Sei sulla pagina 1di 190

S.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

NIC
511943418V
512062520V
512410111V
512432174X
512502954V
512692737V
513173318V
513263554V
513572590V
516852232V
517643378V
517672785V
517731846V
517843130V
520552588V
520633090V
521023279V
521281863V
521393220V
521994312V
522483303V
522825670V
522893919X
523202421V
525344142V
525572803V
526421841V
526583388V
526583582V
526753216V
527230039V
527622689V
527945828V
528012833X
528024874V
528083552V
530140059V
530262642V
530303152V
532583349V
532753929V
532865247V
533040845V
533064256V

Name
MAHENDRAWARMAN P
PATHINIYAN S.
LOGANATHAN - Y
MAHANATHASIVAM S.
RAJAN
RAJENDRA V
YOHARASA A.
ARULMANIKKAM.T.
PATHMANATHAN K
FRANCIS.K.
GANESAMOORTHY M N
KARUNAIMMAH V.
SELVARAJAH.G.
THAVAPRAGASAM K.
KULANTHAIVEL.V.
VINAYAGAMOORTHI S.
SELVANAYAHAM A.
SIVANATHAN M
THAVARAJAH V
MATHAVARAJAH T.
MANICKAVEL V.
JEEVARATNAM.M.
JAYARETHTHINAM T
VISVALINGAM C V
MAHENDRAVARMAN A.
SHANTHARETNAM.M.
VINAYAGAMOORTHY S
KALANITHY S
THIYAGARAJAH A.K
SANTHIRAN S
GOPALAKRISHNAN S.
KRISHNANANTHAN K
NADARAJAH.R.
SINNADURAI S.
UTHAYAKUMAR SL
THEVATHASAN A.
VIVEGANANDAM.T.
RETNASABAPATHY K.
ALAGARETHNAM .M.
NADARAJAH.M.
KIRUPAIRAJAH.M
NARAYANAPILLAI K
KIRISHNAPILAI .P.
SINTHARALINGAM K.

Censes Code
SC14120
SC14315
SC14176
SC14247
SC14055
SC14117
SC14105
SC14181
SC14301
SC14196
SC14124
SC14036
SC14193
SC14159
SC14167
SC14203
SC14148
SC14215
SC14117
SC14323
SC14042
SC14186
SC14214
SC14107
SC14118
SC14213
SC14099
SC14221
SC14109
SC14182
SC14118
SC14124
SC14195
SC14118
SC14176
SC14158
SC14204
SC14151
SC14056
SC14200
SC14242
SC14304
SC14178
SC14305

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

533423566V
533594034V
535084386V
535291837V
535782849V
536043241X
536102485V
536201955V
536210164V
536353879V
536673598V
537693886V
537742917V
537742968V
538082805V
538090697V
538132365X
538555410V
540192189V
540232415V
540282668V
540853517V
540922160V
541143114V
541452184V
541944087V
542043547V
542172800V
542284366V
542322039V
542522798V
542652128V
542912740V
542931167V
543132063V
543181757V
543241679V
543281956V
545032945V
545334216V
546271404V
546401642V
546583198V
546770656V
546892417V

PARAMANATHAM K.
MUTHULINGAM R.
BUVANA R.
AULAIYAH.Y.
SANGARALINGAM.V.
VINAYAGAMOORTHY S.
SOMESHWARAM G.
HARICHANDRAN J M
KARALASINGAM N
ANJENYPILLAI K.
YOGENDRA S
FRANCIS F.R.
STANISLAUS M
THURAISINGAM A
MANOHARAN S
SIVAPRAGASAM P.
RAGUPATHYRAJ V.
MAHENDRANTHAN S.
MANIKKAPILLAI M.
GANESH S
DEV ANAND S G
NALLARATNAM K.
FRANCIS.S.P.
GOPALAPILLAI.R.
KANDASAMY S.
KAILAYAPILLAI.G
THEVALINGAM K.
THAVARAJAH K.
SUNDARAMOORTHY N.
VIJAYARETNAM.P
THANGAVADIVEL M.
GANGATHARAN.M.
KANAGARATHNAM.V.
SATKUNARASA.K
THEIVENDRA P.
SRI SITHANAIKKUDDYGEE.P
RAJAPAWA N
PANCHALINGAM M
JEYARANJENY K
MAHADEVA K
MOGANARAJAH V.
THIYAGARAJA T
ARUMUGAM.R.
SINNATHAMBY.S.
SUGIRTHAMBIHAI T.

SC14106
SC14194
SC14127
SC14212
SC14213
SC14115
SC14176
SC14103
SC14128
SC14103
SC14128
SC14118
SC14121
SC14107
SC14097
SC14054
SC14151
SC14032
SC14225
SC14123
SC14124
SC14172
SC14197
SC14193
SC14168
SC14186
SC14319
SC14031
SC14036
SC14265
SC14151
SC14230
SC14188
SC14268
SC14106
SC14212
SC14103
SC14224
SC14304
SC14112
SC14114
SC14177
SC14202
SC14200
SC14149

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

547103084V
547112253V
547173139V
547202007V
547322908V
547333080V
547741269V
547742940V
547963083V
547972171V
548234077V
548363799V
548373948V
548421780V
548472130V
548513294V
548652219V
550051460V
550132389V
550221152V
550611929V
550762129V
550783274V
551014428V
551043061V
551152731V
551181006V
551332314V
551591271V
551712915V
551871541V
551923355V
552390229V
553090911V
553111277V
553172632V
555291795V
555341490V
555372973V
555483724V
555652054V
555802668V
555892144V
556020426V
556061157V

ELAYATHAMBY S.
NAVARETNAM H.
SEBASTIAN P.
THARMARATHNAM - K
ERAMBAMOORTHY A
YOGARAJAH I.L.G.
KULASEGARAMPILLAI S.
ARILMALAR H.R.R.
THILLAINATHAN M.
GNANASOTHY M.R.
RAMACHANDRAN.V.
SHANMUGANATHAN.K
MANIKKAN P
BALAKIRUSHNAN
HARIKARAN T.
ANTONY V
MOHANARAJAH S.
THANGARAJAH K.
KANTHASAMY V.
SINNATHAMBI K.
ARASARATNAM V.
MAHESWARAN S.
THURAIRAJASINGAM T
MYLVAFGANAM S
SUTHAGAR.T
ARULANANDAM S
VIGNESWARA K.
BASTIAMPILLAI S.
KANTHASAMY M
SELVARAJAH R.
SINNATHAMBY K.
THARUMALINGAM K
GANASEGARAM K
SEKHAR S
JESUTHASAN M.
RAVEENDRAMOORTHY T.
KAMALNATHATHEEPAN S.F.
NAGALINGAM I.
RAJAGOBAL S
KURUKULASINGHAM.L.
YOGANATHAN.T.
CHRISTY V
RAMALINGAM T
JEBANESAN P
SUNDARAMOORHTY J

SC14046
SC14129
SC14040
SC14192
SC14120
SC14125
SC14150
SC14111
SC14030
SC14118
SC14193
SC14108
SC14226
SC14175
SC14118
SC14112
SC14106
SC14157
SC14109
SC14203
SC14034
SC14029
SC14117
SC14187
SC14267
SC14133
SC14151
SC14094
SC14177
SC14194
SC14134
SC14183
SC14175
SC14095
SC14158
SC14129
SC14115
SC14151
SC14128
SC14185
SC14222
SC14117
SC14117
SC14105
SC14128

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

556262330V
556442053V
556612110V
556891010V
556930902V
557141545V
557142541V
557332200V
557410813V
557500855V
557620915V
557631542V
557753761V
557931821V
557942602V
557990739V
558102438V
558230894V
560104677V
560181752V
560191960X
560502508V
561051933V
561151261V
561151717V
561652260V
561732698V
561880271V
562183485V
562211993V
562413952V
562472410V
562640223V
562943374V
562974024V
563133783V
563271280V
563451432X
563481072V
563641622V
565110446V
565610651V
565730894V
565791966V
565881574V

ARULYOGASUNDARAM P
THARUMALINGAM K
RAMACHANDRA.K.
DANIEL T
BALASUNDRAM A
THANGAVADIVEL S.
RATHAKRISHNAN P
JEYAMOORTHY S.
SUNTHARALINGAM P.
MAHENDRAN A.
SIVANESARAJAH R.
CHARLES.M.M.B.B
SRIDARAN C.
VELAUDAPILLAI V.
SOOSAIDASAN Y
GNANA CHANDRA S
THABIRASA S.
MURUKUPILLAI S.
MAHENDIRAN N
KARUNENTHIRA K.
SUNDARAM M.
INPARAJAH.M.
EHAMPARATHASAN P.
SATHANANTHAM.K
GOPALAKRISHNAN.T.
JEYASUNTHARAM K.
YATHIKULARAJAH.K
MOHANADAS.K.L
KOPALAPILLAI E
JAYARTNAM B
KAMALANATHEN S V
SHANMUGAM K.
CHANDRASEGARAM.K
SENTHUNATHAN S.
SIVARAJAH K
KANAPATHYPILLAI K
KANAGASINGAM K
PALIPODY.M
SELVARAJAH.V.
NITHYANANTHAN R.
VIGNESWARAN.P.
RAJESPARI .P
VIMALADEVI G.
LOGANADAN E.J.
THURAIRETNAM S.

SC14099
SC14116
SC14202
SC14107
SC14117
SC14150
SC14069
SC14125
SC14176
SC14129
SC14151
SC14108
SC14127
SC14125
SC14116
SC14105
SC14100
SC14118
SC14190
SC14172
SC14312
SC14200
SC14266
SC14321
SC14188
SC14150
SC14165
SC14101
SC14233
SC14214
SC14153
SC14253
SC14101
SC14125
SC14116
SC14097
SC14117
SC14236
SC14303
SC14129
SC14216
SC14192
SC14029
SC14115
SC14106

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

565901486V
565962671V
566001381V
566021234V
566140691V
566270684V
566281090V
566283344V
566382555V
566430347V
566463938V
566490145V
566671107V
567000630V
567000761V
567080455V
567212823V
567222950V
567250806V
567360571V
567371433V
567382680V
567391086V
567541827V
567621910V
567721922V
567754332V
567972267V
568041178V
568160940V
568161599V
568283279V
568312643V
568392523V
568402634V
568413873V
568510810V
568511107V
568531531V
568612345V
570190962V
570271369V
570541099V
570772066V
570781111V

ARUDJOTHY T.
SIVAMURUGATHASAN S.
SHANMUGARAJAH C.
ANANTHAN Y.
SAMETHAMBY P.
VAMADEVAN P
SOMASKANTHAN T.
RAJESWARI.M
SAMITHAMBY.S
RAJKUMAR.P
LOGANATHAN S
SIVAGURU.K.
RETNASABAPATHY P.
NAVAMANY V.
VIGNESVARARAJAH.P
JEYARANI.E.
RAJARETNAM.P
VALLIPURAM S.
VIJAYARETNAM.T
GODWIN P.
KUMARASAMY T
PUSHPARANJANAM S
NESARAJAH M.S.C.
VASANTHAKUMAR P.
THAMBIAHYA K.
MANORAK.K
ALBERT Y.
THAEMOLI M.
KIRUPAKARAN.S
NESATHURAI R
SELVARASA V.
BALACHANDRAN K.
SATGUNARAJAN S.C.
THAYAPARAN P.
ARASARETNAM F.P
THANGARAJAH J.
PATHMANATHAN.N
THILLAINAYAGAM P.
EMMANUEL A.M.I
JEYARAJ R
JEYARAJAH K.
MANORAJ K.
SANMUGAM K
PUNITHA SUNDARAM S.
ARULANTHAN.K

SC14126
SC14134
SC14150
SC14037
SC14055
SC14128
SC14118
SC14169
SC14101
SC14108
SC14177
SC14185
SC14118
SC14180
SC14108
SC14188
SC14268
SC14323
SC14242
SC14094
SC14214
SC14117
SC14149
SC14032
SC14247
SC14108
SC14109
SC14106
SC14108
SC14100
SC14179
SC14100
SC14106
SC14151
SC14105
SC14106
SC14108
SC14158
SC14125
SC14124
SC14158
SC14103
SC14217
SC14159
SC14070

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

570993674V
571011360V
571141213V
571172666V
571192152V
571300079V
571362066V
571382776V
571730898V
571760037V
571861640V
572092429V
572382770V
572400590V
572510379V
572642364V
572740781V
572793761V
572873145V
573001966V
573500083X
573552105V
573570480V
573600959V
575014925V
575480667V
575633447V
575834760V
575961290V
575990878V
576014384V
576034091V
576091214V
576131003V
576192045V
576251700V
576490992V
576600755X
576630662V
576650540V
576651872V
576830939V
576961448V
577190453V
577234051V

LOGANAYAGAM.K.
ELANGO SELVARAJAH E.
SANMUGARAJA S
KUPENTHIRAN K.
UTHAYAKUMAR.R
SIVAPALAN K.
RAMANAN.S
THAMOTHARANPILLAI.T
THEVARAJAN R A
SHANMUGAM.K.
SUBRAMANIAM S.
CHANDAKUMARAN K.
UMAPATHYSIVAM M
PATHMANATHAN N.
NADARAJAH C.
YOGARASA V
YOGENDRARAJAH.K.
KARUNANAYAGAM G
VANNIYASINGAM.M
ARIYARETNAM A C
YOGANATHAN K.
NAVARETNARAJA.P.
PARAMESWARAN - S
XAVIER E.Y.
SUNDARARAJAH U.
JEYASEELAN B.
NADARAJAH S.
RAJALINGAM M.
MAHENDRAN R.
KANESHAN K.
THEVARAJAH P.
PONNUTHURAI L.
VIJAYARAJA J
GANESAMOORTHY K
kamalanathan s
KEERTHYNATHAN M.
LOGANAYAGAM.T
LOGANANTHAN J.
THANGAVADIVEL N.
SIVALINGAM.T.
PALANITHAMBY -Y
ANTHONY V K
RASARATNAM.K.
PANSHALINGAM S
SIVANATHAN P.

SC14186
SC14158
SC14228
SC14103
SC14267
SC14125
SC14108
SC14073
SC14095
SC14178
SC14053
SC14335
SC14099
SC14118
SC14312
SC14187
SC14185
SC14177
SC14333
SC14117
SC14058
SC14202
SC14209
SC14125
SC14151
SC14118
SC14106
SC14172
SC14159
SC14033
SC14115
SC14040
SC14117
SC14128
SC14260
SC14129
SC14108
SC14004
SC14149
SC14204
SC14192
SC14093
SC14188
SC14183
SC14094

270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

577242712V
577351767V
577500274V
577542406V
577580243V
577662541V
577851123V
577962871V
578170642V
578270671V
578310614V
578521852V
580232485V
580574238V
580921078V
581011679V
581151071V
581243014V
581272537V
581730586V
581810490V
581902808V
582190879V
582280991V
582292728V
582352992V
582390266V
582400377V
582411638V
582713286V
582741050V
583061118V
583152270V
583182306V
583364650V
585033880V
585060593V
585085090V
585122521V
585130761V
585160741V
585291676V
585540889V
585573205V
585690651V

GOPALAPILLAI U.
PRMANANTHARASA K
RADAKRISHAN.T.
ARNMUGAM S.
NESATHURAI.A.
JEYANTHY.K.
RASATHTHINAM A.
IRUTHAYATHAS A
JESUDASAN GN
PIRAKALATHAN N.
KANAGASINGAM.R
SAHAYAMARY A.
SRITHARAN K.
RETNASAPAPATHI K
ARASARETNAM E.
PARAMESWARAN S.
IRNTHAYANATHAN JEYAKUMAR
SIVAKUMARAN S.
SABARETNAM.K.
LECHUMANAN S.
RAJARETNAM P.
SIVAKKOLUNTHU K
THAVARASA K.
PREMANATHARAJAH K.
SITHRAVEL T.
NALLARETNAM S
JEYARAJAH S.
MAHESARETNAM.V
KAMALANATHAN S.
ARUNAKIRINATHAN M
THIRUNAVUKARASU.S.
AMIRTHALINGAM.T.
SRITHARAN S
JUWARAJAN D.
PONNAMPALAM K.
SELVENDIRAN V
IGNATIUS VIJAYA V
SIVASIVA.R
THISAVEERASINGAM R.
JEYARAJAH P
GOPALARAJAH P
KUNAREDNAM S
AMITHRALINGAM.K.
KALANITHY.V.
MOORTHY V.

SC14106
SC14107
SC14102
SC14105
SC14193
SC14185
SC14094
SC14107
SC14221
SC14125
SC14108
SC14111
SC14106
SC14103
SC14106
SC14012
JSC14067
SC14150
SC14178
SC14054
SC14159
SC14097
SC14243
SC14129
SC14305
SC14098
SC14011
SC14235
SC14129
SC14155
SC14303
SC14200
SC14103
SC14115
SC14072
SC14117
SC14117
SC14190
SC14054
SC14097
SC14175
SC14175
SC14185
SC14181
SC14125

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

585740438V
585910953V
585950475V
586012231V
586153900V
586220756V
586271016V
586422391V
586791435V
586800736V
586800884V
586860321V
586972545V
587060973V
587081253V
587160366V
587251582V
587331098V
587472376V
587520346V
587551829V
587570408V
587630311V
587751062V
587814110V
588191940V
588253155V
588322343V
588322980V
588324257V
588350657V
588481034V
588563090V
588620468V
590270385V
590401129V
590482412V
590670510V
590723223V
590880485V
591081799V
591200992V
591390031V
591391127V
591543040V

PARAMANANTHAM R
THARUMALINGAM E.
DAVID M G
GNANACHELAVAM.T.
THURKADEVI N
SOORIYAKUMARAN P.
BALANAYAGAM V.
THOMAS STANLY.V
THAMAYANTHE.N.
PARAMALINKAM P.
SUTHAHARAN S
JEYAWEERARATNAM P.J.
THANGAVELMUTHALY P.
THILAGAVATHY H
SIVAYOGANATHAN K.
JEYANTHINY.J.S.
RAVIKUMAR K
RAVINDRARAJAH
SIVAPRAGASAM M.
KANTHASAMY K.
PARAMANANTHARAJAH.M.
BALAMURUGAN.S
JAMUNANANDA.R
SAHAYANATHAN.A
SOMASUNDARAM S.
GANTHIMATHY K
DE-CROOS T.A.R.
VASUDAVA V.
RAJAKANTHAN S
THARMARAJAH.R.
VINAYAGAMOORTHY S
AMBIHARETNAM S
KANAGASINGAM A
KANTHASAMY T
SIVASANGARALINGAM.S.
GANESHAPILLAI.K.
ARUDPRAGASAM.K.
PERINPARASA K.
GUNARETNAM.M
PANCHALINGAM V.
BALASUBRAMANIYAM M
JEEVARAJAH.T
PATHMANATHAN.G
GANESHAPILLAI T.
MANOGARAN K

SC14117
SC14158
SC14153
SC14199
SC14116
SC14284
SC14103
SC14108
SC14195
SC14055
SC14112
SC14033
SC14256
SC14128
SC14118
SC14186
SC14117
SC14129
SC14106
SC14051
SC14216
SC14108
SC14108
SC14108
SC14103
SC14128
SC14256
SC14115
SC14128
SC14198
SC14190
SC14176
SC14093
SC14117
SC14185
SC14200
SC14178
SC14250
SC14332
SC14045
SC14093
SC14166
SC14165
SC14245
SC14220

360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

591713680V
591990284V
592110059V
592440539X
592563630V
592594919V
592673134V
592691159V
592700980V
592702975V
593340643V
595311713V
595530202V
595561108V
595590248V
595610290V
595621704V
595693187V
595770319V
595810329V
595920981V
595921880V
595944120V
595953340V
595961025V
596030670V
596052347V
596064329V
596091180V
596200524V
596240305V
596333060V
596360165V
596370365V
596491367V
596530885V
596561004V
596561918V
596573738V
596592708V
596700187X
596931987V
596960294V
596990266V
596990479V

PATHMANATHAN S.
NESARASA.K.
LOGANAYAGAM A
BALENDRAN.K
ELANO N
ANANTHARAJAH K.
NANTHAKUMAR K
SOMASUNTHARAM T
MANOHARAN P.
SATHANANDAM S.
KUHATHASAN T
THARMARETNAM.K
RASATHURAI.R.
VIMALAKUMAR P
RASANAYAGAM T.
YOHENTHIRAN M.
NAVAMANY A.D.
PATHMANATHAN A.
SATHANANTHAM S.
MADURAIMENACHIAMMAL.G.
SELVARANI T.
JEYARAJAN M.
MANOKARAN N.
SUBRAMANIYAM A.
CHANDRAMOHAN S.
SUKARNESWARY K
KAMALAKUMARY K.
KIRUPAKARAN T.
JEBENDRAN C.R.
JEYALUXMY.S.
KATHIRGAMATHAMBY S.
KAMALANATHAN K.
PRAGALATHAN.M
INPARAJAH M.
THAVARASA.K.
MANOKARAN T.
PARAMANANTHAM.K
THARMALINGAM.S.
GNANATHESHGAN.V.
SATCHIDANANDAN.R
GANENTHIRAN J.J.
RATNASINGAM.T
ARULRAJAH R
RAVINDRAN E
PULENTHIRAN V.

SC14335
SC14196
SC14063
SC14169
SC14116
SC14026
SC14190
SC14237
SC14072
SC14179
SC14123
SC14178
SC14185
SC14133
SC14159
SC14125
SC14103
SC14010
SC14125
SC14292
SC14173
SC14055
SC14053
SC14148
SC14031
SC14183
SC14264
SC14051
SC14105
SC14225
SC14026
SC14105
SC14108
SC14185
SC14186
SC14247
SC14108
SC14178
SC14213
SC14108
SC14150
SC14108
SC14097
SC14116
SC14118

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

597030371V
597240511V
597541171V
597561032V
597610475V
597670370V
597671202V
597781202V
597800398V
597850751V
597870663V
597992904V
598252211V
598272735V
598310548V
598314853V
598422257V
598480273V
598580499V
600031058V
600171585V
600254499V
600331353V
600433288V
600463373V
600480529V
600500635V
600514075V
600630555V
600642022V
600653326V
601070545V
601150387V
601361302V
601453428V
601460718V
601560461V
601680769V
601771101V
601873125V
601941325V
601960575V
602030733V
602240460V
602390551V

VIJAYAKUMAR P
KRISHNAPILLAI T
DEVANANDAM J.
ATPAUTHARAJAH F M M
THAYAPARAN S.J.
GUNARAJAH M.
YOHENDRARAJAH V.
SUTHAGAR S
CHANDRIKA S.C.
YOGANATHAN Y.
YOGARAJAH.M.
RETNASINGAM A.
SATKUNARAJAH A
ARULPRAGASAM T.
NIMALATHASAN P.
SHANTHINI S
SATHASIVAM.T.
SOUNDARALINGAM R C
RAVINDRAMOORTHY R.
RAVIRAJAH T.
MAHEWDRAMOORTHY -P
NESATHURAI.P
SRIBALARAJ V.
BAHEERATHAN K.
RAJADURAI.K
PONNAMPALAM.K
THEVATHASAN S.
MAGALINGAM S
AMIRTHALINGAM V
ELANCHO.S.
MURUGANATHAN.S.
VARATHARAJAN S.
ARULSEELAN N.W
MARIYATHAS RAJAKUMAR J
SELVANAYAGAM T
AHILESWARAN S.
THAMBIRAJAH.K.
SELVARAJAH V
GAPALAPILLAI V.
NADARASA.T.
MURUGAMOORTHY K.
NALLATHAMBY V.
GUNASEGARAM V
SIVALINGESWARAN N.
RAVINTHIRAN M.

SC14110
SC14107
SC14115
SC14117
SC14284
SC14129
SC14109
SC14098
SC14106
SC14050
SC14212
SC14164
SC14191
SC14311
SC14055
SC14128
SC14178
SC14117
SC14129
SC14245
SC14192
SC14236
SC14069
SC14046
SC14108
SC14165
SC14159
SC14228
SC14226
SC14188
SC14198
SC14243
SC14024
SC14105
SC14086
SC14239
SC14185
SC14107
SC14243
SC14303
SC14172
SC14058
SC14221
SC14050
SC14311

450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

602611191V
602703304V
602800644V
602920720V
602921310V
602944751V
603080173V
603131487V
603270088V
603293380V
603343247V
603490517V
603613538V
603633962V
605050425V
605060528V
605110584V
605132715V
605133479V
605150284V
605240453V
605300928X
605360483X
605501745V
605563295V
605601430V
605640346V
605740480V
605850260V
605883478V
605883478V
606002386V
606041071V
606060440V
606060556V
606111150V
606180438V
606241119V
606302940V
606310633V
606422873V
606430329V
606442602V
606442815V
606490429V

SANTHALINGAM.K
GUNARETNAM.K
THARMASEELAN S.
BAKIRATHAN V
GUNASEELAN V.
RAHUPATHY.M
LATHAHARAN M.
SINESARAJAH S.
KATHIRESAPILLAI.K
KANDASAMY S
KANDASAMIE P.
KUMARAKURUPARAN P
THAVARAJAN.S
THAVARAJAH-K
RAMAKRISHNA T
NITHIYANANTHAN Y.
KUMARAJOTHY V.
MOHAN P.
SRIKUGAN.T
THEVAKANTHAN A
RANGEAWARAN T
KALAIVANI. M
RAMESH S.
MAHENDRAN T.
JEYARETNAM P.
PUNITHAWATHANY.K.
THAVARAJAH A
MAHENDRAN P.
GNANAPRAGASAM M.
THILLAINATHAN .K
THILLAINATHAN K.
THILLAINATHAN.S.
LOGENDIRAN K
VIJAYACUMAR.N
MAHENDIRAN A
KRISHNAMOORTHY D.S.R.
AMIRHTESWARY.S
THARUMALINGAM.A.SM.
RETHNAMANY.A
LINGANAYAGAM T.
INPARAJ.T
RAJENDRAM C.
KANAGASUNDARAM S
RAVEENTHIRARAJAH L.
SRIRATHAN N

SC14208
SC14186
SC14172
SC14086
SC14314
SC14057
SC14203
SC14118
SC14129
SC14187
SC14237
SC14117
SC14320
SC14192
SC14133
SC14129
SC14106
SC14114
SC14108
SC14117
SC14117
SC14049
SC14039
SC14161
SC14109
SC14267
SC14124
SC14050
SC14103
SC14179
SC14179
SC14196
SC14103
SC14108
SC14214
SC14151
SC14169
SC14178
SC14108
SC14239
SC14108
SC14115
SC14092
SC14157
SC14116

495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

606490950V
606630964V
606741081V
606800339V
606902620V
606940416V
606950950V
607030383V
607042225V
607052522V
607060371V
607063087V
607100365V
607141215V
607152292V
607201358V
607291853V
607410526V
607451249X
607500290V
607560684V
607704511V
607731225V
607750483V
607781338V
607820473X
607853460V
607901279V
607944016V
607970432V
607983542V
608102221V
608160728V
608180516V
608260706V
608293159V
608413308V
608560815V
608604057V
608640606V
608660410V
608661590V
610140505V
610191347V
610203299V

VARNAKULASINGAM S
CHANDRAKUMARAN S.
THAVARASA.A.
SUSHILADEVI R
ARULRAJAH P.
THEVASINGAM M.
RASANAYAGAM V.
PONNAMPALAM.K.
PARAMANATHAM
RAJAGOPAL K.
KULASABANATHAN I
JOHN PETER.S
MAHENDRAN P
THEVARAJAN N
TENARENTSZ S.
KULENTHIRAN K
THIRUCHELVAM V.
SATHANANDAN S.
PALIPODY P.
SHANMUGANATHAN S
LOHENDIRAN V
THAVARAJAH N.
KUNASUNTHARAM.T.
THEYAGARAJAH S
POTGUNARAJAH.C.
MUTHULINGAM M.R.E.
SARAVANAPAVAN.V
SIVALINGAM S.
NARAYANAN P
VIGNESWARAN N.
ITHAYARANEE R
ARULMANY S
KANTHASAMY L.
BALENDRA I.
DEVANANDA P.G.
LOGANATHAN.S.
AMARAKUMAR I.
SEBANAYAGAM.C
VIMALADEVI M.
THEIVENDRAN S.
SIVAGNANAM K.
KAMALAPOOSHANY V.
PASKARAMOORTHY T
PASCARAN S.
GANESAMOORTHY T

SC14117
SC14118
SC14185
SC14103
SC14094
SC14129
SC14151
SC14225
SC14177
SC14179
SC14116
SC14193
SC14103
SC14223
SC14118
SC14117
SC14150
SC14151
SC14173
SC14128
SC14190
SC14125
SC14181
SC14117
SC14212
SC14094
SC14129
SC14115
SC14131
SC14100
SC14123
SC14117
SC14326
SC14115
SC14115
SC14196
SC14150
SC14129
SC14125
SC14106
SC14194
SC14247
SC14097
SC14172
SC14205

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584

610222501V
610341179V
610404332V
610634630V
610783880V
610820646V
610882250V
610911145V
610975054V
611034490V
611093691V
611182953V
611190700V
611203853V
611254369V
611313446V
611413661V
611414129V
611573863V
611663226V
611723644V
611790910V
611803230V
611832516V
611853963V
611953410V
612122288V
612122717V
612213500V
612243158V
612250120V
612343560V
612511845V
612602719V
612781265V
612950199V
612964734V
613042571V
613113002V
613280723V
613372660V
613462031V
613636080V
613663118V
615024147V

THARMAPALAN P.
MOHAN S
AMIRTHALINGAM K.
SUWETHARETHINAM M.
PUVANASINGARAJAH.K
BESLEO R
POTGUNARAJAH S.
PUSHPARAJAH A.J.
NESATHURAI.A
THADCHANAMOORTHY .A
RAJENDRAN V.
RAJESWARAN V P
SUNTHARALINGAM M.
PUNNIYARAJAH P.
LOGENDIRAN.N
ITHAYARAJAH T.
VANNIYASINGAM S
KUMARAKULASINGAM .V
KANAGARAJAH.S.
KUGATHASAN N
RAJANATHAN.S.
THAYALAN S
VELAUTHAM K.
KAMALANATHAN N.
KETHARAM S
SATHYAVARATHAN K
THIRUCHELVAM.P.
AMIRTHALINKAM M.
SANMUGATHAS T.
GANESWARAN S
SRITHARAN K.
NAVINTHIRARAJAH M
ARUNASALAM K.
NAGENDRAN.N.
CHARAVANAMUTHTHU V E
RAVEENDREN.M.R
VIJAYAKUMAR.A
SIVANANTHARAJAH K.
PARAMESWARAN.M
VARATHARASAN T.
CHANDRASEGARAM.M.
SEEVARATNAM
SUNDARAMOORTHY V
UDAYAKUMAR.K.
MALERSELVAMANE M.

SC14274
SC14103
SC14312
SC14004
SC14174
SC14117
SC14209
SC14100
SC14174
SC14284
SC14256
SC14095
SC14255
SC14194
SC14108
SC14030
SC14155
SC14284
SC14178
SC14117
SC14222
SC14110
SC14036
SC14203
SC14121
SC14280
SC14188
SC14209
SC14039
SC14190
SC14055
SC14322
SC14044
SC14186
SC14117
SC14108
SC14268
SC14176
SC14077
SC14203
SC14199
SC14223
SC14177
SC14185
SC14111

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629

615054623V
615060232V
615090026V
615171042V
615210587V
615250139V
615251046V
615334715V
615421596V
615482986V
615552534V
615561240V
615574244V
615700614V
615711233V
615773956V
615780375V
615780642X
615820431V
615823147V
615841994V
615851736V
615900400V
615953547V
615963070V
616012690V
616063510V
616083732V
616160389V
616180487V
616210521X
616210530V
616233700V
616273256V
616280317V
616302426V
616310410V
616333852V
616370626V
616492896V
616580647X
616601067V
616701797V
616742884V
616830589V

THIRUMALAR.S
THAMOTHARAM T.
KANAGARETNAM S.
YOGENDIRAN V
RAVISANKAR.Y.
GNANARASA S.
MANIKARETNAM P.
SELVARETNAM M.
MOHANATHAS.G.
SELVARANEE M
NIRMALA I
MEGARASA.S.
THIRUGNANATHEEPAN S
ANNAPACKIYAM P.
RAVEENDRAN K.
GANESAHN.S.
ARASARATNAM O P
RASIAH M L
GANESHAPILLAI S.
THAVARASAH K
RAJANATHAN M.
BALACHANDRA K.
ARIRARATHINEM M.
NAVARATNARAJAH U
POOBALASINGAM.S
CHANDRAKUMAR J
JEYANDRA C.
CHANDRAKUMAR.I
PARAMESWARAN.P.
JEYAKUMAR P
NAMASIVAYAM C
SIVASAMBU T.
MURUHADAS I
THEVASAGAYAM.S.
INTHUMATHY R
KONAMALAI K.
NITHIANANDAN . R
RAJENTHIRAM.R.
PUSPARAJAH.V.
KANAPATHIPILLAI K
RESHENDRA.B
VINAYAGAMOORTHY N
THURAIAPPA.V.
YOGARAJAH.V.
SUNDARALIGAM.V.

