Sei sulla pagina 1di 4

ASHTANGA VINYASA Primera serie: YOGA CHIKITSA

SURYA NAMASKARA A
SURYA NAMASKARA B
PADANGUSTHASANA nasagrai
PADAHASTASANA nasagrai
UTTHITA TRIKONASANA hastagrai
PARIVRTA TRIKONASANA hastagrai
UTTHITA PARSVAKONASANA hastagrai
PARIVRTA PARSVAKONASANA hastagrai
PRASARITA PADOTTANASANA A-B-C-D nasagrai
PARSVOTTANASANA padayoragrai
UTTHITA HASTA PADANGUSTASANA padayoragrai y parsva
ARDHA BADDHA PADMOTTANASANA padayoragrai
UTKATASANA angusta ma dhya
VIRABHADRASANA I angusta - II hastagrai
DANDASANA nasagrai
PASCHIMOTTANASANA padayoragrai
PURVOTTANASANA nasagrai
ARDHA BADDHA PADMA PASCHIMOTTANASANA padayoragrai
TIRANGMUKHA EKAPADA PASCHIMOTTANASANA padayoragrai
JANU SIRSASANA A – B – C padayoragrai
MARICHYASANA A padayoragrai - B nasagrai
MARICHYASANA C- D parsva
NAVASANA padayoragrai
BHUJAPIDASANA nasagrai
KURMASANA nasagrai
SUPTA KURMASANA nasagrai
GARBHA PINDASANA nasagrai
KUKKUTASANA nasagrai
BADDHA KONASANA A – B nasagrai
UPAVISTA KONASANA nasagrai y en equilibrio urdhva
SUPTA KONASANA nasagrai
SUPTA PADANGUSTHASANA padayoragrai y parsva
UBHAYA PADANGUSTHASANA urdhva
URDHVA MUKHA PASCHIMOTTANASANA padayoragrai
SETU BANDHASANA nasagrai
URDHVA DHANURASANA nasagrai
PASCHIMOTTANASA padayoragrai
SALAMBA SARVANGASANA nasagrai
HALASANA nasagrai
KARNAPIDASANA nasagrai
URDHVA PADMASANA nasagrai
PINDASANA nasagrai
MATSYASANA nasagrai
UTTANA PADASANA nasagrai
SIRSASANA nasagrai
BADDHA PADMASANA nasagrai
YOGA MUDRA nasagrai
PADMASANA nasagrai
UTPLUTIH nasagrai
SAVASANA
9 vinyasas
17 vinyasas
3 vinyasas
3 vinyasas
5 vinyasas
5 vinyasas
5 vinyasas
5 vinyasas
5 vinyasas c/u
5 vinyasas
14 vinyasas
9 vinyasas
13 vinyasas
16 vinyasas

16 vinyasas
15 vinyasas
22 vinyasas
22 vinyasas
22 vinyasas c/u
22 vinyasas c/u
18 vinyasas c/u
13 vinyasas
15 vinyasas

16 vinyasas
15 vinyasas
15 vinyasas
17 vinyasas
15 vinyasas
16 vinyasas
28 vinyasas (Chakrasana)
15 vinyasas
17 vinyasas
15 vinyasas (Chakrasana)
15 vinyasas
16 vinyasas
15 vinyasas
13 vinyasas
13 vinyasas
14 vinyasas
14 vinyasas
13 vinyasas
13 vinyasas (Chakrasana)
13 vinyasas
16 vinyasas
16 vinyasas
16 vinyasas
16 vinyasas