Sei sulla pagina 1di 8

Cng ho x hi ch ngha Vit Nam

c Lp - T Do - Hnh Phc
!i chc
Hm nay l ngy thng nm ti UBND x Hoa ng - huyn
Thy Nguyn - thnh h! H"i #h$ng%
Tn ti l & Phm Th Lin 'inh ngy& ()*+*(,)-
./ND 0! & 12123+(21 45 ngy )1*((*(,-+ .ng an H"i #h$ng%
H 6h7u th8ng t9:& Bi T9ong - B;nh ng - Hoa ng - Thu< Nguyn - H"i
#h$ng%
Ti 0"n m ti = to l> =?4 @ao gAm nh 0au&
- BAm mt m"nh =5t 4C Din t;4h (2Em
)
FMt trm ba mi su mt
vung)
- #h;a BG4& )H,2 m gi @ NguyIn ThJ Nhn - (HE+mK 1H3LmK 1H2-m
gi @ m ThJ .h
- #h;a Nam& L m gi ngM =i 4hung 4a ng NI O ng #hPng%
- #h;a ng& )+HL2m gi ng NPng NgQ4 #hPng%
- #h;a TRy& )EH,1m gi ng NguyIn Sn NI %
- 4C gi5y 4hTng nh>n UuyVn 0W DXng =5t 0!& BB3313L+ ngy
),*2*)1(1%
- /t 4n nh& .5 3 OYi tZng Din t;4h 0W DXng 31m
)
%
T9ong t9ng thi tinh th[n minh m\nH 0ng 0u!t ti l> Di 4h:4 nh 0au&
'au 6hi ti m5t =iH ti =] li mt m"nh =5t FTZng Din t;4h (2Em
)
^
O mt 4n nh 45 3 Din t;4h 0W DXng 31m
)
4ho 44 4on ti gAm&
1. Nguyn Vn Go F4on 9]^ l 4hAng 4a 4on gi ti = m5t Oo
nm )112%
'inh ngy& (1*-*(,3-
./ND 0!& 121,1E2,1 45 ngy (3*E*)1(1 ti .ng an H"i #h$ng%
H 6h7u th8ng t9:& )1D*- =8ng #h: _ - TZ DRn h! #h: _ ( - ng
H"i - Uu>n H"i `n - H"i #h$ng%
2. Nguyn Th Lp
'inh ngy& 21*1(*(,L3
./ND 0!&121++2--- 45 ngy ((*L*)1(( ti .ng an H"i #h$ng%
H 6h7u th8ng t9:& .Xm DRn 4 0! ( - Ninh H"i - h8ng `nh Dang
bu>n DPng cinh - H"i #h$ng%
3. Nguyn Th oan
'inh ngy& 1(*13*(,E1
./ND 0!& 12123(,21 45 ngy )(*((*(,-+ ti .ng an H"i #h$ng%
H 6h7u th8ng t9:& .Zng 5t - Bi ng - Hoa ng - Thu< Nguyn -
H"i #h$ng%
4. Nguyn Th Chin
'inh ngy& L*L*(,EE
./ND 0!& 121-32-1( 45 ngy (,*()*)11- ti .ng an H"i #h$ng%
H 6h7u th8ng t9:& (3*)2, =8ng Ndng - h8ng .[u T9e - b%Ng
buyVn- H"i #h$ng%
] lm 4hTng 4ho Oi4 l> Di 4h:4 ti 4C m8i ng8i lm 4hTng l &
1.! Nguyn Th L"ng
'inh ngy& 1L*1L*(,L3
./ND 0!& 12(E+,1,) 45 ngy E*+*)11- ti .ng an H"i #h$ng%
H 6h7u th8ng t9:& NRu T9i - B;nh ng - Thu< Nguyn - H"i #h$ng%
2.! #ng Th $%o
'inh ngy& ()*)*(,L3
./ND 0!& 121LE33-- 45 ngy +*3*)1(( ti .ng an H"i #h$ng
H 6h7u th8ng t9:& NRu T9i - B;nh ng - Thu< Nguyn - H"i #h$ng%
Ng8i lm 4hTng nu t9n l Do ti tf lfa 4hQn O m8i =gnH 6hng
thu4 nhhng ng8i thia 6g theo Di 4h:4 hoj4 theo #h lu>tH nghka
OX ti 0"n lin Uuan =gn ni Dung Di 4h:4H hQ 4C =[y = nng lf4
hnh Oi DRn 0f%
Ti = =Q4 Di 4h:4H =Ang l ton @ ni Dung ghi t9ong Di 4h:4 O 6l