SC14071
SC14037
SC14105
SC14107
SC14188
SC14125
SC14149
SC14109
SC14199
SC14121
SC14110
SC14204
SC14093
SC14312
SC14151
SC14178
SC14124
SC14128
SC14284
SC14095
SC14125
SC14050
SC14159
SC14117
SC14108
SC14128
SC14115
SC14108
SC14212
SC14128
SC14100
SC14158
SC14133
SC14186
SC14116
SC14050
SC14102
SC14188
SC14181
SC14107
SC14111
SC14112
SC14178
SC14225
SC14181

630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674

616940082V
616942778V
616961152V
616980017V
617004453V
617050404V
617172062V
617282135V
617290430V
617300419X
617440164V
617451670V
617463873V
617471116V
617540614V
617541670V
617601184V
617662779V
617733390V
617883317V
617960532X
617970074X
618043851V
618133222V
618143880V
618222292V
618232824V
618240649X
618263193V
618272796V
618283453V
618291146V
618292959V
618293700V
618301265V
618383385V
618402630V
618431371V
618434540V
618490050V
618490530V
618511006V
618513068V
618535142V
618543048V

LOGANAYAKAM G.
GUNARATNAM L.
ROZAIRO M
CHANDRALINGAM R.
PRADEEPKUMAR G.
KUNASEKARAN - R
MATHIALAGAN R
THEVARASA I
THAYASEELAN S
MYLVAGANAM U.
JEYACHANDRAN.C.M.
VARATHARAJ A.
SIVARAJAH.V.
JIVANATHAN K
EDWARD ELANGO U.
PREMAKUMAR V
VIMALAKANTHI P.
YOGARAJAH P.
VARALEDSUMY R
VIMALANATHAN.K
KAMALADAS S
CHANGARAPILLAI S.
THIRUNESARASAH.T
THIRUCHELVAM T.
SRISKANDARAJAH N
SOORIYAKUMARAN K.
ALAGAIAH.R
RAMACHADRAN R.
ELANGO.R.
SINGARASA S
ELANGO.V.
RAJARETNAM S
SANTHIRALEELA V.
VIJAYANATHAN.S
VIJAYAN S.
JEHANATHAN A.
MOHANPREMKUMAR N.
RAVI.S.
THILLAINATHAN V.
CHANRASEGAR K.
THANGAVADIVEL A.
KAILAIVASAN S
PATHMANATHAN S.
SRISUNTHARESAN S.
SANTHIRAGASAN S

SC14040
SC14064
SC14103
SC14115
SC14115
SC14176
SC14215
SC14097
SC14128
SC14176
SC14200
SC14118
SC14186
SC14177
SC14157
SC14150
SC14194
SC14158
SC14116
SC14193
SC14128
SC14047
SC14181
SC14174
SC14117
SC14106
SC14334
SC14151
SC14195
SC14223
SC14186
SC14116
SC14174
SC14070
SC14151
SC14100
SC14118
SC14198
SC14115
SC14069
SC14319
SC14117
SC14172
SC14103
SC14176

675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719

618553787V
618601781V
618604012V
618633748V
618653676V
620241962V
620261173V
620355674V
620454605V
620514381V
620565202V
620661716V
620764175V
620774855V
620804533V
621123262V
621183486V
621200739V
621222570V
621363891V
621382640V
621450646V
621452150V
621462857V
621502026V
621562576V
621600680V
621622994V
621631799V
621721100V
621783025V
621883143V
621902830V
621910574V
621922556V
621970666V
621990616V
622001462V
622181592V
622213184V
622462699V
622510545V
622550598V
622560470V
622703300V

POOMINATHAN P.
RASIAH.K
SANTHANAM.C
RAVINDRARAJAH.V.
THAVANAYAGAM J.
KAMALANATHAN.P.
MARIASELVAM.D.R
LOGASINGAM.E
KANESALINKAM P
MAHESNA S.
SRITHARAN S.
SUNDARARAJAH S.
ARULANANTHAM K.A.
UTHAYAKUMAR.S.
SIVAKUMARAN M.
THANKAVADEVI K.
GUNARETNAM A
AMURTHAVAHANAN N.
SATHIYANATHAN S
MOHAN S.
ROOBAKARAN.V.
THAYAPARAN.T
PASKARAN A.
THIYAGARAJAH S.
SHANMUGANANTHAN S.
SUNTHARMOORTHY S
THIYAGALINGAM E.
IGNATIUS E
PUNNIYAMOORTHY S.
BALASUBRAMANIYAM A
SIVANESARAJAH P.
KUBERALINGAM P
PAHEERATHAN .M
JEEVARETNAM R.
MAHENDRAN M.
ARULANANTHAM.J.
JENENTHIRARAJAN N
THEVARANJAN P.
THIYAGARAJAH T.
RAJESWARAN.N.
PATHMANTHAN.P
CHANDRALINGAM N.
GAJENTHIRAN J.
VIJAYANATHAN.M
SELVARASA.K.

SC14239
SC14102
SC14268
SC14181
SC14106
SC14185
SC14129
SC14236
SC14155
SC14159
SC14243
SC14106
SC14115
SC14225
SC14150
SC14115
SC14069
SC14312
SC14131
SC14051
SC14194
SC14240
SC14312
SC14275
SC14279
SC14210
SC14312
SC14103
SC14106
SC14128
SC14151
SC14155
SC14125
SC14041
SC14027
SC14059
SC14201
SC14237
SC14250
SC14181
SC14108
SC14001
SC14118
SC14170
SC14188

720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764

622712644V
622760380V
623012883V
623021041V
623093433V
623160815V
623250750V
623254763V
623282481V
623302822V
623454673V
623642119V
623661164V
623663949V
625011027V
625074355V
625192668V
625221986V
625330025V
625350697V
625351910V
625431042V
625460468X
625491118V
625502411V
625524210V
625583691V
625592348V
625610532V
625621909V
625750555V
625760348V
625832187V
625842735V
625850541V
625970920X
626041876V
626042880V
626052347V
626060617V
626081398V
626102271V
626183077V
626381200X
626400736V

CHEMBAPODY.T
RATHENTHIRAKUMAR.P.F
SITHRAVEL C.
GOWRIKANTHAN S
THEVARAJAN P.
RAJAKUMARAN K
SIVASUNDARAM M.
MAHENDIRAN K
UMAIYAKANTHAN S
PATHMANATHAN V
KANAPATHIPPILLAI T.
SINNATHURAI P.
ANANDARAJAH P.S.
SWARNATHAS K.
KANGESWARAN P.
BALACHANDRAMOORTHY.G.
MANIKKAVASAGAR M.
KANESHAMOORTHY.E
KANAGASEGARAM P.
GOPALAPILLAI.K.
RAVEENDIRARASA.K.
JEBARATNAM C.A.
SELVARAANIE M.
NARAYANAPILLAI R
RAMACHANTHIRAN M.
KIRUPAIRAJASINGAM K.
PREMATHASA T.
SHANMUGANATHAN.S
MYLVAGANAM T.
THAVARAJAH S.
KRISHNAPILLAI.K.
SATHIYENDRAN P.
MURUGAMOORTHY R
MATHULAKUMARAN S.
MANOGARASINGAM V.
THADACHANAMOORTHY M
INPARASA S
SATHIYASEELAN S.
RATNESWARY.A.
SUNTHARALINGAM.T.
URUTHIRAKUMAR P.
ANTONY YHOGARAJAH.R.R.
KONESWARAN.A
LOGANATHAN R
GANESAMOORTHY.A.

SC14102
SC14108
SC14172
SC14133
SC14174
SC14175
SC14040
SC14191
SC14155
SC14117
SC14009
SC14255
SC14111
SC14150
SC14031
SC14213
SC14094
SC14174
SC14050
SC14213
SC14181
SC14129
SC14045
SC14191
SC14239
SC14114
SC14002
SC14108
SC14284
SC14134
SC14199
SC14157
SC14182
SC14040
SC14034
SC14107
SC14175
SC14040
SC14212
SC14178
SC14126
SC14200
SC14174
SC14128
SC14186

765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

626402445V
626412823V
626461298X
626472826V
626520405V
626551440V
626573924V
626590730V
626593038V
626644090V
626680712X
626691501V
626780881V
626812481V
626880991V
626910220V
626923216V
626951120V
626980651V
627043031V
627122110V
627150865V
627190522V
627191111V
627210620V
627311117V
627322968V
627340320V
627371209V
627372728X
627413190V
627413602V
627420129V
627442610V
627471416V
627501170V
627503008V
627652739V
627660235V
627860978V
627980990V
627983131V
628042691V
628062650V
628102023V

THAYAPARAN P.
NIRMALADEVI K.
SELVARAJAH V
THAVARAJAH.G
SRITHARAN S.
THAVARAJAH.J.
VIJAYAPASGARAN V
THURAIRAJAH K.
PUSHPARAJA M V
KANAKASOORIYAM N.
NIRMALARAJAN V.
VADIVEL N.
THAVENDRAN B.
SRISKANTHARAJA P
THARUMANANTHAN.I.
ARULSELVAM A V C
SIVAPRAGASA S
PUVANAKEERTHY.Y.
AMIRTHALINGAM R
PATHMANATHAN G
VADIVEL P
NAVENTHIRAN.M.
SELVANAYAGAM C
SIVAGANESAMOORTHY D
THAVASEELAN V
RAMALINGAM T
CHANDRALEKA M.
THANGARAJ L.
PARAMATHAYAPARAN T.
JEGANATHAN T.
CHANDRAPALA V.
THANGAVADIVEL S.
SASANGAN S.
DAISYRANI.T.
LOGENTHIRAJAH M.
MARY RANJANA
EDWARD CHARLES L.
KUGATHASAN - K
JAYAKUMAR S.
HARIKARAN R
NALLATHAMBY A.
SIVAKARAN K.
SATHAESAN - N
MANOGARAN.P
ARASANAYAGAM V

SC14063
SC14173
SC14093
SC14242
SC14115
SC14185
SC14131
SC14273
SC14069
SC14159
SC14176
SC14179
SC14100
SC14183
SC14102
SC14107
SC14116
SC14212
SC14069
SC14103
SC14155
SC14185
SC14107
SC14223
SC14107
SC14153
SC14055
SC14172
SC14179
SC14172
SC14035
SC14161
SC14151
SC14212
SC14151
SC14033
SC14184
SC14176
SC14118
SC14176
SC14118
SC14100
SC14192
SC14102
SC14107

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854

628233659V
628275696V
628294151V
628323518V
628350434V
628374295V
628383448V
628392153V
628430519V
628441308V
628453829V
628493081V
628533601V
628650845V
628662592V
630010942V
630040841X
630112125V
630120624V
630200660V
630212430V
630431980V
630464137V
630563704V
630621003V
630802750V
630850630V
630882125V
630902363V
630920302V
630934478V
631123171V
631243509V
631263569V
631293638V
631312837V
631372872V
631471714V
631644112V
631660584V
631752209V
631823114V
631931243V
631941788V
631971520V

SIVAPIRAGASAM M
UTHAYASOORIYAN S.
VINCENT M.M.R.
BALAKRISHNAN N
SIVAGNANAM.R.
THILLAYAMPALAM.V.
SHANMUGARAJAH P
SIVAKUMAR T.
KANANATHAN M
KULANTHAIVEL N.
CONESWARATHASAN I
GOPALAKRISHNAN.K.
SIVANESARAJAH P.
JEYARAJAH.S.
SATHIYANAYAGAM S.
CHANDRALINGAM T.
SITHTHARANJAN K
GABIRIEL .A.
SRITHARAN S.
LOGANATHAN N
KANTHASAMY.S
ARUMAIRAJAH K.
SUNDARALINGAM M.
SATKURULINGAM K.
GNANARETNAM J.I.
SAPESVARAN G
JEYATHAS M.
KANDEEPAN A
RAVITHEVAN S
JEGATHEESWARAN K.
GANESHALINGAM.K.
KRISHANANTHMOORTHY.A
SHANMUGANATHAN G.
PATKUNAM S
UMAPARAMESWARAN T
NAGENDIRAN K
SITSABESHAN S.
KUNANAYAGAM.T.
SATHTHIYANAYAGAM.M
THARANEEAWARANANDA S
SANDESWARAN R.
ROMAPATHAN K.
KANDASAMY S.
THAVARAJASINGAM V
SELVARAJAH K

SC14107
SC14094
SC14115
SC14103
SC14197
SC14162
SC14095
SC14194
SC14099
SC14319
SC14069
SC14185
SC14314
SC14195
SC14134
SC14032
SC14271
SC14335
SC14050
SC14116
SC14235
SC14029
SC14118
SC14151
SC14151
SC14099
SC14329
SC14122
SC14086
SC14053
SC14102
SC14321
SC14237
SC14095
SC14124
SC14107
SC14106
SC14186
SC14236
SC14099
SC14151
SC14050
SC14044
SC14093
SC14221

855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899

632002637V
632042370V
632081812V
632122047V
632320337X
632352298V
632471327V
632490534V
632533373V
632574487V
632592949V
632640390V
632782136V
632911599V
633453381V
633472700V
633531560V
635020245V
635151374X
635152885V
635182253V
635231424V
635262796V
635264390V
635281626V
635300108V
635370505V
635402091V
635422785V
635513357V
635550376V
635552379V
635560479V
635642815V
635703695V
635880139V
635882263V
635920696V
635943777V
636010197X
636070440V
636102008V
636203122V
636203157V
636233315V

SATHIYAKEERTHY.K
THILLAYAMPALAM.R.
NAVAKULAN K
NAVARETNARASA M.
IRUTHAYAM I.M.
RASU A
SIVAPATHASUNDARAM T
JEYAJEEVAN A
INPARAJ T.
SUNDARALINGAM S.
THIRUNAVUKARASU.V.
RASABALENDIRAN R
THAVARAJAH S
SRITHARAN N.
VEERASINGAM P
PEGARAJAH.T
KIRUSNAPILLAI P
VITHYANANDAMUTHALIYAR J
STANISLAS A.
MURUGESUPILLAI.S
RAJANANTHAM R.
NARENTHIRAN J
BENZE FERANADO S.
NALINI S.
AMIRITHALINGAM P.
VIMALANANTHAN.P.
JUWARAJAN K
PERINPANATHAN M
BALASURAMANIYAM S
GUNASEKARAM B
RAJAKUMAR S M
MOGANASUTHRAM.A
GUNALINGAM S.
KOPALAPILLAI.S.
PAVANANTHALINGAM M.
YOGARAJAH V.
SHANMUGARASASHA E
VARNAGULASINGAM Y.
RATHAKRISHNAN .P
PRINCELY D.
ARUMUGAM S
SOOSAI U
NALLATHAMBY.S.
NIMALAN V.
UMAPATHISIVAM M.

SC14268
SC14181
SC14099
SC14004
SC14118
SC14211
SC14153
SC14282
SC14161
SC14055
SC14188
SC14100
SC14117
SC14039
SC14176
SC14321
SC14175
SC14128
SC14094
SC14244
SC14055
SC14128
SC14157
SC14125
SC14176
SC14212
SC14069
SC14103
SC14120
SC14120
SC14120
SC14268
SC14106
SC14200
SC14033
SC14176
SC14190
SC14031
SC14192
SC14075
SC14116
SC14117
SC14181
SC14028
SC14031

900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944

636271454V
636320366V
636320374V
636360090V
636412520X
636422509V
636511978V
636532118V
636550566V
636551333V
636552585V
636571806V
636612618V
636640450V
636710318V
636711624V
636740411V
636740543V
636791105V
636830364V
636830402V
636873250V
636881465V
636930547V
636943215V
636953199V
637023705V
637061895V
637080539X
637140450V
637170902V
637181726V
637193007V
637211919V
637231642V
637310500V
637323466V
637361503V
637382071V
637450328V
637530470V
637540602V
637541978V
637583972V
637601717V

KRISHNAKUMAR V
GNANAPRAGASAM.Y
RAJASINGAM S
IRUTHAYANATHAN T.
GUNASIRI.V.N.
SOTHIMALAR Y
JEYACHANDRAN R
VIJAYATHAS V.
THAMBIRAJAH .A
SIVAGNANAM J.
NEMINATHAN -R
THAMBIMUTHU. M.
SIVATHARAN T
SOUNDARARAJAH K.
SOUNTHARRAJAH R
PUNNIYAMOORTHY A
THANARAJAH K.
RAJARATNAM K.
MANOGARAN K
NITHIYANANTHARAJAH.T.
SRIKANTHAN R
ARULANANTHAM.P
SIVARAJAH S
RANJANI T.
GUNASEGARAM.T.
SAUNDARARAJAH A.A.
ALOYSIUS .Y
KURUPARAN M
SINTHATHURAI ROCHE A.
VIJAYAKUMAR A
GANESH KUMAR T.S.
NAGANATHAN R.
SANTHALINGAM.S
PUVIRAJ S.
THANGAVADIVEL J.
KEETHANANDI L.
KANAGASOORIYAM.S
KIRUSHNAPILAI S.
PONNAMPALAM Y.
JEYARAJAH S.R.R.
RAVICHANDRA S.P.
SUNDARAKUMAR V
MAHESWARAN.S
KOMALAWATHE.K.
VASANTHADEVI K.

SC14122
SC14244
SC14069
SC14118
SC14200
SC14192
SC14128
SC14047
SC14253
SC14115
SC14176
SC14335
SC14215
SC14045
SC14190
SC14107
SC14192
SC14126
SC14201
SC14185
SC14107
SC14108
SC14117
SC14111
SC14199
SC14094
SC14192
SC14175
SC14103
SC14123
SC14100
SC14029
SC14071
SC14125
SC14114
SC14030
SC14202
SC14036
SC14256
SC14114
SC14115
SC14069
SC14108
SC14188
SC14036

945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989

637640461V
637670107V
637730479V
637731980V
637752197V
637822128V
637991302V
638020254V
638040310V
638090058V
638091690V
638133172V
638202530V
638360527V
638381915V
638502488V
638541866V
638552230V
638610698V
640042826V
640212390V
640212640V
640413085V
640414626V
640530367V
640640251V
640683244V
640692790V
640693304V
640761091V
640772417V
640822252V
641011460V
641071668V
641084905V
641140627V
641191825V
641282146V
641292044V
641351091V
641471240V
641472310V
641562521V
641661333V
641732176V

SIVANESWARY.S
GABRIEL L.J.A.
THURAIRASA S.
VINAYAGAMOORTHY K
SAROJINIDEVI V
NAGARAJAH V.
RAJESWARAN S
KARUNAKARAN C.
MAHENDIRARAJA S.
SITSABESAN J A
SIVANANTHARAJAH S.
MOHANADHAS - D
SIVALINGAM T.
PREMAKUMAR A.
SOORIYAKUMAR C.
JEEVAMANY.S.
RAVINDRAN S.
PASKARAN.P.
MAHENDARAN.C.S.
SANTHAKUMAR.T.
ARIYATHURAI A.
SHIVAKUMAR.K.
MANOGANASUNTHARAM S.
SATHIYANATHAN.S.
ANTONY JUDE INBARAJAH T.
RAGAVAN.K
THAMBIPILLAI S
ANNATHURAI.K.S.
ALBERT IRUTHAYA LEPEYAS T.
PATRICK M
SASEETHARAN M
UTHAYAKUMAR P.
RAMESH T.
EASWARAN T.
KUGANITHI S
MAHANATHAS S
UMAPATHISIVAM P.
PEETHAMPARAM K
SRISKANTHARAJAH.S
KARUNANITHY N.
SIVAKUMAR S.
NITHIYANANDARASA.K.
AMALANATHAN K.
PIRAPAHARAN R.
LESLINIHAL.N.

SC14101
SC14109
SC14040
SC14190
SC14121
SC14026
SC14175
SC14045
SC14180
SC14124
SC14105
SC14192
SC14106
SC14150
SC14151
SC14178
SC14041
SC14212
SC14162
SC14186
SC14129
SC14216
SC14005
SC14178
SC14176
SC14169
SC14214
SC14186
SC14179
SC14124
SC14052
SC14281
SC14010
SC14284
SC14237
SC14099
SC14194
SC14120
SC14163
SC14100
SC14180
SC14200
SC14314
SC14194
SC14216

990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034

641823538V
641851426V
641872253V
641911950V
641941042V
641970239V
642013149V
642052020V
642112074V
642231847V
642232371V
642300865V
642361678V
642431447V
642541862V
642541870V
642882481V
643192187V
643242320V
643251957V
643351609V
643422727V
645043081V
645082753V
645092236V
645102460X
645103130V
645152344V
645171802V
645222954V
645232720V
645260503V
645262271V
645382315V
645462300V
645480210V
645512685V
645550218V
645652398V
645670299V
645712439V
645721632V
645763920V
645890361V
645892470V

SIVANESHARAJAH N.
RAVISHANGER.A.
SAMSHERRAD M
KAMALANATHAN K.
MANIVANNAN S.
SREETHARAN M.
ARUMAITHURAI T.
SIVARAJAH K.
KARUNAKARAN K
KANDASAMY K.
SIVAGURU P.
ARULRASA.M.
SIRIKANTHARASA.R.
SOTHILINGAM.S.
THAVARAJAH M.
AATHVAN V.
SATKUNARAJAN P
THIRUKGANESHAN.R.
MANIRAJAH V
KUMARALINGAM E.
RAVIKUMAR R
MATHIMOHAN S
GUNARETNAM P.
MOHANALINGAM I.
JEYASEGAR T
CHANDRALINGAM P.
NAVARETNARAJAH M.
MARIYADAS S.
AHILAN K.
PARAMANANTHAM.L
AMIRTHALINGAM L.
PUVANARETNAM L
UTHAYEENDRAN J
AMALADAS N.T.
SHANMUGANATHAN T.
JEYAVARATHARAJAN.Y.
SELVARETNAM P.
koneswaran k.
PUNNIYAMOORTHY K.
RAVEENDRALINHAM N.
SIVANANTHARAJAH K
ABDUL CATHER U H
GOGANATHAN S
RAJENDRAN G,N,G,
POOMALAR M.

SC14194
SC14204
SC14086
SC14053
SC14129
SC14171
SC14076
SC14173
SC14201
SC14305
SC14053
SC14324
SC14324
SC14227
SC14044
SC14315
SC14176
SC14230
SC14116
SC14203
SC14133
SC14117
SC14245
SC14126
SC14191
SC14129
SC14173
SC14032
SC14031
SC14244
SC14159
SC14116
SC14214
SC14103
SC14158
SC14186
SC14105
SC14172
SC14058
SC14100
SC14175
SC14116
SC14182
SC14149
SC14237

1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079

645901932V
645940644V
645952383V
646010675X
646012210V
646142199V
646170974V
646172098V
646181542V
646203708V
646261635V
646280168V
646323967V
646432901V
646452600V
646462797V
646463408V
646493994V
646541409V
646541883V
646582423V
646600740V
646691028V
646733332V
646791847V
646802334V
646863074X
646922232V
646930960V
646992150V
647000436V
647072631V
647111750V
647142176V
647162665V
647180787V
647241921V
647252559V
647262520V
647310966V
647331378V
647361773V
647381235V
647441947V
647470815V

JEGANATHAN P.
KIRUBAIRAJAH J
SITHIHARAN.P.
THIRUCHELVAM T
YOGARAJAH M.
VIPULANANDAN.P.
SIVARAJAH T.
KARUNANITHY.A.
PAKKIYARAJAH T.
SUBRAMANIAM N.
RAJAPARATHY A/
PATHMANATHAN T
PERINPARAJAH S.
YUHENDRARAJAH.P.
SIVANANTHAN T.
GANESHAMOORTHY P.
LINGESWARAN.K.
SILVESTER P.
INDRAKUMARAN Y.
SATHASIVAM N.
GUNATHILAKA Z I
VIVEGANANTHARAJAH V
KOPITHASAN P.
KUNARETNAM K.
VASANTHAKUMAR G
NISAKARAN.U.
RAVISHANGAR.R.
Pakkiyaraja T
SANMUGATHAS T.
THEVATHASAN R.
LAZAR L.
KALAIVANAN.N.
SELVARANI M.
SENARATNA T.
VANITHA S
THANGAVEL S.
JEGATHEESAN.P
MARIASELVAM PD R
SIVASEELAN T.
VANITHA T
JEYAKUMAR P
MAHENDRARAJAH.S.
THEVARASA T
ARUMUGAM V
NAVINTHIRARAJAH.S.

SC14151
SC14099
SC14102
SC14117
SC14040
SC14181
SC14160
SC14225
SC14044
SC14044
SC14151
SC14124
SC14105
SC14199
SC14037
SC14194
SC14213
SC14109
SC14106
SC14125
SC14095
SC14133
SC14010
SC14053
SC14117
SC14200
SC14185
SC14191
SC14051
SC14094
SC14055
SC14185
SC14111
SC14127
SC14183
SC14105
SC14236
SC14124
SC14151
SC14116
SC14117
SC14188
SC14120
SC14116
SC14178

1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124

647472168V
647491030V
647501192V
647570046V
647581480V
647602169V
647611737V
647620574V
647622062V
647623255V
647641920V
647702503V
647741657V
647821502V
647842852V
647852416V
647902537V
647921493V
647921728V
647932126V
647951147V
648002491V
648083220V
648241224V
648331525X
648351321V
648351348V
648362200V
648371586V
648373520V
648382308V
648421761V
648441088V
648481357V
648531583V
648541198V
648570759V
648642709V
650100492V
650201280V
650212100V
650272048V
650290631V
650652134V
650670922V

THARMANATHAN S
VINURAJ K.M.
MOHANARANI S.
GUNARETNAM V
NADARAJAH J
THADSANAMOORTHY A
RAJATHURAI T
KANDADAS.N
RASU G.
VIMALADEVY.M
BALASUBRAMANIYAM G.
PIRATHAPAN P
SIVANESARAJAH T
RANEENTHRAN T.
NAVARETNAM S.
YOGARAJAH.P
GNANACHELVAM.J
BASKARAN Y.
UTHAYAKUMAR K.
PERINPARAJAH K.
SIVASHNMUGANATHAN.S
ARULPPEGASAM D.
JOTHYMALAR J
PONNUDURAI S.
JEYAKUMAR.S
PERINPANAYAGAM.P
NALAYANI S.
SELLAR M.D.
GUNASEKARAN T.
JEYASUNDRAM R.
NADESAMOORTHY T
MANIKAVASAGAR R
JAYANTHAN G.
BARTHELOT L.M.
DUNSTAN K.
UTHAYAKUMAR A.
PUNNIYARAJAH.Y.
DANIEL S
SANMUGANDAN S.
JEYANAYAGAM M.
PUDKARAN.A.
NESARAJH.S.
PRINCELY B.P.
YOHANATHAN K.
SUTHARSANAN R.

SC14128
SC14125
SC14151
SC14183
SC14110
SC14093
SC14128
SC14108
SC14180
SC14303
SC14105
SC14117
SC14117
SC14125
SC14126
SC14108
SC14108
SC14151
SC14037
SC14118
SC14108
SC14194
SC14107
SC14044
SC14066
SC14108
SC14037
SC14314
SC14045
SC14159
SC14131
SC14110
SC14245
SC14129
SC14094
SC14134
SC14193
SC14116
SC14176
SC14053
SC14222
SC14216
SC14075
SC14049
SC14149

1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169

650732286V
650752392V
650762649V
650861701V
650862325V
651042801V
651063817V
651070350V
651071569V
651082773V
651151333X
651222273V
651340829V
651342244V
651381231V
651452600V
651472482V
651481902V
651591848V
651602777V
651701813V
651751390V
651782678V
651782953V
651972639V
652231837V
652281710V
652542131V
652623387V
652731937V
652761330V
652784453V
652881173V
652943985V
652961967V
652982158V
653032234V
653081502V
653142420V
653190638V
653221991V
653251980V
653304684V
653341466V
653491786V

MUTHTHUKUMAR A.
MURUGUPILLAI.S.
KALITHASAN S.
UTHAYAKUMARAN.K
SIVALINGAM K
NADESAN N
POSARAJAH.A
BALAKRISHNAN K.
THADCHANAMOORTHY V.
SRIRANGAN.G
JEYAKUMAR S C
SARAVANAMUTHU.K.
INPARAJAH K.
ARULRAJAH T.
NARENTHIRAN.S.
GOPALAPILLAI.T.
THEVARASA K.
SUNTHARANATHAN.V
PARAMANANTHAM.S.
MOHANATHAN A
YOHENTHIRAN.M
SANTHIRAKUMAR V.
ARULRAJAH T.
AMIRTHALINGAM.K
GUNARETNAM.G.
PERINPARAJAH S
PREMAKUMAR.S
KONESWARAN.K.
JEEVANATHAN S.
GANESAMDORTHY S.
THANIGASALAM M.
SATHIYAKANTHAN K.
SUNTHARAMOHAN.S
CHANDRAKUMAR S.
PUVIRAJ.S
ANANTHAN N.
JEEVARATNAM M.
NAGENDRAKUMAR S.
SUTHAHARAN M I
KUMARALINGAM.P
MEGARAJAH.R
SELVANAYAHAM V.
YOGANANTHARAJAH M
RUFUS.F
MAHESWARAN.K.

SC14002
SC14235
SC14010
SC14244
SC14322
SC14177
SC14244
SC14055
SC14159
SC14170
SC14097
SC14200
SC14245
SC14045
SC14188
SC14169
SC14176
SC14080
SC14186
SC14069
SC14166
SC14192
SC14176
SC14249
SC14188
SC14201
SC14222
SC14197
SC14278
SC14209
SC14159
SC14094
SC14326
SC14161
SC14212
SC14310
SC14245
SC14051
SC14086
SC14236
SC14229
SC14329
SC14122
SC14079
SC14198

1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214

653593511V
653612389V
653621639V
655021752V
655052771V
655073221V
655102442V
655103406V
655160132X
655233229V
655271210V
655322370V
655340807V
655442197V
655481516V
655511040V
655512071V
655531661V
655563113V
655571345V
655571353V
655592156V
655702547V
655731822V
655732640V
655932593V
655952802V
655971505V
656032200V
656032359V
656062029V
656081775V
656091690V
656093170V
656111445V
656153130V
656171600V
656202084V
656212861V
656222476V
656263750V
656271540V
656312190V
656312629V
656351977V

PIRINPAMOORTY S
KUMARASINGAM.K.
MANIMARAN K.
JAYASINGAM P.
SABESHAN V
PIRABAKAR
SIVAHAR V.
RAJESWARAN R P
GUNASEGARAM K
UTHAYAGANESHAN T.
PAVALASINGAM S.
MOHANASUNRARAM R
SRIYAPUSHPAM M.
FREEDA M.
PUSPARAJAH G
SREETHARAN T.
ITHAYARAJAH R.
SUHUMAR S
JEGATHEEESWARAN I.
KIRUBAAHARAN P.
UDAYAGIRI S.R.
VIMALADADSAN G.
DEVASENA M.
ARUNAGIRY.S.
IRUTHAYARAJAH R
RAVIKUMAR T.
UTHAYAKUMARAN.S
JOSEPH SELVARASU .V
GNANAPRAGASAM S
MAHESWARAN M.
EHAMPARAM - P
KALATHEVAN.T
MANJULATHEVY S
NIRMALA SIVASUNDARAM
SATKUNANANTHAM Y.
PRATHEEPAN K.
THARMASEELAN N
THURAIRAJASINGAM M.
PRABAKARAN S.
JEYARAJH J.
KUGATHAS J
CHANDRA.C
JEYASEKAR T.
KARAN.D.
KUGATHASHAN V.

