Sei sulla pagina 1di 15

Diabet

egest
azi
onal
e:“
Ridot
tatol
leranz
aalgl
ucosi
odiseveri

vari
abi
lec
onini
zi
oopri
mor i
conos
c i
mentodur
antelagr
avidanza”

IlGMDc ompl ic adal l


’1al14%del legr avi danz e( inItalia6%) .
Ins ulinas coper tanel1921.
Sièpas satidaunamor tal i
tàper inat alepr e- ins uli
nadel5- 30%
all'
at tual e8, 9/ 1000.
Seadeguat ament etr attat alagr avi danz ac ompl icatadaGDM ( diabet e
ges taz ional e)pr es ent aunt as sodimor t alitàper i
nat aleugual ea
quel lodel legr avi danz ef isi
ologi che.
Tut t os tanelr ic onos cerei nt empo,af ar eunagi us t
ac l
as si
ficaz i
onee
amet ter einat toquel lec hes onol et erapi eeanc heimoni tor aggi
mat er nief et aliadeguat i.
Clas sifichiamodunqueundi abet edit ipo1,undi abet edit i
po2,al tr
i
tipididi abet e,epoic '
èi lr ealedi abet emel li
t oges taz i
onal e.
Ques taèunac l
as sifi
c az i
onepr opr i
adeidi abet ologi .
IlDBt ipo1c ons i
s t
ei nunadi s t
ruz ionedel lec ellulebet apanc reat i
c he
gener al ment eas soc iataadunac ompl et aper di tadel l
as ec r
ez ionedi
i
ns ulina,c hepuòes serei mmuno- medi at aoi diopat ica.
Abbi amopoii lpi ùf r
equent eDBdit i
po2,c hepuòandar edaf or me
pr eval ent ement ei nsul i
no- dipendent ioc onunai ns uffi
cienz adi
i
ns ulina,f inoaquel l
ic hes onodeidi fet t ipr eval entement edi
sec r ez ionedii ns ulina.
Alt rit i
pidiDBpi ùs pec ificipos sonoes s er edovut idi fettigenet i
c idelle
funz ionidel lec ellulebet a,apat ol ogiedelpanc reases ocrino,oal tre
endoc rinopat i
e.
Epoiabbi amoi lDBmel li
to ges taz ional e,c heabbi amodef initopr i
ma.
Ingener al
el ages taz ionehaun' az ionedi abet ogenas ull
’organi smo.
Chec os avuoldi re?Chenel lepr imef as idel laGVD,l ’HCGpr odot t o,
glies tr ogeni ,ilpr oges terone,vannoadet er mi nar equel l
ai per plas i
a
del lec el l
ulebet apanc reat ichec hepoidet ermi naquel loc heèun
aument odel las ec rez i
onedii ns ulina. Andandoques taadaument are,
vièunmaggi oreut i
li
z zodelgl uc os i
oequi ndiunar iduzionedel l
a
glic emi aadi gi uno.Ovvi ament es el apzhagi àun DB,ques t
a
condi zionepeggi ora.Lapzc hei nvec eès oltant oins uli
no- res i
s t
ent e
all’iniz io,evedepeggi orar eques tac ondi zione,puòandar ever soun
ver s ounver oepr opr io di abet eges taz ional e,
perc uil agr avi danz aes pl etaques toef fet todi abet ogenot rami tedue
fat tor i:daunl atol 'altac onc ent raz i
onei nGVD dior monic hehanno
unef fet toant i- i
ns ulinic o( pr olat tina,c or ti
sol o,ACTH) ,dal l
’al trol ato
c'èunar idot taut ili
zz az ionedel l’ins ulinadapar t edeit essut i,ac aus a
diquel loc heèunnot evol ec ons umodapar tedel l'ormoneal i
vel lo
plac ent ar e.
Ques toper chés ihaunaument odel l
al ipol i
s i
,unar i
duz i
onedel la
sens ibilitàdeit ess utiper ifer i
c ial l'
ins ulina,r i
s par mi odigl ucos i
oed
ami noac idiperi lfet o.Tut toques todet ermi nac hel ar ichies tadi
i
ns ulinai nGVDaument adel30%;dal l
'altrol atoabbi amouna
ri
duz i
onedel las ens i
bi l
itàdel l'
ins ulinadel44%. Ec c oper chédi ciamo
chel aGVDhaunef fettodi abet ogeno.
Qui ndi ,ridot tar i
s ervapanc reat ic ac onuni po- ins ulinismo,al t eraz ioni
met abol ichepr edi sponent i,c omeades empi o unagi àpr es ent e
obes i
tàoi ns ulino- res istenz ac onuni per -ins uli
ni s mo,pos sonoes sere
entr ambec aus adiDBges tazional e.
Qual is onol eal ter azionimet abol iche?
Nelc ompar t
iment omat er noabbi amoaument ogl uc osio,lipidi ,
ammi noac idiec het oni ;t ut toques toat traver sol apl ac ent as ir iver sa
sulc ompar ti
ment of et alec onunaument odeinut ri
ent i,unai per plasia
dellec ellulebet apanc reat iche,unai per insul i
nemi af etal ec onun
aument odeipr oc es sianabol iciedunaument ot eor icament edel lo
svil
uppof et ale.Sec onl ’iper ins ulinemi af etal ec is onoanc heel evat i
FDRc hevedr emos uc c es sivament e,as s ociat oadunoi per - sviluppo
fetalec ipuòes ser eanc heunamor tei ntraut er i
na,unas i
ndr omeda
distres sr es pi rator i
oel ’i
pogl icemi a. Ques t
es onot ut tepr obl emat iche
chepos s onoes s
er edet er mi nat edalDBges taz i
onal es ull
os viluppo
delf eto.
Qual is onoqui ndil ec ompl icanz e?
Seoppor tunament es egui tal apz ,sel adi agnos iavvi eneneit empi
gius ti
,s es vol tiic ont rol l
imat er nief et ali,seappl icat el egi us temi sure
terapeut i
c he,abbi amounout comepr essoc héugual eaquel lodiuna
GVDf i
s iologi c a.
Seques tonons uc cede,l ec ompl icanz emat er nepos sonoandar eda
unaI PTpr e- ec l
amps iaar et i
nopat iapr olif
er ativa,mabenpi ùgr avi
pos sonoes ser equel lef et alieneonat ali,c onunael evat amor tal i

