Sei sulla pagina 1di 22
XXXXNXHHAKAKAK KN KKH K HK HK KKH KX RX HK KH IKK KKK HK KKH K KKH KKK KK KK ORDE DER VERDRAAGZAMEN x x x x x x >< 9 E09 De geschiedenis van de bewustuording der mensheid in opéén- x Molgende incarnaties bij én mens en bij groepeincarnaties. x x x HX HH HHH XKK XK K KX HK KK KKH KKK HK KK KKH KK HI KIX HI HH HH HH KH HH HHI 28 februari, eerste deel. Goede avond Op het ogenblik dat ervaring en emoties semenvallen, ie dat vastge. lead in het geestelijk bewustzijn en geldt dus ele een factor voor reacties op de buitenuereld in de geestelijke sferen. Hoe meer van dérgelijke gegevens Je hebt, hoe uitgebreider Je geestelijke contac- zijn en hoe intenser dus cok de geestelijke bevustuording is, die in de geest verder gaat. Het zal u duidelijk zijn dat mensen die onder gelijke omstandigheden leven, vaak een totaal ander beeld krijgen van die omstandigheden, ze met andere gevoslens doormaken. D.u.z. dat Je een schats die geldt voor een geroep eigenlijk niet geuen kunt. Alleen vergelijkingen ma- ken. Wanneer het over een enkele persoon gaat, dan is dat wel mogelijk. Maar dan ie de reaks van incarnaties ven een dergelijk persoon zeker niet bepalend voor de bewustwording van anderen. Er zijn een aantal factoren die Je in de persconlijke bewuetuording ziet en incarnatie cyclus die zogenaande herhalingselementen bevatten. Om u een voorbseld te geven. Iemand wordt een behoorlijk aantal jaren geleden geboren en is jagereman, maar wordt spoorzoeker. Hij overlijdt, komt na enige tijd terug, weer bij een nu veel oudere nomadastam en ontuikkelt zich daar ook, maar wat wordt hij? Een ejamaan. Het sjama- Rieme brengt hem in contact met gesstelijke werelden. Wanneer je de oorzaak daarvan probeert te verklaren dan moet dat gelegen zijn in de belangstelling waarmee hij detaile in zich heeft opgenpmen en daar coclusies aan verbonden. Zijn handelingen waren niet alleen inatinct, ze waren bewust en ze gingen oepaard mat de emoties van de jacht. Hierdoor had hij een uit- gebreide mogelijkheid tot geestelijke communicatie en verd de wereld van de geesten voor hem veel reveler dan voor de meeste anderen.Hier~ door kon hij weer opgean in het sjamanietiach denken, hij kon voor- vaderen ean gann roepen ondat voor hem hun bestaan werkelijkheid was. Voor de anderen was het alleen een mysterie. Zo iemand gaat dan verder en wij kunnen ons voorstellen dat hij een tijd boer wordt. In die boerengemeenschap houdt hij zich ook weer bezig met alleriei zaken die met de hemel, met de gebeurteniesen, met het weer enzovoort te doen heeft. Weer een scort spoorzoeker: of voortrekkers functie. Hij wordt herboren, laten we nu zeggen in de stijd van de stad-staten en misechien wordt hij nog geboren in een boerenfamilie. Maer hij heeft meer verstand dan de anderen, eet de eerste glyfen neer te echrijven, leert gemakkelijk. HiJ wordt een acoliet van een priester. Daerdoor heeft hij weer veel meer geleerd over godedienst en) godsdienstreacties en is voor hem een persoonlijk nysticieme mogelijk geworden.Dan zal zijn volgende incarnatie kunnen liggen in een land, meestal met een hoofdzekeliJk nog lendbouwende bevol- king. Ik denk aan India of China misschien en hij zal hier waarschijn= 1ijk op gaan treden als een soort aankomend geestelijk leraar. Een volgende incernatie zal waarschijnlijk in hetzelfde verelddeel en heel vaak in dezelfde omgeving geschieden en hier zou hij dan op gean treden als een