SC14233
SC14185
SC14106
SC14055
SC14120
SC14182
SC14273
SC14123
SC14175
SC14203
SC14044
SC14201
SC14118
SC14100
SC14133
SC14045
SC14031
SC14128
SC14284
SC14118
SC14032
SC14194
SC14164
SC14186
SC14107
SC14031
SC14166
SC14129
SC14107
SC14257
SC14192
SC14108
SC14175
SC14039
SC14106
SC14118
SC14100
SC14125
SC14126
SC14179
SC14107
SC14236
SC14034
SC14328
SC14105

1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259

656434660V
656452480V
656502703V
656521392V
656531428V
656552557V
656563036V
656571250V
656581646V
656582332V
656610956V
656612770V
656671971V
656681365V
656681837X
656682221V
656701935V
656712252V
656722193V
656751770V
656761199V
656762446V
656772638V
656792159V
657012025V
657041122V
657091243V
657151106V
657161209V
657162175V
657181323V
657231029V
657242594V
657321532V
657331295V
657371572V
657391158V
657412023V
657432458V
657461377V
657471054V
657511099V
657593036V
657600997V
657601705V

YOGESWARAN Y
KANESALINGAM T
VIVEKANANTHAN Y.
INDRADEVI M.
MOGANATHAS S.
KOMALATHEVI .S
KANESAN U
SRITHARAN S.
AJITKUMAR R
PATHMANATHAN M.
PARAMESWARAN R
PARANDAMAN.S.
THAYALAGUNAM Y.
SURETHIRAN S.
MANOKARAN S.
MAHENDRARAJAH 9.
RAGAVAN A.
SANTHAKUMAR.K.
BALASINGAM K.
NAGENDIREN.S.
VIGNESWARAMOORTHY B
ARUNTHATHY S.
SIVAKUMAR T.
SINNARAJAH.V.
THANALUXMUMY.R
KIRUPANITHY S.
BALACHANDIRAN R
VIVANATHAN P
RAVIKUMAR S
THURAIRAJAH.R.
UTHAYAKUMAR T.
KAMALANATHANP.K
SANTHANAYAKI.T.
SARAVANABAWAN A.
JEYANTHIMALAR.K
SUTHAKARAN.K.
NAVARETNASINGAM D.Y.
GUNALOHITHASAN.J
CHANDRADEVI.K
JEYARANI.M
PANCHCCHASRAM P
SOUNDARARAJAN S.
ARULRAJAH S.
VISVALINGAM A
KANESHRAJAH.R

SC14069
SC14301
SC14053
SC14032
SC14115
SC14192
SC14190
SC14118
SC14095
SC14106
SC14116
SC14185
SC14157
SC14115
SC14245
SC14157
SC14118
SC14328
SC14050
SC14186
SC14128
SC14174
SC14125
SC14185
SC14101
SC14055
SC14107
SC14175
SC14117
SC14186
SC14118
SC14166
SC14227
SC14237
SC14057
SC14212
SC14118
SC14186
SC14236
SC14102
SC14260
SC14037
SC14051
SC14223
SC14423

1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304

657610950V
657643351V
657691216V
657722421V
657760293V
657771643V
657772240V
657792012V
657850420V
657861448V
657912620V
657982695V
657991210V
658001426V
658001949V
658004301V
658021583V
658032488V
658092375V
658100246V
658102117V
658171500V
658182080V
658262718V
658311980V
658413562V
658421107V
658552252V
658572857V
658592505V
658612344V
660013636V
660014101V
660081232V
660130926V
660151931V
660191100V
660221948V
660261117V
660282351V
660571159V
660754342V
660791710V
661032456V
661141832V

SEMBIAN MADEVI S
UTHAYAKUMAR V.
YOGARAJAH P P
ARULTHASAN T.
ANTHONYTHAS S.
THAVARAJAH S.
THAVAPALAN.S.
KAMALA L.
GOPALASUNDARAM S.
PARAMANANDARAJAH L
ALEXADER J
KUGAPARAN S
RAJESWARY.U
SIVARAJAH K
ATPUTHARAJAH.N.
THARANEESWARANANDA R
KIRUPAIRAJAH.V.
AHILESWARAN.N
ARULMOLIRAJAH.M.
VIMALARAJAH T.
THEVATHASAN,M
THAVAMANI M.
NAVARETNARAJAH K.
RAGULA S
VICTOR.I.B
VISVALINGAM S.
RAMKUMAR A
DHARMINI A
KUMUTHA P.
SIRIKUMAR K.
KARUNADESI .T
RANJITHNIMAL K
KUGATHAS S.
RAJU N.
SHANMUGANATHAN S.
KIRUPAHARAN.T.
YOHESWARAN.V.
RAHUNATHAN.J.
THAYANANTHAM.S
ILANGO T.
THURAIRAJAH.K.
ANANDAN K.
JEYADEVA.S.
MUHUNTHAN S
MATHISUTHAN S.

SC14107
SC14044
SC14128
SC14011
SC14100
SC14040
SC14186
SC14030
SC14158
SC14128
SC14116
SC14123
SC14166
SC14128
SC14216
SC14117
SC14188
SC14244
SC14186
SC14100
SC14166
SC14203
SC14315
SC14117
SC14108
SC14047
SC14260
SC14117
SC14237
SC14115
SC14176
SC14128
SC14106
SC14134
SC14079
SC14079
SC14227
SC14225
SC14165
SC14125
SC14181
SC14053
SC14227
SC14128
SC14150

1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349

661220449V
661220821V
661263490V
661283459V
661574160V
661900172V
661902370V
661912456V
662052302V
662131148V
662231231V
662321273V
662361674V
662511668V
662690929V
663010441V
663101439V
663181530V
663261126V
663403320V
663441043V
663453220V
663501909V
665011305V
665064727V
665083071V
665192091V
665211967V
665230740V
665312674V
665352153V
665431312V
665432688V
665463486V
665521176V
665571033V
665621189V
665713059V
665730808V
665752739V
665763544V
665881164V
665901017V
665902692V
665931048V

RAJASEGARAN.K.
SC14195
PARAMANANDARAJAH K.
SC14298
THIRUCHCHELVAM.M.
SC14328
MURALITHARAN K.
SC14150
PUVANENTHIRAN K
SC14177
GOVINTHARAJA V.
SC14058
THAVAESWARAN M.
SC14044
RAVINATHAN M.
SC14111
SANGARALINGAM S.
SC14151
PERINPANAYAKAM V
SC14201
EDWARD CHARLES -T
SC14192
MURUGAMOORTHY K
SC14177
THEVARAJAH M.
SC14176
ITHAYARAJAN N
SC14128
VIGNESWARAN S.
SC14174
RAJAGOPAL.A
SC14170
EMMANUEL T
SC14123
THIRUNAVUKKARASU R
SC14217
AMIRTHALINGAM
SC14214
ARUDSIVAM.K.
SC14324
RUTHIRAHARAN.T.
SC14185
RAJAMOHAN.T
SC14169
ATPUTHANATHAN V.
SC14174
NADESAMOORTHY L
SC14271
THURAISINGAM S.
SC14031
BALASUBRAMANIYAMUDALI K. SC14319
JEYANTHI.V.
SC14213
STANLEY PAUL M.G.G.
SC14194
VICTOR JOSEPH J.
SC14094
KIRUBAIRAJAH A
SC14191
PUNNIYAMOORTHY T.
SC14129
GIRIDARAN S.
SC14115
GUNASEELAN P.
SC14094
JERAD BOBBY M
SC14117
SIVALINGAM P.
SC14045
PATKUNAM A
SC14122
PANCHENDRAN C.
SC14106
YOGANATHAN J
SC14110
JOSEPH A R
SC14117
ARULPRAGASAM P
SC14116
RAJAEYANDRAN P.
SC14115
JEEVARETNAM V.
SC14118
KUGARAJAH P
SC14131
GOPALASINGAM.R
SC14165
VINCENT R.
SC14037

1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

665931412V
665953050V
665992519V
666011465X
666022521V
666052676V
666121627V
666132645V
666133374V
666262883V
666292367V
666441028V
666480791V
666550994V
666611306V
666642546V
666742079V
666742133V
666802012V
666821173V
666842723V
666910494V
666932234V
666961633V
666980794V
666990480V
667042933V
667072786V
667081530V
667092477V
667140560V
667202728V
667221560V
667280591V
667280605V
667281440V
667290651V
667330777V
667360528V
667381193V
667391954X
667430917V
667432553V
667471680V
667482542V

SUTHESAN M.
VIJAYAKUMAR S
ANANDARAJAH V
THANGESWARAN.V
PUSHPARAJAH S.
VASANTHAKUMAR K
SUNTHARLINGAM T
MAHALINGAMSIVAM A.
SUBRAMANIYAM S.
SUNTHARANATHAN.T
SUPHANKEY N.
GUNASEGARAN T
PASKARANANDAN.D
NARENDRAN J
SIVARAJAKUMAR K.
THEVARASA S
FRANK J.M.
SRITHARAN N.
GAJENTHIRAN C.
ARULAPPAN Y.
PARIMALARAJAH.U.
SARUMATHY P.
VIVEKANANDAM S
KANAGARAJAH V
SASEETHARAN K.
SAKUNTHALA A
GUNAVASA M.
UDAYAKUMAR.T
KALAISELVI P.
NALLARETNAM K
ARAVINTHAN S
YOGESWARAN S.
SELVARAJAH A.N.
UTHAYAKUMAR K.
THRUSELVAM S
KUNAMANITHEVI.J.
SUNTHARAMOORTHY A
JEYASINGAM P
RUVIHARAN P
SUNDARAMOORTHY N
YOGANATHAN T.
MOHANATHASAN P.
PASAMALAR U
ATPUTHANATHAN S.
INDRADEVI.K

SC14148
SC14093
SC14117
SC14265
SC14106
SC14107
SC14223
SC14100
SC14040
SC14080
SC14239
SC14155
SC14101
SC14116
SC14032
SC14131
SC14094
SC14106
SC14118
SC14158
SC14197
SC14111
SC14217
SC14107
SC14047
SC14220
SC14094
SC14108
SC14194
SC14124
SC14131
SC14103
SC14129
SC14172
SC14175
SC14167
SC14271
SC14097
SC14123
SC14128
SC14033
SC14044
SC14121
SC14172
SC14267

1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439

667501547V
667541751V
667560438V
667611792V
667622379V
667681804V
667730562V
667750164V
667770084V
667791650V
667792991V
667820707V
667840481V
667853648V
667860962V
667862671V
667901146V
667951534V
667971454V
668002242V
668002285V
668040713V
668050743V
668140351V
668190570V
668191517V
668263186V
668310150V
668331530V
668391028X
668420893V
668470130V
668530656V
668621732V
668660584V
670051048V
670142345V
670260399V
670310370V
670341100V
670411540V
670480399V
670580571V
670681327V
670682200V

PUDPAMOORTHY.S.
SUNTHARALINGAM M.
MANOKARAN M.R.
SIVANATHAN N.
KARUNAKARAN A.T.
RAWEENDRAN K
THAVASEELAN S C
PAHEERATHAN S.
PARIMALASELVAN K.
THAVARAJAH.K.
RAJESWRAN.V.
SATHASIVAM H.
PATICK RAVINDRAN V.
ANANDASEGAR S
MATHISUTHAN Y.
PAKKIYANATHAN N
BAWANIE S.
PAKKIYANATHAN K.
UTHAYAKUMAR S.
KARUNARATNE.S.
ARULENDREN S.
VIJEKUMAR T.
SIVAPATHASUNDARAM M.
MASILAMANY P.
GUNARETNAM A.
PATHAMANATHAN.A.
YOGARASA.S
PRATHIBA P
MAHESWARAN S
RAJASINGAM.J.
MANORANJAN R
THAYANAYAGAM.N.
ASOKAN V
SHANMUGAM K.
RAJENDRAN K.
PREMANANTHAN.S
JEGATHEESWARAN P.
SIVANANTHAN S.
THANIGAASALAM P.
LOGANATHAN V
SABARATHNAM.P.
ARASARETNAM P
SANTHIRASEGARAM.A.
SIVAKUMAR S.
SITHAMPARANATHAN.S

SC14188
SC14029
SC14118
SC14125
SC14055
SC14115
SC14120
SC14094
SC14034
SC14178
SC14222
SC14012
SC14125
SC14092
SC14159
SC14304
SC14030
SC14051
SC14040
SC14198
SC14045
SC14115
SC14161
SC14049
SC14134
SC14225
SC14071
SC14131
SC14177
SC14188
SC14116
SC14181
SC14274
SC14035
SC14064
SC14169
SC14031
SC14031
SC14284
SC14095
SC14216
SC14183
SC14328
SC14243
SC14165

1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

670701522V
670711170V
670991121V
670991172V
671061403V
671081625V
671093747V
671104145V
671113438V
671311302V
671432126V
671470958V
671621271V
671731166V
672001218V
672031036V
672141419V
672170060V
672230837V
672461707V
672491800V
672550149V
672824290V
672861535V
673142605V
673242472V
673341870V
673350690V
673493890V
673501001V
673514642V
675041938X
675071527V
675072698V
675080712V
675122245V
675182221V
675222274V
675232954V
675291438V
675310637V
675310718V
675341478V
675350124V
675490813V

JAYATHARAN
SC14215
THADSANESWARAMOORTHY K SC14128
THARNARATNAM M.
SC14203
THILLAINATHAN S.
SC14074
KANNATHASAN G.
SC14176
KESAVAMOORTHY K.
SC14050
VIJAYANATHAN K.
SC14203
ARASARETNAM.K
SC14423
MANOHARAN P.
SC14045
RASARATHNAM S.
SC14203
JAYARATNAM.S.
SC14178
BALAMURALITHARAN A.
SC14008
MATHIVANNAN.S.
SC14230
JANENTHIRARAJA T
SC14201
RAMESH V.
SC14055
JAYENTHIRAN S
SC14201
VANNIYASINGAM K.
SC14174
GANESHAMOORTHY M.
SC14284
CHANDRAKUMAR N
SC14117
VIJAYARATNAM K.
SC14002
PARAMANANTHAM.S
SC14244
MANI SEGARAN S.
SC14173
RAVINDRAMOORTHY.V.
SC14185
RAVI SHANKAR K.
SC14172
JOHNSON M.J.D.
SC14164
VERLL T.
SC14100
JEYARAJAH S
SC14092
IRUTHAYARAJAN A.
SC14044
BASKARAN K.
SC14159
BASKARAN N.
SC14031
VARATHARAJASUNDARAM.G
SC14188
SIVARAJAH N.
SC14055
SIVARAJAH N.
SC14115
JEEVANANTHAM S
SC14128
MANIMARAN I
SC14304
SATHIYAKEERTHY.I
SC14169
JAYASEELAN N.
SC14100
MOHANATHAS V.
SC14129
SELVARAJAH.S.
SC14186
THILLAINAYAGAM J.
SC14050
PERANANTHAM R.
SC14105
VIGNARAJAH S
SC14133
PASKARAN
SC14032
MANIKAPODY S.
SC14159
KANAGASUNDRAM P.
SC14172

1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529

675562563V
675563748V
675611521V
675621560V
675631603V
675672857V
675681414V
675691401V
675732086V
675741484V
675841489V
675983844V
676061150V
676101861V
676151818V
676292144V
676362002V
676382321V
676441018V
676571426V
676571680X
676601112V
676613420V
676661450V
676701613V
676821945V
676832378V
676861955V
676871519V
676902570V
676932097V
676933085V
676974180V
677012439V
677060247V
677062347V
677081716V
677171235V
677181079V
677191287V
677230304V
677363274V
677382317V
677421142V
677452161V

SOUNTHARAJAN.A
ASOGALINGAM P.
SARAVANAMUTHU S.
SHANMUKANATHAN N
IGNATIUS RUBAN J
POOPATHY K.
YOGENDRARAJAH C R
KULARANJAN N.
RUTHIRESWARAN R
YOGARETNAM S.
MOHANAGOWRI Y.
KANAGARETNAM E.V.
JEEVARAS S
GNANAPRAGASAM L.M
SINNATHAMBY P.
JENENTHIRARAJAN S.
OWRIKANTHAN M
GRAY C.
JEYAJEEVAN K.
VARATHARAJAN P.
KULARETNAM.K
GUNASEKARAN V.
KATHIRGAMATHAMBY V.
ARULTHASAN G
ARULNAYAGI.P
SAROSAMALAR K.
SAGATHEVARASA P.
THEVAPRAGASAM T
SRIRAJANITHY U.
MASILAMANGALARANI T
SUGUNARAJAN.S.
ACHCHUTHAN V
SATHANANTHAM V
CHANDRAKUMARAN P.
NAGARAJAN K.
JEYAMALAR.M
SATHIYAWARATHAN P.
KUGATHASAN D.
SHANKARALINGAM C.
NANTHINIDEVI S
SURESHWARAN U.
PERINPARAJAH K.
JAYAKANTHAN S.
SHAFEE S.M.M
THIYAGARAJAH J.

SC14108
SC14007
SC14284
SC14120
SC14069
SC14161
SC14116
SC14031
SC14128
SC14159
SC14030
SC14314
SC14099
SC14045
SC14047
SC14203
SC14128
SC14105
SC14029
SC14273
SC14066
SC14040
SC14254
SC14123
SC14174
SC14239
SC14159
SC14221
SC14045
SC14120
SC14188
SC14100
SC14283
SC14127
SC14115
SC14102
SC14049
SC14106
SC14159
SC14116
SC14045
SC14094
SC14118
SC14194
SC14118

1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574

677470305V
677482567V
677520930V
677553286V
677571411V
677593318V
677621184V
677640839V
677642610V
677671807V
677721669V
677742950V
677753250V
677761016V
677801140V
677851074V
677851295V
677980540V
677981199V
678111503V
678120081V
678131326V
678141046V
678150983X
678201707V
678310751V
678311006V
678373524V
678381241V
678441821V
678504009V
678520187V
678532525V
678564079V
678592587V
678621064V
680121710V
680184097V
680234183V
680280460V
680281378V
680341044V
680372039V
680471126V
680560978V

SRISKANTHARAJAH.Y
PATHMANATHAN U
NADESAN V
VIJAYAKUMAR U.
VAMATHEVAN J
GEORGE EDWARD R.
VICKRAMAN S.
PULENDRAN V.
THINAKARANPILLAI T.
JESOYO CROOS D.C
MURALITHARAN H
JEGATHEESAN.R
NALLARETNAM M.
RASARATNAM S
GANESH T.
PUVANENDRNA K.
SARASWATHY S
NESARAJAH K
THEVARAJAN K.
NAVUKKARASAN P.
RAVINDRARAJAH K.
SELVANAYAGAM K.
ARUMAITHURAI S
UTHAYARAJAN T.
THEVARAJAN N.
JEGAJATHI R
GUNARETNAM.P.
INTHIRANI.E
SUBRAMANIYAM Y.
THAVARASA T
MAHENDIRAN
GUNADASAN K.
PERINPANATHAN.A.
KIRUPAHARAN.D
RAVIEENDIRAN.P
SOMANATHAN S.
UMASUTHAN T.
MAHENDRAN S.
RAVICHANDRAN E.
PUNITHARETNA N.
RAMAKIRUSHNAN K
SAHCHITHANANTHAM K
LOGENTHIRAN K.
SURESHANANTH P.
SIVALINGARAJAH K.

SC14102
SC14116
SC14260
SC14159
SC14107
SC14105
SC14037
SC14129
SC14276
SC14159
SC14128
SC14101
SC14149
SC14110
SC14257
SC14118
SC14187
SC14097
SC14100
SC14194
SC14159
SC14239
SC14117
SC14106
SC14243
SC14117
SC14188
SC14163
SC14151
SC14095
SC14175
SC14194
SC14225
SC14170
SC14108
SC14032
SC14011
SC14055
SC14094
SC14151
SC14177
SC14177
SC14174
SC14159
SC14048

1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619

680581967V
680772401V
680951640V
680971528V
680983046V
681000682V
681170685V
681183647V
681250697V
681283919V
681300724V
681471065V
681520570V
681541381V
681631100V
681670513V
681700455V
681700714V
681771387V
681791698V
681811141V
681820345V
681830758V
681841415V
682081287V
682103159V
682120339V
682122919V
682131560V
682240709V
682250550V
682302569V
682380748V
682460652V
682570970V
682690526V
682691506V
682731702V
682791004V
682881542V
682911204V
682930535V
682971134V
683060534V
683190470V

KATHIRAMATHAMBY N.
RAVICHANDARAN.A
KANTHASAMY K.
RAVICHANDRAN K.
RAVICHANDIRAN V
VIGNESWARAN M.
MASALIN MUHUNTHAN A.
RAVISHANGHAR A.
SURENTHRAN R.
KARTHIKEYAN.K.
PERINPARAJA R
VIJAYAKUMAR.S
URALITHARAN S D
BALACHANDRAN S.
RAVICHANDRAN R.
THIVIYARAJAH T
VIJITHAN T.
SHANMUGANATHAN K.
THILLANAYAGAM N
KOPATHY.V.
PAUL LOUIS.C
MANGALACHANDRA S.
DANIEL S.
RAVICANDRAN.K
THEVATHAS S.
SUNTHARALINGAM K.
THEVAHARAN K P
GANESALINGAM P
CHANDRASEGARAN.D.
ITHAYARAJAH.S.
STALIN.N.
RAJENDRAKUMAR.U.
RUKSHAN.M.
PARIPOORANAN.K.
SIRDARAN T
MANOHARAN M
THEIVENDRAN S.
VIJAYENTHIRAN.R
RAVINDRAKUMAR.S
JEGANATHAN S.
ALAKUTHURAI A.
MATHIVANNAN T.
THEVARAJAH.T.
JEYANATHAN A
MANIVASAGAN.S.

SC14160
SC14077
SC14180
SC14001
SC14233
SC14055
SC14037
SC14312
SC14028
SC14185
SC14190
SC14070
SC14116
SC14015
SC14025
SC14234
SC14336
SC14172
SC14155
SC14178
SC14170
SC14337
SC14058
SC14169
SC14159
SC14245
SC14099
SC14322
SC14208
SC14222
SC14059
SC14222
SC14200
SC14213
SC14182
SC14086
SC14194
SC14235
SC14235
SC14044
SC14159
SC14055
SC14200
SC14117
SC14208

1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664

683250929V
683443808V
683461180V
683520446V
683531049V
683590886V
685012235V
685021110V
685051036V
685151960V
685311062V
685412608V
685412616V
685471221V
685521121V
685550105V
685570203V
685593157X
685650878V
685881586V
685895080V
685912376V
685971089V
686011135V
686021769V
686040895V
686051277V
686090965V
686181448V
686190048V
686213560V
686282643V
686300730V
686322718V
686340880V
686411710V
686420736V
686451054V
686581241V
686641619V
686690571V
686710181V
686710351V
686710700V
686743241V

SRITHARAN A.
ANANTHAN.K
KAMALANATHAN S.
THIYAKESAN T.
RAVINDRAN K
MURUGAVEL S.
SHAJAHAN I.S.
KOWSALA.R
RAJMOHAN T.
PREMADHAS S.
KOVINTHAN K.
PERINPARAJAH S.
MATHIYALAGAN S.
GODFREY Y.
YOGANATHAN.N
KAMALESWARY.S
KONESSARAJAH K.
ROBET RAVINTHIRAN T
SASITHARAN S
SRITHARAN T.
PUVIRAJ G
KUNANAYAKI S.
SAPARETNAM A.
SATGUNANATHAN A.
HARIKARAN B.
SRIRAM P
MURUGESAPILLAI L.
SURESH.N.
ARUMUGANTHAN K.
PARAMANATHAN C.
THAVARAJAH V.
LAXSHAKUMAR P
JAMES J.M.M.
BASKARAN R.
UTHAYAKUMARAN K.
GRANCE CHANDRIKA S.
BALASINGAM T
ELANKO K
NAGENDIRAN J
SRITHARARAJ S.
NAGENDRAKUMAR J.
RAVEENDRAN P.
DHARMENDRATHEESAN K.
KUBERALINGAM P
SRISKALA.S.

SC14045
SC14170
SC14329
SC14029
SC14116
SC14008
SC14203
SC14101
SC14033
SC14105
SC14049
SC14273
SC14049
SC14044
SC14216
SC14170
SC14323
SC14183
SC14086
SC14106
SC14221
SC14006
SC14026
SC14127
SC14045
SC14093
SC14160
SC14204
SC14094
SC14094
SC14055
SC14226
SC14118
SC14027
SC14044
SC14150
SC14260
SC14110
SC14183
SC14134
SC14055
SC14053
SC14031
SC14149
SC14188

1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709

686800105V
686820882V
686840727V
686891526V
686920780V
686940721V
687060229V
687061101V
687092449V
687101421V
687120752V
687261909V
687281314V
687300785V
687310519V
687320743V
687323670V
687340590V
687372280V
687412745V
687430085V
687440439V
687472829V
687500474V
687520963V
687662598V
687682149V
687722728V
687740580V
687820991V
687880730V
687880870V
687882466V
687912756V
687921232V
687940130V
688002320V
688021073V
688031036V
688041481V
688050740V
688150795V
688160510V
688180775V
688181054V

VALARMATHY S.
ARIVALAGAN K
RAGURAMAMOORTHI P.
JEYAPIRAGASH N.
ARASARATNAM N.
JEYAKULENDRAN K.S.
SIVANANTHY Y
GOWRISHANKRAN.M.
MALARMANY K.
ATPUTHARAJAH M.
NAVAREDNARAJAH P
SIVANATHAN V
RAVEENDRAN L.
SIVANATHAN.T
PUSPARAJAH T.
NAVARAJINI M.
KOWTHAMAN P.
JOSEPH V.S.
SHURESH K.
RUBARANI S
RAMANAN M.
SURENDRARAJAH A
VILVARAJAH.P
JEGANATHAN A.B.
SARATHATHEVY.V.
PARAMESHWARAN.P
BALASUBRAMANIYAM V.
JEYARAJAN K
SURESHANANTH V.
KAMALANATHAN M.
KAMALANATHAN S.
VIJAYAKUMAR E
SIVAKUMAR J
THARMASIVAM.K
THAVAMALAR K.
SANTHAKUMAR F.J.
CHATHIRAMOHAN P.
THEVARAJAH.T.
KAMALENDRAN.K
NESATHURAI K.
SUTHESAMITHIRAN.K.
SRITHAR K.
PERINPANAYAGAM J.P.
SITHIRAVEL J
DAVID V

SC14106
SC14120
SC14106
SC14025
SC14277
SC14106
SC14175
SC14102
SC14009
SC14033
SC14110
SC14093
SC14159
SC14208
SC14319
SC14039
SC14100
SC14115
SC14045
SC14128
SC14161
SC14120
SC14241
SC14159
SC14200
SC14265
SC14103
SC14221
SC14115
SC14256
SC14034
SC14092
SC14107
SC14236
SC14030
SC14031
SC14158
SC14200
SC14236
SC14031
SC14196
SC14253
SC14033
SC14092
SC14128

1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754

688213207X
688240603V
688270529V
688273293V
688301025V
688320615V
688320895V
688351545V
688360374V
688411068V
688441994V
688451523V
688530580V
688580994V
688602491V
690020181V
690071274V
690201127V
690344211V
690391589V
690400626V
690480271V
690644037V
690650533V
690860554V
690881381V
690961342V
691051510V
691104834V
691221326V
691240177V
691260089V
691340252V
691350045V
691531031V
691771300V
691851800V
691892956V
691900720V
692040465V
692042328V
692093445V
692100042V
692123565V
692141342V

KANTHASAMY.S.
VARATHRAJASUNDARAM.J.
ARUNAGIRINATHAN A.
YOGANATHAN.P.
SRIKRISHNA T
JEYAPRAKASH S
KOMATHY E.
MOHANATHAS T.
VIMALANATHAN L.
MAHENDRAN S.
DIKANATHAN J.
DEWADEEPAN D.P.
RAVINTHIRAN S.
PATHMANATHAN R.J.
PAULSON SANTHIRARAJ G
CHANDRARAJ T
VIGNESWARAN V.
MURUGESAPILLAI K.
MAHATHEVAH.T
SIVASUBRAMANIYAM.C.
SHANKAR S.
KAMALAESWARAN K
THANGAVADIVEL K
KAMALANATHAN.T.
SARAVANAPAVAN K.
KETHEESWARAN T.
KAMALANATHAN .T.
KIRUBHAHARAN P
RAMACHANDRAN P.
MAHENDIRAN R
THIVAKARAN.V
PAVANANTHAMOORTHY.T.
RAJAKUMAR R
ARUNTHAVAKUMAR M
PRIVANDREN K.J.
PUVITHARAN S.
ERANESPARAN M.
PANSADSARAM T.
RAJKUMAR M.
KIRUPARAN T
UTHAYAKUMAR R.
ANANDAVADIVEL V.
PERALAN.S.
MANIVANNAN T.
KARNAN G

SC14242
SC14188
SC14106
SC14178
SC14099
SC14110
SC14237
SC14055
SC14029
SC14129
SC14007
SC14194
SC14009
SC14106
SC14260
SC14110
SC14001
SC14164
SC14108
SC14222
SC14125
SC14117
SC14322
SC14185
SC14055
SC14028
SC14056
SC14153
SC14002
SC14223
SC14244
SC14200
SC14201
SC14223
SC14094
SC14036
SC14051
SC14003
SC14125
SC14103
SC14001
SC14049
SC14216
SC14158
SC14128

1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

692191064V
692231716V
692330820V
692363329V
692493060V
692513215V
692581008V
692633148V
692682335V
692761391V
692952910V
693050499V
693052173V
693101263V
693230020V
693340527V
693390753V
693434300V
695021038V
695100787V
695110812V
695120427V
695140720V
695141700V
695170637V
695341598V
695410069V
695433883V
695450133V
695460783V
695481837V
695533390X
695560184V
695613091V
695620551V
695630948V
695631570V
695690916V
695740301V
695760477V
695772050V
695780400V
695801840V
695851618V
695870035V

GANARETHNAM T.
MAHENDRAN.K
NADARASSEGARAM V
VIPULANANTHARAJ.K
UTHAYAKUMAR.S.
SATHIYAMARAN T
SRITHARAN.S.
RAVIMOORTHY K
KONESARAJAH N.
KUHAN.N
ANTONY LEENUS A.
PIRANAVAMOORTHY.S
SASIKARAN.S.
THIRUNAMOORTHY.S
SUNTHARRAJAN B
KOVANNAN.K.
VETHANAYAGAM S.
NATKUNARAJAH P.
VIJAYAKUMAR.P.
SUNTHARALINGAM M.
LOGANAYAGAM -S
PAKKIYARAJAH K.
BASKARAN A.
SOTHINATHAN M.
KANGESWARAN T
KAMALESWARY M.
RAJENDIRAKUMAR N
THEVARAJAH V.
SIVANANTHARAJAH.N.
RAJKUMAR R.
SIVANESH A.
KAMALANATHAN L.
BALENDRAN.V
ANANTHAN.S
MARIYADAS T
LOGANATHAN M.
JEYARAJAN C
NESARAJAH.M.
KANAPATHIPPILLAI R.
KULASEGARAM.K.
NAVAJOTHY S.
ARUMAIRAJAH S.
JAYANTHY.K
THEVIPAHAN.K.
AMITHANAYAGAM.K.

