Sei sulla pagina 1di 3

Incìuo dl MIA MARTINI uu Giochi Com il Vonto .

du MINA ou duchi PDU

DA CAPO Testa e Musica di R COCCIA… E- M. LUBERTI

J M
A
13

Boing”? XJ E£VT @ r1i-7ÌÎ PÎUVT Do7+ “rh-11


w-7 si-7
(Hem?) Ri.ca. min- dare da ca— sembra fa.d. /l da fa. re ma non 50 mmc/)e
!”

Î
9—7 Do?+
7* 9 Sa… 3—7

io n'a gua/3 pazfe R! bi-Jo. .


teb—h co.mm— da. re gi pm… sfm nel/4 frs/57

5°|7+i9 $al"+ Si—v


Do?? ‘m—
Te‘ non si mer-no d'ac... cot.dla mai ed io spmo le gior-… m.fz

Fa”- Si'? Mi7+


|.3‘H/9
fra 'a di casa mi. a . Dai./a. Std/bf”: pomo... nd

a7+/g
Fafi-
3.7 M
0 sdm...mJa m’ al:-wma non un guarda mMpw «a!/c
spmfim

50J7‘+ ‘
Do7+
o|7+/5 'W‘“ RG
ptmon Jimini cre- fi…
na e ri. mango mya al_èu…… io e la lm mi

' l (.
.
$|- I‘M L.;?p9
Sol'H/9 %llÌ
.
Il
.
"Mie ”" ””“ "“b' "'— /4555—— bill mila bom ("Î del so../( va'


L 5.2.7 Hi6 m+/g Fa”.
.
cum :! marg/ware pa…c fagoa.:fino olim—mm Me farle (onÈo/l
55.

| .. a’ot…
I
.- .
S
- .
L
senza foam pm da?... ml— te nmx£e
.

ld. to .Mi—26)
firm: pw m:-rc non s: m— a’e

b .b
Slb—
La F3"
. . " nm:/ela . .’
can—fo
Re
themà'piu mmfe da a… re non pw .….. te t/ìe
m c'e
f'\ f“\
HI
.
. '
fot... fr mw

abe
fi"nnunfe a’afi.. re dmnc‘epùì nien/È a/a fJ.__ re cbmon vuo: pw rl… na- 're

l"l
Sh" -
-
. .
cfr
l'ovth
nj-
. .
vuolplun.îot.me lo

il
o e .so tai—(91… re e c - vm.m.m pn sem-Pre)

D’“ M
__7
no
.vt5 una nuova vi fa «heper Dio non e :…m-a unla dama 'J<om.file… fa

J'JTÌÀIÙ J'EÎM°HÈBJZÎZM
fifa
_

%;,le f 7 l
{NI-”7, I F…“ ? I
:o sa pro rua— _£Î’_
18- in se. pzo' ri. co-mm. wn d'o.

_5…
Pos—saimnn. a‘d…re_e
una.-Î mi &

È; 2331
-vro u
/
11
I
ma…
/
ne…zein mE
%0|7+I
"
/ I

{'nu—v
.

ca.-50 c/Iemwpîou..me myueaîa nofife se:sz fu'-né


’ l
?
/
m,…à
_fi

&
:—

ll!|f_lml-!Tr , ‘
{===-==r
413.21:
%8‘7
? R2‘7
F Îol$f6 “”S-ol

sfaJ“a di Bz.po-re
DI

RE ….
.

"ur
%Sol?+
-‘ Î
rHr—7 Î
wr ,.s-. ,.…
pali‘al+ poi segue
RC.7+ fll9 Fa’-
La7+

F
;
[BV/9 907Î Î
50|v+ mi-?
r Ìd/tblfum.
. .