Sei sulla pagina 1di 14

Giaùng Sinh An Bình

(Trích Thaùnh Thi Muøa Voïng PVCGK)


I. KHAÙT VOÏNG Ngoïc Linh

      
C G C F C

    
S
A     
A Ñaõ vang

         

T
    
A Khaép thinh khoâng

       
B        
A Khaép thinh khoâng

   
     
   
Am7 F C G

    


doäi, ñaõ vang doäi lôøi cuûa bao ngoân söù. Baùo tin
  
   

Baùo tin vui
  

   
Baùo tin vui

         
Am7(b9)

         
 
möøng, baùo tin möøng Con Chuùa ñeán traàn gian. Vò Cöùu Tinh giôø

        


Vò Cöùu Tinh giôø

       
  
Vò Cöùu Tinh giôø
      
Dm G 1. G7 F

            
ñaây ñaõ tôùi gaàn. Seõ giaûi thoaùt ñöa ta vaøo coõi

         
    

 
ñaây ñaõ tôùi gaàn. Seõ giaûi thoaùt ñöa ta vaøo coõi
               

ñaây ñaõ tôùi gaàn. Seõ giaûi thoaùt Ngöôøi seõ ñöa ta vaøo coõi

   
     
   
E G 2. G7 C

   
phuùc. thoaùt ñöa ta vaøo coõi phuùc.

            
  

phuùc. Khaép thinh ... thoaùt ñöa ta vaøo coõi phuùc.
            
  


phuùc. Khaép thinh ... Ngöôøi seõ ñöa ta vaøo coõi phuùc.

  
       

Ñaây cuoäc giaùng laâm tieân khôûi

       

Ñaây cuoäc giaùng laâm tieân
   

      
Ñaây cuoäc giaùng laâm tieân khôûi. Löôïng töø


 
 
G F G


       
    


Ñaây cuoäc giaùng laâm tieân khôûi löôïng töø bi khoâng


löôïng töø bi, löôïng töø bi khoâng

      


 
khôûi löôïng töø bi khoâng phaït,
   
     
bi, löôïng töø bi khoâng phaït,
  
 
Dm D7(b5) G Cm Gm

      

nhaén phaït ñòa caàu.
nhaén phaït ñòa caàu.

         

khoâng phaït ñòa caàu.
        

    
 
khoâng phaït ñòa caàu. Nhöng moät nieàm xoa dòu veát thöông

      
     
 
D7 Gm Bb D7 Gm

     
   

Nhöõng veát thöông ñau toäi nhaân theá Ngöôøi ra tay chöõa laønh.
          
     


Nhöõng veát thöông ñau toäi nhaân theá Ngöôøi ra tay chöõa laønh.
    
      
   
ñau. Bao toäi nhaân traàn Ngöôøi ra tay chöõa laønh.

      
  
     
G C D Em Am

 
  
   
OÂi chan choùi aùnh haøo quang (aùnh haøo quang). AÙnh haøo
          
  


OÂi chan choùi aùnh vinh quang. AÙnh haøo
      


    
OÂi choùi loïi aùnh vinh quang aùnh haøo quang.

  
  
Em Bm D7 A7 D

 
      
  
quang (aùnh haøo quang). AÙnh haøo quang muoân thuôû ( ô ).
     
    

quang, aùnh haøo quang muoân thuôû.
  

     

AÙnh haøo quang muoân ngaøn thuôû.
     
  

C D Em Bm D7 G D

      
 
    
OÂi huy hoaøng, huy hoaøng, huy hoaøng muoân taác daï laâng laâng.
  
            

  
OÂi huy hoaøng, huy hoaøng, huy hoaøng muoân taác daï laâng laâng.
   
            
   
OÂi huy hoaøng, huy hoaøng, huy hoaøng muoân taác daï laâng laâng.

  
   
   
G D7 G C A7

     
Moät vò Cöùu
Naøy moät vò Cöùu Tinh, Cöùu

     
    

Moät vò Cöùu Tinh naøy moät vò Cöùu


 
           
Naøy moät vò Cöùu Tinh, moät vò Cöùu Tinh, Cöùu

         
  
D7 G D C

  
 
Tinh seõ xuaát hieän, seõ xuaát hieän röïc rôõ.
     
