Sei sulla pagina 1di 49

1 2

era a ddi tempi milli novicentu vinti dui, ccra cu nasca


Il CASO CIANU dintra na reggia durata, cu dignamenti, ma la massa vina a lu
di Montemaggiore Belsito (PA) munnu dintra n manciatura. Tantu ca Vanni la matina
appressu, ca cc si vira e nun ci si vira e cu ttutta dd
Masculu masculu ia, cc lvi u pirnicanu, a ggn Marietta furturazza mancu a ffalla apposta, partu cuntentu cuntentu, si
mammana du paisi u fici nesciri di la matri comu si fussi un sinta cchi mpurtanti, cchi forti ni lu sennu e nn lu cori,
caprettu, senza rrispttu lacchiappu p li cavigghi e cu a testa lacchianati e li timpi cc parinu scinnuti, e nun sulu, tirava a
nsutta cu dd chiappati nni lu culu, u fici chianciri, accuss rretina du mulu p fallu truttari cchi forti, insomma
si cc allarganu li purmundda e rresta cu li vivi dica la firnitichiava e parrava sulu, e locchi parevano faddi ca si
mastra. La zziana Vinnirina, la nanna Pippina cu li dd pusavanu ora cc ora dd, pinzava chiss e chiddautru,
vicinddi zz Piddzza e zz Milzza, cu pigghiava lu satava dun pruggettu a unautru,: mi veni a aiutari cc a
linzulddu cu u vacli cu lacqua tepida e un cucchiaru di siminari, poi a cuogghiri la bbdda aliva du locu, cc nsignu
amidu fattu ncasa, saffaccinnvanu cumplimintandusi cu la a nzitari arbuli e sarmenti, ancora comu si sfrutta u latti di
partorienti, c pi la verit anchi si era u primu pareva avissi larmali facennu tumazzu e rricuotta; a scola, a scola basta ca
figghiatu pi la decima vota, ringrazziannu la Matri Cilesti e sapi mettiri a firma e quantu fa dui cchi ddui o quantu chila
Patri Tiresi pi laccumpagnamentu di stu bellu eventu. Li leva a statra o un tummunu di favi o una sarma, ma comu
masculiddi: u patri Vanni u nannu Vartulu e u zz Nofriu iusu voli u Signiruzzu e Ges Crucifissu basta ca mi lu avva forti
na stadda frijevanu pi canusciri u bonu esitu, tantu ca appena forti pi li travagghi duri di sti terri. Tantu va dittu e pinztu
sintu arrummliari a creatura, cu tutti li scarpuna nchiuvati, ca si sinta a testa carrica e comu un firru, accuss cci vinni
cu un sautu f di supra a vasri Cuncittina, e ppoi girannusi megghiu allucarisi pi deci minuti supra un puntali vicinu a u
versu a mammna arribbicva: talistuvu bbnu cc manca pagghiaru da masseria. Cuncittina cu la socira ncasa e ddu
nenti a Cianzzu, Cianzzu bbeddu, si lavissi manciatu vivu sante fimmineddi, mittevanu pi la casa rrisettu pulizia e
pi la cuntintizza; a nanna a zz Pippina ntisa a longa pi la sirvianu la nova mammina cu pignatuna di carni e bbrodu di
bedda fiura: ia un veru vitidduzzu cu na facciuzza tunna comu palummeddi tenniri tenniri, pi fari calari lu latti bbonu a
narancia vanigghia, era u stissu sangu c parrava, mentri a Cianuzzu, ca pi la verit addattava durmia e cacava sanseru.
mammana e i vicinddi, cu mussiava di latu, cu dintra lu cori, Nc, in famigghia tuttu iava pi lu megghiu ringrazziannu
parevano ca dicissiru : si, ia puru masculu, per assumigghia larmuzzi du Priatoriu, arriniscu comu megghiu nun puteva
chi assai a pinocchiu quannu Gippettu lu criu, e nun veru dica a mammana, ca, idda di sti cosi dopu n vita di misteri
ca vi la facciuzza comu narancia, assumigghia pari pari a u nnaveva vistu di cotti e di crudi nni ssi mumenti difficili di li
limiuni sprimutu. Ma unnuccenti anchi sva a testa a parti. Certu quannu unu si rraccumanna a u Patruni du paisi
milinciana, sinn futta e comu si lavissi fattu da sempri (Ges Crocefisso) e a la Madunnuzza di LAnciuli, nun ci
accapizzu comu unagnidduzzu a la minna di so matri. Certu sunnu diavoli ca ponnu fari mali parti nni li cosi bboni di lu
3 4

munnu. E ancora pi lu diciannove di Marzu in onuri di San ggiusta, ia precisa, tratta a tutti miremma cu lu stissu agu, sia
Giuseppi u falignami e patruzzu putativu du Bambineddu ca s u spazzinu du paisi, u spizzili, u sinnacu, u baruni, chi a
avissiru a ffari n bbdda tavulata di li Virgineddi pi la u semplici iurnataru, insomma ia n valanzedda giudizziusa,
gintuzza povera ca sarricogghi puru di lautri paisi pi nc unnassumigghia pi nnenti a cchidda appizzata nni li
lloccasioni. La sira i discurseddi caranu propiu su sti belli auli di li tribunali, nc dici uquali pi tutti, minchiati e
prumesse; Vanni: ma, arripigghiami labbitinu di li burgisi minchiunarii sunnu, ddocu cu havi picciuli si nniv
da bbonarma du patruzzu, ca arretu a cunnutta u sacciu iu mparadisu rittu rittu, inveci u puvirazzu finisci sempri nn
comu ringrazziari lu Santissimu Crucifissu e la bbdda Matri mmunnizza di fumazzari. Nn famigghia di Vanni comu a
Addulurata, mi cincu cu ferri e chiovi nn li carni e mmi tanti autri lu tempu faca u so corsu, lanni accuminciavanu a
vogghiu rapiri lu cori comu ficiru cu Iddu. Cuncittina: iu cu pisari pi la nanna Pippina e Cuncittina da vera e brava
Cianuzzu a lu pettu vogghiu iri apperi e scausa e ritornu du matruzza assurgeva cchi du nicissariu dintra p u picciriddu e
paisi a la Madonna di LAnciuli, anchi si ci sunnu pitruna fora quannu era tempu di cogghiri u bbeni di Ddiu, pa
sdirrupi serpi e rruvetti, lu vogghiu offrri a la Matri di li vinniggna du Carmini, pi lalivi du locu, li minnuliddi i
Matri. A nnna Pippina tirannusi a Vanni di bbanna: vatti a cacuocciuli e u pisari di li regni du Casinu; va, taliavanu iornu
curcri pi na dicina di ijuorna sutta cu larmali, ca cc cci pi iuornu stu caruseddu ca ora ava settanni e lavissiru nni li
penzu iu nn lettu granni, chi ti facissi a ddiri a testa caura, pinseri vulutu subbitu chi granni, comu un vistitu lestu e
pazienza, pazienza cci voli nni sti cosi, appena fa u tempu bbonu, tuttu usu pi loccurrenza; p ddiri la verit u carusu
tarripigghi, pi ora nun ci pinzari a u caciu, fai qualchi fiorettu crisceva nni na santa famigghia, ava bboni sentimenti, a
comu quannu eri nicareddu. E ubbidienti, ma comu un cani matina satava du lettu situatu nnu sutta scala comu nariddu,
vastuniatu e cu a cura ammenzu a li ammi sinniscinnu ijusu nun si faca mai chiamari, si mitta li causiddi, n bunachedda.
ijttannu nucchiata allammicusa versu lu lettu, mentri la e li stivaletti di vacchetta nsivati fatti su misura du zzu
muggheri cava smurfiata la cosa faca finta di nenti cu lu Mattiuzzu u scarparu; e arrivava sempri primu a pigghiari li
picciriddu caddattava a lu candidu pettu. Ma comu tutti li cosi rretini di li du muli, unu mirrinu e lautru baiu, e cc parrava
chi capitanu nn sta bbedda vita bbni o menu bni, nun si quanteranu manzi: iu oggi vaiu a scola ca la maistra
fermanu mai, scurrunu comu un ciumi nvernali, tuttu Nnuccentelli mi prumisi la lodi pi la puisia di Natali comu mi
sarrizzuola e porta sempri cchi luntanu, cchi luntanu puru la detti pi li culonnini di li numeri, di poi stasira a scurata vi
di locchi ddi la menti e ddi lu cori; chisti sunnu cosi di u portu a bbrivatura tunna; quannu si dici c da matinata si viri
rrggiu granni ca alterna la notti a lu iuornu e poi arrebbica u prosieguo da iurnata, Cianuzzu sia fora ca dintra mai un
sempri accuss, sinu ca finisci lu munnu; pari ca nun si sazza richiamu vilinusu, si sbagliava in qualche faccenna, calava
mai sta natura, voli sempri carni frisca, ti fa nasciri, crisciri, e locchi cci passava u pitittu e si mortificava pi diversi iorni.
ppoi.., quannu nun servi cchi, tammutta cun cauciu nn lu Va, era in pochi palori a parra du vicinatu, tutti lavissiru
culu dintra a prima fossa c ncontri. Per a valanza pisa vulutu un figghiu accuss duci e apertu di sensu; anchi si la
5 6

famigghia si rinforz di nautru masculiddu, iddu si sbrazzava cunusceva lu mari e comu era fattu? Quantu era granni e
di cc e ddi dd, dintra cu lu studiu e tantu aiutu a la matri funnutu? E ppoi li grandi citt comu Palermu ? Si sinta chistu
pirch propiu quannu cci vuleva na manu bbiniditta, a nanna e si sinta chiddautru nni li cunti di li nanni, e la fantasia di
Pippina cu quattru iorna di diarria sinnu a Cavatina pi sempri. ogni caruseddu iava e vinia comu lu ventu, ti lassava u sapuri
A tempu c scola era chiusa faticava comu unomu granni, du sciroccu comu lu meli, nni li purpuredda di li labbra, nn
cchiu du patri, nun taliava matinati n siritini, certu facciuzza ti disignava viuledda di lacrimi, e lucchiuzza
fisicamente pi la verit assumigghiava sempri a ddu saddummiscevanu sbattuliannu nni lu scuru, mentri
manichinu di pinocchiu, ma accuss nirvignu e vulintirusu ca larmuzza si facia nica nica singhiuzzannu di disu. Cianuzzu
nun si sapa dunni cci vina tutta st forza. Detru cunsigghiu fu affidatu a Patri Ggiacumu Casciu, nfatti Vanni
di dda santa cristiana ca lu vuleva cchi bbeni di quantu si laccumpagnu cu li muli a la stazioni di lu Causu, e cu u trenu
possa diri, la signora maistra Nnuccentelli: purtatilu nn li di li cincu d matinata prima passava pi la stazioni di Cerda e
salesiani a Cefal, sicuru vi lu fannu nesciri addutturatu, fati ppoi pi Cefal. U Parrineddu pigghau u carusu manu pi
ssu sacrifizziu e virti chi varrinesci, sar u primu du paisi, iu mmanu lu iu a cunsignari a u Patri Priori cu tanti
sugnu cun peri nn penzioni oramai, sentitimi, ascutatimi, rraccummanazioni, dicennu ca fussi un suo niputeddu, e filici
sar a vostra dilizia e la parra di tutti. Vanni e Cuncittina cu la di aviri fattu na cosa bbona sinniu alla diocesi di Cefal unni
testa appuzzata comu si cci vulissiru pinzari: nc, stava a gghiorni piggnannu la consacrazioni. Dintra, a casa
ncuscenza di Ddiu nnuautri u bbeni di stu carusu vulemu, para vacanti, picch criscennu era iddu chi mitta li manu in
per mi veni a mancari tantu di aiutu ncampagna, certu e sulu ogni cosa, e lu patri e la matri lu lassavanu fari pirch dava
pi lu piriudu di scola, di poi cci sunnu quinnici iorna pi li festi suddisfazzioni e faca ogni cosa cu lu meli nn li labbra. U
natalizzi, la Santa Pasqua n simanata, unn tantu pi lu costu carusu era a prima vota ca mitta lu peri fora du paisi, fici
di la rretta, picch cu n figghiata d scrofa abbasta pi tuttu leperienza di comu si viaggia cu lu trenu, u paisaggiu chi si
lannu, chissacciu u carusu accuss luntanu; arribbicava avvicinava a la sciumata e a la marina, cci para ca da un
Cuncittina, po soffriri cu li tunsilli, ma Patri Brasiddu mi lvi mumentu allautru avissi a rruzzuliarisi dintra lu mari tantu era
a pruteggiri unni metti li peri, e Patri Tresa lvi accumpagnari sutta li binari; ma la prima sira chi durmmu nn lu stanzuni cu
di iuornu e di notti, ora cci priparu tuttu u vistiariu di lana pi lautri cumpagneddi di tanti paisi, cci vinni nni lu cori un
sta nvirnata, accuss rresta prutettu di li purmuniti. Intantu, grandi allammicu di la so famigghia, e di li cosi da s casuzza;
cc sempri na prima vota, di norma fussi la partenza pi lu si dissi li ringrazziamenti di la santa iurnata, si cummigghiu
militari ca li fannu scuppari ddaffora a lu nord dItalia, sinu a la testa pi farisi cumpagna ntra diddu stissu, mentri
smuovisi unu du paisi ancora picciutteddu ia na cosa rara, pi na unattigghiu ni la gula lu purtava a dormiri dintra. Mentri,
malatia gravi, pi la partenza pp lAmerica in cerca di fortuna, Cuncittina u stissu, nun pigghiava sonnu, comu savissi li
e in qualche casu deccezzioni; a cchidda et versu la marina murriti, e finu a li matinati si vutava e si sbutava, tantu ca
era un desideriu e nzemmula tanti ncogniti, cu ia ca Vanni versu li cincu era ggi cu li muli arrinati viola viola. Ma
7 8

comu sapemu u tempu ia di parola, curri cu la stissa cadenza chesa da Grazzia ora a u chianu du municipiu o arretu lu muru
p tutta la ggintuzza di stu munnu; pari ca unannu, dui anni, vicinu Santa Fara, era sempri iddu ca tina lu pallinu mmnu, e
tri anni sunnu luntani ma cu li passetti assistati arriva sempri nni li soliti passiati da i quattro canti a u Carvaniu e ritornu, o
puntuali, sia in tempu di paci che di guerra, nun sammuccia, versu Santu Giuseppi, cu virvi sempri dittari cu li gesti di li
ma mancu ti dici nenti, ti camina a u latu e ti talia e comu ti manu e la cadenza di la parlta? Cianuzzu; sinancu dintra a u
talia, nun ti perdi di vista, anzi, nzutta nzutta si la ridi pi li bar tra na liccata e lautra da granita di limuni priparata a darti
picciotti strafuttenti, pari ca ti dici: vai, vai,vai avanti ca nun da Don Niculinu, picch diceva: chissi limiuna sunnu frischi
sbagli, tantu sempri a u passu taspettu quannu ti scadi a frischi du m iardinu di palisi, scerti unu p unu; il neo dottore
cambiali. Accuss Cianuzzu ca va la testa supra li spaddi, mpittava argumentu pi argumentu cu lavvucatu Scarpazza o
abbuzzu nel proprio duviri di picciutteddu chinu di primuri cu lu spizziali du chianu da Matrici Lambrosa, chiamatu cu
versu tutti chiddi ca eranu cu iddu sia compagni ca superiori e arruffianamentu dutturi.., e iddu sazziu sazziu con prosopopea
prufissura, e prestu prestu si fici nutari pi li belli qualit di ti dava a purga du sali ngrisi pi ogni nicissit; mentri li
prontezza nn li studi di li varie materie, tantu chi quannu paisani cu capitava capitava, u maistru u sigritariu du cumuni
turnava a fine annu di lu Ventinovi di giugnu pi San Petru e studenti viddani e maistri darti si firmavano attuornu attuornu,
Paulu a Muntimaiuri cu la bella pagella chini di voti e rapianu laricchi e spissu arristavanu cu la ucca aperta, li
ggiudizzi quasi tutti ottimi, era la parra di li famigghi, ma iddu battute e le risposte sarruzzuliavanu comu li trona prima di la
subbitu iava a visitari a maistra Nnuccentelli ora malatizza pi la bufera, alla fine Cianuzzu ava labbilit di fari affacciari cu li
gotta ca si la stava manciannu, pirch fu propiu idda a chiarimenti troppu fini larcubalenu di la verit di li cosi. Si
mmuttarlu a li scoli superiori a Cefal. Tantu ca allurtimu ripeteva, c, cu nasci dintra n stadda, arrinesci comu i
annu, risult vincituri di tri borsi di studi che gli permisero di megghiu duttura. Nn missa di menzu jiornu di la Duminica
cuntinuari alluniversit prima a Palermu e ppoi alla Bocconi sassittava nn bbncu vicinu a u pulpitu, e locchi di li
di Milanu. Quannu turnava u picciuottu si vireva ca era statu fimmineddi ancora vergini si sturcevanu nn spissu, versu stu
nn continenti, no, nun si dava aria comu tanti, anzi, parrava picciottu doru, sinancu la niputi di la principessa di Baucina e
pulitu e ssi faca capri bbonu, fisicamente lonciliniu sfruntatu la figghia du cummintaturi Saeli un si stancavano di
cu lu nasu aquilinu locchi orientali chi ti surridevanu sempri, li manciarisillu vivu vivu cu certe taliati allammicusi. Li vuci
labbruzza semi aperti ti parravanu cu rrispettu, li vrazza e li currevanu pi li strati e pi li trazzeri, tantu ca Vanni un
pugna vicinu a uddicu, na vota cu lindici di la manu ritta, nn ghijuornu ncampagna a ttu per tt cu lu figghiu, u discursu
vota cu chidda mancusa ti dicevano cusuzzi frischi frischi caru propiu su un eventuali zzitaggiu: viri Cianuzzu, a nnui
nisciuti da bibbia, pareva scurciatu u Signiruzzu quannu nun ci manca nenti ringrazziannu la Madunnuzza, cu
sintratteneva cu li multitutini, puru li vecchi vulianu sapri u larmaluzzi e lu tirrenu arricampmu u bbeni di Ddiu, certu tu
pirch u pirquannu e comu f. Certu nzemmula allautri ora si llauriatu cu li grandi lodi, ma si la nostra famigghiuzza
universitari e studenti liciali, ora assittati nn li scaluna da savvicinassi a chidda di quarchi palazzu a tta vinissiru
9 10

ricchizzi e rrispettu; patruzzu miu, ancora sugnu giovani e esemplific alcune relazioni straordinariamente moderne
ora veni la parti cchi dura, la prova dei sacrifici di nuttati a anticipando quello che ancora oggi a distanza di decenni
studiari sutta u lampiuni di piazza di la vriogna a Palermu, o a rimasto il vangelo della economia mondiale; su centinaia di
Milanu sutta chiddu di Patri Beccaria pi nun cunsumari li partecipanti anche da diversi paesi, risult il primo in assoluto,
cannili ca custavanu cari, e a dormiri nn li celli di li tanto che il secondo e terzo posto non f assegnato neanche
francescani, ora debbu arricuogghiri tutti sti sacrifizzi mei e di con una semplice menzione. I talenti come ovvio vengono
vuatri amurusi genitori, grandi rrisparmiatura e chi u subito accalappiati da enti statali o parastatali o da societ per
santissimu Crucifissu vi putissi dari centanni e passa di saluti azioni anche a livello internazionale, cos Cianu ebbe spianate
picch tutti meritati. Comu si viri, u piccciuottu sapeva chiddu davanti a se diverse strade, ma la fretta di un impiego veloce lo
chi ccera da fari, unni mettiri li peri pi prima cosa; infatti indusse ad accettare un posto di vicedirettore in una banca della
dppu na quindicina di ijuorna passati na filicit di la periferia dei colli romani. Dopo il primo semestre di lavoro era
famigghia, tanti raccumanazioni a u fratuzzu ca di scola nun gi sulla bocca dei pi alti dirigenti della banca, sembrava che
nni vurria sentiri parrari, ammatula li predichi, di cc cci ci fosse nato in quegli intrugli di rendiconti, depositi, libretti,
trasianu e di dd cci niscianu, acc dicevi a lu sceccu, quannu statistiche di inventari di boom economici e degli interessi ai
nunnvi siti e inutili fischiari; tantu ca Vanni si strincu nn li soci e ai piccoli medi e grandi societ. Il destino o le vie che
spaddi dicennu: cu nesci arrinesci, cu rresta di ressa rresta ogni essere vivente deve percorrere senzaltro sono gi segnati
porcu; per na manu cuntinua pi la famigghia pi li terri e pi con la matita rosso e bl, basta un pensiero un giudizio, un
larmaluzza gli ristava comudu, picch tutti sti ben fatti comu: desiderio, una percezione di qualcosa che magari si nasconde
ogghiu furmentu favati ciciri orzu urtaggi suttacqua, ddu muli dentro ognuno di noi, ed ecco la tua strada, ma basta un
ddu scrofi, nn dicina tra pecuri e crapuzzi, cincu vaccaredde semplice incontro o uno sguardo di unaltra persona un
sempri chini, e li terri da scardidda, di larvani, a vigna du consiglio un piacevole sorriso, ed ecco ti incammini in quei
carmini, a bbedda casuzza du paisi cu la stadda e li pagghiara viottoli che ti porteranno anche lontano, e che spesso nulla si
di li campagni, insomma nun ccera un minutu di rrisettu, la pu fare per cambiare, per rimuovere quelle angustie che man
pirsuna era troppu travagghiata, e lanni vannu pisannu pi tutti, mano ti si rotolano anche come macigni sui tuoi passi, ma ora
e accuss vosi lu Signiruzzu, ca: mvi a pirdunari si puru tanti inesorabile chini il capo al fato, e devi trotterellare sempre in
duminichi liu traditu. Accuss u dutturi Cianu Danna avanti senza avere pi il tempo di rigirarti per rifiatare; e allora
salluntanu ancora, passu lu strettu di Messina per1 dei corsi guardi indietro con gli occhi malinconici, gli anni quelli verdi
di specializzazione in matematica commerciale e bancari a sono scivolati via come delle biscie, sei salito su dei gradini
Firenze, dopo alcuni mesi di pratica e studi moderni sulla che ti hanno portato in alto, ma poi come ogni cosa sei sceso
rivalutazione della moneta sulla economia dei diversi paesi e dal piedistallo abbozzando un mezzo sorriso quasi ironico, ti
sul suo migliore impiego e sviluppo, il dottor Danna stringi nelle spalle, e non hai il tempo di meditare, abbassi il
capo pieno di sconforto, hai solo la forza di bisbigliare: questa
1
Vedi traduzione pagine 1-10 a pag. 12
11 12

