Sei sulla pagina 1di 10

YEIP Youth Empowerment

and Innovation Project Project N° 582946-EPP-1-2016-2-UK-EPPKA3-PI-POLICY

Preventing Radicalisation and Social


Exclusion from the bottom up:
Young People’s Voices

THE CONFERENCE PAPERS


Modena, 22nd January 2018

. .
WWW YEIP ORG

YEIP was developed in response to the Call for proposals EACEA No


34/2015 Key Action 3: Support for policy reform - Initiatives for policy
innovation – [European policy experimentations in the fields of Educa-
tion, Training and Youth led by high-level public authorities]. The project is
co-funded under Erasmus+ Grant Agreement N° 2016-2927 /9.

MODENA, 22ND JANUARY 2018 | THE CONFERENCE PAPERS 1


Preventing Radicalisation and Social
Exclusion from the bottom up:
Young People’s Voices

THE CONFERENCE PAPERS


Modena, 22nd January 2018

Credits:
Ce t oàdià‘i e aàI te dipa i e taleàsuàDis i i azio iàeà ul e a ilit àdell U i e sit àdeglià“tudià
diàMode aàeà‘eggioàE ilia

Contacts:
á zia iàeà o àsoloàso iet à oope ai aàso iale,à
ViaàLe i à ,à àCa pià MO ,àItal
Tel. +39 059 645421 - Fax +39 059 645087
.a zia ie o solo.ità-àYEIP@a zia ie o solo.it

Graphic design:
‘itaà“e e a
á zia iàeà o àsoloàso iet à oope ai aàso iale

Issued on
March 2018

Società cooperativa sociale

Theà Eu opea à Co issio à suppo tà fo à theà p odu io à ofà thisà


pu li aio àdoesà otà o situteàa àe do se e tàofàtheà o te tsà
hi hà ele tsàtheà ie sào l àofàtheàautho s,àa dàtheàCo issio à
a otà eàheldà espo sià leàfo àa àuseà hi hà a à eà adeàofàtheà
i fo aio à o tai edàthe ei

2
Thisàspe ialàissueà o tai sàsele tedàpape sàf o àtheàI te aio alàCo fe e eào àtheàp e e io àofà outhà adi alisa-
io à Mode a,àJa ua à nd,à .

TheàYEIPàI te aio alàCo fe e eàtookàpla eàatàtheàDepa t e tàofàLa à-àU i e sit àofàMode aàa dà‘eggioàE iliaà
UNIMO‘E ,à i gi gàtogethe ào e à à ou gàpeople,àpolii ia s,àpoli à ake s,à esea he s,àe pe tsàa dàs hola sàtoà
de ateàtheàissueàofà outhà adi alisaio .

Theàe e tà asào ga isedà àtheàso ialà oope ai eàá zia iàeà o àsolo,ài à olla o aio à ithàLigu iaà‘egio ,àIá‘“ài -
te aio alàI situteàofàLo do àa dàC‘IDà-àI te depa t e talà‘esea hàCe t eào àDis i i aio sàa dà ul e a iliiesà
UNIMORE.

Theà o fe e eàp ese tedàtheà esultsàofàtheài stàphaseàofàtheàE as usà+àYouthàE po e e tàa dàI o aio àP oje tà
YEIP ,à hoseàai àisàtoà eateà e àtoolsàfo àtheàp e e io àofà outhà adi alisaio ,à asedào àtheàp i iplesàofàposii eà
ps holog ,àGoodàLi esàModelàa dà esto ai eàjusi e.

INDEX
4 INTERNATIONAL SESSION PAPERS
TACKLING YOUTH RADICALISATION: EXPLORING AND EXPLOITING THE
COMPLEMENTARITY BETWEEN THE GOOD LIVES MODEL AND POSITIVE PSYCHOLOGY
5 SINCLAIR COWARD,àHEAD OF ACADEMIC DEPARTMENT OF SOCIAL WORK AND INTEGRATED CARE,
BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY, UK, PARTNER OF YEIP PROJECT

REDUCING “OCIAL EXCLU“ION: TIME FOR A MODERN RE“TORATIVE APPROACH?


11 IMAN HAJI, PROGRAMME ASSISTANT KHULISA, UK PARTNER OF YEIP PROJECT

PERCEPTIONS OF PRECURSORS TO RADICALISATION: REFLECTIONS ON A CROSS-CULTURAL


26 STUDY
SABRINA HUSSAIN and PETER SPURGEON, UNIVERSITY OF WARWICK, U.K.

I, WE, THEY AT THE TIME OF INTERNATIONAL TERRORISM: IDENTITY AND MÉTISSAGE IN


35 IMMIGRANT FAMILIES
GIANCARLO D’ANTONIO, NADIA MONACELLI. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

45 NATIONAL SESSION PAPERS


GIOVANI E PARTECIPA)IONE-A)IONE V“ RADICALI))A)IONE E EMARGINA)IONE “OCIALE
46 ANTONELLA INVERNO, SAVE THE CHILDREN ITALIA
INDOTTRINAMENTO MAFIOSO DEI MINORI E RESPONSABILITÀ GENITORIALE. STRUMENTI
51 ISTITUZIONALI E SOCIALI
ENZA RANDO e GIOVANNA GIOVETTI, LIBERA, ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE
P/CVE, LAVORARE COI GIOVANI E LE VITTIME DEL TERRORISMO: ESPERIENZE, CRITICITÀ E
PROSPETTIVE IN ITALIA
56 LUCA GUGLIELMINETTI, RICERCATORE INDIPENDENTE, MEMBRO DEL RADICALISATION AWARENESS
NETWORK (RAN) DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DEL GRUPPO ITALIANO DI STUDIO DEL TERRORISMO, E
DELL’ASSOCIAZIONE LEON BATTISTA ALBERTI.
“PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE: QUANDO I GIOVANI SI FANNO PARTE ATTIVA.”
63 CLAUDIA WILDNER, VOLUNTEER AT INTERCULTURAL CENTRE MONDINSIEME

