Sei sulla pagina 1di 1

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Bapak Kelik selaku kagungan hajat ingkang dahat kinurmatan. Ingkang


Kinurmatan Mbah buyut. Ingkang kinurmatan pakde, bude, paklek, bulek,
mbakyu, kakang, adek adek ponakan lan sedaya warga gotrah Subardi.

Ingkang kaping pisan sumonggo kulo panjenengan sami ngaturaken puji syukur
dhateng Allah SWT ingkang sampun maringi kasarasan, sarta hidayah inayah-
Ipun dhumateng kita sedaya, dumugi kita saged kempal wonten ing adicara
halal bihalal, kanthi mboten wonten alangan satunggal menapa. Lan kula
ngaturaken agunging panuwun dhumateng sedaya ingkang sampun rawuh
wonten ing mriki kangge acara halal – bihalal. Mugi niat ikhlas panjenengan
sedaya tindak saking griya dumugi papan menika kecatet dados satunggaling
amal kesaenan dhateng Allah SWT.

Para rawuh ingkang kinurmatan ! , Mugi-mugi acara Halal Bihalal menika


dados sarana nglebur dosa antawisipun sapada, ingkang rumaos lepat mboten
kaambali malih ing wekdal candhakipun. Awit kalepatan, dosa, khilaf menika
sandhanganipun tiyang gesang. Sumangga kita sedaya tepa salira, amrih gesang
kita tansah bagya mulya.

Para rawuh ingkang kinurmatan ! , Mugi kanthi wontenipun acara menika


ngemutaken kita sedaya, sageda tansah tumindak ingkang sae dhateng sapada,
ajen-ingajeni, tresna-tinresnanan ing antawisipun ingkang mudha dhateng
tiyang sepuh, utawi dhateng sesamining para mudha. Adhedhasar tata krama
ingkang sae, ndadosaken silaturahmi saged lumampah kanthi lancar.

Para rawuh ingkang kinurmatan ! , Wonten tetembung menawi silaturahmi


menika saged manjangaken yuswa. Pramila sumangga acara menika saestu
nambahi seserepan tumrap kita saengga kita saged gesang ing bebrayan kanthi
sae lan tansah nindakaken silaturahmi kanthi sae dhateng sapada.

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah
bawah ingkang mboten mranani penggalih dhateng para rawuh sedaya, kula
nyuwun agunging samudra pangaksami.

Akhiru salam Wabillahi taufik walhidayah.


Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Potrebbero piacerti anche