werkelijke Meester. Een rondtrekkende Meester veelal met misschien een enkel rustpunt. Hij zou hier af kunnen wijken, hij zou dus een natuurmagiér kunnen worden en dan bijvoorbeeld in Tibet terecht kunnen komen. Wanneer hij dat heeft gedaan dan zal zijn volgende functie altijd af registrerend af priesterlijk blijven. Dat zijn de functies waarop hij persconiijk door zijn vorige incarnaties het gemakkelijket aan- spreekt. Hij heeft gevoel voor detail, serste incernatie, een direct gevoel van verbonden zijn met gessten, hij heeft er een godedienstige achtergrond bij, dus moeten we aannemen dat hij bijvoorbeeld laten . we maar zeggen in Rome of in Griekenland komt. Daar zal hij zich ont- uikkelen tot een toch wel religieus :denkend filosaof. En ale die incarnatie in Griekenland pleats vindt, zel het waarechijn- 1ijk in de voortijd zijn wearin Griekenland dus nog geen Pantheon kende en zel zijn volgende incarnatie hem waarschijniijk terug stellen in het late Rome, waar hij dan waerechijnlijk behoort bij de overblij- vende heidense mystici. Vandaer uit kunnen ue hem den naar de 66n of andere sekte zien verhuizen. De kans dat hij werkelijk priester wordt. in een werkelijk algemeen aanvaard geloof is niet zo groot, hij heeft zelfetandigheid geleerd en we kunnen one vooretellen dat hij een hageprediker wordt of iste dergelijks. Of dat hij misechien gaat behoren tot een zeer stricte of een vrij- zinnige, een Waldenser of ists dergelijks. Van daaruit wordt hij ge- confronteerd met economische naden. Dat betekent dat zijn belang- etelling voor minutign hem ook brengt tot een direct zoeken eigenlijk Raar samenhang. In een volgende incarnatie zal hij waarschi jnii jk een sociale functie hebben en die functie kan er 6n zijn van priester maar ook bijvoorbeeld herbergier of medicus. Maar hij zal wel op de centen letten. Hier ontdekt hij echter dat het vergaren van bezit op zichzelf veer niet aanveardbaar is en ale hij weer incarneert zel hij waerechi jn- lijk een onderzoeker zijn. Ik denk bij voorbeeld laat-Engelend, een onderzosker op natuurkundig gebied. Wel met religieuze overtuigingen, maar toch eigenlijk met de neigingen om voor zich besloten te onder— 4 zoeken en daarbij eigen bezit op te offeren fan het onderzoek. ¥ Wanneer zo iemand den in deze tijd weer zou incarneren, dan zou hij waarechijnlijk behoren tot de vrijdenkers of een dergelijke grosp. Hij zou heel waarschijnlijk geboren worden in één van de westerse beschavingen, techniek, watenschap, mechanisatie, de mogelijkheid tot lering en ervaring op dat terrein. Het is aen te nemen dat hij dearbij toch ook weer zal zoeken naar een docerends functis.Wenneer hij daer- na nog een keer terug komt en dan zitten ue in de toekomst, kunnen we aannenen dat hij alles zal samenvatten en probeert als het ware een nieuwe denkrichting tot etand te brengen. En vanuit die nisuue denkrichting kan hijzelf een voldoende bereiking hebben en dus niet meer incarneren, of hij kan daardoor gestuurd wor- den in de richting van een bestuursfunctie, waarbij hij echter niet zichzelf zoekt. Hier hebt u dus van één individu een reeks ervaringen. Wat ie nu de bowustuording hierbij? Je dost een ervaring op. Deze er- varing berust op stoffelijke feiten. We gaan uit van stoffelijkheden. Maar de gebondenheid die je gevoelematig hebt met hetgeen je dost, brengt een groot gedeelte van die kwaliteiten over in de geest. De gecet kan daarmes werken in. de wereld waarven