SC14237
SC14070
SC14224
SC14169
SC14200
SC14231
SC14204
SC14217
SC14050
SC14070
SC14111
SC14169
SC14200
SC14174
SC14207
SC14204
SC14038
SC14010
SC14236
SC14243
SC14192
SC14037
SC14159
SC14029
SC14301
SC14031
SC14221
SC14176
SC14186
SC14050
SC14033
SC14103
SC14324
SC14236
SC14131
SC14076
SC14123
SC14216
SC14042
SC14222
SC14264
SC14055
SC14235
SC14227
SC14202

1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844

695962207V
696012458X
696022321V
696120528V
696130353V
696131236V
696142351V
696220255V
696220425V
696310033V
696311650V
696320055V
696362254V
696420025V
696420548V
696430225V
696462917V
696491275V
696530173V
696543410V
696560129V
696631468V
696660638V
696701083V
696751099V
696781443V
696881472V
696901546V
696921083V
696930198V
696940240V
697042890V
697060065V
697102833V
697140514V
697172840V
697200142X
697280065V
697280677V
697331131V
697352295V
697370072V
697390650V
697450939V
697491821V

PERINBARAJAH U
SC14117
PARAMANANTHARAJAH K
SC14226
KIRIJA.S
SC14169
MAHALINGAM V.
SC14039
MANISEGAR P.
SC14036
THIRUNAMAN.S.
SC14102
PUVANESWARY K
SC14128
SEVVANTHIMALAR K.
SC14006
UTHAYAKUMAR Y.
SC14039
PRATHEEPAN S
SC14117
JESLIN JEEVAKUMARY A.
SC14159
KAMALANATHAN.S
SC14236
THAVARETNAM.S
SC14320
RAJAKUMAR K.
SC14203
SASITHARAN J.
SC14134
KANTHASAMY.Y.
SC14204
RAMESH V.
SC14055
RAVINDIRAN T
SC14304
KOUSIKAN.K.
SC14178
KIRUSHNAVENY L
SC14187
THAVARANI T.
SC14053
SUKIRTHARANI.V
SC14265
KANESALINGAM T.
SC14172
JEYASREE.S
SC14265
SIVAPATHAM J
SC14175
RAVEENDRAN.M.
SC14178
LOGANATHAN K
SC14117
SIYAM SUNDER S
SC14098
SKANTHARAJA S
SC14180
GANESALINGAM.G
SC14328
THAMAYANTHY.V
SC14212
JOHNSON F.D.
SC14106
BALASUBRAMANIAM S.
SC14256
KUNAWATHY.T
SC14316
ANTONY CHRISTOPHER JOSEPH SC14169
PATHMANATHAN.S.
SC14326
XAVIER V
SC14098
KANGESWARAN M.
SC14010
PATHMANATHAN R
SC14092
PERINPARAJAH K
SC14123
UTHAYAKUMAR S
SC14175
ARASARETNAM R
SC14107
YOGENDRAN J
SC14117
JAYAPARAN L.
SC14032
IRUTHAYARAJAH A.S
SC14264

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

697561749V
697571175V
697572007V
697580638V
697733159V
697772642V
697783415V
697810080V
698040076V
698040084V
698130644V
698131403V
698144785V
698220120V
698222409V
698243147V
698270551V
698313650V
698333120X
698390387V
698390425V
698430079V
698452153V
698481820V
698483253V
698501111V
698512237V
698570245V
698573210X
698610980V
698620188V
700040950V
700041573V
700141713V
700171116V
700240959V
700251489V
700360857V
700400891V
700573540V
700660850V
700690881V
700721108V
700732860V
700800121V

MANIMAARAN P.J.
KONESHAN.S
INDRAN L.
ATPUTHARAJAH - S
CHANDRAN R.
JEYANTHY.P.
THAVENDRAN A.R.
SIVAPPIRIYAI K.
KURUPARAN S.
NALLARETNAM R
GUNASUNDARAN J.
BALAKRISHNAN.P
VIKKIRAMAN K.
THEVARAJAH A.
PUVICHANDIRAN S
SIVAKALAI.M.
SANMUHALINKAM -L
CHANDRAKUMAR K.
SELVARAJAH.V.
JAYAKUMAR S
SRITHAR.M
SUNDARAM N.
ITHAYARAJAH S
KARUNALINI T
SUTHARSAN K.
KARUNAGAKARAN P.
SISIL J.R.
CHINNIAH V F
LOGESWARAN K
VINITHA.K.
PATHMANATHAN.R.
THEIVANAYAGAM A.
RAJASEGARA.R
LACHUTHAN M
UTHAYAKUMAR K.
THIRUNAYAGAM T.
THEVARAJAH T.
BALAKRISHNAN M.
THIRUNESARAJAH S
SHANMUGARAJAH A.
KUHAKUMARARAJAH K.
SUNTHARALINGAM P.
SRIJEYAKUMAR K.
ALOYSIUS D.
SOMASKANTHAN S.

SC14118
SC14235
SC14319
SC14192
SC14055
SC14216
SC14106
SC14010
SC14314
SC14153
SC14194
SC14169
SC14192
SC14036
SC14190
SC14213
SC14192
SC14312
SC14181
SC14128
SC14057
SC14025
SC14128
SC14128
SC14100
SC14159
SC14125
SC14117
SC14190
SC14185
SC14185
SC14004
SC14062
SC14237
SC14312
SC14055
SC14038
SC14129
SC14117
SC14001
SC14180
SC14254
SC14036
SC14151
SC14172

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

700841316V
700850455V
700924050V
701000218V
701034627V
701160517V
701212606V
701221214V
701534158V
701602226V
701612647V
701630734V
701703359V
701810570V
701901100V
701920554V
701940857V
701970551V
701982215V
702021170V
702070929V
702072395V
702253012V
702260922V
702300754V
702360293V
702430950V
702440556V
702483336V
702650518V
702720567V
702900867V
702973767V
703000347V
703002552V
703253393V
703260756V
703272924V
703273017V
703360181V
703382576V
703502385V
703511686V
703582729V
705080984V

JEYAKANTH K.
SHANTHAKUMAR S.
AMALAJEEVN S
ELANGOVAN T.
CHANTHIRASEKARAM.S
MATHAVAN.V.
THAVENTHIRARAJAH T
HAPAALAPILLAI G.
VIGNESWARAN.A.
KURUSANTHIRARASA.N
DILLINATHAN.S.
SUKUMAR S.
JEGATHEESWARAN.K.
RAJENTHIRARAJAN V.
YOGACHCHANDRAN S.
VATHAMAN.J.
THILLAINAYAGAM T.
NITHIYANANTHATHASAN P.
MANOHARAN S.
VIJAYANAYAGAM K.
THEVARAJAH N.
SIVAKUMAR S.+
THAVARASA.K
NAVANEETHAN R
UTHAYAKUMAR.K.
RAHUNATHAN.M
BALACHANDARAN.K
MAHENDRARAJAH S.
EDWARD B.
VARATHARAJAN S.
MANOHARAN A.
SATHANANTHARAJAH G.
ILANKOVAN S.
ARDAVAN S.
BASKARAN.A.
KAMALASEGARAN S.K.
RENUKARAN S.
RAVINDRAN P.
RASATHURAI S
PAUL VICTORIAN VAZ R
KUHARAJ T.
PUSPARAJAH S
RAVEENTHIRAN M.
KUVENTHIRARAJAH.V
SIVALINGARASA S

SC14115
SC14164
SC14234
SC14173
SC14265
SC14079
SC14110
SC14245
SC14178
SC14236
SC14188
SC14006
SC14185
SC14029
SC14002
SC14222
SC14004
SC14106
SC14055
SC14176
SC14314
SC14011
SC14070
SC14099
SC14178
SC14166
SC14162
SC14237
SC14055
SC14055
SC14172
SC14055
SC14031
SC14159
SC14208
SC14277
SC14045
SC14176
SC14280
SC14095
SC14129
SC14217
SC14007
SC14070
SC14174

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

705100667V
705102120V
705120650V
705322481V
705333173V
705360111V
705370737V
705390193V
705400083V
705441154V
705480877V
705530521V
705551790V
705640084V
705643067V
705670668V
705753725V
705791112V
705883130V
705901139V
706023003V
706050027V
706070478V
706071393V
706082824V
706091521V
706172971V
706182969V
706220704V
706262687V
706280537V
706302646V
706413359V
706460713V
706471340V
706490558V
706500731V
706502416V
706540792V
706661263X
706661670V
706682520V
706732810V
706750690V
706801820V

MOORTHY.M.
VERLL K.
JEYADEVA.K.
SIVAGNANASOTHIGURU M.
MATHIYALAGAN.N.
PARAMESWARAN V
ANANDAN V.
JEYANTHIRAN L
MEHALA M.
KARUNAHARAN.E.
MATHIVAANAN K.
ANANDAM S
SIVAJI S
KUPENDRARAJAH.P.
SANTHALINGAM.S.
BHAHIRATHAN S.
RAMESH.S.
ATHITHAN.P.
KEERTHIRAJ N.
SIVANESARAJAH A.
ANANDAVADIVEL C.
SHIVAKUMAR T.
NAGENTHIRAN S
NIRANJALA.T.
FAROOK R B M
ARULAPPU J.
SATHANATHAN V.
SRITHAR.P
MAHROOF S.R.M.
VASUKY G
SIVASEGARAM K.
KESAKAPPODY.J
BALACHANDRAN K.
PERINPANAYAKI S.
RAVINDRANATH N.
THARMARAJA P
KANTHASAMY.S.
JEYANATHAN T
SIVAKUMAR M.
JEYANATHAN J.V.
SHANMUGARASA K.
KULESWARAN S.
SUTHANANTHAM.S
PERINPAMOORTHY.S.
JEYARAJAH V

SC14324
SC14115
SC14230
SC14151
SC14204
SC14177
SC14315
SC14233
SC14115
SC14200
SC14047
SC14131
SC14226
SC14225
SC14212
SC14115
SC14222
SC14162
SC14159
SC14103
SC14055
SC14284
SC14177
SC14213
SC14116
SC14032
SC14044
SC14236
SC14203
SC14100
SC14047
SC14321
SC14037
SC14264
SC14103
SC14191
SC14181
SC14116
SC14168
SC14050
SC14040
SC14134
SC14244
SC14178
SC14133

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

706812539V
706922512V
706932291V
706972315V
707042265V
707170301V
707201363V
707291176V
707330066V
707330414V
707360313V
707411848V
707441674V
707512598V
707532343V
707552832V
707592672V
707602538V
707682450V
707692553V
707750804V
707754168V
707810882V
707821655V
707832320V
707872969V
707923199V
707931388V
707962488V
707993030V
708023027V
708093475V
708152900V
708172383V
708201154V
708250724V
708330400V
708340677V
708341983V
708443310V
708470805V
708531235V
708582379V
708630594V
710040770V

PIRATHAPAN.E
NIMALANATHAN.P.
BALARAJ S N
KAMALARAJAN K.
VIJAYAKUMAR S.
PASKARAN R
SAYANARANKALUTSUMI KANNA
CHANDRAMATHY M.
VIJAYAKUMAR.T.
GANANAPRAHASAM R.M.N
THIRUMAL.L.
NIMALANATAHAN K
VIGNESVARAN S.
RASITHARAN.U
AATHAVAN Y.
PERANANTHY E
KAMALANATHAN S
UTHAYANAN T
KUMUTHINI M
MEHALANATHAN.T
JACOB LUKE R
PRIYASHANGARI S.
Mathivannan P
PUSHPARANI S.
NADESANANTHAN.J.
JEYAKRISHNA.P.
SUNTHARALINGAM.U.
MAHESWARAN P.
KANNGALINGAM H
THEVARAJAH C
PUNITHAKUMAR N.
MAHENDERAN T.
JUDITH SUBOJINEE S.K
THEVARASA L.
SELVACHANDRAN S.
SUTHARSANAN S
JEGATHEESWARAN N.
PERINPAM G.
RATHEESH N.
SATHIYAMARAN.S.
RAVICHCHANDRAN V.
KOMALESWARAN S.
SRITHARAN.S
THANGESWARAY.S.
RAMESHKALACHELVAM.S

SC14129
SC14212
SC14120
SC14150
SC14055
SC14226
SC14062
SC14134
SC14181
SC14171
SC14200
SC14177
SC14174
SC14423
SC14055
SC14210
SC14304
SC14098
SC14099
SC14236
SC14116
SC14237
SC14223
SC14129
SC14185
SC14212
SC14186
SC14179
SC14183
SC14133
SC14314
SC14037
SC14045
SC14243
SC14125
SC14128
SC14055
SC14040
SC14106
SC14181
SC14043
SC14055
SC14102
SC14230
SC14165

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069

710193096V
710402051V
710471100V
710563543V
710682534V
710721637V
710771146V
710810141V
710820392V
710860394V
710902593V
710940207V
710954313V
711191100V
711234756V
711350659V
711361006V
711370455V
711371923V
711372474V
711402870V
711423354V
711430814V
711551506V
711621296V
711641130V
711700617V
711730567V
711793127V
711872540V
711872973V
711931406V
711942491V
711981489V
712070447V
712072768V
712080655V
712092599V
712112808V
712332662V
712380810V
712640936V
712812141V
712841869V
712962437V

PRATHAGAR K
ROBBET RAVINTHIRAN N
SACHCHITHANANTHAN K.
GOVINDARASHA T.
JEYARAJ T.
SABESAN.T.
JEYAKANTHAN
THULASINATHAN S.
PATHAMANATHAN K.
ASHLEY A
UPENTHIRAN.K.
SASIGARAN E.
KRISHNABALAN.R.
THARMARASA T.
THIRUNAVUKKARASU S
ARULTHASAN T.
VIGNESWARA K
KIRUPAKARAN K.
SEGAR S.
ELAVENIYAN.A.
THIRUMAL N.
SHANMUGARAJAH M.
SASIKARAN K
JESUSAHAYAM S.A
SUBRAMANIYAM.V
THAYANITHY.M
PUVIYANTHIRAN.K.
VIJAYAKUMAR.T
RAGULAN.T.
NIRMALANANTHAN R.
SUTHAKARAN S.
KATHIRGAMATHAMBY S.
SIVABARATHY S
PIETERSZ C J
MAHENDRARAJAH M
SINGARAVEL S.
MEHANATHAN K.
RAMESH M.
PUNITHARAJ.P
RAMESH V.
PARAMANANTHAM K.
ARICHANDRAN.S
ERAMPAMOORTHY.V
RANGANATHAN V.
JUDESKUMAR G

SC14092
SC14183
SC14048
SC14250
SC14031
SC14232
SC14044
SC14044
SC14030
SC14086
SC14188
SC14258
SC14162
SC14203
SC14207
SC14045
SC14175
SC14173
SC14203
SC14186
SC14032
SC14172
SC14217
SC14041
SC14235
SC14249
SC14230
SC14071
SC14216
SC14076
SC14047
SC14045
SC14217
SC14116
SC14124
SC14006
SC14032
SC14031
SC14334
SC14168
SC14001
SC14165
SC14070
SC14010
SC14099

2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114

712963387V
713061557V
713112500V
713261890V
713291196V
713292087V
713350010V
713430692V
713460524V
713563951V
713591076V
715072572V
715142805V
715243300V
715392836V
715432072V
715452723V
715501015V
715552787V
715570211V
715582163V
715652080V
715731657V
715851431V
715851628V
715871173V
715883759V
715891018V
715892588V
715903121V
715921189V
715930633V
715991926V
716002225V
716023206V
716042103X
716063038V
716150909V
716170888V
716220826V
716233693V
716242013V
716272508V
716300579V
716320855V

NITHIYANANTHAM A
RAJU S.
KIRUPANANTHAN A.
PATHMATHEVU.A.
RAHUNATHAN.M.
RAVEENDRAKUMARAN K
LINGESVAREN T.
THANGAVEL P.
SHANMUGANATHAN -P
ULAGASEGARAM - S
SUVENDRAN K.
MAHESWARAN.S
NITHIYANANTHAN.M
ELANKOVAN P
RUTHRAMOORTHY M.
MUTHULINGAM.M
UTHAYARAJAN N A M
NESARASA.J.
SARULATHA Y.
THEVANAYAGAM S.
SOTHIMALAR.T.
UTHAYAKUMAR.K.
SASIKARAN M
SRI CHITHRA K.
NITHIRAJASIRY.I
ANURAJ J.
SATHYANATHAN K.
VASANTHAKUMAR C.
KRISHNAN R.
MOHANARASA U.
KIRUPANANTHINI L
VIJAYANAYAGAM V.
RAJINI P
JAYANATHAN.P.
THEVAKUMAR S.
THAVARAJAH T.
RASATHURAI V.
PASKARAN T.
KAMALESHWARAN I.
SUBACHANDRAN K.
KIRUSHNAPILLAI P.
SASIKUMAR.T.
RANJAN M.
KANGAKARAN T
SOKKALINGAM K.

SC14233
SC14044
SC14036
SC14200
SC14225
SC14117
SC14045
SC14176
SC14209
SC14192
SC14264
SC14070
SC14240
SC14120
SC14160
SC14169
SC14133
SC14181
SC14312
SC14044
SC14202
SC14225
SC14201
SC14125
SC14166
SC14033
SC14159
SC14009
SC14029
SC14275
SC14121
SC14179
SC14128
SC14178
SC14050
SC14245
SC14040
SC14030
SC14055
SC14158
SC14031
SC14200
SC14256
SC14221
SC14029

2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159

716422747V
716452948V
716453251V
716482502V
716500900V
716541118V
716562239V
716580598V
716611680V
716620085V
716692485V
716721604V
716830241V
716901874V
716912043V
716972011V
716992195V
717051270V
717141385V
717171357V
717171365V
717191242V
717202678V
717262565V
717271572V
717271599V
717301994V
717370708V
717381980V
717402669V
717551583V
717553152V
717561872V
717582020V
717621107V
717642694V
717681207V
717702611V
717762550V
717880978V
717890302V
717973100V
718000424V
718002656V
718011639V

ROKEESWARAN.S
GANESAMOORTHY.S.
NICHLAS V.
KOKILAVASAN J
MEGALA K
JEYAKUMAR P.
THAVENTHIRAN E.
ARULRAJAH K
VALARMATHY.K
TERENCE P T S
PARARAJASINGAM S.
RAJASINGAM M
VIJEYENDIRAN -P
GANESAPILLAI S.
THANARAJ R C
GURUKULASINGAM K.
SRIRAMACHANDRAN A.
THEVANANTHAN A.
NESAMALAR M.
YOGARAJAH.P.
THADCHANAMOORTHY P.
KAMALARANY.P.
THEIVENTHIRAN V.
MURUGESAPILLAI A
MAHENDRAN P.
SANTHIRAKUMAR S
THAVANEETHAN J.
SURESH.V.
KULAKKODY N.
JEYAKUMAR R.
SUNTHARARAJAN V
RUKMAN ANTONY N
HEMACHANDRAN S.
SIVARAJ V.
RAGUNATHAN S.
KAMALENDRAN J.
VIGNESWARY S.
ELAYATHAMBY S
MATHIYALAGAN U.
GNANASRI.P.
KANAGASABAI.M.
PRATHEESWARAN N.
MAHESWARAN V
VADIVEL - S
THILEEPAN A.

SC14236
SC14188
SC14040
SC14093
SC14190
SC14129
SC14176
SC14177
SC14101
SC14110
SC14103
SC14201
SC14192
SC14256
SC14116
SC14055
SC14045
SC14125
SC14008
SC14236
SC14172
SC14204
SC14172
SC14128
SC14026
SC14221
SC14045
SC14213
SC14239
SC14045
SC14223
SC14120
SC14045
SC14159
SC14273
SC14053
SC14001
SC14217
SC14118
SC14204
SC14213
SC14151
SC14103
SC14192
SC14115

2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204

718021413V
718073413V
718171288V
718182670V
718183391V
718221790V
718222044V
718242622V
718311560V
718392462V
718392772X
718410550V
718540070V
718621941V
718621992V
720151081V
720232715V
720273462V
720304708V
720370760V
720563444V
720611740V
720621991V
720630770V
720660040V
720692783V
720800535V
720933560V
721033732V
721112845V
721120929V
721232336V
721241661V
721262693V
721360512V
721392651V
721410242V
721471519V
721502210V
721542106V
721832554V
721932109V
721990214V
722010507V
722042654V

VIJAYARAJAH T
GIRITHARAN L.
MURALITHARAN.V.
ARULMOLY.S
THEVII V.
PARAMANANTHARASA.T.
REVATHY K.
VINAYAGAN S.
THANGAMALAR M
IRUTHAYARAJAN S.
SEBANESANKATHIR.N
ANANTHANAYAHAM N.
THASEEYAKUMAR P.
RAGULAN.V.
JOHNCY MIRANDA A
PAGEERATHAN.K.
KALAIYARASAN A.
THIYAKARATHINA.R
THURAIRAJAH.K
KARUNAMOORTHY S.
KIRITHARALINGAM K.
RAMESWARAN.A
NANTHAGOPAL S.
VIGNARAJAH.P.
SOUDARARAJAH.A.D.S.
YOGANANTHAN S
MUMARASEGAR.S.
KULENDRAN.R
VIGNESWARAN K.
THAYAHAR.T
JEEVAHAN CROOS S.C.
PARAMALINGAM
PRABAHARAN.S.
SHANMUGALINGAM.M
KAILAINATHAN.N
VIMALAKANTHAN K.
MAHENDIRAN P.
KANESHALINGAM T.
ILANTHIRAYAN.S.
PAHEERATHAN P.
PUSHPANATHAN M.
ELANKO K.
RAJENDRAM R.I.
NADESANANTHARAJAH J.
SIVAKUMAR T.

SC14116
SC14129
SC14181
SC14169
SC14237
SC14185
SC14312
SC14034
SC14201
SC14055
SC14102
SC14055
SC14045
SC14213
SC14234
SC14204
SC14203
SC14169
SC14320
SC14245
SC14031
SC14236
SC14047
SC14186
SC14102
SC14215
SC14198
SC14071
SC14251
SC14071
SC14100
SC14226
SC14059
SC14062
SC14079
SC14151
SC14254
SC14050
SC14216
SC14050
SC14053
SC14203
SC14125
SC14053
SC14125

2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249

722102282V
722122089V
722181972V
722221869V
722221940V
722221982V
722272226V
722302044V
722322320V
722360184V
722400232V
722422767V
722461258V
722462033V
722710304V
722802055V
722840348V
722843428V
722862350V
723032261V
723040744V
723092485V
723122066V
723230993V
723310970V
723432278V
723462436V
723512271V
725030576V
725030916V
725032773V
725081103V
725092989V
725121342V
725141408V
725321821V
725351046V
725352352V
725370466V
725421087V
725421885V
725472790V
725510241V
725532679V
725551789V

ANANTHARAJAH.A.
KARUNESH J
KALAPHARAJAN A
RAJALINGAM V.
KUNESALINGAM.M.
KARUNAKARAN K.
THAYALANERU T.
KIRUPAKARAN S.
GANASEKARAM.K
KANGATHARAN.S
MATHAVAN S.
SRIKANTHAN S.
KARUNANITHY P.
KANESARETNAM S.
JEGANATHAN R.
JEYATHESWARAN N
UTHAYAKUMAR.K
THIRUNAVUKKARASU.G.
VIJARTHNAM T.
JEYAKANTHAN.J
UMASUTHAN E.
RAVEENDRAN N.
NOVA SURESH D.
RAMESHWARAN.N
NADESAN.K.
PREMAKUMAR V.
NAGARJAH S.
BALACHANDRAN V.
JEYAKANTHAN V
KARUNAMOORTHY V
PRABAHARAN.S
RAVEENTHIRAN P.
THEVAMANOKARAN V.
KULENTHIRARAJAH P
RAVINDRAN P.
THAYALANATHAN M.
THARUMARETNAM N.
JEEVASRY T.
MANIKKARAJAH J
THILEEPAN.R.
BASKARAN S.
SUBASH A
PUVEENDRAN J.
PERINPARAJAH N.
SURENTHIRAN K.

SC14216
SC14123
SC14117
SC14243
SC14236
SC14192
SC14164
SC14026
SC14077
SC14236
SC14015
SC14009
SC14276
SC14053
SC14180
SC14210
SC14249
SC14330
SC14239
SC14129
SC14050
SC14041
SC14044
SC14062
SC14186
SC14036
SC14031
SC14010
SC14117
SC14177
SC14166
SC14002
SC14027
SC14260
SC14040
SC14041
SC14203
SC14256
SC14155
SC14188
SC14036
SC14124
SC14055
SC14170
SC14026

2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294

725562527V
725572620V
725652062V
725690290V
725703856V
725711549V
725732104V
725742762V
725772912V
725814690V
725882823V
725910193V
725911343V
725912285V
725922485V
725971125V
726082324V
726091358V
726121567V
726153221V
726292787V
726302588V
726340854V
726360871V
726361240V
726410925V
726431671V
726440883V
726452296V
726462240V
726502579V
726522154V
726532680V
726533016V
726662770V
726702640V
726891796V
726932360V
727001794V
727201939V
727240195V
727261907V
727300880V
727322523V
727391215V

RAMRAJ L.
KARUNANITHY M.
SAVACHELVAM.G.
KETHEESWARAN R.
RATHAMANALAN P.
SIVALINGARAJAH T.
KATHIRAVETPILLAI S.
UMASUTHAN S.
KANTHI S.
THIRULOGASUNTHAR S.
SIVAKUMAR M
IRUTHAYANATHAN R
VIJAYAKUMAR R.
JESUTHASAN U.
GUNARETNAM S.
SIVAGURU S.
RAVEENTHIRAN V.
PRAPAKARAN K.
RAJAKUMARY .K.
VISHNURAJ
PUVIYANTHIRAN S
JEYAKKAMALAN S.N.
VIMALATHAS A.
RAVICHANDRAN.S.
KANESAMOORTHY K.
KUNASEELAN H.
SANTHIRASEGARAM B.
SACHITHANANTHAN
WIJAYASIRI V.
UMAPATHY.G.
PAKKIYAWATHY A. J.
NANTHAKUMAR A.
KUMANAN K.
RETHNATHEVI K.
KUMARASINGAM.S.
YOGARASA M.
VIMALESWARAN E.
NADARASA Y.
THILLAINAYAGAM P.
KIRUBAKARAN
MANOKARAN P
JEEVANANTHAN J.
KUGENRA A A
JEEWARASA.K
RAJAH T

SC14055
SC14176
SC14193
SC14029
SC14311
SC14039
SC14203
SC14034
SC14002
SC14002
SC14177
SC14116
SC14172
SC14005
SC14264
SC14046
SC14277
SC14037
SC14335
SC14125
SC14233
SC14013
SC14040
SC14227
SC14048
SC14008
SC14243
SC14254
SC14150
SC14178
SC14067
SC14045
SC14253
SC14250
SC14188
SC14035
SC14173
SC14041
SC14239
SC14172
SC14223
SC14039
SC14117
SC14080
SC14120

2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339

727401806V
727402829V
727442340V
727460993V
727552189V
727610685V
727723218V
727742409V
727790900V
727870601V
727992685V
728011220V
728041757V
728052686V
728074132V
728131411V
728141956V
728182806V
728222263V
728242221V
728280379V
728280913V
728302496V
728350105V
728432969V
728522569V
728530049V
728532211V
728541849V
728551356V
728570890V
728632380V
728633816V
728642360V
728650370V
730010648V
730041420V
730103166V
730241704V
730373015V
730450842V
730491670V
730553218V
730590539V
730611102V

THAMAYANTHY K.
NANTHAGOBAL S
YOGARETNAM I
VIGNARAJAH.K.
JEYAKANTHAN R.
PANCHADCHARAM U.
ATHAVAN.U.
THIRUKUMARAN S
CHANDRA T.
ELANGO P.
PARAPAKARAN A
LINGESWARAN.S.
KAYALVILY V
ILANGKUMARAN S.
SATHANANTHAN.P.
NALAYINI N
KRISHNARAJAN B.
VINAYAGAMOORTHY K.
MATHAVAN S.
ELAGNO S
VIJAKUMAR.G.
KARUNAIVEL.K.
VADIVEL L
RAVICHANDRAN P.
SHANTHIRAMOHAN K.
RAJU S.
RAGAL J
RAMESH V.
KARUNAKARAN.S
PUSPARAJAH.V.
SATHANANTHAEAJAH M.
SHANTHAKUMAR.P
BASKARAN.B
CHANDRAKALA K.
ARIVALAGAN P.
NITHYASEELAN.T.
PARTHEEPAN.S
SENTHILNATHAN.R
S.BRABANANTHAN
YOGARAJAH T.
PRAKALATHAN P.
PRIYAKANTHAN E.
THEVANANTHAM.S.
THAYAPARAN S.
SIVAKUMAR T.

SC14237
SC14117
SC14155
SC14212
SC14257
SC14026
SC14185
SC14128
SC14111
SC14029
SC14228
SC14186
SC14228
SC14069
SC14181
SC14128
SC14273
SC14069
SC14028
SC14128
SC14202
SC14213
SC14168
SC14040
SC14004
SC14172
SC14161
SC14045
SC14200
SC14188
SC14050
SC14166
SC14166
SC14067
SC14039
SC14186
SC14080
SC14062
SC14101
SC14055
SC14176
SC14151
SC14330
SC14129
SC14282

2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384

730761872V
730831005V
730841647V
730903278V
731012164V
731031584V
731052158V
731073805V
731120374V
731131341V
731152136V
731152527V
731200300V
731331324V
731442754V
731681180V
731732230V
731781788V
731850100V
731861846V
731900140V
731911770V
731951195V
732030980V
732071687V
732271031V
732341307V
732451307V
732481001V
732501142V
732610448V
732642145V
732671560V
732731962V
732740074V
732911820V
732960295V
732992677V
733030933V
733041129V
733061081V
733151536V
733212225V
733360895V
733433159X

JEYANEETHAN N.
THIEVENTHIRAN S.
VIJAYARETNAM W
KUGANATHAN S
KOHULAN.N.
SRIPREMASAYISIVAM.K
PRAGATHEESWARAN S
SOMSSUNDARAM.A.
NAGENDRAN K.
THIVAHARAN P.
MATHIYALAGAN P
JOHNSON KENNEDY A.
KARUNANITHI K.
MATHIVATHANAN.K.
JEYASANGAR P
NAGENTHIRANATHAN.T
PAVALAKESAN K.
SUTHAKARAN K.
IIYENTHIRARAJAH N.
RAMESH G.
LALEENDRAN R
TUSANTHANP
ULAGASEGARAM S.
ARULVARATHAN.A
UMASHANGAR N.
KIRUPARATNAM.M
RAJAKULASINGAM V.
NITHIYANANDAN V.
PRAGASH S.
YOGANANTHAN P.
LOKAPPIRAGASHAM K.
PIRABAKARAN K
VIMALESWARAN V.
THAYAPARAN V.
MURUGATHAS V.
KUNARAJAH T.
SIVACHELVAM.N
VISNUHARAN G.
JEYATHEEPAN J.
NIRANJAN K.
ACHUTHAKUMAR A.
JEYARANJITH E.
SIVABALAN B
KRISHANANTH M.
VIJAYARAJU K

SC14237
SC14103
SC14117
SC14280
SC14212
SC14244
SC14223
SC14330
SC14001
SC14151
SC14117
SC14045
SC14055
SC14188
SC14217
SC14174
SC14336
SC14040
SC14040
SC14050
SC14093
SC14117
SC14002
SC14333
SC14045
SC14235
SC14250
SC14179
SC14335
SC14161
SC14237
SC14304
SC14036
SC14029
SC14161
SC14203
SC14073
SC14074
SC14055
SC14125
SC14005
SC14002
SC14124
SC14055
SC14214

2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429

735032550V
735101757V
735112392V
735151983V
735160338V
735230646V
735240510V
735241400V
735280651V
735322257V
735351559V
735382667V
735401521V
735461010V
735490842V
735502905V
735511688V
735561430V
735621335V
735703226V
735732200V
735740512V
735850482V
735850679V
735861999V
735871862V
735891472V
735902091V
735921932V
735941925V
736001535V
736021676V
736022257V
736033240V
736071460V
736081407V
736111772V
736151731V
736170450V
736271281V
736272695V
736310317V
736352389V
736400650V
736411334V

MUTHUKUMAR Y.
SUSENTHIRA K
SUNDARARAJAH S.
THAYASPARAN O.
JEYARASHA S.
PERINPARAJAH.P.
SIVASUBRAMANIYAM.R.
JOHNPILLAI A N
SASIKUMAR C.
VIGNESWARAN R.
KANNATHASAN.K.
CHANDRIKA.Y
VINOTHARAJAH S.
JEGA THEESPARAN R
MATHIYALAKAN K.
GANESAMOORTHY KN
JEYARAM S
SUBENDRAN.A.A.S
SATHEESKARAN.B.
JOSEPH J.
THAYALAN.S.
RAVEENDRAN K
Thevanajagam S
BASKARAN.G.
SURESH.J.S.
KAMALASEGARAN N.
SREESH S
KUSALAKUMARY.S
RASENTHIRAN V
THIRUNAVAKKARASU S.
MAHENDRAJAH A.
RAVINDRAN V.
RAJESWARAN.S.
MUKUNTHAN S
THEVAKUMAR S.
THAMILCHELVI T.
MUGUNTHAN C.
SACIKUMAR V
PREMATHAS K.
GASTON JEEVA R.C.
MOHAN.L
MAHESWARAN S
KENTHIRATHASAN.S
SUJANTHA.S
JEEVARAJAH.L.