68 POSTERS

MODENA, 22ND JANUARY 2018 | THE CONFERENCE PAPERS 3


P/CVE, LAVORARE COI
GIOVANI E LE VITTIME DEL TERRORISMO:
ESPERIENZE, CRITICITÀ E PROSPETTIVE
IN ITALIA
LUCA GUGLIELMINETTI
RESEARCHER AT LEON BATTISTA ALBERTI ASSOCIATION - TORINO, AND MEMBER OF RAN-
RADICALISATION AWARENESS NETWORK OF EUROPEAN COMMISSION
EMAIL: INFO@KORE.IT

ABSTRACT
Theài stsàItalia àp oje tsào àp e e io àofà iole tàe t e is à ega ài à ào àtheà
asisàofàtheàáutho sàe pe ie eài àtheàf a eà o kàofà othà‘adi alisaio àá a e essà
Net o kà ‘áN ,àset-upà àtheàEu opea àCo issio ài à ,àa dàái ite ,àtheàla gestà
i i sàofàte o is àasso iaio ài àItal .
Theà‘áNà o ki gàg oupào àtheàVoi eàofàtheàVi i sàofàTe o is àhasàhighlightedài à
itsàa i it àdu i gà à ea sà pu lishedài àitsàHa d ook àtheà ai àissuesàtoàde elopàtheà
p e o diio sàtoàallo à i i sàtoà e o eàa i eàsu i o sàp o ote sàofà ou te à/à
alte ai eà a ai esàtoàuseài àtheàs hoolàp og a esàa dàP/CVEàa i iies.
Mai àpu posesàofàtheàItalia àp oje tsà e eà a dàsillàa e àtoàst e gthe à ii alàthi kà
ofà outhsàa dàtheàskillsàusefulàtoàallo àthe àfa i gàp opaga daàa dàdisi fo aio à
àtheàpedagogi àuseàofàtheà i i s àtesi o ies/ oi es.
Theà des ipio à ofà theà Italia à p oje tsà a iedà outà i à Tu i à isà a o pa iedà à
epo i gàthei à eak essesàa dà ii alàissues.àTheàáutho àatàlastà e a ksàse e alà
poi tsàtoài p o eà othà ethodolog -i pa tàassess e tài àtheàdida i àa i it àa dà
Italia àpu li àpoli iesào à esilie eàfo à o u iiesàa dà i i sàofàte o is .

58
LA RAN
Laà o plessit àdeiàfe o e iàdiàte o is o,à adi alizzazio eàeàpiùài àge e aleàdià iole zaàpolii aà i hiedeà e essa ia e teà
diàai ge eàalleà o os e zeàdiàdi e siàa ii,àià uali,àdopoàl àsete e,àsiàso oàulte io e teàa pliai,à o àsoloài à
te i iàdiàdis ipli eàdiàstudio,à aàa heàdiàsoggeiàdeputaiàaàfo i eàspiegazio iàoàgio a eà uolià elà o t astoàdiàtalià
fenomeni.
ágliàa ade i i,àde iso iàpolii iàeàfo zeàdiàsi u ezzaàedài tellige e,àsiàso oàaggiu iàsoggeiàedào ga izzazio iàdellaà
so iet à i ileàeàleà o u it .àádàa e àali e tatoàilàlo oà uoloàso oàstateà uelleàpolii heàeàst ategieàai ateài à oliàpaesià
heà a oàsotoàilà o eàdià p e e zio eàeà o t astoàdegliàest e is ià iole i à P/CVE àeà heà egliàuli iàa iàha oà
istoàlaàdi ulgazio eàdiàli eeàguideàeà a ualiàdaàpa teàdelleàp i ipaliào ga izzazio iài te azio ali,à o eàleàNazio ià
U ite,àlaàCo issio eàEu opeaàeàl O“CE,à osìà o eàdeiàsi golià i iste iàdiàstaiài àtutoàilà o do.

Ilà p esuppostoà dià pa te zaà dià uesteà st ategieà osituis eà u à a


ioà dià pa adig aà piutostoà ile a teà dià f o teà alleà
sideàdelàte o is oà heàsiàespli ita,àadàese pio,à elà“u itàdellaàCasaàBia aàsulà o t astoàall est e is oà iole toàdelà
fe aioà ,à o àleàsegue iàpa oleà elàMi iste ial Meei g “tate e t:à

« eai ed that i tellige e gathe i g, ilita fo e, a d la e fo e e t alo e ill ot sol e – a d he


isused a i fa t e a e ate – the p o le of iole t e t e is a d eite ated that o p ehe si e ule of
la a d o u it - ased st ategies a e a esse ial pa t of the glo al efo t to ou te iole t e t e is
a d, like all easu es ai ed at add essi g the te o ist th eat, should e de eloped a d i ple e ted i full
o plia e ith i te aio al la , i pa i ula i te aio al hu a ights la , i te aio al efugee la , a d
i te aio al hu a ita ia la , as ell as ith the p i iples a d pu poses of the UN Cha te ».