perinat ale,mor tef et ale,par topr e- ter mi ne,mal for maz i
onif et ali,
oppur eduel at ioppos ti,dalmac ros omaal lar es trizionedel lac res cita
i
nt raut er i
na( IUGR)
Lapr ont adi agnos iedi lt rat tament ovannoar idur r el’incidenz adel le
gravic ompl i
c anz eper i- nat alis enz abi s ognodiaument arel '
inc idenz a
ditaglicesarei.L'i
mpor tant
eèc ontrol
lareet rattarelapzinepoca
giust
a. Tuttelec omplicanzedelDBges t
azionaledi pendonoda
severi
tà,dur ataintoll
eranzagluci
dicaes oprat t
ut t
odal l
oscars
o
controll
odeival oridiglicemia.Sidevonof areat t
entimonitor
aggi,l
a
valut
az i
onedel l
’HBgl i
catachedevees s
eres empr emi noredel7%,e
l
agl i
cemi aadi giunoc hedevees ser
emi nor edi120mg/ dl
.Sesono
concomi tantiobes i
tàseveraoal t
roFDR,di vent aovviamentesempre
piùcompl i
catodages t
ire.

Sc reeni ngpermi gliorarel adi agnos i


.
I
nnanz ituttobi sognaandar eadi dent ificareet rattar elapopol azione
affett adaDBc onunar i
duz ionedel lamor bi li
tàmat ernaef etaleed
unar iduz i
onedel lamor talitàf et ale. Conques tonoiavr emouna
ri
duz ionedif etimac ros omi c iequi ndidic es ariet r aumidapar toda
fetoc onpes os uper i
orea4kg,andr emoar i
dur rei pogl icemi a,
i
per calc emi a,iper bili
rubi nemi aepol i
c i
t emi aneonat ale,edandr emo
adi dent ifi
c arei nol treledonnear ischi odis vi
luppar esuc c ess i
vament e
undi abet eoi ns ulino- res i
st enz a.
Qui ndii npr imi si dent ifi
c areiFDRperpot erpoic l
as sifi
c arel ’ent i
tàdel
ri
s chio.Qui ndial lapr i
mavi sitadiunapzbi s ognaanz i
tut toindagar e
quel lic hes onoidat iper sonal i,ipr ec edent ios tetriciel '
at tual e
gravi danz a.Nel ledonnec onGVDf i
siologi c ai dent ificandoiFDRè
pos sibileef fettuar eunos cr eeni ngperi lDBges taz ionale.
Idat ic hec iint eres sanos ono:
l
'ETÀmat er na,maggi oredi30anni ,maggi oredi40anni ;
i
lBMI( maggi oredi26opr e- gravi dic omaggi or edi90kg)per ché
sovr appes oedobes it
às onof at tor ipr edi sponent i
;
l
aFAMI LIARI TÀperDBmel lito( anc hel anonnac ondi abet ec ont a);
PRECEDENTIOSTETRI CI:pr ec edent eDBges t azional e,mul tipar i
tà,
prec edent emac ros oma,pol i
dr amni os ,mor tei ntraut erina,
mal for maz i
onif et ali
,pr e- ec lamps ia,abor tor i
pet ut o,par topr emat uro.
Circ al aGRAVI DANZA ATTUALEquel l
oc hec idevef armet terei n
allarmeèunec c es sivoi nc rement oponder aledel l
apz ,s ei lbambi no
haunaunac res c i
taec ces siva,pol i
dr amni os ,mal for maz ionif et al
i,
glicos ur iaec het onur i
a,i nfez ionir ecidi vant idelt rat togeni to- ur i
nari
o.
I
ndagat ituttiques tifattor i,c ons ider iamopoiadALTORI SCHI Ol epz
conf ami l
iaritàperDB,i nf ez ioniur inar i
er i
c or rent i
,vul vo- vagi ni ti
ri
c orrent i
,obes itàegl i
c osur i
a,pzc hehannoavut opr ec edent eDB
ges taz ional e,mac ros omi aet ut t
el ec os eel enc atepr ima. Ipar amet r
i
dell
’anamnes iost
etr
icains
erisconot utt
ilapzincategori
a“ adalto
ri
schio” .
Qualis onol
epzaBASSORI SCHI O?Ler agaz
zegiovani,chehanno
menodi25anni ,dir
az zac
auc asica,normopeso,s
enz afamili
ari
tàper
DB,s enzaprecedentidiDBges tazional
enéc ompli
c anz
eos tetr
iche
associateaDBmel li
to.

COMEEFFETTUI AMOI LPROGRAMMADISCREENI NGODIDI AGNOSI.


Los creeningi npas sato,FINOAL2010er aef f
et tuatoc osì:si
dividevanol epzadal tori
schi
oear ischiointer medi o.
Quel leadal t
or ischioef f
ett
uavanounami ni-cur vadac ari
codi
gluc osiocon50ga14- 16sett
imane,ment r equel lear i
s chio
i
nt ermedi oa24- 28s etti
mane. Selami ni
-c urvaus c
ivapos i
ti
va,si
facevaunac urvadac ari
codiglucosi
oc on100g. Senegat i
va,nel
lepz
adal t
or is
c hi
ot ut t
ook,i nquell
ear is
chioi ntermedi os ipar l
avadi
“nor mal etolleranzaalgl ucosi
o”.Seanc hel ac urvada100gveni va
fi
or ipos i
ti
va,s ipar l
avadiDBges tazi
onale.