     


Tinh seõ xuaát hieän, seõ xuaát hieän röïc rôõ.
       
    
Tinh seõ xuaát hieän, seõ xuaát hieän rôõ raøng.

 
     

Am D G

     
  
Choán phuùc vinh Thieân Ñaøng Ngöôøi ban. OÂi Gieâ
  
           Choán phuùc

vinh

Thieân Ñaøng Ngöôøi ban. OÂi Gieâ
         

  

Choán phuùc vinh Thieân Ñaøng Ngöôøi ban. OÂi Gieâ
    
      
D Am A9(b5) D

    
    
   
- su chuùng con haèng mong ñôïi moät ngaøy naøo ñöôïc chung höôûng Nhan
            
       

- su chuùng con luoân mong ñôïi moät ngaøy naøo ñöôïc chung höôûng Nhan
      
       

  
- su chuùng con haèng ñôïi mong moät ngaøy naøo ñöôïc chung höôûng Nhan

       
     
    
G C D D7 G7 C Em Am

     
  
    

Thaùnh. Giöõa höông hoa giöõa aùnh saùng, aùnh saùng voâ vaøn cuøng nhaõ
   
                 


Thaùnh. Giöõa höông hoa giöõa aùnh saùng, aùnh saùng voâ vaøn cuøng nhaõ
   
           
   
Thaùnh. Giöõa höông hoa giöõa aùnh saùng, aùnh saùng voâ vaøn cuøng ñieäu

      
1. D7

 
 
      
nhaïc muoân ñôøi ngaân vang. OÂi Gieâ ...
 
3

        

 
nhaïc ngaøn ñôøi ngaân vang. OÂi Gieâ ...
    
       
nhaïc ngaøn ñôøi hoøa vang. OÂi Gieâ ...

  
2. D7 G Cm G Cm G
 
  
             

nhaïc muoân ñôøi ngaân vang (ngaân vang, ngaân vang).
 
            

 
nhaïc ngaøn ñôøi ngaân vang, ngaân vang, ngaân vang.
     
 

 
     
nhaïc ngaøn ñôøi hoøa vang.
II. NOÃI NIEÀM

         
Em G B E7 Am B

           
B

U

    
E7 Am Bm Em Bm Em

T 
          
   

U
 

        
B

U U

  
      
G C Am6 D F#m(b5) B


   
A
         
U

              

T

U U
 
B        
U

S   

     
Em7 Am G Em Bm

   
A
       

           
 

T
 
U
 

B    
U

 
Em Am Em Bm Em Am Em Bm Em Am Em

  
            
 

            

U U
 

        
U U
  
Em Am6

       


Ñeâm Beâ - lem söông muø tuyeát traéng.

     
U
 
    
 U

   
U

  
B E7 Am Em B

       
 
 Baïch ñaøn reo hay ngaøn tieáng soùng ñöa.

       
U
      
 
 U
 

   

     
  
Em7 Am Cmaj7 B7 C B7

     
   

 U     
       


    
        

U

 
Em Am Em Bm Em Am Em Bm Em

        
     


         

 

     
U U
    
E7 Am Em

       

 Ngaøn sao

lung linh treân trôøi cao röïc saùng.

   
U
    
 

 
U


 
U

   
E7 Am B7 Em Bm Em

        
 Boán phöông

maây trôøi haét hiu mòt

môø.