Ilà oi olgi e toàdellaàso iet à i ileà-àdalleà o u it àlo aliàeà eligioseàalleàs uole,àdagliàe àte o isiàalleà ii eàdelà
te o is o,àdaiàla o ato iàso ialiàaiàgio a iàeàleàfa iglie,àdalleàpoliziaàdiàp ossi it àagliàope ato iàso iosa ita ià-àa ie eà
suàt eàli eeàdiàai it :à
-àCost uzio eàdiàse si ilizzazio eàsuiàp o essiàdià adi alizzazio eà iole zaàeàdià e luta e to;
-àCo t astoàdelleà a azio iàest e iste,à o eàlaàp o ozio eào -li eàdià o t oà a azio iàp o osseàdellaàso iet à i ile;à
-àValo izza eàgliàsfo ziàdelleà o u it àlo alià heài te e go oà o se te doàdiài te o pe eàilàp o essoàdià adi alizzazio eà
p i aà heàu ài di iduoàsiài peg iài àai it à i i ali.
álleà ualiàseà eàaggiu geàspessoàu aà ua ta:àleàai it àdiàde- adi alizzazio e.

L espe ie zaàdiàpiùàa piaàpo tataài à ate iaà àstataàp o a il e teà uellaài t odotaàdallaàCo issio eàEu opeaà elà
à o àlaà osituzio eàdellaà eteàdià ei à‘áN,àilà‘adi alisaio A a e ess Net o k,àpa te ipataàdaàope ato ià heàsulà
te ito ioàla o a oà eià a iàa iiàdiàp e e zio eàeà o t astoàdegliàest e is ià iole i.àU espe ie zaà heàhaàpe essoà
aà igliaiaàdiàope ato iàpu li iàeàp i ai,àisituzio aliàeà i ili,àdià o f o ta si,às a ia dosiàespe ie zeàeàk o -ho ,ài à
di e siàg uppiàdiàla o o,à o àu aà odalit ài o ai aà heà o à isiedeàsoloà elàsuddetoà a ioàdiàpa adig aà e soàlaà
lotaàalàte o is o,à aàa heà ell ela o a eàsiaà uo eàp ai heà heàpolii heài àu aàdi a i aà oto -up,à io àdalà asso,à
uiàlaàCo issio eàsiài a i aàpoiàdià idist i ui eàià isultaiàaià a iàstaià e iàdellaàUE.

Laàp ospei aà heà uiàp ese toà à uellaàdià hi,à ua doà àstatoà oi oltoà ellaà‘áN,àu i oàitalia oà elàsuoàCo itatoà
dià pilotaggioà eà aà di ige eà u oà deià suoià g uppià dià la o oà - ,à a e aà à a ià dià espe ie zaà o eà o sule teà
dell ásso iazio eàItalia aàVii eàdelàTe o is oà ái ite ,àlaà aggio eàasso iazio eàai aàdaà àa ià elà ost oàpaeseà
.

MODENA, 22ND JANUARY 2018 | THE CONFERENCE PAPERS 59


LE VITTIME TRA CONTRO NARRATIVE
E PEDAGOGIA
U aàdellaàdii olt à heài o t aiài àse oàallaà‘áN,àfuà uellaàdiàfa à i o os e eàl uilit àdiàu àg uppoàdiàla o oàdedi atoà
allaà o e àdelleà ii eàdelàte o is oà elleàp ai heàdià o t o- a ai aàdià uiàsiàsta a,àt aàleàalt eà ose,ào upa doàlaà
‘áNàpe à o t asta eàlaàp opaga daàdeiàg uppiàest e isià iole i.à
Ilàpilast oàdelleàpolii heàdiàCVEà elai oàalà o t astoàdelleà a azio iàest e isteàloàsià o p e deà ellaà isu aài à uiàdallaà
o t o-p opaga daàp o ossaàdaglià“taiàsiaà elleàgue eà heà elà o t astoàalàte o is o,àsiàpassa,àa heài à uestoà aso,à
aàp o uo e eàu à uoloàdellaàso iet à i ileà o eà a at i eàge ui aàedàauto o aàdià essaggiàeàsto ieàpo tat i iàdiàu à
o izzo teà alo ialeàopposto,à o t a ioàoàalte ai oàaà uellaàdeiàg uppiàte o isi ià o t oàloà“tatoàeài àge e aleàaiàg uppià
est e isià iole i.

