Sei sulla pagina 1di 2

Tặng Anh Cho Cô Ấy Ca Sĩ: Hương Giang

Piano: Hoàng Tâm

Fm D♭ A♭
  4                  
  4     
              
4 C

             
    
5 Fm D♭ A♭
                     
     

9 C Fm D♭ A♭
           
     

C Fm
13
        D♭
        A♭     
         
 
C Fm
17
        D♭
         A♭

        
  
21 C Fm D♭ A♭
 

                                     

25 C Fm D♭ A♭

                                    

29 C Fm D♭ A♭

                 
33 C Fm D♭ A♭ C Fm
                                    
     
  

39 D♭  A♭ C Fm
                  
           

   

43 D♭ A♭ C

                                       

46 Fm D♭ A♭ C

                                         

Fm D♭ A♭
50
      C 
                    42    44

56 Fm D♭ A♭ C
 4
   4                

60 Fm D♭ A♭ C

                

64 Fm C
 
                        