I
l73%del l
edonneconalter
atacurvadac aricodigl ucosi
onon
presentanoFDR,percuisecondoidiabetolgil
os creeningandrebbe
fatt
oi ntutt
elepazi
enti
.I
nambi toostet
ri
c o-ginecologicoinvec
e,l
e
pazientiabassor
isc
hiovengonoes c
lusedal l
ac ur
vadac aric
o.

Icri
teriATTUALMENTEi nusoperl os c r
eeni ngel adi agnos inons ono
univocieipi ùnot is onos t
atistabil
itis ull
abas edelr is
c hiodi
svi
luppar eDBdopoi lpar t
onel l
edonneaf fettedaDBmel lito
gestazionaleenons ullabas edel l
’out comemat ernef et al
e. Los tudi
o
AMBO( ?
)condot tos u25. 000donnenel2010nel l
evar ienaz ionidel
mondohai nveceevi denz i
atounar elaz i
onel i
nearet raquel lic hesono
ili
vell
idiglicemi aadi giunoedopounaedueor edaunc aricoorale
di75gdigl ucosioedunaument odel laf requenz adegl ioutc ome
avversiprimar ies econdar i
.
Out c
omepr i
mar i
:pes of etaleall
anas c i
tas uper i
oreal90es i
moc enti
le
(quindiunmac rosoma) ,tagli
oc esareopr i
mar i
o,val oridic -pept i
de
nelcordoneombel i
cales uper i
oreal90es imoc enti
le,ipogl icemia
neonat al
ee…?( Neel enc aunal tro,mas altatempor alment el ’
audio).
Out c
omes ec ondar i
:pr e-ec l
amps i
a,par topr e- t
ermi ne,di s
t ociadi
spall
a( ques t
os ilegaalmac rosoma) ,iper bili
rubinemi aedi lricovero
delneonat oi nuni tàdit erapiaintens ivaneonat ale.
Ins egui toaques tos tudi oès tat os tabili
toi lvaloregl i
cemi codi
ri
feriment odi126mg/ dlc heèi lval oremedi odel legl i
cemi eadi giuno
unaedueor edopol ac urvadac ar i
co,andandoaval utarel '
intera
coort edis tudio. Lagl i
c emi aadi gi unoi dent ifi
cal’8,3%del lac oorte
comeaf fettadaDB ges t
az ional e. Ses iaggi ungel aglicemi adopo1h
s’i
dent ificaunal tro5, 7%;s es iaggi ungequel l
odopo2hs iaggi unge
unal tro2, 1%.I lcut -offdi agnos ticoperi ldiabet eges tazionaleè
quindidelt uttoc onvenz ional e,vi enef uor is ull
abas ediquel l
iche
sonot ant istudief f
et tuatis uunel evatogr uppodidonne. Ilcut-off
deter mi naquel lac heèunapr eval enz adidi agnos ididiabet e
gestaz ional edel16, 1%.Ic rit
er ipr opos tisonos taticondivisidauna
cons ens usc onf erenc enaz ional e,c helivaagi udicarec omei doneied
applicabi lisuquel loc heèi lterritor i
onaz i
onal e,identifi
cando
pertant oques ter ac comandaz ioni ,ovver operl os creeningel a
diagnos idiDBmel litoges tazional es irac c
omandadius ar euna
procedur ai nf as euni ca.
Lapr oc edur ain2f asier alapr ec edent e( mi nic ari
coda50mge
cari
c oda100),c henons ief f
et tuapi ù,ès uper ata.