áf o taià ilà p o le aà seg ala doà o eà l ai it à dià o t o- e o iaà o dotaà dalleà asso iazio ià delleà ii eà delà
te o is oà fosseà o igu a ileà o eà ilà piùà oe e teà eà i fo atoà deià essaggià daà oppo eà aà uellià dell est e is oà
iole toà heà e essita oàse p eàdiàdeu a izza eàilà e i o,àpe àpoi,ààdeg adatoàaàsi oloà egai o,àpote loàata a eà
a heà isi a e teà se zaà e o eà o ali.à I à alt eà pa ole,à laà tesi o ia zaà delleà ii eà possede aà u aà apa it à
pedagogi aà osìà o eàa pia e teà ost atoà elà asoàdellaà“ho àdalleàlezio iàdiàP i oàLe iàeàTz eta àTodo o à .

Neià p i ià dueà Co itaià dià pilotaggioà dellaà ‘áNà po taià uestoà o etoà suf agatoà dall ese pioà dià ua toà o o soà
all i augu azio e,à se p eà elà à sete eà ,à delà Fo u à Glo aleà o t oà ilà Te o is o à Glo al Cou te Te o is
Fo u ;à u i iziai aà delà Dipa i e toà dià “tatoà á e i a o,à i à o asio eà delà °à a i e sa ioà dell ata oà alleà To ià
Ge elleàeài à o o ita zaà o àl a ualeàásse leaàdelleàNazio iàU ite,à heà o o a aàià i ist iàdegliàEste iàdià àpaesià
pe àsupe a e,àa heàaàli elloài te azio ale,àl app o ioàalàte o is oàsoloà elli oàeà us ola eàdell a i ist azio eà
p e ede te.àI à uell o asio eàilà“eg eta ioàHila àCli to àa e aà hiestoàaià i ist iàdiài ita eàa heàleàasso iazio eà
delleà ii eàdelàte o is oàdeiàlo oàpaesiàeàiàla o iàsiàap i o oà o àleàtesi o ia zeàdelleà ii eàà a olteài à ideoà
dall asso iazio eà Glo al “u i o s Net o kàdi etaàdaà Ca ieàLe a k,àigliaà dià u aà deià passegge iàdià uelà oloàU ited
Ai li es à olà ualeàiàte o isiàdi otato iàdiàálàQaidaài te de a oà olpi eàilàCa pidoglioàoàlaàCasaàBia a.

Èà e à otoà heàlaài te sezio eàdià adi alizzazio eà iole taàeàte ologieài fo ai heà à o side ataàu aàdelleà i a eà
piùà g a ià daà af o ta e.à I te età eà ià so ialà ediaà so oà ilà luogoà i à uià ilà e luta e to,à l auto- adi alizzazio eà eà alt ià
p o essiàlegaiàalloàs iluppoàdelàte o is oàsiàsta oà e ii a do,àeàpa allela e teàso oàa heàu oàdeià a piàp i ipalià
dià o peizio eà t aà sto ieà eà a o ià heà igua da oà ilà te o is o.à “uà uestoà uli oà pu toà laà i e aà à o o deà
sulà fatoà he:à a à ià ezzià dià o u i azio eà eà te o isià ha oà isog oà l u oà dell alt o,à i stau a oà io à uelloà heà à
fo da e tal e teàu à appo toàsi ioi o;à àilàte o is oà i aàaà a o ta eàleàsueàsto ieà o àat a e soàloàsgua doà
delleàsueà ii eà aàat a e soàloàsgua doàdegliàspetato i.

“eàilàte o is oà e aàloàsgua doàdegliàspetato i,àdifo de doàpau aàeàte o e,àl o iei oàdelà ost oàg uppoàdiàla o oài à
se oàallaà‘áNà àstatoà uelloàdiàa alizza eàeà alo izza eàgliàsgua diàdelleà ii e,à io àleàlo oàsto ie,àleà o i,àleàtesi o ia ze.

TRAUMA E RESILIENZA
Leà ii eàdelàte o is oàgiu idi a e teàsiàdi ido oàt aà ii eàdi eteàeài di ete,à aài àse soàso ialeàleà ii eàso oàilà
g uppoà heàp o aàsullaàp op iaà pelle ,à io àsulàp op ioà o poàeà ellaàp op iaàpsi he,àl esitoài aleàdell atoàte o isi o.à
Qua toàleàa o u aà àilàt au aàeàleàsofe e zeà heàde i a oàdaàtaleàespe ie za.à
P i aà heàpossa oàpa la eàpu li a e te,àtesi o ia eàeàfa àse i eàlaàp op iaà o e,à à ui dià e essa ioà heàilàt au aà

60
siaàal e oàpa zial e teàsupe ato,àpe ete doàlo oàdiàpassa eàdaà ii aàpassi a àaà supe siteàai o . Non entro
i à e itoàall ai it àpsi ote apeui aà heàaf o taài àpa i ola eàilàDistu oàdaà“t essàPost-T au ai oà DPT“ ,àseà o à
pe àsotoli ea eà heàladdo eà à a ataà uestoàipoàdiàassiste zaà o eà elleà i e deàdiàte o is oàdiàpaesià o eàilà
ost o,àlaà“pag a,àl I la daàdelàNo dàoàlaàGe a ia,àesata e teà o eàa addeàpe à uelleàdellaà“ho ,àpe àlaà aggio à
pa teàdeià asi,àleà ii eàha oài iziatoàaàtesi o ia eà àa iàdopoàiàfai,à heàsiàt aiàdiàsupe siiàoàdiàpa e iàdelleà
ii eàde edute.àLaddo eài e eà iàsia oàstateà isu eàdiàassiste zaàpsi ologi a,àiàte piàdià e upe oàso oàassaiài fe io i,à
o eàsiàe ide ziaà elà asoàdelleà ii eàdell à“ete e.àDopoàsoloàdie iàa iàl ai it àdell asso iazio eàFa ilies of
“epte e àa a do a aàiàp e ede iào iei iàpe à o e t a siàsullaà e essit :
«di fa es e e la o sape olezza degli efei del t au a pu li o e del te o is o sulle pe so e, sulle
so ietà e sul o do e di edu a e gli i seg a i e la ost a gio e tù sulla sto ia del te o is o, delle elazio i
i te azio ali, della si u ezza glo ale e delle polii he azio ali e i te azio ali. Pe ispi a e i gio a i ad agi e
- o e i di idui e o e pa te della lo o o u ità - e soste e e gli sfo zi he u gio o pot e e o i pedi e
futu i ai del te o is o glo ale».à