la vita ?! Quel giorno come tutti i soliti dopo aver pericolo, o perch vedere una macchina nellintera giornata in
controllato il bilancino dellintera giornata e del lavoro di tutti un centro cos amno e lontano dal caos delle grandi citt ti da
gli impiegati, si accertava della chiusura dei diversi conti sempre una certa particolare curiosit delle cose. Ma furono
comprese le casseforti e dello stabile, in poche parole fungeva pochi attimi, anche perch, un pallido raggio del sole scendeva
da vero direttore, anche perch il titolare gi con tutti e due i ancora per poco dal boschetto della collina, quasi infastidito si
piedi nella sospirata pensione, proprio da qualche settimana pass le mani sugli occhi come per nettarli, e corse incredulo
dopo larrivo del Dott.Cianu, visto che lazienda era in ottime sulla figura che cercava dimenandosi di uscire dalla incomoda
mani si diede finalmente in malattia, b, veramente a sospirate posizione, la macchina per una trentina di centimetri si era
giornate dedite alla pesca con la canna in un fiume affluente del incuneata nel piccolo canale, tale da non potere aprire per
Tevere. Dopo essere uscito dal mastodontico edificio che in intero la portiera, ma con laiuto del signor Bartolomeo del
verit nei secoli passati aveva accolto i monaci passionari, il figlio Vincenzo della signora Casta (proprietari e conducenti
nostro giovane banchiere si avviava gi verso fuori le mura della pensione familiare) e del dottor Ciano, si ebbe a tirare
dove aveva trovato alloggio in una modesta pensione gestita a fuori con una certa difficolt il conducente della topolino; la
conduzione familiare; la strada in leggero declino dominava sorpresa per il nostro vice direttore fu ancora pi grande, e
con lo sguardo sino a trenta chilometri parte della citt eterna, limbarazzo e la titubanza furono un tutto assieme, ma in questi
quando proprio ad una ventina di metri dalla abitazione, li la casi gli attimi passano presto e il da farsi e i convenevoli anche
strada che di asfalto ancora non se ne parlava, e per giunta si se di vero aiuto stato, le prime parole incredule furono:
piegava a gomito a sinistra, lo stridore di una frenata fa professoressa.., lei.., ma come mai qui.., da sola.., su queste
sobbalzare il nostro caro giovane intento sempre a far dei conti strade, su queste colline..; erano suonate queste frasi come un
matematici anche quando era lontano dal campo di lavoro, balbettio di pulcini in cerca di una giustificazione, gi, proprio
insomma, cadeva come se fosse in trans o dalle cosiddette lei la professoressa Clotilde De Furlanis moglie del defunto
nuvole, comunque era certo che i resoconti gli ritornavano alto Magistrato della corte dei conti della nazione, colei che
sempre con un finale logico. Una topolino proprio per aveva diretto il primo corso tenutosi a Firenze due anni
scansarlo e con il fondo stradale umido per la pioggia di addietro e facente parte della giuria che aveva dato al dottor
qualche giorno prima e sterrato, and a fermarsi con un tonfo Ciano la migliore strada da seguire, quella che in ognuno di noi
metallico nella cunetta delle acque pluviali della zona collinare ti entra dentro quasi per impadronirsi del nostro fato dei nostri
a ridosso della pensione. Niente di grave sia per la macchina pensieri sul futuro e sulle incognite che la vita ci riserba, siano
che per il conducente, il Dottor Cianu che aveva fatto un salto esse negative o positive, ma che comunque gi ti d un
di lato, rimase quasi incredulo e pieno come al solito di suggerimento e spesso un indirizzo definitivo su quello che
pensieri, infatti invece di avvicinarsi con una certa fretta per sar il tuo domani. Un riverente baciamano e limmancabile
dare aiuto o soccorso, se ne stette per pochi attimi come domanda: sta bene.. ha urtato.. si fatta male? Ma un aperto
paralizzato, forse per la paura, per lo scampato eventuale sorriso come una veterana delle grandi corse automobilistiche
13 14

avvezza a questi fuori pista, fu il sussiego della tranquillit per direttore di provincia rimase a bocca aperta, ritorn a chiamarsi
tutti sulla integrit fisica della dottoressa Clotilde. Indossava Cianuzzu respirava aria di casa sua, quella frase estesa anche se
sopra al leggero tailleur beige una pelliccia astrakan nera con con fatica e con una cadenza sillabare non proprio veritiera
un lungo foulard sul verde pistacchio, tanto che per liberarsi dalla nobildonna Clotilde lo avevano sdradicato dal lontano
dallincomoda posizione e per uscire con pi libert si era quasi continente per riportarlo tra la sua gente, tra le sue terre
denudata. Era senzaltro una avvenente donna sulla quarantina, assolate con laria impregnata dal vento di sciroccu. Ma un
infatti dalla camicetta appena scollata traspariva una sorriso aperto e con un certo squillo di lingua, la nostra
carnagione lattea e un seno prosperoso, alta sul metro e settanta dottoressa aveva voluto onorarsi della casuale presenza del
cinque capelli folti scurissimi, gli occhi appena castani dottor Ciano, pronunziando alla meglio quelle poche frasi in
sfavillavano apertamente di vita, naso alla francese, in poche dialetto siculo; la cosa fu ben presto svelata, o meglio chiarita;
parole anche nelle movenze si distingueva per le armonie del da alcuni anni aveva intrapreso degli studi in forma auto gestiti
proprio fisico che inquadrato lateralmente dava quella misura sulle forme antropologiche degli usi della societ antica della
geometrica che corrisponde ad una esse sinuosa e fluttuante.., Sicilia, cos certe ricerche lavevano portata ad acquisire anche
attirava lattenzione su di s anche da lontano; era una bella particolarit dei dialetti. Anzi a detta sua era stata fortunata ad
donna. Fatta accomodare allinterno della piccola palazzina essere incappata in quel lieve incidente, si perch, migliore
(lunica nel raggio di alcuni centinaia di metri), un bel t caldo occasione o migliore persona per il prosieguo dei suoi studi in
nella piccola saletta al pianotrra, cos finalmente seduti quel momento gli aveva riservato un talento della sicilianit da
frontalmente, di certo il nostro uomo siculo il meno esporto, uno di quelli che certamente sia per nobilt danimo
esuberante, rispettoso anche nel silenzio ad ascoltare la che per avvedutezze professionali le avrebbe fatto comodo e
graziosa signora.., come era venuta a finire in un posto cos per giunta non sarebbero bastati i semplici ringraziamenti. E
lontano dalle grandi citt, che fortuna averla incontrata, quale siccome per tirare fuori da quella incomoda posizione la sua
onore e piacere di averla rivista, mi era rimasto un lusinghiero topolina per quel pomeriggio non se ne parlava, la cosa molto
ricordo della sua voce, delle espressioni veramente molto ragionevole fu scelta proprio da Clotilde, e cio rimanere ospite
professionali, e gli insegnamenti che ho ricevuto, tanto che in unaltra stanza con veduta panoramica di tutta la vallata
oggi sono in questa banca per gli indirizzi solidali ricevuti sino ad un gomito del fiume Tevere che andava lemme lemme
personalmente nel momento e dopo del primo premio, e delle ad incunearsi in una fiancata dei poggi romani, il posto era
caute avvertenze sul mio futuro pregiato nel campo delle accattivante per la pace e per la quiete della natura; anche se di
economie. Dopo queste accurate ed indispensabili cerimoniali primo acchitto la compagnia di un uomo molto discreto sia nel
di cesellature di frasi di convenienza e di galateo, la nostra fisico che nella morale le dava una certa sicurezza, una
professoressa ci sbalordisce ancora: nun u scciu comu cc tranquillit forse che da alcuni anni di vedovanza andava
capiti cc, menu mali ca nun mi struppii ne la mia persona cercando. Le ore della serata scivolarono ben presto, a parte il
ne la macchinetta. 1 A questo punto il nostro amico vice tiepido gracidare di una radio fhonola a batteria messa li sopra
15 16

in bella vista ad un tavolinetto stile impero; dopo la cena a base qualsiasi cosa, senza tema di disturbo, avrebbe chiamato. Il
di verdurette con ceci in umido, del baccal alla brace e un nostro Cianuzzu al contrario delle normali nottate degli otto
sorso di vino locale veramente ottimo, i discorsi si inoltrarono mesi precedenti piene del dovuto riposo in una quiete
sino alle ventuno alla luce di alcuni lumi a petrolio, infatti da invidiabile, quelle ore notturne non saranno dimenticate
quelle parti ancora non erano state potenziate altre cabine facilmente, perch si ostinava a non crederci, una simile
elettriche atte a servire lintero territorio; questo non dispiacque situazione, quellincontro fatidico, interessante sia dal punto di
ai nostri due coinquilini, perch latmosfera si presentava vista umano che intellettuale, insomma si faceva lalba e le
ancora pi intima e pi paesana, mentre figure fatte di ombre propie palpebre stentavano a chiudersi, chiss se sarebbe finita
scivolavano scomparendo sulle parete. A parte qualche battuta cos come si era presentata, con un semplice saluto, e le vie si
di modesta e riverenziale accnno nei confronti della sarebbero allontanate ognuno per proprio conto in altre
nobildonna, questa mise subito le carte sulla tavola facendo direzioni per sempre. Quale grande opportunit gli era capitata
capire la sua disponibilit ad una serena ed equa tra le mani, una vera fortuna intraprendere una cordiale e vera
corresponsione di pensieri e di risposte; ma era il tono amicizia magari imperniata su fattori culturali e del sapere,
tranquillo pacato che dava i segni di una affinit di intenti nel certamente ci avrebe guadagnato e non avrebbe ricusato questo
rispetto comune. E spesso intercalava uno smagliante sorriso tipo di apparentamento. Daltro canto Clotilde non si dispiacque
con delle forme quasi gutturali che esprimeva solidariet, di quellincontro, una donna senza il supporto dellaltro sesso
confusa ad una gioia estemporanea, cos il suo sguardo nel nellambito familiare, le dava quel segno della instabilit psico-
complesso, il muovere della bocca ampia con quel nasino affettiva, avere in casa un riferimento con cui dialogare, con
allins che faceva trasparire il respiro, mentre linee di sottili cui scambiare i propi desideri, le comuni aspettative anche
vene disegnavano giochi nel candido collo. In quelle due orette della semplice giornata, e la sera andando a riposare riggirarsi
di tte tte, da entrambi le parti furono sciorinati anche dei da sola nel grande letto senza sentire il calore delluomo suo, di
particolari familiari che, danno il tono e i significati dello colui che le potrebbe augurare una buona notte e non solo;
scorrere degli usi delle abitudini e della vita in se stessa. La ecco, erano passati due anni e solo apparentemente questa
dottoressa Clotilde ora vedova da due anni, molto benestante, piccola piaga si stava per allargare in una ancora per poco
trascorreva gran parte del suo tempo, completando la sua infezione che certamente le avrebbe nociuto per il resto dei
eccelsa cultura con svariati corsi sia sul campo della economia suoi anni. Anchessa perse nel silenzio assordante qualche
mondiale che sugli studi particolareggiati sulle origini delle oretta di sonno, gi quel ragazzone cos docile rimessivo pieno
lingue sui costumi antichi e dei dialetti. Cianu come gi di calore agreste, con un buon avvenire, uno che si era fatto e
confidenzialmente veniva chiamato, apprezzava molto anche spianato la strada con buona volont e con accortezza delle
quel tono di voce che saliva dal di dentro e che esprimeva cose pi concrete della vita, certamente le avrebbe fatto
calore e fantasia in un simbiosi parentale. La serata si concluse comodo nel buon segno della parola, scambi culturali
con un affettuoso buona notte, e.., nel caso avesse bisogno di improntati in una compiacente ed affettiva convivenza della
17 18

morale e del sapere. Pensava di avere sette anni in pi del mosaici dellarco della giornata, nel contempo ti possono
nostro caro vicedirettore, ma come nella norma let non ha dettare allorecchio gi delle risposte, che magari momenti
confini n misure, e spesso sono gli istinti e i puri ideali a prima non avresti avuto la prontezza di sciorinarli in faccia con
stravalicare certe barriere. Si addorment quasi con un sorriso cui sei a parlare. Era il momento del commiato? Dellultimo
sulle labbra, stava ancora dialogando col suo charme naturale, saluto? Era veramente uno spicchio di una favola o un barlume
come se volesse dire sia benedetto questo incontro, una di un sogno che svaniva portando un atroce freddo dentro in
buona occasione per continuare dal vero gli studi sul mio ognuno dei due? Ciano nel dire che, in mattinata mentre lui
dialetto e sulla sua fonetica dei motti siciliani. La mattina alle avrebbe accudito negli uffici della sua banca, il signor
sette meno dieci senza alcuno appuntamento sullorario Bartolomeo e il figlio Vincenzo con lintervento di un
allunisono due porte al piano di sopra si spalancarono, una con furgoncino di propriet proprio dellunico tutto-fare meccanico
un leggero cigolio quella della signora, tanto che, si premur dei dintorni, avrebbero tirato fuori dallincomoda posizione la
con un gesto delle mani come a volere chiedere scusa di una topolina. E che, appena le era grato poteva la dottoressa
cosa anche se non le apparteneva, laltra quella del nostro Clotilde avvicinare in banca per gli ultimi saluti. Ma passarono
giovantto nella penombra ferita soltanto da un fascio di luce le dieci, poi mezzogiorno e ancora la fatidica dipartita ancora
che ancora stentava dalla finestrella a dare i suoi dardi caldi, non si completava; cosa era successo? Ma, ben presto certe
come in una scena da palcoscenico, ecco le due figure nebulose dei pensieri vengono disciolte da appena venticelli
avvicinarsi il consueto bacio questa volta a due mani, la che purificano anche lanimo a volte tormentato da insistenti
domanda di routine: la graziosa madame ha dormito bene? La enigmi; forse la macchina non parte, si sar rotto il volante
stanza e il letto sono stati di suo gradimento? Clotilde allung nellimpatto? Ecco lapparire sulla soglia del gran convento
come per tacciare linterlocutore, la sua mano rassicurante di stagliarsi una figura raggiante di freschezza, esuberante nei
ogni cosa andata per il verso giusto, anzi: la camera accogliente passi, sguardo che spruzzava in faccia alla natura giocosit,
e le lenzuola freschi odoravano di fiori dei prati attorno, bene, mentre gli occhi appagati di una naturale innocenza si
anzi ottimale, un magnifico riposo un posto veramente posavano tuttattorno come libellule danzanti; finalmente,
amno. Due dolcini secchi caserecci e una buona tazza di caff Clotilde venuta volutamente a piedi, veniva a strappare quei
e latte come per ogni mattina serviti dalla signora Casta con veli di incertezza che ancora prima si aggrovigliavano nella
quel leggero sorriso chi ti diceva di familierit, il tutto ti dava il mente di Cianu. Aveva preso una decisione, ma voleva sentire
segno di quei sapori che solo lontano dalle grandi citt si pu il bene placito del suo discepolo maestro, desiderava dalle
avere la fortuna di provare, a volte anche altre decine di labbra e non solo dalle labbra del nostro quasi direttore, un
sfumature, come laria il silenzio il sorgere dei primi raggi giudizio sul modo di come volere gestire per alcune settimane
solari il canto di un galletto biricchino o il latrare di parte della routine giornaliera, in poche parole aveva deciso di
contentezza di un cagnolino possono influire a dare quei rimanere ospite nella stessa pensione a sue spese, ma vicino al
momenti che nella vita anche se fanno parte di migliaia di nostro caro banchiere per potere continuare una costruttiva
19 20

forma di studi sulla societ e sugli usi dei popoli siciliani. come se le antiche e poche palazzine settecentesche adornate
Desideravo approfittare di questo grato incontro.. si vossa ia da quello immenso verde delle foreste che si inerpicavano su
daccordu2, di potermi sviluppare e approfondire grazie alle per i monti, e la frescura di quella terra che ti saliva dalle
tue radici sulla fenomonologia con i suoi contorni della terra caviglie, mentre laria ancora frizzante arrossava di porpora
infuocata della Sicilia, cos, sempre se non hai nulla in gote e labbra. Ecco la natura, e il tempo si adornava di due
contrario, ho gi parlato con la signora Casta e con il marito nuove figure, di una storia incominciata non si sa come, chi lo
signor Bartolo, che si sono resi disponibili e veramente felici doveva dire, due anime nate lontano per mille e cinquecento
di ospitarmi per alcune settimane, pertanto, mi rassetto alcuni chilometri, ora trovavano posto in un quadro come un puzzle
ragionamenti che ho lasciato in sospeso con me stessa, il ad incastro, erano indispensabili agli occhi dei critici di arte,
gustare di questi giorni nel trascorrerli lontano da quel caos e forse si trovavano come tanti di noi i predestinati di una
bruso che mi tormenta della grande citt, come Roma o la presenza obbligata, di una vita per la vita, in poche parole
stessa Firenze, perch si da il caso di abitare proprio nel centro facenti parte di quella immensit di coinquilini nel cosmo. Nei
storico dove laria stessa mi pesa e non hai il tempo di giorni a seguire le ore della giornata erano spartite in maniera
raccoglierti con te stessa. Il tutto era stato sciorinato con una da non inficiare il lavoro in banca per Ciano, mentre il dopo
voce dolce accattivante quasi ingenua e che rasentava il pranzo sino a sera si risolvevano con delle vere lezioni sui
supplichevole indizio di una risposta benevola, lo sguardo ora costumi di vita siciliana, e con diverse passggiate sempre sullo
si tramutava in una fantesca armonia di interrogativi, o se stesso tema, il conoscere in forma minuziosa di certi
volete come quella giovinetta che si aspetta dal proprio ragazzo particolari anche sul carattere e sulle tradizioni che riverberano
il primo regalo anche se in forma innocente di un fiore li senzaltro lo spirito di quel popolo. Per Clotilde era come
raccolto nel campo. Ciano: rimase per pochissimo con la bocca abbeverarsi alla fonte della verit, percepiva con intelligenza
aperta, quasi sullattenti militare, la parola gli stentava ad ogni sfumatura, le ronzava attorno per meglio classificarle, in
uscire, ma poi come un erutto sforn tutto assieme: anchio pochi giorni aveva riempito di appunti un paio di quaderni,
avevo pensato di intrattenerti ancora per un p di tempo, mi collegava fatti momenti ed episodi che si rincorrevano nelle ore
arrovellavo nello scegliere la formula adeguata al caso, per la della giornata, ecco, avrebbe preferito invece che nella sua
verit non ci avevo dormito tutta la notte, sono felice che la Toscana, essere nata nel profondo sud, magari tra le viscere dei
cosa sia nata dalla tua volont, perch, io non avrei forse avuto vulcani, avere assaporato a larghe boccate quel vento mafioso
lardire..; ecco ora una fraterna pacca colma tutte le dello scirocco proveniente dallAfrica, essersi inebriata della
perplessit, ed entrambi con il viso raggiante anche di serenit, luce accecante con quarantacinque gradi allombra, di aver
si avviano ad attraversare la piccola piazzetta linda ma deserta, coltivato e sniffato dei sapori acri forti e poveri di quella terra
nel piccolo ed unico modesto bar-caff nel giro di quindici che il faro del mediterraneo, e che da quando Cristo lha
chilometri, dopo un veloce aperitivo locale a base di erbette di inventata con tuttattorno di un mare color cobalto, mentre le
bosco, ci si sentiva sottobraccio come se tutto attorno era tuo, brezze serali ti inondano dei profumi della macchia, del
21 22

gelsomino e della zagara (fiori) degli agrumi, allora sprofondi Signiruzzu n lassu lagu da valanza nn li nostri manu, e
in un sogno etreo che ti porta assieme agli angeli a pascerti di nn nostru arbtriu.4 E caro il mio maestro, quel sole che
quei nettari che sono solo degli Dei. Ora nei tempi catalogava sorge o meglio dovrebbe uscire sui nostri passi ogni mattina,
in bellordine i vari domini, le civilt che hanno di man mano c chi senza sforzo alcuno se lo ritrova per tutta la giornata
lasciato tracce di distruzione ma anche nuova linfa del sapere; anche in forma gratuita, e c chi per ottenerne un raggetto si
ed ecco ora assurgere nelluomo siculo il carattere, la mentalit, deve raccomandare a Santo Ambrogio (attorno agli anni 1960-
il sangue violento, ma anche la inventiva, la filosofia che ti d 70 un film di Vittorio De Sica Sole a Milano), c chi nasce
il vero segno della vita, sgorgando come da una fonte che nei nella stalla e chi in sontuose ville o cliniche della Svizzera; il
tempi non si mai esaurita, lasciando campi con semine di sole viene fuori perch atteso sin dalle ore notturne dai soliti
uomini e menti intarsiati ad onorom sulle pietre degli altari. furbastri, da certi politici senza scrupoli che sono avvezzi a fare
Ecco Clotilde si estasiava di tutto ci, si addentrava ritornando il salto della quaglia, ed hanno un naso cos delicato da
indietro, sognando nel tempo, ed ecco la, una fanciulla percepire per tempo in quale direzione tirer il vento, e non
adornata di ghirlande profumate come una vestale far parte parliamo di certi individui cosiddetti vip che pur di salire in
integrale di quel paesaggio, di quella terra, di quella storia fretta tanti gradini, fanno finta di non accorgersi dei milioni di
infinita piena di particolarit sociale e di civilt esuberante. Le esseri umani che rimangono nella merda. U scciu, u
si leggeva nel viso trasognato e negli occhi sfavillante la cristianu nasci ggi cu llocchi storti pj llinvdia, morti tua
smania in una forma ingorda di assorbire con morsi cruenti il vita mea.5 Clotilde anche se ancora giovane (quaranta quattro
volere sapere, ed ecco martellare con una certa continuit di anni) portati a meraviglia, infatti ne dimostrava molto di meno,
domande il nostro caro Ciano. E di comune accordo le risposte dopo la morte prematura di suo marito alto magistrato, decise
sarebbero state nel pi stretto dialetto, e con una meticolosa di allontanarsi volutamente quasi con astio da quello stile di
viva-sezione dei vari significati, la loro origine e il loro pi vita, da quei connbi di onoranze forzate, da quel modo di
esatto collocamento nella vita di ogni giorno, nelle forme presentarsi agli occhi degli altri con una facciata che non era la
antropologiche diverse, quali il grado di cultura e dei costumi, sua, come se fosse una regola gi conclamata, un fraseggio
le tradizioni popolari, gli studi e larte, e non per ultimo evoluto che ti ingabbia dentro ai sentimenti falsi di quella
linserimento delluomo in questo contesto che ti da lhabitus societ che d notizia, e che spesso nel bene e nel male ti porta
pi sincero sin dalle sue origini. Quannu affccia u suli, agli altari o agli inferi, ai sette cieli o sulla polvere. E dire che
affaccia pj tutti..3, ed ecco un tentennare della testa di lei vi era nata, infatti proveniva da una famiglia dellalta
Clotilde accompagnata da una modesta smorfietta della bocca borghesia, aveva tutte le carte e la stoffa per sollazzarsi in
come a volere dire, anzi lo dice chiaramente: mica tanto quella platea agghirlandata di fronzoli pieni di alterigie e di
vero.., sssi ia comu dici vvossa, a medaglia avi dd facci, pomposit; ma vero in ognuno di noi spesso sono nascosti dei
chidda dd bbni e cchdda d mali, chidda d rrggini e principi sani che portano nella vita anche a delle forme di
chidda du tortu, dd bbna fedi e dd mmala fedi.., u sacrifici pur di allontanarci da mefistofeliche sembianze che la
23 24