       
U
 
      
 U
 
    
U

   
       
Em7 Am Cmaj7 B7 C B B7 Em Am

            

U
      
        
 U

     
        

U

     E
     
Em Bm Em Am Em Bm Em


         
 Boãng aùnh saùng, aùnh
        
         

  
U
 
Boãng aùnh
      
saùng, aùnh


    
U U Boãng aùnh saùng, aùnh
  


G#m C#m7 E7 A F#7 B E

        

 


  
saùng chan hoøa. Lôøi ca vang khaép gaàn xa. Ñöùc Ki -

         

saùng chan hoøa. Lôøi ca vang khaép gaàn xa. Ñöùc Ki -
   

        
raïng chan hoøa. Lôøi ca vang doäi muoân nhaø. Vò Ki -

  


A E B7 F#7 B E7 A     
   
  
 
toâ nay giaùng sinh xuoáng traàn. Ngöôøi ñem ôn phuùc an

           

toâ nay giaùng sinh xuoáng traàn. Ngöôøi ñem ôn phuùc an
 
           
toâ nay haï sinh xuoáng traàn. Ngöôøi ñem ôn loäc an

 
C#m 1. B7 E B 2. B7

       

   

 


bình. Ngöôøi ñem ôn phuùc bình an. Ngöôøi ñem ôn phuùc bình

         
   

bình. Ngöôøi ñem ôn phuùc bình an. Ngöôøi ñem ôn phuùc an
   

          
bình. Ngöôøi ñem ôn loäc an laønh. Ngöôøi ñem ôn phuùc bình

        
   
E Em7 Am Cmaj7 B7 C

         

an. Ñaáng taùc thaønh neân trôøi ñaát muoân loaøi ñaõ khieâm
            
    


laønh. Ñaáng taùc sinh neân trôøi ñaát vaïn loaøi ñaõ khieâm
        
       
 
an. Ñaáng taùc sinh neân trôøi ñaát vaïn loaøi ñaõ töï
 
B7 Em Am Em Bm Em Am

            
haï xuoáng gian traàn (cöùu phaøm nhaân) cöùu phaøm nhaân (cöùu phaøm
  
        

haï xuoáng gian traàn cöùu phaøm nhaân thoaùt toäi
 
       
haï vaøo traàn gian vì phaøm nhaân

    
 

Em Bm Em Em7 Am B7

   
  
    

nhaân) thoaùt toäi khieân. Chuùa sinh trong maùng löøa chieân thaáp
      
    


khieân. Chuùa sinh trong maùng löøa chieân thaáp
   
          

vì toäi khieân. Ñaõ sinh trong maùng löøa chieân thaáp

 
C B7 Em Am Em Bm

            
heøn choán hiu quaïnh giöõa söông muø (U ) U
    
      

heøn choán hiu quaïnh giöõa söông muø. U
 
       

heøn choán quaïnh hiu giöõa mòt muø. U

 
Em Am Em Bm 1. Em 2. Em Am E


         
   
(U ) U U

          
 U U
 

       
U U
III. YÙ NGUYEÄN

   
E7 A B G#m A B B7
   
            
Solo:
Cho con ñeán, cho con ñeán ngöôõng chieâm beân maùng coû. Loøng ñôn

     
E7 A B7 E E7
 
  
         
sô, loøng ñôn sô khoâng luïa laø nhung gaám. Chæ moät chuùt aân

  
A F#m B A F#7 B

    

   
   
  
 
tình, chæ moät chuùt höông hoa nhöng thaám ñaãm bao nhieâu laø höông saéc.

            
    
E7 A B G#m A E

   

Duo: Cho con ñeán, cho con ñeán ngöôõng chieâm beân maùng coû.

  
         

C#7 F#m B7 E B7


 
        
Loøng ñôn sô, loøng ñôn sô khoâng luïa laø nhung gaám. Chæ moät

      
   
E7 A C#7

    
 

chuùt aân tình, chæ moät chuùt höông hoa nhöng thaám

 
F#m B7 E


  
       
 
ñaãm bao nhieâu laø höông vò.

S       

  
       
G#m A B7 E B7

A
      
Cho con ñeán baùi chieâm nhan Ngaøi. Lôøi tri aân muoân
          
  

T
 
Cho con ñeán baùi chieâm nhan Ngaøi. Lôøi tri aân muoân
        
B 
   
 
Cho con ñeán baùi chieâm nhan Ngaøi. Lôøi tri aân muoân
     
 
 
E F#m7 G# E G#m A

  
     
ñôøi chaúng phai. Cho con ñeán haùt khen Danh
  
        


ñôøi chaúng phai. Cho con ñeán haùt khen Danh
       

   

ñôøi chaúng phai. Cho con ñeán ngôïi khen Danh

   
B E7 A E B7 E

     
      
Ngaøi. Loøng caûm meán chuùc vinh muoân ñôøi.
       