Èà ui diàu aàp e o dizio eàpe àleàpolii heàlo ali,à azio aliàeài te azio alià uellaàdiàga a i eàalleàsi goleà ii eàtuià
gliàaiuiàsa ita iàeàpsi ologi iàdià uiàha oà isog o,àeàdiàtuteàleàalt eàfo eàdiàsosteg oàso ialeà heàpossa oàsoddisfa eà
leàlo oàesige ze,ài à odoà heàlaà ii aàpossaài izia eàu àpe o soàdià esilie zaà heàlaà e daàato eàposii oài àa itoà
pedagogi oàeà elleàp e e zio eàdegliàest e is oà iole i.
Iàdo u e iàp odoiàdalà‘áNàVVTà Voi e of the Vi i s of Te o is àt ata oà ui diàdià uesiàp o le ià .

ESPERIENZE ITALIANE
Ilàpu toàdiàpa te zeàdelleàespe ie zeàitalia eà as eàdall app o ioà heàp o uo eàlaà ost uzio eàdià o u it à esilie ià
p i aà heà sià s iluppi oà ai it à dià iole zaà polii a,à dià est e is oà iole to;à i à p i isà laà eazio eà dià spazià pe à laà
dis ussio eàdeià ise i e iàoàdeiàse siàdiài giusiziaàeàdiàpe ditaà heàappaio oà eiàgio a iàall i izioàdelàp o essoàdià
adi alizzazio e.àQuegliàspaziàsi u iàpe àl esplo azio eàd idee,àa heà uelleài popola iàoàpolii a e teàs o ete,àso oà
pa teàdellaàsoluzio e,à o àilàp o le a;àse o doàl oi aàse o doà ui:

«àA ia o isog o di a ilita e edu ato i e leade di o u ità a dis ute e esata e te le uesio i uilizzate
pe o ilita e la si paia e il suppo to pe gli est e isi, a p i a he lo fa ia o gli est e isiȈ .

Laà p i aà ai it à pilotaà i à Italiaà à stataà Co t o- a ai aà pe à laà lotaà alà te o is o à Cou te - a ai e fo Cou te -


te o is ,àC C :àu àp ogetoàt a s- azio ale,àsoste utoàdallaàCo issio eàEu opeaà-àDGàáfa iài te ià p og a aà
I“EC ,àa iatoàallaài eàdelà .àEssoàpa i aàdall espe ie zaàgi àesiste teàdalà à o dotaà elleàs uoleàdall ásso iazio eà
Italia aàVii eàdelàTe o is oà ái ite à o àilàp og a aà Me o iaàFutu a àe,àallaài eà elà ,àe eà o eàiliazio eà
u à uo oàp og a aàa o aài à o soà elleàs uoleàto i esi:à Isla :à adi i,àfo da e iàeà adi alizzazio ià iole te àf utoà
dellaà olla o azio eàdiàasso iazio iàedàisituzio iàto i esi.

I à o u eàleàdueàai it àha oàlaà a ate isi aàdi:àa àaf o ta eàte ià o eàilàte o is oà heàesula oàdaiàp og a ià
s olasi i;à à o f o ta sià o à glià stude ià a heà suà ideeà o à popola i,à ete odosseà oà polii a e teà s o ete,à o eà
laà giustaà ausa à pe à uià sià o ilita oà glià est e isià iole ià oà ilà o ioloà dià e it à delleà lo oà a ai eà Califato,à
olo ialis o,àusoàdeiàd o i,àGua ta a o… ;à àuilizza eàu aà etodologiaàdidai aà heà alo izzaàià ezziàdiàesp essio eà
delleà ultu aàgio a ile.