zij zich bi ZiJ kan gelijktijdig wanneer een incarnatie-noodzaak ontetaat,| kiezen voor een voertuig waarin die eigenachappen of die mogelijkheden in Tuimere mate aanuezig zijn. Wanneer Je iemand hebt die altijd bezig ie geueest met Jacht, mot veeteelt, dan zoekt men naar een landeli jke gemeenschap, maar gelijktijdig naar een gemsenschap die een stap vooruit i Het geboren worden in een boerenfamilie, ligt déér dus in. De sja~ maanperiods heeft hem dus de macht laten prosven, ant het ie eon eoort macht, van het ziener zijn, dus het middelpunt van de stam op sen bepaald terrein, aleook van de aanvaarding van een geesteli jke wereld. En het beleven van verbondenheden erbij en dat heeft ook emotionele invloed. Vandaar wordt duidelijk dat hij de richting uit gaat ven het priesterlijke. Maar omdat hij zijn milieu nog kiest op grond van zijn voorgeschiedenie, dus verbonden met het land mot waedom, met jacht, met vee, zal hij in dat leven er tussen twee stoelen in zitten. Hij kan acoliet worden, hij kan gaan zoeken naar de priesterlijke wijeheid, maar hij kan zich de verbondenheid met het land niet zonder meer ontzeggen vant dat is ook een incarnatie kueetie, dat zit er in uit de vorige levens. Nu wordt hij zich bewust van de mogeli jkheid van het priester zijn. Zijn binding is in de eerste plaats de dank- wereld gevorden, of geloofswereld of voorstellingewereld en niet zozeer meer een bepaald natuuraspect. Vandaar dat hij nog wel incer- neert in een lendelijke omgeving, waar landbouw en veeteelt erg be. langrijk zijn, maar dat hij toch zelf de richting uitgaat van filo~ sofie, van verkondiging van godsdienstleer en wat dies meer zij. Dan ontdekt hij daardoor dat godsdienet eigenlijk in zichzelve be- pealde zinloosheids elementen omvat en hij probeert het zinloze van het uiterlijke te vervangen door iets wat innerlijk betekenisvol is. Daerdoor zal hij waarechijnlijk een filosoof zijn en van filoscof uit naar een stoicijnee levenshouding, waarbij hij eigenlijk leert op het minimum, 48 ook waarechijnlijk de Canit .Toch ontbreekt er weer iets, de groepsverbondenheid, de godsdienet, daardoor zoekt hij een gemeenschap waarin de leefwaarden en belevingsmogeli jkheden op het peil van an mystiek an eenvoud Liggen. Vandaar dat ik zeg hij zal waarechiJnlijk Waldenzer zijn of iete der- gelijke. Dan ontdekt hij dus dat hier het geloof een verstarring ver- oorzaekt die alleen door weten kan worden doorbroken. Vandaar de neiging om de richting van de wetenechap uit te gaan. Maar de tussen- fase is onvermijdelijk, want je kint niet insene van geloof overstap- pen naar iets anders. Je gaat dus een tussentrap zoeken en de her- bergier is in zekere zin cok de verzorger en soms zelf de biecht- vader voor vele van zijn gasten. Vandaar kun Je v8l overgaan naar uetenschap, hij wordt gelijktijdig een soort wetenschappelijk heremiet. En als hij dat heeft gehad dan gaat hij dus zoeken naar de mogelijkheid om zijn mystieke verkeli jk- heid en feiten in overeenstemming in overeenstemming te brengen en dat bepaalt dan weer de verdere incernatie. Kom Je dan tot een berei- king, dan is die bereiking zo ontzattend belangrijk voor Je, dat jo zoekt naar een nieuve uitingemogelijkheid om dit met anderen te delen . Vandaar zijn leraar of godsdienstfunctie in een latere incarnatie. Ik geloof dat dat tot zover duidelijk is, hd? En dan krijgen we de kwestie van groepsincarnatie. Hier spelen andere zaken een rol.dan