All
apr imavi sit
aingr avidanz adevees sereef fettuataunaval utaz i
one
dellapr esenz adiundi abet emani f
es tomedi ant equel l
ac heèuna
gli
cemi apl as maticaadi giuno,valor emedi oc hedevees serei nferiore
a126mg/ dl.Seilvalor eès uperi
orea126,apr es ci
nderedaquel liche
pos sonoes sereomenoiFDR,devees serer i
pet utaequi ndi
conf ermat aques tami surazionedaunal tr
oes ameef f
ettuato.
Seabbi amoduegl icemi eadi gi
unos uperi
or ia126mg/ dlandi amoa
deter mi nar equel l
ac heèunadi agnos ididiabet eges tazi
onal e.
Ques t
opuòavveni reanc hemedi ant eesecuz i
onediunagl i
c emi a
random,madevonoes seredueval oriconfer mat i
,nonbas t
auns ol o
valore.
Quindiper met tonol adi agnos idiDBmani f
es tooduer i
scont ridi126
comegl icemi aadi giunooppur eunagl i
cemi ar andom maggi or edi
200mg/ dldac onfermar eper òconunagl icemi apl asmat ic
aadi giuno
super ior ea126mg/ dl.
Leges tant ic hepres ent anounDBmani festodevonoes sere
pront ament eavvi ateadunmoni tor aggiomet abolicointensivoc os ì
comer ac comandat operi ldiabetepr e-gestaz ionale.
Sei lval oredel laglicemi aal l
apr i
mavi si
tainGVDr isul
tamaggi oredi
92mg/ dloppur emenodi126mg/ dlponi amol adi agnos idiDB
ges taz i
onal e. tutteleges t ant ic hehannounagl icemi aadi giuno
i
nf erior ea92s enz apr ec edent edi agnos idiDB,s enz af at tor idir i
s chio,
i
ndi pendent ement edal lapr es enz adievent ual if at tori,devono
esegui rel ac ur vadac ar i
c odigl ucos ioda24e28s ettimane,manel l
a
realtàques toèquant ovor rebber oidi abet ologi .Idi abet ol ogi
vor rebber oqui ndif ar l
as empr e,ment renoigi nec ol ogic hes egui amo
l
el ineegui daSI GOl af ac c iamos oloi npr es enz adiunf att oredir ischio.
Qui ndis enz aFDRnonl af ac ciamo.
Lac urvadac ar i
codigl uc os iodevequi ndies s erees egui tac on75gdi
gluc os i
o,pr elievivenos ic hevengonoef fettuat iat empo0,60e120
perl adet ermi naz ionedel lagl i
c emi as upl as ma. Fac ci
amodi agnos idi
diabet eges taz ionales eabbi amoval oris uper ior ia92,180,153. Le
donneaf fettedaDBges taz ional edevonor ival ut ar eunat oller anz a
gluc idicamedi ant eques tac ur vadac ar i
c oadi s tanz adi8- 12
set t
imanedalpar toperveder es eques tival or is onor ient rat iomeno.
Ilprec or soperl os creeni ng,l adi agnos iedi ls uc ces sivomoni tor aggi o
devonoes sereef fet t
uat idaunt eam mul tidis ciplinar e. Lapr i
mavi si
ta
diGVD deveval utareipos sibiliFDR,s ec isonodeir i
s ultat i
l
abor at oristic hei nvec egi ài ndi canounDBmani fes to,unt rat tament o
edunf ol l
ow- updaef fet tuar ec omeperunDBpr e- ges taz i
onal e. Sei
risultatinoni ndi canoDBmani fes t
o,bens ìs ihannoval or imaggi or idi
92emi nor idi126,nons ipuòpor redi agnos idiDBges taz ional e,s e
mi nor edi92bi sognas egui reunac urvadac aric ot r a24e28
set t
imane. A24- 28s ettimanediges taziones ief fet tual ac urvada75
gi nt ut tel edonnenonpr ec edent ement edi agnos t i
cat ec ome
diabet i
c heoppur ec ondi abet emani festonelc or sodel l'
at tual e
gravi danz a.Seunoopi ùval orivannoas uper ar el as ogl iadi agnos ti
ca
dic uidi c evamopr ima,s ipuòf aredi agnos idiDBges taz ional e. Vi ene
i
nvec ei dent if
icataunapzc ome“ screen- at a,manor mal e”s et ut tii
valor idel lac ur vaat empo0,60e120s onoi nf er ior iallas ogl ia
diagnos ti
c a.
Qui ndi ,qual isonol er ac c omandaz ioni?Al lapr imavi sitai nGVDa
TUTTE l edonnedevees s ereef fettuataunagl i
c emi abas ale,per
render cic ont odac os apar tiamoapr es c
inder edaiFDRas s oc i
at i.
A16- 18s etti
maneal l
edonnec hehannoal menoUNO diques tiFDR,
cioèunpr ec edent eDBges taz ional e,obes e( BMImaggi or edi30) ,
oppur eunagl icemi apl as mat icaunpo’bor der linepr ec edent ement e
o al l'
iniziodel laGVDt ra100e125,bi sognaef fett uar eunac ur vada
car i
codigl ucos io.Unaul teri
or ec urvadac ar i
c os ieffettueràa28
set ti
manes el apr i
madet ermi naz ionea16- 18s etti
maneèr is
ul t
at a
nor mal e.Stiamopar landoper òdipzc hehannodeiFDR,nont uttel e
paz ienti.
Invec ef acciamoc urvaa24- 28s ettimanenel lepzc hehannopi ùdi35
anni ,legger os ovr appes o( BMImaggi or eougual ea25) ,chehanno
avut omac ros omi ai npr ec edent egr avidanz aoDBges t
az i
onale,
anamnes ifami li
ar epos i
tivaperdi abet eof ami gliaor i
ginar i
a
pr oveni entedaun' areaadal tapr eval enzadidi abet e.
Nel lepzadal tor ischioinvec eabbi amodet toc hes ifalac urvada
car i
coa16- 18s et timanees eques tac urvar i
s ultanor mal e,va
conf ermat aa24- 28s ettimane.
Qual is onoivant aggi ?Ilvant aggi oèquel lodiut i
l
izzareuns olot est,
cheèunac urvadac aricoc ons oli75gdigl uc os i
operl os cr
eeni ng,s i
vannoar idurreit empit raes ec uzionet estedi agnos iri
spet toal l
edue
cur ve,s iri
duc onol equant i
tàdigl ucos iodas ommi nistr
aec osìgl i
effet t
ic oll
ateralic ioèi lvomi tonel l
egr avi
de,i dent ifi
cazionepr ecoc edi
diabet emel li
to ges taz i
onal ec onc ons eguent et rattament oprec oc ee
riduz i
onedegl iout comes i
af etalic hemat erniavver si
.
I
npi ùpos sonoes ser ei dent i
ficateet ratt
at eanc hef ormemi nor idi
alteraz i
onedel lat olleranz aaic ar boidr ati
.

Qualisonogl isvantaggi:avremounaument odellaprevalenzadiDB


gestazi
onale,conmedi c
alizzazi
onedigravidanzec hesarebberostate
precedentement ec l
assi
ficat
ec omenor mali
,necessi
tàdi
ri
organizz
az i
onedegl iambul atoridigi
necologiaedostetric
ia,dei
servi
zidedicatiall
adiabet ol
ogia,diri
organizzazi
onedeilaborator
i
perquantor iguardalec urvedac ari
cocir
calamodal i
tàdies ecuzi
one.

Conc l
usioni.
Tuttelef i
gurepr ofessi
onalii
nteressatedevonopr ovveder ea
diff
onder elenuover accomandaz i
oniinmat eriadiscreeninge
diagnosi,perf arsìcheques t
et r
ovinopr ontaappl i
cazionepr esso
tuttelestrutt
ur epubblicheepr i
vate-accreditatepresentis ul
terr
itori
onaz ionale.
Perilfuturo,valutazi
ones uibenefi
cidegl ii
nterventiterapeuticis
u
donnec oni lnuovoc ut
-offdiagnostic
odidi abeteges tazionale.