á heàl a i olazio eàdell ai it à elleàs uoleà àsi ile:àdagliài o t iàp eli i a ià o àiàdo e iàaà uellià o àleà lassiàeàià
tesi o i,àdalàla o oài àg uppoàdegliàstude iàallaà a ifestazio eài aleàdo eàp ese ta oàilàf utoàdelleàlo oà ilessio ià
i àg uppoà elleàfo eàdià o u i azio eàs elta.à

MODENA, 22ND JANUARY 2018 | THE CONFERENCE PAPERS 61


L ideaàdiàfo do,ài àa o doà o àleà uo eàp ai heài di iduateàdallaà‘áN,à àdiàpote zia eàleà apa it àdiàpe sie oà ii oà
deiàgio a iàdiàf o teàallaàgue aàdiàpa oleà ellaà ualeàsiàt o a oài e sià elazio a dosià o àià ezziàdiài fo azio iàeàleà
eiàso iali.àGliài te e iàdiàespe ià heài t odu o oàiàte iàeà uelloàdellaàtesi o ia zaàdelleà ii eà o àleàlo oàsto ieà
pe so alià o àso oài alizzaiàaàp ese ta eàu aà e it àalte ai a,à aàso oàdaàsi oloàpe ài te oga eàgliàstude iàsuà
adi iàeàdi a i heàdelleà iole ze,àpe àdis ute eàdell atualit àdeià o liià o àlaà o sape olezzaàdellaàlo oà o plessit ,à
pe àpoiàlas ia eà he,à ell ai it àdiàg uppo,às iluppi oàleàp op ieài te p etazio iàeàidee.àà
I i e,àpe à o u i a eàlaàlo oà ilessio eàsullaà iole zaàpolii aàsiàlas iaà heàilà ezzoàsiaàs eltoàdagliàstude iàt aà uellià
piùà i i ià allaà ultu aàdellaà lo oàge e azio e;à uellaà ali e tataàdaà ideoà lip,à usi aà ap,àg ai a,àfotog aia...à I àtalà
odo,àal e oàleà iglio ià ealizzazio iàposso oàassu ge e,àaàlo oà olta,à o eàleàtesi o ia zeàdelleà ii e,àalà a goàdià
o t o- a ai e,à io àge ui ià essaggiàdiàgio a iài fo aià o t oàleà a ieàp opaga deà .àál u ià ideoà ealizzaià eià
p ogeiàso oàdispo i iliàsuàVi eoàeàYoutu eà ,à osìà o eàleà ispei eà elazio eàdiàai it à .

CRITICITÀ E PROSPETTIVE IN ITALIA


Iàp ogeiàdes iiàha oàa utoà e ta e teàdeiàli ii.àál u iàha oà igua datoàlaà a ataà alutazio eàdelleà apa it à
og ii eàdelleàfas eàdiàet àdegliàstude ià oi oli,à io àleà e essit àdià itaglia eàià o te uiàdiài fo azio iàeàtesi o ia zeà
sullaà aseàdeiàdi e siàta getàdiàstude i.àált eà egliàst u e iàdià alutazio eàdell i patoà heàleàai it às oltoàha oà
ote utoàsuà ias u àstude teàeà heà o àso oàse p eàstateàsui ie te e teàa u ate.àált eàa o aàha oà igua datoàià
li iiàdiàte piàdeiàpe o si,à ispetoàleàa izio i,àpe à o àp i a eàiàdo e iàdiàt oppeào eàaiàlo oà o siàisituzio ali.àEàpoià
laàpia ii azio eàdià a pag eàdià o u i azio eàpe à alo izza eàilàla o oàs oltoàdagliàstude iàpe à a a zaàdià iso seà
economiche.
Tuiàli iiàeà a e zeà ipa a ili,àt a eà uelli,àtutoàpolii i,à heà igua da oài e e:
à a à Ilà fatoà dià esse eà i asteà espe ie zeà pilota.à Ià suddeià p ogei,à seppu à giudi aià deg ià dià e t a eà ellaà a oltaà
delleà p ai heà dellaà ‘áNà eà ellaà elazio eà pu t oppoà se etata à dellaà Co issio eà dià studioà sulà fe o e oà dellaà
adi alizzazio eàedàest e is oàjihadista àisituitaàdalàgo e oàitalia oà elà àeàp esiedutaàdaàLo e zoàVidi oà ,àsià
so oàs olià elàdisi te esseàp esso h àge e aleàdelleàsueàisituzio iàeàdeiàde iso iàpolii iàaià a iàli elli.à
àIlàfatoà heàl uilizzoàdelleà ii eà o àsiàpossaàa o pag a eà o à uelloàdiàe àte o isi.à“eàilàpa o a aàeu opeoà
p ese taàai it àdiàp e e zio eàeà o t astoàdiàest e is oàeà adi alizzazio eà iole ià heàha oàaàlo oà oltaàuilizzatoà
leàtesi o ia zeàdelleà ii eàdelàte o is oà ,à uesteàe a oàpu tual e teàa o pag ateàa heàdaàtesi o ia zeà
diàe à adi alizzaiàoàe àte o isi.àQuestaàfo aàdià olla o azio e,à ite utaàlaàpiùàf utuosa,à eiàpaesià o eàilà ost oàeà
gliàalt ià heàha oàg a diàasso iazio iàdià ii e,àdaiàiàt as o siàdiàte o is oài te o,à o àe aàeà o à àa o aàpossi ileà
ai a laàpe à olteàeà o plesseà agio i.
àIlàfatoà heài àItaliaà o à iàsia oàstaiàate taià i o du i iliàalàte o is oài te azio aleàatualeàdià at i eàjihadista.àà
Dalà àa heàseà o àso oà a aià asià eià ualiàsia oàstaià olpiià itadi iàitalia i,àgliàate taiàso oàtuiào o siàfuo ià
dalà ost oàte ito io.àD alt aàpa teàià is hiàdià adi alizzazio eà o essiàaàtaleàte o is oàso oàstaià idi e sio aiàdallaà
gi à e zio ataàCo issio eàdiàstudioàsulàfe o e oàdellaà adi alizzazio eàedàest e is oàjihadista.àO o e à ui dià
heàiàfutu iàCe t ià egio alià diàp e e zio eàdellaà adi alizzazio eàp e isiàdallaà leggeài àapp o azio eàalàPa la e toà
italia oà ,à p o eda oà adà u efei aà a alisià deià is hià p ese ià i à ias u à te ito io,à alla ga doà ilà fo usà sullaà solaà
adi alizzazio eàdià at i eàjihadistaàatual e teàp ese teà ellaàlegge,àpe à aluta eàfai a e teàtuiàgliàest e is iàaà
is hioàdiàde i aà iole ta.
Laàs eltaà o piutaàaàTo i oà ua doàfuà osituitoàilàp i oàTa oloàdiàla o oài àse oàadàu aà o issio eàdelàCo siglioà
o u ale,à elà ,àfuàdiàaf o ta eàleàpola izzazio ià heàso ge a oàdaàu àdatoàe ide teàaàtuiàa o aàoggi:àiàdis o sià
pu li iài to oàaà adi alizzazio eàeàte o is oàsiàso appo go oàsiaàaà uelliàsull Isla ài àge e ale,àsiaàaà uelliàsulleà
ig azio ià heàsta oà aggiu ge doàl Eu opa.àLaà e essit à àstata,àedà ,à uellaàdià ispo de eàaà uesiiàsuà ualiàideeà

