Sei sulla pagina 1di 2

FAIXA AMARELA - 5º KYU – GOKYU

- Kamae
- Tenkan
- Tenkan ho
- Ushiro hanten ukemi
- Ushiro kaiten ukemi
- Mae ukemi

1. Shoumen uti dai ikkyo


2. Aihanmi Katatedori shihonague
3. Suwariwaza kokyu ho

FAIXA ROXA – 4º KYU – YONKYU


(AS TÉCNICAS DO 5º KYU E MAIS... )

1. Shoumen uti iriminague


2. Guiakuhanmi katatedori shihounague
3. Katadori dai nikyo
4. Yokomen uti shihounague
5. Suwariwaza kokyu ho

FAIXA VERDE – 3º KYU – SANKYU


(AS TÉCNICAS DO 5º E 4º KYUS E MAIS…)
1. Shoumen uti dai nikyo
2. Shoumen uti dai sankyo
3. Shoumen uti dai yonkyo
4. Suwariwaza shoumen uti dai ikkyo
5. Suwariwaza shoumen uti dai nikyo
6. Suwariwaza shoumen uti dai sankyo
7. Suwariwaza shoumen uti dai yonkyo
8. Ryoutedori shihonague
9. Tsuki iriminague
10. Shoumen uti kotegaeshi
11. Tsuki kotegaeshi
12. Ryotedori tentinague
13. Suwariwaza kokyu ho

Obs: Todas as técnicas em omotê, urá, direita e esquerda.


FAIXA AZUL – 2º KYU – NIKYU
(AS TÉCNICAS DO 5º, 4º, 3º KYUS E MAIS...)
1. Katadori dai ikyo
2. Katadori dai sankyo
3. Katadori dai yonkyo
4. Suwariwaza katadori ikkyo
6. Suwariwaza katadori dai nikyo
7. Suwariwaza katadori dai sankyo
8. Suwariwaza katadori dai yonkyo
9. Hanmi handati katatedori shihonague
10. Katatedori iriminague
11. Katatedori kotegaeshi
12. Guiaku hanmi katatedori kaitennague
13. Katatedori jiuwaza
14. Suwariwaza kokyu ho

FAIXA MARROM – 1º KYU – IKKYU


(AS TÉCNICAS DO 5º, 4º, 3º, 2º KYUS E MAIS...)
1. Yokomen uti dai ikkyo
2. Yokomen uti dai nikyo
3. Yokomen uti dai sankyo
4. Yokomen uti dai yonkyo
5. Suwariwaza yokomen uti dai ikkyo
6. Suwariwaza yokomen uti dai nikyo
7. Suwariwaza yokomen uti dai sankyo
8. Suwariwaza yokomen uti dai yonkyo
9. Ushiro ryoutekubidori dai ikkyo
10. Ushiro ryoutekubidori dai nikyo
11. Ushiro ryoutekubidori dai sankyo
12. Ushiro ryoutekubidori dai yonkyo
13. Yokomen uti dai gokyo
14. Hanmi handati ryoutedori shihonague
15. Shoumen uti kaiten nague
16. Tsuki kaiten nague
17. Guiaku hanmi katatedori sumi otoshi
18. Ryoutedori jyuwaza
19. Morotedori jyuwaza
20. Suwariwaza kokyu ho
21. Tatiwaza kokyu ho

Obs: Todas as técnicas em omotê, urá, direita e esquerda.