Oo Di 4h:4 ny t9Y4 0f 4C mjt 4a 4ng 4hTng Oin%
Hi Phng, ngy thng nm 2012
Ng"i #m ch$ng Ng"i #p !i chc
%&c nhn ca '(ND x Hoa ng
Th8ng t9: ti & '! nh +- Bgn B;nh - x TRn DPng - Thu<
Nguyn - H"i #h$ng%
So th8i =i]m minh m\nH 0ng 0u!t nh5t ti Oigt @"n Di 4h:4
ny nh 0au&
Ti 4C 4n nh mjt h! ti 0! nh +- Bgn B;nh - x TRn DPng -
Thy Nguyn - H"i #h$ng 4C Din t;4h l ()1m
)
H 4C 4ng t9mnh hXH
mt gian nh DYiH n n 4ong OYi 44 4on 4i% Nm )11E 4hAng ti Uua
=8iH 4$n 44 4on 4hu =i nY4 ngoi hgt% gn nay 4hp 4C ng8i 4on t9ai
tn l #hm /inh Hi n 4ong OYi ti% . 4on gi ti l #hm ThJ NPng
l5y 4hAng n h! Hng cnh%
Nay l nguyn 4a ti mu!n =] li mt gian nh DYi 4ho 4on t9ai
4a ti l #hm /inh Hi K 0inh nm (,E2 =] n% .$n li ngi nh
t9nH t9ong l:4 ti 4$n 0!ngH ti =] th8 tZ tin ni ngoi O mqi l[n
44 4on 4hu OV thm =] n% chi ti Uua =8i thm ngi nh 0! +- Bgn
B;nh ti =] lm ti =8ng th8 gia tin ni ngoi O ti giao li 4ho anh
Hi Uu"n ll th8 hXng% `nh Hi 6hng =?4 UuyVn @n 4n nh
nyH 6hng =?4 4ho thu mYnH 6hng =?4 4ho ai n nh8H 4hp =?4 n O
t9ng nomH O 44 4on 4hu ti n nY4 ngoi 6hi no OV =] n t9ong th8i
gian n Sit Nam%
Ti Oigt @"n Di 4h:4 ny OYi l 4h;H nguyn OQng 4a ti 6hng 4C
ai r @u4 4"% Ti =V nghJ UBND x TRn DPng 4hTng thf4 4ho ti%
Hi Phng, ngy 22 thng nm 2011
Ng"i )i*t !i chc
#ng Th &u'n
NguyIn Thanh TongK 0inh nm& (,-2
'! ./ND& 12(1((1(L 45 ngy L*,*)11+ ti .ng an H"i #h$ng
Nguyn bun& Nang _uyn - Tin ThGng - Duy Tin - H Nam
Th8ng t9:& TRn DPng - Thu< Nguyn - H"i #h$ng%
'au 6hi O? 4hAng ti Uua =8i .hu NguyIn Thanh Tong =?4 ton
UuyVn 0W DXng 4n nh 45 3 xRy t8ng g4h @a @anhH l? tn
9oximangH Din t;4h nh n )+m
)
O nh @g (1m
)
nsm t9n m"nh
=5t ti @8 = Bgn B;nh 4ha =?4 h? h%
.h:ng ti =V nghJ UBND x 4hTng thf4 4ho ti ni Dung Di 4h:4
ny l thf4%
_in 4hRn thnh 4"m Pnt
Hi Phng, ngy 1! thng ! nm 2011
Ng"i )+ ,- Ng"i ch.ng ,-
Cao Th/ D012n Ng013n V4n Tc
L"i ch$ng ca ch t/ch '(ND x T5n D6ng
Ngy (3*3*)1(( Fm8i @!nH thng @!nH nm hai nghmn 6hng
t9m m8i mt^
Ti UBND x TRn DPng - Thy Nguyn - H"i #h$ng
Ti& T9[n T4 Hong - .h tJ4h UBND x TRn DPng - Thy Nguyn
- H"i #h$ng%
Ch$ng thc
B"n Di 4h:4 4a ng NguyIn Sn T:4 O @ .ao ThJ Duyn 4C
=Ja 4hp 4n 4Y4 t9ong @"n Di 4h:4 ny%
Theo 0f nh>n @igt 4a ti ti th8i =i]m 4hTng thf4 &
- ng NguyIn Sn T:4 O @ .ao ThJ Duyn 4C = nng lf4
hnh Oi DRn 0f ho h? theo Uuy =Jnh 4a h lu>t%
