Sei sulla pagina 1di 1

ASHTANGA VINYASA Primera serie: YOGA CHIKITSA

SURYA NAMASKARA A 9 vinyasas


SURYA NAMASKARA B 17 vinyasas
PADANGUSTHASANA nasagrai 3 vinyasas
PADAHASTASANA nasagrai 3 vinyasas
UTTHITA TRIKONASANA hastagrai 5 vinyasas
PARIVRTA TRIKONASANA hastagrai 5 vinyasas
UTTHITA PARSVAKONASANA hastagrai 5 vinyasas
PARIVRTA PARSVAKONASANA hastagrai 5 vinyasas
PRASARITA PADOTTANASANA A-B-C-D nasagrai 5 vinyasas c/u
PARSVOTTANASANA padayoragrai 5 vinyasas
UTTHITA HASTA PADANGUSTASANA padayoragrai y parsva 14 vinyasas
ARDHA BADDHA PADMOTTANASANA padayoragrai 9 vinyasas
UTKATASANA angusta ma dhya 13 vinyasas
VIRABHADRASANA I angusta - II hastagrai 16 vinyasas
DANDASANA nasagrai
PASCHIMOTTANASANA padayoragrai 16 vinyasas
PURVOTTANASANA nasagrai 15 vinyasas
ARDHA BADDHA PADMA PASCHIMOTTANASANA padayoragrai 22 vinyasas
TIRANGMUKHA EKAPADA PASCHIMOTTANASANA padayoragrai 22 vinyasas
JANU SIRSASANA A – B – C padayoragrai 22 vinyasas c/u
MARICHYASANA A padayoragrai - B nasagrai 22 vinyasas c/u
MARICHYASANA C- D parsva 18 vinyasas c/u
NAVASANA padayoragrai 13 vinyasas
BHUJAPIDASANA nasagrai 15 vinyasas
KURMASANA nasagrai
SUPTA KURMASANA nasagrai 16 vinyasas
GARBHA PINDASANA nasagrai 15 vinyasas
KUKKUTASANA nasagrai 15 vinyasas
BADDHA KONASANA A – B nasagrai 17 vinyasas
UPAVISTA KONASANA nasagrai y en equilibrio urdhva 15 vinyasas
SUPTA KONASANA nasagrai 16 vinyasas
SUPTA PADANGUSTHASANA padayoragrai y parsva 28 vinyasas (Chakrasana)
UBHAYA PADANGUSTHASANA urdhva 15 vinyasas
URDHVA MUKHA PASCHIMOTTANASANA padayoragrai 17 vinyasas
SETU BANDHASANA nasagrai 15 vinyasas (Chakrasana)
URDHVA DHANURASANA nasagrai 15 vinyasas
PASCHIMOTTANASA padayoragrai 16 vinyasas
SALAMBA SARVANGASANA nasagrai 15 vinyasas
HALASANA nasagrai 13 vinyasas
KARNAPIDASANA nasagrai 13 vinyasas
URDHVA PADMASANA nasagrai 14 vinyasas
PINDASANA nasagrai 14 vinyasas
MATSYASANA nasagrai 13 vinyasas
UTTANA PADASANA nasagrai 13 vinyasas (Chakrasana)
SIRSASANA nasagrai 13 vinyasas
BADDHA PADMASANA nasagrai 16 vinyasas
YOGA MUDRA nasagrai 16 vinyasas
PADMASANA nasagrai 16 vinyasas
UTPLUTIH nasagrai 16 vinyasas
SAVASANA

Potrebbero piacerti anche