SC14045
SC14217
SC14194
SC14275
SC14040
SC14225
SC14204
SC14116
SC14326
SC14031
SC14178
SC14163
SC14050
SC14086
SC14031
SC14131
SC14128
SC14102
SC14212
SC14171
SC14059
SC14133
SC14221
SC14162
SC14162
SC14277
SC14223
SC14062
SC14190
SC14172
SC14151
SC14129
SC14188
SC14168
SC14150
SC14030
SC14053
SC14176
SC14126
SC14161
SC14062
SC14304
SC14165
SC14169
SC14197

2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474

736421232V
736430762V
736441810V
736501465V
736510308V
736510553V
736541726V
736623781V
736631830V
736641763V
736710188V
736770920V
736801167V
736811030V
736820382V
736931290V
736991799V
737150380V
737210421V
737212181V
737292932V
737351157V
737381013V
737390993V
737391655V
737411460V
737430227V
737462250V
737472086V
737491250V
737562549V
737571327V
737571408V
737581454V
737622622V
737680959V
737730867V
737744221V
737762548V
737850188V
737860396V
737920313V
737941914V
738000862V
738033310V

THANGESWARY.J
SC14316
THEVARAJAH.S.
SC14056
KANESARETNAM T
SC14097
MANGALESWARAN S.
SC14029
ARIYATHURAI S.
SC14148
RAVINDRAN.L.
SC14303
PARAMESWARY.A
SC14062
SANTHIRASEGARAM S
SC14106
SASIVATHANY M
SC14120
CHANDRA ARIYALUXMY W.G.M.ASC14013
SOMASUNDARAM.S.
SC14186
CHITHRA S.
SC14239
EHALAIVAN V
SC14175
PRABHAHARAN.M
SC14108
AROKKIYAM S.
SC14237
PRATHEEPAN T.
SC14125
KRISHNAVERNI N.
SC14027
PATHMINI M
SC14099
PRABAKARAN T.
SC14036
NATCUNAM T.
SC14277
NESAMALAR.V.
SC14167
JEYARAJAH M.
SC14040
THAMILSELVAN S
SC14117
GEETHA V.
SC14053
PRASATHKANTHAN K.
SC14055
SRITHARAN S.
SC14253
SIVAKUMARAN V
SC14243
KAILAINATHAN.R.
SC14102
KATHIRAVAN S.
SC14037
JULIAN EARNEST E.J.
SC14011
SAROJINIDEVI N
SC14092
YOGACHANDRAN T.
SC14031
LAKSHMAN T.
SC14105
JEYANTHINI K
SC14191
KEETHESWARAN E.
SC14025
PUSHPARANI S.
SC14015
MANOGARAN.L.R.
SC14204
KIRUSHNAPILLAI.V.
SC14181
RAMATHAS.N
SC14165
THIYAGESAN C
SC14120
FERNANDO E.S.H.
SC14235
SUTHAGAR K
SC14069
THIRUPPARAN.K
SC14102
BALAKUSHNAPILLAI R
SC14190
SIVATHASAN M
SC14190

2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519

738061187V
738111141V
738171250V
738191200V
738211790V
738213424V
738262379V
738341449V
738352548V
738380940V
738400925X
738462904V
738490843V
738561139V
738571045V
738632265V
738641388V
740011251V
740051377V
740071734V
740072900V
740162136V
740181050V
740210700V
740331388V
740350994V
740441906V
740501496V
740512226V
740520806V
740531280V
740582313V
740591142V
740610821V
740692658V
740702475V
740851462V
740920820V
740961497V
740971107V
741031027V
741070812V
741101378V
741130769V
741192713V

SRITHARAN J.
PIRAPAKARAN J.
ALFRADHARAN A.S.
SIVANATHAN T
JEYAMALAR S.
JAYAKUMAR K.
THURAIRAJASINGAM S.
NAVARANJANI.S
JEYARAJAH M.
SIVAGANESH.K.
MANGALACHCHANDRA L
THEVARAJAKURU A.
PASKARAN M
RAVICHANDRAN.U.
NITHIYESWARA N
THEVENDRAN A.
NIRANJAN S.
THAYAKARAN S.
SIVAKUMAR Y.
RAVICHANDRAN K
RAMESWARAN S.
THADSANAMOORTHY S.
ITHAYARAJAH M.
PUVANENTHIRAKUMAR T.
VIVEGAANANDAN K.
SUGANTHAN K.
JAMUNAHARAN.S
ROBERT KARAN R.
MANIVANNAN M.
MAHENTHIRAKUMAR M.
VISVALINGAM V.
SRIMURUGAN S
ARUNAGIRINATHAN R
AMIRTHARAJAH P.
RAJAKUMAR S.
KODEESWARAN T.
ALEXANDER S.
SURESH KUMAR G.
RASIKARAN.P.
PARA.S
MAHENDRAN T.
ANANTHARAJAN.A.F
THIRUNIRAICHCHELVAN L.
MANOGARAN A
KAMALARAJAH K.

SC14053
SC14055
SC14194
SC14223
SC14161
SC14045
SC14134
SC14057
SC14305
SC14195
SC14116
SC14001
SC14097
SC14200
SC14226
SC14174
SC14040
SC14209
SC14031
SC14092
SC14282
SC14010
SC14001
SC14151
SC14239
SC14115
SC14244
SC14013
SC14100
SC14006
SC14050
SC14092
SC14304
SC14030
SC14282
SC14255
SC14013
SC14150
SC14232
SC14249
SC14072
SC14129
SC14008
SC14214
SC14004

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

741222728V
741362759V
741381508V
741621134V
741682435V
741731657V
741790602V
741801450V
741851466V
741920620V
742032884V
742140342V
742183106V
742290956V
742301710V
742390586V
742440958V
742451232V
742470334V
742481263V
742512185V
742520439V
742571521V
742572510V
742671321V
742711064V
742720667V
742980910V
743021290V
743050274V
743072049V
743150244V
743272277V
743330846V
743342402V
743430417V
743480864V
743490401V
743500652V
743590384V
743631749V
743640446V
745060692V
745070817V
745071384V

MOHAN K.
NAVANEETHAN T.
ELANGO S.
UTHAYAKUMAR T.
SAHAYARAJ P.L.
SELLAR B.
PATHMARAJAH.S.
PERINPARASHA T.
SHANTHALINGAM K.
THIRUCHELVAM - K
ACHUTHAN K.
PATHMANATHAN S.
NEMINATHAN N.
KARUNAIRAJAH S.
THIYAGARAJAH V.
JAMUNAKARAN.K.
ARIYATHAS.M
KUGAN.K.
CHATHANANTHAN.P
UTHYACHANDRAN.R
KARUNAILINGAM.K
RAVICHANDRAN M
SASIKUMAR.R
KARIKALAN.T
PARABAHARAN.V
SUVARNESWARAN K.
KAMALANATHAN N.
SUTHAGARAN A.
SAISANKAR M.
JEYAKANTH P.
ARUNA P.
PATHMARAJAH.M
INPAVEL.V
YOGENTHIRARAJAH.M
THAYAPARAN P.
KIRUBAKARAN T.
INDRAN S.
JAYAKARAN K
THAMIL VAANAN T.
KIRITHARAN A
SUNTHARALINGAM S.
CHANDRARASU.K
GNANANPAKKIYAM.V.
ARULRAJAH S.
RAMESH.K.

SC14028
SC14151
SC14337
SC14002
SC14075
SC14094
SC14204
SC14002
SC14012
SC14209
SC14243
SC14203
SC14031
SC14003
SC14159
SC14200
SC14236
SC14222
SC14227
SC14057
SC14236
SC14117
SC14244
SC14062
SC14077
SC14010
SC14053
SC14257
SC14129
SC14001
SC14273
SC14240
SC14241
SC14170
SC14279
SC14129
SC14003
SC14210
SC14013
SC14117
SC14025
SC14249
SC14178
SC14053
SC14181

2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609

745091113V
745330940V
745342418V
745352570V
745373399V
745401732V
745410995V
745422284V
745431801V
745463410V
745512194V
745572812V
745643086V
745721133V
745731937V
745751490X
745764002V
745771300V
745793258V
745842054V
745891489V
745891543V
745941664V
745961380V
745981470V
745992536V
746001282V
746003072V
746012624V
746033397V
746072325V
746081243V
746141211V
746161530V
746221550V
746292945V
746311028V
746331029V
746372272V
746391714V
746401612V
746422644V
746431295V
746432330V
746441860V

VIVEKUMAR N.
SUTHARSHINI B.
SURENTHIRAN K.
MANIVANNAN S.
THAVARAJAH J.
UTHAYAROOBINI.P
VETTRIVEL L.
PAHEERATHAN K
UMAH.V.
THANGAVEL N.
KARNAN S.
RAVIKUMAR S.
KOKULAKUMARI.T
NILAKSHAN N.
THEIVAMALAR S.
KAJENDRAN I.
YOKALALITHA K.
PRAPASKARAN.K.
PREMKUMAR K.
KEGAYARAJA T
INPARAJAH V.
ANTONY K.
GOWRISWARAN J.
SUBAJINI.P.
CHANDREN.P.
PREMAKUMAR R.
KIRUPAKARAN S
MOHANAKANTHA.V.
YOGANATHAN J.
KOTHASAN J.
GANESHARAJAH S.
VASANTHAKUMARY P.
ILANKOVAN S.
MURUGATHAS T
KOVINTHADAS M.
PUNITHALATHA P.
THURAIRAJASINAGM J.
MANOGARAN J
SASIKALA K.
PATHMA P.
CHANDRAN S.
VIJAYAMALAR G.
POTKUNATHEVAN - A
KUMAR V.
KARTHIKA B.

SC14034
SC14031
SC14323
SC14031
SC14058
SC14062
SC14050
SC14122
SC14204
SC14043
SC14047
SC14035
SC14229
SC14044
SC14002
SC14031
SC14045
SC14196
SC14129
SC14103
SC14029
SC14115
SC14055
SC14216
SC14213
SC14115
SC14223
SC14162
SC14279
SC14035
SC14106
SC14209
SC14036
SC14161
SC14037
SC14026
SC14239
SC14177
SC14036
SC14064
SC14004
SC14040
SC14209
SC14053
SC14103

2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654

746531150V
746552386V
746611013V
746621531V
746750862V
746762160V
746830963V
746843607X
746852061V
746892020V
746900848V
746910932V
746920580V
746930666V
746950705V
746980892V
747030480V
747100845V
747113270V
747313580V
747322414V
747361274V
747380856V
747381100V
747390436V
747392625V
747430292V
747460825V
747490333V
747491240V
747501882V
747612048V
747732400V
747810311V
747820171V
747860181V
747861730V
747862141V
747882630V
747981400V
748022864V
748060090V
748091882V
748130853V
748170332V

GNANAPRAKASAM.J
RETNASINGAM R.
Thaendiran k
ARUNAN G.
NIXON V
THAVARAS M
SOWTHAYINI T
KOKULAVERNI K.
PUSHPARAJAH V.
RAJANY M.
SITHIRAVEL I.
MEHALA.V
THIVYARAJAH S.
VAMADEWAN T.
JAYANANTHY R.
SIVARAJAH V
ARULNANTHY K.
PUSPARAJAH Y.
UTHAYAKUMAR J.
NESARATHINAM.M.
SOLOMON JEYASEELAN J.R.
HARIKARAN T
RAMANESWARAN S.
SITHAPARANATHAN A.
SANMUGARAJAH M.
JEYANY T.
RAVICHANDRAN.N
JEYARANJITH S.
FRANCIS S.
KIRUPAKARAN K
RASAMANIKKAM P.
SENTHILKUMAR S.
GEORGE V.
LINGESWARAN.K
SANDIRAWATHY.S.
PARAMESWARAN M.
LINGESHWARAN.S
KONESWARAN V.
GUNAPALASINGAM R.
KRISHNAKALA K
LAGANAYAGAM K.
THIRUKKANESH A.
RETHNASINGAM R.
NEDUNCHELIYAN
RANJAN S.

SC14320
SC14041
SC14190
SC14045
SC14100
SC14221
SC14092
SC14044
SC14118
SC14072
SC14012
SC14235
SC14094
SC14043
SC14001
SC14128
SC14045
SC14029
SC14033
SC14193
SC14036
SC14175
SC14053
SC14054
SC14315
SC14209
SC14102
SC14032
SC14245
SC14301
SC14076
SC14009
SC14174
SC14174
SC14204
SC14180
SC14166
SC14032
SC14315
SC14064
SC14058
SC14168
SC14258
SC14094
SC14032

2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699

748210865V
748241809V
748250778V
748260684V
748310754V
748313702X
748453024V
748462791V
748490043V
748521275V
748530070V
748540598V
748631852V
748660585V
750014666V
750084320V
750240763V
750323308V
750390692V
750400531V
750470831V
750531202V
750620531V
750620922V
750631053V
750740391V
750771831V
750792952V
750802168V
750831915V
750840868V
750850855V
750903592V
750934030V
750991815V
751000014V
751182333V
751271697V
751291043V
751291051V
751370415V
751380240V
751461119V
751493037V
751762909V

UTHAYAKUMARAN.B.
VIPULANANTHARAJAH T
ANDRADO M C
STEPHAN RAMESSH S.
JEYARAJAH.R.D.
HEBZY PREMILA K
MANIVANNAN V.
THIYALINI P.
ANANTHARAJESKANNA Y.
KUKANANTHARAJAH R.
GUNAWARDHANA.K.
KAMALARANI.S
MURUGAVERL V.
KUGANATHAN V.
SATHEESHGUMAR.S.
NESARAJ M.
VIVEKANANTHAN M.
SASIKUMAR Y
SOUNTHARARAJAN T.
VIRUTHASALAM K
THEVANANTHAM S.
SASIKANTH K.
THAVARANJAN.P.
THILLAIKUTTHAN.S.
SANTHIRAKUMAR K.
SARAVANAN.T.
LOHESWARAN.P
KUGANATHAN N.
GANESH.S
MAHESWARAN S.
MANGALARUPAN P.
JEYASUTHAN.P.
KARUNAKARAN K.
RAMESAN K.
SRIJEYABALACHANDRAN.M
JEYAGANTHAN A
NADESHAPATHY.R
THEISOKUMAR B.
SOORIYAKANTHAN X.
CHANTHIRAKANTHAN A
SUTHAKARAN S
PUVANESARASA M.
SIVARAJ S
THAYAKARAN.T
YOGANATHAN M.

SC14188
SC14103
SC14121
SC14298
SC14193
SC14123
SC14314
SC14045
SC14305
SC14033
SC14185
SC14235
SC14032
SC14050
SC14213
SC14055
SC14002
SC14217
SC14003
SC14117
SC14003
SC14256
SC14204
SC14056
SC14004
SC14186
SC14070
SC14045
SC14070
SC14041
SC14251
SC14227
SC14278
SC14282
SC14108
SC14233
SC14070
SC14050
SC14008
SC14260
SC14223
SC14337
SC14117
SC14073
SC14026

2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744

751791615V
751842147V
751892420V
752001375V
752041741V
752090319V
752091994V
752102058V
752261393V
752351368V
752490074V
752511365V
752513074V
752520968V
752541086V
752600236V
752640319V
752803897V
752831092V
752861889V
752892067V
752903107V
753020446V
753131388V
753160159V
753373470V
753391029V
753440585V
753553088V
753591150V
753620052V
753630287V
753651101V
755020443V
755031313V
755061239V
755110698V
755151300V
755183580V
755200824V
755230243V
755232696V
755260223V
755332275V
755340529V

INGARAMOORTHY S.
SASIKARAN P
VINAYAGASEGARAM T.
MURALITHARAN A
THAYALAN S.
SELVARAJAH D.S.
THARMALINGAM.M
THAYALAN K.
THAYAPARAN P.
JEEVARAJ J L
CHANAKA W.A.D.A.
UTHAYASEGAR.S
PAVANANTHAN N.
JEYARUBAN T.
THILEEPAN K.
CRISTOPHAR S
SUMATHEESAN V.
JEYANATHAN K.
VASANTHAKUMAR
THAYANANTHAN T.
SATHANANTHAKUMAR T.
SUTHAKARAN K.
NAMASIVAYAM K.
THAYAKARAN K.
KULENDRAN A.
KANESAPILLAI K
MAGESWARAN S
SUTHARSHANAN E.
CHANDRAKUMAR S.
VASITHARAN S.
PRABAKARAN K
KAVIYENTHIRAN.S
ILANGESWARAN I
THIVAHARAN S.
VARATHARAJAN K.
KAMALNATHAN U.
VARATHARAJAN I.
MATHAN S.
PRABAHARAN.A
SUTHAKARAN.K.
PARAMESWARY P.
YOGANANTHAN.B
KANAGASABAI.L
SHIYAMALA.S
SUBAGARAN.S

SC14004
SC14210
SC14159
SC14092
SC14279
SC14129
SC14080
SC14039
SC14009
SC14116
SC14235
SC14178
SC14015
SC14050
SC14026
SC14177
SC14159
SC14006
SC14034
SC14030
SC14008
SC14033
SC14174
SC14024
SC14064
SC14207
SC14191
SC14203
SC14161
SC14159
SC14190
SC14070
SC14117
SC14239
SC14314
SC14029
SC14185
SC14055
SC14163
SC14216
SC14030
SC14165
SC14066
SC14265
SC14129

2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789

755411124V
755431397V
755431680V
755432806V
755452246V
755470406V
755471739V
755522473V
755553034V
755560340V
755561231V
755634212V
755651303V
755671959V
755681210V
755730416V
755734500V
755763152V
755770094V
755802301V
755821438V
755922161V
755922722V
755931217V
755941727V
755945242V
755960802V
755974021V
756040936V
756110926V
756282743V
756310658V
756340433V
756360132V
756372262V
756392000V
756402307V
756442171V
756451464V
756531131V
756531875V
756550608V
756581031V
756590073V
756720767V

THIRUCHELVAM.K.
PASKARAN P.
VINAYAGAMOORTHY V
MANIVANNAN.S.
GEETHA.B
SELVAKUMARAN V.
ARUDSELVI.A
AMALARANJINI P.
PREMAKUMAR P.
RUTHESAN.N.
OUTSCHOORN M.
SITHRA S.
SIRGINI M.C
KULATHEESAN P.
RAJU J.
THIVAHARAN J.
THAMBIMUTHU.S.S
BALAKRISHNAN S.
LOGINI.S.
KAVITHA T.
MOHENDRAN J.
THIYAGARAJAH E.V.
SIVAKARAN S.
PAVANANTHAMOORTHY.P.
MANIVANNAN.S
RAVI S.
VIJAYALEDSUMY.U
PAHEETHARAN J.
PEARL EMILIYA V.
PATHMARAJAH R.
THIRUCHELVAM T.
VITHYASAKAR G
KOMATHIRAJ I
THAYAMANTHY.N
SUNTHARALINGAM V
SASIKUMAR S.
PRABAKARAN.N
KAJENDRADAS T.
RAVEENDRAN.M.
PARAMATHEVAN S.
MAGESWARAY K
LOKENDERAN T.
SOUNDARARASASUNDARAM.L.
SHANKAR K.
VIJAYARADNAM.R.

SC14204
SC14047
SC14176
SC14204
SC14101
SC14100
SC14057
SC14036
SC14161
SC14198
SC14118
SC14031
SC14050
SC14046
SC14041
SC14125
SC14108
SC14025
SC14230
SC14237
SC14054
SC14031
SC14275
SC14303
SC14244
SC14031
SC14236
SC14050
SC14111
SC14040
SC14044
SC14128
SC14093
SC14235
SC14223
SC14273
SC14102
SC14247
SC14193
SC14055
SC14228
SC14245
SC14188
SC14053
SC14222

2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834

756740563V
756800957X
756810537V
756830830V
756840843V
756860143V
756861689V
756870769V
756921061V
756923331V
756960377X
756971794V
757031043V
757070448V
757071231V
757092450V
757111713V
757121140V
757132311V
757140489V
757151324V
757191865V
757241013V
757250276V
757251558V
757280264V
757301997V
757332450V
757420457V
757430797V
757461048V
757461358V
757491362V
757511312V
757601273V
757612623V
757680742V
757791579V
757841339V
757842980V
757860961V
757881667V
757911744V
757931010V
757962667V

MAHESAN.M
JEYALEDCHUMY V.
THAYANITHI G.
SUTHAKARAN C
PIRABAKARAN N
KIRUPAKARAN Y.
MANCHULA T
UTHAYAKUMAR S.
ELAYATHAMBY K.
COSMOS C.V.
PASHARAN.R.
RAVINDRAKUMAR N
RANGANATHAN P.
ELANGOVAN A
KUMUTHINY T
CHANDRAMOHAN U.
PUSPARAJAH S.
SUTHAHARAN.I
SHANMUGAVATHANI S.
KANDEEPAN.M.
VISHNUKANTHAN P.
MATHIVATHANI R.
SIVAKUMAR P.
SENTHILNATHAN P
KRISHNADAS.V.
AKILESWARAN.N
PUVANESAMANI Y.
VINOGINI P.
JEYASUSINTHIRAKUMAR E.
RATHNAKALA B.
SITHTHIRAVEL A.
ELANGO K
SRITHARAN V.
SUGANTHAN S.
KOPALAKIRUSHNAN R
GANGATHEVI.V.
KIRITHARALINGAM L.
PUSHPARAJAH.P
PUSPAMALAR N.
VIMALENDRAN K.
KALINGESWARAN.J
PREMKUMAR T.
SYLVESTER M D
KUMANAVEL.S.
UPERAJ S

SC14080
SC14253
SC14013
SC14128
SC14176
SC14031
SC14214
SC14039
SC14026
SC14040
SC14222
SC14116
SC14174
SC14190
SC14214
SC14125
SC14239
SC14236
SC14305
SC14188
SC14314
SC14030
SC14040
SC14128
SC14216
SC14422
SC14253
SC14031
SC14050
SC14011
SC14277
SC14223
SC14053
SC14064
SC14175
SC14213
SC14336
SC14101
SC14161
SC14129
SC14165
SC14256
SC14117
SC14186
SC14086

2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879

757970023V
757980070V
757990237V
757991357V
758050602X
758060713V
758061795V
758100367V
758112853V
758112926V
758151336V
758241963V
758270904V
758300056X
758330850V
758452298V
758522563V
758590933V
758611191V
758641430V
760120995V
760232890V
760290580V
760290670V
760350826V
760360597V
760461393V
760501700V
760501905V
760554049V
760560774V
760591084V
760631353V
760670529V
760673021V
760692891V
760710709V
760723568V
760751081V
760812366V
760831220V
760843172X
760961876V
761000578V
761180681V

SENTHILKUMAR P.
MIHINTHIRAN.K.
MANOKARAN.C.R.
VADIVEL V.
ANPALAGAN J.
PUSPAJINY K
ITHAYARANJAN J N
KRISHNAKUMAR R.
YASOTHARA.V
GOPIGATHILAGAM R.
MURALITHARAN V.
NIRMALARAJ V.
PASKARAN S.
NESHARAASHAA P
SATHEESWARAN S
KIRUPAKARAN S
JAYAPIRIYAN S.
JEYATHEEPAN B.
JEGATHEESWARAN V.
UTHAYAVATHANI P.
RAJH.V.
KUPERAN.S
PUVANESARAJJH T.
THIRUTHANI V
THARMUTHAS S.
SATHIYASEELAN.R
JEYARETNAM N
PATHMAKUMAR P
PUVANENDRAN K.
SATHIYASEELAN N.
PAHIRATHAN V.
NAGESWARAN.V.
PIRABAGAR K
ARULNATHAN K.
UTHAYAKUMAR E.
RAVISHANKAR.S.
IYNKARAN.S
KUGARAJAH K.
AMIRTHALINGAM.A
KANTHASAMY.T.
JAYAKUMAR K.
PAVEENDRA T
SIVAKARAN S.
URUTHIRARAJA S
SATHEESKUMAR S.

SC14050
SC14227
SC14102
SC14043
SC14032
SC14191
SC14117
SC14044
SC14166
SC14044
SC14031
SC14048
SC14053
SC14116
SC14271
SC14217
SC14051
SC14151
SC14069
SC14006
SC14185
SC14062
SC14191
SC14183
SC14043
SC14332
SC14201
SC14103
SC14276
SC14004
SC14010
SC14204
SC14100
SC14012
SC14031
SC14079
SC14070
SC14031
SC14249
SC14225
SC14034
SC14093
SC14277
SC14190
SC14064

2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924

761212338V
761260782V
761363751V
761430696V
761460820V
761481100V
761530801V
761601610V
761623516V
761651269V
761720805V
761722620V
761741322V
761802895V
761882724V
761950576V
761972847V
762000903V
762100983V
762152266V
762230267V
762242001V
762270889V
762281368V
762294273V
762300532V
762350840V
762363658V
762370948V
762381516V
762410940V
762440458V
762450348V
762452880V
762480280V
762494140V
762503972V
762542587V
762551675V
762610574V
762642751V
762670534V
762710340V
762882558V
762943085V

THAYAKARAN S.3
KUMARESAN N
VICKRAMAN T.
SURESH.A
ELAVENTHAN A.
NIMALATHASAN K.
SELVAM S.
PASKARAN K.
JAYARAMAN.K
SIVAKANTHAN K
VIMALATHASAN V.
SATHEESWARAN S.
SETHEESWARAN.K.
PATHMARANJAN T.
RATHISKUMAR K.
KIRITHAR.S.
JEEVADARAN P.
SADASARASIVAM K.
JESUTHASAN S
SHIVAKUMAR.K
KUGANENTHIRAN K
KUMANAN K.
UTHAYAKEERTHY A.
SARVESWARAN E.
UTHAYAKUMAR.R
LOGESWARAN.S
PRINSLY.A.
SOUNTHARARAJAH.K.
GOPALASINGAM G.
PAVALANATHAN.P
SANTHIRKUMAR K
KANGESWARAN V.
NANTHAKUMAR.K
KALAICHCHELVAN S
THAYALAGUNASEKARAM G.
THIRUKKESPARAM
KIRUPAIRETNAM T.
SANTHIRASEGARAM N.
SRIKANTHARASAH A.
INDRAMOORTHY.E.
VAHEESAN.A.
SASIKANTHA T.
THIVYATHEVU A.
NIRANJAN N.
VINAYAGAMOORTHY T.

SC14040
SC14234
SC14053
SC14236
SC14237
SC14045
SC14203
SC14040
SC14229
SC14231
SC14044
SC14036
SC14225
SC14164
SC14072
SC14188
SC14001
SC14239
SC14280
SC14265
SC14180
SC14029
SC14031
SC14281
SC14057
SC14229
SC14208
SC14079
SC14012
SC14165
SC14234
SC14015
SC14328
SC14260
SC14006
SC14211
SC14034
SC14266
SC14266
SC14185
SC14227
SC14203
SC14053
SC14006
SC14076

2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969

762961040V
763024687V
763150852V
763180093V
763191176V
763200450V
763251900V
763260852V
763301303V
763320782V
763341291V
763372219V
763391230V
763402720V
763402983V
763502503V
763511731V
763581691V
763584097V
763600653V
763650707V
765070074V
765070821V
765091829V
765152097V
765162130V
765300720V
765342430V
765381410V
765412196V
765482186V
765671167V
765712734V
765720702V
765740185V
765801079V
765813760V
765850592V
765880840V
765881137V
765910293V
765912547V
765932238V
765951810V
765971594X

SIVAKUMAR R.
KAMALATHASHAN K.
SIVANITHY S.
KRISHNARUBAN B.
VIJITHARAN N.
THAVANESAN V
KANTHALINGAM P.
SYLVESTOR.C.N
JEJAKANDAN V.
MALARVANNAN.V
THUSSYANTHAN.P.
SATHISKUMAR M.
SIVAKUMAR S.
JEYASEELAN.G
SUTHAKARLINGAM M
JEEVAHARAN K.
PALAMURALI S.
RAVINDRAKUMAR A.
JEEVANANTHAM.V
RAVINDRANATHAN K.
SAPARETNAM.P.
RAVIRAJAH S.
MAHESWARARASA.S
VIMALENDRAN T.
KETHEESWARAN S.
RAMESH K.
MURALITHARAN R.
AJANTHAKUMAR T.
NILAYINI T.
RAJENDIRAN V
URUTHIRAKUMARY.T.
KUGANATHAN J.
SURESKUMAR A.
KALAICHELVAN.R.
LINGARAJAH V
RAJANEESWARY.M
KIRISNAPILLAI.N
THEIVENDIRAN.S.
SHANTHA KUMAR N.R.
SIVAM J.
MATHANA.S.
RAVICHANDRAN J.
THAYANANTHAN Y.
KANTHARASA.A.
SRIMAKATHEVI M.

SC14039
SC14243
SC14094
SC14045
SC14252
SC14190
SC14251
SC14062
SC14164
SC14208
SC14178
SC14161
SC14037
SC14334
SC14234
SC14048
SC14011
SC14266
SC14334
SC14031
SC14227
SC14094
SC14249
SC14027
SC14311
SC14036
SC14176
SC14058
SC14239
SC14117
SC14213
SC14277
SC14298
SC14204
SC14176
SC14062
SC14188
SC14230
SC14040
SC14159
SC14198
SC14314
SC14055
SC14236
SC14040

2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014

765981883V
766011381V
766021581V
766090168V
766092535V
766132618V
766140270V
766141110V
766200877V
766211470V
766291171V
766301452V
766331238V
766390773V
766440363V
766460658V
766471188V
766473210V
766500102V
766502792V
766520260V
766541674V
766542581V
766542964V
766582940V
766583202V
766612954V
766702236V
766741940V
766781985V
766812830X
766841651V
766870082V
766890652V
766920144V
766950906V
766970796V
766990150V
767021631V
767031335V
767040717V
767042892V
767050119V
767050429V
767061633V

PIRATHIVIRAJ H
KAMALESWARAN N.
NAHULADEVI.N
NIVETHA.T
KAMALANATHAN K.
PAHERATHAN K.
PERINPARASA T.
SUJITHALALPEERIS P.
UTHAYAKUMAR S.
VASANTHA.P
SIVAKARAN M.
SUKENDAR.A.K
THARMENTHY.P.
RAJENDRARAJAN A.
MANIVANNAN Y.
MARY ANTONIYA R.
KARUNANITHI S
KANESAMOORTHY S.
NAVANATHAN M.
HONSAN T.P
SURESH K.
NAVARETNEWARARAJAH K
JEYAPRADHABAN.S.
PRAPAKARAN.M.
RAVICHANDRAN S.
JEYACHANDRAN P.
VIJAYATHARSHAN V.
ANBURAJ A.R.
UTHAYAKUMAR S.
VIJAYAMALAR A.
VINOTHA V.
ANITHA S.
RAJANI S.
SATHEESWARAN.S.
ASOKKUMAR S
SIVAKARAN.P
JEEVANATHAN R
MANGALESWARAN S.
RAVI L.
MATHIYALAGAN.N.
SIVENDRAN I.
THIVENDRAKUMAR U
KAMALANATHAN V.
SIVAPRAGASAM R.
THEVENDRAN J.

SC14128
SC14011
SC14057
SC14062
SC14100
SC14158
SC14049
SC14031
SC14050
SC14240
SC14314
SC14422
SC14056
SC14033
SC14055
SC14030
SC14217
SC14275
SC14029
SC14050
SC14243
SC14155
SC14181
SC14185
SC14055
SC14053
SC14168
SC14172
SC14045
SC14009
SC14040
SC14237
SC14176
SC14178
SC14190
SC14244
SC14226
SC14129
SC14054
SC14204
SC14160
SC14243
SC14045
SC14047
SC14001

3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059

767093241V
767120796V
767260954V
767262191V
767390106V
767393040X
767410182V
767431163V
767451113V
767453221V
767462620V
767470339V
767472250V
767530986V
767533063V
767543344V
767544545V
767603240V
767622716V
767660952V
767690550V
767692692V
767740190V
767840853V
767840861V
767881029V
767912340V
767942133V
767992530X
768000727V
768013080V
768063753V
768101035V
768140545V
768152721V
768182434V
768260419V
768340072V
768370397V
768391637V
768403910V
768430934V
768453470V
768460124V
768471010V

RAMALINGAM M.
KAPILAN K.
PRIYANAYAGAM S
VIJAYAKUMAR N.
GUNARAJAH S.
DAYANANTHY.P
LESTENJEVARAJ S.
UTHAYASRITHER N.
YOGARASA S.
VALARMATHY P.
THAYALAN S.
ELANGO P.
GEETHAMANY I.
KIRIJA M.
SHUTHARSHINI N.
GUNATHASH.S
PRABAHARAN I.
ARUNASALAM.V
ARIYATHAS S
ANDONY RAVEENDRAN D.M.
SRITHARAN R.
JEYALEDCHUMY S.
DEHESWARAN V.
KONESALINGAM N.
MATHIVATHANAN N.
VINOTHAN.K.
KAVITHA S.
THAYAPARAN.S.
NIMALAVATHY K
PRABAKARAN S.
JIVASIKANESHALINGAM P
MUHUNTHAN S.
KRISHNAVENI.K
RASU M.R.
THARMAGUNASEELAN S.
THILLAIVASAN H.
RAVICHSANDRAN N.
KAMALANATHAN T.
SIVATHARSINI.S
JEEVANAYAGAM.L.
MANIVANNAN R.
SANTHIRAKUMAR K
SUTHARSINI K.
SUVENDRAN K.
RAMESH.K.