vita ci riserva. Intanto Ciano: a la sula morti nun c spissu avi apprufittatu di nuautri, cc nsignu certi verit
invidia..,6 si una delle legge che regolano, anzi la comu c morti ia un rrialu in ttuttu, pj sfacinnanti accuss
preminente a dare il giusto senso dellesistenza non solo comu a li veri cristiani, c p la verit, cc nn semu
dellessere umano ma dellintero sistema in cui viviamo. E piccardda peri peri.7 Clotilde sedutasi su una panchina di
certo che prima o poi ogni cosa suppellettile del creato debba legno della villetta (pensione) patronale di antiche nobilt,
avere una nascita ed una fine, (alfa e omega), e luomo ci prendeva appunti continuamente, e spesso si soffermava
rientra in quanto facente parte preminente in questo contesto, trasognata con lo sguardo lontano, che si inoltrava come un
viene creato dal suo Simile, diventa attore pi o meno attivo raggio di luce attraverso i viali alberati, le si leggeva nel corpo
per una breve comparsa sulla scena di una commedia, che statuario nel viso e negli occhi come delle favole, dei sogni che
spesso si rivela una farsa, cio, sei stato preso in prestito, sei si sciorinavano in un filmato che la avvinghiava del tutto, erano
stato usato, forse hai dato il meglio di te stesso, ti sei storie talmente vere che alle sue orecchie arrivava ancora grida
impiegato e fornito energie e sapere alla societ; ma ecco il infantile di gioie, di pianti, di amori, il tutto condito da una
declino inesorabile, sei ora sullorlo del fossato, e si ritorna a nostalgica visione a volte impregnata da passioni anche
concimare quelle cellule che mai si fermeranno. Ma, ecco qui violente. Vedeva nel passato, era li partecipe in ogni
venire a galla qualche puntino interrogativo che ti lascia manifestazione dello spirito, mentre le mani vibravano di un
pensare.., perch i grandi uomini muoiono pure loro, si tremore lieve, curiose della fine di certi epiloghi. Le giornate
daccordo lasciano ai trasecolati posteri luce e verit, ma basta passavano cos, le ore avevano un tacito accordo di come
questo per ripagarli..? La nostra terra cos famelica ed venivano utilizzate da parte dei nostri due attori, singolarmente
ingorda da pascersi continuamente da queste sostanze attive e in coppia, ma, man mano i discorsi si facevano pi familiari,
che danno lustro e linfa anche agli incapaci? Quella legge ora meno etichetta, meno riservatezza, meno preamboli; si notava
predomina, mette in bellordine sparso a terra luno accanto una spontaneit nellimbandire certi fraseggi, che spesso erano
allaltro, il luminare e lo sciocco, il re e il servo, il ricco e il conditi da battute anche civettuole ed ironiche che andava a
povero senza distinzione di casta o di privilegi, anche se a colpire ora luno ora laltra, senza ferire, anzi le risposte erano
parere mio qualcuno si rivolter nellangusto spazio, gridando pronte a rimpiattino come una pallina da ping pong; il tutto
con le mani giunte verso lalto: perch, perch! Viri servito con un largo e sonoro sorriso che spesso veniva
suruzza maggiore, vossiggnura mm f scola nn sti discursi accompagnato da una carezza.., e, in quellattimo il significato
filosofici, minsegna c la massa mori dannati, li disgrazie, li prendeva forma, gli occhi di entrambi si avvicinavano,
guerri c nn lu munnu sunnu tanti, la puvirt, e li stissi penetravano come una leggera titubanza allinterno dellanima,
rricchi c nun vnnu lassri la rrobba darretu, comu ss la le parole venivano frenate come se il tempo si fosse fermato, e
vulissiru purtari sempri dasspra; e tanti di sti nobili prima di le tempie incominciavano a martellare, mentre impulsi nascosti
scattricci lu cori, snnu agghiuttutu puru li filnii tantu sunnu avrebbero voluto sfrenarsi in una danza di arcobaleni. Una di
attaccati a sta farsa di la vita. Sissi u Signiruzzu anchi si nu quelle sere decisero come due compagnetti liceali, di andare a
25 26

cena in un altro colle romano che si trovava a una quindicina di gabbia, che non canta solo per amore, ma ggi, la
chilometri dalla loro residenza, anche questo a conduzione interrompe..; laceddu dintra la argia nun canta pi
familiare; il luogo veramente accogliente e nello stesso tempo llammuri, mm pi rraggia..! 8 Ecco, vedi caro, lessere
la privase veniva garantita perch ogni tavolo era diviso da umano gi viene alla luce sporco e intriso del peccato originale,
ampi separ adornati da tanto verde, daltronte erano presenti anche se al pi presto viene mondato alla fonte battesimale,
solo tre coppiette compresa la loro, ampie vetrate davano in come un marchio nascosto dentro te stesso, ti ricorda tante
pasto agli occhi e allo spirito un paesaggio a picco che si leggi da osservare, in cambio di una sola a tuo vantaggio, la
inoltrava con delle forme sinuose sino a quei bagliori della libert.., la libert di pensare, quella di esprimerti al meglio
storia antica della grande citt eterna. Nel loro angolo la luce di nella tua societ, quella di costruire un futuro degno e a misura
due candele e di un lume di porcellana sopra ad una angoliera di uomo; ma quanti sacrifici, quanti ostacoli, quante ingiustizie
dava quel segno particolare quanto bastava; delle parole che ti sbarrano i tuoi passi; cos spesso tante anime nobili tanti
soffuse lentamente, e degli sguardi che si inoltravano nei sentimenti progressisti vengono soffocati da alterigie
sentimenti pi profondi, il tutto era un presagio di verit, e di autarchiche condizionate da certe politiche di stato assolute.
sentenze che sembravano in quelle circostanze veramente Accuss f, la storia cc lu nsegna, quanti aciddzzi
inevitabili; ora tutto doveva venire fuori come la schiuma di marturiti, senza putiri cantri lAvi Maria, senza avri u
una pentola in ebollizine, oramai erano trascorsi ben otto tempu di sciatri, senza putiri taliari cchi c lucchizza
giorni da quel fatidico incontro, e una delle leggi, quella che il chianciulsi la fonti di la luci di lu suli, e prdiri pj ssempri
Creatore ha stabilito dando forma sia ad Adamo che ad Eva, la spiranza di lu bbeni di la libert.9 Clotilde prendendo una
due sessi diversi, il maschio e la femmina, due poli di segno mano del suo caro interlocutore, se non fosse stato per
contrario ma che si attraggono a vicenda; ecco in quellangolo lambiente e per il tavolo che li teneva a distanza, lavrebbe
racchiuso come una bomboniera era lapoteosi del vero stretta al suo cuore lavrebbe baciata carezzata, tutte quelle
contatto, i due spiriti si fondevano, gli sguardi i sorrisi e le parole le facevano sentire quanto era importante un essere
vampe del desiderio si sprigionava da entrambi, tanto che il umano di qualsiasi razza o ceto sociale, sgravato da pesi da
corpo e le gote erano di un bel colore pieno di salute. La cena soprusi da coercizioni di qualsiasi genere, in poche parole
di quella sera un po pi pesantuccia del solito, infatti come perch chi sta pi in alto deve soffocare la genuinit della vita,
primo anche se una piccola porzione di fettuccine alla quel sole che nasce al mattino deve servire da antipasto per il
matricina ma il tutto veramente caserccio, dava quel senso di prosieguo fattivo di ognuno e senza alcuna preclusione o
sicurezza e la volont sfrenata di abbondare nellassuefazione mortificazione della volont. Uscirono da quella rinomata
dei gusti. Clotilde nel sorseggiare con volutt il secondo trattoria sottobraccio, non solo perch laria era gi frizzante a
bicchiere di vino nero, domand a Cianuzzu.., (gi da qualche quellora che si avvicinava alle ventitr, e neanche perch ben
giorno con quella nuova veste civettuola ma affettiva ): mi fa satolli e con qualche bicchiere di quel vino cos solido da
pensare molto a quel vostro detto che parla delluccello in avvicinarsi al nettare di alcuni fiori; ma ora nella semi oscurit
27 28

del posto sembrava pi congeniale proteggersi a vicenda come quellincontro cos fortuito che si poteva trasformare in una
due vecchi compari che hanno alzato il gomito dopo una festa tragedia, invece a quella fantastica favola si aggiunto proprio
del santo Patrno. Prima di ripartire con la topolino, a pochi quel tassello che le mancava; qualcosa che racchiudeva nel
metri pi in gi si sedettero su una panchina-altalena, ma visto contempo, professionalit discrezione e un uomo vero e
la instabilit dellattrezzo, ondularono per poco rimanendo siciliano per giunta. Mai e poi mai avrebbe spezzato quel filing
avvinghiati..; a diversi chilometri in basso si notava il chiarore che le era venuto in dono dal fato, anche se pi di una volta
riverberarsi nei cieli, mentre una fivole brezza carezzava i ebbe in cuor suo a ringraziare la Madre Santissima.., si, perch
due volti carichi di un ardore che veniva dal di dentro quando si d se stessa e nel contempo ricevere tanto amore
dellanima, era il suggllo irrefrenabile di un bacio, mentre il nelle diverse sue sfaccettature, ecco venire fuori quello che
corpo sinuoso dei due diceva alla natura che li circondava, ecco pi caro della donna: in quanto femmina, trasmettere quel
la purezza di certi sentimenti sfociare nella libert e nello sfogo calore naturale quasi innocnte, puro, ecco ora sono la tua
naturale che comune, ecco la vittoria in piena luce di certi compagna, quella che divider con te maschio, le ansie i dolori
valori nascosti, soffocati da gran tempo, ed ora era venuto il ma anche e soprattutto i dolci e irrepetibili momenti delle
momento di coltivare e raccogliere questa immensa armonia di effusioni, dove in quegli istanti il connubio inscindibile di due
suoni. Ritornarono allinterno della trattoria-pensione fattori creati con della creta, respirano con lanima fremente di
chiedendo una camera da letto per trascorrervi la notte, che estasi, ecco avviene la fusione in uno solo..: dellessere umano.
prometteva il realizzarsi e lo sviluppo di certe volutt che solo Per fortuna la indisposizione della mamma non si rivelata
la natura sa adornarsi. Seguirono altri giorni intensi di studi cos grave come si temeva, anche se era cronica, infatti erano
sulla cultura antropologica e sulle forme antroposociolgiche dagli anni della seconda genita che si erano presentate le prime
di gente della Sicilia; quando una mattina telefonando dalla forme dellasma. La sorella Anastasia pi piccola di tre anni,
banca alla cara e anziana mamma di Clotilde, si apprese che da da quando aveva sposato un vice console della Spagna, i
qualche settimana era gi a letto con una forte enfisema contatti familiari anche per motivi burocratici si erano
polmonare, cos a malincuore quella linea che univa ormai in allontanati, e dire che Clotilde le aveva fatto sempre non solo
maniera cos forte i nostri due innamorati, doveva spezzarsi da sorella, le aveva profuso affetto amore consigli, le aveva
almeno per il momento, infatti la nostra cara professoressa si insegnato ad essere una donnina con tutti gli aggettivi che la
allontan con qualche lacrimuccia nel viso, con la promessa potevano qualificare sia negli studi classici che nellambiente
che sarebbe ritornata da Firenze appena possibile. Il viaggio della societ che conta. Ma tutto ci si rivel quasi come un
verso la citt di Dante anche se su certe strade ancora fastidio per la sorellina, le pesava sentirsi da sempre protetta,
acciottolate furono senza intoppi alcuna, sembrava che la ricevere con una certa continuit dei suggerimenti, e forse per
macchinetta andasse da sola, senza che alcuno la guidasse, scrollarsi da sopra questo drappo che la inibiva anche in
perch Clotilde era completamente assente, era ancora piccole rappresentazioni della vita comune; da quando si era
trasognante, non ci credeva, pensava allaccaduto, da sposta andando a vivere stabilmente a Madrid in cinque anni
29 30

soltanto due volte ebbe a telefonare a casa della mamma. Da braccio al suo caro allungare lo sguardo pieno di interessi sulla
parte di Clotilde in cuor suo lamore per la sorella non era scia della nave che da un profondo e oscuro cobalto si
scemato, anzi sentiva un certo disagio, era come se quelle miscelava ad una nivea schiuma, ora su i timidi raggi solari che
forme di calore affettivo si fossero tramutate in piccole nuvole scivolavano dai colli peloritani; non le sembrava vero tutto ci,
allontanatesi per i cieli, sperava e sognava desiderando al pi era sul suolo dei ciclopi, sulla fornace del mediterraneo, sui
presto di ritornare come nei giuochi infantili, che ancora le voci colori aspri infestati da odori duri e nel contempo dolci e
e le gioie innocenti si inseguivano per le stanze di una volta ora fantasiosi, che ti portano ad assaporare quellaria che ti parla di
vuote. Ecco perch aveva anche abbracciato con tutte le sue antiche civilt, di eccelsi studiosi che hanno lasciato filoni di
forze lardore la rettitudine e lintelligenza di Ciano, aveva filosofia, che hanno dettato allumanit intera la b c delleco
trovato il giusto puntello dove entrambi si riconoscevano a sistema. Era sulla terra promessa alla quale il Padre Eterno
vicenda, era larmonia dei pensieri e dei desideri. Non aveva dato un significato diverso da tutte le altre terre emerse,
passarono che quindici giorni ma che per la verit sembrarono dove la viva luce ti avvolge con un massaggio e fonde il sangue
a Clotilde quindici mesi.., e, una mattina una gioiosa notizia, degli uomini in un vermiglio potere che d forza e calore agli
Ciano ritornava in Sicilia per un mesetto di ferie, anche perch animi. Nel piccolo paesetto non essendoci ne pensine n tanto
il vecchio direttore che era ritornato in servizio, doveva meno alberghi a zzta 10 di Cianu fu accolta nella casa di
completare ai fini della pensione sospirata, gli ultimi trenta una zia bizzoca per devozione, anche perch siamo attorno al
giorni della stimatissima carriera. Finalmente quel treno che da millenovecento quaranta, e la comunit si sarebbe
Roma andava a Palermo, portava con se due anime raccolte in scandalizzata gi con larrivo soltanto di una continentale. Poi
un gioioso collir, quello delle armonie della vita, e per se ti vedevano nel periodo estivo con i quaranta gradi
Clotilde la realizzazione di almeno due tanto sospirate allombra, in calzoncini corti, ti guardavano con meraviglia,
condizioni: accanto ad un uomo vero schietto e sobrio sia nei stringevano le labbra mussinnu11 e ondeggiando la testa a
pensieri che nei modi del fare, e landare a conoscere e a destra e a manca, facevano capire: mm unni semu arrivati?
toccare quella terra infuocata del profondo sud, chiss quante Chi vvrigna, chi tempi, fra di cc!12 Era il pasto che
novit avrebbe ora annusato proprio da vicino. Il viaggio anche gradiva per i suoi studi antroposociali Clotilde, lo stesso
se di notte e su delle cuccette di prima classe, le ore erano paesaggio, le forme dei centri abitati, puntini poggiati come in
passate molto lentamente, i muscoli e le ossa richiamavano un presepe tra le spoglie e rade terre collinare dal clima
lattenzione perch tutto il corpo era indolenzito. Ai primi mediterraneo; gli usi minuto per minuto dellintera giornata, e
chiarori dellalba di una giornata che prometteva bene, la si beava assaporando con tutti i suoi pori lesistenza di tali
nostra professoressa dopo essersi rinfrescata alla meglio realt e delle sue diversit dal resto non solo dallItalia. Ora di
assieme a Ciano, corsero al bar del traghetto che gi si era giorno dopo giorno memorizzava anche da dentro casa il
incamminato per attraversare lo stretto che divide lo stivale di calpesto delle diverse bestie, lasino i muli le mucche qualche
villa San Giovanni con lapprodo di Messina. Ecco allora sotto scrofa e sinanche il razzolare delle galline nelle strade appena
31 32

acciottolate e piene di buche piene di paglia foglie ed chiunque in paese stava vicino o a colloquiare, la prassi era una
escrementi degli animali; si poteva dire senza tema di smentite sola, quella delle domande, come un bambino nellet del
di un paesetto semplicemente agricolo, a conduzione familiare volere sempre sapere il perch...! Tanto che le era passato per
immerso da quando Dio lo cre in una cornice della campagna la mente: peccato non essere nata in questa terra? Anche se
tutta intorno, sentiva lodore dellerba tagliata, il frusciare per la verit andava incontro a molte forme di disgi, come con
veloce con grida di gioia di frotte dei rondoni, la cantilena dei Cianu andare qualche sera alla fontanella e riportare con i muli
contadini intenti nei lavori agricoli, e gli odori delle case vicine brocche e orci pieni di quellacqua tanto necessaria in ogni
che ti inebriavano i sensi, ora i profumi dei cavoli o, del pane casa, e la carenza della luce elettrica veniva sopperita con dei
fresco fresco uscito dai forni privati. Erano delle foto che lumi a petrolio o ad olio, e nelle serate fredde la casa veniva in
davano un significato dellesistenza della vita, un sapore che parte scaldata dalla brace tirata fuori dai fornelli; ma in
era sulle labbra di una societ ancora agli albori della civilt compenso in quei silenzi luomo si rivedeva nella sua effigie
moderna, era uno sciorinare lento delle pagine di un popolo vera, quella che il creatore aveva donato ad ogni essere umano,
ancora arroccato su degli usi costumi e pensieri che si e lanima si cullava in sospiri di inquietudine ma nel contempo
compiacevano del semplice, del poco, sembrava che il tutto era di soddisfazione per non avere sprecato neanche una briciola
gi prestabilito, come in una costellazione di folletti, tu uomo nel dovere della giornata. Era insaziabile nellapprendere nuovi
nasci, ti adoperi in quello stretto spicchio di logica, e in quella spunti, nuove frasi che si collegavano spesso a fatti storici, del
societ prolifera anche se in silenzio il germe della filosofia, mondo del lavoro, della morale, della religione e dei costumi di
dellintelletto, dellacume del dovere; cos quella ruota gira diverse civilt; avrebbe cos giorno dopo giorno raggranellato
lasciando spesso per strada.., peccato.., frammenti di sapienza diversi significati da incorniciare nei suoi futuri trattati.., le
incoltivata. Luomo nella storia ha saputo miscelare il mito le verit, le verit di diversi gruppi etnici e di un popolo intero,
tradizioni le conoscenze scientifiche e lintelletto sociale, ed quello della trinacria. Cianu era sempre presente col suo
ecco assurgere cos le vere sembianze antropomorfe di popoli. sguardo pieno di un sorriso compiaciuto, vedeva in quella sua
In origine furono le favole a spiegare la non conoscenza dei creatura un fattore da coltivare, da valorizzare, perch era
fatti, anche quelli naturali delle cose della vita; ma ora eccolo profondamente alta e sublime nella esposizione dei pensieri e
luomo divincolarsi da quei macigni, da quei grovigli di rovi dei valori della vita. Ma il tempo inesorabile sfugge come una
che lo frastornavano tuttattorno, avanzare incontrando ostacoli folata di vento, ti indica con i suoi passi come un perfetto
e sacrifici ma con passo sicuro, la mente alta e lo sguardo fiero metronomo levolversi delle ore del di dei mesi e degli anni. Le
entrare nella evoluzione della specie, tanto da lasciare impronte trenta giornate di ferie si sono volatizzate velocemente, e il
sempre pi chiare di civilt. Tutto ci era per Clotilde non solo viaggio di ritorno vide i nostri due cuori sempre pi vicini, gli
la base di partenza per i suoi studi, ma anche il pane quotidiano si leggeva negli sguardi nel calore del corpo, che Dio aveva
dove si tuffava con trastulli di passione, da vera umanista. creato Adamo ed Eva a loro somiglianza, non tralasciavano
Talmente si era calata nella parte della autodidatta, che, con nessun momento al caso, erano sempre dei sussurri di grande
33 34

affetto, di un amore che avvinghiava giorno dopo giorno due muggheri. Cu lvi bbdda ci porta li dinari, cu lvi brutta ci
esseri in una sola anima. Da questa metamorfosi entrambi ne mori lu cori. Ciuri, ciuri, ciuri di tuttu lannu, lamuri ca mi
hanno giovato, sia nello spirito che nelle sembianze materiali dasti ti lu tornu.., Ciuri, ciuri di tuttu lannu, lamuiri ca mi
della giornata; Cianu era il guanciale dove la dolce compagna dasti ti lu tornu..., la la la la.. Si troppu dispittusu tu cu mmia,
si adagiava con passione, ora che si allontanava da quella terra cascu du lettu s mi sonnu a ttia, si bruttu nt la facci e nt
che aveva calpestato, annusato, assaggiato con voracit. Lo lu cri, cu ttia j nun mi vogghiu maritari: Ciuri, ciuri, ciuri,
sguardo le rimase a lungo indietro, e nel momento di di tuttu lannu, lamuri ca mi dasti ti lu tornu.., lamuri ca mi
riattraversare lo stretto che congiunge Messina a Villa San dasti, ti lu tornu la la la la, Ciuri di rosi russi a lu sbucciari,
Giovanni, cio allItalia, un magone le ferm la respirazione, e amara a ccui li t paroli criri. Lomini siti tutti munsignari, j
attonita come se avesse perso una sua creatura la in fondo a nun ti vogghiu no! Ti nn p ijri|14 E ancora dalla nonna di
quei gorghi, si abbandon col viso bagnato nelle braccia sicure Anna Cirrincione, apprese questa preghiera-poesia: Lu verbu
e caritatevoli della sua met. Il viaggio in treno lungo ma i sacciu, lu verbu haiu a ddiri, lu verbu ch ninsignu nostru
pensieri e migliaia di aneddoti culturali, come la poesia- Signuri prima di ijri alla Cruci p murri, p sarvri a nnutri
filastrocca-canzoncina: La la lallru, lallru, lallru, lallru, piccatura. Riguarda la Cruci quantu ia bbdda! Cu nun
la, la. Vitti na crozza nn cannni e cu sta crozza mi misi a vrazzu nclu e nnutru ntrra, a la valli di Gs tr nichi e
parrri. Idda marrispunnu cun gran duluri: Morsi senza granni amu a essiri dd: Ges Cristu lamva, Ges Cristu
nn toccu di campani. La, la, lallru.. Sinn eru, sinn eru li ladurava, San Giuvannuzzu ci stava a lu cantu cun libbru s
me anni, sinn eru, sinn eru un sacciu unni. Ura ca sugnu dru chi liggiva; arrispunni Maria Vergini e ci dissi: lu
vecchiu di tantanni, u vivu chiama u mortu e nun rispunni. verbu cu lu sapi si lu dici, c nun lu sapi si lu nsignir c
La, la, lallru.. Chinnaja affari cchi di la me vita, nun pni di lu nfernu nun ni vidr. Cu lu dici tri voti nncampu
sugnu bbnu cchi ppi travagghiari, sta vita ia fatta di sarvatu da tonu e lampu; cu lu dici tri voti p vvia sarvatu di
duluri e daccuss nun vogghiu cchi campari. La, la, mala via; cu lu dici tri vti di notti sarvatu di mala morti.15
lallru..Cunzatimi cu ciuri lu me lettu, picch alla fini gi Dalla nonna dellautore: tr fila di capiddi di Maria, tr ccia
sugnu arriduttu, vinni lu tempu di lu me risettu:lassu stu di sangu di Ges, liti e straliti acch avi affri mali
bbddu munnu e lassu tuttu. La, la, lallru.. C nu jardinu n amma16 (tre volte); cos aveva raccolto in quelle giornate di
mezzu di lu mari, tuttintissutu daranci e limuni, unni laceddi pace celestiale, fuori dalla civilt che conta, lontana dai
ci vannu a cantari e tutti i pisci ci fannu allamuri. La, la, frastuoni delle grandi citt, tanto di quel materiale che le
lallru..|13 Le rimase impressa una sera in una festicciola davano lo spunto di organizzare i suoi sogni, si rivedeva tra
familiare la Canzone Folklristica: Ciuri di tuttu lannu, quella gente, una di loro, la simpatia la spontaneit che
lamuri c mi dasti ti lu tornu..., Ciuri, ciuri, ciuri, di tuttu traboccava direttamente da dentro, era la verit genuina di una
lannu, lamuri c mi dasti ti lu tornu.., La la la la la la..., Lu piccola societ, quella che le aveva donato un patrimonio
sbbatu si sapi allegra cori, bbiatu cu vi bbdda la inestimabile per i suoi studi presenti e futuri, e il pensiero di
35 36