- Ni Dung @"n Di 4h:4 6hng Oi hm =iVu 45m 4a h lu>tH
6hng t9i OYi =o =T4 x hi%
- ung NguyIn Sn T:4 O @ .ao ThJ Duyn = nghe =Q4 li @"n
Di 4h:4 ny 6l tn 4C 0f 4hTng 6ign 4a ti%
B"n Di 4h:4 ny l> thnh 1L @"n 4h;nh F /qi @"n 4h;nh gAm
1( t8 `3H 1) t9ang O 4C ni Dung nh nhau^ giao 4ho ng8i l> Di 4h:4
13 @"n 4h;nhH lu ti UBND x TRn DPng 1( @"n 4h;nh%
'!& +( UuyVn 0!& 1(*)1(( T#*..-'.T HBD
Cng ho x hi ch ngha Vit Nam
c Lp - T Do - Hnh Phc
78n !i chc
Tn ti l & Nguyn Vn T()
'inh ngy& 1,*13*(,3L
./ND 0! & 121EE2(,E 45 ngy E*L*)11, ti .ng an thnh
h! H"i #h$ng%
NguyIn bun& Nang _uyn - Tin ThGng - Duy Tin - H Nam
Th8ng t9: ti & Bgn B;nh - x TRn DPng - Thu< Nguyn - H"i
#h$ng%
S? ti tn l& .ao ThJ Duyn - 'inh ngy (1*3*(,3-
./ND 0!& 121(2EEL, 45 ngy E*L*)11, ti .ng an H"i #h$ng%
Nguyn Uun& TRn DPng - Thu< Nguyn - H"i #h$ng%
Th8ng t9:& TRn DPng - Thu< Nguyn - H"i #h$ng%
So th8i =i]m minh m\nH 0ng 0u!tH 6hng @J ai lia D!i O r
@u4 O? 4hAng ti Oigt @"n Di 4h:4 ny 4ho 4on t9ai ti tn l&
NguyIn Hoi NamK 0inh nm& (,-L
'! ./ND& 12(-,,-31
Nguyn bun& Nang _uyn - Tin ThGng - Duy Tin - H Nam
Th8ng t9:& TRn DPng - Thu< Nguyn - H"i #h$ng%
'au 6hi O? 4hAng ti Uua =8i .hu NguyIn Hoi Nam =?4 ton
UuyVn 0W DXng 4n nh mi @sng ) t[ngH Din t;4h nh n 31m
)
O
nh @g )1m
)
nsm t9n m"nh =5t ti Bgn B;nh 4ha =?4 h? h%
.h:ng ti =V nghJ UBND x 4hTng thf4 4ho ti ni Dung Di 4h:4
ny l thf4%
_in 4hRn thnh 4"m Pnt
Hi Phng, ngy 1! thng ! nm 2011
Ng"i )+ ,-
Cao Th/ D012n
Ng"i ch.ng ,-
Ng013n V4n Tc
L"i ch$ng ca ch t/ch '(ND x T5n D6ng
Ngy (3*3*)1(( Fm8i @!nH thng @!nH nm hai nghmn 6hng
t9m m8i mt^
Ti UBND x TRn DPng - Thy Nguyn - H"i #h$ng
Ti& T9[n T4 Hong - .h tJ4h UBND x TRn DPng - Thy Nguyn
- H"i #h$ng%
Ch$ng thc
B"n Di 4h:4 4a ng NguyIn Sn T:4 O @ .ao ThJ Duyn 4C
=Ja 4hp 4n 4Y4 t9ong @"n Di 4h:4 ny%
Theo 0f nh>n @igt 4a ti ti th8i =i]m 4hTng thf4 &
- ng NguyIn Sn T:4 O @ .ao ThJ Duyn 4C = nng lf4
hnh Oi DRn 0f ho h? theo Uuy =Jnh 4a h lu>t%
- Ni Dung @"n Di 4h:4 6hng Oi hm =iVu 45m 4a h lu>tH
6hng t9i OYi =o =T4 x hi%
- ung NguyIn Sn T:4 O @ .ao ThJ Duyn = nghe =Q4 li @"n
Di 4h:4 ny 6l tn 4C 0f 4hTng 6ign 4a ti%
B"n Di 4h:4 ny l> thnh 1L @"n 4h;nh F /qi @"n 4h;nh gAm
1( t8 `3H 1) t9ang O 4C ni Dung nh nhau^ giao 4ho ng8i l> Di 4h:4
13 @"n 4h;nhH lu ti UBND x TRn DPng 1( @"n 4h;nh%
'!& +1 UuyVn 0!& 1(*)1(( T#*..-'.T HBD