Sei sulla pagina 1di 12
ORDE DER VERDRAAGZAMEN BIJZONDERE AVOND cle KURSUS Bore. vw ay ete ree terete x x x g x 4 x i Dinsdag, 27 februari 1979 | Goedenavond vrienden, We zijn niet alwetend of onfeilbaar, maar dat zal u bekend zijn. Ik heb gehoord, dat er een kursus is met een Opsters onderwerp. We hebben op het ogenblik, eigenlijk #1 enige tijd, daarvoor geen experts beschikbaar, die hebben andere taken. U kunt mij een onderwerp opgeven, eventueel in verband met de kursus, en ik zal proberen daar 20 goed mogelijk op in te gaan. De Kursus gaat over de Bhagaved Gita. De eerste avond hebben we een in- leiding gehad. De tweede avond is er een benadering gegeven, vanuit de symboliek, die in het verhael besloten ligt. Dit is de derde avond. Een beetje moeilijk. We hebben geen expert op dat terrein, We kunnen het op twee manieren doen. De eerste is: u geeft mij punten uit deze dingen. Tk zal proberen er konmentear ean te verbinden. Het tweede is, 1k zal proberen u duidelijk te maken wat er op het ogenblik geande is en welke gebeurtenissen op dit moment grote invloeden hebben ook p ons werk. U kunt dearuit dus ktezen, naar eigen believen. Ik dacht het leatste. Het spijt me voor u, natuurlijk, maar we zitten op het ogenblik met een situatie, die degenen, die Azi# kennen misschien bekender zal zijn, dan de anderen. We hebben te meken met een eantal mensen, die in een konflikt zijn geraakt en die ten koste van alles willen voorkomen, dat ze hun gezicht verliezen, Het 1s een ere-kwestie. W1J moeten proberen om die zask af te remmen. Het gaat er niet om, dat er direkt, op dit moment elthans een groot konflikt ken komen, meer alles wat op dit ogenblik, anders dan door kompromis tot stand komt, dat betekent een dermate groot gezichtsverlies, dat we bijna zeker kunnen z4Jn, dat daaruit leter grotere gewelddadigheden zullen voortkomen. Dat geldt vooral voor bepaalde generals, die in dit Vietnam-konflikt en het door- breken ven het wat zij zien als een omeirkelingstaktiek venuit Rusland, eigenlijk hebben doorgedreven. Het zal u duidelijk zijn, dat we daer heel veel aan meten doen. Aen de endere kant hebben we te maken met een situatie in CambodJa, die oneenvaerdbaar was en een opmars van de Vietnamezen, die niet alleen maar nadelig mag worden gezien, Helaas speelt hier politiek een zo grote rol, dat vanuit stendpunt van de mensen eigenlijk het lot van de burgers van Cambodje en wat dat betreft dadelijk ook ven de burgers van Laos, een kleine rol spelen. Wenneer Je Je verder realiseert, dat de Vietnamezen het gevoel hebben, dat ze elke mogendheid kunnen verslaen en dat ook voortdurend elkear hebben eangepraat - geen wonder, ze hebben de USA uiteindel1Jk een lelijke slag toegebracht ~ dan zal u ook duidelijk zijn, dat ook daer de belengrijke mengen vooral moetlijk een stap terug kunnen doen. Hier moet geestelijk’ worden ingegrepen. We hebben te maken met twee enorme wervelingen ven gedachten, die Je dan moet proberen op de een of andere menier in balens te houden en in evenwicht te brengen. ee Het zel u duidelijk zijn,det 1k hier als spreker ben op het ogenblik, omdat ik niet tot de spectalisten op dat terrein behoor. Wanneer 1k het echter geestelijk bezie, gelden de volgende zhken: In de eerste pleats, het 1s een SaturnusJear, dat zal u bekend zijn. Dat wil zeggen, dat het een Jar is, waarin onderliggende konflikten, vergeten zaken, plotseling weer op de voorgrond komen. Maer niet alleen dat. We hebben bovendien te maken met een Jaar met zeer felle invloeden, voor- namelijk, wat wij noemen, met wit en rood, die elkaar afwisselen. Wit is bijna chirurgtaeh, dus onthullend. Rood 1s emotioneel, hartstochtelijk. Dat betekent, dat we pertoden van koele redeltjkheid zeer snel zien ef- wisselen met perfoden van grote emotionaliteit. Deze invloeden