ritornare un giorno non lontano, a razzolare come quelle di quelli come in certi momenti, proprio in erba, di quei
galline libere per le strade, la affascinava, era sicura che giovincelli che balbettano diventando rossi alla gota, soltanto
qualcosa di molto importante avrebbe fatto per lo sviluppo di nel dire: ti voglio tanto bene, tanto tanto; sottovoce con dei
quelle culture, gi pensava come innaffiare quelle piante spesso sussurri nel rispetto del silenzio che imperava nei due immensi
aride che nascono vivono e poi muoiono senza aver belato edifici, (quello di casa a Firenze e quello monastico della banca
neanche una volta, in poche parole avrebbe voluto dare la sui colli romani); era nel loro carattere, nella loro educazione e
giusta collocazione, innalzando sugli altari la civilt di alcuni nel profilo professionale. Cos Clotilde intercalava tra una
gruppi etnici della Sicilia. Non era una sognatrice, era sicura di parolina dolce e una frase normale di convenevoli, delle
portare alla luce certi filoni di storia che potevano essere anche domande di chiarificazione su certi tessuti degli usi, in modo
oggi spunti necessari per una societ in continuo movimento da esserle veramente chiari i significati e la provenienza di
verso orizzonti sempre pi evoluti; ecco sentiva di avere la diverse parole, andando a scoprire certe radici che per una
bacchetta magica nel sapere miscelare lutilit del passato con continentale non avrebbe mai afferrato il giusto gusto di certi
la realt del presente, confrontarle e svilupparle per il bene del pensieri. Nel frattempo si era aperto un concorso per direttore
comune vivere. Tutte le strade portano a Roma, ma (vero che generale sovrintendente delle banche riunite di Perugia e
dalla citt eterna si dipartono per il resto del mondo; ancora dellintera Umbria, tanto che la notizia fu presa da entrambi a
una volta e a malincuore i nostri due attori Ciano questa volta pieni voti, in modo da stare negli anni seguenti pi vicini
ufficialmente da direttore si inerpica per i colli, mentre Clotilde possibile e decidere su un eventuale loro futuro coniugale. Il
con un grande magone dentro ritorna nella sua bella Firenze lotto dei partecipanti al concorso era anche formato da
vicino allanziana e sofferente mamma, ma in compenso porta eminenti studiosi delleconomia pure a livello mondiale, di
con se un corredo inestimabile per valore, valigie stracolme di anziani direttori con alle spalle diverse campagne e fondatori di
civilt, che la terranno impegnata per diverso tempo nello certe associazioni dove conta soltanto il Dio denaro, da
sviluppo degli studi e nello sviscerare letica intima e funzionari apparentati con cosche politiche dellallora nazione
complessiva dellhomo siculus. Tanto da impegnare nei suoi in via di riassetto finanziario; e sinceramente, lunico che
solatii discorsi, gli immensi suoi saloni come autentici vestiva appena un abito di sconosciuta abilit costruttiva e
palcoscenici della prosa, di quella terra che laveva talmente produttiva anche se ancora molto giovane e senza santi
abbagliata, cos, da sminuzzare ogni significato ogni logica protettori alle spalle era proprio il nostro Ciano.Talmente fuori
dandogli il giusto valore nellambito della verit. I due cuori dal giro agli alti vertici della commissione degli economisti, da
stettero a malincuore per circa tre mesi lontani, una eternit per essere inquadrato come un perdente gi prima delle valutazioni
entrambi, anche se ogni due giorni alla solita ora di chiusura dei trattati e dei quesiti imposti come veridicit della
della banca, il nostro pacifico ma col fuoco nelle vene direttore, funzionalit di certi apparati di alta finanza della nostra Italia,
con la scusa di controllare i resoconti della giornata, ma anche confrontata nei rapporti allora albeggianti nella sfera
aggiungeva quei venti minuti di be.., si.., di due innamorati, ma degli altri stati europei. La professoressa Clotilde per
37 38

rettitudine e coerenza con se stessa e con i rapporti ormai direzione che fra laltro abbracciava tutta la regione Umbra. E
affettivi nei confronti di Ciano pur potendo intervenire per una qui tutto cambiava, finiva quel passggio quasi contemplativo
certa sollecitudine favorevole, si astenne dal farlo, e di questo il tra la banca e la pensione famiglia immersa tra i boschetti e i
nostro caro e giovane direttore le rimase pienamente grato. Si, silenzi prolungati; qui nella grande citt il verde non mancava,
perch dopo alcuni mesi la commissione unanime, suo ma il via vai di gente sempre in fermento tra gli enormi
malgrado, elesse vincitore a pieni giudizi il Dottor Ciano caseggiati ed edifici dei secoli fuggiti via, per dire: abbiamo
Danna, con la dicitura altamente significativa, per avere lasciato in eredit le forme architettoniche adatte a tante
varato sani principi sullo sviluppo integrativo nel territorio formiche intente nel frastuono degli interessi e della
nazionale di tutte quelle formule necessarie per un cammino produzione, li non cra il tempo di fermarti per ammirare se la
pi sereno anche in rapporto allintera societ lavorativa e del giornata fosse nera cupa o rosa e piena di sole primaverile, tutti
risparmio, confrontata con il valore moneta. Le notizie belle e i giorni scivolavano uguali, veniva scandito allinsaputa di te
brutte prendono le ali, cos non solo sino alla Toscana, ma uomo sprovvisto, venivi usato spinto come un automa, e finivi
anche i giornali e la radio del gazzettino di Sicilia ne dettero inevitabilmente negli ingarbugli burocratici della grande citt,
ampia rilevanza, come, un figlio del profondo sud aveva non avevi il tempo di pensare e nemmeno di dire: io sono nato,
saputo mettersi in luce, nei confronti di un gruppo di preparati sto su questa terra, sono figlio di, ho bisogno di respirare,
ed agguerriti uomini di affare, che masticavano da tempo tanta vorrei fuggire lontano, ma non posso sono nato qui, ecco ora
di quella economia in via di progressivo sviluppo tanto da scivolo sempre in gi come una boccia da bwouling, e
ingrassarsi anche nei loro capitali pi o meno privati, a scapito scompaio alla vista. Ciano, credo avrebbe voluto veramente
di una societ ancora arrancante. Per i tempi fu una rilevanza entrare ed uscire da quella bella ma grande citt, gli si
enorme, e nel dormiente pacifico agreste ed anche bucolico abbagliava la vista, gli ritornava un fastidio dentro; quegli
territorio del Montemaggiorese, per lunghe settimane se ne immensi saloni settecenteschi affrescati da divine mani, con
parlava con larghi accenni, ecco: u fgghiu d viddnu misi volti come tanti fantasmi o anime del purgatorio che gli
nn sccu, nun slu a tta, ma puru tutti i cuncurrnti sussurravano confidenze segrete, ora a destra ed ora a manca
allittrti d nord.17 Pensate i complimenti a Vanni e a delle orecchie, affacciandosi nel pi bello dei suoi pensieri
Cuncittina, la gente: chi figghiu ddru, ch cirivddu aprtu, risolutivi dellalta finanza; si sarebbe accontentato di meno
u Signirzzu lavi a gurdari p ssmpri.18 Tanto che la maestosit, meno persone concubine ai suoi piedi, avrebbe
giunta municipale col podest in testa oltre a recarsi ad onorare voluto veramente respirare a pieni polmoni unaria pi pura pi
la famiglia, gi pensava ai prossimi festeggiamenti con la semplice, quella di un tran tran lavorativo a misura di vero
prima venuta di Cianu nel luogo natio. Lasci a malincuore e uomo libero, come il guidare di una sua macchina, invece dei
con grande dispiacere di chi lo aveva conosciuto nellambito diversi sciaffr con le due lance nuovissime, lui aveva nel suo
del suo primo incarico, anche se per breve tempo dei colli Dienne A, il virus del risparmio, quello che gli avevano
romani, per andare a Perugia come sede generale della reggente trasmesso da prima di nascere, quello che si tramandavano da
39 40

millenni in ogni famiglia dai costumi sani e operosi anche in un nostri due Adamo ed Eva a tastare limmortalit dei sensi e
metro di terra bruciata della sua Sicilia. Certo i primi tempi gli quella della eternit solare. Un giorno allora di pranzo, sempre
pesarono tanto, le ore delle giornate quasi a farlo apposta gli si verso le quattordici e trenta, squilla il telefono con sussulti
fermavano come ad impastoiarlo tra i piedi, un senso di quasi frenetici, meraviglia delle meraviglie, gi, perch era
angoscia oppressa da dentro lanima gli portava repulsione dalla morte della madre che la sorella di Clotilde ( Anastasia )
ansia e insonnia nelle notti, come lugubri sentimenti, mentre non si era fatta pi sentire, d'altrnde gi era una consuetudine,
danze di lingue di fuoco lo circondavano avvolgendolo sempre una forma radicata nei rapporti filiali, la voce e la notizia che la
di p, facendogli sentire una grande nostalgia del calore della sorella sarebbe tornata per sempre con il suo sposo lasciando
sua famiglia e di quel dormire dentro un pagliaio vicino alle per forme burocratiche la sede di vice console in Spagna, le
stelle e assieme alle bestie della sua campagna ancora diede un sussulto piacevole e di immensa gioia nel volere
innocente. La professoressa Clotilde vera donna, dotata di riabbracciare al pi presto la sorella e la nipotina ancora
grandi intuiti umani si rivel in questi frangenti la compagna sconoscita. Quella data del venti di ottobre mille novecento
ideale, fu lei a dettargli certi assiomi caratteriali delluomo in trenta otto, giorno della famosa telefonata sar nel prosieguo
quanto tale nei rapporti sociali e conferenziale, conosceva bene delle vicissitudini e della vita di Ciano e Clotilde, un momento
quegli ambienti dove il potere anche quello falso veniva che dar una svolta molto diversa da quella che i nostri due
esaltato, per sdradicare e sotterrare la giusta fisionomia della attori avrebbero voluto nel futuro del loro quieto cammino.
verit. Attorno al nostro caro direttore generale di giorno in
giorno si andavano sempre pi formando delle vere schiere di SECONDA PARTE
accoliti, pronti a prostituirsi, per poi magari al primo segno di
debolezza saltargli addosso soffocandolo; da uomo razionale e Il cognato da vice console ritorn nelle schiere dei ministeri,
con lei accanto intu i fraseggi dei grandi saloni e gli intrighi tanto era avvezzo a certi intrugli, mestierante delle poltrone,
delle lenzuola, e da queste diatribe ne fece esperienza, tanto avrebbe venduto anima e camicia senza avvertire il ben
che Clotilde talmente appagata dei risultati suffragati nei minimo rimorso morale, sapeva arrampicarsi negli specchi
resoconti ufficiali degli ambienti vicini, lasci non perdendolo della politica, mettendosi sotto i piedi la propia dignit e della
docchio il libero arbitrio del suo grande amore. Pass qualche sua fragile consorte. Tanto che entrambi non facendo passare
annetto mentre la mamma le venne a mancare, ma non rimase che solo alcuni mesi dal loro arrivo in Italia, incominciarono
mai sola, si adoperava come una esemplare moglie, con lui a prima a parole nei discorsi familiari, intendendo di avvalersi
Perugia in tutto il tempo lavorativo, ma non disdegnando una dei diritti di propriet sui beni lasciati in eredit dai genitori di
capatina nei week end e nei giorni delle festivit nella sua entrambe le sorelle De Furlanis. Il patrimonio abbastanza ricco,
suntuosa casa di Firenze. Finalmente dopo un periodo di si trattava infatti di diversi immobili come: due palazzi
transizione pieno di sussulti ed ansie, ora stavano raccogliendo sontuosi nel centro di Firenze ed altrettante ville nella periferia
momenti di vera serenit, mentre lamore quello vero portava i con giardini e terreni di alcuni ettari, non trascurando cospicue
41 42

somme rilevate da buoni fruttiferi e depositi vari anche in Anastasia la scelta in primis dei due cumuli avvalorati da i
Svizzera per lo scioglimento di una societ, o meglio il legali e suffragati dal Notaio. Di questo quasi disprezzo per le
trasferimento della stessa ad altri soci dopo la morte del padre cose terrene o elargismo di Clotilde, solo gli estranei ne
fondatore e unico presidente. Anastasia e la figlioletta Costanza capirono, tanto da complimentarsi apertamente, dando valore a
andarono a vivere a Torino luogo del nuovo impegno di lavoro quelli che sono gli idiomi intrinsici affettivi e di altruismo
ministeriale del marito, che vista la distanza e gli approcci a degli uomini che contano nella bont sociale. Comunque a
Firenze non certo idilliaci, anche questa volta non certo per Clotilde venne il quaranta per cento della somma Elvetica, la
volont di Clotilde, le relazioni anche affettive si persero come palazzina dellultima dimora materna e una villetta dove da
nuvole al vento. Finch uno di quei giorni una raccomandata da piccola aveva assaporato li in aperta campagna nei periodi
parte di uno studio notarile e unaltra di un noto avvocato della estivi, i passi delle belle giornate, sdraiate sullerba a
citt, davano la data di un incontro delle parti alla presenza sgattaiolare come piccoli gattini assieme alla sorellina e ad
degli ufficiali della legalit, proprio in Firenze sede della pi o altre due cuginette sotto la sorveglianza accorta e rugosa della
meno pacifica suddivisione dei beni. La nostra cara Clotilde zia, una zitella acida per pissche frenesa mentale tutta sua,
prese la cosa quasi vergognandosi in cuor suo, sciorinare i ma che le voleva un bene irrespirabile, una vera maestra della
panni fuori dellArno al cospetto di estranei, le toccava la educazione, rigida ma piena di una valanga di affetto, e di un
profondit dellanimo, veniva calpestato quellamore che irrefrenabile torrente di consigli, che hanno forbito la nostra
sempre aveva conservato nel confronto della sorellina minore, dolcissima professoressa nel prosieguo dei suoi anni. Ciano
ne avrebbero potuto parlare prima in privato, vicine luna dallalto del suo gravoso lavoro e della piena responsabilit
allaltra sedute con le mani tra le mani, ora che erano rimaste economica dei tempi in fase sempre di transumanza per gli
sole, senza quegli affetti paternali che una volta erano stati i episodi di guerre e di fattori governativi, se ne stette alla
capisaldi della unione della famiglia, una delle pi apprezzate e finestra senza intervenire, lasciando libero arbitrio alla sua
rispettate dellintera Toscana. Quanto le pesava, questo dolce compagna, ma nei momenti di sconforto per gli episodi
anacronistico modo di intervenire nei sentimenti intimi miserevoli capitati a Clotilde fra laltro contro il suo modo di
dellumano essere. Si sentiva trafitta, lei che vedeva oltre le essere, gli fu molto vicino, rincuorandola con questo detto: a
cortine dei nembi dei cieli, tutto ci, il materialismo la rrbba nun sudta, si la mancia la camula o u diavulu19 ,
affondava in certe realt che la societ moderna ne aveva fatto come a a dire che: quello che non viene stentato con il sudore
la base, il punto di partenza per arrivare a scopi di invidie, di della fronte e del lavoro, finir facilmente per marcire mangiato
egoismi, di volutt esasperate della morte tua vita mia. dai tarli o in malora. Nel prosieguo di questi avvenimenti sia
Comunque, per essere coerente con i suoi principi, rifiut con Anastasia che il degno marito non si preoccuparono per niente
animo magnanimo visto che non vi era stato nessun documento dellaffetto dimostrato da Clotilde, tanto che, fu un semplice
ereditario da parte di entrambi i cari genitori, il sorteggio della saluto quasi freddo alla fine della stipula degli atti, forse da
met dei complessivi beni, dando la facolt alla cara sorellina ingordi avrebbero voluto incamerare lintero patrimonio?
43 44

Ciano in questi frangenti si dimostr ancora pi vicino ed guadagni dettati da una infinit di gorghi tumultuosi di
oltremodo amorevole nei confronti della sua met, tenendosela malefatte. La cosa nacque dalla furbesca volpe e del satanico
sempre pi stretta al cuore, portandola per due giorni festivi marito di Anastasia, e di un gruppo imprenditoriale italiano con
prima a Roma dal Santo Padre, e poi una veloce capatina nella alcuni faccendieri elvetici; questi in verit prima delle
sua ex banca sui colli, e alla famiglia del signor Bartolomeo consegne delle chiavi operatrici della economia di mezza Italia
dove aveva dimorato come un vero figlio che si fa apprezzare. al Dottor Ciano, avevano avuto da circa un decennio la strada
E in cuor suo forse avrebbe voluto ritornarci, in quella pace che imbandita a fior di milioni da una commissione giudicante
ti dava il tempo di confrontarti con le cose terrene ma molto di parapolitica, molto compiacente e caritatevole, gi proprio cos,
pi con il cielo e con tutte quelle forme morali che luomo le cose e gli sprechi e i guadagni venivano come a dissolversi,
spesso tralascia per le strade. Ecco vedete, il figlio del usurpando il giusto valore del risparmio proprio sulle piccole
contadino Vanni, che aveva fatto tutta quella strada abbastanza e medie famiglie che avevano depositato delle somme; infatti
agevolmente, sapeva guardare avanti, ma senza mai allinsaputa della massa quella cerchia tra direttori generali,
dimenticare il passato, sapeva mettere a fuoco le sue origini, le coordinatori regionali, dirigenti vari e della commissione di
sue radici, e guardava spesso dando alte valutazioni di vita alla controllo si spartivano patrimoni, mettendoli anche in giuoco
mistica educazione ricevuta dai genitori, dalla sua maestra dalle con quella cordata che abbiamo accennato per lavori in tutta
monachelle del suo piccolo centro, a quella cristianit religiosa Europa, come strade autostrade ferrovie porti aeroporti
che camminava con i passi di un parroco e di oltre dieci preti ospedali e azioni varie di immense societ. Quando i diretti
tutti in formazione di educazione sociale, ecco la rettitudine interessati ebbero a poco a poco tastato la concretezza umana e
delluomo veniva fuori con spontaneit, lamore per le piccole la integerrima onest del dottor Ciano, gli incominciarono a
cose, come il segno della croce, il baciare il pezzetto di pane formare un pi stretto cerchio attorno, facendo finta di niente,
che ti cadeva a terra, la Santa Comunione, il rosario la sera sul anzi aggirando i fatti con flemma diabolica e nel contempo
lembo del letto con i genitori, la messa vespertina, e della ingoiando delle polpette amare. Infatti diversi furono i divieti e
Domenica o delle feste comandate erano un segno della molti capitali rimasero a fruttare solo negli interessi di chi
costruzione delluomo vero, non quello di argilla che si sarebbe onestamente ne aveva diritto. Tanto che per qualche anno i
frantumato con le prime acque, ma quello che avrebbe piccoli imprenditori gli artigiani e le medie industrie
distribuito tuttattorno amore rettitudine e pensieri tali da avvalendosi di una corretta amministrazione del denaro
accomunare pi cuori. Questo era labitus di Cianu. Tutto pubblico, la lira si rivalutava anche in campo europeo e il tasso
sembrava che fosse tornato nella misura giusta del vivere nella di povert diminuiva in funzione dellaumento del lavoro e del
quotidianit di ogni famiglia, tanto che larmonia dei sensi commercio nei diversi campi sia artigianali che industriali. Ma
cavalcava per i giusti sentieri. Ma in questo mondo spesso tutto ci, venne guardato con occhio critico e non bene
vengono a rotolare dei macigni carichi di livido interesse, di accettato da quella stirpe di sanguisuga che per anni avevano
miserabili intrecci ed intrighi, pieni di arsura sempre pi di fatto il bello e il cattivo tempo, gestendo una valanga di soldi a
45 46

loro confacente. Di questo ingegnoso comportamento del reo, la combriccola dei lestofanti cerc per vie traverse di
malaffare, una parte non indifferente dellintreccio, ne faceva a prezzolare alcuni soggetti politici, ma questa mossa
pieno titolo e da passe partot, il marito di Anastasia e un serpentiforme si rivel controproducente come un autentico
cognato, da sempre a cavallo anche di certi sindacati, che si bmerang; tutta la commissione ebbe da ci il suggello finale
prefiggevano sulla carta laiuto alle famiglie sotto sviluppate e della estraneit di ogni cosa addebitata; e questa grazie a Dio,
in special modo nel campo dellagricoltura. I nostri due cari fu la goccia che fece traboccare il calice a favore di Ciano.
attori, percepirono un certo disagio, ma non certo nella sua Infatti lassoluzione piena fu redatta e stilata con formula
vastit, comunque per amore di rettitudine continuarono nei plenaria o come volete unanime, perch: i fatti addebitati non
limiti dei confronti i rapporti sociali presenti sia nel campo di sussistono in alcuna parte, superando anche certe
lavoro di Ciano che affettivi da parte di Clotilde. Ma qualcosa testimonianze false di uomini corrotti che ruotavano attorno a
di veramente terrificante allombra di quella setta si andava certi sistemi di disonest evoluta. Clotilde e stranamente anche
meccanizzando, in diverse riunioni tipo quella dei carbonari, la sorella Anastasia, furono in diverse occasioni vicine a Ciano,
quellelemento nocivo e contraddittorio che risultava a nome il quale dimostr un carattere forte risoluto, inasprendosi in
Ciano, o come volete direttore generale delle banche riunite di cuor suo una battaglia che volle essere leale aperta agli occhi di
mezza Italia, venne segnato come soggtto da destituire in tutti, e che alla fine gli diede ampiamente ragione, tanto da
qualsiasi modo, e con qualsiasi maniera. Si cerc di attribuirgli potere guardare dallalto della sua posizione ogni suppellettile
delle parcelle taroccate in suo favore, degli interessi a fiume terreno. Ancora una rivincita delluomo venuto dal niente, dal
scivolati via direttamente nelle sue tasche, di avere agevolato lontano sud, ricevendo a larghi giri sempre di giorno in giorno
dietro compensi da favola alcuni settori delle industrie a lui una splendida rivalutazione, quella delluomo onesto e timorato
amiche, conti in Svizzera o in altri stati ammorbiditi dal denaro da Dio. Clotilde come detto, stata in questi frangenti delicati,
pubblico. Sinanche una commissione parlamentare cerc per una vera catena di montaggio, svolazz leggera come una
mesi, conti e conticini, con una minuziosit veramente farfalla, posandosi con delicatezza sul suo fiore prediletto,
particolareggiata del caso, che in poche settimane aveva dandosi a vicenda suggerimenti di grande solidariet e di un
riecheggiato per tutte le regioni come uno degli scandali pi amore che non ha confini. Questo stato il credo e il modo di
grossi del tempo, tanto che le famiglie e i diversi risparmiatori convivere sin da i primi giorni della loro fortuita e bene
si sentirono in difficolt e tentennanti se dover continuare ad accettata convivenza, il rispetto dei pensieri e della verit. Si
avere dei rapporti di lavoro con queste banche o addirittura rasserenarono i giorni e i cuori lindi, tanto che Clotilde per
mettere i sacrifici sotto al mattone, aspettando tempi migliori. continuare e approfondire certi studi antropologici fu costretta
Quando nei lavori e nelle ricerche doviziose della questa volta da sola, tanto ora sapeva la strada che portava alla
commissione, risult tutto chiaro, estremamente pulito, e bella isola della trinacria, andare ad apprendere certi significati
nemmeno un centesimo aveva preso vie che portassero ad dalla fondazione della Storia Patria di Palermo; cos da
ingiuste avvalorazioni fatte sorgere per intrappolare il grande dimorare per comodit in un istituto di suore, proprio vicino
47 48