62
eàse i e iàp o i oà igliaiaàdiàstude iàigli/eàdiài ig aià usul a i,àdopoàu àate tatoà o eà uelloàdiàPa igiàdelà
àNo e eàalàBata la àdopoàa e àse itoàleàdis uisizio iàdisse ateàsuiàtalkàsho àtele isi iàoàsuiàso ialà edia;àsuà
ua toàsia oàp epa aiàgliài seg aiàaàspiega eàleàdife e zeàt aàisla àeàte o is o,àoàilà o testoàsto i oàeàgeopolii oàdeià
o liià ell a eaà edio ie tale;àsuà ualiào asio iàa ia oàgliàstude iàpe à e ii a eàgliàste eoipiàeàiàluoghià o u iàsuà
i ig azio e,àisla izzazio eàdell Eu opaàeà o liiàdià i ilt .à
L uli aàe oluzio eàdeià ost iàp og a ià à ui diàstatoàilàp ogetoà Isla :à adi i,àfo da e iàeà adi alizzazio ià iole i.à
Leàpa oleàeàleài agi iàpe àdi lo ,à heàhaàaia atoàallaàtesi o ia zeàdelleà ii eàdelàte o is o,à uelleàdiàI a àeà
dià ig a i.àLoàsfo zoàdiàespe i,àdo e iàeàtesi o iàsià à o e t atoà elàdis ute eà o àgliàstude iàdellaàdi e saà atu aà
deià t eà fe o e i.à U oà deià isultaià piùà i te essa ià à statoà u à ideoà dià i te isteà doppieà ealizzateà daglià stude ià aià
o pag iàdià lasseà heàa e a oàseguitoàilà o soàeàaà uelliàdiàu alt aà lasseà heà o àloàa e a oàfato.àI à odoàpaleseà
siàe ide zia oàleà o pete zeàa uisiteàsuiàte iàaf o tai,àdi ost a doà heàlaàp e e zio eàsià ut eàdiàpe sie oà ii o:à
diài fo azio iàeàsto ie,àdiàfa t- heki gàedàe paia,àdis usseài àpie aàli e t àp i aàdià ade eài àpau e,à ise i e iàeà
paranoie.
Leàuli eàdueà ii it ,àa o aàdaàe ide zia eàpe à o lude e,à o e o o,àlaàp i a,àilàp ot a siàdell asse zaàdiàp oto ollià
azio alià heàga a is a oàl assiste zaàpsi ologi aàalleà ii eàdelàte o is o:à io àleà isu eàdià esilie zaàeà u aà elà
dopoàate tatoà heàfa o is a oàu à e upe oàdalàda oàeàlaà i ost uzio eàdellaà oesio eàso ialeàdellaà o u it à olpitaà
suiàte pià e i,à ediàeàlu ghi.àQuegliài te e iàeàpsi ote apieà he,à o eàsop aàgi àa e ato,àt aàl alt oàpe eto oà
alleà ii eàdiàdi e ta eàtesi o ia eàpu li i,àse zaàpe i oliàdià ia e de eàdolo iàeàt au i,àdota dosiàdiàu aà apa it à
a ai aàdaàsupe siiàai iài àte piàpiùà e i,à o eà elà asoàdià uelleàa e i a e.à
Laàse o daà ii it à o e eàlaàte de zaàdelleàasso iazio iàitalia eàdiàfa ilia iàeà ii eàdelàte o is oàaà o side a eàleà
tesi o ia zeà elleàs uoleàesse zial e teàu aàfo aàdià ipa azio eàsto i a ,àli ita doàspessoàilàlo oài te e toàadàu à
a o toàpe à ol a eàleàla u eàdeiàp og a iàs olasi iàsullaà e e teàsto iaàitalia aà o àleàsueàst agiàedàate taiàdu a teà
glià a iàdiàpio o .àLaà o sape olezzaàdelà alo eàpedagogi oàdelleàlo oàtesi o ia zeài àte i iàdiàp e e zio eà e soà
leà sideà deglià est e is ià iole ià odie i,à à si u a e teà p ese teà i à olteà ii eà italia e,à aà leà age deà polii heà
delleàasso iazio iàso oàspessoàtuteà i olteàsoloàaà fa eàià o i à o àilàpassato.àU às eltaà o àp i aàdiàgiusii aià oi i,à
pe àalt o,àilà uiàesitoàtuta iaà ,àadàese pio,àlaàsituazio eàdiàstalloàeàsosta zialeài ai it àdelàp oto olloàd i tesaà heàilà
MIU‘àhaàsiglatoàilà à aggioà à o àtuteàleàasso iazio eàdià ii eàitalia eà .àU oppo tu it ài oàadàoggiàsp e ata,à
o osta teàsiaài ià o te uto,àpe àlaàp i aà oltaài àu àdo u e toà azio ale,àu ài peg oàt aàleàpa iàpe àlaà ealizzazio eà
diàu àp og a aà o u eàdiàai it àido eoà a difo de e elle s uole u a se p e aggio e ate zio e ai p o essi di
studio, di ilessio e e di app ofo di e to sui te i della lota al te o is o e ai p o essi di adi alizzazio e iole ta .