Ci
rcai
ltr
att
ament
o,bi
sognar
icor
dar
echei
n pzdi
abet
icac
hehagi
ù
unadi agnos idiDBges tazi
onale,l'unic
ac osadaval ut areès ehaDB
compens atoos c ompensat
o,per chéleproc edureterapeut ic
heda
met t
erei nat t
os onodivers
e. Nelpr i
moc aso,generalment eint erapi
a
conins uli
naec hemant i
enec er
tec aratt
eris
t i
cheadeguat e,pot rebbe
essereunagr avidanzasovrapponibileadunaGVDf i
siologica. Ment r
e
nelsec ondoc as ovannomes seinat tomisurediattenz iones ulfetoe
sul
lamadr e,epr evederemagar iunanas ci
taant i
ci
pat adiqual che
set
t i
mana.

DISTURBII
PERTENSI
VIINGVD
-I
PTGESTAZIONALE
-PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA
-I
PTCRONI CA
-PREECLAMPSIASOVRAPPOSTAADI
PTCRONI
CA

Sicur ament el ’
IPTGESTAZI ONALEhaun’ incidenz api uttos toel evat a,
i
nt eres sadal ’1al?%del legr avideedès opr attuttopi ùf requent e
nellegr avidanz egemel l
ar iconun' i
nc idenz adal14al20%,ques to
relativament eal lapopol az i
oneoc ci
dent ale.
Par l
iamodiI PTi nGVDquandor i
s cont r
iamounapr essionear teriosa
super i
or ea90- 140,i ngener eper òquandot r oviamounval ore
elevat odipr es sionedobbi amo s empr er ipeter el ami sur az i
onea
distanz adial meno 6or eperveder es eper siste,alt r
iment ipuòes ser
e
anc hes olounr eper toi solato.
Allabas edel l’I
PTGESTAZI ONALEes senz ialment ec ’èundannoi n
quel loc heèi lnor malepr oc essodii nvas ionet rofobl ast i
ca( mos tra
i
mmagi nei nc uif anot arel ear teries piralidel l’utero) .L’ alterat a
plac ent azionec hes ivienedet ermi nar es iass ociaar i
dot t
aper fus i
one
uter o-pl acent are;c i
òdar àdel lec ompl ic anz e,dar àunal iber az i
onedi
pept idivas oattivic omeendot eli
na,os sidoni trico,t r
ombopl astina,e
dis os tanz ec it
ot ossichec hevannoadet er minar eun’ attivaz ione
endot elial
ec onvas ocost ri
z i
oner es pons abi l
eappunt odel l’IPT,uno
stravas oc apill
ar edimi c
r oembol itrofobl as ti
c ieun’ attivaz i
onedel l
a
coagul az i
one.I nf att
ivedr emoques toc omepois irifl
et tenel l
ei ndagi ni
l
abor at ori
s t
icheandi amoaf ar einques tepaz ient i
.
Nel l
'ambi todel lapat ogenes iabbi amo,c omes empr e,deiFDR,c he
sonoobes it
à,di abet e,dis ordiniimmunol ogic i
,dis turbir enal i,dis turbi
dellac oagul azione. Tut t
oques tos ias soc iaalmec c anismo
pat ogenet icoc heabbi amovi s t
o. L’alter at apl acent aziones ic ollega
adunaument od’ inc idenz adelr itardodic res citai nt raut erina,e
i
ns iemeal l
’IPTabbi amoundannod’ or ganoc hevaadi nteres sarei l
rene,qui ndipr otei nur i
aedannir enal i,ilfegat oc ondanniepat ici,ed
i
ls istemadic oagul az ionec ont endenz aal lat rombos ieal l
a
tromboc itopeni a.
I
nunadonnac hehaunas tor i
adiabor tir i
cor rent i,unadel l
epr ime
cos ec heandi amoadef fettuar eèunaval ut azionedel l
os tato
coagul at ivodel ladonna,pr opr ioperques tat endenz aal l
'
alteraz i
one
delpr oc es sodipl ac ent az i
one.
Tragl ior ganic ol pitidaunpr oc es soi per tens ivoi ngr avi danz a,in
pr i
mi sabbi amoi lSNC,appar at oc ar diovas colar eer espi ratorio,
fegat o,r eneequel lac heèl a“ uni t àf eto- plac ent ar e“ .
Nel los pec ifi
co,quandoi nter ess atoi lSNC,abbi amoes senz ialment e
sint omiqual ic efalea,di sturbivi s i
vic on i per- ref l
es siaedal teraz i
oni
all’elet tr oenc ef alogr amma.
L'impegnor enal es it raduc ei naument odipr ot einur iaedur i
cemi a,
unar iduz ionedel ladi ur esic onaument oi nc i
rc olodiel ement ic he
dovr ebber oes ser ei nvec ef il
trat i
,qui ndiunaument odel l'
az otemi ae
del lac reat i
nina,i ndi c idir idot taf unz ional i
tàr enal e.
Al ivel lopol monar e,unodeis i
nt omic hepuòmani fes tar eladonnaè
pr opr iodadi fficoltàr es pirator i
e,di spnea,s indr omedadi stress
res pir at or i
o;impegnoepat i
co,c onaument o degl iindi cidic i
tolisi
epat ica,qui ndil et rans ami nas i,c hepos sonopor tar eadunadel le
compl ic anz epi ùt emi bilidel l
’ec l
amps iaedel l’
iper t ens ionec heèl a
Sindr omeHel l
p.
L’al ter at apl ac ent az iones ias s oc i
aadunaument odeic as idiIUGR
(Ri tar dodic res citai nt raut erino)edèc or relatoanc hec onaument o
delr i
s c hiodipr emat ur i
tàequi ndidimor tali
t àper inat aleoi nut ero
delf et o.
Comec ompl i
canz ei per t
ens i
oneges taz i
onal e,abbi amos i
a
compl ic anz emat ernec hef eto- neonat ali.Traquel lemat erneabbi amo
i
lr isc hiodidi stac c odel l
apl ac ent aedii mpegnos is temi c odel l
adonna
al ivel l
odelSNCc on t endenz aal lac efalea,di s turbivi sivi,emor ragia
cer ebr ale;i mpegnor enal ef i
noal l’I
RA;i mpegnoepat icof ino
all’enc ef alopat iai per tens i
va.Peri lfetoneonat opr estiamo
att enz i
onear itardodic res ci
t a,aument odelr i
s chiodipar topr e-
ter mi needimor tei nt rauter i
naeper i
nat ale.