gelden voor de gehele aarde. U zult ook in het optreden van mensen in heel andere lenden die tendensen kunnen zien, biJvoorbeeld het optreden van de USA in de laatste tijd maakt ook duidelijk, dat hier vaak de emoties met het verstand op de loop zijn. Zelfs in Nederlend zie je soortgelijke symp~ tomen. In Azié is dit zo belangrijk, omdat we daer te maken hebben met het China-Vietnam konflikt enerzijds, maar gelijktijdig nog eens te maken hebben met een konflikt waer de olfestaten bij betrokken zijn. Dat een zekere Chomeini de beas wordt in pleats ven een ender, dat meakt in feite weinig uit. Dat er een dictatuur komt, nu ja, die was er eigenlijk al, dat is ook niet 20 belangrijk. Wat wel belengriJk 1s, op het ogenblik gaat het er om of de Amerikanen hun greep op Perzi# kunnen behouden, dan wel of die invloed voor een groot gedeelte zal worden overgenomen door Rusland. Chomeini wil dat niet en ook zijn stastslieden voelen er niet al te veel voor, maar de revolutie = zoals deze is opgezet - is feitelijk gesleagd dankzi) 0.8. linkse aktiegroepen. Dat betekent, dat ze naar een socialis~ tische staat toe meten. Dat betekent, dat Amerika aan de kent van de sJeh heeft gestean en als zodanig een onaanveardbare partner is en dat zou kunnen betekenen, dat men wil kiezen voor Rusland. Fen keuze voor China is voor Perzi¥ op dit ogenblik niet zo attraktief. Ook hier speelt dus weer een konflikt, dat tot grote moe1lijkheden kan voeren. Het gaat niet alleen om de olfeprijzen, dat begrijpt u ook wel, maar het gaat wel degelijk om verschutving van de macht, de oliemacht, die great is ten aenzien van de geindustrialiseerde wereld, in de richting - wederom - van het Sovjetblok. Wenneer dit alles nu alleen maar stoffelijke problemen waren, zouden we daar niet zoveel moeite mee hebben. Mear we worden gekonfronteerd met een mentaliteit, die niet meer gebaseerd 1s op feiten, maar op emoties. Wanneer we kijken wat er overal gebeurt en nu kunt u wat mij betreft zo goed kijken naar Libenon, near Isra#l, near Perzi# of naar China, u zult zien, dat een groot deel van de reakties emotioneel is. Reaktie, die dus niet meer in verband staan met hetgeen men werkelijk wil of beretken wil, Die onbeheerstheid kan dermate grote vormen aannemen, dat er een wereldkonflikt uit zou kunnen voorkomen. Wet kun Je doen om dat te beperken. Je kunt hier en daar misschien een natuurrampje veroorzaken, maar als die emoties werkeliJk opgelaaid zijn, is dat niet voldoende. Dan moeten er dus geestelijke invloeden geschapen worden; er moet een evenwicht gezecht worden. Daarbij ligt ons bovendien nog de moeilijke tesk voor om te zorgen, dat geen partij het wint. Wenneer enigerlei pertij in deze periode een beslissend voordeel behaelt, of dat nu China 1s, Rusland of de Verenigde Staten, den kunnen we er zeker van zijn, dat een wereldkonflikt bijna onvermiJdelijk wordt in de komende zes Jar. Wij zoeken nu near de juiste oplossing. Daartoe 1s het noodzakelijk, dat een teder, die de menselijke wereld in de betreffende streken goed kent, zich bezighoudt met deze gedachten en het ontleden daarvan en ~ z0 mogelijk - ook het inspireren van Juistere denkbeelden of emoties. Het is noodzakelijk, dat met betrekkeliJk grote inzet geestelijk wordt in- gegrepen, door bijvoorbeeld mensen tijdelijk als het ware uit te schakelen of mensen er toe te brengen te zeggen wat ze werkelijk bedoelen en niet alleen datgene wasrvan ze hopen, dat anderen het geloven zullen. Tk hoop, dat er u daarmee tets van onze moe1lijkheden heb duidelijk gemaakt. Seen -3- Er is echter meer dan dat. U hebt te maken met achtergronden, die in feite door geloof en traditie bepeald worden. Zo zien we op het ogenblik in China - zij het niet openlijk,maar gp de achtergrond-een sterke osleving van confucienistische en tadistische