SC14151
SC14055
SC14210
SC14168
SC14115
SC14169
SC14055
SC14039
SC14041
SC14209
SC14063
SC14245
SC14194
SC14006
SC14037
SC14057
SC14069
SC14423
SC14159
SC14311
SC14055
SC14044
SC14245
SC14047
SC14179
SC14230
SC14111
SC14213
SC14234
SC14055
SC14271
SC14055
SC14244
SC14055
SC14326
SC14161
SC14037
SC14055
SC14169
SC14208
SC14049
SC14274
SC14005
SC14050
SC14188

3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104

768501157V
768540314V
768562695V
768562865V
768592845V
768593116V
768601224V
768601879V
768602050V
768620105V
770052211V
770052700V
770064139V
770140706V
770150337V
770163390V
770313813V
770353149V
770421128V
770430593V
770580927V
770610850V
770620821V
770721598V
770820073V
770822947V
770942667V
771001017V
771001297V
771110274V
771322000V
771371116V
771482244V
771541402V
771630820V
771741711V
771901883V
771911463V
771970109V
772080506V
772090315V
772100841V
772143648V
772260482V
772280998V

SINNATHURAI N
PRIYAKANTHAN Y
SURESHKARAN L.
VIJAYARAH P.
UTHAYENDRAN V.
PIRAMITHAN J.
THEVARAJANI R
KAMALATHARSINI.S
JOHNPILLAI C.N.
SIVAKUMAR V
SURESHKUMAR.T
KUNALAN P.
THUSHYANTH S
KANGATHARAN K.
SUVENTHIRAJAH P.
UTHAYAKUMAR S.
SUKUMAR S.
SANTHIRASEGARAM.P
SASIKARAN V
YAGATHEESKARAN R.
SURESHGUMARAN.T
SIVAKUMAR S.
BALAKRISHNAN.S
SIVAPRAGASHAM K.
SURENTHIRAN.S.
SUTHAKARAN S.
DUSHYANTHAN K.
SIVATHAS G.
RASAKUMAR.K.
LINGESWARAN K.
RAVI M
SUBASKARNANTHAM.P
PARTHEEPAN.K
JEYAPIRATHAPAN A
VINOTHAN N.
UMAMAKESHAN L.
SENTHILKUMAR S.
RAJASEKAR M
VASEEKARAN.V
VISUNUMOORTHY K.
JAYANTHASEELAN G.
UTHAYASOORIYAN A
RAASHAN A.
KOKULANATHAN N
MATHABAKUMAR T.

SC14226
SC14120
SC14050
SC14035
SC14055
SC14031
SC14099
SC14057
SC14115
SC14221
SC14169
SC14064
SC14190
SC14055
SC14129
SC14251
SC14126
SC14188
SC14117
SC14008
SC14249
SC14045
SC14062
SC14038
SC14185
SC14310
SC14074
SC14008
SC14230
SC14001
SC14223
SC14071
SC14185
SC14210
SC14045
SC14004
SC14203
SC14110
SC14170
SC14006
SC14106
SC14304
SC14004
SC14117
SC14006

3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149

772291663V
772310668V
772320043V
772333692V
772350902V
772360908V
772381506V
772440499V
772511051V
772552025V
772580584V
772591578V
772621035V
772702639V
772710224V
772733755V
772750188V
772791291V
772822960V
772840241V
772930992V
772964285V
773002410V
773010056V
773022780V
773090467V
773130639V
773230722V
773260192V
773300879V
773323810V
773331200V
773370176V
773383790V
773543755V
773612412V
773654212V
775020504V
775052090V
775131233V
775150629V
775202696V
775210281V
775230312V
775280085V

VENUKOPAN N.
SANTHIRAMOHAN
SUTHANANTHAN.P.
RAVINDRAN.M
SENTHILRAJ S.
JEEVANATHAM
MEHANATHAN.S
CHANDRAPOSE M
KUHATHARAN A.P.
VISVANATHAN M.
SIVANESARAJAH S.
PERINPARASA V.
JEGATHEESWARAN.M
THAVANAYAGAM M.
JEYARAJASOORIYAN J.
SACHCHUTHANANDAN K.
LOGANANTHAM A.
MUMUNATHASAN S.
GNANATHARSHAN.G.
SUYATHEESWARA P
VIJAYAN S
KOKULAN A.
SANKER K.
LINGESWARAN P.
RAVICHANDRAN.G
MAHAALINGAM K
PRASANTH.V
KOKULANATHAN.K
SIVARUBAN.S.
RAVEENTHIRAN S.
LOGITHARASA.V.
HARIHARARAJ K.
SOTHEESWARAN - E
AMARATHAS.P
KONESWARAMOORTHY.E.
JANARTHAGEYAN.K.
RUSIJANTHAN G.
PARANITHARAN S.
PARTHEEPAN.V.
RUSHANDAN.R
THIRUPPATHY S.
RAJAKUUMAR K.
SUTHAKARASEELAN K
KARUNAKARN K.
POUL PRAGASH L

SC14237
SC14190
SC14204
SC14071
SC14172
SC14001
SC14244
SC14234
SC14118
SC14129
SC14032
SC14151
SC14080
SC14258
SC14011
SC14266
SC14009
SC14042
SC14232
SC14233
SC14234
SC14026
SC14310
SC14044
SC14108
SC14228
SC14249
SC14229
SC14079
SC14001
SC14213
SC14115
SC14209
SC14070
SC14204
SC14216
SC14125
SC14033
SC14185
SC14108
SC14064
SC14044
SC14223
SC14031
SC14128

3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194

775342706V
775353562V
775361042V
775433264V
775453664V
775590386V
775615923V
775632380V
775640545V
775642041V
775644745V
775651202V
775651300V
775751584V
775760605V
775790040V
775800640V
775852399V
775880783V
775882379V
775891149V
775941898V
775970553V
775972181V
775981563V
775990813V
776020630V
776050768V
776111910V
776122467V
776133736V
776153648V
776210285V
776262633V
776271071V
776301957V
776311618V
776321311V
776321516V
776330744V
776331740V
776352381V
776374768V
776392103V
776393282V

ANTONY MAHENDRARAJAH I.
MURUGATHAS R
JEYATHEESWARAN.M.
AHILAN N.
VIJAYALOGINI R.
JEYAPAL.S.
JEYACHANDRAN.P
JEYANTHINI K
PRIYATHAS.A.M.
THANARAJ R
KENNEDY S J
VELRASASEKARAM.S
BARTHALOT C.S.
KEERTHIVARMAN.K.
GANESHARASA V.
AUGUTEEN S.
LOGESWARAN.T
SRIMURUGATHAS.T
SIVAKUMAR A.
SHAATHESKUMAR J.
SRISKANTHARAJAH C.
VIVEKANANDAN K.
MOHANARUPAN N.
LOORTH ANUSHIYA R.
PIRABAGARAN S
CHRISTY S.M.
INDIRAMOORTHY S
JEHARAN G.
SHANGAR M.
SUPENDRAKUMAR R
THEVATHAS A.
SUBASHATHINY S.
MRS. THASIM AWM
SRIRAJAH K.
RAMACHANDRAN Y.3
GANESALINGAM J.
SASIKARAN K
SIRINIVASU S.
JEGATHEESWARY VAHEESAN
JEEVANANTHARAJA S
NIRANJAN V.
THAYAKARAN S.
RAGU S.
KURUSANTHIRARASA.A
UTHAYARANI.S

SC14031
SC14116
SC14204
SC14118
SC14009
SC14162
SC14102
SC14224
SC14200
SC14260
SC14120
SC14236
SC14036
SC14225
SC14039
SC14075
SC14169
SC14422
SC14033
SC14044
SC14257
SC14129
SC14055
SC14045
SC14215
SC14106
SC14221
SC14106
SC14039
SC14128
SC14278
SC14279
SC14080
SC14239
SC14314
SC14203
SC14215
SC14161
SC14123
SC14223
SC14044
SC14009
SC14063
SC14244
SC14062

3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239

776471690V
776490415V
776491799V
776581917X
776662003V
776671592V
776712485V
776732036V
776742104V
776742368V
776771864V
776852538V
776893650V
776971561V
776991864V
777041380V
777050877V
777101595V
777111337V
777111868V
777211200V
777221523V
777291777V
777362020V
777380087V
777401610V
777411411V
777420461V
777481908V
777491504V
777521730V
777560360V
777620347V
777712098V
777712713V
777741780V
777760424V
777763164V
777773313V
777782410X
777792032V
777812173V
777872028V
777890441V
777911830V

MERVIN.M
KUMUTHINI K.
SYLVESTER B.
KEMALATHA S
JEYAKKUMAR V.
ARIYAMALAR R.
DHARSHAAYAN I.
UTHAYARANI.T.
SURESHKUMAR M.
THAMILMANY M.
NIMALAN T.
LOGATHAS N.
NIRANJAN N.
PUVANANATHAN
SIVAKUMAR V.
CHANDRAN U.
PERATHEEPAN P.V.
KIRUPARAJAH A.
ILANKOVAN K.
JEEVARETNAM R.
ARUNAKIRINATHAN S.
KIRUSHNANNATHAN.V
SIVANITHY T.
PADMINIDEVI S.
SASINTHINI N
VIMALENDRAN.N.
KENDRADEVI.A.
SIVAKUMAR J.
USHANANTHINI.R.
JAYAKUMAR T.
NITHIYANANTHAM.K.
SATHIYASEELAN M
KALAPHARAJAN S
RAHUNATHAN P
VIGNESWARAN S.
RAVINDRAN L.
COSTA N.R.
THIVYATHEVU S.
PRABAHAR.U.
YOGALINGAM.P
SHIYAMALA.K
UTHAYAKUMAR S.
NIMALAN K C
MATHIYALAGAN.K
KONESHARAJAH J.

SC14102
SC14267
SC14029
SC14223
SC14055
SC14025
SC14053
SC14186
SC14076
SC14009
SC14150
SC14038
SC14032
SC14031
SC14171
SC14058
SC14039
SC14040
SC14050
SC14314
SC14284
SC14165
SC14172
SC14064
SC14191
SC14102
SC14213
SC14050
SC14230
SC14106
SC14185
SC14223
SC14223
SC14097
SC14012
SC14042
SC14239
SC14033
SC14186
SC14057
SC14169
SC14051
SC14128
SC14165
SC14053

3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284

777943855X
777952447V
777971700V
777993585V
778002744V
778003856V
778040492V
778042630V
778060086V
778272687V
778333139V
778361337V
778390639V
778443465V
778471957V
778501317V
778561140V
778622726V
778641003V
778652951X
778660202V
780041072V
780141441V
780162953V
780262427V
780263580V
780322306V
780341858V
780393130V
780484454V
780491280V
780542071V
780620889V
780630680V
780670290V
780680750V
780681888V
780801085V
780875747V
780891335V
780901535V
780931612V
780941049V
780951486V
780960418V

SIVANATHAN K.
MATHIYALAGAN R.
RAVISHANGAR S.
SUMATHY.V.
SACHCHUTHANANDAM S.
GNANAMOORTHY S.
JOHN PATRICK V.
CHANDRAVATHANY K.
CHANTHIRAGASHAN M.
RAJENTHINI R.
THEIVANDERAN K.
VENTHIRARAJAH.V
YOKENTHIRAN T.
GEORGE M.B.C.
SRISKANDARAJAH S.
SABESHAN.K.N
SIVANESHARAJAH S.
SRITHARAN P.
GEEANCILIA.X.
SUTHARUBAN M.
ANANTHARAJAN J.R.
THAVARAJ E
THAVANAYAGAM T
VINOTHAN S.
PIRATHEEPAN S.
SASIKUMAR S.
SURESHBABU A.
RAJPRAGASH R.
GOWRIWWSWARAN T.
SIVANANTHARAJAH.K
SRIKANTH.P
KOWTHAMAN.P.
NAVENDRAN S.
YASOTHARAN T.
KANTHASAMY K.
KAMALATHASH K.
SUTHENTHIRAN N.
KANDEEPAN R
VIJAYAKUMAR D.
SURENDRAKUMAR S.
YOGESWARAN.P.
KARUNA.R.
KANDEEPAN K
SEVWEL B.
AMEER A.G.

SC14074
SC14037
SC14055
SC14185
SC14160
SC14055
SC14059
SC14045
SC14250
SC14237
SC14310
SC14244
SC14008
SC14115
SC14044
SC14326
SC14027
SC14118
SC14167
SC14049
SC14055
SC14201
SC14190
SC14314
SC14004
SC14001
SC14253
SC14032
SC14029
SC14070
SC14216
SC14225
SC14009
SC14055
SC14250
SC14010
SC14006
SC14117
SC14030
SC14150
SC14216
SC14222
SC14217
SC14006
SC14025

3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329

781030589V
781100706V
781103500V
781181528V
781223948V
781241830V
781331902V
781351652V
781411680V
781420700V
781561045V
781582433V
781590517V
781591173V
781622117V
781710601V
781720291V
781730475V
781791342V
781812803V
781830879V
781910848V
781970980V
782021672V
782074008V
782080571V
782101056V
782102613V
782170708V
782230832V
782241940V
782351206V
782481371V
782484893V
782582453V
782610244V
782620495V
782621645V
782621653V
782630393V
782724118V
782760246V
782760670V
782810839V
782880276V

ARULANANTHAM E.
MOHANARUPAN N.
VINOTHARAN S
PRATHEEPATHASAN S.
KUMARAKURUPARAN.S.
THAYASEELAN.P
SENTHILRAJAN T.
KANDEEPAN A.
RAJESWARAN S.
SENTHAMILAN S.
SASHIKARAN K.
MAHAVANNAN P.
SITHARTHAN.T
JEEVATHASAN
THIVAKARAN T.
NITHIKARAN K.
PATHMASUTHAN.T
KALAICHELVAN.S
SUSIKARAN A.
SUHIKARAN A.
LOGITHARASA T.
KESAVAN E.
SURENTHIRA.P
JEYECHANDRAN.S.
THEVARASA K.
THAYALAKUMAR.K
ARUDSELVAM M.
JUDEPRATHEEPAN A.
SIVANADESH S.
KUGENTHIRAN.S
REVASURESH A.
JEISANGAR P
THAYAKARAN N.
PRABAHARAN.K.
SURESH.S.
THAVACHANDRAN S.
SATHTHITHAS S.
JEYAKARAN N.
JEYARUBAN N.
SUGIRTHARASA.M.
INDRAKUMAR.T
SASIKARAN V.
VIJAYAKUMAR.S.
KATHIRVEL K
THARUMASEELAN.T.

SC14005
SC14027
SC14322
SC14045
SC14200
SC14236
SC14001
SC14203
SC14250
SC14011
SC14001
SC14174
SC14229
SC14045
SC14041
SC14032
SC14236
SC14242
SC14032
SC14032
SC14276
SC14276
SC14244
SC14079
SC14045
SC14229
SC14250
SC14012
SC14243
SC14235
SC14050
SC14190
SC14003
SC14079
SC14222
SC14159
SC14326
SC14030
SC14266
SC14185
SC14080
SC14026
SC14185
SC14117
SC14212

3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374

782881248V
782901672V
782941160V
782960857V
783110342V
783111292V
783140381V
783150689V
783160633V
783170442V
783213320V
783220806V
783243458V
783244195V
783250411V
783340658V
783513420V
783532522V
783633426V
785011252V
785023927V
785051416V
785082028V
785101030V
785131908V
785212622V
785222636V
785240391V
785293363V
785333411V
785333594V
785341392X
785351169V
785352467V
785382641V
785391853V
785394020V
785423593V
785473175V
785541898V
785552431V
785611136V
785613317V
785633784V
785700830V

JEYACHANTHIRAN A.
SUJAKARAN S
VARATHARAJAH E.
KAVIYARASAN.T
PATKUNARAJAH L.
RATHINASABA R.
GASTON D.
PIRAMITHAN P.
NAGENDRAN P.
YOHNATHAS T.
RAVIVARMAN S.
KANESANANTHAM K.
PIETERSZ A.P.
KUGADHASON D.
SASIKARAN S.
VIJAYAKUMAR S
NEETHAN M
VALASEGARAM.S
SUGANTHAN.K
PAVANATHY S.
RAHINI K.
SASIKUMAR S.
KRISHNANTH P.
SURESH V.
RAJMOHAN T.
THARUMASEELAN.K.
THILLAINATHAN.R.
THIYAGARASAH.T.
THAYALINI P.
THAMILCHSELVY K.
NIRMALA K.
KAYALVILY S.
SUTHARSANA.N
KAVITHA R.
NAGARAJAH P
MEMALATHA.S.
KALAICHELVAN P.
KAYATHIRY.R.
SANTHIRARASU.Y
SIVAPRIYA S.
KALA S.
SUBARAJ AJ
NAGALINGAM N.
JUDE SUTHAKAR.K
RAVINTHIRAN I.

SC14006
SC14117
SC14115
SC14080
SC14002
SC14026
SC14040
SC14030
SC14003
SC14064
SC14004
SC14053
SC14194
SC14029
SC14006
SC14117
SC14123
SC14244
SC14057
SC14310
SC14209
SC14243
SC14115
SC14029
SC14039
SC14213
SC14227
SC14212
SC14209
SC14045
SC14036
SC14237
SC14169
SC14118
SC14260
SC14185
SC14277
SC14213
SC14236
SC14035
SC14047
SC14221
SC14055
SC14169
SC14034

3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419

785710126V
785711491V
785763378V
785780400V
785811569V
785814274V
785832639V
785833325V
785882415V
785882830V
785960785V
785961269V
785961471X
785963326V
785963911V
785972236V
785990811V
785991214V
786010489V
786012325V
786014395V
786020310V
786023440X
786032660V
786080398V
786083761V
786092817V
786161266V
786213118V
786220165V
786260841V
786282330V
786292794X
786300711V
786330637V
786342864V
786400899V
786452201V
786471265V
786472067V
786520932V
786542359V
786552362V
786571219V
786640040V

KAMALATHASAN T
PACKIYARAJAH C.
RAJAGOPAL.,
THEVANANTHAM J.
MAHESWARAN.J.
KAMALANATHAN M.
RAVINDRAMOORTHY.E.
AMBIGAIPATHY.M
SURESHKUMAR.J
RAMESH P.
NITHIRAJ S.
SUTHARSHINI K.
JEYARUPAN N.
GNANESWARY S.
KANESHAMOORTHY.M
SRIKARAN T.
JEYARUPAN S.
ELANKUMARAN.R
SELVAM G
JESUTHASAN E.
WINSTON RATHEES.M.
ANUSA.V
VALARMATHY K.
SUTHARSHAN J.
SIVANESARAJAH S.
SIVATHARSINI T.
RANJITHKUMAR M.
THAMILINI.T.
RASIAH.Y.D.
THAYANITHY.S
THAVARANJAN S.
GASTON P
SUNDARALINGAM I.
PARAMALINGAM.V.
LAXMAN N
VISHVANATHAN.P
MANUEL S.
SUTHARSINY S
SHARASWATHY.T.
PARIPOORANAN.K.
RAKUNATHAN.S.
JOSEPH RAMESH J.
RAJESWARAN
PUDKARAN.S.
NANTHESWARAN D.

SC14223
SC14115
SC14169
SC14002
SC14193
SC14053
SC14204
SC14170
SC14170
SC14055
SC14009
SC14237
SC14031
SC14024
SC14165
SC14036
SC14031
SC14070
SC14095
SC14042
SC14186
SC14062
SC14028
SC14100
SC14026
SC14026
SC14055
SC14230
SC14073
SC14321
SC14203
SC14093
SC14173
SC14188
SC14223
SC14181
SC14055
SC14223
SC14222
SC14213
SC14185
SC14009
SC14055
SC14227
SC14100

3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464

786692253X
786760577V
786772281V
786790174V
786802270V
786821770V
786880122V
786881153V
786882133V
786910366V
786922305V
786922763V
786932017V
786951968V
786962358V
786973023V
787040128V
787041426V
787131263X
787142290V
787162304V
787200648V
787243860V
787244904V
787290566V
787311237V
787331360V
787333184X
787391494V
787413706V
787420699V
787433898V
787441050V
787463347V
787492746V
787493645V
787510787V
787513425V
787513603V
787522335V
787561845V
787611168V
787650201V
787702007V
787771971V

NITHIYANANTHAN S.
VIJAYATHARSINY T
SATHEES -S
SELVAKUMAR K.
SIVAHAMY M.
FRANKE E.F.
KOHILAVANI.N.
VINOTHARAN T
KUNARASA.S.
RAVICHANDRAN V.
RAMESHKUMAR P.
SIVANATHAN A.
PRATHEEPA V.
JEYARATHA N
JEYAKUMARAN K.
THUVARAKA.N.
GEETHANJALI.K.
HUDSON K.
RAVICHANDRAN.M.
JEYAVATHANAN T.
SIVARAM K.
ANUVITHA P
THANUJAH A.
UTHAYARAMESH J.
KAMALANATHAN.S.
PATHMARANJAN K.
KUGATHAS V.
GANESHMOORTHY R.
THAYALINITHEVI M.
KOUSALYA P.
KARTHIKESU E.V.
KALAIMATHI A.
SATHEESHGUMAR D
LOKESWARAN J.
SANTHIRAKUMARAN.T.
PRINCE J.S.
KALAICHELVI.V.
ANITHAN V.
KOGULATHEEPAN D.
THEVIKA M.
NIRANJANKUMAR
THAMPIRAJAH C.
SUTHAKARAN S.
PARANSOTHINATHAN.K
VERNITHARAN V.

SC14314
SC14175
SC14176
SC14029
SC14171
SC14055
SC14227
SC14191
SC14227
SC14040
SC14042
SC14043
SC14050
SC14223
SC14032
SC14178
SC14225
SC14129
SC14181
SC14039
SC14040
SC14190
SC14239
SC14174
SC14186
SC14161
SC14029
SC14037
SC14041
SC14045
SC14076
SC14038
SC14223
SC14209
SC14227
SC14160
SC14225
SC14010
SC14039
SC14067
SC14055
SC14074
SC14174
SC14070
SC14194

3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509

787821561X
787841163V
787841635V
787860419V
787860524V
787861520V
787901980V
787930140V
787934307V
787992323V
788011962V
788023359V
788024320V
788031955V
788032285V
788060521V
788071868V
788073143V
788081936X
788112645V
788124570V
788213638V
788224400V
788303700V
788364148V
788370938V
788481195V
788511353V
788572441V
788582056V
788613431V
788621981V
788640927V
790031555V
790241495V
790281837V
790291859V
790300068V
790300190V
790304055V
790423550V
790470290V
790471660V
790473167V
790482042V

KAYALVNTHAN - K
NADESH.S.
THIRAVIYARAJAH B.
DESMAN RAGEL S.
ROSHANTHAKUMAR S.
PULENDRAN S.
PATHMINI S
THEIVENTHIRARAJA.S
SUBASKARANANTHAM A.
MURALITHARAN.M.
RAJANIGANTH V.
NISHANTHY.S
RAVICHANDRAN S.
MAHENDRAN S.
THIYAGARAJAH.R.
MATHIVANNAN T.
THIRES P.
KANESANANTHAM V.
BASKARAN P.
SATHEESKUMAR I.
THEIVENDRAN A.
SUTHARSHINI S.
PAKITHARAN V.
RUTHUSHANTHY P.
SUBENISHVATHAN M S
RANSINI S
VIMALAH K.
VANUMATHY.R
VIMALENTHINY P.
MAKESWARAN V.
RAVI.T.
MALARSELVAN S
PIRATHEEPA V.
SASIRATHAN K.
JEYACHANTHIRAN M.
KARUNAKARAN.K.
KUGAPRIYAN T.
UMAARUBAN P.
SASIKUMAR R
SUNDARALINGAM T.
ACHUTHAN K
PARAPARAN K.
KANANATHAN V.
SATHEESKUMAR P.
VILVARAJAH S.

SC14192
SC14193
SC14055
SC14036
SC14055
SC14310
SC14214
SC14129
SC14033
SC14186
SC14055
SC14057
SC14203
SC14315
SC14213
SC14028
SC14129
SC14045
SC14055
SC14039
SC14047
SC14045
SC14266
SC14171
SC14221
SC14234
SC14011
SC14174
SC14030
SC14266
SC14178
SC14128
SC14031
SC14006
SC14251
SC14185
SC14002
SC14031
SC14221
SC14314
SC14205
SC14053
SC14194
SC14237
SC14278

3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554

790562860V
790584325V
790671546V
790704517V
790740475V
790830652V
790833090V
790940806V
790942450V
790954793V
790984137V
791003008V
791025656V
791071011V
791091209V
791173558V
791180651V
791201853V
791212952V
791272807V
791320461V
791321727V
791321832V
791330157V
791470293V
791532965V
791761476V
791762324V
791813883V
791872308V
791912040V
791922437V
791940753V
792030939V
792053823V
792111696V
792144136V
792180868V
792182852V
792273645V
792430490V
792471994V
792682103V
792731813V
792781012V

BELVASUTHESAN S.
THASARATHAN.S.
SIVAKUMARAN N.
KALAICHELVAN Y.
ENUGOPAN V.
JEYAKARAN.S.
JANAGAN R.
SURENDRAKUMAR N.
YOGESWARAN M.
THARUMARAJA T
PRAPAKARAN.K.
THURAILINGAM A.
SIVASANGAR.S
RAMESWARAN N.
NAGENDRAN R.
MANOGARAN V.
SRIKANTHARUPAN N.
VITHIYAHARAN S.
VAJEETHARAN.B,
THIRUMAL M.
THARSHAN.G.
DHINESH.R
THARANITHARAN A.
NESAGANESHAN N.
LOSITHARAN.P.
DIGANATHAN S
THIRUCHELVAM.K
PRATHEEPAN S.
MURALITHARAN A.
THYAPARAN T
ELANKEERAN.S.
PURUSOTHAMAN M
TIRONJUDD J.
NAVANEETHAN S.
ANASEELAN S.
PRAPAGARAN P.
THANANCHAYAN T.
KOHILAN.K.
RAJAKUMAR V
ARCHCHUNAN.M
SURESH M.
SELVANAYAGAM.T.
EAGANATHAN.T.
JEYARAJ.S
SORUPANAN G

SC14036
SC14216
SC14050
SC14281
SC14250
SC14225
SC14055
SC14004
SC14015
SC14234
SC14185
SC14251
SC14062
SC14180
SC14015
SC14050
SC14031
SC14115
SC14079
SC14048
SC14213
SC14129
SC14161
SC14250
SC14185
SC14117
SC14169
SC14032
SC14050
SC14117
SC14230
SC14190
SC14252
SC14037
SC14100
SC14008
SC14015
SC14212
SC14117
SC14244
SC14008
SC14212
SC14227
SC14236
SC14117

3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599

792792685V
792892450V
792971563V
792981240V
793031629V
793151039X
793201575V
793231555V
793242026V
793272588V
793374267V
793393857V
793502095V
793540337V
793551584V
795010734V
795020560V
795043241V
795052500V
795081550V
795100130V
795131698V
795153322V
795222120V
795231021V
795232095V
795241680V
795273166V
795290788V
795382739V
795422021V
795431446V
795473343V
795504338V
795583211V
795613218V
795642277V
795643761V
795653996V
795671200V
795714219V
795723692V
795801197V
795822038V
795842322V

GOWREESAN T.
VISVAGINTHAN T.
NAVANATHAN.K
SAVUNTHARARASAN.M
AYINKARAN T.
YOGESWARAN R.
VENUGOPALARAJ S.
THADSANAMOORTHY S.
PRASANTHAN.T
SIVARAJ.S
LOGITHARAJAH G.
SIVATHASAN.S.
RAVINDRA T.
MANCHUTHARAJ M.
PARTHEEPAN K
THAMILINI.M.
KRISHNABALAN.M
THIRUMALAR P.
KUGARAJ -T
THEVAKUMAR M.
JEEVARAJAH C.
SIVAGNANAM H.
NIROSHINI S.
RASIKUMAR U.
VASANTHARAJAH N.
KOKILAVANIE K.
NAGULESSWARY.K
JUDE VICTOR
SUTHENDRAN T.
SURESH V.
ARULRAJAH.S.
PANCHADSARAM M.
AMIRTHALINGAM.S.
GUNAVATHY K.
CHANDRMOHAN.S
PREMANATHAN.S.
KANDEEPAN.S.
THAVASEELAN A.
PRATHEEPAN S.
THANUSHAYAN T.
THEYAKUMAR D.
PARAMANANTHAM.M.
THAYALAN T.
NADESAN.P
LUXMIPRABA R.

SC14015
SC14045
SC14240
SC14333
SC14203
SC14161
SC14044
SC14050
SC14062
SC14062
SC14054
SC14185
SC14024
SC14282
SC14175
SC14167
SC14166
SC14266
SC14176
SC14176
SC14013
SC14157
SC14243
SC14256
SC14194
SC14276
SC14265
SC14201
SC14094
SC14015
SC14222
SC14011
SC14202
SC14045
SC14174
SC14222
SC14230
SC14076
SC14032
SC14115
SC14051
SC14213
SC14050
SC14057
SC14305

3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644

795924094V
795930140V
796122242X
796133503V
796142642V
796151064V
796173394V
796203862V
796210931V
796211423V
796223464V
796241306V
796302461V
796310863V
796320818V
796452196V
796482141V
796533048V
796542039V
796621125V
796631759V
796702451V
796762551V
796772727V
796802570V
796812095V
796812214V
796822619V
796843519V
796872497V
796873230V
796892056V
796932171V
796992328V
797031178V
797032905V
797083054V
797102318V
797200972V
797221090V
797221589V
797233862V
797261815V
797300489V
797302112V

SANTHHIRAPOOSHE V
AHILAN C.
KEMALATHA S
VIJITHA M.
THILLAINATHAN S
JAMUNA A.
KANAKARETNAM S.
VELVARAJAN V.
KRISHNAKUMARAN K.
VATHSALA S.
JEYANEETHAN J.
THAVNAYAGAM C.
MYLVAGANAM P.
CHANKRAKUMAR.R.
SUMATHRA DEVI G.
KALAICHELVAN S
VANEE K.
HARIHARARAJ N.
DILANI.M.
PREMAKUMAR J.
RAJASEGARAM J
SHANTHINI E.
KUPENTHIRARASA V.
VINOTHAN S.
GANESWARAN.S.
MIYALINI.S.
SHANMUGARAJAH V.
MOHANA.K.
THIVAKARAN J
THAVANATHAN R
ISAICHELVI K.
PULENDRAN S.
THAYAKARAN R.
SHALINI S.
MAHINTHAN.V
MYURAN T.
THAYANANTHY.N
SANKEETHA S.
NITHENI P
DHARMENTHIRA P.
SRI;ATHA N.
SIVAMALAR K
VIVEKANANTHAN U.
UTHAYANATHAN - K
KUNAPALARAJAH.K.