I
PT GESTAZI
ONALEvadi
sti
ntadaI
PTCRONI
CA.Nel
l
ages
taz
ional
e
parliamodiunadonnai nc uir i
s cont ri
amoval oripr essorisuper i
or ia
140- 90dopol a20es imas et ti
manadiges taz i
one. Pr imadel l
e20
settimanepr obabi lment eèunaI PTpr ees istent e.Di sti
ngui amoi noltre
I
PTl ieve( val orisuper ioria90- 140)daquel las ever a( super i
or ea110-
160) .
IFDRr elativipoial los tatogr avidicodel ladonnas ono:NULLI PARI TÀ,
unadonnac heèal las uapr imagr avi danz ahaunr ischiopi ùal to;
GEMELLARI TÀ;DI ABETE;I PTCRONI CA.
I
lFDRdel l’
IPTGESTAZI ONALEès ìl'ETÀ mat erna,manonr i
guar da
solol edonnec onet às uper ioreai40anni ,maanc hequel lemi nor idi
20anni ,c hel 'ECCESSI VOAUMENTODIPESO i ngr avidanz a.
Cos ar i
feriscel adonnac hehaunos tatodiI PT:c efalea,pr oteinur ia,
pres enz adiedemi .Di s t
ingui amoovvi ament el edonne
monos intomat ichedal lepol isintomat iche. L' i
nc r
ement oponder ale
rapidopuòes ser es egnodir itenz i
onei dr i
c a,perc uièi mpor tant e
chieder eal l
adonnas ehaunar i
duz ionedel ladi ures i.Alt
ros egnodel l
a
pres enz adel lar i
tenz ionei dr icaèl apr es enz adiedemi ,localizzat i
sopr at tuttopr essogl iartiinfer iori
,i nc or rispondenz adel las edepr e-
ti
bialedeimal leoli,dovevedi amoc aratter isticos egnodel laf ovea,oa
l
ivellooc ular ei nc orrispondenz adel l
epal pebr eoanc oraal i
vel l
odel le
dita( c aratter i
sticament el adonnar i
feriràdiaverdovut otogl ierel a
fedeperi ngr os sament odel ledi ta).
Andi amoal lorami sur arelapr es si
one,event ualment edar ipet erea
distanz adi6or e;inques toi nter vallodit empol adonnadevees serea
ri
pos o,pr efer i
bi l
ment ei nclinat as ulf i
anc os x ,edovvi ament eus iamo
unos figmomanomet roi doneoalbr ac ciodel lapz .
Comeval utiamol apr oteinur ia:anc hes ei ni zialment epos siamof ar e
unos tickr api do ( indic echepuòes sere+2o+3) ,andi amos empr ea
ri
chieder eunaval ut az i
onedel lepr oteines ulleur inedel l
e24h,e
quindiunar ac coltadel l
eur i
ne,t enendoc ont oc heuni ndic es pes so
util
izz atoèanc hequel lodat odalr appor tot rapr oteinur i
ae
creat ininur i
a.

GESTIONEPZ:
-SeIPTLIEVESENZAPROTEI NURIAlages t
ionedell
apzpuòess
ere
ambulat
or i
ale.
Possi
amor i
chiedereunacons ul
enz
ac ar
diol
ogicaconoppor
tuna
ter
apiaanti-i
pert
ensivaperladonna;mandiamo ladonnaacas
a
rac
comandandodi et
aiposodicaeandandoar i
chi
edereun
monitor
aggiogiornali
erodeivaloridipres s
ionearteri
osa.
-LI
EVEPREECLAMPSI As eepocages tazionales
uperioreal
le36
set
ti
manec onsigl
i
amoi nduzi
onedelpar to.
-PREECLAMPSIAc ondi astol
i
c asuper i
orea110,qui ndisever
a
compromis
sionemat erna-fetal
e,i
mmedi atamentebisognavalut
are
possi
bil
i
tàdiinduzioneodit agli
oc esareodellagravi
da.

