Sei sulla pagina 1di 1

Awit ni Santa Cecilia

(Awit sa Pagpapakinabang sa Kapistahan ni Sta. Cecilia)


Titik ni Dale Pariñas, Daniel Saroca at Antonio Manaog
Musika ni Jonathan E. Mendoza
A
B¨ F/A G‹ /F E¨
b4
KORO 1

&b 4 Ó Œ œ œ ˙ Œ œ œ œ ˙ Ó œ œ œ œ ˙
œ œ œ
A - king hi - mig a - king i - ha - han - dog tang - ki - li - kin Mo

œ œ™
B¨/D C‹ F B¨ F/A G‹
b
˙™
7
˙ œ
& b œ™ œ œ
J œ w œ œ œ
œ œ œ œ™
J J
Pa - ngi - no - on Ang a - king pu - so, i - ti - na - ta - as sa'-

BERSO 1 B
‰ œj ˙ ™
G‹/F E¨ B¨/D C‹ F D/F© G‹
b
13

& b ˙™ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œ œ ˙ œ #œ
w œ œ
Yo sa - bay sa pa - pu - ring a - lay ko Ka - i - sa'y ang - hel sa pag

™ j
œ œ œ œ œJ œ œJ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ ™ œJ ˙ œ œ ˙™
D/F© B¨/F C/E E¨ B¨/D C‹7
b
19

&b œ œ˙
œ
a - wit, Ma - ta - mis na ti - nig mu - la sa la - ngit Pa - ra - ngal, i - pag - bun - yi Nga - lan Mo Po -

F F7 G‹
C D/F© B¨/F C/E E¨
BERSO 2

b ™ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œJ œ œ œ œ œ
25

& b ˙™ Œ
œ œ œ œ œ# œ œ
œ ˙
on Hi - mig na ka - i - big i - big Tag -lay ma - ba - tha - lang pag - i big Sa' Yo i- tong a - king

& b œ œ ‰ œj œ œ œ ™ œJ œ œ œ™ œ ˙™ Œ ™ œj œ™ œj
B¨/D C‹ B¨ F/A
b
31

Œ ‰ œj j
KORO 2
Œ Ó œ ˙
Ϫ
a - wit Ma - ging ka - a - ya a - ya ang ha - tid Hang gang wa - kas Hang - gang a-
G‹ /F E¨ B¨/D C‹ F
b
˙™
37
j
&b œ ˙ Œ œ œ œ œ w œ™ œ œ
J œ w
Ϫ
ko'y bu - hay A - a - wi - tan Ka ng wa - lang hum - pay

œ™ œ œ œ ˙
B¨ F/A G‹ G‹/F E¨ B¨/D
b j
43

& b œ™ œj œ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ œ œœ œ ˙
œ
Hi - mig ng pag - i - big ay a - lay hi - mig ng pa - na - la - ngin I - yong ding-
C‹ F B¨ F/A G‹ /F E¨

b
49 KODA

˙™
&b w œ Œ œ Ó œ œ ˙ ˙
œ œ ˙
œ
œ œ œ ˙
gin gin A - king hi - mig a - king i - ha - han - dog a - king a - wit

Copyright © November 2014