alla biblioteca nazionale e per alcuni giorni fece una capatina bisogno ed anche a chi le aveva fatto patire delle ingiustizie.
alla accademia delle belle arti, al palazzo reale e al museo Pitr, Con certi doni ci si nasce. Cos per diverso tempo gli incontri
fonte inesauribile delle radici del dialetto delle ricorrenze furono pi ravvicinati, pranzi cene visite ad amici comuni,
antroposociali della Sicilia. Le mancava la sua met, ma per anniversari onomastici, serate al teatro o ai grandi gal di certe
quelle settimane che stette a contatto di insigni titolari di societ con altisonanti marchi; insomma la vita scorreva pian
cattedra e profondi studiosi di quel mondo inesauribile di pianino nei corridoi e nei saloni che contano. Certe mellifluit
storia, furono per lei un passo enorme in avanti per le sue di quella parte della societ, era sempre guardata con occhio
conoscenze, entrava a testa alta nelllite dei professionisti del guardingo dai nostri dolcissimi innamorati, anche se qualche
sapere, di quella lingua di fuoco che era stato per lei soltanto volta sono stati costretti a fare buon viso a cattiva sorte, ma
un miraggio, un sogno di tutte le notti di alcuni anni addietro, sempre per migliorare le tradizioni, con la speranza che certi
ma ora si concretizzavano nelle linee della conoscenza, e che affetti si sarebbero modulati sulla via della verit e dellonesta
per la verit veniva ricercata con spasmodica fame del sapere; convivenza fuori e dentro i confronti familiari. Sotto le feste
ecco alfine incominciava a vestirsi con quelle foglie di fico, che portavano allultimo dellanno, Clotilde e Cianu furono
racchiudendo in tutta la verginit del suo essere lamore invitati nella villa di campagna presso le Cascine di Firenze
sviscerato verso quel mondo di cui Ciano ne era lemblema, il dalla sorella, cos li avrebbero passato assieme ed in gran
frutto nato da quelle antropologe dettate da profonde radici. compagnia di altri amici della famiglia di Anastasia e coniuge
Nel ritornare nellItalia che conta, vicino a quelluomo che non alcuni giorni lontani dai frastuoni e dagli impegni di lavoro che
si stancava mai del suo lavoro, oggi diremmo dopo pi di in verit erano diventati una assuefazione del dovere. Clotilde
settanta anni trascorsi, il Dottore Ciano era un compiuter fu quella che persuase laltra met ad accettare. In quella villa
vivente, con la differenza che sapeva quello che sarebbe molti i ricordi della sua infanzia, li vi era come nata, i primi
successo allindomani, conosceva la lira e i suoi valori, tanto da passetti incerti, quelle voci di soccorso, di attenzioni, di sorrisi,
determinarli gi per tempo e nel futuro, mai per un suo di amore, pap Arturo un generale di vecchio stampo con
tornaconto, ma sempre al sevizio dei pi. Anastasia e quella barba folta che spesso le faceva il solletico vicino al
leminente sposo ritornarono sui loro passi, quasi a volere collo quando labbracciava, quellomone dritto come una
rigurgitare certe amarezze fatte patire alla sorella, come a statua, aveva per lei nei momenti e nelle giornate di libera
volere ripagare del mal fatto in molte circostanze, si uscita, dei momenti strabilianti di affetto, :la mia piccola
avvicinarono come non avevano fatto mai. Tanto da essere cincia allegra , con quel vocione di orso docile valicava
accolti in questi frangenti familiari con grande cordialit in sinanche i muri di cinta di tutta la propriet, persino la cara
special modo dalla sorella (Clotilde), la quale si rivelava quella mamma donna Lavinia affaccendata tra i fornelli o nella cura
di sempre, con unanima pura vogliosa sempre del bene dei viali pieni di rose e fiori ornamentali, girava lo sguardo
comune, voleva dare senza mai ricevere un grazie, era la sua pieno di un sorriso che la appagava in quello scrosciare di voci
indole del bene comune, tendeva le mani a chi ne aveva a lei cari; ecco li trionfava la serenit, e le cose tutte attorno si
49 50

beavano di quella vita, vita di altri tempi, sguardi sorrisi e voci stancava di sorreggerla in questi momenti a tratti tristi, Ciano
che si fermavano in ogni pianta a grappoli; in ogni angolo di era il sale per dare il sapore e il giusto valore a quel grande ed
quel paradiso, le passeggiate sotto quel verde cupo a cavallo di equilibrato amore. In quei giorni di fine anno, si videro arrivare
quelle spalle quadrate, e li dallalto vedeva la terra lontana, si altre due famiglie, amici e soci in certi affari con il marito di
ergeva con i pensieri dellinnocenza sempre verso lalto dei Anastasia, erano fra laltro alti esponenti del mondo
cieli; come era bravo e pieno di amore pap, ti filava i racconti economico, soci fondatori di club e di fondazioni anche a
pieni di farfalle, di conoscenze colorandoli con invenzioni che livello industriale; per Cianu e Clotilde che per la verit li
traboccavano sempre in larghe risate di spontaneit, si sentiva conoscevano soltanto per la seconda volta nel giro di qualche
che lamore ballonzolava caldo caldo da dentro il cuore di annetto, suon la loro presenza come un campanello del chi
entrambi, caro pap, indimenticabile grande pap perch sei va l; i contatti ravvicinati si intensificavano in special modo
durato cos poco. In quel paradiso ora sbiadito e smontato nei momenti dei pranzi e delle cene, e i discorsi cadevano
come la tenda di un grande circo, scarna era lattrattiva per sempre su quel filo delle economie, sullo sviluppo della lira,
ogni cosa, certo necessario ovunque una rimessa a posto, ma sul suo impiego, sulla sua valorizzazione, e di come si
mancavano gli attori principali, e allora Clotilde si soffermava potrebbero materializzare certi progetti e dei guadagni tramite
con gli occhi smarriti e con il cuore gonfio guardandosi attorno limpiego del denaro pubblico. Il nostro direttore generale
in cerca di filmati che le suggerivano ancora un barlume di annus subito laria che tirava, di come certi epiloghi avevano
nostalgia, mentre fiamme di rancore lavvinghiavano per il dei sottintesi e diretti solo al profitto a qualsiasi costo, e a
tempo andato via portandosi dietro lembi della sua carne e scapito sempre del piccolo risparmiatore. Tanto che in diverse
respiri di quelle anime a lei tanto care. Poi seduta su una logora occasioni ebbe a sfrenarsi dando vita con calore, proprio al
panchina tir il sipario, trastullandosi ora con grande affetto contrario di come avrebbero voluto impinguarsi malsanamente
con la piccola nipotina Costanza. Approfittava di quei rari casi e arraffare con le fauci aperte quelle certe falde della societ
che la ventura le aveva concesso, per innaffiare ancora quei che conta. Qualcosa di strano venne tastato dai nostri due
giardini con innocenti giuochi a rincorrersi, a nascondersi amici, cio, quando Cianu relazionava con i suoi discorsi
dietro la lunga siepe, in un prorompente scambio di affettivit pacati, e che poggiavano su delle fondamenta basati
che le era congeniale con il suo passato, quante volte, a principalmente sulla difesa del centesimo e della comunit
centinaia, con la sorellina e con le cuginette, le voci bianche intera, sul suo avvaloramento anche in campo europeo, da
intonavano canti di favole, mentre gli occhi brillavano sfidando parte dei nostri commensali non cera mai un barlume di
i raggi solari, ma ora il tutto sembrava difficile dal ripetersi. diniego, si guardavano in faccia non facendo mai trapelare il
Quel mondo si era allontanato. Quanta nostalgia. Era dura, ma consenso o il diniego a tali concetti stesi sulla tavola a ragione
il riesumare di tanti dolci episodi familiari le si leggevano non da parte del nostro direttore. Dunque da quale parte della
solo nel volto, cos spesso in soccorso arrivava sempre il suo bilancia stavano? Nei loro occhi e nei loro visi calava una
sostegno morale, la sua spalla che non si staccava e non si maschera come a camuffarsi, ergevano degli ammiccamenti
51 52

che non chiarivano ne nel si ne nel no, era una forma ora, lora della tua ultima ed eterna inesorabile verit. Quella
sistematica di arrufianamento consensuale, o di appagamento sera il cenone come di consuetudine incominci pi tardi, in
gastronomico, visto il ben di Dio che in quei giorni era stato modo da arrivare con i balli, al fatidico brindisi, poi abbracci e
predisposto con grande cura e a saziet Catulliano. Certo , baci ed auguri di tutta la prosperit che si possa riversare su
che, dopo due tre giorni di quel convivio, Ciano e Clotilde chi ti capita a tiro in quei momenti di raptus generale e di
cercarono di sviare i loro passi evitando il pi possibile i allegria gratuita per il tempo andato via, su ognuno di noi, e su
contatti ad visum di quella schiera con la presunzione di una ogni cosa appartenente al Creatore. Strano ma vero i primi ad
associazione di uomini incappucciati. E la loro salvezza furono avvicinarsi con due calici ancora fumanti di bollicine fu un
i lunghi viali di una volta, anche se lasciavano molto a certo Augusto, vice presidente di diverse manipolazioni statali
desiderare per incuria sia del tempo, che dei nuovi padroni. Per e socio fondatore di quella conturbante famigliola di arrivisti
la verit se avessero saputo del guazzabglio di quegli altri decantati i saggi delle economie occulte, mentre di spalla il
ospiti, accomunati in difesa come un gruppo di iene, pronti a marito di Anastasia elargiva a voce aperta e con sorrisi
gettarsi su qualsiasi osso pur di sbranarlo, avrebbero senzaltro sgangherati tutto il bene di questo mondo. E certo che la sala
non avere accettato il cortese invito. Ma la voglia di ricucire al gran completo si rivers come una ondata di un fiume in
laffetto familiare era innato in Clotilde nei confronti della piena in quellangolino quasi disinteressato dei nostri due
sorella, ed ancora il desiderio di ricalcare fra quelle mura e su principali attori. Furono degli attimi di un autentico disordine,
quei giardini che li ha viste crescere sotto la protezione dei facce che si vedevano per la prima volta, sorrisi forzati per
genitori di una zia e di quella armona che sfumata spinta via loccasione delleccezionale data, il tutto mischiato a pacche
dai venti dellincognito. Le ore della giornata dellultimo abbracci auguroni lunghi sino allanno venturo, brindisi fuori
dellanno scivolavano inesorabili senza avvertire alcun freno, dal galateo classico, insomma Ciano e Clotilde stettero a quel
certo che diverse leggi della natura sono intarsiate a caratteri gioco da baraonda per rispettare sia la tradizione che
cubitali sul destino di ognuno di noi, come vuol dirsi che ogni lospitalit, anche se si potevano ritenere i soli familiari. Ecco
cosa era gi scritto sin dalla nascita della vita. Tu uomo vieni la sobriet innata veniva forzatamente calpestata non certo per
avanti, farai solo quei passi che ti sono stati concessi, guarderai volere dei nostri cari amici. La baraonda nel grande salone
il mondo attorno a te stesso anche con curiosit e con un certo riecheggiava da una parete allaltra come il seguire della
desiderio di toccarlo e di sfamarti del medesimo anche con pallina in una partita da tennis, e le curiosit e le battute
voracit, ma ora sei arrivato a quel bivio senza ritorno, potrai acclamate con un disordine al limite della decenza,
cadere in un profondo baratro o involarti per le alture dei cieli, continuavano come se la vera ragione di quelle ore del nuovo
quale misura hai usato nella tua esistenza? Hai saputo giorno, il primo di gennaio, fosse in debito con quelli dei gi
imboccare la strada giusta o quella pi facile che va sempre in trascorsi forse in maniera monastica. Tanto che, dopo qualche
discesa, ma che ti far fare tanti di quei ruzzoloni da non oretta Ciano avvertiva una stanchezza combinata anche con
raccapezzarti mai pi, ecco vedi quella bilancia, ora sar la tua una leggera confusione, al che proprio con Clotilde si
53 54

licenziavano andando nella stanza che le avevano riservato per maravignae, helix cespitum) con le prime acque di settembre
quei giorni di festa. Il caro direttore generale pens di attribuire nelle vigne e nei terreni specialmente in quelli incolti si
quei fastidi a qualche portata o a qualche brindisi in pi, o al raccoglievano a palate (gran quantit) . La nonna li cucinava
fastidio delle voci che ancora non si esaurivano con scrosci di dopo alcuni giorni fatti spurgare (purificare di quellamaro che
risate e battimani da corrida che dalle ampie scalinate delle erbette) con la canigghia=crusca, nel sughetto delle
arrivavano sino al secondo piano della palazzina settecentesca bottiglie che tante brave famiglie nel mese di agosto
come una eruzione di vulcani in attivit. Dopo avere esplicato confezionavano assieme allastratto fatto asciugare nelle
delle funzioni fisiologiche nel bagno incorporato alla stanza da tavole esposte al sole, serviva anche per cucinare la
letto, lavatesi il viso per prendere un p di frescura corporea, cacciagione, la carne di maiale o altri stufati, il profumo si
andarono a riposare. Di certo Ciano a queste bravate con pranzi diffondeva per le strade invitando i centri nervosi ad ingozzarsi
iniziati alle ventuno e continuati sino allo scoccare dellora di tali leccornie. Si, aveva vomitato pi volte, stimolandolo
fatidica, e con qualche assaggio di vino e liquori vari, a parte introducendo le dita in gola, e questo era il toccasana per
che non era nel suo costume di uomo retto e guardingo nella liberarsi che certi veleni in forma di acidosi andasse in circolo
moderazione di ogni cosa, ma certamente questo era senzaltro con il sangue, arrivando magari a ledere fegato reni o lo stesso
forse il primo della sua vita. Tanto che dopo breve tempo fu cuore. Sembrarono che le poche ore per raggiungere lalba
costretto sorretto dalla sua dolce met ad alzarsi pi volte per fossero abbastanza lunghe, cos alle prime luci Clotilde prepar
andare a rigettare nel bagno. Clotilde si preoccup di tali un t molto leggero caldo e zuccherato, ma che fu bevuto a
disturbi perch nonostante un canarino ben caldo, del piccoli sorsi perch lo stato confusionale persisteva, la vista
bicarbonato con qualche goccia di limone, anche se si era tuttattorno gli girava come una trottola, tanto che per recarsi al
frenato lo stimolo del vomito ora aveva dei brividi di freddo. bagno la sola Clotilde dovette chiamare aiuto e sostegno. Infatti
Chiamare il dottor Gustavo vecchio amico di famiglia, a prima delle dieci una ambulanza lo venne a prelevare
quellora in piena notte, sia per il rispetto dellet che per il portandolo allospedale della Santissima Trinit. La sola
freddo che in quella stagione era davvero intenso, pensarono Anastasia si affacci con precauzione a non raffreddarsi nel
bene di soprassedere, e se era il caso lindomani mattina corridoio che portava gi per lampia scalinata e al grande
avrebbero deciso per il caso, anche con una lavanda gastrica, androne, raccomandava di far sapere eventualmente in caso di
una flebo, delle medicine adeguate alla diagnosi, o addirittura il gran bisogno. Lambulanza lasci quel grande caseggiato
ricovero in ospedale che si trovava a pochi chilometri dalla loro ancora oscurato da una mattinata plumbea, tutto sembrava
residenza. Anche Ciano come era nella sua veste cerc di tacere, le imposte ancora chiuse dormivano in un silenzio
minimizzare il fastidio, anche perch dalla nonna aveva tombale, mentre dai muretti di cinta del lungo giardino
imparato sin da piccolino certi trucchetti che si presentavano facevano capolino gli alti alberi da fusto, dondolando le cime,
quando magari aveva mangiato una buona porzione di come a volere dire qualcosa, svelare dei segreti, o un breve
lumache, che, (attupateddi, crastuna, babblucieddu=vitrina affettuoso e riverente saluto. Clotilde conosceva bene in
55 56

quellospedale il Professore Tribuzzio lontano parente del pap momento veramente di bisogno forzato, e che poteva capitare a
suo, ed anche perch la mamma era stata pi di una volta in chiunque. Clotilde ebbe a capire dai semplici comportamenti,
cura proprio sotto la sua reggenza. Infatti in quella mattinata si da piccoli movimenti, da pause nei discorsi, da sguardi come a
trovava ancora a casa per le ore piccole come naturale in volerci ripensare su certi argomenti, smorfie della bocca che
quella data, ma appena venne a sapere dalla capo sala chi era volevano indicare meglio prendere questa decisione o
stato ricoverato, corse in ospedale a suffragare con la sua inoltrarsi in quellaltra direzione . Certo che un allarmismo
professionalit non solo il dovere ma ad elargire rassicurazione comune venne di giorno in giorno ad accumularsi alle
nei confronti della: la mia cara nipotina, come la chiamava perplessit che il quasi zio Professore Tribuzzio di concerto
sin dai tempi andati. Al caro intossicato venne praticata una con un altro insigne docente specializzato nelle patologie che
lavanda gastrica e delle flebo per reintegrare certi sali minerali abbracciano i fattori dei aneurismi motori, indicarono in base
e lequilibrio basico della acidit nel circolo. La cura dopo due alla diagnosi, una cura che in un certo lasso di tempo doveva
giorni non diede dei risultati molto efficace, in certo qual dare certi risultati benefici, altrimenti si passava ad altre forme
modo il nostro ammalato presentava ancora dei sintomi di di tamponamento anche nel quadro della psiche della persona.
vomito associato a sbandamenti di postura e la vista Una volta sola Anastasia assieme alla tenera figliola si fecero
raddoppiava con aloni che non gli permettevano di mettere a vivi proprio qualche giorno prima che venisse dimesso
fuoco certi particolari delle cose sparse per la stanza o come i dallospedale della Santissima Trinit. Del marito e di quella
contorni di qualche quadro. E da questi sintomi persistenti, combriccola di incappucciati neanche lombra, ne una
allarmarono il Professore Tribuzzio, tanto da continuare un telefonata, eppure avevano fatto capire a larghi giri di
vero ricambio del sangue con dosi superiori alla norma. Cos esclamazioni di inchini di auguri e di gran salute per
dopo quindici giorni di ricovero il nostro direttore fu dimesso. lavvenire, con mille di questi giorni, e cos via di seguito chi
Sembrava in piena forma, ma in certi momenti specialmente pi ne poteva metter ne metteva di mellifluit, erano li sempre
quando si trovava nel pieno del suo lavoro avvertiva come dei attorno con la coda scodinzolante, con la differenza che
vuoti di memoria, come frastornato, lui che era un forziere del lanimale cane elargisce verit ed affetto, da quella barricata
ricordo e delle conclusioni specialmente nel campo della era tutta una finzione eretta a regola darte per annebbiare la
matematica, ci stette qualche minutino a ripensarci su tali vista buttando a spruzzi una nebbiolina di invidia e maldicenza
disavventure mentali, era ancora giovane negli anni, ma forse che rasentava lodio nei confronti dei due nostri cari come
la stanchezza e certe medicine che gli avevano appesantito Clotilde e Ciano. In quel marasma generale la sola piccola
pure lappetito, speriamo pensava, passer, e si tenne il tutto nipotina Costanza dava segni di grande gioia e di vero affetto
per se, tacendolo alla sua cara met. Lui che era cos schivo e per la ritrovata e dolce zia, era spontanea correva sempre
partecipe della privacy, in quei momenti di sofferenza si lasciando i giuochi degli altri suoi coetanei, e ora sulle gambe
vergognava di chicchessia quando esplicava i bisogni di Ciano o di Clotilde diffondeva intorno la genuinit della
fisiologici, ma poi si rasserenava pensando che era stato un innocenza e del sorriso paradisiaco, ascoltando col sorriso sulla
57 58

bocca le brevi favolette, assomigliava molto alla zia, e Clotilde solo da un paio di bretelle e che fumava sempre un mezzo
ci si vedeva andando a ritroso, anche perch la somiglianza toscano, sputacchiando spesso anche sotto i tavoli dove con
fisica dei particolari del naso degli occhi e le maniere erano amici di merenda faceva il solito pizzichino (tre sette ), tanto
tutte sue, come se fosse stata partorita dal suo grembo. Avrebbe era trasandato che non si curava se mancavano pure i bottoni
voluto che i resti della sua famiglia fossero pi raccolti con pi d granatra ,20 linsegnamento era solo un diversivo,
affetto, come una volta e come il suo cuore aspirava. Ma dietro (sonnecchiava sempre in classe anche per il vino ingerito, tanto
quella facciata si era inerpicato un autentico muro, quello che i ragazzi una volta gli legarono i soliti legacci degli
dellinvidia e del prevalere economico a qualsiasi costo. Ciano scarponi), perch stava bene economicamente con tante
riprese anche se con notevoli sforzi la vita di prima, certo gli propriet che, certe donnine del paese avevano pensato bene a
pesava tutta quella responsabilit, ma in cuor suo fremeva il poco a poco di grattare nelle sue tasche di uomo celibe e
valore del proprio dovere a qualsiasi costo. Intanto gli donnaiolo imperterrito. Si certi desideri da piccoli non
sembrava che tutto attorno si era formato come uno alone di soddisfatti si portano dietro sino alla et adulta, cos il Dottor
fantasmagoriche presenze, di sguardi di sottecchi che volevano Ciano in quel periodo invernale cos freddo e pungente, lui che
dire: speriamo che al pi presto cada come una pera matura. E veniva dal profondo sud dove la nebbia si vede raramente, e le
di notte aveva pure nel dormiveglia dei lugubri sintomi di temperature anche sotto la neve nelle parti montane come
sofferenza, come se nel mezzo di un cerchio in tanti lo Montemaggiore Belsito e le Madonie, non va quasi mai sotto lo
deridevano per il lavoro fatto male, banche che andavano a zero termico; ogni mattina era usuale al bar proprio li di fronte
rotoli, ingiurie che dai risparmiatori piovevano a catinelle e a ai suoi uffici, il sempre servizzievole tutto fare Gervasio,
brutto viso veniva additato come un faccendiere. Si svegliava appena lo vedeva entrare: dottore lo servo sbito, bollente che
contorcendosi avvertendo di essere ancora inseguito da uno stamane frizza pure un venticello di quelli che tagliano naso
sciame di calabroni, e qui la povera Clotilde le era vicino ed orecchie. Non aveva altri vizietti, non fumava, non beveva
tenendolo al proprio seno come si fa con un neonato. Lo abitualmente alcolici, e poi quella bevanda calda lo avrebbe
rincuorava, finir, finir, vedrai, da domani ti sentirai meglio, aiutato a reggersi negli intrighi degli affari con pi decisione.
ci vuole pazienza, forza e perseveranza nel seguire anche certe Uno di quei giorni, il cognato, si, proprio il marito di
cure che gli erano state imposte. Ciano in quei frangenti si Anastasia con altri due signori dellalta borghesia, di quelli che
scusava, quasi vergognoso di creare alla sua cara tanti pensieri, portano sempre la bombetta facendo degli inchini sino a
ma, pensava certamente la ripagher fra non molto con tanto storpiarsi la colonna vertebrale, che erano venuti solo la sera
amore. Aveva sin da bambino tanto desiderata una cioccolata dellultimo dellanno per pochi minuti a fare un brindisi per poi
calda, li in paese laveva sentito dire nellunico bar, da quel scivolare via come bisce nella oscurit dei loro pensieri;.. gi,
vecchio maestro Sciolino, di quelli goffi con quel vocione da gente di cultura, di famosi casati e di notissimi alberi
bamboccio viziato, col pancione che trasbordava da un paio di genealogici. La mellifluit dei convenevoli oramai era un
pantaloni unti e spiegazzato, che per loccorrenza erano tenuti obbligo nei confronti del direttore generale, infatti dopo la
59 60