Nellages tioneambul at or ial


e,l ar ichies taperl amadr eèdimi surare
almenot revol teas ettimanal apr es si
onear t eri
os aedic ontrolli
ambul at orialisonoi ngener er avvi c i
nat i,cir
c aogni15gi orni,ec 'èla
valutaz i
onedel l'
emoc romo,del l
'
ur icemi aedel l
ac reat i
ninemi ae
proteinur ia,per chéi lr eneèappunt ounodeipr imior ganiades sere
compr omes sonel las uaper fus i
one.
Ilmoni t
or aggi odevees serevol toanc healf est operi lrischiodi
svil
uppar er i
tardodic res c it
ai ntraut er i
noequi ndis empr eogni15
giornival ut i
amos i
al abi omet r i
ac hel ef lussimet ri
e.
Quandoabbi amounac ondi zi
onepi ùs ever ai nvec e,dic evamoc heè
i
ndi cataunages tioneos pedal iera,daquandoc ompar el apr ot einuri
a
i
npoièi ndi catoi lricover oos pedal iero,dur ant ei lqual eval utiamo
ognigi or noi lpes odel lamadr eperi lri
s chiodir itenz i
onei drica,la
diuresi,el apr otei nuriadel l
e24h. Ilcont r
oll
odel l
apr ess i
onevi ene
fattoogni4- 6or emax,er i
chiedi amo das ubi tot ut t
igl iesami
emat oc himi ci,inc uirient ranos iaquel lidifunz ional i
tàr enal e,qui ndi
azotemi a,gl icemi a,c reat inina,s iaquel lidievent ualec itoli
siepat i
ca,
quindit rans ami nas i,AST,LDH,bi l
irubi nat ot al
eef razionat a.
Richiediamoanc hei lquadr os iero- pr oteicoel 'emoc romoc on
piastri
neeval utaz ionedel lac oagul azionec hepuòes sere
compr omes sa.
Nelmoni toraggi of etaleval utiamoquel lac heèl aper c ez i
onedei
movi ment i“ movi ment iat ti
vifet ali“as siemeal lo“ Nos t
r esstes t”,che
altr
ononèc heilt racc iato,qui ndil ac ar diotoc ogr af i
a,nef acciamo
almenounaalgi or noc onval utaz ionedelpr ofi
lobi ofisi
c os ettimanal e
edel ladoppl erf l
us s
imet ria.

FARMACIINGRAVI DANZA.
Ess
enzial
mentedipr i
mas celtaèl’Aldobet(al
pha-meti
ldopa)
,che
puòessereneic
as ipi
ùgr aviass
oc i
atoall
’Adal
at(c
alci
oantagoni
sta)
edilTr
andate(labetal
olo,betabloccant
e) .
PerilTIMINGDELPARTOmol todipendedall'epocages tazional eincui
facci
amodi agnosidiipertensi
one.
Quindiabbi amodet toc heIPTges tazi
onalevadi sti
ntadal l
aI PT
cronica.
Lac ronicaèpr eesi
stenteallagravidanzaoc omunquevi ene
ri
scont r
atapr i
madel la20es i
mas etti
mana;s el adiagnos t
ichiamoper
l
apr imavol tadopol a20es i
mas ettimanapar l
iamodiI PTges t azional
e,
maat t
enz i
one,perchés eques t
aI PTgestazi
onal enons compar eal
terminedel l
agr avi
danza,maper sis
teoltr
ele12s etti
manedopoi l
parto,all
orapar li
amodiI PTCRONI CA,chenonr egredis
c ealt ermine
dell
agr avidanza.

Chec os'èlapr eec lamps iasovrappos t


aal laIPTc roni ca.
Essenz i
alment elapr eec l
amps iaèl api ùt emibil
ec ompl icanz adell
’IPT
cronica,edèi nunadonnadibas eipertes a,lac ompar sadenovo
dellapr oteinuriadopol a20es i
mas etti
mana.
Invecenelpar l
ar edipr eeclamps iaedec lamps i
a,èunr isc ontrodi
valoridel l
apr es si
onear ter
iosas uper i
orea140- 90as sociat aavalori
dipr oteinuriaugual ios uperiorea300mgnel l
e24h,c heèi l
paramet ro ac uif ac ciamopi ùs pes soriferimentodopol a20es i
ma
settimanadigr avidanz aindonnec hepr ec edentement eavevano
valoripr essorias sol utament enor mal i
.
Preec l
amps ias idist i
nguei nl i
eveegr ave,s iaperl aval ut azionedell
a
pres si
onear teriosa,t ra140- 90e160- 110r i
entranel lef or medi
preec l
amps ialieve;s einvec epiùal taabbi amol af or magr ave.
Abbi amoi nent rambiic asilapres enzadiedemiel adi stinguiamo
anc orainl i
eveegr avei nbas eall'
ent i
tàdel laprot einuria:f i
noa500
mgpar liamodipr eec lamps i
alieve,ment reperval orisuper i
oridi
preec l
amps iagr ave,s oprattutt
os es ias soc i
aadunar i
duz i
onedella
diuresi.

Abbiamounos tat odipreecl


amps i
a,chequindièpiùs everodell
a
sempli
ceiper
tens ione.Cosafac
c i
amo?Sempr eunmoni tor
aggio
maternoefetale,tenendoc ont
oc heovviamentemol todipende
dal
l'
epocages t
az i
onale.Dopola36esimas ett
imanas iconsigl
i
ail
part
o,chepuòavveni resi
aperviavaginaleperinduz i
oneo
att
raver
soilt
agl iocesareo.Ancheinquestocasoèf ondament al
ela
val
utazi
onegior nali
eradelpesocorporeo,perun’eventuale
contraz i
onedel ladi uresi
,dellaproteinur i
adelle24h,unc ontr
ollo
pretorioravvicinat oes empreval utazionel aborat or
ial
ec heabbi amo
vist
opr i
ma,qui ndiivar iindi
cidifunzionalitàrenale,epatica,nonché
dell
ac oagulazione.
Parti
c olar
eat tenz ionevar i
servataat uttequellec ondizi
oniinc uila
donnapuòi mpr ovvisament emani f
estaredeis intomi:discotomi,
dist
ur bivis
ivi,dol oreepigastr
ico,agitazione,contrazioniuteri
neo
sangui nament o.
Ilmoni tor
aggi of etaleprevedeec ografiac onflus
s i
met ri
ae
cardiotoCogr afia.