SC14205
SC14029
SC14092
SC14036
SC14190
SC14024
SC14275
SC14026
SC14034
SC14053
SC14002
SC14053
SC14305
SC14193
SC14053
SC14117
SC14150
SC14055
SC14185
SC14008
SC14233
SC14028
SC14250
SC14125
SC14185
SC14178
SC14030
SC14222
SC14191
SC14226
SC14253
SC14174
SC14159
SC14053
SC14073
SC14028
SC14244
SC14025
SC14117
SC14161
SC14033
SC14233
SC14164
SC14209
SC14204

3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689

797310220V
797332550V
797380440V
797383309X
797412465V
797571750V
797611506V
797620327V
797630403V
797630799V
797632252V
797642061V
797732257V
797752231V
797763454V
797771465V
797783498V
797792837V
797801690V
797853313V
797862665V
797903108V
797903582V
797911631V
797963887V
798013327V
798014269V
798060830V
798082140V
798092499V
798110560V
798222171V
798261002V
798280813V
798322800V
798341464V
798421425V
798440713V
798472305V
798512633V
798571567V
798620665V
798632337V
798660365V
800010837V

SOORIYARAJAN K.
RAVINDIRAN K
PUSHPAJEYANTHINI S
RAVICHANDRAN P.
VICKNESWARAN N.
NAVANEETHAN V.
JEYANANTHAN J.
KUMARESAN.N.
MOHANATHAS S.
JEYARAMYA S.
SURESH M.
JEYAMALINI R.
SINNATHURAI.I
SELVARAJ U.
LOGITHARAJ K.
RAJH.S.
SHROMI MADONA L M S
SARVASHANKARI.S
GOPIKRISHNA.L
KALAICHELVI.Y
MEMENATHAN.K.
MOHAN V.
KANDEEPAN.M.
THIYAKESAN V.
SURESHKUMAR T
SIVALINGAM S.
SANKER J.
JEYAKUMAR S.
GURUPARAN Y.
SEGAR L.
VIVEKANANTHAN A.
SATHARSHAN K.
THUSHANTHINI S.
CHANTHIRAKANTHAN N.
KOMATHAMAHAN S
RANGAN.K
SATHEESKUMAR.K
JULIAN SSIKUMAR D.
KATHIRGAMANATHAN.M.
GEERTHANA.A.
VISVAGINTHAN T.
VIGNARAJAH K
MALINI R.
THAYAPARAN K.
SUTHAHARAN.S

SC14009
SC14086
SC14304
SC14003
SC14115
SC14115
SC14209
SC14227
SC14034
SC14045
SC14050
SC14006
SC14057
SC14045
SC14046
SC14200
SC14116
SC14062
SC14244
SC14169
SC14178
SC14118
SC14186
SC14276
SC14260
SC14258
SC14310
SC14203
SC14032
SC14011
SC14044
SC14009
SC14203
SC14047
SC14177
SC14070
SC14079
SC14055
SC14188
SC14186
SC14045
SC14192
SC14035
SC14045
SC14080

3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734

800081670V
800130972V
800160600V
800220386V
800311241V
800460689V
800501873V
800572940V
800642850V
800660599V
800673330V
800701236V
800731445V
800952301V
800990440V
801041035V
801083668V
801134092V
801170870V
801262147V
801284205V
801300944V
801312632V
801350828V
801422225V
801481175V
801652549V
801823556V
802113609V
802122829V
802192037V
802202911V
802212569V
802344333V
802400632V
802472196V
802502281V
802530927V
802550871V
802621337V
802621639V
802662351V
802732597V
803005486V
803022666V

VIJAYADARSAN.S.
RAVI M.
SENTHILKUMARAN R
THURAIRAJASINGAM.V
KOMATHAMOHAN M.
SUNDARANAYAGAM S.
ELILNATHAN V.
KETHISRAJ S.
PUVIVANAN V.
SURESH M.
VIMESURAN S.
JEYAPRATHEEPAN T.
KANNAN T.
RAVICHANDRAN P.
SENTHILKUMAR S.
THANURAJ R
ELANGO.N
MAHESWARALINGAM S.
MATHIYALAHAN P.
THIVAHARAN.S.
SATHEES KUMAR.S.
SATHARTHANAN N.
JOHNSON CHRISTIAN K.
KESAVAN L.
VICNAKURUPARAN.S.
THAYASEELAN.S.
KARUNANITHY.S.
GNANASEELAN J.
SASEETHARAN.B
SEGAR K.
RAMANAN A.
KISHOTHARSAN KURUS A
PASKARAN K.
PATHMANATHAN.S
RAGULAN T.
KARUNATHASAN M.
PIRIYATHEESAN P.
PIRATHAVAN K
SATHIASEELAN A.S
SATHEESKANTH.S.
PUWANESWARAN N.
KRISHNAKUMAR.G
SURESH S
PATHTHINATHAN.K
ARULKANTHAN.A

SC14185
SC14007
SC14201
SC14165
SC14001
SC14050
SC14053
SC14029
SC14058
SC14209
SC14048
SC14004
SC14237
SC14251
SC14027
SC14231
SC14062
SC14026
SC14031
SC14232
SC14185
SC14281
SC14055
SC14015
SC14185
SC14185
SC14213
SC14064
SC14071
SC14050
SC14151
SC14210
SC14055
SC14062
SC14211
SC14045
SC14030
SC14223
SC14050
SC14213
SC14194
SC14174
SC14210
SC14169
SC14129

3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779

803304297V
803331618V
803380880V
803413959V
803482527V
803541590V
803560960V
803590524V
805020849V
805071303V
805131128V
805171863V
805181036V
805191058V
805251050V
805263768V
805301520V
805430656V
805441143V
805442530V
805462442X
805482176V
805570628V
805593105V
805603836V
805613173V
805613866V
805652225V
805661798V
805663308V
805714140V
805723220V
805741546V
805743077V
805762284V
805813016V
805843713V
805871598V
805924047V
806004472V
806021911V
806023337V
806071145V
806144363V
806172170V

GNANENDRAN V
MATHANARAJ S.
RAVICHANDRAN R.
SUTHAKARAN R.
KENTHIRARAJA T.
SATHYAKANTHAN S.
VIMALESWARAN.A
JEGATHARAN M.
ARULANANTHARASA K.
MUTHTHUKUMAR.S.
KARUNAMOORTHY.T
KULENDRARAJAH S.
SIVAMOHANARANJAN A.
KIRUSHA S.
MILENDRIKA A.C.P.
RAVEENDRAN A.
BAKEERATHANATHAN.S
RAJANITHEVI P.
NALLARETNAM P.
SUKANTHINY T.
SATHTHITHAS.K
ANNATHURAI.S.
SIVANAATHAN.V
ARULANANTHAN P.
VIJITHA T.
SELVASUTHESAN T.
KIRITHARAN S.
RATHIGA.S.
MOHANATHASH V.
KOKULARAJAH V.
THAYANITHY N.
LAVAKUMAR S
KANESAMOORTHY K.
NEMINATHAN K.
CHANDRAKUMAR N.T.
MAHESWARAN A.
KOMATHY S.
THARINIE.S.
SHAJAHAN B.
BALASUBRAMANIYAM R.
YOGESWARAN V.
KOMATHY.P
LOGITHARAJAN V.
SUJATHA S.
SUVENDRAN V

SC14116
SC14209
SC14055
SC14024
SC14027
SC14004
SC14249
SC14161
SC14203
SC14200
SC14240
SC14149
SC14273
SC14273
SC14094
SC14315
SC14181
SC14030
SC14036
SC14055
SC14423
SC14200
SC14108
SC14010
SC14161
SC14279
SC14264
SC14204
SC14006
SC14045
SC14118
SC14103
SC14243
SC14044
SC14031
SC14002
SC14053
SC14204
SC14012
SC14026
SC14225
SC14062
SC14031
SC14040
SC14225

3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824

806213934V
806261300V
806292818V
806304298V
806314285V
806341576V
806382566V
806401978V
806453005V
806480428V
806484008V
806501085V
806502057V
806521140V
806543403V
806571172V
806603368V
806631272V
806681369V
806792144V
806834009V
806843199V
806890707V
806932442V
806943924V
807031104V
807053507V
807093746V
807170473V
807182498V
807183672V
807193520V
807223089V
807223844V
807231804V
807281909V
807303244V
807363140V
807371789V
807371797V
807433369V
807450840V
807461982V
807463284V
807562797X

PUNITHA K.
THAYA T.
GWORY S
YOGENDRAN.T.
UTHAYAKALA V.
SASIKANTH S.
SIVANATHAN S.
JANARTHANAN P.
PARAMESWARAN J.
DUSHYANTHAN T
CHANDIRESWARY S.
SHANDRAKUMAR N.
SIVASUTHAN.
KALARUBAN J.
KIRITHAR.J.
THIRUNAVUKARASU.K
MUTHUKRISHNA S.
JEYAKANTH I
JEYAPARATHY GUNASEGARAM
MANOJKUMAR P.
PAKIRATHAN R.
EBENEZER DHARSHAN S.P.
KANDASAMY K
VASITHARAN.G
SURESKUMAR K.
KEETHANJAN.S
CHRISTIYANA.A
THOMAS.S
MANOHARAN J.
THANGESWARAN
VARALUXSUMY R.
KIRIHARAN S.
PARAMALINGAM S
KOKILAVANY A
RAJKUMAR D
RAJENTHIRAN N
SELIYAN T.
VIJIYANATHAM S.
VASEEKARAN T.
THINESHKUMAR.T
LAVANNIYAA K.
BABU.A.
ARULVANI.V
JANANTHINI S.
RAJKUMAR R.

SC14168
SC14027
SC14233
SC14181
SC14255
SC14298
SC14172
SC14115
SC14284
SC14117
SC14051
SC14045
SC14165
SC14129
SC14227
SC14213
SC14129
SC14226
SC14051
SC14009
SC14040
SC14118
SC14117
SC14236
SC14237
SC14169
SC14062
SC14265
SC14115
SC14052
SC14094
SC14050
SC14223
SC14117
SC14128
SC14052
SC14255
SC14007
SC14058
SC14165
SC14044
SC14230
SC14131
SC14050
SC14053

3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869

807563769V
807640607V
807702637V
807791036V
807822411V
807824228V
807963562V
807971620V
808072700V
808073064V
808084260V
808091119V
808111063V
808152266X
808291193V
808351498V
808382784V
808404257V
808420600V
808442833V
808454351V
808463555V
808510480V
808550598V
808561220X
808592347V
810023023V
810052880V
810070340V
810102136V
810104457V
810142928V
810221640V
810270276V
810473703V
810500441V
810560452V
810571306V
810573341V
810861320V
810903520V
810922451V
810942673V
811050105V
811072010V

RATHIDEVI K.
JAGAPIRYA S
ELILNATHAN M.
KUMARASEGAR.M.
THANALEDSUMY.S.
CHRISTOPHER M.
YOGANAYAGAM T.
SHIVANANTHARASA J.
MOHANRAJ T.
PRAGASH M.
ANNRAJANI A.
NAVAPRIYA N.
GOPALASINGHAM.V.
VENTHAN T
JEYARETNAM.K.
SATHEESKANTHAN M.
PUVITHARAN.E.
YUGARAJAN
SRINATHAN V.
SRIKANTHAN V.
SOPALINI.S.
JEYAGOWRY V.
UTHAYATHASAN T.
PRIYA A.
PRAHALATHAN N.
SUTHKAR R.
THIRAVIYARAJAH A.
JEYAMURALI S.
SUMAN P.
KOGULATHEEPAN.K
KAMALESWARAN.S.
LOGARASA.B
JEEVANANTHARAJA R.
RATHEESK N
KOVINTHARJAH - M
MOHANARAJ A.
CHANTHURU A.
THIVAKARAN M
WILLY BRANDT D.
YAYANTHIRAN P.
NAVAKUMAR N.
MAURATHAN.A.
JEEVANANTHAM K.
SRINIVASAN N.
MOHANARAJ M.

SC14115
SC14205
SC14055
SC14198
SC14227
SC14040
SC14029
SC14336
SC14180
SC14048
SC14040
SC14045
SC14186
SC14217
SC14185
SC14129
SC14204
SC14031
SC14043
SC14055
SC14236
SC14032
SC14051
SC14058
SC14050
SC14115
SC14161
SC14036
SC14004
SC14244
SC14213
SC14220
SC14223
SC14234
SC14209
SC14025
SC14045
SC14224
SC14237
SC14004
SC14206
SC14227
SC14326
SC14048
SC14266

3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914

811140864V
811201510V
811232661V
811863300V
811922366V
811993395V
812073060V
812120832V
812170864V
812200534V
812252798V
812270443V
812511386V
812651625V
812654837V
812714295V
812841734V
812882090V
812992139X
813092000V
813103397V
813190168V
813582597V
815063600V
815070267V
815073215V
815092031V
815103289V
815121996V
815164377V
815171047V
815260341V
815272331V
815291433V
815313712V
815511352V
815685032V
815753321V
815822633V
815871545X
815912403V
815944453V
816044103V
816134498V
816144027V

YUVATHAS P.
ANOURAJ N.
SIVAKARAN - K
KIRUPARASA V.
THILEEPA NT
SASITHARAN M
LOGITHAN T.
KUNANEETHAN N
JEEVANESWARAN J.
RAMESH S.
RAJASUTHAN A.
THEVAMAURAN - N
JANARTHANAN Y.
JANARTHAN.T
THIRESKUMAR P.
PRATHTHANAN T.
SERALATHAN.T.
SIVARAJ.M
PAKIRATHAN K.
SENTHILKUMAR K.
VENUGOPAN M.
THIBAKARAN G.
THILAGARAJAH.K
NEERAJA S.
VIJAYATHUNGA Y.
SUTHARSINI.K
KIRUTHIKA M
GILBERT ARULTHAS S
VELAVENTHAN.S.
JEYATHEEPA N.
PARTHEEPAN V.
AHALYA.N
NISHNTHAN.AN
VASANTHARAJAH S.
YALINI G.
POULOGINY G.
SUNDARALINGAM S.
KANDEEPAN K.
VIJAYAKANTH N.
NISHAIGINE.V.N
JEYATHARSHINI.K.
THARANI S A
RAMESHAN V.
SEENITHTHAMBI K.
MURUGAIYAH Y.

SC14015
SC14001
SC14209
SC14164
SC14233
SC14117
SC14027
SC14234
SC14001
SC14106
SC14009
SC14209
SC14029
SC14236
SC14315
SC14310
SC14222
SC14240
SC14243
SC14243
SC14045
SC14026
SC14066
SC14118
SC14025
SC14057
SC14036
SC14274
SC14222
SC14046
SC14046
SC14062
SC14073
SC14037
SC14006
SC14105
SC14319
SC14031
SC14050
SC14265
SC14204
SC14117
SC14045
SC14329
SC14048

3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959

816162408V
816243700V
816263697V
816352479V
816373093V
816413656V
816473292V
816512808V
816552494V
816571502V
816602254V
816670721V
816673089V
816691907V
816704030V
816722454V
816863309V
816871786V
816881315V
816882320V
816913934V
816942020V
817071341V
817082360V
817093345V
817153020V
817240925V
817262678V
817322263V
817343252V
817364225V
817392954V
817423221V
817462154V
817470475V
817473369V
817542310X
817543448V
817544134V
817592929V
817691749V
817730620V
817732445V
817763464V
817763731V

THEVARANJAN.J
SAMPANTHAMOORTHY S.
SIVATHASAN.V.
YOGANATHAN P.
RATHIKA.S.
ANANTHARASA A.
JEEVAMALAR M.
JEYARAJ S.
SACHUTHANANTHAN.S
MOHANAKUMAR A.
THEEPAPRAKASH M
SUKITHARAN J.
VISAKAN I
NAGULESWARY T.
NIMALARAJAH K.
RAJAYOGEAWARAN J.
SATHIYASEELY S.
SIVASANTHINI V
JESUTHASAN L.
SANTHIRAKUMARAN M.
THIYAGARAJA S
PUTHISIGAMANY.V.
NITHIYA.S.
SUBOSHINI B.
ARIYATHASAN
KIRUPAKARAN S.
GANGATHARAN S.
SATHARTHANAN K.
THAYANANTHINI .S.
DINESH KRISTY P
VANAJA V.
KRISHANTHY S.
SOORIYANTHAN A
THUSHYANTHAN C.
RETNASAMI M.
JEYARAJ P.
KAVITHA T.
RAMAKRISHNAN J.
SUGANIYA.M.
REVATHY S.
THAYALINI A.
PUSPALATHA.K.
SOBOJAH.R
SHANTHASEELAN N.
THAVAMANY S.

SC14244
SC14257
SC14324
SC14027
SC14204
SC14050
SC14239
SC14075
SC14229
SC14129
SC14221
SC14040
SC14123
SC14001
SC14045
SC14129
SC14067
SC14128
SC14036
SC14045
SC14226
SC14227
SC14185
SC14253
SC14047
SC14151
SC14029
SC14026
SC14185
SC14092
SC14031
SC14129
SC14117
SC14027
SC14032
SC14049
SC14031
SC14032
SC14222
SC14052
SC14050
SC14222
SC14073
SC14315
SC14009

3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004

817781918V
817852025V
817872360V
817983154V
818021666V
818041993V
818073283V
818180993V
818181582V
818241658V
818251769V
818281374V
818293771V
818352000V
818393857V
818451520V
818521090V
818530668V
818531311V
818532210V
818541970V
818550600V
818551720V
818621302V
818621310V
818650175V
818653123V
820122097X
820183274V
820240260V
820301188V
820302508V
820320522V
820331575V
820392841V
820420012V
820562097V
820642600V
820703154V
820832345V
821092973V
821223830V
821451116V
821732778V
821842115V

SUBANI A.
RATNASINGAM.T
UTHAYAKUMAR S.
GOWTHAMAN S
THAYAWATHY.T.
NANTHINI R.
THILLAINATHAN T.
THIRUKUMARAN S.
VINOTH.P.
KANTHARUPAN J.
ARCHUTHAN A
KAVITHA P
NAGULARAJ S.
NIRANJAN T.C.
THEVATHAS S.
UMAPIRIYA S.
SIVAKANTHAN.S.
PIRISHANTHINI M
KAYALVILY.T.
INPARASA.S.
MATHIYALAGAN S.
SIVATHARSHINI K.
VELAUPPTLLAI P.
SUBAJINI S.
NISHANTHINI R.
CHANDRAKUMAR S.
SATHEES M.S.
NAVANEETHAN.N
VIJAYAPASKAR P.
LOGARAJAH S.
RATHESH B.
SATHEESKUMAR K.
LOHANATHAN .N
JEYAKUMAR.T
DENESHVARAN T.
PIRIYARAJ V.
SJEEVAN.M.
THEVANATHAN T.
KONESPARAN.E.
KOVENDRAN R.
JEYAPRATHEEP S.
ELANKEERAN.K
VELSIVAM R.
PIRAKALATHAN P.
HARISUTHAN S.

SC14239
SC14265
SC14051
SC14175
SC14185
SC14050
SC14049
SC14040
SC14236
SC14055
SC14225
SC14223
SC14041
SC14150
SC14032
SC14225
SC14186
SC14185
SC14186
SC14185
SC14050
SC14045
SC14040
SC14031
SC14031
SC14015
SC14045
SC14070
SC14032
SC14074
SC14203
SC14001
SC14209
SC14235
SC14254
SC14276
SC14330
SC14250
SC14222
SC14036
SC14040
SC14242
SC14237
SC14203
SC14064

4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049

821851556V
821892759V
821892856V
821933064V
822060900V
822071724V
822133207V
822160620V
822232531V
822322930V
822542433V
822643604V
823541066V
823581688V
823641923V
825014861V
825040579V
825131078V
825212825V
825272186V
825302450V
825432035V
825452990V
825473483V
825480706V
825490833V
825544593V
825732667V
825753281V
825813020V
825880623V
825893202V
825904182V
825930191V
826071664V
826514140V
826634499V
826642068V
826643056V
826722584V
827033170V
827201693V
827243671V
827343498V
827351725V

NIRMALAVASAN S.
SIVARAJAH S.
SIVAVARATHAN S.
JEYAKUMANAN A.
KAJARAJAH S.
RANJITHKUMAR R.
KOKULAKUMARAN . T
JEGATHEESWARAN.R.
VICKNESWARAN.N
MANGALATHARSAN Y.
JITHARTHANAM A.
DIRON ROSHANTHAN T
RAJU K.
THEEPAN M.
MUGUNTHAN.S.
CANISIUS S.
THASIINTHIRAN S.
RANJINI.S
LUXCINEY M.
LEGA.P
SATHIYASEELAN P.
GOPALAKRISHNAN.U
PUNITHAWATHY P.
NIKIRTHA.A
KUVENDIRARAJAH V
VINOTHINI T.
SUJATHA V.
MAHENDRAN R.
SAJEEVAN.A.
SENTHILRAJ K.
DANSTAN SRIMEVAN.A.
RAMANATHAS P.
COMAGAL A.
RAJTHIRUSENDOORAN H.
JEYARANI
BASIL SAKAYA SHANTH M.J.
KIRUSHNAVENI N.
GAJALINY S.
MODCHJANAADAN.K.
SATHYARUVAN P
SELLAR.A.N.
SUMATHY K.
UTHEGINY R
THEEPA M.
PRATHEEPA R

SC14001
SC14036
SC14032
SC14003
SC14036
SC14006
SC14209
SC14227
SC14244
SC14006
SC14151
SC14117
SC14033
SC14253
SC14208
SC14115
SC14055
SC14129
SC14006
SC14249
SC14058
SC14062
SC14250
SC14241
SC14223
SC14026
SC14223
SC14004
SC14185
SC14055
SC14197
SC14040
SC14008
SC14203
SC14045
SC14172
SC14239
SC14006
SC14212
SC14221
SC14073
SC14039
SC14205
SC14045
SC14128

4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094

827402010V
827463264V
827613266V
827692417V
827865010V
827972150V
827974234V
827990779V
827991880V
828060821V
828181777V
828221728V
828223011V
828281429V
828361600V
828362062V
830051406V
830111972V
830463771V
830631690V
830732292V
830950885V
831410779V
831433000V
831491981V
831572973V
832042803V
832093459V
832333018V
832361658V
832592528V
832753742V
832842648V
833263013V
833340328V
833351435V
833491520V
833584600V
833664174V
835143570V
835221628V
835473147V
835484580V
835750558V
835822664V

KRISHENANTHA KURUANTHAN.PSC14188
KETHINI G.
SC14006
SUTHARSAN L
SC14168
IYNGARAN J.
SC14239
SANGEETHA P.
SC14006
SUMATHY P.
SC14213
THASENDRAN P.
SC14209
CHANDRIKA PRINGANI M.
SC14008
RAGULAN.E.
SC14213
VASANTHAKUMAR K.
SC14032
RATHIKA S.
SC14115
KALPHANA V.
SC14026
THARENEE.N.
SC14200
PAVALARAJAN R.
SC14031
AYINKARAN.V.
SC14185
KRISHNAKUMAR.V
SC14070
RAMEESKUMAR T
SC14207
SANJAYAN K
SC14210
KUVINTHIRARAJAH.T
SC14249
THAVACHANDRARAJAH.K
SC14236
ARUN.T.
SC14185
KARTHEEPAN S.
SC14032
SASIKARAN.G
SC14229
PRATHEEPAN.K
SC14169
KUGATHASAN.N
SC14070
SASIKUMAR.K
SC14244
PRINSLY BERNARD.A.
SC14186
PRASANTH.A
SC14169
KANTHASAMY
SC14001
SELVAKUMAR.Y.
SC14073
KUSANTHAN G.
SC14004
VINOTHAKUMAR S
SC14217
DURESHKUMAR.N
SC14070
SUTHARSAN S
SC14116
MOHAMED JIFFRY A H
SC14117
SATHEESKUMAR S.
SC14050
PRAPAKARAN.S
SC14108
MAYOORATHAN.V.
SC14185
NAVASEELAN N
SC14117
TIRONJUDE P.
SC14337
PREMANANTHINI S
SC14128
VISHNUMOORTHY V.
SC14006
SUHIRTHA S.
SC14044
AUGUSTINE T.
SC14161
SARASWATHY K.
SC14185

4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139

835951839V
835993671V
836043448V
836103491V
836132831V
836163532V
836234103V
836314093V
836342267V
836373600V
836591801V
836661508V
836751809V
836823141V
836833880V
836893808V
836952200V
837060184V
837144000V
837202124V
837283450V
837313295V
837383765V
837761964V
837991218V
838103251V
838210651V
838222170V
838291830V
838463401V
838522637V
838553290V
838622348V
840622525V
840692876V
841453379V
841473833V
841924215V
842333830V
842510783V
842734975V
842743818V
843512607V
845012431V
845082332V

RAVEENDRAN J.
KAVITHA S.
SANTHYA.S
PIRAGAS S.
MAHATHILAGALADCHUMY N.
ARUNENTHINY R.
PRAVEENA P.
SUNEETHA.K
PIRAGALATHAN E.M.
KAYALVILY.R
SUGANYA T.
DAYANA S.
PRATHEEPAN N
KARTHIKA U.
SUMANGALA.T.
VIJITHARAN E.
NITHIYANATHAN V.
JANANI T.
NIROGINI.K.
RAJESWARY T.
SASITHARAN P
RAVISHANGAR U.
RAVITHA.T.
DAISYRANI J.
RANISHIYAN V.
RAJKUMAR.S.
THARMENDRA S
YOGANAYAKI K
SUTHAKARAN H.
JEYAKALA.P
THIYAGARAJAH V.
KANESAMOORTHY K.
ITHAYACHANDRAN N.
KAMALATHASAN.Y.
THEVAKUMAR S
RAJANIKANTH.P
SASIKARAN.T.
YUVARAJ T.
THIVYARAJAH T.
BALACHANDRAN T.
NILOSHAN S.
NISANTHAN T.
PRAGASH A.
ANUSHANTHI K.
SOPIYA.T

SC14041
SC14015
SC14163
SC14310
SC14006
SC14243
SC14055
SC14240
SC14106
SC14229
SC14243
SC14030
SC14092
SC14045
SC14186
SC14251
SC14045
SC14045
SC14186
SC14006
SC14092
SC14001
SC14185
SC14253
SC14051
SC14222
SC14190
SC14117
SC14001
SC14062
SC14040
SC14164
SC14036
SC14227
SC14220
SC14174
SC14230
SC14005
SC14251
SC14115
SC14029
SC14266
SC14026
SC14001
SC14062

4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184

845091617V
845103275V
845281130V
845440263V
845470243V
845520356V
845640491V
845850410V
845920273V
845963894V
846011544V
846042229V
846052992V
846072640V
846083790V
846123393V
846143440V
846622144V
846643478V
846840168V
846902724V
847031697V
847141840V
847231572V
847262699V
847332379V
847413590V
847474017V
847543094V
847671262V
847831715V
847952121V
848020648V
848031135V
848053511V
848093955V
848302953V
848391425V
848642444V
850022003V
850051771V
850661650V
850673691V
850723230V
850753750V

MURUGESH Y.
DEENKUMAR S.
SIVARAJ N.
KAVITHA.S
LOYALA DILOGINI
ARRUN T.
SRIKARAN A
MIRUNALINI S.
HARITHASHAN J.
SUGANTHINI.S
JAMUNA T.
MALINI V.
NAMAGAL.A.
SIVANADARAJAH .K.
VIJAYASRI S.
SUKANYA.K.
NILOGINI.M
JETHEES.K
SANSIKA S.
NIMALAN N.
KAJENDRAN.T
VIJAYADARSAN K.
GAYATHRI M.
JEYAVIJITHA K.
SRIVIJI N.
ARULVANI K.
PRATHEEPA A
DILANI J.S.
THANGESHKUMAR K.
HEMANANTHAN V.
THUSHYANEI N.
KAYALVILY.P
MATHURA.S
NAVARAJINI N
ANANDARAJAN.J.
PRIYATHARSHINI G.
UTHAYARAJA T
SUPAJINI R
VIJAYATHARSHINI.R
PRAPAKARAN B.
SHANTHAKUMAR S.
SANGARASAYEE.N
ANANDARUBAN.P
THEEPAN A.
SIVADHARSHAN N

SC14032
SC14006
SC14161
SC14073
SC14004
SC14118
SC14223
SC14115
SC14029
SC14165
SC14074
SC14031
SC14204
SC14204
SC14161
SC14185
SC14073
SC14199
SC14129
SC14115
SC14166
SC14033
SC14115
SC14009
SC14045
SC14050
SC14099
SC14045
SC14076
SC14031
SC14312
SC14057
SC14062
SC14220
SC14225
SC14118
SC14223
SC14233
SC14057
SC14254
SC14129
SC14169
SC14185
SC14006
SC14234

4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229

851190198V
851384448V
851420703V
852384441V
855011921V
855070545V
855101041V
855162695V
855231980V
855532980V
855632250V
855652951V
855832615V
855863120V
855920530V
856013910V
856031497V
856043819V
856081974V
856173054V
856223604V
856232328V
856282783V
856361446V
856681530V
856741451V
856760880V
856953335V
857042280V
857091167V
857453344V
857522265V
858043280V
858112591V
858121655V
858432766V
858453950V
858501601V
860150263V
860272083V
861461645V
861701743V
861872793V
862341295V
862740580V

PRATHEEPAN S
KUMUTHAN M.
MATHAVAN R.
YATHUHARAN A.
NIROJA R.
MATHIVATHANAN.P.
JEYAPIRAPA.S.
SELLAR.S
ALAN MEBAL R.
THILLAIYAMPALAM .V
KAMALARANI T.
JAYAKUMARAN D.
SANGEETHA.T.
RAJINI.R
SEPAMALAI D.
BALTHAZAAR F P
PAVITHRA J.
JISHANTHINI V.
THARMINI P
SURESHRAJ S.
ARUMUGAM.B
SARMILATHEVI V.
PREMINI T
SHIYAMALA SEBAMAL
NIROJINI M.
ROOBAGANTHY N.
FATHIMA NASLUN N.
PASKAR N.
PRAPAJINY S.
NIROSA N.
ANJELINE RUTHSHANA.T.
VANITHA P.
ASVINITHEVI.P
MATURAJAHAN D
THIYAKARAJAN S.
JEYAKANTH.S
KANTHIMATHY K
DELIMA S M
ASHOKKUMAR T.
KUMARESHAN.K
PRADEEPAN N.
SENTHURAN N.
SRIVENTHA Y
INTHUJAN S.
RIYAS A.G.M.

SC14117
SC14004
SC14013
SC14031
SC14076
SC14204
SC14225
SC14066
SC14335
SC14192
SC14203
SC14034
SC14185
SC14236
SC14118
SC14117
SC14036
SC14118
SC14128
SC14055
SC14079
SC14028
SC14117
SC14118
SC14311
SC14050
SC14031
SC14118
SC14045
SC14310
SC14185
SC14015
SC14166
SC14115
SC14044
SC14165
SC14190
SC14117
SC14024
SC14079
SC14008
SC14129
SC14185
SC14024
SC14314

4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257

862952570V
865032498V
865352824V
865441606V
865542909V
865653719V
865800720V
865893701V
865902204V
866342989V
866411964V
866432481V
866472220V
866612030V
866732477V
867092030V
867311106V
867583440V
868273135V
868350695V
870972849V
871771413V
875221892V
875853520V
876392429V
877212599V
877342808V
877843106V

NISHANTHAN.S.
PRIYALEGA A
SINTHUPANU T.
ANOJAH P.
KALAIMATHY.S
JAMITHA.B
KOVITHA.K
THUSHANTHINI K.
NIREGINI S.
SEENITHAMBY S.
KUNATHARANI T.
ERATHTHINAMATHY.K
GNANAPRAGASAM T.
ARIYAMALAR V
PAVITHA.V
SINTHUYA M.
GNANATHY G.
SAYALUXMY I.
MARY DAYANA T
JEYAKANTH L.
KOKULARAJ.S.
RAROOS.AM.
KANESAN.T
ANITTRA B.
PIPOJINY.V.
GILOGINI M.
KUNAKETHUJA.E.
INDUJA T.

SC14185
SC14201
SC14045
SC14118
SC14316
SC14204
SC14129
SC14041
SC14004
SC14050
SC14050
SC14070
SC14118
SC14092
SC14062
SC14001
SC14031
SC14310
SC14092
SC14031
SC14185
SC14185
SC14118
SC14129
SC14185
SC14053
SC14185
SC14115

School
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BTSELVANAGAR SIVAA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/ARAYAMPATHY SIVAMANI VIDYALAYAM
BT PERIYAKALLAR M.M.T.M SCHOOL
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
MANKIKADDU G.T.M.S.
BT/THURAINEELAVANAI M.V
ARAIPATTAI SUBRAMANIYAM VIDYALAM
PALAMUNAI G T M S
ST.MICHAEL'S COLLEGE
THARMAPURAM THARMARETNAM VID
BT/PALAYADITHONA SRI MURUKAN VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
BT/KODDAIKKALLAR KANNAKI VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT CHEDDIPALAYAM MV
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KODUVAMADU SAKTHY VID
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/PADDIPALAI-G.T.M.S
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM

BT/HINDU COLLEGE
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
KALLADY VINAYAGAR VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT CHEDDIPALAYAM MV
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR PUNITHAARULANANDAR VIDDIYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
THIRAIMADU TAMIL VIDIYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PILALIVEMBU VANI TAMIL VIDYALAYAM
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/ST.SEBASTIAN TAMIL VIDYALAYM
BT/ARASADY PILLAIYAR KOVIL ROAD WARD-6 KANISTA.VID
BT/MANKADU SARASWATHI VID
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM

BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM


SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/ST.SEBASTIAN TAMIL VIDYALAYM
BT/HINDU COLLEGE
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KODAIMEDU NAVASHAKTHI VIDYALAYAM
BT/MADDIKKALY TAMIL VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
PULIYADIMUNAI GTMS
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA

BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM


BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
KALLADY VINAYAGAR VID
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT/VALKADDU GTMS
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
BT MANDOOR 40 GTMS
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
KOVILKULAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
KALUTHAVALAI PULAVARMANI PERIYATHMBIPILLAI VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/HINDU COLLEGE

KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM


MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
THIRAIMADU TAMIL VIDIYALAYAM
THARMAPURAM THARMARETNAM VID
BT/PADDIPALAI-G.T.M.S
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BTSELVANAGAR SIVAA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
MAHILAVADDAWAN MAHA VID

ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM


THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/GANTHIPURAM KALAIMAHAL VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MADDIKKALY TAMIL VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
AYITHIYAMALAI G T M S
PULIYADIMUNAI GTMS
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/KODAIMEDU NAVASHAKTHI VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/KULUVINAMADU VINAYAGAR VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/HINDU COLLEGE
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/VAMMIVADDAVAN VID
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM

BT/HINDU COLLEGE
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
KOPPAVELIY GTMS
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
NAVATKERNY SRI KANNAKI VIDYALAYAM.
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
KALUTHAVALAI PULAVARMANI PERIYATHMBIPILLAI VID
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
NELLIKKADU G.T.M.S
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM

ST.MICHAEL'S COLLEGE
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
KOVILKULAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KODDAIKKALLAR KANNAKI VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/ST.SEBASTIAN TAMIL VIDYALAYM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/KACHCHAKODI SWAMIMALAI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
MALAYARKADDU G.T.M.S

MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM


BT PERIYAKALLAR M.M.T.M SCHOOL
MARAPPALAM G.T.M SCHOOL
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
NELLIKKADU G.T.M.S
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
MAVETKUDA VIKNESWARA VIDYALAYAM
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
ARAIPATTAI SUBRAMANIYAM VIDYALAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BTSELVANAGAR SIVAA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V

BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM


KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
ZAHIRA VIDYALAYAM
NAVATKERNY SRI KANNAKI VIDYALAYAM.
BT/HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/KIRAN NEW COLANY SIVA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/GANTHIPURAM KALAIMAHAL VIDYALAYAM
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
KALUTHAVALAI PULAVARMANI PERIYATHMBIPILLAI VID
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN NEW COLANY SIVA VIDYALAYAM

MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM


ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KODAIMEDU NAVASHAKTHI VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT VIDUTHIKKAL GTMS
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/HINDU COLLEGE
BT/ARASADY PILLAIYAR KOVIL ROAD WARD-6 KANISTA.VID
BT/MAHAJANA COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/MADDIKKALY TAMIL VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT PERIYAKALLAR M.M.T.M SCHOOL
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE

ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT PADDIRUPPU MAHA VID
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT PERIYAKALLAR M.M.T.M SCHOOL
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BTSELVANAGAR SIVAA VIDYALAYAM
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT THIRUKKONRAI MUNMARI GTMS

BT/KOPRALANKERNY THIRUMAGAL VID.


KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
PULIYADIMUNAI GTMS
BT PERUMAVELY SRIVANI VID
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
BT/SIRUTHENKAL SITHI VINAYAR VID
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VILANTHODDAM G.T.MS
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
THIRAIMADU TAMIL VIDIYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
IRUNOORUVIL GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM

BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM


BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
PULIYADIMUNAI GTMS
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT/ST.SEBASTIAN TAMIL VIDYALAYM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM

BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID


BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT CHEDDIPALAYAM MV
PALAMUNAI G T M S
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/HINDU COLLEGE
BT/KARAVEDDIYARU VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKKALLAR KANNAKI VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV

BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM


BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
THIRAIMADU TAMIL VIDIYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/HINDU COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PANDARIYAVELY GTMS
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/PARANKIYAMADU GTMS
BT/THARAVAI SRI KALAIVANY VID.
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
VERPAVADUWAN GTMS
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM

BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM


BT/MAHAJANA COLLEGE
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT PERUMAVELY SRIVANI VID
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/ARASADY PILLAIYAR KOVIL ROAD WARD-6 KANISTA.VID
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
BT/KALUTHAVALAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM

MARAPPALAM G.T.M SCHOOL


KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT/PADDIPALAI-G.T.M.S
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
KOVILKULAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VEMBU,GTMS
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/KALUWANCHIKUDY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM

KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM


THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR PUNITHAARULANANDAR VIDDIYALAYAM
THADIYADY GTMS
PULIYADIMUNAI GTMS
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/KODDAIKKALLAR KANNAKI VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/KRUNKALICHCHOLAI SRI KRISHNA VID
MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
THADDUMUNAI MANIKKA VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VALAIYIRAVU MMTMS
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/VALKADDU GTMS
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
PULIYADIMUNAI GTMS
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM

THIRAIMADU TAMIL VIDIYALAYAM


BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/PUTHUMUNMARICHOLAI G.T.M.S
KOVILKULAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VADAMUNAI GTMS
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/VALKADDU GTMS
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
THIRAIMADU TAMIL VIDIYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/UNNICHCHAI 6TH MILE POST GTMS
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE

BT/VALAIYIRAVU MMTMS
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT CHEDDIPALAYAM MV
MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM
PALAMUNAI G T M S
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/ARASADY PILLAIYAR KOVIL ROAD WARD-6 KANISTA.VID
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/ARASADY PILLAIYAR KOVIL ROAD WARD-6 KANISTA.VID
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM

BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM


ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
THADIYADY GTMS
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BTKANDALADYARUNTTHYVID
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
BT/VEERAKKADU MYLAVADDAVAN G.T.M.S
BT/MURUTHTHANAI SRI MURUGAN VIDYALAYAM
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
MANDAPATHADY G.T.M.S
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID

BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM


BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KARAVEDDY SOUTH GTMS
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
KALUTHAVALAI VIVEKANANTHA VID
KALUTHAVALAI VIVEKANANTHA VID
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KALUTHAVALAI GANESHA VIDYALAYAM
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM

ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM


BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
KURINCHAMUNAI G.T.M.S
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
ZAHIRA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
PULIYADIMUNAI GTMS
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
KALLADY VINAYAGAR VID
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM

BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA


KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
KALUTHAVALAI PULAVARMANI PERIYATHMBIPILLAI VID
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
RUGAM SARASWATHY VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/UNNICHCHAI 6TH MILE POST GTMS
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM

BT/PALCHENAI G.T.M.S
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/VILANTHODDAM G.T.MS
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/PERIYAKALLAR PUNITHAARULANANDAR VIDDIYALAYAM
BT/KUDUMBIMALAI KUMARAN VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT KATCHENAI GTMS
THADDUMUNAI MANIKKA VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VALAIYIRAVU MMTMS
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM

BT MANDOOR 40 GTMS
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/HINDU COLLEGE
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/UTHAYANMOOLAI VIVEGANANDA VID
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/HINDU COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT KALUWANCHIKUDY MARIAMMAN VID
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM

BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL


BT/ARAYAMPATHY SIVAMANI VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
PULIYADIMUNAI GTMS
BT/HINDU COLLEGE
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT KALUWANCHIKUDY MARIAMMAN VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
THUMBANKENY KANNAKI VID
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/MUTHALAIKUDAH JUNIOR SCHOOL

KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM


BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/HINDU COLLEGE
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM

BT/KODDAIKKALLAR KANNAKI VIDYALAYAM


BT/MYLANKARACHAI MALAIMAGAL VIDYALAYAM
BT KALUWANCHIKUDY MARIAMMAN VID
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
KALUTHAVALAI VIVEKANANTHA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/KRUNKALICHCHOLAI SRI KRISHNA VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAIYIRAVU MMTMS
BT/HINDU COLLEGE
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM

ARAIPATTAI SUBRAMANIYAM VIDYALAM


BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KAYANMADU G.T.M.S
BT/HINDU COLLEGE
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR PUNITHAARULANANDAR VIDDIYALAYAM
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
MALAYARKADDU G.T.M.S
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
MANKIKADDU G.T.M.S.
BT/KRUNKALICHCHOLAI SRI KRISHNA VID
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MADDIKKALY TAMIL VIDYALAYAM

BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM


BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KOPRALANKERNY THIRUMAGAL VID.
BT/VEMBU,GTMS
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
PULIYADIMUNAI GTMS
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT KALUWANCHIKUDY MARIAMMAN VID
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM

PALAMUNAI G T M S
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/THURAINEELAVANAI M.V
MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/MUTHALAIKUDAH JUNIOR SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM

BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/URIYANKATTU G.T.M.S
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
RUGAM SARASWATHY VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PERIYAVADDAVAN KANNKI VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/SHANTHIPURAM VIPULANANDA VID
KALLADY VINAYAGAR VID
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V

BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM


BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/UTHAYANMOOLAI VIVEGANANDA VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KODAIMEDU NAVASHAKTHI VIDYALAYAM
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/HINDU COLLEGE
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
MANDAPATHADY G.T.M.S
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
PULIYADIMUNAI GTMS
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.

KURINCHAMUNAI G.T.M.S
IRUNOORUVIL GTMS
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 40 GTMS
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/MERAVODAI GTMS
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/RALODAI VALLLUVAR VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KOKUVIL G.T.M.S
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VILANTHODDAM G.T.MS
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
VERPAVADUWAN GTMS
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI GANESHA VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM

BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM


BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
THADDUMUNAI MANIKKA VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
THARMAPURAM THARMARETNAM VID
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
KALLADY VINAYAGAR VID
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
KURINCHAMUNAI G.T.M.S
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM

BT/HINDU COLLEGE
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/MERAVODAI GTMS
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT/HINDU COLLEGE
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
PADAYANDAVELY GTMS
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/KAYANMADU G.T.M.S
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT PERIYAKALLAR M.M.T.M SCHOOL
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA

BT/PADDIPALAI-G.T.M.S
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/URIYANKATTU G.T.M.S
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/HINDU COLLEGE
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VILANTHODDAM G.T.MS
BT PADDIRUPPU MAHA VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT/KODUVAMADU SAKTHY VID
KOVILKULAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA

MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/PILALIVEMBU VANI TAMIL VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/MANDUR NO-38 AKATHIYAR VIDYALAIAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/MANDUR '35' KANNAK VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/POOLKKADU GTMS
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ARAYAMPATHY SIVAMANI VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
KALUTHAVALAI VIVEKANANTHA VID
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/PALAYADITHONA SRI MURUKAN VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
THUMBANKENY KANNAKI VID
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL

ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT VIDUTHIKKAL GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/KODAIMEDU NAVASHAKTHI VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
NAVATKERNY SRI KANNAKI VIDYALAYAM.
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT KALUWANCHIKUDY MARIAMMAN VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/KAYANKUDAH KANNAKI VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
NAVATKERNY SRI KANNAKI VIDYALAYAM.
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
KODDAIMUNAI KANISHTA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM

BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/HINDU COLLEGE
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
KOVILKULAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/MERAVODAI GTMS
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/POOLKKADU GTMS
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
ST.MICHAEL'S COLLEGE
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAVADDAVAN KANNKI VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM

VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL


KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/HINDU COLLEGE
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
THADIYADY GTMS
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/SIRUTHENKAL SITHI VINAYAR VID
PULIYADIMUNAI GTMS
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/URIYANKATTU G.T.M.S
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID

KALUTHAVALAI VIVEKANANTHA VID


VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT MANDOOR 40 GTMS
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
THADIYADY GTMS
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VALKADDU GTMS
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM

SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL


BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KARAVEDDY SOUTH GTMS
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/MUTHALAIKUDAH JUNIOR SCHOOL
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
NAVATKERNY SRI KANNAKI VIDYALAYAM.
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/HINDU COLLEGE
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM

IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM


BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/MANDUR UNIT 39 G.T.M.SCHOOL
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/ILUKKUPOTHANAI MALAIMAGAL VID.
THADIYADY GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/MANDUR '35' KANNAK VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KARAVEDDIYARU VIDYALAYAM
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM

BT MANDOOR 40 GTMS
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/PANDARIYAVELY GTMS
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
KURINCHAMUNAI G.T.M.S
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PARANKIYAMADU GTMS
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM

BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL

BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE


SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT VIDUTHIKKAL GTMS
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
PALAMUNAI G T M S
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
BTMATHURANKERYKULAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
VERPAVADUWAN GTMS
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAVADDAVAN KANNKI VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM

BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID


NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
IRUNOORUVIL GTMS
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
MAVALAIYARU KAILEN VIDYALAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID

CHENKALADY CENTRAL COLLEGE


BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KIRAN NEW COLANY SIVA VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BTKANDALADYARUNTTHYVID
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 40 GTMS
BT/PUNANAI G.T.M.S
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/PERIYAVADDAVAN KANNKI VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
KOPPAVELIY GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/VEMBU,GTMS
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM

MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/UTHAYANMOOLAI VIVEGANANDA VID
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/GANTHIPURAM KALAIMAHAL VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/GANTHIPURAM KALAIMAHAL VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/VAMMIVADDAVAN VID
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
KOPPAVELIY GTMS
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT CHEDDIPALAYAM MV
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
MAVALAIYARU KAILEN VIDYALAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/VADAMUNAI GTMS

MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/SIRUTHENKAL SITHI VINAYAR VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
MAVALAIYARU KAILEN VIDYALAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/RALODAI VALLLUVAR VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KULUVINAMADU VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
AYITHIYAMALAI G T M S
MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BTKANDALADYARUNTTHYVID
BT/PALCHENAI G.T.M.S
PUTHUMUGATHUWARAM ST IGNATIUS VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM

BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM


BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PARANKIYAMADU GTMS
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
MANDAPATHADY G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KARAVEDDY SOUTH GTMS
VERPAVADUWAN GTMS
BT/MANCHANTHODUWAI BHARATHY VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
THADIYADY GTMS
THADIYADY GTMS
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR PUNITHAARULANANDAR VIDDIYALAYAM

BT/KAYANKUDAH KANNAKI VIDYALAYAM


BT/KODUVAMADU SAKTHY VID
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
ARAIPATTAI SUBRAMANIYAM VIDYALAM
KALUTHAVALAI PULAVARMANI PERIYATHMBIPILLAI VID
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PUNANAI G.T.M.S
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/MAHAJANA COLLEGE
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
MANKIKADDU G.T.M.S.
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/MERAVODAI GTMS
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT MAHILOOR SARASWATHI MV

BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
MANCHANTHODUWAI SARATHA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKKALLAR KANNAKI VIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/VADAMUNAI GTMS
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/PUNANAI G.T.M.S
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/VADAMUNAI GTMS
BT PERUMAVELY SRIVANI VID
BT/PUNANAI G.T.M.S
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/MANDUR UNIT 39 G.T.M.SCHOOL
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
NELLIKKADU G.T.M.S
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID

BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM


ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KOKUVIL G.T.M.S
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/UNNICHCHAI 6TH MILE POST GTMS
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
THUMBANKENY KANNAKI VID
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
IRUNOORUVIL GTMS
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/UTHAYANMOOLAI VIVEGANANDA VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PANDARIYAVELY GTMS
PADAYANDAVELY GTMS
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/THARAVAI SRI KALAIVANY VID.
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
BT/PUNANAI G.T.M.S
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MERAVODAI GTMS
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM

BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
THARMAPURAM THARMARETNAM VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAIYIRAVU MMTMS
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VEMBU,GTMS
BT KATCHENAI GTMS
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT PERIYAKALLAR M.M.T.M SCHOOL
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
THADIYADY GTMS
BT/THARAVAI SRI KALAIVANY VID.
BT/VEMBU,GTMS
BT/HINDU COLLEGE
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM

BT VIDUTHIKKAL GTMS
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
NELLIKKADU G.T.M.S
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/ARAYAMPATHY SIVAMANI VIDYALAYAM
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
BT/ILUKKUPOTHANAI MALAIMAGAL VID.
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM

BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM


KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PUNITHA ANNAMAL TAMIL VIDYALAYAM
BT/MYLANKARACHAI MALAIMAGAL VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/KODUVAMADU SAKTHY VID
BT/VAMMIVADDAVAN VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BTMATHURANKERYKULAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/KUDUMBIMALAI KUMARAN VIDYALAYAM
BT/VADAMUNAI GTMS
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT MANDOOR 40 GTMS
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KOKUVIL G.T.M.S
ST.MICHAEL'S COLLEGE
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID

BT/VAMMIVADDAVAN VID
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/THARAVAI SRI KALAIVANY VID.
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/MANKADU SARASWATHI VID
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT/MANDUR '35' KANNAK VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
MANDAPATHADY G.T.M.S
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
RUGAM SARASWATHY VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL

BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM


BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/MERAVODAI GTMS
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/PARANKIYAMADU GTMS
KALUTHAVALAI PULAVARMANI PERIYATHMBIPILLAI VID
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BTSELVANAGAR SIVAA VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/GANTHIPURAM KALAIMAHAL VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V

PANCHENAI PARI VIDYALAYAM


BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/PUNANAI G.T.M.S
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/MUNAIKADU SARATHA VIDYALAYAM
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/RALODAI VALLLUVAR VIDYALAYAM
BT/SRI MAMANGESWARAR VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM

BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM


THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KRUNKALICHCHOLAI SRI KRISHNA VID
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/KALUWANCHIKUDY SARASWATHY VID
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
BT/KACHCHAKODI SWAMIMALAI VIDYALAYAM
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM

BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID


BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT KATCHENAI GTMS
BT/MANDUR NO-38 AKATHIYAR VIDYALAIAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
NELLIKKADU G.T.M.S
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/SIRUTHENKAL SITHI VINAYAR VID
BT/KAYANMADU G.T.M.S
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/MURUTHTHANAI SRI MURUGAN VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT KATCHENAI GTMS
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT KALUWANCHIKUDY MARIAMMAN VID
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/PUTHUMUNMARICHOLAI G.T.M.S
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S

BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID


BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRIMICHODAI G.T.M.S
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BTMATHURANKERYKULAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/KARAVEDDIYARU VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT/KARAVEDDIYARU VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
THUMBANKENY KANNAKI VID
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/KIRAN NEW COLANY SIVA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
BT/MYLANKARACHAI MALAIMAGAL VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID

BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA


BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
THALANKUDAH SRI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/PANDARIYAVELY GTMS
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/MUNAIKADU SARATHA VIDYALAYAM
BT/KODUVAMADU SAKTHY VID
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/PARANKIYAMADU GTMS
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
MAVILANGATHURAI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
KURINCHAMUNAI G.T.M.S
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM

ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM


CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
MARAPPALAM G.T.M SCHOOL
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/PERIYAPULLUMALAI RCTM SCHOOL
BT/MUTHALAIKUDAH JUNIOR SCHOOL
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/KIRAN NEW COLANY SIVA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT.1.5UKKAMUNAI VANI VIDIYALAYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT THETTATIVU SIVAKALAI VIDDIYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
ST.THERESA'S GIRLS VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KRUNKALICHCHOLAI SRI KRISHNA VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KOPRALANKERNY THIRUMAGAL VID.
BTKANDALADYARUNTTHYVID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM

BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM


BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VEMBU,GTMS
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BTMATHURANKERYKULAM
KALLADY VELOOR SRI SAKTHY VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/POOLKKADU GTMS
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/THIRUPPERUNTHURAI SRIMURUGAN VIDYALAYAM
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/HINDU COLLEGE
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA

MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/ILUKKUPOTHANAI MALAIMAGAL VID.
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/PALAYADITHONA SRI MURUKAN VIDYALAYAM
BT/MANDUR UNIT 39 G.T.M.SCHOOL
BT MANDOOR 40 GTMS
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/GANTHIPURAM KALAIMAHAL VIDYALAYAM
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT KATCHENAI GTMS
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA

BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE


BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
THADIYADY GTMS
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
BT/PILALIVEMBU VANI TAMIL VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/PUTHURVIGNESWARA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/UNNICHCHAI 6TH MILE POST GTMS
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/MUNAIKADU SARATHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/UTHAYANMOOLAI VIVEGANANDA VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
PALAMUNAI G T M S
BT/HINDU COLLEGE
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/KUDUMBIMALAI KUMARAN VIDYALAYAM
BT/THARAVAI SRI KALAIVANY VID.
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
PALAMUNAI G T M S
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
MARAPPALAM G.T.M SCHOOL
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM

BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM


BT/MADDIKKALY TAMIL VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/MERAVODAI GTMS
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/POOLKKADU GTMS
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/KARAVEDDY SOUTH GTMS
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/URANI SARASVATHY VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
KOKKUVIL VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BT/PALAYADITHONA SRI MURUKAN VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM

MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS


BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
KURINCHAMUNAI G.T.M.S
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
VERPAVADUWAN GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
MANKIKADDU G.T.M.S.
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT/VAMMIVADDAVAN VID
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/MERAVODAI GTMS

BTKANDALADYARUNTTHYVID
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/VILANTHODDAM G.T.MS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT KATCHENAI GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PADDIPALAI-G.T.M.S
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT KATCHENAI GTMS
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM

BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA


ST.MICHAEL'S COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
ST.MICHAEL'S COLLEGE
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/PULIPAINTHAKAL G.T.M.SCHOOL
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VEMBU,GTMS
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S

BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM


VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/VILAVADDAVAN VINAYAGAR VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
PULIYADIMUNAI GTMS
BT/PALAYADITHONA SRI MURUKAN VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/VALKADDU GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/MYLAMBAVELY SRI VIGNESWARA VIDYALAYA
KIRANKULAM SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM

BT CHENKALADY VIVEKANDA VID


BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KARAVEDDY SOUTH GTMS
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
THUMBANKENY KANNAKI VID
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PALAYADITHONA SRI MURUKAN VIDYALAYAM
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/POOLKKADU GTMS
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
THUMBANKENY KANNAKI VID
KURINCHAMUNAI G.T.M.S
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
KOPPAVELIY GTMS
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM

BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM


BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT/THAMPALAWATTAI KANISHTA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT/KARAVEDDY SOUTH GTMS
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BTMATHURANKERYKULAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID
BT THIRUKKONRAI MUNMARI GTMS
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/KUDUMBIMALAI KUMARAN VIDYALAYAM

BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM


BT MANDOOR 13 VIGNESWARA VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MURUTHTHANAI SRI MURUGAN VIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BTMATHURANKERYKULAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/KIRIMICHODAI G.T.M.S
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/AMIRTHAKLAI SRI SITHY VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE

BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM


BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PANDARIYAVELY GTMS
BT/KULUVINAMADU VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOMMATHRRAI VINAYAGAR VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
BT/VADAMUNAI GTMS
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
MANKIKADDU G.T.M.S.
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT CHEDDIPALAYAM MV
BT/PUNANAI G.T.M.S
THALANKUDAH RCTM SCHOOL
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/ORUMULAICHCHOLAI SRISITHTHI VINAYAGAR VID
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
THURAINEELAVANAI M.M.T.M.SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM

BT THIRUKKONRAI MUNMARI GTMS


BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
BT/PARANKIYAMADU GTMS
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PALACHOLAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/KALUMUNTHALTHIRUVALLUWAR VIDDIYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT MANDOOR 40 GTMS
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
KALLADY MUGATHUWARAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
MAHILOORMUNAI SAKTHI VIDYALAYAM
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/PUTHUKUDIYIRUPPU KANNAKI M.V
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/MERAVODAI GTMS
ST.MICHAEL'S COLLEGE
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT MANDOOR 40 GTMS
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM

BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL


THALAWAI VICKNESWARA VIDYALAYAM
KANNAKIPURAM VINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/THETTATIVU MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
BT/KUMARAVELIYARGRAMAM SITHIVINAYAKAR VIDYALAYAM
BT/ILUKKUPOTHANAI MALAIMAGAL VID.
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VADDUVAN KALAI MAGAL VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/MANKADU SARASWATHI VID
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/VEMBU,GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
PANCHENAI PARI VIDYALAYAM

BT PADDIRUPPU MAHA VID


BT/URIYANKATTU G.T.M.S
UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
BT/VAMMIVADDAVAN VID
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BTMATHURANKERYKULAM
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/MANDUR NO-38 AKATHIYAR VIDYALAIAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/MANDUR UNIT 39 G.T.M.SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/MURUTHTHANAI SRI MURUGAN VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM
BT/NARIPULTHODDAM NADESWARA TAMIL VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/PUTHUMUNMARICHOLAI G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KODDAIKALLAR MAHA VIDYALAYAM
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL

BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE


BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/PANDARIYAVELY GTMS
ARAIPATTAI NOTARIS MOOTHATHAMBY VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/ VINAYAGAPURAM VINAYAGAR VIDYALAYAM
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/MUTHALAIKUDAH JUNIOR SCHOOL
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT/KAYANKERNI SARASHWATHY VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/THARAVAI SRI KALAIVANY VID.
BT VANTHARUMOOLAI KANNAKI VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
KARUVEPPANKENY VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/PALCHENAI G.T.M.S
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/ALANKULAM GT.M.SCHOL
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM

EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM


BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT MANDOOR 40 GTMS
BT/KALUTHAVALAI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
BT PERUMAVELY SRIVANI VID
BT/MYLANKARACHAI MALAIMAGAL VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/THURAINEELAVANAI VIPULANANDA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
THUMBANKENY KANNAKI VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/VEERAKKADU MYLAVADDAVAN G.T.M.S
THANNAMUNAI PUNITHA VALANAR MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VEERAKKADU MYLAVADDAVAN G.T.M.S
BT PERUMAVELY SRIVANI VID
BT/URIYANKATTU G.T.M.S
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
NAVATKUDAH THARMARATNAM VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM

VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL


BT THIRUKKONRAI MUNMARI GTMS
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
PERIYAKALLAR VINAYAKAR VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/RALODAI VALLLUVAR VIDYALAYAM
BT/KALUTHAVALAI MAHA VIDYALAYAM
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/THEVAPURAM KAJAMUGAN VIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
MALAYARKADDU G.T.M.S
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/MERAVODAI GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/PILALIVEMBU VANI TAMIL VIDYALAYAM
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT SINNAWATTAI G.T.M.S
THUMBANKENY KANNAKI VID
KANCHIRANKUDAH KAMADCHI VIDYALAYAM.
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM

BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM


KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT MANDOOR 40 GTMS
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/HINDU COLLEGE
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/PANDARIYAVELY GTMS
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
RUGAM SARASWATHY VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/MERAVODAI GTMS
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/KOPRALANKERNY THIRUMAGAL VID.
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/SITTANDY SITHTHY VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/KIRAN VIVEKANANDA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
JOSEPH VAZ VIDYALAYAM
BT/ NAVARETNARAJAH VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/KAYANMADU G.T.M.S
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
THADDUMUNAI MANIKKA VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/ERALAKKULAM G.T.M.S.

BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID


BT/UTHAYANMOOLAI VIVEGANANDA VID
KALUTHAVALAI VIVEKANANTHA VID
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/UNNICHCHAI 6TH MILE POST GTMS
BT KATCHENAI GTMS
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
NAVALADY NAMAHAL VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
KOPPAVELIY GTMS
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/THIRUPPALUGAMAM VIPULANANDA VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/SITTANDY SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/SUNGANKERNEY G.T.M.SCHOOL
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/VEERAKKADU MYLAVADDAVAN G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/SINGARATHOPU SARASWATHI VIDYALAYAM
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL

BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM


BT/KAYANMADU G.T.M.S
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT KURUKKALMADAM KALAIVANI MAHA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MAVADIVEMBU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
ARAYAMPATHY RAMAKISHNAMISSION MAHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS
BT/THURAINEELAVANAI M.V
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BTMAVADIMUNMARI G.T.M SCHOOL
BT/PERIYAVADDAVAN KANNKI VIDYALAYAM
BT/MURUKKANTHIVU SIVASAKTHI VIDYALAYAM
MAVALAIYARU KAILEN VIDYALAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PADDIPALAI-G.T.M.S
MUTHALAIKUDA MAHAVIDYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/ KITUL SRI KRISHNA VIDYALAYAM

KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM


BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT/KADDUMURIVU KULAM G.T.M SCHOOL
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
THUMBANKENY KANNAKI VID
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
ARAYAMPATHY MAHA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
MANDUR 37 NAVAKIRI VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
PANKUDAVELY.R.C.T.M.S
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/KOLLANULAIVIVEKANANDA VID
PADAYANDAVELY GTMS
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PERIYAKALLAR PUNITHAARULANANDAR VIDDIYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
KIRANKULAM VINAYAGAR MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/MANDUR SRI RAMAKRISHNA VIDYALAYAM
PERIYAPORATIVU BARATHI VIDYALAYAM
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/KORAKALIMADU SRI RAMANA MAHARISI VID
BT THIRUKKONRAI MUNMARI GTMS
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA

BT/KURUMANVELY SIVASAKTHY MAHA VIDYALAYAM


BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
EACHANTEEVU RKMT VIDYALAYAM
BT/MAHILADITIVU SARASWTHY VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/KAKACHIVADDAI VISHNU V.D
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
MANDUR MAHA VIDYALAYAM
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
BT/PERIYAKALLAR CENTRAL COLLEGE
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/MANDUR '35' KANNAK VIDYALAYAM
ANAIKADDIYAVELLAI NAMAGAL VIDYALAYAM-G.T.M.S
BT/NATPATHUVADDAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM
BT KATCHENAI GTMS
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/KOKKADDICHOLAI R.K.M VID
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT.MANDUR NO 14 G.T.M SCHOOL
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/METHODIST CENTRAL COLLEGE
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/MAHAJANA COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KOKUVIL G.T.M.S
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID

BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
MANDAPATHADY G.T.M.S
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
BT/PANDARIYAVELY GTMS
BT/HINDU COLLEGE
BT KATCHENAI GTMS
BT/ARASADITHIVU VIGNESWARA MAHA VIDYLAYAM
BT/KALKUDAH NAMAGAL VID
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BTMATHURANKERYKULAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
ERUVIL KANNAKI MAHA VIDYALAYAM
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VINAYAGAR KIRAMAM ALAIMAGAL VIDYALYAM
BT/VANTHARUMOOLAI GANESHA VIDYALAYAM
BT MUNAITIVU SHAKTHY M V
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
ST.MICHAEL'S COLLEGE
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
BT/SANTHIVELY SITHY VINAYAGAR VID
KARAYAKKANTHEEEVU GANESHAR VIDYALAYAM
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
THUMBANKENY KANNAKI VID
MALAYARKADDU G.T.M.S
BT AMPILANTHURAI KALAIMAGAL MAHA VID
BT/THIKKODAI GANESHA VIDYALAYAM
BTKANDALADYARUNTTHYVID
BTMATHURANKERYKULAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
IRUDDUCHOLAIMADU VISHNU VIDYALAYAM
BT/KINNAIYADI SARASWATHY VID
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM

BT/PETHTHALAI VIPULANANTHA VIDYALAYAM


BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/KARUWAKENI VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
MANIPURAM VIGNESWARA VID KELUTHIMADU GTMS
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
KANNANKUDAH MAHA VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
AYITHIYAMALAI G T M S
BT/PERIYAKALLAR M.M.T GIRL'S SCHOOL
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
BT/PUTHUKKUDIYIRUPPU VANI VID.
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/MANKERNY ROMAN CATHOLIC TAMIL MIXED SCHOOL
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/PALAMEENMADU VIGNESWARA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT.MYLAMBAVELY VIPULANADA VIDYALAYAM
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
MALAYARKADDU G.T.M.S
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KOVILPORATHEEVU VIVEKANANDA MAHAVIDDIYALAYAM
BT MANDOOR 40 GTMS
ILLIPPADICHCHENAI AMBAL VID GTMS
BT/PERIYAVADDAVAN KANNKI VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
NAVATKADU NAMAGAL VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VAHARAI MAHA VIDYALAYA
BT/KALUMUNTHANVELY G.T.M.S

ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/PUNANAI G.T.M.S
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT.UNNICHAI 8TH MILE POST G.T.M.S
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
BT/PALUGAMAM KANDUMANI MAHA VIDYALAYAM
RUGAM SARASWATHY VIDYALAYAM
MULLAIMUNAI MURUKAN VIDYALAYAM
BT/ONTHACHIMADAM SRIVINAYAGAR VIDDIYALAYAM
BT/THURAINEELAVANAI M.V
BT/NASIVANTHEEVU G.T.M.S
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BTMUNAIKADUVIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/KIRAN MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/VIVEKANANDA GIRLS MAHA VIDYALAYA
CHENKALADY CENTRAL COLLEGE
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/KALMADU VIVEHANANDA VIDYALAYAM
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KIRAN NEW COLANY SIVA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VAKANERY KOKULAM VIDYALAYAM
BT/VAVUNATHIVU PARAMESWARA VID
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL
BT/MURAKATTANCHENAI R.K.M.VIDYALAYAM
BT/KOTHTHIYAPULA KALAIVANI VIDYALAYAM
BT MAHILOOR SARASWATHI MV
ST.MICHAEL'S COLLEGE
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
PAVATKODICHENAI VINAYAGAR VIDYALAYAM
BT/PANNICHANKERNY THIRUMAGAL VID
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/VEERANAGAR G.T.M.SCHOOL
BT CHENKALADY VIVEKANDA VID

BT PADDIRUPPU MAHA VID


UTHYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI MADIYA MAHA VIDYALAYAM
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
BT/KAYANKUDAH KANNAKI VIDYALAYAM
BT/VELLAVELY KALAIMAHAL MAHA VIDYALAYAM
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT/THIGILIVEDDAI G.T.M.S
BT/VAMMIVADDAVAN VID
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
BT/VANTHARUMOOLAI VISHNU MAHA VIDYALAYAM
MAHILAVADDAWAN MAHA VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/KARADIYANARU MAHA VIDYALAYAM
KATHIRAVELY VIGNESVARA VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT PONDUGALCHENAI GANAPATHI VIDYALAYAM
IYANKENEY TAMIL VIDYALAYAM
BT/VALAICHENAI HINDU COLLEGE
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/ST.CECILIA'S G.M.V
SHIVANANDA NATIONAL SCHOOL
BT PADDIRUPPU MAHA VID
BT/KALUWANKERNY VIVEKANANDAVIDYALAYAM
BT PADDIRUPPU MAHA VID
VINCENT GIRLS'HIGH SCHOOL