nuova presentazione dei titoli alti sonanti, i nostri compari dietro una scia di acido solforico proprio come quella di certi
andarono al sodo, questa volta come se la cosa doveva tizi in odore di diavolerie. Appena Clotilde la sera venne a
concludersi in porto con grande sicurezza. La contorsione del sapere di quellincontro, sent come se il mondo le cadesse tra
preambolo diceva ben chiaro, e faceva capire che in capo e collo, si guardarono in faccia, ora che Ciano stava
quellargomento ci sarebbe stato un gran guadagno e senza riprendendo la vita normale in quel mondo di lavoro che lo
pericoli.., di, esposizioni alla vista della societ dormiente ed affascinava tanto, si aggiungevano questi altri pensieri, era
allora ancora alla sdadio della ignoranza collettiva. Al nostro come se lanima venisse contorta da forze superiori, la pace e
alto dirigente conveniva accettare, primo per limmensa la tranquillit tanta necessaria veniva dispersa in ogni angolo
gratitudine di certi parlamentari e soci occulti delle fondazioni della casa, le parole venivano smozzicate, gli sguardi non
delle banche stesse, ma di concerto sarebbero arrivate nelle sue affondavano pi con tanta sicurezza, e i sorrisi scemavano
tasche delle somme in nero, o come si direbbe oggi, regaloni di prima di essere lanciati. Quanta nostalgia di quella piccola
favori. In concreto si doveva travasare del denaro pubblico in banca di provincia, tanta era la serenit che rasentava loblio e
operazioni pi o meno leciti come lavori nei vari ministeri, la pace dei sensi in un anfiteatro amno. Cos per alcuni mesi la
istituzioni di nuove imprese parastatali, giochi in borsa e chiss vita scorreva ora con sussulti piacevoli, e in altre occasioni
quale altre diavolerie che gi da diversi lustri erano stati affioravano sempre quelle figure legate alla massoneria, pronti
accontentati da magnanimi gestori della cosa pubblica, a calare come corvi sulla carogna di chiunque. Tanto che
mettendo sempre il denaro dei risparmiatori in pericolo di un Clotilde pens bene di avere un incontro con un parente del
collasso economico. Il dottor Ciano a queste proposte poco padre ora in pensione, ma che aveva avuto largo risalto nella
referenziali nella economia della propriet di terzi, in un primo vita prefettizia della citt e in seno a certe correnti politiche
momento fece finta di ascoltare con interesse partecipativo della nazione. Laccolse a braccia aperte come una figliola, si
annuendo sul da fare trasformato nella praticit della perch i trascorsi con il suo pap, e il casato dellalto
convenienza, si, li fece sbottonare per bene, in modo da capire funzionario erano state sempre imperniate sul rispetto comune
i punti cruciali degli intrighi e degli interessi; ma quando alla non disdegnando tracce notevoli di puro affetto. Tanti i
fine si rese conto che doveva dare delle risposte, in un primo momenti passati sin dalla giovane et con le figlie, ora nelle
momento cerc di tergiversare adducendo che certe decisioni ville della citt, o al mare o in montagna. LEccellenza, come
dovevano venire dallalto consiglio dello Stato in connubio con comunemente veniva titolato, nel resoconto di Clotilde, non si
lassociazione dei soci fondatori e degli azionisti che avevano scompose, cap a volo da dove veniva il vento, tanto da non
periodicamente la visibilit e la trasparenza del mondo degli stupirsi pi di tanto; ho sempre saputo di tali magagne,
affari interni, degli utili e della loro collocazione nei vari campi conosco uno per uno gli artefici, diciamo della setta di.., una
strutturali della economia italiana. A queste riluttanti parole i pausa, alcune smorfie a denti stretti della bocca, tentennare
nostri succhia sangue del sudore nazionale, si allontanarono dai della testa e delle mani, buttare le braccia al cielo e in gi,
saloni del primo piano dellimmenso palazzo ducale, lasciando come per dire: me lo aspettavo, ne ero certo che si sarebbero
61 62

fatti sotto con o senza preamboli, nel loro costume di vita! nascita, gli indirizzi pi o meno speculativi per le tasche dello
Vedi, avevano.., un respiro come a prendere una rincorsa.., stato, il loro impiego e i risultati dei rendiconti annuali. Quando
poi scarica lampia gabbia toracica come un pallone forato.., si cerca di pungere lasino in salita, spesso i risultati sono
barcolla di nuovo la testa, giungendo le mani come a volere catastrofici, infatti in certe schiere queste notizie venute a galla
pregare..; avevano voluto alcuni anni addietro buttarmi nella per onorare le verit, suonarono come un oltraggio e un
mischia, ma non ci sono caduto nella trappola, sono rimasto attentato alla piramide del potere occulto. Da parte sua Ciano
come quello di sempre, onesto come il tuo pap, e.., bimba continuava il suo imperterrito lavoro quotidiano, la cioccolata
mia, ti sono vicino con tutte le mie forze..! Un abbraccio forte calda al bar di fronte, servita dal sorridente barman.., anche se
forte che ti sto a significare, il bene che ti voglio, con tuo padre avvertiva di tanto in tanto come dei vuoti provenire dalle
eravamo legati pi che da fratelli: i tempi cambiano, pure le orecchie, ma erano attimi, come dei battiti poi alla tempia;
persone, ma perch va sempre pi a rotoli questa societ..! nonostante, si fece molto pi guardingo nei controlli delle
Nel dire queste frasi sembrava che il cuore gli si frantumasse in spese, e passava delle giornate intere a ricontrollare riga per
mille pezzi e un singhiozzo gli si ingorg in gola, mentre dagli riga tutti i rendiconti e i clienti, qualora ci fosse qualche
occhi stillava qualche goccetta di rabbia, menando i pugni al cognome a lui sospetto in affari dellalta finanza. Non ebbe a
cielo contro qualcuno. Clotilde lo guard quasi con pena, sapere del colloquio tra Clotilde e leccellenza vecchio amico
vedere quella quercia inaridirsi sino alle radici, si chiedevano del suocero. Poi lentamente il tempo sembrasse sanare e
entrambi perch questa parte putrida della gente che conta entra coprire mandando nel dimenticatoio certe vicende, gi
come i tarli in ogni dove delle amministrazioni pubbliche; ecco venivano insabbiate a giusta regola, vi era mezzo mondo che
ora si facevano forza, bisognava reagire mettere tutto allo conta, e tra i palazzi scorreva un flebile venticello di sussurri di
scoperto, portare alla luce del sole le magagne di quei carbonai bisbigli di ammiccamenti di parole smorzate ad arte, era tutto
che infidi agivano per scopo solo di lucro personale. E come sotto vuoto, controllato che ogni cosa non trapelasse alla luce
una catapulta senza rigirarsi si avvicin dietro il separ che del sole. Il viatico delleccellenza e dei buon pensanti come lui,
divideva lampio salone, tanto che Clotilde rimase appena col lasciarono il tempo che trova, non ebbe gran presa nella gente
braccio allungato come per dire lasci stare, aggiusteremo le onesta, un lassismo generale lasci che le cose dormissero e
cose in silenzio prendendo le giuste distanze, con le maniere di andassero dritte nel dimenticatoio. Nella societ tante se ne
prevenzione per soffocare il male nascente. Si sentiva la voce sentono, e pi ne senti di magagne e malefatte che ingenera
indignata e a tratti altra e cantilenante del vegliardo, dallaltra nelluomo anche onesto una scrollata di spalle, come a dire
parte del telefono come si ebbe a capire ci fosse un primo questa con le altre, e speriamo che non ci capiti proprio io un
ministro, anchesso in pensione tanto si davono del tu. Poche giorno; ecco la filosofia del bagna asciuga, tanto deve andare
scintille fecero divampare in ogni dove dei veri focolai, cos, ci siamo avvezzi a questi sconci, a queste ruberie, societ
sinanche da una parte avversa in seno al parlamento, nacque filantropiche dedite solo a scopi di lucro ad personam. Ed una
una domanda al capo gabinetto su certi fatti economici, la loro mattina, quando tutto sembrava avere preso il giusto corso del
63 64

tempo, una telefonata a Clotilde da parte dellautista lespressione anche nei volti dei medici che si ebbero a fare
accompagnatore del grande direttore, la avvisava che un limpossibile, dava a capire tante titubanze sullesito risolutivo
malore,.. erano giusto le undici, aveva colpito lillustre del coma e su un risveglio attivo del malcapitato dottor Ciano.
compagno. I sintomi uguali a quelli che gli avevano causato Lanziano professore si diede da fare come era nel suo
tanto di quel malessere a fine anno, che in verit ancora non costume di vero professionista, serio responsabile e pieno di
aveva digerito le cause; ora si veniva a presentare in vigore, con chiunque gli si parava davanti, impartiva ordini al
proporzioni accentuate, con vomito perdita della pressione, personale paramedico e agli stessi medici con disciplina
sudorazione generale, gli occhi stralunati ora chiusi ora aperti veramente certosina per avvalorare i suoi anni di grande ed
nel nulla, e perdita della favella, solo gemiti contorti e onorata carriera piena di grandi successi. Gi, era un vecchio
instabilit somatica tanto da essere gi sporco di feci ed urine luminare nel suo campo, tanto da lavorare anche venti ore per
con motilit intestinale fuori dal controllo personale, quasi a giorno, quando gli si presentavano dei casi disperati come
perdere completamente la conoscenza. Il ricovero fu immediato quello del nostro direttore. Era come un scommessa,
proprio nel reparto del Professore Tribuzzio, grande langoscia, mortificare la morte e inneggiare alla vita elevandola a valore
e i pensieri andavano dritto a quelle losche trame che da pi di di natura positiva. Che fortuna incontrare un uomo di quelle
un anno rotolavano nel susseguirsi come un torrente pieno di fattezze, nato e fortificato negli studi per esprimere la vittoria
frastuoni invernali. Anche questa volta il professore accolse tra dello spirito del bene sul male. Di questo Clotilde le rimase
le braccia Clotilde con vero affetto, cercando nel contempo di debitrice ed ammaliata da tale professionalit, tanto che nella
volere sapere certi particolari come: se il paziente assumeva vita quando ci si incontra con tali talenti portentosi di virt, si
sistematicamente qualche sostanza protettiva o rigenerante impara e ci si pasce nelle verit dellamore verso i nostri simili,
oltre quelle indicate gi da tempo dai medici specialisti in ci si arricchisce dentro, come un patrimonio ereditato da una
occasione della prima malattia; o addirittura se allinsaputa o sostanza che ha le fattezze del vero uomo. Questa volta il
per propia colpa, assumeva sostanze per migliorare le propie grandioso primario nel tempo di due giorni, elabora una
capacit fisiologiche, o come vuol dirsi delle sostanze topanti. diagnosi causa del malanno che ha colpito il nostro direttore:
Comunque avuta risposta negativa, ed una assoluta e regolare oltre ad esami attendibili con una certa sicurezza delle urine,
vita sobria di qualsiasi cosa che gli avrebbe arrecato danno, del sangue, del sudore di alcune parti intime del corpo, della
infatti non beveva pi neanche un goccetto di qualsiasi alcool, saliva oltre che delle feci, e dello stato comatoso e confusionale
aveva allontanato anche il caff, solo ogni mattina una tazza anche del cervello, si identifica la causa in un avvelenamento
caldissima di cioccolata servita dal gentilissimo Gervasio al bar di dosi di alcune sostanze sempre a dosi superiori cos da
proprio di fronte ai suoi uffici. Era la sola bevanda che sorbiva infierire sullo stato somatico in toto. Tanto, che su
fuori dalle mura domestiche e a qualche bicchiere dacqua certificazioni simili, si rasenta lattentato della pubblica salute;
semplice, come era nel suo carattere. Le condizioni erano cos il professore ebbe per conto dei propi uffici fare denunzia
veramente gravi tanto da passarlo nei reparti intensivi, e alle forze dei carabinieri per una eventuale ricerca dei o del
65 66

responsabile di tali atti delittuosi. Mentre Ciano lottava con la sostanza da definire stupefacente o narcotizzante o comunque
morte, dopo una settimana di intense trasfusioni e di veri che potesse ledere e causare dei malori in forma acuta o a
lavaggi intestinali, seguito minuto per minuto del giorno e della lungo termine, ma non trovarono alcuna cosa che potesse dare
notte dalla sua compagna adorabile, e ad ogni tre ore il ad intendere la causa. Cos visti ed utilizzati le poche
professore sempre vicino col conforto di altri specialisti informazioni avute sia dai medici che da Clotilde, ogni cosa
tiravano delle tabelle sullo stato di salute, e se si verificavano venne per il momento adagiata nel chi s, vedremo, forse; e
delle migliorie in special modo nelle forme psichiche e come ogni cosa in mancanza di una casualit fortunata o ben
posturali. Intanto ancora non si vedeva ne la sorella ne tanto definita e riconoscibile per tale, certe piste vennero interrotte,
meno il cognato di Clotilde, ma a questo era gi preparata, tanto il tempo dir un giorno forse la verit. Dopo venticinque
tanto che da una telefonata li proprio in ospedale al centralino, giorni di vero calvario, ecco una mattina che un timido raggio
le vennero fatte delle domande come: quando esce, sta bene, di sole che penetrava dalle tapparelle, in direzione del viso
si liberato della sbornia? Ci vediamo al pi presto, ciao ciao, supino del dottor Ciano anche se con gli occhi semi chiusi,
con una scorrevolezza della voce da parte di Anastasia come se sollevare con fatica lavambraccio sinistro a difesa di quella
laccaduto fosse stato un semplice abbundatio di qualche luce impertinente. Presto, presto, linfermiera generica che in
liquore, o di una scappatella con degli amici soliti a queste quel momento era come ogni mattina adibita alle pulizie, corse
merende. Ma nel cuore anche se affranto, la nobilt danimo e per i corridoi, ed stato un susseguirsi di richiami, di voci
le maniere gentili la spinsero a domandare come stava la appena smorzate e piene di gioia sia per il personale
piccola Costanza e se aveva il desiderio di rivedere la cara infermieristico che per il medico di guardia, il professore
zietta, intanto le mandava un abbraccio caloroso con tanti Tribuzzio si precipit dalle altre corsie in visita, Clotilde che
bacetti. Furono dei giorni pieni di imprevisti e sulle stava al bar sotto come era solita fare per la colazione mattutina
supposizioni colme di incognite, ci furono delle blande ricerche ebbe a lasciare tutto rovesciando quel bicchiere di t al limone,
sulla causalit dellavvelenamento, tanto da andare a verificare non se ne cur, sal le due rampe di scale con un certo affanno,
proprio al bar li di fronte ai fastosi uffici del magnifico sino alla stanzetta gi presidiata dal professore e da alcuni
direttore. Tante le domande come una prassi da routine, intanto medici richiamati dal lieto evento. Che miracolo, apriva gli
proprio Gervasio si era volatizato con la scusa di andare in un occhi al semplice richiamo della voce, i gesti erano molto lenti
paesetto della Valtellina al capezzale del padre morente, cos e non riusciva a sollevarsi sul letto, muoveva appena la testa un
era stato sostituito da Goffredo giovane banconista di un p a destra e poi a sinistra, che gioia per tutti, Clotilde e il quasi
mercato dei pressi, che non ebbe a chiarire alcuna cosa perch zio primario si abbracciarono con le lacrime di una bimba che
proprio da qualche giorno era li in sevizio, e tanto meno non riceve un grande dono, mentre il professore Tribuzzio se la
aveva avuto mai lonore di conoscere o servire il dottor Ciano. coccolava pieno di commozione per avere ancora sconfitto
Fecero anche delle modeste ricerche nei cassetti del dietro quella tetra figura vestita di nero con le sembianze dello
bottega per trovare eventualmente delle tracce di qualche scheletro, la morte veniva allontanata ancora nei sotterranei
67 68

delle spelonche oscure. Gli si leggeva assieme agli altri medici, avevano cercato nel passato di imbrattare la figura del dottor
la soddisfazione che il lavoro sino a quel momento eseguito Ciano. Ora certamente avrebbero avuto le mani libere come era
non era stato vano. Clotilde in quel mesetto di vero strazio era stato prima dellavvento del nostro direttore, di gestire il
invecchiata di almeno dieci anni, trasandata, nel vestiario era denaro pubblico in special modo quello dei piccoli
irriconoscibile, la dolce donna affascinante aveva accusato in risparmiatori e le cose dei terzi a loro piacimento, praticamente
toto il colpo, le mancava il respiro, qualcosa come laria buona si ritornava alle vecchie maniere. Si, era palpabile la longa
tuttattorno. Ciano aveva acquisito delle rughe nel viso da mano delle piovre, che cercavano senza scrupoli di addentrarsi
diagnosticargli anche per il giallume della pelle rinsecchita in ogni loco, specialmente in quelle terre di nessuno, dove
let di un vecchietto in cerca di un definitivo riposo. Ecco ora spesso sfugge ogni cosa per lindifferenza assuefatta del
lo staff medico riunito, stilare una prognosi che aspettavano da comune mortale, cio nelle viscere dello stato. Dopo
tempo, nuove terapie riabilitative a livello sensoriale, centoundici giorni Ciano rimise i piedi fuori dagli ospedali,
principalmente a carico del cervelletto per un migliore preso letteralmente per mano da quella colonna a nome
eventuale equilibrio nello spazio e nel tempo. Seguirono veri Clotilde, destinazione per un periodo indefinito di relax,
giorni di ansia per verificare la veridicit dei miglioramenti nuovamente nella sua pensione di origine, nei luoghi ameni e
anche e soprattutto nella fase dei coordinamenti necessari per i pieni di pace dei colli romani lontano dal frastuono della
piccoli movimenti naturali. La degnza si prolung ancora per grande citt, da dove si dominava il mondo, dove lanima
altri venti giorni, per poi essere trasferito in una casa anche se piena di nostalgiche venture ti si riappacificava con
riabilitativa specializzata nello sviluppo sensoriale dei centri forme di sublime quiete. Ad aspettarli con le braccia aperte il
nervosi applicati alla manualit e alla postura meccanica attiva. signor Bartolomeo la moglie signora Casta e il figlio Vincenzo
Li la dottoressa Genoveffa Buriaffa responsabile dellintero che tante ore di insegnamento per le materie scientifiche aveva
centro prese a cuore il caso di Ciano, anche perch conosceva ricevuto in quegli anni. Per la occasione furono i soli ospiti
tramite la propia madre le radici rispettabili della professoressa della intera pensione, si era instaurato un filing che gi si era
Clotilde De Furlanis e le cause della malattia gi rese note dal tramutato ed era andato oltre la vera amicizia; quando la stima
Professore Tribuzzio, anzi questi nei particolari espose i fatti sorvla certe cime, nelluomo si cementa anche il sacrificio
delinquenziali a carico di ignoti. Fu assistito nella riabilitazione della propia vita per gli altri. Nella modesta ma esemplare
da due bravissimi terapeuti con una ventennale esperienza sulle accogliente casa famiglia si notava che ogni sguardo ogni
spalle tanto da vedersi nel breve tempo di tre settimane sorriso, ogni racconto era letto con approfondimento delle
miglioramenti che sino a qualche tempo prima era appena occasioni che nascevano non solo dalle labbra, ma era uno
auspicabile Intanto le redini delle banche riunite dellintera spontaneo sussurro pieni di amore. Per la nostra coppietta
regione dellUmbria della Toscana e DellEmilia vennero furono alcune settimane di intensi riepiloghi e di
affidate tramite un consiglio di amministrazione speciale approfondimento di certi fatti che si stentava a crederci, come
politicizzato sino al collo, stranamente ad uno dei dottori che mai lessere umano rasenta cos in basso al lerciume pi
69 70

oscuro, pi subdolo, calpestando qualsiasi regola del buon poche parole dopo qualche minuto il Dottore Ciano non
convivere, ecco affiorare il malcostume di certe branche di ricordava pi il significato e qualera il capo del filo logico dei
quella societ che invece dovrebbe essere da esempio, dare significati. Era spesso un alternarsi di forme di lucidit
luce ed essere il carro trainante degli sviluppi sia morale che brillante, ad oscuramenti che rasentavano let senile. Visti
economici, ma proprio li si nascondono i germi pi virulenti questi segni ancora negativi dietro un consulto col chiarissimo
che non si stancano mai di penetrare nellintimo delle Professor Tribuzzio, proprio da lui ebbe ad essere indicata una
burocrazie, per poi ergersi a modello di altari. Era dura ad clinica altamente sofisticata in materia di ripristini cerebro
ingoiare certi rospi, tanti sacrifici sin dalla piccola infanzia se attitudinali in Svizzera, dove per un altro mese di cure
ne andavano in fumo, e luomo quello vero, retto, esemplare particolari prima disintossicanti e poi con macchine di alta
delle leggi morali e non solo, subiva alle orecchie sino al generazione moderna ebbero a dare dei particolari
profondo dellanima il frastuono e langoscia della impotenza. miglioramenti, non significativi ma quanto bastava per quel
A volte sia Ciano che Clotilde guardando lontano verso primo lasso di tempo. Comunque dalla diagnosi nel momento
lorizzonte calante, affiorava alla loro mente con un nodo alla della fine degenza si rivelava: che parte delle cellule nervose
gola, perch siamo nati su questa terra acida che prima o poi di diversi distretti cerebrali erano andate incontro ad uno stress
imbratta ogni cosa che ha del candido. Passarono alcune da avvelenamento costante e periodico, tanto da ossidarsi a
settimane in cerca di risarcire gli sfregi ricevuti sulla carne e causa di certe forme negative di amminoacidi, con la
nello spirito, momenti anche deliziosi mostrando un grande conseguenza del definitivo non progettuale di nuove cellule
rapporto di amore tra i proprietari della pensione e di chi ebbe a per ripristinare con neo formazioni quelle gi andate in disuso
conoscere lex direttore della banca locale, ora affidata ad un senza appello. Ritornarono nella loro villetta di Firenze, ma
altro giovane promettente anchesso del profondo sud che per qui qualcosa diceva ancora che dovevano stare lontani dalla
loccasione ebbe a colloquiare con Ciano per diverse serate societ che conta, cancellare certe amicizie che avrebbero
chiedendo umilmente e con dovizia del volere sapere tante di potuto nuocere al ripristino del cammino intrapreso con dovizie
quelle cose che in concreto portano ad una sana e retta cliniche e della normale quiete, furono giornate di solitudine
conduzione di una azienda. E Ciano in materia ancora dettava che portarono la nostra coppietta a ricominciare quegli studi
consulenze da grande stratega delleconomia, il tutto affiorava che avevano tralasciato per quanto riguarda le formulazioni
con una sequela che rasentava la normalit delle espressioni, antropologiche della professoressa Clotilde suffragati
come se si leggevano passi della bibbia, dettati da qualcuno che dallapporto meritevole del verace siciliano. Ma non bastava a
sta su un gradino pi in alto di tutti. Dopo questo periodo di distrarre lanima, lo spirito dal corpo, spesso sorgevano a galla
riposo psicologico forzato ma necessario per un attivo come delle bolle di sapone, frammenti di inquietudine che
prosieguo della guarigione che in realt dava piccolissimi martellavano impietosamente le tempie dellinnocenza. In quei
spazi di miglioramento in special modo per il tratto di una giorni vennero formulate nel cuore dei nostri due attori delle
durevole e consapevole presa di coscienza di certi discorsi. In regole a difesa di certi sentimenti, sperando nel prosieguo degli
71 72