MODENA, 22ND JANUARY 2018 | THE CONFERENCE PAPERS 63


NOTE/BIBLIOGRAFIA
à“ià edaàlaàp ese tazio eàdiàái ite ài ào asio eàdelàsuoàt e te ale:àhtp:// . ii ete o is o.it/sto ia/sto ia.
htm
à“ià edaàl i te e toàdell áuto eàaàB u ellesà à a zoà ài ào asio eàVIIàGio ataàEu opeaài à i o doàdelleàVii eà
delàte o is o,à Ilà uoloàdelleà ii eàdelàte o is oà ellaàp e e zio eàdellaà adi alizzazio eà heà o du eàalàte o is o:à
l espe ie zaàitalia a :àhtp:// . ii ete o is o.it/i iziai e/ue/gio ata_eu .ht
Ve sio eà i à f a eseà ui:à htps:// .s i d. o /do u e t/ /Le- ole-des- i i es-du-te o is e-da s-la-
p e e io -de-la- adi alisaio - ui- o duit-au-te o is e
à“ià edaààhtp:// .fo a io i iiai e.o g/ issio
à “ià edaà ááVV,à Ha d ook: Voi es of i i s of te o is , ‘AN, à htps://e .eu opa.eu/ho e-afai s/sites/
ho eaffai s/files/ hat- e-do/ et o ks/ adi alisatio _a a e ess_ et o k/a out- a / a - t/do s/ a _ t_
ha d ook_ a _ _e .pdf
à ááVV,à Ci i App oa hes to Co f o i g Viole t E t e is . “e to ‘e o e daio s a d Best P a i es,à B iishà
Cou il,à à

à Maggio ià detaglià so oà p ese ià ell i hiestaà dià Gio a ià “a ato“t ategia di o t asto alla adi alizzazio e e
all est e is o iole to,àsuàMe teàeà e elloà Leà“ ie ze àdelàGe aioà ,àhtps:// .s i d. o /do / /
“t agie-di-P e e zio e

à “ià eda oà ià segue ià a ali:à htps:// i eo. o /al u / à eà htps:// . outu e. o / ha el/
UCtFTHs gs OdVK-eBL Tá

à “ià eda oà laà elazio eà delà p ogetoà eu opeoà C Cà htps:// .s i d. o /do u e t/ /‘ elazio e-
etodologia-didai a-e- isultai-del-p ogeto-eu opeo-C Cà

eà uellaàsuà Isla :à adi i,àfo da e iàeà adi alizzazio ià iole i.àLeàpa oleàeàleài agi iàpe àdi lo ,àhtps:// .s i d.
o /do u e t/ /‘elazio e-sulla-se o da-esizio e-di-Isla - adi i-foda e te-e- adi alizzazio i

à“ià eda oàià asiàdell aust ia aàWo e ithout o de ,àoàdell i gleseàIsitute fo “t ategi Dialogue,àoàdell ola deseà
I pa t,à oià ispei iàp og a ià“áVEà “iste sàágai stàViole tàE t e is ,àáVEà ágai stàViole tàE t e is àeàTe ‘aà
Te o is àa dà‘adi alisaio .

à“ià edaàilà o u i atoàdelàgo e oàhtp:// .go e o.it/a i olo/i sediata- o issio e-di-studio-su-fe o e o-
adi alizzazio e-ed-est e is o-jihadista/

à “ià edaà ilà testoà li e ziatoà allaà Ca e aà deià Deputaià elà luglioà à htp:// . a e a.it/_dai/leg /la o i/
sta pai/pdf/ PDL .pdf

à Testoà delà p oto olloà d i tesaà htps:// .s i d. o /do u e t/ /P oto ollo-t a-il-MIU‘-e-le-
ásso iazio i-delle- ii e-del-te o is o

64