Trattament o.
Sec onf er miamol os tatodipr eec l
amps i
alieve,in bas eall'
epoc a
ges t
az i
onal edec idiamos eindur r eilpar t
ooval utar egiornalment ee
moni tor aredonnaef eto.
Pri
madel l
e34s et t
imanes edobbi amoi ndurr eilpar to,impor tante
ovviament ec heilfet os i
ainpr esent azi
onec efali
ca,ènec es sari
o
effettuar eunapr ofi
las s
iperl as indr omedadi stres srespiratoriodel
neonat oat travers olas ommi nistrazionediBent elanbet amet asone12
mgi nt ramus coloperduegi or ni.
Altrac os afondament al
eèc heperl epr ime48- 72hdopoi lpar t
oc '
è
unr is
c hioel evatis s
imodic ompl i
c anz elegateal l’IPTges t
azionale,cos
ì
alt
oc hes ipuòar ri
var eadunaCI D( coagulazionei ntr
avas colare
dissemi nat a).Nel l
'i
mmedi atopos tpar t
oènec es sar i
oripeteregl i
esamibi oumor aliint empir avvi c
inat iperper met ter eunr iscontro
tempes tivodiques tegr avicompl icanze.

I
nf ineabbi amopoil ’
ECLAMPSI A,c heèl ac ompl icanz aanc or apiù
temi biledel l
aI PT,i ngener eprovienedaunos tat odipr eec lamps i
aed
èc arat teri
z zatadal lac ompar sai mpr ovvisadic r i
s ic onvulsive.
L'attac coec lampt icoèdovut oaduns everovas os pas modelSNCc on
i
per -
per fus i
onec erebr ale,equi ndièf ondament alei nques toc aso
esegui reunapr ofil
as sicons olfatodimagnes io,c heagi sce
probabi lment emedi ant eunadi l
atazionedeivas ic erebr al
ic on
ri
duz i
onedel l
'
ischemi aevapr opr i
oadagi r
eal ivel l
odelSNC
cons ent endodic ontrollareaddi r
itt
ur al econvul sioni .
E’f ondament aledif ront eadunac ri
s ieclampt i
cai npr imisges tir
e
l
'emer genz a,c onunc ont r
oll
odel lec onvul s
ioniepr eveni r
el al oro
ri
c orrenz a.Ilcont roll
odel l
ec onvulsioniovvi ament es ibasas ìsul
solf
atodimagnes i
o,mapuòr ic
hiederel
acoll
aborazionedianes tesis
ti
chevadanoaval utarelostat
odel l
adonna,conunac or
rezione
eventual
edell'
ipos
s i
a,del
l’
acidemia,conunaterapiaanti-i
pertensi
va,
programmazionedelpar t
oedunt rat
tamentorapidoant i
-i
per t
ensivo.
Ènec ess
ari
oc omunques empr eedas ubi
toandareas t
abil
izzarela
donna.

Chec os 'èl as indr omeHELLP.


Altrac ompl i
canz adel l
’IPTges t az ionale,HELLPpunac r
onimoc hes t
a
adi ndi car e:
Hemol ys is:s triscioper if
ericopat ologic o( poi chil
oc itos i
,schis t
oc it
osi,
echinoc it
os i
);bi li
rubi nat ot>1. 2mg
Elevat edLi verenz ymes( AST/ ALT>70UI /l;LDH>600UI /l
LowPl at elet s( cont api as tr
inic a<100. 000)
I
npas s atoer ac ons i
der at aunavar iant edel lepr eec l
amps ia,oggi
i
nvec eèr itenut apr opr ioun' ent itàs epar atac hepuòc ompl i
carel a
preec lamps i
aepuòi nsor ger e,perc uimoni torar es empr equel liche
sonogl ies amic heandi amoar ichi eder ei nques tedonne.
I
nf atti
,l aSi ndr omeHel lpc hedàques teal ter azionil abor atorialipuò
pres ent ars ii
nmodovar iabiles ubdol oadec latant e,epuò
compr ender e:mal es ser egener aliz z
ato,epi gas tralgiedas offerenz a
epat ica,naus eaevomi to,IPT( fr equent emanonc os tante),di spnea,
cefalea,s egnies i
ntomidipr eec lamps ias epr es ente.
Ladi agnos inonèf ac i
lees pes s oèr i
tar datadaunadi agnos ier r
atadi
colec i
stite,es of agee,epat i
teot r omboc it
openi aidiopat ica.
Ognigr avi dac hepr esent imal es ser es i
mi l-influenz aleounodei
si
nt omic itati,nelt erz ot ri
mes tre,dovr ebbees sereval utatac on
emoc romoc ompl etoc onf ormul aet es tdif unz ional i
tàepat ica.
nellaHSt rover emo:
-Anemi aemol i
t i
cac onbi li
rubi na>1. 2mg,LDH>600UI /Ler iduz i
one
dell'
emat oc r
ito;
-Elevaz ionet r ans ami nas i,s pec i
eASTt ra70e400UI / L;
-Pias t
rinopeni a<150. 000permm3;
PT,PTTeFi br inogenonor mal i(f annoas pet tareunaCI Ds eal t
er ati
);
Aument odelD- Dimer o( indic at or e)pr ec oce.

E’pr
esent
espes
sopr
otei
nur
ia.

MANAGEMENT SI
NDROME HELLP:
olt
rele34s ett
imane,induz ionedelt ravaglio(val
utareindicediBis
hop)
tr
al e32e34,s ommi nistrar
ec ort
icoster oi
diperr i
durr
el aSindromeda
dis
tres srespi
rator
ioneonat al
eeval utar eselapzpuòr i
vedereun
att
eggi ament oconservat i
vomoni torar e,oppur eindurreilparto;
pri
madel le32setti
mane,c orti
costeroidiedar siunperiododi
osservaz i
onepermoni torar
eedevent ualmentedec i
dereperuna
i
nduz ionedelpar t
o,c orreggendol ’i
povol emiat r
amiteidratazi
one,
correggendoI PTtrami teant i
i
pertensivi,prevenendolec ri
siconvul
sive
cons olfatodimagnes io.
Seinsor geunHELLPounaCI D,andar et ratt
areques t
ec ondizi
oni.

Potrebbero piacerti anche