anni di non cadere ancora in certe grinfie della volutt umana. fantasiosa. Eccolo ora il bimbetto afflosciarsi nei sogni, al
Questo avviene spesso nellanimo nobile, come un antivirus a seno sicuro e pieno di amore prosperoso di quella madre che ha
difesa della propia integrit. Per allontanarsi dalle regioni come cullato i grandi filosofi della storia, e il germe della verit
LUmbria la Toscana che da vicino avevano intaccato assurge da un letto che Dio ha creato ad esempio del mondo
moralmente e nel fisico lintegrit del nostro direttore e della intero, in una notte che la pi splendida stella si pos, la Sicilia.
sua illustre met, pensarono bene di scendere verso lamata Clotilde venne eletta direttrice del centro studi della provincia
Sicilia, infatti proprio in quelle settimane erano arrivate delle di Palermo, responsabile dei convegni e degli incontri anche a
lettere di invito alla nostra dolcissima Professoressa Clotilde livello internazionali, per gli sviluppi delle diverse culture, e
da parte degli studi antichi che si rifacevano a Corradino di della loro valorizzazione. Furono mesi e anni di intensi forme
Svezia e a Federico secondo, per intraprendere delle sedute di conoscitive, vennero dissotterrate diverse storie, diverse favole,
approfondimenti su certe elaborazioni della lingua e dei portate sotto gli occhi delluomo in cammino anche con quella
costumi antroposociali della Sicilia, oltre ad altri studi sulle pagina che si occupa soltanto del presente, trascurando le radici
origini di Montemaggiore e dei suoi feudi, proprio in e le discendenze delle origini, ma ecco come una forza
contemporanea sulle guerre tra Perugia ed Assisi ove ebbe nel esplodere dai vulcani spenti da millenni, venire fuori faville e
1224 grande parte attiva uno dei pi grandi Santi dItalia, il brandelli del passato, forme vitali di costumi che ancora oggi
protettore San Francesco. La chiamata venne a proposito se ne trovano tracce anche nei pi reconditi nascondigli dei
perch ci voleva veramente una sferzata al tran tran che si era cervelli umani, infatti luomo moderno non si rende conto di
venuto a creare dopo la parentesi della malattia, dei ricoveri e essere portatore di quei geni che provengono dallaldil. E che
delle terapie per ripristinare Ciano dallo schok subito. Cos noi tutti, abbiamo le stesse fattezze di quelle cellule imbevute
ancora quella via che porta verso il profondo sud, dove la come spugne, sin dalla prima messa in opera fatta dal Creatore.
mitezza del clima, i profumi intensi della macchia mediterranea Cari amici lettori sono contento che qualcuno come la
e i sapori agro dolci del nettare imbanditi da molteplici civilt, professoressa Clotilde De Furlanis abbia preso ed intrapreso la
dettano perennemente alluomo sapienza saggezza e costumi strada che il sottoscritto ha nei suoi sogni. Lautore oggi si
sani che vengono dal respiro di ogni anima. Le terre dei avvia verso i settanta anni, lei molto pi giovane e avr da
ciclopi, del fuoco purificatore dei peccaminosi e il vento di dedicare a questa cultura dellantico madre della verit, tanti
scirocco che trasporta ogni sussurro sia dolce che amaro, ti dice ancora dei suoi anni. Ma un giorno forse (ci spero tanto), i miei
apri gli occhi, non un sogno, saziati, e come i primi passetti di nipotini Annalucia e Matteo Mangano verranno a fare quattro
un bimbetto vestito di un bianco candito, ora sei nel paradiso, chiacchere col sottoscritto sollevando il freddo marmo: ecco
adornato da colori dallintenso cobalto dei mari, dalle aurore nonno stiamo lavorando come tu ci avevi insegnato, anzi siamo
piene di dardi luccicanti per le strade dei cieli, mentre la andati oltre le tue conoscenze, hai lanciato nella grande luce
serenit e laffievolirsi dei sensi cala ogni sera con orizzonti una scia del voler sempre sapere della nostra cultura delle
pieni di giochi perenni dalle tavolozze di colori della natura nostre origini della nostra gente della bella Sicilia .
73 74

Cianu chi ura sunnu? 22 Chiunque sapeva in paese che appena


FINE SECONDA PARTE alzava il suo naso aquilino verso lalto a saggiare laria, ti dava
lorario preciso al minuto. Io, nel 1950 ero come tanti miei
Noi ragazzini ma non i soli, lo chiamavmo Don Ciano, forma coetanei, (ero nato nel 1938) si viveva nei continui trastulli, (il
di rispetto per la sua figura e per il passato, era sempre lui, alto, mio paesello era ed senza frazioni, incorniciato dalla piccola
magro, molto pi stempiato, ma con un viso ed occhi quasi periferia di fumri,23 ed ecco la campagna), corse sfrenate
sempre sorridenti, bocca semiaperta sempre pronta a formulare, ora o chianu du municipiu, o dai quattru canti a casa in via du
gi, parlava continuamente da solo, domande e risposte, alzava furnu vecchiu,24 o per le campagne marinando la scuola,
lo sguardo girandosi tuttattorno come in un mare in burrasca, eravamo lontani dalla civilt che conta, ma liberi e padroni del
ma lui restava a galla come il dio Nettuno, serafico, convinto nostro piccolo satellite, vivevamo da autentici aborigeni,
dei suoi disegni, anzi si strofinava velocemente e con frenesia innocente fanciullezza piena di piccole cose che ci faceva
spesso le mani contento, come per dire: si senzaltro cos, i felici. Un tardo pomerggio di mezza estate, lo vidi presso al
conti tornano, ancora non ho fallito, sono giustissime le mie bar dei quattro canti, lo segu da vicino senza disturbarlo,
affermazioni. Poi riprendeva con passo sollecito sempre per le volevo spiarlo nella meccanica dei suoi pensieri, capire e
solite strade, tanto il paese si percorreva in pochi minuti, non si sviscerare il suo stato danimo, forse anche dialogare e
curava del mondo che lo circondava, viveva in una candita conoscere quel mondo sotterraneo, nascosto ai pi. Lo vidi
solitudine che era tutta sua, gli poteva cadere addosso un titubante davanti allunico gradino del bar, forse non era
campanile, ma era cosa da poco. Incurante della vita quotidiana entrato mai in quellesercizio, ondeggi con le spalle da
tuttattorno e del cambiare delle stagioni, sia dinverno con la entrambi i lati, ecco vidi serpeggiare nel suo volto come ad un
neve e i ghiaccioli lunghi un metro dalle grondaie, o nel torrido bambino innocente, ansimante di desiderio, forse una caramella
periodo estivo con quarantacinque gradi allombra e con lo alla frutta o ghiaccio menta, no, un caff era troppo
scirocco africano che imperversava anche per una settimana, lo impegnativo chiedere; ecco dal di dentro una voce liberatoria
vedevi con degli scarponi di cuoio aperti sul di dietro, erano forte e sicura che aveva capito, don Cianu, si mi dici laria
logori e bisunti, ma quello che si intravedeva nei suoi piedi du quadratu, u volumi du cubbu, a radici quatrata di 199 etc.
nella parte calcaneare, era qualcosa che ti dava una stretta al etc. ti rrilu u bbllu ggiltu di granta di limuni.25 La voce
cuore, la pelle dura incallita aveva assunto i colori del era del sadico (quante vergate ai suoi alunni) maestro,
sudiciume, con grosse screpolature avvezze forse da tempo contadino, cacciatore, imperterrito fumatore, occhi di ghiaccio
anche al tetano, sempre lo stesso pantalone sul grigiastro e una che si storpiava come una canna al vento (tanto era magro e
camicia unta e bisunta, tipo militare semiaperta, perch i longilineo) quando la sera ritornava dalla campagna con in
bottoni oramai erano andati via. Noi carusazzi21 o come spalla la doppietta e dallaltra tirava la testarda capretta da latte.
volete ragazzi monelli, cercavamo in ogni occasione di Era molto conosciuto ed apprezzato il maestro Marchesano, l,
molestarlo, rincorrendolo gli gridavamo: don Cianu don sdraiato su una sedia con la guancia sinistra poggiata sulla
75 76

palma della mano come ad aspettare da cattedrtico; dopo sconosciute, sublime, sublime . Ecco sorgere oggi nella mia
qualche minuto ebbe tutte le formule e le risposte esatte. No mente che certe lacune di forme diverse psicologiche, possono
bravu, bravissimu, u sapvu, Nicla (Traina) dacci u bbllu albergare nella debolezza morale anche di uomini illustri.
ggiltu grossu a don Cianu.26 Si cari amici era sempre il Peccato che non aveva pi accanto la Professoressa Clotilde De
dottor Ciano, quello di una volta, il direttore della banca di Furlanis, la grande e stimatissima studiosa delle cose di casa
Perugia, ridottosi in quello stato da barbone per mano nostra, forse stato solo un sogno, un lungo dolce oblo, ma
dellumana invidia. Ora era solo, e forse aveva perso pure il che comunque rimarr indelebile e scolpito dai venti per le
suo passato, tutto gli avevano distrutto attorno, ma grazie a Dio strade dei cieli, sarebbe stato meraviglioso, grandiosamente
non erano stati capaci di strappargli la voce della sua anima e meraviglioso
delle sue radici. Era da ammirarlo in quelle risposte, erano
come colpi di cannone che scuote e vibra il perch della entit
nascosta di ogni essere vivente, sublime fonte che genera con Il CASO CIANU rimasto un vero rebus irrisolto per tutti i
la sua sostanza, fertilit alle cose anche inerte. Svegliati, basta Montemaggioresi, e non solo, anzi in forma sbrigativa
ondeggiare con lo sguardo tuttattorno e vedi ed assapori le sentenziavano: stato drogato o avvelenato per invidiaed
cose del creato, guarda bene, senzaltro ci siamo anche noi. ecco risolto u fattu.29
Ecco don Ciano in quei momenti lo vidi come un mio coetaneo Ma quanti ne sono di questi esempi, tali da perire nel
saputello, con le debolezze del desiderio infantile, diede solo taumaturgo tempo; gi, il tempo sana ogni piaga.
due grandi morsi a quel gelato, tanto aveva risposto quasi Questa facilona verit forse nata con luomo, anzi, credo sia
sullattenti, pacato disinvolto e sicuro, gi, dimenticavo che uno dei tarli corrosivi della coscienza umana. Cianu nato da
era per i tempi un moderno compiuter. Ancora una volta a detta famiglia di contadini benestante doveva essere avviato come
di un mio compagnetto, il nostro caro ex direttore and a tanti, alla difesa e allo sviluppo dei propi beni agresti. Ma
ffri u s bbisuoggnu27 sotto il pi vicino dei ponti, quello di grazie ad una vecchia maestra, si incammin sulla strada degli
Santa Fara, tanto era normale per la gente del solato paesello, studi. Dalle scuole primarie alluniversit si rivel una vera
sia di giorno che di notte espellere i propi bisogni corporali mente era sulla bocca di chiunque tanto da sbaragliare in
dietro le mura del piccolo paese o in aperta campagna, la carta diversi concorsi anche figli di illustri economisti con merito
igienica per pulirsi non esisteva da noi, e i pochi giornali erano gli venne affidato lalto incarico di direttore generale di diverse
riservati a gente di un certo ordine e grado, (anche se banche riunite del nord Italia; il proletario del profondo sud,
arrivavano sistematicamente con qualche giorno di ritardo); ma uomo integerrimo, venuto dal niente, and a cozzare contro le
quello che mi rifer Tanuzzu28 mi stuzzic una certa curiosit, lobby di vere associazioni massoniche, politicizzate dalle alte
curiosit puerile ed innocente di ragazzino; ad un certo sfere dello Stato. LUOMO, si dissoci da tali profferte
momento da ancora accovacciato Don Cianu prese il suo pene delinquenziali, tanto da immolarsi sulla via del CALVARIO
e incominci a masturbarsi, profferendo le parole allora per noi
77 78

educato segno di benevole (anche nei discorsi) indicazione di


saluto.

-PERSONAGGI- CUNCITTINA madre di Cianu, da Concepta = concepire e da


Maria Concetta Maria Vergine.

CIANUZZU: futuro Direttore Generale Banche dItalia, dim.di zz MATTIUZZU: il ciabattino o calzolaio del paese.
Ciano da Cruciano, variante Croce Crocino-a Crocetta
Crocefissa, tutti in onore di Ges Crocifisso sulla Croce, del la Signora NOCCENTELLI: anziana maestra di Cianuzzu, che
Quale, Montemaggiore Belsito si vanta di avere una antica con i suoi consigli, diede una svolta alla vita futura del
chiesa. giovane.

VANNI: abbreviazione di Giovanni, pap di Ciano, contadino, Padre GIACOMO CASCIO; ordinato come il nipote
buon possidente di terreni e armenti . ALFONSO nella Diocesi di Cefal (PA), miei zi.

Aggn MARIETTA: dialettale di Marta, (a mammana) la Don NICULINU, Nicola per gli amici, a detta dalla sua
levatrice del paese. provenienza greca da Nike-vittoria e da Las-popolo, in ogni
ragionamento nel suo bar, dovevano sempre dargli ragione,
A zziana VINNIRINA: dialettale da Venere, zia di Ciano. perch forte della lettura di uno dei pochi quotidiani che
arrivavano dopo alcuni giorni in tutto il paese.
A nanna PIPPINA: dialettale da Giuseppa, madre di Vanni.
Avvocato SCARPAZZA: (soprannome o ingiuria), longilneo,
A zz PIDDUZZA: dialettale da Giuseppa, vicina di casa. ironico, chiacchierato, estroverso, allampanato, con la spalla
sinistra strisciante a terra, mentre la mano destra in alto (come
A zz MILUZZA: dialettale da Carmela, vicina di casa. nelle sue arringhe alla luna), volesse avere sempre ragione
delle sue inverosimili balle.
U nannu VARTULU: da Bartolo.meo, nonno di Ciano.
Spezziale di allora attuale farmacista, LAMBROSA, (signorile,
U zz NOFRIU: da Onofrio, parente della famiglia. (premetto gentile e sempre col sorrisetto della giusta medicina-purga
che u zz, a zz=lo zio la zia, essendo il paesello piccolo, toccasana, inteso u dutturi.
come se tutte le famiglie fossero legati da una grossa parentela,
ma lespressione di conoscenza anche affettiva e di un La nipote della Principessa di BAUCINA.
79 80

Professore Dottore TRIBUZZIO parente del pap di Clotilde.


La figlia del Commendatore SAELE (ricco propietario) (Direttore-Primario dellOspedale SS. Trinit di Firenze) .

Dottore CRUCIANO DANNA, vero nome e cognome come Maestro CIOLINO (vecchio trasandato goffo donnaiolo).
da certificato comunale. (inteso Cianu).
LECCELLENZA in pensione cugino del pap di Clotilde.
Il signor BARTOLOMEO, la moglie CASTA, e il figlio
VINCENZO propietari della pensione-famiglia sui colli GOFFREDO giovane apprendista del bar che sostituisce il
romani. volatizzato Gervasio.

Dottoressa CLOTILDE DE FURLANIS nonch docente Dottoressa Genoveffa BURRAFFA direttrice di un centro
universitaria (vedova di un alto funzionario dello Stato), specializzato per il ripristino sensoriale.
compagna del Dottor. Ciano.
ANNALUCIA E MATTEO MANGANO: nipoti del
Signora LAVINIA: anziana madre di CLOTILDE. sottoscritto autore

Signora ANASTASIA: sposa di un vice console, figlia di Nicola TRAINA propietario del bar paesano dei quattro canti,
Lavinia e sorella minore di Clotilde. (attorno al 1948).

Marito di Anastasia ex vice console con CARICA Maestro MARCHESANO (rigido, quante vergate, cacciatore,
MINISTERIALE (Truffaldino per devozine). fumatore di sigarette confezionate a mano col trinciato forte).

COSTANZA la piccola di Anastasia. TANUZZU diminuitivo di Gaetano, mio compagnetto di


giuochi.
GENERALE ARTURO pap di Clotilde.

AUGUSTO vice presidente e socio fondatore di diverse


associazioni o societ melliflue.
RIASSUNTO IN ITALIANO
Dottor GUSTAVO vecchio amico della famiglia De Furlanis.
( Dalla prima pagina alla decima)
81 82

linnocnte anche se aveva la testa a melenzana, se ne fregava,


Maschio maschio , ha luccellino= (u prnicanu il piccolo e come se lavesse fatto da sempre, come un capretto sggeva
della coturnice, che, appena schiuse le uova gi dalla mammella materna. Certo eravamo in quei tempi del
indipendente), la signora Marietta (da Marta), levatrice del 1920, vi erano quelli che nascevano dentro una reggia dorata,
paese, lo fece nascere dalla madre come se fosse un capretto, chi degnamente, ma i pi venivano al mondo dentro una
con fare veloce lo prese per le caviglie e a testa in gi, gli diede mangiatoia. Tanto che Giovanni la mattina dopo, che appena ci
due sculacciate nel culo, lo fece piangere, cos gli si aprono i si vedeva, e con tutta quella tramontana freddosa neanche a
polmoni e respira come uno vivo, detto da una maestra. La zia farla appsta, part contento contento, si sentiva pi importante,
Venere la nonna Giuseppa con le due vicine di casa, zia pi forte nel senno e nel cuore, i terreni in salita gli
Giuseppa e zia Carmela, chi prendeva il lenzuolo con la sembravano in discesa, e non solo, tirava la rdine del mulo per
bacinella dellacqua tiepida con un cucchiaio di amido farlo trottare pi veloce, insomma farneticava e parlava da solo,
confezionato in casa (rinfrescante e disenfettante ottenuto dal mentre gli occhi sembravano delle faville che si posavano ora
frumento), si affaccendavano complimentandosi con la qui ora l, pensava questo e quellaltro, saltava da un progetto
partoriente, che per la verit anche se era il primo, sembrava ad un altro, mi viene qui a seminare, poi a raccogliere le belle
che avesse partorito per la decima volta, ringraziando la Madre ulive (du lcu=inteso terreno ricco di uliveti), gli insegno a
Celeste e Padre Teresi (morto in odore di santit) per laiuto di innestare alberi e sarmenti, ancora come si fa fruttare il latte
questo bello evento. I maschi: il padre Giovanni il nonno degli animali, facendo formaggio e ricotta; per la scuola, a
Bartolo e lo zio Onofrio, gi nella stalla friggevano per scuola basta che impari a mettere la firma e quanto fa due pi
conoscere il buon esito, tanto che appena si sent piagnucolare due, o quanti chila pesa una stadra (tipo di bilancia portatile
la creatura, con tutti gli scarponi con chiodi, con un salto f di col fulcro appeso) o un tummunu di fave=recipiente di 14 kg, o
sopra a baciare Concetina, e girandosi verso lostetrica una salma.. ? Ma come vuole il Signore e Ges Crocefisso
ripeteva: avete guardato bene, gli manca niente a Cianuzzu, basta che me lo fa crescere ben forte per i lavori duri di queste
Cianuzzu bello, se lavrebbe mangiato vivo per la contentezza; terre. Tanto aveva detto e pensato che si sentiva la testa carica
la nonna Giuseppa intesa (a longa=alta, ma pu indicare anche e come un capogiro, cos pens di sedersi per dieci minuti
una strada lunga lontana) per il bel fisico longelineo,: un sopra una grossa pietra, li vicino al pagliaio della masseria.
vero vitellino, con una faccetta rotonda come unarancia Concettina con la suocera in casa e altre due femmine,
(vaniglia=variet dolce); era lo stesso sangue che parlava, pulivano e rassettavano la casa, e la nuova mammina veniva
mentre la levatrice e le vicine di casa, chi storceva la bocca da servita con grosse pentole di carne e brodo di colombi ben
parte, chi dentro il cuore, sembrava che dicessero: si anche teneri, per dare latte abbondante a Cianuzzu, che per la verit
maschio, per assomiglia molto a pinocchio quando Geppetto allattava dormiva e cacva bene. Intanto, in famiglia andava
lo cre, e non vero che ha la faccetta come unarancia, tutto per il verso giusto, ringraziando le anime del Purgatorio,
assomiglia uguale uguale a un limone spremuto. Ma ci andata come meglio non si poteva, diceva la levatrice,
83 84