denkbeelden. Wenneer we ons bezig houden met Perzié, den zien we det dear de Islam etgenliJk zichzelve opzweept tot een gevoel van onfeilbearheid. Dat heeft overal zijn uit- werking. Nu Ja, 1k weet, de Christenen hebben’ hun onfeflbserheid, maar ze doen er weinig mee, In deze lenden wordt het steeds moeilijker. Dan moet u er rekening mee houden, dat we ook nog te maken hebben met lenden als Indie; die Hindoewereld 1s betrekkellJk groot. Cok de Boeddhistische wereld is groot. Boeddhisten, die eens - laten we dat niet vergeten - vask aan de zijde van de Noordvietnamezen hebben mee gevochten. De Hindoes, die op het ogenblik zeer sterk verdeeld ziJn en nict alleen maar uit politieke of zuiver zakeliJke overwegingen, maar wasr ook de verering van bepaelde goden een grote rol spelt bij de partiJ, die Je kiest. Mensen, die geloven in een bepealde godsvorm, projekteren een beeld, dat kracht heeft. Een dergelijk beeld kan dus op een gegeven ogehblik - maar alleen volgens de ingelegie wearde voornamelijk vanuit de astrale sfeer - die energie weer afgeven. Dit betekent, dat ze door hun fenatisme in feite astrale invloeden hebben geschapen, die ze niet meer kunnen beheersen. Die door de ingelegde emoties en de daarmee gepeardgaende energietn, Juist dergelijke emotionele uitbarstingen zullen versterken. Dit 1s oneanvaerd~ baer. Je kunt dergelijke vormen niet zonder meer teniet doen. Het manipuleren van een dergelijke schil, van een godsbeeld, opgebouwd in een astrale wereld, is eveneens weer erg moeilijk. Het eniges wat Je dus kunt doen is proberen een deel ven die astrale kracht te blokkeren. De kracht zal worden afgegeven, meer Je kunt ze afbuigen of, wanneer ze eenmaal uit het centrum efvioeit, moduleren. Het is een bezighetd waarmee op het moment een groot. deel van de broederschap en ook een aental van onze eigen mensen (geesten) bezig is.Het betekent voor oms, dat we een beetJe met de rug tegen de mur staan. We hebben het aen zien komen en we hebben altijd gedacht, dat het zo erg niet zou worden, waaruit ook al weer blijkt, dat we niet alwetend of onfeiibear zijn. We hebben niet kunnen overzien welke beweegredenen bijvoorbeeld Chine er toe gebracht hebben om dit avontuur te beginnen. Achteraf blijkt het een resultaat te zijn van de kulturele revolutie. Een tijd wearin zeer veel Jongeren, heel vaek ook intellectueel zeer geschoolden en getalenteerde jongeren zijn afgeschoven, hetzij naar het onderwijs of boerenbedrijver, den wel - en dat is met een groot aantal gebeurd ~ near het Rode Leger. In dat Rode Leger hebben ze nu enkele Jaren de kans gekregen om vaste voet te krijgen. Ze vormen daar een betrekkeliJk fanatieke groep, die eigenlijk niet strijd in de eerste plasts tegen anderen, maar strijdt om een macht te verwerven, een aenzien te verwerven, waardoor het mogeltJk zal worden/meer orthodox of zuiverdér maolsme aan de partij op te leggen. Fen konfliktsituatie waarbiJ we persoonliik niet in in kunnen grijpen zonder gelijktijdig de mensen tentet te doen. Ik heb geprobeerd om, ven mijn kant uit, de situatie zo goed mogelijk te schetsen. Hebt u op dit moment hierover nog vragen? Ik kan daar dan op in- haken. Die astrale vormen, die opgebouwd zijn door de mensen, kunnen die niet verbroken worden? Ze zijn toch niet wezenlijk. Het 1s volgens uw denken niet wezenlijk. Meg 1k u een tegenvraag stellen. Wanneer u elektriciteit, verder gefsoleerd, sensluit op een stuk metaal, dan kunt Wer wel op staan, maar u kunt er niet afstappen, nietwaar. Toch is dat niet kenbaer. Het enige wat Je kunt doen 1s die lefding onderbreken. Pas wanneer de leiding verbroken 1s, dus wanneer we geen toevoer meer hebben van energie, dan kun Je een pletform eventueel onttakelen. Wanneer u nu denkt ean dergelijxe gedachtenvormen, het 1s een gedachtenmatrix, die door