    


Ngaøi. Loøng caûm meán chuùc vinh muoân ñôøi.
    
         
Ngaøi. Loøng ñaùp ñeàn tuïng vinh muoân ñôøi.

 
IV. TOÂN VINH
   
 
   
  
E7 A B7 E

    
      
 
Vui leân, vui leân, vui leân naøy ngöôøi ôi! Chuùa
      
             


Vui leân, vui leân, vui leân naøy ngöôøi ôi! Chuùa
        
         
 
Vui leân, vui leân, vui leân naøy ngöôøi ôi! Chuùa

   
 

B F#m G#m

   

    
  
     
ñaõ giaùng sinh xuoáng traàn. Chuùa ñaõ giaùng sinh xuoáng traàn ñeán ñem an
    
           


ñaõ giaùng sinh xuoáng traàn. Chuùa ñaõ giaùng sinh xuoáng traàn ñeán ñem an
      
           
ñaõ giaùng sinh xuoáng traàn. Chuùa ñaõ giaùng sinh xuoáng traàn ñeán ñem bình
    

 
 
C#m F#7 B E B

 
 

  
  

     
bình ñeán ñem bình an. Chuùa ñaõ giaùng sinh laøm ngöôøi. Chuùa
           
    

 
bình ñeán ñem bình an. Chuùa ñaõ giaùng sinh laøm ngöôøi. Chuùa
    
   
         
an ñeán ñem an bình. Chuùa ñaõ giaùng sinh laøm ngöôøi. Chuùa

  
F#m G#m C#m F#7 B

      
       
ñaõ giaùng sinh laøm ngöôøi cöùu nguy gian traàn thoaùt caûnh laàm than.
        
     

ñaõ giaùng sinh laøm ngöôøi cöùu nguy gian traàn thoaùt caûnh laàm than.
 
             
ñaõ giaùng sinh laøm ngöôøi cöùu nguy traàn gian thoaùt caûnh meâ laàm.

  
E7 A B7

         
Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca

              

 
Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca leân. Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca
         

  
Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca leân.

      
  
E B E

      
   
   

leân. Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca leân. Vinh Danh Chuùa khaép
 
            


leân. Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca leân. Vinh Danh Chuùa khaép
        

    

Naøo moïi ngöôøi cuøng hoøa ca leân. Vinh Danh Chuùa ngôïp
        
G#m A B E B7 E F#m7 G#

   
     
treân khung trôøi. Vaø bình an cho ngöôøi thieän taâm.
           treân khung trôøi. Vaø bình an cho ngöôøi chí taâm.

         
   

treân khung trôøi. Vaø bình an cho ngöôøi chí taâm.

      
 
 
E G#m A B E7 A

        
 
 

Vinh Danh Chuùa khaép treân khung trôøi. Vaø bình an nhöõng
           
  

 
Vinh Danh Chuùa khaép treân khung trôøi. Vaø bình an nhöõng

         

     

Vinh Danh Chuùa ngôïp treân khung trôøi. Vaø an bình nhöõng

    E7 
     
E B7 E A B7

     
   
   
 
ai ngay laønh. Vui ... leân, vui leân, vui leân naøy ngöôøi
    
               

ai ngay laønh. Vui ... leân, vui leân, vui leân naøy ngöôøi
       

         
  
ai hieàn laønh. Vui ... leân, vui leân, vui leân naøy ngöôøi

   
  
          

       
E


  
ôi! Vui leân, vui leân, vui leân, vui leân.
              



  
ôi! Vui leân, vui leân, vui leân vui leân.
     

          
  
ôi! Vui leân, vui leân, vui leân vui leân.