
is s io n o f th is T D M
d iv is io n m u ltip le x in g (T D M ) T h e m in im u m b a n d w id th re q u ir e d fo r tr a n s m

s ig n a l is

人 1 \N

D 6 W
T he in th e
y tń p le
fr e q u w a v e
FM s ig n a l w ith d u la tio n in d e x n 】
f is p a s s e d th r o u g h a e n c r
A n a m o

tr ip le r w ill h a v d u la tio n in d e x o f
o u tp u t o f th e e a rn o

m i ll

B 3 n zy

C m !
19

D m f

g th a ï ı d is ta n c e
t 30 ı ilı
is 7 5 k w th e n fie ld s tr e n a w

itte d p o w er fr o m an is o tr o p ic a n te n n a
If tr a n s m
be abo u t

10 0 m v /m m
A

B 7 5 V /m m

C 2 5 V /m m

D 5o m v lm m

Scanned by CamScanner

Potrebbero piacerti anche