che, lei di queste cose ne aveva visto gi da una vita di cotte e matrimoniale, che ti fa pensare la testa calda (riferendosi al
di crude, come nei momenti difficile dei parti. Certamente sesso coniugale), pazienza pazienza necessita in queste cose
quando ci si raccomanda al Patrone del paese (Ges Crocifisso) (del parto), appena passa un po di tempo te lo riprendi con gli
e alla Madonnina degli Angeli, non ci sono diavoli che possono interessi, per ora non ci pensare al cacio (inteso come desiderio
fare cattive azione nelle cose buone del mondo. E, ancora, per di certi sapori, che ti fa sentire anche gli odori sublimi che
il diciannove di Marzo in onore di San Giuseppe il falegname e innaffiano i sensi nel coito), fai qualche fioretto come quando
padre putativo del Bambino Ges, si dovrebbe fare una bella eri piccoletto. E ubbidiente, ma come un cane bastonato e con
tavolata dei Virgineddi (le famiglie che avevano avuto delle la coda tra le gambe, se ne scese gi buttando unocchiata
grazie come guarigine, ritorno dalle guerre etc. con piena di desiderio (che gli viene da dentro lanima) verso il
devozione, per quella data, invitavono la gente povera che letto, mentre la moglie che aveva capito lantifona, fece finta di
veniva anche da altri paesi e noi piccolini a mangiare su una niente, con il bambino che allattava al candido petto. Ma come
tavola imbandita anche con il quadro della Sacra Famiglia, tutte le cose della nostra vita, buone o meno buone, non si
adornata con rami verdi di agrumi e fiori; tra una portata ed fermano mai, scorrono come un torrente invernale, tutto
unaltra si inneggiava: viva la Madonna degli Angeli, viva il ruzzola (rotola), portando sempre pi lontano, pi lontano dagli
Bambino Ges, viva San Giuseppe). La sera i discorsi occhi, dalla mente e dal cuore; queste sono cose del grande
cadevano proprio su queste belle promesse; infatti Giovanni orologio (del tempo), che alterna la notte al giorno e poi ancora
dice alla mamma: riprendi il vestito della buonanima di pap, sempre cos sino a che finisce il mondo; sembra che non si
che.. (davanti alla processione del Venerd Santo usuale per sazia mai questa natura, vuole sempre carne giovane, ti fa
tale triste ricorrenza, le varie categorie degli artigiani, dei nascere, crescere, dopo quando non servi pi, ti spinge con un
contadini etc, sfilare con abitini caratteristici dellappartenenza, calcio nel culo, dentro al primo fosso che capita. Per la
ringrazziando il Santissimo Crocefisso e la bellissima Madre bilancia pesa bene, precisa, tratta a tutti ugualmente con lo
Addolorata, infliggendosi con scudisci pieni di ferri e chiodi stesso ago, sia che sei lo spazzino del paese, lo speziale
nelle propia carne, come a volere aprire il proprio cuore come (farmacista), il sindaco, il barone, o il semplice giornaliero
hanno fatto con Lui). Concettina: io con Cianuzzu al mio (operaio-contadino); insomma una bilancia giudiziosa, gi,
petto, voglio andare a piede e scalza dal paese alla Madonna non assomiglia per niente a quella appesa nelle aule dei
degli Angeli (territorio dove si trova una omonima piccola tribunali, che dice uguale per tutti, minchiate e
chiesa a 4-5 Km dal paese, una volta era una semplice minchionerie sono; li chi ha soldi se ne v in paradiso dritto
mulattiera molto accidentata, infatti..); anche se vi sono dritto, invece il poveraccio finisce sempre nellimmondezzaio
pietrame dirupi serpe e rovi, voglio offrirlo alla Madre delle dello stallatico (nella merda). Nella famiglia di Giovanni come
Madre. La nonna Giuseppa tirando Vanni da parte: vai a in tante altre il tempo faceva la sua corsa, gli anni
coricarti per una decina di giorni al piano terra con gli animali, incominciavano a pesare per la nonna Giuseppa, e Concettina
qui ci penso io (dormire ed accudire la partoriente) nel letto da vera e brava madre risolveva pi del necessario dentro per il
85 86

bambino, e quando era il tempo, in campagna per raccogliere lavorava come uno grande, pi del padre, non guardava se il
ogni bene di Dio, come per la vendemmia della Madonna del mattino era ancora buio o se la sera fosse gi notte fonda;
Carmine, per le olive del locus, per i carciofi e per le spighe anche se fisicamente assomigliava sempre al manichino di
sullaia del Casino (zone o territori locali); insomma, pinocchio, svelto volenteroso e non si capiva da dove gli
guardavano giorno per giorno questo bimbetto che ora aveva veniva quella forza. Dietro consiglio di quella santa donna che
sette anni, e lavrebbero voluto come per magia pi grande, gli voleva un grande bene, si, la maestra Noccentelli:
come un vestito gi confezionato e indossato, a tutto uso per portatelo (a studiare) dai salesiani a Cefal (PA), (distante 19
locccorrenza; per dire la verit il ragazzo cresceva in una chilometri dal paesello nato) certamente ve lo fanno uscire
santa famiglia, aveva buoni sentimenti, la mattina saltava dal (addottorato=istruito), fate questo sacrificio e vedrete i buoni
suo letto situato nel sottoscala come ad un grillo, non si faceva risultati, sar il primo del paese, io sono con un piede nella
mai chiamare, indossava i calzoncini, una giacchtta e un paio pensione, sentitemi ascoltatemi sar la vostra gioia e nella
di stivaletti di vacchetta trattati con del grasso animale, bocca di tutti. Vanni e Cuncettina con lo sguardo in gi, come
confezionati su misura dal calzolaio zz Mattiuzzu (premetto se ci volessero pensare; Vanni: b in coscienza di Dio, noi
che essendo il paese piccolo, era come una grande famiglia, e vogliamo il bene di nostro figlio, certo ci viene a mancare tanto
si chiamava il vicino-a con lappellativo anche rispettoso ed di aiuto in campagna, capiamo che solo per il periodo
affettuoso di zia-o); arrivava sempre primo a prendere le redine scolastico, poi ci sono quindici giorni per le vacanze natalizie,
dei due muli uno brizzolato e laltro rossastro, e gli parlava la Santa Pasqua una settimana, non tanto per il costo della
tanto erano mansueti: io oggi vado a scuola perch la maestra rtta, perch con il guadagno di quel che partorisce la scrofa
Noccentelli mi promise la lode per la poesia del Santo Natale, (in genere 14 figli), basta per tutto lanno ; non so il bimbo
come gi mi ha dato quella per i numeri, poi questa sera cos lontano , ripeteva Cuncittina, pu soffrire di tonsellite,
allimbrunire vi porto allabbeveratoio ( inteso rotondo ma San Biagio (protettore della gola e della citt di Dubronic-
circolare per la forma); quando si dice che, dal mattino si vede Croazia), me lo deve custodire ovunque vada, e Padre Teresi
il prosieguo della giornata, Cianuzzu sia in campagna che in (alto prelato nostro concittadino morto durante la sua reggenza
casa mai un brutto richiamo, se sbagliava in qualche faccenda, nella Diocesi di Monreale; sono state avviate istruttorie per la
abbassava gli occhi, non mangiava e per diversi giorni restava sua beatificazione; si dice che alla sua morte in quella citt
mortificato. Gi, proprio cos, in poche parole era nella bocca normanna, in paese alla mezzanotte le campane suonarono
del vicinato, tutti lavrebbero voluto un figlio cos dolce e buon senza che nessuno lavesse intonate, a morto ) lo accompagni
pensante; anche se nella famiglia arriv un altro maschietto, lui di giorno e di notte; ora gli preparo tutto il vestiario di lana per
si sbracciava ovunque, dentro con lo studio e tanto aiuto alla questo inverno, cos resta protetto dalla polmonite. Intanto vi
madre, perch proprio quando ci voleva una mano benedetta, la sempre una prima volta, di norma sarebbe la partenza per il
nonna Giuseppa con quattro giorni di diarrea mor. Quando la militare, mandandoli lontano al nord dItalia, partire uno dal
scuola era chiusa (nel periodo estivo o per le sante feste), paese cos piccoletto, una cosa rara, o per una malattia grave,
87 88

la partenza per lAmerica in cerca di fortuna, e in casi sera che dormiva in uno stanzone con gli altri compagni dei
eccezionale; a quella et andare verso la marina era un diversi paesi, gli venne al cuore una grande nostalgia della sua
desiderio (di tutti) per conoscere tante incognite; chi conosceva famiglia e della sua casetta; disse i ringraziamenti della santa
il mare e come era fatto? Quanto era grande e profondo? Si giornata, si copr sino al capo per farsi compagnia con s
sentiva questo e quellaltro dai racconti dei nonni, e la fantasia stesso, mentre un solletico alla gola lo portava a dormire dentro
di ogni bimbetto andava e veniva come il vento, ti lasciava il (a casa sua). Mentre Concettina, ugualmente non prendeva
sapore dello scirocco come il miele nelle papille (gustative ) sonno, come se avesse lemorroide, e sino al mattino si girva e
delle lbbra, e nelle faccette ti disegnava viottoli di lacrime e rivoltava, tanto che Vanni verso le cinque era gi con i muli
gli occhietti saddormentavano balbettando nel buio, mentre avviato per i sentieri. Ma come sappiamo il tempo di parola,
lanima diventava sempre pi piccolina singhiozzando di scorre con la stessa cadenza per tutte le persone di questo
desiderio. Il piccolo Ciano f affidato a Padre Giacomo Cascio, mondo, sembra che un anno due anni, tre anni sono lontani, ma
infatti Vanni li accompagn con i muli alla stazione del Causo con i passetti giusti si arriva sempre puntuale, sia in tempo di
(territorio a valle sul fiume torto distante otto chilometri da pace che di guerra, non si nasconde, per non ti dice niente, ti
Montemaggiore che trovasi invece in alta collina oltre i cammina accanto e ti guarda, e come ti guarda, non perdendoti
cinquecento metri e ai piedi del monte Roccellito 1175 di di vista, anzi, sotto sotto se la ride per quei ragazzacci
altitudine); e con il treno delle cinque del mattino, prima strafottenti, sembra dire: vai, vai avanti, che non sbagli, tanto
passava per la stazione di Cerda (traguardo una volta della sempre qui ti aspetto quando ti scade la cambiale (morte). Cos
famosa corsa su strada pi antica del mondo: la targa Florio, Cianuzzu che aveva la testa sulle spalle si impegn nel proprio
che si snodava per le strade accidentate delle Madonie), e dopo dovere di giovane pieno di premure verso tutti, siano compagni
a dieci chilometri per Cefal (centro balneare ricco di superiore che professori, e ben presto si fece notare, per le belle
architettura); il novello prete prese per mano il ragazzo e lo qualit di prontezza negli studi delle diverse materie, tanto che
consegn al Padre Priore, raccomandandolo come se fosse un quando tornava a fine anno il ventinove di giugno per San
proprio nipote, e felice di avere fatto una buona opera se ne Pietro e Paolo a Montemaggiore con la bella pagella piena con
torn alla diocesi, dove pochi giorni dopo prendeva la voti e giudizi sullottimo, era nelle labbra delle famiglie; ma lui
consacrazione. Dentro, la casa sembrava essere vuota, perch per prima andava a visitare la maestra Noccentelli ora
crescendo era lui che metteva le mani in ogni cosa, il padre e la ammalata di gotta e piena di dolori che laffliggevano, perch
madre lo lasciavano fare, era soddisfatto e faceva ogni cosa con f proprio lei a spingerlo alle scuole superiori a Cefal, e
il miele sulle labra. Il ragazzo era la prima volta che metteva i nellultimo anno risult vincitore di tre borse di studi, che gli
piedi fuori dal paese, fece lesperienza di come si viaggia su un permisero di continuare alluneversit prima a Palermo e poi
treno, il paesaggio che si avvicinava verso il fiume e alla alla Bocconi di Milano. Quando tornava il giovane, si vedeva
marina, gli sembrava che da un momento ad un altro dovesse che era stato nel continente, no, non si dava arie come tanti,
ruzzolare dentro al mare tanto erano vicini i binari; ma la prima anzi, parlava bene facendosi facilmente capire, fisicamente
89 90

longelineo con fronte alta, naso aquilino, gli occhi orientali signorinelle spesso indirizzavano i loro sguardi verso questo
che ti sorridevano sempre, le labbra semiaperte ti parlavano giovane doro; sinanche la nipote della principessa di Baucina
con rispetto, le braccia e le mani vicine allombellico, una volta e la figlia del commendatore Saeli, e non si stancavano di
con lindice della mano destra, unaltra con la mano sinistra ti guardarlo ardendo dentro con grande desiderio. Le voci
facevano capire cose nuove come uscite dalla bibbia, sembrava correvano per le strade e nella campagna, tanto che Vanni un
la figura di Ges quando si intratteneva con le moltitudine, giorno nei propi terreni, prese il figlio facendogli un certo
anche gli anziani volevano sapere i perch e i significati delle discorso su un eventuale fidanzamento: vedi Cianuzzu, a noi
cose. Assieme ad altri studenti universitari e liceali, ora seduti non manca niente ringraziando la Madonna, con gli animali e
sugli scalini della chiesa delle Grazie, o in piazza del municipio la terra ricaviamo il ben di Dio, ma ora che sei laureato con
o dietro le mura di Santa Fara (quartiere), era sempre lui che tante lodi, se la nostra famiglia si avvicinasse a qualche altra
dirigeva il discorso, e nelle solite passaggiate dai quattro canti dei palazzi che contano, a te verrebbero ricchezze e rispetto..;
al Calvario e ritorno, o verso San Giuseppe (quartieri); chi padre mio, ancora sono giovane ed ora viene il tempo pi
vedevi sempre dettare con le gesti delle mani e la cadenza del difficile, ho fatto dei sacrifici a studiare di notte sotto i
parlare? Ciano; sinanche dentro al bar tra una leccata e laltra lampioni della piazza della Vergogna (piazza pretoria di
alla granita di limone preparata ad arte da don Nicolino, il Palermo, detta cos per le statue nude), o a Milano sotto quelle
quale propagandava sempre: questi limoni sono freschissimi di piazza Beccaria per non consumare le candele che erano
del mio giardino di palisi (territorio a valle riparato dai geli costose, dormendo nelle celle dei francescani..; ora debbo
invernali), li ho scelti uno per uno; il neo dottore arguiva ad raccogliere tutti questi sacrifici miei e vostri cari genitori
ogni argomento dellavvocato Scarpazza (si esibiva sempre amorevoli, grandi risparmiatori e che il Santissimo Crocifisso,
come un cattedratico delle dottrine del diritto) o con lo vi possa dare pi di centanni di salute, perch meritate tanto.
spezziale (farmacista) di piazza della Madrice Lambrosa, Come si vede il giovane, sapeva quello che era da fare, e dove
(ruffianatamente chiamato dduttri.. ), che pieno del suo incominciare per prima; infatti dopo una quindicina di giorni
(sapere), dava una purga di sale inglese per ogni necessit; trascorsi nella felicit della famiglia, con tante
mentre li in paese chi si trovava ad ascoltare (Ciano): il raccomandazioni al fratellino che di scuola non n voleva
maestro, il segretatario comunale, studenti contadini o artigiani sentire parlare, inutile le prediche, da un orecchio gli entrava e
gli si facevano in cerchio, aprendo bene le orecchie, restando dallaltro gli usciva, a chi dicevi allasino? (intercalare di
spesso con la bocca aperta.., le battute e le risposte rotolavano ammonimento trasportato dalla testardggine dellasino),
come i tuoni prima della bufera, alla fine Ciano aveva labilit continuiando col detto: quando lasino non ha sete inutile
di fare affacciare larcobaleno della verit delle cose. Si fischiare; tanto che Vanni stringendosi nelle spalle: chi va
ripeteva, che, chi nasce dentro una stalla, riesce come il fuori riesce, chi rimane qui, resta porco (ignorante); anche se
migliore dei laureati. Nella messa del mezzogiorno un aiuto per la terra e per gli animali gli rimaneva comodo,
Domenicale, si sedeva nel banco vicino al pulpito, e le perch tutti questi beni come: lolio, frumento, fave, ceci,
91 92

orzo, ortaggi, due muli, due scrfe, una decina di pecore e 4. Si, come dice vossignora, la medaglia ha due facce,
capre, cinque mucche sempre gravide, terreni a Larvani, la quella del bene e quella del male, quella dellaragione e
vigna al Carmine (territori), la bella casetta del paese con la quella della confusione, della buona fede e della male
stalla e i pagliai della campagna; insomma non vi era un fede, il Signore ci ha lasciato lago della bilancia nelle
minuto di riposo, il fisico era troppo impegnato, gli anni nostre mani e nel nostro arbitrio
passano e pesano per tutti, ci rassegniamo alla volont del
Signore (cos volle); e chiedo perdono se qualche Domenica 5. pg 24 Lo so, luomo nasce gi con gli occhi storti per
non sono stato ligio alle messe. Cos il Dottor Cruciano linvidia, morte tua vita mia.
DAnna si allontan ancora, attraversando lo stretto di
Messina, per (continua a pagina 10) *** 6. pg 24 Alla sola morte non c invidiaLa morte
uguale per tutti ( dunque senza invidia?)

7. pg 25 Vede sorellina maggiore, lei mi insegna in questi


discorsi filosofici, che la maggior parte muoiono
dannati, le disgrazie le guerre che nel mondo sono
tante, la povert e gli stessi ricchi che non vogliono
staccarsi dai loro beni, come se li volessero portare
sempre con loro; e a tanti di questi signorotti prima che
NOTE gli schiatta il cuore, gi hanno inghiottito pure le
ragnatele a dimostrazione dellattaccamento di quella
farsa che in terraSi il Signore anche se spesso ha
CONTINUA TRADUZIONE DI FRASI E DISCORSI profittato di noi, ci ha insegnato tante verit come se la
morte un regalo per tutti, per gli sfaccendati come per
1. pg.14 Non s come mi trovo qui, meno male che non quelli giusti, che per la verit ve ne sono pochini nel
mi sono fatta male n io, n la macchina. mondo

2. pg 20 S vossa ia daccordu ( il vossia un segno di 8. pg 27 Gi, luccello dentro la gabbia non canta per
rispettoso affettivo e cortese obbedienza=se lei permette amore, ma per rbbia
). Anche se a volte rispecchia il puro arruffianarsi.
9. pg28 Cos , la storia ce lo insegna, quanti uccellini
3. pg 23 Quando affaccia il sole, affaccia per tutti.Pg.23 martiri senza poter cantare lAve Maria, senza avere il
tempo di fiatare, senza poter guardare pi con gli
93 94

occhietti pieni di lacrime il sorgere del sole (della vita), gli uccelli vanno a cantare. E tutti i pesci fanno
perdendo per sempre la speranza del bene della allamore... TRADUZIONE DELLA CANZONE
libert FOLKLORISTICA..

10. pg 32 La fidanzata. 14. Pg 36 Fiori, fiori fiori che per tutto lanno, lamore che
mi hai dato, te l ritorno..., la la la la la la la ripetere
11. pg32 (Stringendo le labbra) uno dei miriadi dialoghi due volte Il sabato si s cuore allegro, beato chi ha
mimici della Sicilia, fonte inesauribile di essenze che d bella la moglie. Chi lha bella gli porta ricchezza, chi
sapore ai discorsi non parlati) Ma.. dove siamo lha brutta gli muore il cuore. Fiori, fiori fiori per tutto
arrivati? lanno, lamore che mi hai dato, te l ritorno..., la la la
la la la la ripetere due volte Sei troppo dispettoso
12. pg32 Che vergogna, che tempi, lontano da con m, casco dal letto se ti sogno...Sei brutto in faccia
qui..(meraviglia scandalo; se quella societ avesse visto e nel cuore, con te non mi voglio sposare. Fiori, fiori
la televisione di oggi) fiori per tutto lanno... ripetere due volte Boccioli di
rose rosse che sbocciano, gli viene amaro a chi alle tue
13. pg 35-36 Testo italiano della poesia Vitti n Crzza. parole crede. Gli uomini siete (sono) tutti bugiardi...Io
La la lallru, lallru, lallru, lallru, la l...Ho visto un non ti voglio.., NO! Te ne puoi andare......!
teschio sopra un cannone, con questo teschio mi misi a
parlare. Esso rispose a me con gran dolore: Sono 15. TESTO ITALIANO DELLA PREGHIERA-
morto senza un tocco di campane. La la lallru, lallru, INVOCAZIONE... ( questa come tante altre preghiere,
lallru, lallru, la l...Gli anni miei se ne sono andati, venivano recitate ogni sera dalle nostre nonne maestre
sono andati via e non s dove...Ora che sono vecchio di di vita, segno di ringraziamento della giornata, e di un
tantanni, il vivo chiama il morto e non risponde. La la prosieguo per una santa nottata).
lallru, lallru, lallru, lallru, la l. Che dovrei fare pg36-37 Le parole (della preghiera) s, e le debbo
della mia vita. Non sono buono pi per lavorare, st vita recitare, Le parole che mi ha insegnato nostro Signore,
fatta tutta di dolore. Ed io cos non voglio pi Prima di andare alla Croce per morire, E per salvare noi
campare. La la lallru, lallru, lallru, lallru, la peccatori. Guarda la Croce quanto bella! Con un
l...Ornate con i fiori il letto mio. Perch alla fine ormai braccio al cielo, ed un altro penzoloni Verso terra; alla
sono ridotto. Venuto il tempo della mia salvezza: valle di Ges sia piccoli Che grandi dobbiamo essere
lascio questo bel mondo e lascio tutto La la lallru, l! Ges Cristo lamava, Ges Cristo ladorava, San
lallru, lallru, lallru, la l...C un giardino bello in Giovanni gli stava accanto con un libro Suo doro che
mezzo al mare, Tutto intessuto daranci e limoni, Dove legeva, rispose Maria Vergine Il verbo chi lo s, se lo
95 96

dica, chi non lo s, lo Imparer che pene dellinferno


non ne vedr. Chi lo dice tre volte in campagna, Sar 21. pg 79 Caruszzi=ragazzi monelli, cattivelli cercavamo
salvato da tuoni e lampi... Chi lo dice tre volte per la di deriderlo rincorrendolo, chiamandolo
strada Sar salvato da cattivi incontri...Chi lo dice tre
volte di notte Sar salvato da cruda morte...! ANCORA 22. pg 79 Don Cianu Don Cianu ch ora son?
DALLA NONNA DELLAUTORE:
23. pg 80 Fumri= stallatico.
16. pg37 Tre fili di capelli di Maria Tre gocce di sangue di
Ges Legate e stralegate Chi deve fare male a m..! 24. pg80 Chianu du Municipiu=Piazza del Municipio.
(Recitare per tre volte linvocazione ). (terreno in piano, anche: vai adagio, pian piano, con
attenzione). pg79-80 La strada del Forno Vecchio
17. pg40 Il figlio del villano, mise nel sacco, non solo la (dove sino agli anni del 1950 produceva pane
gatta, ma pure i concorrenti addottorati del nord. casareccio cotto a legna); era la mia strada, quella della
mia infanzia, prima che mi trasferissi a Palermo per
18. pg40 Che figlio doro, che cervello aperto (grande continuare a studiare. Quellangolo di strada vide al 9 di
giudizioso pieno di senno); il Signore lho deve agosto del 2008, la morte cruenta per essere fulminata
salvaguardare per sempre. da un palo della luce la piccola Natalie Scorsone.

19. pg 46 La rba non sudata (dal lavoro, dai sacrifici), se 25. pg 80 Se mi dici larea del quadrato, il volume del
la mangiano le tarme e i tarli (camola=distruzione o cubo, la radice quadrata di 199.., ti regalo un bel gelato
dissipare di beni) o il diavolo. Pg. 58 Le variet di di granita al limone.
lumache (una volta si trovavano dopo le prime pioggie
in abbondanza) prima di essere cucinate si lasciavano 26. Pg 81.. No bravo, bravissimo, lo sapevo, Nicola dai un
due giorni ben chiuse con della crusca da mangiare, bel gelato grande a don Ciano.
(cos venivano purificate ingrassando). Estratto o
conserva del pomodoro veniva steso su delle tavole di 27. pg 81 A defecare.
due metri per uno, disposte al sole (serviva nellinverno
per squisire i piatti dello stufato e della cacciagine). 28. pg 81 Tanuzzu (piccolo Gaetano), coetaneo del
sottoscritto.
20. Pg 62 Apertura anteriore con dei bottoni al pantalone,
per permettere ai maschietti di urinare (esponendo fuori 29. pg 82 Il fatto.
il pene).
97

SOMMARIO

PRIMA PARTE ( le promesse acerbe maturano )


.........Pag 1-43
SECONDA PARTE ( si realizza imperterrito il cammino
onesto , nonostante diversi ostacoli sulla sua strada)
.........Pag 44
TERZA PARTE (lUOMO simmola )
.........Pag 44
COMMENTO ( )
.........Pag 80
PERSONAGGI
.........Pag.81
NOTE
.........Pag
POESIE E PREGHIERE
........Pag.100
CANZONE FOLKLORISTICA.
........Pag.